Загрузил dunyahesenova

Document

Реклама
Doktorantın illik növbəti attestasiyadan keçməsi haqqında
ARAYIŞ
Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada
Kimya fakültəsi üzrə:
Qədirova Gülbəniz Allahverdi qızı – 2019-cu il 06 fevral tarixindən Kimya fakültəsi
“Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının 2300.01-“Qeyri-üzvi kimya”ixtisası üzrə büdcə
hesabına doktorluq proqramı üzrə doktorantı III kursdan IV kursa keçməsi üçün Fakültə
Elmi Şurasından çıxarış təqdim edilmişdir.
Doktorant tərəfindən görülmüş işlər:

Tədqiqat üçün cənub bölgəsinin mineral və termal bulaqlarından götürülmüş su
nümunələri analiz olunmuşdur.

Su nümunələri analiz üçün Almaniyanın Rostok Universitetinə göndərilmiş,kation
tərkibi,sıxlıqları,o cümlədən, PH qiymətləri müəyyən olunmuşdur.

İlk dəfə olaraq Modifikasiya olunmuş Na- bentonitdən istifadə etməklə sorbsiya
üsulu ilə Fe3+, Co2+, Mn2+ və UO2 (CO3)3 4- ionlarını mineral və termal suların
tərkibindən tamamilə kənarlaşdırılmasına nail olmaq mümkündür.
Elmi əsərlərin siyahısı:
1. Respublikanın cənub regionunun mineral sularının tədqiqi tezis
“Kimyanın
aktual problemləri“ XIV Beynəlxalq Elmi konfransının materialları 25,26 may.
Bakı-2021-ci il. Bakı Dövlət Universiteti
2.Cənub bölgəsinin bulaq sularında duzların həll olması və kimyəvi tərkibi
Məqalə The XVIII İnternational Scientific Symposium “The past and future of the
Turkic world” 25 September 2021, Nur-Sultan/ Kazakhstan Eurasian National
University İSBN İnternational Scientific Center Elger Səh 171-173
3. Termophysical and chemical properties of geothermal and mineral waters of
Azerbaijan
Tezis
10th Rostocker İnternational Conference: “Technical
Thermodynamics: Thermopyhsical Properties and Energy Systems“ İnstitute of
Technical Thermodynamics University of Rostock, Rostock, Germany
September 9th-10th, 2021-ci il.
4.Cənub bölgəsinin yeraltı sularının kimyəvi tərkibi Məqalə Abstarcts of V
İnternational Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan October 18-20,
2021-ci il.Səh 48-53
5. Lənkəran zonasının mineral sularının kimyəvi tərkibi Məqalə Bakı
Universitetinin xəbərləri Təbiət elmləri seriyası No:2 2021-ci il. Səh: 23-25
6. Modul üzrə təlim texnologiyasının təşkili və təsnifatı Tezis“ÇAĞDAŞ
DÖNƏMDƏ TÜRK DÜNYASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ“ ADLI ONLAYN
RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ PROQRAMI Lənkəran Dövlət Universiteti
24 dekabr 2021-ci il.
7.Distant təhsilin mahiyyəti və təsnifatı
Tezis „ÇAĞDAŞ DÖNƏMDƏ TÜRK
DÜNYASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ“ ADLI ONLAYN RESPUBLİKA ELMİ
KONFRANSININ PROQRAMI Lənkəran Dövlət Universiteti 24 dekabr 2021-ci il.
8.Sumqayıt Dövlət Universiteti.Elmi xəbərlər. Cənub bölgəsi mineral və termal
sularının kimyəvi tərkibi və ağır metal,uran ionlarının sorbsiya üsulu ilə
çıxarılması.G.A.Qədirova
Doktorant Qədirova Gülbəniz Allahverdi qızı Google Scholar-da qeydiyyatdan
keçmişdir.
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=tr
Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar
Mərkəzinin direktoru
Mais Süleymanov
Elmi tədqiqatların təşkili və təhlili
şöbəsinin müdiri
Mirnamik Bəşirov
Bakı Dövlət Universitetinin elmi katibi
Yeganə Əliyeva
Скачать