Загрузил jamilajumayeva4

DTIY javoblar

Реклама
Test
3. “O‘zbekiston Respublikasining qonunlari, davlat hokimiyati va boshqaruv
organlarining boshqa hujjatlari davlat tilida qabul qilinadi va e’lon qilinadi”. Bu
jumla O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonunining qaysi
moddasida berilgan?
c) 8
4. Uyg‘ur yozuvida xat bituvchilar kim deb ataladi?
a) baxshi
b) munshiy
c) arzachi
d) kotib
5. Qaysi hujjat biror amal, unvon, suyurg‘ol va shu kabi berilganligi haqidagi
rasmiy hujjat, farmon bo‘lib, diplomatik notalar va davlatlararo bitimlar matni
ham shular jumlasiga kirgan?
c) yorliq
7. Hozirgi kunda ish yuritishdagi hujjatlar tuzilish o‘rniga ko‘ra qanday tasnif
qilinadi?
a) ichki va tashqi hujjatlar
8. Hozirgi kunda ish yuritishdagi hujjatlar mazmuniga ko‘raqanday tasnif
qilinadi?
b) sodda hujjatlar va murakkab hujjatlar
9. Hozirgi kunda ish yuritishdagi hujjatlar mazmun bayonining shakli jihatidan
qanday tasnif qilinadi?
c) xususiy, namunaviy va qolipli hujjatlar
10. Hozirgi kunda ish yuritishdagi hujjatlar hujjatlarning tayyorlanish xususiyati
va darajasijihatidan qanday tasnif qilinadi?
d) qoralama; asl nusxa; nusxa; ikkinchi nusxa (dublikat); ko‘chirma
15. Idoralarda xabarsifat-uslubiy tusdagi masalalar, shuningdek buyruqlar,
yo‘riqnomalar va boshqa hujjatlarning ijrosi bilan bog‘liq tashkiliy masalalar
yuzasidan chiqariladigan huquqiy hujjatni ko‘rsating.
c) ko‘rsatma
17. Hujjat matnida ko‘p qo‘llanadigan fe’l so‘z turkumiga xos xususiyatlarni
ko‘rsating.
a) harakat nomi, majhul nisbat
18. Qaysi hujjatda ham xabar berish, ham buyurish o‘z ifodasini topadi?
c) bayonnoma
20. Hujjat nomlari qanday yoziladi?
b) bosh harf bilan
22. Hujjatlar tilida qaysi turkumga oid soʻzlar koʻproq qoʻllanadi?
a)ot
23. Buyruqqa mansub boʻlmagan ma’lumotni toping.
a)
Idoralarda axborot-metodik tusdagi masalalar, shuningdek, boshqa
hujjatlarning ijrosi bilan bogʻliq tashkiliy masalalar yuzasidan chiqariladigan
huquqiy hujjat
27. … koʻproq shaxsiy mazmunga ega boʻlib, odatda rahbar yoki mutasaddi
shaxs nomiga yoziladi va unda sodir etilgan xatti-harakatlar, yoʻl qoʻyilgan
qoidabuzarlik holatlari, bajarilmay qolgan ish, topshiriq yoki vazifalar, ularni
keltirib chiqargan sabablar izohlanadi.
d) tushuntirish xati
34.Idoralarda xabarsifat-uslubiy tusdagi masalalar, shuningdek buyruqlar,
yo‘riqnomalar va boshqa hujjatlarning ijrosi bilan bog‘liq tashkiliy masalalar
yuzasidan chiqariladigan huquqiy hujjat nima deb ataladi?
b)ko‘rsatma
37. Arizada qoʻllanadigan birliklarni toping.
d) kishilik olmoshi
42. … koʻproq shaxsiy mazmunga ega boʻlib, odatda rahbar yoki mutasaddi
shaxs nomiga yoziladi va unda sodir etilgan xatti-harakatlar, yoʻl qoʻyilgan
qoidabuzarlik holatlari, bajarilmay qolgan ish, topshiriq yoki vazifalar, ularni
keltirib chiqargan sabablar izohlanadi.
d) tushuntirish xati
43. ... shaxsning ish staji, bajarayotgan vazifasi, oylik maoshi, oila tarkibi,
yashash joyi va boshqa voqea-hodisalarni tasdiqlab beradigan rasmiy hujjat
hisoblanadi.
e)shaxsiy ma’lumotnoma
46. O‘zlashma so‘zlarni noo‘rin qo‘llashdan cheklanish, ularning milliy tildagi
muqobillaridan foydalanish bu qaysi me'yorga xos?
a) so‘z qo‘llash va tanlash me'yori
48. Qaysi uslubda harakat nomi shakli faol qo‘llanadi?
d)rasmiy uslubda
49. … ko‘ra, mehnat daftarchasiga o‘rindoshlik asosida ishlagan va vaqtincha
boshqa ishga o‘tkazilgan davrlar haqidagi yozuvlar kiritiladi.
a)xodimning iltimosiga ko‘ra
50. … xodim haqida mumkin qadar batafsil ma’lumot beradigan hujjatlar
majmui.
b)shaxsiy hujjatlar yig‘majildi
51. Mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari (sabablari) mehnat daftarchasiga
yozilmaydi.Ushbu fikr Mehnat kodeksining qaysi moddasida berilgan?
a) 81-modda
52. Ish beruvchi korxona … ishlagan barcha xodimlarga mehnat daftarchasi
tutishi shart
a) besh kundan ortiq
55. buyruqda…… ifodalanadi.
b)buyurish
56. majlis bayonida …… ifodalanadi.
d)ham axborot, ham buyurish
58. “Davlat tili haqida”gi qonunning yangi tahriri qachon qabul qilindi?
b) 1995-yil 21-dekabrda
59. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “O`zbek tilining davlat tili
sifatidag nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi
farmonini ko`rsating.
a) PF-5850-sonli
60. O`zlashma so`zlarni noo`rin qo`llashdan cheklanish, ularning milliy tildagi
muqobillaridan foydalanish bu qaysi me'yorga xos?
a) so`z qo`llash va tanlash me'yori
61. Kelishik qo`shimchalarining ma'no va vazifalarini farqlash hamda o`rinli
qo`llash qaysi me'yor?
d)grammatik me’yor
62. Ega-kesimning shaxs -sonda mosligini ta'minlash qaysi adabiy me'yor ?
d)grammatik me’yor
63. Gapda so`z tartibiga amal qilish bu qaysi me'yor sanaladi?
d)grammatik me’yor
65. Qaysi uslubda jargonlar ishlatilmaydi?
d)ilmiy, rasmiy
66. Matn necha xil ko`rinishda bo`ladi?
a) 2
67. Qaysi matnga xosligini toping. ……. Suhbat mavzusi savol-javobdan iborat
bo`lmay, o`rtaga tashlangan savol, taklif, da’vat biror xabar, dalillar bilan
xulosalanadi.
d) ko`p kishi o`rtasidagi dialogik nutq
68. Qaysi matnga xosligini toping. ……. savol-javob, buyruq-javob, xabare’tiroz kabi mazmunlarda bo`lib, fikr xususidagi tasdiq yoki inkorni, ziddiyat
yoki munozarani ifodalaydi.
a) 2 kishi o`rtasidagi dialogik nutq
69. Qaysi matnga xosligini toping.…… bunday matnda belgi-xususiyat
ifodalovchi so`zlar, terminlar, moddalar, fe’lning funksional shakllari, ravishlar
faol qo`llanadi.
b) tavsifiy matn
70 Matnni qisqartirish qanday yo`llar bilan amalga oshiriladi?
d) matnning asosiy fikrini ifodalovchi gaplarni ajrata olish
71. Qaysi matnga xosligini toping. ….. matn tarkibida so`roq olmoshlari,
muomala odobiga oid so`z va iboralar, yuklamalar, undovlar, kirish so`zlar keng
qo`llaniladi.
a) dialogik matn
72. Qaysi matnga xosligini toping. …..bunday matndagi gaplar, asosan, sodda
gaplardan tashkil topadi. Sodda gaplarning bir tarkibli turlari, to`liqsiz gaplar,
so`z-gaplar faol ishlatiladi.
a) dialogik matn
73. Qaysi matnga xosligini toping. ….. so`zlovchi yoki yozuvchi tomonidan
bayon etilgan voqea-hodisa, narsa yoki shaxs tasviri, tavsifi yoxud xabar,
ma’lumot bayonidir.
b) tavsifiy matn
74. Qaysi matnga xosligini toping. … Ma’lum voqea-hodisalarga, narsa va
shaxslarga oid fikr-mulohaza bildirish, ularni badiiy-tasviriy vositalar yoki
dalillar bilan ta’riflash, izohlash, isbotlash, asoslash ……. matnga xos
xususiyatlardandir.
b) tavsifiy matn
75. Qaysi matnga xosligini toping. ….. matn yaratishda uyushiq bo`laklar,
ajratilgan gap bo`laklari, atov gaplar, qo`shma gap ko`rinishlaridan ham keng
foydalaniladi.
b) tavsifiy matn
80. Tashkilot yoki uning tarkibiy bo’limlari,kichik yoki qo’shma korxona va
shu kabilar tuzilishi,huquqi,vazifasi,burchlari,isshni tashkil qilishlari tartibotini
belgilaydigan huquqiy hujjat nomini ko’rsating.
e) nizom
81. Qaysi hujjat turi biror organ yoki muassasa vazifalari va huquqiy holatini
tavsiflaydigan me’yoriy ahamiyatga ega?
a) ustav
84. Buyruqning qaysi turi ishni tashkil qilish,muassasa yoki uning bo’limlari
faoliyatini tartibga solishda qo’llanadi?
a) asosiy faoliyatga oid buyruqlar
87. Fuqarolar yoki tashkilotlarning o’z huquqlarini amalga oshirish yoki
manfaatlarini himoya qilish yuzasidan yozma axborotlar .Ushbu ta’rif arizaning
qaysi turiga mos?
a) xizmat arizasi
88. So’rov xatlari odatda necha qismdan iborat bo’lishi lozim?
a) 2
89. Muassasa yoki ayrim shaxslar faoliyati bilan bog`liq biron-bir bo`lib o`tgan
(sodir bo`lgan) voqеa, hodisa, ish-harakatni yoki mavjud holatni tasdiqlash,
unga guvohlik bеrish maqsadida bir nеcha kishi tomonidan tuzilgan hujjat.....
a) dalolatnoma
91. Fuqarolar yoki tashkilotlarning o’z huquqlarini amalga oshirish yoki
manfaatlarini himoya qilish yuzasidan yozma axborotlar .Ushbu ta’rif arizaning
qaysi turiga mos?
a) xizmat arizasi
93. Ma'lum bir shaxsning mеhnat va ijtimoiy faoliyati, shuningdеk uning o`ziga
xos xislat va fazilatlarini aks ettiruvchi rasmiy hujjat...
a) tavsifnoma
94. ... ma'lum bir ishning tugallanishi haqida yoki biron-bir ko`rsatma, tavsiya,
rеjaning ijrosi to`g`risida rahbarni xabardor qilishi kеrak bo`ladi (masalan, O`zR
Fanlar akadеmiyasi Tarix institutida yangi topilgan qo`lyozmalarni o`rganish
ishlarining borishi haqida).
a) hisobot bildirishnomasi
100. Jo`natma hujjatlar qanday hujjatlar?
a)boshqa tashkilotlarga yuboriladigan hujjatlar
104. Muayyan muassasa (tarkibiy qism) rahbariga xizmat faoliyati bilan
aloqalar muhim masalalar yuzasidan yoki yuqori idora, mansabdor shaxsga
biron-bir voqеa va hodisa haqida xabardor qilish zarurati tug`ilganda taqdim
etiladigan mufassal yozma axborot...
a) bildirishnoma
105. Ilova xatlari da’vo shikoyat ishlarida yozma dalil sifatida qo’llanishi
mumkinmi?
a) Ha,mumkin
108. Muhim xabarning tеlеgraf orqali bеrilgan nihoyatda qisqa shakli. U bir
muassasadan (yoki shaxsdan) ikkinchisiga yo`llangan rasmiy hujjat ....
a) tеlеgramma
109. Odatda bir yoki ikki jumladan iborat bo’lib kotib yoki refereut tomonidan
imzolanadigan xat turi bu...
a) eslatma xat
110. Bir tarmoqqa tegishli quyi muassasalarning barchasiga yo’llanganrasmiy
hujjat bu...
a) farmoyish xati
112. Ma’lum bir muassasa tomonidan yuborilgan iltimos va so’rovlarga javob
tarzida yoziladigan xat turi?
a) tasdiq xati
113. Tashkilot yoki uning tarkibiy bo’limlari,kichik yoki qo’shma korxona va
shu kabilar tuzilishi,huquqi,vazifasi,burchlari,isshni tashkil qilishlari tartibotini
belgilaydigan huquqiy hujjat nomini ko’rsating.
a) nizom
116. ...davlat muassasalari kasaba uyushmasi, jamoa xo`jaligi, jamoat
tashkilotlari muayyan lavozimli shaxsga uning muayyan tashkilot tomonidan ish
yuritishga vakil qilinganini bildiri uchun bеriladi. Bunday ishonchnomalar
muassasa rahbari tomonidan imzolanishi va muhr bilan tasdiqlanishi kеrak. Bu
ishonchnomaning qaysi turi?
a) rasmiy (xizmat)
117. Ma’lum bir muassasaning boshqa bir idora yoki transport tashkilotlariga
nisbatan talab va e’tirozlari bayon qilingan xatlar nima deb yuritiladi?
a) da’vo xatlar
118. Qaysi ishonchnoma erkin usulda, odatda, qo`lda yoziladi?
a) shaxsiy
119. Qaysi hujjat ,,Umumiy qoida “deb ataladigan kirish qismidan boshlanadi?
a) yo’riqnoma
120. Buyruqning qaysi turi ishni tashkil qilish,muassasa yoki uning bo’limlari
faoliyatini tartibga solishda qo’llanadi?
a) asosiy faoliyatga oid buyruqlar
121. Matn necha xil ko’rinishga ega bo’ladi?
a) 2
Скачать