Загрузил Red Frezie

Kryštalická stavba kovov - chemický prvok Tantal (Ta)

Реклама
ZADANIE č. 1
Názov zadania: KRYŠTALICKÁ STAVBA KOVOV
[Zadajte meno autora]
Vybraný chemický prvok: Tantal (Ta)
1. Elektrónová konfigurácia: 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 6 3d 10 4s 2 4 p 6 4d 10 4 f 14 5s 2 5 p 6 5d 3 6s 2
atómovú hmotnosť: 180,948 g/mol
protónové číslo1 %: 73
2. Zaradenie prvku v Mendelejovej tabuľke (kov, nekov, polokov, prechodový
prvok …)1 %: kov, prechodový prvok.
3. Typ kryštálovej mriežky vybraného prvku: Kbcc – K8
(zakresliť typ mriežky, vyznačiť parametre elementárnej bunky: a, b, c, α, β, γ,
a zapísať vzťahy medzi nimi)2 %:
a=b=c
α=β=γ=90°
4. Zistite vzťah medzi parametrom mriežky a atómovým polomerom (na základe
kryštalickej mriežky prideleného prvku: K8 resp. K12)2% :
a - znamá hodnota
r - polomer
d – uhlopriečka
u2 = a2 + a2 = 2a2
d2 = a2 + u2 = a2 + 2a2 = 3a2
d = √3a2
d = a√3
d = 4r
a√3 = 4r
r=
a√3
4
ZADANIE č. 1
Názov zadania: KRYŠTALICKÁ STAVBA KOVOV
[Zadajte meno autora]
5. Určte koordinačné číslo mriežky vybraného prvku: z=8
zapíšte Millerove indexy najhustejšie obsadených smerov a rovín: (101), [111]
(zakreslite najhustejšie obsadené roviny a smery danej mriežky)2 % :
1)
2)
3)
4)
1, ∞, 1
1, 0, 1
1, 0, 1
(101)
6. Na základe podkladov pridelených na cvičení určte2 %:
a. Typ poruchy kryštálovej mriežky, (Interstícia)
b. Zakreslite príslušné pridelené smery a roviny v elementárnych bunkách.
(213), [100]
a.
Interstícia je bodovým poruchom, poruchom
v rozmeroch parametra mriežky.
Intestícia je to vlastné alebo cudzie atomy umiestnené
v medzi polohách kryštálovej mriežky.
b.
Скачать