Uploaded by Umid Jurayev

Mustaqil ish mavzulari

advertisement
Mustaqil ish mavzulari
Kompyuterli modellashtirish
Mavzular
“Komp'yuter modellashtirish” va qo’llanilish sohalari.
“Komp'yuter modellashtirish” asosiy tushunchalari va
usullari.“Komp'yuter modellashtirish” texnologiyasi.
“Komp'yuter modellashtirish” bosqichlari va asosiy
g‘oyalari.
Dinamik tizimlarni modellashtirish.
SimPy. Modellashtirish va simulation uchun Python
doirasida.
Virtual o‘yinlarni modellashtirish.
3D ob’ektlar va simulations modellashtirish
O‘rnatilgan tizim platasini modellashtirish. Boshqarish
tizimlarini modellashtirish.
Simulink nochiziqli kutubxona bloklaridan foydalanish.
Simulink to‘plamining namunalarni tekshirish
kutubxonasi.
Portlar va Simulink paketining quyi tizimlari
kutubxonasi.
Simulink paketining qo‘shimcha diskret kutubxonasi.
Signallarni yo‘naltirish kutubxonasi. Simulink
to‘plamining signallarni yo‘naltirish guruhi kichik
kutubxonasi.
Tibbiy signallarni modellashtirish.
Simulink to‘plamining qo‘shimcha matematik o‘sishpasayish kutubxonasi.
Qidirish jadvallarinig kutubxonasi. Simulink paketining
sinus va cosinus bloklari.
Simulink paketining signal atributlari kutubxonasi
O‘rnatilgan tizim platasini modellashtirish.
F.I.Sh
Imzo
Download