Загрузил ibragimovahayitgul

MS Excell

Реклама
I.
KIRISH
II.
ASOSIY QISM
2.1 “Elektron jadvallar tayyorlash dasturi Microsoft Excel” mavzusini
o‘qitish texnologiyasi.
2.2 EXCELning grafik imkoniyatini o’qitish.
2.3 . Excelda diagramma tushunchasi.
2.4 EXCELda tekslikda ikkinchi tartibli chiziqlar.
III.
XULOSA
IV.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
KIRISH
Har bir jamiyatning
bo`lgan
kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati
ta`lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi.
Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo`lidan borayotga mamlakatimizning
uzluksiz ta`lim tizimini
isloh qilish va takomillashtirish,
yangi sifat
bosqichiga ko`tarish, unga ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy
etish
hamda
ko`tarildi.
ta`lim samaradorligini oshirish
“Ta`lim
to`g`risida”gi
qonun
va
davlat
siyosati
“Kadrlar
darajasida
tayyorlash
milliy
dasturi”ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta`lim tizimi orqali zamonaviy
kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi.
Ishning dolzarbligi. Ta`lim
ta`lim
oluvchilarning
jarayoni samaradorligini
mustahkam nazariy
malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy
bilim,
faoliyat,
oshirish,
ko`nikma
va
mahoratga aylanishini ta`minlash
maqsadida o`quv tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyadan
foydalanish davr taqozosi hamda
ijtimoiy zaruriyat
sifatida kun tartibiga
qo`yilmoqda.
O`zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Krimovning 2012 yil 28
maydagi “Malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o`rta maxsus kasbhunar ta`limi
muassasalarini
shunday kadrlar
bilan
ta`minlash
tizimini
oid chora-tadbirlar to`g`risida” qabul qilgan Qarorida
takomillashtirishga
zamonaviy fikrlovchi pedagogik kadrlar tayyorlashga, ta`lim jarayonida ilg`or
pedagogik va axborot- kommunikatsiya texnologiyalari, shuningdek electron
talim
resurslari
va
mul`tmedia
taqdimotlaridan
foydalanishni
yo`lga
qo`yishga alohida e`tbor qaratilishiga urg`u berilgan. Shu munosabat bilan
bugungi kunda yuqorida aytilgan bilimlarni pedagoglar tomonidan o`rganish
dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.
Uzluksiz ta’lim-chuqur, har taraflama asosli ta’lim-tarbiya berish, mutaxassis
kadrlar tayyorlashning turli-tuman shakl, usul, vosita, uslub va yo’nalishlarining
mukammal uyg’unligidan iboratdir. Uning turli komponentlari o’rtasidagi o’zaro
aloqadorlik, muayyan usul va uslublarning ta’lim sharoitiga oqilona tadbiq etilishi
uzluksiz ta’lim sifatini ta’minlaydi.
Hozirgi kun talabalari axborot texnologiyalari bo‘yicha zamonaviy amaliy
dasturlar bilan ishlashni bilishlari davr talabidir. MS Excel kabi elektron jadval
dasturlarini ishlatish ,undan ongli foydalanishni o’rganishlari lozim.
Shu jihatdan olganda BMIning muammosi dolzarb hisoblanadi.
BMIning obyekti. Litsey va kasb –hunar kollejlarida MS Excel amaliy
dasturining grafik imkoniyatini o’qitish jarayoni.
BMIning predmeti. o’quv jarayonida MS Excel amaliy dasturining grafik
imkoniyatidan o’qitishda foydalanish muammolari va istiqbollari.
BMIning asosiy maqsadi:
- MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatini o’qitish yo’l-yo’riqlarini
aniqlashdan iborat.
Buning uchun quydagi vazifalarni amalga oshirish lozim:
- MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatini o’qitish bo’yicha ishlarni tahlil
etish;
- MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatini o’qitish jarayoni bo’yicha
ko’rsatmalar tayyorlash.
BMIning ilmiy yangiligi MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatini
o’qitish samadorligini aniqlash va undan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar ishlab
chiqish.
Ishning nazariy ahamiyati
1. O’qitish jarayoniga MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatlarini
o’qitish bo’yicha ko’rsatmalar aniqlangan;
2. O’quv jarayonini rivojlantirish tahlil qilingan va ularning ta’lim
jarayonidagi o’rni aniqlangan.
Ishning amaliy ahamiyati
1. Ishlab chiqilgan ish natijasidan akademik litsey, kasb-hunar kollejlari,
hamda oliy o’quv yurtlarida foydalanish mumkin.
“Elektron jadvallar tayyorlash dasturi Microsoft Excel” mavzusi bo‘yicha
keys
I.1.1. Korxona biznes rejani amalga oshirishi uchun qaysi bankdan kredit
olishi maqsadga muvofiq?
1. Keysning maqsadi:
Keysning ta’lim maqsadi: o‘quvchilarga MS Excel elektron jadvalining asosiy
imkoniyatlari haqida tushuncha berish, iqtisodiy masalalarni yechishda MS Excel
ning
funksional
va
grafik
imkoniyatlaridan
foydalanish
ko‘nikmalarini
shakllantirish.
Rejalashtirilgan o‘quv natijalari: o‘quvchilar MS Excel elektron jadvali
haqida umumiy tushunchaga ega bo‘ladilar, MS Excel ning funksional va grafik
imkoniyatlaridan iqtisodiy masalalarni yechishda foydalanishni o‘rganadilar.
2. O‘quvchilar keysni muvaffaqiyatli yechishlari uchun quyidagi tayanch
bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari lozim:
a) iqtisodiyot nazariyasi, informatika, oliy matematika, algoritm asoslari va
algoritmik tillar, axborot texnologiyalari va tizimlari fanlaridan yetarli bilimlarga
ega bo‘lishlari kerak;
b) obyektni iqtisodiy tahlil qilish va matematik ta’minotni ishlab chiqish;
v) komyuter, amaliy dasturlarning funksional imkoniyatlarini bilishi lozim;
g) MS Excel elektron dasturining imkoniyatlarini bilishilari kerak;
3. Keysning tipologik belgilari: ushbu keys xonali keyslar turkumiga
mansub: u korxona ma’lumotlari asosida tuzilgan, ish haqi va xodimlar to‘g‘risidagi
meyoriy hujjatlarga asoslangan.
Keys syujetsiz, keysdagi holat hozirgi zamonga to‘g‘ri keladi.
Keys obyekti: korxona buxgalteriya hisobi bo‘limi ish haqi hisoblovchi
buxgalterning ishi.
Keys qisqa, strukturalashgan. O‘quv topshiriqni keys-topshiriq yordamida
tasvirlanadi.
Keysning didaktik maqsadi o‘quvchilarga MS Excel elektron jadvali haqida
umumiy tushuncha berish, MS Excel ning funksional va grafik imkoniyatlaridan
iqtisodiy masalalarni yechishda foydalanishni o‘rgatishdan iborat.
4. Keys uchun axborot yig‘ish yo‘llari: muloqat, hujjatlarni o‘rganish,.
5. Axborot yig‘ish vositalari: hujjatlar, jadvallar, ma’lumotno-malar,
meyoriy huquqiy xujjatlar.
6. Axborot manbalari:
1. Banklarning kredit berish bo‘yicha boshlang‘ich ma’lumotlari.
Kirish.
O‘zbekiston
respublikasi
mustaqillikka
erishgandan
so‘ng,
rivojlanishning yangi, yuqori bosqichiga ko‘tarildi. Shu borada zamonaviy
kompyuter texnologiyalarining ishlab chiqarishga, iqtisodga, biznesga va o‘qitish
jarayoniga tadbiqi tobora kengaymoqda. Hozirgi vaqtga kelib har bir mutahassis o‘z
mehnat faoliyatida kompyuterlardan unumli foydalana bilishi zarur bo‘lib qoldi.
Microsoft Excel – universal jadval muxarriri bulib, unda jadvallar kiritish,
ular bilan ishlash uchun kulay imkoniyatlar yaratib berilgan. Bu jadval muharririda
boshka formatda yaratilgan fayllarni import qilish imkoni bilan bir qatorda o‘zida
yaratilgan jadvallarni Office ning boshqa muhxarrirlariga, Web sahifa ko‘rinishida
va boshqa ko‘rinishlarga eksport qilish imkoni ham mavjud.
Vaziyat. Korxona biznes reja ishlab chiqdi. Biznes rejani amalga oshirish
uchun korxonaga qo‘shimcha mablag‘ talab etiladi. Muammo shundan iboratki,
mavjud banklarning kredit berish shartlari asosida eng maqbul bankni tanlash
lozim.
Vazifa. Boshlang‘ich ma’lumotlar asosida Microsoft Excel dasturida
tahlil qilinib, kredit olish bo‘yicha eng maqbul bank tanlansin.
Muhokama uchun savollar:
MS Excel nima maqsadda ishlatiladi?
MS Excel dasturi yordamida jadvallar ustida qanday amallarni bajarish
mumkin?
Jadvalni formatlash deganda nimani tushunish lozim?
Funksiyalar bilan ishlashni tavsiflab bering?
Formulalar yaratishni namoyish qiling?
Mavjud banklarning kredit berish shartlari to‘g‘risida ma’lumot jadvali.
№
Bank
Berish foizi Rasmiylashtirish
nomi
Stavka
Muddat
to‘lovi (so‘m)
(yillik)
(oy)
1
1-bank
96%
20000
21%
12
2
2-bank
95%
25000
19%
12
3
3-bank
94%
20000
16%
12
4
4-bank
93%
30000
15%
12
I.1.2. O‘quvchi uchun uslubiy ko‘rsatma
Muammo: Boshlang‘ich ma’lumotlar asosida topshiriq Microsoft Excel dasturida
tahlil qilinib, kredit olish bo‘yicha eng maqbul bankni tanlash.
Vazifa:
Barcha banklar bo‘yicha kredit olishni baholovchi ko‘rsatkichlar aniqlansin va
maqbul bank tanlansin.;
Barcha banklar bo‘yicha aniqlangan ko‘rsatkichlar diagrammalar ko‘rinishida
ifodalansin;
Maqbul bankdan 10 mln. so‘m kredit olinishi uchun qancha miqdorda kredit hajmi
rasmiylashtirilishi lozim.
Yuqoridagi vaziyatda aniqlangan kreditni oylar bo‘yicha
qaytarish jadvali
tayyorlansin.
Yechish algoritmi
Aniqlanishi lozim bo‘lgan ko‘rsatkichlar quyidagi jadvalda keltirilgan.
1-jadval(ming so‘mda)
№ Bank
nomi
Kredit
Berish Rasm-
hajmi
foizi
sh
Stavka
Muddat Olin- Oylik To‘lash
(yillik)
(oy)
21%
12
to‘lovi
1
1-bank
15000
96%
20
di
to‘lov foizi
2
2-bank
15000
95%
25
19%
12
3
3-bank
15000
94%
20
16%
12
4
4-bank
15000
93%
15%
12
30
Olindi ko‘rsatkichi quyidagicha topiladi.
Olindi = Kredit hajmi * Berish foizi - Rasmiy-sh to‘lovi
Oylik to‘lov ko‘rsatkichini topish uchun Excel ning PLT funksiyasidan
foydalanamiz.
Oylik to‘lov = PLT(Oylik stavka; Muddat; Kredit hajmi)
To‘lash foizi ko‘rsatkichini topish uchun to‘lanadigan Oylik to‘lov ni Olindi ga
bo‘lamiz. Bu olingan pulga nisbatan qancha pul to‘lashni bildiradi. Bu foiz qaysi
bankda kichik bo‘lsa, shu bank omaqbul bank hisoblanadi.
Yuqoridagi jadvalning barcha ko‘rsatkichlari hisoblangandan keyin Bank nomi va
To‘lash foizi ko‘rsatkichlariga ustunli diagramma tuziladi.
Maqbul bank tanlangandan keyin, shu bank bo‘yicha Olindi 10 mln. bo‘lishini
aniqlash uchun Excel ning Poisk resheniy... protsedurasidan foydalaniladi.
Aniqlangan Kredit hajmi bo‘yicha oylar kesimida kreditni qaytarish jadvali
tayyorlanadi.
2-jadval
Oylar
Yanvar
Fevral
Mart
Asosiy to‘lov
Foiz
Qoldiq
Aprel
May
Iyun
Iyul
Avgust
Sentabr
Oktabr
Noyabr
Dekabr
Asosiy to‘lov Kredit hajmini 12 ga bo‘lib topiladi.
Har bir oy uchun Foiz oldingi oyning Qoldiq summasi bo‘yicha hisoblanadi.
Har bir oy kesimida qoldiq oldingi oydagi qoldiqdan asosiy to‘lovni ayirib tashlab
hisoblanadi.
I.1.3.Vaziyatni tahlil qilish varaqasi
Tahlil
Tahlil bosqichining mazmuni
bosqichining nomi
Baholash
mezonlari
1. Joriy vaziyatni 1.Vaziyatning aniq holatini anglagan holda 5 ball
tahlil qilish
zaruriy ma’lumotlarni to‘play olish.
2. Vujudga kelgan vaziyatni hal etish uchun
nazariy bilimlarga tayanib, qilinishi lozim 5 ball
bo‘lgan vazifalarni bir tizimga keltirish.
2.
Muammoning  Muammoning asosiy xususiyatlar:
 Korxonani rivojlantirish maqsadida biznes
shakllanishi
reja tuzilishi.
 Biznes rejaga asosan kredit olish uchun bank
tanlash muammosi.
 Bank tanlangandan keyin kreditni qaytarilish
hisobini yuritish
3.
nazarda
Vaziyatda 1) Barcha banklar bo‘yicha kredit olishni 30 ball
tutilgan baholovchi ko‘rsatkichlar aniqlansin va maqbul
holatlarning
bank tanlansin.;
tahliliy ko‘rinishi
2) Barcha
ko‘rsatkichlar
banklar
bo‘yicha
diagrammalar
aniqlangan
ko‘rinishida
ifodalansin;
3) Maqbul bankdan 10 mln. so‘m kredit
olinishi uchun, qancha miqdorda kredit hajmi
rasmiylashtirilishi lozim.
4) Yuqoridagi vaziyatda aniqlangan kreditni
oylar bo‘yicha qaytarish jadvali tayyorlansin
I.1.4. Baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari
Guruh
Baho
(ball)
Baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari
Ma’lumotni
Guruh
to‘liq yoritishi ishtirokchi
1 b.
larining
Ma’lumotni
Jami
taqdim etilishi
2b.
Faolligi
0,5b.
0,5b.
1
2
3
Guruh ishlarini umumlashtiruvchi baho
Guruh
1
2
3
Jami ball
Baho
1
2
3
1,5 – 2 ball - «a’lo»; 1,0 – 1,4 ball - «yaxshi»; 0,5-0,9 ball - «qoniqarli»; 0 – 0,4
ball - «qoniqarsiz».
I. 3-§. O‘quvchi uchun o‘quv uslubiy ma’lumot
 MS Excel da formula yozish.
Excelda formula “=” belgisini yozish bilan
boshlanadi.
 Formula yozishga misollar:
 C7 katagi B1 katagida yozilgan qiymatga teng bo‘lsa, uni ikkinchi marta kiritib
o‘tirmasdan C7 katagiga kursorni o‘rnatib, “=B1” deb kiritsak, Excel C7 katagi
B1 katagi qiymatiga tengligini tushunadi va B1 katagidagi yozuvni takrorlaydi.
 C10 katagida B10 katagining 25 foizini yozish kerak. C10 katagiga kursorni
o‘rnatib, “=B10*25/100” ni kiritsak, u B10 ning 25 foizini C10 katagiga yozadi.
Keyinchalik B10 ning qiymatini o‘zgartirganda, avtomatik C10 ning qiymati
ham mos ravishda o‘zgaradi. Shu tartibda ixtiyoriy matematik amallarni bajarish
mumkin.
 Yuqoridagi misolda C10 katagida B10 katagidagining 25 foizini yozdik deylik.
Endi, C11 ga B11 ning, C12 ga B12 ning to C20 ga B20 ning 25 foizini yozish
kerak bo‘lsa, yukorida bir marta birinchisi uchun “=B10*25/100” deb yozish
yetarli. Keyingilarini shu tartibda davom ettirish uchun C10 katagining tagidagi
Q belgichasini sichqoncha orqali ushlab C20 gacha tortish yetarli (2.2- rasmga
qarang).
2.2-расм.
Excel ning standart funksiyalarini ishlatish. Excelning o‘zida standart
matematik, moliyaviy, statistik va boshqa formulalar o‘rnatib qo‘yilgan. Ulardan
foydalanish tartibi quyidagicha: «Стандартная» panelidan
quyidagi oyna hosil bo‘ladi:
tugmasi bosiladi va
2.3-расм.
Bu oynaning «Категория» bandidan kerakli mavzu tanlanadi, Funksiya
bandidan esa, kerakli funsiyani tanlab OK tugmasi bosiladi. Masalan, «Категория»
bandidan «Матемачитеские» qismi, «Функция» bandidan esa «COS» funsiyasi
tanlanib, Ok tugmasi bosilsa, quyidagi oyna hosil bo‘ladi.
2.4-rasm.
Bu oynaning «число» qismiga xohlagan sonning kosinusini hisoblash
kerakligini yozamiz yoki
tugmachani bosib, qaysi katakda yozilgan son kosinusi
hisoblanishi kerakligini ko‘rsatamiz.
Joriy (kursor o‘rnatilgan) katakda yuqoridagi funksiya javobi hisoblab
yoziladi. Katakda funksiya javobi ko‘rinadi.
MS Excel dasturining yaxlitlash funksiyasi:
ОКРУГЛ(<son>;<kasr qismidagi o‘nlik belgilar soni>) – funksiya <son> ni
belgilangan <kasr qismidagi o‘nlik belgilar soni> gacha yaxlitlaydi. Funksiyaning
ikkinchi argumenti musbat (yaxlitlash verguldan o‘ng tarafda bajariladi) yoki
manfiy (yaxlitlash verguldan chap tarafda bajariladi, kichik butun razryadlar 0
gacha yaxlitlanadi) bo‘lishi mumkin.
Misol: ОКРУГЛ(512,4567; 2)=512,46; ОКРУГЛ(512,4567; -2)=500
Yaxlitlash funksiyasi va ma’lumotlarni formatlash operatsiyasi tashqi
ko‘rinishdan bitta natijaga olib kelishi mumkin. Shunisi aniqki, formatlash
operatsiyasi (asboblar panelidagi tugmachalar yordamida) sonning faqat tashqi
ko‘rinishini o‘zgartiradi, xotirada esa o‘zgarish sodir bo‘lmaydi, yaxlitlaganda esa
sonning tashqi ko‘rinishi bilan xotiradagi ko‘rinishi bir xil o‘zgaradi.
I. 4-§. Keysni yechish bo‘yicha o‘qituvchining varianti
1 – vazifani yechish. MS Excel da 1-jadvalni hosil qilamiz.
2.5-rasm.
H4 katagiga quyidagi formulani kiritamiz va uni H5, H6, H7 kataklariga
ko‘chiramiz.
=C4*D4-E4
I4 katagiga quyidagicha funksiyani kiritamiz va I5, I6, I7 kataklariga
ko‘chiramiz.
=ПЛТ(F4/12;G4;-C4)
J4:J7 kataklarini belgilaymiz, va Формат – Ячейки… oynasining Число
bo‘limining Числовые форматы qismidan Процентный format turini tanlaymiz
va OK tugmasini bosamiz.
J4 katagiga quyidagi formulani kiritamiz va uni
keyingi kataklarga ko‘chiramiz:
=I4/H4
Natija quyidagicha bo‘ladi:
2.6-rasm.
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 3-bank bo‘yicha kredit olish eng maqbul variant
hisoblanadi. Chunki, bu bank bo‘yicha Тўлаш фоизи ko‘rsatkichi eng kamdir.
2 – vazifani yechish. Ustunli diagramma qo‘yish uchun, avvalo jadvalning
kerakli sohasi belgilanadi. Buning uchun, B3:B7 kataklari belgilanadi, keyin esa
klaviaturadan CTRL
tugmasini bosib turgan holda sichqoncha
bilan J3:J7
kataklari belgilanadi. Ekranda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘linadi.
2.7-расм.
Keyin Вставка menyusidan Диаграмма ...
oynasiga kiriladi. U holda
quyidagi Oyna hosil bo‘ladi:
2.8-rasm.
Rasmda ko‘rsatilgandek, kerakli diagramma tipini va ko‘rinishini tanlab,
tugmasi bosiladi. Keyingi oynadan qayta
quyidagi oyna hosil bo‘ladi:
tugmasi bosilsa,
2.9-rasm.
Bu oynada diagrammaning parametrlarini kiritib,
tugmasi bosilsa,
quyidagi oxirgi oyna chiqadi:
2.10-расм.
Bu oynadan отдельном ga belgi qo‘yib,
kerakli quyidagi diagramma hosil bo‘ladi.
tugma bosilsa, alohida listda
2.11-rasm.
Bu diagrammadan ham ko‘rinib turibdiki biz uchun qulay bo‘lgan bank 3bankdir.
3-vazifani yechish. 1-vazifada aniqlangan jadvalda
3-bankning Олинди
ko‘rsatkichini, ya’ni H6 katakni belgilaymiz va menyuning Сервис bo‘limidan
Поиск решения...
oynasiga kiramiz (agar, bu bandi bo‘lmasa, Сервис
bo‘limidan Надстройки... oynasiga kirib, Поиск решения ga belgi qo‘yamiz,
shundan keyin, bu band Сервис bo‘limida faollashadi). Quyidagi oyna hosil
bo‘ladi.
2.12-расм.
Bu oynaning
maydoniga
H6 katak
adresini kiritamiz,
maydoniga nuqta qo‘yib 10000000
qiymatni kiritamiz,
maydoniga esa, 3-bank
bo‘yicha Кредит ҳажми ni (C6) adresini kiritib,
tugmasi bosiladi.
Keyingi chiqqan oynadan
2.13-rasm.
Сохранить найденное решение
ga nuqta qo‘yib, OK ni bosiladi va
quyidagi natijaga ega bo‘lamiz.
2.14-расм.
Demak 10000000 so‘m kredit olish uchun 10659574 so‘m kredit
rasmiylashtirish lozim bo‘ladi.
4-vazifani yechish. 1-jadval joylashgan listning o‘zida 2 – jadvalni hosil
qilamiz:
2.15-расм.
Asociy to‘lovni topish uchun kredit xajmini 12 ga bo‘lib, chiqqan miqdorni
barcha oylar bo‘yicha kiritamiz.
Yanvar oyining Фоизи boshlang‘ich bo‘yicha hisoblanadi:
Январ Фоизи(С11)= С3*F3/12
Январ Қолдиқ(Е11)= С3-С11
Qolgan oylarning фоизи oldingi oyning қолдиқ summasidan hisoblanadi.
D12 quyidagi formula yoziladi va u qolgan (D13: D22) kataklarga ko‘chiriladi:
=E11*$F$6/12
Qolgan oylarning Қолдиқ summalarini hisoblash uchun Е12 katagiga
quyidagi formulani kiritamiz va uni qolgan (Е12:Е22) kataklarga ko‘chiramiz:
=E11-C12
Natija quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:
2.16-расм.
I.4-§. “Elektron jadvallar tayyorlash dasturi Microsoft Excel”
mavzusini o‘qitish texnologiyasi
Keys-o‘qitish texnologiyasi modeli quyidagi jadvalda keltirilgan:
Mavzu
Mashg‘ulot soati - 2 soat
Elektron jadvallar tayyorlash dasturi Microsoft Excel.
O‘quvchilar soni: 25 kishi .
O‘quv mashg‘uloti shakli: Bilim va ko‘nikmalarni kengaytirish va
chuqur-
lashtirish bo‘yicha tajriba.
Tajriba rejasi:
1. O‘quv mashg‘ulotiga kirish
2. Bilimlarni faollashtirish
3. Keys bilan kichik guruhlarda ishlash
4. Natijalarni namoyish qilish
5. Eng to‘g‘ri va maqbul variantni tanlash, baholash va
muhokama qilish.
6. Xulosa. guruhlar va o‘quvchilar faoliyatini, o‘quv
mashg‘ulotida erishilgan natijani baholash.
O‘quv mashg‘uloti maqsadi: o‘quvchilarga MS Excel elektron jadvalining asosiy
imkoniyatlari haqida tushuncha berish, iqtisodiy masalalarni yechishda MS Excel
ning
funksional
va
grafik
imkoniyatlaridan
foydalanish
ko‘nikmalarini
shakllantirish.
 O‘qituvchining
 O‘quv faoliyati natijalari:
vazifalari:
 MS
Excel
elektron
jadvali
haqida
umumiy
 MS
Excel
elektron tushunchaga ega bo‘ladilar;
jadvali
haqida
umu-miy  Formulalardan foydalanishni o‘rganadi-lar;
 MS Excel ning standart funksiyalarini qo‘llashni
tushuncha berish;
 Formulalardan
foy- bilib oladilar;
dalanishni o‘rgatish;
 Jadvallarga
diagrammalar
hosil
qilishni
 MS Excelning stan-dart o‘zlashtiradilar
funksiyalarini keltirish;
 Diagrammalar
tayyor-
lashni o‘rgatish.
O‘qitish uslublari:
Keys-stadi, munozara, aqliy hujum.
O‘qitish vositalari:
Keys, tarqatma materiallar, kompyuter va namoyish
texnikasi, slaydlar.
O‘qitish shakli:
Individual, frontal, guruhlarda ishlash.
O‘qitish sharoitlari:
Guruhlar
bilan
ishlash
uchun
mo‘ljallangan,
kompyuter texnikasi va zaruriy dasturlar
bilan
ta’minlangan o‘quv – amaliyot xonasi.
Monitoring va baholash
Kuzatish,
baholash
blits-so‘rov,
taqdimot,
savol
javob,
Keysni o‘qitish texnologik xaritasi quyidagi jadvalda keltirilgan:
Ishlar
Faoliyat tuzilishi
bosqichi
O‘qituvchi
Tayyorlov
Keys maqsadi va uning kasbiy bilimlarni Eshitadilar
bosqichi
O‘quvchilar
rivojlantirishga ta’sirini tushuntiradi.
Keys materialini tarqatadi va vaziyatni tahlil Keysning
qilish algoritmi bilan tanishtiradi (o‘quvchi mustaqil
uchun uslubiy ko‘rsatmaga qarang).
1-bosqich.
1.1.Mashg‘ulot
mavzusi,
uning
o‘rganadi
maqsadi,
O‘quv mash- vazifalari va rejalashtirilgan o‘quv faoliyat
g‘ulotiga
natijalarini gapiradi.
kirish
1.2.Mashg‘ulotda ishlash tartibi va baholash
(15daqiqa)
mezonlari bilan tanishtiradi.
2-bosqich
2.1.Bilimlarni faollashtirish maqsadida blits – Savollarga
Asosiy
so‘rov o‘tkazadi:
(55daqiqa)
javob bera-dilar
MS Excel nima maqsadda ishlatiladi?
MS Excel
dasturi yordamida jadvallar ustida
qanday amallarni bajarish mumkin?
Jadvalni formatlash deganda nimani tushunish Guruhlarga
lozim?
bo‘linidilar.
Funksiyalar bilan ishlashni tavsiflab bering?
Formulalar yaratishni namoyish qiling?
2.2.O‘quvchilarni
kichik-guruhlarga
ajratadi. Keys materi-ali
Guruxda ishalash qoidalarini eslatadi.
asosida
2.3. Quyidagi topshiriqlarni beradi:
yechish
keys
Banklar bo‘yicha kredit olishni baholovchi algorimti
ko‘rsatkichlar
tanlash;
aniqlang
va
maqbul
bankni bo‘yicha har bir
topshiriqqa
Banklar bo‘yicha aniqlangan ko‘rsatkichlarni hisobot tayyor-
diagramma ko‘rinishida ifodalash;
laydi. Guruhlar
Maqbul bankdan 10 mln. so‘m kredit olinishi o‘z-larining
uchun
qancha
miqdorda
kredit
hajmi keys
rasmiylashtirishni aniqlang.
yechimlarini
Yuqoridagi vaziyatda aniqlangan kreditni oylar tayyorlaydilar
bo‘yicha qaytarish jadvalini tayyorlang.
2.4. Kichik-guruxlar natijalarini guruxga taqdim
qilish va keysni eng to‘g‘ri va maqbul javobni Har bir guruh
o‘zining yechianiqlash.
2.5. Har bir guruh ishini tahlil qilish va xatolarni mini
qiladi.
to‘g‘rilash.
taqdim
2.6. Keysni yechish bo‘yicha o‘zining variantini
tushuntirish.
3-bosqich
3.1. O‘quv faoliyat natijalarini umumlashtiradi, Eshitadilar,
Yakuniy-
har bir guruh ish natijalarini e’lon qiladi.
baholash
3.2. Keys-stadining bo‘lajak mutaxassislarni fikrlarini
tayyorlashga katta ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlaydi. bildiradilar
(15 daqiqa)
o‘zlarining
II.Bob MS EXCELning grafik imkoniyatini o’qitish.
II.1 Excelda diagramma tushunchasi.
Excelda hisoblanayotgan misollarni ko’rgazmali tasvirlab tushuntirish yani
diagrammasini qurib ko’rsatish, echilayotgan masalalarni yaxshiroq tushunishga
yordam beradi.
Excel diagrammasidagi berilganlar qatori bu - asosida ishchi varroqdagi
alohida qator yoki alohida ustun bo’lgan, diagrammada berilgan o’zaro bog’langan
elementlar guruhidir.
Berilganlar markeri bu – varroqdagi berilganlarning alohida elementini yoki
katakchaning qiymatini tasvirlovchi ustunlar, bloklar, nuqtalar, sektorlar yoki
diagrammadagi
boshqa
simvollardir.
Bog’langan
markerlar
diagrammada
berilganlar qatorini tashkil qiladi.
Agar diagrammada bir nechta berilganlar qatori tasvirlangan bo’lsa, u holda
qatorlarga mos markerlar ham har xil bo’ladi.
O’qlar. O’q bu - diagramma qurilma sohasining bir tomonini chegaralovchi
va berilganlarni o’lchash va taqqoslash shkalasini hosil qiluvchi chizikdir. Excelda
uch o’lchovli diagrammalar (ya’ni, uch – o’q bilan) qurish mumkin. X o’qi asosan
gorizontal holatda (chapdan o’nga), U o’qi esa vertikal (pastdan yuqoriga) bo’ladi.
Uch o’lchovli diagrammalarda Z o’qi vertikal holatda, X va U o’qlar esa yaxshiroq
tasavvur etish uchun har xil burchaklar ostida joylashgan bo’ladi.
Kategoriyalar nomlari asosan ishchi varroqdagi X o’qi bo’ylab qurilgan
yozuvlarga mos keladi. Мастер диаграмм yangi diagramma qurishda
kategoriyalar nomlarini taniydi va ba’zi diagramma turlari uchun kategoriyalarni U
o’qi bo’ylab tasvirlaydi.
Qatorlar nomlari ishchi varroqdagi U o’qi bo’ylab joylashtirilgan yozuvlarga
mos keladi. Qatorlar nomlari asosan har bir berilgan qatorni jihozlanish
ko’rgazmasi bilan birga Legendada tasvirlanadi. Мастер диаграмм avtomatik
ravishda qator nomlarini taniydi va Legenda hosil qiladi.
Bo’linma belgilari va tor chiziqlari.
Bo’linma belgilari bu - koordinata o’qlarini chiziqdagi belgilarga o’xshab
kesib o’tuvchi kalta kesmalardir. O’q ustida avval chap so’ng o’ng tugmani bosib,
hosil bo’lgan menyudan Сетка ni tanlab, qo’shimcha uzunroq tor chiziqlarini
qo’shish mumkin.
Мастер диаграмм diagramma nomi hamda boshqa elementlarga avtomatik
tarzda matn qo’shadi.
Berilganlar qatori
Diagramma bo’limi tugmasi
Qatorlar markeri
O’k nomlari
Diagramma nomi
Kategoriya nomlari
Legenda
“Мастер диаграмм”ni ishga tushirish va u bilan ishlash.
Diagramma yaratish.
Avval diagramma yaratish uchun kerak bo’lgan ma’lumotlarni o’z ichiga
olgan ishchi varroqni tashkil qiling.
1. Bo’sh satr va ustunlarni hamda natijaviy yig’indilarni kiritmagan holda
diagramma uchun kiritilgan berilganlarni ajrating.
2. Мастер диаграмм tugmasini bosing. Natijada Мастер диаграмм
muloqot darchasi ochiladi.
3. Bunda diagrammalarning turli tiplari va mos ko’rinishlarini aks etadi. Тип
bo’limidan masalaga mos tipni tanlab, keyin darcha o’ng tomonidan shu tipga oid
biron bir ko’rinishni belgilaymiz.
4. Ajratilgan soha “chumoli yo’li” deb ataluvchi harakatlanuvchi nuqtalar
bilan chegaralanadi.
5. Agar noto’g’ri tipni ya’ni mos bo’lmaganini tanlagan bo’lsangiz uni
keyiroq ham o’zgartirish mumkin.
6. muloqot darchada diagrammani qatordagi yoki ustundagi ma’lumotlar
bo’yicha qurish so’raladi. Ulardan birini tanlang va Далееtugmasini bosing.
7. sarlavhalar berish, o’qlarni nomlash, torlarni o’rnatish, legendani joylash
kabi ishlarni bajarish mumkin. Bunda diagrammaning maketini ham ko’ramiz.
Agar u sizni qanoatlantirsa Далееtugmasini bosib, keyingi darchaga o’tamiz.
8. tayyorlangan diagrammani ma’lumotlar kiritilgan joriy varroqga yoki yangi
varroq yaratib, unga joylash tanlanadi.
Agar siz nimanidir o’zgartirmokchi bo’lsangiz Готово tugmasini bosishdan
avval orqaga qaytib boshqa parametrlarni tanlashingiz mumkin Готово tugmasini
bosishingiz bilan Excel diagramma yaratadi.
Agar diagramma tayyor bo’lib, uni alohida varoqqa joylashtirish yoki mavjud
varoqda qoldirmoqchi bo’lsak, kontekst menyudan Размещение buyrug’ini
tanlaymiz.
Bog’langan
ob’ektlar
–
bu
alohida
(diagrammalar, tekst, rasmlar va xokazo).
Diagramma o’lchamlarini o’zgartirish.
faylda
saqlangan
ob’ektlardir
Diagrammaning o’lchamlarini o’zgartirish uchun belgilangan diagrammani
o’rab turuvchi kichkina qora markerlarni kursor yordamida suring. Agar biror
belgilar va o’qlardagi yozuvlar ko’rinmasa, shuningdek diagrammaning umumiy
ko’rinishini yaxshilash uchun diagrammaning o’lchamlarini o’zgartirish mumkin.
Diagrammada yozuvlarni o’zgartirish.
Ba’zan diagrammadagi ba’zi elementlari aniqlashtirish yoki belgilash kerak
bo’ladi. Yozuvni boshqa joyga ko’chirish yoki uning o’lchamini o’zgartirish uchun
yozuv ustida sichqon chap tugmasini bosing. Ramka o’zgaradi va masshtablarning
8 ta markeri paydo bo’ladi. Bu ramkani Windows boshqa ob’ektlariga o’xshab
joyini va o’lchamini o’zgartirish mumkin.
Matnni
qo’shimcha
formatlash
uchun
Форматированиеpanelidagi
tugmalarni yoki menyuning mos buyruqlarini qo’llash mumkin.
Ramkaning konturini yoki fon bo’yog’ini o’zgartirish yoki soya qo’shish
uchun yozuv chegarasida sichqon chap tugmasini ikki marta bosing. Bunda
Форматирование объекта muloqot darchasi ochiladi. Bu darchada kerakli
bo’lim va parametrni tanlang.
Diagrammani tahrirlash va bosmaga chiqarish.
Diagrammani tahrirlash.
Diagrammani tahrirlash uchun uni avval belgilash kerak. Buning uchun
diagramma ustida sichqoncha chap tugmasini ikki marta bosing. Bunda
diagrammaning qaysi elementi ustida chisqoncha tugmasi bosilganligiga qarab, shu
element parametrlarini sozlash imkonini beruvchi muloqot darchasi ochiladi.
Berilganlar qatorini belgilash uchun, ixtiyoriy berilganlar markeri ustida, tor
chiziqlarni belgilash uchun ularning ustida sichqoncha chap tugmasini bosish
kerak.
Diagrammani bosmaga chiqarish.
Agar aksi buyurilmagan bo’lsa Excel barcha diagrammalarni bosmaga
chiqaradi. Ishchi varroqda joylashgan diagramma chop etilmasligi uchun
diagramma ustida sichqoncha o’ng tugmasini bosing. Формат областе
диаграммы... bo’limini tanlang va hosil bo’lgan shu nomli muloqot darchaning
(34-rasm) Свойства tugmasini bosing. Bu bo’limda Выводитобъект на печат
bo’limi oldidagi belgini o’chiring va OK tugmasiga bosing.
Agar diagramma alohida ishchi varroqda joylashgan bo’lsa Excelning oddiy
ishchi varrog’idek bosmaga chiqariladi. Diagrammani o’chirish uchun uni
belgilang vaДелете tugmasini bosing. Alohida diagramma varrog’ini uchirish
uchun Правка menyusidan Удалить лист buyrug’ini tanlang.
Dekart koordinata sistemasi
Analitik geometriya geometrik ob’ektlarni ularning tenglamalari asosida
o’rganadi. MS Excel xar xil tenlamalarni vizual ravishda ko’rib chikish
imkonyatiga ega. MS Excel tekislikdagi kiyshik chiziklar va sirtlarni fazoda kurish
nixoyatda kulay bajariladi.
Geometrik ob’ektlarni nuktalarini sonlar yordamida yozish va tenglamalarni
keltirish uchun tizim koordinatalari beriladi. Tizim koordintalarining xar xili
mavjud: Dekart, polyar, kiyshik chizikli va bosh. Shular ichida keng kulaniladigani
bu dekart tug’ri burchakli tizimi.
M(x;u) yozuvi: kaerda x – birinchi koordinatasi absstissa, u – ikkinchi
koordinatasi ordinata.
Fazodagi
tugri
burchakli
Dekart
perpendikulyar uchta sonlar o’qi (2 rasm).
tizim
koordinatasi
bu
bir-biriga
Tekislikdagi chiziqlar
0xu tekisligidagi tenglama deb F(x;u) q 0 yoki u qf(x) teglamalar aytiladi.
Tekislikdagi to’gri chizik tenglamasi Dekart koordinatalarida xar xil sharoitdan
kelgan xolda yozilishi mumkin.
1. Burchak koeffistientli u q kx + b to’gri chiziq tenglamasi.
Bu erda: k = tgα to’g’ri chiziq burchak koeffistienti, x — o’qiga to’gri
chiziqni egilish burchagi, b — u o’ki bilan to’gri chizikni kesilish nuktasining
ordinatasi.
2. Berilgan (x1; y1) nuqtadan o’tadigan to’gri chiziq tenglamasi
y - y1  k(x  x1 )
3. Ikkita berilgan nuqtadan
(x1; y1) va (x2; y2) o’tadigan to’gri chiziq
tenglamasi
y  y2
x  x2
.

y1  y2 x1  x2
4.
x y
  1 «kesilmalarni» to’gri chiziq tenglamalari (4 rasm).
a b
5. Ax + By + C= 0 tugri chiziqni umumiy tenglamasi.
MS Excelda to’gri chiziq, qiyshik va sirtlarni tuzish uchun maxsus asbobdan
foydalanish mumkin «Master diagramm» va uning yordamida xar xil turdagi
grafiklarni chizish mumkin. Master diagrammdan foydalanish uchun ishchi
jadvalga to’gri chizikni nuktalarini kiritish lozim, Master diagrammni chakirish,
diagrammani turini belg’ilash, ma’lumotlar diapazonini va o’qlar nomini kiritish
kerak.
Master diagrammni qulanishini misolarni yechish vaqtida ko’rib chiqamiz.
II.2.Tekislikda ikkinchi tartibli chiziqlar
(Aylana, parabola, giperbola)
Analitik geometriyada ko’riladigan ikkinchi tartibli chiziqlarga parabola,
giperbola, aylanma va ellips kiradi. Ikkinchi tartibli ixtiyoriy chiziq umumiy holda
ikkita o’zgaruvchili ikkinchi darajali tenglama yordamida keltiriladi:
Ax2 + 2Bxy + Cy2 + 2Dx + 2Ey + F = 0
(1)
A, B va C koeffistientlar nolga teng emas. Yuqorida nomlari qayd etilgan
ikkinchi tartibli chiziqlar keltirilgan tenglamaning xususiy hollari.
Parabola
Avval parabola tushunchasini esga tushurib olamiz.
Parabola tenglamalari (1)gi ikkinchi tartibli chiziqlar tenglamalaridan hosil
bo’ladi qachonki B koeffistienti 0 teng bo’lsa va A yoki C koeffistient ham 0 teng
bo’lsa. Masalan, A=0 va C≠0, unda
Cy2 + Dx + Ey + F = 0
Bu parabola tenglamasi simmetriya
(2)
o’qi bilan va ordinat
o’qiga
perpedikulyar.
Agar A≠0, C=0 u holda:
Ax2 + Dx + Ey + F = 0
(3)
Bunda parabola tenglamasi simmetriya o’qi bilan va abstsissa o’qiga
perpedikulyar.
(2) va (3) tenglamalar o’zi bilan parabolani umumiy tenglamalarini keltiradi.
Parabolani kanonik tenglamalari:
Y2 = 2px, qaerda p – parabola parametri;
X2 = 2py – o’qi vertikal joylashgan parabola uchun.
Parabolani sxematik ko’rinishi 1 rasmda keltirilgan.
Giperbola
Ikkinchi tartibli chiziq (1) giperbola deb ataladi agar A va C koeffistientlar
qarama qarshi belgilarga ega bo’lishsa, yani AC<0.
Giperbola tenglamasining kanonik ko’rinishi quydagicha:
x2 y2

1
a2 b2
c2  a2  b2 , a  c
Bu erda c – koordinatalar boshidan fokuslargachang bo’lgan masofa;
a - koordinatalar boshidan giperbolaning chukisigachang bo’lgan
masova.
Oddiy holatda giperbola tenglamasi quydagicha:
у
k
x
Giperbola parabola o’xshash ko’riladi.
Aylana
Aylananing umumiy tenglamasi kuydagi ko’rinishga ega:
Ax2 + Ay2 + 2Dx + 2Ey + F = 0
(4)
Odatda (4) umumiy tenglama aylamalar normal tenglamalari holatiga
keltiriladi:
x2 + y2 = R2
Bu aylana tenglamasida markaz koordinatalar boshida R radiusi bilan.
(x – a)2 + (y – b)2 = R2
Bu aylana tenglamasi (a; b) markazi bilan.
Aylana qurish masalasi parabola va giperbolalarga nisbatan farqlanadi, negaki
tenglamani y=f(x) ko’rinishiga keltirish kerak.
1. x2+y2 = R2 yuqori aylanasini x=[-3(0,2)3], R=3 diapazonida quring.
Aylanani qurish uchun (x va y) Avvalam bor tenglamani y-ga nisbatan
yechish lozim:
у  R2  х2
MS EXCEL da ellips aylanaga o’xshash ko’riladi.
Ikkita nomalumli tenglamalr sistemalari taxminan grafik usulida yechish
mumkin. Ularning yechimi chiziqlar kesilmalarining nuqtalar koordinatalari bo’lib
ular tenglamalar tizimiga to’gri keladi.
Bunda yechilish aniqligi o’zgarish qadami bilan belgilanadi (qadam qancha
kichik bo’lsa shunchalik aniqlik yuqori bo’ladi).
Uch ulchovli fazoda sohalar
Tekislik
Ixtiyoriy chiziqli tenglama tekislikni aniklaydi va aksincha, xar kanday
tekislik tenglamasi bu birinchi darajali tenglama.
Ax + By + Cz + D = 0
Kurinishdagi tenglama tekislikning umumiy tenglamasi deb ataladi.
A, B, C, D
koeffistientlar bazi birlari 0-ga teng bo’lganda tekislik
tenglamasini xususiy xollari paydo bo’ladi.
1. Kesmalardagi tekislik tenglamasi:
x/a + y/b + z/c =1
kaerda a, b, c – belgini hisrbga olgan xolda koordinat o’kidagi tekislik
kesadigan kesmalar.
2. Berilgan nuktadan o’tadigan tekislik tenglamasi:
a(x-x1)+b(y-y1)+c(z-z1)=0
3. Uchta nuktadan utadigan M1(x1, y1, z1), M2(x2, y2, z2), M3(x3, y3, z3) tekislik
tenglamasi.
x  x1 y  y1 z  z1
x 2  x1 y 2  y1 z 2  z1  0
x3  x1 y3  y1 z 3  z1
MS Excel da Master diagramm tekisliklarni kurishda xam kulanilishi
mumkin. Tekislik nuktalari ishchi jadvalga kiritiladi Master diagramm chakiriladi,
diagrammani turi kursatiladi, ma’lumotlar diapazoni, x o’kining yozuvi, o’klarning
nomlari kiritilad.
Fazoda ikkinchi tartibli sirtlar
Iqqinchi
tartibli
sirtlarni
umumiy
tenglamasi
iqqkinchi
tenglamalar
ko’rinishiga ega:
Ax2+By2+Cz2+2Dxy+2Eyz+2Fzx+2Gx+2Hy+2Kz+L=0
A, B, C, D, E, F bir vaqtda 0 teng bo’lishi mumkin emas.
(1)
Ellipsoid, giperboloid va paraboloid asosiy iqqinchi tartibli sirtlarni (1)
tenglamani ayrim xolarini tashkil kiladi.
Ellipsoid
Ellipsoid bu kandaydur tugri burchakli dekart koordinat tizimidagi sirt va u
kuydagi tenglama bilan aniklanadi:
x2 y2 z2


1
a2 b2 c2
(2)
Bu tenglama ellipsoidni kanonik tenglamasi deb ataladi.
Excel da ellipsoidni qurish uchun (2) kanonik tenglamani z o’zgaruvchiga
nisbatan yechish kerak (z=f(x, y) ko’rinishda keltirish kerak).
Dizayn ko`rinishidan grafikni yanada takomillashtirish.
Siz yangi diagrammaning barcha turidagi jadvalni o`zgartirish.Dizayn
ko`rinishida buyruq tugmalaridan
foydalanishingiz mumkin.
Dizayn yorlig`i quyidagi buyruq tugmalarini o`z ichiga oladi.
 Grafik turinio`zgartirish :
Diagrammaning turini o`zgartirish va Excel diagrammasining barcha turidagi
change grafik muloqot oynasidagi yangi grafikdagi tugmani bosing.
 Template sifatida saqlash.
Jadvallarni yaratish uchun grafitni formatlash va tartibni saqlash charf
muloqot qutisini ochish uchun shu tugmani bosing.
Switch row/column:
Tanlangan jadvalda Legend Entries uchun ishlatiladigan ish sahifa Data
Interchange uchun ushbu tugmani bosing.
 Selekt Data:
Legend elementlarini o`zaro qayta taxrir qilish yoki boshqa turkimga alohida
yozuvlar qo`shib bo`lmayd,tahrir Data qutisini ochish uchun ushbu tugmani
bosing.
 Char Layouts.
Grafik tartibidagi pastki galereyasida barcha kichik suratlarni namoyish
qilasiz va keyin tanlangan grafikni istagan yangi reja uslubida Thumbnailni bosing
va Chart Layouts guruhiga ko`plab tugmalarni bosasiz.
 Chart Styles.
Chart Styles ochilayotgan galereyasida barcha kichik suratlarni va
tanlangan grafikni istalgan yangi sxema uslubiga Thumbnailni bosing.
Move Chart
Ish kitobi sahifalaridan biriga qog`ozga grafik ko`chirish uchun chart
muloqot qutisida shu tugmani bosing .
Chizma tartibi va uslubini o`zgartirish.
Excel sahifangizdagi grafik jadvalida kontekstual yorlig`ini qo`shib hisoblab
chiqiladi va Dizayn yorlig`i tanlanadi. Keyin yana yangi jadvalga takomillashtirish
jadvali tartibi va CHART styls galereyasidan foydalanishingiz mumkin.
Grafikdagi qatorlar va ustunlar kommutatsiyasi.
Excel ustun sarlavhalarini diagrammaning pastki qismidagi garizantal o`qini
va satr sarlavhalarini paydo qiladi va avtomatik ravishda mobil tanlashda qator
ma`lumotlar jadvallarini yaratadi. Siz bu grafik jadvaliga kontek-stual ko`rinishida
Switch Row/Ustun buyuruq tugmasini bosishingiz mumkin.
1-7
Rasm;Ustun
satrlarning
ustun grafigi.
Grafa grafiki ma’lumotlar taxriri.
Chart Toolsni kontekstuali ko’runishida tanlang va Data buyruq tugmasini
bossangiz Excel 1-7 shakilga o’xshash Edit Data Source oynasi ochiladi.
Ushbu muloqot oynasidagi ma’lumotlar uchun quydagi o’zgarishlani
amalga oshirish uchun ;
 Girafik malumotlar matin qutisiga bosing va keyin ish saxifasiga yozib
yangi dastur tanlash orqali ma’lumotlar jadvalida grafikni o’zgartiring .
 Switch Row/Column tugmasini bosib oldinga va orqaga satr va ustun
sarlavhalarini qo’ying,
 Lengind yozuvlari yoki gorizontal teglar tomoniga Edit tugmasini bosib ,
ish sahifasiga tegishli satr yoki ustun sarlavha tanlab oling yoki ma’lumotlar
qatorini aniqlash uchun teglarni taxrir qiling.
 Series nomli matn maydoniga sahifa tanlab Legend Entries tomonida add
tugmasinibosing.
 Legend Entries listbox nomini bosing va keyin Remove button tugmasini
bosing va yorliq ochiriladi.
 Legend Entries papkasiga series nomini bosing va ma’lumotlar grafigini
istalgan holatda paydo bo’lguncha Down Up seriyasi tartibini o’zgartiring.
 Hidden and Empty Cells tugmasi bosh sahifaga bosish va grafik qilingan
ma’lumotlar bilan shug’ulanish (Zerova Span bilan Line , grafiklar uchun
bo’shliqlar ).
Satrga Shon Datani bosing va ustunlar tanlangan grafikka ma’lumotlar
diapazoni doirasida grafik ma’lumotlarini katagiga belgi qo’ying .
1-6 va 1-7 rasmlardan ustun grafigida korsatilgan Data Source oynasidan
foydalanish kerakligi umumiy vaziyatni ko’rsatadi .Bu jadval ma’lumotlar
diapazoni A2; Q7 aslida A3 Comact Disc satrini o’z ichiga oladi.Excel ustun
girafigi birinchi ma’lumotlarni ketma-ket bo’sh satrni o’z ichiga oladi
Grafikdagi bosh ma’lumotlarni qatorini olib tashlash uchun siz quydagi
bosqichlarni bajarasiz;
1. Grafik ko’rinishida tanlang va Data buyruq tugmasini bosing.
2. Select Data Source dialog qutisiga muloqot oynasini tanlab Switch
Row/Column tugmasini bosing.
3. Legend Entries ro’yxati qutisi ustiga CDni bosing va Remome buttuon
tugmasini bosing.
Xulosa
O’qitish texnologiyasi kasb – hunar kollejlarida o’qitiladigan barcha fanlar
singari informatika fanini o’qitish jarayonini takomillashtirish, har bir ta’lim
oluvchining potensial imkoniyatini
faollashtirish
bilimlarini
rivojlantirish, o’quv biluv
mustahkam
bo’lishini
ta’minlaydi.
faoliyatini
Ularning
ko’nikmalarini shakllanishi va bilimlarini oshishiga olib keladi. Mazkur bitiruv
malakaviy ishda quyidagi natijalarga erishildi:
- Microsoft Excelni o’qitishda keys metoddan foydalanishni mazmun mohiyati
o’rganib chiqildi.
- Keys
metodini Microsoft Excelni o’qitish jarayoniga foydalanish
bo’yicha
ko’rsatmalar tayyorlandi.
MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatini o’qitish bo’yicha ishlar tahlil
etildi.
- MS Excel amaliy dasturining grafik imkoniyatini o’qitish jarayoni bo’yicha
ko’rsatmalar tayyorlandi.
Ishlab chiqilgan ish natijasidan akademik litsey, kasb-hunar kollejlari, hamda oliy
o’quv yurtlarida foydalanish mumkin.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:
1. Karimov
I.A. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. - Т.: O’zbekiston, 1999.
- 48 b.
2. I.Karimov. Barkamol avlod – О‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.
T.: “О‘zbekiston”. – 1998
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: «Ma’naviyat»,
2008.
4. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T: 1997.
5. A.A.Abduqodirov,Q.M.Karimov,I.A.Yuldoshev Aniq fanlarni o’qitishda keys
texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.T.:”Fan va texnologiya”2015-184 b.
6. Абдуқодиров А.. Внедрение кейс-технологий в процесс обучения при
подго-товке инженерно-педагогических кадров. Материалы науч.-прак.
конф. «Инновационные направления подготовки квалифицированных
кадров в ВУЗах», 2013 г., 24-25 мая, Шымкент, 2013
7. Абдуқодиров А.А. Основные педагогические функции и принципы
«кейс-метода» в преподавании информатики вузе. Межд. науч.-практ.
конф. “Информатизация обрзования: история, проблемы, перспективы”,
Омск, 19-21 ноября, 2012 г.
8. Abduqodirov A.A., Astanova F.A., Abduqodirova F.A. «Case-study» uslubi:
nazariya, amaliyot va tajriba.-T.: “Taffakur qanoti”, 2012.-134 b.
9. Abduqodirova F., Abduqodirov A.. Keys texnologiyasi va undan matematika
darslarida foydalanish metodikasi. “Yosh matematiklarning yangi teoremalari
– 2013” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami №3,
Namangan, 2013. – B 10-11.
10.A.A.Abduqodirov, A.X.Pardayev
Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish
hazariyasi va metodologiyasi. Toshkent – 2012
11.Азизходжаева
H.H. Педагогические технологии и педагогическое
мастерство. Учеб. пособие. - Т.: ТДПУ 2003. - 192 с.
12.Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.,
2005. – 202 b.
Скачать