Загрузил Анара Тууганбаева

10 класс КАЛЕНДАРДЫК-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУ

Реклама
КАЛЕНДАРДЫК-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУ
Предмети: англис тили
Классы: 10
Мугалим ____________________________________________
Бир жылдагы сааттын саны:
баардыгы: 68 саат
I чейрек: 18 саат
жумасына: 2 саат
II чейрек: 14 саат
III чейрек: 20 саат
IV чейрек: 16 саат
Окуучулардын билимин текшерүү ишинин саны жана формасы
(Ар бир чейректеги текшерүү иштеринин санын жана түрлөрүн көрсөтүп, таблицаны толтуруңуз..)
I
II
III
IY
Бардыгы
Текшерүү иштери
Тесттер
Дил баяндар
Жалпы текшерүү иши: __________________
Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мекемелеринин базистик окуу планынын негизинде түзүлдү 20__–20__ -ж
Негизги ОМК::
Фатнева А. Г., Цуканова Н. Э. Англис тили. 10-кл.: окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү мекемелери үчүн окуу китеби. —
Б. : Аркус, 2021.
Фатнева А. Г., Цуканова Н. Э. Англис тили. 10-кл.: окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү мекемелери үчүн жумушчу
дептер. — Б. : Аркус, 2021.
Сабак
Датасы
КАЛЕНДАРДЫК-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУ АНГЛИС ТИЛИ 10 КЛАСС
Сабактын максаты
Тил компетенциясы
лексика
грамматика
Тил компетенциясы
окуу
угуп
түшүнүү
сүйлөө
жазуу
Үй
тапшырмасы
I ЧЕЙРЕК
Review
1
1. 9-класста үйрөнгөн чактарды
жана
грамматикалык түзүлүштөрдү
кайталоо
2
1. 9-класста үйрөнгөн чактарды
жана грамматикалык
түзүлүштөрдү кайталоо.
2. Англис тили сабагында
колдонулган сөз айкаштарын
жана сөздөрдү кайталоо
(сааттардын саны: 2)
Present simple
Present cont.
Past simple
Past cont.
Present perfect
Pr. perfect
cont.
Past perfect
Verb patterns
The Passive
Voice
Use to
Relative
clauses
First
Conditional
Second Cond.
Comparatives
Classroom Present simple
Present cont.
language
Past simple
Present perfect
Common
vocabulary Pr. perfect
cont.
Verb patterns
2
ч
а
с
а
Find
someone
who…
3 1. Кыялданууну сүрөттөөдө
колдонулган сөз айкаштары менен
тааныштыруу.
2. Кыялданууну сүрөттөө үчүн сөз
айкаштарын колдоно билүү
Unit 1: Dream big! (сааттардын саны: 6)
Collocations
with the
word dream
4 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү Vocabulary
related to
менен киришүү окуу же угуу
the text
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Тексттин маанисин түшүнүү менен
изденип окуу же угуу көндүмдөрүн
өркүндөтүү.
3. Текстти кайра айтып берүү аркылуу
сүйлөө чеберчилигин өркүндөтүү.
4. Ыкчам (спонтандык түрдө) сүйлөө
көндүмдөрүн өрчүтүү
5 - 6 1. Мурда үйрөнгөн баяндоо чактарды
кайталоо.
2. Past perfect continuous чагы менен
таанышуу, маанисин билүү жана аны
колдонуу
7 1.Жашоо жөнүндө айтып жатканда,
сүйлөө жана жазууда баяндоочу
чактарды колдонуу
8 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү Vocabulary
related to
менен киришип окуу же угуу
the text
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Кесип тандоону талкуулоодо сүйлөө
чеберчилигин өркүндөтүү.
3. Контексттен жаңы сөздөрдүн
маанисин түшүнө билүү көндүмдөрүн
өрчүтүү.
4. Жазуу көндүмдөрүн өркүндөтүү
A life story
A life story
Talking
about
dreams
6
WB: Lesson
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
о
в
WB: Lesson
2, ex. 1, 2
Retelling a
life storywith
the help of
pictures
Talking
about
success in
life
WB: Lessons
3-4, ex. 1, 2,
3, 4
Narrative
tenses
Past perfect
cont.
A text about
the steps
people take
to choose a
profession
A text about
the steps
people take
to choose a
profession
Telling a life
story
WB: Writing
a life story
WB: Lesson
5, ex. 1, 2
Talking
about the
steps
people take
to choose a
profession
WB: Writing
a paragraph
about
professions
that might
disappear in
the future
WB: Lesson
6, ex. 1, 2, 3
Unit 2: Day in, day out (сааттардын саны: 6)
9 1. Күнүмдүк жашоону сүрөттөө үчүн
колдонулган фразалык этиштерди
таап, аларды оозеки кепте колдонуу
10 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү
менен изденип окуу же угуу
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Америка Кошмо Штаттарындагы
өспүрүмдөрдүн жашоосу жөнүндө
билүү.
3. Күн тартиби жөнүндө сүйлөшүп,
сүйлөө чеберчилигин өркүндөтүү
11 – 1. Эң көп тараган этиштердин
12 шайкештик үлгүлөрү менен таанышуу.
2. Үлгүлөрдү оозеки кепте колдонуу
13 1. Daily routines темасы боюнча
лексиканы кеңейтүү.
2. Суроолорду түзө билүүгө машыгуу.
3. Күнүмдүк иш-аракеттерди талкуулоо
үчүн сүйлөө чеберчилигин өркүндөтүү.
4. Күнүмдүк иш-аракеттер темасы
боюнча маалымат чогултуу үчүн
сурамжылоо
жүргүзүү, топтолгон маалыматты
жалпылоо, оозеки билдирүү жана
жазуу
14 1. Изденип окуу көндүмдөрүн
өркүндөтүү.
2. Жеке ишкердиктин артыкчылыктары
жана кемчиликтери менен таанышуу.
3. Контекст аркылуу түшүнүүгө
берилген жаңы сөздөрдүн маанисин
түшүнө билүү көндүмдөрүн өрчүтүү
Phrasal
verbs to talk
about daily
routines
Talking
about daily
routines
A text about
a day in the
life of an
American
teenager
A text about
a day in the
life of an
American
teenager
6
WB: Lesson
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
о
в
WB: Lesson
2, ex. 1, 2, 3
Talking
about your
typical day
Verb patterns
Vocabulary
related
to
“Daily
routines”
Vocabulary
related
to
the text
Stop and check 1
Doing a
class survey
WB: Writing
a survey
report
WB: Lessons
3-4, ex. 1, 2,
3, 4, 5
WB: Lesson
5, ex. 1, 2, 3
Presenting
the results
of a class
survey
The
Beginner’s
Guide to
Freelancing
(сааттардын саны: 3)
Discussing
freelancing
WB: Lesson
6, ex. 1, 2
15 – 1. Өтүлгөн лексикалык бирдиктерди
17 таануу жана жазуу көндүмдөрүн
бекемдөө:
– үйрөнгөн сөз айкаштарын колдонуу;
– оозеки кепте баяндоочу учурларды
колдонуу;
– оозеки кепте кеңири тараган
шайкештик үлгүлөрдү колдонуу
18
Phrasal
Narrative
verbs to talk tenses
about daily
routines
Verb patterns
Vocabulary
covered in
Units 1 & 2
Чейректик текшерүү иш (сааттын саны: 1)
Board
game:
Using verb
patterns in
speech
WB: Units 1&
3
ч2
Assess your
а
сprogress
а
II ЧЕЙРЕК
UNIT 3: In plain English (сааттардын саны: 6)
19 1. Language сөзү менен айкашкан сын
атоочтор жана этиштер менен
таанышуу.
2. Тилдер жөнүндө сөз болгондо ушул
сөз айкаштарын оозеки кепте колдонуу
Collocation
s with the
word
language
Vocabulary
20 1. Таанышуу жана изденип окуу
related to the
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. «Тил бөлүмү» түшүнүгү жана анын text
себептери менен таанышуу.
3. Сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн
өркүндөтүү.
4. Сөздөрдүн маанисин контекст
боюнча түшүнө билүү көндүмдөрүн
өрчүтүү
Real
21 - 1. Нөл жана биринчи типтеги шарттуу
conditionals:
сүйлөмдөрдү
таанып
билүү.
22
zero
2. Оозеки кепте нөл жана биринчи тип
conditional,
теги шарттуу сүйлөмдөрдү колдонуу
first
conditional
23 1. Нөл жана биринчи типтеги шарттуу
сүйлөмдөрдү оозеки кепте жана жазуу
жүзүндө колдонуу.
2. Чет тилин үйрөнүүдөгү «Ийгиликке
жетишүү» темасын талкуулоо менен
сүйлөө көндүмдөрүн өркүндөтүү.
3. Аудиторияга кайрылып сүйлөө
чеберчилигин өрчүтүү.
4. Расмий эмес электрондук каттарды
жазууну үйрөнүү
Useful
language for
presenting
do’s
and
don’ts
of
language
learning
Talking
about
languages
Language
Death: is it a
real threat?
Talking
about
language
death
WB: Lesson
6
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
о
в
WB: Lesson
2, ex. 1, 2, 3
WB: Lessons
3-4, ex. 1, 2,
3, 4, 5
Discussing
WB: Writing
success in an informal
language
email
learning
Making an
oral
presentation
WB: Lesson
5, ex. 1, 2, 3
24 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү Vocabulary
A text about
related
to
үчүн киришип окуу көндүмдөрүн
what it’s like
the text
өркүндөтүү.
to be a
2. Ыкчам (спонтандык түрдө) сүйлөй
translator
билүү көндүмдөрүн өрчүтүү.
3. Контексттен жаңы сөздөрдүн
маанисин түшүнө билүү көндүмдөрү
менен иштөө
UNIT 4: Money, money, money… (сааттардын саны: 6)
Collocations
25 1. Акча жөнүндө англис макалthe
лакаптары менен таанышып, алардын with
word
money
маанисин талкуулоо.
2. Money сөзү менен айкалышкан
этиштерди, ошондой эле бул этиштер
менен колдонулган предлогдорду жана
тактоочторду билүү.
3. Ушул этиштерди, предлогдорду
колдонуу жана тактоочторду Money
темасында оозеки кепте пайдалануу
Unreal
26 1. Экинчи типтеги шарттуу
conditionals:
сүйлөмдөрдү таанып-билүү.
second
2. Аларды оозеки кепте жана учур
conditional
чакта гипотетикалык аракеттерди
билдирүүдө колдонуу
27 1. Үчүнчү типтеги шарттуу сүйлөмдөрдү
таанып-билүү.
2. Алар жөнүндө оозеки кепте өкүнүү
иретинде өткөн чакта колдоно билүү
Unreal
conditionals:
third
conditional
28 1. Аралаш шарттуу сүйлөмдөрдү
таанып-билүү.
2. Аларды оозеки кепте иш-аракеттерге
өкүнүүнү билдирүү үчүн өткөн жана
учур чактарда колдонуу
Unreal
conditionals:
mixed
conditional
Talking
about what
it’s like to be
a translator
WB: Lesson
6, ex. 1, 2
Discussing
some
English
sayings
about
money
WB: Lesson
6
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
о
в
Talking
about
money
Talking
about
hypothetical
situations in
the present /
general time
Talking
about past
regrets
Talking
about past
and present
regrets
WB: Lesson
2, ex. 1, 2, 3
WB: Lesson3,
ex. 1, 2, 3
WB: Lesson
4, ex. 1, 2, 3
1. Учур чактагы гипотетикалык
29 кырдаалды талкуулоодо экинчи
типтеги шарттуу сүйлөмдөрдү колдоно
билүү.
2. Жашоодогу окуяларга өкүнүү үчүн,
үчүнчү жана аралаш типтеги шарттуу
сүйлөмдөрдү колдоно билүү.
3. Гипотетикалык кырдаалды сүрөттөө
аркылуу эссе жазууну үйрөнүү
30 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү
менен киришип окуу же угуу
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Ыкчам (спонтандык түрдө) сүйлөй
билүү көндүмдөрүн өрчүтүү.
3. Контексттен жаңы сөздөрдүн
маанисин түшүнө билүү көндүмдөрү
менен машыгуу
Unreal
conditionals:
second, third,
and mixed
Talking
about
hypothetical
situations in
the present /
general time
WB: Writing
an essay
WB: Lesson
5, ex. 1, 2, 3
Talking
about past
and present
regrets
Vocabular
y related to
the text
A text about
what it’s like
to be an
accountant
A text about
what it’s like
to be an
accountant
STOP AND CHECK 2 (сааттардын саны: 1)
31 1. Өтүлгөн сабактардагы туруктуу сөз Collocations Realcondition
and
als:
айкаштарын таануу көндүмдөрүн
vocabulary zerocondition
бекемдөө;
covered in al,
first
– өтүлгөн лексикалык бирдиктерди
Units 3 and conditional
таануу;
4
– оозеки кепте нөл жана биринчи тип
Unreal
теги шарттуу сүйлөмдөрдү колдоно
conditionals:
билүү;
second, third,
– экинчи, үчүнчү жана аралаш
and mixed
түрдүү шарттуу сүйлөмдөрдү оозеки
кепте
колдоно билүү
Чейректик текшерүү иши (сааттардын саны: 1)
32
Talking
about what
it’s like to be
an
accountant
WB: Lesson
6, ex. 1, 2
WB: Units
3
ч3&4
Assess your
а
сprogress
а
III ЧЕЙРЕК
UNIT 5: The wonderland of science and technology (сааттардын саны: 7)
33 1. Заманбап технологияларды
талкуулоо.
2. Маанилүү тарыхый жана заманбап
ойлоп табуулардын аталыштарын
изилдөө.
3. Ыкчам (спонтандык түрдө) сүйлөй
билүү көндүмдөрүн өрчүтүү.
4. Маалыматтык технология менен
байланышкан сөз айкаштарын
изилдөө жана колдонуу
34- 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү
35 менен киришип окуу же угуу
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Тексттин маанисин терең түшүнүү
менен изденип окуу же угуу
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
3. Текстти кайра айтып берүү менен
сүйлөө чеберчилигин өркүндөтүү.
4. Чет тилде өзүнөн-өзү сүйлөп кетүү
көндүмдөрүн өрчүтүү.
5. Жазуу көндүмдөрүн өркүндөтүү
1.
Этиштин туюк мамилеси жөнүндө
3638 түшү нүк берүү, анын мааниси жана
сүйлөө учурунда, адаттан тыш
ойлоп табууларды сүрөттөөдө
колдонулушу
менен таанышуу.
2. Компьютер менен иштөөдө
техникалык көйгөйлөрдү сүрөттөй
билүү жана
чечүү үчүн колдоо кызматынын
адистери менен баарлашууну
билүү, структуралык моделдерди
колдонуу.
3. Кыйынчылыктарды жоюу боюнча
Vocabulary
related to
old and
modern
inventions
Talking about
inventions
2WB: Lesson
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
а
Talking about WB: Writing
inventions
about an
inventor and
Speculating his/her
inventions
about
inventions
WB: Lesson
2, ex. 1, 2
Common
collocations
used to talk
about
computers
A text about
inventions
A text about
inventions
Talking about
inventors
Passive voice
WB: Writing
about ways
to use
plastic
bottles and
plastic bags
WB: Lessons
3-5, ex. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7
кеңеш берүү үчүн структураларды
пайдалануу.
4. Жазуу көндүмдөрүн өркүндөтүүу
39 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү
менен киришип окуу же угуу
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Маалыматтык технологиялар
дүйнөсүндөгү кесиптер жана аларга
болгон мамилени талкуулап, сүйлөө
чеберчилигин өнүктүрүү.
3. Жумушка орношууда жолдомо кат
жазуу мисалы аркылуу жазуу
көндүмдөрүн өркүндөтүү
Structural
patterns to
write a
cover letter
An interview
with an IT
specialist
An interview
with an IT
specialist
Talking
about jobs
in the IT
world,
personal
features of
help desk
technicians,
and tips to
succeed in
career
WB: Writing
a letter of
application
(cover letter)
WB: Lesson
6, ex. 1, 2,3
UNIT 6: Save the planet (сааттардын саны: 8)
40 1. Экологиялык көйгөйлөрдү баяндоо
үчүн оозеки кепте колдонулган
сөздөрдү таануу жана колдонуу
41- 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү
42 үчүн окуу же угуу көндүмдөрүн
өркүндөтүү.
2. Кыргызстандын борборундагы
газдын
күчтүү булгануусунун мүмкүн болгон
себептери жана мындай экологиялык
көйгөйдү чечүү жолдору жөнүндө
билүү.
3. Экологиялык көйгөйлөргө көз
карашты билдирүү менен сүйлөө
чеберчилигин
өнүктүрүү.
4. Угуу, окуу, сүйлөө жана жазуу
көндүмдөрүн өрчүтүү.
Vocabulary
related to
pollution
and
ecological
problems
A
questionnair
e about
being
‘green’
A text about
ecology in
Bishkek
Talking
about being
green
A text about
ecology in
Bishkek
Talking
about
possible
reasons for
air pollution
in Bishkek
and the
ways to
solve the
problem
6
WB: Lesson
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
о
в
WB: Lesson
2, ex. 1, 2, 3
43- 1. Академиялык жазуунун элементтери
44 себеп-натыйжа байланыштарын
сүрөттөө эрежелери менен таанышуу.
2. Эссенин бир бөлүгүн жазуу менен
таанышуу.
3. Себепти чагылдырган схеманы
сүрөттөөдө себеп жана байланыштар
моделдерин колдонуу
45- 1. Ар кандай деңгээлдеги ишенимди
46 билдирген модалдык этиштер менен
таанышуу.
2. Модалдык этиштерди жана сөз
айкаштарды жазууда жана оозеки
кепте колдонуу.
3. Чет тилинде ыкчам (спотандык
түрдө)
сүйлөй билүү көндүмдөрүн өрчүтүү
47- 1. Тексттин маанисин толук эмес түрдө
48 түшүнүп, изденип окуу көндүмдөрүн
өркүндөтүү
2. Эколог кесибинин нюанстары менен
таанышуу.
3. Эколог кесибин талкуулоо аркылуу
угуу, окуу, сүйлөө жана жазуу
көндүмдөрүн
өркүндөтүү
Conjunction
s and verbs
to talk about
causes and
effects
Modals
of
deduction
to
talk
about
different
situations
An interview
with an
ecologist
An interview
with an
ecologist
Doing
research
Presenting
the results
of research,
introducing
information
about a
man-made
disaster
Writing a
paragraph
describing a
flowchart
WB: Lessons
3 ex. 1, 2, 3
WB: Writing
about an
important
event
WB: Lesson
4-5, ex. 1, 2,
3,4
WB: Writing
about an
environmental problem
WB: Lesson ,
ex. 1, 2, 3
STOP AND CHECK 3 (сааттардын саны: 4)
Vocabulary Passive voice A text about A text about
49- 1. Жазуу ишинде туюк жана активдүү
to
52 этиштерди колдоно билүү көндүмдөрүн related
the
the
the text
бекемдөө:
invention of invention of
– ой-пикирди билдирүүчү модалдык
a selfie stick a selfie stick
этиштерин учур чакта жана өткөн чакта
колдонуу;
Technology Technology
– тексттин маанисин толук эмес түрдө
and health
and health
түшүнүп, изденип окуу же угуу
көндүмдөрүн өнүктүрүү
Чейректик текшерүү иши (сааттардын саны: 1)
53
3WB: Units
ч5&6
аAssess your
сprogress
а
IV ЧЕЙРЕК
UNIT 7: Life is short, art lasts forever (сааттардын саны: 6)
54 1. «Искусство» (Art) темасына
байланыштуу сөздөр, фразалар жана
фразеологизмдер менен таанышуу.
2. Искусство жөнүндө сөз болгондо
аларды оозеки кепте колдоно билүү
Collocation
s about art
Talking
about art
A text about
55 1. Жалпы жана терең маанисин билүү Vocabulary
Talking
WB: Writing
related to the
Netherlandish
үчүн окуу же угуу көндүмдөрүн
about
about ballet
text
Proverbs
өркүндөтүү.
paintings
2. Белгилүү сүрөтчү Питер Брюгелдин
өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө
билүү.
3. Сүйлөө көндүмүн өркүндөтүү,
текстти кайра айтып берүү.
Modals of
56- 1. Модалдык этиштердин учур чакта
A life story
deduction to
58 колдонулушун кайталоо.
of Salvador
2. Модалдык этиштерди үйрөнүп, өткөн
Dali
speculate
буйрук этиштерди чактарда колдонуу.
about the past
3. Контексттен чыккан жаңы сөздөрдүн
and the present
маанисин түшүнүү көндүмдөрүн
өрчүтүү
59 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү Vocabulary
A text about
Talking
WB: Writing
related
to
менен окуу көндүмдөрүн өркүндөтүү.
what it’s like
about what
an essay
the
text
2. Ыкчам (спонтандык түрдө) сүйлөй
to be a
it’s like to be about a
билүү көндүмдөрүн өрчүтүү.
sculptor
a sculptor
favourite
3. Скульптор кесибинин сырлары
paining
(нюанстары) менен таанышуу.
4. Скульптор кесибин талкуулап
жатып,угуу, окуу, сүйлөө көндүмдөрүн
өркүндөтүү
UNIT 8: The world is a book and those who do not travel read only one page (сааттардын саны: 6)
The words
60 1. Саякаттоону талкуулап жатып,
Talking
англис тилинде ыкчам (спонтандык trip, travel,
about
түрдө) сүйлөй билүү жана суроолорго voyage,
travelling
жооп берүү көндүмдөрүн өркүндөтүү. tour, and
journey and
2. Акча жөнүндө англисче
the
макаллакаптар менен таанышып,
6WB: Lesson
ч1, ex. 1, 2, 3
а
с
о
в
WB: Lesson
2, ex. 1, 2, 3
WB: Lessons
3-5, ex. 1, 2,
3, 4, 5,6
WB: Lesson
6, ex. 1
6WB: Lesson
ч1, ex. 1, 2
а
с
о
в
difference
алардын маанисин талкуулоо.
3. Тrip,travel жана journey сөздөрүнүн between
айырмасын билүү жана аларды оозеки them
кепте колдоно билүү.
Collocations
about
travelling
Vocabular
61 1. Таанышуу жана маанисин терең
y related to
билүү үчүн окуу (угуу) көндүмдөрүн
travelling
өркүндөтүү.
2. Кыйыр сөздү түзүүнүн эрежелерин
үйрөнүү.
3. Оозеки кепте жана жазууда кыйыр
сөздү колдонуу.
4. Тил билүү жөндөмүн өркүндөтүү.
5. Тема боюнча өз оюн айтуу аркылуу
сүйлөө чеберчилигин өркүндөтүү.
Reporting
62- 1. Билдирүүлөрдө, суроолуу
63 сүйлөмдөрдө жана буйруктарда кыйыр verbs
сөздү түзүү эрежелерин үйрөнүү.
2. Аларды оозеки кепте колдонуп,
окуу, жазуу жана угуу көндүмдөрүн
өнүктүрүү
64 1. Англис тилинин артиклдерин
сүйлөөдө колдонуу эрежелерин
кайталоо.
2. Оозеки кепте артиклдерди колдоно
билүү
65 1. Тексттин негизги маанисин түшүнүү Vocabular
y related to
менен киришип окуу же угуу
the text
көндүмдөрүн өркүндөтүү.
2. Өзүнөн-өзү сүйлөй билүү
көндүмдөрүн өрчүтүү.
3. Учур чакта улантылган жана өткөн
чакты таанып, оозеки кепте колдонуу.
4. Түшүнүүгө көнүгүү жасоо жана
контексттен жаңы сөздөрдүн маанисин
боолголоо көндүмдөрүн өнүктүрүү
Reported
speech
A blog about A blog about Talking
travelling in
travelling in
about
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
travelling in
Kyrgyzstan
Reported
statements,
questions, and
recommendati
ons
WB: Lesson
3-4, ex. 1, 2,
3, 4, 5, 6
Definite,
indefinite, and
zero articles
Future
A text about
continuous and a career
future perfect
path
tenses
WB: Lesson
2, ex. 1, 2, 3
A text about
a career
path
STOP AND CHECK 4 (сааттардын саны: 1)
Speculating
about
grammar
rules
WB: Lesson
5, ex. 1, 2, 3
Talking
about
careers
WB: Lesson
6, ex. 1, 2, 3
66 1. Өтүлгөн туруктуу сөз айкаштарын
таанып-билүү көндүмдөрүн бекемдөө;
– өтүлгөн лексикалык бирдиктерди
таануу;
– оозеки кепте бөтөн сөздү колдонуу;
– оозеки кепте артиклдерди колдонуу;
– учур чакта жана өткөн чакта
сүйлөөдө талдоочу модалдык
этиштерин колдонуу;
– оозеки кепте келер чакта уланган
жана келер чакта аткарылган чакты
колдонуу.
67
Collocations Modals of
and
deduction
vocabulary
covered in Articles
Units 7 and
8
Reported
speech
Writing a
review of a
favourite
album
Чейректик текшерүү иши (сааттардын саны: 1)
ROUND-UP (сааттын саны: 1)
68 1. Быйылкы окуу жылында англис тили
сабактары боюнча жетишкендиктерди
чагылдыруу жана өзүн-өзү баалоо.
2. Сүйлөө жана жазуу көндүмүн
бекемдөө
Vocabulary
covered during
the academic
year
Board game
Writing a
letter
3WB: Units
ч7&8
аAssess your
сprogress
а
Скачать