Загрузил Jonibek Jon

MAVZULAR

Реклама
Asosiy matematik tushunchalar metodikaning nazariy asosi sifatida.
Maktabgacha tarbiya yoshida gibolalarni matematikaga o'rgatish uslubiyatining kelib
chiqishi.
Maktabgacha ta'lim muassasasida ta'limini qilishga qo'yiladi gan umumiy talablar.
3-4 yoshli bolalarda miqdoriy tasavvurlarning o'ziga xos xususiyati.
har bir yosh guruhda faoliyatlarni tashkil qilish
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tavvurlarini shakllantirishda o'yinlarni qo'llash.
Mental matematika maktabgacha yoshdagi bolalarga og'zaki sanashga orgatishning
noan'anaviy usuli.
Predmetlar o'lchamini idrok qilish va taqqoslashda so'zning roli.
Mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi.
Bolalarning predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o'ziga xos
xususiyatlari.
Geometrik figuralarni turli belgilari bo'yicha guruhlarga ajratish.
Mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi.
Bolalarda fazoda mo'ljal olishni rivojlantirishning xissiy asosi.
Ko'rib idrok qilish va o'lchash asosida fazonidrok etishi.
Turli maktabgacha yoshdagi bolalarning vaqtni idrok qilishi.
Скачать