Uploaded by krot751

Пояснювальна записка

advertisement
Харків - 2019
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК
виконання дипломної роботи
№
з/п
1.
Назва етапів роботи та питань, які мають бути
розроблені відповідно до завдання
З'ясування
поставленого
завдання
Термін
виконання
і 02.09.2019р.
оформлення завдання на кваліфікаційну
роботу.
2.
Підбір і вивчення літератури з тематики 12.09.2019р.
кваліфікаційної роботи.
3.
Аналіз тематично близьких навчальних 22.09.2019р.
систем.
4.
Розробка і оформлення технічного завдання 25.09.2019р.
на створення програмного продукту.
5.
Аналіз задачі і вибір методів її розв’язання.
30.09.2019р.
6.
Розробка алгоритму.
03.10.2019р.
7.
Розробка
структури
мультимедійного 23.10.2019р.
навчального посібника.
8.
Наповнення
навчальними
матервалами 06.11.2019р.
мультимедійного навчального посібника.
9.
Розробка сервісних систем посібника.
16.11.2019р.
10.
Відладка програми.
26.11.2019р.
11.
Підготовка
і
оформлення
методичної 31.11.2019р.
частини.
12.
Оформлення
пояснювальної
записки
і 03.12.2019р.
графічного матеріалу
13.
Підготовка до захисту
04.12.2019р.
14.
Захист кваліфікаційної роботи
06.12.2019р.
Студент _____________________
(підпис)
Позначки
керівника про
виконання
завдань
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка містить 2 розділа, 17 ілюстрацій та 20 літературних
джерел.
Актуальність даної роботи обґрунтовується нагальною потребою у розробці
та впровадженні в навчальний процес мультимедійного навчального посібника з
дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» для підвищення результатів
успішності та якості знань студентів спеціальності «Професійна освіта.
Комп'ютерні технології».
Мета роботи – розробка, теоретичне обґрунтування й експериментальна
перевірка ефективності застосування мультимедійного навчального посібника з
дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології».
Об’єктом дослідження є навчальний процес з дисципліни «Людинокомп’ютерна взаємодія».
До задач роботи відносилися такі: розробка інтерфейсу мультимедійного
навчального посібника; об’єднання фрагментів анімаційних навчальних програм,
виконаних в процесі підготовки бакалаврської роботи, за допомогою засобів
програмування Visual Basic .NET в одну систему; створення текстових
документів, що містять матеріали дисципліни “Людино-комп’ютерна взаємодія”;
включення до змісту посібника тестових завданнь, вибір яких виконується
випадковим чином; реалізація таких можливостей: розділення доступу до даних
посібника для студентів та викладачів, збереження користувачем результатів
роботи з електронним посібником, перегляду результатів роботи користувачів з
електронним посібником.
Методи дослідження – системний аналіз, оброблення інформації з
використанням Microsoft Visual Basic .NET, СУБД MS Access.
Інструментальними та методичними результатами, що були отримані під час
виконання дипломної роботи є такі: засобами середовища проектування Microsoft
Visual Studio .NET реалізований мультимедійний навчальний посібник з
дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології»; розроблені методичні вказівки до лабораторних
робіт, завдання для самостійної роботи.
Пояснювальна записка складається з двох частин: спеціального та
методичного. Спеціальна частина містить аналіз існуючих електронних
посібників, що використовуються під час навчального процесу в навчальних
закладах III- IV рівнів акредитації, розроблена постановка завдання,
обґрунтований вибір методів вирішення завдання, розроблене інформаційне,
програмне, технічне забезпечення електронного посібника, приведені умови
надійності її функціонування. Методична частина містить опис методики
навчання за допомогою електронного посібника – методичні вказівки до
лабораторної роботи з теми «Оцінка якості діяльності людини-оператора в
інформаційних технологіях» дисципліни “Ергономіка інформаційних технологій”
для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та
навчанні.
4
Область застосування розробленого мультимедійного навчального посібника
- навчальний процес з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» в
навчальних закладах III- IV рівнів акредитації.
Ключеві слова: МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК,
ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНА ВЗАЄМОДІЯ, СИСТЕМА «ЛЮДИНА-ТЕХНІКАСЕРЕДОВИЩЕ», АНІМАЦІЙНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, СЕРЕДОВИЩЕ
ПРОЕКТУВАННЯ MICROSOFT VISUAL BASIC .NET.
5
ESSAY
The Explanatory Note contains 2 chapters, 17 illustrations, and 20 references.
The relevance of this work is substantiated by the urgent need to develop and
implement in the educational process a multimedia textbook on the subject "Humancomputer interaction" to improve the results of success and knowledge of students of
the specialty "Vocational Education. Computer Technology".
The purpose of the work is the development, theoretical substantiation and
experimental verification of the effectiveness of the use of multimedia training manual
in the discipline "Human-computer interaction" for the specialty "Vocational education.
Computer Technology".
The object of the study is the educational process in the discipline "Humancomputer interaction".
The tasks of the work included the following: development of multimedia tutorial
interface; integrating snippets of animation training programs completed in the
bachelor's preparation process using Visual Basic .NET programming tools into one
system; creation of text documents containing materials of the discipline "Humancomputer interaction"; inclusion in the content of the manual of test tasks, which are
randomly selected; realization of such possibilities: sharing of access to the data of the
manual for students and teachers, saving of the user of results of work with the
electronic manual, viewing of results of the users of the electronic manual.
Research Methods - system analysis, information processing using Microsoft
Visual Basic .NET, MS Access DBMS.
The instrumental and methodological results obtained during the diploma work are
as follows: Microsoft Visual Studio .NET design environment implemented a
multimedia tutorial on the subject "Human-computer interaction" for the specialty
"Professional education. Computer Technology"; developed methodical instructions for
laboratory work, tasks for independent work.
The explanatory note consists of two parts: a special note and a methodical note.
The special part contains an analysis of the existing electronic manuals used during the
educational process in the educational establishments of III - IV levels of accreditation,
the formulation of the task, a reasonable choice of methods for solving the problem, the
developed information, software, technical support of the electronic manual, and the
conditions for the reliability of its functioning. The methodical part contains a
description of the methodology of teaching with the help of an electronic manual methodical instructions to the laboratory work on the topic "Assessment of quality of
activity of the human operator in information technologies" of the discipline
"Ergonomics of information technologies" for the specialty "Professional education.
Computer technologies in management and training.
The scope of the developed multimedia training manual is the educational process
in the discipline "Human-computer interaction" in educational establishments of III - IV
levels of accreditation.
6
Keywords: MULTIMEDIA TRAINING MANUAL, HUMAN-COMPUTER
INTERACTION,
HUMAN-TECHNICAL-ENVIRONMENTAL
SYSTEM,
ANIMATING TRAINING PROGRAMMER
7
ЗМІСТ
ВСТУП
10
1. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ
“ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНА ВЗАЄМОДІЯ” ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: АНАЛІЗ
ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 12
1.1. Аналіз стану проблеми
12
1.1.1. Місце і роль мультимедійного навчального посібника в навчальному
процесі
12
1.1.2. Аналіз дослідженості проблеми розробки мультимедійних навчальних
посібників для використання в навчальному процесі з дисципліни «Людинокомп’ютерна взаємодія»
15
1.2. Постановка задачі
16
1.2.1. Змістовна постановка задачі
16
1.2.2. Вибір методів рішення задачі
18
1.3. Змістовний опис структурних і функціональних особливостей
мультимедійного навчального посібника з дисципліни “Людино-комп’ютерна
взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні технології»
20
1.3.1. Структура мультимедійного навчального посібника
20
1.3.2. Функціональні особливості мультимедійного навчального посібника з
дисципліни “Людино-комп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології»
24
1.4. Інформаційне забезпечення мультимедійного навчального посібника з
дисципліни “Людино-комп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології»
25
1.4.1. Опис інформаційного забезпечення мультимедійного навчального посібника
25
1.4.2. Алгоритм вибору режиму «Лекцції» навчального посібника
25
8
1.4.3. Алгоритм режиму тестування
26
1.4.4. Випадкове відображення питань
27
1.4.5. Аналіз відповіді на питання контролю
28
1.5. Розробка програмного забезпечення
29
1.5.1. Програмна реалізація режиму «Лекції» навчального посібника
29
1.5.2. Програмна реалізація тестування
31
1.6. Технічне забезпечення мультимедійного навчального посібника
33
1.7. Надійність функціонування ЕП
34
1.8. Засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу
34
ВИСНОВКИ
35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
36
ДОДАТОК А
38
ДОДАТОК Б
43
ДОДАТОК Д
46
9
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧОК,
СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ
МНП
ОКХ
ОПП
УІПА
ІТ
ЛКВ
СЛТС
ПК
MVS .NET
– мультимедійний навчальний посібник
– освітньо-кваліфікаційна характеристика
– освітньо-професійна програма
– Українська інженерно-педагогічна академія
– інформаційні технології
– Людино-комп’ютерна взаємодія
– система «людина-техніка-середовище»
– персональний комп’ютер
– Microsoft Visual Studio 2008 .NET
ВСТУП
Однією зі складових Болонського процесу, до якого приєдналася Україна в
2005 році, є збільшення числа годин, що відводяться на самостійну роботу
студентів, при одночасному скороченні годин аудиторних занять.
При зменшенні кількості годин аудиторних занять деякі питання
вивчаються на лекціях і практичних заняттях у дуже скороченому вигляді, а деякі
й зовсім не вивчаються, а пропонуються студентам для самостійного вивчення.
Не маючи найчастіше навичок самостійної роботи, студенти не в змозі
розібратися в цих питаннях. Як наслідок, погіршується якість вивчення
дисципліни [1].
Проблема погіршення якості знань студентів турбує багатьох викладачів
вищих навчальних закладів і змушує впроваджувати в педагогічний процес
викладання тієї або іншої дисципліни елементи інноваційних технологій
навчання. Одним з таких елементів інноваційних технологій навчання є
електронний посібник, як педагогічний засіб нового покоління.
Мультимедійний навчальний посібник - це продукт освітнього характеру,
що може бути відтворений (використаний) тільки за допомогою засобів
інформатики (у тому числі й комп'ютера), що відповідає затвердженій програмі
навчання або програмі, розробленої автором для запропонованого курсу, і має
принципово нові риси в порівнянні зі звичайним посібником [2].
Проблемам застосування електронних посібник у навчанні присвячені
роботи багатьох авторів: А.И.Архипової, В.Н. Агєєва, В.В. Амильдерова,
Ю.С.Брановського, А.Г. Браун, А.В. Веселова, Д.М. Гришечкина, И.Г. Левитиної,
А.Л. Ливитина, О.Б. Поповича, А.И.Тихонова, Ю.М. Тараскина, А.В.
Смольянинова й ін.
Насьогодні розроблено безліч електронних посібників, що застосовуються
при вивченні найрізноманітніших дисциплін.
Однак
поява
нових
дисциплін,
необхідних
для
підготовки
висококваліфікованих фахівців у тій або іншій галузі, викликає необхідність у
створенні нових електронних посібників. Однією з таких дисциплін є дисципліна
«Людино-комп’ютерна взаємодія», що вивчається студентами спеціальності
«Професійна освіта. Комп'ютерні технології».
Проблема підвищення якості знань студентів спеціальності «Професійне
освіта. Комп'ютерні технології» з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія»
за рахунок використання електронного посібника з даної дисципліни на
практичних заняттях і в процесі самопідготовки студентів до занять у цей момент
є актуальною для викладачів даної дисципліни.
Тому було прийняте рішення про створення мультимедійного навчального
посібника з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія», який буде
розглянутий в даній роботі.
Таким чином, мультимедійний навчальний посібник придатний як для
навчання під керівництвом викладача, так і для самопідготовки.
Метою роботи є розробка, теоретичне обґрунтування і впровадження в
навчальний процес мультимедійного навчального посібника з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп'ютерні технології» для студентів ЗФН.
Об’єктом дослідження є навчальний процес з дисципліни «Людинокомп’ютерна взаємодія».
Предмет дослідження - мультимедійний навчальний посібник з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» для студентів ЗФН.
Інструментальними та методичними результатами, що були отримані під час
виконання кваліфікаційної роботи є такі:
-засобами середовища проектування Visual Basic .NET реалізований
мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні технології»;
-розроблені методичні вказівки до лабораторних робіт;
-розроблені методичні вказівки до завдань для самостійної роботи;
-тести для самоконтролю.
Новизна отриманих результатів полягає у наступному:
мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні технології»
представлений в електронному вигляді вперше. Форма новизни - частково
нове сполучення ознак (було А+В, де А – друкований посібник, В – без
автоматизованого контролю, стало С+Х, де С – електроний посібник, Х – з
автоматизованим контролем);
мультимедійний навчальний посібник містить приклади розв’язаних
завдань. Форма новизни - заміна частини ознак новими (було А+В+С, де А
– теоретичний матеріал посібника, В – автоматизований контроль, С –
приклади розв’язаних завдань в текстовому форматі, стало А+В+Х, де А –
теоретичний матеріал посібника, В – автоматизований контроль, Х –
приклади розв’язаних завдань в вигляді анімаційних навчальних програм);
в електронному посібнику реалізований розділ доступу до даних посібника.
Форма новизна – нова структура електронного посібника (було а+В+С, де
а – електронний посібник, користувачем якого є студент, В – електронний
посібник з теоретичним матеріалом, С – електронний посібник з
автоматизованим контролем стало А+В+Х, де А – електронний посібник,
користувачами якого є студент та викладач, В – електронний посібник з
теоретичним матеріалом, Х – електронний посібник з пошуковою
системою).
Достовірність отриманих результатів роботи забезпечується позитивними
результатами використання розробленого електронного посібника в навчальному
процесі з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності
«Професійна освіта. Комп'ютерні технології» для студентів заочної форми
навчання.
1. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ
“ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНА ВЗАЄМОДІЯ” ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: АНАЛІЗ
ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
1.1. Аналіз стану проблеми
1.1.1. Місце і роль мультимедійного навчального посібника в навчальному
процесі
Процес входження України в світовий освітній простір вимагає
вдосконалення, а також серйозну переорієнтацію компьютерно - інформаційної
складової. Друга половина ХХ століття стала періодом переходу до
інформаційних суспільств. Лавиноподібне зростання об'ємів інформації, прийняло
характер інформаційного вибуху у всіх сферах людської діяльності.
Інформаційний вибух породив безліч проблем, найважливішою з яких є проблема
навчання. Особливий інтерес представляють питання пов'язані з автоматизацією
навчання, оскільки «ручні методи» без використання технічних засобів давно
вичерпали свої можливості. Найбільш доступною формою автоматизації навчання
є вживання ЕОМ, тобто використання машинного часу для навчання і обробки
результатів контрольного опитування знань учнів. Все більше використання
комп'ютерів дозволяє автоматизувати, а тим самим спростити ту складну
процедуру, яку використовують і вчителі при створенні методичних посібників.
Тим самим, представлення різного роду «електронних посібників», методичних
посібників на комп'ютері має ряд важливих переваг. По-перше, це автоматизація
як самого процесу створення таких, так і зберігання даних в будь-якій необхідній
формі. По-друге, це робота з практично необмеженим об'ємом даних.
Використання комп’ютерних технологій в навчанні тісно пов’язане зі
створенням навчальних посібників нової генерації, відповідних до потреб особи,
що навчається. Навчальні посібники нової генерації покликані забезпечити
єдність учбового процесу і сучасних, іноваційних наукових досліджень, тобто
доцільність використання нових інформаційних технологій в учбовому процесі і,
зокрема, різного роду так званих «електронних посібників».
Електронний посібник (ЕП) - це навчальна програмна система комплексного
призначення, забезпечуюча безперервність і повноту дидактичного циклу процесу
навчання: що надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну навчальну
діяльність і контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову діяльність,
математичне і імітаційне моделювання з комп'ютерною візуалізацією і сервісні
функцїї за умови здійснення інтерактивного зворотного зв'язку.
Електронний посібник дозволяє вирішувати такі основні задачі:
• одержувати відомості про навчальну програму й тематичний план
навчальної дисципліни, послідовність занять і логіку вивчення тем: індивідуально
переглядати, вивчати або повторювати навчальний, методичний та інформаційнодовідковий матеріал;
• наочно подавати на дисплеї комп'ютера весь дидактичний матеріал і засоби
унаочнення (схеми, рисунки, таблиці, графіки, текст і т. ін.);
• здійснювати самоконтроль (з автоматизованим виставленням оцінок)
засвоєння змісту навчальних тем і всієї дисципліни в цілому, а також одержувати
рекомендації з додаткового вивчення недостатньо засвоєних навчальних тем;
• одержувати інформацію про рекомендовану навчальну, наукову та
методичну літературу;
• друкувати зразки планів проведення й методичні розробки до всіх тем і
видів занять;
• тиражувати роздавальні матеріали (плани, таблиці, завдання і т. ін.),
необхідні для проведення занять зі слухачами та студентами (очно-заочна форма
навчання);
• одержувати методичні рекомендації щодо проведення тих або інших форм
навчальних занять (приватні методики) тощо.
Таким чином, електронний посібник дозволяє значно підвищити (порівняно з
традиційними формами, методами й засобами навчально-методичного
забезпечення) технологічність викладання й освоєння нових фахових знань.
Електронний посібник відрізняється від друкованого за наступними
ознаками:
1. Кожен друкований підручник (на паперовому носії) розрахований на
певний вихідний рівень підготовки учнів і припускає кінцевий рівень навчання.
Для вивчення багатьох загальноосвітніх предметів існують підручники звичайні
(базові), підвищеної складності, факультативні й ін. Електронний посібник для
конкретного навчального предмету може містити матеріал декількох рівнів
складності.
2. Наочність в електронному посібнику значно вища, ніж у друкованому.
3. Електронний посібник забезпечує багато варіантів, багато рівнів та
розмаїття перевірочних завдань, тестів. Електронний посібник дозволяє всі
завдання й тести давати в інтерактивному та навчальному режимах. При невірній
відповіді можна давати вірну відповідь із роз'ясненнями й коментарями.
4. Електронні посібники є за своєю структурою відкритими системами. Їх
можна доповнювати, корегувати, модифікувати в процесі експлуатації.
5. Для забезпечення багатофункціональності при використанні й залежно від
цілей розробки електронні посібники можуть мати різну структуру.
У будь-якому посібнику (електронному або друкованому) виділяються дві
основні частини: змістовну й процесуальну. В електронному посібнику до них
додаються ще дві частини: керуюча й діагностична. Змістовна частина посібника
включає такі компоненти: пізнавальний, демонстраційний; процесуальна частина
включає компоненти: моделюючий, контрольний, компонент, що закріплює.
Пізнавальний компонент спрямований на передачу знань студенту. Це, як
правило, текстова інформація. Демонстраційний компонент підтримує й
розкриває змістовний; моделюючий компонент дозволяє застосовувати знання до
розв’язання практичних задач, моделювати досліджувані явища, процеси.
Контрольний компонент та компонент, що закріплює, визначає ступінь засвоєння
учнями досліджуваного матеріалу. Керуюча частина являє собою програмну
оболонку електронного посібника, здатну забезпечити взаємозв'язок між його
частинами й компонентами. Діагностична частина зберігає статистичну
інформацію про роботу з конкретними програмами [3].
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1.Електронний посібник є необхідним для самостійної роботи учнів при
очному та, особливо, дистанційному навчанні тому, що він:
 полегшує розуміння матеріалу, що вивчається за рахунок інших, ніж в
друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний
підхід, вплив на слухову та емоційну пам’ять і т.п;
 допускає адаптацію відповідно до потреб учня, рівня його підготовки,
інтелектуальним можливостям та амбіціями;
 звільняє від громіздких обчислень і перетворень, дозволяючи
зосередитися на суті предмету, розглянути більшу кількість прикладів і
вирішити більше завдань;
 надає щонайширші можливості для самоперевірки на всіх етапах
роботи;
 дає можливість красиво і акуратно оформити роботу і здати її
викладачеві у вигляді файлу або роздруку;
 виконує роль нескінченно терплячого наставника, надаючи практично
необмежену кількість роз'яснень, повторень, підказок і інш.
Посібник потрібен студенту, оскільки без нього він не може отримати міцні
та всесторонні знання та вміння з даного предмету.
2.Електронний посібник корисний на практичних заняттях в спеціалізованих
аудиторіях тому, що він:
 дозволяє використовувати комп’ютерну підтримку для розв’язання
великої кількості задач, звільняє час для аналіза отриманих рішень та їх
графічної інтерпретації;
 дозволяє викладачу проводити заняття в формі самостійної роботи за
комп’ютерами, оставляючи за собою роль керівника та консультанта;
 дозволяє викладачу за допомогою комп’ютера швидко та ефективно
контролювати знання учнів, задавати зміст та рівень складності
контрольного заходу.
3.Електронний посібник зручний для викладача тому, що він:
 дозволяє виносити на лекції та практичні заняття матеріал за власним
розсудом, можливо менший за об’ємом, але найбільш істотний за змістом,
оставляючи для самостійної роботи з ЕП те, що виявилось поза рамок
аудиторних занять;
 звільняє від стомлюючої перевірки домашніх завдань, типових
розрахунків та контрольних робіт, довіряючи цю роботу комп’ютеру;
 дозволяє оптимізувати співвідношення кількості та змісту прикладів та
задач, що розглядаються в аудиторії і задаються додому;
 дозволяє індивіалізувати роботу зі студентами, особливо в частині, що
стосується домашніх завдань та контрольних заходів [2].
1.1.2. Аналіз дослідженості проблеми розробки мультимедійних навчальних
посібників для використання в навчальному процесі з дисципліни «Людинокомп’ютерна взаємодія»
Створення будь-якого комп’ютерного додатку, а особливо навчальних
систем, сьогодні неможливо без досконально продуманого плану розробки.
Насьогодні існує добре відпрацьована методологія створення електронних
посібників. Як і всяка методологія проектування, вона включає цілий ряд
послідовних етапів. Кожен з них займає певні тимчасові рамки, що обчислюються
у відсотках від загального часу розробки додатка. Розглянемо ці етапи:
1. Перший етап: технічна пропозиція, зроблена на основі навчальних потреб і
цілей навчання.
2. Другий етап: планування розробки, вирішення питань з встановлення
термінів і складу групи розроблювачів.
3. Третій етап: розробка змісту курсу.
4. Четвертий етап: опис курсу.
5. П'ятий етап - реалізація курсу. На даному етапі відбувається вибір технікопрограмних платформ і безпосереднє програмування за допомогою обраної
авторської системи або системи програмування.
6. Шостий етап: випробування й тестування - на цьому етапі починається
випробування розробленого додатка, проводиться серія тестів з метою
виявити помилки програмування.
7. Сьомий етап: експлуатація й впровадження - на даному етапі відбувається
впровадження повністю закінченої комп'ютерної системи навчання в освітні
установи.
Як вже згадувалося дисципліна «Людино-комп’ютерна взаємодія» є
достатньо новою. Як наслідок, кількість електронних навчальних засобів з цієї
дисципліни дуже мала. Проведений аналіз існуючих електронних посібників з
дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» показав, що є потреба в розробці
мультимедійного навчального посібника, адаптованого саме для студентів заочної
форми навчання, який би давав змогу вивчення матеріалу, набуття практичних
умінь і самоконтролю самостійно.
1.2. Постановка задачі
1.2.1. Змістовна постановка задачі
Електронний посібник не може і не повинен замінювати книгу. Так само як
екранізація літературного твору належить до іншого жанру, так і електронний
посібник належить до абсолютно нового жанру творів учбового призначення. І
так само як перегляд фільму не замінює читання книги, за якою він був
поставлений, так і наявність електронного посібника не лише не повинно
замінювати читання і вивчення звичайного підручника а напроти, спонукати того,
хто навчається взятися за книгу.
Саме тому для створення мультимедійного навчального посібника
недостатньо взяти посібник, забезпечити його навігацією (створити гіпертексти) і
багатим ілюстративним матеріалом (включаючи мультимедійні засоби) і втілити
на екрані комп'ютера. Мультимедійний навчальний посібник не повинен
перетворюватися ні на текст з картинками, ні на довідник, оскільки його функція
принципово інша.
Мультимедійний навчальний посібник має максимально полегшити
розуміння і запам'ятовування (причому активне, а не пасивне) найбільш істотних
понять, тверджень і прикладів, залучаючи до процесу вчення інші, ніж звичайний
посібник, можливості людського мозку, зокрема, слухову і емоційну пам'ять, а
також використовуючи комп'ютерні пояснення [2].
Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу місця та ролі використання
електронних посібників з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» та
близьких за змістом дисциплін в навчальному процесі ВНЗів, створених та
представлених в мережі Internet, загальну задачу кваліфікаційної роботи магістра,
що підлягає розв’язку, можна сформулювати так: на основі аналізу існуючих
розробок електронних посібників, з урахуванням вимог до інтерфейсу та змісту
електронного посібника, необхідно розробити електронний посібник з дисципліни
“Людино-комп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта.
Комп'ютерні технології», що задовольняє вимогам простоти використання
студентами ВНЗів, а також має три сервісні системи (пошукову, довідкову та
навігації), який має значно покращити якість формування теоретичних знань та
практичних умінь з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія».
Для розв’язку поставленої загальної задачі необхідно вирішити такі
завдання:
1)Проаналізувати наявні електронні посібники.
2)Виділити і систематизувати методичні та ергономічні вимоги, що
висуваються до електронного посібника.
3)Визначити комп'ютерні засоби, що використовуються для розробки
електронного посібника.
4)Розробити структуру мультимедійного навчального посібника.
5)Наповнити навчальним матеріалом.
6)Розробити сервісні системи: довідкову (перегляд статистичних даних,
інформації про авторів та посібник, словника термінів, літератури, завдань
самостійної роботи), пошукову, систему навігації.
7)Провести апробацію електронного посібника в навчальному процесі.
Логічна схема розв’язку загальної задачі дипломної роботи зображена на
рис. 1.1.
7
Провести
апробацію електронного
посібника в навчальному
процесі
1-й
результат
4
2-й
результат
6
5
Розробити режим
«Обучение», що дозволяє користувачу
переглянути теоретичний матеріал посібника, ознайомитися з
прикладами
розв’язання завдань
та пройти попереднє
тестування
Розробити сервісні системи:
довідкову (перегляд статистичних даних, інформації
про авторів та посібник, літератури, словника термінів, завдань самостійної роботи), пошукову, систему
навігації
Розробити режим
«Контроль», що дає
можливість проведення основного тестування
2
3-й
результат
3
Виділити і систематизувати методичні
та ергономічні вимоги, що висуваються
до електронного
посібника
Визначити
комп'ютерні засоби,
що використовуються для
розробки електронного посібника
1
Проаналізувати
наявні
електронні
посібники
Рис. 1.1. Логічна схема розв’язання загальної задачі кваліфікаційної роботи
магіста
1.2.2. Вибір методів рішення задачі
Для розв’язання поставлених задач нам необхідно обрати відповідні засоби.
Засоби створення електронних посібників можна умовно розділити на групи,
використовуючи, наприклад, комплексний критерій, що включає такі показники,
як призначення і виконувані функції, вимоги до технічного забезпечення,
особливості вживання. Відповідно до вказаного критерію можлива наступна
класифікація:
традиційні алгоритмічні мови;
інструментальні засоби загального призначення;
засоби мультимедіа;
гіпертекстові і гіпермедіа засоби.
При виборі засобів створення електронних посібників необхідна оцінка
наявності: апаратних засобів певної конфігурації; сертифікованих програмних
систем; фахівців необхідного рівня. Крім того, необхідно враховувати
призначення ЕП, що розробляється, необхідність модифікації доповнення новими
даними, обмеження на об'єм пам'яті і ін.
Проаналізувавши програмні продукти навчального призначення з
дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» та близьких за змістом дисциплін,
можна зробити висновок, що розробники використовують гіпертекстові та
гіпермедія засоби, а також традиційні алгоритмічні мови.
Гіпертекст – це спосіб нелінійної подачі текстового матеріалу, при якому в
тексті є яким-небудь чином виділені слова, що мають прив'язку до певних
текстових фрагментів. У гіпермедіа системі як фрагменти можуть
використовуватися зображення, а інформація може містити текст, графіку,
відеофрагменти, звук. Використання гіпертекстової технології задовольняє таким
вимогам, що пред'являються до підручників, як структурованість, зручність в
користуванні. При необхідності такий підручник можна “викласти” на будь-якому
сервері і його можна легко корегувати. Але, як правило, їм властиві невдалий
дизайн, компоновка, структура і так далі. Отже, переваги гіпертекстових та
гіпермедіа засобів: універсальність формату, невеликий об'єм, можливість
використання під будь-якою операційною системою. Недоліки: функціональна
обмеженість, відсутність засобів захисту від крадіжки.
Враховуючи вимоги, що пред’являються до засобів створення електронних
посібників, для створення електронного посібника з дисципліни “Людинокомп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні
технології» було обране середовище проектування Visual Basic .NET.
Вибір даного середовища проектування ґрунтується на наступних
положеннях [17]:
1. Visual Basic втілює в життя ідею швидкого створення користувальницького
інтерфейсу простим методом. З його допомогою "намалювати" інтерфейс
так само легко, як зобразити вигнуту лінію, окружність або всміхнене лице
в програмі для малювання, наприклад в Microsoft Paint.
2. Розділяючи програму на декілька окремих частин, Visual Basic .NET
дозволяє зосередити свою увагу на роботі з кожної з них, не турбуючись
про те, що одна частина програми після внесення в неї змін може ввійти в
суперечність із іншою частиною. Таким чином, Visual Basic .NET допомагає
створювати навіть дуже складні програми швидше й більш простим
способом, ніж будь-який інший існуючий на сьогоднішній день мова
програмування.
3. Достоїнством даного середовища проектування є те, що в процесі
програмування можна працювати з кодом і вже в кінцевому етапі цей код
відкомпілювати в стандартний файл "exe" файл, далі поширення його всім
бажаючим можливо без яких-небудь проблем. Виходячи з того, що
найпоширенішою операційною системою в освітніх установах, у тому числі
й в Українській інженерно-педагогічній академії, на даний момент є
Microsoft Windows, що підтримує середовище .NET, написання
електронного підручника з дисципліни «Ергономіка інформаційних
технологій» мовою програмування Visual Basic, не є перешкодою, а скоріше
навіть сприяє поширенню даного електронного посібника, як в аудиторіях
академії, так і серед студентів.
4. Необхідність зберігати дані студентів, що працювали з електронним
підручником (прізвище, ім’я, шифр групи, результати тестування), та
реалізація деяких блоків та систем електронного підручника, вимагають
створення деякої бази даних. Використовуючи команди мови
програмування Visual Basic можна розробити програмний код, який
дозволив би звертатися до бази даних, редагувати, додавати та вилучати
рядки.
5. Простий синтаксис, що дозволяє дуже швидко освоїти мову
Для реалізації можливості ведення статистики результатів роботи з
посібником користувачів необхідно скористатися платформою для створення бази
даних, в якій зберігалися б дані користувача. Існує багато різноманітніх систем
управління базами даних, серед яких: Paradox, dBase, Firebird, Interbase, IBM DB2,
MS SQL Server, Sybase, Oracle, PostgreSQL, MySQL, ЛИНТЕР.
Для розробки бази даних електронного посібника з дисципліни “Ергономіка
інформаційних технологій” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні
технології в управлінні та навчанні» обрана СУБД MS Access. Цей вибір
обумовлений наступними перевагами СУБД MS Access:
можливість швидкої і інтуїтивної розробки (до десятків разів швидше за
розробку на візуальних мовах програмування);
розробка доступна навіть новачкові (для розробки простих рішень не
вимагається навіть володіння мовами програмування);
повноцінне сховище даних, що підтримує транзакції, індекси, типи даних,
обмеження, зв'язки;
мова запитів SQL;
наявність необхідних драйверів, встановлених в кожній операційній системі
Microsoft;
в Access повною мірою реалізовано управління реляційними базами даних;
система підтримує первинні і зовнішні ключі і забезпечує цілісність даних на
рівні ядра (що запобігає несумісним операціям оновлення або видалення
даних);
таблиці в Access забезпечені засобами перевірки допустимості даних, що
запобігають некоректному введенню незалежно від того, як він
здійснюється, а кожне поле таблиці має свій формат і стандартні описи, що
істотно полегшує введення даних;
Access підтримує всі необхідні типи полів, у тому числі текстовий, числовий,
лічильник, грошовий, дата/час, MEMO, логічний, гіперпосилання і поля
об'єктів OLE;
наочність.
Таким чином, для розв’язання поставлених задач обрані наступні середовища
розробки:
 для створення електронного посібника з дисципліни “Ергономіка
інформаційних технологій” для спеціальності «Професійна освіта.
Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» - середовище
проектування Visual Basic .NET ;
 для реалізації функції накопичення статистивчих даних про результати
тестування користувачів – СУБД MS Access.
1.3. Змістовний опис структурних і функціональних особливостей
мультимедійного навчального посібника з дисципліни “Людинокомп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні
технології»
1.3.1. Структура мультимедійного навчального посібника
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни “Людино-комп’ютерна
взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні технології»
містить такі форми:
 Стартова сторінка навчального посібника (рис. 1.2);
Рис. 1.2. Стартова сторінка
 Головне меню навчального посібника (рис. 1.3);
Рис. 1.3. Головне меню навчального посібника
 Вкладка «Робоча програма» (рис. 1.4);
Рис. 1.4. Робоча програма
 Вміст розділу «Лекції» (рис. 1.5);
Рис. 1.5. Вкладка меню «Лекції»
 Вміст розділу «Лабораторні роботи» (рис. 1.6);
Рис. 1.6. Лабораторні роботи
 Вміст розділу «Завдання для самостійної роботи» (рис. 1.7);
Рис. 1.7. Завдання для самостійної роботи
 Вміст розділу «Приклади» (рис. 1.8);
Рис. 1.8. Приклади
 форма з питаннями для самоконтролю у вигляді тесту (рис. 1.9);
Рис. 1.9. Питання для самоконтролю
 інформаційне вікно з результатами тестування (рис. 1.10);
Рис. 1.10. Результат тестування
 Підсумкова контрольна робота (рис. 1.11);
Рис. 1.11. Підсумкова контрольна робота
 Список рекомендованої літератури (рис. 1.12);
Рис. 1.12. Список рекомендованої літератури
1.3.2. Функціональні особливості мультимедійного навчального посібника з
дисципліни “Людино-комп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна
освіта. Комп'ютерні технології»
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни “Людино-комп’ютерна
взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» має
представляти програмний додаток, розроблений в середовищі Visual Basic .Net.
Оскільки цей посібник розроблено для самостійного навчання студентів заочної
форми то має відповідати таким вимогам:
 наявність титульної сторінки;
 наявність інформаційних форм, що відображають навчальну інформацію у
текстовому форматі (лекції);
 наявність інформаційних форм, що містять методичні вказівки для
виконання лабораторних робіт;
 наявність інформаційних форм, що містять завдання для самостійної
роботи;
 наявність прикладів розв’язання завдань;
 наявність форм з питаннями тестового контролю;
 наявність форми, що відображає результати тестування користувачів;
 наявність форм, що надають довідкову інформацію про робочу програму
дисципліни, довідкову літературу, завдання для контрольної роботи;
1.4. Інформаційне забезпечення мультимедійного навчального посібника з
дисципліни “Людино-комп’ютерна взаємодія” для спеціальності
«Професійна освіта. Комп'ютерні технології»
1.4.1. Опис інформаційного забезпечення мультимедійного навчального
посібника
Процес формування вихідної документації при роботі з мультимедійним
навчальним посібником представлений схемою на рис. 1.13.
Користувачстудент
Вивчення
теоретичного
матеріалу
Вивчення
навчального
матеріалу
Початок
роботи
Перегляд
навчальних
прикладів
Проходження
тестування
Виконання
лабораторних
робіт
Виконання
контрольного
завдання
Виконання
завдань для
самостійної
роботи
Рис. 1.13. Схема формування вихідної документації навчального посібника
1.4.2. Алгоритм вибору режиму «Лекцції» навчального посібника
При виборі режиму «Лекції» програма виконує такі дії:
 здійснює перехід до титульної форми режиму «Лекції»;
 здійснює перехід до головної форми режиму «Лекції»;
 відображає перелік лекцій.
Схема алгоритму вибору режиму «Лекції» представлена на рис. 1.14.
// 00.00.00 0:00:00
1
Початок
2
Вибір режиму
«Обучение»
Вибраний
режим
«Лекції»
3
ні
7
так
4
Робота з іншим
режимом ЕП
Відображення
титульної форми
режиму «Лекції»
5
Перехід до
меню
6
Відображення
головної форми
режиму «Лекції»
7
Кінець
Рис. 1.14. Схема алгоритму вибору режиму «Лекції»
Вибір решти глав розділу навчального матеріалу здійснюється аналогічно.
1.4.3. Алгоритм режиму тестування
При виборі користувачем можливості проходження контролю програма
виконує такі дії:
 виконує перехід до першого питання тестування;
 реалізує випадкове відображення питань тестування.
Схема алгоритму проходження тестування представлена на рис. 1.15.
В
ти
10
по
т
1
Ви
1
Початок
2
Початок
тестування
3
i:=1, 10
Продовження
тестування?
4
5
ні
так
Виконання
завдання
6
Повернення до
інформаційної
форми
7
Кінець
Рис. 1.15. Схема алгоритму проходження тестування
1.4.4. Випадкове відображення питань
При випадковому відображенні питань» програма виконує такі дії:
одержує випадкове число в інтервалі від 0 до 10 – у відповідності з кількістю
контрольних питань;
відображає нумерацію питань і збільшує її на 1 з кожним наступним
питанням;
додає знайдені випадкові числа в послідовність відображених питань;
відображає форму з контрольним питанням на основі отриманого
випадкового числа;
повторює процедуру відображення випадкового контрольного питання, до
того моменту поки не буде відображено всі питання або здійснює перехід на
форму «Результати тестування».
Схема алгоритму випадкового відображення питань представлена на
рис. 1.16.
1
Початок
Якщо не всі
(10) питання
були
відображені
2
ні
так
3
Перебір
випадкових
чисел
4
Повторення
отримання
випадкового
числа
5
Накопичення
послідовності
відображення
питань
8
Перехід до
результатів
тестування
6
Збільшення
кількості
відображених
питань
7
Відображення
випадкового
питання
9
Кінець
Рис. 1.16. Схема алгоритму випадкового відображення питань
1.4.5. Аналіз відповіді на питання контролю
При переході до питання виду «один з багатьох» програма має:
 відображати питання;
 проаналізувати відповідь на дане питання;
 відобразити повідомлення про правильність / неправильність відповіді на
питання;
 збільшити кількість питань, на які користувач дав відповідь;
 робити перехід до наступного питання.
Схема алгоритму відповіді на питання контролю (рис. 1.17).
1
Початок
2
Відображення
питання
3
ні
Правильна
відповідь
так
4
7
Збільшення
кількості
відповідей
Збільшення
кількості
відповідей
5
8
Відображення
повідомлення
про
правильність
відповіді
Відображення
повідомлення про
неправильність
відповіді
6
Перехід до
наступного
питання
9
Кінець
Рис. 1.17. Схема алгоритму відповіді на питання контролю
1.5. Розробка програмного забезпечення
Програмне забезпечення розробленого навчального посібника складається з
розроблення форм, що реалізують відображення режиму з навчальною
інформацією, попереднім та основним тестовими контролями, а також занесення
даних користувачів електронного підручника і їх результатів тестування до
таблиці статистичних даних та пошуку даних студентів.
Розроблення форм було здійснено засобами Visual Basic .NET, а також СУБД
MS Access. Розглянемо програмний код розроблення електронного посібника.
1.5.1. Програмна реалізація режиму «Лекції» навчального посібника
Програмний код, що надає можливість перегляду глав розділу теоретичного
матеріалу навчального посібника, наведений нижче.
Private Sub MenuItem9_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem9.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 0
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem10_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem10.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 1
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem11_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem11.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 2
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub GLABA_1_YCHEBNIK_Load(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Load
Dim db As dao.Database
Dim tdfCurrentN As dao.TableDef
Dim rs As dao.Recordset '
Dim oEngine As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
db = oEngine.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN = db.TableDefs("Titles1")
rs = tdfCurrentN.OpenRecordset
With rs
.MoveFirst()
Do While Not .EOF
ListBox1.Items.Add(.Fields(1).Value)
.MoveNext()
Loop
End With
rs.Close()
db.Close()
ListBox1.SelectedIndex =
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_3.htm")
End If
End Sub
Програмний код, що надає можливість перегляду глав інших розділів
теоретичного матеріалу навчального посібника аналогічний вищенаведеному.
Можливість перегляду прикладів розв’язання практичного завдання
(завантаження анімаційних навчальних програм) запрограмована таким чином:
Private Sub MenuItem26_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem26.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Золотуха\бакавр 4 курс итог1\bin\Пример1.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem3.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Капустенко\bin\Диплом (Новый).exe")
End Sub
Private Sub MenuItem4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem4.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Муренцева\bin\Попытка№2.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem5.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Ковалева\bin\Бакалавр_Рыжкова.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem7_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem7.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Орловская\bin\Орловская_Анимационная
обучающая система.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem15_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem15.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Жмака\bin\Бакалаврская_работа1.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem27_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem27.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Зборщик\bin\Курсовая работа1.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem28_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem28.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Коренева\bin\Бакалавр.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem29_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem29.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Куприянов\bin\Бакалаврская_КАА.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem6.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Ковалева\bin\Бакалавр_Ковалева.exe")
End Sub
1.5.2. Програмна реалізація тестування
Для функціонування тестування розроблена схема алгоритму, яка наведена
вище. Відповідний програмний код наведений нижче.
Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MenuItem3.Click
Me.Hide()
REGUM_KONTROL = False
Dim Variant_testa As Boolean = False
Kol_voprosov = 0
Kol_yes = 0
Kol_no = 0
Massiv_VOPROSOV = Nothing
Kol_test = 0
T=0
Kol_ballov = 0
X=0
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End Sub
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Після закінчення тестування запрограмована видача результатів тестування, з
розрахунком оцінки за 5-бальною системою оцінювання. Програмний код даної
процедури має такий вигляд:
Private Sub REZULTATU_TESTIROVANIYA_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim Data As Date = Date.Now
OCENKA_100 = Math.Floor((Kol_ballov / 30) * 100)
If (OCENKA_100 >= 90) And (OCENKA_100 <= 100) Then
OCENKA_5 = 5
ElseIf (OCENKA_100 >= 75) And (OCENKA_100 <= 89) Then
OCENKA_5 = 4
ElseIf (OCENKA_100 >= 60) And (OCENKA_100 <= 74) Then
OCENKA_5 = 3
ElseIf (OCENKA_100 < 60) Then
OCENKA_5 = 2
End If
Label2.Text = "Количество правильных ответов - " + CStr(Kol_yes)
Label3.Text = "Количество неправильных ответов - " + CStr(Kol_no)
Label4.Text = "Оценка по 5-балльной системе - " + CStr(OCENKA_5)
Label5.Text = "Оценка по 100-балльной системе - " + CStr(OCENKA_100)
End Sub
1.6. Технічне забезпечення мультимедійного навчального посібника
Технічне забезпечення навчального посібника включає наявність комп'ютера
і принтер для отримання друкованого варіанту навчального посібника.
Технічне забезпечення передбачає наявність адміністратора системи, що
відповідає за стан і надійність роботи системи, і техніка-оператора, що має
навички роботи з персональним комп'ютером, що забезпечує введення, виведення
та коригування даних.
Для перенесення навчального посібника з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» з
метою його установки на персональних комп'ютерах, використовуваних в
навчальному процесі, потрібен один диск типу CD-R. Зберігання навчального
посібника слід здійснювати на CD-R диску або на жорсткому диску комп'ютера.
1.7. Надійність функціонування ЕП
Надійність розробленого навчального посібника забезпечується такими
факторами:
надійністю і стабільністю функціонування операційної системи Windows,
встановленої на персональному комп'ютері, на якому передбачається
функціонування системи;
надійністю і стабільністю функціонування пакету MS Office, зокрема СУБД
MS Access, встановленого на персональному комп'ютері;
встановленням ліцензійної версії середовища Microsoft Visual Studio .Net на
основі мови Visual Basic на персональному комп'ютері;
дотриманням вимог до експлуатації ЕП, які збігаються з умовами стабільної
експлуатації сучасних персональних комп’ютерів;
дотриманням вимог до транспортування та зберігання ЕП, вказаних в
попередньому пункті.
1.8. Засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу
Програма, створена з використанням мови програмування із приставкою
.NET, теоретично буде працювати на будь-якому комп'ютері, де підтримується
середовище .NET. Перевагами даного середовища проектування є те, що в процесі
програмування можна працювати з кодом і вже в кінцевому етапі цей код
відкомпілювати в стандартний виконуваний "exe" - файл, далі поширення його
всім бажаючим можливо без яких-небудь проблем.
ВИСНОВКИ
В кваліфікаційній роботі розглянуте розв’язання задачі підвищення рівня
успішності навчання студентів спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні
технології» з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія».
Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі дозволяє
підвищити ефективність навчального процесу, рівень підготовки студентів,
систематизувати знання, значною мірою індивідуалізувати навчання, дає поштовх
до розвитку навичок самонавчання, оволодіння високими технологіями й
сучасним інструментарієм.
Під час виконання кваліфікаційної роботи було розв’язане сформульоване
протиріччя, досягнута поставлена мета та отримані наступні методичні та
інструментальні результати:
- узагальнений та упорядкований перелік вимог до мультимедійного
навчального посібника, що може використовуватися під час навчального
процесу у закладах III- IV рівнів акредитації;
- засобами середовища проектування Microsoft Visual Studio .NET
реалізований мультимедійний навчальний посібник з дисципліни “Людинокомп’ютерна взаємодія” для спеціальності «Професійна освіта. Комп'ютерні
технології»;
- розроблені методичні вказівки до лабораторних робіт.
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» відповідає вимогам, що пред’являються до даного виду педагогічних
програмних засобів:
- розроблений інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, що дозволяє витрачати
мінімальний час на навчання основам роботи з електронним посібника навіть
при низькому рівні знання комп'ютерної техніки;
- теоретичний матеріал представлений як сукупність розділів;
- розроблена та реалізована зручна система навігації, що дозволяє швидко
знайти необхідну інформацію серед великої кількості навчального матеріалу;
- реалізована можливість самоконтролю студента, котра представлена у
вигляді набору тестів за кожним із пройдених розділів теорії;
- використані різні види інформації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Хохлов В.И., Муренцева И.К. Проблемы организации самостоятельной
работы студентов [Текст] // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб.
наукових праць. –Харків: УІПА, 2006. - № 14 –15. – С. 294-301.
2. Баранова Ю.Ю., Перевалова Е.А., Тюрина Е.А., Чадин А.А. Методика
использования электронных учебников в образовательном процессе [Текст] //
Информатика и образование. -2000. - № 8. – С. 43-47.
3. Сапрыкина, Г. Электронные учебники: отличительные признаки, структура,
применение [Текст] / Г. Сапрыкина // Школьное планирование. – 2006. – № 4. – С.
101–105.
4. Пособие для самостоятельного изучения дисциплины «Надежность,
эргономика и качество автоматизированных систем обработки информации и
управления (АСОИиУ)» [Электронний ресурс]: Кафедра «Информатики та
управления» / Кабардино-Балкарский государственный університет Российской
Федерации.
–
Электрон.
дан.
–
Н.,
2007
–
1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.
5. Абрамов А.А. Основы эргономики [Электронный ресурс]: Учебное пособие Москва:. – Електорон. дан. (1 файл). – РГОТУПС, 2001. – 264 с. –Режим доступу:
http:// www.iqlib.ru/ book/ preview/ 7936DB7F0E734E958E1A225A6263F896. –
Назва з екрана.
6. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх
інженерів-педагогів [Текст] / А.Т. Ашеров, О.Е. Коваленко, Г.І. Сажко: Харків:
УІПА, 2006. - 188 с.
7. Определение категории тяжести труда: Методические указания к дипломному
проектированию / Составители Воронова В.М., Егель А.Э. Оренбург: ГОУ ОГУ,
2004. –18 с.
8. Технологічна практика: Методичні вказівки до 1-ї технологічної практики для
студентів спеціальності 6.010100.36 / Укладачі: А.Т. Ашеров, В.В. Мальованная,
Ю.Н. Полякова. – Харків - Артемівськ: УІПА, 2008. - 46 с.
9. Падерно П.И., Попечителев Е.П. Надёжность и эргономика биотехнических
систем / Под общ. ред. проф. Е.П. Попечителева. СПб.: ООО «Техномедиа» / Издво «Элмор», 2007. – 264 с.
10. ГОСТ 23000-78 – Пульты управления. Общие эргономические требования
[Текст] - Введен с 01.01.79. – М.: Издательство стандартов, 1987., 12с.
11. Макушин В.Г. Количественная оценка тяжести труда: Межотраслевые
методические рекомендации. [Текст]. / Макушин В.Г. и др. – Изд. 3-е доп. и
перераб. – М.: Экономика, 1988. – 120 с.: табл.
12. ГОСТ 12.2.032 – 78. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
эргономические требования. Введен с 01.01.79. – М.: Изд-во стандартов, 1978. –
10 с.
13. Зимина О.В., Кириллов А.И. Рекомендации по созданию электронного
учебника
[Электронный ресурс]:
Электрон.
дан. (1 файл). – 2003. –
Режим доступа: www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm – Название с
экрана.
14. Вуль В.А. Электронные издания [Текст]: - Учебник М. -СПб.: Изд-во
«Петербургский институт печати», 2001. - 308 с.
15. Курс лекций «Эргономика информационных технологий». Часть 2. [Текст] /
А.Т. Ашеров, Г.И. Сажко. – Харьков: УИПА, 2004. – 56 с.
16. Тарасенко Н.В. Методические основы разработки электронного учебнометодического комплекса по дисциплине [Текст] // Материалы Международной
научно-практической конференции "Наука и образование в Украине: актуальные
проблемы", посвященной 70-летию со дня рождения профессора Алексеенко С.Ф.
- Стазанов: РИО МАБИН. - 2006. - C. 127-129.
17. Вонг, Уоллес Visual Basic .NET для "чайников" [Текст]. : Пер. с англ. — М. :
Издательский дом "Вильяме", 2002. — 336 с. : ил. — Парал. тит. англ.
18. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на
примере общетехнических дисциплин) [Текст]. - Астрахань: Изд-во ЦНЭП, 1999.
- 364 с.
19. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної дипломної роботи для
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності
8.010104.36 «Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і
навчанні» / Склад. Н.А. Бондаренко, Ашеров А.Т. – Харків: УІПА, 2006. – 44 с.
20. Методика професійного навчання. Методичні вказівки з виконання
методичної частини дипломної роботи / Коваленко О.Е., Брюханова Н.О.,
Рогуліна М.Р. – Харків: УІПА, 2008. – 52 с.
ДОДАТОК А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І
МАТЕМАТИКИ
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З
ДИСЦИПЛІНИ
«ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНА ВЗАЄМОДІЯ»
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Керівник теми
Розробник
Доц. Сажко Г.І.
студент гр. ДКІ-ПОК18 мг
Романенко М.Е.
Харків – 2019 р.
1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ
Предметом розробки є мультимедійний навчальний посібник з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології».
Область застосування – процес навчання у вищих навчальних закладах.
Початок робіт - IV квартал 2019 року.
Закінчення робіт – IV квартал 2019 року.
Виконавець – ст. гр. ДКІ-ПОК19 мг Романенко М.Е.
2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ
Підставою для розробки є розпорядження, видане кафедрою інформаційних
комп'ютерних технологій і математики від 02.09.2019 р.
3. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
призначений для вивчення дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» у
вищих навчальних закладах.
4. ВИМОГИ ДО ПРИКЛАДНОЇ СИСТЕМИ
1.1. Вимоги до функціональних характеристик
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» має
виконувати такі функції:
1. Вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія».
а) меню користувача, що надає можливість обирати необхідну для
вивчення лекцію;
б) при виборі лекції має з’являтися інформаційна форма, з відповідним
теоретичним матеріалом у вигляді тексту.
2. Набуття практичних умінь. Можливість виконати лабораторні роботи і
завдання для самостійної роботи.
а) меню користувача, що надає можливість обирати необхідну
лабораторну роботу;
б) меню користувача, що надає можливість обирати необхідне завдання
для самостійної роботи;
в) при виборі прикладу розв’язаного завдання має відбуватися запуск
навчального прикладу;
3. Контроль знань, які були отримані під час роботи з теоретичною і
практичною частинами. Передбачена можливість самоконтролю за допомогою
тесту і виконання контрольного завдання. Основні вимоги до режиму «Тест»:
а) режим має містити 10 контрольних одновибіркових тестових питань;
б) вибір питання має відбуватися випадковим чином;
в) оцінка має виставлятися залежно від кількості правильних відповідей
на питання;
г) після виконання всіх завдань учень має бути проінформований про
результати контролю;
д) має бути передбачене повернення до головного меню програми.
4. Довідкову функцію, що передбачає можливість перегляду переліку
літератури, робочої програми дисципліни.
1.2.Вимоги до надійності
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» має
зберігати працездатність при експлуатації її некваліфікованими користувачами, а
також має безвідмовно виконувати свої функції за нормальних заданих умов.
1.3.Умови експлуатації
Умови експлуатації мультимедійного навчального посібника з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» збігаються з умовами стабільної експлуатації сучасних
персональних комп'ютерів.
1.4.Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
Для стабільної роботи мультимедійного навчального посібника з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» необхідний IBM PC сумісний комп'ютер із процесором
не нижче Pentium II, 128 Мбайт ОЗУ, SVGA-Відеокартою (1024*768, High Color
16 біт), звуковою картою, MS Windows сумісною мишею, MS Windows 2000 і
вище, CD-ROM.
1.5.Вимоги до інформаційної і програмної сумісності
Персональний комп'ютер, що використовується для функціонування
мультимедійного навчального посібника з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», має
працювати під управлінням операційної системи Microsoft Windows XP або
пізнішої версії.
1.6.Вимоги до маркування і упаковки
Для перенесення мультимедійного навчального посібника з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» з метою його установки на персональних комп'ютерах,
використовуваних в навчальному процесі, потрібен один диск типу CD-R.
1.7. Вимоги до транспортування і зберігання
Транспортування мультимедійного навчального посібника з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» доцільно проводити на CD-R, вказаних в попередньому
пункті. Зберігання слід здійснювати на жорсткому магнітному диску
персонального комп'ютера системного програміста.
2. ВИМОГИ ДО ДОПОМІЖНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» має
супроводжуватися наступними документами:
 «Технічне завдання»;
 «Опис використання»;
Вказані документи мають забезпечувати експлуатацію системи і відповідати
діючим стандартам.
3. ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПРИКЛАДНОЇ
СИСТЕМИ
3.1. Вимоги до інтерфейсу користувача
Сучасний стандартизований, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, прийнятий
для навчальних програм.
3.2.Вимоги до структурних блоків
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» має
мати наступні структурні блоки:
 блок вивчення теоретичного матеріалу;
 блок формування практичних умінь;
 блок прикладів розв’язаних завдань;
 блок тестування;
 блок збереження поточних даних тестування користувача в режимі «Тест».
3.3.Вимоги до взаємодії із зовнішніми даними
При роботі з мультимедійним навчальним посібником з дисципліни
«Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» користувач вводить такі дані і виконує такі дії:
 вибір режиму роботи з мультимедійним посібником;
 перегляд переліку літератури, завдань самостійної роботи, словника
термінів;
 вибір відповіді на тестове запитання тестування;
 збереження результатів роботи з навчальною програмою.
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
відображає наступні дані:
 титульну форму, що містить назву електронного посібника, що містить
головне меню;
 інформаційну форму з теоретичним матеріалом;
 десять форм, що містять питання тестування;
 навчальні приклади;
 форму режиму «Тест»;







форму з результатами тестування;
повідомлення про правильні – неправильні відповіді;
повідомлення про оцінку;
довідкову форму з переліком літератури;
довідкову форму, з переліком завдань самостійної роботи;
довідкову форму, що містить робочу програму дисципліни;
повідомлення про помилки при роботі.
4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ПРИЙМАННЯ
По закінченню робіт повинні бути представлені наступні документи:
 Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Ком’пютерні технології»;
 «Презентація», що супроводжує доповідь про виконання кваліфікаційної
роботи магістра;
 розділ пояснювальної записки кваліфікаційної роботи магістра.
ДОДАТОК Б
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І
МАТЕМАТИКИ
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З
ДИСЦИПЛІНИ
«ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНА ВЗАЄМОДІЯ»
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ОПИС ЗАСТОСУВАННЯ
Керівник теми
Розробник
доц. Сажко Г.І.
студент гр. ДКІ-ПОК19 мг
Романенко М.Е.
Харків – 2019 р.
1. ПРИЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
призначений для використання в навчальному процесі з дисципліни «Людинокомп’ютерна взаємодія» в навчальних закладах III- IV рівнів акредитації.
2. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
розроблений та оформлений за спеціальними вимогами до проектування і
розробки програм таких видів. Для роботи мультимедійного навчального
посібника потрібна інсталяція Microsoft Visual Basic 2008 .NET, пакету MS Office
версія не нижча 2000 р., зокрема MS Access, а також наступне:
 ПК типу Pentium III з процесором не нижче 600 Мгц;
 об’єм оперативної пам’яті не менше 128 Мб;
 операційна система Microsoft Windows.
Вхідною інформацією для роботи мультимедійного навчального посібника є
освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності: «Професійне навчання.
Комп’ютерні технології», конспект лекцій з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія».
3. ОПИС ЗАВДАННЯ
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» являє
собою навчальну програму, що має три сервісні системи: довідкову, пошукову та
систему навігації.
У режимі «Навчання» користувачу пропонується переглянути теоретичний
матеріал мультимедійного навчального посібника з дисципліні «Людинокомп’ютерна взаємодія», розбитий на лекції. Убудовані засоби навігації дозволять
вільно переміщатися по всьому матеріалу посібника й знаходити необхідну
інформацію. Теоретичний матеріал представлений у класичному текстовому
форматі, як найбільш звичному й оптимальному для посібників подібного роду.
Режим «Тест» - це тестування, що складається з 10 питань за теоретичним
матеріалом мультимедійного навчального посібника. Робота в даному режимі
допоможе перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу та оцінити
успішність навчання за допомогою мультимедійного навчального посібника.
Мультимедійний навчальний посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна
взаємодія» для спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» може
використовуватися як одним користувачем, так і групою. Передбачена
можливість обліку результатів роботи користувача в режимі Тест.
Довідкова система дозволяє переглянути перелік літератури, завдань
самостійної роботи, словника термінів, робочу програму дисципліни.
Система навігації дозволяє користувачеві вільно пересуватися між сторінок
мультимедійного навчального посібника.
Мультимедійний навчальний посібник створений засобами Visual Basic .NET
та MS Access.
4. ВХІДНІ ТА ВИХІДНІ ДАНІ
Вхідними даними для коректної роботи мультимедійного навчального
посібник з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія» для спеціальності
«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» є наступні документи:
 освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності: «Професійне
навчання. Комп’ютерні технології»;
 конспект лекцій з дисципліни «Людино-комп’ютерна взаємодія»;
 рішення наукових і методичних рад ВНЗу, що містять рекомендації по
розробленню електронних підручників.
ДОДАТОК В
ПРОГРАМНИЙ КОД
Private Sub MenuItem23_Click(ByVal sender As System.Object,
Форма «Титульна сторінка»
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem23.Click
Public Class ZASTAVKA_YCHEBNIK
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Registracia_Ychebnik_1.ShowDialog()
End Sub
End Class
Форма «Головне меню режиму
«Лекції»»
Public Class GLAVNOE_MENU_OBUCHENIYA
Private Sub MenuItem9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem9.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 0
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem10_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem10.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 1
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem11_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem11.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 2
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs)
End
End Sub
Private Sub MenuItem16_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem16.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 0
Glava_2_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem17_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem17.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 1
Glava_2_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem18_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem18.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 2
Glava_2_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem19_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem19.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 1
Glava_3_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem20_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem20.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 2
Glava_3_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem22_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem22.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 0
Glava_4_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 1
Glava_4_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem24_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem24.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 2
Glava_4_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem14_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem14.Click
Me.Hide()
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 0
Glava_3_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem26_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem26.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Золотуха\бакавр 4 курс
итог1\bin\Пример1.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem3.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Капустенко\bin\Диплом
(Новый).exe")
End Sub
Private Sub MenuItem4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem4.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Муренцева\bin\Попытка№2.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem5.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Ковалева\bin\Бакалавр_Рыжкова.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem6.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Ковалева\bin\Бакалавр_Ковалева.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem7_Click_1(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem7.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Орловская\bin\Орловская_Анимационная обучающая
система.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem15_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem15.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Жмака\bin\Бакалаврская_работа1.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem27_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem27.Click
Process.Start(Application.StartupPath + "\Зборщик\bin\Курсовая
работа1.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem28_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem28.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Коренева\bin\Бакалавр.exe")
End Sub
Private Sub MenuItem29_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem29.Click
Process.Start(Application.StartupPath +
"\Куприянов\bin\Бакалаврская_КАА.exe")
End Sub
End Class
Форма «Інформаційний кадр
першої лекції»
Public Class GLAVA_1_YCHEBNIK
Private Sub GLABA_1_YCHEBNIK_Load(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim db As dao.Database
Dim tdfCurrentN As dao.TableDef
Dim rs As dao.Recordset
Dim oEngine As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
db = oEngine.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN = db.TableDefs("Titles1")
rs = tdfCurrentN.OpenRecordset
With rs
.MoveFirst()
Do While Not .EOF ListBox1.Items.Add(.Fields(1).Value)
.MoveNext()
Loop
End With
rs.Close()
db.Close()
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub GLABA_1_YCHEBNIK_Activated(ByVal sender As
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ListBox1.SelectedIndexChanged
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = ListBox1.SelectedIndex
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\1_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Glava_2_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem3.Click
Me.Hide()
REGUM_KONTROL = False
Dim Variant_testa As Boolean = False
Kol_voprosov = 0
Kol_yes = 0
Kol_no = 0
Massiv_VOPROSOV = Nothing
Kol_test = 0
T=0
Kol_ballov = 0
X=0
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End Sub
Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Obucheniya_1.ShowDialog()
End Sub
Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem1.Click
SLOVAR_1.Show()
End Sub
End Class
Форма «Інформаційний кадр другої
лекції»
Public Class GLAVA_2_YCHEBNIK
Private Sub GLAVA_2_YCHEBNIK_Load(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim db As dao.Database
Dim tdfCurrentN As dao.TableDef
Dim rs As dao.Recordset
Dim oEngine As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
db = oEngine.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN = db.TableDefs("Titles2")
rs = tdfCurrentN.OpenRecordset
With rs
.MoveFirst()
Do While Not .EOF
ListBox1.Items.Add(.Fields(1).Value)
.MoveNext()
Loop
End With
rs.Close()
db.Close()
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ListBox1.SelectedIndexChanged
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = ListBox1.SelectedIndex
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub GLAVA_2_YCHEBNIK_Activated(ByVal sender As
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\2_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem3.Click
Me.Hide()
Dim i As Integer
Dim k As Integer
REGUM_KONTROL = False
Dim Variant_testa As Boolean = False
Kol_voprosov = 0
Kol_yes = 0
Kol_no = 0
Massiv_VOPROSOV = Nothing
Kol_test = 0
T=0
Kol_ballov = 0
X=0
Do While Variant_testa = False
If (k <> 0) Or (T > 7) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 100)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_2_1_1.Show()
Variant_testa = True
Case 1 : VOPROS_2_2_1.Show()
Variant_testa = True
Case 2 : VOPROS_2_3_1.Show()
Variant_testa = True
Case 3 : VOPROS_2_4_1.Show()
Variant_testa = True
Case 4 : VOPROS_2_5_1.Show()
Variant_testa = True
Case 5 : VOPROS_2_6_1.Show()
Variant_testa = True
Case 6 : VOPROS_2_7_1.Show()
Variant_testa = True
End Select
End If
Loop
End Sub
Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Obucheniya_1.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button5.Click
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Glava_3_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem1.Click
SLOVAR_1.Show()
End Sub
End Class
Форма «Інформаційний кадр
третьої лекції»
Public Class GLAVA_3_YCHEBNIK
Private Sub GLAVA_3_YCHEBNIK_Load(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim db As dao.Database
Dim tdfCurrentN As dao.TableDef
Dim rs As dao.Recordset
Dim oEngine As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
db = oEngine.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN = db.TableDefs("Titles3")
rs = tdfCurrentN.OpenRecordset
With rs
.MoveFirst()
Do While Not .EOF
ListBox1.Items.Add(.Fields(1).Value)
.MoveNext()
Loop
End With
rs.Close()
db.Close()
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub GLAVA_3_YCHEBNIK_Activated(ByVal sender As
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ListBox1.SelectedIndexChanged
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = ListBox1.SelectedIndex
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\3_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub MenuItem3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem3.Click
Me.Hide()
REGUM_KONTROL = False
Dim Variant_testa As Boolean = False
Kol_voprosov = 0
Kol_yes = 0
Kol_no = 0
Massiv_VOPROSOV = Nothing
Kol_test = 0
T=0
Kol_ballov = 0
X=0
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10) + 2
Select Case T
Case 2 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 3 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 4 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 5 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 6 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 7 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 8 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 9 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 10 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 11 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 12 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 13 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 14 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End Sub
Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Obucheniya_1.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button5.Click
Me.Hide()
Glava_2_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Glava_4_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MenuItem1.Click
SLOVAR_1.Show()
End Sub
End Class
Форма «Інформаційний кадр
четвертої лекції»
Public Class GLAVA_4_YCHEBNIK
Private Sub GLAVA_4_YCHEBNIK_Load(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim db As dao.Database
Dim tdfCurrentN As dao.TableDef
Dim rs As dao.Recordset
Dim oEngine As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
db = oEngine.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN = db.TableDefs("Titles4")
rs = tdfCurrentN.OpenRecordset
With rs
.MoveFirst()
Do While Not .EOF
ListBox1.Items.Add(.Fields(1).Value)
.MoveNext()
Loop
End With
rs.Close()
db.Close()
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub GLAVA_4_YCHEBNIK_Activated(ByVal sender As
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
ListBox1.SelectedIndex = NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ListBox1.SelectedIndexChanged
NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = ListBox1.SelectedIndex
If NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 0 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_1.htm")
ElseIf NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 = 1 Then
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_2.htm")
Else
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\4_3.htm")
End If
End Sub
Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Obucheniya_1.ShowDialog()
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Me.Hide()
Glava_3_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem1.Click
SLOVAR_1.Show()
End Sub
End Class
Форма «Титульна форма режиму
«Тест»»
Public Class TITULNAYA_KONTROL
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
REGUM_KONTROL = True
Me.Hide()
ZAGRUZKA_1.Show()
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Ychebnik_1.Show()
End Sub
End Class
Форма «Головна форма режиму
«Тест»»
Public Class ZAGRUZKA
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim objStreamReader As System.IO.StreamReader
Dim s1 As String
Dim s2 As String
Dim s3 As String
Dim s4 As String
Dim s5 As String
Dim s6 As String
Dim s7 As String
Dim s8 As String
Dim s9 As String
Dim s10 As String
Dim s11 As String
Dim l1 As Integer
Dim l2 As Integer
Dim l3 As Integer
Dim i As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
Dim MyDialog As New OpenFileDialog
MyDialog.Filter = "text(*.txt)|*.txt"
If MyDialog.ShowDialog = DialogResult.OK Then
Dim Temp As String = MyDialog.FileName.ToUpper
If Temp.EndsWith("TXT") Then
objStreamReader = System.IO.File.OpenText(Temp)
s1 = objStreamReader.ReadLine
s3 = objStreamReader.ReadLine
s5 = objStreamReader.ReadLine
l1 = FAM_STUDENTA.Length
l2 = NAME_STUDENTA.Length
l3 = GROUP_STUDENTA.Length
If (s1.Length = l1) And (s3.Length = l2) And (s5.Length = l3) Then
s2 = s1.Substring(0, FAM_STUDENTA.Length)
s4 = s3.Substring(0, NAME_STUDENTA.Length)
s6 = s5.Substring(0, GROUP_STUDENTA.Length)
If (s2.ToUpper = FAM_STUDENTA.ToUpper) And (s4.ToUpper =
NAME_STUDENTA.ToUpper) And (s6.ToUpper =
GROUP_STUDENTA.ToUpper) Then
ANSWER1 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER2 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER3 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER4 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER5 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER6 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER7 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER8 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER9 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER10 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER11 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER12 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER13 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER14 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER15 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER16 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER17 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER18 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER19 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER20 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER21 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER22 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER23 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER24 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER25 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER26 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER27 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER28 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER29 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER30 = objStreamReader.ReadLine
s7 = objStreamReader.ReadLine
s8 = objStreamReader.ReadLine
s9 = objStreamReader.ReadLine
s10 = objStreamReader.ReadLine
T1 = CInt(s7)
Kol_yes = CInt(s8)
Kol_no = CInt(s9)
Kol_ballov = CInt(s10)
Kol_test = CInt(s7)
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(CInt(s7 - 1))
For i = 0 To CInt(s7) - 1
s11 = objStreamReader.ReadLine
Massiv_VOPROSOV(i) = CInt(s11)
Next
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
MsgBox("Вы совершили попытку открыть чужой файл",
MsgBoxStyle.Critical, "Ошибка")
End If
Else
MsgBox("Вы совершили попытку открыть чужой файл",
MsgBoxStyle.Critical, "Ошибка")
End If
objStreamReader.Close()
End If
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Me.Hide()
Dim Variant_testa As Boolean = False
Kol_voprosov = 0
Kol_yes = 0
Kol_no = 0
Massiv_VOPROSOV = Nothing
Kol_test = 0
T=0
Kol_ballov = 0
X=0
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End Sub
End Class
Форма «Питання 1»
Public Class VOPROS_1_1
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton3.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton3.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton3.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 0
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER1 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_1_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = False
Button3.Visible = True
Button3.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
Button3.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub VOPROS_1_1_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = False
Button3.Visible = True
Button3.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
Button3.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button3.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 0
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER1 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
End Class
Форма «Питання 2»
Public Class VOPROS_1_2
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 1
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER2 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_2_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton2.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton2.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton2.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
If RadioButton2.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER2 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
NOMER_VOPROSA = 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_2_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма « Питання 3»
Public Class VOPROS_1_3
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 2
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER3 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_3_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton1.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton1.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton1.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 2
If RadioButton1.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER3 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_3_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма «Питання 4»
Public Class VOPROS_1_4
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 3
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER4 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_4_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton3.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton3.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton3.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 3
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER4 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_4_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма «Питання 5»
Public Class VOPROS_1_5
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 4
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER5 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_5_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton2.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton2.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton2.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 4
If RadioButton2.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER5 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_5_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма «Питання 6»
Public Class VOPROS_1_6
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 5
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER6 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_6_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton2.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton2.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton2.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 5
If RadioButton2.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER6 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_6_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма « Питання 7»
Public Class VOPROS_1_7
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 6
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER7 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_7_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton4.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton4.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton4.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 6
If RadioButton4.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER7 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_7_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма « Питання 8»
Public Class VOPROS_1_8
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 7
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER8 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 7
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER8 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton3.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton3.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton3.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub VOPROS_1_8_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub VOPROS_1_8_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма « Питання 9»
Public Class VOPROS_1_9
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 8
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER9 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_9_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton2.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton2.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton2.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 8
If RadioButton2.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER9 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_9_Activated(ByVal sender As Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма « Питання 10»
Public Class VOPROS_1_10
Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
If RadioButton4.Checked = True Then
Label3.Text = "Ответ верен"
Else
Label3.Text = "Ответ неверен"
RadioButton4.Checked = True
End If
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
ElseIf RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
End If
RadioButton4.BackColor = Color.GreenYellow
End Sub
Private Sub VOPROS_1_10_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If REGUM_KONTROL = True Then
If (RadioButton1.Checked = False) And (RadioButton2.Checked =
False) And (RadioButton3.Checked = False) And
(RadioButton4.Checked = False) Then
MsgBox("Дайте ответ на вопрос", MsgBoxStyle.Information)
Else
NOMER_VOPROSA = 9
If RadioButton3.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER10 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Me.Hide()
SOXRANENIE_1.Show()
End If
Else
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
NOMER_VOPROSA = 9
If RadioButton4.Checked = True Then
Kol_yes += 1
Kol_ballov += 1
ANSWER10 = True
Else
Kol_no += 1
End If
Kol_test += 1
T1 += 1
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(T1 - 1)
Massiv_VOPROSOV(T1 - 1) = NOMER_VOPROSA
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
If REGUM_KONTROL = False Then
If Kol_test = 10 Then
Me.Hide()
Glava_1_Ychebnik_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 9) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 10)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Private Sub VOPROS_1_10_Activated(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
If REGUM_KONTROL = True Then
Label3.Visible = False
Button4.Visible = False
Button1.Visible = True
Button1.Text = "Сохранить результаты"
Else
Label3.Visible = True
Button4.Visible = True
Button1.Visible = True
End If
RadioButton1.Checked = False
RadioButton2.Checked = False
RadioButton3.Checked = False
RadioButton4.Checked = False
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
Label3.Text = ""
Label4.Text = ""
Label4.Text = CStr(Kol_test + 1)
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
If RadioButton1.Checked = True Then
RadioButton1.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton1.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
If RadioButton2.Checked = True Then
RadioButton2.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton2.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton3.CheckedChanged
If RadioButton3.Checked = True Then
RadioButton3.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton3.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton4.CheckedChanged
If RadioButton4.Checked = True Then
RadioButton4.BackColor = Color.Red
Else
RadioButton4.BackColor = Color.Lavender
End If
End Sub
End Class
Форма «Результати тестування»
Public Class REZULTATU_TESTIROVANIYA
Private Sub REZULTATU_TESTIROVANIYA_Load(ByVal sender
As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Load
Dim Data As Date = Date.Now
OCENKA_100 = Math.Floor((Kol_ballov / 30) * 100)
If (OCENKA_100 >= 90) And (OCENKA_100 <= 100) Then
OCENKA_5 = 5
ElseIf (OCENKA_100 >= 75) And (OCENKA_100 <= 89) Then
OCENKA_5 = 4
ElseIf (OCENKA_100 >= 60) And (OCENKA_100 <= 74) Then
OCENKA_5 = 3
ElseIf (OCENKA_100 < 60) Then
OCENKA_5 = 2
End If
Label2.Text = "Количество правильных ответов - " + CStr(Kol_yes)
Label3.Text = "Количество неправильных ответов - " +
CStr(Kol_no)
Label4.Text = "Оценка по 5-балльной системе - " +
CStr(OCENKA_5)
Label5.Text = "Оценка по 100-балльной системе - " +
CStr(OCENKA_100)
Dim db As dao.Database
Dim tdfCurrentN As dao.TableDef
Dim rs As dao.Recordset
Dim oEngine As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
db = oEngine.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN = db.TableDefs("Statistica")
rs = tdfCurrentN.OpenRecordset
rs.AddNew()
rs.Fields(1).Value = FAM_STUDENTA
rs.Fields(2).Value = NAME_STUDENTA
rs.Fields(3).Value = GROUP_STUDENTA
rs.Fields(4).Value = ANSWER1
rs.Fields(5).Value = ANSWER2
rs.Fields(6).Value = ANSWER3
rs.Fields(7).Value = ANSWER4
rs.Fields(8).Value = ANSWER5
rs.Fields(9).Value = ANSWER6
rs.Fields(10).Value = ANSWER7
rs.Fields(11).Value = ANSWER8
rs.Fields(12).Value = ANSWER9
rs.Fields(13).Value = ANSWER10
rs.Fields(14).Value = ANSWER11
rs.Fields(15).Value = ANSWER12
rs.Fields(16).Value = ANSWER13
rs.Fields(17).Value = ANSWER14
rs.Fields(18).Value = ANSWER15
rs.Fields(19).Value = ANSWER16
rs.Fields(20).Value = ANSWER17
rs.Fields(21).Value = ANSWER18
rs.Fields(22).Value = ANSWER19
rs.Fields(23).Value = ANSWER20
rs.Fields(24).Value = ANSWER21
rs.Fields(25).Value = ANSWER22
rs.Fields(26).Value = ANSWER23
rs.Fields(27).Value = ANSWER24
rs.Fields(28).Value = ANSWER25
rs.Fields(29).Value = ANSWER26
rs.Fields(30).Value = ANSWER27
rs.Fields(31).Value = ANSWER28
rs.Fields(32).Value = ANSWER29
rs.Fields(33).Value = ANSWER30
rs.Fields(34).Value = CStr(Kol_yes)
rs.Fields(35).Value = CStr(Kol_no)
rs.Fields(36).Value = CStr(Kol_ballov)
rs.Fields(37).Value = CStr(OCENKA_5)
rs.Fields(38).Value = CStr(OCENKA_100)
rs.Fields(39).Value = CStr(Data)
rs.Update()
rs.Close()
db.Close()
rs = Nothing
db = Nothing
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
Statistica_1.Show()
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Ychebnik_1.ShowDialog()
End Sub
End Class
Форма «Пошук»
Public Class POISK
Public db1 As dao.Database
Public tdfCurrentN1 As dao.TableDef
Public rs1 As dao.Recordset
Public oEngine1 As dao.DBEngine = New dao.DBEngine()
Private Sub POISK_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Me.Activated
TextBox1.Clear()
TextBox1.Visible = False
Label2.Visible = False
Button1.Visible = False
Dim i As Integer
db1 = oEngine1.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN1 = db1.TableDefs("Statistica")
rs1 = tdfCurrentN1.OpenRecordset
If DataGridView1.Rows.Count <> 0 Then
For i = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 2
DataGridView1.Rows.RemoveAt(0)
Next
End If
End Sub
Private Sub POISK_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim i As Integer
db1 = oEngine1.OpenDatabase(Application.StartupPath +
"\МИК_Сведения1.mdb")
tdfCurrentN1 = db1.TableDefs("Statistica")
rs1 = tdfCurrentN1.OpenRecordset
If DataGridView1.Rows.Count <> 0 Then
For i = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 2
DataGridView1.Rows.RemoveAt(0)
Next
End If
DataGridView1.Columns.Add("Column1", "Фамилия")
DataGridView1.Columns.Add("Column2", "Имя")
DataGridView1.Columns.Add("Column3", "Группа")
DataGridView1.Columns.Add("Column4", "Тест 1")
DataGridView1.Columns.Add("Column5", "Тест 2")
DataGridView1.Columns.Add("Column6", "Тест 3")
DataGridView1.Columns.Add("Column7", "Тест 4")
DataGridView1.Columns.Add("Column8", "Тест 5")
DataGridView1.Columns.Add("Column9", "Тест 6")
DataGridView1.Columns.Add("Column10", "Тест 7")
DataGridView1.Columns.Add("Column11", "Тест 8")
DataGridView1.Columns.Add("Column12", "Тест 9")
DataGridView1.Columns.Add("Column13", "Тест 10")
DataGridView1.Columns.Add("Column14", "Тест 11")
DataGridView1.Columns.Add("Column15", "Тест 12")
DataGridView1.Columns.Add("Column16", "Тест 13")
DataGridView1.Columns.Add("Column17", "Тест 14")
DataGridView1.Columns.Add("Column18", "Тест 15")
DataGridView1.Columns.Add("Column19", "Тест 16")
DataGridView1.Columns.Add("Column20", "Тест 17")
DataGridView1.Columns.Add("Column21", "Тест 18")
DataGridView1.Columns.Add("Column22", "Тест 19")
DataGridView1.Columns.Add("Column23", "Тест 20")
DataGridView1.Columns.Add("Column24", "Тест 21")
DataGridView1.Columns.Add("Column25", "Тест 22")
DataGridView1.Columns.Add("Column26", "Тест 23")
DataGridView1.Columns.Add("Column27", "Тест 24")
DataGridView1.Columns.Add("Column28", "Тест 25")
DataGridView1.Columns.Add("Column29", "Тест 26")
DataGridView1.Columns.Add("Column30", "Тест 27")
DataGridView1.Columns.Add("Column31", "Тест 28")
DataGridView1.Columns.Add("Column32", "Тест 29")
DataGridView1.Columns.Add("Column33", "Тест 30")
DataGridView1.Columns.Add("Column34", "Количество
правильных ответов")
DataGridView1.Columns.Add("Column35", "Количество
неправильных ответов")
DataGridView1.Columns.Add("Column36", "Количество баллов")
DataGridView1.Columns.Add("Column37", "Оценка по 5-балльной
системе")
DataGridView1.Columns.Add("Column38", "Оценка по 100балльной системе")
DataGridView1.Columns.Add("Column39", "Дата и время")
End Sub
Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton1.CheckedChanged
TextBox1.Clear()
TextBox1.Visible = True
Label2.Visible = True
Button1.Visible = True
Label2.Text = "Введите фамилию студента"
End Sub
Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
RadioButton2.CheckedChanged
TextBox1.Clear()
TextBox1.Visible = True
Label2.Visible = True
Button1.Visible = True
Label2.Text = "Введите шифр группы"
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim st As String
For j = 0 To TextBox1.Text.Length - 1
If TextBox1.Text.Substring(j, 1) = " " Then
st = st + ""
Else
st = st + TextBox1.Text.Substring(j, 1)
End If
Next j
Dim i As Integer
If DataGridView1.Rows.Count <> 0 Then
For i = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 2
DataGridView1.Rows.RemoveAt(0)
Next
End If
If ((RadioButton1.Checked = True) And (TextBox1.Text <> "")) Then
With rs1
.MoveFirst()
Do While Not .EOF
If .Fields(1).Value = st Then
DataGridView1.Rows.Add(.Fields(1).Value, .Fields(2).Value,
.Fields(3).Value, .Fields(4).Value, .Fields(5).Value, .Fields(6).Value,
.Fields(7).Value, .Fields(8).Value, .Fields(9).Value, .Fields(10).Value,
.Fields(11).Value, .Fields(12).Value, .Fields(13).Value,
.Fields(14).Value, .Fields(15).Value, .Fields(16).Value,
.Fields(17).Value, .Fields(18).Value, .Fields(19).Value,
.Fields(20).Value, .Fields(21).Value, .Fields(22).Value,
.Fields(23).Value, .Fields(24).Value, .Fields(25).Value,
.Fields(26).Value, .Fields(27).Value, .Fields(28).Value,
.Fields(29).Value, .Fields(30).Value, .Fields(31).Value,
.Fields(32).Value, .Fields(33).Value, .Fields(34).Value,
.Fields(35).Value, .Fields(36).Value, .Fields(37).Value,
.Fields(38).Value, .Fields(39).Value)
End If
.MoveNext()
Loop
End With
ElseIf (RadioButton2.Checked = True) And (TextBox1.Text <> "")
Then
With rs1
.MoveFirst()
Do While Not .EOF
If .Fields(3).Value = st Then
DataGridView1.Rows.Add(.Fields(1).Value, .Fields(2).Value,
.Fields(3).Value, .Fields(4).Value, .Fields(5).Value, .Fields(6).Value,
.Fields(7).Value, .Fields(8).Value, .Fields(9).Value, .Fields(10).Value,
.Fields(11).Value, .Fields(12).Value, .Fields(13).Value,
.Fields(14).Value, .Fields(15).Value, .Fields(16).Value,
.Fields(17).Value, .Fields(18).Value, .Fields(19).Value,
.Fields(20).Value, .Fields(21).Value, .Fields(22).Value,
.Fields(23).Value, .Fields(24).Value, .Fields(25).Value,
.Fields(26).Value, .Fields(27).Value, .Fields(28).Value,
.Fields(29).Value, .Fields(30).Value, .Fields(31).Value,
.Fields(32).Value, .Fields(33).Value, .Fields(34).Value,
.Fields(35).Value, .Fields(36).Value, .Fields(37).Value,
.Fields(38).Value, .Fields(39).Value)
End If
.MoveNext()
Loop
End With
End If
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Me.Hide()
rs1.Close()
db1.Close()
rs1 = Nothing
db1 = Nothing
End Sub
End Class
Форма «Збереження»
Public Class SOXRANENIE
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim objStreamWrite As System.IO.StreamWriter
Dim SaveFile As New SaveFileDialog
Dim nomer_testa As String
Dim i As Integer
SaveFile.DefaultExt = "*.txt"
SaveFile.Filter = "TXT Files|*.txt"
If (SaveFile.ShowDialog() = DialogResult.OK) And
(SaveFile.FileName.Length) > 0 Then
objStreamWrite = System.IO.File.CreateText(SaveFile.FileName)
objStreamWrite.WriteLine(FAM_STUDENTA)
objStreamWrite.WriteLine(NAME_STUDENTA)
objStreamWrite.WriteLine(GROUP_STUDENTA)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER1)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER2)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER3)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER4)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER5)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER6)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER7)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER8)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER9)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER10)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER11)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER12)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER13)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER14)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER15)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER16)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER17)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER18)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER19)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER20)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER21)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER22)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER23)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER24)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER25)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER26)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER27)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER28)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER29)
objStreamWrite.WriteLine(ANSWER30)
objStreamWrite.WriteLine(Kol_test)
objStreamWrite.WriteLine(Kol_yes)
objStreamWrite.WriteLine(Kol_no)
objStreamWrite.WriteLine(Kol_ballov)
If Kol_test = 0 Then
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(30)
For i = 0 To 29
Massiv_VOPROSOV(i) = 0
objStreamWrite.WriteLine(Massiv_VOPROSOV(i))
Next
Else
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
nomer_testa = CStr(Massiv_VOPROSOV(i))
objStreamWrite.WriteLine(nomer_testa)
Next
End If
objStreamWrite.Close()
End If
Glavnoe_menu_Ychebnik_1.MenuItem27.Visible = False
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Me.Hide()
Glavnoe_menu_Ychebnik_1.MenuItem27.Visible = False
Glavnoe_menu_Ychebnik_1.Show()
End Sub
End Class
Форма «Завантаження»
Public Class ZAGRUZKA
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim objStreamReader As System.IO.StreamReader
Dim s1 As String
Dim s2 As String
Dim s3 As String
Dim s4 As String
Dim s5 As String
Dim s6 As String
Dim s7 As String
Dim s8 As String
Dim s9 As String
Dim s10 As String
Dim s11 As String
Dim l1 As Integer
Dim l2 As Integer
Dim l3 As Integer
Dim i As Integer
Dim Variant_testa As Boolean = False
Dim k As Integer
Dim MyDialog As New OpenFileDialog
MyDialog.Filter = "text(*.txt)|*.txt"
If MyDialog.ShowDialog = DialogResult.OK Then
Dim Temp As String = MyDialog.FileName.ToUpper
If Temp.EndsWith("TXT") Then
objStreamReader = System.IO.File.OpenText(Temp)
s1 = objStreamReader.ReadLine
s3 = objStreamReader.ReadLine
s5 = objStreamReader.ReadLine
l1 = FAM_STUDENTA.Length
l2 = NAME_STUDENTA.Length
l3 = GROUP_STUDENTA.Length
If (s1.Length = l1) And (s3.Length = l2) And (s5.Length = l3) Then
s2 = s1.Substring(0, FAM_STUDENTA.Length)
s4 = s3.Substring(0, NAME_STUDENTA.Length)
s6 = s5.Substring(0, GROUP_STUDENTA.Length)
If (s2.ToUpper = FAM_STUDENTA.ToUpper) And (s4.ToUpper =
NAME_STUDENTA.ToUpper) And (s6.ToUpper =
GROUP_STUDENTA.ToUpper) Then
ANSWER1 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER2 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER3 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER4 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER5 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER6 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER7 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER8 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER9 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER10 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER11 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER12 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER13 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER14 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER15 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER16 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER17 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER18 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER19 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER20 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER21 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER22 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER23 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER24 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER25 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER26 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER27 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER28 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER29 = objStreamReader.ReadLine
ANSWER30 = objStreamReader.ReadLine
s7 = objStreamReader.ReadLine
s8 = objStreamReader.ReadLine
s9 = objStreamReader.ReadLine
s10 = objStreamReader.ReadLine
T1 = CInt(s7)
Kol_yes = CInt(s8)
Kol_no = CInt(s9)
Kol_ballov = CInt(s10)
Kol_test = CInt(s7)
ReDim Preserve Massiv_VOPROSOV(CInt(s7 - 1))
For i = 0 To CInt(s7) - 1
s11 = objStreamReader.ReadLine
Massiv_VOPROSOV(i) = CInt(s11)
Next
If Kol_test = 30 Then
Me.Hide()
REZULTATU_TESTIROVANIA_1.Show()
Else
Me.Hide()
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Do While Variant_testa = False
For i = 0 To Massiv_VOPROSOV.Length - 1
If Massiv_VOPROSOV(i) = T Then
k += 1
End If
Next i
If (k <> 0) Or (T > 29) Then
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
k=0
Else
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_2_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End If
Loop
End If
Else
MsgBox("Вы совершили попытку открыть чужой файл",
MsgBoxStyle.Critical, "Ошибка")
End If
Else
MsgBox("Вы совершили попытку открыть чужой файл",
MsgBoxStyle.Critical, "Ошибка")
End If
objStreamReader.Close()
End If
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Me.Hide()
Dim Variant_testa As Boolean = False
Kol_voprosov = 0
Kol_yes = 0
Kol_no = 0
Massiv_VOPROSOV = Nothing
Kol_test = 0
T=0
Kol_ballov = 0
X=0
Randomize()
X = Rnd()
T = CInt(X * 30)
Select Case T
Case 0 : VOPROS_1_1_1.Show()
Case 1 : VOPROS_1_2_1.Show()
Case 2 : VOPROS_1_3_1.Show()
Case 3 : VOPROS_1_4_1.Show()
Case 4 : VOPROS_1_5_1.Show()
Case 5 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 6 : VOPROS_1_7_1.Show()
Case 7 : VOPROS_1_8_1.Show()
Case 8 : VOPROS_1_9_1.Show()
Case 9 : VOPROS_1_10_1.Show()
Case 10 : VOPROS_2_1_1.Show()
Case 11 : VOPROS_2_2_1.Show()
Case 12 : VOPROS_2_3_1.Show()
Case 13 : VOPROS_2_4_1.Show()
Case 14 : VOPROS_2_5_1.Show()
Case 15 : VOPROS_1_6_1.Show()
Case 16 : VOPROS_2_7_1.Show()
Case 17 : VOPROS_3_1_1.Show()
Case 18 : VOPROS_3_2_1.Show()
Case 19 : VOPROS_3_3_1.Show()
Case 20 : VOPROS_3_4_1.Show()
Case 21 : VOPROS_3_5_1.Show()
Case 22 : VOPROS_3_6_1.Show()
Case 23 : VOPROS_3_7_1.Show()
Case 24 : VOPROS_3_8_1.Show()
Case 25 : VOPROS_3_9_1.Show()
Case 26 : VOPROS_3_10_1.Show()
Case 27 : VOPROS_3_11_1.Show()
Case 28 : VOPROS_3_12_1.Show()
Case 29 : VOPROS_3_13_1.Show()
End Select
Variant_testa = True
End Sub
End Class
Форма «Завдання самостійної
роботи»
Public Class ZADANIE
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
End Sub
Private Sub ZADANIE_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath + "\Задания.htm")
End Sub
End Class
Форма «Література»
Public Class LITERATURA
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Hide()
End Sub
Private Sub LITERATURA_Load(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
AxWebBrowser1.Navigate(Application.StartupPath +
"\Литература.htm")
End Sub
End Class
Модуль
Module Module1_YCHEBNIK
Public Oblogka_1 As New OBLOGKA
Public Zastavka_Ychebnik_1 As New ZASTAVKA_YCHEBNIK
Public Registracia_Ychebnik_1 As New
REGISTRACIA_YCHEBNIK
Public Glava_1_Ychebnik_1 As New GLAVA_1_YCHEBNIK
Public Glava_2_Ychebnik_1 As New GLAVA_2_YCHEBNIK
Public Glava_3_Ychebnik_1 As New GLAVA_3_YCHEBNIK
Public Glava_4_Ychebnik_1 As New GLAVA_4_YCHEBNIK
Public Glavnoe_menu_Ychebnik_1 As New
GLAVNOE_MENU_YCHEBNIK
Public AVTOPU_YCHEBNIKA_1 As New
AVTORU_YCHEBNIKA
Public Glavnoe_menu_Obucheniya_1 As New
GLAVNOE_MENU_OBUCHENIYA
Public Titulnaya_Obucheniya_1 As New
TITULNAYA_OBUCHENIYA
Public Titulnaya_Kontrol_1 As New TITULNAYA_KONTROL
Public Statistica_1 As New STATISTICA
Public LITERATURA_1 As New LITERATURA
Public ZADANIE_1 As New ZADANIE
Public NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_1 As Integer
Public NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_2 As Integer
Public NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_3 As Integer
Public NOMER_PODGLAVU_V_GLAVE_4 As Integer
Public Kol_yes As Integer
Public Kol_no As Integer
Public OCENKA_5 As Integer
Public OCENKA_100 As Integer
Public Kol_ballov As Integer
Public Kol_test As Integer
Public REGUM_KONTROL As Boolean = False
Public REGUM_OBYCHENIE As Boolean
Public Kol_voprosov As Integer
Public NOMER_VOPROSA As Integer
Public VOPROS_1_1_1 As New VOPROS_1_1
Public VOPROS_1_2_1 As New VOPROS_1_2
Public VOPROS_1_3_1 As New VOPROS_1_3
Public VOPROS_1_4_1 As New VOPROS_1_4
Public VOPROS_1_5_1 As New VOPROS_1_5
Public VOPROS_1_6_1 As New VOPROS_1_6
Public VOPROS_1_7_1 As New VOPROS_1_7
Public VOPROS_1_8_1 As New VOPROS_1_8
Public VOPROS_1_9_1 As New VOPROS_1_9
Public VOPROS_1_10_1 As New VOPROS_1_10
Public VOPROS_2_1_1 As New VOPROS_2_1
Public VOPROS_2_2_1 As New VOPROS_2_2
Public VOPROS_2_3_1 As New VOPROS_2_3
Public VOPROS_2_4_1 As New VOPROS_2_4
Public VOPROS_2_5_1 As New VOPROS_2_5
Public VOPROS_2_6_1 As New VOPROS_2_6
Public VOPROS_2_7_1 As New VOPROS_2_7
Public VOPROS_3_1_1 As New VOPROS_3_1
Public VOPROS_3_2_1 As New VOPROS_3_2
Public VOPROS_3_3_1 As New VOPROS_3_3
Public VOPROS_3_4_1 As New VOPROS_3_4
Public VOPROS_3_5_1 As New VOPROS_3_5
Public VOPROS_3_6_1 As New VOPROS_3_6
Public VOPROS_3_7_1 As New VOPROS_3_7
Public VOPROS_3_8_1 As New VOPROS_3_8
Public VOPROS_3_9_1 As New VOPROS_3_9
Public VOPROS_3_10_1 As New VOPROS_3_10
Public VOPROS_3_11_1 As New VOPROS_3_11
Public VOPROS_3_12_1 As New VOPROS_3_12
Public VOPROS_3_13_1 As New VOPROS_3_13
Public Massiv_VOPROSOV() As Integer
Public ZAGRUZKA_1 As New ZAGRUZKA
Public SOXRANENIE_1 As New SOXRANENIE
Public REZULTATU_TESTIROVANIA_1 As New
REZULTATU_TESTIROVANIYA
Public POISK_1 As New POISK
Public SLOVAR_1 As New SLOVAR
Public O_PROGRAMME_1 As New O_PROGRAMME
Public j As Integer
Public X As Double
Public T As Integer
Public T1 As Integer
Public TUTOR As Boolean
Public FAM_STUDENTA As String
Public NAME_STUDENTA As String
Public GROUP_STUDENTA As String
Public ANSWER1 As Boolean
Public ANSWER2 As Boolean
Public ANSWER3 As Boolean
Public ANSWER4 As Boolean
Public ANSWER5 As Boolean
Public ANSWER6 As Boolean
Public ANSWER7 As Boolean
Public ANSWER8 As Boolean
Public ANSWER9 As Boolean
Public ANSWER10 As Boolean
Public ANSWER11 As Boolean
Public ANSWER12 As Boolean
Public ANSWER13 As Boolean
Public ANSWER14 As Boolean
Public ANSWER15 As Boolean
Public ANSWER16 As Boolean
Public ANSWER17 As Boolean
Public ANSWER18 As Boolean
Public ANSWER19 As Boolean
Public ANSWER20 As Boolean
Public ANSWER21 As Boolean
Public ANSWER22 As Boolean
Public ANSWER23 As Boolean
Public ANSWER24 As Boolean
Public ANSWER25 As Boolean
Public ANSWER26 As Boolean
Public ANSWER27 As Boolean
Public ANSWER28 As Boolean
Public ANSWER29 As Boolean
Public ANSWER30 As Boolean
Public Sox As Boolean = False
Public STAT_POV As Boolean = False
End Module
Download