Загрузил irisay.i

2срс мофа

Реклама
Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы
Фармацевтикалық және токсикологиялық химия кафедрасы
ОБӨЖ
Тақырыбы: Электрохимиялық талдау әдістері: анодты және катодты
полярография.
Дайындады: Ахмедова И.
Тобы: 07-18 ФӨТОБ
Қабылдады: Алтынбек Д.
Шымкент, 2021ж
Жоспар:
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Электрохимиялық талдау әдістері: анодты
полярография.
2.2. Полярографиялық талдау әдісі. Полярографтар.
3. Қорытынды
4. Қолданылған әдебиеттер
және
катодты
Кіріспе
Талдаудың электрохимиялық әдістері-зерттелетін ортада немесе фазалық
шекарада болатын және талданатын заттың құрылымының, химиялық құрамының
немесе концентрациясының өзгеруімен
байланысты электрохимиялық
құбылыстарға негізделген сапалық және сандық талдау әдістерінің жиынтығы.
Электрохимиялық талдау әдістері бес негізгі топқа бөлінеді: потенциометрия,
вольтамперометрия, кулонометрия, кондуктрометрия және амперометрия. Бұл
әдістерді сандық анализде қолдану электрохимиялық процестің өтуі кезінде
өлшенетін параметрлердің осы электрохимиялық процеске қатысатын талданған
ерітіндідегі бөлінетін затқа тәуелділігіне негізделген. Бұл параметрлерге электрлік
потенциалдар
айырмасы,
электр
энергиясының
мөлшері
жатады.
Электрохимиялық процестер-бұл химиялық реакцияның жүруімен және жүйенің
электрлік қасиеттерінің өзгеруімен қатар жүретін процестер, оларды мұндай
жағдайларда электрохимиялық жүйе деп атауға болады. Аналитикалық тәжірибеде
электрохимиялық жүйеде әдетте электрохимиялық жасуша болады, оның
құрамына электродтар батырылған өткізгіш талданатын ерітіндісі бар ыдыс кіреді.
Тікелей және жанама электрохимиялық әдістер бар. Тікелей әдістерде ток күшінің
(потенциал және т.б.) анықталатын компоненттің концентрациясына тәуелділігі
қолданылады. Жанама әдістерде ток күші (потенциал және т.б.) анықталатын
компоненттің титрлеудің соңғы нүктесін қолайлы титрантпен табу үшін өлшенеді,
яғни өлшенген параметрдің титрант көлеміне тәуелділігі қолданылады.
Электроаналитикалық химия электрод реакцияларына және ерітінділер
арқылы электр энергиясын тасымалдауға негізделген электрохимиялық талдау
әдістерін қамтиды. Сандық анализде электрохимиялық әдістерді қолдану осы
электрохимиялық процеске қатысатын талданатын ерітіндідегі анықталатын
заттың құрамына электрохимиялық процестердің өлшенетін параметрлерінің
шамаларының тәуелділігін (электрлік потенциалдар айырмасы, ток, электр
мөлшері) пайдалануға негізделген. Электрохимиялық процестер-бұл химиялық
реакциялардың бір уақытта жүруімен және жүйенің электрлік қасиеттерінің
өзгеруімен бірге жүретін процестер, оларды мұндай жағдайларда электрохимиялық
жүйе деп атауға болады. Аналитикалық тәжірибеде электрохимиялық жүйеде
әдетте электрохимиялық жасуша болады, оның құрамына электродтар батырылған
өткізгіш талданатын ерітіндісі бар ыдыс кіреді.
Электрохимиялық талдау әдістері: анодты және катодты полярография
Полярографиялық талдау әдісі – электрохимиялық талдау әдісінің бірі болып
табылады. Ол электрополярографиялық ұяшықтағы зерттелетін ерітіндінің
электролизі кезінде алынатын вольтамперлі қисықтарды анықтауға негізделген.
Полярография (фр. Polarographie) – ток пен заттың концентрациясының
өзара тәуелділігінен туатын электр тогын анықтауға негізделген әдіс болып
табылады.
Бұл әдісті 1923 жылы чех ғалымы Я.Гейровский ерітіндідегі ток күшінің
кернеуге тәуелділігін зерттей отырып, ұсынды. Одан әрі қарай дамытқан А.М.
Фрумкин. («электркапиллярлық эффект» деп аталады). Ол тамшы арқылы өтетін
токтың шамасы ерітіндінің құрамына байланысты екенін байқады. Осы идеяны
нақтылай отырып, ол сынап түсіретін электродтағы токтың кернеуге тәуелділігін
өлшеуге негізделген әдісті жасады. 1959 жылы Гейровскийге полярография әдісі
үшін химия бойынша Нобель сыйлығы берілді.
Полярографиялық талдау әдісі өте сезімтал және ерітіндідегі өте төмен
(0,0001% дейін) концентрациядағы заттарды анықтауға мүмкіндік береді. Талдау
жүргізу үшін 3-5 мл ерітінді жеткілікті; ерітіндінің мөлшерін 0,1-0,5 мл-ге дейін
азайтуға болады. Автожазба полярографтарындағы талдау шамамен 10 минутты
алады.
Полярографиялық талдау әдісінің айрықша белгілері: сынаптың
полярографиялық диффузиялық ток
1. Аналитикалық анықтау жылдамдығы, бірнеше минуттан аспайды.
2. Зерттелетін заттың өте аз мөлшерін (моль/л дейін) аналитикалық
анықтауға мүмкіндік беретін жоғары сезімталдық.
3. Анықтау нәтижелерінің экспериментатордың жеке сипаттамаларынан
тәуелсіздігі, өйткені олар сезімтал гальванометрдің объективті көрсеткіштерімен
бағаланады.
4. Бірнеше элементтерді алдын ала бөлуге жүгінбей бір уақытта анықтау
мүмкіндігі.
Әдістің негіздері. Егер электролит ерітіндісіне батырылған электродтарға
потенциалдар айырмасын қолдансақ және бұл потенциалдар айырмасын біртіндеп
арттырсақ, онда бастапқыда ерітінді арқылы ток болмайды деуге болады.
Электролиттің ыдырауы үшін жеткілікті мәнге потенциалдар айырмасының
ұлғаюымен ток күрт артады. Потенциалдық айырмашылықтың бұл мәні ыдырау
потенциалы деп аталады.
Егер электродтардың біреуін шағын беті (әдетте тамшы сынап катоды
қолданылады), ал екіншісін үлкен бетті алсақ, онда ерітінді арқылы тікелей электр
тогы өткенде концентрацияның негізгі өзгерісі мына жерде байқалады: шағын беті
бар электрод. Бұл құбылыс электролиз кезінде шағын электродтың аудан бірлігіне
келетін жоғары токпен, яғни электродтағы токтың жоғары тығыздығымен
түсіндіріледі.
Электродтар арасындағы потенциалдар айырымы артқан сайын ерітінді
арқылы өтетін ток пен кіші электродтағы ток тығыздығы артады. Бұл жағдайда кіші
электрод бетінің тікелей маңайында тотықсыздандырғыш иондары бар ерітіндінің
сарқылу жылдамдығы да артады.
Кернеудің бірте-бірте ұлғаюы және оған байланысты шағын электродтағы
ток тығыздығының жоғарылауы, сайып келгенде, катодқа қарай қозғалатын барлық
иондардың разрядталуға уақыты болатын сәтке әкеледі. Электродқа жақын қабат
ерітіндідегі иондармен электрод бетіндегі разряд процесіне қарағанда баяу
толтырылады. Бұл жағдайда потенциалдар айырмасының одан әрі ұлғаюы ерітінді
арқылы өтетін токтың айтарлықтай артуына әкелмейді.
Полярографияға арналған микроэлектродқа қойылатын талаптарды
қанағаттандыруға ең жақын нәрсе - тамшы (үздіксіз жаңартылатын) сынап катоды.
Мұндай электрод капиллярдан белгілі бір жылдамдықпен ағып жатқан сынап
болып табылады. Тамшы сынап катодының беті құрамы мен мөлшері бойынша
тұрақты болып қалады. Меркурий үздіксіз жаңарып отырады. Нәтижесінде әрбір
ионның тотықсыздану потенциалы белгілі бір деңгейде қалады.
Әдістің принципі. Сулы ерітіндідегі электр тогының ағыны электролиттік
диссоциация нәтижесінде түзілген иондардың қозғалысымен байланысты. Сынап,
басқа металл және көміртекті материалдар арқылы ток ағыны - электрондардың
қозғалысымен. Сондықтан электрод/ерітінді интерфейсінде ион ағынының
электрон ағынына өтуін қамтамасыз ететін қандай да бір процесс болуы керек,
әйтпесе ток өтпейді. Бұл процесс электрохимиялық реакция болып табылады.
Әрекеттесетін заттың мөлшері Фарадей заңымен анықталады, яғни электрод
арқылы өткен зарядқа пропорционал:
𝑀𝑀 = 𝑀𝑀экв ∗ 𝑄𝑄⁄𝑧𝑧𝑧𝑧
(1)
Мұндағы M – әрекеттесетін заттың массасы, Mэкв – әрекеттесетін заттың
эквиваленттік массасы, Q – электрод арқылы өткен заряд, z – бір молекуланың
немесе бір ионның өзгеруіне қатысатын электрондар саны, F – Фарадей
пропорционалдық коэффициентін белгілейтін сан. Фарадей саны 96485 кулон/моль
және электрон зарядына көбейтілген Авогадро саны. Егер (1) теңдеуді уақыт
бірлігіне жатқызатын болсақ, масса массалық реакция жылдамдығына (заттың
ағыны) J, ал заряд әдетте электрод бетінің (ток тығыздығы) бірлігіне жататын i
токқа айналады. : 𝐽𝐽 = 𝑀𝑀экв ∗ 𝑖𝑖⁄𝑧𝑧 𝐹𝐹
Әдіс ток күшінің электрохимиялық ұяшыққа түсетін кернеуге тәуелділік
қисық сызықтарын талдауға негізделген - полярограммалар деп аталады.
Поляризациялық кернеудің пішіні мен өзгеру жылдамдығына байланысты тұрақты
ток (классикалық), айнымалы ток, жоғары жиілікті, импульстік, осциллографиялық
полярография; әдіс нұсқалары әртүрлі сезімталдықты (заттың анықталатын
минималды концентрациясы) және ажыратымдылық (анықталған құрамдас пен
байланысты компоненттер концентрацияларының рұқсат етілген қатынасы).
Полярографияға
арналған
ұяшықта
поляризацияланатын
және
поляризацияланбайтын электродтар бар, біріншісінің ауданы екіншісінің
ауданынан әлдеқайда аз болуы керек - бұл жағдайда ондағы электродтық реакция
айтарлықтай химиялық өзгерістерді тудырмайды. ерітіндіде немесе потенциалдар
айырмасының өзгеруінде. Поляризацияланатын электрод ретінде сынап түсіретін
электродты, стационарлық сынапты электродты, графиттен, асыл металдардан
жасалған қатты электродтарды және т.б.
Диффузиялық ток. Тұрақты жылжымалы тепе-теңдікте төмендеген иондар
саны сынап катодына таралған иондар санына тең болғанда, ток тұрақты болады.
Диффузияға байланысты электродқа жақын кеңістікке түсетін барлық талданатын
иондардың толық разрядына қол жеткізілетін мұндай ток күші шектеуші немесе
диффузиялық ток деп аталады.
Заттың концентрациясы жоғары ерітіндіден төмен концентрациялы
ерітіндіге диффузия жылдамдығы екі ерітіндінің концентрацияларының
айырмашылығына пропорционал. Сондықтан диффузиялық ток ерітіндідегі
анықталған ион концентрациясына пропорционал (ток өзінің шекті мәніне
жеткенде катод бетіндегі иондардың концентрациясы нөлге жақындайды).
Илькович теңдеуі. Диффузиялық ток күшінің концентрацияға тәуелділігі
Илькович шығарған теңдеумен өрнектеледі:
𝐼𝐼𝑑𝑑 = 605𝑛𝑛𝑛𝑛𝐷𝐷1/2𝑚𝑚2/3𝑡𝑡 1/6
Мұндағы I – ток күші, мка; n – тотықсыздану кезінде ион қабылдаған
электрондар саны; D – ионның диффузия коэффициенті, * m – капиллярдан 1 сек
ішінде ағып жатқан сынаптың массасы, мг; - тамшылау кезеңі, сек (бір тамшының
«өмір» уақыты); С – анықталған ионның концентрациясы, ммоль/л.
Егер полярография иондардың кез келген түрімен жүргізілсе, онда олар үшін
n және D тұрақты мәндер болып табылады; d егер олар бірдей капиллярмен және
сынаптың бірдей шығынымен жұмыс істесе, онда өнім тұрақты болады.
Полярографиялық қисық. Ток пен кернеудің қисығы 1-суретте көрсетілген.
Абцисса – электродтар арасындағы потенциалдар айырымы, ордината – ерітінді
арқылы өтетін токтың мәні. Қисықтың нөлден А-ға дейінгі бөлігінде электролиз
болмайды. Тиісінше, кернеу жоғарылағанда, тізбектегі токта іс жүзінде ешқандай
өзгеріс болмайды. Ағып жатқан токтың күші өте аз. Бұл жердегі ток сынап
тамшысының зарядталуынан және қоспалардың азаюынан туындайды. Қисықтың
бұл бөлігінде талданатын заттың ыдырау потенциалына қол жеткізілмейді.
(1-сурет)
А-дан В-ге дейінгі қимада потенциалдар айырмасының шамалы ұлғаюы
ерітінді арқылы өтетін ток күшін күрт арттырады. Бұл бөлім электродқа жақын
қабаттың барған сайын қарқынды сарқылуымен жүретін электролиз процесінің
қалыпты өтуін сипаттайды.
В-дан С-ге дейінгі қима электродқа жақын қабаттағы талданатын заттың
барлық иондары разрядталатын уақыт болған кездегі процесті сипаттайды.
Диффузия жылдамдығы иондарды шығару жылдамдығынан аз. Бұл бөлім
электродтар арасындағы потенциалдар айырмасының бірте-бірте ұлғаюымен
тізбектегі тұрақты токпен сипатталады.
1-суретте көрсетілген ерітінді арқылы өтетін токтың электродтар арасындағы
кернеуге тәуелділік қисығын ток-кернеу немесе полярографиялық қисық немесе
полярографиялық толқын деп атайды.
Полярографиялық толқын анықталатын заттың мөлшерін де, оның табиғатын
да сипаттайды.
Н толқынының биіктігі (2-сурет) шекті токты сипаттайды және осылайша
анықталатын заттың концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді.
Егер А нүктесінен В нүктесіне дейінгі қашықтық екіге бөлінсе және алынған
нүктеден абсцисса осіне перпендикуляр түсіретін болсақ, онда ол шекті токтың
жартысына жету үшін қажетті потенциалды сипаттайтын белгілі бір сегментті
кесіп тастайды.
Полярографиялық толқынның ортасының потенциалы жарты толқындық
потенциал деп аталады.
Жартылай толқындық потенциал еріген заттың концентрациясына тәуелді
емес, тек тотықсызданатын ионның табиғатына байланысты. Демек, жартылай
толқындық потенциал ерітіндіде болатын ионның сапалық сипаттамасы қызметін
атқарады.
(2-сурет)
Тамшы сынап катоды. Жоғарыда аталған процесс идеалды процесс болып
табылады. Тәжірибеде катод қызметін атқаратын микроэлектродтың беті
тотықсыздану өнімдерімен жабылған кезде оның химиялық құрамы өзгереді және
қайталанатын нәтиже алу мүмкін емес. Демек, жоғарыда аталған жағдайды
катодтың өлшемдері мен химиялық табиғаты тұрақты болған жағдайда ғана жүзеге
асыруға болады.
Полярографияға арналған микроэлектродқа қойылатын талаптарды
қанағаттандыруға ең жақын нәрсе - тамшы (үздіксіз жаңартылатын) сынап катоды.
Мұндай электрод (2-сурет) капиллярдан белгілі бір жылдамдықпен тамшылап
шығатын сынап.
Тамшы сынап катодының беті құрамы мен мөлшері бойынша тұрақты болып
қалады. Меркурий үздіксіз жаңарып отырады. Нәтижесінде әрбір ионның
тотықсыздану потенциалы белгілі бір деңгейде қалады. Төгілетін сынап катодының
бетінде металл катиондарының бөлінуі және оның электролизер түбіне ағуы
кезінде амальгамның түзілуі, сонымен қатар сынаптың ағып кетуі және бір
тамшысының ауыстырылуы салдарынан оның бетінің үнемі жаңарып отыруы.
екіншісі, түсіру электродындағы талдау шарттарын идеалды жағдайларға
жақындатады.
Полярографияның алғашқы нұсқаларында сынап электродының таңдалуы
кездейсоқ емес. Құрамында электрохимиялық белсенді емес тұздар, айталық,
натрий фториді бар сулы ерітіндідегі сынап электродында кернеудің кең
диапазонында электрод арқылы токтың өтуіне байланысты реакциялар болмайды.
Сондықтан, егер сынап-тамшы электродқа кез келген кернеу қолданылса, ток нөл
болып қалады, өйткені электродта реакциялар болмайды. Мұндай электрод
«поляризация» сөзінен алынған поляризацияланатын деп аталады, бұл жағдайда
электродтағы потенциалдың (кернеудің) тепе-теңдік мәнінен ауытқуын білдіреді.
Кернеуді өзгерту мүмкіндігі вольтаммограмманы өлшеуге мүмкіндік береді.
Қарама-қарсы мысал ретінде әдетте сулы ерітіндідегі платина электроды.
Платинаның жоғары каталитикалық қасиеттеріне байланысты, платинаға теріс
кернеулер берілгенде, сутегі сәйкес ток ағынымен (судың азаюы), ал оң
потенциалдар әсер еткенде, оттегінің сәйкес ток ағынымен (судың тотығуы)
бөлінеді. бір және басқа бағыт. Сондықтан айтарлықтай ток тудырмай, сулы
ерітіндідегі платина электродындағы кернеуді ерікті түрде өзгерту мүмкін емес.
Мұндай электрод «поляризацияланбайтын» деп аталады. Ол үшін сіз кернеуді
ерікті түрде өзгерте алмайсыз және аналитикалық вотаммограмманы өлшей
алмайсыз. Тамшылататын электрод сенсор бетін үнемі жаңартуға мүмкіндік береді.
Сынаптың химиялық қасиеттеріне байланысты сынап электродының басқа да
артықшылықтары бар.Өкінішке орай, мұның бәрі сынаптың улы екендігімен
біршама бұзылады.
Полярографиялық фон. Процесті қарастырғанда, диффузия нәтижесінде
электродқа жақын қабаттағы металл иондарының саны толықтырылады деп
болжадық. Шындығында, ерітіндіде талданатын тұздың иондары ғана болса, онда
токтың бір электродтан екіншісіне ауысуы еріген тұздың иондары арқылы жүзеге
асады. Бұл иондар электр тогының әсерінен қозғалады: катодқа – катиондар және
анодқа – аниондар. Электр тогының әсерінен иондардың қозғалу жылдамдығы
көптеген факторларға байланысты: электродтар арасындағы потенциалдар
айырымы, талданатын ионның диаметрі мен заряды, оның ерітіндідегі
концентрациясы және басқа да бірқатар себептер. Сондықтан иондардың электр
тогының әсерінен ауысуы полярографиялық анықтау процесін бұрмалайды және
талдауды айтарлықтай қиындатады.
Бірақ талданатын ерітіндіге басқа тұз қосылса, оның ыдырауы талданатын
затқа қажеттен үлкен потенциалдар айырмашылығында жүреді, онда фондық
катиондар да катодқа ауысады, бірақ олар берілген потенциалда разрядталмайды.
Осылайша, ток берілісіндегі талданатын зат иондарының қатысу үлесі
азаяды.
Егер қосылатын тұздың концентрациясы анықталатын заттың
концентрациясымен салыстырғанда жоғары болса, онда іс жүзінде барлық ток
қосылған тұздың иондарымен өтеді. Бұл жағдайда электр тогының әсерінен
талданатын зат иондарының қозғалыс жылдамдығы нөлге жақындайды және оны
елемеуге болады.
Электр тогының әсерінен талданатын иондардың қозғалысын жою үшін
қосылған индифферентті тұзды полярографиялық фон немесе жай ғана фон деп
атайды.
Ерітінді арқылы өтетін тұрақты электр тогы анықталатын зат иондарының
байқалатын қозғалысын тудырмауы үшін фон концентрациясы анықталатын
тұздың концентрациясынан 100-1000 есе жоғары болуы керек. Сондықтан
полярографиялық анықтамалар ерітіндідегі заттың шамалы қоспаларын талдау
үшін қолданылады.
Полярографиялық талдау әдісі. Полярографтар№
Полярографиялық әдіспен затты талдау үшін оны ең алдымен ерітіндіге
ауыстырады. Содан кейін қажетті ортаны жасаңыз және полярографиялық
анықтауға кедергі келтіретін қоспаларды жойыңыз. Потенциалдары анықталатын
элементтің тотықсыздану потенциалына жақын заттар полярографияға үлкен
қолайсыздықтар туғызады.
Полярография үшін фонды дұрыс таңдау және құру үлкен маңызға ие. Бұл
әдетте эмпирикалық жолмен шешіледі.
Талдауға дайындалған, қоспасыз ерітінді электролизерге салынады (3-суретті
қараңыз). Олар тұрақты электр тогын қосып, кернеуді бірте-бірте арттырады.
(3-сурет)
Ең қарапайым тамшы сынап катодының сұлбасы: 1 - сынап пен платина
контактісі бар түтік; 2 - тамшы сынап катодын қоректендіретін сынап бар резервуар
(алмұрт); 3 - резервуарды шыны капиллярмен байланыстыратын резеңке түтік; 4шыны арқылы сынап ағатын капилляр (сынап катоды); 5 - электролизер; 6 - платина
контактісіне қосылған сынап қабаты (сынап аноды); 7 - оттегін ығыстыру үшін
сутегі немесе азот өткізуге арналған бүйірлік түтік.
Полярографиялар. Полярографиялық талдау үшін полярографтар деп
аталатын аспаптар қолданылады. Олар визуалды және автоматты. Соңғысы ток пен
кернеуді тек көзбен ғана емес, сонымен қатар арнайы құрылғы арқылы автоматты
түрде жазылатын токтың кернеуге тәуелділік қисығы бойымен өлшеуге мүмкіндік
береді.
(4-сурет)
Полярографиялық қондырғының схемасы: 1 - аккумулятор батареясы; 2 реохорда; 3 - вольтметр; 4 - жылжымалы контакт; 5, 5 - электродтар; 7 электролизер; 8 - гальванометр; 9 - қарсылық (шунт).
Сыртқы ток көзінің 1 көмегімен (4-6 В аккумулятор батареялары) сырғымалы
сымға 2- кернеу беріледі. Сырғымалы сымдағы кернеу вольтметрмен 3 өлшенеді.
Жылжымалы контактіні 4 бірте-бірте жылжыту арқылы (реохорда
шкаласының оңға қарай) 5, 6 электродтарына (5 - талданатын ерітіндіге
батырылған тамшы сынап катоды, 6 - электролизер түбіне құйылған сынап) үнемі
жоғарылайтын кернеу беріледі. 7. Тізбекте бұл жағдайда пайда болатын ток күші
сезімтал (әдетте айна) гальванометр 8 көмегімен өлшенеді. Гальванометрдің бірдей
сезімталдығында әртүрлі концентрациядағы ерітінділерде полярограммаларды алу
мүмкін болмағандықтан, градуирленген кедергі (шунт) 9 гальванометрге параллель
қосылған.
Талданатын ерітіндінің төмен концентрациясында шағын ток та пайда
болады. Бұл жағдайда токтың барлығы дерлік гальванометр арқылы өтетіндей
шунт толығымен қосылады. Ерітінділердің жоғары концентрациясында шунттың
кедергісі азаяды және гальванометр арқылы токтың бір бөлігі ғана өтеді.
Қорытынды
Полярографиялық әдіс тұрақты электр тогы өткен кезде электродтардың
бетінде тотықсыздануы немесе тотығуы мүмкін бейорганикалық және органикалық
заттарды анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Сондықтан полярографиялық
анықтамалар өнеркәсіптік және ғылыми-зерттеу химиялық-аналитикалық
зертханалардың (металлургия, геология, органикалық химия, медицинада бірқатар
иондарды (кадмий, мырыш, қорғасын және т.б.), органикалық заттарды (амин
қышқылдары, витаминдер), олардың концентрациясы , сондай-ақ электродтық
реакциялардың механизмін зерттеу), биологиялық тектегі объектілердегі улы
заттардың (мысалы, сынап, қорғасын, таллий және т.б. қосылыстар) құрамын
анықтау.
Полярография биомедициналық зерттеулерде биологиялық объектілерде
және препараттарда бейорганикалық және органикалық электролиттер, белоктар,
гормондар, витаминдер және басқа заттарды сапалық және сандық анықтау,
қанның оттегімен қанығу дәрежесін анықтау, дем шығаратын ауаның құрамын
зерттеу үшін кеңінен қолданылады. өнеркәсіп орындарының ауасындағы зиянды
заттарды анықтау. Бірқатар ауруларда (қатерлі ісіктер, сәулелік ауру және т.б.) қан
сарысуының және оның белоксыз фильтратының полярографиялық толқынының
биіктігі айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды, оны диагностиканың жаңа әдістерін
жасауға және диагностиканың тиімділігін анықтауға болады. емдеу.
Соңғы кезде қатты айналмалы микроэлектродпен полярографиялық талдау
әдісі кеңінен таралуда. Қатты айналмалы микроэлектродты пайдалану
балқытылған ортада анықтау үшін полярографиялық талдау әдістерін қолдануға
мүмкіндік береді.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Қолданылған әдебиеттер
Патсаев Ә. Қ., Шитыбаева С. А., Төребекова Г. А. Физикалық және
коллоидтық химия: оқу құралы.Шымкент-2010ж.
Патсаев Ә.Қ., Шыназбекова Ш.С. Аналитикалық химия. Оқулық- Алматы:
ЖШС «Эверо», 2012.
Құлажанов Қ.С.Аналитикалық химия: II томдық оқулық . II- том. Оқулық.
Алматы:«ЭВЕРО» баспаханасы, 2005.
О.Я. Харитонов ( қазақ тіліне аударған Ж.Қ. Смаилова) Аналитикалық химия
2. Сандық талдау, Талдаудың физикалық-химиялық (құралдық) әдістері.
https://kk.wikipedia.org/wiki/%
https://lektsii.org/14-68888.html
Пікір
Реферат барлық талаптарға сәйкес келеді. Кіріспе, Негізгі бөлім және
қорытынды бар. Студент барлық қажетті нормаларды дұрыс құрастырды және
ескерді.
Реферат тақырыбы өте өзекті және фармацевтикалық талдауда жиі
қолданылады. Автор полярографиялық әдіспен қолданылатын барлық
анықтамаларды сипаттай алды, сонымен қатар осы әдістің барлық айрықша
белгілерін атады.
Рефератпен жұмыс жасау барысында ақпарат сіңіріледі және оны іс жүзінде
қолдануға болады.
Бұл жұмыстың артықшылығы-ақпараттың көптігі, қисындылығы, негізгі
мәселелердің ашылуы және презентацияның болуы, онда барлығы схемалар мен
формулалар түрінде айқын көрінеді.
Әдістің кемшіліктеріне сынаптың уыттылығы, тотықтырғыш заттардың
қатысында жеткілікті жеңіл тотығу қабілеті және қолданылатын жабдықтың
салыстырмалы күрделілігі жатады.
Қорытындылай келе, жұмыстың толық талдауы жүргізіліп, қорытындылар
анықталды.
Калкенов З. _________
Скачать