Загрузил esenabylai

Силлабус Конст ҚҰҚЫҚ

Реклама
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Заң факультеті
СИЛЛАБУС
2021-2022 оқу жылының көктемгі семестрі
6В04205 – «Құқықтану» мамандығы
бойынша білім беру бағдарламасы
Пәннің коды
KP 1202
Пәннің атауы
СӨЖ
сағаттар саны
Лек
Практ
Лаб
15
30
0
Конституция98
лық құқық
Курс туралы академиялық ақпарат
Оқытудың түрі
Курстың
типі/сипаты
Дәріс түрлері
Онлайн /
біріктірілген
БК / теориялық-
проблемалық,,
тәжірибелік
тәжірибелік
дәріс
Дәріскер
e-mail
Телефоны
Семинар
жүргізуші
e-mail
Телефоны
Пәннің мақсаты
Жарболова Айгерім Жақсылық
қызы - з.ғ.к., аға оқытушы
zharbolova72@mail.ru
87756249862
Ондашұлы Ернұр - аға оқытушы
Кредит
саны
5
СОӨЖ
7
Практикалық
СӨЖ
Қорытынды
сабақтардың
саны
бақылау түрі
түрлері
Сұрақ-жауап,
6
Универ оқыту
ситуациялық
жүйесінде
есеп шешу,
тест
жағдаяттық
тапсырмалар,
логикалық
тапсырмалар
Кесте бойынша
Офис-сағаты
Сейсенбі 10.00-13.00
Аудитория
Офис-сағаты
Сейсенбі 10.00-13.00
ernuron@mail.ru
87023084588
Аудитория
Курстың академиялық презентациясы
327
Кесте бойынша
327
Оқытудың күтілетін нәтижелері
ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)
(әрбір ОН-ге кемінде 2 индикатор)
(ОН)
Пәнді оқыту нәтижесінде білім
алушы қабілетті болады:
«Конституциялық ОН 1. Конституциялық-құқықтық ЖИ 1.1 конституциялық-құқықтық
құқық» курсының нормаларға талдау жүргізе отырып қатынастарды анықтап, олардың
мақсаты:
түрлі жүргізіліп жатқан конституциялық мазмұнын құрайтын элементтерді
практикалық
реформаларды
бағалау
негізінде саралау
жағдайларды
Қазақстан
Республиканың ЖИ 1.2 ҚР-ның конституциялық
шешу
үшін конституциялық
құрылысының заңнамасының даму сатыларын, олардың
конституциялықнегіздерінің өзгешеліктерін анықтау
өзгешеліктерін зерттеу
құқықтық
ЖИ 1.3 ҚР-ның конституциялық
нормаларды
құрылысының негіздерінің құқықтық
қолдану,
бекітілуін білу
конституциялықОН 2. Жеке адамның конституциялық ЖИ 2.1 ҚР-да жеке адамның құқықтық
құқықтық
құқықтары мен бостандықтарының жағдайының негіздерін бекітетін
заңнаманы талдау, жүзеге
асырылуының
және актілермен танысу
оны
дамыту сақталуының
тетіктерін
анықтап, ЖИ 2.2 жеке азаматтардың
бойынша
бұзылған
құқықтарды
қалпына конституциялық құқықтары мен
қорытынды жасау
және
өз
көзқарасын
негіздеу
қабілеттігін
қалыптастыру
келтірудің құқықтық жолдарына талдау
жасау
ОН 3. Азаматтардың мемлекеттің саяси
өміріне араласуы мен мемлекеттік
билікті жүзеге асыруға қатысуының
жолдарын бекітетін конституциялыққұқықтық нормаларды ұғынып, оларға
дұрыс түсіндірме беру
бостандықтарының кепілдіктерін
зерттеу
ЖИ 3.1 саяси жүйесінің реттелу және
қолданылу жағдайын зерттеп, талдау;
ЖИ 3.2 азаматтардың саяси құқықтарын
және оларды жүзеге асыру тәртібін
бекітетін құқықтық актілердің мазмұнын
ашу;
ЖИ 3.3 республикалық және жергілікті
сайлаулар өткізу практикасына талдау
жасау
ЖИ 3.4 мемлекет өмірінде
республикалық референдумның алатын
орнын түсіну және референдум өткізу
практикасын талдау
ОН
4.
Мемлекеттік
билік
тармақтарының ұйымдастырылуы мен
қызметіне, олардың өзара қатынасының
негіздеріне құқықтық талдау жүргізе
отырып мемлекеттік және жергілікті
басқаруды жүзеге асыруда заңнамаға
қатаң сәйкестікте әрекеттер жасауға
және шешімдер қабылдауға қабілетті
болу
ЖИ 4.1 мемлекеттік билік және басқару
органдарының ұйымдастырылуы мен
қызмет етуінің негіздерінің бекітілуіне
талдау жасау
ЖИ 4.2 Қазақстанда президент
институтының даму сатыларын,
Президенттің өкілеттіктерін және оның
билік органдарымен қатынасын зерттеу
ЖИ 4.3 Парламенттің конституциялыққұқықтық мәртебесімен және оның заң
шығару практикасымен танысу
ЖИ 4.4 Үкіметтің өкілеттіктерін зерттеп
оның атқарушы билік жүйесінде алатын
орны мен рөлін анықтау
ЖИ 4.5 жергілікті мемлекеттік және
өзін-өзі басқарудың дамуы мен қызмет
етуінің теориясымен және құқықтық
реттелуімен танысу
ОН 5. Конституцияның жоғарылығын
қамтамасыз
етуге
арналған
конституциялық қадағалау институтын
жетілдіру
мақсатында
тиісті
институттың ұйымдастырылуы мен
қызметін бекітетін республикалық
заңнаманы, практикалық деректерді
талдап, оларға баға беру.
ЖИ 5.1 Конституцияның жоғарылығының мәнін ашу және оның бұзылмауын
қамтамасыз ету жолдарын анықтап,
талдау
ЖИ 5.2 Конституциялық Кеңесте іс
жүргізу (конституциялық өндіріс)
тәртібімен және тәжірибесімен танысу,
оның қызметін жетілдіру бойынша
теориялық аспектілерді талдау
TGP1201 Мемлекет және құқық теориясы, IGP2210 Мемлекет және құқық тарихы;
Пререквизиттер
SIK1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттер TP2212 Еңбек құқығы, PP3307 Кәсіпкерлік құкык, PSO4303 Әлеуметтік
камсыздандыру құқығы
Әдебиеттер және Оқу әдебиеттері:
ресурстар
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Ғылыми-практикалық
түсіндірме. – Астана, 2018. – 664 б
2. А.Ж. Жарболова «ҚР конституциялық құқығы» пәнінен семинар сабақтарына
қосымша дайындық материалдары. Оқу құралы. Алматы. «Қазақ университеті»,
2015 ж.
3. А.Ж.Түсүпова, А.Ж.Жарболова. Қазақстан Республикасының және шет
елдердің конституциялық құқығы. (схемалар мен анықтамаларда). Оқупрактикалық құрал. Алматы. «Қаазақ университеті», 2021
4. Сидорова Н.В. Конституционное право Республики Казахстан. Часть 1 –
Караганда: КА МВД РК, 2017.
5. Сарбасов Б.А. Практикум по конституционному праву Республики
Казахстан. Учебно-практическое издание. – Караганда: КЭУК
Казпотребсоюза, 2018. – 120 с. 24.
6. Овчинников И. И., Писарев А. Н. – Муниципальное право. 3-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для СПО - М.: Издательство Юрайт - 2019 - 361с.
Интернет-ресурстар: пән бойынша қосымша оқу материалы, сондай-ақ деректер
базалар жүйесі үшін құжаттама, үй тапсырмасын, жобаларды орындау үшін
пайдаланылатын, univer.kaznu.kz. сайтының бетіндегі ПОӘК бөлімінде қол жетімді
болады. htpp//www.Adilet.zan.kz
Университеттік
моральдықэтикалық
құндылықтар
шеңберіндегі
курстың
академиялық
саясаты
Академиялық тәртіп ережелері: Барлық білім алушылар ЖООК-қа тіркелу
қажет. Онлайн курс модульдерін өту мерзімі пәнді оқыту кестесіне сәйкес
мүлтіксіз сақталуы тиіс.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дедлайндарды сақтамау баллдардың жоғалуына
әкеледі! Әрбір тапсырманың дедлайны оқу курсының мазмұнын жүзеге
асыру күнтізбесінде (кестесінде), сондай-ақ ЖООК-та көрсетілген.
Академиялық құндылықтар:
- Семинар сабақтары, СӨЖ өзіндік, шығармашылық сипатта болуы керек. –
Білімді бақылаудың барлық кезеңінде плагиатқа, жалған ақпаратқа, көшіруге
тыйым салынады
- Мүмкіндігі шектеулі студенттер zharbolova72@mail.ru +7756249862
телефоны бойынша консультациялық көмек ала алады.
Бағалау және
аттестаттау
саясаты
Критериалды бағалау: дескрипторларға сәйкес оқыту нәтижелерін бағалау
(аралық бақылау мен емтихандарда құзыреттіліктің қалыптасуын тексеру).
Жиынтық бағалау: аудиториядағы (вебинардағы) жұмыстың белсенділігін
бағалау; орындалған тапсырманы бағалау.
ОҚУ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КҮНТІЗБЕСІ (кестесі)
Апта /
модуль
1
2
ЖИ
Сағат
саны
Ең
Білімді
Сабақты
жоға- бағалау өткізу түрі
ры
форма/
балл
сы
платформа
1 модуль. Конституциялық құқықтың түсінігі, пәні, құқық жүйесіндегі орны
Д.1 Конституциялық құқық - ОН1
ұлттық құқықтың жетекшi саласы
ЖИ 1.1
ЖИ 1.2
1
ПС.1 Конституциялық құқықтың ОН1
ұлттық құқық жүйесіндегі рөлі,
конституциялық құқық ғылымы
ЖИ 1.1
ЖИ 1..2
Тақырып атауы
ОН
2
10
ТТ1
сұрақжауап
2
10
ТТ2
сұрақ,
талдау
жасау
Сенбі 23.00 – ӨТС2, ТТ2 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.3 Конституциялық құрылыс
ОН1 ЖИ 1 .2
1
ӨТС3
және оның негiздерi
ЖИ 1.3
ПС.3 Конституциялық құрылыс ОН1
негіздері, олардың мағынасы мен
мәні.
4
ЖИ 1.1
ЖИ 1..2
ЖИ 1.2
ЖИ 1.3
Teams
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Сенбі 23.00 – ӨТС1, ТТ1 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.2 Конституция - мемлекеттің ОН1 ЖИ 1.1
1
ӨТС2
негізгі заңы
ЖИ 1.2
ПС.2 Конституцияның құқықтық ОН1
актілер жүйесіндегі орны
3
ӨТС1
2
10
ТТ3
ауызша
пікірталас
1 СӨЖ «Қазақстан Республикасы ОН 1 ЖИ 1.2
25
ЖТ1
Конституциясының
дамуының
ЖИ 1.3
негiзгi кезеңдерi»
Сенбі 23.00 – ӨТС3, ТТ3, ЖТ1 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.4 Жеке тұлғаның құқықтық
ОН 2 ЖИ 2.1
1
ӨТС4
жағдайының негіздері
ЖИ 2.2
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
zharbolova.aig
erym@mail.ru
/ реферат
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
ПС.4 Жеке тұлғаның құқықтық ОН 2
жағдайының негіздерінің мәні мен
мазмұны
5
2
10
ТТ4
мысал
есеп
шешу
Сенбі 23.00 – ӨТС4, ТТ4 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.5 Конституциялық құқықтар мен ОН 2 ЖИ 2.1
1
ӨТС5
бостандықтар және міндеттер.
ЖИ 2.2
ПС.5 Конституциялық құқықтар ОН 2
мен бостандықтар: түсінігі және
түрлері.
Конституциялық
міндеттер
6
ЖИ 2.1
ЖИ 2.2
ЖИ 2.1
ЖИ 2.2
2
10
ТТ5
салыстырмалы
талдау
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
zharbolova.aig
2 СӨЖ. Азаматтық институтының ОН 2 ЖИ 2.1
25
ЖТ2
erym@mail.ru
конституциялық-құқықтық
ЖИ 2.2
/ логикалық
реттелуі
тапсырма
Сенбі 23.00 – ӨТС5, ТТ5, ЖТ2 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
АБ 1
100
2 Модуль. Мемлекеттік биліктің ұйымдастырылуы мен қызметінің негіздері
Д.6
Сайлау
құқығы,
оның ОН 3 ЖИ 3.1
1
ӨТС6 Zoomhttps://us04web.
қағидалары
ЖИ 3.2
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
ПС.6 Сайлау құқығы, оның түрлері ОН 3
мен қағидалары
7
ЖИ 3.1
ЖИ 3.2
2
7
ТТ6
сұрақжауап
Сенбі 23.00 – ӨТС6, ТТ6 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.7 Республиканың сайлау жүйесi ОН 3 ЖИ 3.1
1
ӨТС7
ЖИ 3.3
ПС.7 Сайлау жүйесі, сайлау
жүйесінің түрлері
ОН 3
ЖИ 3.1
ЖИ 3.3
2
7
ТТ7
ситуациялық
жағдай
ларды
шешу
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
3 СӨЖ. Шет елдіктердің
құқықтық жағдайы
8
ОН 2
ЖИ 4.1
ЖИ 4.2
2
ТТ8
7
конфер
енция
Сенбі 23.00 – ӨТС8, ТТ8 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.9 Парламенттің
ОН 4 ЖИ 4.1
1
ӨТС9
конституциялық-құқықтық
ЖИ 4.3
мәртебесi
ПС.9 Парламенттің
ұйымдастырылуы мен қызметінің
негіздері
10
ЖТ3
20
Сенбі 23.00 – ӨТС7, ТТ7, ЖТ3 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.8 Республика Президентi, оның
ОН 4 ЖИ 4.1
1
ӨТС8
құқықтық мәртебесi, өкiлеттiктерi
ЖИ 4.2
ПС.8 Республика Президентінің ОН 4
конституциялық-құқықтық
жағдайы
9
ЖИ 2.1
ЖИ 2.2
ОН 4
ЖИ 4.1
ЖИ 4.3
2
ТТ9
7
zharbolova.aig
erym@mail.ru
/ Презентация
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
заңнаманы
талдау
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
4 СӨЖ. Сайлау процесі, оның
ОН 3 ЖИ 3.2
20
ЖТ4
сатылары
ЖИ 3.3
Сенбі 23.00 – ӨТС9, ТТ9, ЖТ4 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.10 Парламенттің заң шығару
ОН 4 ЖИ 4.1
1
ӨТС10
қызметі
ЖИ 4.3
zharbolova.aig
erym@mail.ru/
Кесте толтыру
ПС.10 Парламенттің заң шығармашылығы
Zoom
ОН 4
ЖИ 4.1
ЖИ 4.3
2
ТТ10
7
сұрақжауап,
казус
шешу
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
Бақылау жұмысы (коллоквиум)
МТ_АБ
25
Сенбі 23.00 – ӨТС10, ТТ10 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
100
БЖ
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
11
Д.11 Республика Үкiметі, оның
құқықтық мәртебесi
ОН 4
ПС.11 Республика Үкіметінің ОН 4
ұйымдастырылуы мен қызмет
етуінің негіздері
12
13
1
ЖИ 4.1
ЖИ 4.4
2
ӨТС11
ПС.12 Конституциялық Кеңестің ОН 5
ұйымдастырылуы мен қызметінің
негіздері
ЖИ 5.1
ЖИ 5.2
5
СӨЖ.
Қазақстан ОН 3
Республикасының саяси жүйесi
ЖИ 3.3
ЖИ 3.4
10
ТТ11
сұрақжауап
2
10
25
2
10
ЖИ 4.1
ЖИ 4.5
10
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
пікірталас
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
ЖТ5
zharbolova.aig
erym@mail.ru
/ баяндама
ТТ13
ситуациялық
есеп
шешу
2
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
Сенбі 23.00 – ӨТС13, ТТ13 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.14 Жергiлiктi мемлекеттік және
ОН 4 ЖИ 4.1
1
ӨТС14
өзін-өзі басқарудың
ЖИ 4.5
ұйымдастырылуы мен қызметінің
конституциялық негіздері
ПС.14 Жергiлiктi мемлекеттік ОН 4
және
өзін-өзі
басқарудың
конституциялық-құқықтық
реттелуі
Zoom
ТТ 12
Сенбі 23.00 – ӨТС12, ТТ12, ЖТ5 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.13 Конституциялық өндіріс
ОН 5 ЖИ 5.1
1
ӨТС13
ЖИ 5.2
ЖИ 5.1
ЖИ 5.2
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Сенбі 23.00 – ӨТС11, ТТ11 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.12 Конституциялық Кеңестің ОН 5 ЖИ 5.1
1
ӨТС12
конституциялық-құқықтық
ЖИ 5.2
мәртебесі
ПС.13 Конституциялық Кеңесте іс ОН 5
жүргізу
14
ЖИ 4.1
ЖИ 4.4
ТТ14
сұрақжауап
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Республиканың сот ОН 4 ЖИ 4.1
ЖИ 4.5
жүйесі: ұйымдастырылу деңгейі
және қызметі
6
15
СӨЖ.
ЖТ6
25
Сенбі 23.00 – ӨТС14, ТТ14, ЖТ6 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
Д.15 Тікелей демократия нысанда- ОН 3 ЖИ 3.2
1
ӨТС15
ры, олардың құқықтық реттелуі
ЖИ 3.4
ПС.15
Республикада
тікелей ОН 3
демократия
нысандарының
ұйымдастырылуы
2
10
ТТ15
заңнама
ны
талдау
Сенбі 23.00 – ӨТС15, ТТ15 тапсыру ДЕДЛАЙНЫ
100
АБ 2
БЖ
АБ
ЖТ
ӨТС
ТТ
ОН
СӨЖ
ЖИ 3.2
ЖИ 3.4
-
ҚЫСҚАРТУЛАР:
бақылау жұмысы
аралық бақылау
жеке тапсырма
өзін-өзі тексеру үшін сұрақтар
типтік тапсырма
оқу нәтижесі
студенттің өзіндік жұмысы
Декан
Байдельдинов Д.Л.
Әдістемелік Кеңес төрайымы
Урисбаева А.А.
Кафедра меңгерушісі
Кенжалиев З.Ж.
Дәріскер
Жарболова А.Ж.
zharbolova.aig
erym@mail.ru
/ презентация
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7409
2505525?pwd=
WEM0bldzTD
Q4dUF2ckRDZ
0hDMUx3QT0
9#success
Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/7522
7269532?pwd=
TDg3NWx1TC
8xTFFZQ3lGW
mxNVjRtQT09
#success
Скачать