Uploaded by Arofatxon Tojiboyeva

Iоnlаrning hаrаkаtсhаnligi. Suyultirish qоnuni. Kоnduktоmеtriya -hozir.org

advertisement
Iоnlаrning hаrаkаtсhаnligi. Suyultirish qоnuni. Kоnduktоmеtriya Reja
Iоnlаrning hаrаkаtсhаnligi. Suyultirish qоnuni.
Kоnduktоmеtriya
Reja:
1.Elektr o’tqazuvchanlikning amaliy ahamiyati.
2. Konduktometrik titrlash.
3. Suvsiz eritmalarning elektr o’tkazuvchanligi
Ostvaldning suyultirish qonuniga muvofiq kuchsiz
elektrolitning ionlanish darajasi ortadi. CHeksiz suyultirilsa,
uning (ionlanish darajasining) qiymati birga tenglashadi.
SHunday ekan suyultirish bilan kuchsiz elektrolitlarning
ekvivalent (molyar) elektr o’tkazuvchanligi maksimal
qiymatgacha ortadi. (). Binobarin, ekvivalent elektr
o’tkazuvchanlik () elektrolitning eritmadagi
dissotsialanish darajasiga to’g’ri proportsionaldir: ; proportsionallik koeffitsienti bo’lib, elektrolit tabiatiga
bog’liq. CHeksiz suyultirilganda elektrolit butkul
dissotsialanadi, to’liq ionlarga parchalanadi; bu vaqtda
bo’ladi. Demak, ( bo’lgani uchun). bo’lsa, yuqoridagi
tenglamadagi o’rniga ni qo’ysak: , bundan kelib chiqadi.


Ostvaldning suyultirish qonuniga muvofiq kuchsiz elektrolitning ionlanish darajasi
ortadi. CHeksiz suyultirilsa, uning (ionlanish darajasining) qiymati birga tenglashadi.
SHunday ekan suyultirish bilan kuchsiz elektrolitlarning ekvivalent (molyar) elektr
o’tkazuvchanligi maksimal qiymatgacha ortadi. (). Binobarin, ekvivalent elektr
o’tkazuvchanlik () elektrolitning eritmadagi dissotsialanish darajasiga to’g’ri
proportsionaldir: ; - proportsionallik koeffitsienti bo’lib, elektrolit tabiatiga bog’liq.
CHeksiz suyultirilganda elektrolit butkul dissotsialanadi, to’liq ionlarga parchalanadi; bu
vaqtda bo’ladi. Demak, ( bo’lgani uchun). bo’lsa, yuqoridagi tenglamadagi o’rniga ni
qo’ysak: , bundan kelib chiqadi.
Bu tenglama faqat kuchsiz elektrolitlarga ta’luqli. Uni kuchli elektrolitlarga qo’llab
bo’lmaydi. Demak, kuchsiz elektrolitlar eritmasining dissotsialanish darajasini topish
uchun : ni tajriba orqali dan keltirib chiqariladi. esa Kolraush qonuni orqali hisoblanadi.
http://hozir.org
Download