Загрузил Игорь Левицкий

ПЕРЕРОБКА РІДКОГО ТА ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА

Реклама
ПЕРЕРОБКА РІДКОГО ТА ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА
1. Рідке паливо
Основні види рідкого палива – нафта й рідкі продукти, які утворюються при її переробці.
Нафта залягає в пористих шарах осадових порід, тріщинах і порожнинах літосфери, на глибинах
від 100 до 6000 м у вигляді скупчень, які сягають мільярдів м3.
Добування нафти зі свердловин відбувається фонтанним, компресорним (газліфтним) або
глибинно-насосним методами.
Для підвищення віддачі пластів
 закачують воду
 нагнітають газ
 проводять термічну обробку пластів
 проводять також хімічну (кислотну) обробку
Нафта, яка поступає на поверхню, містить супутні гази (50 -100 м3/т), воду (200 - 300 м3/т),
мінеральні солі (10 - 15 кг/т) пісок, глина, вапняк..
Підготовка нафти до переробки:
 видалення газів і води (багатоступенева сепарація) - “газовий бензин”,
 мінеральних солей – промивка водою,
 емульсію з водою – механічні способи ( фільтрування, центрифугування, відстоювання),
підігрівання, хімічний спосіб - ПАР, електричний,
 механічних домішок - відстоювання,
 нейтралізація – обробка лугами або аміаком,
 стабілізація нафти (ректифікаційні колони).
Електротермохімічний спосіб (деемульгатор 15-20 г/т, нагрів 60-100ºС, відстоювання під Р 1,5
МПа і обробка в електр.полі 30-40 кВт.
Залишок води 0,1-0,15%, солі ˂5 мг/л нафти
Склад і класифікація нафти
Нафта – рідка суміш різних хімічних сполук, в першу чергу вуглеводнів: тверді парафіни
(алкани), нафтенові (циклоалкани), ароматичні (арени) вуглеводні, гетероциклічні сполуки.
Вуглеводнева частина нафти складає 90-95% від її маси. Нафта містить також нафтенові кислоти,
смолисті та асфальтові речовини, сірчисті сполуки, азотисті сполуки типу амінів, піридину, хіноліну
та інші.
Елементарний склад нафти:
С – 83-87%;
Н – 12-14%;
S – 0,3-3%;
O – 0,1-1%;
N – 0,001-0,4%.
Густина нафти коливається у межах:  = 720 1000 кг/м3; tзастигання = (-20)(+20)0С; tкип. – нижча за
1000С; колір – від світло-жовтого до темно-коричневого.
Універсальна технологічна класифікація (5 цифр):
1. Номер класу (вміст сірки) на мало сірчисті (до 0,5% сірки), сірчисті (0,5-2%) і високо сірчисті
(більш за 2%).
2. Тип (за виходом світлих фракцій) tкип. до 3500С
3. Група (чотири за вмістом масел)
4. Підгрупа (чотири за в'язкістю)
5. Вид (за вмістом твердих парафінів) на мало парафінисті (до 1,5% твердих парафінів),
парафінисті (1,5-6%) і високо парафінисті (більш за 6%).
Парафінові, парафіново-нафтенові, нафтенові, нафтеново-ароматичні та ароматичні.
Характеристика найважливіших нафтопродуктів
1. Моторні палива
а) карбюраторні для авіаційних і автомобільних поршневих двигунів внутрішнього згоряння зі
спалахом від іскри (авіаційні бензини різних марок, автомобільні бензини, тракторне паливо –
лігроїн, гас);
б) паливо для реактивних двигунів;
в) дизельне паливо для поршневих двигунів внутрішнього згоряння зі спалахом від стиску;
2. Котельне паливо для теплових електростанцій, промислових печей, теплоходів і тепловозів –
мазут та інші нафтові залишки.
•
Шкала октанових чисел відраховується від числа 0, за яке прийнятий найменш стійкий до
детонації н-гептан, до 100, яке відповідає вельми стійкому ізооктану. Проміжні числа
відповідають сумішам (в об’ємних частках) ізооктану з н-гептаном, які детонують у тих
самих умовах, що й бензин, який випробовується.
•
Найбільшу стійкість до детонації виявляють ізомерні циклічні й особливо ароматичні
вуглеводні; деякі з них (бензол, толуол, ксилол) мають октанові числа, що перевищують
100.
Раніше найбільш поширеною добавкою був тетраетилсвинець Pb(С2Н5)4 в суміші з
бромистим етилом (етилова рідина – дуже отруйна).
Реактивні палива – фракції гасу або суміші бензину з гасовими фракціями (авіабензин).
Дизельне паливо, яке використовується для поршневих двигунів зі спалахом від стиску – це
гас, газойль та солярові фракції.
Цетанове число – це вміст (об’ємні частки) цетану – гексадекану, прийнятого за 100, в суміші
його з -метилнафталіном, прийнятим за 0, еквівалентній по спалаху з паливом, яке
випробовується, в стандартних умовах. Із збільшенням цетанового числа якість палива
поліпшується.
Мастильні масла – висококиплячі фракції нафти, очищені від домішок. В залежності від
галузі використання поділяються на індустріальні, турбінні, компресорні, моторні,
спеціального призначення.
Методи переробки нафти і типові реактори
Первинні – фізичні методи поділу нафти базуються на різних температурних інтервалах
кипіння окремих фракцій нафти; це пряма гонка нафти.
Вторинні – хімічні – базуються на повному перетворенні нафтової сировини в результаті
глибоких структурних перетворень вуглеводнів під впливом підвищених температури і тиску, а
також використання каталізаторів – це різні види крекінгу або риформінгу нафти і
нафтопродуктів.
Схема двокамерної печі з нахиленим склепінням:
1 – форсунка для палива; 2 – стельові екрани (радіантні труби); 3 – подові екрани; 4 –
конвекційна камера; 5 – димохід.
А – вхід сировини; Б – продукт на вихід; В – вихід топкових газів; Г – паливо.
Пряма перегонка нафти
При перегонці нафти отримують фракції (дистиляти):
Дистилят
Газолін
Бензин
Лігроїн
Легкий газойль
Гас
Дизельне паливо
Масла
Важкий газойль
Залишок - гудрон
0
Температура відбору, С
40-180
до 170
160-200
180-230
200-250
240-350
230-370
305-405
350-370
Крекінг нафти і нафтопродуктів
Процеси крекінгу (розщеплення, розпад) поділяються на термічні та термокаталітичні.
При термічних процесах розщеплення вуглеводнів
CnH2n+2 CmH2m+2 + CqH2q - Q
CnH2n+2  CnH2n + H2 – Q
С6Н12  С6Н6 + 3Н2
Умови термічного крекінгу – тем-ра 450-5000С, тиск 2-7 МПа.
Продукти – крекінг-газ, крекінг-бензин, гасово-газойлева фракція (термогазойль) і крекінгзалишок.
Крекінг-газ містить етан, пропан, етилен, пропілен.
Бензин
1. Проста гонка
ОЧ
41 – 56
2. Термічний крекінг
65 – 70
3. Каталітичний крекінг
75 – 80
4. Риформінг
77 – 86
Принципова схема термічного крекінгу мазуту з винесеною реакційною камерою:
1 – піч легкого крекінгу; 2 – піч глибокого крекінгу; 3 – виносна реакційна камера;
4 –редукційний вентиль; 5 – випарник високого тиску; 6 – теплообмінник;
7 – ректифікаційна колона; 8 – холодильник-конденсатор; 9 – газосепаратор;
10 – випарник низького тиску.
І – сировина (мазут);
ІІ – гази крекінгу;
V – крекінг-залишок;
ІІІ – крекінг-бензин;
VІ – середній (газойлевий) рециркулят;
ІV – газойль;
VІІ – важкий рециркулят.
Піроліз – розщеплення складних органічних сполук при високій температурі. При піролізі, окрім
деструкції, відбуваються також реакції ущільнення сполук – ізомеризація.
Температури 600 - 10000С від виду сировини. Тиск 0,2-0,3 МПа.
Сировина: алкани і їх суміші (вуглеводневі гази), газовий бензин, (конденсат), гас, газойль,
низькооктановий бензин і навіть сира нафта.
Цільові продукти – нижчі олефіни (етилен, пропілен, бутилен) та інші ненасичені вуглеводні
(бутадієн), а також ароматичні вуглеводні – бензол, толуол, ксилол.
Коксування нафтових залишків – це термічний крекінг мазуту, гудрону при температурі 4005000С з метою отримання рідкого палива і вуглецевого коксу.
Продукти – кокс (24%), газ (7,5%), бензин (17%), дизель (27,5%) суднове та пічне паливо.
Вторинна перегонка
Термокаталітичні процеси

каталітичний крекінг;
 риформінг;
 гідрокрекінг та інші процеси.
Каталітичні процеси мають переваги перед термічними:
1) висока швидкість,
2) збільшення виходу бензинових фракцій;
3) можливість отримання продуктів заданого складу, у тому числі високоякісного моторного
палива і газової вуглеводневої сировини для хімічної промисловості;
4) можливість переробки сірковмістких нафтопродуктів.
Каталітичний крекінг – 450-5000С і тиск 0,05-0,1 МПа. Каталізатори:
1) монтморилоніти (кислі глини),
2) аморфні та кристалічні алюмосилікати,
3) цеоліти.
Основний процес – розщеплення вуглеводневих ланцюгів, але разом з цим
відбуваються і процеси деалкілування, ізомеризації, циклізації, гідрогенізації,
дегідрогенізації.
Сировина – газойль, мазут, крекінг-залишок.
Продукти:
1) бензин ОЧ 85-93 (ДМ) або 78-85 (моторний метод)
2) пропан-пропілен, бутан-бутилен – фракція для виробництва ефірів,
3) високоякісний кокс.
Каталітичний риформінг
Здійснюється у середовищі, що містить водень, у присутності каталізатору – суміші оксидів
молібдену та алюмінію або платини, які нанесені на активні алюмосилікатні або оксидні носії.
Сировина: низькооктанові бензини (ОЧ 55) термічного або каталітичного крекінгу.
На каталізаторах риформінгу одночасно здійснюються реакції дегідрування парафінів в олефіни;
циклогексанів в ароматичні вуглеводні; дегідроциклізація нормальних парафінів в ароматичні;
ізомеризація н-парафінів в ізопарафіни.
Продукти:
1) високооктанові палива,
2) індивідуальні арени,
3) водневмісткий газ – паливо або високооктанова добавка до автом.бензинів.
Очищення нафтопродуктів
Домішки : олефіни, сірчисті, кисневі і азотні сполуки.
Очищення лугами (NаОН) проводиться для видалення кислих і сірчистих сполук – нафтенових і
жирних кислот, сірководню.
Сірчанокислотне очищення (90–93%-ва H2SO4) проводиться для видалення олефінів, смолистих,
азотистих та сірчистих сполук.
Абсорбція – вибіркове (селективне) розчинення твердих речовин у селективних розчинниках
(нітробензол, діхлоретиловий ефір, фурфурол та ін.).
Адсорбція. Для її проведення нафтопродукти змішують з адсорбентами – оксидами кремнію,
алюмінію та інших металів, синтетичними цеолітами. На адсорбенти переходять домішки –
сполуки сірки, азоту, поліциклічні сполуки, смоли та ін.
Газоподібне паливо
Відносяться:
-
природний газ,
-
супутні гази нафтодобування,
-
заводські вуглеводневі гази нафтопереробки,
-
коксовий та генераторний гази.
Хімічна переробка твердого палива
1) піроліз;
2) газифікація;
3) гідрогенізація.
Піроліз – нагрівання палива у закритих реакторах без доступу повітря, яке супроводжується
глибокими деструктивними хімічними перетвореннями компонентів палива.
Низькотемпературний піроліз називається напівкоксуванням; він здійснюється при 500-5800С
(кінцева), а високотемпературний – коксуванням (900-10500С). Проміжний – 700-8000С.
Сировина: кам’яне і буре вугілля, сланці.
Продукти напівкоксування – напівкокс, смола та газ.
Сировиною для коксування є вугілля, яке коксується і здатне при температурі 350–4000С
переходити у пластичний стан і давати міцний і пористий металургійний кокс. Одночасно з коксом
утворюються сотні хімічних сполук – сировина для хімічної промисловості (бензол, сульфат
амонію, коксовий газ).
Коксова піч:
а – переріз по обігрівальному простінку;
б – поперечний переріз камери;
1 – камера; 2 – обігрівальний простінок; 3 – завантажувальні люки; 4 – регенератор; 5 – стояки;
6 – коксовиштовхувачі.
Гідрогенізація вугілля – метод прямого отримання рідкого палива – замінника нафтопродуктів – з
бурого і кам’яного вугілля, сланців та інших видів палива.
Газифікація складається зі стадії дифузії, масопередачі та хімічної реакції, яка визначається
видом дуття.
Повітряне дуття:
С + О2 = СО2;
Н = -395 кДж
2С + О2 = 2СО;
Н = - 218 кДж
Парове дуття:
С + Н2О = СО + Н2;
Н = 136 кДж
С + 2Н2О = СО2 + 2Н2;
Н = 89,8 кДж
Вторинна зворотна реакція:
СО + Н2О = СО2 + Н2;
Н = - 41 кДж
При газифікації під тиском утворюється значна кількість метану внаслідок вторинних реакцій:
С + 2Н2 = СН4;
2СО + 2Н2 = СН4 + СО2;
Н = 87,5 кДж
Н = 247 кДж
Скачать