Загрузил Farhod Yo'ldoshev

3-amaliydan salyd

Реклама
O‘zbekistOn
Respublikasining
Kadrlar tayyorlash
milliy modeli va uning
mohiyati.
SHAXS. Ta’lim xizmatlarining iste’molchisi sifatida shaxsga
davlat ta’lim olish va kasb-hunar tayyorgarligi ko‘rish
kafolatlanadi. Ta’lim olish jarayonida shaxs davlat ta’lim
standartlarida ifoda etilgan talablarni bajarishi shart. Shaxs
ta’lim xizmatlarining yaratuvchisi sifatida tegishli malaka
darajasini olgach, ta’lim, moddiy ishlab chiqarish, fan,
madaniyat va xizmat ko‘rsatish sohasida faoliyat ko‘rsatadi
va o‘z bilimi va tajribasini o‘rgatishda ishtirok etadi.
DAVLAT VA JAMIYAT. Davlat va jamiyat kadrlar tayyorlash tizimi amal qilishi
va
rivojlanishining
kafillari,
yuqori
malakali
raqobatbardosh
mutaxassislar
tayyorlash bo‘yicha ta’lim muassasalarining faoliyatini uyg‘unlashtiruvchi sifatida
faoliyat ko‘rsatadi. Davlat va jamiyat quyidagilarga, chunonchi: fuqarolarning
bilim
olish,
kasb
tanlash
va
o‘z
malakasini
oshirish
hquqlari
ro‘yobga
chiqarilishiga; majburiy va o‘rta ta’lim hamda akademik lisey yoki kasb-hunar
kollejida ta’lim olish yo‘nalishini tanlash huquqi asosida majburiy o‘rta maxsus,
kasb-hunar ta’limi olishga; davlat grantlari yoki pullik-shartnomaviy asosda oliy
ta’lim va oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim olish huquqiga; davlat ta’lim
muassasalarini mablag‘bilan ta’minlashga; ta’lim oluvchilarning o‘qishi, turmushi
va dam olishi uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi vazifalar hal etilishida
jamoatchilik boshqaruvini rivojlantirishga; ta’lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy
jihatdan qo‘llab-quvvatlashga; sog‘liq va rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan shaxslar
ta’lim
olishiga
kafolat
beradilar.
KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIDA FAN. Kadrlar tayyorlash milliy
modeli salmoqli element sifatida fanni o‘z ichiga oladi, bu sohada: tabiat va
jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlari to‘g‘risidagi yangi fundamental va amaliy
bilimlar shakllanadi, kadrlar tayyorlash tizimida ommalashtirish, o‘rganish va
foydalanish uchun kerakli ilmiy natijalar jamlanadi; oliy malakali ilmiy va
pedagog kadrlar tayyorlash amalga oshiriladi; kadrlar tayyorlash jarayoini ilmiytadkikot
jihatidan
taominlash
infrastrukturasi
vujudga
keltiriladi,
ta’limning
soxalari bo‘yicha axborot bazasi shakllantiriladi; mamlakatimiz ilm-fanining jahon
ilm-faniga integrasiyasi sodir bo‘ladi, zamonaviy ilm-fan va texnologiyalarning
eng muxim muammolarini hal etish uchun ilmiy yutuqlar va kadrlarni xalqaro
miqyosda
almashinuv
amalga
oshiriladi.
KADRLAR
TAYYORLASH
TIZIMIDA
ISHLAB
CHIQARISH.
Ishlab
chiqarishning talab-extiyojlari kadrlar tayyorlash tizimining yo‘nalishi, darajasi va
miqyoslarini
shakllantiradi,
kasb
tayyorgarligining
maqsadi,
vazifalari
va
mazmunini
belgilaydi,
malaka
talablarini
ilgari
so‘radi,
ta’limning
muvoziy
texnologiyalari va shakllarini tanlashni taqozo etadi. Ishlab chiqarish pirovard
natijada kadrlarning sifati va raqobatbardoshligiga baho beradi. Ishlab chiqarishning kadrlar
tayyorlash tizimidagi vazifalari quyidagilar bilan belgilanadi, chunonchi u: turli
saviya va malakadagi mutaxassislarga bo‘lgan talab extiyojni shakllantiriladi;
o‘z ixtiyoridagi moddiy-texnika, moliya, kadr resurslari hamda kadrlarni o‘qitish,
malakasini oshirish va qayta tayyorlash uchun zarur boshqa resurslarni berish bilan
uzluksiz ta’lim tizimiga ko‘maklashadi; muassis, vasiy, donor, homiy tariqasida
ayrim mutaxassislarni va guruhlarni maqsadli tayyorlashni, shuningdek turli tip va
darajadagi o‘quv yurtlarini moliyalashda qatnashadi: ta’lim va ilm-fanning turli
shakllardagi
integrasiyasini
(muvaqqat
ijodiy
jamoalar,
o‘quv-ilmiy-ishlab
chiqarish
majmualari,
markazlari,
texnoparklar,
texnopolislar)
rivojlantiradi.
UZLUKSIZ TA’LIM Uzluksiz ta’lim kadrlar tayyorlash
tizimining asosi, O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiyiqtisodiy taraqqiyotini ta’minlovchi, shaxs, jamiyat va
davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy
extiyojlarini qondiruvchi ustuvor soxadir. Uzluksiz ta’lim
ijodkor, ijtimoiy faol, ma’naviy boy shaxs shakllanishi va
yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar ildam tayyorlanishi
uchun
shart-sharoitlar
yaratadi.
Boshlang’ich ta’lim
Oliy ta’limdan
keyingi ta’lim
Kadrlarni qayta
tayyorlash va
ularning
malakasini oshirish
Maktabdan
tashqari ta’lim
Umumiy o’rta ta’lim
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI VA TURLARI
Maktabgacha ta’lim
va tarbiya
Tayanch o’rta ta’lim
o’rta ta’lim
boshlang‘ich professional
ta’lim
o‘rta professional ta’lim
Professional ta’lim
o‘rta maxsus professional
ta’lim
bakalavriat
Oliy ta’lim
magistratura
Скачать