Загрузил Mustafa Korjavov

FIZIKA FANINING SILLABUSI Ekologiya

Реклама
FIZIKA FANINING SILLABUSI
OTM ning nomi va
manzili:
Kafedra:
Ta’lim sohasi va
yo‘nalishi:
Qarshi muhandislik iqtisodiyot
instituti
Fizika va elektronika
630 000–Atrof muhit muhofazasi
Qarshi sh. Mustaqillik-25
Geologiya va konchilik
60710400–Ekologiya va atrof muhit
muhofazasi
Fan o‘qituvchilari to‘g‘risida ma’lumot
Aliqulov Muysin Nortoshevich
Fizika-matematika fanlari
nomzodi, dotsent.
Kafedra mudiri:
e-mail:
muxsinaliqulov1972@gmail.com
telefon: +998939356181
Maruzachi
Amaliyot o`qituvchisi
Qorjavov Mustafa Jovliyevich –
Qarshi muhandislik iqtisodiyot
instituti “Fizika va Elektronika”
kafedrasi katta o`qituvchisi
e-mail:
korjavovmustafa@gmail.com
telefon: +998975600624
Laboratoriya
o`qituvchisi
Bobilov Nodir Xolto’rayevich –
Qarshi muhandislik iqtisodiyot
instituti “Fizika va Elektronika”
o`qituvchisi
e-mail: bobilobn@gmail.com
telefon: +998906088655
Laboratoriya mudiri:
Ro`ziyev Rufat Toshboyevich –
Fizika va Elektronika kafedrasi
laboratoriya mudiri
e-mail: r.ro`ziyev@mail.ru
telefon: +998919625018
Kreditlarni olish uchun talablar:
Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni tо‘la о‘zlashtirish, tahlil natijalarini tо‘g‘ri aks
ettira olish, о‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat
shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bо‘yicha yozma ishni
topshirish.
Fan/modul/ kodi
О‘quv yili
Semestrlar
MBIAF
2021–2022
1, 2
Fan/modul/ turi
Ta’lim tili
О‘zbek
Majburiy
Fanning nomi
Auditoriya
mashg‘ulotlari
(soat)
Fizika
120
1.
ECTS – Kreditlar
5, 4
Haftadagi dars soatlari
4
Jami yuklama
Mustaqil
(soat)
ta’lim (soat)
150
270
Fan bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlari va ular uchun ajratilgan vaqt
Audutoriya mashg‘ulotlari
O‘quv
Semestri
Mustaqil ish
Jami
Maruza
Amaliy
Laboratoriya
Seminar
Hammasi
I
136
60
30
16
14
–
76
II
134
60
30
14
16
–
74
Jami
270
120
60
30
30
–
150
Faning boshqa
fanlar bilan aloqasi
Fizika kursi texnika fanlarini o‘qitishning turli bosqichlarida barcha tabiiy fanlarning
usqurtmalariga tayanadi. Fizika fani umumta’lim fani hisoblanib 1 va 2 semestrlarda
o‘qiladi. Dasturni amalga oshirish bakalaviaturaning texnik yo‘nalishlarida o‘qish
jarayonida ushbu o‘quv fani bo‘yicha o‘zlashtirilgan ma’lumotlarga hamda o‘quv rejada
rejalashtirilgan matematika, nazariy mexanika o‘quv fanlaridan yetarli bilim va
ko‘nikmalarga ega bo‘lishlik talab etiladi. Fizika fani oliy o‘quv yurtlarida o‘qitiladigan
oliy matematika, informatika, axborot texnologiyalari, elektr zanjirlar nazariyasi, biofizika
va boshqa fanlar bilan uzviy bog‘langan. O‘rganilayotgan materialni fan tarmoqlaridan
misollar keltirib, fanlararo aloqani o‘rnatgan holda o‘tilishi maqsadga mofiqdir. Tabiiy–
ilmiy va texnika haqidagi fanlarning tadqiqotlarida fizikaviy metodlarining roli bevosita
qarab chiqiladi.
Fanning mazmuni
Fanning dolzarbligi va qisqacha mazmuni
Mexanikaning
fizik
asoslari.
Mexanika
haqida
umumiy
ma’lumot.
Koordinatalar tizimi. Fazo va geometriya.
Geometriya va tajriba. Vektorlar va
koordinatalar usulida ifodalash. Koordinatalar
va vektorlarning proeksiyalarini almashtirish.
Vaqt tushunchasi. Davriy jarayonlar. Soatlarni
sinxronlashtirish. Fizik masalalarga tadbiq
etilishda hosila va integralning ma’nosi xaqida.
Kinematika va dinamika. Klassik mexanika.
Relyativistik mexanika. Kvant mexanikasi.
Kinematikaning elementlari. Fizik modellar:
moddiy nuqta (zarra yoki korpuskula), moddiy
nuqtalar tizimi, absolyut qattiq jism, yaxlit
muhit. Fazo va vaqt. Harakatning kinematik
tavsiflash. Nuqtaning to‘g‘ri chiziqli harakati.
Nuqtaning aylana bo‘ylab harakati. Burchak
tezlik va burchak tezlanish. Egri chiziqli
harakatda tezlik va tezlanish. Burchakli tezlik
vektori. Normal va urinma (tangensial)
tezlanish. Aylanma va ilgarilanma harakatning
kinematik
xarakteristikalari
orasidagi
bog‘lanish. Erkinlik darajasi va umumlashgan
koordinatalar. Absolyut qattiq jism erkinlik
darajalarining soni. Suyuqdik harakatining
kinematik tavsifi.
Talabalar uchun tartib-qoidalar
-professor-o‘qituvchiga hurmat bilan
munosabatda bo‘lish;
-ichki tartib-qoidalariga rioya qilish;
-dars mashg‘ulotlari vaqtida mobil telefondan
foydalanmaslik;
-berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarish;
-guruhdoshlariga nisbatan hurmat bilan
munosabatda bo‘lish;
-dasrda o‘z vaqtida kelish;
-4 soatdan ortiq dars qoldirganda dekanat
ruxsati olish va qayta o‘zlashtirish
topshiriqlarini bajargandan so‘ng darsga
qatnashish.
Elektron pochta orqali aloqa o‘rnatish tartibi
Professor-o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi aloqa
elektron pochta orqali amalga oshirilishi
mumkin, telefon orqali baho masalasi
muhokama qilinmaydi, ammo joriy, oraliq,
yakuniy nazoratlar faqat, ajratilgan xonalarda,
belgilangan muddatda amalga oshiriladi
MUSTAQIL ISH MAZMUNI, HISOBOT SHAKLI (150 soat)
1.Mаvzulаr bo‘yichа konspekt (referаt, tаqdimot) tаyyorlаsh. Nаzаriy mаteriаlni puxtа
o‘zlаshtirishgа yordаm beruvchi bundаy usul o‘quv mаteriаligа diqqаtni ko‘proq jаlb etishgа
yordаm berаdi. Tаlаbа konspekti turli nаzorаt ishlаrigа tаyyorgаrlik ishlаrini osonlаshtirаdi, vаqtni
tejаydi;
2.O‘qitish vа nаzorаt qilishning аvtomаtlаshtirilgаn tizimlаri bilаn ishlаsh. Olgаn
bilimlаrini o‘zlаshtirishlаri, turli nаzorаt ishlаrigа tаyyorgаrlik ko‘rishlаri uchun tаvsiya etilgаn
elektron mаnbаlаr, innovаsion dаrs loyihаsi nаmunаlаri, o‘z–o‘zini nаzorаt uchun test topshiriqlаri
v.b;
3.Fаn bo‘yichа qo‘shimchа аdаbiyotlаr bilаn ishlаsh. Mustаqil o‘rgаnish uchun
berilgаn mаvzulаr bo‘yichа tаlаbаlаr tаvsiya etilgаn аsosiy аdаbiyotlаrdаn tаshqаri qo‘shimchа
o‘quv, ilmiy аdаbiyotlаrdаn foydаlаnаdilаr. Bundа xorijiy tillаrdаgi аdаbiyotlаrdаn foydаlаnish
rаg‘bаtlаntirilаdi;
4.INTERNET tаrmog‘idаn foydаlаnish. Fаn mаvzulаrini o‘zlаshtirish, kurs ishi, bitiruv
mаlаkаviy ishlаrini yozishdа mаvzu bo‘yichа:
–INTERNET mаnbаlаrini topish, ulаr bilаn ishlаsh nаzorаt turlаrining bаrchаsidа
qo‘shimchа reyting bаllаri bilаn rаg‘bаtlаntirilаdi;
–mаvzugа oid mаsаlаlаr, keys–stаdilаr vа o‘quv loyihаlаrini ishlаb chiqish vа ishtirok
etish;
–аmаliyot turlаrigа аsosаn mаteriаl yig‘ish, аmаliyotdаgi mаvjud muаmmolаrning
yechimini topish, hisobotlаr tаyyorlаsh;
–ilmiy seminаr vа аnjumаnlаrgа tezis vа mаqolаlаr tаyyorlаsh vа ishtirok etish;
–mаvjud lаborаtoriya ishlаrini tаkomillаshtirish, mаsofаviy (distаnsion) tа’lim аsosidа
mаshg‘ulotlаrni tаshkil etish bo‘yichа metodik ko‘rsаtmаlаr tаyyorlаsh vа h.k.
Yangi bilimlаrni mustаqil o‘rgаnish, kerаkli mа’lumotlаrni izlаsh vа ulаrni topish
yo‘llаrini аniqlаsh, Internet tаrmoqlаridаn foydаlаnib mа’lumotlаr to‘plаsh vа ilmiy
izlаnishlаr olib borish, ilmiy to‘gаrаk doirаsidа yoki mustаqil rаvishdа ilmiy mаnbаlаrdаn
foydаlаnib ilmiy mаqolа (tezis) vа mа’ruzаlаr tаyyorlаsh kаbilаr tаlаbаlаrning dаrsdа olgаn
bilimlаrini chuqurlаshtirаdi, ulаrning mustаqil fikrlаsh vа ijodiy qobiliyatini rivojlаntirаdi.
Vаzifаlаrini tekshirish vа bаholаsh аmаliy mаshg‘ulot olib boruvchi o‘qituvchi tomonidаn,
konspektlаrni vа mаvzuni o‘zlаshtirishni mа’ruzа dаrslаrini olib boruvchi o‘qituvchi
tomonidаn hаr dаrsdа аmаlgа oshirilаdi.
Mustаqil ishni tаshkil etish bo‘yichа uslubiy ko‘rsаtmа vа tаvsiyalаr, keys–stаdi, vаziyatli
mаsаlаlаr to‘plаmi ishlаb chiqilаdi. Mа’ruzа mаvzulаri bo‘yichа аmаliy topshiriq, keys–stаdilаr
yechish uslubi vа mustаqil ishlаsh uchun vаzifаlаr belgilаnаdi.
Mustaqil ish mavzusi
Soat
1.Noinersiаl sаnoq tizimlаridаgi inersiya kuchlаri
6
2.О‘zgаruvchаn mаssаli jismning hаrаkаti.
4
3.Nisbiylik nаzаriyasi elementlаri.
6
4.Relyativistik dinаmikа elementlаri.
4
5.Kepler qonunlаri
6
6.Kо‘chish hodisаlаri. Diffuziya, issiqlik о‘tkаzuvchаnlik vа qovushqoqlik.
6
7.Fаzаviy о‘tishlаr.
4
8.Ochiq tizimlаrdа entropiyaning lokаl kаmаyishi. Dissipаtiv strukturаlаr.
4
9.Plаzmа. Xossаlаri vа qо‘llаnilishi.
6
10.Termoelektrik hodisаlаr.
4
11.О‘zgаruvchаn tok zаnjiridаgi rezonаns hodisаlаr.
4
12.Klаssik vа kvаnt Xoll effekti.
6
13.О‘tа о‘tkаzuvchаnlik vа uning kvаntomexаnik tаlqini.
4
14.Yarim о‘tkаzgich – yarim о‘tkаzgich kontаkti.
4
15.Fundаmentаl о‘zаro tа’sirlаr turlаri. Yagonа mаydon nаzаriyasi.
6
16.Koinot nurlаri. Koinot nurlаrining mаnbааlаri, energiyasi vа kimyoviy tаrkibi.
4
17.Koinot nurlаrining Yer аtmosferаsi bilаn о‘zаro tа’sirlаshuvi. Keng аtmosferа
jаlаlаri.
6
18.Olаmning pаydo bо‘lishi vа evolyusiyasi. Kаttа portlаsh vа infillyatsiya
nаzаriyalаri.
4
19.Yulduzlаrning pаydo bо‘lishi vа evolyusiyasi. Oq kаrliklаr, neytron yulduzlаr
vа qorа tuynuklаr.
6
20.Bettа yemirilish. Bettа yemirilish spektri. Neytrino.
4
21.Termoyadro sintez reаksiyalаrini boshqаrish muаmmosi.
6
22.Nаnoelektronikа mаteriаllаri. Kvаnt “nuqtаlаr”, “iplаr” vа “о‘rаlаr”.
4
23.Yuqori chаstotаli signаllаrni uzаtish usullаri.
4
24.Tо‘lqin о‘tkаzgichlаr (volnovodlаr).
6
25.Nаnoо‘lchаmli yupqа qаtlаmlаrning tuzilishi vа xossаlаri.
4
26.Nаnoо‘lchаmli klаsterlаr vа kristаllаr. Nаnotexnologiya.
4
27.Spinli elektronikа vа uning elementlаri.
6
28.Suyuq kristаllаr vа ulаrning xususiyatlаri.
4
29.Kаttа аdron kollаyderi vа uning ishlаsh prinsipi.
4
30.Quyosh fotoelektrik elementlаri vа modullаri.
6
31.Optik tolаli tizimlаr.
4
Jami:
150
5.FAN BO‘YICHA TALABALAR BILIMINI BAHOLASH
Tа’lim strategiyasi
Fizika kursi quyidagi tartibda o‘tadi: ma’ruzalar davomida talabalar kurs bo‘yicha tegishli nazariy bilimlar
oladi. Har bir talaba bajarilish muddati ko‘rsatilgan, mustaqil ish ko‘rinishiga ega bo‘lgan 5 ta topshiriq oladi. Semestr
bo‘yicha talabalar bir marta oraliq nazorat ishi topshiradilar. Аmаliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlarini bajarish
vaqtida talabalar ma’ruza mashg‘ulotlarida olgan nazariy bilimlarini amalyotda qo‘llashni namoyish etadilar. Har bir
amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari oxirida talabalar 5 tadan (ja’mi 10 ta) topshiriqlar oladilar. Semestr bo‘yicha
amaliy mashg‘ulordan 5 ta, laboratoriya ishlari bo‘yicha 5 ta amaliy topshiriqlar bajaradi.
Tаlabalar o‘zlashtirishini baholash. Kursning nazariy qismi bo‘yicha har bir semester davomida bir marta
oraliq nazorati o‘tkaziladi. Talabalarning fanlarni o‘zlashtirishi 5 ballik tizimda baholanadi.
Har bir semester oxirida bir marta yakuniy oraliq nazorati o‘tkaziladi.
Talabaning fan bо‘yicha о‘zlashtirish kо‘rsatkichi mezonlari:
T/r
Talabaning fanni о‘zlashtirish darajasi (bilim, malaka va kо‘nikma darajasi)
Baho
A) Xulosa va qarorlar qabul qilish
Ijodiy fikrlay olish
Mustaqil mushohada yurita olish
Olgan bilimlarini amalda qо‘llay olish
“5” baho
Mohiyatini tushunish
Bilish, aytib berish
Tasavvurga ega bо‘lish
B) Mustaqil mushohada yurita olish
Olgan bilimlarini amalda qо‘llay olish
Mohiyatini tushunish
“4” baho;
Bilish, aytib berish
Tasavvurga ega bо‘lish
V) Mohiyatini tushunish
Bilish, aytib berish
Tasavvurga ega bо‘lish
“3” baho;
G) Aniq tasavvurga ega bо‘lmaslik
“2” baho;
Bilmaslik
TALABALAR BILIMINI NAZORAT QUYIDAGI MEZONLAR ORQALI AMALGA OSHIRILADI
ORALIQ NAZORAT
Oraliq nazorat fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda talabalarning dars jarayonida so‘rovlarga javob berishi,
laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlardan olgan ko‘nikmalarini gapirib berishi, savollariga javob berishi, suhbat,
nazorat ishi, kollokvium, uy vazifalarini bajarib kelib topshirishi va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin.
Oraliq nazorat fanning xususiyati, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlari, oraliq nazorat soni va boshqalar hisobga
olinib quyidagicha taqsimlanadi.
5.1.1–jadval
№
Nazorat turi
1
Laboratoriya ishlarini bajargani va hisobot topshirgani uchun:
–laboratoriya ishini to‘liq va mukammal bajarish, ishning mazmuni va mohiyatini tushunish,
bajarilgan ishni tushuntirib bera olish va nazariy bilimlarni amalda qo‘llay bilish, hisobot topshirish,
savollarga to‘liq javob berish;
2
5
–laboratoriya ishini bajarish, ishning mazmunini tushuntirib berish, hisobot topshirish va savollarga
javob berish;
4
–laboratoriya ishini bajarish, ishning mazmunini tushuntirib berish, hisobot topshirish va savollarga
javob berishda kamchiliklarga yo‘l qo‘yish;
3
–laboratoriya ishini bajara olmaslik, ishning mazmunini tushuntirib bera olmaslik, hisobot topshira
olmaslik va savollarga javob bera olmaslik (yoki mashg‘ulotga qatnashmaslik);
2
Amaliy mashg‘ulot topshiriqlarini bajargani uchun:
–berilgan topshiriqni to‘liq, aniq bajargani, topshiriq mazmunini to‘liq tushunib yetgani va tushuntira
olgani uchun;
5
–berilgan topshiriqni bajargani, topshiriq mazmunini tushunib yetgani va tushuntira olgani,
topshiriqni bajarishda ayrim kichik kamchiliklarga yo‘l qo‘ygani uchun;
4
–amaliy mashg‘ulot topshiriqlarini o’qituvchi ko’magida bajara lishlik .
–amaliy mashg‘ulot topshiriqlarini bajarmaslik (yoki mashg‘ulotga qatnashmaslik).
3
Baho
3
2
Mustaqil ish topshiriqlarini bajarganligi uchun:
1.Referat tayyorlagani va himoya qilgani uchun:
–mavzu bo‘yicha referat tayyorlash, uni yuqori saviyada himoya qila olish, keltirilgan ma’lumotlarni
mushohada qilish va tushuntirib berish, berilgan savollarga to‘liq javob bera olish, mustaqil fikrlay olish;
5
–mavzu bo‘yicha referat tayyorlash, uni himoya qila olish, keltirilgan ma’lumotlarni tushuntirib
berish, savollarga javob bera olish;
4
–mavzu bo‘yicha referat tayyorlash, uni himoya qilishga harakat qilish, keltirilgan ma’lumoatni
tushuntirib va savollarga javob berishda kamchiliklarga yo‘l qo‘yish;
3
–mavzu bo‘yicha referatni qo‘pol xatolar bilan tayyorlash, uni himoya qilishga qiynalish, keltirilgan
ma’lumotlarni tushuntirib bera olmaslik, savollarga xato javob berish;
2
2.Mavzu bo‘yicha mustaqil konspekti yuzasidan og‘zaki so‘rov:
–mustaqil ish mavzusini to‘liq o‘zlashtirishi, konspekt mavjudligi, mustaqil fikrlay olishi, mavzu
bo‘yicha o‘z takliflarini bera olishi, adabiyotlar bilan ishlash darajasining yuqoriligi, mavzuni boshqa
mavzular bilan o‘zviy bog‘lay olishi, himoya qilishi, konspektga yangi texnika – texnologiyalar haqida
va internet ma’lumotlarini kiritilganligi;
–mustaqil ish mavzusini to‘liq o‘zlashtirishi, konspekt mavjudligi, mustaqil fikrlay olishi, mavzu
bo‘yicha o‘z takliflarini bera olishi, adabiyotlar bilan ishlash darajasining yuqoriligi, mavzuni boshqa
mavzular bilan o‘zviy bog‘lay olishi, himoya qilishi;
4
–mustaqil ish bo‘yicha konspekt mavjudligi, mavzu bo‘yicha o‘z takliflarini bera olishi, adabiyotlar
bilan ishlay olishi, himoya qilishi va internet ma’lumotlar;
3
–mustaqil ish bo‘yicha konspekt etarli emasligi, mavzu bo‘yicha o‘z takliflarini bera olmasligii,
adabiyotlar bilan ishlay olmasligi, himoya qilishda fikr mazmunsizligi;
2
Oraliq nazorat ishida talaba tomonidan fanning texnologik xaritada belgilangan qismi boyicha nazariy
bilimlarni o‘zlashtirish darajasi, ularni amalda qo‘llash boyicha ko‘nikmalarning qanchalik egallanganligi, masalaga
ijodiy yondasha olishi, fikrini bayon etishda mantiqiy ketma–ketlikka amal qilishi, javobda aniq faktlarga asoslanishi,
ko‘rgazmali vositalardan foydalana olishi kabi jihatlar hisobga olinadi. Oraliq nazorat ishini quyidagi mezonlar
boyicha o‘tkazish tavsiya etiladi.
5.1.2–jadval
№
Nazorat shakli
Variantda 5 ta savol
bo‘lib, har bir savol
alohida baholanadi.
1
20 ta test savoldan
iborat variant
beriladi va
maksimal
5 baho bilan
baholanadi.
Baholash mezonlari
Test
Baho
–qo‘yilgan masalani mazmunan tushunib yetishi, savolga aniq va 18-20
to‘laligicha javob berishi, mustaqil fikr va mushohada yuritishi, ijodiy
fikrlay olish, mantiqiy yaxlitlikka erishib, umumiy xulosalar chiqara
olishi, amaliyot bilan bog‘lay olishi, hayotga tadbiq etishi, yozma ishni
tushunarli husnixat bilan yozishi, imlo va stilistik xatolarga yo’l
qoymasligi.
5
–savollarga to‘g‘ri javob berishi, fikrlash va mushohada qilishining 15-17
sezilishi, lekin ba’zi bir noaniqliklarga yo’l qoyilishi, masalani yoritishda
ijodiy yondashuv va muammoni tahlil qilish qobiliyatini namoyon qila
olishi, amaliyotga va hayotga qo‘llashda chuqur kirib bora olmasligi,
yozma ishda tushunarli husnixat bilan yozishi, lekin ayrim imlo va
stilistik xatolarga yo’l qoyish.
4
–savollarga to‘g‘ri javob berishi, fikrlash va mushohada qilishining 11-14
sezilishi, lekin ba’zi bir noaniqliklarga yo’l qoyilishi, masalani yoritishda
ijodiy yondashuv va muammoni tahlil qilish qobiliyatini namoyon qila
olishda ayrim kamchiliklar mavjudligi, amaliyotga va hayotga qo‘llashda
chuqur kirib bora olmasligi, yozma ishda tushunarli husnixat bilan
yozishi, lekin ayrim imlo va stilistik xatolarga yo’l qoyish.
–savollar boyicha aniq tasavvurga ega emas, lekin qisman javob bor.
yaozma ishda o‘quv adabiyotlardan so‘zma–so‘z ko‘chirgan.
0-10
3
0
ON va joriy nazoratlarni o`zlashtira olmagan talabalar YN ga kiritmaydi.
5.2. YAKUNIY NAZORAT
Yakuniy nazoratda semestr davomida fan boyicha nazariy va amaliy bilimlarni talaba tomonidan o‘zlashtirish
darajasi baholanadi. Bunda talabaning fan boyicha bilimlarni bir butun (yaxlit) holda qanday tasavvur qilishi,
mavzular o‘rtasidagi uzviy bog‘lanishlarni qanchalik tushunishi, fanning maqsadi va vazifalari, muammolari va uni
hal qilish yo’llarini qanchalik bilishi, fanga tegishli amaliy topshiriqlarni hal qilish ko‘nikmalarini qanchalik
egallaganligi, savollarni yoritishga tizimli yondasha olishi, mantiqiy ketma–ketlikka amal qilishi, olgan bilimlarini
hayotga bog‘lay olishi kabi jihatlarga alohida e’tibor beriladi.
Yakuniy nazoratda saralash balidan kam ball olgan talabaning bali hisobga olinmaydi va qaydnomaning YN
qismiga «0» ball qoyiladi, hamda ON ballari jamlanib, umumiy ball chiqariladi. Talaba yakuniy nazoratga kirmagan
bo‘lsa, qaydnomaning YN qismiga «kelmadi» deb yoziladi va umumiy ball chiqarilmaydi.
Nazorat o‘tkazilayotgan paytda biron manbadan foydalangan yoki foydalanishga uringan talabalar,
dalolatnoma tuzilib, YN dan chiqarib yuboriladi va uning bilimi «0» ball bilan baholanadi.
Yakuniy nazoratni quyidagi mezonlar boyicha o‘tkazish tavsiya etiladi:
5.4.1–jadval
Baholash
T/r
Test
Soni
Baho
Baholash mezonlari
Shakli
–qoyilgan masalani mazmunan tushunib yetishi, savolga aniq va 22-25
to’laligicha javob berishi, mustaqil fikr va mushohada yuritishi, ijodiy
5 baho
fikrlay olish, mantiqiy yaxlitlikka erishib, umumiy xulosalar chiqara
olishi, amaliyot bilan bog’lay olishi, hayotga tadbiq etishi, yozma ishni
tushunarli husnixat bilan yozishi, imlo va stilistik xatolarga yo’l
qoymasligi.
1
Yozma ish . Har
bir variantda 5 ta
savol bo’lib, har
bir savol alohida
baholanadi va
maksimal 5
baho beriladi.
2
–qoyilgan masalani mazmunan tushunib yetishi, savolga deyarli 18-21
to’laligicha javob berishi, mustaqil fikr va mushohada yuritishi, ijodiy
fikrlay olish, umumiy xulosalar chiqara olishi, amaliyot bilan bog’lay
olishi, yozma ishni tushunarli husnixat bilan yozishi, imlo va stilistik
4 baho
xatolarga yo’l qoymasligi/
–savollarga to’g’ri javob berishi, fikrlash va mushohada qilishining 14-17
sezilishi, lekin ba‘zi bir noaniqliklarga yo’l qoyilishi, masalani
yoritishda ijodiy yondashuv va muammoni tahlil qilish qobiliyatini
namoyon qila olishi, amaliyotga va hayotga qo’llashda chuqur kirib
3 baho
bora olmasligi, yozma ishda tushunarli husnixat bilan yozishi, lekin
ayrim imlo va stilistik xatolarga yo’l qoyish.
–savollarga to’g’ri javob berishi, lekin fikrlay va mushohada qila 0-13
olmasligi, masalani yoritishda ijodiy yondashuv va muammoni tahlil
qilish qobiliyatini namoyon qila olishi, tushunarli husnixat bilan
yozishi, ayrim imlo va stilistik xatolarga yo’l qoyish.
2 baho
Скачать