Загрузил Banan

Logistyka

Реклама
1. Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie
przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do
punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
2. Logistyka zaopatrzenia – to system logistyczny związany z rynkiem. Stanowi ona połączenie między logistyką
dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie.
3. Rola logistyki zaop.- Głównym celem podsystemu zaopatrzenia jest efektywne i ekonomiczne zaspokajanie potrzeb
materiałowych przedsiębiorstwa. System zaopatrzenia łączy logistykę dystrybucji dostawców z logistyka produkcji.
4. Znaczenie procesow zakup. - Znaczenie procesów zakupów jest ogromne. Mianowicie każdy przedsiębiorca musi
odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: ile potrzebuje materiału, półproduktu czy tez produktu.
Przedsiębiorca musi zdecydować się, zastanowić nad poszczególnymi produktami- czy ma je kupić gotowe od kogoś
czy też samemu wyprodukować, krótko mówiąc musi obliczyć koszty i wysnuć wnioski, co będzie dla niego bardziej
opłacalne.
5. Procesy zaop. – 1) Zdefiniowanie potrzeb 2) Określenie wymagań użytkownika 3) Podjęcie decyzji (Make Buy) 4)
Zdefiniowanie typu zakupów 5) Analiza rynku 6) Określenie wszystkich możliwych dostawców 7) Wstępny dobór
możliwych źródeł zaopatrzenia 8) Ocena pozostałych dostawców 9) Wybór dostawcy 10) Przyjęcie dostawy produktu
11) Ocena wykonania dostaw
6. –
7. Zapasy są głównym składnikiem majątku obrotowego przedsiębiorstwa i stanowią bardzo istotny element procesu
gospodarczego. Zapasy mają też bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe firmy.
8. Metoda Ekonomicznej Wielkości Zamówienia - to metoda zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Metoda ta
definiuje optymalną wartość (ilość) do zamówienia tak aby zminimalizować koszty zmienne.
9. Planowanie zapotrzebowania materiałowego - jest to zbiór procesów,który umożliwia planowanie potrzeb
materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w
toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich
uzupełnieniem.
10. System MRP II – jest kontynuacją systemu MRP. Pozwala na planowanie zasobów produkcyjnych, obejmuje
sterowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością firmy także w aspekcie
finansowym, uzupełnione o moduły planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami
roboczymi, gotówką itp.
11. Planowanie zasobów dystrybucji - jest rozwinięciem metody DRP. W metodzie tej zwraca się uwagę na problem
optymalnego doboru i wykorzystania zasobów, opracowania nowej koncepcji reagowania przedsiębiorstwa na
zmiany w otoczeniu jako rozwiązanie problemu optymalizacji zasobów, a także dostosowanie zasobów do
zapotrzebowania odbywające się poprzez wielostopniowy proces planowania.
12. Strategie zarządzania zapasami – 1) strategia defensywna 2) strategia ofensywna 3) strategia umiarkowana
13. Just In Time (JIT) - jedna z technik stosowana w zarządzaniu przez jakość dotycząca produkcji. Obejmuje całkowite
wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych
elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości.
14. –
15. Strategia lancucha dostaw -Aby firma odniosła sukces, strategia zapasów musi być zgodna z ogólną wizją organizacji.
Jednakże, jeśli chodzi o realizację strategii łańcucha dostaw, nawet pozornie małe decyzje dotyczące zarządzania
zapasami mogą mieć głęboki i dalekosiężny wpływ na resztę organizacji. W wyniku tego, bardzo ważne jest, aby
planiści łańcucha dostaw mieli odpowiedni poziom wglądu i kontroli, wymagany do efektywnego wykonywania
zadań łańcucha dostaw. Mówiąc prościej, bez odpowiednich narzędzi, technologii i wiedzy, firmy po prostu nie mogą
podejmować optymalnych decyzji dotyczących zapasów.
16. Logistyka zaop.w lancuchu dost. - Głównym powodem zainteresowania łańcuchem dostaw jest lepsza obsługa
klienta (sprawność) oraz możliwość zaoszczędzenia kosztów (efektywność). Wszyscy dążą do zdobycia przez firmę
korzystniejszej pozycji konkurencyjnej, utrzymania jej na rynku globalnym pomimo szybko zmieniających się potrzeb
klientów i nacisków ze strony konkurencji.
17. 7W – Wlaściwy (produkt,ilość, stan, miejsce, czas, klient(konsument), cena(koszt))
18. Rola logistyki w zarządzaniu - Podstawowy cel logistyki produkcji można sformułować jako zwiększenie możliwości
realizacji i niezawodności dostaw przy możliwie niskich kosztach logistycznych i produkcyjnych. Rola i zadania
logistyki produkcji zależą od wielu czynników, a także od odpowiedniego definiowania logistyki. Obecnie w wielu
przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką. Logistyczne sieci
dostaw na wejściu i dystrybucji na wyjściu systemów produkcji, produkcja i logistyka są ze sobą ściśle powiązane.
19. Główne zdania logistyki produkcji – przepływy produkcyjn e, elastyczne systemu produkcyjne, komputerowo
zinegrowane wytwarzanie, zarządzanie i sterowanie jakością.
20. 21. Cele logistyki produkcji – 1) wzrost stopnia wykorzystania środków trwałych, 2) najniższe koszty wyposażenia, 3)
zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej, 4) zmniejszenie zapasów czynności w toku i cykli produkcyjnych, 5)
szybkie reagowanie na zmienne zadanie produkcyjne, 6) odpornośc na zakłócenia wewnętrzne, 7) wzrost jakości
produkowanych wyrobów , 8) automatyzacja, 9) łatwość rozbudowy systemu produkcyjnego.
22. Korzyści wynika. z log. prod. -kontrola stanów magazynowych na bieżąco, automatyczne generowanie linii zakupu,
zapewnienie ciągłości produkcji oraz minimalizacja przestojów produkcji wynikających z braku materiału, przejrzysty
obraz stanu magazynu, prognozy zamówień oraz określenie minimum magazynowego, szczegółowa informacja
odnośnie zamówienia, czasu, dostawy, ceny, szybka reakcja na zaistniałą niepożądaną sytuacje, możliwość ręcznej,
szybkiej modyfikacji zamówienia lub prostej rekalkulacji, certyfikowanie pochodzenia.
23. –
24. Zarządzanie logistyczne w produkcji -Organizacja efektywnego pod względem kosztów przepływu surowców,
produkcji w toku, wyrobów gotowych i związanych z tym przepływem informacji z miejsca pochodzenia do miejsca
konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta; proces wdrażania, planowania i kontroli odbywający się
w sposób efektywny i minimalizujący koszty procesów przepływu i magazynowania surowców, wszelkiego rodzaju
dóbr i towarzyszącej im odpowiedniej informacji od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu jak
najlepszego dostosowania do potrzeb klienta i ich zaspokojenia.
25. Istotą dystrybucji jest przesunięcie towarów z miejsc ich wytworzenia do ostatecznych
odbiorców. Dystrybucja oznacza więc zbiór decyzji i działań związanych z udostępnieniem wytworzonego produktu w
miejscu i czasie, w którym oczekują go ostateczni nabywcy.
26. Zadania dystrybucji - Luka przestrzenna – Zadaniem logistyki dystrybucji jest przemieszczanie wyrobów z miejsc,
gdzie są produkowane, do miejsc, gdzie są one pożądane przez nabywców. Luka ilościowa – Zadaniem logistyki
dystrybucji jest powiązanie pojedynczych zapotrzebowań, aż będą one mimo wielkości opłacalne dla producenta.
Luka asortymentowa – Zadaniem logistyki dystrybucji jest zagwarantowanie dostępności pożądanego asortymentu
przez konsumentów. Luka informacyjna - Producenci przeważnie nie wiedzą, gdzie znajdują się potencjalni klienci.
Zadaniem logistyki dystrybucji jest regularne ulepszanie asortymentu dostępnego dla konsumentów oraz
informowanie o wprowadzonych zmianach zarówno producentów jak i nabywców.
27. Funkcje dystrybucji – a) funkcje przedtransakcyjne - zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych,
- promocja produktów i firm( oklejony samochód dostawczy reklamą produktu) ,- poszukiwanie i zgłaszanie ofert
kupna, sprzedaży , - nawiązywanie kontaktów handlowych, - negocjowanie warunków umów stanowiących podstawy
prawne dla przepływu własności do przemiennych produktów.
b) funkcje związane z realizacją transakcji kupna- sprzedaży obejmują (transakcyjne): -obsługa zamówień, -transport,
-użytkowanie magazynów, -utrzymanie zapasów, -przerób handlowy, - przekształcanie asortymentu produkcyjnego
w asortyment handlowy, -przekazywanie produktów pośrednikom i nabywcom finalnym, -przekazywanie należności,
- przyjmowanie ryzyka
c) funkcje potransakcyjne: -realizacja praw z tytułów rękojmi i gwarancji, ( RĘKOJMIA- gwarancja, sprzedawca udziela
ją klientowi, czyli zapewnia o wysokiej jakości, a gdy problem to pomaga klientowi)
- świadomie nabywcom różnorodnych usług instalacyjnych, naprawczych, dostawczych, - badanie stopnia
zadowolenia nabywców z dokonanych zakupów, - gromadzenie informacji o oczekiwanych przez klientów formach i
standardach obsługi, - badanie przyczyn utraty klientów
28. Kanał dystrybucji – układ wzajemnie zależnych organizacji zaangażowanych w proces udostępniania produktu bądź
usługi konsumentom lub odbiorcom przemysłowym. Kanały: Ze względu na rodzaj uczęstników: bezpośredni,
pośredni. Na stopień integracji uczęstników kanału: konwencjonalny, zintegrowany pionowo, administrowany,
kontraktowy, korporacyjny. Na liczbę szczebli pośrednich: długie, krótkie. Na liczbę pośredników na tym samym
szczeblu: wąskie, szerokie.
29. Pośrednicy w kanałachdystrybucji -Dystrybutor (hurtownik detalista), Hurtownik (nie dystrybutor), Dealer, Agent,
Komisant, Konsygnatariusz.
Скачать