Загрузил qudrat zohirov

календар режа биомеханика

Реклама
Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети
«Компьютер
инжиниринги»
факультети
«Компьютер
тизимлари»
кафедраси 2020-2021 ўқув йили 8-семестри учун 211-17 гурухи учун
«Биоинформатика ва биомеханика» фанидан
КАЛЕНДАР РЕЖА
Маърузачи: Қ.Р.Зоҳиров
Лаборатория машғулоти: Д.С.Яхшибоев
№
Машғулот
тури
1
2
1
Лаборатория
машғулот
2
Лаборатория
машғулот
3
Лаборатория
машғулот
4
Лаборатория
машғулот
5
Лаборатория
машғулот
6
Лаборатория
машғулот
7
Лаборатория
машғулот
8
Лаборатория
машғулот
9
Лаборатория
машғулот
Мавзунинг номи
Соат
3
Электромиография (ЭМГ) сигналини вақт
ва частота сохасида ишлов бериш
усуллари.
ЭКГ сигнални қайд қилиш ва унинг
хусусиятлари
Инсон мувозанат биомеханикасини
стабилиометрик сигналлар орқали
бахолаш.
Статистик дастурий пакетлар ёрдамида
асосий характеристикаларни хисоблаш
Exsel жадваллари асосида Стьюдент
критерийси бўйича ахамиятли
параметрларини ўрганаиш
Статистик дастурий таъминот пакетидан
фойдаланган ҳолда чиқиш ва кириш
параметрлари ўртасидаги боғлиқликни
баҳолаш
Статик дастурий таъминот ёрдамида
чизиқли регрессия моделларини қуриш
Статик дастурий таъминот ёрдамида
чизиқли бўлмаган регрессия моделларини
яратиш
Матлабда ноаниқ моделларни қуриш
4
Жами
Кафедра мудири
Бажарилди
Сана
Вақт
5
6
4
2
4
2
2
2
2
2
4
24
Ж.Х. Джуманов
Имзо
7
Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети
«Компьютер
инжиниринги»
факультети
«Компьютер
тизимлари»
кафедраси 2020-2021 ўқув йили 8-семестри учун 211-17 гурухи учун
«Биоинформатика ва биомеханика» фанидан
КАЛЕНДАР РЕЖА
Маърузачи: Қ.Р.Зоҳиров
Амалий машғулот: Д.С.Яхшибоев
№
1
1
2
3
Машғулот
тури
2
Амалий
машғулот
Амалий
машғулот
Амалий
машғулот
4
Амалий
машғулот
5
Амалий
машғулот
Амалий
машғулот
6
7
8
9
10
Амалий
машғулот
Амалий
машғулот
Амалий
машғулот
Амалий
машғулот
Мавзунинг номи
Соат
3
4
Биосигналлар турлари.
2
Инсон харакат динамикаси
биомеханикасини ўрганиш
Мушаклар биомеханикаси, ЭМГ сигналини
таъбиати ва хусусияти.
Юрак-қон томир тизими биомеханикаси,
ЭКГ сигналинини қайд қилиш ва хамда
унинг хусусиятларини ўрганиш.
Статистик тавсифлаш параметрлари
Стьюдента критерийси бўйича
биопараметрларни ўрганишнинг ахамияти
Пирсон критерийси бўйича
биопараметрларининг алоқаси
корреляциясини ўрганиш
Биомаълумотларни регрессион тахлил
қилиш
Сана
Вақт
5
6
2
2
4
2
2
2
2
Нейро-қатъиймас тахлил
2
Стабилиометрик кўрсаткичлар асосида
касалликларга диагност қўйиш усуллари ва
аппарат-дастурий комлексларни ўрганиш
4
Жами
24
Кафедра мудири
Бажарилди
Ж.Х. Джуманов
Имзо
7
Скачать