Загрузил Vadim Karabayev

Тексты по чешскому для начинающих

Реклама
ÈJ-192.56
2.-5.
roè.
3
OSV VDO EGS MKV ENV MED
Krátké texty pro ètenáøe
Využití:
Klíèové pojmy:
Pomùcky a potøeby:
Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší
orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro dìti s poruchami uèení a slabší
ètenáøe ve vyšších roènících.
Smìøujeme ke kompetencím - èíst s porozumìním, aktivnì pøistupovat k èetbì,
rozvíjet vztah k literatuøe
Uèivo - literatura, ètení s porozumìním
Pracovní listy, psací potøeby, pastelky.
Popis:
Každý žák má svùj pracovní list. Po pøeètení si dìti zapamatují text a snaží se samostatnì odpovìdìt
na otázky a plnit jednotlivé úkoly (s menšími dìtmi nebo slabšími ètenáøi lze otázky a úkoly èíst i plnit
spoleènì).
Pokud si žáci nejsou odpovìdí jisti, znovu se vrátí k textu a hledají správné øešení.
Poznámky:
1) Pracovní listy s texty byly vydány v rámci aktualizací KAFOMETU pro I. stupeò ZŠ.
2) Jednotlivé texty na sebe nenavazují.
3) Práci s tìmito texty jsme úspìšnì vyzkoušeli s dìtmi na 1. stupni. Protože jsou krátké, pøehledné,
rozmanité a zábavné, žáci s nimi pracují velmi rádi.
4) Pracovní listy nebo nìkteré jejich èásti lze použít k samostatné práci, ale i jako domácí úkoly.
Pøílohy:
Pracovní listy.
Bibliografický záznam:
MARTÍNEK, Zdenìk. Krátké texty pro ètenáøe in KAFOMET pro I. stupeò. 1. vyd. Staøeè: INFRA,
s. r. o. 2010. 41. aktualizace, ÈJ-192.56. ISSN 1801-8505.
MARTÍNEK, Zdenìk. Krátké texty pro ètenáøe in KAFOMET Èeský jazyk pro I. stupeò.
1. vyd.Staøeè: INFRA, s. r. o. 2010., ÈJ-192.56. ISSN 1801-8548.
Autor:
PaedDr. Zdenìk Martínek
© INFRA, s.r.o.,KAFOMET, Krátké texty pro ètenáøe, www.infracz.cz
Str. 1
ÈJ-192.56
Tøi kohouti
Byl jednou jeden dvùr a na tom dvoøe hospodaøil kohout Kokrha.
Všichni ho poslouchali a mìli ho rádi, protože byl dobrý hospodáø.
Ale když Kokrha zestárnul, tak už na všechno sám nestaèil. A tak
svolal slepièky a øekl jim: „Už nemohu dál hospodaøit. Jsem už starý
a pùjdu na odpoèinek. Musíte si zvolit jiného hospodáøe.“
Slepièky zaèaly prosit: „Mladé kohouty tu máme tøi, je ale jeden
jako druhý. To bude tìžká volba. Kokrho, ty jsi nám vždycky dobøe
radil, poraï nám i teï naposled, jak si máme vybrat dobrého hospodáøe?“
„Tak dobrá,“ øekl Kokrha, „poradím vám. Nasypte tady po cestièce
zrní a zavolejte prvního!“
Slepièky nasypaly zrní a zavolaly prvního kohouta.
Mladý kohoutek si myslel, že Kokrha vybral za hospodáøe právì
jeho. A tak šel, hlavu pyšnì nahoru, díval se pyšnì po slepicích a nevidìl,
že je na cestièce zrní. Došel až ke Kokrhovi.
„Stoupni si tady stranou a chvilku poèkej!“ øekl mu Kokrha.
Slepièky zavolaly druhého kohouta. Ten jde a vtom vidí na cestì
zrní. Hned se do nìho pustil a zobal tak dlouho, až všechno zrní vyzobal.
Kokrha mu øekl: „Postav se vedle prvního a chvilku poèkej!“
Slepièky nasypaly na cestu nové zrní a zavolaly tøetího kohouta. Ten
jde a po všem se pozornì dívá. Vidí slepièky, jak ho upøenì sledují, ale
uvidí i zrní. A hned volá na slepice: „Honem pojïte! Tady je na cestièce
plno zrní. Všichni se najíme!“
Starý Kokrha øekl: „Tak toho si zvolte, ten bude dobrým hospodáøem.“
Slepièky poslechly a zvolily si tøetího kohouta. A opravdu, je to dobrý
hospodáø a u slepièek moudøe hospodaøí dodnes.
(Nejstarší èeské pohádky Karel Dvoøák)
Nejprve si zkusíme pohrát s rytmem slov. Vyhledej v textu slova podle
urèitého rytmu, podtrhni je a tøi napiš:
– dlouhá slabika
krátká slabika
Podtrhni 3 slova s rytmem
a napiš je.
………………………………………....................................………
© INFRA, s.r.o.,KAFOMET, Krátké texty pro ètenáøe, www.infracz.cz
Str. 3
ÈJ-192.56
Podtrhni 3 slova s rytmem – a napiš je.
…………...................................……………………………………
_______________________________________________________
Tím však naše práce na pohádce Tøi kohouti nekonèí. Nyní zkus
odpovìdìt na tyto otázky:
Jak se jmenoval starý kohout?
…………...........................…
Jak šel první kohout po cestièce?
…………............…………..
Proè si za hospodáøe zvolily slepièky tøetího kohouta?
………………............…...…
_______________________________________________________
A nyní poslední úkol – zkus najít slova podle prvního a posledního
písmene (na poètu slabik tentokrát nezáleží).
h – l…………………..
p – l…………………..
t – á…………………..
n – e…………………..
s – ch………………….
ch – u………………….
k – a……………………
z – e……………………
h – m…………………..
o – u……………………
Str. 4
© INFRA, s.r.o.,KAFOMET, Krátké texty pro ètenáøe, www.infracz.cz
ÈJ-192.56
Liška a hlemýžï
Hlemýžï bydlel v potoce. Jednou si ale øekl, že se odstìhuje do
rybníka. A jak si øekl, tak udìlal. Vylezl z potoka a leze k rybníku. Cesta
mu ubývá hroznì pomalu. Vtom ho potkala liška.
„Kampak, hlemýždi, kam?“ zeptala se.
„Ale, už se mi v potoce nelíbí. Stìhuju se do rybníka.“
„Chachacha,“ smìje se liška. „Vždy lezeš tak pomalu, že se tam
nedostaneš ani za rok!“
„Víš co?“ øekl hlemýžï. „Zkusme, kdo tam bude døív.“
Liška si byla jista, že vyhraje, a tak se hned rozbìhla. Ale jak se
rozbìhla, chytil se jí hlemýžï za ocas a držel se. Když liška dobìhla
k rybníku, otoèila se. Chtìla vìdìt, kde je hlemýžï. Ten se chvíli pøed
tím pustil a klidnì povídá: „Tak už tady sedím pìknì dlouhou dobu
a èekám na tebe!“
A tak liška prohrála.
(Nejstarší èeské pohádky, Karel Dvoøák)
V nìkolika vìtách se nám pokroutily øádky. Zkus tyto øádky správnì
pøeèíst a napsat:
V z
y e l
l
o
a
p t k
z
o
z
a
e
y
e
l
r
k
b
k
í
u
n
.
………………………………………..………………………………
e
l
A
t
v
o
p
s
o
e
c
u
e
i
l
ž
m
e
n
.
í
í
b
……………………………………………..…………………………
d
i
d
h
l
K y
l š a
o ì l
n k
o o i a e.
ž
k
b
a
b
u,
è
s
………………………………………………………………………..
© INFRA, s.r.o.,KAFOMET, Krátké texty pro ètenáøe, www.infracz.cz
r
k y
í
t
Str. 5
ÈJ-192.56
Doplò v pohádce chybìjící slova. Tím si ovìøíš, jak dobøe si èetl a kolik
si pamatuješ:
Liška a ……………..
Hlemýžï bydlel v ………………. Jednou si ale øekl, že se odstìhuje
do ……………….. Vylezl z potoka a …………….. k rybníku. Cesta
mu ubývá hroznì …………… Vtom ho potkala ………………
„Kampak ………………, kam?“ Zeptala se. „Ale, už se mi …………
nelíbí. …………… se do rybníka.“ „Chachacha,“ smìje se …………
„Vždy lezeš tak …………….., že se tam nedostaneš ani za ……….!“
„Víš co?“ øekl …………… „Zkusme, kdo tam bude ……………..“
Liška si byla jista, že ………………, a tak se hned rozbìhla. Ale jak se
………………., chytil se jí hlemýžï za ……………….. a držel se.
Když liška dobìhla k ……………. , otoèila se. Chtìla vìdìt, kde je
…………….. Ten se chvíli pøed tím ……………….. a klidnì povídá:
„Tak už tady………….. pìknì dlouhou dobu a …………. na tebe!“
A tak liška ……………………..
_______________________________________________________
A nakonec namaluj, jak asi vypadá ulita hlemýždì?
Str. 6
© INFRA, s.r.o.,KAFOMET, Krátké texty pro ètenáøe, www.infracz.cz
Скачать