Загрузил Елена Круглова

КНИГА Ігнатьєва Математика 4-5 років

Реклама
ЗМІСТ
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Перспективне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Заняття 1
Поняття «один», «багато».
Орієнтування в просторі: ліворуч, праворуч . . . . 14
Заняття 2
Орієнтування в просторі: вгорі, внизу.
Поняття «один», «багато» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Заняття 3
Порівняння предметів за довжиною.
Поняття «один», «багато» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Заняття 4
Орієнтування в часі. Величина предметів . . . . . . 19
Заняття 5
Круг. Орієнтування в просторі . . . . . . . . . . . . . . . 20
Заняття 6
Порівняння предметів за шириною.
Величина предметів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Заняття 7
Квадрат. Порівняння предметів . . . . . . . . . . . . . . 24
Заняття 8
Утворення груп з окремих предметів.
Поняття «один», «багато» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Заняття 9
Порівняння предметів за висотою.
Орієнтування в часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Заняття 10 Трикутник. Порядкова лічба . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Заняття 11 Порівняння множин.
Орієнтування в просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Заняття 12 Орієнтування в часі.
Порівняння множин предметів . . . . . . . . . . . . . . . 32
Заняття 13 Орієнтування в часі. Геометричні фігури . . . . . . 34
Заняття 14 Геометричні фігури.
Поняття «один», «багато» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Заняття 15 Рівність і нерівність груп предметів.
Орієнтування в просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Заняття 16 Порівняння предметів за товщиною.
Орієнтування в просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Заняття 17 Число і цифра 1. Орієнтування в часі . . . . . . . . . 41
Заняття 18 Величина предметів. Число і цифра 1 . . . . . . . . . 43
3
Заняття 19 Число і цифра 2. Кількісна лічба . . . . . . . . . . . . 45
Заняття 20 Геометричні фігури. Орієнтування в часі . . . . . . 47
Заняття 21 Число і цифра 3. Кількісна лічба . . . . . . . . . . . . 49
Заняття 22 Величина предметів. Орієнтування в просторі . . 51
Заняття 23 Величина предметів. Орієнтування в часі . . . . . . 52
Заняття 24 Куля. Кількісна лічба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Заняття 25 Куб. Величина предметів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Заняття 26 Порядкова лічба. Орієнтування в просторі . . . . . 58
Заняття 27 Рівність і нерівність груп предметів.
Геометричні фігури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Заняття 28 Величина предметів: порівняння за розміром.
Кількісна лічба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Заняття 29 Орієнтування в просторі. Величина предметів . . 63
Заняття 30 Геометричні фігури.
Орієнтування в часі: спочатку, потім . . . . . . . . . 65
Заняття 31 Кількісна й порядкова лічба.
Орієнтування в просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Заняття 32 Геометричні фігури. Орієнтування в часі . . . . . . 69
Заняття 33 Величина предметів. Геометричні фігури . . . . . . 71
Заняття 34 Утворення груп з окремих предметів.
Геометричні фігури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Заняття 35 Величина предметів: порівняння
за довжиною, шириною. Кількісна лічба . . . . . . 75
Заняття 36 Порівняння груп предметів.
Орієнтування в часі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ДОДАТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Використана література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4
Передмова
Ви тримаєте навчальний посібник, призначений для
розвитку математичних уявлень у дітей молодшої групи
дитячого садка. Вам надається унікальна можливість допомогти вашій дитині полюбити математику, за умови, що
ви крок за кроком підніматиметеся на вершину під назвою
«Математичні знання».
Зміст даного посібника, рекомендовані методи та прийоми, дидактичні засоби спрямовані на єдину мету — розвинути пізнавально-творчі здібності дошкільника. Тому основними завданнями, які розв’язуються в процесі ознайомлення дітей із галузями математики (кількісна та порядкова
лічба, порівняння величин, просторові, часові відношення
тощо), є:
— формування мотивації навчання;
— розвиток уваги, пам’яті, варіативного мислення,
уяви;
— навчання вміння аргументувати власні висловлю­
вання;
— формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез,
порівняння, узагальнення), а також загальнонавчальних
умінь та навичок (уміння обдумувати власні дії, осмислено
підходити до розв’язання поставлених завдань).
Пізнавальний матеріал у посібнику подається за певною
системою, що враховує вікові особливості дітей. Навчання
будується за принципом поступового руху від простого до
складного, від чуттєвого пізнання до логічного.
У результаті засвоєння практичних дій діти пізнають
властивості й відношення об’єктів, чисел, арифметичні дії,
величини та їхні характерні особливості, просторово-часові
відношення, геометричні форми; вчаться виділяти якості,
властиві предметам і геометричним фігурам: розмір (великий—маленький, високий—низький, широкий—вузький,
довгий—короткий, товстий—тонкий), форма, кількість (багато, мало, більше на, менше на, один, два, три). Молодші
дошкільники успішно порівнюють предмети, кількісні групи. Для цього вони накладають, прикладають предмети,
зіставляють елементи множини так, щоб на основі зорового
сприйняття можна було визначити рівність або нерівність
предметів за кількістю й числом, розміром.
5
У молодшій групі діти оволодівають найпростішим орієнтуванням у часі, розрізняючи частини доби за основними
видами діяльності; частини тіла за їх просторовим розташуванням; оволодівають умінням визначати напрямок, розташування предметів у просторі відносно себе.
Найкраще, якщо поняття про числа та геометричні фігури будуть закріплюватися у звичних для дошкільника видах
діяльності: гра, конструювання, малювання. Це дозволяє дитині відчути себе активною, самостійною.
У посібнику пропонується план-програма, представлена
серією ігор, точніше ігор-занять. Слід вважати правомірним,
що максимальна дитяча активність у ході ігор забезпечується дорослим. Кінцева мета занять — не однаковий результат
для всіх. Головне — це розвиток унікальних, індивідуальних
здібностей кожної дитини.
Запропоновані в посібнику конспекти занять слід розглядати як можливі варіанти, які не звільняють від необхідності планувати заняття і, враховуючи ступінь підготовки дітей, уточнювати цілі, зміст, характер використання
методів і прийомів навчання. Бажано, щоб кількість дітей
на заняттях не перевищувала десяти осіб (звичайну групу
дитячого садка можна ділити на дві чи більше підгруп).
Тривалість заняття для молодшої групи складає не більше
15—20 хв.
Сподіваємося, ви проведете разом із дітьми багато цікавих та корисних хвилин!
6
Перспективне планування
Місяць
Вересень
Жовтень
7
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
1
Поняття «один», «багато». Орієнтування
в просторі: ліворуч,
право­руч.
1
Вправляти в умінні порівнювати групи предметів,
ознайомити з поняттями
«один», «багато».
Формувати уміння розрізняти поняття «ліворуч»,
«праворуч».
2
Орієнтування в прос­
торі: вгорі, внизу.
Поняття «один», «багато».
1
Закріпити вміння орієнтуватися у просторі, користуватися словами «вгорі»,
«внизу».
Вправляти в умінні лічити
і порівнювати групи предметів за кількістю.
3
Порівняння предметів
за довжиною. Поняття
«один», «багато».
1
Учити порівнювати предме­
ти і розказувати про результати порівняння, вжи­
вати слова довгий, корот­
кий. Закріпити вміння
по­рівнювати
групи
дві
предметів, вживати поняття один, багато.
4
Орієнтування в часі.
Величина предметів.
1
Учити розрізняти і називати частини доби: день, ніч.
Вправляти в умінні порівнювати предмети за довжиною способом накладання.
1
Круг. Орієнтування
в просторі.
1
Ознайомити з геометричною фігурою круг, учити
обстежувати фігуру дотиково-руховим
способом.
Вправляти в умінні визначати величину предметів
способом накладання.
2
Порівняння предметів
за шириною. Величина
предметів.
1
Вправляти у порівнянні
двох предметів і познача­ти
результат порівняння словами широкий, вузь­кий.
Закріпити вміння знаходити однакове й відмінне
у фігурах.
Продовження таблиці
Місяць
Листопад
8
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
3
Квадрат. Порівняння
предметів.
1
Ознайомити з геометричного фігурою квадрат.
Учити обстежувати і порівнювати фігури дотиковоруховим і зоровим способами. Закріпити вміння
порівню­вати предмети методом накла­дан­ня.
4
Утворення груп з окремих предметів. Поняття
«один», «багато».
1
Продовжувати вчити порів­
нювати дві групи предметів, використовуючи сло­
ва один, багато.
Вправляти в умінні складати групу з окремих
предметів.
1
Порівняння предметів за висотою.
Орієнтування в часі.
1
Закріпити вміння порівнювати предмети за величиною, позначати результат порівняння словами
вищий,
нижчий.
Продовжувати вчити роз­
різняти й називати частини доби: день, ніч.
2
Трикутник. Порядкова
лічба.
1
Ознайомити з геометричною фігурою трикутник.
Учити складати зображен­
ня предмета з геометрич­
них фігур. Закріпити вмін­
ня лічити пред­мети, використовуючи слова перший,
другий, останній.
3
Порівняння множин.
Орієнтування в просторі.
1
Формувати вміння порів­
ню­вати дві групи предметів, ознайомити із прийомами порівняння множин
способом
прикла­
дання. Вправляти у вмінні
розрізняти поняття «більше», «менше», «скільки»,
«стільки».
Продовження таблиці
Місяць
Грудень
9
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
4
Орієнтування в часі.
Порівняння множин
предметів.
1
Вправляти в умінні порівнювати групи предметів.
За­кріпити вміння лічити
пред­мети, правильно відпо­
ві­дати на запитання «Скіль­
ки?», «Кого (чого) біль­ше?»,
«Кого (чого) мен­ше?».
1
Орієнтування в часі.
Геометричні фігури.
1
Продовжувати вчити розріз­
няти й називати частини
доби: ранок, вечір.
Вправляти у порівнянні предметів та вмінні
повідом­ляти про результати по­рівняння. Закріпити
вміння виділяти й називати гео­метричні фігури.
2
Геометричні фігури.
Поняття «один», «багато».
1
Закріпити знання назв геометричних фігур, уміння
обстежувати їх дотиковопошуковим способом.
Вправляти в умінні порівнювати дві групи предметів, використовуючи сло­
ва один, багато.
3
Рівність і нерівність груп предметів.
Орієнтування в просторі.
1
Продовжувати вчити роз­
різняти рівність і нерів­
ність груп предметів, кори­стуючись словами біль­
ше, менше, один, багато.
Вправляти в умінні орієнтуватися у просторі: спереду — ззаду, зліва — справа.
4
Порівняння предметів за товщиною.
Орієнтування в просторі.
1
Учити порівнювати два
предмети за товщиною,
позначати результат словами товстий, тонкий,
однакові. Закріпити вмін­
ня визначати місцеполо­
жен­ня предметів: ліворуч,
праворуч, над, під.
Продовження таблиці
Місяць
Січень
Лютий
10
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
1
Число і цифра 1.
Орієнтування в часі.
1
Закріпити вміння лічити предмети, відповідати
на запитання «Скільки?».
Ознайомити із цифрою 1.
Учити правильно співвідносити число і цифру.
2
Величина предметів.
Число і цифра 1.
1
Продовжувати вчити порівнювати предмети за товщиною шляхом накладання.
Вправляти в умінні орієнтуватися в просторі: ліворуч, праворуч. Закріпити
вміння співвідносити число і цифру.
3
Число і цифра 2.
Кількісна лічба.
1
Вправляти в лічбі предметів, учити правильно
відповідати на запитання
«Скільки?».
Ознайомити
із цифрою 2. Продовжувати
вчити співвідносити число
і цифру, вміти позначати
кількість предметів цифрою.
4
Геометричні фігури.
Орієнтування в часі.
1
Закріпити вміння лічити предмети, розрізняти
кількісну й порядкову лічбу за допомогою запитань
«Котрий?», «Скільки?».
Вправляти в умінні розрізняти й називати геометричні фігури дотиковоруховим і зоровим способами. Закріпити вміння
орієнтуватися у часі (раніше—пізніше).
1
Число і цифра 3.
Кількісна лічба.
1
Вправляти в лічбі в межах 3. Ознайомити з утво­
ренням числа 3, графічним зображенням циф­ри
3. Продовжувати вчити
співвідносити цифру з відповідною кількістю предметів.
Продовження таблиці
Місяць
Березень
11
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
2
Величина предметів.
Орієнтування в просторі.
1
Закріпити вміння орієнтуватися у просторі: ліворуч, праворуч. Вправляти
в умінні порівнювати предмети методом накладання
та прикладання і повідомляти про результати порівняння.
3
Величина предметів.
Орієнтування в часі.
1
Вправляти в умінні класифікувати предмети за
формою, величиною. Учи­
ти вказувати на місце
розта­шування предметів:
на, під, праворуч, ліворуч.
Закріпити вміння спів­від­
но­сити кількість предметів
із цифрою.
4
Куля. Кількісна лічба.
1
фігурою
Ознайомити
з
кулею. Вчити обстежувати фігуру дотиково-руховим і зоровим способами.
Вправляти у кількісній
лічбі в межах 3, правильно відповідати на запитання «Скільки всього?».
1
Куб. Величина предметів.
1
Ознайомити з об’ємною фігурою кубом. Учити бачити окреслення фігур куба
й кулі в оточуючих предметах. Вправляти в умінні
класифікувати
предмети
за формою, величиною.
2
Порядкова лічба.
Орієнтування в просторі.
1
Учити розрізняти кількісну й порядкову лічбу,
правильно відповідати на
запитання: «Скільки всього?», «Котрий?».
Закріпити вміння орієнтуватися у просторі, використовуючи поняття «перед», «за».
Продовження таблиці
Місяць
Квітень
12
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
3
Рівність і нерівність груп предметів.
Геометричні фігури.
1
Закріпити вміння порівнювати дві групи предме­
тів, використовуючи слова
стільки ж, порівну, біль­
ше (менше) на один. Впра­
вляти в умінні розрізняти
й називати геометричні фі­
гури.
4
Величина предметів: порывняння за розміром.
Кількісна лічба.
1
Закріпити вміння порівню­
вати предмети за величиною. Продовжувати формувати вміння порівнювати дві групи предметів,
використовуючи метод накладання та прикладання.
Закріпити вміння лічити
предмети в межах 3.
1
Орієнтування в просторі. Величина предметів.
1
Учити вказувати на місце­
знаходження предметів: за,
перед, над, під. Закріпити
вміння класифікувати пред­
мети за формою, величи­
ною.
2
Геометричні фігури.
Орієнтування в часі:
спочатку, потім.
1
Закріпити знання назв
геометричних фігур, уміння обстежувати їх дотиково-руховим способом. Впра­
вляти в умінні розрізняти
й називати частини доби:
ранок, день, вечір, ніч;
правильно вживати слова
спочатку, потім.
3
Кількісна й порядкова
лічба. Орієнтування в
просторі.
1
Формувати вміння розрізняти порядкову та кількісну лічбу, правильно
відповідати на запитання:
«Скільки?»,
«Котрий?».
Вправляти в лічбі в межах 3. Закріпити вміння
орієнтуватися в просторі,
вживаючи слова на, під,
між.
Продовження
Закінчення таблиці
таблиці
Місяць
Травень
13
Тиж­
день
Тема
Кіль­
кість
занять
Орієнтовний зміст
4
Геометричні фігури.
Орієнтування в часі.
1
Закріпити уявлення про
геометричні фігури, вміння співвідносити їх з оточуючими предметами.
Учити класифікувати предмети за формою, величиною. Вправляти в умінні
називати частини доби.
1
Величина предметів.
Геометричні фігури.
1
Вправляти в лічбі в межах
3. Формувати вміння повідомляти про результати
по­рів­няння, використовуючи слова вищий, ниж­
чий. Закріпити назви геометричних фігур, уміння
складати предмет із цих
фігур.
2
Утворення груп
з окремих предметів.
Геометричні фігури.
1
Продовжувати вчити по­
рів­нювати дві групи пред­
метів,
складати
групу
з окре­мих предметів. Впра­
вляти в обстеженні окре­
мих геометричних фігур,
умінні працювати за зраз­
ком.
3
Величина предметів:
порівняння за довжиною, шириною.
Кількісна лічба.
1
Учити класифікувати пред­
мети за величиною і формою. Вправляти в умінні
порівнювати
дві
групи
предметів, використовуючи
сло­ва та вирази порівну,
більше (менше) на один.
Закріпити кількісну лічбу.
4
Порівняння груп предметів. Орієнтування
в часі.
1
Вправляти у встановленні
рівності й нерівності двох
груп предметів.
Закріпити вміння співвідносити число і цифру.
Формувати вміння розрізняти й називати пори року.
Заняття 1
Тема. Поняття «один», «багато». Орієнтування в просторі: ліворуч, праворуч.
Мета: формувати вміння порівнювати дві групи предметів,
­ознайомити з поняттями «один», «багато»; вправляти в умінні орієнтуватися у просторі, закріпити поняття «ліворуч», «праворуч»; виховувати організованість,
уміння слухати й розуміти запитання вихователя.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, шаблони грибів, два
кошики;
роздавальний: картки із зображенням ялинки, набір
шишок.
Хід заняття
1.
Психогімнастика*.
2.
Гра «Збери гриби».
— Уявіть: ми прийшли до лісу й опинилися на галявині.
Прислухайтеся, нас хтось кличе: «Агов! Агов!». Це дівчинка
Наталка, привітаймося з нею. Наталка знає чимало казок, віршів, загадок. У неї багато друзів. Давайте допоможемо Наталці
зібрати гриби на галявині.
Вихователь розкладає на підлозі шаблони грибів і два
кошики.
— Скільки грибів на галявині? (Багато.)
— Зберемо їх у кошики. Один кошик — для вас, інший —
для Наталки. Покладіть кожний у кошик по одному грибочку.
Наталка теж покладе у свій кошик грибочок.
— Скільки грибів у вашому кошику? (Багато.)
— А в Наталчиному? (Один.)
— Чому у вашому кошику багато грибів? (Нас багато, ми
всі збирали гриби в один кошик.)
— А тепер кожний візьміть із кошика по одному грибу.
Скільки грибів в Олі (Сашка, Петра)? (Один.)
— Що слід зробити, щоб грибів знову стало багато?
(Скласти всі гриби до кошика.)
3.
Гра «Розклади шишки».
У дітей на столах картки із зображенням ялинки, набір
шишок.
— Розгляньте ялинку. Якого вона кольору? Що на ній росте? (Шишки.)
* Зразки проведення психогімнастик подані в додатку на с. 79
14
—
багато
—
—
4.
Покладіть ліворуч від ялинки одну шишку. Праворуч —
шишок.
Скільки шишок праворуч від ялинки? (Багато.)
Скільки — ліворуч? (Одна.)
Фізкультхвилинка.
Ось зробив гусак зарядку
Та й у річку — бух із кладки.
Миє крила, чистить лапки.
Каже качур: «Так-так-так,
Дуже гарний наш гусак!».
5.
Гра «Потяг».
Вихователь пропонує дітям вишикуватися одне за одним,
сам стає попереду.
— Я паровоз. Скільки паровозів у потязі? (Один.)
— Ви вагончики. Скільки вагонів? (Багато.)
— Подорож починається. Покладіть руки на плечі того, хто
стоїть попереду. Поїхали!
Пересуваючись кімнатою разом із дітьми, вихователь запитує, чого в кімнаті по одному, а чого — багато.
6.
Підсумок заняття.
— З ким ми сьогодні познайомилися?
— Що ми збирали разом із Наталкою?
— У кого було багато грибів? А в кого — один?
Заняття 2
Тема. Орієнтування в просторі: вгорі, внизу. Поняття «один»,
«багато».
Мета: розвивати вміння орієнтуватися у просторі, вправляти
в умінні вживати слова вгорі, внизу, закріпити поняття «один», «багато» способом порівняння двох множин;
виховувати інтерес до занять із математики.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф із двома смужками: червона — вгорі, синя — внизу; іграшка їжачок, кошик,
шаблони яблук, листків;
роздавальний: картки з двома смужками (червона вгорі,
синя внизу), набір листків.
15
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
Гра «Подарунки від Їжачка».
— Подивіться: Їжачок визирає з-під листка. Привітаємося
й познайомимося з ним. У Їжачка в руках кошик. Хочете довідатися, що в ньому?
Вихователь дістає з кошика одне яблуко й розміщує його
на червоній смужці фланелеграфа, решту яблук — на синій
смужці, супроводжуючи свої дії запитаннями й коментарями.
— Скільки в мене яблук? (Одне.) Я кладу його на верхню
смужку.
— А зараз скільки яблук? (Багато.) Покладемо їх на нижню смужку.
— Де лежить одне яблуко? (Вгорі.)
— Де — багато яблук? (Внизу.)
— Зберемо яблука в кошик і подивимося, що ще є в Їжачка.
У нього є листочки! Розкладемо їх на смужки.
Вихователь викликає до фланелеграфа двох дітей.
— Катю, дістань із кошика один листок і поклади його на
верхню смужку. (Дитина виконує завдання.)
— Ігорю, решту листків поклади на нижню смужку.
— Де лежить один листок? (Угорі.)
— Де — багато листків? (Унизу.)
2.
3.
Фізкультхвилинка.
Раз, два: всі присіли.
Потім вгору підлетіли.
Три, чотири: нахилились,
Із струмочка гарно вмились.
Раз, два: враз у ліс
Вітерець нас переніс,
Три, чотири — у садок,
До осінніх квіточок.
4.
Гра «Листопад».
Вихователь роздає дітям картки з двома смужками: вгорі
червона, внизу синя; набори листків.
— Покладіть палець на червону смужку. Де розташована
червона смужка? (Угорі.)
16
— Покладіть палець на синю смужку. Де вона розташована? (Внизу.)
— Покладіть на верхню смужку один листок, на нижню —
багато листків.
— Скільки листків унизу? вгорі?
5.
Підсумок заняття.
— З ким ми сьогодні познайомилися?
— Що було в Їжачка в кошику?
— Де лежить один листок? багато?
Заняття 3
Тема. Порівняння предметів за довжиною. Поняття «один»,
«багато».
Мета: ознайомити з поняттями «довгий», «короткий»; учити
вимірювати довжину предмета способом накладання;
закріпити поняття «один», «багато»; розвивати вміння
розкладати предмети по групах за кількістю; виховувати
уважність, поважне ставлення до товаришів.
Матеріали: демонстраційний: іграшка їжачок і лялька Наталка, два
шматки тканини різного кольору й довжини (зелена —
довга, червона — коротка);
роздавальний: довга зелена смужка й коротка червона;
набір овочів: один огірок і чотири помідори.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра « Розмотай тканину».
— Наталка та її друг Їжачок вирішили пошити собі нові
шарфики. Вони принесли тканину — зелену й червону. Наталка
взяла зелену тканину, Їжачок — червону. Друзі просять нас допомогти їм розмотати свої шматки тканини. Допоможемо їм?
Але для цього слід бути уважними й дружними.
Вихователь викликає двох дітей, які розмотують тканину.
Слід звернути увагу на те, що червона тканина розмоталася
швидше.
— Їжачок здивувався, чому його тканину вже розмотали,
а Наталчину ще продовжують розмотувати.
17
Вихователь показує довжину Наталчиної тканини та тканини Їжачка й підводить дітей до думки про те, що зелена тканина довга, а червона — коротка.
3.
Гра «Різнокольорові смужки».
У дітей на столах по дві смужки: довга зелена й коротка
червона.
— Розгляньте смужки. Якого вони кольору?
— Покладіть червону смужку на зелену. Яка смужка довга? коротка?
— Довгу смужку покладіть ліворуч, коротку — праворуч. Якого кольору смужка ліворуч? праворуч?
— Як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? (Варіанти відповідей дітей.)
— Їжачок хоче розповісти й показати вам, як із довгої
смужки зробити коротку. (Вихователь накладає смужки одна
на одну й зайву частину відрізає.)
— Подивіться, якими стали смужки? (Однаковими.)
Фізкультхвилинка.
Вихователь пропонує дітям уважно його слухати й показувати явище або дію, яку він називає. Наприклад: «іде дощ»,
«визирнуло сонечко», «вітер грається з листочками», «летять
птахи», «зайчики стрибають» тощо.
4.
5.
Гра «Розклади овочі».
На столах у дітей по дві смужки: довга й коротка, а також
набори овочів: один огірок і чотири помідори.
— Розгляньте смужки. Яка — довга? (Зелена.) Яка — коротка? (Червона.) Уявіть, що це грядки.
— Розкажіть, скільки у вас огірків? (Один.) А помідорів?
(Багато.)
— Розкладіть овочі на «грядках»: огірок — на короткій,
помідори — на довгій.
— Скільки огірків помістилося на «грядці»? (Один.) Яка це
«грядка»? (Коротка.)
— Скільки помістилося помідорів? (Багато.) Яка «грядка» з помідорами? (Довга.)
Підсумок заняття.
— У кого був довгий шматок тканини — у Наталки чи
Їжачка? У кого — короткий?
— Як довідатися, яка смужка довга, яка — коротка?
— Як зробити смужки однаковими?
6.
18
Заняття 4
Тема. Орієнтування в часі. Величина предметів.
Мета: учити розрізняти й називати частини доби: день, ніч;
вправляти в порівнянні предметів, різних за довжиною,
використовуючи метод накладання; виховувати інтерес
до занять із математики.
Матеріали: демонстраційний: іграшка ведмедик, ілюстрації до гри
«Малюнки ведмедика»;
роздавальний: смужки різної довжини; картки із зображенням їжака й ведмедя, навпроти кожного — доріжки
різної довжини, що ведуть до будинків.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Малюнки ведмедика».
— До нас завітав Ведмедик. Привітаймося з ним. Ведмедик
приніс нам свої малюнки. Давайте їх розглянемо.
Вихователь вивішує ілюстрації: на першій — хлопчик
спить, за вікном темно, світить місяць; на другій — нічне місто, їдуть «швидка допомога», таксі; на третій — дівчинка гуляє
(грається або обідає), за вікном (або на вулиці) ясно.
— Розгляньмо першу картинку. Що робить хлопчик?
(Спить.)
— За вікном темно чи ясно? Коли це буває: вдень чи
вночі?
— Що ви робите вночі? Що роблять бабуся, мама?
— Подивіться на другий малюнок. Що ви бачите?
— А хто вночі працює? Як ви думаєте, чому? (Варіанти
відповідей дітей.)
— Розгляньмо третю картинку. Що робить дівчинка?
— На вулиці ясно чи темно? Коли це буває: вдень чи
вночі?
— Що ви робите вдень? Що роблять тато, дідусь?
— Як ви думаєте, коли ходять у гості: вдень або вночі?
3.
Фізкультхвилинка.
Діти пересуваються по кімнаті, за командою «Короткі кроки!» вони йдуть короткими кроками («дрібочуть»), а за командою «Довгі кроки!» — збільшують довжину кроків. Під час виконання завдання діти мають вимовляти: «Довгі — короткі».
19
4.
Гра «Підбери доріжку».
У дітей на столах картки із зображенням їжака, ведмедя
та їхніх будинків; по дві смужки різної довжини.
— Розгляньте малюнок, хто на ньому зображений? Куди
йдуть друзі?
— Розгляньте «доріжки». Давайте визначимо, вони однакові чи різні. (Діти прикладають смужки одна до одної, порівнюючи їх.)
— Які вони, однакові чи різні? (Різні.)
— Яка «доріжка» довга? коротка?
— Покажіть, якою доріжкою піде Їжачок до маленького
будиночка.
— Як це визначити? (Діти прикладають смужки до малюнків доріжок, порівнюючи їх за довжиною.)
— А тепер підберіть «доріжку», яка веде до великого будинку Ведмедя.
— Якою доріжкою піде Їжак? (Короткою.)
— А Ведмідь? (Довгою.)
5.
Підсумок заняття.
— Хто приходив до нас у гості?
— Що ми робимо вночі?
— Який будинок у Їжачка? (Маленький.) Який — у Вед­
медика? (Великий.)
Заняття 5
Тема. Круг. Орієнтування в просторі.
Мета: ознайомити дітей з кругом; учити обстежувати фігуру дотиково-руховим і зоровим способами; закріпити
поняття «один», «багато», «великий», «маленький»;
вправляти у визначенні величини предмета способом
накладання; формувати просторові відношення (спереду,
ліворуч, праворуч); розвивати довільну увагу, виховувати організованість.
Матеріали: демонстраційний: іграшка їжачок; круг, на одному боці
якого зображена посмішка, на іншому — сумний вираз;
великий круг жовтого кольору з отворами по краях;
роздавальний: великі круги червоного кольору, маленькі — жовтого; картки з вертикальною смужкою посередині; мотузки жовтого кольору.
20
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.Ознайомлення з кругом.
Один, два, три, чотири, п’ять.
Вийшов Їжачок гуляти.
До нас у гості поспішає,
Усіх привітливо вітає.
— Їжачок прийшов не один. Подивіться, хто це з ним? По
дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. (Вихователь показує
круг із сумним виразом «обличчя».) Ця фігура забула, як її звати. Адже у кожного з нас є ім’я. Скажіть, як вас звати? (Діти
по черзі називають свої імена.) Їжачок просить нас допомогти
знайти ім’я для нашого нового знайомого.
На столах у дітей по два круги: один великий червоного
кольору й один маленький жовтого кольору; картка з вертикальною лінією посередині.
— Візьміть велику фігуру в ліву руку. Обведіть пальчиком
правої руки сторону фігури. Яка вона? (Гладка, рівна.)
— Прокотіть фігуру по столу. Вийшло?
— Дивіться, фігура почала посміхатися! (Вихователь перевертає круг іншим боком — із посмішкою.)
— Ви справжні друзі, адже допомогли фігурі згадати своє
ім’я. Це — круг! Він уміє котитися, у нього гладка й рівна
сторона.
— Що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який — маленький? (Слід покласти один круг на інший.)
— Який із кругів великий: червоний чи жовтий?
(Червоний.)
— Покладіть на картку ліворуч великий круг, праворуч —
маленький.
— Скільки великих кругів? (Один.) А маленьких? (Теж
один.)
3.
Фізкультхвилинка
Жовта осінь ходила,
Жовте листя розгубила.
Ми листочки назбираєм
І в пучечок поскладаєм.
Хай із нами під дубочком
Закружляють у таночку.
21
4.
Гра «Сонечко».
На столі у вихователя великий круг («сонечко»), по краях
якого маленькі отвори.
— Яка фігура в мене на столі? (Круг.) на що схожий
круг? (На сонце, млинець тощо.) Давайте зробимо з нього сонечко.
Вихователь роздає дітям мотузки жовтого кольору і про­
понує кожному прив’язати мотузку до отворів.
— Ми зробили «проміння» для сонечка. Воно каже нам:
«Дякую».
5.
Підсумок заняття.
— Хто приходив до нас у гості?
— Що трапилося з одним із наших гостей?
— Як називається геометрична фігура, з якою ми познайомилися?
— Що схоже на круг?
Заняття 6
Тема. Порівняння предметів за шириною. Величина предметів.
Мета: ознайомити дітей із поняттям «ширина»; вчити порівнювати предмети за шириною методом накладання, вживати слова широкий, вузький; закріпити вміння порівнювати предмети методом накладання і прикладання;
виховувати організованість, дисциплінованість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшки — їжачок і ведмежа; «річка», «мости» з паперу різного кольору й ширини: синього — вузький, жовтого — широкий;
роздавальний: картки із зображенням широкої й вузької
річок, великий і маленький кораблики.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Подорож».
— Їжачок одержав листа від Наталки, в якому вона запрошує його й Ведмедика в гості. Друзі вирушили до Наталки,
22
і ось що трапилося з ними дорогою. (Вихователь викладає на
фланелеграфі дві смужки — «містки».)
— Вони побачили річку, через яку було перекинуто два
містки: синій і жовтий. Їжачок запропонував Ведмедикові перейти річку по синьому містку поруч із ним, але вони не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді Ведмедик запропонував
перейти річку по жовтому містку — і друзі успішно дісталися
до Наталчиного будинку.
— Як ви думаєте, чому друзі не помістилися на синьому
містку? (Тому що синій місток вузький.)
— А чому вони змогли пройти по жовтому містку? (Тому
що він широкий.)
— Давайте порівняємо мости. Для цього накладемо один
«місток» на інший. (Вихователь накладає синю смужку на
жовту.)
— Який місток вузький? (Синій.) Який — широкий?
(Жовтий.)
3.
Фізкультхвилинка.
Вихователь пропонує дітям спробувати відігнати «хмари»,
які з’явилися на небі.
— Станьте навшпиньки, підніміть руки вгору й пальчиками
схопіться за «хмаринку» (4—5 сек). Міцно тримайте «хмаринку». А тепер відштовхніть її: плавно опустіть руки вниз, струсніть пальчики (4—5 сек). (Вправа повторюється 3—4 рази.)
4.
Гра «Кораблики».
На столах у дітей картки із зображенням двох річок, широкої й вузької; два кораблики, великий і маленький.
— Давайте відправимо кораблики в плавання. Якою річкою
попливе великий кораблик? (Широкою.) Чому?
— Якою річкою попливе маленький кораблик? (Вузькою.)
— Тепер ви можете «запустити» свої кораблики.
5.
Підсумок заняття.
— Якого кольору містки були прокладені через річку?
(Жовтого й синього.)
— Чому Їжачок і Ведмедик не змогли пройти по синьому
містку? Який синій місток?
— А чому друзі пройшли через жовтий місток? Який жовтий місток?
23
Заняття 7
Тема. Квадрат. Порівняння предметів.
Мета: ознайомити дітей із квадратом, зі способом складання
фігури з окремих частин; учити обстежувати фігуру дотиково-руховим і зоровим способом; закріпити вміння
порівнювати предмети, використовуючи метод накладання; виховувати позитивне ставлення до занять.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка їжачок, круг із
намальованою посмішкою, квадрат із сумним і веселим
виразом «обличчя»; м’яч або іграшка мишеняти;
роздавальний: конверти з кругом і квадратом усередині; картка із зображенням квадрата; квадрати, складені з двох-чотирьох частин; плоскі рибки, велика й маленька; великий і маленький квадрати-акваріуми.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.Ознайомлення з квадратом.
Вихователь викладає на фланелеграфі круг, на якому зображена посмішка, і квадрат із сумним виразом «обличчя».
— Сьогодні разом із Їжачком прийшов наш давній знайомий. Хто це? (Круг.) У нього гарний настрій. Але подивіться:
поруч із ним нова фігура. Їжачок просить нас допомогти йому
довідатися назву цієї фігури.
Вихователь дістає м’яч або іграшку-мишеня.
— Це маленьке мишеня вирішило подорожувати. Поди­
віться, як воно легко й вільно може бігати по кругу. (Вихователь
переміщає мишеня або м’яч по кругу.) Аж ось мишеня побачило
нову фігуру й теж вирішило трохи побігати в ній. (Вихователь
переміщає мишеня у квадрат.) Мишеня розігналося, але потрапило в кут! Воно повернулося й знову побігло, але знову — кут!
Ще повернулося й побігло — кут! Ще побігло — кут!
— Що заважає мишеняті вільно пересуватися по фігурі?
(Кути.)
— Давайте їх полічимо. (Вихователь показує кути.) Один,
два, три, чотири.
Вихователь перевертає квадрат тим боком, на якому зображена посмішка.
— Дивіться, наш гість посміхається! Він згадав, як його
звати — Квадрат.
— Що є у квадрата? (Кути.) А у круга є кути? (Немає.)
24
3.
Гра «Круг, квадрат».
На столі у дітей конверти з кругом і квадратом усере­дині.
— Візьміть квадрат у ліву руку, обведіть його сторони пальчиком правої руки, не повертаючи його. Покажіть, де кути, де
сторони. Полічимо сторони: одна, дві, три, чотири (діти пальчиком показують сторони). Як називається ця фігура?
— Перевірте, чи є кути у круга. Для цього накладіть круг
на квадрат.
4.
Фізкультхвилинка.
Любі хлопчики, дівчата,
Дорогі мої малята,
Всі тихесенько вставайте
І до мене підбігайте.
Руки вгору підняли,
Потім всі присіли
І тихесенько усі
Ми на місце сіли.
5.
Гра «Склади квадрат».
У кожного на столі картка із зображенням квадрата і такий
самий квадрат, що складається з двох-чотирьох частин (кількість частин вихователь визначає самостійно).
— Розгляньте квадрат на картці. Складіть із частин такий
самий квадрат. (Залежно від підготовки дітей, квадрат можна
складати безпосередньо на зразку або поруч із ним.)
6.
Гра «Золоті рибки».
Вихователь роздає дітям по дві плоскі іграшкові рибки.
— Розгляньте ваші рибки, визначте, яка з них більша. Що
для цього слід зробити? (Накласти одну рибку на іншу.)
Діти виконують завдання.
— Подивіться, які чудові акваріуми! (Вихователь демонструє два квадрати — великий і маленький.)
— У який акваріум ми «запустимо» велику рибку? (У ве­
ликий.) А маленьку? (У маленький.)
Діти виконують завдання.
7.
25
Підсумок заняття.
— З якою фігурою ми сьогодні ознайомилися?
— Чим відрізняється круг від квадрата?
Заняття 8
Тема. Утворення груп з окремих предметів. Поняття «один»,
«багато».
Мета: учити складати групу предметів з окремих предметів;
закріпити знання дітей про контрастні множини (один
і багато); виховувати інтерес до занять із математики,
бажання займатися розумовою працею.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, іграшка ведмежа; кошик, ящик, набір іграшок і посуду, дві вази;
роздавальний: квітки, листки.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Наведи порядок».
Гру доцільно проводити в ігровому куточку з іграшками.
— Наталка завітала в гості до Ведмедика. А в нього вдома такий безлад! Ведмедикові стало соромно. Він просить нас
допомогти йому. Допоможемо, друзі? Ми складатимемо посуд
у ящик, іграшки — в кошик.
— Марійко, принеси одну чашку. Скажи: «Я принесла одну
чашку»...
— Олеже, принеси багато ложок. Скажи: «Я приніс багато
ложок»...
(Гра триває, поки не буде зібраний увесь посуд.)
— Скільки чашок принесла Марійка? (Одну.)
— Скільки ложок приніс Олег? (Багато.)
— Що ми збирали в ящик? (Посуд.)
— Скільки предметів посуду в ящику? (Багато.)
— Скільки предметів посуду залишилося на підлозі?
(Жодного.)
(Аналогічно виконується вправа з іграшками.)
3.
Фізкультхвилинка.
Ось на скрипочці я граю,
Ті-лі-лі, ті-лі-лі!
На лужку стрибають зайці,
Ті-лі-лі, ті-лі-лі!
Я заграв на балалайці,
Тренді-брень, тренді-брень.
На лужку зайці у танці,
26
Тренді-брень, тренді-брень.
А тепер на барабані
Бум-бум-бум, тра-та-тах.
Куцохвості всі навтьоки
По кущах, та по кущах.
Т. Волгіна
4.
Гра «Збери букет».
На столі у вихователя дві вази, у кожної дитини — квітка
й листок.
— Давайте зберемо букет квітів. Складіть квіти у вазу.
Скільки ти приніс квітів? (Вихователь звертається до кожного
індивідуально.)
— Скільки квіток у вазі? (Багато.)
— Скільки у вас квіток? (Жодної.)
— Зберемо букет з листя. Скільки ти приніс листків?
(Індивідуальні відповіді дітей.) Складіть листочки у вазу.
— Скільки листочків у вазі? (Багато.)
— Скільки у вас листочків? (Жодного.)
Підсумок заняття.
— Як ми допомогли Ведмедикові?
— Скільки іграшок стало в кошику, після того як ми їх
склали? (Багато.)
— По скільки іграшок брав кожний із вас? (По одній.)
— Скільки залишилося іграшок на підлозі? (Жодної.)
5.
Заняття 9
Тема. Порівняння предметів за висотою. Орієнтування в часі.
Мета: ознайомити дітей із висотою предметів, учити порівнювати предмети за висотою, позначаючи результати порівняння словами: вищий, нижчий; продовжувати вчити
розрізняти й називати частини доби: день, ніч; виховувати інтерес до занять, охайність у користуванні роздавальним матеріалом.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, ілюстрації із зображенням дня і ночі; іграшки — ведмежа, їжачок;
роздавальний: кубики або конструктори.
27
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Вище — нижче».
— Їжачок і Ведмедик посперечалися, хто з них вищий на
зріст, а хто нижчий. Ви готові допомогти друзям помиритися?
— Давайте поставимо наших друзів поруч спиною один до
одного. Подивіться, хто вищий: Їжачок чи Ведмедик?
— Давайте разом скажемо: «Ведмедик вищий за Їжачка»,
«Їжачок нижчий за Ведмедика».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі дві ілюстрації —
із зображенням дня і ночі.
— Давайте перевіримо, хто з вас вищий, хто — нижчий.
Станьте парами спинами одне до одного. Хто з вас виявиться
вищим, підійде до картинки «День», а хто нижчий — до картинки «Ніч».
3.
Фізкультхвилинка.
Виростем великими —
(Діти стрибають на носочках, руки вгору.)
Яблук нарвемо.
(Руки піднімають угору, опускають униз.)
В кошики великі
(Руки в сторони.)
Ми їх складемо.
(Діти присідають.)
Гра «Будиночки для друзів».
У кожної дитини кубики (конструктор).
— Їжачок і Ведмедик дуже раді, що помирилися і знають
тепер, хто з них вищий, а хто нижчий. Вони вирушають по
домівках.
— У якому будиночку житиме Їжачок? (У низькому.) Чому?
— А Ведмедик? (У високому.) Поясніть, чому.
— Побудуйте з кубиків будиночок для Їжачка і для
Ведмедика.
4.
5.
28
Підсумок заняття.
— Через що посперечалися Їжачок і Ведмедик?
— Хто з них виявився вищий, а хто — нижчий?
— У якому будинку живе Їжачок? А Ведмедик?
— Хто з вас нижчий, а хто вищий?
Заняття 10
Тема. Трикутник. Порядкова лічба.
Мета: ознайомити дітей з фігурою трикутник, поняттями «перший», «другий», «останній»; учити розрізняти й називати круг, квадрат, трикутник; складати зображення
предмета з геометричних фігур; вправляти в порядковій
лічбі в межах 2; розвивати довільну увагу; виховувати
спостережливість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка ведмежати, геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник); зразок кішки або мишки, складеної з геометричних фігур;
роздавальний: набір фігур (круг, квадрат, трикутник);
рамки-вкладиші для круга, квадрата, трикутника; набір
геометричних фігур для гри «Склади кішку (мишку)».
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.Ознайомлення з трикутником.
— Ведмедик робив будиночки для круга та квадрата. Але
серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте
разом із Ведмедиком довідаємося, що це за фігура. Для цього
нам необхідно бути дуже уважними.
Вихователь пропонує дітям узяти в руки круг і квадрат.
— Чим відрізняється круг від квадрата?
— Накладіть круг на квадрат. Чи є в круга кути?
— Візьміть нову фігуру. Накладіть її на круг. Вона схожа
на круг? (Ні.)
— Чому? Що є у нової фігури? (Кути.)
— Може, це квадрат? Давайте порівняємо. Накладіть нову
фігуру на квадрат.
— Що є і у квадрата, й у нової фігури? (Кути.) Покажіть
сторони й кути у квадрата. Скільки у нього кутів? (Чотири.)
Скільки сторін? (Чотири.)
— Скільки сторін і кутів у нової фігури? Давайте полічимо.
(Вихователь показує й лічить сторони й кути у трикутника.)
У цієї фігури три кути і три сторони, тому вона й називається
трикутник.
— Візьміть трикутник у ліву руку, пальцем правої руки
обведіть його по краях. Очима простежте за рухом пальчика.
Давайте полічимо сторони, кути.
— Як називається нова фігура? (Трикутник.)
29
— Візьміть рамки-вкладиші і знайдіть для кожної фігури
свій «будиночок».
3.
Гра «Чого не стало».
На фланелеграфі розташовані круг, квадрат, трикутник.
— Розгляньте й назвіть геометричні фігури.
— Скільки всього фігур? (Три.)
— Яка фігура перша? (Круг.) Яка — друга? (Квадрат.)
Яка — остання? (Трикутник.)
Вихователь пропонує дітям заплющити очі й забирає одну
фігуру.
— Розплющте очі. Якої фігури не стало? Яка вона за порядком? (Аналогічно забираються інші фігури.)
4.
Фізкультхвилинка.
Нам би трохи відпочити,
Свої сили відновити.
Нумо дружно встанемо
І зарядку почнемо:
Руки вгору, руки в боки,
І ще декілька підскоків.
Руки вгору, руки вниз —
До навчання знов берись.
5.
Гра «Склади кішку (мишку)».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі зразок кішки або
мишки, складеної з геометричних фігур. На столах у дітей набори геометричних фігур.
— Подивіться уважно на малюнок і скажіть, із яких геометричних фігур склали кішку (мишку)?
— Зробіть зі своїх фігур таку саму тварину.
6.
30
Підсумок заняття.
— З якою геометричною фігурою ми сьогодні ознайоми­лися?
— З яких геометричних фігур ми складали кішку (мишку)?
Заняття 11
Тема. Порівняння множин. Орієнтування в просторі.
Мета: ознайомити дітей із прийомами порівняння множин
спо­собом прикладання елементів однієї множини до еле­
ментів іншої; продовжувати вчити розуміти слова та
вирази стільки, скільки, порівну, більше на один, мен­
ше на один; учити визначати напрямок відносно себе:
вгорі — внизу, під — над; виховувати організованість.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, набір дитячого посуду, іграшки-гості, серветки; п’ять іграшок-тварин;
роздавальний: картка з двома смужками (вгорі червона, внизу синя); шаблони чотирьох чашок, чотирьох
блюдець.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Накрий на стіл».
Гру рекомендується проводити в ігровому куточку.
— Наталка запрошує гостей на день народження. Давайте
допоможемо їй сервірувати стіл.
Вихователь садить за стіл дві іграшки.
— Скільки гостей за столом? (Два.) Перед кожним гостем
слід покласти одну серветку. (Вихователь кладе на стіл лише
одну серветку.)
— Що ви помітили? (Однієї серветки не вистачає.)
— Серветок менше на одну. Що треба зробити, щоб серветок
було стільки ж, скільки й гостей? (Додати одну серветку.)
— Скільки стало серветок? (Дві.) Серветок стільки ж, скільки й гостей.
— А тепер розставимо чашки на серветки. Скільки чашок?
(Дві.) Чашок стільки ж, скільки й серветок — порівну.
3.
Гра «Збери посуд».
У кожного набір карток із двома смужками: червона —
вгорі, синя — внизу; чотири чашки, чотири блюдця.
— Зберіть, будь ласка, посуд. На верхню полицю по­
ставте чашки. На нижню полицю під кожну чашку поставте
блюдце.
— Чого більше: чашок чи блюдець? (Порівну.)
— Де розташовані чашки? (Вгорі.)
— Де — блюдця? (Внизу.)
31
4.
Фізкультхвилинка.
Раз, два, три, чотири, п’ять!
Час прийшов нам спочивать.
Тож піднімем руки вгору
Та поглянемо на зорі.
А тепер всі руки в боки,
Як зайчата, скоки-скоки!
5.
Гра «Що змінилося?»
— До Наталки в гості завітали різні тварини. Вони дуже
люблять гратися в одну цікаву гру — «схованки».
Вихователь розставляє іграшки на полиці і пропонує дітям запам’ятати, що де стоїть. Після чого діти заплющують
очі, а вихователь ховає або міняє місцями іграшки.
Під час гри діти закріплюють поняття «зверху», «знизу»,
«під», «над».
6.
Підсумок заняття.
— Як ми допомагали Наталці?
— Чи всім гостям вистачило серветок?
— Що слід було зробити, щоб серветок і чашок стало
порівну?
Заняття 12
Тема. Орієнтування в часі. Порівняння множин предметів.
Мета: продовжувати вчити дітей порівнювати групи предметів
за допомогою прийому прикладання; закріпити поняття
«більше на один», «менше на один», «порівну», «стільки», «скільки»; продовжувати вчити складати ціле з окремих предметів; виховувати увагу, спостережливість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшки — їжачок і ведмежа; шаблони трьох шишок, трьох листків;
роздавальний: картки з вертикальною смужкою посередині і зображенням листка ліворуч від смужки; шаблони листків, розрізаних на дві-три частини; альбомний
аркуш, листя з дерева, кольорова крейда.
Хід заняття
1.
32
Психогімнастика.
2.
Гра «Шишки й листя».
— Їжачок і Ведмедик гуляли осіннім лісом і назбирали листя й шишки. Вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав
більше. Допоможемо друзям?
Вихователь викладає на фланелеграфі вгорі три листки, під
ними — дві шишки.
— Подивіться на фланелеграф, що ви помітили? (Не вис­
тачає шишки.)
— Скільки не вистачає шишок? (Однієї.) Шишок менше,
ніж листків, на одну.
— Скільки листків? (Листків більше на один.)
— Що слід зробити, щоб листків і шишок було порівну?
(Прибрати один листок або додати одну шишку.)
Залежно від запропонованого варіанта, вихователь додає або
прибирає предмет.
— Скільки тепер листків і шишок? (Порівну.)
Гра «Збери ціле».
На столах у дітей картки з вертикальною смужкою посередині й зображенням листка ліворуч від смужки; такі самі
листки, розрізані на 2—3 частини (кількість частин визначає
вихователь).
— Розгляньте листок на картці, якого він кольору?
— Зберіть такий самий листок з окремих деталей. (Залежно
від підготовки дітей, листок складається або на зразку, або поруч із ним.)
3.
4.
Фізкультхвилинка.
Ми листочки, ми листочки,
Ми осіннії листочки.
Ми на гілочках сиділи,
Дмухнув вітер — полетіли.
Ми літали, ми носились,
Потім дуже ми втомились.
Перестало дуть навколо,
Раптом вітер знов дмухнув
І листочки швидко здув.
Всі листочки полетіли
І на землю тихо сіли.
5.
Гра «Чарівний листок».
У кожного на столі альбомний аркуш, складений навпіл,
усередині якого — листок з будь-якого дерева. Вихователь
33
­ ропонує дітям за допомогою крейди розфарбувати половину
п
альбомного аркуша. Під час розфарбовування з’являється відбиток листка.
6.
Підсумок заняття.
— В яку пору року буває листопад?
— А що ще буває восени?
Заняття 13
Тема. Орієнтування в часі. Геометричні фігури.
Мета: продовжувати вчити розрізняти частини доби: ранок,
вечір; закріплювати вміння порівнювати геометричні
фігури, різні за величиною; виділяти однакові геометричні фігури; виховувати активність на занятті, уважність.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшки — їжачок і ведмежа; три ілюстрації (на першій зображений ранок: встає
сонце, співає півень; на другій — малюк умивається; на
третій — малюк позіхає, по телевізору йде передача «На
добраніч, малюки»); п’ять квадратів однакового розміру,
один великий трикутник, один маленький;
роздавальний: конверти з набором геометричних фігур
(п’ять квадратів однакового розміру; два трикутники —
великий і маленький).
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Незвичайний сон».
— «Сонячний зайчик» розбудив наших друзів, і вони дуже
хочуть розповісти, що їм приснилося.
Вихователь прикріплює на дошці ілюстрації із зображеннями різних частин доби.
— Розгляньте першу картинку «Сон Їжачка». Коли півник
усіх будить? Коли ми прокидаємося? (Вранці.)
— Хто ще прокидається вранці?
— Подивимося, що наснилося Ведмежаті. (Вихователь
звертає увагу дітей на другу ілюстрацію.) Що робить малюк?
(Умивається.)
— Коли ви умиваєтеся? (Вранці.) Коли ще ви вмиваєтеся?
34
— Що ще ми робимо вранці?
— Ведмедикові приснився ще один сон. (Діти розглядають
третю картку.) Розкажіть, що ви бачите на малюнку.
— Чому малюк позіхає?
— Коли по телевізору йде передача «На добраніч,
малюки»?
— Коли ми лягаємо спати?
— Скільки снів приснилося Їжачкові? (Один.) А Ведме­
дикові? (Два.) Кому приснилося більше снів? Кому — менше?
3.
Гра «Закінчи речення».
Вихователь пропонує дітям уважно слухати речення й доповнювати його необхідним словом.
— Ми снідаємо вранці, а вечеряємо... (ввечері).
— Ми йдемо в дитячий садок вранці, а додому —... (вве­
чері) тощо.
4.
5.
Фізкультхвилинка.
Діти розминають пальці.
Цей ось пальчик спочивав,
Цей ось пальчик задрімав,
Цей ось пальчик в ліжко ліг,
Цей ось пальчик раптом — плиг.
Тихше, пальчик, не стрибай,
Братикам поспати дай.
Встали пальчики. Ура!
В дитсадок іти пора.
Гра «Побудуємо будиночок».
У кожного набір геометричних фігур: п’ять квадратів однакового розміру, два трикутники — великий і маленький.
— Їжачок і Ведмедик повертаються додому. Давайте побудуємо для них будиночки. Подивіться уважно, що у вас у конвертах, і скажіть, із яких геометричних фігур ми будуватимемо
будиночки? (Квадрат, трикутник.)
Вихователь викладає на фланелеграфі маленький будиночок
із геометричних фігур.
35
— Це — будинок для Їжачка. Складіть такий самий будиночок із своїх геометричних фігур.
— Ведмедик живе у такому будиночку. (Вихователь викладає на фланелеграфі великий будинок із геометричних фігур.)
— Складіть такий самий будинок для Ведмедика за допомогою геометричних фігур.
— Чому в Їжачка будиночок маленький, а у Ведмедика —
великий? (Їжачок маленький, а Ведмедик — великий.)
6.
Підсумок заняття.
— Які сни наснилися Їжачкові й Ведмедику?
— Що ми робимо вранці, ввечері?
Заняття 14
Тема. Геометричні фігури. Поняття «один», «багато».
Мета: закріпити знання дітей про геометричні фігури, вправляти в умінні розрізняти й називати геометричні фігури — круг, квадрат; застосовувати прийоми обстеження їх дотиково-руховим і зоровим способами; закріпити
поняття «один», «багато»; формувати вміння слухати
й розуміти запитання вихователя; виховувати поважне
ставлення до товаришів.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, мотрійка, велика
хуст­ка в горошок;
роздавальний: картки з двома смужками (вгорі червона, внизу синя), чотири квадрати, три круги; шаблон
мотрійки, набір геометричних фігур для гри «Прикрась
сукню мотрійки».
36
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Подарунок для мотрійки».
— Наталці дуже подобається робити подарунки. Сьогодні
вона приготувала подарунок для своєї подружки мотрійки.
Хочете довідатися, який? Тож будьте уважними.
Вихователь дістає велику хустку в горошок.
— Що у мене в руці? (Хустка.)
— Скільки хусток? (Одна.)
— Якого кольору хустка?
— Що ви помітили на ній? (Горошини.)
— Скільки горошин? (Багато.)
— На яку геометричну фігуру схожі горошини? (На круг.)
Намалюйте круг пальчиком у повітрі.
— На яку геометричну фігуру схожа хустка? (На квадрат.)
— Що є у квадрата й немає круга? (Кутів.)
Гра «Розклади фігури».
На столах у дітей картки з двома смужками: червона —
вгорі, синя — внизу; набір фігур: чотири квадрати, три круги.
— Покладіть квадрати на верхню смужку. На нижню смужку під кожний квадрат покладіть по одному кругу.
— Чого більше: кругів чи квадратів? (Квадратів.)
— Що слід зробити, щоб кругів і квадратів було порівну?
(Вихователь підводить дітей до думки про те, що слід забрати
один квадрат, і забирає його з фланелеграфа.)
— Скільки тепер кругів і квадратів? (Порівну.)
3.
4.
Фізкультхвилинка.
Доброго ранку! Доброго дня!
Хай плещуть долоньки,
Тупають ніжки,
Працюють голівки
І сяють усмішки.
Доброго ранку! Доброго дня!
Бажаєте ви, бажаю вам я!
5.
Гра «Прикрась сукню мотрійки».
У кожного на столі набір геометричних фігур (великий
і маленький круг, великий і маленький квадрат, великий
37
і­ маленький трикутник); шаблон мотрійки, на якій зображений
візерунок із геометричних фігур, наприклад: маленький квадрат, великий квадрат, маленький квадрат. Одного елемента у
візерунку не вистачає (в даному випадку це великий квадрат).
— Розгляньте мотрійку. Що ви помітили? (У візерунку на
її сукні не вистачає великого квадрата.)
— Знайдіть відповідну геометричну фігуру й закінчіть візерунок на сукні мотрійки.
6.
Підсумок заняття.
— Що подарувала Наталка мотрійці?
— На яку геометричну фігуру схожа хустка?
— На яку геометричну фігуру схожі горошини?
Заняття 15
Тема. Рівність і нерівність
в про­сторі.
груп
предметів.
Орієнтування
Мета: продовжувати вчити розрізняти рівність і нерівність груп
предметів, розуміти і правильно вживати слова й вирази скільки, стільки, порівну, більше на один, менше на
один; вправляти в просторовому орієнтуванні: спереду —
ззаду, зліва — справа; виховувати організованість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, дві гілки, шаблони чотирьох снігурів і чотирьох синичок;
роздавальний: картки з двома смужками (вгорі червона,
внизу синя), п’ять шаблонів синичок, п’ять — снігурів;
по два шаблони птахів на кожну дитину.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Пташки».
— Прийшла зима, на вулиці стало холодно. Ведмедик
і Їжачок вирішили погодувати пташок. Але вони не знають,
скільки їх. Допоможемо друзям полічити пташок!
У кожного картка з двома смужками: червона — вгорі,
синя — внизу; шаблони п’яти синичок, п’яти снігурів.
— Посадіть на верхню смужку снігурів зліва направо.
38
— На нижню смужку посадіть синичок стільки ж, скільки
й снігурів.
— Скільки снігурів і синичок? (Порівну.)
Гра «День і ніч».
Вихователь викладає на фланелеграфі дві гілки: на верхній — чотири снігурі, на нижній — чотири синички.
— Подивіться на пташок. Скільки снігурів і синичок?
(Порівну.)
За сигналом «Ніч!» діти заплющують очі, вихователь ховає
одну синичку. За сигналом «День!» діти розплющують очі.
— Що ви помітили? (Немає однієї синички.)
— Кого менше: снігурів чи синичок? (Синичок.) На скільки? (На одну.)
Примітка. Рекомендуємо провести гру кілька разів, закріплюючи поняття «більше на один», «менше на один»,
«порівну», «стільки ж».
3.
4.
Фізкультхвилинка.
Сірі гуси прилетіли,
На галяві тихо сіли.
Посиділи, посиділи,
Потім встали —
Побігали, пострибали,
Пір’ячко зронили
І далі полетіли.
5.
Гра «Веселі пташки».
Вихователь роздає дітям по два шаблони птахів у праву та
ліву руку. За сигналом вихователя діти спочатку показують
пташку у правій руці, потім — у лівій. Після цього діти ховають пташок за спину; витягують руки вперед, піднімають вгору
над головою тощо.
Таким чином діти закріплюють поняття «зліва», «справа»,
«спереду», «ззаду».
6.
Підсумок заняття.
— Кого ми годували?
— Скільки було снігурів і синичок?
— Скільки стало снігурів і синичок, коли одна синичка
полетіла?
— Чому взимку треба годувати птахів?
39
Заняття 16
Тема. Порівняння
в просторі.
предметів
за
товщиною.
Орієнтування
Мета: ознайомити дітей із товщиною предметів; учити порівнювати предмети, однакові й різні за товщиною, використовуючи метод накладання; позначати результати порівняння словами товстий, тонкий, однакові за
товщиною; закріпити поняття «ліворуч», «праворуч»,
«над», «під»; формувати вміння працювати самостійно;
виховувати уважність.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф,
іграшка
ведмежати,
текст казки Л. Толстого «Три ведмеді», ілюстрації до
казки; товсте й тонке дерево (шаблони), три ведмеді
(великий, середній, маленький);
роздавальний: шаблони двох пеньків (товстого й тонкого), ялинки, гриба, зайця, пташки.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Читання вихователем казки Л. Толстого «Три ведмеді».
— У Ведмедика є друзі — це ведмеді з однієї казки.
Зможете сказати, з якої?
Вихователь читає уривки з казки. Під час читання він звертає увагу на величину й розмір предметів, закріплюючи поняття «великий», «маленький», «низький», «високий»; демонструє
ілюстрації до казки.
3.
Гра «Хто де?».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі шаблони двох дерев — товстого й тонкого.
— Родина ведмедів вирішила пограти у схованки. Хто може
сховатися за товстим деревом? (Тато, мама, ведмежа-син.)
— А за тонким? (Лише маленьке ведмежа.) Як ви думаєте,
чому? (Тато-ведмідь великий, його буде видно з-за дерева.)
— Давайте порівняємо дерева. Для цього ми прикладемо їх
одне до одного. Яке дерево товще? Яке — тонше?
4.
Фізкультхвилинка.
Ведмежата в ліс ходили,
Головами так вертіли.
Ось так, ось так — головами вертіли.
40
Ведмежата мед шукали,
Дружно дерево гойдали.
Ось так, ось так — дружно дерево гойдали.
Перевальцем ходили
Та із річки воду пили.
Ось так, ось так — та із річки воду пили.
Ну а потім танцювали,
Вище ноги піднімали.
Ось так, ось так — вище ноги піднімали.
5.
Гра «Збери разом».
У дітей на столах шаблони двох пеньків (товстого й тонкого), ялинки, гриба, зайця, пташки.
— Розгляньте пеньки. Як довідатися, який із них тонший,
який — товщий? (Прикласти один пеньок до іншого.)
— Покладіть тонкий пеньок ліворуч, товстий — праворуч.
— Ялинку покладіть ліворуч від тонкого пенька. Грибок —
праворуч від товстого.
— Зайчика посадіть на товстий пеньок. Пташку — під
тонким.
6.
Підсумок заняття.
— За яким деревом ховався тато-ведмідь?
— А його син? Чому?
Заняття 17
Тема. Число і цифра 1. Орієнтування в часі.
Мета: формувати поняття про число; учити лічити предмети
в межах 2; ознайомити з цифрою 1, учити співвідносити цифру з кількістю предметів; вчити орієнтуватися в часі, користуючись поняттями «тепер», «пізніше»;
виховувати організованість, увагу.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф з двома смужками, ялинка, скринька, шаблони ялинкових іграшок (дві жовті
кулі, дві сині), цифра 1;
роздавальний: картки з вертикальною лінією посередині,
шаблони сердечок, цифри 1.
Хід заняття
1.
41
Психогімнастика.
2.
Гра «Скринька з іграшками».
— Наш друг Їжачок надіслав нам чарівну скриньку. Хочете
довідатися, що в ній?
Вихователь викладає шаблони іграшок на фланелеграфі: на
верхній смужці — дві жовті кулі, на нижній — дві сині кулі.
— У скриньці Їжачка — ялинкові іграшки. Полічіть, скільки жовтих куль на верхній смужці? (Дві.)
— Скільки синіх куль на нижній смужці? (Дві.)
— Яких куль більше: синіх чи жовтих? (Порівну: синіх
куль стільки ж, скільки й жовтих.)
3.Ознайомлення з цифрою 1.
— Куди ми вішатимемо іграшки? (На ялинку.)
— Їжачок надіслав нам гарну ялинку в подарунок. Опишіть її.
— Давайте прикрасимо ялинку. (Вихователь кріпить на
ялинку кулі-шаблони.) Скільки ялинок надіслав нам Їжачок?
(Одну.)
— А разом із ялинкою він надіслав цифру 1. Цією цифрою
ми позначатимемо предмети, коли їх по одному. (Вихователь
демонструє цифру 1.)
— На що схожа цифра 1?
4.
Гра «Сердечко».
У кожної дитини картка з вертикальною лінією посередині,
шаблон сердечка, цифра 1.
— Прикладіть ліву руку до грудей, прислухайтеся: це стукає ваше серце. Серце у людини одне.
— Покладіть сердечко на картку ліворуч. Скільки сердечок
на картці? (Одне.)
— Праворуч від сердечка покладіть цифру 1. Подумайте,
що ще у людини є по одному? (Голова, ніс, рот.)
— Пальчиком обведіть цифру 1 на картці. А тепер намалюйте її в повітрі.
5.
Фізкультхвилинка.
Щось не хочеться сидіти,
Треба трохи відпочити.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Хмара сонечко закрила,
Слізки срібні загубила.
Ми ті слізки пошукаєм,
У травиці позбираєм.
42
Пострибаймо, як зайчата,
Політаймо, як пташата.
Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову!
6.
Гра «Коли це буває».
Вихователь починає речення, діти доповнюють його, користуючись словами тепер, пізніше.
— Ми граємося тепер, а гуляти підемо... (пізніше) тощо.
7.
Підсумок заняття.
— З якою цифрою ми сьогодні ознайомилися?
— Скільки у вас носиків, ротиків?
Заняття 18
Тема. Величина предметів. Число і цифра 1.
Мета: продовжувати вчити дітей порівнювати предмети, однакові й різні за товщиною, правильно вживати слова
товстий, тонкий; закріпити просторові відношення:
ліворуч, праворуч; вміння співвідносити число і цифру;
розвивати довільну увагу, пам’ять; виховувати акуратність під час виконання завдань.
Матеріали: демонстраційний: малюнки із зображенням двох клоунів,
тонкого і товстого, у яких однаковий зріст, однакові
костюми, червоні ковпаки, сині банти, але різні черевики й ґудзики; картки із зображеннями товстої й тонкої
книги, товстих і тонких олівців, соку в баночці, лимонаду в пляшці; цифра 1;
роздавальний: картка з вертикальною лінією посередині, на якій ліворуч зображені один під одним товстий
і тонкий клоуни; шаблони цифри 1 (одна цифра товста,
інша — тонка); будівельний матеріал.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Клоуни».
— Наталка, Їжачок і Ведмедик ходили в цирк. Там було
цікаво й весело. Найбільше їм сподобалися клоуни, про яких
вони хочуть вам розповісти.
43
Вихователь викладає на фланелеграфі малюнок із зображенням тонкого клоуна.
— Це клоун Бім, він веселий і добрий.
— Це клоун Бом, він дуже любить смішити дітей. (На фланелеграфі з’являється товстий клоун.)
— Чим схожі Бім і Бом? (Зростом, костюмами, кольором
ковпаків, бантів.)
— Чим відрізняються клоуни один від одного? (Бім тон­
кий, Бом товстий, у них черевики й ґудзики різного ко­льору.)
— Скільки всього клоунів? (Два.)
— Коли клоуни виступали в цирку, вони переплутали свої
речі. (Вихователь викладає біля Біма картки із зображенням
товстих предметів: книгу, олівець, сік у баночці; біля Бома —
картки із зображенням тонких олівців, тонкої книги, лимонаду
в пляшці.)
— Розгляньте уважно і скажіть, що переплутали клоуни.
Чому ви так думаєте?
Гра «Порівняй».
У кожної дитини картка з вертикальною лінією посередині:
ліворуч зображені один під одним товстий і тонкий клоуни;
шаблони цифри 1 (товстої й тонкої).
Розгляньте клоунів.
— Який товстий? Який тонкий?
Розгляньте одиниці.
— Які вони? (Тонка й товста.)
— Покладіть товсту одиницю праворуч від товстого клоуна,
тонку — праворуч від тонкого.
3.
4.
5.
Фізкультхвилинка.
В лісі виросли ялинки
Та й торкнулися хмаринки!
Враз сніжинки закружляли,
Все навколо білим стало!
Пада, пада сніг тихенько,
Ми сідаємо рівненько.
Гра «Будинки».
— Настав час клоунам повертатися додому. Побудуємо для
кожного клоуна будинки з будівельного матеріалу (цеглино­к та
дошок).
— У якому будоночку житиме клоун Бом? Бім? Чому?
Діти добирають будівельний матеріал відповідно до розмірів
клоунів і будують для них домівки.
44
6.
Підсумок заняття.
— Куди ходили наші друзі? Що вони розповідали?
— Який клоун Бім? Який — Бом?
— Скільки було клоунів на картці у кожного? Яку цифру
ви поклали біля Біма? Яку — біля Бома?
Заняття 19
Тема. Число і цифра 2. Кількісна лічба.
Мета: ознайомити дітей із цифрою 2, її графічним зображенням; продовжувати вправляти дітей у кількісній лічбі
в межах 2; формувати вміння співвідносити число і цифру та позначати цифрою кількість предметів; виховувати
організованість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшки — їжачок і ведмежа; «фотографії» їжачка й ведмежати, двох машинок
і однієї ялинки; шаблони цифр 1 і 2;
роздавальний: картки із зображеннями цифри 1 вгорі ліворуч, цифри 2 — внизу ліворуч; набір малюнків із зображенням одного і двох предметів; альбомний аркуш,
на якому ліворуч зображені їжачок і ведмежа, праворуч — цифра 2; кольорові олівці.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Прогулянка в парку».
— Одного разу наші друзі вирішили піти на прогулянку
в парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. У них
був фотоапарат, і вони фотографували все навколо. Їм було дуже
весело, й вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться,
яка чудова вийшла фотографія.
Вихователь демонструє зображення їжачка й ведмежати.
— Кого ви бачите на фотографії? (Їжачка й Ведмедика.)
— Полічить, скільки всього друзів? (Двоє.)
— Давайте розглянемо інші «фотографії». (Вихователь
викладає на фланелеграфі дві «фотографії» — із зображенням
двох машинок; однієї ялинки.)
— Покажіть фотографію, на якій зображено два предмети.
Де зображений один предмет?
45
Вихователь викладає цифру 1 біля «фотографії» із зображенням ялинки.
— Їжачок згадав, що він знає цифру 1, і поставив її біля
«фотографії» ялинки. Чому? (Тому що ялинка одна.)
— Скільки машинок? (Дві.)
— Ведмедик приніс нову цифру — 2. Ось вона. (Вихователь
демонструє цифру 2.) Біля якої «фотографії» ми її поставимо?
(Біля «фотографії» машинок.) Чому? (Тому що машинок дві.)
3.
Гра «Розклади фотографії».
У дітей на столах картки, на яких ліворуч вгорі зображена
цифра 1, внизу — 2; набір малюнків із зображеннями одного
та двох предметів.
— Розгляньте картку. Яка цифра вгорі? (1.)
— Яка — внизу? (2.)
— Полічіть, скільки предметів на кожній картці. Покладіть
праворуч від цифри 1 малюнок із зображенням одного предмета, біля цифри 2 — із зображенням двох предметів.
4.
Фізкультхвилинка.
Через луг струмочок біг,
У траві спочити ліг:
Потягнувся на два боки —
Став, як річенька, широким.
М. Чепурна
5.
Гра «Нерозлучні друзі».
У кожної дитини альбомний аркуш, на якому зображені
їжачок і ведмежа (або будь-які два предмети), праворуч — цифра 2.
— Їжачок і Ведмедик залишили вам «фотографію» на
пам’ять. Скільки всього друзів на «фотографії»? (Двоє.)
— Яку цифру ви бачите поруч? (2.) Обведіть її пальчиком
повільно, потім швидше. Спробуйте намалювати її в повітрі.
— Розфарбуйте цифру 2 кольоровими олівцями.
Примітка. Вихователь може запропонувати прикрасити
цифру 2 різними способами: присипати крупою, різаними нитками, викласти візерунок за допомогою квасолі, намистинок тощо.
6.
46
Підсумок заняття.
— З якою цифрою ми сьогодні ознайомилися?
— Скільки у вас очей? рук? ніг?
Заняття 20
Тема. Геометричні фігури. Орієнтування в часі.
Мета: вправляти в порядковій лічбі, обстеженні знайомих геометричних фігур дотиково-руховим і зоровим способами;
учити впізнавати і правильно називати фігури — круг,
квадрат, трикутник; закріпити вміння орієнтуватися
у часі, використовуючи поняття «спочатку», «потім»;
формувати вміння працювати разом, виховувати поважне ставлення до товаришів.
Матеріали: демонстраційний:
фланелеграф, іграшка ведмежати,
геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник), три картки — із зображенням одного квадрата, двох кругів, одного трикутника; ілюстрації та предметні малюнки до
теми «Частини доби»;
роздавальний: конверти, на яких зображені три геометричні фігури з недомальованими частинами, у конверті — набір геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник); три картки — із зображенням хлопчика, чоловіка, дідуся; шість карток із зображеннями героїв казки
«Ріпка»; кольорові олівці.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Домалюй».
— Ведмедик ніс нам конверт, на якому були намальовані
геометричні фігури, але дорогою вони загубилися. Ведмедик
забув, які фігури були намальовані на конверті, й тепер ми не
зможемо його відкрити. Давайте допоможемо Ведмедикові пригадати ці фігури.
У дітей на столах конверти, на яких зображені три геометричні фігури з недомальованими частинами.
47
— Розгляньте уважно геометричні фігури на конверті. Що
в них незвичайного? (Вони недомальовані.) Покажіть, де слід
домалювати лінії, щоб утворилися цілі фігури.
— Домалюйте, назвіть ці фігури. Яка геометрична фігура
перша, друга, остання? (Вихователь викладає фігури в тому ж
порядку на фланелеграфі.)
— Ви впоралися із завданням, і тепер ми можемо відкрити
конверти.
3.
Гра «Веселі фігури».
Діти дістають із конвертів геометричні фігури.
— Покладіть перед собою геометричні фігури в такому самому порядку, як на фланелеграфі.
— Чим схожі між собою трикутник і квадрат? (У них є ку­
ти, сторони.)
— Скільки кутів і сторін у квадрата? (Чотири.) Скільки
кутів у круга? (Жодного.)
— Чим круг відрізняється від трикутника і квадрата?
(У круга немає кутів.)
4.
Фізкультхвилинка.
У вихователя картки: перша — з одним квадратом, друга — з двома кругами, третя — з одним трикутником.
Присядьте стільки разів,
Скільки намальовано квадратів.
Нахиліться стільки разів,
Скільки зображено трикутників.
Скільки я покажу кругів,
Стільки виконайте стрибків.
5.
Гра «Спочатку і потім».
Вихователь роздає дітям два набори карток.
— Хто зображений на картках? Герої якої казки є серед
цих зображень? («Ріпка».) Пригадайте, хто тягнув ріпку спочатку, хто — потім? Розкладіть картки по порядку.
Діти розкладають картки, пояснюючи їхню послідовність.
Аналогічно виконується завдання з картками, на яких зображена людина в різному віці.
6.
48
Підсумок заняття.
— Які фігури загубилися на конверті у Ведмедика?
— Яка фігура була першою? останньою?
Заняття 21
Тема. Число і цифра 3. Кількісна лічба.
Мета: формувати у дітей поняття про число 3; ознайомити з графічним зображенням цифри 3, вчити співвідносити цифру з відповідною кількістю предметів; виховувати вміння слухати й розуміти запитання дорослого.
Матеріал: демонстраційний: фланелеграф, іграшка ведмежати, шаблони трьох синіх кульок, трьох жовтих кульок; ілюстрація із зображенням торта, шоколаду, цукерки; картка
із цифрою 3, бубон;
роздавальний: картки з двома горизонтальними смужками, шаблони трьох синіх кульок, трьох жовтих; альбомний аркуш, на якому ліворуч намальовані торт, цукерка, шоколад, праворуч — цифра 3; картки із цифрами
1, 2, 3; кольорові олівці.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Повітряні кульки».
— У Ведмедика гарний настрій. А знаєте, чому? У нього
день народження, і він отримав багато подарунків.
Одна дитина працює біля фланелеграфа, решта — на місцях. Вихователь просить покласти на верхню смужку одну
синю повітряну кульку, на нижню смужку — одну жовту
кульку.
— Яких кульок більше? (Порівну, по одній.)
— Марійко, поклади на верхню смужку ще одну синю
кульку. Яких кульок більше? (Синіх.) На скільки? (На одну.)
— Що слід зробити, щоб їх стало порівну? (Вихователь
підводить дітей до думки про те, що слід додати одну жовту
кульку.)
— Яких кульок більше: синіх чи жовтих? (Порівну.)
Скільки жовтих кульок? (Дві.)
Вихователь просить покласти на нижню смужку ще одну
жовту кульку.
— Давайте полічимо разом жовті кульки: один, два, три.
Всього три жовтих кульки.
— Яких кульок більше? менше? Що слід зробити, щоб їх
стало порівну?
49
3.
Гра «Весела лічба».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрацію із зображенням солодощів.
— Ведмедикові подарували ще й солодкі подарунки.
Подивіться й назвіть їх. (Торт, шоколад, цукерка.)
— Полічіть, скільки всього подарунків? (Три.)
— Ведмедик вирішив записати, скільки у нього подарунків,
за допомогою цифри 3. (Вихователь демонструє цифру 3 і ставить її праворуч від ілюстрації.)
Гра «Полічи подарунки».
У дітей на столах альбомні аркуші, на яких ліворуч намальовані торт, цукерка, шоколад; праворуч — цифра 3.
— Скільки подарунків намальовано? (Три.)
— Пальчиком обведіть цифру 3. «Прикрасьте» її за допомогою кольорових олівців.
4.
5.
Фізкультхвилинка.
Зажурились ластів’ята:
Стало важко їм літати,
Затекли за зиму ніжки,
Треба розім’ятись трішки.
Нумо, славні малюки,
Станьте струнко, мов грибки,
Руки вгору піднімайте,
Ними добре помахайте.
Головою покрутіть,
Ніжками подріботіть.
Потім трошки покрутіться
І спокійно зупиніться.
6.
Гра «Стільки ж».
У кожного набір карток із цифрами 1, 2, 3. У вихователя
в руках бубон.
— Діти, слухайте уважно, скільки разів я вдарю в бубон.
Ви маєте показати відповідну цифру.
Гра повторюється кілька разів.
7.
50
Підсумок заняття.
— Що подарували Ведмедикові?
— Скільки було синіх кульок? жовтих?
— Скільки було солодких подарунків?
— З якою цифрою ми ознайомилися?
Заняття 22
Тема. Величина предметів. Орієнтування в просторі.
Мета: закріпити вміння порівнювати предмети за висотою,
довжиною, шириною, користуючись прийомами прикладання й накладання; закріпити поняття «ліворуч»,
«праворуч»; виховувати позитивне ставлення до занять
із математики.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшки — ведмежа, їжа­
чок; шаблони довгої й короткої лавочок, двох ялинок,
високої й низької; двох воріт, вузьких і широких; чи­
слові картки, картки із зображенням цифр 1—3;
роздавальний: картки із зображенням груп предметів —
трьох зайців, двох квіток, однієї рибки; вагончики, на
яких прикріплені цифри від 1 до 3.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Схованки».
— Ведмедик і Їжачок пропонують вам погратися разом.
Згодні? Для цього вам слід бути дуже уважними.
Розповідь вихователя супроводжується показом на фланелеграфі за допомогою демонстраційного матеріалу.
— Згадаємо, хто з наших друзів вищий, а хто нижчий?
— А як ми про це довідалися? (Відповіді дітей.)
— Друзі люблять грати у схованки. Хто за якою ялинкою
сховається? (Їжачок низький, тому він сховається за низькою
ялинкою; Ведмедик високий, тому він сховається за високою
ялинкою.)
— Як ми довідаємося, яка ялинка вища, яка нижча. (Слід
прикласти одну ялинку до іншої.)
— Покладіть високу ялинку ліворуч, низьку — праворуч.
— Коли друзі втомлюються, вони сідають відпочити на лавку. Яка лавочка довга, а яка коротка?
— Як ми про це довідаємося? (Прикладемо смужки-лавки
одну до одної.)
— Візьміть смужки й визначте, на якій лавці сидітиме
Ведмедик? (На довгій.) А Їжачок? (На короткій.) Чому?
— Коли настає вечір, друзі йдуть додому через ворота. Як
дізнатися, які ворота широкі, які — вузькі? (Прикласти одні
«ворота» до інших.)
51
— Через які ворота друзі зможуть пройти вдвох? (Через
широкі.) Чому?
3. Фізкультхвилинка.
Що за гамір? Що за гра?
Ліпить бабу дітвора!
(Діти нахиляються, ­
ніби ліплять грудку зі снігу.)
Ой же, баба снігова,
Кругла в баби голова.
(Роблять оберти головою.)
Ніс у баби із морквини,
Рот у баби з буряка!
(Сідають на місця.)
4.
Гра «Знайди стільки ж».
— Їжачок стурбований, він просить нас допомогти йому посадити у вагончики іграшки.
На килимі розкладені картки із зображеннями груп предметів і вагончики, на яких прикріплені цифри від 1 до 3. Кожна
дитина має взяти вагончик, назвати цифру на ньому й дібрати
картку з відповідною кількістю предметів.
5.
Гра «Один—багато».
— Уважно розгляньте, що є в нашій кімнаті. Скажіть, чого
багато, а що — одне.
6.
Підсумок заняття.
— За якою ялинкою може сховатися Їжачок? За якою —
Ведмедик? Чому?
— На якій лавочці сидітиме Ведмедик? Їжачок?
— У які ворота друзі входять разом? У які — по одному?
Заняття 23
Тема. Величина предметів. Орієнтування в часі.
Мета: закріпити вміння дітей визначати величину предметів
(великий, маленький), формувати вміння орієнтуватися
в просторі: праворуч, ліворуч, на, під; учити впізнавати
й правильно називати геометричні фігури — круг, квадрат, трикутник; продовжувати вчити впізнавати цифри
1 і 2 та співвідносити їх із кількістю предметів; виховувати уважність.
52
Матеріали: демонстраційний: ілюстрація із зображенням зими; картки із зображеннями квітки, листків тощо;
роздавальний: два шаблони ялинок (великої й маленької), сніжинок (великої й маленької); набір сніжинок з різними геометричними фігурами всередині; картка з двома горизонтальними смужками; дві однакові сніжинки, один шаблон зайчика; картки із цифрами 1, 2.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «У лісі».
На столах у дітей по два шаблони ялинок, великої й маленької; великої й маленької сніжинок.
— Розгляньте ялинки. Які вони? (Велика й маленька.)
— Покладіть велику ялинку ліворуч, маленьку — праворуч.
— Розгляньте сніжинки. Чим вони відрізняються одна від
одної? (Одна велика, інша маленька.)
— Покладіть велику сніжинку на велику ялинку, а маленьку сніжинку — на маленьку.
— Здійнявся вітер, і сніжинки закружляли в повітрі.
(Вихователь пропонує дітям прибрати сніжинки з ялинок.) Як
тільки-но вітер стих, маленька сніжинка сховалася під маленькою ялинкою, а велика — сіла на верхівку великої ялинки.
(Діти закріплюють поняття «під», «на».)
3.
Гра «Знайди таку саму фігуру».
У кожного на столі сніжинка, усередині якої намальована
певна геометрична фігура; у вихователя — такий самий набір
сніжинок.
— Уважно розгляньте кожний свою сніжинку. Яка геометрична фігура сховалася всередині сніжинки? (Індивідуальні відповіді дітей.)
— Знайдіть у мене на столі таку саму сніжинку-сестричку,
як у кожного з вас.
4.
Гра «Підбери цифру».
У кожної дитини картка з двома горизонтальними смужками; дві однакові сніжинки, один шаблон зайчика, картки
із цифрами 1, 2.
— Поки ми шукали сніжинки, до нас прибіг зайчик. Покла­
діть зайчика на верхню смужку. Скільки зайчиків? (Один.)
— Яку цифру ми покладемо поруч? (1.)
53
— Покладіть на нижню смужку дві сніжинки. Скільки сніжинок? (Дві.)
— Яку цифру слід покласти біля сніжинок? (2.)
5.
Фізкультхвилинка.
Білий зайчик сів, чекає,
Спритно вушками махає.
Зимно зайчику стояти,
Треба трошки пострибати.
6.
Гра «Буває — не буває».
Вихователь демонструє ілюстрацію із зображенням зими,
на яку прикріплює картки з елементами інших пір року, на­
приклад: квітка, зелений листок на дереві тощо.
— Розгляньте уважно малюнок. Що ви помітили? (На кар­
тинці є помилки.)
— Розкажіть, що переплутав художник.
7.
Підсумок заняття.
— Які геометричні фігури ховалися в сніжинках?
— Що буває взимку?
Заняття 24
Тема. Куля. Кількісна лічба.
Мета: ознайомити дітей з кулею, вчити обстежувати фігуру дотиково-руховим і зоровим способами; продовжувати вчити кількісної лічби в межах 3; розвивати пам’ять, уміння
порівнювати предмети; виховувати спостережливість.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, кошик із клубками
ниток, куля, муляжі овочів (помідор, морква, огірок)
і фруктів (яблуко, груша, банан); тарілка, кошик; карт­
ки до гри «Чим схожі, чим відрізняються?»;
роздавальний: кулі різних кольорів.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Кольорові клубочки».
— Наталка вирішила зв’язати своїм друзям шарфики, але
втомилася і заснула. Раптом кошик перекинувся, й клубочки
54
викотилися. (Вихователь розсипає клубки по підлозі.) Поки
Наталка спить, допоможемо їй зібрати клубочки.
— Візьміть кожний по одному клубочку. Якого кольору
клубок?
— Скільки клубочків у Світлани? (Один.) (Індивідуальні
відповіді дітей.)
— Складіть клубочки в кошик. Скільки клубочків у кошику? (Багато.)
— Подивіться, а це що в мене? (Вихователь дістає кулю.)
Цей предмет був серед клубків, але це не клубок. Хочете довідатися, що це?
— Ми передаватимемо цей предмет по колу, і той, кому він
дістанеться, називатиме своє ім’я. Може, тоді й предмет згадає,
як його звуть. (Діти передають кулю по колу, називаючи свої
імена, наприкінці куля потрапляє до вихователя.)
— Загадковий предмет згадав, як його звати — куля!
(Вихователь пропонує кожному повторити «ім’я» предмета.)
— У кулі є багато друзів — це різнокольорові кулі.
(Вихователь роздає дітям по одній кулі.)
— Розгляньте кожний свою кулю. Якого вона кольору?
— Прокотіть кулю по столу.  Покатайте її між долоньками.
— Опишіть кулю. Яка вона? (Гладка, кругла, може
котитися.)
— Знайдіть у кімнаті предмети, схожі на кулю. (М’яч,
повітряна кулька тощо.)
3.
Гра «Чим схожі, чим відрізняються?».
Вихователь пропонує дітям розглянути картки. Діти називають зображені предмети, визначають їхній розмір, форму,
колір.
— Чим схожі між собою предмети?
— Чим вони розрізняються?
Ч
ж
з
55
ч
ф
с
4.
Фізкультхвилинка.
До струмочка ми присіли,
Потім вгору підлетіли,
Нахилились, нахилились.
Із струмочка гарно вмились.
Всі веселі, всі веселі,
Крутимось на каруселі.
5.
Гра «Чого не стало».
Вихователь викладає на столі муляжі овочів та фруктів: по
три з кожної групи.
— Розгляньте й назвіть предмети.  Які з них схожі на кулю?
(Помідор, яблуко.)
— Заплющте очі. (Вихователь забирає помідор.) Розплющте
очі. Чого не стало? (Відповіді дітей.)
— Покладіть овочі в кошик, фрукти — на тарілку.
— Скільки овочів у кошику? (Два.) Скільки фруктів на
тарілці? (Три.)
— Чого більше (менше)? На скільки? (На один.)
6.
Підсумок заняття.
— Що ми знайшли серед клубочків?
— Що ви дізналися про кулю?
Заняття 25
Тема. Куб. Величина предметів.
Мета: ознайомити дітей з фігурою куб; учити порівнювати
предмети за величиною, розрізняти кулю й куб, застосовуючи прийоми обстеження дотиково-руховим і зоровим способами; вправляти в порядковій лічбі в межах 3;
виховувати спостережливість, увагу.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшки — їжачок і ведмежа, куля, куб; три куби різного кольору (червоний,
синій, жовтий), картки із зображенням таких самих
кубів;
роздавальний: куля, куб; великі й маленькі кубики.
Хід заняття
1.
56
Психогімнастика.
2.
Гра «Будуємо будинок».
— Їжачок і Ведмедик вирішили побудувати собі будиночки.
Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо
їм. Але ми маємо бути дружними й уважними.
Вихователь показує дітям кулю.
— Подивіться на цю фігуру. Як вона називається? (Куля.)
— Чи зможуть наші друзі побудувати будинок з куль?
Чому?
— Подивіться на цей предмет. (Вихователь дістає куб.)
— Ця фігура називається куб. У нього є кути і сторони,
тому він не хитається й міцно стоїть. (Вихователь просить кожного повторити назву нової фігури.)
— Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з куба?
Чому? (Він не хитається, може стояти на столі, на нього
можна поставити інший куб.)
— Їжачок і Ведмедик принесли багато різних кубиків. Які
вони? (Великі й маленькі.)
— Для кого ми зможемо побудувати будинок із маленьких
кубиків? (Для Їжачка.) А з великих? (Для Ведмедика.)
— Подумайте, для кого кожний із вас хоче побудувати будинок і виберіть кубики потрібного розміру. (Діти вибирають
кубики й будують будинки.)
3.
Гра «Прокати».
Вихователь малює на підлозі крейдою ворота і пропонує
кожному взяти куб і кулю.
— Яку фігуру ви зможете швидше докотити до воріт?
Діти виконують завдання; вихователь звертає увагу на те,
що кубу заважають котитися кути і плоскі грані, яких немає
у кулі.
4.
Фізкультхвилинка.
Раз — підняти руки вгору,
Два — нагнутися додолу.
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкаєтесь підлоги.
Три-чотири — прямо стати,
Будем знову працювати.
5.
Гра «Фотограф».
На столі у вихователя три куби: червоний, синій, жовтий.
— Сьогодні ми з вами будемо фотографами. Зігніть руки
в ліктях і поставте їх на стіл, стисніть кулачки та з’єднайте
57
їх — «фотоапарат» готовий. Клац! (Діти стукають кулачком об
кулачок.)
— Ми «сфотографували» кубики. Поки готуються «фотографії», скажіть який куб стоїть перший? другий? третій?
Вихователь викладає на фланелеграфі картки із зображенням таких самих кубів у тому ж порядку, в якому вони стоять
на столі.
— Розгляньте «фотографії». Який перший куб? (Червоний.)
Який перший куб на столі? (Теж червоний.) (Аналогічні запитання вихователь ставить про другий, третій куби.)
— Скільки всього кубів на столі? (Три.) Скільки їх на «фотографії»? (Стільки ж, скільки і на столі.)
6.
Підсумок заняття.
— Із чого ми будували будиночки?
— Чим відрізняється куб від кулі?
Заняття 26
Тема. Порядкова лічба. Орієнтування в просторі.
Мета: продовжувати вчити кількісної й порядкової лічби, вживати слова перший, другий, третій; закріпити вміння
орієнтуватися в просторі, користуючись поняттями «перед», «за»; розвивати довільну пам’ять; виховувати позитивне ставлення до занять.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, іграшка ведмежати,
різні іграшки для гри «Магазин»;
роздавальний: картка із зображенням різнокольорового
м’яча; два маленькі м’ячі червоного кольору, два великі — жовтого кольору.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Магазин».
— Наталка і Ведмедик зібралися до Їжачка на день наро­
дження. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати йому подарунок. Підемо разом із ними?
Вихователь самостійно визначає кількість предметів (іграшок) для лічби й викладає їх на столі.
58
— Розгляньте й назвіть, які іграшки є в магазині.  Давайте
разом полічимо іграшки. Скільки всього іграшок?
— Яка іграшка перша? друга? третя?
— Яка іграшка стоїть перед пірамідкою? після пірамідки?
(Аналогічно визначається місцерозташування інших іграшок.)
3.
Гра «Чого не стало».
Діти заплющують очі, вихователь ховає будь-яку іграшку з тих, що лежать на столі. Діти розплющують очі й відгадують, якої іграшки не стало. У процесі гри також закріплюються
поняття «перед», «за».
4.
Фізкультхвилинка.
Нахилилися вперед,
Нахилилися назад,
І направо, і наліво,
Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири —
Набираємося сили.
Нахились, повернись,
До товариша всміхнись.
5.
Гра «М’яч».
У кожного картка із зображенням різнокольорового
м’яча; по два маленьких м’ячики червоного кольору і два
великих — жовтого.
— Щоб довідатися, що друзі подарували Їжачкові на день
народження, треба відгадати загадку.
Хоч буваю часто битий,
Але зовсім не сердитий.
Я стрибаю, веселюся.
Чи вгадали, як я звуся? (М’яч.)
— Скільки маленьких м’ячиків? (Два.) Якого вони кольору? Покладіть ліворуч від різнокольорового м’яча два маленькі
м’ячики. Праворуч від різнокольорового м’яча покладіть стільки ж великих м’ячиків.
— Скільки великих м’ячів ви поклали? (Два.) Якого вони
кольору?
6.
Підсумок заняття.
— Куди ходили за подарунками Наталка й Ведмедик?
— Скільки всього іграшок було в магазині?
59
Заняття 27
Тема. Рівність і нерівність груп предметів. Геометричні фігури.
Мета: продовжувати вчити порівнювати множини, правильно
вживати вирази більше на один, менше на один, порів­
ну, стільки ж; закріпити знання про геометричні фігури; виховувати вміння слухати й розуміти запитання
вихователя.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф,
іграшка
ведмежати,
шаблони п’яти равликів, п’яти листків; жабеня, складене з геометричних фігур;
роздавальний: альбомний аркуш, на якому зображені
три равлики вгорі, три жабеняти внизу; олівці; набір
геометричних фігур зеленого кольору (овал, два маленькі круги, один великий трикутник, два маленькі
трикутники).
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
Гра «Равлики».
— Ведмедик запросив нас на прогулянку до лісу. Кого він
там побачив?
Вихователь викладає п’ять равликів на фланелеграфі.
— Розгляньте равликів. Скільки їх? (Багато.)
— Равлики хочуть відпочити на листках. Посадимо кожного равлика на свій листок.
— Чи всім равликам вистачило листків? (Так.)
— Скільки на фланелеграфі листків? (Листків стільки ж,
скільки й равликів.)
— Чого більше: равликів чи листків? (Порівну.)
— Один равлик залишив листок. (Вихователь забирає одного равлика.) Чого менше: равликів чи листків? (Равликів.)
— На скільки равликів менше? (На один.)
2.
3.
Гра «Равлики й жабенята».
У дітей на столах альбомні аркуші із зображенням трьох
равликів і трьох жабенят.
— У річці жили веселі жабенята, вони дружили з равликами. Давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг-жабеня? З’єднайте лініями равлика з жабеням. (Діти виконують
завдання.)
— Скільки равликів і скільки жабенят? (Порівну.)
60
4.
Фізкультхвилинка.
Рибка плаває у річці,
Рибці весело гулять.
Рибко, рибко-витівнице,
Хочем ми тебе впіймать!
Рибка воду сколихнула,
Хліба крихітку взяла,
Рибка хвостиком майнула,
Рибка хутко попливла.
5.
Гра «Склади жабеня».
У дітей на столах набори геометричних фігур зеленого кольору. Вихователь викладає на фланелеграфі жабеня з геометричних фігур.
— Розгляньте жабеня. З яких геометричних фігур воно
складене?
— Складіть таке саме жабеня із фігурок на вашому столі.
Примітка. Залежно від підготовки дітей, до набору геометричних фігур можна додати квадрат і трикутник і побудувати
будиночок для жабеняти.
6.
Підсумок заняття.
— Кого ми побачили в лісі?
— Чи у всіх равликів були друзі-жабенята?
— Кого було більше: равликів чи жабенят?
— З яких геометричних фігур ми склали жабеня?
Заняття 28
Тема. Величина предметів: порівняння за розміром. Кількісна
лічба.
Мета: закріпити вміння порівнювати предмети за величиною
(великий, маленький); формувати уявлення про поняття «порівну»; вправляти в кількісній лічбі в межах 3;
виховувати повагу до товаришів.
61
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, червона й синя смужки,
шаблони їжачка й ведмежати; два великі м’ячі, два маленькі; картки для вправи «Продовж ряд»;
роздавальний: картки із зображенням двох кругів, два
маленькі метелики червоного кольору, два великі метелики жовтого кольору; олівці.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
Гра «М’ячі».
— Ведмедик та Їжачок ніяк не можуть домовитися, у кого
більше м’ячів, у кого менше, які вони за розміром. Ми зможемо їм допомогти, якщо дружно виконуватимемо завдання.
Вихователь викладає на фланелеграфі дві смужки: червону
вгорі, синю внизу; ліворуч на червоній смужці — шаблон їжачка, на синій — шаблон ведмежати; два великі м’ячики — перед ведмежам, два маленькі — перед їжачком.
— Скільки м’ячів у Їжачка? (Два.)
— Які в нього м’ячі? (Маленькі.)
— Скільки м’ячів у Ведмедика? (Два.)
— Які м’ячі у Ведмедика? (Великі.)
— По скільки м’ячів у Їжачка й Ведмедика? (По два,
порівну.)
2.
Гра «Розклади метеликів».
У кожного картка із зображенням двох кругів (клумби),
два маленькі метелики червоного кольору, два великі метелики жовтого кольору.
— Розгляньте метеликів. Які вони? (Великі й маленькі.)
— Якого кольору маленькі метелики? великі?
— Метелики полетіли на клумби. Розкладіть метеликів
так, щоб на кожній клумбі їх було порівну: по два метелики
на кожній клумбі.
— Які метелики на першій клумбі? на другій?
Примітка. Діти можуть розкласти метеликів у різних комбінаціях: на одній клумбі — маленький і великий метелики або
метелики, однакові за розміром.
3.
4.
62
Фізкультхвилинка.
Сів метелик на травичку
І рахує рахівничку.
Раз, два, три — ти, метелику, лети.
Крильця вже за головою,
Тож дивись перед собою.
Крильця зводимо вперед.
Мов метелики літаєм,
Крильця зводим, розправляєм.
5.Вправа «Продовж ряд».
Вихователь пропонує дітям розглянути картки, на яких
зображені предмети в певній послідовності. Увагу дітей слід
звернути на послідовне чергування предметів, після чого за­
пропонувати продовжити ряд: назвати або домалювати предмет,
який має бути наступним.
6.
Підсумок заняття.
— Скільки м’ячів було в Їжачка? Скільки — у Ведмедика?
— Які м’ячі були в Їжачка? Які — у Ведмедика?
— По скільки метеликів сиділо на кожній клумбі?
Заняття 29
Тема. Орієнтування в просторі. Величина предметів.
Мета: продовжувати вчити дітей визначати місцерозташування
предметів; закріпити вміння орієнтуватися в просторі,
вживати слова за, перед; порівнювати предмети за величиною (вищий, нижчий); виховувати уважність.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф,
іграшка
ведмежати,
текст казки «Ріпка», ілюстрації до казки; набір геометричних фігур (один жовтий круг, шість трикутників однакового кольору й різного розміру);
роздавальний: набір таких самих геометричних фігур,
як і у вихователя.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Ріпка».
Перед проведенням гри рекомендуємо повторити із дітьми
казку «Ріпка».
— Відгадайте загадку:
На городі виростала, сили набирала,
А потім достигала, великою стала.
Почав дід усіх гукати:
— Час нашу красуню рвати. (Ріпка.)
63
— Що виросло у городі? (Ріпка.) Ведмедик приніс нам казку «Ріпка». Але поки він її ніс, всі ілюстрації розсипалися. Він
просить допомогти йому зібрати картинки.
Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрації до казки «Ріпка».
— Хто посадив Ріпку? (Дід.)
— Хто першим прийшов тягти ріпку? (Дід.)
— Хто прийшов за дідом? (Баба.) Хто прийшов потім?
— Хто був останнім? (Мишка.)
— А хто був перед Мишкою? (Кішка.)
— Хто стояв за дідом? (Бабка.)
— Хто був за бабкою? (Внучка.)
— Хто тягнув ріпку перед кішкою? (Собака Жучка.)
— Хто серед них був найвищий? найнижчий?
— Хто вищий: бабка чи внучка?
— Хто нижчий: кішка чи Жучка?
Гра «Шикуйся за зростом».
— Зараз ми з вами спробуємо вишикуватися за зростом.
Пригадайте, як визначити, хто вищий, хто нижчий.
Діти визначають, хто з них нижчий, хто — вищий, і шикуються за зростом. У разі необхідності їм допомагає вихо­
ватель.
3.
4.
Фізкультхвилинка.
Ось котик вусатий
В садку собі бродить,
Козлик рогатий
За котиком ходить.
І лапкою котик
Вмиває свій ротик,
А козлик рудою
Трясе головою.
П. Воронько
5.
Гра «Склади казку».
У кожної дитини набір геометричних фігур: великий жовтий круг, шість трикутників однакового кольору й різного розміру (від найбільшого до найменшого).
— Розгляньте й назвіть геометричні фігури.  Яка з них схожа на ріпку? (Жовтий круг.)
— Розгляньте трикутники й викладіть їх за розміром від
найбільшого до найменшого.
64
— Що нагадують вам трикутники? (Вихователь підводить
дітей до думки про те, що ці фігури схожі на героїв казки.)
— Яка фігура — дід? (Найбільший трикутник.)
Вихователь викладає на фланелеграфі (а діти — у себе на
столах) геометричні фігури під ілюстраціями до казки.
Ж
6.
Підсумок заняття.
— Яку казку приніс Ведмедик?
— Хто серед героїв казки найвищий? найнижчий?
— Хто стояв перед внучкою? Хто — за Жучкою?
Заняття 30
Тема. Геометричні фігури. Орієнтування в часі: спочатку,
потім.
Мета: продовжувати вчити дітей розрізняти й називати геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник; орієнтуватися
в часі, правильно вживаючи слова спочатку, потім;
вправляти в порядковій лічбі в межах 3; формувати
вміння розрізняти й правильно називати частини доби:
ранок, день, вечір, ніч; розвивати довільну пам’ять; виховувати спостережливість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка їжачка, текст
казки «Колобок», ілюстрації до казки; набір геометричних фігур (зелений квадрат, синій трикутник, жовтий
круг, два сірих круги — маленький і трохи більшого
розміру, великий круг коричневого кольору, трохи менший круг червоного кольору);
роздавальний: набір таких самих геометричних фігур,
як і у вихователя; набір карток із зображенням частин
доби: сонце встає, сонце високо в небі, сонце сідає, на­
дворі темно.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «Колобок».
Перед проведенням гри рекомендується пригадати казку
«Колобок».
65
— Пригріло сонечко й розбудило Їжачка. Він вирішив порадувати нас і приніс свою улюблену казку. Яку? Відгадайте
загадку й дізнаєтеся.
Його баба випікала,
На віконці студила.
Він від баби з дідом втік
І у лісі швидко зник.
(Колобок.)
Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрації до казки «Колобок».
— Розгляньте уважно ілюстрації. Герої з якої казки зображені на малюнках?
— Розкажіть, що у казці було спочатку? Що сталося потім?
Кого першого зустрів Колобок? Кого — другого? третього?
— Із ким Колобок зустрівся наприкінці казки?
Гра «Склади казку».
На столах у дітей набори геометричних фігур: зелений
квадрат, синій трикутник, жовтий круг, два сірих круги — маленький і трохи більшого розміру, великий коричневий круг,
жовтогарячий круг трохи меншого розміру.
— Розгляньте геометричні фігури. Назвіть їх.
— Де жив Колобок? (У будиночку.)
— Давайте побудуємо будинок для Колобка. З яких геометричних фігур ми можемо побудувати будиночок? (З квадрата
і трикутника.)
— Яка геометрична фігура схожа на Колобка? (Жовтий
круг.)
— Кого зустрів Колобок спочатку? (Зайця.)
— Якою фігурою ми покажемо зайця? (Маленьким сірим
кругом.)
— А якою фігурою позначимо вовка? (Сірим кругом біль­
шого розміру.) Чому?
— Кого зустрів Колобок після вовка? (Ведмедя.)
— Якою фігурою покажемо Ведмедя? (Великим коричневим
кругом.)
— Кого Колобок зустрів наприкінці? (Лисицю.)
— А якою фігурою можна позначити лисицю? (Червоним
кругом.)
— Давайте складемо казку за допомогою геометричних фігур. (Вихователь викладає на фланелеграфі під ілюстраціями
до казки геометричні фігури, діти — кожний у себе на столі.)
3.
66
Ж
4.
С
С
К
Ч
Фізкультхвилинка.
Руки в боки, посміхніться,
На сусіда подивіться.
Пальчик, п’ятка, каблучок —
Ми танцюєм гопачок.
5.
Гра «Що спочатку, що потім».
У кожного набір карток із зображенням частин доби.
— Діти, уважно розгляньте картки. Що на них зображено?
Розкажіть, з чого починається день?
— Що робить сонечко вранці?
— Де воно перебуває вдень?
— Що робить сонечко ввечері?
— Коли сонечко ховається?
— Давайте розкладемо картки по порядку: що було спочатку, що — потім.
6.
Підсумок заняття.
— Яку казку приніс Їжачок?
— З чого вона починається?
— Чим закінчилася казка?
Заняття 31
Тема. Кількісна й порядкова лічба. Орієнтування в просторі.
Мета: продовжувати навчати кількісної й порядкової лічби
в межах 3, співвідносити кількість предметів із цифрами 1, 2, 3; знаходити місце кожного предмета в ряді
інших; закріпити поняття «на», «під», «між»; формувати вміння колективно працювати на занятті; виховувати
інтерес до занять.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка ведмежати; шаблони трьох сонечок (тато, мама, син), ялинки, пенька;
картки із зображенням одного, двох, трьох предметів.
67
роздавальний: картка з однією горизонтальною смужкою, шаблони трьох сонечок з крапками на крильцях
(у найменшого — одна крапка, у середнього — дві,
у найбільшого — три); три квітки із цифрами 1, 2, 3;
картки із зображенням одного, двох, трьох предметів;
три іграшки.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
Гра «Сонечки».
— Гуляючи лісом, Ведмедик зустрів родину сонечок: малюка-сина, тата й маму. (Вихователь викладає на фланелеграфі шаблони трьох сонечок у такому порядку: тато, мама, син.)
Давайте полічимо їх!
— Розгляньте сонечок. Покажіть, де малюк-син. Чому ви
так вважаєте? (Він маленький.)
— Скільки всього сонечок? (Три.)
— Хто найбільший? (Тато.)
— Хто менший за тата? (Мама.)
— Хто йде першим? (Тато.) Другим? (Мама.) Третім?
(Син.)
Вихователь викладає на фланелеграфі пеньок і ялинку, найменше сонечко кладе на пеньок, середнє — під ялинку, найбільше — між ялинкою і пеньком.
— Де син? (На пеньку.)
— А де мама? (Під ялинкою.)
— Де тато? (Між ялинкою й пеньком.)
— Скільки всього предметів? Полічимо разом. (П’ять.)
2.
3.
Гра «Знайди цифру».
У дітей на картках по три сонечка з крапками на крильцях
і три квітки із цифрами 1, 2, 3; картка з однією горизонтальною смужкою.
— Розгляньте квіти. Що ви помітили? (У них у серединках
цифри.)
— Посадимо квітки під смужкою. Яка квітка буде першою?
(Із цифрою 1.) Другою? (Із цифрою 2.) Третьою? (Із цифрою 3.)
— Розгляньте сонечок. Їх треба посадити кожне на свою
квітку. Для цього полічимо крапки у них на крильцях.
— Скільки крапок на крильцях у сина? (Одна.)
— На якій квітці він сидітиме? (На квітці із цифрою 1.)
— Скільки крапок на крильцях у мами? (Дві.)
68
— На якій квітці відпочиватиме мати? (На квітці із циф­
рою 2.)
— Скільки крапок на крильцях у тата? (Три.)
— Де сидітиме тато? (На квітці із цифрою 3.)
4.
Фізкультхвилинка.
Діти виконують рухи відповідно до тексту.
Подмемо на ліве плече,
Потім — на праве плече.
Обернемось навкруг,
Подмемо усі на луг.
Кульбаби там легенькі,
Ліхтарики біленькі,
Летіть, летіть тихенько.
5.Вправа «Не помились».
Вихователь називає число в межах 3. Діти мають знайти
у себе на столі картку із зображенням відповідної кількості
предметів. Потім вихователь показує картку із зображенням
певної кількості предметів, а діти викладають відповідну кількість іграшок.
6.
Підсумок заняття.
— Чию родину ми зустріли на галявині? Скільки їх було?
— Хто був найбільший? найменший?
— Скільки крапок на крильцях у сина-сонечка? У мами?
У тата?
Заняття 32
Тема. Геометричні фігури. Орієнтування в часі.
Мета: продовжувати вправляти дітей в умінні розрізняти й називати геометричні фігури, визначати форму предметів
на основі порівняння її з геометричними фігурами;
закріпити знання про частини доби; виховувати інтерес до занять із математики, уміння слухати відповіді
товаришів.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка їжачка, скринька з геометричними фігурами (квадрат, трикутник),
набір кубиків і куль, ілюстрації із зображенням дня,
ночі;
69
роздавальний: картки з двома смужками (на верхній —
візерунок із геометричних фігур, різних за кольором),
набір таких самих геометричних фігур, як на візерунку.
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Назви фігуру».
— Діти, давайте привітаємося з нашим другом Їжачком.
Він дуже поспішав до нас і по дорозі розгубив усі подарунки.
Допоможемо Їжачкові їх знайти?
Діти стають за вихователем і йдуть по кімнаті одне за одним. Вихователь показує дітям скриньку з геометричними фігурами, дістає квадрат.
— Як називається ця фігура?
— Знайдіть у кімнаті предмет такої самої форми.
Вихователь дістає зі скрині трикутник.
— У якої фігури більше кутів: у квадрата чи трикутника? Як це перевірити? (Накласти трикутник на квадрат.)
Покажіть зайвий кут.
— Знайдіть у кімнаті предмет трикутної форми.
3.
Гра «Де що лежить».
У кожного картка з двома смужками: на верхній — візерунок із геометричних фігур, різних за кольором; набір таких
самих геометричних фігур.
— Розгляньте картку. Які геометричні фігури ви бачите?
Якого вони кольору?
— Викладіть на нижній смужці такий самий візерунок
із геометричних фігур.
— Розкажіть, як ви це зробили? наприклад: першим я по­
клав трикутник, у нього три кути, він синій; другим — круг,
у нього немає кутів, він жовтий; третім — квадрат, у нього чотири кути, він червоний.
4.
70
Фізкультхвилинка.
Станьте діти, станьте в круг,
Ти мій друг і я твій друг.
Ти один і я одна,
Він один, вона одна.
Разом скільки нас? Багато!
Будем далі крокувати.
Руки вгору підняли
І присіли до землі.
5.
Гра «Міст через річку».
— Уявіть, що перед нами річка. Що треба зробити, щоб її
перейти? (Відповіді дітей.)
— У нас є матеріал, щоб побудувати місток. (Вихователь
показує кубики й кулі.)
— Із чого можна побудувати місток? Із куль можна?
Чому?
— А з кубиків? (Можна, тому що вони міцно стоять, їх
можна ставити один на одний.)
6.
Гра «День і ніч».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрації із зображенням дня і ночі. На столі у нього кулі й кубики.
— Діти, подивіться, куля нагадує сонечко, тому всі кулі
ми покладемо біля малюнка, де зображений день, а кубики — біля малюнка, де зображена ніч. (Діти виконують завдання.)
7.
Підсумок заняття.
— Які геометричні фігури ви знаєте?
— У яких фігур є кути? У яких — немає?
Заняття 33
Тема. Величина предметів. Геометричні фігури.
Мета: учити кількісної лічби в межах 5; закріпити поняття
«вищий», «нижчий»; вміння порівнювати предмети за
висотою, співвідносити кількість предметів із цифрою;
продовжувати вправляти у складанні цілого з геометричних фігур; виховувати позитивне ставлення до занять із математики.
Матеріали: демонстраційний: іграшка ведмежати, малюнок із зображенням весни, шаблони п’яти шпаків і п’яти шпаківень; картки із цифрами 1, 2, 3;
роздавальний: альбомний аркуш із зображенням ­трьох
ялинок (високої, середньої, низької), хлопчика і дівчинки; кольорові олівці; два великих трикутники червоного й зеленого кольорів, маленький трикутник
зеленого кольору, великий квадрат коричневого кольору; набір карток із зображенням різної кількості
предметів.
71
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Доріжки до ялинок».
Щоб удома не сидіти,
Ми сьогодні, любі діти,
Помандруємо до лісу,
Наш Ведмедик там дрімає,
Про весну він ще не знає,
Біжимо всі до ялинки,
Може, там його хатинка.
У кожного альбомний аркуш, на якому зображені три ялинки (висока, середня, низька), хлопчик і дівчинка.
— Що намальовано на аркуші?
— Проведіть зеленим олівцем доріжку від хлопчика до найвищої ялинки. Червоним — доріжку від дівчинки до найнижчої ялинки.
3.
Гра «Склади малюнок».
На столах у дітей конверти з геометричними фігурами.
— Розгляньте й назвіть геометричні фігури. Виберіть ті фігури, з яких ми складемо ялинку.
— Який трикутник має бути внизу? (Великий зелений.)
А вгорі? (Маленький зелений.)
— З яких геометричних фігур ми побудуємо будинок? (Із
квадрата і трикутника.)
— Побудуйте його ліворуч від ялинки. Якого кольору дах
у будинка? (Червоного.)
4.
Гра «Весна прийшла».
— А ось і Ведмедик. Він приніс нам весняну історію.
(Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрацію із зображенням весни.)
— Подивіться на малюнок. Яка пора року зображена? Що
можна розповісти про весну? (Стало тепло, з’явилися листоч­
ки на деревах, прилетіли шпаки.)
На фланелеграфі викладається п’ять шпаків.
— Скільки всього прилетіло шпаків? (П’ять.)
— Для кожного шпака потрібна шпаківня. (Вихователь
викладає чотири шпаківні.) Що ви помітили? (Однієї шпаківні
не вистачає.)
— Чого більше: шпаківень чи шпаків? (Шпаків.)
72
— На скільки шпаків більше? (На один.)
— Що треба зробити, щоб шпаківень стало стільки ж,
скільки й шпаків? (Додати одну шпаківню.)
— Скільки шпаківень зараз? (Стільки ж, скільки й шпа­
ків — порівну.)
5.
Фізкультхвилинка.
Вийди, вийди, сонечко,
На дідове полечко,
На бабине зіллячко,
На наше подвір’ячко,
На весняні квіточки,
Там маленькі діточки.
Там вони граються,
Тебе дожидаються.
6.
Гра «Скільки?».
У кожної дитини набір карток із зображенням різної кількості предметів (від одного до трьох).
Вихователь піднімає цифру і пропонує дітям показати карт­
ку з відповідною кількістю предметів.
7.
Підсумок заняття.
— Що навесні відбувається в природі?
— Які пташки до нас прилітали? Скільки їх було?
— Чи всім шпакам вистачило шпаківень?
Заняття 34
Тема. Утворення
фігури.
груп
з
окремих
предметів.
Геометричні
Мета: закріпити поняття «один», «багато»; розвивати вміння
складати групу з окремих предметів; вправляти в обстеженні знайомих геометричних фігур, учити складати малюнок за зразком; виховувати увагу, спостережливість.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка їжачка, три обручі: червоний, синій, жовтий; набір геометричних фігур, із яких складені пташки;
роздавальний: квіти: сині дзвіночки, червоні маки, жовті кульбаби; набір геометричних фігур для гри «Склади
пташку».
73
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Квіткові клумби».
— Їжачок запрошує нас на прогулянку до лісу. Там розпускається листя на деревах, дзюрчать струмки, прилітають пташки (можна використати ілюстрацію). Коли це буває? (Навесні.)
— А ще навесні розквітають квіти. Давайте разом із Їжачком
прикрасимо нашу галявину.
На підлозі три обручі: червоний, синій, жовтий. У руках
у кожної дитини по квітці.
— Розгляньте кожний свою квітку. Якого кольору ваша
квітка?
— Знайдіть галявину, на якій ростимуть ваші квіти. При­
красьте її.
Діти мають покласти кожний свою квітку в той обруч, який
за кольором відповідає квітці.
— Скільки квіток принесла Марійка? Катруся? (По одній.)
— Скільки квіток на галявині? (Багато.)
— Чим схожі галявини? (Круглі, скрізь ростуть квіти.)
— Чим вони розрізняються? (Кольором, різними квітами.)
Примітка. Якщо в кожному обручі кількість квіток в межах трьох, можна порівняти їх за кількістю, закріплюючи поняття «стільки ж», «порівну», «більше на один», «менше на
один».
3.
Фізкультхвилинка.
Руки в боки став — ось так
І з’явився наш літак.
Мах крилом туди-сюди,
Та дивись, не підведи!
Полетіли вище-вище,
А тепер все нижче-нижче.
Наш літак був у польоті,
Стали льотчиками ми.
Ну а сядем всі на місце —
Знову станемо дітьми.
4.
Гра «Склади пташку».
На фланелеграфі викладені три пташки з геометричних фігур. У дітей набір таких самих геометричних фігур.
74
— На галявини з квітками прилетіли пташки. Скільки їх?
(Три.) З яких геометричних фігур склали пташок?
— А які геометричні фігури є у вас?
— Складіть свою пташку. Скільки у вашої пташки кругів,
трикутників, квадратів?
— У який бік дивиться ваша пташка?
5.
Підсумок заняття.
— Яка зараз пора року? Чому ви так вважаєте?
— Скільки квітів ми посадили на галявині?
— Скільки пташок до нас прилетіло?
— Скільки пташок зробив кожний із вас?
Заняття 35
Тема. Величина предметів: порівняння за довжиною, шириною. Кількісна лічба.
Мета: закріпити вміння порівнювати предмети за довжиною
й шириною методом накладання, розуміти слова стіль­
ки, скільки, порівну, вирази більше на один, менше на
один; вправляти в кількісній лічбі в межах 5; виховувати увагу, спостережливість.
Матеріали: демонстраційний: лялька Наталка, набір кольорових
кружків;
роздавальний: картка з вертикальною смужкою; шаблони різних предметів одягу: спідниць (довгої й короткої), шортів, штанів, вузького й широкого светрів, двох
курток і двох шапок (великих і маленьких); картка
із зображенням п’яти стаканчиків для морозива, набір
кольорових кружків; альбомний аркуш із зображенням
двох синіх олівців, короткого й довгого; двох однакових
за кольором пірамідок, великої й маленької; двох дерев, високого й низького; двох зелених стрічок, вузької
й широкої; олівці.
75
Хід заняття
1.
Психогімнастика.
2.
Гра «Збери речі».
— Наталка дуже працьовита, у неї завжди багато роботи. От і сьогодні вона вирішила скласти до шафи весь одяг.
Допоможемо їй?
У дітей на столах картки з вертикальною смужкою; шаблони одягу.
— Розгляньте й назвіть одяг. Яка спідниця довга, яка —
коротка?
— Як ви довідалися? (Приклали одну спідницю до іншої.)
Аналогічно виконуються дії з іншим одягом для закріплення понять «довгий», «короткий», «вузький», «широкий», «великий», «маленький».
— Складіть всі короткі, вузькі, маленькі речі в лівий
«ящик». (Діти кладуть їх на картку ліворуч від смужки).
А довгі, широкі, великі — у правий.
3.
Гра «Смачне морозиво».
У кожного картка із зображенням п’яти стаканчиків для
морозива; набір кольорових кружків: по чотири у кожної дитини, запасні — у вихователя.
— Наталка хоче почастувати нас морозивом за те, що ми
акуратно розклали речі.
— Скільки стаканчиків у кожного на картці? (П’ять.)
— Покладіть у кожний стаканчик по одному кружечку морозива. Що ви помітили? (Стаканчиків більше на один.)
— Що треба зробити, щоб морозива і стаканчиків стало
порівну? (Додати один кружечок морозива.)
— Підійдіть до мене й візьміть по одному кружечку.
— Скільки стало морозива й стаканчиків? (Порівну.)
4.
Фізкультхвилинка.
Трава-травонька низенька,
Дерева високі-високі.
Вітер дерева гойдає,
То вправо, то вліво хитає,
То вперед, то назад,
До землі пригинає.
Птахи високо літають,
Діти тихенько сідають.
76
5.
Гра «Утвори пари».
У дітей на столах альбомні аркуші із зображенням різних
за розміром предметів (див. роздавальний матеріал).
— Розгляньте предмети. З’єднайте їх у пари.
— Чим схожі предмети в парі? Чим відрізняються?
6.
Підсумок заняття.
— Що слід зробити, щоб довідатися, яка спідниця довга,
яка — коротка?
— Чим нас пригощала Наталка? Скільки кружечків морозива було у кожного? Скільки — стаканчиків?
— Що ми зробили, щоб морозива і стаканчиків стало
порівну?
Заняття 36
Тема. Порівняння груп предметів. Орієнтування в часі.
Мета: закріпити вміння порівнювати множини предметів,
орієнтуватися в просторі, використовуючи слова над,
під; продовжувати вчити розуміти й правильно використовувати слова та вирази порівну, більше на один,
менше на один; учити співвідносити кількість предметів
із цифрами; формувати вміння розрізняти й правильно
називати чотири пори року; виховувати інтерес до занять із математики.
Матеріали: демонстраційний: фланелеграф, іграшка їжачка, ілюстрації із зображенням пір року; ілюстрація «На лісовій
галявині», на якій зображений один метелик, дві ягоди,
три квітки; шаблони п’яти білочок, п’яти горішків;
роздавальний: картка з двома смужками (вгорі червона,
внизу синя), картки із цифрами 1, 2, 3; шаблони одного
метелика, двох суниць, трьох квіток.
Хід заняття
1.
2.
Психогімнастика.
Гра «На лісовій галявині».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрацію із зображенням літа.
— Розгляньте малюнок. Яка пора року зображена? Чому ви
так вважаєте? Що відбувається влітку в природі? Подивіться:
77
на лісову галявину прибігли білченята. (На фланелеграфі викладаються п’ять білочок і чотири горішки.)
— Скільки білочок на галявині? (П’ять.)
— Кожна білочка взяла по одному горішку. Чи вистачило
білочкам горішків? (Ні.)
— На скільки горішків менше, ніж білочок? (На один.)
— Що треба зробити, щоб білочок і горішків стало порівну?
(Додати один горішок.)
— Скільки стало білочок і горішків? (Порівну.)
— Одна білочка втекла. Чого більше тепер? (Горішків.)
— На скільки? (На один.)
— Що треба зробити, щоб предметів знову стало порівну?
(Прибрати один горішок.)
3.
Гра «Стільки ж».
Вихователь прикріплює на фланелеграфі ілюстрацію «На
лісовій галявині».
— Розгляньте малюнок. Скільки метеликів зображено?
(Один.)
— Покладіть над червоною смужкою одного метелика.
— Скільки ягід? (Дві.) Покладіть під червоною смужкою
дві ягоди.
— Скільки квіток? (Три.)
— Покладіть під синю смужку три квітки. Поставте біля
кожного предмета потрібну цифру.
— Яку цифру ви поставили біля метелика? (1.) Чому?
(Метелик один.)
— А біля ягід? (2.) Чому?
— А біля квіток? (3.) Чому?
4.
Фізкультхвилинка.
Дітям пропонується звуками імітувати дзижчання комарів,
потім руками показати, як їх можна ловити біля різних частин
тіла.
Наприклад: за сигналом «Комарики над головою!» діти
плескають у долоні над головою; «Комарики біля вуха!» — відповідно плескають у долоні біля вуха тощо.
5.
Гра «Пори року».
Вихователь вивішує ілюстрації пір року: зими, весни, літа,
осені; далі читає вірш про якусь пору року, а діти мають підійти до відповідної ілюстрації.
78
В небі сонечко яскраве,
В травах — коники,
А у лісі кучерявім
Дзвонять дзвоники.
Схожа вродою із сонцем
Кожна квіточка.
Стигне вишня під віконцем.
Літо... Літечко!
Л. Савчук
Знаю я: весна настане.
З хмари сонечко прогляне,
Землю-матінку пригріє.
Степ кругом зазеленіє.
П. Копельгородський
Прийшла до нас бабуся
У білому кожусі.
Поля причепурила —
Пухнастим снігом вкрила.
Вгадайте, хто вона,
Бабуся чепурна.
Г. Зралко
Уже в саду осінньому
Гуляє листопад,
І літо не повернеться
Не вернеться назад.
М. Сингаївський
6.
79
Підсумок заняття.
— Які пори року ви знаєте?
— Що буває влітку?
ДОДАТОК
Зразки проведення психогімнастик
Гра «Ау!»
— Сьогодні ми вирушаємо до лісу. Дорога далека, і щоб
ніхто не загубився, ми гратимемо в гру «Ау!».
Діти беруться за руки й ходять по колу, повторюючи за
вихователем:
А ми у гай ходили
По квіточку рясну.
І щоб не загубитись,
Гукали всі: «Ау!».
Гра «Сніжинки й вітер»
Діти стають у коло й беруться за руки. За сигналом дорослого: «Вітер подув сильний-сильний! Розлетілися сніжинки!» —
діти розбігаються в різних напрямках, кружляючись. За сигналом: «Вітер стих! Повертайтеся, сніжинки, у кружок!» — діти
стають у коло й беруться за руки.
Гра «Веселі ручки»
— Ми вже знаємо, що наші ручки багато чого вміють (малювати, ліпити...). А сьогодні наші ручки — стрибунці. Потремо
долоньки одну одною, зігріємо їх. Плиг — ручки стрибнули на
голову. Покажіть, як вони це зробили. А що у вас є на голові?
(Волосся.) Погладьте його. Плиг — ручки стрибнули на вушка.
Торкніться своїх вух. Плиг — ручки забралися на наші щічки. Ніжно погладьте їх. Плиг — ручки стрибнули на животик
і побігли по ньому. Постукаймо пальчиками по животику. А тепер ласкаво погладьте животик зверху вниз, знизу вгору, ніжно
поплескайте по ньому.
Гра «Маленький їжачок»
— Уявіть, що кожний із вас маленький їжачок. (Діти виконують рухи відповідно до тексту.)
В мене шубка з колючок,
В мене сіра спинка,
Ніс, як гарний п’ятачок,
Очі — намистинки.
Здогадався, мабуть, всяк,
Що звуть мене їжак.
80
Гра «Жовте листя»
Діти стоять у колі.
— Друзі, хто з вас знає, що таке листопад? Що робили
листочки перед тим, як упасти з дерева? (Росли, гойдалися,
шелестіли.)
— Уявіть, що ваші руки (долоні) — це листочки. Зробіть
листочки твердими, тугими, напруженими. А тепер розслабте
руки, покажіть, як гойдаються листочки на вітрі, як вони тремтять, коли холодно. Подув сильний вітер, і листочки почали
падати на землю, кружляючи.
Жовта осінь походила,
Жовте листя розгубила.
Ми листочки назбираєм
І в пучечки поскладаєм.
Хай із нами під дубочком
Закружляють у таночку.
Гра «Кулька-подарунок»
Діти сідають в коло на килимку. У вихователя в руках
«кулька-подарунок». Діти передають її одне одному, привітно
дивлячись в очі, посміхаючись і говорячи, наприклад: «Візьми,
Сергію, кульку». Дитина, яка одержує кульку, має відповісти:
«Дякую, Світланко, за кульку»,— й передати її далі по колу.
Гра «Сонячний зайчик»
Вихователь пропонує дітям сісти на килимок.
— До нас у гості завітав «сонячний зайчик». Він хоче по­
гратися з вами. Він бешкетник і непосида. Ось «сонячний зайчик» зазирнув вам у вічі. Заплющте їх. Він побіг далі по личку,
ніжно погладьте його долоньками: ось він на чолі, на носі, на
ротику, на щічках, на підборідді. Гладьте його акуратно, щоб
не злякати. Тепер він перебрався на шию, ручки, животик,
ніжки... Подружіться з ним.
Гра «Мишеня в дорозі»
Діти разом із вихователем стають у коло.
— Уявіть собі, що м’ячик — це мишеня. (Якщо не знайшлося іграшки мишеняти.) Воно живе зі своїми батьками, сестричками й братиками. Одного разу мишеня вирішило прогулятися. Рано-вранці воно прокинулося й вирушило в дорогу.
Мишеня йшло повільно, не поспішаючи (м’яч або іграшку
повільно, обережно передають по колу). Мишеня вийшло на
галявину й вирішило побігати (м’яч передається швидко, але
81
акуратно). Мишеня втомилося, лягло відпочити (той, у кого
в руках м’яч, погойдує його в руках). Настав вечір, і мишеняті
час вертатися додому. Воно вирушило назад. Спочатку пішло
повільно, потім швидше, а потім побігло. (М’яч передають з відповідною швидкістю.) А ввечері вдома мишеня всім розповіло,
що воно побачило під час своєї мандрівки. (Можна запропонувати дітям розповісти, що побачило мишеня.)
Гра «Стежка»
Діти йдуть за вихователем по колу й долають уявні перешкоди.
— Ми потрапили в осінній ліс. Ідемо тихенько. Навколо
кущі, дерева, під ногами шарудить листя. Ось перед нами струмок, через нього прокладено місток із поруччям. Обережно йдемо
по містку, тримаючись за поруччя. Раптом пішов дощ, з’явилися
калюжі. Щоб не намочити ноги, переступаємо через них. Дощ
закінчився, визирнуло сонечко. Ми зупинилися погрітися
в його променях. Раптом щось шурхнуло. Дивіться: це їжачок.
Гра «Умілі ручки»
— Давайте сядемо на килимок. Покажіть мені свої ручки.
Що вміють робити наші ручки? (Малювати, тримати ложку,
застібати ґудзики тощо.) А сьогодні ми станемо столярами.
(Діти виконують рухи відповідно до тексту.)
Столяри-молодці
Тешуть столики й стільці,
Пилочками чики-чики,
Молотками туки-туки.
Чик-тук-туки. Чик-тук-туки.
В нас до праці здібні руки.
Гра «Дзеркало»
— Друзі, хто розповість, навіщо нам потрібне дзеркало?
(Відповіді дітей.) А ще дзеркало нам потрібне для того, щоб
ми зустрілися зі своєю посмішкою.
— Візьміть дзеркало (або підійдіть до дзеркала). Знайдіть
у ньому свою посмішку. Розгляньте її. Скажіть, на що схожа
посмішка? (Відповіді дітей.)
Гра «Привітаємося»
— Друзі, хто розповість, як ми звичайно вітаємося. (Від­
повіді дітей.) А сьогодні я вам розповім, як іще можна вітатися.
82
Вихователь демонструє кілька способів «вітання»: долонями,
плечима, ніжками, носиками тощо. Діти вітаються одне з одним різними способами.
Гра «Квіточки»
— Станьмо всі в коло. Покажіть мені свої ручки. Уявіть,
що це квітки. (Діти виконують рухи відповідно до тексту.)
Червонесенькі квітки
Розтулили пелюстки,
Вітерець легенько дише,
Квітоньки колише.
Червонесенькі квітки
Постуляли пелюстки,
Тихо засинають,
Голівки стуляють.
Гра «Сніжинки й вітер»
Вихователь пропонує дітям перетворитися на сніжинки
й погратися з вітерцем. Діти виконують рухи за текстом.
Пада, пада, пада сніг
І лягає біля ніг.
Вітерець легкий літає
І сніжинки підіймає.
Ось вони усі гуртом
Закружляли за вікном.
Ми також часу не гаєм,
Разом з ними покружляєм.
Підіймемось вгору всі
І присядем до землі.
Гра «Умілі рученята»
— Давайте всі разом станемо в коло і згадаємо, що вміють
робити наші ручки. (Малювати, лічити, будувати з піску бу­
динок, одягати речі тощо.) Уявіть, що ми будівельники. Наші
ручки будуватимуть будинок.
Будівельники-майстри із діток виходять,
Он який високий дім з кубиків виводять!
Кубик на кубик, кубик на кубик —
Це вже гараж для машин наших буде!
Лариса Титаренко
Гра «Стежка»
Діти беруть один одного за руки і йдуть ланцюжком по кімнаті, повторюючи слова за вихователем.
83
По долині ми гуляєм,
Все навкруг ми розглядаєм.
Праворуч ліс, а зліва поле,
Унизу іскриться море,
В небі сонечко сіяє.
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Будем дружними зростать.
Гра «Повітряна кулька»
— Станьмо всі в коло. Уявіть, що наш животик — це
повітряна кулька. Зараз ми разом будемо її надувати і здувати.
— Покладіть руку на живіт. Кулька зараз не надута. Тепер
набираємо в неї повітря, робимо глибокий вдих, надуваємо животик. Відчуваєте, як росте наша повітряна кулька? А тепер
зробимо видих — кулька здулася. Відпочинемо трохи, потім
знову надуємо кульку.
Гра «Город»
— Розташуйтеся зручно на килимі. Уявімо, що ми овочі
на грядці у городі. Кожний уявіть себе морквиною, огірком,
помідором тощо.
Діти слухають розповідь вихователя і виконують рухи відповідно до тексту.
— Світить ласкаве сонечко. Покажіть, як ваші голівки повертаються слідом за ним. Подув вітерець і розгойдав овочі.
Раптом з’явилися хмари, загримів грім — всі трохи злякалися.
А коли впали перші крапельки дощу, навпаки, — зраділи. Дощ
був теплий. Вітерець розігнав хмари, й знову визирнуло сонечко. Овочі скинули з себе крапельки й повернули до сонечка свої
обличчя. Вони посміхаються сонечку.
Гра «Зернятко»
Діти стають у коло, взявшись за руки. Вихователь за допомогою лічилки обирає дитину, яка буде «зернятком». «Зернятко»
присідає всередині кола.
— Діти, підніміть разом руки вгору, щоб сонечко зігріло
зернятко. Тепер опустіть руки вниз, щоб дощик напоїв його.
(Рухи виконуються 2—3 рази.)
Після цього діти повільно сходяться всередину кола до
«зернятка» і розходяться від нього, промовляючи: «Рости, виростай, швидше сили набирай!». Дитина всередині поступово
підводиться, потім піднімає руки вгору. Наприкінці вправи
діти хором запитують: «Що виросло із зернятка?» Дитина, яка
стоїть у центрі, називає якусь рослину, кущ або дерево.
84
Гра «Сонечко»
Гру найкраще проводити в колі.
Прилетіло сонечко
На мою долонечку —
(Діти простягають руки вперед.)
Крильця червоненькі,
Цяточки чорненькі.
(Погладжують себе по боках.)
По всіх пальчиках ходило,
З мізинчика полетіло.
(Загинають пальчики.)
Тексти казок для використання на заняттях
Три ведмеді
Жила собі дівчинка. От якось пішла вона до лісу та й заблукала. Раптом бачить — стоїть хатинка, двері відчинені...
Вона й увійшла.
А жили там три ведмеді: ведмідь-тато — Михайло Іванович,
ведмедиця-мама — Настасія Петрівна. І малесеньке ведмежатко — Михасик. От тільки ведмедів на той час не було вдома.
Вони пішли гуляти лісом.
Зайшла дівчинка до першої кімнати — їдальні — та побачила на столі три миски з юшкою. Перша, дуже велика миска,
була Михайла Івановича. Друга, менша, — Настасії Петрівни.
А третя, синенька мисочка, — Михасикова. Біля кожної миски — по ложці: велика, середня й маленька.
Дівчинка взяла найбільшу ложку й покуштувала з найбільшої миски; потім взяла середню ложку й покуштувала
із середньої миски; а тоді узяла маленьку ложечку й зачерпнула із синенької мисочки. І Михасикова юшка видалася їй
найсмачнішою.
Біля столу стояли три стільці: величезний — Михайла
Івановича, менший — Настасії Петрівни, а третій, малесенький, — Михасиків.
Вилізла вона на найбільший стілець і впала; сіла на середній — на ньому було незручно; сіла на найменший стільчик
і засміялася — там було саме по ній. Взяла вона синеньку мисочку на коліна й стала їсти. З’їла всю юшку й почала гойдатися на стільці. Стільчик проломився, і дівчинка впала.
Потім скочила на ноги, підняла стільчик та ступила до
спальні. Там стояли три ліжка: велике — Михайла Івановича,
середніх розмірів — Настасії Петрівни та третє, зовсім
маленьке, — Михасикове.
85
Дівчинка лягла у найбільше — надто просторо; лягла в середнє — так само, до того ж надто високо; лягла в маленьке —
ліжечко виявилось якраз по ній, і вона заснула.
Тим часом ведмеді повернулися з прогулянки додому
й зібрались обідати.
Великий ведмідь узяв свою миску, поглянув і заревів страшним голосом:
— Хто сьорбав із моєї миски?!
Настасія Петрівна поглянула на свою миску й собі заревіла:
— Хто сьорбав із моєї миски?!
А Михасик побачив свою порожню мисочку та запищав тонким голосом:
— Хто сьорбав із моєї миски та й усе висьорбав?!
Михайло Іванович поглянув на свій стілець і заревів страшним голосом:
— Хто сидів на моєму стільці й зсунув його з місця?!
Настасія Петрівна поглянула на свій стілець і теж
заревіла:
— Хто сидів на моєму стільці й зсунув його з місця?!
Михасик же, поглянувши на свій зламаний стільчик,
пропищав:
— Хто сидів на моєму стільці й зламав його?!
Ведмеді увійшли до спальні.
— Хто лягав на мою постіль і зім’яв її?! — заревів Михайло
Іванович страшним голосом.
— Хто лягав на мою постіль і зім’яв її?! — заревіла
й ведмедиця.
А Михасик підставив ослінчик, поліз до свого ліжечка й запищав тонким голосом:
— Хто лягав на мою постіль?!
Аж раптом побачив там дівчинку. Він заверещав так, ніби
його різали:
— Ось вона, тримай! Тримай, тримай! Ось вона! Ось вона!
Тримай!
Дівчинка як побачила ведмедів — вистрибнула з вікна та
втекла. Так ведмеді її й не наздогнали.
Ріпка
Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика-превелика. Став
дід ріпку із землі тягти: тягне-потягне — витягти не може.
Гукнув дід бабу на підмогу. Баба за діда, дід за ріпку, тягнутьпотягнуть — витягти не можуть,
Гукнула баба онуку. Онука за бабу, баба за діда, дід за ріпку, тягнуть-потягнуть — витягти не можуть.
86
Гукнула онука Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу,
баба за діда, дід за ріпку, тягнуть-потягнуть — витягти не
можуть.
Гукнула Жучка котика. Котик за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за ріпку, тягнуть-потягнуть — витягти не можуть.
Гукнув котик мишку. Мишка за котика, котик за Жучку,
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дід за ріпку:
тягнуть-потягнуть — витягли ріпку.
Колобок
Були собі дід та баба. Аж якось і каже дід до баби:
— Піди-но, стара, у комору, там побачиш короб, ти в ньому пошкреби та в засікові помети, дивись, набереться щось на
колобок.
Узяла баба пір’їну, у коробі пошкребла, по засікові помела,
і назбиралося борошна пригорщі дві.
Замісила борошно на сметані, зробила колобок, засмажила
на маслі та на віконце, щоб прохолов, поклала.
Колобок лежав, лежав, а далі взяв та й покотився з вікна
на лавку, з лавки на підлогу, підлогою до дверей, стриб через
поріг — і в сіни, із сіней на ґанок, з ґанку — у двір, з двору — за ворота, далі та далі.
Котиться колобок дорогою, йому назустріч зайчик:
— Колобок, колобок, я тебе з’їм!
— Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю:
Я колобок, колобок,
Мене в коробі шкребли,
По засікові мели,
Я у маслі пряжений,
В золоту скоринку ряджений,
Я від діда утік,
Я від баби утік,
А від тебе, зайчику, й поготів утечу!
І покотився дорогою — тільки зайчик його й бачив!
Котиться колобок навскоки, ноги в руки, руки в боки, аж тут
назустріч вовк:
— Колобок, колобок, я тебе з’їм!
— Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю:
Я колобок, колобок,
Мене в коробі шкребли,
По засікові мели,
Я у маслі пряжений,
87
В
Я
Я
Я
А
золоту скоринку ряджений,
від діда утік,
від баби утік,
від зайчика утік,
від тебе, вовчику, й поготів утечу!
І покотився дорогою — тільки вовк його й бачив!
І знов котиться він навскоки, назустріч йому ведмідь:
— Колобок, колобок, я тебе з’їм!
— Де тобі, клишоногому, мене з’їсти!
Я колобок, колобок,
Мене в коробі шкребли,
По засікові мели,
Я у маслі пряжений,
В золоту скоринку ряджений,
Я від діда утік,
Я від баби утік,
Я від зайчика утік,
Я від вовчика утік,
А від тебе, ведмедику, й поготів утечу!
І знову покотився — тільки ведмідь його й бачив! Котився,
котився, аж цього разу йому назустріч лисиця:
— Колобок, колобок, і куди це ти котишся?
— Кочусь доріжкою.
— А чула я, гарну пісеньку ти знаєш. Колобок і заспівав:
Я колобок, колобок,
Мене в коробі шкребли,
По засікові мели,
Я у маслі пряжений,
В золоту скоринку ряджений,
Я від діда утік,
Я від баби утік,
Я від зайчика утік,
Я від вовчика утік,
Од ведмедя утік
І від тебе, лисичко, теж утечу!
А лиса йому на те й каже:
— Ах, пісенька й справді чудова, тільки не всі слова в ній
я розібрала, бо недочуваю. Будь ласка, любий, сядь мені на носика та проспівай ще раз, голосніше!
Розчулився колобок із похвали, запишався й остаточно втратив обережність — в одну мить опинився на кінчику
88
­ исиччиного носа й заспівав свою пісеньку що є сили, аж очі
л
з утіхи замружив.
А лисиці, бач, знову не так.
— Колобок, колобок, сядь-но ближче, мені на язичок, і заспівай востаннє.
Колобок скотився лисиці на язик, а вона — гам! — і з’їла
хвастунця.
Заєць-хвалько
Жив собі заєць у лісі: влітку йому було добре, а взимку
погано — доводилося до селян у клуню ходити, овес красти.
Приходить він до одного селянина в клуню, а тут уже стадо
зайців. От він і почав хвастатися:
— У мене не вуса, а вусища; не лапи, а лапища; не зуби,
а зубища — я нікого не боюсь.
Зайці розповіли тітці вороні про це нахваляння. Тітка ворона пішла розшукувати зайця й знайшла під калиною. Він
налякався:
— Тітко вороно, я більше не буду хвастати!
— А як ти хвастаєш?
— У мене не вуса, а вусища; не лапи, а лапища; не зуби,
а зубища.
От вона його трішечки й полупцювала:
— Більше не хвастай!
Якось упала ворона з паркана, собаки на неї накинулися й
давай термосити, а заєць це побачив.
«Як би вороні допомогти?»
Вискочив на гірочку й сів. Собаки побачили зайця, кинули
ворону — та й за ним, а ворона знову на паркан. А заєць від
собак утік. Трохи згодом ворона знову зустріла цього зайця й
каже йому: «От який ти добряк: не хвалько, а смільчак!».
Вовк та семеро козенят
Жила-була в лісі коза. І було в неї семеро дитинчат. Часто
виходила коза шукати в борі корму. Як тільки вийде, козенята
замкнуть за нею хатинку, а самі нікуди не виходять.
Повернеться коза, постукає у двері й заспіває:
— Козенятка, дитинятка,
Відімкніться, відчиніться.
Ваша мама прийшла,
Молока принесла.
Біжить молоко по вим’ячку,
З вим’ячка на копитечко,
З копитечка на сиру землю!
89
Козенята відразу відімкнуть двері та впустять матір.
Вона погодує їх і знову піде до бору, а козенята замкнуться
міцно-преміцно.
А вовк усе це підслухав.
Виждавши час, він підійшов до хатинки й закричав своїм
товстим голосом:
— Козенятка, дитинятка, відімкніться, відчиніться. Ваша
мама прийшла, молока принесла...
А козенятка відповідають:
— Чуємо, чуємо — не матусин голосок! Наша матуся співає тонким голоском. Вовк пішов і сховався.
Ось приходить коза й стукає:
— Козенятка, дитинятка,
Відімкніться, відчиніться.
Ваша мама прийшла,
Молока принесла.
Біжить молоко по вим’ячку,
З вим’ячка на копитечко,
З копитечка на сиру землю!
Козенята впустили матір і розказали їй, як приходив до
них вовк і хотів їх з’їсти.
Коза нагодувала їх і, йдучи до бору, суворо-пресуворо наказала: коли прийде хтось до хатинки й почне просити товстим
голосом, того нізащо не впускати в двері.
Щойно коза пішла, вовк прибіг до хатини, постукав у двері
й почав наспівувати тонким голоском:
— Козенятка, дитинятка,
Відімкніться, відчиніться.
Ваша мама прийшла,
Молока принесла.
Біжить молоко по вим’ячку,
З вим’ячка на копитечко,
З копитечка на сиру землю!
Козенятка не впізнали вовчого голосу й відімкнули двері.
Вовк вбіг у хатину, роззявив свою широку пащу та й кинувся на бідолашних: кого не схопить, то проковтне — всіх
поїв. Уціліло тільки одне козенятко, і те в піч забилося.
Приходить коза. Скільки не співала — ніхто не озивається. Підійшла ближче до дверей і бачить, що вони не замкнені.
До хати — а там пустка. Заглянула в піч і знайшла одне козеня. Як дізналася коза про свою біду, сіла на лавку, почала
гірко плакати й голосити:
90
— Ой ви дитинятка мої, козенятка! Нащо відмикалися-відчинялися, злому вовку діставалися?
Почув це вовк, заходить до хатинки й говорить козі лукаво:
— Ех, кумо, кумо! Що ти на мене грішиш! Невже-таки
я оце зроблю. Ходімо в ліс погуляємо.
— Ні, куме, не до гуляння!
— Ходімо! — вмовляє вовк.
Пішли вони в ліс, у хащі знайшли величезну яму, а в тій
ямі розбійники недавно кашу варили, і залишилося в ній ще
багато гарячих вуглин.
Коза каже вовкові:
— Куме! Давай спробуємо, хто перестрибне через цю яму.
Почали стрибати. Вовк стрибнув і завалився в гарячу яму.
Черево в нього від огню луснуло, і козенята вибігли звідти та
стриб до матері.
І стали вони жити-поживати, мабуть, і досі живуть.
Коза-дереза
Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі
козу. Привіз її додому, переночували, а на другий день посилає
старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора
та й почав гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід
став на воротях у червоних чоботях та й питається:
— Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи
ти їла?
— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через
місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!
От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає,
та й прогнав його.
На другий день посилає другого сина — меншого. Пас, пас
хлопець її аж до вечора та й почав гонити додому. Тільки став
до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та
й питається:
— Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи
ти їла?
— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через
місточок та схопила кленовий листочок, бігла через гребельку
та вхопила води крапельку,— тільки пила, тільки й їла!
От дід і того сина прогнав.
На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу,
пасла увесь день, а ввечері тільки стала догонити до двору, а дід
уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається:
91
— Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи
ти їла?
— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через
місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку
та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла!
От той дід прогнав і бабу.
На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь
день, а ввечері жене додому, і тільки надігнав на дорогу, а сам
навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та
й питається:
— Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи
ти їла?
— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки бігла через
місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку
та вхопила водиці крапельку,— тільки пила, тільки й їла.
От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив* ніж
і став її різати.
Коза вирвалася та й утекла в ліс.
У лісі бачить коза зайчикову хатку — вона туди вбігла та
й заховалась на печі.
От прибігає зайчик, коли чує — щось є в хатці. Зайчик
питається:
— А хто, хто в моїй хатці?
А коза сидить на печі та й каже:
— Я коза-дереза,
За три копи** куплена,
Півбока луплена.
Тупу-тупу ногами,
Заколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобі й смерть!
От зайчик злякавсь, вибіг із хати та й сів під дубком.
Сидить і плаче. Коли йде ведмідь та й питається:
— Чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?
— Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці
звір страшний сидить?
А ведмідь:
— От я його вижену! Побіг до хати:
— А хто, хто в зайчиковій хатці?
* Висталити — наварити сталлю (для міцності).
** Копа — одиниця лічби грошей.
92
А коза з печі:
— Я коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена.
Тупу-тупу ногами,
Заколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобі й смерть!
Ведмідь злякався та й побіг від хати.
— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь.
От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде
вовк і питається:
— А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш?
— Як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй
хатці звір страшний сидить?
А вовк:
— От я його вижену.
— Де тобі його вигнати! Тут і ведмідь гнав, та не вигнав.
— А я вижену.
Побіг вовк до хати та й питається:
— А хто, хто в зайчиковій хатці?
А коза з печі:
— Я коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена.
Тупу-тупу ногами,
Заколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету—
Тут тобі й смерть!
От вовк злякався та й побіг від хати.
— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — дуже
боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика і питається:
— А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш?
— Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй
хатці страшний звір сидить?
А лисичка:
— От я його вижену!
93
— Де тобі, лисичко, його вигнати! Тут і ведмідь гнав — не
вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти!
— А я вижену!
Побігла лисичка до хати та:
— А хто, хто в зайчиковій хатці?
А коза з печі:
— Я коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена,
Тупу-тупу ногами,
Заколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобі й смерть!
От лисичка злякалась та й побігла з хати.
— Ні,— каже,— зайчику-побігайчику, не вижену — боюсь.
Пішов зайчик, сів під дубком і знов плаче. Коли це лізе
рак-неборак та й питається:
— Чого ти, зайчику-побігайчику плачеш?
— Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір
сидить?
А рак:
— От я його вижену!
— Де тобі його вигнати! Тут ведмідь гнав, та не вигнав,
і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти!
— А я вижену!
От поліз рак у хату й питається:
— А хто, хто в зайчиковій хатці?
А коза з печі:
— Я коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена.
Тупу-тупу ногами,
Заколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,—
Тут тобі й смерть.
А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та:
— А я рак-неборак,
Як ущипну — буде знак!
94
Та як ущипне козу клешнями!.. Коза як замекає, та з печі,
та з хати — побігла, тільки видно! То тоді зайчик, радий, прийшов у хатку, та так уже ракові дякує... Та й став жити у своїй
хатці.
Лебідь, щука та рак
Плавав лебідь на воді понад берегом, зігнувши шию, та дивився у воду. Пливла мимо щука, зупинилась і питає:
— Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка
замерзає?
— А навіщо тобі знати?
— Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом
доводиться задихатися без свіжого повітря.
— Я на зиму лечу звідси в теплий край, та і живу там до
весни.
— Візьми і мене із собою! — сказала щука.
— А чого ж, про мене — все одно, хочеш, так подамось
разом, веселіш буде.
Почув їхню розмову рак і каже:
— Візьміть і мене.
— Ну та що ж, хочеш, вирушай і ти з нами; гуртом веселіше буде; діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти.
Лебідь, бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють
і в повітрі літати.
Минуло літо, настала осінь, лебідь і каже:
— Ну, пора летіти у вирій, збирайтеся на завтра, після обіду рушимо в дорогу.
Щука сказала ракові. Рак подумав і каже:
— А як же ми, сестро, будемо на сухопутті жити без їжі?
Давай візьмемо із собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило
до теплого краю.
— А як же ми візьмемо? — спитала щука.
— Та давай складемо харчі на візок, впряжемось у нього та
подамось. Запросимо й лебедя за компанію, він нам допоможе,
втрьох потягнемо за собою харчі.
Рак і щука добули воза, насукали з трави посторонків* і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже:
— Ну, ви тут готові, а то я вже лечу!
— Готові, готові, тільки ти, будь ласкавий, допоможи нам
віз везти, давай ми всі троє впряжемось і подамося.
* Посторонок — ремінь, що з’єднує в упряжці хомут з орчиком (дерев’яним
або залізним валком).
95
— Добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив’язав
лебедя за ногу. Свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилась зубами.
— Ну, разом! Рушай!
Рак шарпнув назад, хвостиком замелькав, щука стрілою
розігналась у воду, на глибину, а лебідь, замахавши крилами, рвонувсь угору; обірвались усі посторонки, не дали возові
ходу.
Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав і судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре насміялись і немало
дивувались, чого рак і щука не за своє діло брались.
Використана література
1. Андриянова Т. Н., Гуткович И. Я., Самойлова О. Н. Учимся системно думать. — Ульяновск, 2000. — 52 с.
2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Наук. кер.
О.  В. Проскура, Л. П. Кочина, В. І. Кузьменко. — К.: Богдана, 2003.— 328 с.
3. Золотий колосок / Упор. Н. Дзюбишина-Мельник. — К.: Освіта, 1994. —
621 с.
4. Козлова С. А. Мой мир. — М.: Линна-Прес, 2000. — 224 с.: илл.
5. Крутій К. А., Маковецька Н. В. Подорож у довкілля. Методичні рекомендації для батьків і педагогів щодо ознайомлення дітей дошкільного віку із
довкіллям. — Запоріжжя: ТОВ « ЛІПС ЛТД», 2003. — 136 с.
6. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку.— К.: НДІ педагогіка
України, 1991. — 198 с.
7. Попова Т. И. Мир вокруг нас. — М.: Линна-Прес, 1998. — 192 с.
8. Українське народознавство в дошкільному закладі // За ред. А. М. Богуш. —
Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2001. — 68 с.
9. Фопель К. С головы до пят: Подвижные игры для детей 3—6 лет. — М.:
Генезис, 2005. — 143 с.
10. Хухлаева О, В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Тропинка к своему Я. —
М.: Генезис. 2005. — 175 с.
96
Скачать