Загрузил uslugarazvitiya uslugarazvitiya

2- sinf uchun past uzlashtiruvchi oquvchilar 2021

Реклама
PAST
UZLASHTIRUVCHI
O'QUVCHILAR BILAN
ISHLASH
MATEMATIKA
ONA TILI O’QISH
2-SINF
FANLARIDAN
202___-2021-o’quv yili
Bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchi-fanlarni davlat
ta`lim standartlarida belgilab qo`yilgan darajada
o`zlashtira olmayotgan,bilim olishga ishtiyoqi pasayib
ketgan,o`ziga ishonchi yo`qolgan o`quvchi.
O`quvchining bo`sh o`zlashtirishiga quyidagi holatlardan biri yoki bir nechtasi
sabab bo`lishi mumkin:
O`quv materialining betartib va haddan tashqari ko`p berilishi;
O`qituvchining darslarni qiziqarli tashkil etmasligi;
O`quvchi davomatining pastligi;
Bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchini o`z vaqtida aniqlamaslik va e`tabor
qaratmaslik;
Bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan muntazam izchil reja asosida ish
olib bormaslik;
O`quvchining oilaviy,ijtimoiy muhitidagi salbiy omillar;
O`quvchining sog`ligi bilan bog`liq holatlar;
Dars qilish,o`zlashtirish,mustaqil ishlash uchun shart-sharoitlarning
yo`qligi;
Ota`ona va pedagog o`rtasida aloqaning yo`lga qo`yilmaganligi;
Bolaning o`zlashtirishini muntazam ravishda nazorat qilmaslik va
boshqalar.
1.O`qituvchilar uchun murakkab,o`zlashtirilishi qiyin
bo`lgan mavzular bo`yicha metodik tavsiya va ilg`or
pedagogik texnologiyalarga asoslangan dars ishlanmalarini
tuzish;
2.Darslarga qo`llaniladigan interfaol usullardan foydalanish
samaradorligini ko`rsatish(ochiq darslarda)
3.Ilg`or pedagogik texnologiyalarni dars jarayoniga
qo`llash bo`yicha ochiq darslar uyushtirish;
4.Yosh o`qituvchilar bilan ishlashni takomillashtirish,
ularni tajribali mutaxassislarga biriktirish;
5.O`zaro dars tahlillarini o`tkazish;
6.Ota-onalarning farzandlarini o`zlashtirishdagi ta`sirini
oshirish bo`yicha tavsiyalar berish;
7.Sinfdan tashqari mashg`ulotlarning saviyasini oshirish;
8.O`quvchilarni test bilan ishlash malakasini oshirish yo`lla
rib o`yicha tavsiyalar berish;
9.O`quvchilarni fan to`garaklariga jalb etish,qo`shimcha
mashg`ulotlarni qiziqarli,bosimsiz ,samarali tashkil etish.
10.O`qituvchi kasbiy mahoratini oshirish maqsadida
o`quvlar tashkil etish.
“Kelishildi”
“Tasdiqlayman”
_______________ viloyati __________ tumani
_____-umumiy o`rta ta`lim maktabi
_______________ viloyati __________ tumani
____-umumiy o`rta ta`lim maktabi
MMIBDO`_________________________
Maktab direktori:____________________________
____________ 20__ yil
_________________ 20__ yil
______________ VILOYATI ___________ TUMANI
____-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI
BOSHLANGICH SINF O`QITUVCHISI
______________________________NING
MATEMATIKA
ONA TILI
O’QISH
REJA VA ISHLANMALARI
“TASDIQLAYMAN”
______-maktab direktori
_______ ______________________
202___-2021 o’quv yili uchun “MATEMATIKA,ONA TILI ,O’QISH” fanidan
tuzilgan, Past o’zlashtiruvchi o'quvchilar bilan
ishlashning,I,II,III,IV chorak uchun o’quvchilar bilimidagi bo’shliqlarni to’dirish
№
1
bo’yicha qo’shimcha mashg’ulotlar uchun ish
Bo’shliq aniqlangan
Qaysi o’quvchi uchun
mavzu
taalluqli
Qo‘shishni tekshirish.
2
Bosh harf bilan
yoziladigan so‘zlar.
3
Toshkent – O‘zbekiston
poytaxti
To‘g‘ri burchak. To‘g‘ri va
to‘g‘rimas burchaklar.
Unli tovushlar va harflar
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
“Afrosiyob”- tezyurar
poyezd. Erkin Malik
Ikki xonali sonlarning o’nli
tarkibi.Sonlarning
qo’shishning ustun usuli
Tekshiruvchi va
tekshiriluvchi so‘zlar.
Eng yaqin do‘stimiz.
Hakim Nazir
Vaqt birliklari:
Soat,Minut.Vaqt,masofa
va tezlikni topish
Harf birikmali so‘zlarni
bo‘g‘inlarga ajratish
Mening do‘stim
kompyusha. Alisa
Lavruxina
Qo’shish va ayirish
amallarining tarkibiy
qismlari va natijalari
Bo‘g‘in ko‘chirish uchun
bo‘linmaydigan so‘zlar
Uch o‘g‘il. (Ertak)
rejasi
Sinfi
Muddati
16
Qavsli ifodalar
17
So‘z ichida yonma-yon
kelgan bir xil undoshli
so‘zlarni bo‘g‘inlab
ko‘chirish
Ibn Sinoning bolaligi
18
23
Ko’paytirish.Ko’paytirishni
ng ma’nosi
Gap. Gapda tinish
belgilarining ishlatilishi
Nima eksang, shuni
o‘rasan
Bo’lish.Bo’lish amalining
ma’nosi
Gapning asosi
24
Bahor keldi
25
Teng qismlarga
bo’lish.To’plamning qismi
Gapda so‘zlarning o‘zaro
bog‘lanishi.
Momoqaymoq
19
20
21
22
26
27
30
3 sonini bir xonali songa
ko’paytirish va 3 ga bo’lish
Narsa va shaxs nomini,
harakatini bildirgan
so‘zlar
Onam
31
Juft va toq sonlar
32
Shaxs va narsa belgisini
bildirgan so‘zlar.
Polvonman
28
29
33
34
Sonni bir necha birlik va
bir necha marta
kamaytirish
Rahbari:
/___________/
________________________
Bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilarga iqtidorli
o`quvchilarni biriktirish ro`yxati
T/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bo`sh o`zlashtiruvchi
o`quvchining F.I.Sh
Sinf
Iqtidorli o`quvchi ning
F.I.Sh
“TASDIQLAYMAN”
Maktab direktori:
______ _________________
_________________________I,II,III,IV chorak uchun o’quvchilar bilimidagi
bo’shliqlarni to’dirish bo’yicha qo’shimcha
Mashg’ulotlar jadvali
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Sinf
Dushanba
Seshanba
Chorshanba
Payshanba
Juma
Shanba
Fan o’qituvchisi
I,II,III,IV chorak uchun o’quvchilar bilimidagi bo’shliqlarni
to’dirish bo’yicha qo’shimcha mashg’ulotlar asosida erishilgan
o’zgarishlar yuzasidan
HISOBOTI
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Bo’shliqlarni to’ldirish va hisobga olish bo’yicha ___________________
____________ o’qituvchisi______________________ning bajargan ishi
№
Sana
O’quvchining F.I.Sh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
O’zlashtiril-magan
mavzu, tushuncha
ma’lumot
Bo’shliqlarni
to’ldirish bo’yicha
bajarilgan ishlar.
Erishilgan
natija
_____________ tuman Xalq ta`limi bo`limiga qarashli __-umumiy o`rta ta`lim
maktabi
“_____” _________202___ yil
O`qish fani to`garak mashg`ulotiga qatnashuvchi o`quvchilari o`rtasida
202___-2021 yangi o`quv yilining to`garak mashg`uloti davrida texnika xavfsizlik
qoidalari, yo`l harakati qoidalari, yong`inga qarshi kurash chora tadbirlariga hamda
___-umumiy o`rta ta`lim maktabining barcha ichki tartib qoidalariga rioya qilish to`g`risida
Maxsus yo`riqnoma
№
O`quvchilarning F.I.SH
Tanishdim
Sana
O`quvchilarning
imzosi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Yo`riqnoma bilan tanishtiruvchi
va to`garak mashg`uloti rahbari:
_________ _____________
“______________________________”a`zolarining ro`yxati
№
O`quvchilarning familiyasi,
ismi
Tug`ilgan yili
Sinfi
Yashah manzili
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
To`garak rahbari ______ _______________________________
TO‘GARAK
JURNAL
SANA____________ 202___ yil
Fan: Matematika
Mavzu: Qo`shishni tekshirish
Maqsad: O’quvchilarga DTS talablari asosida qo’shishni tekshirishni o’rgatish.
Ta’limiy: O’quvchilarga yig;indini topishga doir misolar yechishni o;rgatish.
Tarbiyaviy: O’quvchilarni ona vatanni sevish ruhida tarbiyalash.
Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.
O`quv jarayoniga oid kompetensiya: TK1 matematikaga oid atamalarning ma’nosini tushunib
to‘g‘ri o‘qiy olish; so‘z va gaplarni bog‘lagan holda o‘z fikrini aniq va ravshan ifodalay olish;
TK1 matematik qoidalarni ifodali ayta olish. FK-1:sonlarni qo‘sh ish va ayirish jadvallaridan,
arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 100 ichida ikkita ikki xonali sonlar ustida
arifmetik amallarni yozma bajara oladi; FK-2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va
algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay oladi va yangi bilimlar hosil qila oladi;
Mashg`ulot turi: Yangi tushuncha berish.
Metodi: Savol javob, muammoli vaziyat , zinama – zina.
Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, tarqatmalar, test savollari.
Mashg`ulotning borishi.I Tashkiliy qism.a) salomlashish, davomotni aniqlash, tozalikni
tekshirish
b) ma’naviyat daqiqasi “ Iqtisod” mavzusida suhbat.
II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.
O’tgan mavzuni mustahkamlab yangi mavzu bilan bog’lash.
III Yangi mavzu bayoni 1 – misol.
2. Misollarni yeching va natijaning to’g’riligtini tekshiring:
34 + 12 = 46
T; 46 – 12 = 34 | 41 + 27 = 68
T; 68 – 27 = 41
26 + 13 = 39
T: 39 – 13 = 26 | 27 + 11 = 38
T: 38 - 11 = 27
Misolni o’quvchilar doskada misolni navbat bilan bajaradilar. Xatolar o’rtoqlari tomonidan
to’g’rilanadi. O’quvchilar ishini nazorat qilish.
3. Masalalar 2 guruhga ajratib beriladi. Ular masalani mustaqil bajaradilar. Bajarilgan ishni raqib
guruh tekshiradilar. O’quvchilar ishi o’qituvchi tominidan nazorat qilinadi.
1) Issiqxonada 60 ta oq va 40 ta qizil atirgul ochilgan edi. Issiqxonada hammasi bo’lib nechta
atirgul ochilgan?
Yechish: 60 + 40 = 100
Javob: 100ta.
2) Issiqxonada 100 ta atirgul ochilgan edi. Xaridor kelib 60 ta atirgulni olib ketdi. Nechta
atirgul qoldi?
Yechish: 100 – 60 = 40
Javob: 40 ta.
4. Jadval asosida misol tuzish.
Qo’shiluvchi
60
32
24
50
26
14
57
Qo’shiluvchi
40
8
13
5
32
6
32
Yig’indi
100
40
37
55
58
20
89
Jadvaldagi misolni doskada o’quvchilar navbat bilan bajaradilar. O’qituvchi uning ishini nazorat
qilib boradi.
IV Mustahkamlash. 5 Rasm asosida masala tuzing va uni yeching:
Katta chelakda – 10 kg
10 + 8 = 18
Kichik chelakda - 8 kg
? kg
Ja.vob: 18 kg
Katta bochkada – 40 kg
70 – 40 = 30
Kichik bochkada - ? kg
70 kg
Javob: 30 kg.
Topshiriqni o’quvchilar mustaqil bajaradilar. Ular ishini nazorat qilish.
V Baholash. Mashg`ulot yakunida umumiy ballar e’lon qilinadi va faol,
bilimdon o’quvchilar rag’batlantiriladi.
VI Uyga vazifa. 6 – 7 misol va masala.
MMIBDO`:__________ __________________________
Sana:___________202__yil
ONA TILI
Mavzu: Bosh harf bilan yoziladigan so‘zlar
Maqsadlar:Ta’limiy: Nutq va gap. Ona tilining fonetik tizimi: nutq tovushlari va harflar, unli tovushlar va
harflar, undosh tovushlar va harflar, jarangli va jarangsiz undoshlar, alifbo, bosh va kichik harflar, tutuq
belgisi (fonetik tahlil);bo‘g‘in va bo‘g‘in tuzilishi, so‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish. So‘z va so‘z ma’nolari
haqida bilim,ko`nikma va malakalarni shakllantirish.
Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona tili faniga muhabbat uyg‘otish, oila
va uning a’zolariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish;
Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so ‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.
Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish):O‘qituvchi nutqini, video va audio
(multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarni tinglab tushuna oladi; rasmlar asosida va o‘qib
eshittirilgan matn yuzasidan suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o‘zlashtirgan yangi so‘zlarni og‘zaki
nutqda qo‘llay oladi; mashq matnidagi so‘zlarni qo‘shib o‘qiy oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon
va ifodali o‘qiy oladi, harflar birikmasi ishtirok etgan so‘zlarni o‘qiy oladi; so‘zda nechta tovush bo‘lsa,
shuncha bo‘g‘in bo‘lishini bir unli tovush bo‘g‘in hosil qilishini, ya’ni o-na, u-ka, a-ka kabi bo‘g‘inga bo‘la
oladi, harflar birikmalari ishtirok etgan so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘la oladi, x va h tovushli so‘zlarni to‘g‘ri yoza
oladi, bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, mash’al, ma’qul, ta’lim, Jur’-at, ta’-zim kabi tutuq
belgili so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘lib yoza oladi, lug‘at, izohli, eshituv, yoddan yozuv, rasm diktant yoza oladi
hamda gaplarni rasmlar tartibida ko‘chira oladi.
Lingvistik kompetensiya: o‘zbek tilidagi nutq tovushlarining talaffuzida talaffuz me’yorlariga rioya
qila oladi, bo‘g‘in ko‘chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda
qo‘llay oladi, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi.
I.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarnidarsgatayyorgarliklarinitekshirish.
II.O’tilgan mavzuni takrorlash:
1.
O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.
2.
Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.
III.Yangi mavzu bayoni:
Qaysi so‘zlar bosh harf bilan yoziladi?
16-mashq. O‘qing. Nechta gap o‘qidingiz?
Shavkat kuchukcha boqdi. U kuchukchaga Ziyrak deb nom qo‘ydi. Ziyrak
yaxshi o‘syapti.
Yozing. Kuchukchaga qo‘yilgan nomni bildirgan so‘zning tagiga chizing.
17-mashq. O‘qing
Nargiza Abdullayeva — mening dugonam. Uning Malla degan mushugi bor. Biz
doim birga o‘ynaymiz.
Gaplarni yozing. Yozganingizni tekshiring.
Qaysi so‘zlarni bosh harf bilan yozdingiz? Nima uchun?
Kishilarning ismi va familiyasi, hayvon- larga qo‘yilgan nomlar bosh harf bilan
yoziladi.
18-mashq. 0‘qing. Nechta gap borligini ayting.
Gulnoza mushukcha boqdi unga Baroq deb nom qo‘ydi mushukcha juda chiroyli
ovozi yoqimli Gulnoza uni non va sut bilan boqadi
Yozing. Har bir gapning birinchi so‘zini bosh harf bilan yozing. Gapning oxiriga nuqta qo‘ymg.
IV.Yangi mavzuni mustahkamlash:
V.Uyga vazifa:
MIBDO’ ________ _______________________
SANA____________ 202___ yil
4-sinf
O’QISH
Mavzu:TOSHKENT – O’ZBEKISTON
POYTAXTI
Maqsad: O’quvchilarga DTS talablari asosida bilim berish. Matn mazmuniga munosabat bildira olishga o’rgatish.
Ta’limiy: O’quvchilarni vatanimiz poytaxti Toshkent shahri bilan tanishtirish, shahardagi o’zgarishlar va
yangiliklar haqidagi fikr mulohazalarini boyitish.
Tarbiyaviy: O’quvhilarni mehnat sevarlikka, jismoniy yetuk bo’lishga, ona vatanni asrab avaylashga o’rgatish
Rivojlanturivchi: O’quvchilarni og’zaki nutqini oshirish. Mustaqil fikrlashga o’rgatish.
O`quv jarayoniga oid kompetensiya: .F.k.1. o‘qilgan matnlarning mazmunini tushuna oladi va mavzuga mos maqol va hikmatli
so‘zlarni topa oladi;T.k.3. mehnatsevarlik, to‘g‘rilik, hurmat qilish kabi sifatlarga ega bo‘lish;
Mashg`ulotning turi: Yangi bilim berish.
Mashg`ulot metodi:ko’rgazmalisuhbat, savol-javob, aqliy hujum.
Mashg`ulotning jihozi: mavzuga oid rasmlar, tarqatmalar.
Mashg`ulotning borishi.
I. Tashkiliy qism: a) salomlashish b) davomotni aniqlash c) ma’naviyat daqiqasini o’tkazish
“Yurtim bo’ylab sayohat.” mavzusida suhbat o’tkazish.d) ingliz tili daqiqasi: Ee [i:], Ff [ef], Gg [dzi:]
II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.O’tgan mavzu asosida savol-javob o’tkazish. Ularni
tinglash o’rtoqlari bergan savollarga javoblarini tinglash.
III. Yangi mavzuning bayoni. Toshkent – O’zbekiston poytaxti
Matnni 3 qismga bo’lib ularning har biriga sarlavha topish.
1- qism: Toshkentimiz o’tmishi.
Uzoq o‘tmishda Toshkent bir qancha mamlakatlarni bir-biri bilan bog‘lagan. Toshkentdan “Buyuk Ipak yo‘li”
deb atal- gan savdo karvon yo‘li o‘tgan. unga “Sharq darvozasi” nomi bejiz berilmagan. Ko‘plab taniqli
sayyohlar, olimlar, yozuvchilar va shoirlar O‘zbekistonning bosh shahrini juda chiroyli ta’riflaganlar. Shuning
uchun ham Toshkent “Do‘stlik shahri”, “Non shahri”, “Bog‘lar shahri”, “Osiyoning yuragi” nomlаri bilan
mashhurdir.
2 – qism Poytaxtimizning tabiati va go’zal ko’rinishi.
Toshkent yam-yashil daraxtlarga bur- kangan so‘lim va fusunkor bog‘lari bilan odamlarni o‘ziga jalb qiladi.
Shaharda juda ko‘plab madaniyat va istirohat bog‘lari mavjud. Toshkentliklarning sevimli maska- niga
aylangan “ulug‘bek”, “G‘afur G‘ulom”, “Furqat”, “Zafar Diyor” kabi bog‘lardagi turli daraxtlar, gul-u
chamanzorlar bahri- dilingizni ochadi.Poytaxtimizdagi muzeylarda tarixiy, ada- biy, musiqiy meroslarimiz
avaylab saqlan- moqda.
3 –qism Toshkent metrosi.
Toshkent metrosi haqiqiy me’morchilik mo‘jizasi va yodgorligidir. Bugun poy- taxtimiz metrosi uzunligi 38
kilometrlik yerosti yo‘llari va 28 ta go‘zal bekatlardan iborat.Tog‘ etagida joylashgan Toshkentning
atrofidan bir nechta tog‘ daryolari oqib o‘tadi. ushbu daryolar shaharliklarni Chimyon tog‘ining qorli
cho‘qqilaridan oqib kelayotgan toza va muzday suv bilan ta’minlaydi.
Draslikda berilgan matnni o’qish mazmunini so’zlab berish.
IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Matndan Toshkent haqida nimalarni bilib oldingiz? Toshkentdagi bog’lar haqida so’zlab bering? Matnni
qismlar asosida qayta so’zlash.
Maqollar o’rganish. Vatan qadrini bilmagan o’z qadrini bilmas.
Topishmoqlar aytish.
O’zimizda qator soqchi,
Ko’zimizga qarab boqchi?
V. Baholash Mashg`ulot yakunida umumiy ballar e’lon qilinadi va faol, bilimdon o’quvchilar
rag’batlantiriladi.
VI. Uyga Vazifa: O’qib o’rganish.
MMIBDO’______ _____________________
SANA____________ 202___ yil
Matematika
Mavzu: To`g`ri to`rtburchak. To`g`ri va to`g`rimas
burchaklar
Maqsad: O’quvchilarga DTS talablari asosida to’g’ri burchaklar haqida bilim berish.
Ta’limiy: O’quvchilarga to’g’ri burchakka doir misollar haqida bilim berish .
Tarbiyaviy: O’quvchilarni kattalar mehnatini hurmat qilish ruhida tarbiyalash.
Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.
O`quv jarayoniga oid kompetensiya: TK1 matematikaga oid atamalarning ma’nosini tushunib
to‘g‘ri o‘qiy olish; so‘z va gaplarni bog‘lagan holda o‘z fikrini aniq va ravshan ifodalay olish;
TK1 matematik qoidalarni ifodali ayta olish. FK-1:sonlarni qo‘sh ish va ayirish jadvallaridan,
arifmetik amallarning algoritmlaridan foydalangan holda 100 ichida ikkita ikki xonali sonlar ustida
arifmetik amallarni yozma bajara oladi; FK-2: o‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va
algoritmlarni o‘quv vaziyatlarda qo‘llay oladi va yangi bilimlar hosil qila oladi;
Mashg`ulot turi: Yangi tushuncha berish.
Metodi: Savol javob, muammoli vaziyat , zinama – zina.
Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, tarqatmalar, test savollari.
Mashg`ulotning borishi.
I Tashkiliy qism.
a) salomlashish, davomotni aniqlash, tozalikni tekshirish
b) ma’naviyat daqiqasi “ Iqtisod” mavzusida suhbat.
II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.
O’tgan mavzuni mustahkamlab yangi mavzu bilan bog’lash.
III Yangi mavzu bayoni
1 – misol. To’g’ri burchaklar.
Bitta burchagi to’g’ri burchak, qolgan ikkita burchagi to’g’ri
burchak bo’lmagan uchburchak shaklidagi chizg’ich go’niya
deb ataladi.
Go’niya yordamida ko’pburchaklardagi to’g’ri burchaklarni aniqlang.
2. Rasm asosida masala tuzing va uni yeching:
Bor edi - 16 va 14 kg pomidor
16 + 14 = 30
Tuzlandi - 20 kg pomidor
30 – 20 = 10 Javob: 10 kg.
Qoldi
- ? kg pomidor.
Misolni o’quvchilar doskada navbat bilan bajaradilar. Xatolar o’rtoqlari tomonidan
to’g’rilanadi. O’quvchilar ishini nazorat qilish.
IV. Mustahkamlash 4. Go’niya yordamida burchaklarning turlarini aniqlang:
5. O’quvchilar daftarlariga to’g’ri burchaklar chizadilar:
Topshiriqni o’quvchilar mustaqil bajaradilar. Ular ishini nazorat qilish.
V Baholash. Mashg`ulot yakunida umumiy ballar e’lon qilinadi va faol, bilimdon o’quvchilar
rag’batlantiriladi.
VI Uyga vazifa. 6 – 7 misol va masala
MMIBDO’______ _____________________
Sana ___________202__yil
Mavzu: UNLI
ONA TILI
TOVUSHLAR VA HARFLAR .
Maqsadlar:
Ta’limiy: Nutq va gap. Ona tilining fonetik tizimi: nutq tovushlari va harflar, unli tovushlar va harflar, undosh
tovushlar va harflar, jarangli va jarangsiz undoshlar, alifbo, bosh va kichik harflar, tutuq belgisi (fonetik tahlil);bo‘g‘in
va bo‘g‘in tuzilishi, so‘zlarni bo‘g‘inlab ko‘chirish. So‘z va so‘z ma’nolari haqida bilim,ko`nikma va malakalarni
shakllantirish.
Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona tili faniga muhabbat uyg‘otish, oila va
uning a’zolariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish;
Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘z boyligini o‘stirish, fikrlash, xulosa chiqarishga o‘rgatish.
Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish):O‘qituvchi nutqini, video va audio (multimedia
ilovalari) matnlarni va topshiriqlarni tinglab tushuna oladi; rasmlar asosida va o‘qib eshittirilgan matn yuzasidan
suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o‘zlashtirgan yangi so‘zlarni og‘zaki nutqda qo‘llay oladi; mashq matnidagi
so‘zlarni qo‘shib o‘qiy oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o‘qiy oladi, harflar birikmasi ishtirok
etgan so‘zlarni o‘qiy oladi; so‘zda nechta tovush bo‘lsa, shuncha bo‘g‘in bo‘lishini bir unli tovush bo‘g‘in hosil qilishini,
ya’ni o-na, u-ka, a-ka kabi bo‘g‘inga bo‘la oladi, harflar birikmalari ishtirok etgan so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘la oladi, x va h
tovushli so‘zlarni to‘g‘ri yoza oladi, bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, mash’al, ma’qul, ta’lim, Jur’-at,
ta’-zim kabi tutuq belgili so‘zlarni bo‘g‘inga bo‘lib yoza oladi, lug‘at, izohli, eshituv, yoddan yozuv, rasm diktant yoza
oladi hamda gaplarni rasmlar tartibida ko‘chira oladi.
Lingvistik kompetensiya: o‘zbek tilidagi nutq tovushlarining talaffuzida talaffuz me’yorlariga rioya qila oladi,
bo‘g‘in ko‘chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llay oladi, tinish
belgilarini to‘g‘ri qo‘llay oladi.
I.Tashkiliyqism:Salomlashish, yo’qlamaqilish, o’quvchilarnidarsgatayyorgarliklarinitekshirish.
II.O’tilgan mavzuni takrorlash:
1.
O'quvchilar daftari ko'rib chiqiladi.
2.
Suhbat yordamida uy vazifasi qanday bajarilganligi aniqlanadi.
III.Yangi mavzu bayoni:
26-mashq.
Ozod — obod so‘zlari qaysi tovushlari bilan bir- biridan farqlanmoqda?
«Ozod va obod Vatanim» mavzusida 5—6 ta gap tuzib yozing.
27-mashq. Bir tovush bilan farqlanadigan so‘zlarga misollar yozing.
IV.Yangi mavzuni mustahkamlash:
V.Uyga vazifa:Bir tovush bilan farqlanadigan so`zlar ishtirokida 4-5 ta gap yozib kelish
MMIBDO’________ _____________________
SANA____________ 202___ yil 4-sinf
O’QISH
Mavzu:“ A F R O S I Y O B” - T E Z Y U R A R P O Y E Z D
Maqsad: O’quvchilarnimatnni ravon o’qishga, reja asosida qayta hikoya qilishga o’rgatish
Ta’limiy: O’quvchilarga Vatanimiz O’zbekistonning temir yo’llari haqida tushuncha berish.
Tarbiyaviy: O’quvchilarni xalqimizni fidoyi va mehnatkash insonlari mehnatiga hurmatda bo’lishni
o’rgatish.
Rivojlanturivchi: O’quvchilarni og’zaki nutqini oshirish. Mustaqil fikrlashga o’rgatish.
O`quv jarayoniga oid kompetensiya: .F.k.1. o‘qilgan matnlarning mazmunini tushuna oladi va mavzuga
mos maqol va hikmatli so‘zlarni topa oladi;T.k.3. mehnatsevarlik, to‘g‘rilik, hurmat qilish kabi sifatlarga
ega bo‘lish;
Mashg`ulotning turi: Yangi bilim berish, o’tgan Mashg`ulotni mustahkamlash.
Mashg`ulot metodi:ko’rgazmali savol-javob, aqliy hujum,klasster.
Mashg`ulotning jihozi: mavzuga oid rasmlar, tarqatmalar.
Mashg`ulotning borishi.
I. Tashkiliy qism: a) salomlashish
b) davomotni aniqlash
c) ma’naviyat daqiqasini o’tkazish
“Men yashaydigan joy.” mavzusida suhbat o’tkazish.
d) ingliz tili daqiqasi: Ww [d^bIju:], Xx[eks].
II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash. O’tilgan mavzuga oid tarqatmalar yordamida o’quvchilar
bilimlarini mustahkamlash va baholash.
III. Yangi mavzu bayoni:
“AFROSIYOB” – TEZYURAR POYEZD
Erkin Malik
Sherzod dadasi bilan tezyurar poyezdda Samarqandga boradigan bo‘ldi. U shunday quvondiki, asti
qo‘yaverasiz. Poyezd haqida ko‘p eshitgan, televizorda ko‘rgan, ammo chiqmagan edi. Poyezd Toshkent
vokzalida savlat to‘kib turardi. Ko‘rinishi bir qarashda yaxlit
O‘zbekiston bayrog‘ini eslatardi. O‘rdakburun tumshug‘i
havo qarshiligini yengishga yordam berarkan. Vagonning
ichi shinamgina uyga o‘xshardi. Yumshoq o‘rindiqlar oldida
esa stollar qo‘yilgan. Ularda gazeta-jurnallar bor. Dadasi bu
poyezd Ispaniyada tayyorlanganini aytdi. Birdan deraza
orqasidagi manzara chaplashib ketdi. – Iye, dada,
tashqaridagi uylar, daraxtlar qani? – hayron bo‘ldi Sherzod.
– Poyezd yurib ketdi-ku, bilmadingmi? qani ko‘raylik-chi,
o‘hho‘, tezligi soatiga ikki yuz kilometrga yetibdi. Bu tezlikda
tashqaridagi narsalarni ko‘zimiz ilg‘ay olmaydi-da, o‘g‘lim. –
Ha, go‘yo biz bir joyda turibmiz, yer aylanyapti, – dedi Sherzod hayajonlanib. – Dada, bunaqa tezlikda
haydovchi oldidan biron narsa chiqib qolsa, nima qiladi? – Xavotir olma, yo‘lning ikki chekkasi panjara bilan
to‘silgan. Samarqandga yetib kelishdi. Shahardagi qadimiy obidalarni tomosha qilib, kechga tomon
Toshkentga qaytishdi. Sherzodning taassurotlari bir olam edi.
Matn mazmunini so’zlab berish. Matn davomini o’quvchilarning o’zlari o’qiydilar va so’zlab beradilar.
IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.
Maqol:
Guli yo’q bo’stondan yaproq yaxshi, foydasi yo’q yo’ldoshdan tayoq yaxshi.
Topishmoq: Cho’zilib yotar Narvon,Undan o’tar uy- karvon.
Muhokama:
─ Mashg’ulot sizga yoqdimi? ─ Yana nimalarni bilishni xoxlaysiz?
─ Mashg’ulot davomida nimalarni bilib oldingiz?
─ Siz ham o’z tumaningiz haqida nimalarni bilasiz?
V. Baholash.
Mashg`ulot yakunida umumiy ballar e’lon qilinadi va faol, bilimdon o’quvchilar rag’batlantiriladi.
VI. Uyga Vazifa: O’qib o’rganish.
MMIBDO’______ _____________________
USHBU MAXSUS
TAYYORLAB CHIQILGAN
PAST
UZLASHTIRUVCHI
O’QUVCHILAR BILAN
ISHLASH
QO’LLANMAMIZNI
TULIQ OLISHNI
XOXLASANGIZ
@MEHMONLARGA
TEL: 99-427-89-26
Скачать