Загрузил seledkarkjvndf

Английский правила чтения

Реклама
Английский алфавит
№
БУКВА
ТРАНСКРИПЦИЯ
№
БУКВА
ТРАНСКРИПЦИЯ
1.
Aa
[ ei ]
14.
Nn
[ en ]
2.
Bb
[ bi: ]
15.
Oo
[ əu ]
3.
Cc
[ si: ]
16.
Pp
[ pi: ]
4.
Dd
[di: ]
17.
Qq
[ kju: ]
5.
Ee
[ i: ]
18.
Rr
[ a:(r) ]
6.
Ff
[ ef ]
19.
Ss
[ es ]
7.
Gg
[ d3i: ]
20.
Tt
[ ti: ]
8.
Hh
[ eit∫ ]
21.
Uu
[ ju: ]
9.
Ii
[ ai ]
22.
Vv
[ vi: ]
10.
Jj
[ d3ei ]
23.
Ww
['dΛblju:]
11.
Kk
[ kei ]
24.
Xx
[ eks ]
12.
Ll
[ el ]
25.
Yy
[ wai ]
13.
Mm
[ em ]
26.
Zz
[ zed ]
Чтение гласных букв
В конце слова
Алфавитное
название буквы
гласная
согласная
гласная + r
гласная +re
(+ согласная)
I
II
III
IV
А а [ ei ]
[ ei ] take
[ æ ] cat
[ a: ] car
[ εə ] care
O o [ əu ]
[ əu ] rose
[ ɔ ] dog
[ ɔ: ] for
[ ɔ: ] more
U u [ ju: ]
[ ju: ] use
[ Λ ] cup
[ ɜː ] fur
[ uə ] sure
E e [ i: ]
[ i: ] Pete
[ e ] pet
[ ɜː ] her
[ iə ] here
I i / Y y [ ai / wai ]
[ ai ] Mike
[ ai ] fly
[ i ] pig
[ i ] system
[ aiə ] tyre
A
[ei]
[æ]
[a:]
[εə]
plane [plein]
bag [bæg]
car [ka:]
care [kεə]
O
[əu]
[ɔ]
[ɔ:]
[ɔ:]
nose [nəuz]
box [bɔks]
sort [sɔ:t]
store [stɔ:]
[ju:]
[ʌ]
[ɜ:]
[juə]
tube [tju:b]
bus [bʌs]
turn [tɜ:n]
pure [puə]
[i:]
[e]
[ɜ:]
[iə]
Pete [pi:t]
pet [pet]
her [hɜ:]
here [hiə]
[ai]
[i]
[ɜ:]
[aiə]
pine [pain]
big [big]
girl [gɜ:l]
fire [faiə]
[ai]
[i]
[ɜ:]
[aiə]
bye [bai]
Syd [sid]
myrtle [mɜ:tl]
tyre [taiə]
U
E
I
Y
Чтение гласных буквосочетаний
[ ʊ ] look, book, cook, good, foot
oo
[ lʊk ] [ bʊk ] [ kʊk ] [ ɡʊd ] [ fʊt
]
[ uː
]
pool, school, Zoo, too
[ puːl ] [ skuːl ] [ zuː ] [ tuː ]
[ iː ]
see, bee, tree, three, meet
[ ˈsiː ] [ biː ] [ triː ] [ θriː ] [ miːt ]
ea
[ iː ]
Исключения:
tea, meat, eat, read, speak
[ tiː ] [ miːt ] [ iːt ] [ riːd ] [ spiːk
]
ee
[e]
ay
ey
[ eɪ
]
bread, head, breakfast,
healthy
[ bred ] [ hed ] [ ˈbrekfəst ] [
ˈhelθi ]
away, play, say, may
[ əˈweɪ ] [ pleɪ ] [ ˈseɪ ] [ meɪ ]
grey, they
[ ɡreɪ ] [ ˈðeɪ ]
Чтение согласных буквосочетаний
ck
[k]
black, stick
[ blæk ] [ stɪk ]
ng
[ŋ]
sing, bring, ring, reading
[ sɪŋ ] [ brɪŋ ] [ rɪŋ ] [ ˈriːdɪŋ ]
sh
[ʃ]
she, shop, fish
[ ʃi ] [ ʃɒp ] [ fɪʃ ]
[f]
phone, photograph
[ fəʊn ] [ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
[v]
nephew
[ ˈnevjuː ]
[ð]
this, that, the
[ ðɪs ] [ ðæt ] [ ði: ]
[θ]
thank, thick
[ θæŋk ] [ θɪk ]
[t]
Thames
[ ˈtemz ]
wh
Исключение:
[w]
when, white, why
[ wen ] [ waɪt ] [ waɪ ]
[h]
who
[ huː ]
kn
[n]
know, knife
[ nəʊ ] [ naɪf ]
wr
[r]
write, wrong
[ ˈraɪt ] [ rɒŋ ]
[f]
enough
[ ɪˈnʌf ]
[-]
high
[ haɪ ]
[n]
sign
[ saɪn ]
[s]
possible
[ ˈpɒsəbəl ]
[ʃ]
pressure
[ ˈpreʃə ]
[ sk ]
screen
[ skriːn ]
[s]
scene
[ siːn ]
[ ŋk ]
think
[ ˈθɪŋk ]
[ tʃ ]
chess
[ tʃes ]
[k]
chemistry
[ ˈkemɪstri ]
[ʃ]
machine
[ məˈʃiːn ]
[ tʃ ]
match
[ mætʃ ]
ph
th
gh
gn
ss
sc
nk
ch
tch
qu
[ kw ]
question
[ ˈkwestʃən ]
Скачать