Загрузил Hiền Nguyễn

ON TAP HE - BUI VAN VINH - QUYNH THOM-converted

Реклама
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
NGỮ PHÁP TIỂU HỌC
TỔNG ÔN TẬP
KIẾN THỨC NÂNG CAO
(HƯỚNG THI HSG VÀ CÁC TRƯỜNG
CHẤT LƯỢNG CAO VÀO LỚP 6 – PHẦN 1)
A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)
English
Pronunciation
Vietnamese
matter
/ˈmætə(r)/
vấn đề, chuyện
headache
/ˈhedeɪk/
đau đầu
fever
/ˈfiːvə(r)/
sốt
toothache
/ˈtuːθeɪk/
đau răng
earache
/ˈɪəreɪk/
đau tai
sore throat
/sɔː(r)/ /θrəʊt/
đau họng
stomach ache
/ˈstʌmək/ eɪk
đau bụng
pain
/peɪn/
cơn đau
temperature
/ˈtemprətʃə(r)/
nhiệt độ
stomach
/ˈstʌmək/
cái bụng
1
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
throat
/θrəʊt/
cổ họng
ear
/ɪə(r)/
tai
tooth/teeth
tuːθ/ /tiːθ/
răng (1 cái)/ răng (nhiều cái)
backache
/ˈbækeɪk/
đau lưng
cold
/kəʊld/
cảm lạnh
ready
/ˈredi/
sẵn sàng
hot
/hɒt/
nóng
well
/wel/
khỏe, tốt
wrong
/rɒŋ/
sai sót, vấn đề
feel
/fiːl/
cảm thấy
should
/ʃəd/
nên
should not
/ʃəd nɒt/
không nên
take … to the doctor
/teɪk tuː ðə ˈdɒktə(r)/
mang … tới bác sĩ
go to the doctor
/ɡəʊ tuː ðə ˈdɒktə(r)/
đi khám bác sĩ
take a rest
/teɪk ə rest/
nghỉ ngơi
go to the dentist
/ɡəʊ tuː ðə ˈdentɪst/
đi khám nha sĩ
eat a lot of fruit
/iːt ə lɒt əv fruːt/
ăn nhiều hoa quả
carry heavy things
/ˈkæri ˈhevi θɪŋz/
mang vác vật nặng
eat a lot of sweets
/ iːt ə lɒt əv swiːts/
ăn nhiều kẹo
wash the hand
/wɒʃ ðə hænd/
rửa tay
do morning exercise
/duː ˈmɔːnɪŋ ˈeksəsaɪz/
tập thể dục buổi sáng
brush the teeth
/brʌʃ ðə tiːθ/
đánh răng
keep the nails short and clean
/kiːp ðə neɪlz ʃɔːt ənd kliːn/
giữ móng tay ngắn và sạch sẽ
take a shower
/teɪk ə ˈʃaʊə(r)/
tắm (vòi sen)
window
/ˈwɪndəʊ/
cửa sổ
accident
/ˈæksɪdənt/
tai nạn
stove
/stəʊv/
bếp ga
kitchen
/ˈkɪtʃɪn/
nhà bếp
balcony
/ˈbælkəni/
ban công
call for help
/kɒ:l fə[r] help/
nhờ giúp đỡ
2
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
loudly
/ˈlaʊdli/
to (âm thanh)
prevent … from …
/prɪˈvent/ frəm
ngăn chặn … khỏi cái gì
young
/jʌŋ/
trẻ trung
sharp
/ʃɑːp/
sắc nhọn
hear
/hɪə(r)/
nghe
reply
/rɪˈplaɪ/
phản hồi
fall
/fɔːl/
ngã, rơi
scratch
/skrætʃ/
cào
bite
/baɪt/
cắn
sting
/stɪŋ/
đốt (ong)
make sure
/meɪk ʃʊə(r)/
đảm bảo rằng
allow
/əˈlaʊ/
cho phép
play with the knife
/pleɪ ðə wɪð naɪf/
nghịch dao
cut yourself
/kʌt jɔːˈself/
tự cắt chảy máu
get a burn
/get ə bɜːn/
bị bỏng
touch the stove
/tʌtʃ ðə stəʊv/
chạm vào bếp ga
play with matches
/pleɪ wɪð ˈmætʃzɪ/
nghịch diêm
ride the bike too fast
/raɪd ðə baɪk tuː fɑːst/
đi xe đạp quá nhanh
climb the tree
/klaɪm ðə triː/
leo trèo cây cối
run down the stairs
/rʌn daʊn ðə steə(r)z/
chạy xuống cầu thang
break the leg/arm
/breɪk ðə leg ɑːm/
làm gãy chân/tay
roll off
/rəʊl ɒf/
lăn ra (khỏi cái gì)
dangerous
/ˈdeɪndʒərəs/
nguy hiểm
common
/ˈkɒmən/
thông thường
safe
/seɪf/
an toàn
go somewhere
/ɡəʊ ˈsʌmweə(r)/
đi đâu đó
learn about
/lɜːn əˈbaʊt/
học về
pagoda
/pəˈɡəʊdə/
chùa
museum
/mjuˈziːəm/
bảo tàng
bridge
/brɪdʒ/
cầu (cầu đường)
3
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
temple
/ˈtempl/
đền, miếu
theatre
/ˈθɪətə(r)/
rạp hát, nhà hát
West Lake
/west leɪk
hồ tây
statue
/ˈstætʃuː/
tượng
tree
/triː/
cây cối
yard
/jɑːd/
sân
history of
/ˈhɪstri əv/
lịch sử của (cái gì)
attractive
/əˈtræktɪv/
thu hút
exciting
/ɪkˈsaɪtɪŋ/
vui vẻ, phấn khích
interesting
/ˈɪntrəstɪŋ/
thú vị
friendly
/ˈfrendli/
thân thiện
in the middle of
/ɪn ðə ˈmɪdl əv/
nằm giữa
more … than i expected
/mɔː(r) ðæn aɪ ɪkˈspektɪd/
hơn … là tôi tưởng
one day
/wʌn deɪ/
một ngày nào đó
hometown
/ˈhəʊmtaʊn/
quê nhà
city
/ˈsɪti/
thành phố
lake
/leɪk/
hồ
countryside
/ˈkʌntrisaɪd/
vùng quê
mountain
/ˈmaʊntən/
núi non
town
/taʊn/
thị trấn
East
/iːst/
Phía Đông, Phương Đông
county
/ˈkaʊnti/
quận
shop
/ʃɒp/
cửa hàng
market
/ˈmɑːkɪt/
chợ
friendly
/ˈfrendli/
thân thiện
cheap
/tʃiːp/
rẻ
small
/smɔːl/
nhỏ bé
large
/lɑːdʒ/
to, lớn
busy
/ˈbɪzi/
bận rộn
noisy
/ˈnɔɪzi/
ồn ào,
4
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
beautiful
/ˈbjuːtɪfl/
xinh đẹp
quiet
/ˈkwaɪət/
yên lặng, yên tĩnh
expensive
/ɪkˈspensɪv/
đắt đỏ
peaceful
/ˈpiːsfl/
yên bình
nice
/naɪs/
xinh xắn, đẹp đẽ
jog
camp
/dʒɒg/
chạy bộ
cắm trại
/kæmp/
hike
/haik/
đi bộ đường dài
karate
/kə'rɑ:ti/
võ karate
read
/ri:d/
đọc
listen to music
/'lisn tu: 'mju:zik/
nghe nhạc
play football
/plei 'fʊtbɔ:l/
chơi bóng đá
play chess
/plei t∫es/
chơi cờ
play tennis
/plei tenis/
chơi quần vợt
play badminton
/plei 'bædmintən/
chơi cầu lông
play volleyball
/plei ˈvɑːliˌbɑːl/
chơi bóng chuyền
play computer game
/plei kəm'pju:tə[r]
chơi trò chơi trên máy
go swimming
/gəʊ 'swimiη/
đi bơi
go fishing
/gəʊ 'fi∫iη/
đi câu cá
go camping
/gəʊ 'kæmpiŋ/
đi cắm trại
go shopping
/gəʊ '∫ɒpiŋ/
đi mua sắm
watch TV
/wɒt∫ ti: vi:/
xem ti vi
Fox
/fɒks/
con cáo
Wolf
/wʊlf/
con sói
Hare
/heə[r]/
con thỏ rừng
Bird
/bɜ:d/
con chim
Crow
/krəʊ/
con quạ
Mouse
/maʊs/
con chuột
Happen
/'hæpən/
xảy ra
Order
/'ɔ:də[r]/
ra lệnh
5
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Find
/faind/
tìm thấy
Grow
/grəʊ/
trồng
Exchange
/iks't∫eindʒ/
trao đổi
Allow
/ə'laʊ/
cho phép
Greedy
/'gri:di/
tham lam
Honest
/'ɒnist/
trung thực
Wise
/waiz/
thông thái
Stupid
/'stju:pid/
ngốc nghếch
Poor
/pɔ:[r]/
nghèo
Rich
/rit∫/
giàu
Seed
/si:d/
hạt
watermelon
Lucky
/ˈwɑːtɚˌmɛlən/
/'lʌki/
quả dưa hấu
may mắn
Surprised
/sə'praizd/
ngạc nhiên
Amazing
/ə'meiziη/
ngạc nhiên
Journalist
/'dʒɜ:nəlist/
nhà báo
Pilot
/'pailət/
phi công
architect
/'ɑ:kitekt/
kiến trúc sư
Writer
/'raitə[r]/
nhà văn
engineer
/endʒi'niə[r]/
kĩ sư
footballer
/'fʊtbɔ:lə[r]/
cầu thủ
patient
/'pei∫nt/
bệnh nhân
singer
/siŋə[r]/
ca sĩ
athlete
/'æθli:t/
lực sĩ
staff
/stɑ:f/
nhân viên
design
/di'zain/
thiết kế
look after
/lʊk 'ɑ:ftə[r]/
chăm sóc
grow up
/grəʊ ʌp/
lái
Hope
/həʊp/
Drive
hi vọng
trưởng thành
/draiv/
6
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
vũ trụ
space
/speis/
Spaceship
/'speis∫ip/
tàu vũ trụ
Astronaut
/'æstrənɔ:t/
phi hành gia
Dream
/dri:m/
mơ ước
Travel
/'trævl/
du lịch
bus stop
/'bʌs stɒp/
trạm xe buýt
/'pəʊstɒfis/
bưu điện
museum
/mju:'ziəm/
bảo tàng
stadium
/'steidiəm/
sân vận động
restaurant
/'restrɒnt/
nhà hàng
take a bus
/teik ei bʌs/
đi bằng xe buýt
take a coach
/teik ei kəʊt∫/
đi bằng xe tập huấn
take a boat
/teik ei bəʊt/
đi bằng tàu
go on foot
/gəʊ ɒn fʊt/
đi bộ
get on
/get ɒn/
lên xe
get off
/get ɔ:f/
xuống xe
stop
/stɒp/
dừng /đổ
get lost
/get lɒst/
bị lạc
opposite
/'ɒpəzit/
đối diện
left
/left/
bên trái
right
/rait/
bên phải
between
/bi'twi:n/
ở giữa
corner
/'kɔ:nə[r]/
góc
post office
7
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. EXERCISE (BÀI TẬP)
NOUNS (DANH TỪ)
Exercise 1. All the words in bold are nouns. Circle the countable noun and underline the
uncountable noun in each sentence.
(Khoanh tròn vào DT đếm được; gạch chân DT không đếm được)
1. There is a lot of traffic in the city today.
2. Everybody should eat lots of fruit and vegetables.
3. We had a lot of fun at the beach yesterday.
4. My elder brother plays chess very well.
5. You can find a lot of information using a computer.
6. My grandmother always gives me good advice.
7. My mother brought some new furniture for my bedroom.
8. I don’t eat a lot of meat, but I like burgers.
9. We took a lot of luggage on our holiday.
10. I love fried rice and noodles.
11. How much money have you got? - I’ve got $10!
12. I like pop music and I’ve got lots of CDs.
13. I do my homework in the kitchen with my brothers.
14. Can I have a pencil and some paper, please?
15. Today, the weather will be sunny with a few clouds.
Exercise 2. Circle the correct noun in brackets.
(Khoanh tròn từ đúng)
1. What language do (people/ person) in France speak?
1. Do you wear (glass/ glasses)?
2. Be careful when you come down the (stair/ stairs).
3. My brother always wears his (jean/ jeans) at the weekend.
4. My dad built three new (shelf/ shelves) for my books.
5. Please can I have 1 kg of (tomato/ tomatoes)?
8
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
6. Do you like roast (potato/ potatoes)?
7. What colour are the (bus/ buses) in your town?
8. May I borrow your (scissor/ scissors)?
9. How many (foot/ feet) does a centipede have?
10. Are you scared of (mouse/ mice)?
11. How many times a day do you brush your (teeth/ tooth)?
12. How many (children/ child) are there in your class?
13. Mum bought some (strawberry/ strawberries).
14. Do you wear (short/ shorts) to school?
Exercise 3: Circle the correct plural in brackets.
(Chọn dạng danh từ số nhiều đúng)
1. Jim takes a (bus/ buses) to school every day.
2. The fairy gave the girl (wish/ wishes).
3. Many (persons/ people) take the subway every day.
4. A lot of girls in my class have long (hair/ hairs).
5. In France, there are many different kinds of (cheese/ cheeses).
6. We get wool from (sheeps/ sheep).
7. Cats like chasing (mouse/ mice).
8. Put the (knifes/ knives) and forks on the table.
9. Some (man/ men) like playing football.
10. We made a lot of (sandwich/ sandwiches) for the picnic.
11. There are five different (fish/ fishes) in the aquarium.
12. How many (child/ children) are there in your class?
13. My baby sister has only got two (tooth/ teeth).
14. Those three (women/ woman) are sisters.
15. There are four (chairs/ chair) around the table.
Exercise 4: Circle the correct noun in brackets
(Chọn Danh từ đúng).
9
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
1. My (uncle/ aunt) is a waiter in a big restaurant.
2. Both Mr and Mrs Naylor are (policemen/ police officers).
3. My (grandfather/ grandmother) only wears lipstick wen she goes out.
4. Cleopatra was a beautiful (king/ queen) of Egypt.
5. My (brother/ sister) goes to a all-boys school.
6. Our teacher has a baby (son/ daughter). Her name is Sally.
7. Madonna is a famous singer and (actor/ actress).
8. Mr John Green is our new (headmaster/ headmistress).
9. In fairy tales, (princes/ princesses) often wear beautiful dresses.
10. The (hero/ heroine) of this book is called Tom.
11. Annie wants to be (an air steward/ a flight attendant) when she grows up.
12. My sister is getting married tomorrow. She will be a beautiful (bridge/ bridgegroom)!
13. My neighbor, Mr Adams, is the (mayor/ mayoress) of our city.
14. The (bull/ cow) has a beautiful calf.
15. Both my brother and sister want to be (firemen/ firefighters) when they grow up.
Exercise 5: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Being rich doesn’t always bring _____.
A. happy
B. happily
C. happiest
D. happiness
C. loving
D. loved
C. friendships
D. friendliness
2. All children need their parents’_____.
A. lovely
B. love
3. Some _____ made at school can last our lives.
A. friendly
B. friend
4. Fire officers show great _____ when they fight fires.
A. courage
B. courageous
C. courageously
D. encourage
5. Please show _____ towards your teachers and classmates.
A. respectful
B. respects
C. respect
D. respectfully
B. Honestly
C. Dishonesty
D. Honesty
6. _____ is always best.
A. Honest
10
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
7. Everyone knows the _____ of learning English.
A. import
B. important
C. importantly
D. importance
C. truthful
D. truthfulness
C. patience
D. patiently
8. People should always tell the _____.
A. truth
B. truthfully
9. My teacher shows a lot of _____ with us.
A. patient
B. patients
10. My parents were full of _____ when I won the competition.
A. proud
B. proudly
C. pride
D. prideful
C. peacefully
D. peacefulness
C. educate
D. educating
C. agreement
D. agreed
C. ableness
D. ability
11. I love the _____ and quiet of the countryside.
A. peace
B. peaceful
12. Having a good _____ is very important.
A. educator
B. education
Exercise 6: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. In many cultures, people nod to show _____.
A. agree
B. agreeing
2. A person of his _____ will get a job easily.
A. able
B. unable
3. You can show your driving licence to prove your _____.
A. identify
B. identifiable
C. identified
D. identity
4. We need a _____ to help us understand this letter. It’s written in German.
A. translate
B. translating
C. translated
D. translator
5. Sonia is very concerned about her _____. She’s always looking in the mirror.
A. appear
B. appearing
C. appearance
D. appeared
C. photography
D. photographer
C. pianoforte
D. pianissimo
6. Julie is very interested in _____.
A. photograph
B. photographic
7. Georgr is a very good _____.
A. piano
B. pianist
8. The Internet is a wonderful source of _____.
11
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. inform
B. informative
C. informing
D. information
C. nationality
D. nationalist
C. entertainment
D. entertaingly
C. braved
D. bravery
C. existing
D. existed
9. Your passport shows your _____.
A. nation
B. national
10. What forms of _____ do you enjoy?
A. entertains
B. entertain
11. The Japanese warriors showed exceptional _____.
A. brave
B. braving
12. How did the universe come into _____?
A. exist
B. existence
ARTICLES A – AN – THE (MẠO TỪ)
Exercise 1: Circle the correct article in brackets.
(Khoanh tròn mạo từ phù hợp)
1. Paris is (a/ the) capital of France.
2. (A/ The) Amazon River is very long.
3. We saw (the/ an) exciting film at the cinema.
4. (The/ An) Internet has changed the way we live.
5. This is (an/ a) easy exercise.
6. Take (a/ an) umbrella with you. It’s raining.
7. Can I borrow (a/ an) pen, please?
8. Sam rode on (a/ an) elephant in India.
9. Can I play on (the/ an) computer now?
10. The teacher is wearing (a/ an) orange dress today.
11. I saw (a/ an) large snake at the zoo.
12. Mount Everest is in (a/ the) Himalayas.
13. Can I have (a/ an) apple, please?
14. What is (the/ a) time?
15. (The/ A) weather is very good today.
12
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 2: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. I really like to listen to _____ music on my music player.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
2. Where are _____ Himalayan mountains?
A. a
B. an
3. I got _____ new watch for my birthday.
A. a
B. an
4. I have got two sandwiches and _____ apple for lunch today.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
5. Moscow is _____ capital of Russia.
A. a
B. an
6. Have you got _____ brother?
A. a
B. an
7. Have you ever seen _____ elephant?
A. a
B. an
8. I love going to _____ zoo.
A. a
B. an
9. Sam collects _____ stamps from around the world.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
10. Would you like _____ egg for breakfast?
A. a
B. an
Exercise 3: Choose the correct article in brackets to fill in the blanks.
(Chọn mạo từ phù hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống)
Australia is (1) _____ (a/ an) island. It is (2) _____ (a/ the) very big country in (3) _____ (a/
the) Pacific Ocean. (4) _____ (A/ The) capital city is Canberra. Most of (5) _____ (a/ the) people live
on (6) _____ (a/ the) coast. Three million people live in Sydney, (7) _____ (a/ the) beautiful city on
(8) _____ (an/ the) east coast. Australians enjoy many different sports such as cricket, rugby and
13
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
football. Cricket is (9) _____ (a/ the) game played between two teams of eleven players. It is (10)
_____ (a/ an) exciting game.
Exercise 4: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Is there _____ university in your town?
A. an
B. a
C. the
D. no article
C. the
D. no article
2. Do you like _____ songs on this CD?
A. an
B. a
3. Where are your parents? - They’re at _____ work.
A. an
B. a
C. the
D. no article
4. Tomorrow, we are visiting _____ Museum of National History.
A. an
B. a
C. the
D. no article
5. I have got two sandwiches and _____ apple for lunch today.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
6. Moscow is _____ capital of Russia.
A. a
B. an
7. Have you got _____ brother?
A. a
B. an
8. Ann isn’t at _____ school today because she is not very well.
A. an
B. a
C. the
D. no article
C. the
D. no article
9. Let’s go to _____ cinema this weekend.
A. an
B. a
10. Do you think _____ Science is easy or difficult?
A. an
B. a
C. the
14
D. no article
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
QUANTIFIERS (LƯỢNG TỪ)
SOME – ANY - MANY – MUCH – A LOT OF - LOTS OF – PLENTY OF
– FEW - LITTLE – A FEW - A LITTLE
Exercise A: Circle the correct quantifier in brackets.
(Khoanh tròn Lượng từ đúng cho câu).
1. I don’t have (some/ much) homework tonight.
2. Are there (many/ a) museums in your town?
3. I have (some/ an) apples. Would you like one?
4. Would you like more rice?
Thank you. Just (little/ a little), please.
5. How (much/ many) pocket money do you get?
6. I like (a little/ lots) of sugar in my tea.
7. We just need (many/ a few) pencils for the project.
8. How (little/ many) brothers and sisters do you have?
Ann is very popular. She has (a lot of/ a few) friends
9. Your homework is excellent. You made very (a few/ few) mistakes.
10. How (many/ much) time do we have?
11. Not (many/ much) children live near my house.
12. Could I have (a few/ a little) more orange juice, please?
13. There are (a few/ a little) books missing.
14. Martha likes to eat (lots/ lot) of candies.
Exercise 2: Circle the correct quantifier in brackets.
(Khoanh tròn Lượng từ đúng)
1. Harry is ill today. He ate (too many/ too much) chocolate yesterday.
2. Jim could not finish the test. There were (too much/ too many) questions.
3. Don’t take (too many/ too much) orange juice. Leave some for me!
4. (Not many/ Not much) students come to school by car. Most people take the bus.
5. It is (not much/ not many) fun to go to the beach on your own. I prefer to go with my friends.
15
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
6. I cannot watch TV tonight. I have (too many/ too much) homework.
7. (Not much/ Not many) girls play football in my school. They prefer volleyball.
8. Mr Lee could not find a seat on the train. There were (too many/ too much) people.
9. Hurry up! There is (not many/ not much) time left.
10. Sonia could not sleep. Her brother was making (too many/ too much) noise in his room.
11. There are (too much/ too many) chairs in this room.
12. In the summer, there is (not many/ not much) rain.
13. There is (not many/ not much) ice cream in the fridge.
14. There were (too much/ too many) mistakes in my homework.
15. (Not much/ Not many) names begin with the letter U.
Exercise 3: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Henry’s very popular. He’s got _____ friends.
A. much
B. a few
C. plenty
D. lots of
C. plenty
D. more
2. Jane: Are we going to be late?
Belty: No, we’ve got _____ of time.
A. much
B. many
3. Mum, you gave her _____ meat than me! It’s not fair!
A. much
B. more
C. a lot of
D. plenty
C. much
D. many
C. a little
D. many
C. plenty
D. more
C. plenty
D. more
C. a few
D. enough
4. Would you like _____ ketchup with your chips?
A. some
B. plenty
5. I haven’t got _____ pocket money left.
A. some
B. any
6. How _____ people are there in your family?
A. much
B. many
7. How _____ does a new mountain bike cost?
A. much
B. many
8. I don’t have _____ time to talk now.
A. plenty
B. less
9. I can speak _____ Malay.
16
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. much
B. a little
C. a few
D. any
C. plenty
D. enough
C. plenty
D. a few
10. Have you got _____ rice?
A. many
B. a few
11. I don’t want _____ noodles, thank you.
A. a little
B. any
12. We need extra chairs because there are _____ people here.
A. more
B. less
C. many
D. much
Exercise 4: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. I get the _____ pocket money out of all my friends.
A. little
B. least
C. few
D. much
2. Leave _____ space at the top of the page for your name.
A. much
B. some
C. many
D. any
3. There are _____ wild pandas left in the world today.
A. much
B. little
C. any
D. few
4. You have been told _____ times not to run in the corridors.
A. several
B. little
C. any
D. much
5. John did the _____ work, but got the highest marks in the test.
A. much
B. little
C. few
D. least
6. There has been _____ rain this year. The rivers are dry.
A. any
B. much
C. few
D. little
7. I don’t have _____ colored pencils with me. Can I borrow yours?
A. some
B. much
C. any
D. few
8. _____ people don’t know how to use the Internet these days.
A. Much
B. Few
C. Little
D. Least
9. _____ progress has been made on the building site due to the recent heavy rains.
A. Few
B. Any
C. Little
D. Least
C. most
D. several
10. There are _____ places left for the school trip.
A. a little
B. any
11. _____ children like eating ice cream.
17
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. Much
B. Least
C. Most
D. Any
C. many
D. few
12. Did you put _____ sugar in this coffee?
A. any
B. several
18
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
PRONOUNS (ĐẠI TỪ)
Exercise 1: Choose the correct subject or object pronoun.
(Chọn Đại từ Chủ ngữ/ Đại từ Tân ngữ thích hợp)
1. My brother and I went to the bookshop. _____ bought some magazines.
A. We
B. They
C. It
D. You
2. My brother is younger than me but _____ is taller.
A. he
B. she
C. I
D. we
3. “Please give _____ your homework,” said the teacher.
A. I
B. me
C. it
D. you
4. I wrote to my grandparents and sent _____ some photos.
A. them
B. they
C. we
D. us
5. Our new teacher is Mrs. Green. I like _____ very much.
A. it
B. she
C. her
D. him
C. He
D. I
6. _____ am ten years old.
A. She
B. We
7. Michael is from London. _____ lives in the city centre.
A. We
B. He
C. They
D. It
8. “John! Sally! Are _____ ready for school?” asked Father.
A. you
B. she
C. they
D. he
9. The students stood up when _____ saw the Principal.
A. he
B. she
C. we
D. they
C. We
D. You
10. This is my cat. _____ is called Mog.
A. They
B. It
Exercise 2: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Who gave _____ that lovely ring?
A. we
B. she
C. you
D. they
C. she
D. me
2. I rang Daisy and she told _____ the news.
A. myself
B. I
19
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
3. Mum, can you pass _____ a banana, please?
A. me
B. I
C. myself
D. you
4. The boy kicked the ball, and _____ broke the window.
A. them
B. I
C. it
D. she
5. There’s a school trip tomorrow. _____ are going to the zoo.
A. We
B. He
C. She
D. I
6. My dentist is very gentle. He never hurts _____.
A. I
B. her
C. him
D. me
C. you
D. ourselves
C. you
D. they
7. Tell _____ all about your holiday.
A. our
B. us
8. Can _____ help you to more food?
A. I
B. them
9. It was my cousin’s birthday, so I sent _____ a card.
A. him
B. himself
C. he
D. them
10. Dolphins live in the sea but _____ are mammals.
A. them
B. he
C. they
D. themselves
11. Here’s an important letter for parents. Please give it to _____ as soon as you get home.
A. themselves
B. they
C. you
D. them
12. I emailed my friend and told _____ all my news.
A. she
B. her
C. you
D. them
Exercise 3 : Choose the correct possessive pronoun or possessive adjective.
(Chọn Đại từ sở hữu hoặc Tính từ sở hữu thích hợp)
1. Mark drove his wife’s car to work because _____ wouldn’t start.
A. it
B. he
C. his
D. him
2. It was a good idea of _____ to catch the early train.
A. him
B. he
C. yours
D. your
C. yours
D. us
3. Are these _____ books on the table?
A. you
B. your
4. They are moving to the city to be closer to _____ grandchildren.
A. their
B. theirs
C. his
20
D. your
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
5. _____ bus always seems to be the last one to arrive.
A. Ours
B. Our
C. Us
D. We
6. My sister borrowed a towel from me. She had left _____ at hoome.
A. her
B. she
C. him
D. hers
7. The teacher asked the class whose rubbish was on the floor.
Jim apologised and admitted it was _____.
A. him
B. he
C. his
D. it
8. That’s not our classroom. _____ is on the first floor.
A. Our
B. Ours
C. You
D. We
C. I
D. Mine
9. Is this your bicycle, Marie?
No, it’s not. _____ is over there.
A. My
B. Me
10. My aunt invited several friends of _____ to the cinema.
A. hers
B. her
C. his
D. she
C. mine
D. I
11. A friend of _____ lives in Manila.
A. me
B. my
12. Mr and Mrs Chen met some neighbours of _____ when they went to the supermarket.
A. they
B. theirs
C. their
D. them
C. itself
D. myself
Exercise 4: Choose the correct reflexive pronoun.
(Chọn đại từ phản thân thích hợp)
1. She enjoyed _____ at the birthday party.
A. herself
B. himself
2. Shall I turn the computer off?
A. herself
- No, it turns off _____.
B. himself
C. itself
D. myself
C. myself
D. yourself
3. Anne, have a lovely holiday and enjoy _____!
A. itself
B. himself
4. Did your brothers have a good time camping? - Yes, they really enjoyed _____.
A. yourself
B. yourselves
C. ourselves.
D. themselves
C. itself
D. myself
5. My uncle lives by _____.
A. herself
B. himself
21
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
6. Be careful! Don’t cut _____ with that knife!
A. itself
B. himself
C. myself
D. yourself
C. myself
D. yourself
C. myself
D. yourself
C. ourselves
D. themselves
7. I did my homework by _____.
A. itself
B. himself
8. He fell over but didn’t hurt _____.
A. itself
B. himself
9. Children! Please be quiet and behave _____.
A. yourself
B. yourselves
10. There was nobody in the kitchen, so we helped _____ to the biscuits.
A. yourself
B. yourselves
C. ourselves
D. themselves
Exercise 5: Fill in the blanks with the correct possessive pronoun or possessive adjective in
brackets.
(Điền vào chỗ trống với Đại từ phù hợp)
(1) _____ (Our/ Ours) world is a wonderful place, but some people can be greedy. We must learn
to share things and be responsible. Things like water don’t belong to us. It’s not (2) _____ (your/
yours) or (3) _____ (my/ mine). We must be responsible while using it. So, remember to turn off the
taps properly and to have a shower rather than a bath. This saves a lot of water. And public spaces:
they are not (4) _____ (our/ ours). They are not (5) _____ (my/ mine) or (6) _____ (your/ yours). We
must share them and behave responsibly. So, we must remember to throw (7) _____ (our/ ours)
liter into rubbish bins. When we’re walking in the countryside, we must remember that the flowers
abd trees belong to everyone. So, we shouldn’t pick big bunches of flowers to take home to (8)
_____ (our/ ours) mothers. The flowers are not really (9) _____ (her/ hers). It’s better to leave them
in the ground, so all visitors can enjoy them. And we should never carve words into tree trunks. The
trees aren’t (10) _____ (our/ ours). They belong to everyone. So, we all must remember that the
world belongs to us all. It’s not yours or mine or his or (11) _____ (her/ hers). It’s (12) _____ (our/
ours) and we all must look after it.
Exercise 6: Circle the correct indefinite pronoun in brackets.
(Khoanh tròn Đại từ bất định phù hợp)
1. I’m bored. I have (nothing/ something) to do.
22
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
2. Lucy has (everything/ something) to tell us.
3. Harry could not find his maths book (nowhere/ anywhere).
4. Can (no one/ anyone) lend me a pencil, please?
5. (somebody/ Nobody) failed the test. We all passed.
6. Not (somebody/ everybody) has a mobile phone.
7. Sally did not eat (anything/ something) for breakfast.
8. Ron had a terrible day. (Nothing/ Everything) went wrong.
9. Listen to me (no one/ everyone)!
10. (Someone/ Anyone) forgot to turn off the computer.
11. Dan couldn’t find his phone (nowhere/ anywhere).
12. He looked (everywhere/ anywhere) for his keys.
13. The teacher asked us a question but (no one/ anyone) knew the answer.
14. I’m very hungry. Have you got (nothing/ anything) to eat?
15. (Nothing/ Something) woke me up last night but I don’t know what it was.
Exercise 7: Choose the correct indefinite pronoun.
(Chọn Đại từ bất định phù hợp)
1. Oh! I’ve got _____ in my eye. It hurts!
A. someone
B. something
C. anything
D. nothing
C. Something
D. Everything
C. Everyone
D. Nothing
2. _____ of the answers are correct.
A. None
B. Nobody
3. _____ wants to be happy.
A. No one
B. Everything
4. Children, make sure you take _____ home with you this afternoon. Remember to take all your
work and all your other belongings.
A. anything
B. nothing
C. none
D. everything
5. Dad, _____ phoned for you, but I don’t know who it was.
A. no one
B. someone
C. everyone
D. something
6. _____ is going out to play until you have all finished the exercises!.
A. Everybody
B. Somebody
C. Nobody
7. Jill: Shh!
23
D. Nothing
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Katy: What?
A. something.
- Jill: I though I heard _____
B. nothing
C. everything
D. anyone
C. everything
D. somebody
8. Has _____ got my pen?
A. nothing
B. something
9. My pen friend has sent me _____ by post. I wonder what it is!
A. everything
B. anything
C. something
D. nothing
10. I went to my friend’s house, but there was _____ there. So, I came home.
A. everything
B. anybody
C. nothing
D. nobody
11. I know I have to phone _____, but I can’t remember who!
A. someone
B. something
C. no one
D. everyone
12. Sorry, what did you say? - _____, I didn’t say a word!
A. Everything
B. Nobody
C. Nothing
Exercise 8: Circle the correct demonstrative pronoun.
(Khoanh tròn Đại từ chỉ định phù hợp)
1. Could you pass me (this/ that) pen, please?
2. (This/ These) sandwich is delicious.
3. (This/ These) sentences are easy.
4. Do you know (that/ those) boy in the yellow shirt?
5. I’ve never met (that/ those) children before.
6. Come and sit on (this/ that) chair next to me.
7. Have you heard (this/ these) story before?
8. Who do (this/ these) pencils belong to?
9. (Those/ These) tall trees over there are the oldest in the park.
10. I don’t like (these/ that) colour green.
11. (These/ That) book is all about horses.
12. (These/ This) chairs are taken. Please sit somewhere else.
13. All (these/ those) books over there belong to the library.
14. (These/ This) computer isn’t working. Can I use another one?
15. I’ve finished (this/ those) exercise. Shall I do another one?
24
D. Something
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
ADJECTIVES (TÍNH TỪ)
Exercise 1: Circle the correct adjective in brackets.
(Chọn tính từ đúng)
1. There is a very (highly/ high) tower in the city.
2. The children had a (short/ shorts) break.
3. The planet Mars is (red/ redder).
4. The (badly/ bad) dog barked all night.
5. I watched a (longing/ long) film on TV last night.
6. My brother is (tall/ taller) and slim.
7. The students are very (noisy/ noise) this morning.
8. Please use a (tall/ blue) pen to write down the answers.
9. I live in a (large/ largely) flat.
10. The teacher told the children a (funnily/ funny) story.
11. This is a (use/ useful) exercise.
12. I am (happy/ happiness) to see my friends.
13. The new neighbour is very (friend/ friendly).
14. This is a (good/ best) book
15. Mr Adams was (crossing/ cross) because James was late.
Exercise 2: Choose the correct adjective in brackets to fill in the blanks.
(Chọn Tính từ đúng điền vào chỗ trống)
Greece is a country in Europe. Its capital city is Athens, which is a very (1) _____ (beautiful/
beauty) city with many very (2) _____ (elder/ old) monuments. One very (3) _____ (fame/ famous)
monument is the Acropolis. There are lots of islands in Greece and it also has a very (4) _____ (long/
length) coastline. Many tourists go to Greece on holiday to enjoy the warm (5) _____ (blue/ yellow)
sea, and to get the (6) _____ (taste/ tasty) Greek food. Greeks eat a lot of (7) _____ (freshly/ fresh)
fish and vegetables. Greek houses are usually (8) _____ (white/ whiter) and have (9) _____ (flat/
flatly) roofs. People can use these roofs to dry fruit in the (10) _____ (hot/ hottest) summer and
collect rainwater in the winter.
25
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 3: Underline the adjectives of material. Circle the adjectives of origin.
(Gạch chân tính từ chỉ chất liệu. Khoanh tròn tính từ chỉ nguồn gốc)
1. Have you ever tried Thai food?
2. We keep our umbrellas in a big, china pot near the door.
3. Marco Polo was an Italian explorer.
4. Can you make a paper plane that can fly?
5. She is wearing leather shoes.
6. My mother bought me a cotton dress yesterday.
7. Is that a Japanese camera?
8. We spent our holiday in a Malay village near the sea.
9. Here are some photos of the Chinese temples we visited.
10. It’s cold! I’m going to put on a woollen jumper.
11. I like that glass vase!
12. Curry is a famous Indian dish. Mmm!
13. May I have some more French bread, please?
14. She wore her silk shirt for the party.
15. I find Mexican food very spicy.
Exercise 4: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. It is usually very _____ in Spain in the summer.
A. sunshine
B. sun
C. sunny
D. sunless
C. beautify
D. beautiful
C. painless
D. pain
2. Switzerland is a very _____ country.
A. beauty
B. beautifully
3. When I broke my led, it was very _____.
A. pained
B. painful
4. My brother is very _____. He is always losing things.
A. careful
B. care
C. careless
5. Mountain climbing can be _____.
26
D. carelessly
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. danger
B. dangerously
C. endanger
D. dangerous
C. useless
D. used
C. fame
D. infamous
6. A dictionary is a very _____ book.
A. use
B. useful
7. JK Rowling is a _____ writer of children’s books.
A. famous
B. famously
8. I went to bed late last night, so today I am very _____.
A. sleepy
B. asleep
C. slept
D. sleep
9. Tom: How was your holiday? - Lisa: I had a great time. It was _____.
A. wonderful
B. wondered
C. wonder
D. wondering
10. Mother: Why have you brought that kitten home?
Sally: Oh, it was just sitting on the road all alone and _____.
A. help
B. helpful
C. helpless
Exercise 5: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Our new sports teacher is a _____ man.
A. slim, Indian, tall
B. tall, slim, Indian
C. Indian, tall, slim
D. slim, tall, Indian
2. My baby sister has _____ eyes.
A. round, black, big
B. black, round, big
C. big, round, black
D. round, big, black
3. My brother gave me an _____ game.
A. new, exciting, computer
B. computer, new, exciting
C. exciting, computer, new
D. exciting, new, computer
4. We all salt around our _____ table.
27
D. helplessly
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. wooden, old, dining
B. old, dining, wooden
C. old, wooden, dining
D. wooden, dining, old
5. My father gave my mother a _____ vase for her birthday.
A. beautiful, Venetian, flower
B. Venetian, beautiful, flower
C. flower, beautiful, Venetian
D. beautiful, flower, Venetian
6. I put on my _____ shirt.
A. cotton, white, new
B. white, new, cotton
C. new, cotton, white
D. new, white, cotton
7. We went to a café and had a dish of _____ noodles.
A. hot, tasty, Chinese
B. Chinese, hot, tasty
C. tasty, hot, Chinese
D. Chinese, tasty, hot
8. Our neighbor has a _____ motorbike.
A. Japanese, red, powerful
B. powerful, red, Japanese
C. red, powerful, Chinese
D. Japanese, powerful, red
9. I need a _____ bag for the new term.
A. new, leather, school
B. leather, new, school
C. new, school, leather
D. leather, school, new
10. I’m wearing a pair of _____ jeans.
A. old, blue, denim
28
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. blue, old, denim
C. denim, old, blue
D. old, denim, blue
11. Amy opened her present and it was a _____ blouse.
A. green, lovely, floral
B. green, floral, lovely
C. lovely, green, floral
D. floral, lovely, green
12. I love the smell of _____ sheets on my bed.
A. clean, linen, white
B. white, linen, clean
C. white, clean, linen
D. clean, white, linen
Exercise 6: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Some programms they show on TV are _____.
A. bored
B. boringly
C. boring
D. bore
2. Some of the clothes in that shop are not at all _____.
A. fashion
B. fashionable
C. fashioned
D. fashionably
3. The lead actress in that film is a very _____ woman.
A. attractive
B. attracted
C. attractively
D. attracting
4. Working in the paddy fields can be extremely _____ for the farmers.
A. tired
B. tirednees
C. tiring
D. tiredly
C. classical
D. class
5. I’m not really interested in _____ music.
A. classic
B. classics
6. There was a very _____ programme on TV last night.
A. information
B. informative
C. informing
D. informed
7. Be careful when you pick mushrooms. Some of them are _____.
A. poison
B. poisoned
C. poisoning
8. It is _____ to get the correct information from our office.
29
D. poisonous
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. advisible
B. advisable
C. advised
D. advising
9. Both my sisters play an instrument, but I’m not at all _____ like them.
A. musical
B. music
C. musicals
D. musician
C. responding
D. responded
10. Who is _____ for this mess?
A. responsible
B. responsible
11. My mother often becomes _____ if my sister or I get home late.
A. anxiety
B. anxious
C. anxieties
D. anxiously
12. My brother tried to make a cake, but the result was _____.
A. disaster
B. disaster
C. disastrously
D. Disastrous
Exercise 7: Circle the correct adjective in brackets.
(Chọn Tính từ phù hợp)
1. Mark was (confused/ confusing) about what to do next, so he asked his teacher.
2. The news about the accident was (shocked/ shocking).
3. My mother was (shocked/ shocking) when my brother came home so dirty after football
practice.
4. Tony was really (exciting/ excited) about getting a brand new motorbike.
5. “It was one of the most (excited/ exciting) movies I’ve seen in a long time!” exclaimed Joey.
6. Tess is (interested/ interesting) in sports.
7. I read an (interested/ interesting) book last week.
8. Mr Lee had a (tired/ tiring) day at the office today.
9. My father was (tired/ tiring) after a long day at work.
10. Your test results were (surprised/ surprising).
11. I was (surprised/ surprising) when she gave me a present.
12. George was (bored/ boring) with playing on the computer.
13. It’s (bored/ boring) here. Let’s go to the beach!
14. The instructions for making the model were (confused/ confusing).
30
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 8: Circle the correct adjectives used as noun in brackets.
(Khoanh tròn Tính từ được sử dụng như một danh từ phù hợp)
1. There are parking spaces reserved for (the disable/ the disabled) in malls.
2. Each weekend, I work with (the homeless/ the houseless), that is, the people who sleep in the
street.
3. (The young/ The old) today have more gadgets to play with.
4. (The Dutch/ The Germans) are from the Netherlands.
5. (The blind/ The deaf) are able to hear things better than people who can see.
6. What language do (the Welsh/ Wales) speak?
7. Retirement homes are starting helplines for (the young/ the elderly).
8. (The unemployed/ The non-employed) can register themselves at the new job centre.
9. (The English/ English) are famous for their traditional afternoon tea.
10. There are a lot of organizations which help (the rich/ the poor) in our city.
11. Some people believe that (the rich/ the poor) should pay more tax.
12. (The Chinese/ The French) love bread and cheese.
13. Many people think that (the rich/ the young) today watch too much TV.
14. Mrs Lee works for a society for (the disabled/ the deaf), that is, people who can’t hear.
15. What does your community to do help (the handicap/ the handicapped)?
31
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
(TÍNH TỪ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH HƠN NHẤT)
Exercise 1. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. The Pacific Ocean is the _____ ocean in the world.
A. deepest
B. deeper
C. deep
D. deeply
2. The Dead Sea is the _____ part of the world not under an ocean.
A. low
B. lower
C. lowly
D. lowest
C. fast
D. fastly
3. The cheetah is the _____ land animal.
A. fastest
B. faster
4. The world’s _____ paid flight is between two islands in Scotland. The 2.7km trip takes about a
minute.
A. shortly
B. short
C. shorter
D. shortest
5. Jericho is believed to be the _____ city in the world.
A. older
B. elder
C. oldest
D. old
C. deadly
D. deadliest
6. I think the mosquito is the _____ insect of all.
A. dead
B. deadliner
7. The ‘Walkie-Talkie’ is one of the _____ skyscrapers in London.
A. newer
B. newly
C. new
D. newest
C. largest
D. large
C. nearer
D. nearest
C. longing
D. long
8. The Pacific Ocean is the _____ ocean in the world.
A. larger
B. largely
9. Mercury is the _____ planet to the sun.
A. near
B. nearly
10. The Nile is the _____ river in the world.
A. longer
B. longest
Exercise 2. Choose the correct comparative or superlative adjective.
(Chọn Tính từ so sánh hơn hoặc tính từ so sánh hơn nhất phù hợp)
1. Your brother isn’t as _____ as my brother.
32
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. taller
B. more tall
C. tallest
D. tall
2. She is the _____ girl in the class.
A. cleverest
B. most clever
C. clever
D. cleverer
3. This is the _____ book I’ve read.
A. interesting
B. most interesting
C. more interesting
D. most interested
4. Where is the _____ place on Earth?
A. hotter
B. hot
C. hottest
D. most hot
5. That ice cream was one of the _____ I’ve tasted!
A. delicious
B. more delicious
C. most delicious
D. deliciously
6. Do you know the saying that ‘your school days are _____ days of your life’?
A. happiest
B. the happiest
C. happy
D. happier
7. Mr Clark is _____ teacher in the school.
A. young
33
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. younger
C. the youngest
D. youngest
8. I’ve got a new bike for my birthday. I think I’m _____ person in the world!
A. the luckiest
B. lucky
C. luckiest
D. luckier
9. Did you know that horse-riding can be _____ than playing football or rugby?
A. dangerous
B. danger
C. more dangerous
D. most dangerous
10. Is an elephant _____ than a hippopotamus?
A. big
B. more big
C. biggest
D. bigger
11. Tom won the race. He was _____ than all the others.
A. quick
B. more quick
C. quickest
D. quicker
12. Tomorrow, the weather’s going to be _____ than today.
A. worse
B. bad
C. worst
D. the worst
34
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 3: Fill in the blanks with the correct comparative or superlative adjective in brackets.
(Điền Tính từ so sánh hơn hoặc tính từ so sánh hơn nhất vào chỗ trống)
Jakarta, Kuala Lumpur and Colombo are three busy and important Asian cities. Jakarta is the (1)
_____ (larger/ largest) with a population of over nine million people. Kuala Lumpur is not as (2)
_____ (big/ bigger) as that. It has a population of about two million people. Colombo is the (3) _____
(smaller/ smallest) of the three cities. There are about six million people in Colombo. However, the
vibrant city of Colombo is the (4) _____ (older/ oldest) of the three. There was a settlement there
over two thousand years ago. Jakarta was founded in the fifth century, but Kuala Lumpur is the (5)
_____ (more recent/ most recent) city. It was founded in 1857.
Each city is special and different. Of course, Kuala Lumpur is known for the Petronas Twin Towers.
These were the (6) _____ (taller/ tallest) twin towers in the world when they were built. Colombo is
building skyscrapers too. The Ceylinco Celestial Residencies are one of the (7) _____ (taller/ tallest)
buildings on the island of Sri Lanka and in the whole of South Asia. Jakarta is known to be one of the
(8) _____ (hotter/ hottest) and (9) _____ (more humid/ most humid) capital cities in the world. The
(10) _____ (heavier/ heaviest) rains fall during the months of December and January. During the hot
season, the temperature can be (11) _____ (higher/ highest) than 35C. Fortunately, Colombo is a
little (12) _____ (cool/ cooler) with a maximum temperature of about 30C. Whatever the weather,
each city is worth a visit.
Exercise 4. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Eight o’clock in the morning is one of _____ times to drive to get to work.
A. the worse
B. bad
C. the worst
D. worst
2. That was one of _____ holidays I’ve had in a long time.
A. the most wonderful
B. the more wonderful
C. the wonderful
D. most wonderful
3. The New York City Hall is one of _____ buildings in the city.
A. oldest
B. old
C. the older
D. the oldest
4. Playing football close to a busy road is one of _____ things you can do.
35
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. the most dangerous
B. the more dangerous
C. most dangerous
D. dangerous
5. The flowers in the park aren’t _____ they were last year.
A. so pretty than
B. prettier as
C. as pretty as
D. as prettier than
6. The new neighbors are _____ people in our street.
A. the friendly
B. the friendlier
C. the friendliest
D. friendly
7. Our cat is _____ pet in the world.
A. more lovable
B. most lovable
C. the most lovable
D. the more lovable
8. When she heard the news, she returned _____ a sheet.
A. as white than
B. white than
C. more white as
D. as white as
9. The Lord of the Rings was one of the _____ films I’ve ever seen.
A. more enjoyable
B. enjoyable
C. most enjoyable
D. most enjoying
10. We stayed in one of _____ rooms in the hotel.
A. the nice
B. the more nice
C. the nicest
D. the more nicest
11. Sometimes, cycling is _____ taking the bus.
A. quicker than
B. as quick
C. as quick than
D. quick than
12. Tokyo is _____ Madrid.
A. more expensive than
B. more expensive as
C. expensive than
D. expensive as
36
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
ADVERB (TRẠNG TỪ)
Exercise 1: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. How _____ do you go to the beach?
A. sometimes
B. ever
C. often
D. always
2. _____ we have pizza for lunch.
A. Well
B. Sometimes
C. Badly
D. Quickly
3. My dog behaves _____ when he sees a cat.
A. often
B. sometimes
C. badly
D. bad
4. The sun shines _____ in the morning.
A. bright
B. brightly
C. brightness
D. brighten
5. _____ look carefully before you cross the road
A. Always
B. Often
C. Well
D. Badly
6. Every morning the children work _____ in their classroom.
37
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. quiet
B. quietly
C. quieten
D. quietness
7. Sally _____ gets good marks.
A. well
B. badly
C. often
D. once
8. Footballers run _____ to score goals.
A. quick
B. quickness
C. quicken
D. quickly
9. My sister has _____ been to Malaysia.
A. never
B. well
C. always
D. badly
10. Mooly reads very _____ now.
A. good
B. best
C. better
D. well
Exercise 2. Choose the correct adverb
(Chọn Trạng từ đúng)
1. It’s a lovely day. Go and play _____.
A. outside
B. out
C. in
38
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
D. up
2. Put that box _____. It’s too heavy for you to carry.
A. downstairs
B. up
C. down
D. in
3. Where is Sophie?
She’s _____ in her room.
A. there
B. upstairs
C. outside
D. out
4. My best friend lives _____ to me.
A. there
B. next door
C. inside
D. here
5. Last night, I thought I heard a noise _____ but it was only the cat.
A. in
B. downstairs
C. out
D. up
6. Did you see Kim at school _____?
A. tomorrow
B. after
C. early
D. yesterday
7. We arrived _____ at the concert and got the best seats in the hall.
A. after
B. before
C. late
39
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
D. early
8. _____ we are going shopping at the mall.
A. Early
B. Late
C. Before
D. Tomorrow
9. Hurry up! We are leaving _____.
A. this morning
B. before
C. soon
D. late
10. Peter arrived _____ for school again today.
A. soon
B. late
C. before
D. after
Exercise 3. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. I’m sorry to say this, but you play the violin _____.
A. terrible
B. terrify
C. terribly
D. terror
2. We have sports _____ at school.
A. times three a week
B. three times week
C. three a week
D. three times a week
3. Bill _____ remembers to wipe his feet when he comes in.
A. rarely
40
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. rare
C. usual
D. daily
4. When we were on holiday, my sister phoned her best friend _____.
A. daily
B. day
C. usual
D. usually
5. I’ve _____ seen you looking so pale. Are you all right?
A. always
B. seldom
C. rare
D. sometimes
6. Kevin drives too _____. One day he’ll have an accident.
A. quick
B. speed
C. speedy
D. fast
7. The clowns were extremely funny. The audience laughed _____.
A. hysteria
B. hysterical
C. hysterically
D. hysterics
8. The students worked _____ all term.
A. hardly
B. hard
C. good
D. bad
9. Does your cat _____ on your lap?
A. sit often
B. often sit
41
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
C. sit rarely
D. sit always
10. Only one more day till my birthday. It’s _____.
A. yesterday
B. today
C. tomorrow
D. next week
11. Where’s Alice?
She’s _____, talking to those girls.
A. there over
B. over here
C. here over
D. over there
12. Miss Potts is unavailable this afternoon. She’s attending the accounts meeting that takes place
_____.
A. month
B. months
C. monthly
D. month’s
Exercise 4. Choose the correct form of the comparative or superlative adverb.
(chọn dạng từ so sánh hơn hoặc Trạng từ so sánh hơn nhất)
1. Children! You must behave _____.
A. sensible
B. most sensibly
C. more sensibly
D. more sensible
2. Sally plays the piano _____ than I do.
A. more well
B. the best
C. good
42
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
D. better
3. My group of scouts walked _____ than all the other groups.
A. furthest
B. further
C. more far
D. far
4. Of all our family, we visit our grandparents the _____.
A. most often
B. more often
C. often
D. oftenest
5. Peter’s elder brother rides his bike _____ than anyone I know.
A. dangerously
B. the most dangerously
C. more dangerously
D. dangerous
6. I dance _____ than my best friend.
A. more beautifully
B. most beautifully
C. beautifully
D. more beautiful
7. The sun shines _____ near the Equator.
A. brightly
B. more brightly
C. bright
D. most brightly
8. Emily won the sewing prize because she sewed _____ than the other children.
A. neatly
B. neater
C. the neatest
D. more neatly
43
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
9. Anna got the highest marks in the class because she worked _____ than all the other students.
A. more carefully
B. careful
C. carefully
D. the most careful
10. I can’t understand you. Please speak _____.
A. slow
B. slower
C. the most slowly
D. more slowly
11. Of all the students, Sonia acts the _____ before exams.
A. more calmly
B. calmer
C. calmly
D. most calmly
12. Listen! You can hear Phil. He always sings the _____.
A. enthusiastic
B. most enthusiastically
C. more enthusiastically
D. enthusiastically
44
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
QUESTION WORDS (TỪ ĐỂ HỎI)
Exercise 1: Choose the correct question word
(Chọn từ để hỏi phù hợp)
1. _____ weren’t you at school yesterday?
A. Who
B. What
C. Why
D. When
2. _____ did you get up this morning?
A. Why
B. Which
C. Where
D. When
3. _____ is your favourite food?
A. Why
B. Where
C. Who
D. What
4. _____ do you prefer, milk or orange juice?
A. Which
B. Who
C. Where
D. Why
5. _____ is my watch? I can’t find it.
A. Where
B. Who
C. Why
D. What
6. _____ would you like to drink?
A. Who
45
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. What
C. Why
D. Where
7. _____ is your best friend?
A. Who
B. What
C. When
D. Which
8. _____ is the capital of the USA?
A. Who
B. What
C. Why
D. Which
9. _____ is Beijing?
A. Who
B. Which
C. Why
D. Where
10. _____ one is your T-shirt, the blue one or the yellow one?
A. Where
B. What
C. Which
D. Who
Exercise 2.Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. _____ is your brother’s name?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
46
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
2. _____ school do you go to? This one or the one in the city centre?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
3. _____ is your favourite colour?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
4. _____ parents are coming to the meeting at school tonight?
A. Who
B. What
C. Who
D. Whose
5. _____ got the best marks in the test?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
6. _____ did your teacher say?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
7. _____ jacket is yours? The blue one or the red one?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
8. _____ gave you that new watch?
47
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
9. _____ won the race?
A. Which
B. What
C. Whose
D. Who
10. _____ bicycle is this?
A. Which
B. What
C. Whose
D. Who
48
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
PREPOSITIONS (GIỚI TỪ)
Exercise 1: Choose the correct preposition of time
(Chọn Giới từ chỉ thời gian phù hợp)
1. Christmas Day is _____ 25 December.
A. by
B. in
C. at
D. on
2. If you have finished your homework, you can watch TV _____ dinner.
A. on
B. in
C. at
D. before
3. The film is on _____ 7 o’clock to 9 o’clock tonight.
A. in
B. from
C. at
D. on
4. On Saturdays, I can stay up _____ 9.00 pm.
A. until
B. in
C. at
D. from
5. The Principal is in a meeting this morning. She will see you _____ lunch.
A. on
B. by
C. after
D. until
6. I was born _____ December.
49
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. on
B. in
C. at
D. until
7. My sister started school _____ 2006.
A. on
B. in
C. at
D. from
8. School finishes _____ 1.30pm.
A. on
B. in
C. at
D. from
9. Bye! See you _____ Monday.
A. on
B. in
C. at
D. from
10. We never go to the beach _____ the rainy season.
A. on
B. in
C. at
D. from
Exercise 2: Choose the correct answer
(Chọn đáp án đúng)
1. The girl is running _____ the main road.
A. towards
B. at
C. under
D. after
50
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
2. The athletes jump _____ the hurdles.
A. at
B. on
C. over
D. in
3. The cat ran _____ the big dog.
A. in
B. away for
C. over
D. on
4. The plates are _____ the cupboard.
A. at
B. in
C. towards
D. for
5. The children are _____ the swimming pool.
A. at
B. over
C. after
D. on
6. The swimming pool is _____ the cinema.
A. near
B. in
C. over
D. towards
7. Don’t stand _____ the board. I can’t see it.
A. in
B. behind
C. in front of
D. on
8. Jason got _____ the truck and drove away.
51
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. towards
B. into
C. before
D. over
9. In the alphabet, the letter ‘m’ comes _____.
A. at
B. on
C. in
D. before
10. Take everything _____ your bag and look for your purse.
A. into
B. out of
C. near
D. in
Exercise 3: Choose the correct preposition.
(Chọn giới từ phù hợp)
1. I always brush my teeth _____ a meal.
A. until
B. after
C. on
D. at
C. until
D. from
2. We have English lessons _____ 3pm to 5pm.
A. in
B. at
3. In many countries, you can’t leave school _____ you are sixteen years old.
A. at
B. until
C. from
D. on
C. behind
D. above
C. between
D. on
C. next to
D. at
C. behind
D. near
4. My cat loves hiding _____ the armchair.
A. on
B. opposite
5. There is a bus stop _____ our school.
A. in
B. in front of
6. Ali, will you sit _____ Grandma?
A. between
B. on
7. The old couple walked slowly _____ the path.
A. around
B. along
8. The naughty dog ran _____ its owner.
52
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. across
B. near
C. away from
D. along
9. The children took off their shoes and socks and walked _____ the shallow stream.
A. across
B. near
C. away from
D. around
C. with
D. of
10. The new museum was opened _____ the mayor.
A. by
B. for
Exercise 4: Fill in the blanks with the connect preposition from the box. You have to use one
preposition twice. (Điền giới từ dứoi đây vào chỗ trống. Bạn có thể sử dụng giới từ nhiều hơn 1 lần)
between
in
next to
on
above
of
from
for
near
I live (1) _______________ the sixteenth floor (2) _______________ a big building near the city
centre. There is a lovely view (3) _______________ the window. There is a park (4)
_______________ our building and there are lots of beautiful trees in the park. We have three
bedrooms (5) _______________ our apartment. I have my own bedroom. There is a dark blue carpet
on the floor. I’ve put lots of pictures of my favourite stars and animals on the wall (6)
_______________ my bed. I’ve got a desk (7) _______________ doing my homework and computer
in the corner of the room. (8) _______________ the desk is my bed. There are shelves for my books
(9) _______________ my bed and the door. I keep all (10) _______________ my books there. It’s a
lovely room in a lovely apartment in a lovely city!
53
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
ANSWER KEY
B. EXERCISE (BÀI TẬP)
NOUNS (DANH TỪ)
Exercise 1. All the words in bold are nouns. Circle the countable noun and underline the
uncountable noun in each sentence.
(Khoanh tròn vào DT đếm được; gạch chân DT không đếm được)
1. There is a lot of traffic in the city today.
2. Everybody should eat lots of fruit and vegetables.
3. We had a lot of fun at the beach yesterday.
4. My elder brother plays chess very well.
5. You can find a lot of information using a computer.
6. My grandmother always gives me good advice.
7. My mother brought some new furniture for my bedroom.
8. I don’t eat a lot of meat, but I like burgers.
9. We took a lot of luggage on our holiday.
10. I love fried rice and noodles.
11. How much money have you got? - I’ve got $10!
12. I like pop music and I’ve got lots of CDs.
13. I do my homework in the kitchen with my brothers.
14. Can I have a pencil and some paper, please?
15. Today, the weather will be sunny with a few clouds.
Exercise 2. Circle the correct noun in brackets.
(Khoanh tròn từ đúng)
1. What language do (people/ person) in France speak?
2. Do you wear (glass/ glasses)?
3. Be careful when you come down the (stair/ stairs).
4. My brother always wears his (jean/ jeans) at the weekend.
54
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
5. My dad built three new (shelf/ shelves) for my books.
6. Please can I have 1 kg of (tomato/ tomatoes)?
7. Do you like roast (potato/ potatoes)?
8. What colour are the (bus/ buses) in your town?
9. May I borrow your (scissor/ scissors)?
10. How many (foot/ feet) does a centipede have?
11. Are you scared of (mouse/ mice)?
12. How many times a day do you brush your (teeth/ tooth)?
13. How many (children/ child) are there in your class?
14. Mum bought some (strawberry/ strawberries).
15. Do you wear (short/ shorts) to school?
Exercise 3: Circle the correct plural in brackets.
(Chọn dạng danh từ số nhiều đúng)
1. Jim takes a (bus/ buses) to school every day.
2. The fairy gave the girl (wish/ wishes).
3. Many (persons/ people) take the subway every day.
4. A lot of girls in my class have long (hair/ hairs).
5. In France, there are many different kinds of (cheese/ cheeses).
6. We get wool from (sheeps/ sheep).
7. Cats like chasing (mouse/ mice).
8. Put the (knifes/ knives) and forks on the table.
9. Some (man/ men) like playing football.
10. We made a lot of (sandwich/ sandwiches) for the picnic.
11. There are five different (fish/ fishes) in the aquarium.
12. How many (child/ children) are there in your class?
13. My baby sister has only got two (tooth/ teeth).
14. Those three (women/ woman) are sisters.
15. There are four (chairs/ chair) around the table.
55
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 4: Circle the correct noun in brackets
(Chọn Danh từ đúng).
1. My (uncle/ aunt) is a waiter in a big restaurant.
2. Both Mr and Mrs Naylor are (policemen/ police officers).
3. My (grandfather/ grandmother) only wears lipstick wen she goes out.
4. Cleopatra was a beautiful (king/ queen) of Egypt.
5. My (brother/ sister) goes to a all-boys school.
6. Our teacher has a baby (son/ daughter). Her name is Sally.
7. Madonna is a famous singer and (actor/ actress).
8. Mr John Green is our new (headmaster/ headmistress).
9. In fairy tales, (princes/ princesses) often wear beautiful dresses.
10. The (hero/ heroine) of this book is called Tom.
11. Annie wants to be (an air steward/ a flight attendant) when she grows up.
12. My sister is getting married tomorrow. She will be a beautiful (bridge/ bridgegroom)!
13. My neighbor, Mr Adams, is the (mayor/ mayoress) of our city.
14. The (bull/ cow) has a beautiful calf.
15. Both my brother and sister want to be (firemen/ firefighters) when they grow up.
Exercise 5: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Being rich doesn’t always bring _____.
A. happy
B. happily
C. happiest
D. happiness
C. loving
D. loved
C. friendships
D. friendliness
2. All children need their parents’_____.
A. lovely
B. love
3. Some _____ made at school can last our lives.
A. friendly
B. friend
4. Fire officers show great _____ when they fight fires.
A. courage
B. courageous
C. courageously
D. encourage
5. Please show _____ towards your teachers and classmates.
A. respectful
B. respects
C. respect
56
D. respectfully
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
6. _____ is always best.
A. Honest
B. Honestly
C. Dishonesty
D. Honesty
C. importantly
D. importance
C. truthful
D. truthfulness
C. patience
D. patiently
7. Everyone knows the _____ of learning English.
A. import
B. important
8. People should always tell the _____.
A. truth
B. truthfully
9. My teacher shows a lot of _____ with us.
A. patient
B. patients
10. My parents were full of _____ when I won the competition.
A. proud
B. proudly
C. pride
D. prideful
C. peacefully
D. peacefulness
C. educate
D. educating
C. agreement
D. agreed
C. ableness
D. ability
11. I love the _____ and quiet of the countryside.
A. peace
B. peaceful
12. Having a good _____ is very important.
A. educator
B. education
Exercise 6: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. In many cultures, people nod to show _____.
A. agree
B. agreeing
2. A person of his _____ will get a job easily.
A. able
B. unable
3. You can show your driving licence to prove your _____.
A. identify
B. identifiable
C. identified
D. identity
4. We need a _____ to help us understand this letter. It’s written in German.
A. translate
B. translating
C. translated
D. translator
5. Sonia is very concerned about her _____. She’s always looking in the mirror.
A. appear
B. appearing
C. appearance
D. appeared
C. photography
D. photographer
6. Julie is very interested in _____.
A. photograph
B. photographic
7. Georgr is a very good _____.
57
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. piano
B. pianist
C. pianoforte
D. pianissimo
C. informing
D. information
C. nationality
D. nationalist
C. entertainment
D. entertaingly
C. braved
D. bravery
C. existing
D. existed
8. The Internet is a wonderful source of _____.
A. inform
B. informative
9. Your passport shows your _____.
A. nation
B. national
10. What forms of _____ do you enjoy?
A. entertains
B. entertain
11. The Japanese warriors showed exceptional _____.
A. brave
B. braving
12. How did the universe come into _____?
A. exist
B. existence
ARTICLES A – AN – THE (MẠO TỪ)
Exercise 1: Circle the correct article in brackets.
(Khoanh tròn mạo từ phù hợp)
1. Paris is (a/ the) capital of France.
2. (A/ The) Amazon River is very long.
3. We saw (the/ an) exciting film at the cinema.
4. (The/ An) Internet has changed the way we live.
5. This is (an/ a) easy exercise.
6. Take (a/ an) umbrella with you. It’s raining.
7. Can I borrow (a/ an) pen, please?
8. Sam rode on (a/ an) elephant in India.
9. Can I play on (the/ an) computer now?
10. The teacher is wearing (a/ an) orange dress today.
11. I saw (a/ an) large snake at the zoo.
12. Mount Everest is in (a/ the) Himalayas.
13. Can I have (a/ an) apple, please?
14. What is (the/ a) time?
58
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
15. (The/ A) weather is very good today.
Exercise 2: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. I really like to listen to _____ music on my music player.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
2. Where are _____ Himalayan mountains?
A. a
B. an
3. I got _____ new watch for my birthday.
A. a
B. an
4. I have got two sandwiches and _____ apple for lunch today.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
5. Moscow is _____ capital of Russia.
A. a
B. an
6. Have you got _____ brother?
A. a
B. an
7. Have you ever seen _____ elephant?
A. a
B. an
8. I love going to _____ zoo.
A. a
B. an
9. Sam collects _____ stamps from around the world.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
10. Would you like _____ egg for breakfast?
A. a
B. an
Exercise 3: Choose the correct article in brackets to fill in the blanks.
(Chọn mạo từ phù hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống)
Australia is (1) _____ (a/ an) island. It is (2) _____ (a/ the) very big country in (3) _____ (a/
the) Pacific Ocean. (4) _____ (A/ The) capital city is Canberra. Most of (5) _____ (a/ the) people live
on (6) _____ (a/ the) coast. Three million people live in Sydney, (7) _____ (a/ the) beautiful city on
59
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
(8) _____ (an/ the) east coast. Australians enjoy many different sports such as cricket, rugby and
football. Cricket is (9) _____ (a/ the) game played between two teams of eleven players. It is (10)
_____ (a/ an) exciting game.
Exercise 4: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Is there _____ university in your town?
A. an
B. a
C. the
D. no article
C. the
D. no article
2. Do you like _____ songs on this CD?
A. an
B. a
3. Where are your parents? - They’re at _____ work.
A. an
B. a
C. the
D. no article
4. Tomorrow, we are visiting _____ Museum of National History.
A. an
B. a
C. the
D. no article
5. I have got two sandwiches and _____ apple for lunch today.
A. a
B. an
C. the
D. no article
C. the
D. no article
C. the
D. no article
6. Moscow is _____ capital of Russia.
A. a
B. an
7. Have you got _____ brother?
A. a
B. an
8. Ann isn’t at _____ school today because she is not very well.
A. an
B. a
C. the
D. no article
C. the
D. no article
9. Let’s go to _____ cinema this weekend.
A. an
B. a
10. Do you think _____ Science is easy or difficult?
A. an
B. a
C. the
60
D. no article
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
QUANTIFIERS (LƯỢNG TỪ)
SOME – ANY - MANY – MUCH – A LOT OF - LOTS OF – PLENTY OF
– FEW - LITTLE – A FEW - A LITTLE
Exercise A: Circle the correct quantifier in brackets.
(Khoanh tròn Lượng từ đúng cho câu).
1. I don’t have (some/ much) homework tonight.
2. Are there (many/ a) museums in your town?
3. I have (some/ an) apples. Would you like one?
4. Would you like more rice?
Thank you. Just (little/ a little), please.
5. How (much/ many) pocket money do you get?
6. I like (a little/ lots) of sugar in my tea.
7. We just need (many/ a few) pencils for the project.
8. How (little/ many) brothers and sisters do you have?
Ann is very popular. She has (a lot of/ a few) friends
9. Your homework is excellent. You made very (a few/ few) mistakes.
10. How (many/ much) time do we have?
11. Not (many/ much) children live near my house.
12. Could I have (a few/ a little) more orange juice, please?
13. There are (a few/ a little) books missing.
14. Martha likes to eat (lots/ lot) of candies.
Exercise 2: Circle the correct quantifier in brackets.
(Khoanh tròn Lượng từ đúng)
1. Harry is ill today. He ate (too many/ too much) chocolate yesterday.
2. Jim could not finish the test. There were (too much/ too many) questions.
3. Don’t take (too many/ too much) orange juice. Leave some for me!
4. (Not many/ Not much) students come to school by car. Most people take the bus.
5. It is (not much/ not many) fun to go to the beach on your own. I prefer to go with my friends.
61
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
6. I cannot watch TV tonight. I have (too many/ too much) homework.
7. (Not much/ Not many) girls play football in my school. They prefer volleyball.
8. Mr Lee could not find a seat on the train. There were (too many/ too much) people.
9. Hurry up! There is (not many/ not much) time left.
10. Sonia could not sleep. Her brother was making (too many/ too much) noise in his room.
11. There are (too much/ too many) chairs in this room.
12. In the summer, there is (not many/ not much) rain.
13. There is (not many/ not much) ice cream in the fridge.
14. There were (too much/ too many) mistakes in my homework.
15. (Not much/ Not many) names begin with the letter U.
Exercise 3: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Henry’s very popular. He’s got _____ friends.
A. much
B. a few
C. plenty
D. lots of
C. plenty
D. more
2. Jane: Are we going to be late?
Belty: No, we’ve got _____ of time.
A. much
B. many
3. Mum, you gave her _____ meat than me! It’s not fair!
A. much
B. more
C. a lot of
D. plenty
C. much
D. many
C. a little
D. many
C. plenty
D. more
C. plenty
D. more
C. a few
D. enough
4. Would you like _____ ketchup with your chips?
A. some
B. plenty
5. I haven’t got _____ pocket money left.
A. some
B. any
6. How _____ people are there in your family?
A. much
B. many
7. How _____ does a new mountain bike cost?
A. much
B. many
8. I don’t have _____ time to talk now.
A. plenty
B. less
9. I can speak _____ Malay.
62
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. much
B. a little
C. a few
D. any
C. plenty
D. enough
C. plenty
D. a few
10. Have you got _____ rice?
A. many
B. a few
11. I don’t want _____ noodles, thank you.
A. a little
B. any
12. We need extra chairs because there are _____ people here.
A. more
B. less
C. many
D. much
Exercise 4: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. I get the _____ pocket money out of all my friends.
A. little
B. least
C. few
D. much
2. Leave _____ space at the top of the page for your name.
A. much
B. some
C. many
D. any
3. There are _____ wild pandas left in the world today.
A. much
B. little
C. any
D. few
4. You have been told _____ times not to run in the corridors.
A. several
B. little
C. any
D. much
5. John did the _____ work, but got the highest marks in the test.
A. much
B. little
C. few
D. least
6. There has been _____ rain this year. The rivers are dry.
A. any
B. much
C. few
D. little
7. I don’t have _____ colored pencils with me. Can I borrow yours?
A. some
B. much
C. any
D. few
8. _____ people don’t know how to use the Internet these days.
A. Much
B. Few
C. Little
D. Least
9. _____ progress has been made on the building site due to the recent heavy rains.
A. Few
B. Any
C. Little
D. Least
C. most
D. several
10. There are _____ places left for the school trip.
A. a little
B. any
11. _____ children like eating ice cream.
63
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. Much
B. Least
C. Most
D. Any
C. many
D. few
12. Did you put _____ sugar in this coffee?
A. any
B. several
64
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
PRONOUNS (ĐẠI TỪ)
Exercise 1: Choose the correct subject or object pronoun.
(Chọn Đại từ Chủ ngữ/ Đại từ Tân ngữ thích hợp)
1. My brother and I went to the bookshop. _____ bought some magazines.
A. We
B. They
C. It
D. You
2. My brother is younger than me but _____ is taller.
A. he
B. she
C. I
D. we
3. “Please give _____ your homework,” said the teacher.
A. I
B. me
C. it
D. you
4. I wrote to my grandparents and sent _____ some photos.
A. them
B. they
C. we
D. us
5. Our new teacher is Mrs. Green. I like _____ very much.
A. it
B. she
C. her
D. him
C. He
D. I
6. _____ am ten years old.
A. She
B. We
7. Michael is from London. _____ lives in the city centre.
A. We
B. He
C. They
D. It
8. “John! Sally! Are _____ ready for school?” asked Father.
A. you
B. she
C. they
D. he
9. The students stood up when _____ saw the Principal.
A. he
B. she
C. we
D. they
C. We
D. You
10. This is my cat. _____ is called Mog.
A. They
B. It
Exercise 2: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Who gave _____ that lovely ring?
A. we
B. she
C. you
D. they
C. she
D. me
2. I rang Daisy and she told _____ the news.
A. myself
B. I
65
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
3. Mum, can you pass _____ a banana, please?
A. me
B. I
C. myself
D. you
4. The boy kicked the ball, and _____ broke the window.
A. them
B. I
C. it
D. she
5. There’s a school trip tomorrow. _____ are going to the zoo.
A. We
B. He
C. She
D. I
6. My dentist is very gentle. He never hurts _____.
A. I
B. her
C. him
D. me
C. you
D. ourselves
C. you
D. they
7. Tell _____ all about your holiday.
A. our
B. us
8. Can _____ help you to more food?
A. I
B. them
9. It was my cousin’s birthday, so I sent _____ a card.
A. him
B. himself
C. he
D. them
10. Dolphins live in the sea but _____ are mammals.
A. them
B. he
C. they
D. themselves
11. Here’s an important letter for parents. Please give it to _____ as soon as you get home.
A. themselves
B. they
C. you
D. them
12. I emailed my friend and told _____ all my news.
A. she
B. her
C. you
D. them
Exercise 3: Choose the correct possessive pronoun or possessive adjective.
(Chọn Đại từ sở hữu hoặc Tính từ sở hữu thích hợp)
1. Mark drove his wife’s car to work because _____ wouldn’t start.
A. it
B. he
C. his
D. him
2. It was a good idea of _____ to catch the early train.
A. him
B. he
C. yours
D. your
C. yours
D. us
3. Are these _____ books on the table?
A. you
B. your
4. They are moving to the city to be closer to _____ grandchildren.
A. their
B. theirs
C. his
66
D. your
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
5. _____ bus always seems to be the last one to arrive.
A. Ours
B. Our
C. Us
D. We
6. My sister borrowed a towel from me. She had left _____ at hoome.
A. her
B. she
C. him
D. hers
7. The teacher asked the class whose rubbish was on the floor.
Jim apologised and admitted it was _____.
A. him
B. he
C. his
D. it
8. That’s not our classroom. _____ is on the first floor.
A. Our
B. Ours
C. You
D. We
C. I
D. Mine
9. Is this your bicycle, Marie?
No, it’s not. _____ is over there.
A. My
B. Me
10. My aunt invited several friends of _____ to the cinema.
A. hers
B. her
C. his
D. she
C. mine
D. I
11. A friend of _____ lives in Manila.
A. me
B. my
12. Mr and Mrs Chen met some neighbours of _____ when they went to the supermarket.
A. they
B. theirs
C. their
D. them
C. itself
D. myself
Exercise 4: Choose the correct reflexive pronoun.
(Chọn đại từ phản thân thích hợp)
1. She enjoyed _____ at the birthday party.
A. herself
B. himself
2. Shall I turn the computer off?
A. herself
- No, it turns off _____.
B. himself
C. itself
D. myself
C. myself
D. yourself
3. Anne, have a lovely holiday and enjoy _____!
A. itself
B. himself
4. Did your brothers have a good time camping? - Yes, they really enjoyed _____.
A. yourself
B. yourselves
C. ourselves.
D. themselves
C. itself
D. myself
5. My uncle lives by _____.
A. herself
B. himself
67
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
6. Be careful! Don’t cut _____ with that knife!
A. itself
B. himself
C. myself
D. yourself
C. myself
D. yourself
C. myself
D. yourself
C. ourselves
D. themselves
7. I did my homework by _____.
A. itself
B. himself
8. He fell over but didn’t hurt _____.
A. itself
B. himself
9. Children! Please be quiet and behave _____.
A. yourself
B. yourselves
10. There was nobody in the kitchen, so we helped _____ to the biscuits.
A. yourself
B. yourselves
C. ourselves
D. themselves
Exercise 5: Fill in the blanks with the correct possessive pronoun or possessive adjective in
brackets.
(Điền vào chỗ trống với Đại từ phù hợp)
(1) _____ (Our/ Ours) world is a wonderful place, but some people can be greedy. We must learn
to share things and be responsible. Things like water don’t belong to us. It’s not (2) _____ (your/
yours) or (3) _____ (my/ mine). We must be responsible while using it. So, remember to turn off the
taps properly and to have a shower rather than a bath. This saves a lot of water. And public spaces:
they are not (4) _____ (our/ ours). They are not (5) _____ (my/ mine) or (6) _____ (your/ yours). We
must share them and behave responsibly. So, we must remember to throw (7) _____ (our/ ours)
liter into rubbish bins. When we’re walking in the countryside, we must remember that the flowers
abd trees belong to everyone. So, we shouldn’t pick big bunches of flowers to take home to (8)
_____ (our/ ours) mothers. The flowers are not really (9) _____ (her/ hers). It’s better to leave them
in the ground, so all visitors can enjoy them. And we should never carve words into tree trunks. The
trees aren’t (10) _____ (our/ ours). They belong to everyone. So, we all must remember that the
world belongs to us all. It’s not yours or mine or his or (11) _____ (her/ hers). It’s (12) _____ (our/
ours) and we all must look after it.
Exercise 6: Circle the correct indefinite pronoun in brackets.
(Khoanh tròn Đại từ bất định phù hợp)
1. I’m bored. I have (nothing/ something) to do.
68
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
2. Lucy has (everything/ something) to tell us.
3. Harry could not find his maths book (nowhere/ anywhere).
4. Can (no one/ anyone) lend me a pencil, please?
5. (somebody/ Nobody) failed the test. We all passed.
6. Not (somebody/ everybody) has a mobile phone.
7. Sally did not eat (anything/ something) for breakfast.
8. Ron had a terrible day. (Nothing/ Everything) went wrong.
9. Listen to me (no one/ everyone)!
10. (Someone/ Anyone) forgot to turn off the computer.
11. Dan couldn’t find his phone (nowhere/ anywhere).
12. He looked (everywhere/ anywhere) for his keys.
13. The teacher asked us a question but (no one/ anyone) knew the answer.
14. I’m very hungry. Have you got (nothing/ anything) to eat?
15. (Nothing/ Something) woke me up last night but I don’t know what it was.
Exercise 7: Choose the correct indefinite pronoun.
(Chọn Đại từ bất định phù hợp)
1. Oh! I’ve got _____ in my eye. It hurts!
A. someone
B. something
C. anything
D. nothing
C. Something
D. Everything
C. Everyone
D. Nothing
2. _____ of the answers are correct.
A. None
B. Nobody
3. _____ wants to be happy.
A. No one
B. Everything
4. Children, make sure you take _____ home with you this afternoon. Remember to take all your
work and all your other belongings.
A. anything
B. nothing
C. none
D. everything
5. Dad, _____ phoned for you, but I don’t know who it was.
A. no one
B. someone
C. everyone
D. something
6. _____ is going out to play until you have all finished the exercises!.
A. Everybody
B. Somebody
C. Nobody
7. Jill: Shh!
69
D. Nothing
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Katy: What?
A. something.
- Jill: I though I heard _____
B. nothing
C. everything
D. anyone
C. everything
D. somebody
8. Has _____ got my pen?
A. nothing
B. something
9. My pen friend has sent me _____ by post. I wonder what it is!
A. everything
B. anything
C. something
D. nothing
10. I went to my friend’s house, but there was _____ there. So, I came home.
A. everything
B. anybody
C. nothing
D. nobody
11. I know I have to phone _____, but I can’t remember who!
A. someone
B. something
C. no one
D. everyone
12. Sorry, what did you say? - _____, I didn’t say a word!
A. Everything
B. Nobody
C. Nothing
Exercise 8: Circle the correct demonstrative pronoun.
(Khoanh tròn Đại từ chỉ định phù hợp)
1. Could you pass me (this/ that) pen, please?
2. (This/ These) sandwich is delicious.
3. (This/ These) sentences are easy.
4. Do you know (that/ those) boy in the yellow shirt?
5. I’ve never met (that/ those) children before.
6. Come and sit on (this/ that) chair next to me.
7. Have you heard (this/ these) story before?
8. Who do (this/ these) pencils belong to?
9. (Those/ These) tall trees over there are the oldest in the park.
10. I don’t like (these/ that) colour green.
11. (These/ That) book is all about horses.
12. (These/ This) chairs are taken. Please sit somewhere else.
13. All (these/ those) books over there belong to the library.
14. (These/ This) computer isn’t working. Can I use another one?
15. I’ve finished (this/ those) exercise. Shall I do another one?
70
D. Something
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
ADJECTIVES (TÍNH TỪ)
Exercise 1: Circle the correct adjective in brackets.
(Chọn tính từ đúng)
1. There is a very (highly/ high) tower in the city.
2. The children had a (short/ shorts) break.
3. The planet Mars is (red/ redder).
4. The (badly/ bad) dog barked all night.
5. I watched a (longing/ long) film on TV last night.
6. My brother is (tall/ taller) and slim.
7. The students are very (noisy/ noise) this morning.
8. Please use a (tall/ blue) pen to write down the answers.
9. I live in a (large/ largely) flat.
10. The teacher told the children a (funnily/ funny) story.
11. This is a (use/ useful) exercise.
12. I am (happy/ happiness) to see my friends.
13. The new neighbour is very (friend/ friendly).
14. This is a (good/ best) book
15. Mr Adams was (crossing/ cross) because James was late.
Exercise 2: Choose the correct adjective in brackets to fill in the blanks.
(Chọn Tính từ đúng điền vào chỗ trống)
Greece is a country in Europe. Its capital city is Athens, which is a very (1) _____ (beautiful/
beauty) city with many very (2) _____ (elder/ old) monuments. One very (3) _____ (fame/ famous)
monument is the Acropolis. There are lots of islands in Greece and it also has a very (4) _____ (long/
length) coastline. Many tourists go to Greece on holiday to enjoy the warm (5) _____ (blue/ yellow)
sea, and to get the (6) _____ (taste/ tasty) Greek food. Greeks eat a lot of (7) _____ (freshly/ fresh)
fish and vegetables. Greek houses are usually (8) _____ (white/ whiter) and have (9) _____ (flat/
flatly) roofs. People can use these roofs to dry fruit in the (10) _____ (hot/ hottest) summer and
collect rainwater in the winter.
71
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 3: Underline the adjectives of material. Circle the adjectives of origin.
(Gạch chân tính từ chỉ chất liệu. Khoanh tròn tính từ chỉ nguồn gốc)
1. Have you ever tried Thai food?
2. We keep our umbrellas in a big, china pot near the door.
3. Marco Polo was an Italian explorer.
4. Can you make a paper plane that can fly?
5. She is wearing leather shoes.
6. My mother bought me a cotton dress yesterday.
7. Is that a Japanese camera?
8. We spent our holiday in a Malay village near the sea.
9. Here are some photos of the Chinese temples we visited.
10. It’s cold! I’m going to put on a woollen jumper.
11. I like that glass vase!
12. Curry is a famous Indian dish. Mmm!
13. May I have some more French bread, please?
14. She wore her silk shirt for the party.
15. I find Mexican food very spicy.
Exercise 4: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. It is usually very _____ in Spain in the summer.
A. sunshine
B. sun
C. sunny
D. sunless
C. beautify
D. beautiful
C. painless
D. pain
2. Switzerland is a very _____ country.
A. beauty
B. beautifully
3. When I broke my led, it was very _____.
A. pained
B. painful
4. My brother is very _____. He is always losing things.
A. careful
B. care
C. careless
5. Mountain climbing can be _____.
72
D. carelessly
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. danger
B. dangerously
C. endanger
D. dangerous
C. useless
D. used
C. fame
D. infamous
6. A dictionary is a very _____ book.
A. use
B. useful
7. JK Rowling is a _____ writer of children’s books.
A. famous
B. famously
8. I went to bed late last night, so today I am very _____.
A. sleepy
B. asleep
C. slept
D. sleep
9. Tom: How was your holiday? - Lisa: I had a great time. It was _____.
A. wonderful
B. wondered
C. wonder
D. wondering
10. Mother: Why have you brought that kitten home?
Sally: Oh, it was just sitting on the road all alone and _____.
A. help
B. helpful
C. helpless
Exercise 5: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Our new sports teacher is a _____ man.
A. slim, Indian, tall
B. tall, slim, Indian
C. Indian, tall, slim
D. slim, tall, Indian
2. My baby sister has _____ eyes.
A. round, black, big
B. black, round, big
C. big, round, black
D. round, big, black
3. My brother gave me an _____ game.
A. new, exciting, computer
B. computer, new, exciting
C. exciting, computer, new
D. exciting, new, computer
4. We all salt around our _____ table.
73
D. helplessly
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. wooden, old, dining
B. old, dining, wooden
C. old, wooden, dining
D. wooden, dining, old
5. My father gave my mother a _____ vase for her birthday.
A. beautiful, Venetian, flower
B. Venetian, beautiful, flower
C. flower, beautiful, Venetian
D. beautiful, flower, Venetian
6. I put on my _____ shirt.
A. cotton, white, new
B. white, new, cotton
C. new, cotton, white
D. new, white, cotton
7. We went to a café and had a dish of _____ noodles.
A. hot, tasty, Chinese
B. Chinese, hot, tasty
C. tasty, hot, Chinese
D. Chinese, tasty, hot
8. Our neighbor has a _____ motorbike.
A. Japanese, red, powerful
B. powerful, red, Japanese
C. red, powerful, Chinese
D. Japanese, powerful, red
9. I need a _____ bag for the new term.
A. new, leather, school
B. leather, new, school
C. new, school, leather
D. leather, school, new
10. I’m wearing a pair of _____ jeans.
A. old, blue, denim
74
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. blue, old, denim
C. denim, old, blue
D. old, denim, blue
11. Amy opened her present and it was a _____ blouse.
A. green, lovely, floral
B. green, floral, lovely
C. lovely, green, floral
D. floral, lovely, green
12. I love the smell of _____ sheets on my bed.
A. clean, linen, white
B. white, linen, clean
C. white, clean, linen
D. clean, white, linen
Exercise 6: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Some programms they show on TV are _____.
A. bored
B. boringly
C. boring
D. bore
2. Some of the clothes in that shop are not at all _____.
A. fashion
B. fashionable
C. fashioned
D. fashionably
3. The lead actress in that film is a very _____ woman.
A. attractive
B. attracted
C. attractively
D. attracting
4. Working in the paddy fields can be extremely _____ for the farmers.
A. tired
B. tirednees
C. tiring
D. tiredly
C. classical
D. class
5. I’m not really interested in _____ music.
A. classic
B. classics
6. There was a very _____ programme on TV last night.
A. information
B. informative
C. informing
D. informed
7. Be careful when you pick mushrooms. Some of them are _____.
A. poison
B. poisoned
C. poisoning
8. It is _____ to get the correct information from our office.
75
D. poisonous
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. advisible
B. advisable
C. advised
D. advising
9. Both my sisters play an instrument, but I’m not at all _____ like them.
A. musical
B. music
C. musicals
D. musician
C. responding
D. responded
10. Who is _____ for this mess?
A. responsible
B. responsible
11. My mother often becomes _____ if my sister or I get home late.
A. anxiety
B. anxious
C. anxieties
D. anxiously
12. My brother tried to make a cake, but the result was _____.
A. disaster
B. disaster
C. disastrously
D. Disastrous
Exercise 7: Circle the correct adjective in brackets.
(Chọn Tính từ phù hợp)
1. Mark was (confused/ confusing) about what to do next, so he asked his teacher.
2. The news about the accident was (shocked/ shocking).
3. My mother was (shocked/ shocking) when my brother came home so dirty after football
practice.
4. Tony was really (exciting/ excited) about getting a brand new motorbike.
5. “It was one of the most (excited/ exciting) movies I’ve seen in a long time!” exclaimed Joey.
6. Tess is (interested/ interesting) in sports.
7. I read an (interested/ interesting) book last week.
8. Mr Lee had a (tired/ tiring) day at the office today.
9. My father was (tired/ tiring) after a long day at work.
10. Your test results were (surprised/ surprising).
11. I was (surprised/ surprising) when she gave me a present.
12. George was (bored/ boring) with playing on the computer.
13. It’s (bored/ boring) here. Let’s go to the beach!
14. The instructions for making the model were (confused/ confusing).
76
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 8: Circle the correct adjectives used as noun in brackets.
(Khoanh tròn Tính từ được sử dụng như một danh từ phù hợp)
1. There are parking spaces reserved for (the disable/ the disabled) in malls.
2. Each weekend, I work with (the homeless/ the houseless), that is, the people who sleep in the
street.
3. (The young/ The old) today have more gadgets to play with.
4. (The Dutch/ The Germans) are from the Netherlands.
5. (The blind/ The deaf) are able to hear things better than people who can see.
6. What language do (the Welsh/ Wales) speak?
7. Retirement homes are starting helplines for (the young/ the elderly).
8. (The unemployed/ The non-employed) can register themselves at the new job centre.
9. (The English/ English) are famous for their traditional afternoon tea.
10. There are a lot of organizations which help (the rich/ the poor) in our city.
11. Some people believe that (the rich/ the poor) should pay more tax.
12. (The Chinese/ The French) love bread and cheese.
13. Many people think that (the rich/ the young) today watch too much TV.
14. Mrs Lee works for a society for (the disabled/ the deaf), that is, people who can’t hear.
15. What does your community to do help (the handicap/ the handicapped)?
77
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
(TÍNH TỪ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH HƠN NHẤT)
Exercise 1. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. The Pacific Ocean is the _____ ocean in the world.
A. deepest
B. deeper
C. deep
D. deeply
2. The Dead Sea is the _____ part of the world not under an ocean.
A. low
B. lower
C. lowly
D. lowest
C. fast
D. fastly
3. The cheetah is the _____ land animal.
A. fastest
B. faster
4. The world’s _____ paid flight is between two islands in Scotland. The 2.7km trip takes about a
minute.
A. shortly
B. short
C. shorter
D. shortest
5. Jericho is believed to be the _____ city in the world.
A. older
B. elder
C. oldest
D. old
C. deadly
D. deadliest
6. I think the mosquito is the _____ insect of all.
A. dead
B. deadliner
7. The ‘Walkie-Talkie’ is one of the _____ skyscrapers in London.
A. newer
B. newly
C. new
D. newest
C. largest
D. large
C. nearer
D. nearest
C. longing
D. long
8. The Pacific Ocean is the _____ ocean in the world.
A. larger
B. largely
9. Mercury is the _____ planet to the sun.
A. near
B. nearly
10. The Nile is the _____ river in the world.
A. longer
B. longest
Exercise 2. Choose the correct comparative or superlative adjective.
(Chọn Tính từ so sánh hơn hoặc tính từ so sánh hơn nhất phù hợp)
1. Your brother isn’t as _____ as my brother.
78
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. taller
B. more tall
C. tallest
D. tall
2. She is the _____ girl in the class.
A. cleverest
B. most clever
C. clever
D. cleverer
3. This is the _____ book I’ve read.
A. interesting
B. most interesting
C. more interesting
D. most interested
4. Where is the _____ place on Earth?
A. hotter
B. hot
C. hottest
D. most hot
5. That ice cream was one of the _____ I’ve tasted!
A. delicious
B. more delicious
C. most delicious
D. deliciously
6. Do you know the saying that ‘your school days are _____ days of your life’?
A. happiest
B. the happiest
C. happy
D. happier
7. Mr Clark is _____ teacher in the school.
A. young
79
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. younger
C. the youngest
D. youngest
8. I’ve got a new bike for my birthday. I think I’m _____ person in the world!
A. the luckiest
B. lucky
C. luckiest
D. luckier
9. Did you know that horse-riding can be _____ than playing football or rugby?
A. dangerous
B. danger
C. more dangerous
D. most dangerous
10. Is an elephant _____ than a hippopotamus?
A. big
B. more big
C. biggest
D. bigger
11. Tom won the race. He was _____ than all the others.
A. quick
B. more quick
C. quickest
D. quicker
12. Tomorrow, the weather’s going to be _____ than today.
A. worse
B. bad
C. worst
D. the worst
80
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
Exercise 3: Fill in the blanks with the correct comparative or superlative adjective in brackets.
(Điền Tính từ so sánh hơn hoặc tính từ so sánh hơn nhất vào chỗ trống)
Jakarta, Kuala Lumpur and Colombo are three busy and important Asian cities. Jakarta is the (1)
_____ (larger/ largest) with a population of over nine million people. Kuala Lumpur is not as (2)
_____ (big/ bigger) as that. It has a population of about two million people. Colombo is the (3) _____
(smaller/ smallest) of the three cities. There are about six million people in Colombo. However, the
vibrant city of Colombo is the (4) _____ (older/ oldest) of the three. There was a settlement there
over two thousand years ago. Jakarta was founded in the fifth century, but Kuala Lumpur is the (5)
_____ (more recent/ most recent) city. It was founded in 1857.
Each city is special and different. Of course, Kuala Lumpur is known for the Petronas Twin Towers.
These were the (6) _____ (taller/ tallest) twin towers in the world when they were built. Colombo is
building skyscrapers too. The Ceylinco Celestial Residencies are one of the (7) _____ (taller/ tallest)
buildings on the island of Sri Lanka and in the whole of South Asia. Jakarta is known to be one of the
(8) _____ (hotter/ hottest) and (9) _____ (more humid/ most humid) capital cities in the world. The
(10) _____ (heavier/ heaviest) rains fall during the months of December and January. During the hot
season, the temperature can be (11) _____ (higher/ highest) than 35C. Fortunately, Colombo is a
little (12) _____ (cool/ cooler) with a maximum temperature of about 30C. Whatever the weather,
each city is worth a visit.
Exercise 4. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. Eight o’clock in the morning is one of _____ times to drive to get to work.
A. the worse
B. bad
C. the worst
D. worst
2. That was one of _____ holidays I’ve had in a long time.
A. the most wonderful
B. the more wonderful
C. the wonderful
D. most wonderful
3. The New York City Hall is one of _____ buildings in the city.
A. oldest
B. old
C. the older
D. the oldest
4. Playing football close to a busy road is one of _____ things you can do.
81
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. the most dangerous
B. the more dangerous
C. most dangerous
D. dangerous
5. The flowers in the park aren’t _____ they were last year.
A. so pretty than
B. prettier as
C. as pretty as
D. as prettier than
6. The new neighbors are _____ people in our street.
A. the friendly
B. the friendlier
C. the friendliest
D. friendly
7. Our cat is _____ pet in the world.
A. more lovable
B. most lovable
C. the most lovable
D. the more lovable
8. When she heard the news, she returned _____ a sheet.
A. as white than
B. white than
C. more white as
D. as white as
9. The Lord of the Rings was one of the _____ films I’ve ever seen.
A. more enjoyable
B. enjoyable
C. most enjoyable
D. most enjoying
10. We stayed in one of _____ rooms in the hotel.
A. the nice
B. the more nice
C. the nicest
D. the more nicest
11. Sometimes, cycling is _____ taking the bus.
A. quicker than
B. as quick
C. as quick than
D. quick than
12. Tokyo is _____ Madrid.
A. more expensive than
B. more expensive as
C. expensive than
D. expensive as
82
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
ADVERB (TRẠNG TỪ)
Exercise 1: Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. How _____ do you go to the beach?
A. sometimes
B. ever
C. often
D. always
2. _____ we have pizza for lunch.
A. Well
B. Sometimes
C. Badly
D. Quickly
3. My dog behaves _____ when he sees a cat.
A. often
B. sometimes
C. badly
D. bad
4. The sun shines _____ in the morning.
A. bright
B. brightly
C. brightness
D. brighten
5. _____ look carefully before you cross the road
A. Always
B. Often
C. Well
D. Badly
6. Every morning the children work _____ in their classroom.
83
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. quiet
B. quietly
C. quieten
D. quietness
7. Sally _____ gets good marks.
A. well
B. badly
C. often
D. once
8. Footballers run _____ to score goals.
A. quick
B. quickness
C. quicken
D. quickly
9. My sister has _____ been to Malaysia.
A. never
B. well
C. always
D. badly
10. Mooly reads very _____ now.
A. good
B. best
C. better
D. well
Exercise 2. Choose the correct adverb
(Chọn Trạng từ đúng)
1. It’s a lovely day. Go and play _____.
A. outside
B. out
C. in
84
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
D. up
2. Put that box _____. It’s too heavy for you to carry.
A. downstairs
B. up
C. down
D. in
3. Where is Sophie?
She’s _____ in her room.
A. there
B. upstairs
C. outside
D. out
4. My best friend lives _____ to me.
A. there
B. next door
C. inside
D. here
5. Last night, I thought I heard a noise _____ but it was only the cat.
A. in
B. downstairs
C. out
D. up
6. Did you see Kim at school _____?
A. tomorrow
B. after
C. early
D. yesterday
7. We arrived _____ at the concert and got the best seats in the hall.
A. after
B. before
C. late
85
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
D. early
8. _____ we are going shopping at the mall.
A. Early
B. Late
C. Before
D. Tomorrow
9. Hurry up! We are leaving _____.
A. this morning
B. before
C. soon
D. late
10. Peter arrived _____ for school again today.
A. soon
B. late
C. before
D. after
Exercise 3. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. I’m sorry to say this, but you play the violin _____.
A. terrible
B. terrify
C. terribly
D. terror
2. We have sports _____ at school.
A. times three a week
B. three times week
C. three a week
D. three times a week
3. Bill _____ remembers to wipe his feet when he comes in.
A. rarely
86
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. rare
C. usual
D. daily
4. When we were on holiday, my sister phoned her best friend _____.
A. daily
B. day
C. usual
D. usually
5. I’ve _____ seen you looking so pale. Are you all right?
A. always
B. seldom
C. rare
D. sometimes
6. Kevin drives too _____. One day he’ll have an accident.
A. quick
B. speed
C. speedy
D. fast
7. The clowns were extremely funny. The audience laughed _____.
A. hysteria
B. hysterical
C. hysterically
D. hysterics
8. The students worked _____ all term.
A. hardly
B. hard
C. good
D. bad
9. Does your cat _____ on your lap?
A. sit often
B. often sit
87
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
C. sit rarely
D. sit always
10. Only one more day till my birthday. It’s _____.
A. yesterday
B. today
C. tomorrow
D. next week
11. Where’s Alice?
She’s _____, talking to those girls.
A. there over
B. over here
C. here over
D. over there
12. Miss Potts is unavailable this afternoon. She’s attending the accounts meeting that takes place
_____.
A. month
B. months
C. monthly
D. month’s
Exercise 4. Choose the correct form of the comparative or superlative adverb.
(chọn dạng từ so sánh hơn hoặc Trạng từ so sánh hơn nhất)
1. Children! You must behave _____.
A. sensible
B. most sensibly
C. more sensibly
D. more sensible
2. Sally plays the piano _____ than I do.
A. more well
B. the best
C. good
88
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
D. better
3. My group of scouts walked _____ than all the other groups.
A. furthest
B. further
C. more far
D. far
4. Of all our family, we visit our grandparents the _____.
A. most often
B. more often
C. often
D. oftenest
5. Peter’s elder brother rides his bike _____ than anyone I know.
A. dangerously
B. the most dangerously
C. more dangerously
D. dangerous
6. I dance _____ than my best friend.
A. more beautifully
B. most beautifully
C. beautifully
D. more beautiful
7. The sun shines _____ near the Equator.
A. brightly
B. more brightly
C. bright
D. most brightly
8. Emily won the sewing prize because she sewed _____ than the other children.
A. neatly
B. neater
C. the neatest
D. more neatly
89
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
9. Anna got the highest marks in the class because she worked _____ than all the other students.
A. more carefully
B. careful
C. carefully
D. the most careful
10. I can’t understand you. Please speak _____.
A. slow
B. slower
C. the most slowly
D. more slowly
11. Of all the students, Sonia acts the _____ before exams.
A. more calmly
B. calmer
C. calmly
D. most calmly
12. Listen! You can hear Phil. He always sings the _____.
A. enthusiastic
B. most enthusiastically
C. more enthusiastically
D. enthusiastically
90
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
QUESTION WORDS (TỪ ĐỂ HỎI)
Exercise 1: Choose the correct question word
(Chọn từ để hỏi phù hợp)
1. _____ weren’t you at school yesterday?
A. Who
B. What
C. Why
D. When
2. _____ did you get up this morning?
A. Why
B. Which
C. Where
D. When
3. _____ is your favourite food?
A. Why
B. Where
C. Who
D. What
4. _____ do you prefer, milk or orange juice?
A. Which
B. Who
C. Where
D. Why
5. _____ is my watch? I can’t find it.
A. Where
B. Who
C. Why
D. What
6. _____ would you like to drink?
A. Who
91
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
B. What
C. Why
D. Where
7. _____ is your best friend?
A. Who
B. What
C. When
D. Which
8. _____ is the capital of the USA?
A. Who
B. What
C. Why
D. Which
9. _____ is Beijing?
A. Who
B. Which
C. Why
D. Where
10. _____ one is your T-shirt, the blue one or the yellow one?
A. Where
B. What
C. Which
D. Who
Exercise 2. Choose the correct answer.
(Chọn đáp án đúng)
1. _____ is your brother’s name?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
92
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
2. _____ school do you go to? This one or the one in the city centre?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
3. _____ is your favourite colour?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
4. _____ parents are coming to the meeting at school tonight?
A. Who
B. What
C. Who
D. Whose
5. _____ got the best marks in the test?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
6. _____ did your teacher say?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
7. _____ jacket is yours? The blue one or the red one?
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
8. _____ gave you that new watch?
93
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. Which
B. What
C. Who
D. Whose
9. _____ won the race?
A. Which
B. What
C. Whose
D. Who
10. _____ bicycle is this?
A. Which
B. What
C. Whose
D. Who
94
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
PREPOSITIONS (GIỚI TỪ)
Exercise 1: Choose the correct preposition of time
(Chọn Giới từ chỉ thời gian phù hợp)
1. Christmas Day is _____ 25 December.
A. by
B. in
C. at
D. on
2. If you have finished your homework, you can watch TV _____ dinner.
A. on
B. in
C. at
D. before
3. The film is on _____ 7 o’clock to 9 o’clock tonight.
A. in
B. from
C. at
D. on
4. On Saturdays, I can stay up _____ 9.00 pm.
A. until
B. in
C. at
D. from
5. The Principal is in a meeting this morning. She will see you _____ lunch.
A. on
B. by
C. after
D. until
6. I was born _____ December.
95
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. on
B. in
C. at
D. until
7. My sister started school _____ 2006.
A. on
B. in
C. at
D. from
8. School finishes _____ 1.30pm.
A. on
B. in
C. at
D. from
9. Bye! See you _____ Monday.
A. on
B. in
C. at
D. from
10. We never go to the beach _____ the rainy season.
A. on
B. in
C. at
D. from
Exercise 2: Choose the correct answer
(Chọn đáp án đúng)
1. The girl is running _____ the main road.
A. towards
B. at
C. under
D. after
96
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
2. The athletes jump _____ the hurdles.
A. at
B. on
C. over
D. in
3. The cat ran _____ the big dog.
A. in
B. away for
C. over
D. on
4. The plates are _____ the cupboard.
A. at
B. in
C. towards
D. for
5. The children are _____ the swimming pool.
A. at
B. over
C. after
D. on
6. The swimming pool is _____ the cinema.
A. near
B. in
C. over
D. towards
7. Don’t stand _____ the board. I can’t see it.
A. in
B. behind
C. in front of
D. on
8. Jason got _____ the truck and drove away.
97
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. towards
B. into
C. before
D. over
9. In the alphabet, the letter ‘m’ comes _____.
A. at
B. on
C. in
D. before
10. Take everything _____ your bag and look for your purse.
A. into
B. out of
C. near
D. in
Exercise 3: Choose the correct preposition.
(Chọn giới từ phù hợp)
1. I always brush my teeth _____ a meal.
A. until
B. after
C. on
D. at
C. until
D. from
2. We have English lessons _____ 3pm to 5pm.
A. in
B. at
3. In many countries, you can’t leave school _____ you are sixteen years old.
A. at
B. until
C. from
D. on
C. behind
D. above
C. between
D. on
C. next to
D. at
C. behind
D. near
4. My cat loves hiding _____ the armchair.
A. on
B. opposite
5. There is a bus stop _____ our school.
A. in
B. in front of
6. Ali, will you sit _____ Grandma?
A. between
B. on
7. The old couple walked slowly _____ the path.
A. around
B. along
8. The naughty dog ran _____ its owner.
98
Thầy Bùi Văn Vinh (0977.267.662) – Cô Quỳnh Thơm (093.456.2119)
A. across
B. near
C. away from
D. along
9. The children took off their shoes and socks and walked _____ the shallow stream.
A. across
B. near
C. away from
D. around
C. with
D. of
10. The new museum was opened _____ the mayor.
A. by
B. for
Exercise 4: Fill in the blanks with the connect preposition from the box. You have to use one
preposition twice. (Điền giới từ dứoi đây vào chỗ trống. Bạn có thể sử dụng giới từ nhiều hơn 1 lần)
between
in
next to
on
above
of
from
for
near
I live (1) _______________ the sixteenth floor (2) _______________ a big building near the city
centre. There is a lovely view (3) _______________ the window. There is a park (4)
_______________ our building and there are lots of beautiful trees in the park. We have three
bedrooms (5) _______________ our apartment. I have my own bedroom. There is a dark blue carpet
on the floor. I’ve put lots of pictures of my favourite stars and animals on the wall (6)
_______________ my bed. I’ve got a desk (7) _______________ doing my homework and computer
in the corner of the room. (8) _______________ the desk is my bed. There are shelves for my books
(9) _______________ my bed and the door. I keep all (10) _______________ my books there. It’s a
lovely room in a lovely apartment in a lovely city!
99
Скачать