Загрузил Vaisbek Atanazarov

11 sinf taqvim new

Реклама
11 “A”- sinf uchun Fizika fanidan yillik taqvim reja
Sana reja
asosida
Bo’lim va mavzular
Soat
Darslar
tartibi
(Jami 204 soat, haftasiga 6 soat)
I CHORAK
1.
I BOB. MAGNIT MAYDONI
(6 soat)
Tokning magnit maydoni
1
2.
3.
Masalalar yechish
Magnit maydon induksiya chiziqlari
1
1
4.
5.
Masalalar yechish
Magnit induksiya oqimi
1
1
6.
Testlar bilan ishlash
1
II BOB. ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA
(14 soat)
Magnit maydonning tokli o‘tkazgichga
1
ta’siri. Amper qonuni
Masalalar yechish
1
Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda
1
ko‘chirishda bajarilgan ish
Masalalar yechish
1
Magnit maydonga kiritilgan tokli ramka
1
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
1
1 – nazorat ishi
Lorens kuchi
1
Masalalar yechish
1
Harakatlanayotgan zaryadli zarralarning
1
elektr va magnit maydonlarda og‘ishi
Mass-spektrometr. Siklotron
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Masalalar yechish
20.
21.
1
Testlar bilan ishlash
1
III BOB. TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI
(21 soat)
Metallarda erkin elektronlar mavjudligini
1
Sana
amalda
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
tasdiqlovchi tajribalar
Metallar elektr qarshiligining temperaturaga
bogʻliqligi
Masalalar yechish
1– Laboratoriya ishi. O‘tkazgich
qarshiligining temperaturaga bog‘liqligini
o‘rganish
Elektroliz hodisasi
Elektrolizning texnikada qo‘llanilishi
Masalalar yechish
Testlar bilan ishlash
2 – nazorat ishi
2 - laboratoriya ishi.
Elektroliz
qonunlarini oʻrganish.
Gazlarda elektr toki
Vakuumda elektr toki
Kontakt potensiallar farqi. Termoelektr
hodisasi
Masalalar yechish
Yarimo‘tkazgichlarda elektr toki
Yarimo‘tkazgichlarda aralashmali elektr
o‘tkazuvchanlik
Termoqarshiliklar. Fotoqarshiliklar
Masalalar yechish
Testlar bilan ishlash
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3-laboratoriya ishi. Yarimo‘tkazgichli
diodning volt-amper xarakteristikasini
o‘rganish.
1
3 – nazorat ishi
IV BOB. ELEKTROMAGNIT TEBRANISHLAR
(28 soat)
Tebranish konturi. Erkin elektromagnit
1
tebranishlar
Masalalar yechish
1
Erkin elektromagnit tebranishlar tenglamasi,
1
davri va chastotasi
Masalalar yechish
1
So‘nmas elektromagnit tebranishlar
1
generatori. O‘zgaruvchan tok hosil qilish.
Masalalar yechish
1
O‘zgaruvchan tokda EYK va tok kuchining
1
vaqtga bog‘liqlik grafiklari
O‘zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik
1
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Masalalar yechish
1
O‘zgaruvchan tok zanjirida induktiv qarshilik
1
O‘zgaruvchan tok zanjirida sig‘im qarshilik
1
Masalalar yechish.
1
1
4 – nazorat ishi (yakuniy I chorak)
II CHORAK
1
4 - laboratoriya ishi. G‘altakning
induktivligini aniqlash.
Testlar bilan ishlash.
1
1
5 - laboratoriya ishi. Kondensatorning
sig’im qarshiligini aniqlash
O ‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni
1
Masalalar yechish
1
O‘zgaruvchan tok zanjirida quvvat
1
Masalalar yechish
1
O‘zgaruvchan tok generatori. O‘zgarmas tok
1
generatori
Masalalar yechish
1
Transformator
1
Elektr energiyani uzatish. Elektr energiyani
1
uzoq masofalarga uzatish
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
1
6 - laboratoriya ishi. Transformatorning
FIK ini aniqlash.
1
5 – nazorat ishi
V BOB. ELEKTROMAGIT TO‘LQINLAR
(15 soat)
Elektromagnit maydon. Siljish toki
1
Maksvellning elektromagnit maydon
1
nazariyasi haqida tushuncha
Masalalar yechish
1
Elektromagnit to‘lqinlar. Gers tajribalari
1
Masalalar yechish
1
Elektromagnit to‘lqin tezligi. Elektromagnit
1
to‘lqin uzunligi
Masalalar yechish
1
Elektromagnit to‘lqinlarning xossalari
1
Elektromagnit to‘lqin energiyasi. Umov1
Poynting vektori
Masalalar yechish
1
Elektromagnit to‘lqinlarni qayd etish
1
Hozirgi zamon radioaloqasining prinsiplari
1
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Masalalar yechish
Testlar bilan ishlash
6 – nazorat ishi
1
1
1
OPTIKA VA ATOM FIZIKASI
VI BOB. FOTOMETRIYA
(7 soat)
Yorug‘lik oqimi. Yorug‘lik kuchi.
1
Yoritilganlik
Masalalar yechish
1
Yoritilganlik qonunlari
1
Masalalar yechish
1
1
7 - laboratoriya ishi. Yoritilganlik
qonunini o‘rganish
Testlar bilan ishlash.
1
1
7 – nazorat ishi
VII BOB. GEOMETRIK OPTIKA
(24 soat)
Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab
1
tarqalishi. Ferma prinsipi
Yassi va sferik ko‘zgularda buyumning
1
tasviri. Sferik ko‘zguning formulasi
Masalalar yechish
1
Sferik ko‘zguda tasvir yasash. Sferik
1
ko‘zguning kattalashtirishi.
1
8 – nazorat ishi (yakuniy II chorak)
III CHORAK
Masalalar yechish
1
Yorug‘likning sinish va qaytish qonunlari
1
Masalalar yechish
1
Yorug‘likning to‘la ichki qaytishi
1
Masalalar yechish
1
Linzalar
1
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
Yupqa linza formulasi
1
Masalalar yechish
1
1
8 - laboratoriya ishi. Sochuvchi linzaning
fokus masofasini aniqlash
Ko‘z – optik sistema
1
Masalalar yechish
1
Optik asboblar
1
Masalalar yechish
1
Ko‘rish trubalari. Teleskoplar
1
113. Masalalar yechish
1
114. Testlar bilan ishlash
1
115. 9 – nazorat ishi
1
VIII BOB. TO‘LQIN OPTIKASINING ASOSLARI
(23 soat)
116. Yorug‘likning to‘lqin tabiati. Yorug‘likning
1
tezligi. Maykelson tajribasi
117. Yorug‘lik interferensiyasi
1
118. Masalalar yechish
1
119. Yupqa pardalarda yorug‘lik inteferensiyasi
1
120. Masalalar yechish
1
121. Interferensiyaning texnikada qo‘llanishi
1
122. Yorug‘lik difraksiyasi. Gyuygens – Frenel
1
prinsipi
123. Masalalar yechish
1
124. Difraksion panjara. Difraksion spektr
1
125. Masalalar yechish
1
126. Testlar bilan ishlash
1
127. 10 – nazorat ishi
1
128. 9 - laboratoriya ishi Difraksion panjara
1
yordamida
yorug‘likning
to‘lqin
uzunligini aniqlash.
129. Yorug‘likning qutblanishi
1
130. Masalalar yechish
1
131. Yorug‘likning yutilishi. Buger – Lambert
1
qonuni
132. Masalalar yechish
1
133. Yorug‘lik dispersiyasi. Dispersion spektr
1
134. Spektral asboblar. Spektr turlari
1
135. Infraqizil va ultrabinafsha nurlar. Rentgen
1
nurlari
136. Masalalar yechish
1
137. Testlar bilan ishlash
1
138. 11 – nazorat ishi
1
NISBIYLIK NAZARIYASI VA KVANT FIZIKASI ELEMENTLARI
IX BOB. NISBIYLIK NAZARIYASI ELEMENTLARI
(12 soat)
139. Elektrodinamika qonunlari va nisbiylik
1
prinsipi
140. Maxsus nisbiylik nazariyasi postulatlari
1
141. Nisbiylik nazariyasi postulatlaridan kelib
1
chiqadigan ba’zi natijalar
142. Masalalar yechish
1
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni
1
Masalalar yechish
1
Jism massasining tezlikka bog‘liqligi
1
Masalalar yechish
1
Massa bilan energiyaning o‘zaro bog‘liqligi
1
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
1
12 - nazorat ishi
X BOB. KVANT FIZIKASI
(14 soat)
Yorug‘likning kvant nazariyasining vujudga
1
kelishi
Masalalar yechish
1
Fotoeffekt hodisasi. Fotoeffekt qonunlari.
1
Eynshteyn tenglamasi
Masalalar yechish.
1
Fotoeffektning qo‘llanilishi
1
1
13- Nazorat ishi (yakuniy III chorak)
IV CHORAK
Masalalar yechish
1
Geliotexnika
elementlari.
Quyosh
1
energiyasidan foydalanish
Yorug‘likning bosimi. Lebedov tajribasi
1
Yorug‘likning kimyoviy ta’siri. Fotografiya
1
Masalalar yechish
1
1
10 - laboratoriya ishi. Fotoelementning
ishlash prinsipini o‘rganish.
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
XI BOB. ATOM . ATOM ENERGETIKASINING
FIZIK ASOSLARI
(11 soat)
Atom tuzilishi. Tomsonning atom modeli.
1
Rezerford tajribasi
Bor postulatlari
1
Masalalar yechish
1
Frank va Gers tajribasi. Atom spektridagi
1
qonuniyatlar
Masalalar yechish
1
Kombinatsion prinsip. Bor nazariyasining
1
kamchilliklari
Masalalar yechish
1
Spontan
va
majburiy
nurlanishlari.
1
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
Yorug‘likni kuchaytirish prinsipi
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
1
14 - nazorat ishi
XII BOB. YADRO FIZIKASI
(19 soat)
Atom yadrosining tarkibi
1
Yadro kuchlari. Yadro modellari haqida
1
tushincha
Masalalar yechish
1
Yadroning bog‘lanish energiyasi. Massa
1
defekti
Masalalar yechish
1
Radioaktivlik. Alfa-, betta- va gamma –
1
nurlar. Siljish qoidalari
Masalalar yechish
1
Zarralarning kuzatish va qayd qilish usullari
1
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
1
15 - nazorat ishi
Sun’iy radioaktivlik. Yadro reaksiyalarida
1
saqlanish qonunlari
Termoyadro reaksiyasi
1
Masalalar yechish
1
Yadroviy nurlanish dozasi
1
Radioaktiv izotoplarni olish, ulardan nishonli
1
atomlar va nurlanishlar manbayi sifatida
foydalanish. Bu sohada O‘zbekistonda
qilinayotgan ishlar
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
1
16 - nazorat ishi
XIII BOB. ELEMENTAR ZARRALAR
(11 soat)
Elementar zarralar tarkibi
1
Masalalar yechish
1
Elementar zarralarning o‘zaro aylanishlari
1
Elementar zarralarning kvark modeli.
1
Glyuonlar. Elementar zarralarning o‘zaro
ta’sir turlari
Masalalar yechish
1
Kosmik nurlar haqida tushuncha
1
Masalalar yechish
1
Testlar bilan ishlash
1
203. Umumlashtiruvchi dars
204. 17- nazorat ishi (yakuniy IV chorak)
1
1
Foydalanilgan va foydalanishga tavsiya etiladigan
adabiyotlar hamda manbalar
1. Ergashev A.I Suyarov Q .Т., G‘afurov N.B, Choriyev R.Q. “Umumta’lim
maktablarida fizika fanidan laboratoriya ishlarini o‘tkazish” bo‘yicha uslubiy
qo‘llanma –Т.: “Talqin”, –2003. – 72 б.
2. Lukashik B.I.. Qiziqarli fizika. Savol va masalalar to‘plami. G‘.G‘ulom nomidagi
NMIU. Toshkent-2016.
3. A.P.Rimkevich “Fizikadan masalalar to’plami” umumta’lim maktablari uchun,
Toshkent “O’qituvchi nashriyoti” 2013-yil.
4. Turdiyev n.SH. “Fizika mavzulashtirilgan testlar to ‘plami” Toshkent “Tafakkur”
2019-yil.
5. Tursunmetov K.A va b. Fizikadan masalalar to‘plami.- Toshkent: “O‘qituvchi”2005(4 nashri)- 216 b.
6. N. Turdiyev va boshqalar “Fizika” o’rta ta’lim muassasalarining
11 – sinfi uchun darslik – Toshkent: “Niso Poligraf” nashriyoti – 2018 – 192bet
Скачать