Загрузил ghopar

Պ-բովանդակություն++

Реклама
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒ ԹՅՈՒ Ն
Առաջաբանի փոխարեն ............................................................................... 5
Մտորու մների հետքերով .................................................................. 15
Ըն թե ր ց ո ղ ի ն ս րտան ց ............................................................................ 16
Բար ե մ աղ թանք ............................................................................................. 17
Ամ ե ն ո ւ ր Պայ ք ար ...................................................................................... 18
Չո ր ս «Պ» ........................................................................................................... 18
Ին ձ ՝ Պայ ք ար ի ց ......................................................................................... 19
Ու ղ ե ց ո ւ յ ց ն շ խար .................................................................................. 19
«55» ..................................................................................................................... 20
Կյ ան ք ո ւ մ ապր ել ն ե մ ս ի ր ո ւ մ ...................................................... 21
Չե մ ս ի ր ե լ ՝ ատե լ ե մ ............................................................................. 22
Ես ան տար բ ե ր չ ե մ ... .................................................................................. 22
Եր բ ե ք չ ե մ զ լ աց ե լ ... .............................................................................. 23
Դի մ աց ա... ո ւ գն աց ի .................................................................................. 23
Եղ ե լ ՝ չ ե մ ե ղ ե լ ... ..................................................................................... 24
Եր ազ ան մ ան .................................................................................................... 28
Յո ւ ր օ ր ի ն ակ ճ շ մ ար տո ւ թյ ո ւ ն ..................................................... 31
Ժամ ան ակ ի գի ն ը ......................................................................................... 34
Կյ ան ք ո ւ մ , ամ ե ն ի ն չ ժամ ան ակ ն է հ ի շ ո ւ մ ......................... 35
Ժամ ան ակ ի ն հ ամաք այ լ ......................................................................... 35
Մթն ո լ ո ր տս .................................................................................................... 36
Եղ ան ակ ն ե ր ը կ յ ան ք ի ս ......................................................................... 38
Եթե ՝ ... ո ւ ր ե մ ն ........................................................................................... 39
Մար դը բ ար դ է ... ........................................................................................... 41
Ան կ յ ան ք կ յ ան ք ......................................................................................... 43
Հր աշ ք հ ո գի ................................................................................................... 44
Ափս ո ՜ ս ... .......................................................................................................... 45
Գաղ տն ազ ր ո ւ յ ց .......................................................................................... 46
Հո ւ ս ո ե ր ազ ................................................................................................... 49
Խո ս ք ի ց մ ն ո ւ մ է աս վ ած ը ... ................................................................ 49
Որ ք ան է լ դառն է ան ո ւ նս ... ................................................................ 50
Գո ւ ց ե չ ո ր ե մ ... ........................................................................................... 50
Ու զ ո ւ մ ե մ ...................................................................................................... 50
Պաշ տո ւ մ ե մ հ ո ղ ը ... .................................................................................. 51
Օր ագի ր ս վ ե ր ջ ան ո ւ մ է ... ..................................................................... 51
Թղ թի վ ր ա թո ղ ն ո ւ մ ե մ ... ....................................................................... 51
Անաղարտընկերու թյ ու ն
Ընկերական խոսքով ներբող դիմանկարներ ................... 52
Չե մ ափս ո ս ո ւ մ , ո ր ... ................................................................................. 53
Կան ց ն ե ն օ ր ե ր ո ւ տար ին ե ր ... .......................................................... 53
Ան գի ն զ ար դ է ը ն կ ե ր ը .......................................................................... 53
Ըն կ ե ր ակ ան խո րհ ո ւ ր դ ......................................................................... 54
Ճի շ տ ո ւ մ ի աս ի ն ՝ ը ն կ եր ո ւ թյ ան մ աս ի ն ............................... 56
Նո ր Բո ւ թան ի այ ի հ ի ն շ ե ն ք ը ո ւ ապե ր տղ ե ր ք ը ................ 57
Խո ս ք ե փո ւ ն ջ 60 տո ղ ի ց , ախպե ր ո ւ թյ ան ան ո ւ ն ի ց ........... 58
Եր բ ե ք ... .............................................................................................................. 60
Ռո բ ե ր տ ............................................................................................................. 62
Ռո բ -ի ն ............................................................................................................... 64
Հո բ ե լ յ ան ական ծ աղ կ ե փո ւ ն ջ ......................................................... 64
Կառլ ե ն Նե ր ս ե սյ ան ի ն ......................................................................... 65
ԿՎՆ / КВН ......................................................................................................... 67
Աբ ե լ յ ան ՝ պան ծ ալ ի հ ոբ ե լ յ ան .................................................... 67
Կ. Ա.-ի ն ............................................................................................................... 69
Սադո յ ան Հր ան տի ն ՝ Ընկ ե ր ո ւ թյ ան պո ղպատի ն ................ 70
Հր ան տ Սադո յ ան – 60 ............................................................................... 72
Աս ո յ ան Սպար տակ ի ն ՝ կր տս ե ր ը ն կ ե ր ո ջ ս թան կագի ն .. 74
Ան զ ո ւ գակ ան ո ւ հ ավատար ի մ Ար ս ե ն Բալ այ ան ին ........... 76
Бесшумный Шумаков ................................................................................ 77
Блажеева Людмила Дмитриевна ........................................................ 79
Не оставил себе несколько строк ....................................................... 79
Համ ե ս տ գո վ ե ս տի ար ժան հ ի ս ն ամ յ ա Վար ո ւ ժան ............... 80
«27375» .............................................................................................................. 81
Հիշ արժան
իրադարձու թյ ու ններ
ընկերու թյ ան
օջախներու մ
Երջանկալ ի և երանել ի .................................................................... 83
Վր ե ժո ւ հ ի + Սպար տակ ........................................................................... 84
Իմ աս տալ ի ց տարե լ ի ց ............................................................................ 85
Քաջ Տի գր ան Մե ծ ........................................................................................ 86
Լ ևո ն ի ն ՝ Լ ևո ն ի ծ ն նդյ ան առթի վ ................................................ 87
Լ յ ո վ ա, է ր ն ե կ ք ե զ .................................................................................... 89
Կի ս աք աղ ց ր օ ր եր ի ե ր գը ...................................................................... 90
Լ ո ւ ս աշ ո ղ Լ ո ւ սի ն ե ................................................................................ 91
Ան ն մ ան Ան ահ ի տ.......................................................................................... 92
Լ ո ւ ս ած ի ն , ն ո ևած ի ն , Անահ ի տ բ ար ե ծ ի ն .................................. 93
Սր տաբ ո ւ խ........................................................................................................ 93
Բռո ւ ն ց ք Վահ ան .......................................................................................... 94
Աք ր ո ս տի կ ո ս Ռ-ի ն ..................................................................................... 94
Գար ի կ ի ն ........................................................................................................... 95
Խաշ ակ ե ր ՝ ի մ ը ն կ ե ր ............................................................................... 95
Վար պե տաց Վար պե տ.................................................................................... 96
Հո վ ի կ – 27375 .............................................................................................. 97
Եղ ի շ ե .................................................................................................................. 98
Ձո ն ն ո թե ր ի ն ................................................................................................ 99
Թամ ար ա Վաչ ագան ի Մալ խաս այ ն ի ն ... ......................................... 100
Քն ք ո ւ շ ի կ Ան ո ւ շ ի կ ............................................................................. 101
Ու ր ի շ ե ն ք մ ե ն ք ՝ Աթե նք ................................................................. 102
Guten tag – ո ղ ջ ո ւ յ ն ................................................................................ 103
Էդի կ ի ն ........................................................................................................... 104
Դո ր վ ար դի ն .................................................................................................. 105
Չար ե ն ց ավ անի կ ապի հ ան գո ւ յ ց ի պե տ.................................... 105
Ող ջ ո ՛ ւ յ ն , Մար ատ................................................................................... 106
Համ ո վ Համ ո ................................................................................................ 107
Վշ տալ ի ու ցավալ ի կորու ստներ .......................................... 109
Ան թառամ խո ս ք եպս ակ ......................................................................... 110
Ող բ հ ր աժե շ տի ......................................................................................... 113
Ավ տո վ թար .................................................................................................... 116
Հր աժե շ տի խո ս ք ե փո ւ ն ջ ................................................................... 119
Աղ ո թք հ ր աժե շ տի ................................................................................... 120
Ար թո ւ ր –17 .................................................................................................. 123
Վաղ ամ ե ռի կ Տի գր ան Պող ո ս յ ան ի ն ........................................... 124
Աք ր ո ս տի կ -դամ բ անակ ան .................................................................. 125
Աք ր ո ս տի կ -է ք ս պր ոմ տ Կառլ ե ն ի ն .............................................. 126
Դամ բ ան ակ ան Գալ ո ւ ս տին ............................................................... 127
Աք ր ո ս տի կ -է ք ս պր ոմ տ Հր ան տի ն ................................................. 128
Խո ս ք հ ր աժե շ տի ...................................................................................... 129
Համազգայ ին Հոգե Շարժ ................................................................. 130
Բժժած ի ր ո ղ ո ւ թյ ո ւ ն ......................................................................... 131
...Եվ այ ս ամ ե ն ո վ ..................................................................................... 132
Պար զ ո ւ ն ակ աք սի ո մ ա.......................................................................... 148
Զայ ր ո ւ յ թ .................................................................................................... 149
Բան ո ւ Տե ր .................................................................................................. 149
Պար տք ս մ ար ած ......................................................................................... 150
Տառապալ ի ց ն ե րշ ն չ ան ք ................................................................... 150
Համ առո ւ թյ ան տն ք ո ց ......................................................................... 151
Ան ո ղ ո ք ժամ ան ակ ՝ դարավ ե ր ջ ի տաս ն ամյ ակ ................... 151
Խո ս տո վ ան ք –խո ր հ ու ր դ .................................................................... 152
Եզ ր ահ ան գո ւ մ .......................................................................................... 153
Բթամ ի տ–բ իր դան աղան եր ի ն ........................................................... 153
Սո ւ տը չ ար է , ճ ի շ տը ՝ բ ար ի ........................................................... 154
Ահ ազ ան գ–զ գո ւ շ ացո ւ մ .................................................................... 154
Մառախո ւ ղ .................................................................................................... 155
Չար ախո ս լ ե զ ո ւ ...................................................................................... 155
Յո թ «ՉԿԱ»ն ե ր ........................................................................................... 155
Վա՜ յ , «ՁՄԵՌ»՝ ս աս տի կ Ձմ ե ռ ....................................................... 156
Չկ ա՝ բ այ ց կ ա... Հայ մ արդը ............................................................ 156
Ամ ան ո ր ի ո ւ թ ց ան կ ու թյ ո ւ ն ........................................................ 158
Ամ ան ո ր աց ավ ............................................................................................. 158
Շն ամ ար դ տար ի ......................................................................................... 159
Ամ ան ո ր – 1995 ........................................................................................... 159
Ու տո ղ -կ ր ծ ո ղ ն ե ր ի հ ամե ր աշ խո ւ թյ ան տար ի ................... 160
Դար ավ ե ր ջ ի Ցո ւ լ ի տարի ................................................................. 161
Բազ ո ւ մ «ՉԿԱ», բ այ ց «Ոզ ն ի » կ ա ................................................. 162
Խղ ճ ի չ ափն ո ւ ս ահ մ ան ը .................................................................... 162
Իմ աց ա, հ աս կ աց ա, է շ ացա ................................................................... 163
Ճակ ատագի ր ................................................................................................. 163
Դր ամ աձ ո ն .................................................................................................... 164
...Իս կ Հայ ը ՝ բ ն ավ .................................................................................. 167
Ես ի մ ս ի ր տը ... ........................................................................................... 169
Խն դի ր ն առկ ա, բ այ ց «Հար ց չ կ ա» ................................................ 169
Հո գե բ ան ակ ան հ ան ր ահ աշ ի վ կ ամ
Հան ր ահ աշ վ ակ ան հ ո գե բան ո ւ թյ ո ւ ն ..................................... 172
Լ ի ո վ ի ն հ ամ ամ իտ... ................................................................................ 173
Իր ո ղ ակ ան ե ն թակ ար գո ւ թյ ո ւ ն .................................................. 173
Ոմ ն փառաս ե ր շ ահ ամո լ ի ն .............................................................. 174
Փո ղ ո ց այ ի ն ց ո ւ ց ան ակ նե ր ... ......................................................... 175
Հայ -ի ս պանակ ան գո ր ծ ար ք ... ........................................................... 179
Ան վ ե ր ջ տան ջ ո ղ «Ին չ ո ւ »ն ե ր ...................................................... 180
Իր ե ն ք ո ւ մ ե ն ք ........................................................................................ 182
Համ ո վ –ան համ ........................................................................................... 183
...Խե լ ք ի գան ք , Հայ ե ր .......................................................................... 184
Հի աս թափվ ած ՝ ք ս ան տար ի ան ց ................................................... 185
Խառն ափն թո ր խաչ մ ե ր ո ւ կ ............................................................... 186
Ան ք վ ո ր ո ւ մ խո րհ ր դար ան -խո ս ար ան ....................................... 186
Սե ն ե գալ ե ս փախչ ո ւ մ ... ..................................................................... 187
Դար ե մ ո ւ տք ի աղո թք ............................................................................ 187
Նախահ ո բ ե լ յ ան ակ ան փափագ ......................................................... 188
Հոգով հարու ստընտանիք .............................................................. 189
Գե ր դաս տան ի տոհ մ ած առի ար տակ ար գ կ ե ն աց ................... 190
Ու ռե ն ո ւ պե ս ............................................................................................ 193
Սր բ ագո ր ծ մ ո ր ս՝ Մար իամ ի ն ........................................................ 194
Դար ի հ այ ր ի կ ............................................................................................ 195
Հր աշ ագո ր ծ Օհ ան ե ս ............................................................................ 197
Սո ւ ր բ Հո վ հ ան նե ս ............................................................................... 202
Ան կ ատար ի ղ ձ ե ր ...................................................................................... 203
Մո տավ ո ր ապես .......................................................................................... 204
Ան կ ատար ի ղ ձ ե ր (Ղար ս եց ի հ այ ր ի կ ի ս շ ո ւ ր թե րո վ )... 205
ՍՊՀ (գաղ տն ագիր ) .................................................................................. 207
Զի ն այ ի ն ....................................................................................................... 208
Հի ս ո ւ ն ի ց հ ե տո ...................................................................................... 209
Որ ք ան է լ ապր ե մ պայ ք ար ո վ ... ....................................................... 209
«Մե ղ ավ ո ր » .................................................................................................. 210
Հո գո ւ աղ ե տ ................................................................................................ 210
Մի բ ան է լ հ աս կ աց ա... .......................................................................... 210
Զ-ի ն .................................................................................................................. 211
Жизни золотая середина... ................................................................... 211
Ան ն մ ան Ալ լ ա ............................................................................................ 212
Ռաֆայ ե լ ....................................................................................................... 213
Քո ւ չ ի կ ի ս (Հավատար ի մ ը ն կ ե ր ) ................................................. 213
Ռաֆայ ե լ ի աչ ք եր ո վ ............................................................................ 214
Կե ս դար ե կ ան ............................................................................................ 214
«Աչ ք ալ ո ւ յ ս » ............................................................................................ 215
Ռո ւ բ ի ն այ ի ն ............................................................................................. 215
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.-ի ն ............................................................................................ 216
Բո լ ո ր ի ն ....................................................................................................... 217
Կոթող հավերժ խոնարհու մի ու օրհնանքի ..................... 218
Ան ս ահ մ ան .................................................................................................... 219
Կյ ան ք ս վ կ ա ................................................................................................ 220
Դո ՛ ւ ք , մ ի ... .................................................................................................. 221
Սևո վ ս պի տակ ի վ ր ա .............................................................................. 223
Ան մ ե ղ հ ս կ այ ի ն ...................................................................................... 224
Ան լ ռե լ ի ... .................................................................................................... 224
Վր դո վ մ ո ւ ն ք ............................................................................................. 225
Ան մ ահ Չար ե ն ց .......................................................................................... 225
Շն ո ր հ ազ ար դ Շիր ազ ի ն ...................................................................... 226
Խղ ճ ի ազ ատամ արտի կ ............................................................................ 226
Սո ս Սար գս յ ան ին ................................................................................... 227
Տե ր յ ան -100 ................................................................................................. 227
Ար ամ այ ի ս .................................................................................................... 228
«65» ................................................................................................................... 228
Минасу Аветисяну .................................................................................... 228
Սի ր ո վ Սի ր ավ յ ան ի ն ............................................................................ 229
Ցավ ո վ Սի ր ավ յ ան ի ն ............................................................................ 230
Ջան , Մի ր ի ջ ան յ ան ջ ան ....................................................................... 231
Խաչ ատո ւ ր Մի ր իջ ան յ անի ն ............................................................ 232
Եր ախտավ ո ր Ղարաբ աղ ց ի ................................................................... 233
Հր աշ ք դո ւ դո ւ կ ...................................................................................... 234
Հարգանքի տու րք կապավորներին (մաս I) ......................... 237
Մե ծ ն Թ.Ս. Մի ն աս յ ան ց ի ն ................................................................... 238
Կապի զ ո ր ք ե ր ի ք այ լ ե րգ ................................................................. 239
«ԿԱՊ–2006» .................................................................................................. 241
Очно, а может и заочно .......................................................................... 242
Հար գան ք ագիր ........................................................................................... 243
Վշ տալ ի ց խո ս տով ան ագիր ................................................................ 245
Զգո ՛ ւ յ շ , կ ապավ որ է ........................................................................... 245
Խո հ ակ ան թան ձ րո ւ կ ............................................................................ 246
Տար ե ց տար ի ն ո սր ան ո ւ մ ե ն ... ........................................................ 247
Долг ветеранам-связистам .................................................................. 247
...Եվ անարգանք անկապներին (մաս II) .................................... 248
Մե զ խն այ ե ք , կ ապը խն ամե ք ............................................................ 249
ԿԱՊ-ի ն ո չ թե ան գլ ախո ս ան ձ ի ն ք ... ........................................... 249
ԿԱպ-ի ն պե տք ե ն կ ապավ որ ն ե ր ... .................................................. 250
«Հայ կ ապշ ի ն » տր ե ս տի ան օ ր ե ն ն ե ր ի ն .................................... 250
Ան հ ամ ե ս տ ազ ն վո ւ թյ ո ւ ն ... ............................................................ 252
Փայ տաթե փ ո ւ ղ եղ ո վ բ ու թ ն յ ո ւ թապաշ տի ն ...................... 252
Կապ՝ ալ ե բ ախ ափ ..................................................................................... 253
Ար կ ած ախն դիր ԳԱՊ-ի ն ....................................................................... 254
Ամ ո թ կ ապի ն ախար արի ն ... .................................................................. 254
ՀՀՇ – Հայ –հ ո ւ նակ ան շ ար ժո ւ մ .................................................. 254
Ստր կ աց ր ե լ ե ն ժո ղ ով րդի ս ... ........................................................ 255
Բե ր ն ո վ Թո ւ մ անե ն ց Հով ի կ ի ........................................................ 255
Դատար ան ը Սահ ման ադր ակ ան ......................................................... 255
Համ ար ժե ք գն ահատակ ան ................................................................... 256
Հակ աթո ւ յ ն ՝ ֆիր մ այ ի ն հ ո ւ յ ն ................................................. 256
Կապավ ո ր ն ե րի ն ...ե ց ի ն ...................................................................... 258
Անկեղծու թյ ան խաչ մերու կներու մ ..................................... 269
Խռովահու յ զ տրամադրու թյ ու ն ............................................... 270
Ին ք ն աաք ր ո ստի կ .................................................................................... 271
Մտո ր ո ւ մ ն ե րի մ ե ջ մ ի տվ ած ... ........................................................ 271
Կյ ան ք ս ջ ր ի պե ս հ ո ս ե ց ո ւ գն աց ... ........................................... 271
Ա՜ խր , ե ս ... ..................................................................................................... 272
Ին չ է լ կ յ ան ք ո ւ մ ո ր թող ն ո ւ մ ե ն ք ... ..................................... 272
Աս տծ ո կ ամ ք ի ն հ ավ ատան ք ... ........................................................... 272
Մր ս ած մ ո ւ ս ա ............................................................................................ 273
Գե թ մ ի ան գամ թե հ աս կ ան ան ... ...................................................... 274
Ին չ ք ան է լ ո ր կ յ ան ք ի համ ար ... ................................................... 273
Մո ւ ս աակ ն թար թ ....................................................................................... 274
Սահ յ ան աշ ո ւ ն չ ....................................................................................... 275
Խե ղ ճ ճ ի շ տ խի ղ ճ ..................................................................................... 276
Մտո ր ո ւ մ ն ե րի խառն ափնթո ր ......................................................... 280
Քնարական հրաբու խայ ին ժայ թքու մ .................................... 285
Սերը կյ անք է, առանց սիրո... ........................................................ 286
Սի ր ո վ ՝ ս ի ր ո մ աս ի ն ........................................................................... 287
Տյ առն ը ն դառաջ ....................................................................................... 293
Սի ր ո գար ո ւ ն ............................................................................................ 294
Одесса-принцесса ...................................................................................... 295
Сартай-1985 .................................................................................................. 296
Чудо-шоу ........................................................................................................ 299
Բար ի բ աղ ձ ան ք ......................................................................................... 300
Մտքերի թանձրու կ ............................................................................... 301
Скачать