Загрузил trifolium

malatya-Trifolium

Реклама
G@@G
-ssdffi
UflfIflZO
v,{.rvrvr{'.Ift,I.u
l51H5NlH
tf
nl'1ln108
ts tl't n)tv t I
l st lts ulA
o1^lN4
,+nnn'?
AUE-:
:o-
SiSTEMAT|KBOTANiK
P/r0r
ic A\ADoLU
EeRfLTiLERi\iN
KoRoLoJisi
Gill Tarmc arr,OzerYrlmazr.RuziyeGijna)
ciiniil Kaynakr,OsmanBenliogluz,
ren
fdebiyat
Faltihe'i.BiyolojrBdliimtj.
GorilKle.Bur5J.
Uniwr,iresi.
'Uludag
FenLdebrlJr
l- ulre'r.BrloloJr
Bolumu.
Kulah)I
'Dumluprnar
Univer.ile.i.
ylllarlndaOfla AradolubitlgesDden
loplanmrv(grclti iJmeklcriirzernde)ap,lanekoloiik.ko
Bu calqma,1996-2001
4 familyadan5 .!rse a'r
rrljL,ma ve Sitzlemlere
dayanaralhazrlanmlllr. CalltmasoNnda aralnma bitlg€slade
sapldm$t,r.Belirlen€n.greiti taksonlannm
bdlgedekiyayrl\lar hdita iizerjndegdsterilmis
taksoouryayrl$ gijsterdiEi
ycrindeyapllangitzlemlere
dayandakekolojikdzellikle.ibelidilmi$ir.
P^t)2
TORKiYE.NIN KUZEYBATISI'NDAN,i',,m (LINACEAE),a AiT YtrNi BiR TAKSON
Gitniil Kaymk, OzerY ixraz
F€nEdebiyatFakiiitesi,
BiyolojiBolilmii,Gorilkle,Bursa
UludagUniversiiesi,
Tij*iye den (A2 Bu$a) f/r rtu tlonphrlicutu(Boiss) Podp! (L n.eede)aiL,efi bf a\rut \Llnun Nnt)htlcurt
Podp subsp.otn,t.",r G.KaynatelO.Y'lnz) lznmlann$tt.
P/103
Rosdsp. iNTRODUKSiYONU
GAZiANTDPUNivERsiTtrsiBOTANiKBAHCESINE
FatihYayla,YusufZ€ynalov
Gaziantep
Unlversiiesi
FenEdebiyai
Fakiiltesi
BiyolojiBbliinii.27310.
Gaziantee
yabdi eiil tiir ye
Mdn 2000Mart 2002tarihl€riffarnda Bakn Bolanikbahresive Grziutep ili ve eevrcsinden
Lohumleya felik olarakgetirilipGuidtep Udv.sitesi Botuik Baheesin€
inhodukiyoruyaprln{tr. Bu gnnekadar
12, Gaziantep.
ili ve gevresinden
ise 36 itmek yabmi gni tnr ve getdi getirilmiilif. Bakil
Botmik Baheesinden
Bahqesinden
a|nan iirn€klerden
9lanesitohum,3 lan€sicmlr, Guiantepili ve e€vrcsinden
toplane drneklerden
28
gctirilentjmeklerden5 ayn ttir lethrs edi
tohum,8 lanesicaill olarakgetirilmigir.Bakii BotanikBahgesinden
geli.ilcn omeklerden7 ali lur teghisedilinitii.. Balen GazianiepUniveEitcsi
Guiantcp ili ve eevresinden
llaheesinde
te$isi yapnmrt9 farkl yabanigijltnr ve ceridibulunnaktadtr.
Terhisiyapan dmeklerinisiolei listelema
RaM af..liaho Ftejs., Rosa cabina L.. Rosa chinensi.t Ja.E.. Rasa Joetida tletm., Rasa haetuisrhaerica Hen.tnrltiflora'rhnb.. Rosa tubisihasdL..Rosa spinosissihaL., Rosa tonatosa Sm..
Pt104
TI'IRKiYE, NiN ENDEMJ]< TnifoTiunL, (F ABKEAd)
Mustafr Keskin
Ankara
Milli EEitimBakanlrgr,
TURLERi
Tnfuliu'nL. .insi lqerdi!1103l{jr ile Fabaceae
familya$nDen dnemlicinslednden
biridi..T0r sayrsrA,t/asatu! c,
sonragelneldedir.Florumza ka)rrhend€mrktaksonsaytgl5 adetif. ?i rtsrer.drr Viv. subsp.Itdflid rll (Clem)
\at. srdndifoliu,t A. s. Ertekin& H. Akbay'ntalsonu c2 MuSla' dd yeni oltuak lanmlanmDkenbu guliyndlz
,iszrcdnr Viv. Subsp.perliralii (Clem.)Aok oe altlii.ijnih sinonimioldrakkabuledilui$tn.Floramrzda
sadecckil
da toplddtgl npor edilh\Lir I sl
dme-Einden
b'linenr. ,at"azi.d Kalhelsontu.ihun Israilve Avusturalya'dan
Ayncahentizbir kay,Lbulunm
L ile eokyakmalmbadr. Bu t$. mullakakendiiginderevizeedilmesigereknektedir.
ftAnc|r'r. pnnonicud lNq Subsp.elo'satuu (willd.) zoharytaksonumuhLemelen
endemikdegildn.Anadolunu!
y.ri.dc )raygDbir rdnr.t .4!d4r4l, Boiss.tiirii ltalya dan dd raporcdiln€klebirliktebu kayrtlok riiphclidir.
T,iJoh. tiirlerininkesin saylsrgdzlemlerinegiJredaha bilDt
dolNlanndnu lahsllnaktadr. Ulkerr.izneki
OzellikleTiirkiye nin yiiksekkesinrlerdeki
Z/'tuliuu flor6' ara$nlnaldtr. Aynca Yundistan ve Bulgaristan'd.)
atttt T hdrtian Schtebet.
T. fclzndyr{rlVddd gibi tiderin de 6z€UiklcTrakya'dabulundugu
sanrlm.ktadtr.
lle ki
ile kan$ialabilir.Kesinteihisilii pod.podunsaprvc stil bolu gibi kdakterler€
t .d'rl,.$/. Schreber
diutat cdilmelldir
P/10s
TUz GOLI] HAVZASINDAKi BAZI SULAK ALANLARDA BULUNAN VE TiJRKiYtr iciN YENi
KA\ lT oLq\ ad.i/rariopbrd
(DiATo\41i YFLERi
Aydm Akbulut
Haceuepe
Universitesi
FenBilir eri EnstilijsiiqevreMijhendisligi
AnabiLim
Dalr06532Beytepe-Ankara
'Iuz Gdlli Havzdl sulakalaDekosisl€miacs'ndan cok lbrkl d&liikled bir eada banndtrd 9ok itnomlibir aledr. Ha\
Tuz Gollr.Llidan| LlaraiColij, T
tuzlu. acr ve tidlsu ekosistenlerinesaniDbir cok sulakale mevcuttur.Bunlardan
126
Скачать