Загрузил Тогжан Жаппаркулова

қоспа30

Реклама
Қоспа есептері
1. 20г темір мен 30г алюминийден
тұратын қоспадағы темірдің массалық
үлесін есептеңіз.
A) 10 B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
2. 0,25моль CаO мен 0,3моль CаCO₃
тұратын қоспаның массасын есептеңіз.
A) 28 B) 36 C) 44 D) 52 E) 64
3. Газ қоспасы қ.ж. өлшенген 3,36л О₂ пен
5,6л N₂ газдарынан тұрады. Газ
қоспасының массасын есептеңіз.
A) 11,8 B) 10,4 C) 8,6 D) 9,8 E) 14,2
4. Құрамында 6,02*1022 молекула HCl
және 11,2 л HBr (қ.ж.) бар, қоспадағы HCl
газының массалық үлесін есептеңіз.
A) 8,3 B) 12,6
C) 16,3 D) 18,9 E) 21,3
5. Құрғақ қоспа құрамында 0,35 моль KBr
және 0,2 моль CaBr₂ бар. Қоспадағы КВr
массалық үлесін есептеңіз.
A) 34
B) 39 C) 43 D) 48
E) 51
6. Массасы 22,6г газдар қоспасы CO₂ және
NO₂ газдарынан тұрады. Қоспадағы CO₂
массалық үлесі 38,93%. Қоспадағы NO₂
моль санын есептеңіз.
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4
E) 0,5
7. Көлемі 8,96 л N₂ және O₂ газдар
қоспасындағы азоттың N₂ көлем үлесі
62,5%. Газдар қ.ж. өлшенгенін ескеріп,
газдың массасын есептеңіз.
A) 5,8 B) 8,4 C) 11,4 D) 12,6 E) 14,2
8. Массасы 84г метан(СН₄) мен этан(С₂Н₆)
қоспасындағы метанның массалық үлесі
28,57% кезіндегі газ қоспасының көлемін
есептеңіз.
A) 78,4 B) 50,8 C) 44,6 D) 37,6 E) 51,7
9. 11г K₂S және 60,6г KNO₃ тұздарынан
тұратын қоспадағы калийдің массасын
есептеңіз.
A) 27,3 B) 15,6 C) 23,4 D) 28,7 E) 31,2
10. 22,4л(қ.ж.) СО₂ мен СО газдар
қоспасындағы шаттандырғыш газдың
(СО) үлесі 40%. Қоспадағы СО₂ массалық
үлесін есептеңіз.
A) 64,6 B) 70,2 C) 78,9
D) 83,5 E) 54,7
11. Көлемі 73,92 л массасы 120 г газдар
қоспасы N₂O мен NO газдарынан тұрады.
Қоспадағы NO газының массасын
есептеңіз.
A) 45
B) 60
C) 57
D) 54 E) 48
12. Массасы 67,5 г K₂SO₄ мен K₂CO₃
қоспасы құрамында 9,03*1023 атом оттек
бар. Қоспадағы К2SO4 массалық үлесін
есептеңіз.
A) 38,7 B) 42,5 C) 51,6 D) 58,6 E) 68,7
13. Массасы 85,8 г Mg3(PO4)2 және
Mg(OH)2 тұздар қоспасында 26,4г магний
бар. Қоспадағы фосфордың массасын
есептеңіз.
A) 3,1
B) 6,2 C) 10
D) 15,5
E) 16,8
14. Массасы 54г FeO мен ZnO қоспасы
құрамында 20,74% оттек бар. Қоспадағы
ZnO массалық үлесін есептеңіз.
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60
E) 70
15. Массасы 11,44 г NO мен СО газдар
қоспасында 0,2 моль иіс газы (СО) бар.
Қоспаның құрамындағы азот оксидінің
көлемін анықтаңыздар:
A) 4,3 B) 5,7 C) 3,4
D) 5,7 E) 5,3
16. Қ.ж. 6,72 л СО және 11,2 л СО2
тұратын қоспа құрамындағы көміртектің
массалық үлесін есептеңіз.
A) 52,4 B) 43,2 C) 22,4 D) 28,7 E) 31,6
17. Қоспадағы Al2O3 мен Cr2O3
оксидтерінің мольдік қатынасы 4:3 тең.
Қоспадағы Al2O3 массалық үлесін
есептеңіз.
A) 15,88 B) 24,72 C) 31,5 D) 33,48 E) 42,4
18. Массасы 75,3г Fe мен Zn құймасында
7,224*1023атом бар. Құймадағы темірдің
массасын есептеңіз.
A) 5,6 B) 22,4 C) 28 D) 11,2 E) 16,8
19. Массасы 105,9 г CaSO4 пен Al2(SO4)3
тұздар қоспасы құрамында 57,6г оттек
бар. Қоспадағы күкірттің массасын
есептеңіз.
A) 12,8 B) 25,6 C) 28,8 D) 22,4 E) 16
20. Массасы 164 г Fe2O3 пен Fe3O4
қоспасының құрамында 71,71% темір бар.
Қоспадағы Fe2O3 массалық үлесін
есептеңіз.
A) 15,8 B) 23,7 C) 26,1 D) 29,3 E) 35,9
21. Аммиак (NH3) пен метаннан (CH4)
тұратын газ қоспасы көлемі 33,6л (қ.ж.)
және құрамында 5 г сутек бар. Қоспадағы
аммиактың массасын есептеңіз.
A) 8,5 B) 17 C) 3,4 D) 6,8 E) 34
22. Fe2O3 пен Fe3O4 тұратын қоспа
құрамында 61,6 г темір мен 24 г оттек
бар. Қоспадағы Fe2О3 массалық үлесін
есептеңіз.
A) 18,7 B) 22,4 C) 29,7 D) 35,4 E) 41,3
23. 30 г темір мен 30 г алюминийден
тұратын қоспадағы темірдің массалық
үлесін есептеңіз.
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50
24. Газ қоспасы қ.ж. өлшенген 5,6 л Н2 пен
6,72 л Ne газдарынан тұрады. Газ
қоспасының массасын есептеңіз.
A) 11,8 B) 6,5 C) 8,6 D) 9,8 E) 14,2
25. 8 г СО мен СО2 газ қоспасы құрамында
1, 204 *1023 көміртек атомы бар.
Қоспадағы СО массалық үлесін есептеңіз.
A) 12,4 B) 15,2 C) 17,5 D) 24,7 E) 30,8
26. Қоспаны бөлу әдістеріне жатпайды:
A) дистильдеу B) магнитпен бөлу
C) қайта кристалдау D) айдау, сүзу
E) алюминнийтермия
27. Массасы 15,52 г Na2SO4 мен Na3PO4
қоспасындағы натрийдің массалық үлесі
38,53%. Қоспадағы оттектің массасын
есептеңіз.
A) 0,8
B) 1,6
C) 3,2
D) 6,4
E) 9,6
28. 100 г NaBr мен Nal тұратын қоспа
құрамында 17,53% натрий бар. Қоспадағы
NaI массалық үлесін есептеңіз.
A) 68,6 B) 54,6 C) 48,9 D) 43,2 E) 38,7
29. Құрамында 9,83% MgO бар, MgO мен
Mg3(PO4)2
тұратын
100г
қоспа
құрамындағы магнийдің массалық үлесін
есептеңіз.
A) 30,7 B) 24,2 C) 45,7 D) 29,8 E) 18,3
30. 100 г К2CO3 мен K3PO4 тұратын қоспа
құрамында 55,34% калий бар. Қоспадағы
фосфордың массалық үлесін есептеңіз.
A) 5,87 B) 9,51 C) 12,94 D) 18,48 E) 25,47
Скачать