Загрузил Гульзат Джакупова

LBD RK kaz

Реклама
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû
²îðøà¹àí îðòàíû ºîð¹àó
ìèíèñòðëiãi
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Àóûë
øàðóàøûëû¹û ìèíèñòðëiãiíi»
Îðìàí æ¸íå à»øûëûº
øàðóàøûëû¹û êîìèòåòi
Kazakhstan
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû»
ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiãi
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiê æ¼íiíäåãi êîíâåíöèÿíû ìຽëäàóûíû»
îíæûëäû¹ûíà îðàé
Ìû»æûëäûºòàð òî¹ûñûíäà¹û äàìó ìàºñàòòàðûí ºîëäàéòûí æàðèÿëàíûì.
7-ìàºñàò: Ýêîëîãèÿëûº ò½ðàºòûëûºòû ºàìòàìàñûç åòó
Àëìàòû, 2005
1
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ÓÄÊ 502/504
ÁÁÊ 28.088
Ë 22
Ë 22
²ÀÇÀ²ÑÒÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛ³
ËÀÍÄØÀÔÒÒÛ² Æ°ÍÅ ÁÈÎËÎÃÈßËÛ² °ÐÒ¶ÐËIËIÃI
Áµµ Äàìó Áà¹äàðëàìàñûíû» àºïàðàòòûº-àíàëèòèêàëûº øîëóû / Áèîëîã.
¹ûëûìäàðûíû» êàíä. È.Ìèðõàøèìîâòû» áàñøûëû¹ûìåí. — Àëìàòû: ²Á
«OST-XXI ¹àñûð», 2005. — 242 á.
ISBN 9965-659-48-6
Àºïàðàòòûº-òàëäàìàëûº øîëóäû äàéûíäàó áàðûñûíäà
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ²îðøà¹àí îðòàíû ºîð¹àó ìèíèñòðëiãi ìåí ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñû Àóûë øàðóàøûëû¹û ìèíèñòðëiãi Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û
êîìèòåòiíi» ìàòåðèàëäàðû ïàéäàëàíûëäû
Îñû áàñûëûìäà¹û ìàòåðèàëäàð, ºàéíàðê¼çãå ñiëòåìå æàñàë¹àí æà¹äàéäà, Áµµ Äàìó
Áà¹äàðëàìàñûíû» àëäûí àëà êåéñiìèíñiç òîëûº íåìåñå á¼ëøåêòåé ºîëäàíûëà àëàäû
Åñåïòi» ìàçì¾íû Áµµ Äàìó Áà¹äàðëàìàñûíû» íåìåñå àâòîðëàð áiðëåñå ºûçìåò àòºàðàòûí
¸ëäåáið ¼çãå ½éûìíû» ê¼çºàðàñûí áiëäiðói ìiíäåòòi åìåñ
Ë
1502010600
00 (05) - 05
ISBN 9965-659-48-6
«OST-XXI ¹àñûð» ²Á äàéûíäàëäû
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû, 050043, Àëìàòû, Îðáèòà-1, 40
Òåë. 20-28-87
2
© Áµµ ÄÁ, 2005
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ºîðøà¹àí îðòàíû ºîð¹àó
ìèíèñòði Àéòê¾ë Ñàìàºîâàíû» àë¹ûñ¼çi
Àëäàðû»ûçäà¹û "²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ëàíäøàôòòûº æ¸íå
áèëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiãi" æèíà¹û íå¹½ðëûì ìà»ûçäû ¸ði øåøiìi ê¾ðäåëi
ýêîëîãèÿëûº ïðîáëåìàëàðäû» áiðiíå àðíàë¹àí.
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê äåãåíiìiç - æàáàéû òàáè¹àò.
Àäàì áàëàñû îíû áàÿó áîëñà äà áàð¹àí ñàéûí ºàðºûíäû ò¾ðäå èãåðiï êåëåäi.
Àäàì òiðøiëiãiíi» içäåðiíåí áàñºà åøí¸ðñå ºàëìà¹àí, òàáè¹è ¼ñiìäiê ïåí æàíóàð
¸ëåìiíåí æ½ðäàé áîë¹àí àéìàºòàð ñàíû ê¼áåéiï áàðàäû.
Ðàñ, ¼çãåðòiëãåí ëàíäøàôòòàð û»¹àéëû, àëàéäà, îëàðäû» áåòiíäå øåêñiç
ñ½ëóëû¹ûìåí ºàéòàëàíáàñ òàáè¹è ïåéçàæäàðäû òîëàññûç à»ñàéòûí àäàìäàð ¼ñiï
øû¹àäû. Îíû» îðíûí åø õàéóàíàòòàð ïàðêòåði, àêâàïàðêòåð íåìåñå áîòàíèêàëûº
áàºòàð áàñà àëìàéäû. Á½ëàð - æàáàéû òàáè¹àòòû» ê¼ìåñêi ê¼øiðìåñi ¹àíà.
²àçiðäi» ¼çiíäå ìèëëèîíäà¹àí àäàìäàð ¼çäåði ò½ðàòûí ìåêåíäåðiíäå æîéûëûï
êåòêåí æàáàéû òàáè¹àòòû òàìàøàëàó ¾øií àëûñ ñàïàð¹à àòòàíàäû. ²àçàºñòàíäûºòàðäû» á½ë ò½ð¹ûäàí æîëû ¸ëäåºàéäà áîë¹ûø åêåí. ȸ-è¸, æîëû áîë¹ûø, ¼éòêåíi
áiçäi» ºîëûìûçäà áàðäû ñàºòàï ºàëó ¾øií ¼çiìiçäi» iñòåãåíiìiç ¸ëi øàìàëû-àº.
κûðìàí ºàóûìíû» íàçàðûíà ½ñûíûëûï îòûð¹àí æèíຠàííîòàöèÿ ò¾ðiíäå
áiçäå íå áàð åêåíäiãií, æ¸íå íåíi æî¹àëòûï àëóûìûç ì¾ìêiíäiãií ê¼ðíåêi ¸ði
æåòêiëiêòi òîëûº ê¼ðñåòåäi.
Æèíàºòà æàáàéû òàáè¹àòòû ºîð¹àóäû» åêi íåãiçãi ò¸ñiëi, òàáè¹àòòû îéäà¹ûäàé
ºîð¹àó ñòðàòåãèÿñûíû» åêi iðãåòàñû áàÿíäàë¹àí, àòàï àéòºàíäà, æàáàéû òàáè¹àòòû»
ýêîíîìèêàëûº æ¸íå àäàìãåðøiëiê-ýñòåòèêàëûº º½íäûëûºòàðûíû» åêåóiíi» äå
ä½ðûñ û»¹àéû ê¼ðñåòiëãåí.
Íàðûºòûº ýêîíîìèêà ò½ð¹ûñûíäà àóûëøàðóàøûëûº æåð, îðìàí, ñó, ê¸ñiïòiê
º½ñ ïåí à»íû» íàºòû º½íûí áiëãåí ¼òå ìà»ûçäû. "Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiê" æèíà¹ûíäà ì½íäàé òàºûðûïòà¹û º½æàòòàð ¾øií áiðøàìà ñèðåê
ýêîíîìèêàëûº äåðåêòåð êåëòiðiëãåí. ̸ñåëåíi á½ëàé ºîþ îëºû ê¼ðiíói ì¾ìêií,
àëàéäà, òåê áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê îáúåêòiëåðií òàáè¹è øèêiçàò ðåòiíäå, àçûºò¾ëiêòi ì¸äåíè ¼íäiðóäi» ãåíåòèêàëûº íåãiçi ðåòiíäå íàðûºòûº àéíàëûì¹à
"àðàëàñòûðà" îòûðûï ºàíà á½ë ñàëà¹à îíñûç äà áàðûíøà øåêòåëãåí áþäæåòòiê
ºàðàæàòòàðäû ¹àíà åìåñ, î¹àí ºîñà æåêå ìåíøiê èíâåñòèöèÿëàðäû äà òàðòó¹à áîëàäû.
Á¾ãiíãi òà»äà¹û ýêîíîìèêàäà ê¼ïòåãåí æàáàéû òàáè¹àò îáúåêòiëåðiíå
òîëûººàíäû ýêîíîìèêàëûº ðåñóðñ ì¸ðòåáåñií áåðóãå ì¾ìêiíäiê áåðåòií ¸äiñòåð
æàñàï øû¹àðûë¹àí. ´ç êåçåãiíäå á½ë èíâåñòèöèÿëàð à¹ûìäàðûí áèîëîãèÿëûº
ðåñóðñòàðäû æ໹ûðòó¹à áà¹ûòòàï, îñûíàó áàéëûºòû êåëåð ½ðïàºòàð ¾øií ñàºòàó¹à
ì¾ìêiíäiê áåðåäi.
Áàñºà æà¹ûíàí, áà¹àëàó¹à êåëìåéòií í¸ðñåëåð ¼òå ê¼ï. Òàçà àóàíû» º½íû,
îðìàííû» áiç ¾øií ¾éðåíøiêòi ºóà»øûëûºòû àçàéòà îòûðûï êëèìàò æà¹äàéëàðûí
¼çãåðòói åñåïòåóãå êåëìåéäi. Àäàìäàð áàéûð¹û çàìàííàí áåði ¼ìið ñ¾ðiï, äàìû¹àí
òàðèõè ñàõíà ðåòiíäå æå𠺽íñûç áîëûï òàáûëàäû. ²àçàºñòàííû» áàéòຠäàëàñû
3
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ìåí òàóëàðûíû» îëàðäû ìåêåíäåï îòûð¹àí õàëûºòû» æàí áàñûíà ø຺àíäà¹û
º½íûí åøêiì àíûºòàé àëìàñ.
Æèíຠê¸ñiïêåð ìàìàíäàð òàðàïûíàí æàçûë¹àí, ñîíäûºòàí îíäà ñåçiì äåãåí
àòûìåí æîº; àëàéäà, àâòîðëàðäû» ñåçiìäiê ºàòûíàñû îºûï îòûð¹àíäà áàéºàëàäû.
Îëàð àë¹ûñ áiëäiðóãå ò½ðàðëûº. Ƹíå äå, ¸ðèíå, æèíàºòû» ¸çiðëåíóií ½éûìäàñòûð¹àí Áµµ Äàìó áà¹äàðëàìàñûíà àðíàéû àë¹ûñ æîëäàíàäû.
Àéòê¾ë Ñàìàºîâà
4
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Àóûë øàðóàøûëû¹û ìèíèñòðëiãiíi»
Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòiíi» Ò¼ðà¹àñû
Åðìåê Êåëåìñåéiòòi» àë¹ûñ¼çi
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» "Áèî¸ðò¾ðëiëiê òóðàëû" Áµµ êîíâåíöèÿñûí ðåñìè
ò¾ðäå ìຽëäà¹àíûíà 11 æûë òîëäû. 1994 æûëû ²àçàºñòàí ¼çiíi» áàé áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiãií ñàºòàó¹à, æ໹ûðòó¹à æ¸íå ò½ðàºòû ïàéäàëàíó¹à áà¹ûòòàë¹àí õàëûºàðàëûº ìiíäåòòåìåëåðäi ìîéíûíà àëäû.
²Ð ÀØÌ Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòi îðìàí, à»øûëûº øàðóàøûëû¹û ìåí ŲÒÒ ñàëàñûíäà àòºàðóøû ¸ði áàºûëàóøû-ºàäà¹àëàóøû ôóíêöèÿëàðäû
æ¾çåãå àñûðàäû. Êîìèòåò î¹àí ¶êiìåò òàðàïûíàí æ¾êòåëãåí áèîëîãèÿëûº ðåñóðñòàðäû
ñàºòàó ¸ði òèiìäi ïàéäàëàíó ôóíêöèÿëàðûí, øåêàðààðàëûº áèî¸ðò¾ðëiëiêòi, ¹àëàìäûº
ì¸íi áàð æàíóàðëàðäû» ò¾ðëåðií ºîð¹àó òóðàëû êîíâåíöèÿëàð ìåí õàëûºàðàëûº êåëiñiìøàðòòàðäû» åðåæåëåðií ñàºòàó ôóíêöèÿëàðûí æ¾çåãå àñûðàäû.
Á¾ãiíäå ÎÀØÊ ½ëòòûº æ¸íå øåêàðààðàëûº äå»ãåéëåðäåãi 10-íàí àñòàì òàáè¹àòòû
ºîð¹àó æîáàëàðûí æ¾ðãiçóäå. Æîáàëàðäû áàñºàðó êîìèòåòòåði º½ðûëûï, æîáà òîïòàðûíû» ìèíèñòðëiêòåðìåí, ¸êiìøiëiêòåð ìåí õàëûºàðàëûº ½éûìäàðìåí ¸ðåêåòòåñòiêòi
ºàìòàìàñûç åòåòií ½ëòòûº äèðåêòîðëàð òà¹àéûíäàë¹àí. ÑÈÒÅÑ µëòòûº ¸êiìøiëiêòiê
îðãàíû òèiìäi ºûçìåò åòóäå.
Îðìàíäàðäû ñàºòàó ìiíäåòi ²àçàºñòàííû» ìåìëåêåòòiê áàñûìäûºòàðûíû» ºàòàðûíà æàòºûçûë¹àí. ľíèåæ¾çiëiê Áàíêòi» ºîëäàóûìåí "Îðìàíäàðäû ñàºòàó æ¸íå ðåñïóáëèêà òåððèòîðèÿñûíû» îðìàí àëàáûí êå»åéòó" æîáàñû æàñàëûï æàòûð. 2005 æûëäàí áàñòàï ¶êiìåò "Æàñûë åë" àòòû ðåñïóáëèêàíû ê¼ãàëäàíäûðó áà¹äàðëàìàñûí ¼ðiñòåòiï
îòûð. ¶ø æûë iøiíäå 87,9 ìû» ãà àëàïòà îðìàíäàðäû æ໹ûðòó îðûí àëìàº. Åëäi
ìåêåíäåðäåãi æ½ìûñòàðäû ºàìòàìàñûç åòó ¾øií æûë ñàéûí 20 ìû» àäàì¹à äåéií ê¼ãàëäàíäûðó îòðÿäòàðû æ½ìûëäûðûëìàº. Áàðëû¹û 13 ìëí. à¹àø ïåí á½òà îòûð¹ûçó æîñïàðëàíûï îòûð. Îðìàí ñåêòîðûí äàìûòóäû» 2008-2017 æûëäàð¹à àðíàë¹àí ìåìëåêåòòiê
áà¹äàðëàìàñûíû» íåãiçi ðåòiíäå Ðåñïóáëèêà àóìà¹ûíû» îðìàí æàìûë¹ûñûí ½ë¹àéòó
êîíöåïöèÿñû ¸çiðëåíó ¾ñòiíäå.
²îðûºòàð ìåí òàáè¹è áàºòàð á½ðûí¹ûñûíøà ëàíäøàôòòûº ¸ði áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàóäû» å» òèiìäi àìàëäàðû áîëûï ºàëûï îòûð. Ñû 3 æûë iøiíäå
îëàðäû» àóäàíû 1.8 ìëí. ãà-¹à ½ë¹àéòûëäû - 2 iði äåãåí ½ëòòûº áàº, 2 îðìàí ðåçåðâàòû
æ¸íå ²àðàòàó ºîðû¹û ½éûìäàñòûðûëäû.
Ìiíäåòòåðãå ñ¸éêåñ, ŲÒÒ ºàðæûëàíäûðó 2,6 åñå ¼ñiðiëiï, èíñïåêòîðëàðäû» øòàòòûº ñàíû åêi åñå àðòòûðûëäû, å»áåêàºû 2,8 åñå ê¼òåðiëäi. Áðàêîíüåðëåð ìåí ¼ðòêå
ºàðñû ê¾ðåñ ¾øií 3,5 ìëí. äîëëàð¹à òåõíèêà ìåí ê¼ëiê ñàòûï àëûíäû. 2000 æûëû
¶êiìåò 2030 æûë¹à äåéiíãi ŲÒÒ äàìûòó æ¸íå îðíàëàñòûðó êîíöåïöèÿñûí ìຽëäàäû, îë áîéûíøà ºîð¹àëàòûí òåððèòîðèÿëàð àóäàíûí 17,5 ìëí. ãà-¹à äåéií êå»åéòó
ê¼çäåëiï îòûð, á½ë ðåñïóáëèêà àóìà¹ûíû» 6,4%-ií º½ðàéäû.
²àçàºñòàíäà¹û Áµµ ÄÁ ºîëäàóûìåí ¸çiðëåíãåí á½ë Øîëó òàáè¹è êåøåíäåðäi»
ºàçiðãi êåçäåãi æà¹äàéûí, ò¾ðëi ýêîæ¾éåëåð ôëîðàñû ìåí ôàóíàñûíû» ò¾ð àëóàíäû¹ûí
ñèïàòòàéäû. Øîëóäà áèî¸ðò¾ðëiëiê º½ðàì á¼ëiêòåðií áàñºàðó ìåí ïàéäàëàíóäû» çà»
øû¹àðóøûëûº æ¸íå ýêîíîìèêàëûº íåãiçäåði êåëòiðiëiï, òiði òàáè¹àòòû ñàºòàó iñiíäåãi
àçàìàòòûº ºî¹àì ìåí õàëûºàðàëûº ½éûìäàðäû» ð¼ëi ê¼ðñåòiëãåí.
Æàðèÿëàíûì àâòîðëàðû ìåí êå»åñøiëåði ñàðàïòàìàëûº áà¹àëàðûíû», ¹ûëûìè æ¸íå
ñòàòèñòèêàëûº ì¸ëiìåòòåðäi» íåãiçiíäå ²àçàºñòàí õàëºûíû» èãiëiãi áîëûï îòûð¹àí,
îíû» ¼çiíäiãi ìåí àáûðîéûíû» òàðèõè íåãiçi áîëûï òàáûëàòûí ëàíäøàôòòàð ìåí
5
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ò¾ðëåðäi» ñàí-àëóàíäû¹ûí ê¼ðñåòóãå, îëàðäû» ¼íiìäiëiãií æ¸íå Ìåìëåêåòòi» ò½ðàºòû
äàìóûíû» ýêîíîìèêàëûº º½ðàìàñûíäà¹û ð¼ëií áà¹àëàó¹à ¸ðåêåò æàñàäû.
̽íäàé æàðèÿëàíûìäàð ìåí àíûºòàìàëûº ìàòåðèàëäàðäû» òàáè¹è ðåñóðñòàðäû
ñàºòàó ñàëàñûíäà æ½ìûñ iñòåéòií ìåìëåêåòòiê ºûçìåòêåðëåð ¾øií, õàëûºàðàëûº ½éûìäàð
¾øií, ñ¸éêåñ ìàìàíäûºòàðäû» ñòóäåíòòåði ìåí ½ñòàçäàðû ¾øií ºàæåòòiëiãiíäå ê¾ì¸í
æîº.
Åðìåê Êåëåìñåéiò
6
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðë¾ðëiëiê
Ò½ðàºòû ¼êië Þðèêî Øîäæèäi» àë¹ûñ¼çi
Ñû îíæûëäûºòà ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû áèîëîãèÿëûº æ¸íå ëàíäøàôòòûº
¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àó æ¸íå ò½ðàºòû ïàéäàëàíóäû æàºñàðòó æîëûíäà áiðºàòàð ìà»ûçäû
ºàäàìäàð æàñàäû. Ñîíû» iøiíäå, 1994 æ. áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê æ¼íiíäåãi Êîíâåíöèÿ ìຽëäàíäû, Áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàó æ¸íå òå»ãåðiëãåí ïàéäàëàíó òóðàëû
1998 æ. µëòòûº åñåï ïåí 1999 æ. µëòòûº ñòðàòåãèÿ ìåí îíû iñêå àñûðó æîñïàðû äàéûíäàëäû.
Áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàóäû» òèiìäi ò¸ñiëäåðiíi» áiði áîëûï òàáûëàòûí åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð (ŲÒÒ) æ¾éåñi äàìè áàñòàäû. Òåê ñû æûëäàðäû» ¼çiíäå ²àçàºñòàí êàðòàñûíäà æà»à iði ŲÒÒ-ëàð ïàéäà áîëäû, îëàð: ²àðàòàó
ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ºîðû¹û, Êàòîí-²àðà¹àé æ¸íå Øàðûí ìåìëåêåòòiê ½ëòòûº òàáè¹è
áàºòàðû, "Åðòiñ îðìàíû" æ¸íå "Ñåìåé îðìàíû" ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ðåçåðâàòòàðû, ðåñïóáëèêàëûº ä¸ðåæåäåãi ¾ø òàáè¹è àéìàº. Åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàðäû
æ¸íå ñèðåê êåçäåñåòií ¸ði º½ðûï áàðà æàòºàí ò¾ðëåðäi, ýêîæ¾éåëåð ìåí ëàíäøàôòòàðäû ºîð¹àó áà¹äàðëàìàëàðûí ºàðæûëàíäûðó ¼ñòi. Çà» øû¹àðó ïðîöåñiíi» áåëñåíäiëiãi
àðòòû. Ðåñïóáëèêà àóìà¹ûíäà áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àó ñàëàñûíäà áiðºàòàð õàëûºàðàëûº æîáàëàð æ½ìûñ æàñàé áàñòàäû.
Äåãåíìåí, ²àçàºñòàí îñûíàó ½çຠ¸ði ºàæûðëû å»áåêòi òàëàï åòåòií æîëäû» å»
áàñûíäà ¹àíà ò½ð. Ò¾ðëåð ìåí ýêîæ¾éåëåðäi» º½ëäûðàó ïðîöåñòåðií òîºòàòó, áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíóäû ò½ðàºòû åòó, áåëãiëi á¼ëiãi ¹àëàìäûº ì¸íãå èå áîëûï òàáûëàòûí ðåñïóáëèêàíû» ¼ñiìäiêòåð ìåí æàíóàðëàð ¸ëåìiíi» áàé ¸ðò¾ðëiëiãií ñàºòàó
¾øií àðíàéû áà¹ûòòàë¹àí æ¾éåëi æ½ìûñ æàñàó ºàæåò áîëàäû. ´òêåí ¹àñûðäû» 90-øû
æûëäàðûíäà¹û ýêîíîìèêàëûº òîºûðàó¹à áàéëàíûñòû ºèûíäàï êåòêåí áèî¸ðò¾ðëiëiêòi»
ºàçiðãi æà¹äàéûí áà¹àëàó¹à áà¹ûòòàë¹àí êå» ê¼ëåìäi çåðòòåóëåð æ¾ðãiçó, ñàÿñàòòû ºàéòà
ºàðàó, îñû ñàëàäà¹û èíñòèòóöèîíàëäûº º½ðûëûìäû ºîë¹à àëûï æåòiëäiðó, ºàðàïàéûì
õàëûºòû» îñûíàó áà¹à æåòïåñ ½ëòòûº èãiëiêêå ºàòûñòû ñàíà-ñåçiìiíi» æ¸íå ºàðûìºàòûíàñûíû» äå»ãåéií ¼çãåðòó ºàæåò.
"²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiãi" æèíà¹ûíû» ìàºñàòû - íåãiçãi òàáè¹è-êëèìàòòûº êåøåíäåð òóðàëû, æàíóàðëàð ìåí
¼ñiìäiêòåð ¸ëåìi ¸ðò¾ðëiëiãi òóðàëû, îëàðäû ïàéäàëàíó ìåí ºîð¹àó æà¹äàéû òóðàëû
ºîëäà áàð ì¸ëiìåòòåðäi æ¾éåëåó àðºûëû îñû ¾ðäiñòåðãå æ¸ðäåìäåñó áîëûï òàáûëàäû.
Îíäà ðåñïóáëèêà ¾êiìåòi èíñòèòóòòàðûíû», àçàìàòòûº ºî¹àìäàð ìåí õàëûºàðàëûº
½éûìäàðäû» ºûçìåòií òàëäàó¹à, áèî¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àó æ¸íå ½äàéû ¼ñiðó æ¾éåñiíi»
í¸òèæåëi æ½ìûñ æàñàóûíà òîñºàóûë áîëàòûí íåãiçãi êåäåðãiëåðäi àéºûíäàó¹à, åëiìiçäi»
òiði òàáè¹àòûíû» ýëåìåíòòåðiíå ýêîëîãèÿëûº æ¸íå ýêîíîìèêàëûº áà¹à áåðóãå ¸ðåêåò
æàñàëäû, ñîíûìåí ºàòàð, çà» øû¹àðóøûëûº æ¸íå èíñòèòóöèîíàëäûº ñèïàòòà¹û ½ñûíûñòàð, ò¾ðëåð ìåí ýêîæ¾éåëåðäi òåððèòîðèÿëûº ºîð¹àó æàéëû ½ñûíûñòàð äàéûíäàëäû.
Æèíຠá¼ëiìäåðií æåòåêøi çîîëîã, ãåîãðàô æ¸íå áîòàíèê ¹àëûìäàð, ºîðûº iñi,
îðìàí øàðóàøûëû¹û ìåí ýêîëîãèÿëûº º½ºûº ñàëàëàðûíäà¹û ìàìàíäàð äàéûíäà¹àí.
Îëàð æà»àðòûë¹àí ì¸ëiìåòòåðãå íåãiçäåëãåí àóìàºòû àíûºòàìàëûº, ñòàòèñòèêàëûº æ¸íå
ê¼ðíåêi ìàòåðèàëìåí ñ¾éåìåëäåíãåí.
Îñû æàðèÿëàíûìäû äåìåé îòûðûï, Áµµ Äàìó Áà¹äàðëàìàñû îíû» îºóøûëàðäû»
êå» øå»áåðiíäå, àòàï àéòºàíäà, ìåêòåï, êîëëåäæ îºóøûëàðû, æî¹àðû îºó îðûíäàðûíû» ñòóäåíòòåði ìåí ì½¹àëiìäåði àðàñûíäà, ýêîëîãèÿ, áèîëîãèÿ, ãåîãðàôèÿ, ýêîíîìèêà ìåí º½ºûº, îðìàí ìåí à»øûëûº øàðóàøûëûºòàðû ñàëàëàðûíäà¹û ìàìàíäàð àðà-
7
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ñûíäà ñ½ðàíûñû çîð áîëàòûíäû¹ûíà ¾ìiò àðòàäû. Æèíຠæåð, ñó, îðìàí æ¸íå ¼çãå
áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû» ñàºòàëóû ìåí ïàéäàëàíûëóûí ºàìòàìàñûç åòåòií ìåìëåêåòòiê
ºûçìåòêåðëåð ¾øií, ¹ûëûìè æ¸íå æîáàëûº ½éûìäàðäû» ºûçìåòêåðëåði ¾øií, ýêîëîãèÿëûº áà¹ûòòà¹û áåé¾êiìåòòiê ½éûìäàð ¾øií, ñîíäàé-àº, ²àçàºñòàí àóìà¹ûíäà æîáàëàð æàñàï, æ¾çåãå àñûðàòûí õàëûºàðàëûº ½éûìäàð ¾øií ïàéäàëû áîëàäû.
Þðèêî Øîäæè
8
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Ìàçì½íû
²Ð ÀØÌ êiðiñïå ñ¼çi ............................................................................................................ 7
Áµµ ÄÁ êiðiñïå ñ¼çi .............................................................................................................. 7
Ìàçì½íû ................................................................................................................................ 9
²ûñºàðòûë¹àí ñ¼çäåð òiçiìi ................................................................................................ 11
Ñóðåòòåð òiçiìi ...................................................................................................................... 12
Êåñòåëåð òiçiìi ...................................................................................................................... 13
²ûñºàøà ìàçì½í ................................................................................................................ 14
I á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê ........................................................ 23
1.1. ²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði........................................................................ 23
1.1.1. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi ........................................................................................... 29
1.1.2 Æàíóàðëàð ¸ëåìi ............................................................................................ 35
1.1.3. ²àçàºñòàííû» æàíóàðëàðû ìåí ì¸äåíè ¼ñiìäiêòåðiíi» æàáàéû
òóûñòàðûí ºîð¹àó .............................................................................................. 40
1.1.4. ²àçàºñòàíäà¹û ýêîíîìèêàëûº æà¹äàéäû» æ¸íå áèîëîãèÿëûº ºîðäû»
åëiìiçäi» ýêîíîìèêàñûíäà¹û ð¼ëi .................................................................... 44
1.2. Îðìàíäû äàëà ........................................................................................................... 53
1.2.1. Æàëïû ñèïàòòàìà .......................................................................................... 53
1.2.2. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi ........................................................................................... 56
1.2.3. Æàíóàðëàð ¸ëåìi ........................................................................................... 58
1.2.4. Ýêîæ¾éåíi òåððèòîðèÿëûº ºîð¹àó ............................................................. 61
1.3. Äàëàëàð ...................................................................................................................... 65
1.3.1. Æàëïû ñèïàòòàìàñû ..................................................................................... 65
1.3.2. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi ........................................................................................... 70
1.3.3. Æàíóàðëàð ¸ëåìi ........................................................................................... 76
1.3.4. Ýêîæ¾éåíi òåððèòîðèÿëûº ºîð¹àó ............................................................. 79
1.4. ؼëäåð ...................................................................................................................... 83
1.4.1. Æàëïû ñèïàòòàìàñû ..................................................................................... 83
1.4.2. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi ........................................................................................... 90
1.4.3. Æàíóàðëàð ¸ëåìi ........................................................................................... 93
1.4.4. Ýêîæ¾éåíi òåððèòîðèÿëûº ºîð¹àó ............................................................. 97
1.5. Òàóëàð ...................................................................................................................... 101
1.5.1. Æàëïû ñèïàòòàìàñû ................................................................................... 101
1.5.2. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi ......................................................................................... 109
1.5.3. Æàíóàðëàð ¸ëåìi ......................................................................................... 117
1.5.4. Ýêîæ¾éåíi òåððèòîðèÿëûº ºîð¹àó ........................................................... 121
1.6. Ñó ýêîæ¾éåñi .......................................................................................................... 125
1.6.1. Æàëïû ñèïàòòàìàñû ................................................................................... 125
1.6.2. Æà¹àëàóû-ñó ýêîæ¾éåñi æ¸íå ¼ñiìäiêòåð áiðëåñòiãi ................................ 130
1.6.3. Æàíóàðëàð ¸ëåìi ......................................................................................... 134
1.6.4. Ýêîæ¾éåíi òåððèòîðèÿëûº ºîð¹àóäû» íåãiçäåði .................................... 142
II á¼ëiì. Åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð ....................................................... 144
2.1. Åðåêøå ºîð¹àëàòûí òåððèòîðèÿëàðäû» ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àóäà¹û îðíû ìåí ð¼ëi ...................................................................... 144
2.2. ŲÒÒ æ¾éåñi òèiìäiëiãií òàëäàó ................................................................................ 145
2.3. ²îð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð æ¾éåñií äàìûòó ............................................... 149
9
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
III á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àóäà¹û ìåìëåêåò ïåí
ºî¹àìíû» àòºàðàòûí ð¼ëi .............................................................................................. 154
3.1. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àó æ¸íå ïàéäàëàíóäà¹û
çà» íåãiçäåði ................................................................................................................... 154
3.2. Ìåìëåêåò òàðàïûíàí Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi
áàñºàðó æ¾éåñi ............................................................................................................... 159
3.3. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàóäû» ýêîíîìèêàëûº
íåãiçäåði .......................................................................................................................... 162
3.3.1. ²àçàºñòàí ýêîæ¾éåñiíi» æàëïû ò½ðàòûí áà¹àñû ................................................. 162
3.3.2. Ýêîæ¾éå ñåðiêòåñòåðiíi» æåêå º½íû ..................................................................... 164
3.3.3. ŲÒÒ ¸ðò¾ðëiëiãiíi» ýêîíîìèêàëûº áà¹àñû ........................................................ 167
3.4. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àóäà àçàìàòòàð ìåí
ºî¹àìäûº ½éûìäàðäû» ¸ðåêåòòåði .............................................................................. 176
IV á¼ëiì. Õàëûºàðàëûº ºàðûì-ºàòûíàñ .......................................................................... 181
4.1. Õàëûºàðàëûº êîíâåíöèÿ ìiíäåòòåðií îðûíäàó æ¼íiíäåãi ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñû ¶êiìåòiíi» æ½ìûñòàðû ........................................................................ 181
4.2. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ºîð¹àó ïðîöåñiíå
õàëûºàðàëûº ½éûìäàðäû» ºîñºàí ¾ëåñi ................................................................... 183
4.2.1. Õàëûºàðàëûº ºîðëàð ìåí ½éûìäàð ....................................................................... 183
4.2.2. Õàëûºàðàëûº ½éûìäàðäû» ºîëäàóûìåí æ¾çåãå àñûðûë¹àí æîáàëàð ìåí
áà¹äàðëàìàëàð ................................................................................................................ 184
Ãëîññàðèéëåð ...................................................................................................................... 190
²àñûìøàëàð ....................................................................................................................... 193
10
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
²ûñºàðòûë¹àí ñ¼çäåð òiçiìi
ÀÁ°
À²
Á°
ÄÁ
Øû¹.
Æݲ
ÆÀ²
Áàò.
ÎÀØÊ
²ûç. Êiò.
Á±Ì
ÕÒ²Î
ÀØÌ
±´Î
Îáë.
Áµµ ÄÁ
¼.
²Ð
Ñîëò.
á.
ÆØÑ
Îðò.
λò.
àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiê
àêöèîíåðëiê ºî¹àì
áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ľíèåæ¾çiëiê Áàíê
øû¹ûñ
æàëïû ýêîëîãèÿëûº ºîð
æàáûº àêöèîíåðëiê ºî¹àì
áàòûñ
²Ð Àóûëøàðóàøûëûº ìèíèñòðëiãiíi» Îðìàí æ¸íå à»øûëûº
øàðóàøûëûº êîìèòåòi
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ºûçûë êiòàáû
²Ð Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi
Õàëûºàðàëûº òàáè¹àò ºîð¹àó îäà¹û
²Ð Àóûëøàðóàøûëûº ìèíèñòðëiãi
¹ûëûìè-¼íäiðiñòiê îðòàëûº
îáëûñ
Áiðiêêåí µëòòàð µéûìûíû» äàìó áà¹äàðëàìàñû
¼çåí
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû
ñîëò¾ñòiê
áàáû (çà»)
æàóàïêåðøiëiãi øåêòåóëi ñåðiêòåñòiê
îðòàëûº
î»ò¾ñòiê
11
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Ñóðåòòåð òiçiìi
I á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
1-êàðòà-ñõåìà.
1.1-ñóðåò. ²àçàºòàííû» ëàíäøàôòòûº îáëûñòàðû
1.2-ñóðåò. ²àçàºñòàí òåððèòîðèÿñûíäà¹û àéìàºòûº ýêîæ¾éåëåðäi» ¾ëåñi
1.3-ñóðåò. ²àçàºñòàí æàçûºòàðûíû» ëàíäøàôòòûº îðìàí êåøåíäåði
1.4-ñóðåò. À¹àø ºîðëàðû
1.5-ñóðåò. 1992-2003 æ. îðìàí ºîðûíû» òåððèòîðèÿñûíäà îðìàíäû ½äàéû
¼íäiðó ñåðïiíi
1.6-ñóðåò. °ëåìäiê ôàóíàäà¹û ²àçàºñòàí îìûðòºàñûçäàð ôàóíàñûíû» ¾ëåñi
1.7-ñóðåò. 1998-2004 æûëäàðû ²àçàºñòàííû» iði áàëûº øàðóàøûëû¹û ñó
ºîéìàëàðûíäà (Æàéûº-Êàñïèé ñó ºîéìàñû, Áàëºàø ê¼ëi ìåí Iëå ¼çåíi àòûðàóû,
Àëàê¼ë æ¾éåñiíäåãi ê¼ëäåð, Á½ºòûðìà, Øîëáû, ²àïøà¹àé æ¸íå Øàðäàðà ñó
ºîéìàëàðû) æàëïû àóëàíàòû» áàëûº ñåðïiíi ìåí íàºòû àóëàí¹àí áàëûºòàð (²Ð
ÀØÌ áàëûº øàðóàøûëû¹ûíû» ±´Î ì¸ëiìåòòåði)
II á¼ëiì. Åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð
2.1-ñóðåò. Ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ºîðûºòàð, ìåìëåêåòòiê òàáè¹è áàºòàð æ¸íå
ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ðåçåðâàòòàð æ¾éåñi (ÎÀØÊ Ò¼ðà¹àñû áàÿíäàìàñûíû»
ìàòåðèàëû, 2004)
2.2-ñóðåò. ²àçàºñòàííû» àéìàºòûº ýêîæ¾éåëåðiíäåãi ŲÒÒ ¾ëåñi
2.3-ñóðåò. ²àçàºñòàííû» ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ºîðûºòàðûíäà ¼ñåòií ¼ñiìäiê
ò¾ðëåðiíi» ñàíû (ÎÀØÊ Ò¼ðà¹àñû áàÿíäàìàñûíû» ìàòåðèàëû, 2004)
2.4-ñóðåò. Ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ºîðûºòàð ìåí ìåìëåêåòòiê ½ëòòûº áàºòàð
æ¾éåñiíi» äàìó ñåðïiíi (ÎÀØÊ Ò¼ðà¹àñû áàÿíäàìàñûíû» ìàòåðèàëû, 2004)
2-êàðòà-ñõåìà. ²àçiðãi êåçäåãi ðåñïóáëèêàëûº äå»ãåéäåãi ŲÒÒ òàðàëóû
3-êàðòà-ñõåìà. ²½ðûëóû 2010 æûë¹à äåéií æîñïàðëàíûï îòûð¹àí ðåñïóáëèêàëûº äå»ãåéäåãi ŲÒÒ òàðàëóû
III á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàóäà¹û ìåìëåêåò
ïåí ºî¹àìíû» ð¼ëi
3.1-ñóðåò. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà¹û ºàçiðãi êåçäåãi ŲÒÒ áàñºàðó ìåí
ºîð¹àó ñûçáàñû
²îñûìøàëàð
1-Äèàãðàììà. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Ìåìëåêåòòiê îðìàí ºîðûíû»
æåðëåði àóäàíûíû» æåð-ñó ñàíàòòàðûíà îðàé òàðàëóû
2-Äèàãðàììà. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Ìåìëåêåòòiê îðìàí ºîðûíû»
æåðëåðiíäå îðìàí áàñºàí æåð-ñóëàðäû» áàñûì ò½ºûìäàð¹à îðàé òàðàëóû
3-Äèàãðàììà. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Ìåìëåêåòòiê îðìàí ºîðûíäà¹û
íåãiçãi îðìàí ò¾çåóøi ò½ºûìäàð ºîðëàðûíû» áàñûì ò½ºûìäàð¹à îðàé òàðàëóû
12
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Êåñòåëåð òiçiìi
I á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
1.1-êåñòå. °êiìøiëiê îáëûñòàð áîéûíøà îðìàíäàð áàñºàí æåð-ñóëàð, à¹àø
ºîðëàðû ìåí îðìàíäûëûº äå»ãåéi
1.2-êåñòå. Îðìàí ºîðû îðìàí øàðóàøûëû¹û àóäàíûíû» æàçûºòûºòàðäû»
ëàíäøàôòòûº êåøåíäåði áîéûíøà òàðàëóû
1.3-êåñòå. Îðìàí ºîðû îðìàí øàðóàøûëû¹ûíû» òàáè¹è àéìàºòàð áîéûíøà
òàðàëóû
1.4-êåñòå. 1999-2003 æûëäàð àðàëû¹ûíäà¹û îðìàí ºîðû òåððèòîðèÿñûíäà¹û
îðìàí ¼ðòòåðiíi» ñåðïiíi
1.5-êåñòå. Æàíóàðëàðäû» à»øûëûº ò¾ðëåði (äàðàëàðû) ñàíûíû» ñåðïiíi
1.6-êåñòå. Æàíóàðëàðäû» íåãiçãi à»øûëûº ò¾ðëåðiíi» òàáûñû
1.7-êåñòå. Æàáàéû æàíóàðëàðäû ºîð¹àó ìåí ½äàéû ¼ñiðóãå á¼ëiíãåí áþäæåò
ºîðëàðûí á¼ëó
1.8-êåñòå. Ƹíäiêòåðäi» ýêîëîãèÿëûº òîïòàðûíû» òàáè¹è àéìàºòàð áîéûíøà
òàðàëóû
1.9-êåñòå. Äàëà òàñáàºàñûí (Agrionemus horsfieldi) ²àçàºñòàííàí çà»äû ò¾ðäå
øû¹àðó æ¸íå çà»ñûç ò¾ðäå øû¹àðóäû òîºòàòó
1.10-êåñòå. ĸðiëiê ¼ñiìäiêòåð ò¾ðëåði
1.11-êåñòå. ²àçàºñòàííû» iði ¼çåíäiðiíi» íåãiçãi ñèïàòòàìàëàðû
1.12-êåñòå. ²àçàºñòàííû» iði ê¼ëäåðiíi» íåãiçãi ñèïàòòàìàëàðû
II á¼ëiì. Åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð
2.1-êåñòå. Ðåñïóáëèêàëûº äå»ãåéäåãi åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð
2.2-êåñòå. 2005-2010 ææ. àðàëû¹ûíäà ½éûìäàñòûðó ½ñûíûëûï îòûð¹àí
ðåñïóáëèêàëûº äå»ãåéäåãi ŲÒÒ
2.3-êåñòå. 2005-2010 ææ. àðàëû¹ûíäà ºàçiðãi êåçäåãi ŲÒÒ êå»åéòó æîñïàðëàðû
III á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàóäà¹û ìåìëåêåò
ïåí ºî¹àìíû» ð¼ëi
3.1-êåñòå. ²àçàºñòàí òàáè¹è ýêîæ¾éåëåðiíi» º½íäûº áà¹àìû
3.2-êåñòå. ²àçàºñòàííû» êåéáið ñó íûñàíàëàðûíû» º½íäûº áà¹àìû
3.3-êåñòå. «Àºñó-Æàáà¹ûëû» ÌÒ² ìåêåíäåéòií ñèðåê êåçäåñåòií æ¸íå
æîéûëûï êåòó ºàóïi áàð æàíóàðëàð ò¾ðëåðiíi» ýêîíîìèêàëûº º½íû
3.4-êåñòå. «Àºñó-Æàáà¹ûëû» ÌÒ²-íà ¼ñiìäiê ¸ëåìiíi» æîéûëóû ¾øií êåëòiðiëãåí øû¹ûíäû ¼íäiðó ì¼ëøåði
3.5-êåñòå. «Àºñó-Æàáà¹ûëû» ÌÒ² íåãiçãi ¼íäiðiñ ºîðëàðû
3.6-êåñòå. «Àëòûíåìåë» ÌµÒÁ ìåêåíäåéòií ñ¾òºîðåêòiëåð ìåí º½ñòàðäû»
íåãiçãi ò¾ðëåðiíi» ýêîíîìèêàëûº áà¹àìû
III á¼ëiì. Õàëûºàðàëûº ûíòûìàºòàñòûº
4.1-êåñòå. Õàëûºàðàëûº ½éûìäàðäû» ºîëäàóûìåí iñêå àñûðûëûï æàòºàí
æîáàëàð ìåí áà¹äàðëàìàëàð
13
¸ðò¾ðëiëiê
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðë¾ðëiëiê
²ûñºàøà ìàçì½í
Êiðiñïå
Ìû»æûëäûºòàð áîéûíà àäàìäàðäû» ¼ìiði òàáè¹àòïåí åòåíå áàéëàíûñòà ¼òiï êåëäi.
Æàíóàðëàð ìåí ¼ñiìäiêòåð ¸ëåìi (áèî¸ðò¾ðëiëiê) ¸ðºàøàíäà êåç êåëãåí õàëûº ¼ìiðiíi»
àæûðàìàñ á¼ëiãi áîëàòûí. Òàáè¹àò æà¹äàéëàðû ìåí ìåçãië àéíàëûìäàðû, ¼ñiìäiêòåðäi»
ïàéäàëû ºàñèåòòåði, à»äàð ìåí º½ñòàðäû» ¸äåòòåði òóðàëû áiëiì, òàáè¹àò ñûéëàðûí
ïàéäàëàíó ìåí îëàðäû êåëåñi æûë ìåçãiëiíå äåéií ñàºòàó ºàáiëåòòåði ¹àñûðëàð áîéûíà
áiçäi» àòà-áàáàëàðûìûçäû ºîðåêïåí, êèiì ìåí áàñïàíàìåí ºàìòàìàñûç åòiï îòûðäû.
Á¾ãiíäå ²àçàºñòàí êàðòàñû æàíóàðëàð ìåí ¼ñiìäiêòåð àòòàðûìåí áàéëàíûñòû ¼çåíäåð,
ê¼ëäåð ìåí ìåêåíäåðäi» àòàóëàðûíà òîëû, á½ë æàáàéû òàáè¹àòòû» àäàì ¼ìiðiíäå ¾ëêåí
ð¼ë îéíà¹àíäû¹ûíû» êó¸ñi.
²àçiðãi çàìàí¹û ìà¹ûíàñûíäà áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi (Á°) ñàºòàó ì¸ñåëåñi 1992
æûëû ²àçàºñòàííû» "ÐÈÎ-92" º½æàòòàðûíà ºîë ºîþûíà áàéëàíûñòû ê¼òåðiëãåí áîëàòûí. Êîíôåðåíöèÿ òàðàïòàðûíû» øåøiìiíå îðàé æ¸íå ²Ð Ïðåçèäåíòiíi» "²àçàºñòàííû» åãåìåí ìåìëåêåò ðåòiíäå ºàëûïòàñóû ìåí äàìóû òóðàëû ñòðàòåãèÿíû æ¾çåãå
àñûðó øàðàëàðû òóðàëû" ²àóëûñû (15.07.1992) ìåí ²Ð Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòiíi» ²àóëûñûí (07.10.92 æ. ¹ 839) îðûíäàó ìàºñàòûíäà 1993 æ. "Òàáè¹àòòû ïàéäàëàíóäû» ½ëòòûº
áà¹äàðëàìàñû" æàñàëäû. Áà¹äàðëàìà àóìàºòàðäû» òàáè¹è-êëèìàòòûº åðåêøåëiêòåði ìåí
ýêîæ¾éåëåðäi» ì¾ìêiíäiêòåði íåãiçiíäå øàðóàøûëûº êåøåíäåðäi äàìûòóäû» ñòðàòåãèÿëûº æ¸íå à¹ûìäà¹û ìiíäåòòåðií øåøóäi» ¸äiñòåìåëiê ¸ði ò¸æiðèáåëiê ôóíäàìåíòi
ºûçìåòií àòºàðäû. 1994 æ. ²àçàºñòàí Áµµ-» "Áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê òóðàëû" Êîíâåíöèÿñûí ìຽëäàäû.
Á° òóðàëû Êîíâåíöèÿäà¹û ì¾øåëiêòi» 10 æûëäûº ìåðçiìi iøiíäå ²àçàºñòàíäà
µëòòûº ñòðàòåãèÿ ìåí ¸ðåêåòòåð æîñïàðû ¸çiðëåíäi, Ñåêðåòàðèàòºà 1-øi æ¸íå 2-øi
µëòòûº áàÿíäàìàëàð òàïñûðûëäû. Áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi ñàºòàó¹à òóðà áà¹ûòòàë¹àí
æà»à êîäåêñòåð ìåí çà»äàð ºàáûëäàíäû, ºà¹èäàëàðû ìåí ìàºñàòòàðû Á° òóðàëû êîíâåíöèÿìåí ¾íäåñ ¸ði ûºïàëäàñ êîíâåíöèÿëàð ìຽëäàíäû: "ľíèåæ¾çiëiê ì¸äåíè æ¸íå
òàáè¹è ì½ðàíû ºîð¹àó òóðàëû", "ؼëåéòòåíóìåí ê¾ðåñ òóðàëû", "Îçîí ºàáàòûí ºîð¹àó
òóðàëû", "Êëèìàòòû ¼çãåðòó òóðàëû" êîíâåíöèÿëàð ìåí ÑÈÒÅÑ êîíâåíöèÿñû.
²àçàºñòàí "²àçàºñòàí îðìàíäàðû", "Æàñûë åë", "Áàëûº øàðóàøûëû¹ûí äàìûòó"
áà¹äàðëàìàëàðûí, ¹àëàìäûº ì¸íi áàð ýêîàéìàºòàðäû, ñèðåê êåçäåñåòií æ¸íå º½ðûï
áàðà æàòºàí ò¾ðëåðäi ñàºòàó æîáàëàðûí òàáûñòû ò¾ðäå æ¾çåãå àñûðûï êåëåäi.
Ñîíû ¸ði ¸äåòòåãi òàáè¹è êåøåíäåðäi ºîð¹àó ìàºñàòûìåí Á° òóðàëû êîíâåíöèÿ
ìຽëäàí¹àí ê¾ííåí áàñòàï 11 æûë iøiíäå åëäå 2 ºîðûº (47 ìû» ãà), 7 ½ëòòûº áàº
(1352 ìû» ãà) æ¸íå 2 ìåìëåêåòòiê òàáè¹è ðåçåðâàò (937 ìû» ãà) ½éûìäàñòûðûëäû.
I-òàðàó. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Îðíàëàñóû. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Åóðàçèÿ º½ðëû¹ûíà òåðå»äåé îðíàëàñºàí
æ¸íå ºî»ûðæàé áåëäåóäi» îðòàëûº ¸ði î»ò¾ñòiê åíäiêòåðií àëà îòûðûï, ¾ëêåíäiãi áîéûíøà ¸ëåìäåãi òî¹ûçûíøû åë áîëûï òàáûëàäû. Åëäi» òåððèòîðèÿñû ñîëò¾ñòiêòåí
î»ò¾ñòiêêå 1600 øàºûðûì¹à, áàòûñòàí øû¹ûñºà - 3000 øàºûðûì¹à ñîçûëûï æàòûð,
àóäàíû - 2,72 ìëí. øàðøû øàºûðûì. Áàòûñ øåêàðà Êàñïèé òå»içiíi» àêâàòîðèÿñûìåí,
øû¹ûñ øåêàðà - Àëòàé æîòàñûìåí, î»ò¾ñòiê øåêàðà - Òÿíü-Øàííû» ñîëò¾ñòiê
ñiëåìäåðiìåí ¼òåäi. Å» áèiê í¾êòå - Õàí Ò¸»iði øû»û (ò.ä. 6995 ì. æî¹àðû, åëäi»
î»ò¾ñòiê-øû¹ûñû), å» ò¼ìåíãiñi - ²àðàºèÿ îéïàòû (ò.ä. 132 ì. ò¼ìåí, Êàñïèé ìà»û).
14
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Åëäi» êëèìàòû îðòຠêëàññèôèêàöèÿëàó¹à êåëìåéäi, ¼éòêåíi òåððèòîðèÿñûíû»
êå»äiãiíåí ²àçàºñòàí ò¼ðò êëèìàòòûº îáëûñòà æàòûð: òàóëû Òÿíü-Øàíü, êîíòèíåíòàëäû åóðîïàëûº, êîíòèíåíòàëäû áàòûñ-ñiáiðëiê æ¸íå êîíòèíåíòàëäû ñîëò¾ñòiê-ò½ðàíäûº. ²àçàºñòàí êëèìàòûíà áiðøàìà ºàòà» ¸ði ½çຠºûñ, ºûñºà ¸ði ûñòûº æàç, àóàíû»
ºàòòû º½ð¹àºòû¹û ìåí òåìïåðàòóðàëàð äå»ãåéëåðiíi» àéûðìàëàðû ò¸í. Á½ë îíû øàìàìåí áiðäåé åíäiêòåðäå îðíàëàñºàí ê¼ðøiëåñ åëäåð ìåí àéìàºòàðäû» êëèìàòòàðûíàí
åëåóëi ò¾ðäå á¼ëåêòåéäi. Åëäi» á¾êië àóìà¹ûíà äåðëiê ºàòòû æåëäåð, àë êåéáið àéìàºòàð¹à - äàóûëäû æåëäåð ò¸í (ñåêóíäûíà 40 ì-äåí àñà). Æàç ìåçãiëiíäå àóàíû» ûë¹àëäûëû¹ûí 5-12%-êå äåéií ò¾ñiðåòií 40-60 ê¾íãå äåéií ñîçûëàòûí ºóà» êåçå»äåð æèi áîëûï
ò½ðàäû. ²ûñòà 40-47°Ñ-ãå äåéiíãi àÿçäàð ñèðåê åìåñ.
Æàóûí-øàøûí. ²àçàºñòàí¹à ìàðäûìñûç æàóûí-øàøûí ê¼ëåìi ìåí îëàðäû» òåãiñ
åìåñ òàðàëóû ò¸í. Îðìàíäû äàëàëàð (ñîëò¾ñòiê) æûëûíà îðòà åñåïïåí 300-400 ìì æàóûí-øàøûí ê¼ðñå, äàëàëûº àéìàºòàð (îðòà áåëäåó) 250-300-400 ìì-ãå äåéií, ø¼ëäåð
ìåí ø¼ëåéòòåð (î»ò¾ñòiê) - 200-100 ìì, òàó øàòºàëäàðû ìåí òàóëàð (î»ò¾ñòiê ïåí
ºèûð ñîëò¾ñòiê-øû¹ûñ) - 1600 ìì-ãå äåéií æàóûí-øàøûí ê¼ðåäi.
Æåð áåäåði. Áàòûñ ïåí ñîëò¾ñòiêòåãi ½ëàí-áàéòຠæàçûºòàðäà (æåð áåòiíi» 60%-iíå
äåéií) îðòàëûº á¼ëiêòi» øîºûëàðû ìåí àëàñà òàóëàðû êåçåêòåñiï îðíàëàñºàí (30%),
åëäi» î»ò¾ñòiê ïåí ñîëò¾ñòiê-øû¹ûñûí Àëòàé ìåí Áàòûñ Òÿíü-Øàíü òàó æ¾éåëåði
àëûï æàòûð (10%).
Æåðáåòi ñóëàðû. Iði äåãåí ¼çåíäåðäi» ºàòàðûíà Æàéûº, Iëå, Åðòiñ, Ñûðäàðèÿ, Òîáûë, Øó æàòàäû. Áàð-æî¹û 85 ìû»¹à æóûº ¼çåí áàð, îëàðäû» 90%-ií ºàð ñóûìåí òîëàòûí, æàç ìåçãiëiíäå íå áiðíåøå æûë¹à º½ð¹àï ºàëàòûí êiøi-ãiðiì æàçûºòûº ¼çåí ñà¹àëàðû º½ðàéäû. λò¾ñòiê ïåí øû¹ûñòà ì½çäûºòàðäàí áàñ àëàòûí òàó ¼çåíäåði áàñûì.
²ûðûº ñåãiç ìû»íàí àñà ê¼ëäi» æàëïû àóäàíû 45 ìû» øàðøû øàºûðûì, á½ëàðäû» ê¼ïøiëiãi (94%) - àóäàíû 1 øàðøû øàºûðûìíàí àñïàéòûí æàéûëìà ¸ði àòûðàó
¼çåíäåði. Àóäàíû 100 øàðøû øàºûðûìíàí àñàòûí ê¼ëäåð ñàíû 21. Ñó ºîéìàëàðû
øàìàìåí 9 ìû» øàðøû øàºûðûì àëàïòû àëûï æàòûð. Àðèäòiê àóìàºòàðäà îðíàëàñà
îòûðûï æ¸íå åëåóëi êå»iñòiêòi àëà îòûðûï, ¾ëêåíäi-êiøiëi ê¼ëäåð òîðàáû ëàíäøàôò
ò¾çóøi ¸ði êëèìàò ò¾çóøi ð¼ë àòºàðàäû æ¸íå äàëàëûº ¸ði ø¼ëåéòòiê áèîöåíîçäàðäû
º½ðàï, ºîëäàï îòûðàäû.
l
l
l
l
l
²àçàºñòàí ýêîæ¾éåëåðiíi» åðåêøåëiêòåði:
Iøêi-êîíòèíåíòòiê îðíàëàñó, òå»iç-ì½õèòòàðäàí øàë¹àéëûº, æåð áåäåðiíi» æàëïû
òåãiñòiãi, êå»iñòiêòåðäi» êå»äiãi, àóìàºòàðäû» ò¼ìåííåí æî¹àðû á¼ëiíói, áèiêòiêòåð
ìåí òåìïåðàòóðàëàð äå»ãåéëåðiíi» àéûðìàøûëûºòàðû òàáè¹è-êëèìàòòûº æà¹äàéëàðäû» àëóàí ò¾ðëiëiãiíå, ëàíäøàôòòàð ìåí ýêîæ¾éåëåðäi» ñàí-àëóàíäû¹ûíà
ñåáåïêåð áîëäû.
²àçàºñòàí àäàìçàòòû» åëåóëi ¸ñåðiíå ½øûðàé ºîéìà¹àí ñîíû ýêîæ¾éåëåð ìåí
¼çi»äiê ëàíäøàôòòàðäû» áiðºàòàðûí ñàºòàóäà Åóðàçèÿ º½ðëû¹ûíäà åðåêøå ð¼ë
îéíàéäû.
²àçàºñòàí åêi çîîãåîãðàôèÿëûº àéìàºòû» - Åóðîïàëûº-Ñiáiðëiê æ¸íå Îðòà-Àçèÿëûº - òî¹ûñûíäà îðíàëàñºàí, îíäà¹û õàéóàíàòòàð ¸ëåìi àëóàíäû¹ûíû» ñîíûëû¹û
äà îñûäàí.
Æàçûº àéìàºòàð ºî»ûðæàé Åóðàçèÿ ýêîæ¾éåëåðiíi» àéìàºòûº ñïåêòðiíi» - îðìàíäû äàëà, äàëà æ¸íå ø¼ë êåøåíäåðiíi» åëåóëi á¼ëiãií ºàìòèäû.
Òàóëàðäà¹û ýêîæ¾éåëiê ¸ðò¾ðëiëiêòi» àëóàíäû¹û ºàéòàëàíáàñòàé àéðûºøà:
òóíäðàëàð, ºî»ûð æ¸íå àøûº ºûëºàíæàïûðàºòû, ½ñàºæàïûðàºòû æ¸íå ¾ëêåíæàïûðàºòû îðìàíäàð, àðèäòiê ñåëäið òî¹àéëàð, øàë¹ûíäàð ìåí øàáûíäûºòàð, òàóëû
15
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
l
äàëàëàð, á½òà îðìàíäàðû, ñàâàííîèäòàð. Òàóëû áåëäåóëå𠺽ðàìûíà å» àëäûìåí
¸ðáið òàó æ¾éåñiíi» åíäiê-àéìàºòûº îðíàëàñóû ¸ñåð åòåäi.
Äàëàëûº æ¸íå ø¼ëåéòòiê àéìàºòàðäà¹û êiøi-ãiðiì ê¼ëäåð ìåí óàºûòøà ñó ñà¹àëàðûíû» ìîëäû¹û º½ðàìû æà¹ûíàí ¼òå áàé êåëåòií ñàçäû ýêîæ¾éåëåðäi º½ðàéäû.
Áèî¸ðò¾ðëiëiê. Øåêòåóøi ôàêòîðëàð ìåí ºàòåðëåð
´ñiìäiêòåð ¸ëåìi. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi àëóàí ò¾ðëi ¸ði ò¾ðëåð æà¹ûíàí ¼òå áàé: ì½íäà
æî¹àð¹û ñàòûäà¹û ¼ñiìäiêòåðäi» 5754 ò¾ði, 5000-¹à æóûº ñà»ûðàóº½ëຠò¾ði, 485 ºûí
¹à ò¾ði, 2000-íàí àñòàì áàëäûð, 500-ãå òàðòà ì¾êò¸ðiçäiëåð ¼ñåäi. Á¾ãiíãi ôëîðàäà à¹àø
ò½ºûìäàðûíû» 68 ò¾ði, á½òàëàðäû» 266 ò¾ði, á½òàøûºòàðäû» 433 ò¾ði, ê¼ïæûëäûº
ø¼ïòåñiíäåðäi» 2598 ò¾ði ìåí áiðæûëäûº ø¼ïòåñiíäåðäi» 849 ò¾ði áàð. Ýíäåìèçìíi» äå
äå»ãåéi æî¹àðû - 14%-êå äåéií.
Îðìàíäàð. Îðìàí ºîðûíû» àóäàíû - 26,2 ìëí. ãà, îíû» iøiíäå, îðìàí áàñºàí
æåðëåð - 12,4 ìëí. ãà, îðìàíäûëûº äå»ãåéi 4,6% º½ðàéäû. Îðìàíäàð òåððèòîðèÿ áîéûíøà ¼òå áiðêåëêi åìåñ îðíàëàñºàí, ¸êiìøiëiê îáëûñòàðäû» îðìàíäûëû¹û 0,1-äåí 16%êå äåéiíãi àðàëûºòà. Îðìàíäàðû å» ê¼ï àóäàí (69,3%) åëäi» î»ò¾ñòiê, î»ò¾ñòiê-øû¹ûñ
(15,5%) æ¸íå ñîëò¾ñòiê (12,1%) ïåðèìåòði áîéûíøà øî¹ûðëàí¹àí.
Îðìàíäàðäû» áàðëû¹ûíû» 60%-iíåí àñòàìû Àëòàéäà ¼ñåäi. Áàòûñ Òÿíü-Øàíü
îðìàíäàðû ì¸äåíè æåìiñ ò½ºûìäàðû ìåí æèäåê á½òàëàðûíû» ¹àëàìäûº ì¸íi áàð ãåíåòèêàëûº ðåçåðâàòòàðû ðåòiíäå òàíûë¹àí.
Õàéóàíàòòàð ¸ëåìi. Åëäi» òåððèòîðèÿñûíäà îìûðòºàëûëàðäû» 835 ò¾ði òiðøiëiê
åòåäi. Îìûðòºàñûçäàðäû» ôàóíàñû 100 ìû» ò¾ð øàìàñûíäà áà¹àëàíûï îòûð, îëàðäû»
iøiíäå, áóíàºäåíåëåðäi» êåì äåãåíäå 50-60 ìû» ò¾ði áàð. Ñû 10 æûëäà çîîëîãòàð
îìûðòºàñûçäàðäû» ¹ûëûì ¾øií æà»à 500 ò¾ði ìåí ²àçàºñòàí ¾øií æà»à 1000 ò¾ðií
ñèïàòòà¹àí.
l ²àçàºñòàí Àôðî-Åóðî-Àçèÿëûº æàíóàðëàð òîïòàðû ìåí ïîïóëÿöèÿëàðûíû»
øåêàðààðàëûº (ê¼øïåëi æ¸íå ºîíûñ àóäàðàòûí) ò¾ðëåðiíi» ºîíûñ àóäàðó æîëäàðûíû» ºèûëûñºàí æåði áîëûï òàáûëàäû;
l ´çåí-ê¼ë êåøåíäåðiíi» ê¼ái º½ñòàðäû» Àôðèêà-Åóðàçèÿëûº æ¸íå ¶íäi-Åóðàçèÿëûº
ºîíûñ àóäàðó æîëäàðûíû» ºèûëûñó æåðiíäå îðíàëàñºàí æ¸íå ¹àëàìäûº ì¸íi áàð
ñàçäû æåðëåð áîëûï òàáûëàäû;
l ²àçàºñòàíäà º½ðûï êåòó ºàóïi ò¼íiï ò½ð¹àí æàíóàðëàðäû» iði ïîïóëÿöèÿëàðû
ñàºòàë¹àí;
l Åëäi ìåêåíäåéòií æàáàéû à»äàðäû» áiðºàòàð ò¾ðëåði æàíóàðëàðäû» àóûëøàðóàøûëûº
ò¾ðëåðiíi» ãåíåòèêàëûº àòà-òåêòåði áîëûï òàáûëàäû;
l ²àçàºñòàí æàáàéû ¼ñåòií áiðºàòàð æèäåê ¼ñiìäiêòåðiíi» ãåîãðàôèÿëûº øû¹ó òåãiíi»
îðòàëû¹û æ¸íå ãåíîôîíäûíû» ñàºòàóøûñû áîëûï òàáûëàäû;
l ²àçàºñòàíäà ¼ñiìäiêòåðäi» àóûëøàðóàøûëûº ñ½ðûïòàðûíû» æàáàéû ò½ºûìäàñòàðûíû» ¼ñó æåðëåði æ¸íå, ñîíûìåí ºàòàð, ¼ñiìäiêòåðäi» ä¸ðiëiê æ¸íå òåõíèêàëûº
ò¾ðëåðiíi» ¾ëêåí àðåàëäàðû ñàºòàë¹àí;
l ²àçàºñòàíäà ¹ûëûì ¸ëi ñèïàòòàìà¹àí ¼ñiìäiêòåð ìåí æàíóàðëàð ìåêåíäåéäi æ¸íå
¼ñåäi.
Øåêòåóøi ôàêòîðëàð ìåí ºàòåðëåð.
²àçàºñòàííû» òàáè¹àòûíà ¼òå 潺àð¹àí ¸ði øåãiíå æåòå ñèðåãåí áèîëîãèÿëûº
¸ðò¾ðëiëiê ò¸í. Á°-» áàñòàïºû æà¹äàéû ìåí íàºòû ºàóiïòåð åêi ê¾øòi ôàêòîð - òàáè¹è
æ¸íå àäàìè ôàêòîðëàð òàðàïûíàí ºàëàíûï îòûð.
16
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Òàáè¹è ôàêòîð. Òàáè¹è-êëèìàòòûº æà¹äàéëàð òàðàëó àðåàëäàðûíû» òàðëû¹ûíà,
ò¾ðëåð àëóàíäû¹ûíû» êåäåéëiãiíå, ñîíäàé-àº, êåéáið ò¾ðëåð ìåí òîïòàðäà¹û áàñòàðäû» àçäû¹ûíà (òåððèòîðèÿ æà¹ûíàí ñàëûñòûðó¹à êåëåòií áàñºà ò¾ðëåðìåí ñàëûñòûð¹àíäà) æàóàï áåðåäi.
Æàíóàðëàð ìåí ¼ñiìäiêòåð ºûñûëòàÿ» êëèìàò æà¹äàéëàðûíäà òiðøiëiê åòåäi. Àøûº
æàçûº ëàíäøàôò (2400 øàºûðûì) º½ð¹àòóøû ¸ði ì½çäàòóøû ¸ñåð áåðåòií ºàòòû ò½ðàºòû
äàóûë æåëäåð òó¹ûçàäû. ²ûñ êåçiíäå îëàð ºàð æàìûë¹ûñûíû», ¼ñiìäiêòåðäi» æ½ëûíûï ½øûï êåòóiíå, òîïûðຠáåòiíi» àøûëóûíà, ê¼ïºàáàòòû ì½ç ºàáû¹ûíû» ò¾çiëóiíå,
ñó ºîéìàëàðûíû» òåðå»äåé ºàòóûíà, à¹àøòàðäû» äi»ãåêòåði ìåí ø¼ïòåñií ¼ñiìäiêòåðäi»
òàìûðëàðûíû» ¾ñiï ºàëóûíà àëûï êåëåäi. ̽íû» ñàëäàðëàðû: ºóà»øûëûº, æ½ò, ê¼ëäåðäåãi áàëûºòû» æàïïàé ºûðûëóû.
Æàç¹û êåçå»äå: ºóà»øûëûº, ò½çäàíó ìåí ûñòûº àïòàï æåë òîïûðàºòû º½ð¹àòàäû
(¼ñiìäiêòåð ò½ºûìäàðû øûºïàéäû íåìåñå æåð áåòiíäå ºóðàï ºàëàäû), ñó ºîéìàëàðûíû»
ºûçûï, º½ð¹àï êåòóiíå ¸êåëåäi, äàëà ìåí îðìàí ¼ðòòåðiíå ñåáåïøi áîëàäû. ̽íäàé æà¹äàéëàðäà òåê íå¹½ðëûì áåéiìäåëãåí ò¾ðëåð òîïòàðû íåìåñå òåðå» ºûñòûº ½éºû¹à áàòà
àëàòûí, î»ò¾ñòiêêå ºîíûñ àóäàðà àëàòûí íåìåñå ñàëûñòûðìàëû ò¾ðäå æà¹ûìäû æà¹äàé
áàð æåðäå øî¹ûðëàíà àëàòûíäàð ¹àíà æàí ñàºòàéäû. Ñîíäûºòàí º½ñòàðäû» ê¼ïøiëiê
á¼ëiãi ºûñòà Îðòà Àçèÿ¹à, ¶íäiñòàí ìåí Àôðèêà¹à ºîíûñ àóäàðàäû, áàëûºòàðäû» íåãiçãi
º½ðàìû Êàñïèéäi ìåêåíäåéäi, àë æî¹àð¹û ñàòûäà¹û ¼ñiìäiêòåðäi» å» iði òîáû (îíû»
iøiíäå, òàóñûíøຠïåí ñèðåê êåçäåñåòií) ²àðàòàó ìåí Òÿíü-Øàíüäà ñàºòàë¹àí.
Àäàìè ôàêòîð. Ñû 100 æûëäû» iøiíäå ²àçàºñòàíäà òàáè¹àòòû ïàéäàëàíóäû»
ò½ðàºñûç ¸äiñòåði ºîëäàíûëûï êåëåäi. ´íåðê¸ñiï ºàëäûºòàð äå»ãåé æî¹àðû, òiði òàáè¹àò, ñó æ¸íå òîïûðຠ¾øií óëû òåõíîëîãèÿëàðäû ïàéäàëàíàäû. Òàáè¹è ðåñóðñòàð ºàëïûíà êåëòiðóãå, ðåêóëüòèâàöèÿ ìåí æ໹ûðòó¹à æ½ìñàëàòûí øû¹ûíäàðäû áàðûíøà
àçàéòà îòûðûï àëûíûï îòûð.
Ôàêòîðëàðäû» åêåói äå ê¼ïòåãåí º½ðàì á¼ëiêòåðäåí ò½ðàäû, îëàð ê¼áiíåñå òû¹ûç
áàéëàíûñòû ¸ði Á°-êå òèãiçåòií ¸ñåði ¸ðò¾ðëi áîëûï êåëåäi. Àéðûºøà æà¹äàéëàðäà ºûðûïæîþøû àäàìçàò ¸ðåêåòòåðiíi» ¸ñåðëåði æà¹ûìñûç òàáè¹àò æà¹äàéëàðûìåí ºîñûëûï,
ýêîëîãèÿëûº àïàòòàð¹à àëûï êåëåäi. Àðàë äà¹äàðûñû "ñóàçäûº æûëäàðû" Ñûðäàðèÿ ìåí
Àìóäàðèÿ ¼çåíäåðiíåí îðàñàí çîð ñó ê¼ëåìäåðiíi» àëûí¹àíäû¹ûíàí òóûíäàäû. Ýêîëîãèÿëûº äà¹äàðûñòû» í¸òèæåñiíäå ñóû ò½ùû áàëûº àóëàíàòûí ñó ºîéìàñû òiði ìຽëûºòàð¹à ¼ëiì ¸êåëåòií ò½çäû åðiòiíäiãå àéíàëäû, Àðàë ìà»û áèîðåñóðñòàðäàí (áàëûº,
æàéûëûìäàð) àéûðûëäû, êëèìàò ¼çãåðiï, òåððèòîðèÿ òiðøiëiê ¾øií æàðàìñûç æ¸íå
òiïòi ºàóiïòi áîëûï êåòòi. Åíäiãi áið ìûñàë - Åðòiñ ìà»ûíäà, Ñåìåéäå, Èìàíòàóäà ºàðà¹àé îðìàíäàðûí æàïïàé º½ëàòó. Àéìàºòà¹û ¼ðò ºàóïiíi» æî¹àðûëû¹û, ºóà» æûëäàð,
ê¾øòi æåëäåð, çà»íàìàäà¹û àºòà»äàºòàð, îðìàí øàðóàøûëû¹ûíû» º½ëäûðàóû ìåí
à¹àøºà äåãåí ñ½ðàíûñòû» æî¹àðûëû¹û åëäi» ø¼ëåéò àéìà¹ûíäà¹û 160 ìû» ãà (20%)
òàóñûíøຠºàðà¹àé îðìàíäàðûíû» æîéûëóûíà, æàéûëûìäûºòàð ìåí øàáûíäûºòàðäû» ¼ðòåíóiíå, øåãiðòêåëåðäi» øàáóûëûíà àëûï êåëäi. Îðìàíäû ºàëïûíà êåëòiðó æà¹ûìäû æà¹äàé ìåí ñàÿñè ºàéðàò áîëñà, êåì äåãåíäå 50 æûëäûº å»áåêòi ºàæåò åòåäi.
Òåððèòîðèÿíû» ¾ëêåíäiãi ìåí òàáè¹è-êëèìàòòûº àéìàºòàðäû» ê¼ïòiãiíå ºàðàìàñòàí, ²àçàºñòàíäà 86% º½ðàéòûí ø¼ë æ¸íå ø¼ëåéò ýêîæ¾éåëåð áàñûì. Á½ëàðäû»
¸ëåìäåãi å» àç ºîíûñòàí¹àí ýêîæ¾éåëåð åêåíäiãi ì¸ëiì.
Ñó æ¸íå ñó ìà»û ýêîæ¾éåëåði ëàíäøàôòòàð àðàñûíäà ¼íäiðiëåòií áèîñàëìຠæà¹ûíàí äà, îëàðäà òiðøiëiê åòåòií îðãàíèçìäåðäi» àëóàíäû¹û - òèïòåð, ñûíûïòàð ìåí
ò¾ðëåð ñàíû áîéûíøà äà áiðiíøi îðûíäà. Á½ë æûëäû» æûëû ìåçãiëäåðiíäå, æàéûëìà
îðìàíäàð ìåí æàéûëûìäûºòàð äàëàíû ìåêåíäåóøiëåðìåí òîëûï òiðiëiï, ê¼ëäåð ìåí
¼çåíäåð áàðëûº ò¾ðëåðäåãi áàëäûðëàð¹à, çîîáåíòîñºà, áàëûºòàð¹à, ñó ìåêåíäåóøi ¸ði
ºîíûñ àóäàðóøû à»-º½ñòàð¹à òîë¹àíäà åðåêøå àéºûí áàéºàëàäû. Àëàéäà ¼çåíäåð, ò½ùû
æ¸íå ò½çäûëû¹û ò¼ìåí ñó ºîéìàëàðû àðû êåòñå 2,5% àóäàíäû àëûï æàòûð, îëàðäû»
ê¼ái æàçäà º½ð¹àï, ºûñòà ì½ç àñòûíäà ºûñòàï æàòºàí òiðøiëiê èåëåðiíi» áàðëû¹û ¼ëiï
17
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ºàëàòûí æàïïàé ºûðûëó¹à áåéiì êåëåäi. Àòûðàóëàð ìåí òàñºûí êåçiíäå ñó àñòûíäà
ºàëàòûí æà¹àëàóëàðäû åñåïòåìåãåíäå, àéìàºòàðäû» ê¼ïøiëiãiíäå ñó ºîéìàëàðû òiïòi
æàíàñûï æàòºàí æåðëåðäi» ìàðäûìñûç àóäàíäàðûíäà æà¹ûìäû òiðøiëiê åòó îðòàñûí
æàñàó¹à ºàáiëåòñiç. Àë, ê¼ëäåð ìåí ñó ºîéìàëàðûíäà îíæûëäûºòàð áîéû æèíàëûï,
ºàóiïòi êîíöåíòðàöèÿëàð¹à æåòåòií á¾êië òåõíèêàëûº ïàéäàëàí¹àí ñóëàð ¼çåíäåðãå áàðûï ò¼ãiëåäi. Á½ë ýêîæ¾éåëåðãå å» ¾ëêåí àóûëøàðóàøûëûº, òûíû¹óøûëûº, ê¸ñiïòiê
æ¸íå àäàìçàò ¸ðåêåòiíi» àóûðòïàëû¹û ò¾ñåäi.
Æî¹àð¹û ñàòûäà¹û ¼ñiìäiêòåð ìåí à»äàð¹à åëäi» î»ò¾ñòiê-øû¹ûñû ìåí ñîëò¾ñòiêøû¹ûñûíäà æi»iøêå áåëäåó ò¾ðiíäå îðíàëàñºàí òàóëû îðìàí æ¸íå òàó á¼êòåði
ýêîæ¾éåëåði íå¹½ðëûì áàé áîëûï êåëåäi. ̽íäà ºûëºàíæàïûðàºòû æ¸íå æàïûðàºòû
îðìàíäàðäû» 90%-iíå äåéiíãiñi ¼ñåäi, ôëîðàíû» 70%-iíå äåéiíãiñi æ¸íå ñ¾òºîðåêòiëåð
ìåí ²ûçûë êiòàïºà åíãåí áóíàºäåíåëåðäi» ò¾ð º½ðàìûíû» áàñûì á¼ëiãi òiðøiëiê åòåäi.
ƽìñຠêëèìàò, ¼çåíäåð òîðàáû, æåìiñòi æåðëåð, áàé æàéûëûìäàð, îðìàí ðåñóðñòàðû,
à»-º½ñòû» ìîëäû¹û ìåí æàëïû ýêîëîãèÿëûº æàéëûëûº òàðèõ áîéûíà àäàìäàðäû òàðòûï êåëåäi. Á¾ãiíäå äå åëäi» å» iði ºàëàëàðû òàó á¼êòåðiíäå îðíàëàñºàí, õàëûºòû» äà
íåãiçãi ¾ëåñi îñûíäà øî¹ûðëàí¹àí. ²àëàëàð "òàó¹à" ºàðàé - "êóðîðòòûº" àéìàºòàð áà¹ûòûíäà ¼ñiï áàðàäû. Îðìàí º½ðûëûñ ìàòåðèàëû ðåòiíäå º½ëàòûëûï, æåìiñ òî¹àéëàðû
º½ðûëûñ ñàëó îðûíäàðûíà àéíàëäûðûëûï îòûð, ¼çåíäåð ìåí æûë¹à ñóëàð ñóìåí ºàìòàìàñûç åòó æ¸íå êàíàëèçàöèÿ æ¾éåëåðiíå åíãiçiëiï æàòûð, òàó áàóðàéëàðû æîëäàð ìåí
ò½ð¹ûí êâàðòàëäàðû ¾øií û»¹àéëàñòûðûëûï, ñàé-ñàëàëàð ìåí á½ëàºòà𠺽ðûëûñ ºàëäûºòàðû ìåí ò½ðìûñòûº ºîºûñòàðäàí ê¼ç àøà àëìàé æàòûð. Ñû 30 æûëäà æàáàéû
æåìiñ à¹àøòàðûíû» àóäàíû 30-70%-êå ºûñºàðäû. Æàïïàé îðìàí º½ëàòóäû», ¼ðòòåðäi»,
àóðóëàð ìåí çèÿíêåñòåðäi», ñàóàòñûç áàºøàøûëûºòû», ìàëäû àñûðà ¼ðiñòåòóäi», ñàÿæàéëûº æ¸íå ñàÿõàòøûëûº º½ðûëûñòû» í¸òèæåñiíäå òàó àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãi òàó
á¼êòåðiíäåãi àóûëäûº àóäàíäàðäà äà áàð¹àí ñàéûí º½ëäûðàï áàðàäû.
l
l
l
l
l
18
²àòåðëåð.
Æà»àäàí æàðûº ê¼ðãåí ¸ðáið ðåñïóáëèêàëûº ²ûçûë êiòàï áàñûëûìûíû» òiçiìäåði
òîëà ò¾ñåäi. Á¾ãií î¹àí ¼ñiìäiêòåðäi» 404 ò¾ði ìåí æàíóàðëàðäû» 225 ò¾ði åíiï
îòûð. Ò¾ðëåðäi» áið á¼ëiãi òàáè¹àòòà 30-50 æûë áîéûíà êåçäåñïåéäi, áàñºàëàðûíû»
ñàíû áiðíåøå îíäûººà æ¸íå òiïòi áið îíäûººà äà æåòåð-æåòïåñ. ̽íäàé æàðûìæàí
ïîïóëÿöèÿëàðäû» ¼ç áåòiíøå ºàëïûíà êåëó ì¾ìêiíäiêòåði æîºòû» ºàñû.
Îðìàí ìàññèâòåði ¼ðò ïåí çèÿíêåñòåðäåí æàïà øåãóäå. Áåñ æûë iøiíäå ¼ðò ïåí
áàñºà æà¹äàéëàðäàí º½ðäûì¹à êåòêåí à¹àø-á½òàëàðäû» àóäàíû 64,1 ìû» ãà-¹à
¼ñòi. Êåì äåãåíäå 256 ìû» ãà ºûëºàíæàïûðàºòû æ¸íå æàïûðàºòû îðìàíäàðäû
çèÿíêåñòåð ìåí àóðóëàð áàñºàí. Îðìàí ìàññèâòåðiíi» º½ëäûðàóû í¸òèæåñiíäå
òåððèòîðèÿëàð ñó ê¼ëåìií àçàéòûï, ø¼ëåéòòåíóãå áîé ½ðàäû.
Æåòïiñ òî¹ûç ¼ñiìäiêòåð ºàóûìäàñòû¹ûíû» 33-i ¼òå ºèûí æà¹äàéäà, º½ðûï êåòó
ºàóïi 25-iíå ò¼íiï ò½ð, îñàë áîëûï ò½ð¹àíû - 21. Á½ëàð - òàóñûíøຠåìåí, ïiñòå,
òîð໹û æ¸íå øåòåí òî¹àéëàðû, àëìà æ¸íå ¼ðiê îðìàíäàðûíû» àðàëäàðû, äàëàëûº,
æà¹àëàóëûº æ¸íå øàë¹ûíäûº áiðëåñòiêòåð.
Ýêîíîìèêàëûº º½íäûëû¹û áàð æàíóàðëàðäû» ñàíû ¾ðåé òó¹ûçàðëûº ºàðºûíìåí
àçàéûï êåëåäi. Ñû 10 æûëäà êèiêòåðäi» ñàíû 40 åñå, Êàñïèé òå»içiíäåãi áåêiðå
áàëûº ºîðëàðû 8 åñå, ½ÿ ñàëàòûí ñ½»ºàðëàð ñàíû 15 åñå ºûñºàðäû. Æûðòºûø º½ñ,
ñèðåê áàëûºòàð, ýêçîòèêàëûº áóíàºäåíåëåðäi êîììåðöèÿëûº ïàéäà ê¼ðó ìàºñàòûìåí àóëàï, "îëæà" áîëàòûí iði à»äàðäû àòûï àëó òîºòàð åìåñ. ĸðiëiê, òåõíèêàëûº æ¸íå ñ¸íäiê ¼ñiìäiêòåðäi, º½íäû à¹àø ò½ºûìäàðûí æèíàï àëó ê¼ëåìäåði
½ë¹àþäà.
Òåððèòîðèÿëàðäû ¼íåðê¸ñiïòiê ìàºñàòòàðäà èãåðó, ìåêåí æåðëåðäi æîéûï, ëàñòàó
í¸òèæåñiíäå ñèðåê ¸ði ýíäåìèêàëûº ò¾ðëåðäi» ò½òàñòàé òîïòàðûíà º½ðûï êåòó
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ºàóïi ò¼íiï, îëàðäû» ìåêåíäåó æ¸íå ê¼áåþ æåðëåði á½çûëàäû.
Øåêàðààðàëûº òàóëû æ¸íå äàëàëûº ýêîæ¾éåëåð, ñó ºîéìàëàðû ìåí ñó à¹ûñòàðû
¼çäåðiíi» áèîëîãèÿëûº, ýêîëîãèÿëûº æ¸íå øàðóàøûëûº ì¸íií æî¹àëòàäû.
l Õàëûºòû» æ½ìûññûçäû¹û, áèîðåñóðñòàð ìåí äåðèâàòòàð¹à äåãåí ñ½ðàíûñòû» æî¹àðûëû¹û, øåêàðàëàðäû» àøûºòû¹û áðàêîíüåðëiêòi» õàëûºàðàëûº äå»ãåéãå øû¹ûï,
àñòàðëû ýêîíîìèêàíû» ñàëàëàðûíû» áiðiíå àéíàëóûíà ñåáåïøi áîëäû.
Ëàíäøàôòòàð ¼íiìäiëiãi ìåí æåìiñòiëiãiíii» øû¹ûíäàðûíà á½äàí ¸ði æîë áåðìåó,
àëûíàòûí áèîðåñóðñòàð ê¼ëåìäåðií àçàéòó, ø¼ëåéòòåíó ¾ðäiñòåði ìåí êëèìàòòû» ¼çãåðóií
áîëäûðìàó ìàºñàòûíäà Á°-i ñàºòàó áîéûíøà êåøåíäi iñ-øàðàëàðäû ¸çiðëåï, æ¾çåãå
àñûðó ºàæåò áîëûï îòûð (Á°-i ñàºòàó áîéûíøà µëòòûº Ñòðàòåãèÿ ìåí iñ-¸ðåêåòòåð
æîñïàðû).
l
II-òàðàó. Åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëàð
̸ðòåáåñi ìåí êåëåøåãi. °ëåìäiê ò¸æiðèáå "ºîðûºòàíäûðó" ¸äiñiíi» òàáè¹è
êåøåíäåðäi ñàºòàóäû» íå¹½ðëûì òèiìäi íûñàíû åêåíäiãií ê¼ðñåòòi. 1926 æ. ò½»¹ûø
ºîðûº - Àºñó-Æàáà¹ûëû àëøûëñà, 1985 æ. àë¹àøºû ½ëòòûº áຠ- Áàÿí-Àóûë àøûëäû.
µëòòûº áàºòàðäû» å» iðiñi - Êàòîí-²àðà¹àé (643 ìû» ãà) 2003 æ. ²àçàºñòàííû»
"Òiði Ïëàíåòà" àòòû WWF áà¹äàðëàìàñûíà ºàòûñóûí õàëûºàðàëûº äå»ãåéäå ìîéûíäàï
ðàñòàéòûí "Æåðãå Òàðòó" Ñåðòèôèêàòûíà èå áîëäû.
Áàðëûº ŲÒÒ àëûï æàòºàí àóäàí 2005 æ. 14,8 ìëí. ãåêòàð¹à íåìåñå ðåñïóáëèêà
æåð ê¼ëåìiíi» 5,4%-iíå æåòòi. ŲÒÒ øåêòåðiíäå ¸ðò¾ðëi àðàºàòûíàñòà áàðëûº ýêîæ¾éåëåð ìåí ¼ñiìäiê ºàóûìäàñòûºòàðûíû» åëåóëi á¼ëiãi ê¼ðiíiñ òàïºàí. ²îðûºòàðäà
ñ¾òºîðåêòiëåðäi» ò¾ð º½ðàìûíû» 80%-i, ½ÿ ñàëàòûí º½ñòàðäû» 87%-i, ºîñìåêåíäiëåð
ìåí áàóûðûìåí æîð¹àëàóøûëàðäû» 55%-iíå æóû¹û òiðøiëiê åòåäi. 2000 æ. ²Ð ¾êiìåòi
2030 æûë¹à äåéiíãi ŲÒÒ äàìûòó æ¸íå îðíàëàñòûðó ò½æûðûìäàìàñûí ìຽëäàäû.
2005 æ. Áµµ ÄÁ/ÀØÌ ÎÀØÊ æîáàñû "2005-2010 ææ. äåéiíãi ²Ð ŲÒÒ äàìûòó áà¹äàðëàìàñûíà ½ñûíûñòàð" ¸çiðëåäi, îëàð¹à ñ¸éêåñ 2010 æ. äåéií ¾ø ºîðûº, 7 ½ëòòûº áàº
ïåí åêi òàáè¹è ðåçåðâàò ½éûìäàñòûðó æîñïàðëàíûï îòûð.
²àçàºñòàíäà¹û ŲÒÒ íåãiçãi ò¾ðëåðiíi» ì¼ëøåðëåði ìåí îëàðäû» IUCN ñàíàòòàðûíà
ñ¸éêåñòiãi (2005 æ. ìàìûð àéûíäà¹û ì¸ëiìåòòåð)
ŲÒÒ ò¾ði
²îðûºòàð
µëòòûº áàºòàð
²îðûºòûº àéìàºòàð
Ìåìëåêåòòiê òàáè¹è
ðåçåðâàòòàð
Êiøi ºîðûºòàð
Òàáè¹è åñêåðòêiøòåð
Áàðëû¹û
Ñàíû
IUCN (Õàëûºàðàëûº òàáè¹àòòû
ºîð¹àó îäà¹û) ñàíàòûíà ñ¸éêåñòiãi
1016687
1396000
5092500
1123000
10
8
4
2
I
II
IV
II
5580000
60000
14300000
57
26
107
IV
III
Àóäàíû
(ãà)
²ûçìåò åòóäi» ¼çåêòi ì¸ñåëåëåði.
ŲÒÒ æ¾éåñií íû¹àéòó æ¸íå îíû» æ½ìûñûí òèiìäi åòó ìàºñàòûíäà áiðºàòàð çà»íàìàëûº, ýêîíîìèêàëûº, áàñºàðóøûëûº æ¸íå øàðóàøûëûº ì¸ñåëåëåðäi ðåòiìåí øåøó ºàæåò.
²àçiðãi êåçäåãi ŲÒÒ òîðàáû íåãiçãi ìåêåíäåó àðåàëäàðûí òîëûº ºàìòûìàéäû:
19
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
l
l
l
Ðåñïóáëèêàëûº äå»ãåéäåãi ŲÒÒ º½ðàìûíäà ¼çåíäåðäi» àòûðàóëûº á¼ëiêòåðiíäåãi
ýêîæ¾éåëåð æîº, äàëàëûº æ¸íå ø¼ëåéòòiê ìàññèâòåð àç.
Áiðºàòàð ñèðåê æ¸íå º½ðûï áàðà æàòºàí ò¾ðëåðäi» ¼ñó, ìåêåíäåó, ê¼áåþ æ¸íå
ºîíûñ àóäàðó æîëäàðûíû» ê¼ïòåãåí ìà»ûçäû æåðëåði ŲÒÒ ñûðòûíäà ºàëûï îòûð.
Àðàëûº àéìàºòàðäà¹û øàðóàøûëûº ºûçìåò ŲÒÒ òàðàïûíàí iñ æ¾çiíäå áàºûëàíáàéäû.
ŲÒÒ ºûçìåò àòºàðóûíà ìûíà èíñòèòóöèîíàëäûº, º½ºûºòûº æ¸íå ìàòåðèàëäûº ôàêòîðëàð êåäåðãi áîëûï ò½ð:
l Êiøi ºîðûºòàð, ºîðûºòûº àéìàºòàð, òàáè¹àò åñêåðòêiøòåði áàñºàðó øòàòûíàí
æ½ðäàé æ¸íå áþäæåòòiê ºàðæûëàíäûðó ê¼ðìåéäi. µëòòûº áàºòàð¹à êåëñåê, ì½íäà
òåððèòîðèÿëàðäû ºûçìåòòiê á¼ëó æàñàëìà¹àí, á½ë ê¾çåò ðåæèìiíi» á½çûëóûíà,
æåðëåð ìåí ó÷àñêåëåðäi» æåêåìåíøiê ïàéäàëàíó¹à àëûíóûíà ¸êåï ñî¹àäû.
l ʼïøiëiê ŲÒÒ-äà áàñºàðó ìåí äàìûòó æîñïàðëàðû æîº.
l Çà»íàìà ŲÒÒ-ëàðäû» êîììåðöèÿëûº ºûçìåòií øåêòåéäi. °êiìøiëiêòåð ºûçìåòòi» ºîñûìøà ò¾ðëåðií ½éûìäàñòûðûï, ¼çií-¼çi ºàðæûëàíäûðó ìåõàíèçìäåðií åíãiçóãå ºûçûºïàéäû. Ñàÿõàòøûëûº ºûçìåò ŲÒÒ òåððèòîðèÿëàðûíäà æåêåìåíøiê
ñåêòîð òàðàïûíàí æ¾ðãiçiëåäi æ¸íå ŲÒÒ ìåí æåðãiëiêòi ò½ð¹ûíäàð¹à ýêîíîìèêàëûº
òàáûñ áåðìåéäi.
l ŲÒÒ èíïåêòîðëàðûíà áðàêîíüåðëiêòi» àëäûí àë¹àíäû¹û æ¸íå á½çóøûëûºòàðäû
àøºàíäû¹û ¾øií ñûéëàð ìåí áîíóñòàð áåðiëìåéäi.
l ²àæåòòi èíôðàñòðóêòóðà äàìûìà¹àí, áàéëàíûñ º½ðàëäàðû, ê¼ëiê, ¼ðòêå ºàðñû
ê¾ðåñ º½ðàë-æàáäûºòàðû òàïøû, ¹ûëûìè-à¹àðòóøûëûº á¼ëiìäåðäi» æàáäûºòàëó
äå»ãåéi ¼òå ò¼ìåí.
Ìàìàíäàð ì¸ñåëåñi äå ¼çåêòi áîëûï îòûð, á½ë áàðëûº á¼ëiìäåð ìåí æàëïû àë¹àíäà
ŲÒÒ æ¾éåñi æ½ìûñûíû» òèiìäiëiãií ò¼ìåíäåòåäi:
l ²ûçìåòêåðëåðäi» ò¼ìåí æàëàºûëàðû ìåí ä¾äàìàë ¸ëåóìåòòiê ì¸ðòåáåñi (¸êiìøiëiê
ºûçìåòêåðëåðiíäå ìåìëåêåòòiê ºûçìåòêåðëåð ì¸ðòåáåñi áàð, àë ¹ûëûìè-à¹àðòóøûëûº á¼ëiìäåð ºûçìåòêåðëåðiíäå - ¹ûëûìè ºûçìåòêåðëåð ì¸ðòåáåñi æîº).
l ŲÒÒ øòàòòûº êåñòåñiíäå çà»ãåðëåð æîº, èíñïåêòîðëàðäû» º½æàòòàðìåí æ½ìûñ
iñòåóãå ºàòûñòû àðíàéû áiëiìi ìåí äà¹äûëàðû æîº, á½ë èíñïåêöèÿ á¼ëiìäåði æ½ìûñûíû» òèiìäiëiãií ò¼ìåíäåòåäi.
l ŲÒÒ ìàìàíäàðûí àòòåñòàöèÿëàó, æî¹àðûëàòó æ¸íå ºàéòà äàéûíäàó æ¾éåñi æîº.
l µëòòûº áàºòàð ìåí ºîðûºòàðäà iñ æ¾çiíäå ºûçìåòêåðëåðãå àðíàë¹àí ºûçìåòòiê
¾é-æàéëàð æîº.
III-òàðàó. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêòi
ñàºòàóäà¹û ìåìëåêåò ïåí ºî¹àìíû» ð¼ëi
Çà»íàìà. Ñû 5 æûëäà òàáè¹àòòû ºîð¹àó çà»íàìàñûíû» åëåóëi á¼ëiãi ºàéòà ºàðàëäû. Æà»à Îðìàí, Æåð æ¸íå Ñó êîäåêñòåði, æàíóàðëàð ¸ëåìií ºîð¹àó òóðàëû, ŲÒÒ
òóðàëû, ýêîëîãèÿëûº ñàðàïòàìà òóðàëû, ò.ñ.ñ. çà»äàð ºîëäàíûëûï îòûð. Çà»äàð ìåí
êîäåêñòåð, åðåæåëåð ¶êiìåò ºàóëûëàðûíû» òîïòàìàñûìåí (40-òàí àñòàì) æ¸íå áàñºà
äà ç໹à ò¸óåëäi àêòiëåðìåí íàºòûëàíàäû. Àëàéäà, çà»íàìàíû êåëåñi ò½ð¹ûëàðäà æåòiëäiðó
¸ëi ºàæåò áîëûï îòûð:
l Ìຽëäàí¹àí êîíâåíöèÿëàð ìåí õàëûºàðàëûº øàðòòàðäû» åðåæåëåðiìåí
ñ¸éêåñòiêêå êåëòiðó;
20
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
l
l
l
l
Áið çà»äàðäû» ¸ðò¾ðëi åðåæåëåðií åêiíøi áið çà»äàð åðåæåëåðiìåí ñ¸éêåñòiêêå
êåëòiðó;
Çà»äàð ìåí êîäåêñòåðäi» ¼ç iøòåðiíäåãi áàïòàðäû» ò¾ðëi ò¾ñiíäiðìåëåíói ìåí ºàðàìàºàéøûëûºòàðûí æîþ;
Áàñºàðó îðãàíäàðûíû» ôóíêöèÿëàðûí ðåòêå êåëòiðó ¾øií, òàáè¹àòòû ºîð¹àó
ºûçìåòií áàðûíøà êå» æ¾çåãå àñûðó¹à ºîéûëûï îòûð¹àí ºîëäàí æàñàë¹àí êåäåðãiëåðäi (îíû» iøiíäå, ëèöåíçèÿëàó ñàëàñûíäà) æîþ ¾øií çà»äàð ìåí êîäåêñòåðäi»
áàïòàðûí ºàéòà ºàðàï, çàìàí òàëàïòàðûíà ñ¸éêåñòåíäiðó;
Á°-i ½äàéû ¼íäiðóìåí æ¸íå ºàëïûíà êåëòiðóìåí àéíàëûñàòûí ½éûìäàð ¾øií
ñàëûºòûº æå»iëäiêòåð åíãiçó.
Á° áàñºàðó æ¸íå ïàéäàëàíó ñàëàñûíäà ²Î²Ì, ÀÎØÊ, ÁØÊ ìåí ¸êiìäiêòåð
àðàñûíäà æ¸íå, ñ¸éêåñiíøå, æåð-æåðäåãi îëàðäû» á¼ëiìøåëåði àðàñûíäà áèî¸ðò¾ðëiëiêòi
ºîð¹àó æ¸íå áàñºàðó ñàëàëàðûíäà áiðºàòàð ôóíêöèÿëàðäû» ºàéòàëàíóû îðûí òåïêåí.
°ëñií-¸ëñií º½ðûëûï-æîéûëûï îòûð¹àí èíñïåêöèÿëàð ìåí ºîð¹àó º½ðûëûìäàðû áèîëîãèÿëûº ðåñóðñòàðäû ½äàéû ¼íäiðóäi áûëàé ºîé¹àíäà, ºîð¹àóäû ò¸ðòiïêå êåëòiðóãå
¾ëåñ ºîñïàéäû.
Á½ë îðàéäà ìûíà ñàëàëàðäà ìåìëåêåòòiê ¸êiìøiëiê ðåôîðìàëàð ºàæåò:
l áèîëîãèÿëûº ðåñóðñòàðäû áàºûëàó æ¸íå ïàéäàëàíó ñàëàñûíäà¹û îðòàëûº, æåðãiëiêòi
ìåìëåêåòòiê îðãàíäàð ôóíêöèÿëàðûí á¼ëó;
l òàáè¹è ðåñóðñòàðäû ïàéäàëàíó ìåí ºîð¹àóäû» áàñºàðóøûëûº æ¸íå áàºûëàóºàäà¹àëàóøûëûº ôóíêöèÿëàðûí ðåòòåñòiðó æ¸íå á¼ëó.
Ýêîíîìèêà. Á° ñàºòàó ìåí ºàëïûíà êåëòiðóãå æ¸íå îíû» º½ðàì á¼ëiêòåðií ò¾ðàºòû ïàéäàëàíó¹à áà¹ûòòàë¹àí ºûçìåòòi ýêîíîìèêàëûº ò½ð¹ûäàí ûíòàëàíäûðó ìåõàíèçìií
æàñàó æ¸íå åíãiçó ì¸ñåëåñi ¼òå ¼çåêòi áîëûï ºàëûï îòûð. Á½ë ŲÒÒ ïàéäàëàíó ¾øií,
¼ñiìäiêòåð æ¸íå æàíóàðëàð ¸ëåìäåðiíi» îáúåêòiëåðií ïàéäàëàíó ¾øií ò¼ëåì àëóäû»
òèiìäi æ¾éåñií æàñàó¹à äà ºàòûñòû.
Àçàìàòòûº ºî¹àì. Òiði òàáè¹àòòû» ýêîëîãèÿëûº ò½ð¹ûäàí æà¹ûìäû òiðøiëiê îðòàñûí ºàëûïòàñòûðóäà¹û ð¼ëi ìåí òàáè¹è áàéëûºòû æî¹àëòûï àëó ºàóïi çåðäåñiíå æåòiï
îòûð¹àí ê¼ïòåãåí ºî¹àìäûº áiðëåñòiêòåð, ïàðòèÿëàð ê¼øáàñøûëàðû ìåí äåïóòàòòàð ¼ç
áà¹äàðëàìàëàðûíà Á° ñàºòàó æ¸íå ºàëïûíà êåëòiðó ì¸ñåëåëåðií åíãiçiï îòûð. Æûë
ñàéûí êiøi ¼çåíäåðäi» æà¹àëàóëàðûí òàçàëàó, ñàÿæîëäàð îòûð¹ûçó, áàó-áàºøàëàð ìåí
áàºòàðäû ºàëïûíà êåëòiðó øàðàëàðû æ¾ðãiçiëóäå. Àêàäåìèÿëûº èíñòèòóòòàð ôëîðà ìåí
ôàóíàíû çåðòòåóäi æàë¹àñòûðûï, îëàðäû» æà¹äàéûí òiðêåéäi, ºàòåðëåð ìåí øû¹ûíäàðäû àíûºòàéäû. Ýêîëîãèÿëûº áà¹ûòòà¹û ò¸óåëñiç ¼íäiðiñòiê áiðëåñòiêòåð æà»à ŲÒÒ
º½ðó¹à ¹ûëûìè íåãiçäåìåëåð äàéûíäàï, æîñïàðëàíûï îòûð¹àí æ¸íå ñàëûíûï æàòºàí
¼íåðê¸ñiï îáúåêòiëåðiíi» ºîðøà¹àí îðòà¹à ¸ñåðiíi» ñàðàïòàìàñûí (²Î°Ñ) æàñàéäû.
Áåñ æûë áîéûíà Îðòà Àçèÿ àéìà¹ûíäà ò½ð¹ûíäàðäû», æóðíàëèñòåðäi», ìåìëåêåòòiê
º½ðûëûìäàð ìåí õàëûºàðàëûº ½éûìäàðäû» áàñòàðûí ºîñàòûí "Ýêîëîãèÿëûº æóðíàëèñòèêà á¸éãåñi" æ¾ðãiçiëiï êåëåäi. Àëïûñòàí àñòàì áåé¾êiìåòòiê ½éûì (Á¶µ) Á°-i
½äàéû ¼íäiðóìåí æ¸íå ºàëïûíà êåëòiðóìåí, ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðóìåí, ýêîñàÿõàòøûëûº íåãiçäåðií äàìûòóìåí àéíàëûñàäû. Á¶µ-» áiðºàòàðû ýêîëîãèÿëûº àºïàðàòòû
òàðàòó ñàëàñûíäà ìàìàíäàí¹àí. Àëàéäà, îñàë òåõíèêàëûº æàáäûºòàë¹àíäûº, ìåíøiêòi
ºîðëàðäû» òàïøûëû¹û, iñ æ¾çiíäå ²Î²Ì ìåí ÀØÌ òàðàïûíàí ºîëäàóäû» æîºòû¹û, ½ëòòûº òàáè¹àòòû ºîð¹àó ºîðëàðûíû» æîºòû¹û, çà»íàìàëûº æ¸íå ñàëûºòûº øåêòåóëåð îëàðäû» ¸ëåóåòòi ì¾ìêiíäiêòåðií ºàòòû øåêòåéäi. Á¶µ ºûçìåòiíi» íåãiçi áîëûï, 10 æûë á½ðûí áîë¹àíäàé, ýíòóçèàñòàð æiãåði ìåí õàëûºàðàëûº äîíîðëûº ½éûìäàðäû» ãðàíòòàðû ºàëûï îòûð.
21
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
IV-òàðàó. Õàëûºàðàëûº ûíòûìàºòàñòûº
Åë ºîðøà¹àí îðòàíû, òàáè¹è êåøåíäåðäi, Á°-» æåêåëåãåí êîìïîíåíòòåðií, òàáè¹è ì½ðàíû ñàºòàó¹à áà¹ûòòàë¹àí 20-¹à æóûº êîíâåíöèÿëàð ìåí õàëûºàðàëûº
êåëiñiìäåðäi ìຽëäàäû. Õàëûºàðàëûº ½éûìäàð ìåí ºîðëàðäû òåõíîãåíäiê ïðîöåñòåð
ìåí òàáè¹è-êëèìàòòûº ¼çãåðiñòåð òàðàïûíàí áîëûï îòûð¹àí áà¹ûòòàð ìåí ºàóiï-ºàòåðëåð
ºàòòû òîë¹àíòûï îòûð. GEF, UNDP, UNEP, WB, WWF, äàìû¹àí åëäåðäi» ¾êiìåòòiê
ºîðëàðûíû» ê¼ìåãiìåí Áàòûñ Òÿíü-Øàííû», ñàçäû æåðëåðäi» Ñiáið òûðíàñûíû»,
àºá¼êåííi», æûðòºûø æ¸íå ñóäà æ¾çåòií º½ñòàðäû», iëáiñòi» Á°-í ñàºòàó áîéûíøà
æîáàëàð æ¾çåãå àñûðûëóäà. Òàó àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãií, îðìàí ìàññèâòåðií, Àëòàé-Ñàÿí
ýêîàóìà¹ûí ñàºòàó áîéûíøà æîáàëàð ¼çiðëåíäi. ±Ý²/ØÃÁ øåêòåðiíäå áiðºàòàð
æåðãiëiêòi æîáàëàð îðûíäàëóäà. Iñêå àñûðûëûï æàòºàí áà¹äàðëàìàëàðäû òàëäàó ê¼ðñåòiï
îòûð¹àíäàé, ²àçàºñòàí õàëûºàðàëûº ïðîöåñêå áåëñåíäi êiðiñiï, îðûíäàëàòûí æ½ìûñòàðäû» ê¼ëåìi áîéûíøà áîëñûí, îëàðäû» òèiìäiëiãi æà¹ûíàí áîëñûí, àóìàºòû» áàñºà
åëäåðiíåí áàñûï îçûï, ºàáûëäàí¹àí ìiíäåòòåìåëåðäi äå òàáûñòû îðûíäàóäà. Îñû ôàêòîðëàðäû áà¹àëàé îòûðûï, õàëûºàðàëûº ºîðëàð ìåí ½éûìäàð ïëàíåòàíû» òiði òàáè¹àòûí ñàºòàó ìàºñàòûíäà ûíòûìàºòàñòûºòû äàìûòóäà.
22
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
I á¼ëiì. Ëàíäøàôòòûº æ¸íå
áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
1.1. ²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
Ãåîãðàôèÿëûº åðåêøåëiêòåði ìåí æåð áåäåði
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Åóðàçèÿ º½ðëû¹ûíû» îðòàñûíäà îðíàëàñºàí, îë ºî»ûðæàé áåëäåóäi» îðòàëûº æ¸íå î»ò¾ñòiê åíäiêòåðiíäå 55°26 ñ.å. 40°59 ñ.å. äåéií æ¸íå
46°05-òåí 87°03 á.½. Åëiìiçäi» òåððèòîðèÿñû ñîëò¾ñòiêòåí î»ò¾ñòiêêå ºàðàé 1600 øàºûðûì æ¸íå áàòûñòàí øû¹ûñºà ºàðàé 3000 øàºûðûì¹à ñîçûëûï æàòûð, ê¼ëåìi - 2,7
ìëí. øàðøû øàºûðûì.
²àçàºñòàí æåði - îðîãðàôèÿëûº æà¹ûíàí ê¾ðäåëi àéìàº, êå» æàçûºòûºòàðäà øîºûëàð, àëàñà òàóëàð ìåí òàóëàð êåçåêòåñiï îðíàëàñºàí (Êàçàõñòàí, 1969; Ãâîçäåöêèé,
Íèêîëàåâ, 1971). ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû òåððèòîðèÿñûíäà 4-5 ìëí. æûë á½ðûí ºàëûïòàñºàí ºàçiðãi æåð áåäåðiíi» áàðëûº íåãiçãi òåêòiê òîïòàð òèïòåði àéðûºøàëàíàäû. Ñîíûìåí Ç.À.Ñâàðè÷åâñêàÿ (1965) æåð áåäåðií ¾ø íåãiçãi ä¸ðåæåãå á¼ëäi:
• äåíóäàöèÿëû-òåêòîíèêàëûº (òåãiñòåëó áåòi, ¼òå áèiê, áèiê, îðòà æ¸íå àëàñà òàóëàð
ìåí øà¹ûí òàóëàð, øîºûëû ò¼áåëåð, òàóàðàëûº æ¸íå òàóiøiëiê îéïàòòàð ìåí òàó
åòåãi)
• äåíóäàöèÿëûº (øîºûëàð, æàçûºòûºòàð)
• àêêóìóëÿòèâòi æ¸íå àêêóìóëÿòèâòi-äåíóäàöèÿëûº (àëëþâèàëüäû æàçûºòûºòàð,
໹àðëàð òåêøåëåði; ê¼ë æàçûºòûºòàðû ìåí òåêøåëåð; òå»iç æàçûºòûºòàðû ìåí
òåêøåëåði).
²àçàºñòàí æåðiíi» ãåîìîðôîëîãèÿëûº äàìóûìåí àíûºòàë¹àí æåð áåäåðií ¾ø ëàíäøàôòòû îáëûñºà á¼ëóãå áîëàäû: æàçûºòûºòàð, øîºûëàð æ¸íå òàóëàð.
²àçàºñòàííû» ëàíäøàôòòû îáëûñòàðû
1.1-ñóðåò
Áèiêòiãi 300-500 ì æàçûºòûºòàð áàñûì. Æàçûºòûº àéìàºòàð¹à ²àçàºñòàííû» áàòûñ æ¸íå ñîëò¾ñòiê á¼ëiãi æàòàäû: Ò½ðàí æ¸íå Êàñïèé òå»içi ìà»û îéïàòû, ¶ñòiðò æ¸íå
Òîð¹àé æàçûºòûºòàðû ìåí øîºûëàðû, îëàðäû» áèiêòiãi 28-äåí 400 ìåòðãå äåéií ¼çãåðåäi.
²àçàºñòàííû» ñîëò¾ñòiê àóäàíäàðû Áàòûñ Ñiáið îéïàòû æàçûºòû¹ûìåí ½øòàñûï æàòûð. Áàòûñòàí øû¹ûñºà ºàðàé ²îñòàíàé (170-230 ì), Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí (120-170 ì)
23
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
æ¸íå Åðòiñ ìà»û (100-150 ì) æàçûºòûºòàðû, ºèûð ñîëò¾ñòiê-øû¹ûñòà Ðåñåé æåðiíå
äåéií êiðiï æàòºàí Áàðàáèí îéïàòû (100-120 ì) ìåí ²½ëûíäû æàçûºòû¹û (120-150 ì)
î»àøàëàí¹àí.
Àðàë-Òîð¹àé æàçûºòû¹û îðîãðàôèÿëûº ê¼ïið ðåòiíäå åðåêøåëåíåäi, î¹àí îéïàòòû
æàçûºòûºòàð ìåí ¾ñòiðòòåð êiðåäi. Òîð¹àé æàçûºòû¹û æåðiìiçäi ò¾ãåë ñîëò¾ñòiêòåí
î»ò¾ñòiêêå ºàðàé ºèûï ¼òiï, Àðàë ìà»û ìåí Áàòûñ Ñiáið æàçûºòûºòàðûí æàë¹àñòûðàäû. λò¾ñòiêòå Òîð¹àé ¾ñòiðòi Ò½ðàí îéïàòûíà ¾ëêåí º½ìäû ñiëåìäåðãå - ²ûçû뺽ì
ìåí Àðàë ìà»û ²àðຽìûíà - àóûñàäû. Ñûðäàðèÿ ìåí Ñàðûñó ¼çåíäåðií áîéëàé òåãiñ,
ñàçäû æàçûºòûºòàð îðíàëàñºàí. Ò½ðàí îéïàòûíàí øû¹ûñºà ºàðàé Øó ¼çåíiíi» ò¼ìåíãi
æà¹ûíäà Ìîéûíº½ì ¾ëêåí ñiëåìi áàð, îíäà æ¾éåêòi-½ÿëû º½ìäû áåäåðëåð. Ìîéûíº½ìíàí øû¹ûñºà ºàðàé λò¾ñòiê Áàëºàø ìà»û æàòûð, îë ò¼áåëi-½ÿøûºòû º½ìäû, ñóñûìàëû º½ìäû æ¸íå º½ìäû-ñàçäû æàçûºòûºòû îéïàòòû ø½»ºûð. Áàëºàø ê¼ëi ìåí
Ñàðûñó ¼çåíi àðàñûíäà Áåòïàºäàëà îðíàëàñºàí, îë îðòàøà áèiêòiãi 300-350 ì æàçûºòûº
(øû¹ûñ á¼ëiãi øîºûëàð¹à àóûñàäû), î»ò¾ñòiê-áàòûñºà ºàðàé ò¼ìåíäåéäi. Æåð áåäåði
òåãiñ æ¸íå øàìàëû á½äûðëû, ñîð àëûï æàòûð. Ò½ðàí îéïàòûíàí øû¹ûñºà ºàðàé ¶ñòiðò
æîíû (200-300 ì) æàòûð. Á½ë êåðåìåò æàçûºòûº, ê¼ïòåãåí º½ð¹àº º½ëàìà æàðëàðìåí
øåêòåëãåí. Êàñïèé ìà»û îéïàòûíû» ñîëò¾ñòiê-øû¹ûñûíäà áèiê ò¼áåëi (250-300 ì)
æàçûºòûº áîëûï Åìái øîºûñû îðíàëàñºàí. ²àçàºñòàííû» ñîëò¾ñòiãiíå ºàðàé Æàëïû
Ñûðòòû» î»ò¾ñòiê ñiëåìäåði êiðåäi.
²àçຠøîºûëàðûíäà (Ñàðûàðºà) áèiêòåó ºàòàð áîëûï îðíàëàñºàí ò¼áåëåð ìåí
êå» æàçûºòûºòàð, àëàñà òàóëàð ñiëåìi (500-600 ì) êåçåêòåñiï îðíàëàñàäû. Îíû» ºàçiðãi
áàòûñ á¼ëiãi àëàñà æ¸íå æàçûºòû¹û øîºûëû áåäåðëi áîëûï êåëãåí. Ñàðûàðºàíû» ¼çiíäiê
åðåêøåëiãi, îíû» º½ðàìûíäà îºøàóëàí¹àí àëàñà òàó ñiëåìäåðiíi» áîëóû: î»ò¾ñòiê-áàòûñûíäà µëûòàó (1136 ì), ñîëò¾ñòiãi ìåí îðòàëû¹ûíäà ʼêøåòàó (887 ì), Åðåéìåíòàó
(897 ì), øû¹ûñûíäà Øû»¹ûñòàó (1301 ì), îðòàëûº á¼ëiãiíäå ²ûçûëàðàé (1565 ì),
²ûçûëòàñ (1327 ì), ²àðºàðàëû (1403 ì), Êåíò (1469 ì), Êåøóáàé (1559 ì), ²î»ûðòåìiðøi (1369 ì) æ¸íå ò.á. Á½ë ñiëåìäåð íåãiçiíåí ãðàíèòòåðäåí ò½ðàäû. Øîºûëàð¹à
ò½ùû æ¸íå ò½çäû ê¼ëäåð, ê¼ïòåãåí óàºûòøà à¹àòûí ñó ໹àðëàðû ò¸í. ²àçຠøîºûëàðû øû¹ûñûíäà Àëòàé, Òàðáà¹àòàé, Ñàóûð ìåí Òÿíü-Øàíü òàó æ¾éåëåðiìåí áàéëàíûñàäû, àë áàòûñû ¾çiëiñïåí ̽¹àëæàð ìåí Óðàëäû» î»ò¾ñòiê ñiëåìäåðiíå æàë¹àñàäû.
²àçàºñòàííû» ºèûð øû¹ûñûíäà Àëòàé òàó æ¾éåñi îðíàëàñºàí: Êåíäi æ¸íå
λò¾ñòiê Àëòàé. Êåíäi Àëòàéäû» øû¹ûñû ìåí îðòàëûº á¼ëiãiíäå áèiê æîòàëàð îðíàëàñºàí: Ëèñòâÿãà (2578 ì), Õîëçóí (2599 ì), Òèãðåöêèé (2299 ì), Èâàíîâñêèé (2778 ì),
Óáà (1067 ì), Îëáû (1895 ì). Å» áèiê æåði 2599 ì (Ëèíåéíûé Áåëîê òàóû) æ¸íå 2776 ì
(Âûøåèâàíîâñêèé Áåëîê òàóû). Å» àëàñà æåði (500-700 ì) Êåíäi Àëòàéäû» áàòûñ á¼ëiãi.
Å» ê¼ï áèiê æîòàëàð ñîëò¾ñòiê-áàòûñ áà¹ûòûíà ºàðàé ñîçûë¹àí. Á½ë æåðäå Çûðüÿíîâñê, Áîðîäèíñê, Ëåíèíîãîðñê òàóiøiëiê ø½»ºûðëàðû æàºñû îºøàóëàí¹àí, îëàðäû»
ê¼ëåìi 3-10 øàðøû øàºûðûì.
λò¾ñòiê Àëòàé Êåíäi Àëòàéäàí òàóiøiëiê Íàðûì-Á½ºòûðìà ø½»ºûðû àðºûëû
á¼ëiíåäi, åíi 5-15 øàºûðûì åíäiê áà¹ûòòà 150-170 øàºûðûì¹à ñîçûëûï æàòûð. Îë êå»
ñîçûë¹àí æîòàëàð (Øû»¹ûñòàé, Ñàðûìñàºòû, Æî¹àð¹û Íàðûì æ¸íå ò.á.) æ¾éåñiíåí
ò½ðàäû. Áàòûñ ïåí î»ò¾ñòiê-áàòûñòà¹û å» æî¹àð¹û áèiêòiê 500-600 ì, àë øû¹ûñ ïåí
î»ò¾ñòiê-øû¹ûñòà¹û áèiêòiê 2800-3600 ì. λò¾ñòiê Àëòàéäà åä¸óið òàóiøiëiê ø½»ºûðëàð: Ìàðºàê¼ë, Æî¹àð¹û Êàðàêàáèíñê, Áîáðîâñê, Îðëîâñê æ¸íå ò.á. åðåêøåëåíåäi.
Ðåñïóáëèêà æåðiíäåãi Òÿíü-Øàíü òàó æ¾éåñi Òàëàñ Àëàòàóû, ²ûð¹ûç æîòàñûíû»
áàòûñ á¼ëiãi, Iëå Àëàòàóû, ʾíãåé Àëàòàó, Òåðiñêåé Àëàòàóû æîòàëàðûíàí ò½ðàäû, îëàðäû» å» áèiê æåði 4400 ìåòðãå æåòåäi. ʾíãåé æ¸íå Iëå Àëàòàóû (Òàë¹àð øû»û 5017 ì)
æîòàëàðû áið-áiðiìåí äåðëiê áîéëàé ñîçûë¹àí.
Æîòàëàðäû» òàó æ¾éåñi òàóàðàëûº Çàéñàí, Àëàê¼ë, Iëå ø½»ºûðëàðûìåí á¼ëiíãåí.
24
25
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Çàéñàí ø½»ºûðû êå» òàóàðàëûº îéïà» æåð, îíû» å» ò¼ìåíãi æà¹ûíäà Çàéñàí
ê¼ëi îðíàëàñºàí (400-500 ì áèiêòiêïåí) æ¸íå îíû òåãiñ ê¼ë-àëëþâèàëüäû æàçûºòûº
ºîðøàï æàòàäû. Çàéñàí òàóàðàëûº ø½»ºûðû ñîëò¾ñòiãiíåí Àëòàé òàóûìåí, î»ò¾ñòiãiíåí Ñàóûð-Òàðáà¹àòàé òàó æ¾éåñiìåí øåêòåñåäi.
Æàð æ¸íå Iëå Àëàòàó æîòàëàðû Iëå ø½»ºûðûìåí á¼ëiíãåí. ؽ»ºûðäû» æàëïû ½çûíäû¹û 1000 êì, åíi 20 øàºûðûìíàí 100 øàºûðûì¹à äåéií ¼çãåðiï îòûðàäû, àë
æî¹àð¹û áåëãiëåði 350-800 ì. Å» ò¼ìåíãi æà¹ûìåí Iëå ¼çåíi à¹ûï æàòûð.
²àçàºñòàí ¼çåíäåðiíi» ê¼ï á¼ëiãi Êàñïèé òå»içi (Æàéûº, Æåì ¼çåíäåði), Àðàë
(Ñûðäàðèÿ), Áàëºàø ê¼ëi (Iëå, ²àðàòàë, Ëåïñi, Àºñó, Àÿã¼ç) iøêi ò½éûº ñó ºîéìàëàðûíà æàòàäû. Òåê Îáà ¼çåíi ñó ºîéìàñû (Åðòiñ, Åñië, Òîáûë) ¼ç ñóûí Ñîëò¾ñòiê ì½çäû
ì½õèòºà (Êàð òå»içi) º½ÿäû. Áiðºàòàð øà¹ûí ¼çåí ñó ºîéìàëàðû (Ûð¹ûç, Òîð¹àé, Ñàðûñó, ͽðà ¼çåíäåði) æåêå îáëûñòûº ò½éûº à¹ûñòàð ò¾çåäi.
²àçàºñòàí æåðiíäå ò½ðàºòû æ¸íå êåóiï êåòåòií ê¼ïòåãåí ê¼ëäåð øàøûðàï îðíàëàñºàí. °ñiðåñå á½ë æåðäåé ê¼ëäåð åëiìiçäi» ñîëò¾ñòiãiíäå ê¼ï. Åä¸óið iði ê¼ëäåð: Êàñïèé,
Àðàë, Áàëºàø, Çàéñàí, Àëàê¼ë, Òå»iç, ²½ñì½ðûí æ¸íå ò.á.
Êå» æàçûºòûºòû ²àçàºñòàíäà àéìàºòûº àóà ðàéû àíûº áàéºàëàäû, á½ë åíäiêàéìàºòûº ëàíäøàôòòû» ºàëûïòàñóûíû» íåãiçãi ôàêòîðû áîëûï òàáûëàäû. Æàçûºòûºòû ²àçàºñòàí æåðiíäå îðìàíäû äàëàëû, äàëàëû æ¸íå ø¼ëäi ëàíäøàôòòû» åíäiê
òèïòåði êåçåêòåñiï îðíàëàñºàí.
Àóà ðàéû æà¹äàéëàðû
Àòìîñôåðà àéíàëûìû, ê¾í ðàäèàöèÿñû ìåí æåð áåäåðiíi» ê¾ðäåëi ºàðûì-ºàòûíàñûíû» í¸òèæåñi ²àçàºñòàííû» àóà ðàéû æà¹äàéû áîëûï òàáûëàäû. ²àçàºñòàííû» àóà
ðàéûíà º½ð¹àºøûëûº, æûëó ìåí ê¾í ñ¸óëåñiíi» ê¼ï áîëóû, åíäiê ïåí áèiêòiê àéìàº
æ¸íå êîíòèíåíòàëüäû áîëó ò¸í.
²àçàºñòàííû» ñîëò¾ñòiêòåí î»ò¾ñòiêêå ºàðàé ½çຠñîçûëûï æàòóû îíû» ðàäèàöèÿëûº àëóàíò¾ðëiëiãií àíûºòàéäû. Åëiìiçäi» ñîëò¾ñòiãiíäå ê¾ííi» øû¹óû 2000 ñà¹àò
áîëñà, î»ò¾ñòiãiíäå 3000 ñà¹àòºà ñîçûëàäû. Ñî¹àí ñ¸éêåñ áàðëûº ðàäèàöèÿ ¼ëøåìi
ñîëò¾ñòiêòåí î»ò¾ñòiêêå ºàðàé 100-äåí 140 êêàë/ñì2 ¼çãåðåäi. Æàçûºòûºòû æåðëåðäå
ñîëò¾ñòiêòå àøûº ê¾í æûëûíà 120 áîëñà, î»ò¾ñòiêòå - 260, ñî¹àí ñ¸éêåñ á½ëòòû ê¾íäåð
60-òàí 10 ê¾íãå äåéií ºûñºàðàäû. Æàç¹û àéëàðäà ø¼ëäi ëàíäøàôòòàð ò¸óëiêòi» æàðûº
óàºûòûíû» áàðëû¹ûíäà òiêåëåé ê¾í ðàäèöèÿñûí àëàäû.
Äàëàëû ëàíäøàôòòû àéìຠïåí Iëå Àëàòàóû åòåãiíäå àëàòûí ê¾í ñ¸óëåñiíi» ñà¹àò
ñàíû áiðäåé äåðëiê. Á½ë æåðäå åíäiêòåãi ê¾íäiçãi óàºûò ½çàºòû¹û ìà»ûçäû ð¼ë àòºàðàäû.
Ñîëò¾ñòiêêå ºàðà¹àíäà, æàç¹û óàºûòòà ê¾í î»ò¾ñòiêòå åä¸óið ºûñºà. Áåòïàºäàëà
ø¼ëiíäå ê¾ííi» îðòàøà ½çàºòû¹û - 12,5 ñà¹àò. Åëiìiçäi» ê¼ï æåðiíäå ê¾ííi» ½çàºòû¹û
ìàóñûìäà, ñèðåê øiëäåäå áîëàäû. 6 àé áîéû 8 ñà¹àò áîéû ê¾í ¹àíà ò¾ñåòií æåðëåð äå
áàð. Á½¹àí Çàéñàí ø½»ºûðû ìåí Æàéûº ¼çåíiíi» î»ò¾ñòiê åíäiãiíäåãi æåðëåð æàòàäû.
Áåòïàºäàëà, Øûìêåíò ìåòåîñòàíöèÿñûíû» ì¸ëiìåòòåði áîéûíøà, æàç àéëàðûíäà àëàòûí òèiñòi ê¾í ñ¸óëåñi ½çàºòû¹ûíû» 83-96% º½ðàéäû (Æàíàëèåâà, Æàïáàñáàåâ æ¸íå
áàñºàëàð, 1998).
Ðàäèàöèÿëûº æ¸íå æûëóëûº òåïå-òå»äiêòi» àíûº ¼çãåðiñòåði ñîëò¾ñòiêòåí
î»ò¾ñòiêêå ºàðàé àóà òåìïåðàòóðàñûíû» ¼çãåðiñií àíûºòàéäû. Æàçûºòûºòà¹û æûëäûº
îðòàøà àóà òåìïåðàòóðàñû áàðëûº æåðäå æàºñû: àë ñîëò¾ñòiêòå 0,5°Ñ, Àñòàíàäà 1,6°Ñ,
²àðà¹àíäûäà 4°Ñ, Àëìàòûäà 7,8°Ñ, Øûìêåíòòå 11,8°Ñ. ²à»òàðäû» îðòàøà òåìïåðàòóðàñû ñîëò¾ñòiêòå 18°Ñ æ¸íå ðåñïóáëèêàíû» øû¹ûñûíäà 3°Ñ-ºà äåéií ¼çãåðåäi. Æàçûº
æåðëåðäå øiëäåíi» îðòàøà òåìïåðàòóðàñû ñîëò¾ñòiêòå 19°Ñ-ºà, î»ò¾ñòiêòå 28-30°Ñ-ºà
¼ñåäi. ²à»òàð ìåí øiëäåäå ²àçàºñòàíäà èçîòåðìà åíäiê áà¹ûòòà áîëàäû, àë Îðòàëûº
²àçàºñòàí øîºûëàðû, òàó ñiëåìäåði ìåí iði ñó ºîéìàëàðû (Àðàë, Êàñïèé òå»içäåði)
¸ñåðiíåí ¼çãåðåäi.
26
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
²à»òàð ìåí øiëäåäåãi îðòàøà òåìïåðàòóðà 41°Ñ-ºà æåòåòií ðåñïóáëèêàíû»
ñîëò¾ñòiê-øû¹ûñûíäà ê¼ï ¼çãåðãiøòiê áàéºàëàäû. Æàçûºòûºòû ²àçàºñòàííû»
î»ò¾ñòiãiíå æûëæû¹àí ñàéûí, æûëäûº àìïëèòóäàíû» îðòàøà àéëûº òåìïåðàòóðàñû
ò¼ìåíäåï, 37-39°Ñ-ºà æåòåäi. ²àçàºñòàííû» ºèûð î»ò¾ñòiê á¼ëiãiíäå æûëäûº àìïëèòóäàíû» îðòàøà àéëûº òåìïåðàòóðàñû 30-35°Ñ-ºà ò¼ìåíäåéäi.
Àóà ðàéûíû» ºàëûïòàñóûíû» íåãiçãi ôàêòîðû - àóà àéíàëûìû. Àóà ðàéûí àíûºòàéòûí íåãiçãi àóà ìàññàëàðû:
• Ñîëò¾ñòiê Ñiáið ìåí Àðêòèêàíû» Ñiáið á¼ëiìiíäåãi êîíòèíåíòàëüäû àðêòèêàëûº
àóà, îë ²àçàºñòàí¹à ê¼áiíå ºûñòà åíåäi, ñ¼éòiï êåéäå î»ò¾ñòiê øåêàðà¹à äåéií æåòiï,
áiðäåí ñóûòàäû, ºàòòû æåë ò½ðàäû, ºàð æàóûï, àóà ðàéûíû» ºûñºû ìåðçiìií
òó¹ûçàäû. ʼáiíå îñûíäàé ¸ñåðäåí êåéií ²àçàºñòàííû» îðòàëûº æ¸íå î»ò¾ñòiêøû¹ûñ àóäàíäàðû Ñiáið àíòèöèêëîíû ¸ñåðiíå (Øû¹ûñ Ñiáið áèiê ºûñûì îáëûñû)
½øûðàéäû. Ñîë êåçäå á½ë æåðäå àøûº àÿçäû àóà ðàéû îðíàéäû;
• ²ûñºû óàºûòòà ²àçàºñòàííû» áàòûñ á¼ëiãiíå Ãðåíëàíäèÿ ìåí Áàðåíö òå»içäåðiíåí
êåëåòií òå»iç àðêòèêàëûº àóàñû;
• ²àçàºñòàí¹à ¸ñåð åòåòií åä¸óið ûë¹àë àóà - Àòëàíò ì½õèòûíû» òå»iç ïîëÿðëû
àóàñû. ʼáiíå îë æûëäû» ¼òïåëi ìåçãiëiíäå, êåéäå ºûñòà áàéºàëàäû. Îë òåìïåðàòóðàíû ê¼òåðåäi, æåë, á½ëò, æà»áûðëàðäû (ê¼êòåìãi, ê¾çãi æà»áûðëàðäû) ê¾øåéòåäi.
Àç ºàéòàëàí¹àíûíà ºàðàìàé, á½ë áàòûñ òàñºûíäàðû ûë¹àëäûëûºòû» íåãiçãi á¼ëiãií
¸êåëåäi;
• Êîíòèíåíòàëüäû òðîïèêàëûº èðàí àóàñû æàçäà êåëåäi, îë ðåñïóáëèêàíû» å» ºèûð
î»ò½ñòiê àóäàíäàðûí ºàìòèäû, áiðຠêåéäå Îðòàëûº, òiïòi Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí¹à
äà åíåäi, ñ¼éòiï º½ð¹àºøûëûº òóäûðàäû. Á½ë æåðäåé ê¾íäåði ê¼áiíåñå àëà á½ëòòû
ûñòûº àóà ðàéû ò½ðàäû, î»ò¾ñòiêòåí æûëû æåë ò½ðàäû (Àëèñîâ, 1956, 1969).
²àçàºñòàí òåððèòîðèÿñû, íåãiçiíåí, 4 êëèìàòòûº îáëûñºà á¼ëiíåäi: åóðîïàëûº
êîíòèíåíòàëüäû, áàòûñ ñiáiðëiê êîíòèíåíòàëüäû, ñîëò¾ñòiê ò½ðàí êîíòèíåíòàëüäû æ¸íå
òàóëû Òÿíü-Øàíü.
Ðåñïóáëèêàíû» ñîëò¾ñòiãiíäå æûëäû» æûëû ìåçãiëiíäå ñîëò¾ñòiê-áàòûñ æåëi, àë
î»ò¾ñòiãiíäå ñîëò¾ñòiê æ¸íå ñîëò¾ñòiê-øû¹ûñ æåëäåði ò½ðàäû. Äàëàëûº àéìàºòà æåëäi»
îðòàøà æûëäûº æûëäàìäû¹û - 4,5 ì/ñåê. Îðòàëûº ²àçàºñòàíäà á½ë øàìàëàð 4,0-4,5
ì/ñåê. Êàñïèé òå»içiíi» øû¹ûñ æà¹àëàóû ìåí ̽¹àëæàðäà æåëäi» æûëäûº îðòàøà
æûëäàìäû¹û 1-3 ì/ñåê, äåãåíìåí, æûëäàìäûºòû æåë îøàºòàðû äà áåëãiëi: Æàð
ºàºïàñû (4,9 ì/ñåê), ²îðäàé àñóû (5,4 ì/ñåê), Øàºïຠàñóû (5 ì/ñåê) æ¸íå ò.á.
²àçàºñòàí - ûë¹àëäûëû¹û æåòêiëiêñiç àéì຺à æàòàäû, ñîíûìåí ºàòàð ûë¹àëäûëûº òåððèèòîðèÿ áîéûíøà áiðêåëêi òàðàëìà¹àí. Îíû» ñàíûíû» ñîëò¾ñòiêòåí
î»ò¾ñòiêêå ºàðàé àçàþû æàëïû çà»äûëûº áîëûï òàáûëàäû. Îðìàíäû äàëàëû àéìàºòà
æûëûíà îðòàøà 300-400 ìì ûë¹àë ò¾ññå, äàëàëû àéìàºòà îíû» ñàíû 250 ìì-ãå
ò¼ìåíäåéäi. ²àçຠøîºûëàðûíäà ûë¹àë ì¼ëøåði 200-400 ìì (Æàïáàñáàåâ, 1998), ø¼ëäå
100-200 ìì. °ñiðåñå ûë¹àëäûëû¹û àç àóäàíäàð: Áàëºàø ìà»û, Àðàë ìà»û ²ûçû뺽ìûíû» î»ò¾ñòiê-áàòûñû æ¸íå ¶ñòiðòòi» î»ò¾ñòiãi. Òàó åòåãi ìåí òàóëû àéìàºòàðäà æûëäûº àòìîñôåðàëûº ûë¹àëäûëûº ì¼ëøåði 400-1600 ìì, æåêåëåãåí æûëäàðäà Àëòàéäû»
áàòûñ á¼ëiãiíäå ûë¹àëäûº ì¼ëøåði 1600 ìì-äåí ê¼ï ò¾ñåäi.
Òàóëû àéìàºòàðäà áèiêòiê àéìàºòûº àóà ðàéû áàéºàëàäû. ´òå æî¹àð¹û áèiêòiê
ûë¹àëäûëûºòû» ê¼ï ò¾ñóiíå ¸ñåðií òèãiçåäi: Iëå Àëàòàóûíû» ñîëò¾ñòiê á¼ëiãiíäå ûë¹àëäûëûº ì¼ëøåði øàìàìåí 2000 ì áèiêòiêêå äåéií, àë Æàð ìåí Àëòàéäà - 1600
ìåòðãå äåéií ¼ñåäi. ´òå áèiêòåãåí ñàéûí îëàðäû» ì¼ëøåði áiðòiíäåï ò¼ìåíäåéäi. Iëå
Àëàòàóûíäà ¸ðáið 100 ì ñàéûí 35 ìì áîëûï ûë¹àëäûëûº ì¼ëøåði àðòàäû, Æàð
Àëàòàóûíäà 40 ìì, Àëòàé òàóëàðûíäà - 100 ìì (Æàïáàñáàåâ, 1998).
27
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Íåãiçãi ýêîæ¾éåíi» ¸ðò¾ðëiëiãi
²àçàºñòàí æåðiíäåãi ýêîæ¾éåíi» êå»iñòiêòiê á¼ëiíói îðòàíû» áiðêåëêi åìåñòiãiíå
áàéëàíûñòû (àéíàëûì ïðîöåñòåði, æûëó ìåí ûë¹àë ºîðëàðû, æåð áåäåði åðåêøåëiêòåði,
ãèäðîëîãèÿëûº æà¹äàéëàð). Á½ëàð îëàðäû» àéûðìàøûëûºòàðûí æ¸íå º½ðûëûìäûôóíêöèîíàëäû åðåêøåëiêòåðií, ñîíûìåí ºàòàð áèîòàíû» ¸ðò¾ðëiëiãií àíûºòàéäû.
Ýêîæ¾éå äåãåíiìiç - òàáè¹è-òåððèòîðèÿëûº áiðëåñòiê, îë íåãiçãi åêi á¼ëiìíåí ò½ðàäû:
àáèîòèêàëûº îðòà ìåí áèîòàëàð, îíäà ýíåðãèÿ ìåí çàòòû» iøêi æ¸íå ñûðòºû àéíàëûìû æ¾ðåäi. Ýêîæ¾éåëiê (áèîëîãèÿëûº) ºàäàì, îë ¼çi òiðøiëiê åòåòií îðòà ìåí æ¾éåäå
¼çií-¼çi ðåòòåéòií òiði íûñàíà¹à íåãiçäåëãåí.
Ýêîæ¾éå áiðëiãií á¼ëóäi» íåãiçi òåððèòîðèÿíû» ëàíäøàôòòû º½ðûëûìû ìåí
ýêîæ¾éåñi áîëûï òàáûëàäû (Îãàðü, 2004).
²àçàºñòàí òåððèòîðèÿñûíäà¹û àéìàºòûº ýêîæ¾éåíi» ¾ëåñi
•
•
•
•
•
28
1.2-ñóðåò
²àçàºñòàí ýêîæ¾éåñiíi» åðåêøåëiãi ò¼ìåíäåãiäåé ºîðûòûíäûëàíàäû:
Æàçûºòûº æåð ºî»ûðæàé Åóðàçèÿíû» àéìàºòûº ñïåêòðiíi» åä¸óið á¼ëiãií àëûï
æàòûð. Æàçûºòûº ýêîæ¾éåíi» íåãiçãi, iði àéìàºòûº áiðëåñòiêòåði îðìàíäû äàëà,
äàëà æ¸íå ø¼ë áîëûï òàáûëàäû. Íåãiçãi ýêîæ¾éåíi» àéìຠïåí àéìຠòàðìàºòàðûíà
á¼ëiíói å» àëäûìåí, àóà ðàéûíû» ¼çãåðóiíå (æûëó ìåí ûë¹àë òåïå-òå»äiãi) áàéëàíûñòû ñîëò¾ñòiêòåí î»ò¾ñòiêêå ºàðàé ºîç¹àëóûíàí æ¾ðåäi;
²àçàºñòàí òàóëàðû ýêîæ¾éå ¸ðò¾ðëiëiãiíi» êå» äèàïàçîíûí ê¼ðñåòåäi (òóíäðàëàð,
ºûëºàí æàïûðàºòû, ½ñຠæ¸íå æàëïຠæàïûðàºòû îðìàíäàð, ºóà» ñèðåê îðìàíäàð,
êðèîôèòòi øàë¹ûíäàð, òàó äàëàëàðû, á½òàëû òî¹àéëàð, ñàâàííàëàð). Òàó áåëäåói
º½ðàìû, å» àëäûìåí ¸ðáið òàó æ¾éåñiíäå åíäiê-àéìàºòûº æà¹äàé¹à ½øòàñºàí;
Ðåñïóáëèêà òåððèòîðèÿñûíäà àëóàí ò¾ðëi èíòðàçîíàëüäû ñóëû-áàòïàºòû ýêîæ¾éåëåð
áàð, îëàð iði æ¸íå ½ñຠê¼ë æà¹àëàóëàðûìåí, ¼çåí ໹àðëàðûìåí, iøêi ò½éûº ñó
ºîéìàëàðû Êàñïèé, Àðàë òå»içäåðiìåí íåìåñå æåêå îáëûñòûº ò½éûº ñó ºîéìàëàðûìåí áàéëàíûñòû;
²àçàºñòàí ýêîæ¾éåñiíi» ê¼ïò¾ðëiëiãi ìåí áèîòàñûíû» àëóàíò¾ðëiëiãi øåêàðàëàñ
òåððèòîðèÿëàð ¸ñåðiíå áàéëàíûñòû. Àëòàé¹à ñiáið òèïòåñ òàóëû-òàéãàëûº ýêîæ¾éå
½øòàñàäû. Òàóàðàëûº ø½»ºûðëàð (Çàéñàí, Iëå) ìåí Æàð ºàºïàñûíäà¹û ø¼ë
ýêîæ¾éåñi Îðòà Àçèÿ ø¼ë ýêîæ¾éåñiìåí, àë î»ò¾ñòiê ¶ñòiðò ïåí ²ûçû뺽ìäà
î»ò¾ñòiê-ò½ðàí òèïòåñ ø¼ëäåðìåí øåêòåñåäi. Áàòûñ Òÿíü-Øàíü òàóû ìåí òàó åòåãiíäå Îðòà àçèÿëûº òàó ýêîæ¾éåñi áåðiëãåí;
²àçàºñòàí Åóðàçèÿ êîíòèíåíòiíäå äàëà ýêîæ¾éåñií ºîð¹àóäà åðåêøå ð¼ë àòºàðàäû,
¼éòêåíi ¼çiíäiê äàëà ýêîæ¾éåñi ñàºòàë¹àí (Òîð¹àé, Îðòàëûº ²àçàºñòàííû» º½ð¹àº
äàëàëû æ¸íå ø¼ë äàëàëàðû), Åóðàçèÿ äàëàñû æîéûëûï êåòó ºàóïiíäå ò½ð.
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
1.1.1. ´ñiìäiêòåð ¸ëåìi
Æàëïû ñèïàòòàìàñû. ²àçàºñòàí ôëîðàñûíäà ñû ì¸ëiìåòòåð áîéûíøà æî¹àð¹û
æ¾éêå-òàëøûºòû 5754 ¼ñiìäiê ò¾ði áàð (ºûðûºáóûíäàð - Equisetaceae, ºûðûºº½ëàºòàð - Pteridophyta, æàëà»àø ò½ºûìäû - Gymnospermae æ¸íå ã¾ëäi - Angiospermae) (Èâàùåíêî, 2004). Îíû» 14%-i ýíäåìèêòåð áîëûï òàáûëàäû (Áàéòóëèí, 1997). 303 ¼ñiìäiê
ò¾ði æîéûëûï êåòó ºàóïiíäå ò¾ð (²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ºûçûë êiòàáû, 1981),
àë Áîòàíèêà æ¸íå ôèòîèíòðîäóêöèÿ èíñòèòóòûíû» 2003 æûë¹û íàºòû ì¸ëiìåòòåði
áîéûíøà á½ë òiçiìäi 440 ò¾ðãå êå»åéòóãå áîëàäû.
²àçàºñòàí ¼ñiìäiãi ¼òå àëóàí ò¾ðëi. Íåãiçãi ¼ñiìäiê òèïòåðiíå Åóðàçèÿäà êå» òàðàë¹àí
¼ñiìäiêòåðäi àòàó¹à áîëàäû. ʼï ê¼ëåìäi æåðäi äàëà æ¸íå ø¼ë ¼ñiìäiêòåði àëûï æàòûð.
Îëàðäàí áàñºà òóíäðà, øàë¹ûí, îðìàí, á½òàëû æ¸íå áàòïàºòû æåðëåð áàð. Îðòà Àçèÿíû» ºóà»øûëûº àéìàºòàðûíäà ¼ñåòií àðøàëû ñèðåê îðìàíäàð, óìáåëëÿðëàð, ñàâàííàëàð, ôðèãàíîèä (òiêåíäi á½òàëû æ¸íå æóñàíäû òàó) òèïòåði, êîíòèíåíòàëüäû Àçèÿ òàóëàðûíäà¹û êðèîôèòòi-æàñòûºøàëû ñèðåê êåçäåñåòií òèïòåð ºàòàðûíà æàòºûçó¹à áîëàäû.
²àçàºñòàíäà ôëîðàíû» ýíäåìèçì îðòàëû¹û îðíàëàñºàí (²àðàòàó, Áàòûñ ÒÿíüØàíü òàóëàðû), áiðåãåé òàáè¹è áiðëåñòiêòåð - º½ìäà¹û ºàðà¹àéëû îðìàíäàð (Àðàºàðà¹àé, Àìàíºàðà¹àé, Íàóðûçûì); Îðòàëûº ²àçàºñòàííû» àëàñà òàóëàðûíû» îðìàíäû
æ¸íå äàëàëû áiðëåñòiêòåði; Áåòïàºäàëà ø¼ëiíi», λò¾ñòiê Áàëºàø ìà»û, Iëå ø½»ºûðûíû» ¼çiíäiê åðåêøå ôëîðà áiðëåñòiãi; λò¾ñòiê Àëòàé, ºàëáû òàóëàðû ìåí Òàðáà¹àòàéäû» îðìàíäû, á½òàëû æ¸íå äàëà áiðëåñòiêòåði; Æàð Àëàòàóûíû» îðòà òàóëàðû ìåí
Òÿíü-Øàííû» ºûëºàí æàïûðàºòû øûðøàëû îðìàíäàðû ìåí àëìà áàºòàðû; Àëàê¼ë,
Òå»iç ê¼ëäåði, Òîð¹àé îéïàòû, Æàéûº ¼çåíiíi» ò¼ìåíãi à¹ûñûíû» ñóëû-áàòïàºòû
ýêîæ¾éåñi; Ñûðäàðèÿ, Iëå, Øàðûííû» æàéûëìà îðìàíäàðû (òî¹àéëàðû).
Îðìàí ºîðû. ²àçàºñòàííû» îðìàí ºîðûíû» ê¼ëåìi 26,2 ìëí. ãà, ñîíûìåí ºàòàð
12,4 ìëí. ãà æåð îðìàíìåí æàáûë¹àí (ò¼ìåíäå êåëòiðiëãåí ñèïàòòàóëàð ìåí ì¸ëiìåòòåð
òåê îðìàí æàáûíû òóðàëû).
Ðåñïóáëèêàíû» îðìàíû ñåêñåóiëäåð ìåí á½òàëàðäû ºîñºàíäà 4,6%, àë îëàðñûç 1,2%. Òåððèòîðèÿ áîéûíøà îðìàí áiðêåëêi îðíàëàñïà¹àí, æåêåëåãåí îáëûñòàðäû» îðìàíäàðû 0,1%-äàí 16%-¹à äåéií àóûòºèäû. Ñó æà¹àëàóûíäà¹û øà¹ûí îðìàíäàðäû åñåïòåìåñåê, îíäà Àºò¼áå, Àòûðàó, ²àðà¹àíäû îáëûñòàðûí îðìàíñûç äåï åñåïòåñå áîë¹àíäàé.
°êiìøiëiê îáëûñòàðäà¹û îðìàíäàð æ¸íå îëàðäû» ºîðû
(01.07.2003 æ. åñåï áîéûíøà)
°êiìøiëiê îáëûñòàð
Àºìîëà
Àºò¼áå
Àëìàòû
Àòûðàó
Øû¹ûñ ²àçàºñòàí
Æàìáûë
Áàòûñ ²àçàºñòàí
²àðà¹àíäû
²îñòàíàé
²ûçûëîðäà
Ì໹ûñòàó
Îðìàí øàðóàøûëû¹û, ìû» ãà
379,2
47,7
1835,8
16,4
1766,1
2305,6
101,0
103,9
227,8
3069,8
112,8
À¹àøòû» æàëïû ºîðû, ìëí.
êóá.ì.
42,9
1,0
38,5
0,4
167,3
3,6
8,01
4,5
18,5
5,9
0,04
1.1-êåñòå
Îðìàí, %
2,6
0,2
8,2
0,1
6,2
16,0
0,7
0,2
1,2
13,6
0,7
29
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Ïàâëîäàð
Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí
λò¾ñòiê ²àçàºñòàí
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû
312,4
539,5
1609,8
12427,8
26,8
55,1
3,1
375,6
2,5
5,5
13,7
4,6
*Îðìàí ºîðûíû» ìåìëåêåòòiê åñåáiíi» 2003 æûë¹û ì¸ëiìåòòåði ïàéäàëàíûë¹àí.
Ìåìëåêåòòiê îðìàí ºîðûíû» æåðiíäå ¼ñêåí áàðëûº îðìàíäàð (àóûë øàðóàøûëû¹ûíà àðíàë¹àí æåðëåðäåãi àãðîìåëèîðàòèâòi åêïå à¹àøòàðäàí áàñºà) ìåìëåêåò
æåêåìåíøiãi áîëûï òàáûëàäû æ¸íå ìåìëåêåòòiê îðìàí ºîð¹àó ºûçìåòiìåí ºîð¹àëàäû.
2003 æûë¹û ìåìëåêåòòiê îðìàí ºîðûíû» ê¼ï á¼ëiãi îáëûñòûº ¸êiìøiëiêòåðãå áåðiëäi.
Îðìàííû» æàëïû ê¼ëåìiíi» 12,1% - åðåêøå ºîð¹àëàòûí òàáè¹è òåððèòîðèÿëà𠺽ðàìûíäà æ¸íå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Àóûëøàðóàøûëûº ìèíèñòðëiãiíi» Îðìàí
æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòiíi» ºàðàóûíäà (ÎÀØÊ).
Æàìáûë, λò¾ñòiê ²àçàºñòàí, Ñåìåé, Øû¹ûñ ²àçàºñòàí, Àºìîëà, Àëìàòû æ¸íå
²îñòàíàé îáëûñòàðûíäà ºîëäàí îòûð¹ûçûë¹àí åêïå îðìàíäàð 1,0 ìëí. ãà æåðäi àëûï
æàòûð.
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» îðìàí ºîðûíû» º½ðàìûíäà¹û îðìàí ¼ñiðóäi æîñïàðëàó ì¸ëiìåòòåðiíå ñ¸éêåñ (2003 æ.) æàçûºòûºòû» êåëåñi ëàíäøàôòòû îðìàí
áiðëåñòiêòåði á¼ëiíäi:
æîëàºòû ºàðà¹àéëû îðìàíäàð
æàéûëìà îðìàíäàð
ø¼ë îðìàíäàðû
äàëàëû øîº îðìàíäàð
òî¹àéëû îðìàíäàð
1.2-êåñòå
Îðìàí ºîðûíû» îðìàí øàðóàøûëû¹û ê¼ëåìií æàçûºòûºòû» ëàíäøàôòòû áiðëåñòiãi
áîéûíøà á¼ëói
°êiìøiëiê îáëûñòàð
Îðìàí øàðóàøûëû¹û, ãà
°êiìøiëiê îáëûñòàð
Îðìàí øàðóàøûëû¹û, ãà
Æîëàºòû ºàðà¹àéëû îðìàíäàð
Ïàâëîäàð
159470
Øû¹ûñ ²àçàºñòàí
Áàðëû¹û
320211
479681
Æàéûëìà îðìàíäàð
Ïàâëîäàðñêàÿ
Àºò¼áå
28012
5712
Àòûðàó
Áàòûñ ²àçàºñòàí
Áàðëû¹û
13200
46900
93824
ؼë îðìàíäàðû
Àëìàòû
λò¾ñòiê ²àçàºñòàí
Æàìáûë
1295661
1498660
2232101
Ì໹ûñòàó
²ûçûëîðäà
Áàðëû¹û
112749
2737919
7877090
Äàëà øîº îðìàíäàðû
Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí
Ïàâëîäàð
30
385312
51504
²àðà¹àíäû
Àòûðàó
45575
1191
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
Àºò¼áå
²îñòàíàé
Àºìîëà
16305
126813
180132
Áàòûñ ²àçàºñòàí
Øû¹ûñ ²àçàºñòàí
Áàðëû¹û
20923
65212
892967
Òî¹àéëû îðìàíäàð
Àëìàòû
²ûçûëîðäà
44310
27977
λò. ²àçàºñòàí
Áàðëû¹û
41790
114077
Åñêåðòó: Îðìàí ºîðûíû» ìåìëåêåòòiê åñåáiíi» 2003 æûë¹û ì¸ëiìåòòåði ïàéäàëàíûëäû. Àðàëøûºòû ºàðà¹àéëû îðìàíäàð ì¸ëiìåòòåðiíi» æîº áîëóûíà áàéëàíûñòû êåñòå òîëòûðûëìàäû.
²àçàºñòàí æàçûºòû¹ûíû» ëàíäøàôòòûº îðìàí áiðëåñòiãi
1.3-ñóðåò
²àðà¹àéëû áiòiê ¼ñêåí à¹àøòû» ñ¾ðåê ºîðû áàñûì 60,8% (228,59 ìëí.ì3), îíû»
iøiíäå ºàðà¹àéëàð - 25,9% (97,45 ìëí.ì3), ñîíûìåí ºàòàð æ½ìñຠæàïûðàºòûëàð 34,3% (128,96 ìëí.ì3), îíû» iøiíäå ºàéû»äàð áàñûì - 22,6 % (85,05 ìëí.ì3). Ñåêñåóië
ºîðûíû» ¾ëåñi íåáàðû 4,0% (15,14 ìëí.ì3).
À¹àø ºîðëàðû
1.4-ñóðåò
Îðìàí ¼ñiìäiãiíi» áiðëåñòiãi à¹àø ò½ºûìûíû» (20-äàí àñòàì ò¾ði) æ¸íå á½òàëàðäû» (40-òàí àñòàì ò¾ði) ê¼ï ò¾ð º½ðàìûíàí ò½ðàäû (1-ºîñûìøà). Îðìàííû» íåãiçãi
à¹àø-á½òàëû ò½ºûìû: ºûëºàí æàïûðàºòûëà𠺽ðàìûíàí - ºàðà¹àé (Pinus sylvestris),
øûðøà (Picea obovata, P. schrenkiana), ñàìûðñûí (Abies sibirica), áàëºàðà¹àé (Larix sibirica),
ñàìûðñûí ºàðà¹àé (Pinus sibirica), àðøà (Juniperus spp.); æ½ìñຠæàïûðàºòûëàðäàí -
31
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ºàéû» (Betula verrucosa, B. pubescens), ê¼êòåðåê (Populus tremula), òåðåê (Populus spp.),
à¹àø òàë (Salix spp.); ºàòòû æàïûðàºòûëàðäàí - åìåí (Quercus robur), øà¹àí (Fraxinus
spp.), ¾éå»êi (Acer spp.), ºàðà¹àø (Ulmus spp.), ñåêñåóië (Haloxylon spp.); á½òàëàðäàí æû»¹ûë (Tamarix spp.), æ¾çãií (Calligonum spp.), àðøà (Juniperus spp.), ºàðà¹àí (Caragana
spp. Ammodendron spp.) áîëûï òàáûëàäû.
À¹àø ò½ºûìû ºîðûíû» ê¼ðñåòêiøòåðiíi» ñàëûñòûðìàëû ò¼ìåí áîëóû ²àçàºñòàí
îðìàí ºîðûíäà àäàìíû» ½çຠæûëäàð áîé¹û ñàíàñûç øàðóàøûëûº ¸ðåêåòòåðiíi»
í¸òèæåñiíäå ñèðåê, òîç-òîç áîë¹àí åêïå à¹àøòàðäû» áàñûì áîëóûìåí ò¾ñiíäiðiëåäi.
Àóà ðàéûíû» ºàòà» æà¹äàéëàðû, ø½¹ûë êîíòèíåíòàëüäû áîëóû îðìàííû» òàáè¹è
ºàëûïòàñóû ìåí æàñàíäû îðìàíäàð ¼ñiðó æ½ìûñòàðûí ºèûíäàòàäû.
²àçàºñòàí îðìàíäàðû ñîëò¾ñòiê îáëûñòû» ºàéû»äû øîº îðìàíäàðûíà, ñîëò¾ñòiêáàòûñòû» àðàëäûº ºàðà¹àéëû îðìàíäàðûíà, ²àçຠøîºûëàðûíû» ºàðà¹àé îðìàíäàðûíà, Åðòiñ ¼çåíiíi» î» æà¹àëàóûíäà¹û æîëàºòû ºàðà¹àé îðìàíäàðûíà, Ñàóûð, Àëòàé,
Æàð Àëàòàóû, Òÿíü-Øàííû» òàóëû îðìàíäàðûíà, ñåêñåóiëäi, òî¹àéëû, èíòðàçîíàëüäû æàéûëìà îðìàíäàð¹à á¼ëiíåäi (Áåðåçþê, 1976).
1.3-êåñòå
Îðìàí ºîðûíû» îðìàí øàðóàøûëû¹ûí òàáè¹è àéìàºòàð áîéûíøà á¼ëó*
Òàáè¹è àéìàºòàð, àéìຠòàðìàºòàðû
Îðìàí øàðóàøûëû¹û ê¼ëåìi
%
ìû» ãà
Îðìàíäû äàëà, îëàðäû» iøiíäå:
λò¾ñòiê îðìàíäû äàëà
Æàçûºòûº øîº îðìàíäû äàëà
Àëàñà òàó áåëäåóiíäåãi îðìàíäû äàëà
822,2
36,3
320,8
465,1
6,6
0,3
2,6
3,7
Äàëàëàð, îëàðäû» iøiíäå:
²óà»øûëûº äàëàëàð
²½ð¹àº äàëàëàð
ؼëäåíãåí äàëàëàð
1239,3
304,3
849,4
85,6
10,0
2,5
6,8
0,7
ؼëäåð, îëàðäû» iøiíäå:
Ñîëò¾ñòiê ø¼ëäåð
Îðòàøà ø¼ëäåð
λò¾ñòiê ø¼ëäåð
Òàóàðàëûº ø½»ºûðëàð ø¼ëäåði
7391,4
147,7
5036,9
2059,4
147,4
59,4
1,2
40,5
16,5
1,2
Òàó åòåãi ìåí òàó á¼êòåði æàçûºòûºòàðû, îëàðäû» iøiíäå:
Äàëàëû òàó åòåãi
ؼëäi æàçûºòûºòàð ìåí ñîëò. Òÿíü-Øàíü òèïòåñ òàó åòåãi
ؼëäi æ¸íå ñàâàííàëû òàó á¼êòåði æàçûºòûºòàðû ìåí îðòà
àçèÿëûº òèïòåñ òàó åòåãi
1007,2
23,9
466,4
8,1
0,2
3,7
516,9
4,2
Òàóëàð, îëàðäû» iøiíäå:
Áåëäåóëiãi Àëòàé òèïòåñ òàóëàð
Áåëäåóëiãi Ñàóûð-Òàðáà¹àòàé òèïòåñ òàóëàð
Áåëäåóëiãi Æàð-ñîëò. Òÿíü-Øàíü òèïòåñ òàóëàð
Áåëäåóëiãi ²àðàòàó-áàòûñ Òÿíü-Øàíü òèïòåñ òàóëàð
1977,7
343,5
27,0
467,2
140,0
15,9
0,8
0,2
3,8
1,1
Áàðëû¹û
12437,8
100,0
*Îðìàí ºîðûíû» ìåìëåêåòòiê åñåáiíi» 2003 æûë¹û ì¸ëiìåòòåði ïàéäàëàíûë¹àí.
32
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
²àçàºñòàí îðìàíûíû» ¸ðò¾ðëiëiãií îíû» òàáè¹è-êëèìàòòûº æ¸íå òîïûðຠæà¹äàéëàðû àíûºòàéäû. ¶ëêåí æåðäi àëûï æàòºàí Áàòûñ Ñiáið îéïàòûíû» (²îñòàíàé,
Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí, Àºìîëà, Ïàâëîäàð îáë.) æàë¹àñûíäà ê¼êòåðåê àðàëàñºàí ºàéû»äû øîº îðìàíäàð øà¹ûí áîëûï øàøûðàï îðíàëàñºàí. ²½ð¹àº áèiê æåðëåðäå ºàðà¹àéëàð ¼ñåäi.
Ñîëò¾ñòiê-áàòûñòà (²îñòàíàé îáëûñû) àðàëøûºòû ºàðà¹àé îðìàíäàðû îðíàëàñºàí. ²àçຠøîºûñû òåððèòîðèÿñûíäà áiðíåøå òîï áîëûï ºàðà¹àéëû îðìàíäàð ¼ñêåí,
îíû» ò¼ìåíãi æà¹ûíäà II-III áîíèòåòòi» æ¸íå øîºû áàñû ìåí áàóðàéûíäà V-Vá
áîíèòåòòi» åêïå ºàðà¹àéëàðû îðíàëàñºàí.
Åðòiñ ¼çåíiíi» î» æà¹àëàóûíäà ºàëäûº æîëຠºàðà¹àé îðìàíäàðû îðíàëàñºàí. Á½ë
æåðäå ºàðà¹àé îðìàíäàðû ½çûí, æi»iøêå æîëຠò¸ðiçäi áîëûï º½ìäû òîïûðàºòàðäà
¼ñåäi. Á½ë, íåãiçiíåí, III-V áîíèòåòòi» òàçà åêïå ºàðà¹àéëàðû, îðòàøà æóàíäû¹û 0,4
æ¸íå ê¼ï æåði ñèðåê. ²½ð¹àº àóà ðàéû îðìàí ¼ñiðó æà¹äàéûíà ºîëàéñûç. Îðìàííû»
íåãiçãi ò¾ðëåði - º½ð¹àº ºàðà¹àéëû îðìàíäàð. Á½ðûí äà, ºàçið äå æîëàºòû ºàðà¹àéëû
îðìàíäàð ºàðºûíäû êåñiëäi æ¸íå êåñiëiï æàòûð.
Åðòiñ ¼çåíi ñó ºîéìàñûíû» î» òàðìà¹ûí ºîñà àë¹àíäà, ²àçàºñòàí Àëòàéû øûðøà
(Picea obovata), ñàìûðñûí (Abies sibirica), áàëºàðà¹àé (Larix sibirica), ñàìûðñûí ºàðà¹àé
(Pinus sibirica), ºàéû» (Betula verrucosa, B. pubescens) æ¸íå ê¼êòåðåê (Populus tremula)
îðìàíäàðûìåí æàáûë¹àí. Ñàìûðñûí ºàðà¹àé òàóäû» æî¹àð¹û æຠá¼ëiãií àëûï æàòûð,
ò¼ìåíäå áàëºàðà¹àé, ñàìûðñûí, øûðøà ¼ñåäi. ²àðà¹àé ²àëáû æîòàñûíäà, Îëáû ¼çåíiíi»
໹àðûíäà æ¸íå ñèðåê Îáà ¼çåíi ໹àðûíäà êåçäåñåäi. Àëòàéäû» åêïå îðìàíäàðû ê¼ïòåãåí æûëäàð áîéû ²àçàºñòàííû» íåãiçãi îðìàí øèêiçàòû ºîéìàñû áîëûï êåëäi, ñ¼éòiï
ºàðºûíäû êåñiëäi. Îëàðäû» îðíûíà ºàéû»äàð, á½òàëàð ìåí ø¼ïòåð ¼ñòi.
Æàð Àëàòàóûíû» ñîëò¾ñòiê áàóðàéûíäà Îðòà Àçèÿëûº ò½ºûìíàí áàñºà ñiáið
ñàìûðñûíû (Abies sibirica) êåçäåñåäi. Òàó îðìàíäàðûíû» îðíàëàñóûíäà òiê àéìàºòûº
àíûº áàéºàëàäû: ò¼ìåíãi æàºòà æàïûðàºòû, îðòà á¼ëiãiíäå - ºûëºàí æàïûðàºòû æ¸íå
æàïûðàºòû, æî¹àð¹û á¼ëiãiíäå - ºûëºàí æàïûðàºòû à¹àøòàð ¼ñåäi.
Ñîëò¾ñòiê Òÿíü-Øàííû» à¹àø ¼ñiìäiêòåði ê¼áiíå ñîëò¾ñòiê áàóðàéëàðûíäà¹û àéìàºòà îðíàëàñàäû. Òàó åòåãiíäå á½òàëàð, 1000-1200 ì áèiêòiêòå æàïûðàºòû îðìàíäàð
¼ñåäi. 1300 ì áèiêòiêòå æàïûðàºòû îðìàí¹à Òÿíü-Øàíü øûðøàñû (Picea schrenkiana)
àðàëàñàäû, àë 1500-äåí 2800 ìåòðãå äåéií òàçà åêïå øûðøàëàð ¼ñåäi. Á½ë àéìàºòàí àðû
ºàðàé øûðøàíû àðøà (Juniperus òóûñ ò¾ðëåði) àóûñòûðàäû, îë áiðòiíäåï Àëüïi øàë¹ûíûíà àéíàëàäû.
Áàòûñ Òÿíü-Øàíü îðìàíäàðûíäà Òÿíü-Øàíü øûðøàñû (Picea schrenkiana)
êåçäåñïåéäi. Ñàéëàð ìåí ໹àðëàðäà ê¼áiíå àëìàíû» (Malus sieversii, M. neidzwetzkiana,
M. kirgisorum), ¼ðiêòi» (Armeniaca vulgaris), àëøàíû» (Prunus sogdiana), øûð¹àíàºòû»
(Hippophae rhamnoides), ºàðàºàòòû» (Ribes spp.), ò໺óðàéäû» (Rubus idaeus), á¼ðiºàðàºàòòû» (Berberis spp.), ¾øºàòòû» (Lonicera spp.), èòì½ðûííû» (Rosa spp.) æåìiñòi îðìàíäàðû êå» òàðàë¹àí. 2000 ì-äåí 3000 ì áèiêòiêòå àðøà (Juniperus spp.) îðìàíäàðû ¼ñåäi.
Àðàë ìà»û ²àðຽìû, Ìîéûíº½ì, ²ûçû뺽ì ø¼ëäåðiíäå, Áàëºàø ê¼ëiíi» î»
æà¹àëàóûíäà, Àëàê¼ë ìåí Çàéñàí ø½»ºûðëàðûíäà ñåêñåóië îðìàíäàðû ¼ñåäi. Îñû æåðëåðäå á½òàëàðäàí - æû»¹ûë (Tamarix òóûñû ò¾ðëåði), øå»ãåë (Halimodendron halodendron),
àðøà (Juniperus spp.), ø¼ë ºàðà¹àíû (Caragana spp. Ammodendron spp.) ¼ñåäi.
Òî¹àéëû îðìàíäàð î»ò¾ñòiê ¼çåíäåðiíi» æà¹àëàóëàðûíäà, íåãiçiíåí, æèäå (Elaeagnus
angustifolia), òàë (Salix spp.), æû»¹ûë (Tamarix spp.), øå»ãåë (Halimodendron halodendron),
æ¾çãií (Callidonum spp.), á¼ðiºàðàºàò (Berberis spp.), ò¾éåñi»ið (Athraphaxis teretifolia)
¼ñåäi. Ñîíûìåí ºàòàð á½ë æåðäå òåðåêòi» åðåêøå ò¾ði - òîð໹û (Populus diversifolia)
æ¸íå ¼çåí ñ¾éãiø íåìåñå ñî¹äû ºàëäûº øà¹àíû (Fraxinus sogdiana) ¼ñåäi.
Æàéûëìà îðìàíäàð ¼çåí æà¹àëàóëàðûí áîéëàé ¼ñåäi. Á½ë æåðäå, íåãiçiíåí, òàë
(Salix spp.), øà¹àí (Populus tremula), òåðåê (Populus nigra, P. alba), ºàéû» (Betula pendula),
33
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
ìîéûë (Padus avium), ºàíäà¹àø (Alnus glutinosa), àë Æàéûº ¼çåíi áîéûíäà åìåí (Quercus
robur) ¼ñåäi. Á½ë îðìàíäàð ñóäû ºîð¹àó æ¸íå îíû ðåòòåóäå ìà»ûçäû ð¼ë àòºàðàäû.
Îðìàíäàðäû» ºîð¹àó ºàñèåòiíi» ìà»ûçû çîð. Ñîíû» iøiíäå Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí, ²îñòàíàé, Àºìîëà, Ïàâëîäàð îáëûñòàðûíäà¹û º½ð¹àº æàçûºòûº, ø¼ëåéò ïåí
ø¼ëäi àóäàíäàðäà¹û øîº îðìàíäàð òîïûðຠïåí àóûëøàðóàøûëûº äàºûëäàðûí æèi
ºàéòàëàíûï ò½ðàòûí øà»äû áîðàíäàðäû» êåði ¸ñåðëåðiíåí ºîð¹àóäà ¾ëêåí ð¼ë àòºàðàäû. Îëàð æåëäi» æûëäàìäû¹ûí ò¼ìåíäåòåäi, ìèêðîêëèìàò ò¾çåäi, äàëàíû ûë¹àëìåí
ºàìòàìàñûç åòó æà¹äàéûí æàºñàðòàäû.
Øû¹ûñ ²àçàºñòàííû» Ñåìåé àéìà¹û ìåí Ïàâëîäàð îáëûñûíäà¹û Åðòiñ ìà»ûíäà
º½ìäû òîïûðàºòàðäà ¼ñåòií æîëຠºàðà¹àé îðìàíäàðûíû», ø¼ëäå ñåêñåóiëäi îðìàíäàðäû» òîïûðຠºîð¹àó, åãiñòiê ºîð¹àóäà ìà»ûçû áàð. Îëà𠺽ìäû áåêiòåäi æ¸íå îëàðäû» àóûëøàðóàøûëûº äàºûëäàðûí ê¼ìiï òàñòàóûíàí ºîð¹àéäû. Òàó îðìàíäàðû òàó
áåòêåéëåðií ºèðàòàòûí ýðîçèÿëûº ¸ñåðëåðäåí ºîð¹àéäû.
Òàó åòåãiíäå, òàóäû» æî¹àð¹û áåëäåói ìåí àëüïi øàë¹ûíäàðûíäà, ñîíûìåí ºàòàð
ø¼ëäi ñåêñåóiëäi æåðëåðäå æàéûëûìäûº æåðëåðäi» áîëóû, åãåð îðìàí æ¸íå ìàë øàðóàøûëû¹û ì¾ääåñiíå ñàé ìàë áà¹ó ò¸ðòiái ðåòòåëãåí æà¹äàéäà ìàë øàðóàøûëû¹ûí äàìûòó¹à ºîëàéëû æà¹äàé òó¹ûçàäû.
Îðìàí ºîðûíû» ñ¾ðåê ê¼çi, òåõíèêàëûº øèêiçàò (ñà¹ûç, à¹àø ºàáû¹û, ºûëºàí
æàïûðຠæ¸íå ò.á.), òà¹àìäûº (ñà»ûðàóº½ëàºòàð, æèäåêòåð, æàáàéû æåìiñòåð ìåí æ໹àºòàð, æàáàéû æàíóàðëàð åòi, à» òåðiñi æ¸íå ò.ñ.) æ¸íå ä¸ðiëiê ºîð ðåòiíäå ìà»ûçû çîð.
Ñîíûìåí ºàòàð îðìàííû» àëóàí ò¾ðëi ïàéäàëû æàºòàðûí åñêåðãåí æ¼í: ¸ëåóìåòòiê
(òûíû¹ó ºîðëàðû, áàëüíåîëîãèÿëûº, ñàÿõàòòûº, ñïîðòòûº) æ¸íå ºîð¹àíûø (ýðîçèÿ¹à
ºàðñû, ñó ºîð¹àó, ñó ðåòòåó, àóà ðàéûí ò¾çó æ¸íå ò.á.).
Îðìàí - áèîñôåðàíû» áà¹à æåòïåñ ìà»ûçäû ñåðiãi (îðìàí áiðëåñòiãi), îë áèî¸ðò¾ðëiëiêòi» æî¹àðû øî¹ûðëàí¹àíûí ê¼ðñåòåòií åä¸óið òèiìäi öåíîçäà𠺽ðàäû.
Ñû îí æûëäûºòàðäà ²àçàºñòàí îðìàíû åä¸óið çàðäàï øåêòi. ´òêåí ¹àñûðäû»
90-øû æûëäàðûíäà¹û ýêîíîìèêàëûº òîºûðàó ºàðæûíû» áiðøàìà ºûñºàðóûíà æ¸íå
îðìàí øàðóàøûëû¹ûí ìåìëåêåòòiê ðåòòåóäi» ¸ëñiðåóiíå ¸êåëiï ñîºòûðäû. Îðìàí ìåí
îðìàí ºîð¹àó æ½ìûñòàðû ¸ëñiðåï, àïàòòû îðìàí ¼ðòòåðiíå, ºàñàºûëûºòû» ê¼áåþiíå,
îðìàíäû ïàéäàëàíóäû» ê¼ï á¼ëiãi çà»ñûç ºîëäàð¹à ¼òóiíå, ñîíû» í¸òèæåñiíäå åä¸óið
áà¹àëû îðìàí àëºàïòàðûíû» òîçóûíà ¸êåëiï ñîºòûðäû. °ñiðåñå, Ïàâëîäàð ìåí Øû¹ûñ
²àçàºñòàí îáëûñûíû» Ñåìåé àéìà¹ûíäà¹û æîëàºòû ºàðà¹àé îðìàíäàðû ê¼ï çàðäàï
øåêòi, Àºìîëà, ²îñòàíàé, Ñîëò¾ñòiê ²àçàºñòàí æ¸íå Æàìáûë îáëûñòàðûíäà ¼ðòåíãåí
îðìàíäàð ê¼ëåìi ½ë¹àéäû.
1.4-êåñòå
1999-2003 æûëäàð êåçå»iíäåãi îðìàí ºîðû òåððèòîðèÿñûíäà¹û îðìàí ¼ðòòåðiíi»
äèíàìèêàñû
Îðìàí ¼ðòòåði
1999
2000
2001
2002
2003
946
990
786
668
37703
´ðò áîë¹àí îðìàí ê¼ëåìi, ãà
26500
27995
30863
31426
6608
Ñîíû» iøiíäå îðìàíìåí æàáûë¹àí ê¼ëåìi,
ãà
20684
12914
20013
15718
68145
Îðìàí ¼ðòiíi» êåëòiðãåí çèÿíû, ìëí. òå»ãå
89
108
359
184
157
Áið ¼ðòòi» îðòàøà ê¼ëåìi, ãà
28
28
39
47
157
Áàñòàë¹àí îðìàí ¼ðòòåðiíi» ñàíû, îºè¹àëàð
*²Ð ÀØÌ Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòiíi» ì¸ëiìåòòåði.
34
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
²àðæûíû» æåòiñïåóiíåí îðìàíäû ºàëïûíà êåëòiðó ê¼ëåìi (1.5-ñóðåò) ºûñºàðäû,
á½ë îëàðäû» æàñ åðåêøåëiãiíå, áèîëîãèÿëûº º½ðûëûìûíû» æà¹äàéûíà êåði ¸ñåðií
òèãiçäi, ¼ðòåíãåí îðìàíäàð ìåí êåñiëãåí îðìàíäàðäû» ¼ñóiíå ¸êåëiï ñîºòû.
Ñû æûëäàðû æà¹äàé æàºñàðà áàñòàäû. ¶êiìåò øåøiìi áîéûíøà ºàòòû çàðäàï
øåêêåí Åðòiñ ìà»û ºàðà¹àé îðìàíû òåððèòîðèÿñûíäà åêi ìåìëåêåòòiê òàáè¹è îðìàí
ðåçåðâàòû: "Åðòiñ îðìàíû" æ¸íå "Ñåìåé îðìàíû" º½ðûëäû. Êàòîí-²àðà¹àé ìåìëåêåòòiê
½ëòòûº òàáè¹è áຠ½éûìäàñòûðûëäû. ιàí ê¼ëåìi 643,5 ìû» ãà Àëòàéäû» áà¹àëû îðìàí ñiëåìi êiðåäi. ²ûëºàí æàïûðàºòû æ¸íå ñåêñåóië åêïå à¹àøòàðûí 10 æûë¹à äåéií
êåñóãå òûéûì ñàëûíäû. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» æà»à Îðìàí êîäåêñi (2003 æ.)
ºàáûëäàíäû, îë îðìàí áàñºàðó æ¾éåñií æåòiëäiðóãå æ¸íå îëàðäû ºîð¹àó¹à, ½äàéû ¼íäiðóãå
æà¹äàéëàð æàñàó¹à áà¹ûòòàë¹àí ìåìëåêåòòiê ñàÿñàòòû æ¾ðãiçóäi ºàìòàìàñûç åòåäi. Ðåñïóáëèêà ¾êiìåòi "²àçàºñòàí îðìàíäàðû" áà¹äàðëàìàñûí ºàáûëäàäû, îíäà 2004-2006
æûëäàðäà îðìàíäû ºàëïûíà êåëòiðó æ¸íå îëàðäû ºîð¹àó æ½ìûñòàðûí æ¾ðãiçóäi ºàðàñòûðàäû, "Îðìàíäû ºîð¹àó æ¸íå îíû ½ë¹àéòó" æîáàñû iñêå àñûðûëóäà.
1.5-ñóðåò
1992-2003 æ. îðìàí ºîðûíû» òåððèòîðèÿñûíäà îðìàíäû ½äàéû ¼íäiðó äèíàìèêàñû*
1.1.2 Æàíóàðëàð ¸ëåìi
²àçàºñòàí ôàóíàñû ê¸ñiïòiê æ¸íå øàðóàøûëûº ìàºñàòòà êå» ïàéäàëàíûëàòûí
æ¸íå ºàòà» ºîð¹àëàòûí àëóàí ò¾ðëi æàíóàðëàð ò¾ðëåðiíåí ò½ðàäû. Á½ë æåðäå îìûðòºàëû æàíóàðëàðäû» 835 ò¾ði áàð, îíû» iøiíäå ñ¾òºîðåêòiëåðäi» 178 ò¾ði, º½ñòàðäû»
487 ò¾ði (îëàðäû» 396-ñû - ½ÿëàéòûí º½ñòàð), áàóûðûìåí æîð¹àëàóøûëàðäû» 49 ò¾ði,
ºîñìåêåíäiëåðäi» 12 ò¾ði, áàëûº ïåí ä¼»ãåëåê àóûçäûëàðäû» 107 ò¾ði òiðøiëiê åòåäi.
2003 æûë¹û åñåï ì¸ëiìåòòåði áîéûíøà ðåñïóáëèêàäà ò½ÿºòû æàíóàðëàðäû» ñàíû
86,4 ìû» áàñ áîëäû, îíû» íåãiçãi ¾ëåñi åëiê (Carpeolus pygargus) - 39%, àºá¼êåí (Saiga
tatarica) - 25%, äî»ûç (Sus scrofa) - 12% æ¸íå ñiáið òàó åøêiñi (Capra sibirica) -10% òèåäi.
35
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Òåðiñi áà¹àëû à» ñàíû 3627,9 ìû» áàñ, îíû» áàñûì á¼ëiãi Àºìîëà, ²àðà¹àíäû (38%äàí), Àëìàòû, Øû¹ûñ ²àçàºñòàí ìåí ²îñòàíàé (5%-äàí) îáëûñòàðûíäà òiðøiëiê åòåäi.
²àíàòòû æàáàéû º½ñ ñàíû 9289,8 ìû» áàñ, îíû» 45% ¾éðåêòåð (Anas spp.), 37% ºàçäàð (Anser spp.), 10% - ºàñºàëäàºòàð (Fulica atra), 3% - øiëäåð (Lagopus spp.), 3% øàëøûºøûëàð (Limicolae) æ¸íå 1% - ºûð¹àóûëäàð (Phasanius spp.). 1.5-êåñòåäå à»øûëûº æàíóàðëàðäû» íåãiçãi ò¾ðëåðiíi» ñàíûíû» äèíàìèêàñû æûëäàðìåí áåðiëãåí.
Æàíóàðëàðäû» à»øûëûº ò¾ðëåði (äàðàëàðû) ñàíûíû» äèíàìèêàñû
Æàíóàðëàð ò¾ðëåði
Á½ëàí (Alces alces)
Àþ (Ursus acrtos)
Ìàðàë (Cervus elaphus sibiricus)
Åëiê (Carpeolus pygargus)
Òàóåøêi (Capra sibirica)
Äî»ûç (Sus scrofa)
Îíäàòð (Ondatra zibethicus)
Ñóûðëàð (Marmota bobac, M.menzbieri,
M.caudate, M.baibacina)
Á½ë¹ûí (Martes zibellina)
²½äûð (Moschus moschiferus)
´çåí êàìøàòû (Castor fiber)
Ñiëåóñií (Lynx lynx)
Ò¾ëêi (Vulpes vulpes)
²àðñຠ(Vulpes corsac)
Áîðñûº (Meles meles)
²îÿíäàð (Lepus timidus, L.europaeus,
L.tolai)
Àºêiñ (Mustela erminea)
ʾçåí (Mustela eversmanni)
Òèií (Sciurus vulgaris)
²ûð¹àóûë (Phasanius colchicus)
Ìå»iðåó º½ð (Tetrao urogallus)
²àçäàð (Anser spp.)
¶éðåêòåð (Anas spp.)
²½ðëàð (Lyrurus tetrix)
²àñºàëäຠ(Fulica atra)
Øiëäåð (Lagopus lagopus, L.mutus, Perdix
perdix, P.daurica)
µëàð (Tetraogallus himalayensis)
Á¼äåíå (Coturnix coturnix)
Êåêiëiê (Alectoris kakelik)
Øàëøûºøûëàð (Limicolae)
Êåïòåðëåð (Columba spp.)
2001
2002
1.5-êåñòå
1999
2000
2003
1750
980
5732
25590
10582
8966
155900
1002700
1739
1100
5492
28441
12568
6872
191000
985600
1830
1200
6749
43561
14335
15692
341400
2019600
1610
1100
4912
39524
13691
11111
296602
2159787
—
1334
6589
49650
15732
14400
393386
1614377
2500
270
—
—
—
—
—
—
3500
—
—
—
—
—
—
—
3500
360
2200
—
—
—
—
—
3550
360
2990
—
—
—
—
—
3957
644
3407
797
183092
113272
25774
1349092
—
—
—
120000
2700
—
—
—
—
—
—
—
—
130417
4461
—
—
—
—
—
—
—
—
204023
5590
—
—
—
—
—
—
—
—
137657
6718
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
105933
196391
63928
189328
9072
4890000
11828000
349000
1342000
1203000
3050
565500
225000
259000
459900
*²Ð ÀØÌ Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòiíi» ì¸ëiìåòòåði.
36
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
Æàíóàðëàðäû» íåãiçãi à»øûëûº ò¾ðëåðiíi» òàáûñû*
Æàíóàðëàð ò¾ðëåði
Àþ (Ursus acrtos)
Ìàðàë (Cervus elaphus sibiricus)
Åëiê (Carpeolus pygargus)
Òàóåøêi (Capra sibirica)
Äî»ûç (Sus scrofa)
Îíäàòð (Ondatra zibethicus)
Ñóûðëàð (Marmota bobac, M. menzbieri, M.caudate,
M.baibacina)
Á½ë¹ûí (Martes zibellina)
Ò¾ëêi (Vulpes vulpes)
²àðñຠ(Vulpes corsac)
Áîðñûº (Meles meles)
²îÿíäàð (Lepus timidus, L.europaeus, L.tolai)
Ñàðûê¾çåí (Mustela sibirica)
ʾçåí (Mustela eversmanni)
Òèií (Sciurus vulgaris)
²½íó (Gulo gulo)
²ûð¹àóûë (Phasanius colchicus)
Ìåi »iðåó º½ð (Tetrao urogallus)
²àçäàð (Anser spp.)
¶éðåêòåð (Anas spp.)
²½ðëàð (Lyrurus tetrix)
²àñºàëäຠ(Fulica atra)
Øiëäåð (Lagopus lagopus, L.mutus, Perdix perdix,
P.daurica)
Á¼äåíå (Coturnix coturnix)
Êåêiëiê (Alectoris kakelik)
Øàëøûºøûëàð (Limicolae)
Êåïòåðëåð (Columba spp.)
Ò¾ðêåïòåð (Streptopelia spp.)
Ñóº½ç¹ûí (Phalacrocorax carbo)
2001
2002
1.6-êåñòå
2003
20
154
882
227
148
14893
14035
23
153
1115
256
260
5308
5030
19
103
1108
139
187
11795
20077
139
1392
230
3
27203
42
—
154
—
2658
—
14925
123501
419
6706
330
205
288
1
22
17353
69
22
422
—
2542
—
31461
240783
1532
13515
5274
2234
2032
358
70
37965
98
74
627
2
7912
2
39583
351369
4744
28864
5080
145
576
27
562
121
4
510
1692
143
1877
32
—
356
4661
612
4694
—
—
*²Ð ÀØÌ Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòiíi» ì¸ëiìåòòåði
Ðåñïóáëèêàäà¹û à»øûëûº øàðóàøûëû¹ûíû» æàëïû ê¼ëåìi 238,0 ìëí. ãà, îíû»
117,0 ìëí. ãà à»øûëûº øàðóàøûëû¹ûíà áåêiòiëãåí. 2003 æûëû ðåñïóáëèêà áîéûíøà
à»øûëûº øàðóàøûëû¹ûí æ¾ðãiçóãå 345,9 ìëí. òå»ãå æ½ìñàëäû, îíû» 187,7 ìëí. òå»ãåñi
(54%) - ðåñïóáëèêàëûº áþäæåò ºîðû åñåáiíåí, 61,4 ìëí. òå»ãå (18%) - æåðãiëiêòi áþäæåò. À»øûëûº øàðóàøûëû¹ûíà áåêiòiëãåí æåð 843 øòàòòà¹û ºîðûºøûëàðìåí ºîð¹àëàäû. Ñî¹àí ºàðàìàé, à»øûëûº ò¸ðòiáií á½çóøûëàðìåí æ¸íå ºàñàºûëàðìåí ê¾ðåñ
íåãiçãi ì¸ñåëå áîëûï îòûð.
37
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
1.7-êåñòå
Æàáàéû æàíóàðëàðäû ½äàéû ¼ñiðó ìåí ºîð¹àó¹à á¼ëiíãåí áþäæåò ºîðûí á¼ëó
(ìû» òå»ãå)*
Áà¹ûòòàð
Æàáàéû æàíóàðëàðäû ºîð¹àó¹à æ¸íå ºàéòà ½äàéû ¼ñiðóãå á¼ëiíãåí ºîðëàð áàðëû¹û
Îíû» iøiíäå:
Àºá¼êåíäåðäi (Saiga tatarica) ºîð¹àó¹à
Àºá¼êåíäåðäi» ñàíûí åñåïòåóãå
²àñºûðäû» (Canis lupus) ñàíûí ðåòòåó
Æåäåë øàðàëàð
Èíñïåêòîðëàð æ½ìûñòàðû
2003
2004
125,8
232,5
40,0
7,5
10,0
14,3
53,9
80,0
9,1
10,0
44,0
89,3
*²Ð ÀØÌ Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòiíi» ì¸ëiìåòòåði
²àçàºñòàíäà òiðøiëiê åòåòií 835 ò¾ð æàíóàðäû» 125 ò¾ð ìåí ò¾ð òàðìà¹û: îìûðòºàëû æàíóàðëàð, îíû» iøiíäå áàëûºòàð - 16, ºîñìåêåíäiëåð - 3, áàóûðûìåí æîð¹àëàóøûëàð - 10, º½ñòàð - 56, ñ¾òºîðåêòiëåð - 40 (1 ò., 1 á., 3-øi áàñûëûì, 1996 æ.), 96 ò¾ð
îìûðòºàñûç æàíóàðëàð: áóûëòûº º½ðòòàð - 2, º½ðëûº ìîëëþñêiëåði - 6, øàÿíò¸ðiçäiëåð
- 1, ¼ðìåêøiò¸ðiçäiëåð - 2 æ¸íå æ¸íäiêòåð - 85 (1 ò., 2 á., 3-øi áàñûëûì, 2004 æ.)
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ²ûçûë êiòàáûíà åíãiçiëäi.
Æîéûëûï êåòêåí ñ¾òºîðåêòiëåðãå ìûíàëàð æàòàäû:
1.
Ò½ðàí æîëáàðûñû (Panthera tigris virgata)
2.
²àçàºñòàí º½ëàíû (Equus hmionus finschi)
3.
²àáûëàí (Acinonyx jubatus)
Îìûðòºàñûçäàð ôàóíàñûíû» åñåáií àëó ¸ëi áiòêåí æîº, ñið¸, íàºòû áàð ò¾ðëåðäi»
òåê æàðòûñû ¹àíà áåëãiëi áîëñà êåðåê. Äåãåíìåí, ²àçàºñòàíäà 80 000 îìûðòºàñûç æàíóàðëàð òiðøiëiê åòåòiíi àíûºòàëäû, îíû» iøiíäå 60 000 ò¾ði æ¸íäiêòåð (Ìèòÿåâ æ¸íå
áàñºàëàð, 2005).
Ƹíäiêòåðäû» ²àçàºñòàí ôàóíàñûíäà áåëãiëi 550 ò½ºûìäàñûíû» òåê 100-ãå æóûº
ò½ºûìäàñû ¹àíà çåðòòåëãåí æ¸íå çåðòòåëãåí ò¾ð º½ðàìû 40%-äàí àñïàéäû, îëàðäû»
áèîëîãèÿëûº, ýêîëîãèÿëûº åðåêøåëiêòåði ìåí òàðàëóû ¼òå íàøàð çåðòòåëãåí.
°ëåìäiê ôàóíàäà¹û ²àçàºñòàí îìûðòºàñûçäàð ôàóíàñûíû» ¾ëåñi
38
1.6-ñóðåò
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
²àçàºñòàíäà òiðøiëiê åòåòií îìûðòºàñûç æàíóàðëàð ò¾ðëåðiíi» ñàíû
Arthropoda
Annelides
Nemertina
Nemathelminthes
Plathelminthes
80000
100
10
500
100
Coelenterata
Spongia
Protozoa
Mollusca
10
6
10000
300
Ƹíäiêòåð ò¾ðëåðiíi» ¸ðò¾ðëiëiãi ìåí îëàðäû» ýêîëîãèÿëûº òîïòàðû àéìàºòû»
ëàíäøàôòòû-ýêîëîãèÿëûº æà¹äàéûíû» ñïåêòðiíå áàéëàíûñòû, 1.8-êåñòåäå êåëòiðiëãåí.
²àçàºñòàíäà¹û æ¸íäiêòåð ìåí ¼ðìåêøiò¸ðiçäiëåðäi» îòðÿäòàðû 10-ºîñûìøàäà
áåðiëãåí. Êåëòiðiëãåí ì¸ëiìåòòåð áîéûíøà ýêîëîãèÿëûº áiðëåñòiê îðìàíäû äàëà ìåí
èíòðàçîíàëüäû áèîòîï - ñó æà¹àëàóëàðû æ¸íäiêòåðãå áàé.
1.8-êåñòå
Ƹíäiêòåðäi» ýêîëîãèÿëûº òîïòàðûí òàáè¹è àéìàºòàð áîéûíøà á¼ëó
Ýêîëîãèÿëûº òîïòàð Äàëàëû
îðìàí
Äåíäðîáèîíò
Õîðòîáèîíò
Èîíòòàð
Ýïèãåîáèîíò
Ñòðàòîáèîíò
Íèäèêîëäàð
Ðèïèêîëäàð
Íèâèêîëäàð
Êîïðîáèîíò
Ìèöåòîáèîíò
Ìèðìåêîôèë
²àç¹ûø ãåîáèîíòòàð
Òåñêiø ãåîáèîíòòàð
16,4
46,2
6,6
1,1
14,1
5,3
0,2
—
4,4
1,2
1,4
1,5
1,6
Äàëà
—
64,3
14,6
1,3
0,7
13,1
—
—
4,5
—
0,1
0,1
1,3
ؼëäåð
Ñó
æà¹àñû
²½ìäû
2,9
7,4
4,7
3,8
21,7
2,4
47,5
—
4,2
0,2
1,1
1,7
2,4
13,5
8,2
0,8
13,1
—
59,4
—
—
2,7
—
2,1
0,2
—
Ñàçäû
14,3
23,1
0,4
9,1
—
46,5
—
—
1,2
—
2,0
1,2
2,2
Òàóëàð
Øà¹ûë
Àëàñàòàó
Áèiêòàó
8,1
16,3
0,3
23,9
—
49,2
—
—
0,3
—
0,5
0,1
1,3
12,1
45,1
11,2
2,5
14,3
1,1
3,2
—
3,5
2,1
3,2
0,5
1,2
—
9,3
2,7
1,3
6,2
—
38,1
42,1
0,1
—
0,1
—
0,1
Ðåñïóáëèêàäà æàíóàðëàð ¸ëåìií ºîð¹àó æ¸íå òèiìäi ïàéäàëàíó ì¸ñåëåëåði ¼òå ìà»ûçäû æ¸íå ¼ç øåøiìií òàëàï åòåäi. Àéòà êåòêåí æ¼í, ñû æûëäàðû ²àçàºñòàíäà
îñû áà¹ûòòà àðíàéû æ½ìûñòàð æ¾ðãiçiëäi:
1) 2004 æûëû åëiìiçäi» Ïàðëàìåíòi òàðàïûíàí "Æàíóàðëàð ¸ëåìií ºîð¹àó, ºàéòàäàí ½äàéû ¼ñiðó æ¸íå ïàéäàëàíó òóðàëû" ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» æà»à çà»û ºàáûëäàíäû;
2) 2005 æûëäû» íàóðûçûíäà ²Ð ¶êiìåòi 2005-2007 æûëäàðäà ñèðåê êåçäåñåòií
æ¸íå º½ðûï áàðà æàòºàí ò½ÿºòû æàíóàðëàð ìåí àºá¼êåíäåðäi ºîð¹àó æ¸íå ºàëïûíà
êåëòiðó áà¹äàðëàìàñûí ºàáûëäàäû.
39
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
1.1.3. ²àçàºñòàííû» æàíóàðëàðû ìåí ì¸äåíè ¼ñiìäiêòåðiíi»
æàáàéû òóûñòàðûí ºîð¹àó
Àóûë øàðóàøûëû¹û ¾øií ìà»ûçäû (àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiê) æàëïû¹à îðòຠì¸ñåëå Á°
ºîð¹àó æ¸íå ò½ðàºòû ïàéäàëàíó 1997 æûëû Á° òóðàëû Êîíâåíöèÿíû» ¾øiíøi Êîíôåðåíöèÿñûíäà áåêiòiëäi, îíäà îñû ñ½ðຠæàéëû III/11 øåøiì ºàáûëäàíäû. Àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiê (ÀÁ°) äåãåíiìiç - àòà òåêòåði ò¾ðëåðiìåí òåêòiê ò½ºûì àëìàñòûðó¹à ºîëàéëû
àóûëøàðóàøûëûº äàºûëäàðûíû» øû¹ó àòà òåãi ò¾ðëåði ìåí îëàð¹à òóûñ ò¾ðëåð, ñîíûìåí ºàòàð òàáè¹è ÀÁ°-òåí ñ½ðûïòàó àðºûëû àëûí¹àí ¼ñiìäiê ñ½ðûïòàðû ìåí æàíóàðëàð ò½ºûìäàðû.
Êîíôåðåíöèÿäà ê¼ðñåòiëãåí øåøiìäåð Á° òóðàëû Êîíâåíöèÿíû» ê¼ïæûëäûº áà¹äàðëàìà æ½ìûñòàðûíà íåãiçäåëãåí. Îë îñû áà¹ûòòà øåøiëóãå òèiñòi êåëåñi íåãiçãi ìiíäåòòåðäi á¼ëåäi:
l àãðîæ¾éåäåãi áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiêêå àóûëøàðóàøûëûº æ½ìûñòàðûíû» æ¸íå
îëàðäû» áàñºà æ¾éåëåðìåí áàéëàíûñûíäà¹û ºîëàéñûç ¸ñåðëåðií àçàéòó æ¸íå
æà¹ûìäû í¸òèæåëåði;
l àóûë øàðóàøûëû¹û ìåí àçûº-ò¾ëiê ¼íåðê¸ñiáiíäå íà¹ûç íåìåñå àºèºàò º½íû
áàð òåêòiê ºîðëàðäû ºîð¹àó æ¸íå ò½ðàºòû ïàéäàëàíó;
l ÀÁ° òåêòiê ºîðëàðûí ïàéäàëàíóäàí ò¾ñêåí ïàéäàíû ¸äië ¸ði òå» á¼ëó.
Á½ë ì¸ñåëåëåðäi» ìà»ûçäû åêåíi àíûº. ÀÁ° òåêòiê ºîðëàðûí ºîð¹àìàñà, àóûëøàðóàøûëûº ¼ñiìäiêòåði ìåí æàíóàðëàðûí ºîëäàí ¼ñiðóäi äàìûòó ìåí iñêå àñûðó ì¾ìêií
åìåñ. ιàí ä¸ëåë - ¸ðò¾ðëi æà¹äàéëàðäû» ¸ñåðiíåí ì¸äåíè äàºûëäàðäû» òåêòiê ýðîçèÿñûíû» áîëóû, ÿ¹íè, îë ê¼ïæûëäûº ñ½ðûïòàó í¸òèæåñiíäå áiðòiíäåï òàóàðëûº ºàñèåòií
æî¹àëòàäû æ¸íå òàáè¹è ºèûíøûëûºòàð¹à (æî¹àð¹û æ¸íå ò¼ìåíãi òåìïåðàòóðà, º½ð¹àºøûëûº, àóðóëàð ìåí çèÿíêåñòåð) ò¼çiìñiç áîëàäû. Îëàðäû» îñû æî¹àëòºàí ºàñèåòòåðií
ºàëïûíà êåëòiðó ¾øií æàáàéû ò¾ðëåðäi» òåêòiê ìàòåðèàëûí ñ½ðûïòàó áà¹äàðëàìàñûíà
êiðãiçó êåðåê. Ñîíäûºòàí, àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiêòi» ¸ðáið ñåðiãiíi» òàáè¹è òàðàëó àéìà¹û
ºàé åëäå áîëìàñûí, îíû» æàëïû ¸ëåìäiê áiðëåñòiê ¾øií ìà»ûçû çîð.
ÀÁ° òåêòiê ºîðëàðûí ïàéäàëàíóäàí ò¾ñêåí ýêîíîìèêàëûº ïàéäàíû îíû» øûººàí åëiíäå ñàºòàëóûíà æà¹äàé æàñàó¹à ¸äië á¼ëñå ¼òå ìà»ûçäû áîëàð åäi. Ìûñàëû,
À²Ø ä¾íèå æ¾çiíi» áàðëûº æåðiíåí ÀÁ° òåêòiê ºîðëàðûí ñ½ðûïòàóäû áåëñåíäi ïàéäàëàíàäû æ¸íå îñûíû» í¸òèæåñiíäå æî¹àðû ¼íiìäi æ¸íå ê¼ï ïàéäàëû êîììåðöèÿëûº
ñ½ðûïòàð àëàäû, áiðຠòàáè¹è òåêòiê ìàòåðèàë àëûí¹àí ìåìëåêåòêå îñû ñ½ðûïòàðäû
ïàéäàëàíó àðºûëû ò¾ñêåí ïàéäàíû» áið á¼ëiãií ºàéòàðóäû ìiíäåòòi íåìåñå ºàæåò äåï
åñåïòåìåéäi. Á½ë òåêòiê ºîðäû» øûººàí æåðiíäå ÀÁ° ñàºòàóäû» ýêîíîìèêàëûº
ì¾ìêiíøiëiêòåðií äàìûòó¹à æà¹äàé æàñàìàéäû æ¸íå îëàðäû» òàáè¹è òåêòiê ºîðäû ñàºòàó¹à øûí ûºûëàñûí æî¹àëòàäû.
Àéòà êåòêåí æ¼í, ÀÁ° òåêòiê ºîðû ìåìëåêåòòi» æ¸íå ¸ëåìäiê ½éûìäàðäû» ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê äàìóû ¾øií ¾ëêåí ìà»ûçû áàð, ¼éòêåíi ìà»ûçäûëû¹û
æà¹ûíàí ñàëûñòûðìàëû åñåïòåãåíäå ýíåðãåòèêàëûº æ¸íå øèêiçàò ºîðëàðûìåí òå» áîëûï îòûð.
1.1.3.1 ´ñiìäiê àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãi
²àçàºñòàíäà ¼ñiìäiêòåðäi» àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãiíi» ¸ëåìäiê ìà»ûçû áàð êåðåìåò òåêòiê
ºîðëàðû øî¹ûðëàí¹àí. 24 àóûëøàðóàøûëûº äàºûëäàðûíû» òåêòiê ¸ëåóåòií àíûºòàéòûí 194 ¼ñiìäiê ò¾ði æàòàäû. Îëàðäû» áiðàçû òåê àóûë øàðóàøûëû¹ûí äàìûòóäà ¹àíà
¼òå áà¹àëû áîëûï ºîéìàé, ñîíûìåí ºàòàð ýêñïîðò ¸ëåóåòií êå»åéòóäå äå ìà»ûçäû.
Æàáàéû àëìàíû» (Ñèâåðñ àëìàñû - Malus sieversii, Íåäçâåöêèé àëìàñû - Malus
niedzwetzkyana) æ¸íå ê¸äiìãi ¼ðiêòi» (Armeniaca vulgaris) æåìiñi ÀÁ° ¸ëåìãå òàíûìàë
40
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
áîëäû. Îëàð Áàòûñ Òÿíü-Øàíü, ²àðàòàó, ²ûð¹ûç Àëàòàóû, Iëå Àëàòàóû, Êåòïåí, Æàð Àëàòàóû æ¸íå Òàðáà¹àòàéäû» òàóëû îðìàíäàðûíäà ¼ñåäi. Ñû çåðòòåóëåð
í¸òèæåñiíäå æàáàéû àëìàíû» òåêòiê áåëãiëåði îñû äàºûëäàðäû» ºàçiðãi òèiìäi êîììåðöèÿëûº ñ½ðûïòàðûíû» áàðëû¹ûíäà áàð åêåíäiãi àíûºòàëäû.
Æàáàéû àëìà ìåí æàáàéû ¼ðiêòi ºîð¹àó¹à æ¸íå òèiìäi ïàéäàëàíó¹à áà¹ûòòàë¹àí
"²àçàºñòàíäà in-situ òàó àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãií ñàºòàó" æîáàñû ºàçiðãi óàºûòòà iñêå àñûðó
êåçå»iíå êiðiñòi.
Ñîíûìåí ºàòàð ¾ëêåí ýêîíîìèêàëûº êåëåøåãi áîëûï ê¸äiìãi ïiñòå (Pistacia vera),
ê¸äiìãi áàäàì (Amygdalus communis) æ¸íå ì¸äåíè æ¾çiìíi» (Vitis vinifera) ²àçàºñòàíäûº òåêòiê ºîðëàðû ñèïàòòàëàäû. ²àçàºñòàíäà á½ë ò¾ðëåðäi» ºèûð ñîëò¾ñòiê òàðàëó
àéìàºòàðû îðíàëàñºàí. Á½ë îñû ò¾ðëåðäi» òàáè¹è ïîïóëÿöèÿëàðûíû» òåêòiê íåãiçäåðiíi»
ºûñºû ñóûº ïåí àÿç¹à ò¼çiìäi åêåíäiãií ê¼ðñåòåäi. Á½ë òåêòiê ºîðëàð ²àçàºñòàíäà
æ¸íå áàñºà äà òåððèòîðèÿñû æî¹àð¹û åíäiêòå îðíàëàñºàí æåðëåðäå ïiñòå, áàäàì, æ¾çiì
äàºûëäàðûíû» ¼ñiï ¼ðêåíäåóií àíûºòàéäû.
²àçàºñòàíäà ºàðàºàòòû» (Ribes sp.) 10 ò¾ði æ¸íå ºàðëû¹àííû» (Glossularia sp.) 1
ò¾ði ¼ñåäi, æåìiñ ¼ñiðó øàðóàøûëû¹û îñû äàºûëäàðäû æèäåê ¼íiìäåðií ¼íäiðóãå òàïøû
¼íäiðiñòåðãå êå» ê¼ëåìäå òèiìäi ïàéäàëàíó¹à ºàìòàìàñûç åòóãå òèiñ æ¸íå ºàìòàìàñûç
åòå àëàäû.
²àçàºñòàí ê¼ê¼íiñ ÀÁ°-íå ñ¸áiç (Daucus cordata), ºàðàîò (Portulaca olevacea), ºàñºûðæåì (Asparagus), ïèÿç æ¸íå ñàðûìñຠ(Alliums sp.) æàòàäû. Ïèÿç áåí ñàðûìñ຺à
åðåêøå ê¼»ië àóäàðó êåðåê. Àòà òåãi ò¾ðëåðií ºîñºàíäà, ðåñïóáëèêàäà îñû äàºûëäàðäû»
æàáàéû òóûñòàðûíû» 120 ò¾ði ¼ñåäi. Îñû áàé òåêòiê ìàòåðèàë ½ëòòûº äå»ãåéäå ¹àíà
åìåñ, ä¾íèå æ¾çiëiê áà¹àëû áîëûï îòûð.
Ѹíäiê ã¾ë ¼ñiìäiêòåðiíi» òàáè¹è àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãií ìå»ãåðóäi» ¾ëêåí êåëåøåãi
áàð. ²ûç¹àëäàºòàð åëi äåï Ãîëëàíäèÿíû àéòàäû. Äåãåíìåí, îñû ¼ñiìäiêòi» ò¾ð ìåí
ò½ºûìäûº ¸ðò¾ðëiëiãi ²àçàºñòàíäà øî¹ûðëàí¹àí. Á½ë æåðäå ºûç¹àëäàºòû» (Tulipa spp.)
31 ò¾ði ¼ñåäi. Îñû¹àí áàéëàíûñòû ºûç¹àëäàºòû» òàáè¹è ¸ðò¾ðëiëiãiíi» íåãiçiíäå ñ½ðûïòàó
áà¹äàðëàìàñûí äàìûòó ¼òå ºàæåò, îë òåê ñàÿáàºòàðäû ê¼ãàëäàíäûðó ìåí åëiìiçäå æàñûë º½ðûëûñòû äàìûòó ¹àíà åìåñ, øåòåëãå øû¹àðó ¸ëåóåòií êå»åéòóãå ºîìàºòû ¾ëåñ
ºîñàäû. Å» àëäûìåí, ðåñïóáëèêàíû» òàáè¹è ýêîæ¾éåñiíäåãi ºûç¹àëäàºòû ºîð¹àóäû
ºàìòàìàñûç åòó êåðåê, ¼éòêåíi îñû ¼ñiìäiêòåðäi» 13 ò¾ði æîéûëûï êåòó ºàóïi áàð
¼ñiìäiêòåð ºàòàðûíà æàòàäû.
Òåõíèêàëûº (çû¹ûð - Linum spp., ìàºñûð - Carthamnus spp., èíäàó - Eruca spp.,
ºûøà - Brassica spp.) æ¸íå àçûºòûº (æî»ûøºà - Medicago spp.) ¼ñiìäiêòåðäi» òàáè¹è
ÀÁ° êåëåøåãi çîð.
Ðåñïóáëèêàäà àñòûº ò½ºûìäàñòû» 70 ñ½ðïû, æåìiñ-æèäåêòi» 68 ñ½ðïû, ê¼ê¼íiñ
ïåí áàºøà äàºûëäàðûíû» 60-òàí àñòàì ñ½ðïû, êàðòîïòû» 23 ñ½ðïû øû¹àðûëûï, àéìàºòàð¹à á¼ëiíäi.
Åëiìiçäi» òàáè¹è àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiêòi» ¼ñiìäiêòåð ºîðû ñàºòàëûï, òèiìäi ïàéäàëàíûëóû êåðåê. Îñû ìàºñàòòà ²àçàºñòàííû» àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiê ¼ñiìäiêòåðií ºîð¹àó ìåí
øàðóàøûëûº èãåðó ¾øií ½çຠóàºûòòûº àðíàéû áà¹äàðëàìàíû ºàáûëäàó ºàæåò. Áà¹äàðëàìàäà ÀÁ° áiðëåñòiêòåðií òàáè¹àòòà æ¸íå ì¸äåíè ò¾ðäå ºîð¹àó øàðàëàðûí ½ñûíó
æ¸íå çåðòòåó, òàáè¹è òåêòiê ºîð íåãiçiíäå òèiìäi êîììåðöèÿëûº ñ½ðûïòàðäû ñ½ðûïòàó
áà¹äàðëàìàëàðûí òàðàòó ìåí ºàëûïòàñòûðó êåðåê.
1.1.3.2 Æàíóàðëàð ¸ëåìiíi» àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãi
²àçàºñòàííû» æàíóàðëàð ¸ëåìiíi» (¾é æàíóàðëàðûíû» æàáàéû òóûñòàðû)
àãðîáèî¸ðò¾ðëiëiãi òîëûº çåðòòåëìåãåí æ¸íå ºàçiðãi êåçäå ñ½ðûïòàó æ½ìûñûíäà òiïòi
ïàéäàëàíûëìàéäû.
41
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Ðåñïóáëèêà òåððèòîðèÿñûíäà áiðºàòàð îìûðòºàëû æàíóàðëàð òiðøiëiê åòåäi, îëàðäû ¾é æàíóàðëàðûíû» àòà òåãiíå æàòºûçàäû. Ѿòºîðåêòiëåðäåí - àðºàð (Ovis orientalis),
òàó ºîéû (O. ammon), äî»ûç (Sus scrofa), º½ëàí (Equus hemionus), ø¾éåá¼ði (Canis
aureus), ºàñºûð (Ñ. lupus), òå»áië ìûñûº (Felis lybica) æ¸íå áiðºàòàð áàñºà æàíóàðëàð.
²½ñòàð iøiíäå, å» àëäûìåí, ¾éðåêòåð (Anatidae- ¾éðåêòåð, ºàçäàð) æ¸íå òàóûºòàð
(Gallidae).
¶é æàíóàðëàðûíû» øàðóàøûëûº ñàïàëàðûí æàºñàðòó ¾øií æàáàéû à»äàðäû»
òåêòiê ºîðëàðûí æåòiñòiêïåí ïàéäàëàíóäû» áið ìûñàëû ðåòiíäå ²àçàºñòàíäà "àðºàðìåðèíîñ" ºîé ò½ºûìûí àë¹àíûí àéòó¹à áîëàäû, ì½íû àëó ¾øií æàáàéû òàó ºîéëàðû
(Ovis ammon) ïàéäàëàí¹àí áîëàòûí. Àëûí¹àí áóäàíäàð æàáàéû ºîéëàð¹à ò¸í "ìåðèíîñ"
ò½ºûìûíû» áà¹àëû ºàñèåòòåðií - àóà ðàéû æà¹äàéûíà, àóðóëàð¹à ò¼çiìäiëiãií àëäû.
Ðåñïóáëèêà òåððèòîðèÿñûíäà ¾é æàíóàðëàðûíû» æåðãiëiêòi ò½ºûìäàðû ïàéäàëàíûëäû, ñîíû» iøiíäå ²àçàºñòàí ñ½ðûïòàóûíäà: iði ºàðà ìàëäàð - 4 (Àëàòàó, °óëèåàòà,
ºàëìàº, ºàçຠàºáàñ ñèûðëàðû), ºîéëàð - 9 (Åäiëáàé, ºàçຠº½éðûºòû ºûëøûº æ¾íäi
æ¸íå æàðòûëàé ºûëøûº æ¾íäi, ºàçຠáèÿçû æ¾íäi, î»ò¾ñòiê ºàçຠïåí ñîëò¾ñòiê ºàçàº
ìåðèíîñû, ºàçຠàðºàð ìåðèíîñû, ºàðàê¼ë ºîéëàðû), åøêiëåð - 3 (æåðãiëiêòi ºûëøûº
æ¾íäi, æ¾íäi æ¸íå ìàìûº æ¾íäi), æûëºûëàð - 2 (Àäàé, Æàáà ºàçຠæûëºûñû).
Àéòà êåòêåí æ¼í, ðåñïóáëèêàäà áiðºàòàð æàáàéû æàíóàðëàð àóûëøàðóàøûëûº
ò½ºûìäàðûí øû¹àðìàé-ຠïàéäàëàíûëàäû, îëàð åðiêñiç æà¹äàéäà ê¼áåéå áåðåäi, ²àçàºñòàí æà¹äàéûíà áåéiìäåëóøiëiêòi òàëàï åòïåéäi, ïàéäàëàíó¹à ¼òå ºàæåòòi æàíóàðëàð.
Á½¹àí ìûñàë ðåòiíäå Øû¹ûñ æ¸íå Îðòàëûº ²àçàºñòàí æà¹äàéëàðûíäà ìàðàëäàðäû
ºîëäà ¼ñiðóäi (Cervus elaphus) àëó¹à áîëàäû.
Òåðiñi áà¹àëû æàáàéû à»äàðäû ¼òå åðòåäåí áåði åðiêñiç æà¹äàéäà ¼ñiðiï êåëåäi: ê¾çåí
(Mustela vison, M. lutreola), á½ë¹ûí (Martes zibelina), ò¾ëêi (Vulpes vulpes). ²àçàºñòàí
æåðiíäå òiðøiëiê åòåòií òåðiñi áà¹àëû æàáàéû à»äàð: àºêiñ (Mustela erminea), áîç ñóûð
(Marmota bobac), îíäàòð (Ondatra zibethina), º½íäûç (Lutra lutra), òåêòiê ñ½ðûïòàó
¸ëåóåòiíäå ïàéäàëàíûëàäû, ºîë¹à ¾éðåòó æàºñû æåòiñòiêòåðãå èå áîëûï îòûð.
Ѹéêåñ áèîòåõíîëîãèÿëûº øàðàëàðäû æàñà¹àí êåçäå àºá¼êåíäåðäi (Saiga tatrica)
æàðòûëàé åðiêòi íåìåñå ºàøàäà ½ñòàó ì¾ìêiíäiêòåðií ºàðàñòûð¹àí æ¼í, ºàëìàºòàðäà
áiðíåøå æûëäàí áåði ºîë¹à ¾éðåòó ò¸æiðèáåëåði æ¾ðãiçiëóäå.
ѽðûïòàó òåêòiê çåðòòåóëåðiíi» íûñàíàñû æàáàéû îðíèòîôàóíàíû» ìûíà ò¾ðëåði
áîëäû: áàðûëäàóûº ¾éðåê (Anas platyrhynchos), áîç ¾éðåê (A. strepera), á¼äåíå (Coturnix
coturnix), ºûð¹àóûë (Phasanius colchicus), ñ½ðºàç (Anser anser).
Ôåðìàëàðäà ê¼ïêå ¸éãiëi à»øûëûº ò¾ðëåðäi ¼ñiðóäi» ¾ëêåí êåëåøåãi áàð, å» àëäûìåí, äóàäຠòóûñûíàí Otis, Tetrax æ¸íå Chamydotis, ºûð¹àóûëäàð (Phasanius colchicus)
ìåí áàñºà òàóûº ò¸ðiçäiëåð.
Ñàºèíàëû (Streptopelia decaocto), ê¸äiìãi (S. turtur), ¾ëêåí (S. orientalis), êiøi ò¾ðêåïòåð
(S. senegalensis), ºàðà áîçòîð¹àé (Melanocorhypha jetoniensis), ºàðà ñàéðàóûº (Turdus merula),
øåòåí ñàéðàóû¹û (T. pilaris), àëàáàæຠñàéðàóûº (Monticola saxatilis), ºàðàëà òîð¹àé
(Acridotheres tristis) æ¸íå òîð¹àé òåêòåñ º½ñòàðäû» áàñºà ò¾ðëåði "ýêçîòèêàëûº" ò¾ðëåð
ðåòiíäå ¼ñiðiëiï, øåòåëäåðãå æiáåðóãå áîëàäû.
ļ»ãåëåê àóûçäûëàð ìåí áàëûºòàðäû» áàð àëóàíò¾ðëiëiãiíåí (140 ò¾ð øàìàñûíäà) ºàçiðãi êåçäå áóäàíäàðûí ºîñºàíäà 5-8 ò¾ði ºîëäàí ¼ñiðiëåäi. Á½ë - Êàñïèé áåêiðåëåði
(Acipenseridae), Ñîëò¾ñòiê æ¸íå Øû¹ûñ ²àçàºñòàíäà¹û ñèã áàëûºòàðû (Coregonidae),
ºèûð øû¹ûñòûº ¼ñiìäiêºîðåêòiëåð (ຠàìóð - Ctenopharyngodon idella æ¸íå ä¼»ìà»äàé
áàëûº - Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis) î»ò¾ñòiê àéìàºòàðäà, áàðëûº æåðëåðäå ò½ºû áàëûºòàð (Cyprinus carpio) (¾é æ¸íå æàáàéû ñàçàííû» äåðëiê áóäàíû), ñîíûìåí ºàòàð áiðàç áóäàíäàð.
Òåêòiê áàëûº øàðóàøûëû¹û ºîðû ðåòiíäå ìàéøàáàºòàð (Clupeidae), ñûëàí áàëûº
(Stenodus l. nelma), àºáàëûº (S. l. leucivhthys), õàðïóñ (Thymalus arcticus), òàéìåíü (Huso
taimen), øîðòàí (Esox lucius), Êàñïèé òîðòàñû (Rutilus rutilus caspius), îéûºòiñ áàëûº
42
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
(R.frisii), ºàðàáàëûº (Tinca tinca), ºàÿçäàð (Barbus brachycephalus, B. capito), øàðìàé
(Schizothorax spp.), áàëºàø àëàá½¹àñûíû» (Perca schrenci) ìà»ûçû çîð. Á½ë ò¾ðëåð òàçà
ñ½ðûïòàó ¾øií, ñîíûìåí ºàòàð æàáàéû ïîïóëÿöèÿëàðûíû» ¼íiìäiëiãií àðòòûðó ¾øií
òåêòiê ìàºñàòòà äà ïàéäàëàíûëàäû, äåãåíìåí, ñûñûíû» òåêòiê º½ðûëûñûíû» ¼çãåðó ºàóïií ½ìûòïàó êåðåê.
Àêâàðèóìäà ¼ñiðó íûñàíàñû ðåòiíäå ²àçàºñòàí èõòèîôàóíàñûíû» iøiíäå å» àëäûìåí ò½ºûëàðäû» (Cyprinidae) æ¸íå øàðìà áàëûºòàðäû» (Cobitidae) ½ñຠò¾ðëåði òèiìäi,
îëàðäû» àðàñûíäà ýíäåìèêòiê æ¸íå ñóáýíäåìèêòiê ò¾ðëåði áàð. Îñû áà¹ûòòà¹û å» ºîëàéëûñû òàëìà áàëûºòàð (Noemacheilus conipterus, N. strauchi, N. kuschakewichi), Acanthophthalmus òóûñû λò¾ñòiê Øû¹ûñ Àçèÿ ¼êiëäåði ñèÿºòû æ¸íå ýíäåìèêòiê òàëìà áàëûºòàð
(Phoxinus brachyurus, Ph. poljakowi, Ph. percnurus ignatowi). Îñû òîïºà ºàðàáàëûº (Tinca
tinca) æ¸íå Pungitius òóûñûíû» øàíøàð áàëûºòàðû æàòàäû.
²îñìåêåíäiëåð ìåí áàóûðûìåí æîð¹àëàóøûëàðäàí òåêòiê ºîðû ìà»ûçäû óëû æûëàí ò¾ðëåði: äàëà æ¸íå ê¸äiìãi ñ½ðæûëàíäàðû, ºàðàñ½ð æûëàí, ºàëºàíò½ìñûº æûëàíäàð (Vipera ursinu, V. berus, V. libethina, Arkistrodon halys) ñîíûìåí ºàòàð øû¹ûñ ìåäèöèíàñûíäà ºîëäàíûëàòûí æåòiñó àÿºòû áàëû¹û (Ranodon sibiricus), øû¹ûñ àéäàhàðû (Eryx
tataricus) æ¸íå ò.á. Ãåðïåòîôàóíà ò¾ðëåðiíi» åðåêøåëiãi ýêçîòèêàëûº ºàñèåòòåðiíå áàéëàíûñòû ¼ñiðóãå æ¸íå øåòåëãå øû¹àðó¹à ì¾ìêiíøiëiê æàñàéäû. Îëàðäû» àðàñûíäà
(Sauria) êåñiðòêåëåðäi» Teratoscinctus, Crossobamon, Alsophylax, Tenuidactylus, Trapelus,
Phrynocephalus, Ablepharus, Eremias òóûñòàðû ìåí (Serpentes) æûëàí Coluber, Spalerosophis,
Elaphe òóûñòàðû åðåêøåëåíåäi. Áàóûðûìåí æîð¹àëàóøûëàðäàí êîììåðöèÿëûº ñ½ðàíûñòà - Îðòà Àçèÿ òàñáàºàñû (Agrionemys horsfieldi).
1.9-êåñòå
Äàëà òàñáàºàñûí ²àçàºñòàííàí çà»äû ò¾ðäå øû¹àðó æ¸íå çà»ñûç ò¾ðäå ¸êåòóäi
òîºòàòó*
Æûëäàð
CITES æîëûìåí ýêñïîðòòàó (äàðàëàð)
Òîºòàòûë¹àí çà»ñûçäûºòàð (äàðàëàð)
2000
2001
2002
2003
35000
6000
̸ëiìåòòåð æîº
̸ëiìåòòåð æîº
̸ëiìåòòåð æîº
̸ëiìåòòåð æîº
4487
51965
*²Ð ÀØÌ Îðìàí æ¸íå à»øûëûº øàðóàøûëû¹û êîìèòåòi ìåí ²Ð ²àðæû
ìèíèñòðëiãi Êåäåíäiê áàºûëàó êîìèòåòiíi» ì¸ëiìåòòåði.
²àçàºñòàííû» iøêi íàðû¹ûíäà áà¹àëàó çåðòòåóëåði áîéûíøà (àñõàíà ìåí ìåéðàìõàíà æ¾éåñi) æûëûíà 5 ìû»íàí 10 ìû»¹à äåéií äàëà òàñáàºàñûí ïàéäàëàíàäû.
Îñû æàíóàðëàðäû ºîëäàí ¼ñiðóäi äàìûòñà, êåéií òiði äàðàëàðûí ñàòñà íåìåñå îñûëàðäàí ¼íäiðiëãåí ¼íiìäåðìåí iøêi æ¸íå ñûðòºû íàðûºòû ºàìòàìàñûç åòñå, ò½ðàºòû
ïàéäà ò¾ñiðó ì¾ìêií áîëàð åäi, ¸ði æàáàéû ïîïóëÿöèÿñûí ñàºòàó¹à áîëàòûí åäi.
²àçàºñòàíäà îìûðòºàñûç æàíóàðëàðäû» ºîðû ïàéäàëàíûëìàéäû. Øàðóàøûëûºòà, ê¼áiíåñå, óëû ñàðûøàÿí ò¾ðëåði (Mesobuthus eupeus, M. caucasicus), ºàðຽðò (Lathro
dectus spp.), ºàç¹ûø ºî»ûçäàðäû (Meloidae) ïàéäàëàíó¹à áîëàäû.
Àóûëøàðóàøûëûº äàºûëäàðû çèÿíêåñòåðiíi» ïàðàçèòòåði ìåí æûðòºûøòàðûíû»
ìà»ûçû çîð, êåé êåçäåðäå îëàðäû æàïïàé ºîëäàí ê¼áåéòó ºàæåò.
°ëåìäiê íàðûºòà æî¹àðû ñ½ðàíûñòà¹û ºàòòûºàíàòòûëàð (Coleoptera) ìåí ºàáûðø຺àíàòòûëàðäû» (Lepidoptera) êåéáið æåðãiëiêòi ò½ðëåðií ºîëäàí ¼ñiðóäi» øåêñiç
ì¾ìêiíäiêòåði áàð.
43
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
1.1.4. ²àçàºñòàíäà¹û ýêîíîìèêàëûº æà¹äàéäû» æ¸íå
áèîëîãèÿëûº ºîðäû» åëiìiçäi» ýêîíîìèêàñûíäà¹û ð¼ëi
²àçàºñòàí ýêîíîìèêàñûíû» ýêîíîìèêàëûº ðåôîðìàíû» (1992-1995 æ.) àë¹àøºû
êåçå»iíäåãi íàðûºòûº ºàòûíàñºà ê¼øói ðåñïóáëèêàíû» ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº æà¹äàéûí ò¼ìåíäåòòi. Õàëûºòû» òiðøiëiê äå»ãåéiíi» ò¼ìåíäåói, æ½ìûññûçäàð ñàíûíû» ¼ñói
æ¸íå õàëûºòû» ¼çäiãiíøå òiðøiëiê åòói áèîëîãèÿëûº ºîðäû îðûíñûç ê¼ï ïàéäàëàíóûí
àðòòûðäû. Ýêîíîìèêàëûº ò½ðàºòûëûºòû 1999 æûëäû» ñî»ûíäà ¶êiìåò ê¾øiìåí ºàëïûíà êåëòiðäi. ²àçàºñòàí ýêîíîìèêàñûíû» äàìóû 2000 æûëäàí áàñòàï ²àçàºòàííû»
ýêîíîìèêàñûíû» æî¹àðû ºàðºûíäà ò½ðàºòû ¼ñóiìåí, íåãiçãi êàïèòàëäû» èíâåñòèöèÿñûíû» ¼ñóiìåí, ºàðæû ¸ëåóåòiíi» ê¾øåþiìåí, æ½ìûññûçäûºòû» ºûñºàðóûìåí æ¸íå
ñîíûìåí ºàòàð áèîëîãèÿëûº ºîðäû ïàéäàëàíàòûí øà¹ûí áèçíåñòi» æà»à
ê¸ñiïîðûíäàðûíû» º½ðûëóûìåí, õàëûºòû» íà¹ûç ò¾ñiìiíi» ê¼òåðiëóiìåí ñèïàòòàëàäû.
Áèîëîãèÿëûº ºîðäû ºîð¹àó ìåí æà»àäàí ¼íäiðóãå ìåìëåêåò íàçàðû ê¾øåéiï îòûð.
Ðåñïóáëèêàäà¹û ò½ðàºòû ñàÿñè æà¹äàé, ¸ëåìäiê íàðûºòà ì½íàé ìåí ìà»ûçäû ýêñïîðò òàóàðëàðûíû» òèiìäi áàéëàíûñòà áîëóû, àóûëøàðóàøûëûº ¼íiìäåðií ¼íäiðóãå
àóà ðàéûíû» ºîëàéëû áîëóû æ¸íå áàñºà äà áiðºàòàð æà¹äàéëàð ðåñïóáëèêà ýêîíîìèêàñûíû» ¼ñóiíå æà¹äàé æàñàäû (2-ºîñûìøà).
2003 æûëû ðåñïóáëèêàíû» IÆ´ º½ðûëûìûíäà ¼íåðê¸ñiï ¾ëåñi 29,5%, àóûë øàðóàøûëû¹û 7,3%, ñàóäà 12,1%, òðàíñïîðò ïåí áàéëàíûñ 12,1% º½ðàéäû. Äåãåíìåí, ðåñïóáëèêà òåððèòîðèÿñûíäà¹û áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíàòûí (àóûëøàðóàøûëûº
øèêiçàòòàðûí ¼»äåó ìåí àçûº-ò¾ëiê ¼íäiðiñòåði, à¹àø ¼»äåó ¼íåðê¸ñiïòåði, òîºûìà,
òåði-áûë¹àðû, ä¸ði-ä¸ðìåê) ¼íåðê¸ñiï ñàëàëàðûíû» ¾ëåñi ¼òå àç, íåáàðû 5% ºàíà º½ðàéäû.
´íåðê¸ñiïòi» å»äåóøi ñàëàëàðûíäà ¼íäiðiñ ê¼ëåìi ½ë¹àéäû. Àóûëøàðóàøûëûº
øèêiçàòòàðûí ¼»äåéòií æ¸íå øåòåëäåí àëûï êåëåòií øèêiçàòòàðäû ïàéäàëàíûëàòûí
(åò, º½ð¹àº ñ¾ò, ºîþ ñ¾ò, øûðûí ìåí ñóñûíäàð ¾øií º½ð¹àº æ¸íå ì½çäàòûë¹àí êîíöåíòðàòòàð æ¸íå ò.á.) àçûº-ò¾ëiê øû¹àðàòûí ñàëàëàð æî¹àðû ºàðºûíìåí ¼ñòi. Ñîíûìåí ºàòàð, áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíàòûí øàðóàøûëûº ñàëàëàðûíû» àóûë øàðóàøûëû¹û, áàëûº øàðóàøûëû¹û ìåí áàëûº ¼»äåó, îðìàí ¼íåðê¸ñiái áiðëåñòiãi, ä¸ðiä¸ðìåê ¼íåðê¸ñiái æ¸íå ò.á. äàìóûíäà áiðòàëàé ì¸ñåëåëåð øåøiëìåé îòûð. Á½ë ì¸ñåëåëåð, å» àëäûìåí, ºîðëàðäû ½äàéû ºàéòà ¼íäiðó ê¼ëåìií ½ë¹àéòó¹à æ¸íå îëàðäû» ñàïàñûí àðòòûðó¹à áàéëàíûñòû. Îñû ñàëàëàðäû» íåãiçãi ¼íiìäåði (íåãiçãi øåòåëãå øû¹àðàòûí òàóàðëàðäû ºîñïà¹àíäà, àñòûº, ìàºòà, áåêiðå óûëäûðû¹û æ¸íå ò.á.) ñûðòºû íàðûºòà º½íû ò¼ìåí áîëûï îòûð.
Îñû¹àí áàéëàíûñòû ¼»äåó æà¹ûíàí ñàëàíû» øèêiçàò ºîðûíû» íåãiçi áîëûï òàáûëàòûí áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíó æ¸íå ½äàéû ¼íäiðó ì¾ìêiíäiêòåði å» ìà»ûçäû áîëûï îòûð.
Áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû òèiìäi ïàéäàëàíó¹à, îëàðäû äàÿðëàó, òàñûìàëäàó æ¸íå ñàºòàó
êåçiíäå øû¹ûíûí ò¼ìåíäåòóãå íàçàð ê¾øåéiï îòûð. Øèêiçàòòû» øû¹àòûí æåðiíäå
àë¹àøºû ¼»äåóäåí ¼òñå æ¸íå ñîíäà äàÿðëàíñà, îëàðäû» ñàïàñû ñàºòàëàäû. Á½ë øà¹ûí
ºàëàëàð ìåí áàñºà åëäi ìåêåíäåðäå øà¹ûí ¼íäiðiñòåðäi» æ¸íå áèîëîãèÿëûº øèêiçàòòû
äàÿðëàó ìåí ¼»äåóäi» æåêå øàðóàøûëûºòàðûíû» äàìóûíà ì¾ìêiíäiê òó¹ûçàäû.
Õàëûº ºàðæûñûíû» ¼ñói àäàìäàðäû» äåíñàóëû¹ûí ñàºòàó¹à, ½çຠ¼ìið ñ¾ðóiíå,
äåìàëóûíà íàçàðûí ê¾øåéòåäi, ñîíûìåí ºàòàð ºàëà ìà»û ìåí æà»à ¼íåðêiñiïòi» äàìó
àóäàíäàðûíäà ñàÿõàòòû» äàìóûíà, ºûñºà æ¸íå ½çຠìåðçiìäi äåìàëûñ îðûíäàðûí ½éûìäàñòûðó¹à æà¹äàé æàñàéäû.
´íåðê¸ñiï. Áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíàòûí øàðóàøûëûº ñàëàëàðûíà àóûë
øàðóàøûëû¹û ìåí ¼»äåóøi ¼íåðê¸ñiïòi» æåêåëåãåí ñàëàëàðû æàòàäû.
Áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíàòûí ¼»äåóøi ¼íåðê¸ñiï ñàëàëàðûíû» ¾ëåñiíå
(øåòåëäåí ¸êåëiíåòií øèêiçàòòû åñåïòåãåíäå) 29,7%-iíå òèåäi. ´íåðê¸ñiï º½ðûëûìû
44
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
ì¸ñåëåëåði, ñîíûìåí ºàòàð, øèêiçàòòû àë¹àííàí ¼íäiðiñêå êåëãåíãå äåéiíãi òåõíîëîãèÿëûº ¼»äåóëåðiíi» àÿºòàëìàóûíà, ÿ¹íè, ¼íiìíi» æî¹àð¹û ä¸ðåæåäå êåëåñi ïàéäàëàíó¹à
æ¸íå àºûð¹û ïàéäàëàíó¹à äàéûí åìåñòiãiíå áàéëàíûñòû.
Àóûë øàðóàøûëû¹û øèêiçàòûí ¼»äåó æ¸íå àçûº-ò¾ëiê ¼íäiðó ¼íåðê¸ñiïòåðiíi»
¼ç ¼íiìäåðií (½í, àðàº-øàðàï, êîíäèòåð, ìàêàðîí ¼íiìäåði, ¼ñiìäiê ìàéû, òåìåêi
¼íiìäåði) øåòåëãå æiáåðóãå ì¾ìêiíäiêòåði áàð. Îñû æ½ìûñòàðäû» ê¾øåþiíå íåñèåíi
êå» ê¼ëåìäå áåðó, øåòåëäåí ¸êåëiíãåí æåêåëåãåí òà¹àìäûº òàóàðëàð ¾øií óàºûòøà
ºîð¹àó øàðàëàðûí åíãiçó ¸ñåð åòòi.
ʸñiïîðûíäàðäà àéíàëûì çàòòàðäû» ê¼áåþi, øà¹ûí ê¸ñiïêåðëåðäi» ñàëûº ò¼ëåóiíå
æå»iëäiêòåð åíãiçó, øåòåë òàóàðëàðûí àëìàñòûðó ñàÿñàòûíû» ê¾øåþi, å» àëäûìåí, õàëûºòû» ò¼ëåé àëàòûí ñ½ðàíûñûíû» ê¾øåþiíå æ¸íå îëàðäû» ºàðæû æà¹äàéûíû» æàºñàðóûíà, ò.á. áiðºàòàð æà¹äàéëàð¹à áàéëàíûñòû àçûº-ò¾ëiê ¼íäiðóøi æ¸íå àóûëøàðóàøûëûº øèêiçàòûí ¼»äåóøi ¼íåðê¸ñiï ¼íäiðiñòåði ºàðºûíäû æ½ìûñ iñòåé áàñòàäû.
Àñòûº ¼»äåó ¼íåðê¸ñiáiíi» ¼íiìäåði ¼ñòi. ¶ííû» òàóàðëûº ñàóäà º½ðûëûìûíäà
iøêi íàðûºòà¹û òàðàëó ¾ëåñi 85%-êå, æàðìàëàð - 89%-êå æåòòi. Øåòåëäåí ¸êåëiíåòií
ñîëîä, êðàõìàë, èíóëèí, ä¸í ìà»ûçû ñû 5 æûëäà 4 åñåãå ¼ñòi. Ñîíûìåí ºàòàð,
ðåñïóáëèêàäà ¸çiðãå êîíöåíòðàòòàðäû», æàðòûëàé äàéûí òà¹àìäàðäû», òåç äàéûíäàëàòûí àçûº-ò¾ëiêòåð, àñòûº íåãiçiíäåãi áàëàëàð ìåí äèåòàëûº òà¹àìäàðäû» áiðàç ò¾ðëåði
øû¹àðûëàäû. ²½ð¹àº òà»åðòå»ãiëiê òà¹àìäàðäû» áà¹àëàðû ºûìáàò áîëóû ñåáåïòi îñû
ïàéäàëû àçûº-ò¾ëiêòi æàëïû õàëûºòû» ïàéäàëàíóû ì¾ìêií áîëìàé îòûð. "VITA" À²äà æàíóàð áåëîãûíû» ìà»ûçäû àëìàñòûðóøûñû ºûòàéá½ðøຠàçûº-ò¾ëiãi ¼íiìäåðií
¼íäiðó ê¼ëåìi ¼ñiï îòûð. Ðåñïóáëèêàäà åò ¼íiìäåðiíi» áàðëûº ò¾ði 2000-2003 æûëäàðû
77,2-äåí 80,4 ìû» òîííà¹à äåéií ¼ñòi. ²½ñ ïåí æûëºû åòòåðiíåí ø½æûº ¼íiìäåðií
¼íäiðó iñêå ºîñûëäû. Õàëûº òà¹àìûíû» º½ðàìûíäà áåëîêòû» íåãiçãi ê¼çi º½ñ ôàáðèêàëàðûíäà ¼ñiðiëãåí º½ñòàð áîëûï îòûð. Ñîíûìåí ºàòàð iði ºàðà ìàë åòi ìåí åò ¼íiìäåði
¼íäiðiñiíi» ê¼ëåìi àçàéûï îòûð, îë àóûë øàðóàøûëû¹û ºèûíøûëûºòàðûíà æ¸íå åò
¼»äåó ê¸ñiïîðûíäàðûíû» º½ðàë-æàáäûºòàðûíû» åñêiðóiíå áàéëàíûñòû.
Åò ïåí åò ¼íiìäåði, ¼ñiìäiê æ¸íå æàíóàð ìàéëàðûí ¼íäiðóäå àóûëøàðóàøûëûº
øèêiçàòû ñàïàñûíû» ò¼ìåí æ¸íå àç áîëóû êåði ¸ñåðií òèãiçiï îòûð. Æåðãiëiêòi øèêiçàòòû
¼íäiðåòií ê¸ñiïîðûíäàð æî¹àð¹û ê¼ðñåòêiøòåðãå èå áîëûï îòûð.
Òàáè¹è-êëèìàòòûº àëóàíò¾ðëiëiê ðåñïóáëèêàäà åò ïåí îíû» ¼»äåëãåí ¼íiìäåðiíi»
ê¼ï ò¾ðií øû¹àðó¹à ì¾ìêiíäiê òó¹ûçàäû. Ðåñïóáëèêàíû» ñîëò¾ñòiê îáëûñòàðûíäà àñòûº
¼íäiðåòií àéìàºòàðäà åò ¼íäiðiñi ¾øií ìàë, øîøºà, º½ñ øàðóàøûëûºòàðûí äàìûòó¹à
áàðëûº æà¹äàé áàð. ؼëäi àéìàºòàðäà ºîé, åøêi, ò¾éå åòòåði ¼íäiðiñií ¼ðáiòóãå ì¾ìêiíäiêòåð áàð. Åò ¼íäiðóäi äàìûòóäû» ºîðû æûëºû øàðóàøûëû¹û - îíøà ºèûí åìåñ, ¼òå
òèiìäi ìàë øàðóàøûëû¹ûíû» ñàëàñû.
Äåãåíìåí, ºàçiðãi êåçå»äå îñû ì¾ìêiíäiêòåð ²àçàºñòàíäà ä½ðûñ ïàéäàëàíûëìàé
îòûð, ðåñïóáëèêàäà åò ¼íäiðó ò½ðàºòû åìåñ æ¸íå ê¼ëåìi ¼òå ò¼ìåí. °ëåìäiê ¼íäiðiñòåãi
ðåñïóáëèêàíû» ñèûð åòiíi» ñûáà¹àëû ñàëìà¹û - 0,6%, øîøºà åòi - 0,22%, º½ñ åòi 0,07%. Æåðãiëiêòi åò ¼íiìäåði ¼íäiðiñ ñàëàëàðûíû» æåêå øàðóàøûëûºòàð¹à àéíàëóûíà
áàéëàíûñòû ñûðòºû ñàóäàäà ¼íåðê¸ñiïòiê íåãiçäå ¼íäiðiëãåí øåòåë åòòåðiìåí á¸ñåêåãå
ò¾ñå àëìàéäû.
Á¾ãiíãi ê¾íäå ºàëûïòàñºàí åò ¼íäiðiñi ºàòûíàñû øàðóàøûëûº ä¸ðåæåëåði àðàñûíäà õàëûº òàëàáûíû» 87%-ií æåêå ìåíøiê ºîñàëºû øàðóàøûëûº ºàíà¹àòòàíäûðàäû
åêåí. ²àçàºñòàí åò ¼íäiðiñi ñàëàëàðûíû» á½ë æåðäåãi åðåêøåëiêòåði ¼»äåó ¼íäiðiñòåðiíi»
äàìóûí øåêòåéäi. Õàëûºòû» æåêå ìåíøiê ºîñàëºû øàðóàøûëû¹ûíû» ¼íäiðãåí ¼íiìäåði
îëàðäû» òàëàáûíà ñàé åìåñ, òàóàðëûº ñàïàñû ¼òå ò¼ìåí. ²Ð ÀØÌ ì¸ëiìåòòåði áîéûíøà, ¼íäiðiñòiê ¼»äåóãå òåê 15% åò ºàíà ò¾ñåäi. 2002 æûëû ðåñïóáëèêà áîéûíøà ºóàòòûëûºòû íàºòû ïàéäàëàíó øàìàñû iði ºàðà ìàë åòií ¼»äåó - 14,2%, º½ñ åòi - 55,7%,
ø½æûº ¼íiìäåði - 31,9%, åò êîíñåðâiëåði - 0,8% áîëäû.
45
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
Ðåñïóáëèêàäà º½ðàìà àçûº ¼íåðê¸ñiái ¼íäiðiñiíi» ò½ðàºòû åìåñòiãi æ¸íå ê¼ëåìiíi»
àçäû¹û - åãiñòiêòåãi ìàë àçû¹ûíû» íàøàð äàìóûíà æ¸íå áà¹àñû ºûìáàò áîë¹àíäûºòàí
äàéûí æåìãå ñ½ðàíûñòû» ò¼ìåí áîëóûíà áàéëàíûñòû.
Ðåñïóáëèêàäà áàëûº ïåí áàëûº ¼íiìäåðií ïàéäàëàíó àäàì áàñûíà ¹ûëûìè
íåãiçäåëãåí ïàéäàëàíó øàìàñû 17 êã áîëà ò½ðà, 1990 æûëû 10,3 êã-íàí 2001 æûëû 8,3
êã-¹à ºûñºàðäû.
"²àçຠòàìàºòàíó àêàäåìèÿñû" ÆÀ² æàñà¹àí ò½òûíóäû» áåêiòiëãåí ñòàíäàðòûíäà ¸ð àäàì æûëûíà 4,3 êã áàëûº ïåí áàëûº ¼íiìäåðií ºàáûëäàó êåðåê. Áiðຠðåñïóáëèêàíû» á½ë ¼íiììåí ¼çiíäiê ºàìòàìàñûç åòiëãåí äå»ãåéi òåê 43%-äû ¹àíà ºàìòàìàñûç
åòå àëàäû.
1.7-ñóðåò
1998-2004 æûëäàðû ²àçàºñòàííû» iði áàëûº øàðóàøûëû¹û ñó ºîéìàëàðûíäà (ÆàéûºÊàñïèé ñó ºîéìàñû, Áàëºàø ê¼ëi ìåí Iëå ¼çåíi àòûðàóû, Àëàê¼ë æ¾éåñiíäåãi ê¼ëäåð,
Á½ºòûðìà, Øîëáû, ²àïøà¹àé æ¸íå Øàðäàðà ñó ºîéìàëàðû) æàëïû àóëàíàòûí áàëûº
äèíàìèêàñû ìåí íàºòû àóëàí¹àí áàëûºòàð
(²Ð ÀØÌ áàëûº øàðóàøûëû¹ûíû» ±´Î ì¸ëiìåòòåði)
1990-2004 æûëäàðû Êàñïèé, Àðàë, Áàëºàø, Ñàñûºê¼ë, Çàéñàí, Àëàê¼ë, Øîëáû,
Á½ºòûðìà æ¸íå ò.á. ðåñïóáëèêà ñó ºîéìàëàðûíäà áàëûº àóëàó ê¼ëåìi 85,9 ìû» òîííàäàí 20,3 ìû» òîííà¹à ò¼ìåíäåäi, ÿ¹íè 4,3 åñå ºûñºàðäû. Áåêiðå áàëûºòû» áà¹àëû
ºîðëàðû 9 åñå àçàéäû. 2003 æûëû áàëûº ¼»äåóäi» ê¼ëåìi 23,5 ìû» òîííà áîëäû. Á½ë
æåðäåãi æà¹äàéäû» íåãiçãi ñåáåïòåði: á½ë ñàëàíû» íåãiçãi ºîðûíû» 80-90% åñêiðãåíi,
¼íåðê¸ñiïòiê àóëàó ìåí áàëûºòû ¼»äåó ¾øií ¼íåðê¸ñiï áàçàëàðûíû» áåéiìäåëìåãåíäiãi.
Iøêi ñàóäàäà àóëàí¹àí áàëûºòû» 30%-íåí ê¼ái - çà»ñûç àóëàí¹àí áàëûºòàð. ̽çäàòºûøòàðäû» æîºòû¹ûíà áàéëàíûñòû çà»ñûç ½ñòàë¹àí áà¹àëû áåêiðå áàëûºòàðû ìåí áàñºà äà áàëûº ò½ºûìäàðûíû» óûëäûðû¹û åä¸óið øû¹ûí¹à ½øûðàéäû. Ðåñïóáëèêàíû»
iøêi ñó ºîéìàëàðûíäà¹û òàóàðëûº åìåñ ½ñຠáàëûºòàðäû æûðòºûøòûº ¸äiñïåí àóëàó
ê¼ï øû¹ûí¹à ½øûðàòûï îòûð. Áàëûºòû ¼»äåóäå ñàïàëû øèêiçàòòû» àç áîëóûíà áàéëàíûñòû íåáàðû 24,8% ¹àíà ïàéäàëàíûëàäû.
´»äåëìåãåí áàëûºòàðäû» ê¼ï ê¼ëåìi, ñîíû» iøiíäå ê¼êñåðêå Ðåñåé Ôåäåðàöèÿñûíà øû¹àðûëàäû. ´»äåëìåãåí ê¼êñåðêåíi» áà¹àñû 120-250 òå»ãå/êã (àóëàí¹àí àéìà¹û ìåí ñàòûï àëó áà¹àñûíà áàéëàíûñòû), àë øåòåëãå øû¹àðûëàòûí ¼»äåëãåí
46
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
ê¼êñåðêåíi» æîí åòi 4-5 åâðî. Áàëûº ¼»äåó ¼íåðê¸ñiáiíäå Êàñïèé òå»içiíåí àóëàíàòûí
áà¹àëû áàëûºòàðäû ¼»äåó ìà»ûçäû ð¼ë àòºàðàäû. "Àòûðàóáàëûº" À² áàñòû ê¸ñiïòiê
ñàëàñûíû» áàëûº ¼»äåó ìåí áàëûº êîíñåðâiëåðií ¼íäiðó ê¼ëåìiíi» ¾ëåñi 48% º½ðàéäû. Ðåñïóáëèêàäà áàëûº êîíñåðâiëåðií áàñºà àéìàºòàðäà äà (Øû¹ûñ ²àçàºñòàí æ¸íå
ò.á.) ¼íäiðåäi, áiðຠøèêiçàòòû» æåòiñïåóøiëiãiíå áàéëàíûñòû äàéûí ¼íiìíi» ñàíû àç.
Áàëûº ¼íiìäåðiíi» iøêi ñàóäà ºîðëàðû º½ðûëûìûíäà 2002 æûëû äàéûí æ¸íå
êîíñåðâiëåíãåí áàëûº ¼íäiðiñi 38% áîëäû.
Ðåñïóáëèêàäà áàëûº øàðóàøûëû¹û ñó ºîéìàëàðûí òèiìäi ïàéäàëàíó ìàºñàòûíäà
ðåñïóáëèêàëûº ä¸ðåæåäåãi ñó ºîéìàëàðûí ïàñïîðòòàó áàñòàëäû.
Åóðîïàëûº Êîìèññèÿíû» ò½ðàºòû ìàë ä¸ðiãåð êîìèòåòi ²àçàºñòàíäû Åóðîîä຺à
èìïîðòòàóøû åëäåð òiçiìiíå êiðãiçäi æ¸íå ÅÎ åëäåðiíå ²àçàºñòàííàí áàëûº ¼íiìäåði
ìåí óûëäûðûºòàðäû øû¹àðó¹à ð½ºñàò áåðäi. Á½ë øåøiì øåòåë ñàóäàñûíà æåðãiëiêòi
¼íiìäåðäi øû¹àðóäà¹û áåëñåíäi æ½ìûñòàð í¸òèæåñi áîëûï òàáûëàäû. Õàëûºàðàëûº
ä¸ðåæåäåãi ñåðòèôèêàòû áàð "Àòûðàóáàëûº" æ¸íå "Áàëºàøáàëûº" ê¸ñiïîðûíäàðû ¾øií
øåòåëãå øû¹àðó ì¾ìêiíøiëiêòåði àðòòû. 2001 æûëû ÀØÌ, ìàë ä¸ðiãåðëiê çåðòõàíàñûíû» æ¸íå áàëûº ¼»äåóøi ê¸ñiïîðûíäàð ºûçìåòêåðëåði "Áàëûº ê¸ñiïøiëiãi ìåí áàëûº
¼íiìäåðií øåòåëãå øû¹àðó æ½ìûñòàðû áîéûíøà ¾éëåñiìäi çà»íàìà åíãiçó" æ¸íå "Ìèêðîáèîëîãèÿ¹à ÈÑÎ õàëûºàðàëûº ñòàíäàðòûí åíãiçó" ÒÀÑÈÑ áà¹äàðëàìàëàðû áîéûíøà áiëiì áåðiëäi. Áàëûº çàóûòòàðûíû» ìåìëåêåòòiê ìàë ä¸ðiãåðëiê æ¸íå iøêi áàºûëàó
çåðòõàíàëàðû "Æàºñû çåðòõàíàëûº ò¸æiðèáå" æ¸íå "Áàºûëàóäû» ºèûí í¾êòåëåði ìåí
ºàóiïòiëiêòi òàëäàó" ê¼çºàðàñòàðûí èãåðå áàñòàäû. Çåðòõàíàíû» òåõíèêàëûº ºûçìåòêåðëåði, ìåíåäæåðëåð, ñàïà êåïiëäiãi á¼ëiìiíi» æ½ìûñøûëàðû ìåí æåòåêøiëåð ¾øií
ñòàíäàðòòû æ½ìûñòû àòºàðó ò¸ðòiái æàñàëäû, º½ðàë-æàáäûºòàð¹à êàëèáðîâêà æ¾ðãiçiëäi.
Æåìiñ-ê¼ê¼íiñ ¼íåðê¸ñiái øèêiçàòòû» ºèûí æà¹äàéûíà ºàðàìàé, æà»à òåõíîëîãèÿëûº íåãiçäå ºàéòà º½ðûëûï æàòûð. "Áàëäûð¹àí" À²Á-äà òàáè¹è øûðûíäàð ¼íäiðóäå
øèêiçàò (ê¼ê¼íiñ, æåìiñ, æèäåê) äàÿðëàóäû» áåëñåíäi æ¾éåñi iñêå ºîñûë¹àí, îíäà Àëìàòû îáëûñû, õàëºû ìåí ôåðìåðëåði æàºñû æ½ìûñ iñòåï æàòûð.
Ðåñïóáëèêàäà øàðàï äàÿðëàó äà¹äûëàðûíû» ñàºòàëóû, òåõíèêàíû æà»àðòó àðàºøàðàï ¼íiìäåðiíi» á¸ñåêåãå ò½ðà àëàòûíäàé ºàáiëåòií ¼ñiðäi æ¸íå ¼íäiðiñ ê¼ëåìi àðòòû.
Ðåñïóáëèêàíû» î»ò¾ñòiê àóäàíäàðûíäà òàáè¹è æà¹äàéëàð æî¹àð¹û ñàïàëû àñõàíà
æ¾çiìäåði ñ½ðûïòàðûí ¼ñiðóãå ºîëàéëû, í¸òèæåñiíäå êåðåìåò äåñåðò øàðàïòàðûí øû¹àðó¹à ì¾ìêiíäiêòåð áàð æ¸íå æåìiñ äàºûëäàðûíû» æî¹àðû ¼íiìäåðií àëàäû. Àñõàíà
æ¸íå øàìïàí øàðàï ìàòåðèàëäàðûíû» áîëóû æ¸íå æî¹àð¹û ä¸ðåæåäåãi ìàìàíäàðäû»
áîëóû "²àïëàíáåê", "Âèíêîì", "Áàõóñ" À², "Ãîëäïðîäóêò" ÆÀ², "Æåòiñó øàðàï çàóûòû" ÆØÑ æ¸íå iøêi, ñûðòºû íàðûºòà á¸ñåêåãå ò½ðà àëàòûí ìàðêàëû øàðàïòàð, êîíüÿê, ëèêåð æ¸íå ò.á. ¼íiìäåð øû¹àðàäû.
"Ðàõàò" ÀÀ² ìåí "²àðà¹àíäû ê¸ìïèòòåði" ÀÀ² ñèÿºòû ò¸òòi òà¹àìäàð øû¹àðàòûí
¼íäiðiñòåðäi» ê¼ëåìi ò½ðàºòû ¼ñiï îòûð. Ò¸òòi òà¹àì á½éûìäàðûíû» ò¾ëåði ¾íåìi æàºñàðûï, æî¹àðû ñàïàäà øû¹àðûëóäà. "Ðàõàò" ÀÀ²-äà ¾íåìi, øîêîëàäòàí áàñºà, êåïòiðiëãåí
æåìiñòåð (æ¾çiì, ¼ðiê, ºàðà ¼ðiê, æ໹àºòàð) ïàéäàëàíûëàäû. "Ðàõàò" ÀÀ²-íû»
Øûìêåíòòåãi ôèëèàëûíäà ê¾íæiò, æ໹àºòàð æ¸íå ò.á. ïàéäàëàíûëûï, øû¹ûñ ò¸òòi
òà¹àìäàðû øû¹àðûëàäû. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Òàìàºòàíó Èíñòèòóòû æàáàéû
¼ñåòií æåìiñòåð ìåí æèäåêòåðäi ïàéäàëàí¹àí (øûð¹àíàº, á¼ðiºàðàºàò æ¸íå ò.á. ºîñûë¹àí ìàðìåëàä) àçûº-ò¾ëiê ðåöåïòóðàñûí æàñàäû. Àçûº-ò¾ëiê øû¹àðàòûí
ê¸ñiïîðûíäàðäû» ºàðæû æà¹äàéëàðû ò½ðàºòû æàºñàðûï êåëåäi, áiðຠ¼íäiðiñòi» øû¹ûíû ê¼ï, ò¾ñåòií ïàéäàñû àç.
1999 æûëû ºàáûëäàí¹àí ê¸ñiïîðûíäàðäû ìåìëåêåòòiê ºîëäàó øàðàëàðûíàí êåéií
òîºûìà, òiãií, òåði, ¾ëáið æ¸íå àÿº êèiì ¼íåðê¸ñiïòåðiíäå ¼íäiðiñòi» ¼ðêåíäåãåíi áàéºàëàäû. Ñàëàíû» áàñòû ê¸ñiïîðûíäàðûíû» æ½ìûñòàðû ºàëïûíà êåëòiðiëäi, ñîíû»
47
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
iøiíäå ø½¹àëûº æ¾í ìàòàëàðû ìåí èiðiëãåí æiï ¼íäiðåòií "²àð¹àëû" À². Ðåñïóáëèêàäà ìàºòà ¼»äåó ê¼ëåìi ½ë¹àéäû. "Ì-Àðò" ÆØÑ åðëåð ìåí ¸éåëäåð êèiìi, "Àñóòîð"
ÆØÑ (Àëìàòû ºàëàñû) ò¾éå æ¾íi ê¼ðïåñi, "Êîæìåõ" À² (Ñåìåé ºàëàñû) õðîì æ¸íå
æèhàç òåðiëåði, "Æåòiñó" ÀÀ² àÿº êèiì øû¹àðó ¼ñòi, "Ýäåìè" ÆØÑ -"²àçàºñòàí-Òåêñòè-Ëàéí" ÆØÑ (Àëìàòû ºàëàñû) òîºûìà æ¸íå òiãií ¼íiìäåðií øû¹àðàäû. "²îñòàíàé
òîºûìà êîìïàíèÿñû" ÆØÑ ê¸ñiïîðíûíû» æ½ìûñû ºàéòà æ໹ûðäû.
Òåði øèêiçàòûí ¼»äåéòií "Ñåìåé òåði áûë¹àðû êîìáèíàòû" ÆØÑ (Ñåìåé ºàëàñû), "ÑèðèîÊàç" ÆØÑ (Ïåòðîïàâë ºàëàñû), ²îñòàíàé îáëûñûíäà "Ðóäíûé òåði áûë¹àðû çàóûòû" ÆØÑ ê¸ñiïîðûíäàðû æ½ìûñòàðûí áàñòàäû. Åëiìiçäå òåði øèêiçàòûíû»
òåê 40% ¹àíà ¼»äåëåäi, îíû» æàðòûñûíàí ê¼ái ²ûòàé¹à øû¹àðûëàäû.
´»äåéòií ¼íåðê¸ñiïòå𠺽ðûëûìûíäà æå»ië ¼íåðê¸ñiï ¾ëåñií äàìûòó äà àë¹à ºîéûë¹àí, 2002 æûëû îë 4,3% áîëäû. Ìàòà, êiëåì, êèiì, àÿº êèiì, òîºûìà, ø½ëûº æ¸íå
òåði ¼íiìäåði, áàñ êèiìäåð ¼íäiðiñiìåí ºàòàð, ñàëà º½ðûëûìûíäà øèêiçàò òàóàðëàðû
(ìàºòà-òàëøûº, òåði òàóàðëàðû æ¸íå ò.á.) ¼íäiðiñiíi» ñûáà¹àëû ñàëìà¹û äà æî¹àðû.
Æå»ië ¼íåðê¸ñiï, ñîíûìåí ºàòàð, õàëûºòû ìåäèöèíà ¼íiìäåði æ¸íå øàðóàøûëûº çàòòàðûìåí (àðíàéû æ½ìûñ êèiìäåði ìåí àÿº êèiìäåð, æåêå ºîð¹àó çàòòàðûìåí) ºàìòàìàñûç åòåäi.
Íàí ¼íäiðiñi, òiãií ê¸ñiïîðûíäàðû æ¸íå ò.á. æå»ië ¼íåðê¸ñiï ñàëàëàðû øåòåëãå
øû¹àðó ¸ëåóåòií êå»åéòóäå. Åãåð 2000 æûëû æå»ië ¼íåðê¸ñiïòi» øåòåëãå øû¹àðàòûí
òàóàðëàðû 115,4 ìëí. À²Ø äîëëàðû áîëñà, 2003 æûëû îë 200 ìëí. À²Ø äîëëàðûíà
¼ñòi, ÿ¹íè ðåñïóáëèêàäà¹û áàð ýêñïîðòòû» 1,5 øàìàñûíäà áîëàäû. Òîºûìà, òiãií æ¸íå
òåði ¼íåðê¸ñiïòåðiíi» øåòåëãå øû¹àðàòûí º½ðûëûìûíäà 94% äåðëiê ¼íäiðiñòiê-òåõíèêàëûº áà¹ûòòà¹û ¼íiì, ÿ¹íè àðû ºàðàé ¼»äåëåòií øèêiçàòòàð. Æå»ië ¼íåðê¸ñiï ¼íiìäåðií
íàðûº áà¹àñûìåí áà¹àëàéòûí àðíàéû èííîâàöèÿëûº èíôðຽðûëûìíû» æ¸íå
ìàðêåòèíãòiê îðòàëûºòàðäû» áîëìàóûíàí ¸ðáið ê¸ñiïîðûí ¼ç ì¸ñåëåëåðií ¼çäåði øåøóãå ì¸æá¾ð. "Almaty Cotton Plant" òîºûìà êîìïàíèÿñû (Àëìàòû ìàºòà-ìàòà êîìáèíàòû) 3 æûë¹à åñåïòåëãåí æ¸íå íåãiçãi òåõíèêà-ýêîíîìèêàëûº ê¼ðñåòêiøòåðäi» ¼ñóiíå,
ìàòàëàðäû øû¹àðó ê¼ëåìiíi», òiãií ¼íiìäåðiíi» ¼ñóiíå, îëàðäû» ñàïàñûí æàºñàðòó¹à
áà¹ûòòàë¹àí ºàéòà ºàëïûíà êåëòiðó áà¹äàðëàìàñûí æàñàäû.
1999-2003 æûëäàðû æóûë¹àí æ¾í ¼íäiðiñiíi» ê¼ëåìi 1,4-òåí 6,8 ìû» òîííà¹à,
æ¾í ìàòàëàðû - 146,3-òåí 375 ìû» ì3 ¼ñòi. Îñû óàºûò àðàëû¹ûíäà èiðiëãåí æ¾í æiïòåðiíi»
¼íäiðiñi 1,4-òåí 0,4 ìû» òîííà¹à ºûñºàðäû. Ðåñïóáëèêàäà æ¾íäi àë¹àøºû ¼»äåóäåí
¼òêiçåòií 15 ê¸ñiïîðûí áàð, îëàðäû» iøiíäå "Ñåìòåêñ" ÆØÑ (Øû¹ûñ ²àçàºñòàí îáëûñû) æ¸íå "ÏÎØ ôàáðèêàñû" ´Ê (Æàìáûë îáëûñû) áàð. 2003 æûëû ðåñïóáëèêà áîéûíøà íàºòû ïàéäàëàíó øàìàñû æ¾í ¼»äåó áîéûíøà 44%, îë æóûë¹àí æ¾ííi» øåòåëãå
øû¹àðàòûí åä¸óið ê¼ëåìiìåí áàéëàíûñòû. Øèêiçàòòû» æåòiñïåóøiëiãiíå áàéëàíûñòû
æ¾í ìàòàëàðûí øû¹àðàòûí ¼íäiðiñ ºóàòòûëû¹ûíû» 21,8% ïàéäàëàíûëàäû. Êiëåì øû¹àðàòûí ¼íäiðiñ ºóàòòûëû¹û ò¼ìåí, íåáàðû 15,4%. ²àçiðãi êåçäå ê¸ñiïîðûíäàðäû òåõíèêàëûº æà¹ûíàí ºàéòà æàáäûºòàó øàðàëàðû æ¸íå îëàðäû» ¼íiìäåðiíi» á¸ñåêåëåñòiãií
ê¼òåðó æ¾ðiï æàòûð.
Æóûë¹àí æ¾ííi» ê¼ï á¼ëiãi ²ûòàé¹à øû¹àðûëûï îòûð. Àë æ¾í ìàòàëàðû, êiëåìäåð
æ¸íå ò.á. ¼íiìäåðäi øû¹àðàòûí æåðãiëiêòi ê¸ñiïîðûíäàð ñàïàëû øèêiçàòºà çàð áîëûï
îòûð.
Iøêi íàðûºòà á¸ñåêåãå øûäàéòûí ¼íiìäåðäi (ºûëøûºòû ø½¹à ìàòàëàðû, ê¼ëiê
ê¸ñiïîðûíäàðû, åìõàíàëàð, áàëàëàð ¾éi æ¸íå ºàðóëû ê¾øòåðäi» ìåìåëåêåòòiê òàïñûðûñû áîéûíøà ê¼ðïåëåðäi) "²àð¹àëû" ÀÀ² (Àëìàòû îáëûñû) øû¹àðàäû.
²àçàºñòàí æ¸íå îíû» øåêàðàëàñ Îðòà Àçèÿ ðåñïóáëèêàëàðûíäà, ²ûòàéäà º½ðûëûñ ìàòåðèàëäàðû ìåí æèhàç, ò.á. à¹àøòàí æàñàë¹àí á½éûìäàð¹à ñ½ðàíûñ ¼ñóäå, àë
îðìàí øàðóàøûëû¹û áiðëåñòiãi ñàëàëàðûíäà ¼ç ºîðëàðû (êåñïå à¹àø åñåái 2,4 ìëí. ì3,
àë ñ½ðàíûñû 9,5 ìëí. ì3) øåêòåëãåí. Ñîíäûºòàí, Ñiáið îðìàí ñiëåìäåðiíå ðåñïóáëèêà-
48
²àçàºñòàííû» òàáè¹è áiðëåñòiêòåði
íû» ïàéäàëû ãåîãðàôèÿëûº æåðëåðií ïàéäàëàíó¹à áåðó àðºûëû ¼»äåó ºóàòòûëû¹ûí
äàìûòó¹à áîëàäû.
Îðìàí, à¹àø ¼»äåó, öåëëþëîçà-ºà¹àç ¼íåðê¸ñiïòåði ìåí áàñïà æ½ìûñòàðû ¼ñêåëå»
äàìûï êåëå æàòºàí ñàëàëàð áîëûï òàáûëàäû, ¼»äåó ¼íåðê¸ñiáiíäåãi ñûáà¹àëû ñàëìà¹û
¼ñiï, 28%-òåí àñòàìûí º½ðàéäû. Îðìàí æ¸íå à¹àø ¼»äåó ñàëàëàðû - òåõíèêàëûº æàºñû æàáäûºòàë¹àí øà¹ûí æ¸íå îðòà ê¸ñiïîðûíäàð. Á½ëàðäû» äàìóûíà ºà¹àç ¼íäiðóäi»
iñêå àñºàí èíâåñòèöèÿëûº æîáàëàðû ("Ñåéìàð" êîðïîðàöèÿñû "²àçàºñòàí ²î¹àñû"),
("²àçïîëèãðàô") êàðòîíäàðû, òåðåçå ìåí åñiêòåð æàñàéòûí ("Ðåèç" êîìïàíèÿñû),
("°éãåðiì" ò¾ñºà¹àçû), ñîíûìåí ºàòàð Ïàâëîäàð æèhàç ôàáðèêàñû ìåí ´ñêåìåí ºàëàñûíäà¹û à¹àø-òàëøûº òàºòàëàðû çàóûòûíäà ¼íäiðiñòi ºàëïûíà êåëòiðó åä¸óið ¸ñåðií
òèãiçäi. Àòûðàó ºàëàñûíäà ("Àéíà-Æàñàó"), Àñòàíàäà ("Îðäà-Ïðîäàêøí" ÆØÑ), ²àðà¹àíäûäà ("Àáñîëþò ²àçàºñòàí", "Ìàñòåð" ÆØÑ æ¸íå "Ðàõàò" ôàáðèêàñû), Àëìàòûäà
("Òîðíàäî Ïëþñ" ÆØÑ, "Ä-Ïëþñ", "Æèhàç", "Êîìôîðò", "ZETA") æà»à ºóàòòû
¼íäiðiñòåði àøûëäû.
ĸði-ä¸ðìåê ¼íåðê¸ñiáiíäå áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû, íåãiçiíåí, øà¹ûí áèçíåñ ê¸ñiïîðûíäàðûíäà ïàéäàëàíàäû, îëàð ¸ðò¾ðëi æàáàéû ¼ñåòií ä¸ðiëiê ¼ñiìäiêòåðäi» åìäiê æèûíòûºòàðû ¾øií æèíà¹àí æåêå äàéûíäàóøûëàðäàí àëûíàäû.
Ðåñïóáëèêàäà æ¸íå ðåñïóáëèêàäàí òûñ Àëìàòû îáëûñû, Àáàé åëäi ìåêåíiíäå "Îðèîí"
êîìïàíèÿñûíû» "²ûçûë ìàé" ñàóäà áåëãiñi øû¹àðàòûí ä¸ðiëiê ¼ñiìäiêòåðäi» ¼íiìäåði
êå» ºîëäàíûëàäû. Àëìàòû îáëûñûíû» êåéáið øàðóà ºîæàëû¹û øàðóàøûëûºòàðûíäà
ä¸ðiëiê ¼ñiìäiêòåðäi ¼ñiðóäi» òåõíîëîãèÿñû èãåðiëãåí. "²àçàºëàêðèöà" ÀÀ² (Îðàë îáëûñû) æàáàéû ¼ñåòií ºûçûë ìèÿäàí îíû» òàìûðû ýêñòðàêòûí ¼íäiðåòií ²àçàºñòàíäà¹û æàë¹ûç àðíàéû ê¸ñiïîðûí. Îíû» ¼íiìäåði òà¹àìäûº, ä¸ðiëiê, òà¹àì ºîñïàëàðû,
ïàðôþìåðèÿ ¼íåðê¸ñiáiíäå æ¸íå êåí-áàéûòó êîìáèíàòòàðû æ½ìûñòàðûíäà ïàéäàëàíûëàäû. ²½ð¹àº ½ñàòûë¹àí ìèÿ òàìûðû øåòåëãå øû¹àðàòûí òàóàð áîëûï åñåïòåëåäi
æ¸íå Ðåñåé Ôåäåðàöèÿñû ìåí áàñºà ìåìëåêåòòåðãå æiáåðiëåäi.
Áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíûëàòûí ¼íåðê¸ñiïòåðäi äàìûòóäû» íåãiçãi ì¸ñåëåëåði
Ðåñïóáëèêàäà ê¼ï òàóàðëàð ¼íäiðiñòåðiíi» ¼ñói êåøåóiëäåï îòûð, î¹àí ñåáåï - ¼»äåóøi
ñàëàëàðäû» èíâåñòèöèÿëûº òàðòûìñûçäû¹û, îëàðäàí ò¾ñåòií ïàéäàíû» àçäû¹û ìåí
iøêi ñàóäàäà àðçàí òàóàðëàðäû» æî¹àðû á¸ñåêåëåñòiãi. À¹àø ¼»äåó ¼íåðê¸ñiái äàìóûíû»
ò¼ìåíäåói, ä¸ði-ä¸ðìåê ¼íiìäåði ¼íäiðiñiíi» áàÿó ¼ñói - øèêiçàòòû» àç áîëóûíà ¹àíà
åìåñ, ñîíûìåí ºàòàð áàñºà äà ñåáåïòåði áàð, ñîëàðäû» iøiíäå:
l ê¼ïòåãåí ê¸ñiïîðûíäàðäû» ôèçèêàëûº òîçó ä¸ðåæåñiíi» ¼ñói æ¸íå íåãiçãi ¼íäiðiñòiê
ºîðëàðäû» îäàí ¸ði ìîðàëüäûº åñêiðói;
l ¼íåðê¸ñiï ñàëàëàðûíû» òåõíèêà-òåõíîëîãèÿëûº ä¸ðåæåñiíi» áiðêåëêi äàìûìàóû;
l áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíàòûí øà¹ûí áèçíåñ ê¸ñiïîðûíäàðûíäà ºàðæû
ºîðëàðûíû» æåòiñïåóøiëiãi;
l èííîâàöèÿëûº èíôðຽðûëûìíû» äàìûìà¹àíäû¹û, ¹ûëûì ìåí ¼íäiðiñ àðàñûíäà
òèiìäi ºàðûì-ºàòûíàñòû» áîëìàóû;
l ìåìëåêåò iøiíäåãi ¸ëñiç ñàëààðàëûº æ¸íå àéìàºàðàëûº ýêîíîìèêàëûº èíòåãðàöèÿëàð.
´íåðê¸ñiï ñàëàëàðûí øåêòåéòií ôàêòîðëàð - iøêi ñàóäà ê¼ëåìiíi» øåêòåóëi áîëóû
æ¸íå áûòûðàï îðíàëàñóû, ê¼ëiê òàñûìàëäàóûíû» ê¼ï æîë øû¹ûíäàðû, øàë¹àé æ¸íå
øåêàðàëûº àóäàíäàðäà ê¼ëiê èíôðຽðûëûìûíû» äàìûìàóû, øåòåëãå øû¹àðàòûí òàóàð ò¾ðëåðiíi» àçäû¹û.
´íäiðiñòå ñ¸éêåññiçäiêòi» áîëóû øèêiçàòòû äàÿðëàóäàí ¼íäiðiñêå äåéiíãi òåõíîëîãèÿëûº ¼»äåóäi» òîëûº àÿºòàëìàóûíà áàéëàíûñòû. Ñîíäûºòàí, ¼íiìäåð æî¹àðû ä¸ðåæåäå äàéûíäàëìàéäû. ĸðiëiê ¼ñiìäiê øèêiçàòòàðûí òåðå» ¼»äåó ê¸ñiïîðûíäàðû æîº.
Àóûëøàðóàøûëûº øèêiçàòòàðûí êåøåíäi ïàéäàëàíó ä¸ðåæåñi ò¼ìåí.
49
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
²àçiðãi êåçäå æ¸íå êåëåøåêòå áèîëîãèÿëûº ºîðëàðäû ïàéäàëàíàòûí ¼íåðê¸ñiïòåðäi
äàìûòóäû» íåãiçãi ìàºñàòòàðûíû» ºàòàðûíà:
l åëiìiçäåí øåòåëãå øû¹àòûí òàóàðëàð ñàíûí ê¼áåéòó æ¸íå ºûçìåòiíå æî¹àðû ¾ñòåìå
áà¹à ò¼ëåó;
l iøêi æ¸íå ñûðòºû ñàóäàäà ¼íiìäåðäi» ñàïàñûí ê¼òåðó æ¸íå á¸ñåêåëåñòiãií àðòòûðó;
l õàëûºàðàëûº ñòàíäàðòºà ñ¸éêåñ áîëó;
l äàéûí ¼íiìãå ø຺àíäà¹û åñåïïåí ïàéäàëàíûë¹àí òàáè¹è ºîðäû ºûñºàðòó,
ýêîíîìèêàíû» ºîð ñûéûìäûëû¹ûí àçàéòó;
l íåãiçãi ¼íäiðiñòiê ºîðëàðäû ºàéòà º½ðó æ¸íå ò¾áåãåéëi æà»àðòó íåãiçiíäå ¼»äåóøi
ê¸ñiïîðûí ñàëàëàðû ¼íiìäåðiíi» ñàïàñûí ê¼òåðó;
l æåðãiëiêòi ¹ûëûìè-òåõíèêàëûº æåòiñòiêòåðäi ïàéäàëàíûï, æà»à òåõíèêà ìåí òåõíîëîãèÿíû åíãiçó; ¹ûëûìè ê¼ëåìäi æ¸íå æî¹àð¹û òåõíîëîãèÿëûº øåòåëãå øû¹àðó¹à
áà¹ûòòàë¹àí ¼íäiðiñòå𠺽ðóäû ºîëäàó æàòàäû.
50
51
Ëàíäøàôòòûº æ¸íå áèîëîãèÿëûº ¸ðò¾ðëiëiê
52
Îðìàíäû äàëà
1.2. Îðìàíäû äàëà
1.2.1. Æàëïû ñèïàòòàìà
Ãåîãðàôèÿëûº æ¸íå òàáè¹è-êëèìàòòûº åðåêøåëiêòåð
Ðåñïóáëèêà òåððèòîðèÿñûíû» ºèûð ñîëò¾ñòiãiíi» øà¹ûí á¼ëiãií Åðòiñ ìà»û æàçûºòû¹ûíäà îðìàíäû äàëàëû ëàíäøàôòòû-ãåîãðàôèÿëûº òàáè¹è àéìຠàëûï æàòûð,
îë ²àçàºñòàí ê¼ëåìiíi» íåáàðû 11,1%.
Îðìàí ìåí äàëàíû» ¾éëåñiìi - ýêîæ¾éåíi» îðìàíäû äàëà òèïiíi» åðåêøå áåëãiñi.
Îñû òàáè¹è ò¾çiëiñòåðäi» øû¹óû òóðàëû ê¼ï ãèïîòåçàëàð áàð, ñîíû» iøiíäå äàëàäà
îðìàí&