Uploaded by Света Бошкова

оптим.файл ДИПЛОМ (Петривной Д.І.)

advertisement
ЗМІСТ
С.
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Розділ 1 Визначення,поняття та характеристика моніторингу довкілля . . . . . . . 5
1.1. Історичні аспекти формування поняття «моніторинг довкілля» . . . . . . . . . . 5
1.2. Етапи формування моніторингу довкілля як системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.3. Фактори, які повинні досліджуватись в системі моніторингу . . . . . . . . . . . . 7
Розділ 2 Сучасні підходи, методи та принципи моніторингу . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.1. Класифікація систем моніторингу довкілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.2. Державна програма моніторингу довкілля України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Розділ 3 Технологічне забезпечення моніторингу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1 Моніторинг атмосферного повітря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2 Моніторинг водного середовища (поверхневих вод) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Моніторинг грунтів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.4. Сучасні прилади визначеня параметрів стану НС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
№
Перелік джерел посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Розділ 4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях . . . . . . . . . . . . . . . 66
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
Вип Арк
№ докум. Підп. Дата
Петривной
Розроб
м
Технологічне забезпечення
Перев. Сидоренк
моніторингу параметрів НС
.
о
Н.Конт Васькін
Затв. Пляцук
р.
Літ. Аркуш Аокушів
1
77 1
СумДУ, ф-т ТеСЕТ
гр. ТС-61
ВСТУП
Зміни у навколишньому середовищі відбуваються під впливом природних
і зумовлених діяльністю людини біосферних факторів. Пізнання цих змін
не можливе бе з виокремлення антропо генних процесі в н а фон і природних, для
чого і організовують спеціальн і спостереження з а різно манітни ми параметра ми
біосфери, як і змінюються внаслідок людської діяльності. Саме у спостереженн і
з а довкіллям, оцінюванн і його фактичного стан у, прогнозуванн і його розвитк у
поляга є сутність моніторингу.
З а міжнародним стандартом (СТ ІСО 4225-80 «Якість повітря. Загальн і
аспекти. Термінологія.»), моніторинг – це багато разове вимірювання для
спостереження з а зміна ми будь-якого параметр а в певном у інтер вал і часу;
систем а
довготривалих
спостережень,
оцінювання,
контр олювання
і
прогнозування стан у і зміни об’єктів. Це й термін було запропоновано
напередодн і проведення Стокгольмської конференції ООН з навколишнього
середовищ а у 1972 р. н а противаг у (або н а доповнення) до термін у «контроль».
активних
Інв.№подл.
ді й,
таких
як
оцінювання,
прогнозування,
розроблення
природоохоронних рекомендацій.
Моніторинг довкілля – систем а спостереження і контр олю з а природни ми,
природно-антропогенни ми комплекса ми, процеса ми, що відбуваються у них,
навколишнім середовищем загалом з метою раціонального використання
природних ресурсі в і охорони довкілля, прогнозування масштабі в не минучих
№
змін.
Метою моніторинг у довкілля є екологічне обґрунтування перспекти в т а
удосконалення систе ми моніторинг у навколишнього середовищ а, оцінювання
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Крім спостережень і отримання інформації, моніторинг передбача є і елементи
фактичного
і
прогнозованого
його
стану;
попередження
зниження
біорізноманітност і екосистем, порушення екологічної рівноваги у довкілл і,
погіршення умо в життєдіяльност і людей.
72
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
2
Предметом моніторинг у довкілля як науки є організація і функціонування
систе ми моніторинг у, оцінювання і прогнозування стан у екологічних систем, їх
елементі в, біосфери, характер у вплив у н а них природних і антропо генних
факторів.
Об’єкта ми моніторинг у довкілля, залежно від рівня т а мети досліджень,
можуть бути:
– навколишн є середовище;
– його елементи (атмосферне повітря, поверхнев і й підземн і води,
ґрунтови й і рослинни й покриви, екосисте ми, їх абіотичн і і біотичн і складов і,
біосфера);
– джерел а вплив у н а довкілля.
Моніторинг довкілля передбача є виконання таких загальних завдань:
— спостереження з а фактора ми вплив у н а навколишн є природне
середовище і з а його станом;
— оцінювання фактичного стан у довкілля;
— прогнозування стан у навколишнього природного середовищ а і його
— дослідження стан у біосфери, оцінювання й прогнозування її змін;
— визначення обсяг у антропо генної дії н а навколишн є природне
середовище;
—
Інв.№подл.
встановлення
факторі в
і
джерел
забруднення
навколишнього
природного середовища;
— виявлення критичних т а екстремальних ситуаці й, що порушують
№
екологічн у без пеку.
Необхідність
виконання
цих
завдань
зумовлю є
певн у
структур у
моніторинг у (рис.1.1).
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
оцінювання;
Систем а моніторинг у може охоплювати:
– локальн і райони – локальни й і регіональни й моніторинги;
– окрем і держави – національни й моніторинг;
73
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
3
– Землю загалом – глобальни й моніторинг.
Моніторинг є важливою складовою систе ми управління якістю довкілля.
Інформація про його стан і тенденції змін є основою розроблення заході в з
охорони природи, враховується вон а і при плануванн і розвитк у економіки.
Результати оцінювання наявного і прогнозованого стан у біосфери визначають
Інв.№подл.
№
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
комплекс вимог до підсистем спостережень.
74
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
4
РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
1.1.Історичн і аспекти формування поняття «моніторинг довкілля»
Термін «моніторинг» (від латинського monitor – то й, що нагляда є, нагаду є,
спостерігає) виник перед проведенням Стокгольмської конференції ООН з
навколишнього середовищ а (Стокгольм, 5 -16 червня 1972 р.).
Формуванню наукових осно в сучасного моніторинг у навколишнього
середовищ а були присвячен і роботи академік а І. П. Герасимов а (Герасимо в,
1975, 1976) і професор а Ю. А. Ізраеля (Ізраель, 1984), в яких розроблен і основн і
принципи формування систе ми екологічного моніторинг у, а також частково
показан і міжнародн і аспекти глобальної систе ми моніторингу.
Моніторинг довкілля в сучасном у розумінн і можн а розглядати як
аналітично-інформаційн у систем у, як а охоплю є так і основн і напрями:
окрем і елементи довкілля;
2) оцінювання т а аналі з фактичного стан у всіх складових довкілля;
3) прогнозування стан у довкілля т а оцінювання цього стану;
4)
Інв.№подл.
забезпечення
науково-інформаційної
підтримки
прийняття
управлінських рішень.
Таким чином, систем а моніторинг у довкілля – це систем а спостережень,
№
збирання, оброблення, передавання, збереження т а аналіз у інформації про стан
довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих
рекомендаці й для прийняття рішень про запобігання не гативним змінам стан у
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
1) спостереження з а станом довкілля й з а фактора ми, як і впливають н а
довкілля т а дотримання вимог екологічної без пеки [4].
1.2.Етапи формування моніторинг у довкілля як систе ми
75
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
5
Очевидно,
що
для
правильної
організації
управління
якістю
навколишнього природного середовищ а не обхідною умовою є формування
повноцінної систе ми моніторингу.
З а допомогою систе ми моніторинг у виявляються критичн і ситуації,
виділяються критичн і фактори вплив у і найбільш чутлив і до вплив у елементи
біосфери. У процес і здійснення моніторинг у важливо отримати дан і як про
абіотичн у складов у середовищ а, так і про стан біоти, а також отримати
інформацію про функціонування екосистем т а реакції екосистем н а можлив і
збурення.
Універсальним підходом до визначення структури систе ми моніторинг у
антропо генних змін навколишнього природного середовищ а є його розподіл н а
основн і блоки: «Спостереження», «Оцінк а фактичного стану», «Прогно з стан у
довкілля»,
«Оцінк а
прогнозованого
стану»
та
«Підтримк а
прийняття
№
Загалом, до блокі в оцінювання час то відносять процедури аналіз у й
обробки даних спостережень, а до блок у прогнозування – процеси моделювання
змін стан у довкілля.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
управлінських рішень» (рис. 1.2).
Блоки «Спостереження», «Оцінк а фактичного стану» і «Прогно з стан у
довкілля» тісно пов’язан і між собою, оскільки прогно з стан у навколишнього
середовищ а можливи й лише з а наявност і достатньої інформації про його
76
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
6
фактични й стан (прями й зв’язок). Прогно з, з одного бок у, ма є враховувати дан і
спостережень т а закономірност і зміни стан у природного середовищ а, а з іншого
бок у – спрямованість прогноз у, значною мірою, повинн а визначати структур у і
склад мереж і спостереження (зворотни й зв’язок).
Дан і,
що
характеризують
отриман і
стан
в
результат і
навколишнього
спостережень
природного
чи
прогноз у
середовищ а,
та
повинн і
оцінюватись в залежност і від того, в які й галуз і людської діяльност і вони
використовуються (з а допомогою спеціально вибраних чи розроблених
критеріїв). Так а оцінк а повинн а забезпечувати, з одного бок у, визначення
збиткі в від вплив у відповідної діяльност і, а з другого – давати змог у
оптимізувати людськ у діяльність з урахуванням наявних екологічних резервів.
При таких оцінках обов’язковим є визначення допустимих навантажень н а
навколишн є природне середовище з урахуванням інтегральних характеристик і
показників.
Безпосередн є визначення таких показникі в є певним етапом оцінювання
стан у довкілля, оскільки в результат і таких вимірювань можн а відповісти н а
антропо генних навантажень не обхідно виходити з екологічного резерв у даної
систе ми т а інтер вал у допустимих коливань її стану. Важливо при цьом у
пам’ятати про біологічн у стійкість систе ми т а враховувати залежність між
збурення ми т а ефекта ми, як і виникають під дією цих збурень. При визначенн і
екологічного резерв у екосисте ми не обхідно добре знати т а вміти виявляти
критичн і фактори антропо генних збурень т а критичн і елементи біосфери, впли в
№
н а як і може призвести до різких змін у природном у середовищ і [5].
1.3. Фактори, як і повинн і досліджуватись в систем і моніторинг у
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
питання про його стан. При визначених допустимих для екосисте ми
Як
відомо,
комплекс
антропо генних
факторі в
(рис.
1.3)
дуже
різно манітни й – це і забруднення природного середовищ а різни ми речовина ми,
і фізични й впли в, яки й порушу є природне покриття планети, і вилучення
77
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
7
поновлюваних і не поновлюваних ресурсі в тощо. Вивчення т а оцінювання
не гативних наслідкі в антропо генних збурень з метою їх попередження або
зменшення збиткі в є винятково важливою задачею як для оптимізації
економічної діяльност і, так і для збереження довкілля т а здоров’я населення.
Більш складни ми є пробле ми, пов’язан і з і значни ми антропо генни ми
збурення ми, як і характеризуються масштабністю виявлених змін т а ефекті в (аж
до глобального охоплення), а також значною інерційністю т а гостротою
не гативних наслідків. Це, в перш у черг у, аерозол і антропо генного походження,
як і впливають н а змін у радіаційного баланс у атмосфери. Іригаційн і споруди,
урбанізація т а зменшення площ зелених насаджень призводять до суттєвих змін
альбе до підстилаючої поверхні. Появ а нафто вих плівок в океан і порушу є
енерго- т а газо обмін 10 між океаном і атмосферою. Перелік подібних проблем
Інв.№подл.
№
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
можн а продовжувати т а продовжувати [6].
78
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
8
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНІ ПІДХОДИ, МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ
2.1. Класифікація систем моніторинг у довкілля
Постанов а Кабінет у Міністрі в України від 23 вересня 1993 р. № 785
«Положення про державни й моніторинг навколишнього середовища» (як а,
однак, вже втратил а чинність) визначал а так і види моніторинг у довкілля в
Україн і, як і стали загальноприйнятими: загальни й (стандартний), оперативни й
(кризовий), фонови й (науковий).
Загальни й (стандартний) моніторинг — це оптимальн і з а кількістю
параметрі в спостереження н а пунктах, об'єднаних в інформаційно-технологічн у
мереж у, як і дають змог у н а підстав і оцінки т а прогноз у стан у довкілля
регулярно розробляти управлінськ і рішення н а всіх рівнях.
Оперативни й (кризовий) моніторинг — це вивчення спеціальних
об'єкта ми, джерела ми підвищеного екологічного ризик у в окремих регіонах, як і
визначено як зони надзвичайної ситуації, а також у районах аварі й з і
шкідливи ми
Інв.№подл.
екологічни ми
наслідка ми
для
забезпечення
оперативного
реагування н а кризов і ситуації т а прийняття рішень що до їхньої ліквідації,
створення без печних умо в для населення.
Фонови й
(науковий)
моніторинг
—
це
спеціальн і
високоточн і
№
спостереження з а всім а складови ми довкілля, а також з а характером, складом,
колообігом і міграцією забруднювальних речовин, з а реакцією організмі в н а
забруднення як н а рівн і окремих популяці й чи екосистем, так і біосфери в
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
показникі в н а цільові й мереж і пункті в у реальном у масштаб і час у з а окреми ми
цілому. Його проводять н а базових станціях у природних і біосферних
заповідниках, а також н а інших природоохоронних територіях.
79
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
9
Об'єкта ми спостереження систе ми моніторинг у можуть бути окрем і точки
т а зони, розміри яких не перевищують десяткі в кілометрі в (локальни й
моніторинг). Якщо об'єкта ми спостереження є локальн і джерел а підвищеної
не безпеки, наприклад території поблиз у місць поховання радіо активних
відході в, хімічн і заводи тощо, то таки й моніторинг називається імпактним. При
збільшенн і
масштабі в
спостереження
до
тисяч
квадратних
кілометрі в
здійснюється регіональни й моніторинг. Спостереження з а загальносвітови ми
процеса ми і явища ми в біосфер і Земл і т а в її екосфер і є предметом глобального
моніторингу.
Систем а державного моніторинг у довкілля країни ма є три рівні:
1) локальни й – території окремих об'єкті в (підприємст в, міст, ділянки
ландшафтів);
2) регіональни й – у межах адміністративно-територіальних одиниць, н а
територіях економічних і природних регіонів;
3) національни й – територія України в цілому.
Є чимало інших підході в до класифікації систем моніторинг у з а різни ми
№
Таблиця 2.1 – Узагальнен а схем а класифікації систем моніторинг у [11].
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
критерія ми (табл. 1.1).
710
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
10
Національним (державним) моніторингом називають систем у моніторинг у
в межах однієї країни – так а систем а відрізняється від глобального моніторинг у
не тільки масштаба ми, але й тим, що основним завданням національного
моніторинг у є одержання інформації т а оцінки стан у навколишнього
середовищ а в національних інтер есах. Так, підвищення рівня забруднення
атмосфери в окремих містах чи промислових районах (н а певном у часовом у
інтер валі) може і не мати суттєвого значення для зміни стан у біосфери в
глобальном у масштаб і, але може бути надзвичайно важливим для прийняття
певних рішень і виконання заході в у даном у регіон і, тоб то н а національном у
рівні.
Найбільш універсальним підходом до формування систем моніторинг у є
організація глобальної систе ми моніторинг у з одночасним вирішенням всіх
задач, як і виникають при цьому. Тут не обхідно виділити моніторинг
антропо генних забруднень т а моніторинг антропо генних збурень і змін, не
пов’язаних і з забруднення ми [8].
В основ у Державної систе ми моніторинг у довкілля України, як а
формується відповідно до Постанови Кабінет у Міністрі в від 30 березня 1998 р.,
№ 3911 , покладено досвід гідро метеорологічних служ б, а також результати
аналіз у наявної інформації про забруднення природних середовищ. Науков а
концепція
Інв.№подл.
Державної
систе ми
моніторинг у
навколишнього
природного
середовищ а України бул а розроблен а українськи ми вчени ми в кінц і 80-х н а
№
початк у 90-х рокі в 20-го століття (Примак, 1992; Адаменко, 1993).
Основн і завдання державної систе ми моніторинг у довкілля:
– організація єдиної державної систе ми пункті в спостереження з а всім а
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
2.2.Державн а програм а моніторинг у довкілля України
компонента ми природного середовища;
– формування і налагодження авто матизованої систе ми збор у, обробки,
узагальнення і зберігання систематичної інформації про кількість т а екологічни й
711
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
11
стан природних ресурсі в (формування відповідних банкі в чи ба з даних і систем
управління ними); оцінювання природно-ресурсного потенціал у т а допустимого
рівня використання ресурсів;
– інвентаризація джерел забруднення і вивчення ступеня антропо генного
вплив у н а компоненти природного середовища;
– розробк а прогнозі в можливих змін екологічної ситуації т а «рівня
здоров'я» довкілля;
–
розробк а
управлінських
рішень,
спрямованих
на
забезпечення
раціонального природокористування і сталого розвитк у держави н а всіх рівнях
(локальном у, регіональном у і національному).
Для раціонального розміщення пункті в загальнодержавної служби
моніторинг у і визначення пріоритетних забруднювачі в беруть до уваги:
– відомост і загального характер у про наявн і т а можлив і джерел а
забруднення
(велик і
міст а,
індустріальн і
райони,
велик і
тваринницьк і
комплекси, підприємств а в зон і унікальних природних об’єкті в тощо);
– результати спостережень минулих рокі в з а рівня ми забруднень
– дан і про рівн і забруднення природних середовищ в сусідніх країнах т а
великих містах.
Державн а систем а моніторинг у довкілля – це відкрит а інформаційн а
систем а, пріоритета ми функціонування якої є збереження природних екосистем;
відвернення кризових змін екологічного стан у довкілля і запобігання
надзвичайним екологічним ситуаціям. Державн а систем а моніторинг у довкілля
№
України будується з а ієрархічним принципом і ма є три організаційн і рівн і (рис.
2.3.).
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
(більшою частиною експедиційних), як і мають орієнтовни й характер;
712
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
12
Підп. і дата
довкілля України
Першим ступенем н а локальном у рівн і є пункти спостережень, звідки
інформація передається в локальн і центри збор у т а перероблення. Для
авто матизованої систе ми – це локальн а систем а, що обслугову є окреми й район
(місто) і складається і з 2-х частин – контр ольно-вимірювальних станці й т а
№
інформаційно-аналітичного центр у, де отриман і дан і обробляються, сортуються
і передаються н а други й ступінь.
Други й ступінь – це рівень відомчих т а регіональних інформаційно-
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Рисунок 2.3. – Ієрархічн а структур а Державної систе ми моніторинг у
аналітичних центрів. З таких центрі в інформація про рівн і забруднення
навколишнього природного середовищ а передається відповідним зацікавленим
організаціям різних відомст в і міністерств.
713
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
13
Третім ступенем систе ми є державни й, яки й включа є державни й
інформаційно-аналітични й центр моніторинг у довкілля і головн і інформаційноаналітичн і центри відповідних міністерст в і відомст в, де збирається т а
обробляється інформація про забруднення природного середовищ а в масштаб і
всієї країни.
Регіональн а систем а моніторинг у – це систем а, що реалізу є завдання
моніторинг у
в
межах
адміністративної
області.
Регіональн а
систем а
моніторинг у ма є бути пов’язан а і з загальнодержавною системою і містить в соб і
елементи т а інформацію локальних систем.
Локальн а систем а моніторинг у – систем а, як а функціону є в межах
окремого район у, міст а чи об’єкта. Локальн а систем а моніторинг у ма є бути
пов’язан а і з загальнодержавною т а регіональною система ми моніторингу.
Відомч а або корпоративн а систем а моніторинг у – це систем а, що
належить окремим суб’єктам моніторинг у довкілля і входить складовою
частиною до державної систе ми моніторингу. З а своїм рангом відомч а систем а
моніторинг у може функціонувати н а державном у, регіональном у т а локальном у
Основни ми завдання ми суб'єкті в систе ми моніторинг у є:
– довгостроков і систематичн і спостереження з а станом довкілля;
– аналі з екологічного стан у довкілля т а прогнозування його змін;
– інформаційно-аналітичн а підтримк а прийняття рішень у галуз і охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсі в т а екологічної
без пеки;
№
– інформаційне обслуговування органі в державної влади, органі в
місце вого само врядування, а також забезпечення екологічною інформацією
населення країни т а міжнародних організаці й [1].
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
рівнях.
714
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
14
РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ
3.1. Моніторинг атмосферного повітря
3.1.1. Загальн і положення що до організації спостережень з а рівнем
забруднення атмосфери
Правил а організації спостережень з а рівнем забруднення атмосфери в
містах і населених пунктах відповідають ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охорон а природи.
Атмосфера. Правил а контр олю якост і повітря населених пунктів» т а РД
52.04.186-89 «Настанов а з контр олю забруднення атмосфери». Спостереження
з а рівнем забруднення атмосфери здійснюють н а постах.
Постом спостереження є вибране місце (точк а місце вості), н а яком у
розміщують павільйон або авто мобіль, обладнан і відповідни ми прилада ми,
вони встановлюються трьох категорій: стаціонарн і, маршрутн і т а підфакельн і
(пересувні).
Інв.№подл.
пост
спостереження
–
пост
призначени й
для
забезпечення без перервної реєстрації вміст у забруднюючих речовин або
регулярного відбор у про б повітря для подальшого аналізу. З числ а стаціонарних
пості в виділяються опорн і стаціонарн і пости, як і призначен і для виявлення
довгострокових змін вміст у основних і найбільш поширених специфічних
забруднюючих речовин.
Маршрутни й пост спостереження – пост призначени й для регулярного
№
відбор у про б повітря, коли не можливо або не доцільно встановити стаціонарни й
пост або не обхідно більш детально вивчити стан забруднення повітря в окремих
районах, наприклад у нових житлових районах.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Стаціонарни й
Спостереження н а маршрутних постах проводяться з а допомогою
пересувної лабораторії, як а оснащен а не обхідним обладнанням і приладами.
Маршрутн і пости також встановлюють в заздалегідь вибраних точках. Одн а
715
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
15
машин а з а робочи й день об'їжджа є 4–5 точок. Порядок об'їзд у авто машиною
обраних маршрутних пості в повинен бути одним і тим же, що б забезпечити
визначення концентраці й домішок в постійн і терміни.
Пересувн і або підфакельн і – призначен і для відбор у про б під димовим
(газовим) факелом з метою виявлення зони вплив у даного джерел а промислових
викидів.
Спостереження
під
факелом
підприємств а
проводяться
також
за
допомогою обладнаної авто машини. Підфакельним постом є точки, розташован і
н а фіксованих відстанях від джерел а, вони переміщаються відповідно до
напрямк у факел а обстежуваного джерел а викидів.
3.1.2. Розміщення т а кількість пості в спостереження
Репрезентативність спостережень з а станом забруднення атмосфери в
міст і залежить від правильност і розташування пост а н а обстежуваної території.
При вибор і місця для розміщення пост а насамперед слід встановити, як у
інформацію очікують отримати:
– рівень забруднення повітря, характерни й для даного район у міст а – пост
вплив у окремо розташованих джерел викидів. Завдяки значном у перемішуванн і
міського повітря рівень забруднення в район і пост а буде визначатися усім а
джерела ми викиді в, розташовани ми н а досліджувані й території. У другом у
випадк у пост розміщується в зон і максимальних концентраці й домішки,
пов'язаних з викида ми розглянутого джерела;
– концентрацію домішок в конкретні й точц і, що знаходиться під впливом
№
викиді в окремого промислового підприємств а або великої авто магістрал і – пост
розміщується в зон і максимальних концентраці й домішки, пов'язаних з
викида ми розглянутого джерела.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
повинен бути розташовани й н а такі й ділянц і місце вост і, як а не піддається
Загальною вимогою до розміщення будь-якого пості в спостереження з а
якістю атмосферного повітря є розміщення пост у спостереження не залежно від
716
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
16
категорії н а відкритом у, провітрюваном у з усіх бокі в майданчик у з не пилящім
покриттям (асфальт, тверди й ґрунт, газо н).
Адже, якщо пост розмістити н а закриті й ділянц і (поблиз у високих
будівель, н а вузькі й вулиц і, під крона ми дере в або поблиз у низького джерел а
викидів), то він буде характеризувати рівень забруднення, що створюється в
конкретном у місц і, і буде або занижувати реальни й рівень забруднення чере з
поглинання газі в густою зеленню, або завищувати чере з засті й повітря і
скупчення шкідливих речовин поблиз у будівель.
Стаціонарни й і маршрутни й пости розміщуються в місцях, обраних н а
основ і обов'язкового попереднього дослідження забруднення повітряного
середовищ а
міст а
промислови ми
викида ми,
викида ми
авто транспорт у,
побутови ми т а інши ми джерела ми й вивчення метеорологічних умо в
розсіювання домішок шляхом епізодичних спостережень, розрахункі в полі в
максимальних
концентраці й
домішок.
При
цьом у
слід
враховувати
повторюваність напрям у вітр у над територією міста. При певних напрямках
викиди від численних підприємст в можуть створювати загальни й факел,
вітр у велик а, то зон а найбільшого середнього рівня забруднення буде
формуватися у 2–4 км від основної групи підприємст в, причом у інод і вон а може
розташовуватися і н а околиц і міста.
Вибор у
Інв.№подл.
розташування
стаціонарних
пості в
повинно
передувати
ознайомлення з генеральним планом розвитк у міст а, що б врахувати заплановане
розміщення великих джерел викиді в і житлових районів. Для характеристики
№
розподіл у концентрації домішки по міст у пости не обхідно встановлювати в
перш у черг у в тих житлових районах, де можлив і найбільш і середн і рівн і
забруднення, потім в адміністративном у центр і населеного пункт у і в житлових
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
сумірни й з факелом великого джерела. Якщо повторюваність таких напрямкі в
районах з різни ми типа ми забудови, а також в парках, зонах відпочинку. До
числ а
найбільш
забруднених
районі в
відносяться
зони
найбільших
максимальних разових і середньодобових концентраці й, створюван і викида ми
717
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
17
промислових підприємст в (так і зони знаходяться в 0,5–2 км від низьких джерел
викиді в і в 2–3 км від високих), а також магістрал і інтенсивного рух у
транс порт у, оскільки впли в авто магістрал і виявляється лише в без посередні й
близькост і від не ї (н а 50–100 м).
Кількість стаціонарних пості в визначається в залежност і від чисельност і
населення в міст і, площ і населеного пункт у, рельєф у місце вост і т а ступеня
індустріалізації, розосередженост і місць відпочинк у (табл. 3.1.).
Таблиця 3.1. – Кількість стаціонарних пості в спостереження у залежност і
від чисельност і населення у населеном у пункті
Кількість пості в може бути збільшено в умовах складного рельєф у
місце вост і, при наявност і великої кількост і джерел забруднення, а також при
наявност і н а дані й території об'єкті в, для яких чистот а повітря ма є першорядне
Для визначення максимальних значень концентрації забруднюючих
речовин, як і створюються при спрямованих викидах від підприємст в н а то й чи
інши й район міст а, а також розмір у зони поширення домішок від даного
підприємств а,
Інв.№подл.
організовуються
підфакельн і
пости,
тоб то
вимірювання
концентраці й домішок під віссю факел а викиді в з тру б промислових
підприємств. Місцеперебування точок, в яких проводиться відбір про б повітря
№
для визначення концентраці й шкідливих речовин, змінюється в залежност і від
напрямк у факела.
Підфакельн і спостереження проводяться в район і окремо розташованих
джерел викиді в або групи джерел як н а території міст а, так і з а його межами.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
значення (наприклад, унікальних паркі в, історичних споруд тощо).
Відбір про б при підфакельних спостереженнях проводиться н а відстанях
0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15 і 30 км від меж і санітарно-захисної зони. Дан і
спостережень н а близьких відстанях від джерел а (0,5 км) характеризують
718
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
18
забруднення атмосфери низьки ми джерела ми і не організовани ми викида ми, а
н а далеких – сум у від низьких, не організованих і високих викидів.
Вимірювання концентраці й проводяться в центральних (осьових) точках,
розташованих по ос і факел а н а різних відстанях від джерел а викид у, і в точках
злів а і право руч від лінії, перпендикулярні й ос і факела. Відстань між точка ми
залежить від ширини факела: в мір у віддалення від джерел а викид у воно
збільшується і може коливатися від 50 до 300-400 м.
Більш час то слід проводити спостереження н а відстанях 10-40 середніх
висот тру б від джерел а, де особливо велик а ймовірність появи максимум у
концентрацій. Спостереження проводяться з а специфічни ми речовина ми,
характерни ми для даного підприємств а, і з таким розрахунком, що б н а кожном у
відстан і від джерел а було не менше 50 вимірі в кожної речовини.
При виконанн і підфакельних спостережень найбільш істотною частиною
роботи є встановлення напрямк у факел а і вибір точок відбор у про б (з а
візуальни ми спостереження ми з а обриса ми дим у, з а напрямком вітр у або по
запах у шкідливих речовин).
поверхн і земл і відповідно до методики, застосовуваної при спостереженнях н а
стаціонарном у посту.
При підфакельних вимірах спостереження з а основни ми домішка ми не
проводяться, оскільки важко виділити внесок досліджуваного джерел а в рівень
забруднення повітря ци ми домішками. Під факелом підприємств а виконуються
спостереження з а специфічни ми шкідливи ми речовина ми, характерни ми для
№
викиді в цього підприємства. Програм а підфакельних спостережень складається
таким чином, що б число вимірювань концентрації даної домішки з а рік н а
кожні й задані й відстан і від джерел а було не менше 50. З а допомогою
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Відбір про б повітря під факелом здійснюється н а висот і 1,5–3,5 м від
підфакельних спостережень можн а забезпечити контр оль ряд у специфічних
речовин, як і викидаються низьки ми джерела ми т а впли в яких обмежується
не великим районом.
719
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
19
3.1.3. Програ ми т а строки спостережень
Регулярн і спостереження н а стаціонарних постах проводяться по одні й з
чотирьох програм спостережень: повної (П), не повної (НП), скороченою (СС),
добової (Д).
Повн а програм а спостережень призначен а для отримання інформації про
разов і т а середньодобов і концентраціяї, спостереження виконуються що дня
шляхом без перервної реєстрації з а допомогою авто матичних пристрої в або
дис кретно чере з рівн і проміжки час у не менше чотирьох разі в при
обов'язковом у відбор і в 1, 7, 13, 19 годин і з а місце вим декретного часу.
З а не повною програмою спостереження проводяться з метою отримання
інформації про разов і концентрації що дня в 7, 13, 19 годин і з а місце вим
декретним часом.
З а скороченою програмою спостереження проводяться з метою отримання
інформації тільки про разов і концентрації що дня в 7 і 13 годинах місце вого
декретного часу. Спостереження з а скороченою програмою допускається
проводити при температур і повітря нижче мінус 45 ° С і в місцях, де
нижньої меж і діапазон у вимірювань концентрації домішки використовуваним
методом.
Допускається проводити спостереження з а змінним графіком о 7, 10, 13
годинах у вівторок, четвер, субот у й о 16, 19, 22 годинах у понеділок, серед у,
п'ятницю. Спостереження з а змінним графіком призначен і для отримання
разових концентрацій.
№
Програм а добового відбор у про б призначен а для отримання інформації
про середньодобової концентрації. Н а відмін у від спостережень з а повною
програмою,
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
середньомісячн і концентрації нижче 1/20 максимальної разової ГДК або менше
спостереження
за
цією
програмою
проводяться
шляхом
без перервного добового відбор у про б і не дозволяють отримувати разових
значень концентрації. Вс і програ ми спостережень дозволяють отримувати
720
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
20
концентрації середньомісячн і, середньорічн і т а середн і з а більш тривали й
період.
Одночасно з відбором про б повітря визначають наступн і метеорологічн і
параметри:
– напрямок і швидкість вітр у,
– температур у повітря,
– стан погоди т а підстильної поверхні.
Для
стаціонарних
пості в
допускається
зміщення
всіх
терміні в
спостережень н а 1 годин у в одн у сторону. Допускається не проводити
спостереження в не дільн і т а святков і дні.
Спостереження
на
маршрутних
постах,
як
і
на
стаціонарних,
проводяться по повні й, не повної або скороченою програмою. Для цього тип у
пості в дозволяється зміщення терміні в спостережень н а 1 годин у в обидв і
сторони від стандартних термінів.
Терміни відбор у про б повітря при підфакельних спостереженнях повинн і
забезпечити виявлення найбільших концентраці й домішок, пов'язаних з
вони можуть відрізнятися від терміні в спостережень н а стаціонарних і
маршрутних постах.
У період не сприятливих метеорологічних умо в (метеорологічн і умови, що
сприяють накопиченню шкідливих (забруднюючих) речовин в приземном у шар і
атмосферного повітря), що супроводжуються значним зростанням вміст у
домішок до високого рівня забруднення (ВЗ), проводять спостереження чере з
№
кожн і 3 години. При цьом у відбирають проби н а території найбільшої щільност і
населення н а стаціонарних т а маршрутних постах або під факелом основних
джерел забруднення н а розсуд управління по гідро метеорології.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
особливостя ми режим у викиді в і метеорологічних умо в розсіювання домішок, і
3.1.4. Визначення перелік у речовин, як і підлягають контр олю в
атмосферном у повітр і населеного пункт у
721
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
21
Перелік речовин для вимірювання н а стаціонарних, маршрутних постах і
при підфакельних спостереженнях встановлюється н а основі:
– відомосте й про склад і характер викиді в від джерел забруднення в місті;
– метеорологічних умо в розсіювання домішок;
– оцінюванн і можливост і перевищення ГДК пріоритетних речовин у
повітрі.
Принцип вибор у шкідливих речовин і складання списк у пріоритетних
речовин засновани й н а використанн і параметр а споживання повітря (СП), яки й
визначається з а формулою:
– реальний:
СПі=Мі/qi
(3.1.1)
– не обхідний:
CПні=Мі/ГДК і
(3.1.2)
де М і – сумарн а кількість викиді в і-ї домішки від всіх джерел,
розташованих н а території міст а, т/рік;
q і – концентрація - і домішки, встановлен а з а дани ми розрахункі в або
ГДК і – граничнодопустим а концентрація і-ї домішки, мг/м³.
За
Інв.№подл.
результата ми
розрахункі в
для
всіх
забруднюючих
речовин
встановлюється, чи буде сере дня або максимальн а концентрація домішки
перевищувати при даних викидах відповідно ГДКсд або ГДКмр. Якщо СПН і >
СП і , то очікуван а концентрація домішки в повітр і може дорівнювати ГДК або
перевищить її, отже, домішк а повинн а контр олюватися. Перелік речовин для
№
організації спостережень встановлюється порівнянням СП т а СПН для середніх
(СНсс) т а максимальних (СНмр) концентраці й домішок.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
спостережень, мг/м³;
3.2 Моніторинг водного середовищ а (поверхневих вод)
722
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
22
3.2.1. Передумови створення т а сучасни й стан моніторинг у поверхневих
вод України
Перш і пункти гідро логічного моніторинг у в Україн і створен і у 80-х роках
XIX ст. зусилля ми навігаційно-описової комісії, організованої при Міністерств і
шляхі в сполучення. Н а це й період припада є відкриття гідро логічних пості в і
початок систематичних спостережень з а витрата ми води н а річках Дніпро (м.
Киї в у 1875 р.), Прип'ять (м. Мозир у 1881 р.), Дністер (м. Бендери у 1881 р.),
Десн а (м. Чернігі в у 1884 р.). Розвиток будівництв а залізниць і мості в чере з
річки
стимулюва в
відкриття
нових
гідро логічних
пості в
та
розвиток
гідро логічних досліджень.
У 1929 р. метеорологічн у т а гідро логічн у служби було об'єднано і
створено Гідрометеорологічни й комітет. До його склад у ввійшли три
гідро метеорологічн і обсерваторії ( у Києв і, Харков і, Одесі), 360 метеостанці й,
1538 опадовимірних і 213 гідро логічних постів.
Після
тимчасового
занепад у,
викликаного
ІІ
Світовою
Війною,
гідро логічн а мереж а швидко відновилася і включал а 469 гідро логічних постів.
навіть у найбільш складн і періоди війни (р. Десні).
У 50-60 рр. гідро метеорологічн і спостереження досягли чи не найбільшого
з а свою історію розвитку. У це й період було розроблено т а розповсюджено
основн і види приладі в, як і використовуються і нині.
У 70-80-х роках XX ст. розроблено біль шість нормативних документі в
що до виконання гідро логічних спостережень.
№
У 1988 р. з а вказівкою Держкомгідромет у СРСР в Україн і здійснено
досить значне (приблизно н а 20%) скорочення мережі. Доцільність виконання
цього заход у далеко не завжди виявлялася обґрунтованою.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Н а деяких метеостанціях і гідро логічних постах спостереження продовжувалися
Біль шість пості в викону є спостереження у терміни від 51 до 100 (80%)
рокі в, трохи менше – від 31 до 50 років. Понад 100 рокі в функціонують 27
723
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
23
постів. Отже, періоди спостережень мають достатню тривалість і можуть
використовуватись для різних не обхідних обчислень (табл. 3.2.).
В цілом у н а сьогодн і гідро логічни ми спостереження ми охоплено 127
річок України.
Таблиця 3.2. – Розподіл пункті в спостережень гідро метслужби України по
Сучасн а гідро логічн а мереж а України налічу є 374 пости, з яких н а 399
вимірюють витрати води, а н а 119 – вивчають тверди й стік. Озерн а мереж а
нарахову є 60 пості в, з яких 38 пості в розташовано н а каскад і дніпровських
№
водо сховищ (найбільше – 9 н а Каховському). З а кількістю пості в (7) виділяється
і
Інв.№подл.
порівняно
не велике
Дністровське
водо сховище.
Окрім
водо сховищ,
спостереження здійснюються також н а природних водо ймах: озер і Світязь,
Сасик,
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
головних річкових басейнах (станом н а 1.01.2005 р.)
Придунайських
озерах
(Кагул,
Ялпуг,
Катлабуг,
Китай),
Хаджибейськом у т а Куяльницьком у лиманах.
Хоч а мереж а пункті в гідро логічних спостережень з а останн і роки не
скоротилася, т а все ж якість даних стал а дещо гіршою. Нестач а кошті в
724
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
24
вплинул а н а можливост і оновлення приладної бази, періодичност і тарування
приладів. Близько половини само писці в рівня води, що встановлен і н а
гідро логічних постах, вийшли з ладу. Витрати води н а річках все частіше
вимірюються і з застосуванням поплавків. Погіршилася якість даних і що до
визначення сток у наносі в т а їх крупності. З а останн і десять рокі в скоротився
також обсяг гідро метричних робіт н а озерах т а водо сховищах. Зауважимо, що в
країнах Західної т а Центральної Європи загальноприйняти ми є авто матизован і
гідро логічн і пости. Натомість в Україн і у 2000 р. введено в дію лише три
авто матизован і пости в найбільш не безпечні й що до прояві в гідро логічного
режим у Закарпатські й області.
Аналі з світових тенденці й що до розвитк у мереж і пункті в контр олю
поверхневих вод вказу є, що найменш а густин а мереж і притаманн а Індії (1
пункт н а 10889 км² ) т а Канад і (1 пункт н а 8939 км² ), а найбільш а - Японії (1
пункт н а 89 км² ) т а Швейцарії (1 пункт н а 124 км² ) [16].
3.2.2. Порядок організації т а проведення моніторинг у вод
Згідно Водного кодекс у України, моніторинг вод – це систем а
водних об'єкті в, прогнозування його змін т а розробки науково обґрунтованих
рекомендаці й для прийняття відповідних рішень.
Державни й моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання,
обробки, збереження т а аналіз у інформації про стан вод, прогнозування його
змін т а розробки науково обґрунтованих рекомендаці й для прийняття
управлінських рішень у галуз і використання т а охорони вод т а відтворення
№
водних ресурсів. Він є складовою частиною державної систе ми моніторинг у
навколишнього природного середовищ а України т а здійснюється в порядк у, що
визначається Кабінетом Міністрі в України.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
спостережень, збирання, обробки, збереження т а аналіз у інформації про стан
Державни й моніторинг вод України здійснюється згідно Постанови КМУ
№ 815 від 20.08.1996 рок у «Про затвердження Порядк у здійснення державного
моніторинг у вод» т а інших нормативно-технічних актів.
725
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
25
Об'єкта ми державного моніторинг у вод України є:
1) поверхнев і води:
– природн і водо й ми (озера), водо токи (річки, струмки);
– штучн і водо й ми (водосховищ а, ставки), канали т а інш і водн і об'єкти;
2) підземн і води т а джерела;
3) внутрішн і морськ і води т а територіальне море; виключн а (морська)
економічн а зон а України;
4) джерел а забруднення вод, включаючи:
– зворотн і води,
– аварійн і скидання рідких продукті в і відході в,
– втрати продукті в і матеріалі в при видобуванн і корисних копалин у
межах акваторі й поверхневих вод, внутрішніх морських вод, територіального
моря і виключної (морської) економічної зони України т а дампінг відході в,
– води поверхневого сток у і з сільськогосподарських угідь,
– фільтрацію забруднюючих речовин з техно логічних водо йм т а сховищ,
– масови й розвиток синьо-зелених водо ростей;
забруднення) т а інш і джерел а забруднення, що до яких можуть здійснюватися
спостереження.
До суб'єкті в державного моніторинг у вод належать: Мінприроди,
Мінрегіон, ДАЗВ ( у зон і відчуження і відселення частини зони без умовного
(обов'язкового) відселення), ДСНС, Держсанепідслужб а, Держводагентство т а їх
територіальн і органи, підприємств а, установи т а організації, що належать до
№
сфери їх управління, обласн і т а міськ і держадміністрації.
Результатом здійснення державного моніторинг у вод є інформація, у том у
числі:
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
5) надходження шкідливих речовин з донних відкладі в (вторинне
– первинн а інформація (дан і спостережень), як у одержують суб'єкти
державного моніторинг у вод внаслідок спостережень;
726
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
26
– узагальнен і дан і, що стосуються певного проміжк у час у або певної
території;
– індекси т а комплексн і показники, одержан і внаслідок узагальнення з а
параметрами;
– оцінки стан у вод т а джерел не гативного вплив у н а нього;
– прогнози стан у вод і його змін;
– науково обґрунтован і рекомендації, не обхідн і для прийняття рішень.
Державни й моніторинг вод України поділяється н а наступн і види:
– фонови й моніторинг, що здійснюється н а водних об'єктах у місцях
мінімального опосередненого антропо генного навантаження;
– загальни й моніторинг, що складається з моніторинг у н а державні й
мереж і пункті в спостережень, моніторинг у антропо генного вплив у н а водн і
об'єкти, моніторинг у водних об'єкті в у місцях їх використання т а спеціальних
виді в моніторинг у (включають спостереження н а озерах і водо сховищах, з
науковою метою, для охорони водних екосистем т а виконання зобов'язань, що
випливають і з міжнародних договорі в України);
зонах вплив у аварі й і надзвичайних ситуацій. Моніторинг поверхневих вод
вирішу є так і завдання:
– спостереження і контр олювання рівня забруднення водного середовищ а
з а хімічни ми, фізични ми т а гідро біологічни ми показниками;
– вивчення динаміки вміст у забруднюючих речовин і виявлення умо в, з а
яких відбуваються коливання рівня забруднення;
№
– дослідження закономірносте й процесі в само очищення т а накопичення
забруднюючих речовин у донних відкладеннях;
– вивчення закономірносте й винос у речовин чере з гирлов і створи річок у
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
– кризови й моніторинг, що здійснюється у зонах підвищеного ризик у т а у
водо йми;
– оцінювання т а прогнозування стан у якост і води [9].
727
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
27
3.2.3. Принципи організації спостереження т а контр олю якост і
поверхневих вод. Пункти спостереження контр ольн і створи.
Систем а моніторинг у якост і поверхневих вод України організован а згідно
ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охорон а природи. Гідросфера. Правил а контр олю якост і
води водо й ми т а водо токів».
Пункт контр олю якост і води водо йм і водо токі в явля є собою місце н а
водо йм і або водо тоц і, у яком у виконують комплекс робіт для отримання даних
про якість води, призначених для подальшого узагальнення в час і й простор і, а
також
надання
узагальненої
систематичної
інформації
зацікавленим
організаціям.
Важливим етапом в організації робіт по спостереження з а забрудненням
гідро сфери являється вибір місця розміщення пункті в спостережень, до якого
застосовують наступн і схеми:
– об’єктн а – застосовується для вивчення гідро хімічного режим у великих і
середніх водних об’єктах і включа є пункти, розташовані: н а великих і середніх
ріках і каналах, що мають велике народногосподарське призначення; у
водо ймищах.
– територіальн а – застосовується для фонових спостережень, вивчення і
регіонального узагальнення характеристик гідро хімічного режим у малих рік.
Пункти спостережень з а цією схемою намічаються в створах, що замикають
порівняно мал і річков і водо збори, що добре відбивають місце в і умови
природних районі в досліджуваної території.
№
Репрезентативність – це одн а з головних вимог, як і висуваються до
розташування пункт у спостережень.
Систематичн і спостереження з а рівнем забруднень поверхневих вод
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
замикаючих створах великих рік, що впадають у моря; н а великих озерах і
проводяться
на
постійних
та
тимчасових
пунктах
спостережень,
як і
розміщуються в місцях наявност і або відсутност і вплив у господарської
діяльності. При цьом у обов’язково організовується:
728
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
28
– стаціонарн а мереж а пункті в спостережень з а природним складом і
забрудненням поверхневих вод;
– спеціалізован а мереж а пункті в спостережень забруднених водних
об'єкті в для вирішення науково-дослідних задач;
– тимчасов а експедиційн а мереж а пункті в спостережень н а об’єктах, не
охоплених перши ми двом а вида ми спостережень.
При організації мереж і спостережень обов’язкови ми є так і вимоги:
– переваг а повинн а надаватись вивченню антропо генних впливі в н а
поверхнев і води;
– систематичність і комплексність спостережень з а якістю води з а
фізични ми,
хімічни ми
та
біологічни ми
показника ми
з
паралельним
проведенням відповідних гідро логічних вимірювань;
– узгодження терміні в спостережень з характерни ми гідро логічни ми
ситуаціями;
– визначення показникі в якост і води єдини ми метода ми н а всі й мереж і
для забезпечення можливост і порівняння результатів;
об’єктів.
Пункти контр олю якост і водо йм і водо токі в поділяють н а чотири
категорії, їх розташування визначають в установленом у порядк у з урахуванням
комплекс у факторів:
– народногосподарське значення водного об'єкт а,
– якість води,
№
– розмір і об'єм водо й ми,
– розмір і водність водо ток у т а інших чинників.
Класифікація пункті в контр олю якост і поверхневих вод:
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
– оперативність одержання інформації про якість води й стан водних
І категорія – пункти контр олю розташовують н а середніх, великих
водо ймах або водо токах, що мають важливе народногосподарське значення:
– в районах міст з населенням понад 1 млн. жителів;
729
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
29
– в місцях не рест у і зимівл і особливо цінних виді в промислових
організмі в
– в районах повторюваних аварійних скиді в забруднюючих речовин і
явищ замор у серед водних організмів;
– в районах організованого скидe стічних вод, в результат і чого
спостерігається висок а забрудненість води.
ІІ категорія – пункти контр олю розташовують н а водо ймах і водо токах:
– в районах міст з населенням від 0,5 до 1 млн. жителів;
– в місцях не рест у і зимівл і промислових організмі в цінних видів;
– н а важливих для рибного господарств а предплотинних ділянках річок;
– в місцях організованого скид у дренажних стічних вод з і зрошуваних
територі й т а промислових стічних вод;
– при перетин і річка ми державного кордону;
– в районах з середньою забрудненістю води.
ІІІ категорія – пункти контр олю розташовують н а водо ймах і водо токах:
– в районах міст з населенням менше ніж 0,5 млн. жителів;
– в районах організованого скидання стічних вод, в результат і чого
спостерігається низьк а забрудненість води;
– в гирлах забруднених приток великих річок і водо йм.
IV категорія – пункти контр олю розташовують н а не забруднених ділянках
водо йм і водо токі в, а також н а водо ймах і водо токах, розташованих н а території
державних заповідникі в і природних національних паркі в, як і є унікальни ми
№
природни ми утвореннями.
Пункти контр олю включають один або кільк а створі в, як і встановлюють з
урахуванням гідро метеорологічних і морфометричних особливосте й водо й ми
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
– н а замикаючих ділянках великих і середніх річок;
або водо ток у, розташування джерел забруднення, обсяг у і склад у зворотних
вод, інтер есі в водо користувачі в відповідно до правил охорони поверхневих вод
від
забруднення
стічни ми
водами.
Під
створом
розуміється
умовни й
730
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
30
поперечни й перері з водо й ми або водо ток у, в яком у проводиться комплекс робіт
для одержання даних що до якост і води.
Один створ встановлюють н а водо токах при відсутност і організованого
скидання стічних вод в гирлах забруднених приток, н а не забруднених ділянках
водо токі в, н а предплотинних ділянок ділянках річок, н а замикаючих ділянках
річок, в місцях перетин у державного кордону.
Дв а і більше створи встановлюють н а водо токах при наявност і
організованого скидання стічних вод. Один з них розташовують н а відстан і 1 км
вище від джерел а забруднення, поз а зоною його вплив у, інш і – нижче джерел а
забруднення або останнього з а течією з групи джерел забруднення в наступних
місцях:
– в місц і досить повного (не менше 80%) змішування стічних вод з вода ми
водо ток у, при не можливост і відбор у про б в створ і повного змішування (значне
віддалення, відсутність під'їзд у тощо) допускається відбір про б в створ і,
розташованом у ближче до джерел а забруднення;
– в місц і, визначеном у в установленом у порядк у, не дал і 0,5 км від
рибогосподарського водо користування.
При контр ол і по водо йм і в цілом у встановлюють не менше трьох створі в,
по можливост і рівномірно розподілених по його акваторії з урахуванням будови
берегової лінії.
При контр ол і з а окреми ми ділянка ми водо й ми створи розташовують
таким чином:
№
– н а водо ймах з інтенсивним водо обміном по одном у створ у – вище
джерел а забруднення, поз а зоною його вплив у, інш і створи (не менше двох) –
нижче джерел а забруднення або останнього з а течією з групи джерел
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
скидання стічних вод при відсутност і розпорошуючого випуск у для об'єкті в
забруднення н а відстан і 0,5 км від місця скидання стічних вод і без посередньо
з а межею зони забруднення;
731
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
31
– н а водо ймах з помірним і уповільненим водо обміном: один створ – поз а
зоною вплив у джерел а або групи джерел забруднення, інши й створ суміщають
з і створом скид у стічних вод, інш і створи (не менше двох) розташовують
паралельно йом у по обидв а боки н а відстан і 0,5 км від місця скидання і
без посередньо з а межею зони забруднення.
Створи відбор у про б визначаються параметрами:
– Вертикаль створ у – умовн а прямовисн а лінія від поверхн і води (або
льоду) до дн а водо й ми або водо ток у, н а які й виконують роботи для отримання
даних про показники якост і води.
Кількість вертикале й в створ і н а водо токах визначають з урахуванням
умови змішання вод водо ток у з і стічни ми вода ми, а також з вода ми притоків.
При не однорідном у хімічном у склад і води у створ і встановлюють не менше
трьох вертикале й (н а стрижн і й н а відстан і від 3 до 5 м від берегів), при
однорідном у хімічном у склад і – одн у вертикаль (н а стрижн і водо току).
Кількість вертикале й в створ і н а водо ймах визначають з урахуванням
ширини зони забруднення водо йми. При цьом у перш у вертикаль розташовують
– без посередньо з а межею зони забруднення.
– Горизонталь створ у – зон а н а вертикал і ( у глибину), де виконують
комплекс досліджень для отримання інформації про якість води.
Кількість горизонті в н а вертикал і визначають з урахуванням глибини т а
тип у водного об'єкт а (табл. 3.3.).
№
Таблиця 3.3. – Розташування горизонтале й у створ і відбор у про б води
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
н а відстан і не дал і 0,5 км від берег а або від місця скидання стічних вод, останню
732
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
32
Крім того, встановлюють додатков і горизонти в кожном у шар і стрибк а
щільност і [10].
3.2.4. Програ ми т а періодичність спостережень
Перелік визначених показникі в якост і води водо йм і водо токі в
встановлюють з урахуванням:
– цільового використання водо й ми або водо току;
– склад у зворотних вод;
– вимог споживачі в інформації.
Якість води контр олюють з а певни ми вида ми програм, вибір яких
залежить
від
категорії
пункт у
контр олю.
Програ ми
спостережень
за
гідро логічни ми т а гідро хімічни ми показника ми розподіляють н а обов’язков у,
скорочен у 1, скорочен у 2 т а скорочен у 3.
Обов'язков а програм а передбача є визначення наступних показників:
1) гідро логічних: витрат а води (м³ /сек.), швидкість течії (м/с) н а
водо токах або рівень (м) н а водо ймах;
2) гідро хімічних: візуальн і спостереження; температур а (°С); кольоро вість
(О2, СО2) (мг/дм 3 , мг/л); концентрація зважених речовин (мг/дм 3 , мг/л);
водневи й
Інв.№подл.
показник
(рН);
окислювально-відновни й
потенціал
Eh
(мВ);
концентрація головних іоні в (хлоридних, сульфатних, гідро карбонатних,
кальцію, магнію, натрію, калію, су ми іонів) (мг/дм 3 , мг/л); хімічне споживання
кисню (ХСК – мг/дм 3 , мг/л); біохімічне споживання кисню з а 5 ді б (БСК5 –
мг/дм 3 , мг/л); концентрація біогенних елементі в (амонійних, нітритних,
№
нітратних іоні в, фосфаті в, загального заліз а, кремнію) (мг/дм 3 , мг/л);
концентрація ЗР, що широко розповсюджен і, (нафтопродукті в, синтетичних
поверхнево-активних речовин (СПАР), летких фенолі в, пестициді в і сполук
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
(градуси); прозорість (см); запах (бали); концентрація розчинених у вод і газі в
металі в (мг/дм 3 , мг/л).
З а програмою скороченою 1 виконують наступн і дослідження:
733
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
33
1) гідро логічн і спостереження: витрати води (м 3 /с) н а водо токах або
рівень води (м) н а водо ймах;
2) гідро хімічн і спостереження: візуальн і спостереження, температур а ,
концентрація розчиненого кисню (мг/дм 3 , мг/л), питом а електро провідність
(см/см).
Програм а скорочен а 2 передбачає:
1) гідро логічн і спостереження: витрати води (м 3 /с) н а водо токах або
рівень води (м) н а водо ймах;
2) гідро хімічн і спостереження: візуальн і спостереження, температур а (
оС), водневи й показник рН, питом а електро провідність (см/см), концентрація
завислих речовин (мг/дм 3 , мг/л), біохімічне споживання кисню з а 5 ді б (мг/дм
3 , мг/л); концентрація двох-трьох ЗР, основних для води в даном у пункт і (мг/дм
3 , мг/л).
З а програмою скорочен а 3 виконують:
1) гідро логічн і спостереження: витрати води (м 3 /с), швидкість течії (м/с)
при опорних вимірюваннях витрати н а водо токах або рівень води (м) н а
2) гідро хімічн і спостереження: візуальн і спостереження, температур а ,
концентрація завислих речовин (мг/дм 3 , мг/л), водневи й показник рН;
концентрація розчиненого кисню (мг/дм 3 , мг/л); хімічне споживання кисню
(мг/дм 3 , мг/л); біохімічне споживання кисню з а 5 ді б (мг/дм 3 , мг/л);
концентрація речовин, що забруднюють вод у в даном у пункт і спостережень
(мг/дм 3 , мг/л).
№
У пунктах контр олю I категорії контр оль проводять що дня в першом у
створ і після скидання стічних вод. Крім того, в цьом у ж створ і проводять
щоденни й відбір про б в обсяз і не менше 5 дм (л), як і зберігають протягом 5 ді б
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
водо ймах;
н а випадок не обхідност і проведення гідро хімічного аналіз у при надзвичайних
ситуаціях (заморн і явищ а, загибель риби, аварійн і скиди забруднюючих речовин
тощо).
734
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
34
При збіг у терміні в проведення контр олю різних виді в програм
періодичність проведення контр олю в пункт і встановлюють по табл. 3.4.
Таблиця 3.4 – Періодичність проведення контр олю при збіг у періоді в з а
різни ми програмами
При появ і нових джерел забруднення, змін і потужност і, склад у й умо в
скидання стічних вод колишніх джерел т а інших умо в, що склалися категорія
пункт у контр олю, періодичність проведення контр олю т а перелік визначених
показникі в якост і води можуть бути змінен і в установленом у порядку.
Забезпечення зацікавлених організаці й систематичної інформації з а
показника ми якост і води водо йм і водо токі в і про можливість їх зміни під
установленом у порядк у [9].
3.2.5. Методи т а терміни відбор у про б
Спостереження з а гідро логічни ми т а гідро хімічни ми показника ми з а
обов'язковою програмою спостережень визначаються водним режимом річки.
Для більшост і водо токі в відбір про б проводять 7 разі в н а рік: під час повен і –
н а підйом і, максимум і т а спаді; під час літньої межен і – при найменші й витрат і
№
т а при проходженн і дощового паводка; восени перед льодоставом т а під час
зимової межені. Є й інши й підхід – відбір про б проводять 4 рази н а рік (під час
повен і – н а підйомі; під час літньої межен і – при найменші й витраті; восени
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
впливом господарської діяльност і т а гідро метеорологічних умо в проводять в
перед льодоставом т а під час зимової межені).
735
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
35
Кількість про б, що відбирається для аналіз у з а обов'язковою програмою,
може змінюватися, залежно від особливосте й водного режим у окремих
водо токів:
– н а водо токах з довгим паводком (більше місяця) проби води відбирають
н а підйом і, максимум і, н а початк у т а в кінц і спадання паводк а (8 разі в н а рік);
– н а водо токах з і стійкою літньою меженню т а слабо вираженим осіннім
підйомом води кількість спостережень склада є 5-6 разі в н а рік;
– н а тимчасових водо токах кількість спостережень не перевищу є 3- 4 н а
рік; – н а водо токах у гірських районах, залежно від тип у водо ток у, кількість
спостережень коливається від 4 до 11.
Одержання гідро хімічної інформації н а озерах т а водо сховищах є деяк і
особливості. Спостереження з а хімічним складом води водо йм поділяються н а
стандартн і (обов'язкові) т а спеціальні.
Стандартн і спостереження:
– регулярн і спостереження з а хімічним складом води в постійних пунктах,
як і визначають стан водо й ми в природних умовах;
пунктах, як і розміщен і в районах найбільш значних скиді в стічних вод.
До спеціальних спостережень відносять гідро хімічн і зйомки водо й ми для
оцінювання розповсюдження забруднювачі в, вивчення процесі в само очищення,
визначення запасі в речовин в об'єкт і т а балансових розрахунків.
Для правильного оцінювання якост і води потрібно виконати так і умови:
1) правильно відібрати проби води відповідної кількості;
№
2) проби повинн і бути репрезентативними.
Проб а повинн а представляти водо йм у чи водо тік і характеризувати стан
води з а певни й проміжок часу. Поодинок а проб а може бути репрезентативною
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
– регулярн і спостереження з а рівнем забруднення води в контр ольних
для великої маси води з а таких умов:
– відібран а водн а мас а є однорідною;
– достатня кількість точок відбор у проб;
736
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
36
– достатн і розміри окремих проб;
– стандартизован і способи відбору.
Попере дня обробк а, транс портування т а зберігання про б повинн і
проводитися таким чином, що б в склад і води не проходило значних змін.
Виділяють прост і т а змішан і проби.
Прост і проби характеризують якість води в даном у пункт і відбор у,
відбираються в певни й час у не обхідном у об'ємі.
Змішан і проби об'єднують в соб і декільк а простих проб. Вони
характеризують якість води з а певни й період час у або певної ділянки
досліджуваного об'єкта.
Залежно від мети відбор у про б вони можуть бути разови ми т а
регулярними.
Разови й відбір про б застосовується у випадках, коли:
– вимірюван і параметри не суттєво змінюються в час і, а також з глибиною
й акваторією водо йми;
– попередньо відом і закономірност і зміни параметрі в, що визначаються;
Регулярни й відбір – це таки й відбір про б, при яком у кожн а проб а
відбирається в часові й т а просторові й взаємозалежност і з іншими.
При стаціонарних спостереженнях проби води н а хімічни й аналі з потрібно
відбирати н а стрижн і поток у з глибиною 0,2–0,5 м. При глибоком у русл і т а
слабкі й течії доцільніше брати проби н а різних глибинах. Проби переважно
відбирають емальованим відром об'ємом 10 л. З відр а водо ю наповнюють
№
посудини для визначення рН, вміст у у вод і кисню, діоксид у вуглецю, фіксують
розчинени й у вод і кисень, а також наповнюють водо ю пляшки для визначення
БСК5 т а для подальшого аналіз у в лабораторії. Проби для визначення
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
– є потреб а лише у найбільш загальних даних про якість води у водо ймі.
концентраці й нафто продукті в, фенолі в, СПАР, важких металі в, пестициді в
відбирають в окрем і пляшки.
737
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
37
Для відбор у про б н а різні й глибин і використовують також спеціальн і
пристрої
– батометри різних типів. Батометр повинен відповідати таким вимогам:
– вод а, що проходить крізь нього, не повинн а в ньом у затримуватись;
– він повинен щільно закриватися;
– матеріал пробовідбірник а повинен бути хімічно інертним.
Для зберігання про б використовують скляни й т а поліетиленови й посуд.
Перед використанням його миють концентрованою кислотою т а сполоскують
водо провідною водо ю. Основн і вимоги до посуд у – це його міцність, стійкість
до розчинення і щільність закривання.
Консервування про б проводять при відбор і про б для визначення
не стійких компонентів. Аналі з цих про б проводять не пізніше як чере з 3 дн і
після відбору. Проби зберігають при температур і 3–5 °C у холодильнику.
Взимк у при температур і нижче 0 °C відібран у проб у переносять у тепле
приміщення, де проводять аналі з [17].
3.3.1. Загальн і принципи що до проведення моніторинг у земель т а ґрунті в
України
В Україн і він здійснюється згідно наступних основних нормативноправових актів:
– закон України «Про охорон у земель» від 19.06.2003 р. (станом н а
№
27.06.2015 р.);
– постанов а КМУ № 661 від 20.08.1993 р. (станом н а 04.05.2012 р.) «Про
затвердження Положення про моніторинг земель».
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
3.3.Моніторинг грунтів
Моніторинг земель – це систем а спостереження з а станом земель, як а
реалізується для своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення т а ліквідації
738
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
38
наслідкі в не гативних процесів. Складовою частиною моніторинг у земель є
моніторинг ґрунтів.
Моніторинг земель і ґрунті в проводиться з метою своєчасного виявлення
зміни стан у земель т а властивосте й ґрунті в, оцінки здійснення заході в що до
охорони земель, збереження т а відтворення родючост і ґрунті в, попередження
вплив у не гативних процесі в і ліквідації наслідкі в цього впливу.
Об'єктом моніторинг у є вс і земл і не залежно від фор ми власност і н а них.
Залежно від мети спостережень т а ступеня охоплення територі й
проводяться наступн і види моніторинг у земель:
– національни й – н а всіх землях у межах території України (проводить
Державне агентство земельних ресурсі в України);
– регіональни й – н а територіях, що характеризуються єдністю фізикогеографічних, екологічних т а економічних умо в (проводять обласн і головн і
управління земельних ресурсів);
– локальни й – н а окремих земельних ділянках т а в окремих частинах
(елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексі в (проводять
Моніторинг земель складається і з систематичних спостережень з а станом
земель (агрохімічн а паспортизація земельних ділянок, зйомк а, обстеження і
вишукування), виявлення у ньом у змін, а також проведення оцінки:
– стан у використання земельних ділянок;
– процесі в, пов'язаних з і зміна ми родючост і ґрунті в (розвиток водної і
вітрової ерозії, втрат а гумус у, погіршення структури ґрунт у, заболочення і
№
засолення), заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель
пестицида ми, важки ми метала ми, радіо нукліда ми т а інши ми токсични ми
речовинами;
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
районн і, міськ і відділи, управління земельних ресурсів).
– стан у берегових ліні й річок, морі в, озер, заток, водо сховищ, лимані в,
гідро технічних споруд;
739
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
39
– процесі в, пов'язаних з утворенням ярі в, зсуві в, сельови ми потока ми,
землетруса ми, карстови ми, кріогенни ми т а інши ми явищами;
–
стан у
земель
нафто газодобувни ми
населених
об'єкта ми,
пункті в,
очисни ми
територі й,
споруда ми,
зайнятих
гноєсховища ми,
склада ми паливно-мастильних матеріалі в, добри в, стоянка ми авто транспорт у,
захороненням токсичних промислових відході в і радіо активних матеріалі в, а
також інши ми промислови ми об'єктами.
Спостереження з а станом земель залежно від термін у т а періодичност і їх
проведення поділяються на:
– базов і (вихідн і, що фіксують стан об'єкт а спостережень н а момент
початк у ведення моніторинг у земель);
– періодичн і (чере з рік і більше);
– оперативн і (фіксують поточн і зміни).
Проведення моніторинг у земель здійснюється у таком у порядку:
– виконання спеціальних зйомок і обстежень земель;
– виявлення не гативних факторі в, впли в яких потребу є здійснення
– оцінк а, прогно з, запобігання вплив у не гативних процесі в [13].
3.3.2. Реалізація систе ми моніторинг у ґрунті в в Україн і
Спостереження з а станом земель і ґрунті в України т а вмістом у них
забруднювальних речовин здійснюють 6 суб’єкті в моніторингу: ДСНС
(Державн а гідро метеорологічн а служба), Мінприроди (Державн а екологічн а
інспекція, Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держкомзем України.
№
Об’єкта ми ґрунтового моніторинг у виступають основн і типи, підтипи,
фони, види і різно види ґрунті в, як і підбираються у межах ґрунтової провінції т а
максимально відображають різно манітність ґрунтового покрив у, ус і рівн і
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
контр олю;
антропо генного навантаження.
Постійни ми пункта ми контр олю є:
– природн і об’єкти (ліси, заповідники),
740
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
40
– еталонн і об’єкти високого рівня сільськогосподарського використання
ґрунті в (держсортдільниц і, варіанти стаціонарних досліді в, поля господарст в, де
впроваджен а ґрунтозахисн а контурно-меліоративн а систем а землеробства),
– звичайн і господарства.
Стан ґрунті в вірогідно діагностується з а наявност і інформації про:
– зміни структури ґрунтового покрив у,
– транс формації земельних угідь,
– оцінки темпі в зміни основних показникі в (гумус у, рН, повітряного т а
поживного
режимі в,
ємност і
катіонного
обмін у,
фізичного,
водного,
забрудненост і, біологічної активності),
– оцінки інтенсивност і ерозії, показникі в меліоративного стан у (якост і
зрошувальних вод, рівня мінералізації підґрунтових вод, засоленост і ґрунті в
зони аерації, вторинного осолонцювання, оцінки темпі в спрацювання осушених
торфовищ, транс формації органічної речовини, вторинного залізнення),
– оцінки ефективност і родючост і ґрунтів.
Спостереження
Підп. і дата
(стандартни ми
метода ми
та
3.3.3. Моніторинг ґрунті в н а землях сільськогосподарського призначення
Систем а моніторинг у ґрунті в н а землях сільськогосподарського призначення
(проводиться згідно наказ у Міністерств а аграрної політ ики України № 51 від
26.02.2006 р. «Про затвердження Положення про моніторинг ґрунті в н а землях
сільськогосподарського призначення») є складовою частиною державної
систе ми моніторинг у довкілля і явля є собою систем у спостережень, збирання,
оброблення, передавання, збереження т а аналіз у інформації про зміни
№
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
наземни ми
приладами) т а дис танційни ми засоба ми (дистанційне зондування) [7].
показникі в якісного стан у ґрунті в, їх родючост і, розроблення науково
обґрунтованих рекомендаці й що до прийняття рішень про відвернення т а
Підп. і дата
Інв.№подл.
ведуться
ліквідацію наслідкі в не гативних процесів.
Об'єкта ми
моніторинг у
ґрунті в
є
земл і
сільськогосподарського
призначення:
741
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
41
– рілля;
– багато річн і насадження,
– сіножат і,
– пасовищ а,
– перелоги (цілини т а орн і земл і, як і залишилися бе з обробки рік т а
більше),
– земл і тимчасової консервації (консервації підлягають деградован і т а
малопродуктивн і
земл і,
господарське
використання
яких
є
екологічно
не безпечним т а економічно не ефективним, а також техно генно забруднен і
земельн і ділянки, н а яких не можливо одержати екологічно чист у продукцію, а
перебування люде й н а цих земельних ділянках є не безпечним для їх здоров'я).
Моніторинг ґрунті в н а землях сільськогосподарського призначення
проводиться з метою своєчасного виявлення змін стан у ґрунті в, їх оцінки,
відвернення наслідкі в не гативних процесі в, розроблення науково обґрунтованих
систем землеробств а т а агро технологі й [3].
Моніторинг ґрунті в н а землях сільськогосподарського призначення
– проведення спостережень, збір, аналі з і опрацювання інформації що до
якісного стан у ґрунті в (розвиток ґрунтової ерозії, стан структури ґрунт у,
підкислення, засолення, солонцюватість, заболочення ґрунті в, динамік а вміст у
гумус у т а елементі в живлення), забруднення ґрунті в важки ми метала ми,
радіо нукліда ми, залишкови ми кількостя ми пестициді в т а інши ми токсични ми
речовинами;
№
– здійснення комплексного аналіз у агро екологічної ситуації н а землях
сільськогосподарського призначення, оцінки т а прогноз у можливих змін стан у
родючост і ґрунті в з урахуванням природних і антропо генних факторі в, еколого-
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
передбача є виконання таких завдань:
меліоративного стан у зрошуваних і осушуваних земель;
742
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
42
– розроблення і впровадження науково обґрунтованих рекомендаці й що до
прийняття рішень про відвернення т а ліквідацію наслідкі в не гативних процесі в
т а заході в що до забезпечення відтворення родючост і ґрунтів;
– визначення зон виробництв а сільськогосподарської продукції для
виготовлення продукті в для дитячого т а дієтичного харчування;
– створення т а ведення інформаційних банкі в даних про стан ґрунті в н а
землях
сільськогосподарського
призначення
та
інформаційно-аналітичної
систе ми для розроблення заході в у сфер і охорони родючост і ґрунтів;
– надання (н а договірні й основі) землевласникам, землекористувачам т а
суб'єктам оцінювальної діяльност і у сфер і оцінки земель інформації про
сучасни й стан ґрунтів;
–
участь
у
здійсненн і
природно-сільськогосподарського,
еколого-
економічного, протиерозійного т а інших виді в районування (зонування) земель;
– підготовк а т а видання щорічної (періодичної) доповід і про стан ґрунті в
н а землях сільськогосподарського призначення.
Залежно від територіального поширення т а завдань наступн і види
– національни й – охоплю є земл і сільськогосподарського призначення в
Україні; – регіональни й – охоплю є земл і сільськогосподарського призначення в
межах фізико-географічних і адміністративних одиниць, великих масиві в
зрошення т а осушення;
– локальни й – проводиться н а території окремих землеволодінь т а
землекористувань [14].
№
3.3.4. Організація спостережень і контр олю з а забрудненням ґрунтів
Забруднення ґрунті в пестицидами. Дослідження забруднення ґрунті в
проводяться н а таких пунктах:
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
моніторинг у ґрунті в с/г призначення:
– постійних – створюються н а період не менши й з а 5 років. Чисельність
постійних пункті в залежить від кількост і т а розмірі в господарств. Для
оцінювання фонового забруднення ґрунт у вибираються ділянки, віддален і від
743
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
43
сільськогосподарського виробництв а, промислових виробницт в, в «буферні й
зоні» заповідників;
– тимчасових – спостереження ведуться протягом одного вегетаційного
період у або року.
Зазвича й у господарств і обстежується 8-10 полі в під основни ми
культурами. У област і щорічно треб а обстежити не менше двох господарств.
Проби відбираються 2 рази н а рік:
– навесн і після сівби;
– восени після збирання урожаю.
Для
встановлення
динаміки
або
міграції
пестициді в
у
систем і
ґрунтрослин а спостереження проводяться не рідше 6 разі в н а рік:
– фонов і перед посівом;
– 2-4 рази під час вегетації;
– 1-2 рази після збирання урожаю.
Для оцінювання майданного забруднення ґрунт у пестицида ми складається
проб а ґрунт у, в як у в ходять 25-30 про б (виїмок), відібраних в пол і по діагонал і
см). Ґрунт, що потрапи в в проб у з підорного шар у, видаляється. Мас а проби
становить 15-20 г. Відбір проби можн а проводити з а допомогою лопати. Якщо
обстеження провадяться в садах, то кожн а проб а відбирається н а відстан і 1 м від
стовбур а дерева. Проби повинн і бути близьк і з а кольоро м, структурою,
механічним складом.
При вивченн і вертикальної міграції пестициді в закладаються ґрунтов і
№
розрізи, розміри яких залежать від товщини ґрунтів. Ґрунтови й шурф перетина є
всю серію ґрунтових горизонтів. Розміри шурф у становлять приблизно
0,8×1,5×2,0 м. Коротк а стінк а шурф у (лицьов а або робоча) н а момент опис у
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
тростяним ґрунтовим буром, яки й занурюється н а глибин у орного шар у (0-20
повинн а бути звернен а до сонця.
Площ а поля, що характеризується однією пробою, не однаков а для різних
категорі й місце вості:
744
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
44
– в степових районах це 10-20 га;
– в зрошувані й зон і - 2-3 га;
– в гірських районах – 0,5-3 га.
Проби-виїмки зсипаються в крафт-папір, ретельно перемішуються і
квартуються 3-4 рази, знов у перемішуються і діляться н а 6-9 частин, з центр а
яких береться однаков а кількість ґрунт у в мішечок або крафтпапір. Мас а
отриманого початкового зразк а становить 400-500 г. [2].
Забруднення ґрунті в важки ми металами. Спостереження з а рівнем
забруднення важки ми метала ми (ВМ) носять експедиційни й характер. Час їх
проведення не ма є значення, але більш доцільно їх здійснювати влітк у в період
збирання основних сільгоспкультур. Повторн і спостереження здійснюються
чере з 5-10 років. При вибор і ділянок спостережень використовується
топографічн а карт а, в центр і якої розташовується міс то, селище або
Рисунок 3.1. – Карта-схем а проведення спостережень забруднення ґрунті в
№
важки ми метала ми навколо підприємств а
З геометричного центр а проводяться кол а радіусом 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2; 3;
4; 5; 8; 10; 20; 30; 50 км в масштаб і карти, тоб то окреслюється зон а можливого
забруднення ґрунті в важки ми металами. Протяжність зони забруднення ґрунті в
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
промислови й центр (рис. 3.5.).
визначається наступни ми факторами:
– розою вітрі в,
– характером викиді в в атмосфер у,
745
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
45
– висотою труби,
– рельєфом,
– рослинністю тощо.
Значн а кількість аерозолі в і газі в, що містять ВМ, залишається в
атмосфер і й переноситься н а велик і відстані. Н а підготовлени й план місце вост і
наноситься роз а вітрі в (по 8-16 румбах). Вектор, що відповіда є найбільші й
повторюваност і вітрі в, відкладають у підвітряни й бік н а відстань 25-30 км. У
напрям і радіусі в з найбільшим забрудненням будуються сектори шириною 200300 м поблиз у джерел забруднення з поступовим розширенням до 1-3 км. У
місцях перетин у осе й секторі в з кола ми розташовуються ключов і ділянки, н а
них – мереж а опорних розрізі в, пункти т а майданчики взяття проб.
Ключов а ділянк а ма є розмір 1-10 г а і більше з типови ми фізикогеографічни ми умова ми (ґрунт, рельєф, рослинність) для даної місце вост і (з а
розою вітрів).
Якщо роз а вітрі в виражен а не чітко, тод і ключов і ділянки розташовуються
в усіх напрямах рівномірно. Якщо міграція ВМ пов'язан а з водни ми потока ми,
кількість ділянок дорівню є 15-20 [12].
3.4.Сучасн і прилади визначення параметрі в стан у НС
Автоматизовани й стаціонарни й пост атмосферного моніторингу
Призначени й
для
без перервного
авто матичного
контр олю
в
№
атмосферном у повітр і вміст у забруднюючих речовин, зважених часток (пилу),
метеорологічних параметрі в (температур а, відносн а вологість, атмосферни й
тиск, швидкість і напрям вітру) т а радіаційного гамма-фону.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
то напрям промені в треб а погоджувати з вектором водної міграції. Загальн а
746
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
46
Рисунок 3.2. – Автоматизовани й стаціонарни й пост атмосферного
моніторинг у [18].
До склад у кожного пост а входять: газо аналітични й і метеорологічни й
комплекс, систем а збор у т а обробки інформації, систем а передач і даних і
комплекс життєзабезпечення.
Можливості:
- авто матичне вимірювання контр ольованих параметрі в і управління
- зберігання в пам'ят і результаті в вимірювань з а не обхідни й період
роботи;
- авто матичн а передач а результаті в вимірювань по каналах зв'язку;
- дис танційни й контр оль технічного стан у обладнання, пожежної
не безпеки т а розкриття станції;
- авто номність роботи не менше 30 діб.
№
Вимірювальни й комплекс
Газоаналітични й
Інв.№подл.
комплекс
виготовляється
із
застосуванням
газо аналізаторі в іноземного т а вітчизняного виробництва. Ус і застосовуван і
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
вимірювальним процесом;
газо аналізатори відібран і в процес і тривалих досвідчених напрацювань.
Газоаналітични й комплекс дозволя є вимірювати з високою точністю вміст в
атмосферном у повітр і речовин:
747
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
47
- оксиди азот у NO, NO2, NOx;
- аміак NН3;
- вуглеводн і SCH, NCH, СН4;
- оксид вуглецю СО;
- діоксид сірки SO2;
- сірково день H2S;
- озон О3;
- діоксид вуглецю СО2;
- зважен і частинки (пил).
Метеорологічни й комплекс виготовляється н а основ і кращих зразкі в
іноземної метеорологічного обладнання. Метеорологічни й комплекс вимірю є
наступн і показники:
• швидкість вітру;
• напрямок вітру;
• атмосферни й тиск;
№
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Рисунок 3.3. – Вимірювальни й комплекс [18].
• температура;
Інв.№подл.
Підп. і дата
• відносн а вологість;
• кількість опадів.
Систем а життєзабезпечення
748
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
48
Забезпечу є в авто матичном у режим і кліматичн і умови всередин і пост а
для стабільної роботи обладнання і комфорт у обслуговуючого персоналу.
Систем а збор у т а обробки інформації
Призначен а для збор у т а обробки даних як від газо аналітичного і
метеорологічного комплекс у, так і від систе ми життєзабезпечення і телеметрії
поста.
В основ у систе ми покладен а потужн а сучасн а ЕОМ з передвстановленим
прикладним програмним забезпеченням виробництв а ЗАТ "НВФ" ДІЕМ ", для
формування бази даних т а подання звіті в вимірювань в форм і, зручні й для
прийняття управлінських рішень.
Систем а передач і даних
Призначен а для передач і даних вимірювань віддаленого оператору.
Передач а даних може здійснюватися по радіо канал у, по телефонні й лінії, по
Умови експлуатації поста:
- температур а навколишнього повітря: від мінус 50 ° С до + 50 ° С;
- відносн а вологість: до 100% у всьом у діапазон і температур;
- тиск: від 680 до 800 мм. рт.ст .;
- швидкість вітру: до 30 м / с;
- впли в дощ у і снігу.
Технічн і характеристики посади:
№
- напруг а електро живлення (змінни й струм) 220 ± 20% В, (частот а 50 Гц);
- споживан а потужність, не більше 4 кВт;
- робоч а температур а всередин і пост а 20 ± 3 ° С;
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
засобах стільникового зв'язк у і т.д.
- висот а з встановленої метеомачто й, не менше 4,5 м;
- повни й середні й термін служби, не менше 8 рокі в [18].
749
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
49
Монітор концентрації пил у у вологих газах D-R 820 F
Рисунок 3.4. – Монітор концентрації пил у у вологих газах D-R 820 F [19].
Високочутлив а систем а для без перервного вимірювання концентрації
пил у екстра ктивним методом з а принципом вимірювання відбитого світла.
Принцип вимірювання:
З основного поток у газ у здійснюється без перервни й відбір проби. Ця
проб а без перервно підігрівається і розбавляється очищеним підігрітим повітрям.
Вимірювання концентрації пил у в розведеною проб і проводиться оптичним
методом у вимірювальні й камері. Значення, отримане для відібраної проби, є
Підп. і дата
значенням концентрації пил у в основном у потоц і газу.
Систем а
включа є
спеціальни й
занурити
пробовідбиральни й
зонд,
лазерни й вимірювач концентрації пил у, пристрі й підготовки проби (розведення,
Занурити пробовідбиральни й зонд і вимірювальн а камер а виконан і єдиним
пристроєм. Електронни й обчислювальни й блок, компресор для роботи
енжектор а і компресор для подач і повітря розведення проби змонтован і разом
№
н а одні й рамі.
Застосування:
- D-R 820 F використовується для вимірювання концентрації пил у у
вологих газах. Він так само може використовуватися для вимірювання
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
підігрів), ежектор, дв а компресори й електро нни й обчислювальни й блок.
концентрації липкою пил у, що ма є схильність до налипання.
- вимірювання в насичених газах після установок знесірчення
750
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
50
- після установок мокрого збагачення
- сміттєспалювальн і установки
- виробництво дерево стружкових плит
- виробництво сечовини
- виробництво ізоляційних матеріалів
- у техно логічних процесах
Переваги:
- компактне виконання
- не м а потреби в трудо містки й відвід газу
- мало обслуговувані
- вимірювання н а місц і, без перервни й вимір
- висок а чутливість
- не вимага є трудо місткою настройки
- авто матичн а перевірк а функціонування з корекцією н а забруднення [19].
Рисунок 3.5. – Комбіновани й зонд D-RX 250 [20].
Комбіновани й зонд для одночасного вимірювання:
- концентрації пил у [мг / м3],
- об'ємної витрати [м3 / ч],
- температури [° С],
№
- абсолютного тиск у [гПа]
Принцип вимірювання:
- трібо зонд вимірю є електрични й заряд, що про ходять частинок.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Комбіновани й зонд D-RX 250
- вимірювання об'ємної витрати базується н а механічном у принцип і дії.
Зонд ма є дв і окрем і камери, між яки ми виника є перепад тиск у внаслідок
наявност і потоку.
751
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
51
- абсолютни й тиск в димових газах вимірюється датчиком тиск у в одні й
камер і зонда.
- температур а вимірюється без посередньо в центр і поток у димових газі в в
окремі й камер і в зонд і температурним датчиком.
Концентрація пил у розраховується з а трибоелектричних сигнал у й
об'ємні й витраті. Для цієї мети в процес і калібрування, Ви отримує те не обхідн і
параметри для значущих діапазоні в швидкост і, як і утворюють основ у
обчислення концентрації пилу. Вихідн і вимірювання для температури й
абсолютного тиск у газ у використовуються, що б обчислити стандартн у
концентрацію пил у і стандартни й об'ємни й витрата.
Переваги:
- тільки один зонд / монтажни й отвір в стінц і газо ходу
- компактне виконання, відсутність рухомих частин, відсутність витратних
матеріалів
- без перервне перетворення нормалізованої концентрації пил у в мг / м3 і
до нормалізовано об'ємні й витрат і в НМЗ / ч
для кожної вимірюваної величини
- параметризація в блоц і управління бе з не обхідност і в ПК або інших
інструментів
- віддалене підключення блок у управління т а обробки результаті в з а
допомогою двухпроводно й шини н а відстань до 1000 м. [20].
Прилад KD2 Pro
№
KD2 Pro - це повністю портативни й прилад для вимірювання тепло вих
властивосте й (теплопровідност і, тепло ви й дифузії, тепло провідност і й питомої
тепло ємності) речовин і матеріалі в методом голчастого зонд а, яки й засновани й
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
- ЖК дис пле й показу є в мг / м3, м3 / год, ° С і гП а, один аналогови й вихід
н а теорії не стаціонарного лінійного джерел а тепла.
752
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
52
Рисунок 3.6. – Прилад KD2 Pro [21].
Що лежить в основ і роботи прилад у математичн а модель, заснован а н а
не лінійном у метод і найменших квадраті в, дозволя є домогтися точност і ± 10%
при вимірюванн і тепло провідност і т а тепло вого опору.
Розмір зразк а залежить від тепло вих характеристик досліджуваного
матеріалу. Як правило, для зразкі в з тепло провідністю близько 0,5 Вт / (м * К),
досить, що б радіус зразк а навколо голки зонд а бу в 2 см [21].
Нейтронни й вологомір ВНП-1
Принцип дії цього прилад у засновани й н а здатност і атомі в водню
прилад у - електро нни й цифрови й вимірювальни й блок з індикатором н а рідких
кристалах і датчик, суміщени й в одном у корпус і з джерелом швидких
не йтронів. Для повторних вимірювань в одні й і ті й же точц і поля не обхідно
пробурити свердловин у н а глибин у 1-1, 5 м і вставити в не ї стаціонарн у
обсадн у металев у, або пластмасов у труб у, що б закріпити стінки і попередити
осипання ґрунту. Внутрішні й діаметр труби повинен бути таким, що б дозволя в
№
легко рухатись датчик у ВНП-1 при не одноразовом у переміщенн і його н а різн і
рівн і з а глибиною.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
уповільнювати рух швидких не йтроні в, переводячи їх у ранг повільних. В склад і
753
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
53
Рисунок 3.7 – Нейтронни й вологомір ВНП-1 [22].
Технічн і дан і ВНП-1 такі: діапазон вимірювання вологост і становить 0, 05
- 0, 5 г/куб. см (або 5 - 50 %), похибк а вимірювання - 0, 025 г / куб. см (або 2, 5
%). Загальн а ваг а комплект у бе з обсадних тру б 5 кг.
Задум засновникі в цього метод у бу в такий: вод а складається з двох
атомі в водню т а одного атом у кисню; якщо занурити датчик прилад у в ґрунт і
цих даних можн а дуже точно визначити вміст води в ґрунті. Спочатк у при
впровадженн і цього метод у навіть вважал ось, що це ідеальни й метод,
розраховани й якра з н а так і об’єкти, як ґрунт. Однак, як пізніше з’ясувал ось, при
цьом у не було враховано бага то супутніх факторі в, як і вносять суттєв і помилки
при визначенн і вологост і ґрунт у цим методом. Перш з а все, ато ми водню
в ходять не тільки до склад у води, але й до склад у органічної частини ґрунт у
(гумус у, перегнилих і не перегнилих решток рослин, органічних добри в т а
№
мікро флори). Органічн а фракція ґрунт у, з а літературни ми дани ми, може
досягати 20 відсоткі в від всієї маси ґрунту. Таким чином при абсолютні й
вологост і ґрунт у у 20 %, максимальн а похибк а може сягати 100 % тільки з а
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
потім виміряти енергію не йтроні в, уповільненених атома ми водню, то н а баз і
рахунок не врахування органіки й мікро флори.
По-друге, сфер а дії не йтронного метод у ма є радіус 30 см. Це означа є, що
ним можн а виміряти концентрацію повільних не йтроні в у сфер і діаметром 60
754
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
54
см (тоб то в шар і ґрунт у висотою 60 см), а це у свою черг у означа є що у верхніх
шарах ґрунт у 0-10 і 0-20 см цим методом визначати вологість прос то не
можливо. При зануренн і датчик а н а глибин у 10 см прилад ВНП-1 завжди
показу є нуль, навіть при повном у насиченн і ґрунт у водо ю, а н а глибин і 20 см
дан і вологост і ґрунт у мають в 1, 5-2 рази менш і значення в порівнянн і з
глибиною 30 см. Це явище пов`язане з тим, що н а глибинах до 20 см сфер а дії
не йтронного метод у включа є також не тільки ґрунт, але й повітря, де
концентрація атомі в водню в одиниц і об’єм у значно нижч а, ніж у ґрунт і (див.
рис. 2).
Рисунок 3.8 – Датчик ВНП-1 н а глибин і 10 см. [22].
Том у ВНП-1 рекомендують застосовувати починаючи з глибини не менше
30 см. Це суттєви й не долік даного метод у, бо вологість орного шар у ґрунт у
найбільш мінлив а, а інформація про не ї найбільш не обхідна. По-трет є, потреб а
закладання
Інв.№подл.
н а полях обсадних
тру б
створю є певн і
не зручност і
для
господарників. Так і труби могли б стояти н а полях з колосови ми культура ми і
трава ми в період між останнім обробітком (боронуванням посіві в, підкормкою,
№
тощо) і збиранням. Що до просапних культур, то тут період, коли обсадн і труби
можуть знаходитись н а пол і ще коротший. Водночас термо статично-вагови й
метод гідро метстанції використовують весь вегетаційни й період і навіть
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
1- повітря, 2 - ґрунт, 3 - датчик-зонд прилад у ВНП-1, 4 - обсадн а труба.
частково зимою [22].
Прилад “Агротестер”
755
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
55
В основ у цього прилад у покладено метод вимірювання комплексного
опор у ґрунт у в змінном у електричном у пол і (так звани й кондуктометрични й
метод). Він складається з цифрового електро нного вимірювального блок у н а
світло діодах і датчика-бура. Датчик “Агротестера” влаштовано так, що дв і
кругл і шнекоподібн і лопатн і служать і засобом занурення датчик а н а задан у
глибин у і засобом вимірювання, тоб то конденсатором, в яком у середовищем
між обкладинками-лопатня ми є ґрунт. Ваг а комплект у 6 кг. Спожива є він 1, 5
Ват електро енергії від авто номного блок у живлення н а акумуляторах.
Прилад “Агротестер” ма є т у, основн у, переваг у над ВНП-1, що він значно
краще пристосовани й до техно логії землеробства. Для його використання не
потрібно закладати в ґрунт стаціонарн і обсадн і труби. Датчик “Агротестера”
занурюється в ґрунт і виймається після завершення вимірювань і поле вільне для
проведення наступних робіт, пов`язаних з сівбою (посадкою) культур і доглядом
з а ними. Цінним є також і те, що датчик “Агротестера” з телескопічною трубою
кріпиться до вимірювального пристрою і становить з ним єдине ціле, що
Підп. і дата
“Агротестер” і метод, використани й при цьом у для визначення вологост і ґрунт у
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
створю є додатков і зручност і при користуванн і приладом у полі. Однак сам
високих до показань н а низьких частотах виявився не достатньо ефективним.
мають певн і не доліки. Перш з а все, метод вимірювання комплексного опор у
Інв.№подл.
Підп. і дата
№
ґрунт у Z н а двох частотах і використання відношення показань прилад у н а
Рисунок 3.9 – Зовнішні й вигляд прилад у “Агротестер”[23].
756
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
56
Датчик для вимірювання вологост і листя
Рисунок 3.10 – Датчик для вимірювання вологост і листя [24].
Безліч грибкових і бактеріальних хворо б вражають рослини, коли н а
поверхн і листя є волога. Датчик для вимірювання вологост і листя встановлю є
факт наявност і вологи н а поверхн і листя тавизнача є її кількість. Ц і дан і
дозволяють передбачити і захистити ваш і рослини. Оскільки датчик для
вимірювання вологост і листя вимірю є діелектричн у постійн у, йом у не м а
потреби без посередньо контактувати з водо ю для виявлення наявност і вологи
[24].
Пересувн а лабораторія "Атмосфер а -2" призначен а для здійснення
контр олю з а забрудненням атмосферного повітря, води, ґрунт у, а також
вимірювання метеорологічних параметрів: атмосферного тиск у, швидкост і т а
напрям у вітр у, температури т а відносної вологост і повітря.
Лабораторія пересувн а "Атмосфера-2" використовується в систем і
гідро метеослужби, організація ми, що здійснюють контр оль з а забрудненням
атмосфери, води, грунту.
№
Прилади й устаткування лабораторії дозволяють виконувати наступн і
роботи:
- проводити відбір про б газі в і парі в в атмосферном у повітр і,
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Пересувн а лабораторія "Атмосфера-2"
промислових викидах, в повітр і робочих зон.
- проводити вимірювання концентраці й СО, SO2, NO2, NH3, 02, H2S, NO,
C12, 03 т а інших речовин газо аналізаторами.
757
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
57
- проводити відбір про б пил у з повітря.
- визначати в вод і масов у концентрацію катіоні в Са2 +, Mg2 +, Na +;
масов у концентрацію аніоні в гідро карбонаті в, карбонаті в, сульфаті в, хлориді в,
фторидів; сухи й залишок; загальн у і карбонатн у жорсткість; водневи й показник
(рН);
температуру;
органолептичн і
показники;
масов у
концентрацію
розчиненого кисню т а ортофосфато в, гідро лізуються поліфосфаті в, загальни й
фосфор.
- визначати в ґрунтових зразках вміст мінеральних соле й по їх водним
ватажком.
- визначати метеорологічн і параметри:
- швидкість вітр у - від 1 до 50 м / сек;
- температур у навколишнього повітря - від -30 до +50 °C;
- атмосферни й тиск - від 610 до 790 мм рт.ст.
Лабораторія пересувн а комплектується н а баз і авто мобілі в УА3-39625 або
№
Рисунок 3.11 – Пересувн а лабораторія "Атмосфера-2" [25].
Може поставлятися з електро постачанням від мініелектростанції або від
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
ГАЗ-27057.
промислової мереж і 220 В 50 Гц з а допомогою кабелю 100 м.
Можлив а установк а супутникової навігаційної апаратури з комп'ютером
тип у Note-Book, як а визнача є істинн і координати лабораторії, відобража є її
758
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
58
місце знаходження і пройдени й маршрут н а електро нні й карт і і з записом
маршрут у н а дис ку.
Базов а комплектація лабораторії н а баз і авто мобіля:
- УАЗ-39625 або ГАЗ-27057 - авто мобіль високої прохідност і тип у
"Фургон".
- метеостанция М-49м - призначен а для дис танційного вимірювання
швидкост і і напрям у вітр у, атмосферного тиск у, температури і відносної
вологост і повітря, видач і і збереження результаті в вимірювання н а комп'ютер
чере з інтер фейс RS232.
Діапазони вимірювань М-49м:
- напрямк у вітр у від 0 до 360;
- швидкост і вітр у від 1,5 до 60 м / сек;
- атмосферного тиск у від 300 до 800 мм рт.ст .;
- температури від -50 до +45 оС;
- відносної вологост і повітря від 30 до 98%;
Пробоотборник воздух а авто матически й ОП442ТЦ в количестве 2 шт. Диапазон измеряемых расходов: 1,2 - канало в 0,2 - 1 л/мин; 3,4 - канало в 5-20
л/мин.
Пробовідбірне пристрі й ПУ-ЗЕ / 220 або ПУ-ЗЕ / 12 - призначено для
відбор у про б повітря н а визначення вміст у пил у і аерозолі в шляхом
прокачування заданого обсяг у проби чере з фільтри тип у АФА (або інші).
Кількість відібраних про б - до 5. Сумарн а витрат а повітря: ПУ-ЗЕ / 220 - до 400
№
л / хв; ПУ-ЗЕ / 12- до 200 л / хв.
Газоаналізатор Ганка-4 - призначени й для вимірювання концентрації
шкідливих речовин в атмосферном у повітр і (SO2, H2S, CO, CI2, HF, NO2) з а
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
предназначен для отбор а про б воздух а и газ а с заданным объемным расходом.
допомогою змінних датчиків. Є інтер фейс RS-232.
Барометр-анероїд М-67 - призначени й для вимірювання атмосферного
тиску. Діапазон вимірювання від 610 до 790 мм рт. ст.
759
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
59
Психрометр аспіраційни й МВ-4-2м - призначени й для визначення
відносної вологост і і температури повітря. Діапазон вимірювання від 10 до
100%.
Компас гірничо-геологічни й ГГК - призначени й для орієнтування датчик а
вітр у метеостанції.
Анемометр ручни й електро нни й Аре - призначени й для вимірювання
швидкост і вітру.
Лічильник електричної енергії електро нний.
Камін електрични й - призначени й для обігрів у салон у лабораторії при
низьких температурах зовнішнього повітря при проведенн і спостережень.
Світильник люмінесцентни й - призначени й для освітлення салон у
лабораторії при проведенн і спостережень.
Комп'ютер Note-Book.
Акумуляторн і батареї, 12В.
Комплект ЗІП (комплект запасних частин).
Комплект ЕД (комплект експертної документації) [25].
Стаціонарн і пости обладнан і спеціальни ми павільйона ми з комплексни ми
лабораторія ми «Пост-1» або «Пост-2», як і встановлюють в заздалегідь вибраних
місцях.
У лабораторії «Пост-1» розміщується основне і допоміжне обладнання для
проведення спостережень з а рівнем забруднення атмосфери і вимірювання
метеорологічних елементів. Прилади т а устаткування лабораторії працюють при
№
температур і 10–35 °С, відносної вологост і до 80 % (при 20 °С) т а атмосферном у
тиск у 9–104 кП а (680–785 мм рт. ст.).
Устаткування «Пост-1» включає: дв а авто матичн і газо аналізатори,
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Лабораторії 2 «Пост-1» або «Пост-2»
систе ми для проведення відбор у про б і метеорологічних спостережень, щогл у
для установки датчик а вітр у, систем у електро постачання т а освітлення.
760
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
60
Лабораторія
«Пост-2»
є
найбільш
розповсюдженою
лабораторію є
подібного тип у н а території України т а призначен а для тих же ціле й, що і
«Пост-1», відрізняється наявністю додаткового обладнання: авто матичного
воздухо забірнік а
«Компонент»
і
електро аспіратора.
Для
вимірювання
метеорологічних елементі в в лабораторії використовується авто матични й
метеокомплекс.
Так а лабораторія забезпечує:
–
авто матичне
вимірювання
та
фіксацію
на
діаграмні й
стрічц і
концентраці й оксид у вуглецю т а діоксин у сірки;
– авто матични й відбір тридцяти трьох про б повітря для визначення п’яти
газо подібних домішок, саж і т а пилу;
– ручни й відбір п’яти про б повітря н а вміст газо подібних домішок, саж і
т а пилу;
– контр оль з а температурою, вологістю, тиском атмосферного повітря з а
допомогою переносних приладів;
– авто матичне вимірювання т а реєстрацію напрямк у т а швидкост і вітр у,
№
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
температури (-50 – +50 °C), вологост і атмосферного повітря (0– 100 %).
Інв.№подл.
Підп. і дата
Рисунок 3.12 – Лабораторії 2 «Пост-1» або «Пост-2» [26].
Оптични й монітор концентрації пил у і прозорост і D-R 290
761
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
61
Aналізатор оптичної щільност і для вимірювання не прозорост і т а
концентрації пил у в газі. Застосовується в техно логічних установках, для яких
законодавчо потрібно контр оль викид у пилу.
Застосовується для вимірювання концентрації пилу:
- в установках спалювання, в загальном у випадку
- в установках відповідно до 2000/76 / EC WID / 17 BImschV
-
в
установках
спалювання
сміття,
не безпечних
відході в
та
каналізаційного осад у,
- в установках цементного виробництва
- в установках відповідно до 2001/80 / EC LCPD / 13 BImschV / Clean Air
Act
- в електро станціях н а газ і, рідком у палив і, вугілл і або з і спільним
спалюванням
- в конверторних установках і асфальто бетонних установках
- в установках спалювання біомаси
- в установках відповідно до 27-м указом BImschV
- застосовується в системах з і змінною швидкістю газу
- допуска є калібрування для вимірювання концентрації пил у в мг / м3
- вимірю є не прозорість і / або оптичн у щільність
- може використовуватися навіть в товстостінних цегляних / ізольованих
димоходах
- прилад не стикається з вимірюваним газо м
№
- авто матични й нуль і перевірк а точки відліку
- авто матичне вимірювання і корекція по забрудненню оптичних вікон
- герметичн і кожухи - не ма є проникнення топкового газ у в оптик у або
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Переваги:
електро нни й блок
- оптимізован а повітряне продування знижу є забруднення, збільшу є
інтер вали обслуговування
762
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
62
- оптичне вікно з підігрівом
- легкість монтаж у, регулювання т а обслуговування, не потрібно ПК
- локальни й блок управління відобража є значення не прозорост і, загасання
або мг / м³
- вихід авто матичного перемикання діапазонів
Рисунок 3.12 – Оптични й монітор концентрації пил у і прозорост і D-R 290
[27].
Стаціонарн і пости екологічного моніторинг у атмосферного повітря
Автоматизован а, стаціонарн а систем а призначен а для вирішення завдання
Інв.№подл.
№
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
без перервного моніторинг у якост і атмосферного повітря.
Рисунок
3.13
–
Стаціонарни й
пост
екологічного
моніторинг у
атмосферного повітря [28].
Комплектація:
763
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
63
- павільйон для розміщення контр ольно-вимірювального обладнання
- авто матизован а систем а пробоотбора
- газо аналітичн а система
- метеостанція
- систем а збор у обробки т а передач і даних
Основн і вимірюван і компоненти: CO, NO-NO2-NOx, NH3, SO2, H2S, CH4,
Рисунок 3.14 – Систем а збор у обробки т а передач і даних [28].
Стаціонарн і пости укомплектован і газо ви ми аналізатора ми, системою
відбор у і пробоподготовки повітря, пилемери, метеодатчиков. Кількість
встановлених аналізаторі в визначається переліком контр ольованих параметрів.
Пости мають власн у систем у життєзабезпечення, сигналізації про пожежн у
не безпек у і не санкціонованом у доступ і, комп'ютерн у систем у для первинного
№
збор у т а обробки інформації т а контр олю з а роботою приладі в, авто матични й
само запуск при перервах зовнішнього електро живлення. Систем а забезпечу є
надійне визначення концентраці й газі в, починаючи з десятих часток ppb. Ресурс
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
загальни й вміст вуглеводні в, вміст органічних сполук, вміст пилу.
авто номної роботи систе ми бе з додаткового сервісного обслуговування
становить 2-3 місяці.
764
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
64
Рисунок
3.15
–
Стаціонарни й
пост
екологічного
моніторинг у
атмосферного повітря [28].
Систем а управління, збор у і передач і даних містить програмно-апаратн і
комплекси,
об'єднан і
в
локальн у
обчислювальн у
мережу.
Апаратне
забезпечення базується н а IBM-РС сумісних комп'ютерах. Програмн і продукти
дозволяють управляти роботою стаціонарного пост а т а аналізаторі в, збирати т а
обробляти дан і, моделювати т а робити прогнози що до динаміки забруднень.
передач і даних і управління роботою приладі в, авто номним живленням,
сигналізацією про не санкціоновани й доступ. Збір даних про вимірювання,
контр оль з а роботою аналізаторі в, їх калібруванням здійснюється авто матично в
режим і реального час у і передається в центральни й дис петчерськи й пункт.
Вс і аналізатори т а метеостанція включен і до Державного реєстр у засобі в
вимірювальної техніки.
№
Створення авто матизованої систе ми дозволя є здійснювати:
- виконання цілодобових авто матичних вимірювань метеорологічних
параметрі в атмосфери т а концентраці й забруднюючих речовин в атмосферном у
повітрі;
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Пости забезпечен і зв'язком з центральним дис петчерським пунктом для
- передач у результаті в вимірювань в Центр моніторингу;
- оцінк у екологічної ситуації в контр ольованих районах в режим і
Інв.№подл.
реального часу;
765
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
65
- прогнозування динаміки забруднень в залежност і від метеорологічних
параметрі в атмосфери;
- створювати архіви екологічних даних;
- виявляти джерел а викиді в в атмосферу
Рисунок
3.16
–
Стаціонарни й
пост
екологічного
моніторинг у
Інв.№подл.
№
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
атмосферного повітря [28].
766
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
66
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Функціонування державної систе ми моніторинг у довкілля
Законом України „Про охорон у навколишнього природного середовища"
(ст.20, 22) передбачено створення державної систе ми моніторинг у довкілля
(дал і – ДСМД) т а проведення спостережень з а станом навколишнього
природного середовищ а, рівнем його забруднення. Виконання цих функці й
покладено н а Мінприроди т а інш і центральн і органи виконавчої влади, як і є
суб'єкта ми державної систе ми моніторинг у довкілля, а також підприємств а,
установи т а організації, діяльність яких призводить або може призвести до
погіршення стан у довкілля.
Основн і принципи функціонування ДСМД визначен і у постанови
Кабінет у Міністрі в України від 30.03.1998 № 391 „Про затвердження
Положення про державн у систем у моніторинг у довкілля".
Н а дани й час, у державні й систем і моніторинг у довкілля (дал і – ДСМД)
функції т а задач і спостережень т а інформаційного забезпечення виконують 8
Мінжитлокомунгосп, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держкомзем.
Кожни й і з суб`єкті в ДСМД здійсню є моніторинг тих об`єкті в довкілля,
що визначаються Положенням про державн у систем у моніторинг у довкілля т а
порядка ми т а положення ми про державни й моніторинг окремих складових
довкілля.
Основн і нормативн і акти, що регламентують моніторинг об'єкті в
№
довкілля:
- постанов а Кабінет у Міністрі в України від 09.03.1999 № 343 «Про
затвердження Порядк у організації т а проведення моніторинг у в галуз і охорони
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
суб`єкті в систе ми моніторингу: Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики,
атмосферного повітря»;
- постанов а Кабінет у Міністрі в України від 20.07.1996 № 815 «Про
затвердження Порядк у здійснення державного моніторинг у вод»;
767
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
67
- останов а Кабінет у Міністрі в України від 20.08.1993 № 661 «Про
затвердження Положення про моніторинг земель»;
- постанов а Кабінет у Міністрі в України від 26.02.2004 № 51 «Про
затвердження
Положення
про
моніторинг
ґрунті в
на
землях
сільськогосподарського призначення».
З метою координації діяльност і міністерст в т а відомст в, визначення
основних
принципі в
державної
політ ики
з
питань
розвитк у
систе ми
моніторинг у навколишнього середовищ а, забезпечення її функціонування н а
основ і єдиного нормативно-методологічного забезпечення постановою Кабінет у
Міністрі в України від 17.11.2001 № 1551 утворено Міжвідомч у комісію з питань
моніторинг у довкілля.
Мінприроди здійснюється організаційно-технічне забезпечення роботи
комісії т а її профільних секцій.
Існуюч а
систем а
моніторинг у
довкілля
базується
на
виконанн і
розподілених функці й її суб’єкта ми і складається з підпорядкованих їм
ма є свою структурно-організаційн у, науково-методичн у т а технічн у бази.
Функціонування ДСМД здійснюється н а трьох рівнях, що розподіляються
з а територіальним принципом:
- загальнодержавни й рівень, що охоплю є пріоритетн і напрямки т а
завдання моніторинг у в масштабах всієї країни;
- регіональни й рівень, що охоплю є пріоритетн і напрямки т а завдання в
№
масштабах територіального регіону;
- локальни й рівень, що охоплю є пріоритетн і напрямки т а завдання
моніторинг у в масштабах окремих територі й з підвищеним антропо генним
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
підсистем. Кожн а підсистем а н а рівн і окремих суб’єкті в систе ми моніторинг у
навантаженням.
Моніторинг якост і повітря
768
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
68
Державною
гідро метеорологічною
службою
(МНС)
здійснюються
спостереження з а забрудненням атмосферного повітря у 53 містах України н а
162 стаціонарних, двох маршрутних постах спостережень т а двох станціях
транс кордонного переносу.
Ведуться спостереження з а хімічним складом атмосферних опаді в т а з а
кислотністю опадів.
Програм а обов`язкового моніторинг у якост і атмосферного повітря
включа є сім забруднюючих речовин: пил, двоокис азот у (NO2), двоокис сірки
(SO2), оксид вуглецю, формальдегід (H2CO), свинець т а бенз(а)пірен. Деяк і
станції
здійснюють
спостереження
за
додаткови ми
забруднюючи ми
речовинами. Проводиться аналі з наявност і забруднюючих речовин в опадах т а
сніго вом у покриві.
Державн а екологічн а інспекція (Мінприроди) здійсню є вибіркови й відбір
про б н а джерелах викидів. Вимірюється понад 65 параметрів.
Санітарно-епідеміологічн а служб а (МОЗ) здійсню є спостереження з а
Підп. і дата
поблиз у основних доріг, санітарно-захисних зон т а житлових будинкі в, н а
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
якістю атмосферного повітря у житлові й т а рекреаційні й зонах, зокрем а
мешканців.
території шкіл, дошкільних устано в т а медичних закладі в в містах т а в робочи й
зоні. Крім того, здійснюється аналі з якост і повітря у житлові й зон і з а скарга ми
Моніторинг стан у вод суші
Державн а гідро метеорологічн а служб а (МНС) проводить моніторинг
гідро хімічного стан у вод н а 151 водном у об`єкт і, а також здійсню є
№
гідро біологічн і спостереження н а 45 водних об`єктах. Отримуються дан і по 46
параметрах, що дають можливість оцінити хімічни й склад вод, біогенн і
Інв.№подл.
Підп. і дата
параметри, наявність зважених часток т а органічних речовин, основних
забруднюючих речовин, важких металі в т а пестицидів. Н а 8 водних об`єктах
проводяться спостереження з а хронічною токсичністю води. Визначаються
показники радіо активного забруднення поверхневих вод.
769
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
69
Державн а екологічн а інспекція (Мінприроди) відбира є проби води т а
отриму є дан і по 60 вимірюваних параметрах.
Державни й комітет по водном у господарств у проводить моніторинг річок,
водо сховищ,
каналі в,
зрошувальних
систем
і
водо йм
у
межах
водо господарських систем комплексного призначення, систем водо постачання,
транс кордонних водо токі в т а водо йм у зонах вплив у атомних електро станцій.
Контроль якост і води з а фізични ми т а хімічни ми показника ми здійснюється н а
72 водо сховищах, 164 річках, 14 зрошувальних системах, 1 лиман і т а 5 каналах
комплексного призначення. Крім того, у рамках радіаційного моніторинг у вод
водо господарськи ми організація ми здійснюється контр оль вміст у радіо нукліді в
у поверхневих водах.
Санітарно-епідеміологічн а служб а (МОЗ) проводить спостереження з а
джерела ми централізованого т а децентралізованого постачання питної води, а
також місця ми відпочинк у вздовж річок т а водо сховищ.
Підприємства ми
Державної
геологічної
служби
(Мінприроди)
здійснюється моніторинг стан у підземних вод. У місцях моніторинг у
геохімічного складу. Проводяться визначення 22 параметрі в, в том у числ і
концентрації важких металі в т а пестицидів.
Санітарно-епідеміологічн а служб а (МОЗ) здійсню є хімічни й аналі з
підземних вод, як і призначаються для питного споживання.
Моніторинг прибережних вод
Державн а
Інв.№подл.
гідро метеорологічн а
служб а
(МНС)
управля є
мережею
№
моніторинг у стан у прибережних вод, як а складається з станці й моніторинг у у
місцях скид у стічних вод т а науково-дослідних станці й, що розташован і н а
прибережних територіях Чорного т а Азовського морів. Н а існуючих станціях
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
проводиться оцінк а рівня залягання підземних вод (наявність), їх природного
проводяться вимірювання від 16 до 26 гідро хімічних параметрі в вод т а донних
відкладів.
770
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
70
Державн і інспекції охорони Чорного т а Азовського морі в (Мінприроди)
мають власн і систе ми спостережень. До їх повноважень відносяться щомісячн і
відбори про б т а аналі з вплив у джерел забруднення, як і розташован і н а
узбережжі; моніторинг скиді в з кораблів; забруднення від діяльност і з пошук у
т а видобування нафти, газ у і будівельних матеріалі в н а морськом у шельфі;
нагляд з а використанням живих ресурсі в моря.
Державн а санітарно-епідеміологічн а служб а (МОЗ) здійсню є моніторинг
якост і морської води в зонах рекреаційного т а оздоровчого водо користування.
Моніторинг стан у ґрунтів
Державн а гідро метеорологічн а служб а (МНС) здійсню є моніторинг
забруднення ґрунті в сільськогосподарських земель пестицида ми т а важки ми
метала ми у населених пунктах. Проби відбираються ра з у п`ять рокі в, проби н а
важк і метали у містах Костянтинівк а т а Маріуполь відбираються щороку.
Державн а екологічн а інспекція (Мінприроди) здійсню є відбір про б н а
промислових майданчиках в межах країни. Загальн а кількість параметрі в, що
вимірюються 27.
можливого не гативного вплив у н а здоров`я населення. Найбільше охоплен і
території вирощення сільськогосподарської продукції, території в місцях
застосування пестициді в, ґрунти в зон і житлових масиві в, дитячих майданчикі в
т а закладів. Досліджуються проби ґрунт у в місцях зберігання токсичних
відході в н а території підприємст в т а поз а територією підприємст в у місцях їх
складування або захоронення.
№
Мінагрополітики
Інв.№подл.
здійсню є
спостереження
за
ґрунта ми
сільськогосподарського використання. Здійснюються радіо логічн і, агро хімічн і
т а токсикологічн і визначення, залишков а кількість пестициді в, агро хімікаті в і
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Установи МОЗ здійснюють моніторинг стан у ґрунті в н а територіях їх
важких металів.
Моніторинг показникі в біологічного різно маніття
771
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
71
Чере з обмежене бюджетне фінансування моніторинг здійснюється тільки
з а вида ми, як і представляють промислови й інтер ес (дерев а, риб а, дичина).
Підприємств а
Держкомлісгосп у
проводять
моніторинг
лісо вої
рослинност і у 24 областях країни. Здійснюється оцінк а біомаси, пошкодження її
біотични ми т а абіотични ми чинниками; мисливської фауни, біорізноманіття;
радіо логічн і визначення.
Деяк і дослідження здійснюються чере з надання міжнародної допомоги,
або в рамках міжнародних програм.
Моніторинг радіаційного випромінювання
Державн а гідро метеорологічн а служб а (МНС) здійсню є спостереження з а
радіо активним забрудненням атмосфери шляхом щоденних замірі в до з гаммарадіаційної експозиції (ГРЕ), осідання радіо активних частинок з атмосфери т а
вміст у радіо активного аерозолю в повітрі. Здійснюються заміри радіо активного
забруднення поверхневих вод н а 8 водних об`єктах. Поблиз у атомних
електро станці й
Державн а
гідро метеорологічн а
служб а
здійсню є
заміри
радіо активного забруднення поверхневих вод цезієм-137 у т а забруднення
Лабораторії моніторинг у Мінагрополітики проводять контр оль у місцях
концентрації радіо активних речовин у ґрунтах т а харчових продуктах.
МНС здійсню є моніторинг до з ГРЕ н а 10 авто матизованих пунктах
поблиз у атомних електро станцій. У межах 30-кілометрової зони навколо
Чорнобильської АЕС (зони відчуження), МНС здійсню є спостереження з а
концентрацією радіо нуклідів; радіо нукліда ми в атмосферних опадах, а також
№
концентрацією «гарячих» частинок у повітрі. Міжнародн а радіо екологічн а
лабораторія Чорнобильського центр у атомної без пеки, радіо активних відході в
т а радіо екології у Славутич і, здійсню є моніторинг вплив у радіації н а біот у у
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
ґрунтів.
зон і відчуження.
Інформаційн а взаємодія
772
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
72
Суб`єкта ми ДСМД створен і, або розробляються відомч і бази даних
моніторингової інформації. Існуюч а систем а інформаційної взаємодії відомчих
підсистем
моніторинг у
загальнодержавном у
довкілля
та
передбача є
регіональном у
рівнях.
обмін
інформацією
Організаційн а
на
інтеграція
суб`єкті в моніторинг у довкілля н а всіх рівнях здійснюється Мінприроди т а його
територіальни ми органами.
Для упорядкування процес у обмін у інформацією з а показника ми т а
терміна ми надання екологічної інформації між Мінприроди т а суб’єкта ми
ДСМД укладено двохсторонн і угоди про співробітництво у сфер і моніторинг у
навколишнього природного середовищ а, до яких розроблен і відповідн і
регламенти обмін у екологічною інформацією.
Оперативн а моніторингов а інформація передається територіальни ми
органа ми суб'єкті в ДСМД до регіональних центрі в моніторинг у довкілля, або
державних управлінь охорони навколишнього природного середовищ а в
регіонах.
Узагальнен а
Підп. і дата
надається
міністерства ми
та
Отриман і дан і передаються до Інформаційно - аналітичного центр у
Мінприроди т а накопичується у банках екологічних даних.
Н а основ і отриманої щомісячної т а щоквартальної інформації Мінприроди
видається інформаційно – аналітични й огляд „Стан довкілля в України ”, яки й
розповсюджується серед заінтересованих користувачів.
Функціонування
Інформаційно-аналітичного
центр у
Мінприроди
забезпечу є інформаційни й обмін з регіональни ми центра ми моніторинг у
№
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
інформація
відомствами-суб'єкта ми ДСМД Мінприроди.
довкілля, суб’єкта ми державної систе ми моніторинг у довкілля, створення
уніфікованого банк у екологічних даних, проведення комплексного аналіз у стан у
Підп. і дата
Інв.№подл.
аналітичн а
довкілля, тощо.
773
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
73
Постановою Кабінет у Міністрі в України від 05.12.2007 № 1376
затверджено Державн у цільов у екологічн у програм у проведення моніторинг у
навколишнього природного середовища.
Програм а спрямован а н а поєднання зусиль усіх суб`єкті в систе ми
моніторинг у що до виключення дублювання т а включення додаткових функці й з
моніторинг у, створення єдиної мереж і спостережень після оптимізації її
елементі в т а програм спостережень, вдосконалення технічного, методичного,
метрологічного т а наукового забезпечення функціонування єдиної мереж і
спостережень. З метою забезпечення інтеграції інформаційних ресурсі в
суб`єкті в систе ми моніторинг у довкілля передбачено створення т а забезпечення
функціонування єдиної авто матизованої підсисте ми збор у, оброблення, аналіз у і
збереження
даних
та
інформації,
отриманих
в
результат і
здійснення
програ ми
проведення
моніторингу.
В
межах
Державної
цільової
екологічної
моніторинг у навколишнього природного середовищ а, у том у числ і, передбачено
розширення мереж і авто матизованих пості в спостережень з а забрудненням
Інв.№подл.
№
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
атмосферного повітря в екологічно не безпечних містах [29].
774
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
74
ВИСНОВОК
Прогрес у дослідженнях навколишнього середовищ а пов'язани й з рівнем
розвитк у сучасних методі в т а засобі в вимірювань його параметрів. В історії
наукових досягнень є бага то свідчень того, як передов і ідеї т а теорії довго
чекали свого час у для практичного втілення чере з відсутність не обхідного
інструментального забезпечення. Водночас дослідники, що використовували
сучасне обладнання, досягали важливих результатів. Н а даном у етап і існу є
бага то сучасних методі в дослідження довкілля. Це методи оптичної т а лазерної
спектро скопії, ядерного магнітного резонанс у, електро хімії, хроматографії, масспектрометрії. Окреме місце посідають методи дис танційного зондування
біосфери — фото графування, відбивальн а т а флуоресцентн а спектро скопія,
Отже, моніторинг довкілля є екологічним обґрунтуванням перспекти в т а
удосконаленням систе ми моніторинг у навколишнього середовищ а, оцінювання
фактичного
і
прогнозованого
його
стану;
попередження
зниження
біорізноманітност і екосистем, порушення екологічної рівноваги у довкілл і,
№
погіршення умо в життєдіяльност і людей.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
термічн а т а надвисокочастотн а дис танційн а діагностика.
775
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
75
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ
1.Автоматизован а систем а екоінспекційного контр олю стан у забруднення
довкілля України т а викиді в, скиді в і відході в «ЕкоІнспектор»: Методични й
посібник / В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Г. Ю. Псарьо в, Ю. Л. Зіскінд т а ін. —
Вінниця : УНІВЕРСУМВінниця, 2007.— 128 с.
2.Адаменко О. М. Екологічн а геологія / О. М. Адаменко Г. І. Рудько — К. :
Манускрипт, 1998. — 350 с.
3.Бусыгин Б. С. Инструментари й геоинформационных систем : [справочное
пособие] / Бусыгин Б. С., Гаркуш а И. Н. — К. : ИРГ «ВБ», 2000. — 172 с.
4. Водн а Рамков а Директив а ЄС 2000/60/ЕС. Основн і терміни т а їх визначення
— К. : 2006. — 244 с.
5. Клименко М. О. Моніторинг довкілля : підручник / Клименко М. О., Прищеп а
6. Лялюк О. Г. Моніторинг довкілля : навчальни й посібник / Лялюк О. Г.,
Ратушн як Г. С. — Вінниця : ВНТУ, 2004. — 140 с.
7. Медведе в В. В. Мониторинг поч в Украины / В. В. Медвеев. — Харько в :
Антикв а, 2002. — 248 с.
8. Моніторинг і методи вимірювання параметрі в навколишнього середовища:
Навчальни й посібник / Ісаєнко В.М., Лисиченко Г.В., Дудар Т.В., Франчук Г.В.,
№
Варламо в Є.М. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2009. – 316 с.
9. Моніторинг довкілля: Підручник / Клименко М.О., Прищеп а А.М., Вознюк
Н.М. – К.: Академія, 2006. – 360 с.
Інв.№подл.
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
А. М., Вознюк Н. М. — К. : Академія, 2006. — 360 с.
10. Моніторинг довкілля: Навчальни й посібник / Крайнюко в О.М. – Харків:
ХНУ ім.. В.Н. Каразін а, 2009. – 176 с.
776
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
76
11. Методи вимірювання параметрі в навколишнього природного середовища:
Навчальни й посібник / Масікевич Ю.Г. т а ін.. – Чернівціі: Зелен а Буковин а,
2005. – 344 с.
12. Козловськи й Б.І. Науков і основи моніторинг у осушених земель. – Львів:
1995.
13. Бусыгин Б. С. Инструментари й геоинформационных систем : [справочное
пособие] / Бусыгин Б. С., Гаркуш а И. Н. — К. : ИРГ «ВБ», 2000. — 172 с.
14. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічн і основи моніторинг у / І. М. Волошин.
— Льві в : Ліга-Прес, 1998. — 356 с.
15. Геоинформационная систем а «КАРТА 2009» («Панорам а 9.х» 1991– 2009)
Руководство пользователя («Mapguide») — РФ, Ногинск : КБ Панорам а, 2009. —
134 с.
16. Водни й Кодекс України (Відомост і Верховної Ради, 1995, № 24, ст.189)
(введени й в дію Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95).
17. РД 211.1.105-02 «Методичн і вказівки т а вимоги що до оснащення типових
А. М. — К. : Мінекоресурсі в, 2002. —11 c.
18. Автоматизированны й стационарны й пост атмосферного мониторинг а
http://diem.ru/services/технические-средства/автоматизированный-стационарныйпост-атмосферного-мониторинга/
19. Монітор концентрації пил у у вологих газах D-R 820 F
http://triada.com.ua/device/106-durag-opticheskiy_monitor_koncentracii_pyli_dr_290-appliance.html
№
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
пункті в оперативного контр олю води» / Варламо в Є. М., Квасо в В. А, Яковенко
20. Комбіновани й зонд D-RX 250
Інв.№подл.
Підп. і дата
http://triada.com.ua/device/106-durag-opticheskiy_monitor_koncentracii_pyli_dr_290-appliance.html
21. Прилад KD2 Pro
https://decagon.ru/environment/kd2pro/
777
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
77
22. Нейтронни й вологомір ВНП-1
https://uhmi.org.ua/rozr/agro/
23. Прилад “Агротестер”
https://uhmi.org.ua/rozr/agro/
24. Датчик для вимірювання вологост і листя
https://lanfor.ru/katalog/kontrolnoe_i_izmeritelnoe_oborudovanie/izmeriteli_okruzhay
uschey_sredy/vlagomery/vlagomery_zerna/Датчик
25. Пересувн а лабораторія "Атмосфера-2"
https://zapadpribor.com/atmosfera-2/
26. Ауро в В.В. Методи вимірювань параметрі в навколишнього середовища:
Підручник. – Одеса: ТЭС, 2002. – 284 с.
27. Оптични й монітор концентрації пил у і прозорост і D-R 290
http://triada.com.ua/device/106-durag-opticheskiy_monitor_koncentracii_pyli_dr_290-appliance.html
28. Стаціонарн і пости екологічного моніторинг у атмосферного повітря
http://www.analytcom.ru/stacionarnye_posty
Інв.№подл.
№
Підп. і дата
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
29. https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html
778
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
78
Інв.№подл.
779
Арк
Вип Арк
р
№ докум. Підп. Дата
ПЕК 6.00.00.00 ПЗ
79
Підп. і дата
№
Взаєм.інв. Інв.№дубл.
Підп. і дата
Download