Загрузил mariaerm36888

150 разговорных фраз

Реклама
ĜIJĽńĽIJĺIJŅōƧĬŀķĺŀIJőƨƈ
46. Sorry, I don’t know. - ơǀƻǁdžǁNjƾ, ǘ džƾ ǀdžƹǗ.
47. I haven’t got a clue. - ƚƾǀ LjLJdžǘNjǁǘ.
48. Sorry, I can’t help you there. - ơǀƻǁdžǁNjƾ, džƾ NJDžLJƼnj LjLJDžLJǐǕ ƻƹDž NJ ǖNjǁDž.
49. I have (absolutely) no idea. - Ƭ Džƾdžǘ džƾNj džǁ DžƹDŽƾǂǑƾƼLJ LjLJdžǘNjǁǘ.
ĜIJĽńŁĵľIJńĻŅōńŒƈ
50. Tell me about it! - ơ džƾ ƼLJƻLJljǁ!
51. Exactly! - ƫLJǐdžLJ!
52. Absolutely! - ƚƾǀnjNJDŽLJƻdžLJ!
53. That’s so true! - ƶNjLJ Njƹǃ ƻƾljdžLJ!
54. I couldn’t agree more! - Ʀƾ DžLJƼnj džƾ NJLJƼDŽƹNJǁNjǕNJǘ!
55. I agree (with you) one hundred percent! - Ƹ NJLJƼDŽƹNJƾdž (NJ ƻƹDžǁ) džƹ 100%.
56. True story. (ljƹǀƼ.) - Ɵǁǀƹ.
ĜIJĽńĽIJĺIJŅōƉʼnŅŁĴŏĶŃņĵŁĵŁĿŀķŀĻŒƈ
57. I can’t really agree with you there. - Ʀƾ DžLJƼnj LjLJDŽdžLJNJNjǕǗ NJ ƻƹDžǁ ǀƽƾNJǕ
NJLJƼDŽƹNJǁNjǕNJǘ.
58. I’m not so sure about it. - Ƹ džƾ LJǐƾdžǕ njƻƾljƾdž džƹ NJǐǚNj ǖNjLJƼLJ.
59. That’s not how I see it. - Ƹ ƻǁƿnj ǖNjLJ LjLJ-ƽljnjƼLJDžnj.
60. I’m afraid, you’re mistaken. - ƚLJǗNJǕ, ƻǔ LJǑǁƺƹƾNjƾNJǕ.
61. Oh, come on! (ljƹǀƼ.) - Ƨǂ, džnj Njǔ ǐƾƼLJ!
ĜIJĽņĺŀIJŅōʼnņĹŁķĿŀķŀĻķĻĴŏŃIJĺĻŅōńĴŁĻĴĺĵľŒĶŏƈ
62. What do you think of … (my new hairstyle)? - ưNjLJ Njǔ ƽnjDžƹƾǑǕ LJ DžLJƾǂ džLJƻLJǂ
LjljǁǐƾNJǃƾ?
63. What’s your opinion of… (recent elections)? - ƣƹǃLJƾ ƻƹǑƾ Dždžƾdžǁƾ džƹ NJǐǚNj
(džƾƽƹƻdžǁǎ ƻǔƺLJljLJƻ)?
64. What would you say if (we have a drink after work)? - ưNjLJ ƻǔ NJǃƹƿƾNjƾ, ƾNJDŽǁ (Džǔ
ƻǔLjǕƾDž LjLJNJDŽƾ ljƹƺLJNjǔ)?
www.englishmaria.com
65. How do you feel about… (our new teacher)? - ƣƹǃ Njǔ LJNjdžLJNJǁǑǕNJǘ ǃ (džƹǑƾDžnj
džLJƻLJDžnj njǐǁNjƾDŽǗ)?
66. What are your views on (this topic)? - ƣƹǃǁƾ nj ƻƹNJ ƻǀƼDŽǘƽǔ džƹ (ǖNjnj NjƾDžnj)?
67. Personally, I think (that) … - ƤǁǐdžLJ ǘ ƽnjDžƹǗ, ǐNjLJ…
68. In my (humble) opinion, … - ƨLJ DžLJƾDžnj (NJǃljLJDždžLJDžnj) DždžƾdžǁǗ …
69. I’d say… - Ƹ ƺǔ NJǃƹǀƹDŽ …
70. If you ask me… - ƞNJDŽǁ ƻǔ Džƾdžǘ NJLjljLJNJǁNjƾ, …
71. I strongly believe that …. - Ƹ njƺƾƿƽƾdž, ǐNjLJ …
72. From my point of view … - ƪ DžLJƾǂ NjLJǐǃǁ ǀljƾdžǁǘ …
73. It’s my firm belief that … - Ƹ NjƻƾljƽLJ njƻƾljƾdž, ǐNjLJ …
ĜIJĽĴķĹľĻĴŁĺIJĽŁŀʼnĻŅōijķńķĶņƈ
74. I need to get going! - ƥdžƾ džnjƿdžLJ ǁƽNjǁ!
75. I gotta get going (ljƹǀƼ.) – ƥdžƾ LjLJljƹ!
76. Well, it was nice chatting with you! - Ʀnj, ƺǔDŽLJ LjljǁǘNjdžLJ NJ ƻƹDžǁ LjLJƺLJDŽNjƹNjǕ!
77. Well, it was nice seeing you again! - ƚǔDŽLJ LjljǁǘNjdžLJ njƻǁƽƾNjǕNJǘ!
78. I must be off! - ƥdžƾ LjLJljƹ!
79. I’ve got to go - ƥdžƾ LjLJljƹ!
80. I’ve got to rush, I’m afraid – ƚLJǗNJǕ, Dždžƾ LjLJljƹ LjLJNjLJljLJLjǁNjǕNJǘ.
81. I am a little bit pressed for time, so I’d better get going – Ƹ džƾDždžLJƼLJ NjLJljLJLjDŽǗNJǕ,
LjLJǖNjLJDžnj Dždžƾ LjLJljƹ ǁƽNjǁ.
82. I’ve got to love you and leave you (ljƹǀƼ.) – ƤǗƺDŽǗ ƻƹNJ, džLJ Dždžƾ LjLJljƹ ƺƾƿƹNjǕ!
ĜIJĽłŁłŃŁŌIJŅōńŒƈ
83. See you soon! - ƝLJ NJǃLJljLJƼLJ!
84. Talk to you later! - ƨLJƼLJƻLJljǁDž LjLJǀƿƾ!
85. Catch you later! - ƬƻǁƽǁDžNJǘ LjLJǀƿƾ! / ƞǒǚ NJDŽLJƻǁDžNJǘ.
86. Have a good one! - ƛNJƾƼLJ ǎLJljLJǑƾƼLJ!
87. Bye bye! - ƨLJǃƹ-LjLJǃƹ!
88. Take care! - ƚƾljƾƼǁ NJƾƺǘ!
www.englishmaria.com
ĜIJĽĻĺĴĻŀĻŅōńŒĻŁŅĴķŅĻŅōŀIJĻĺĴĻŀķŀĻŒƈ
89. I’m (so/very/terribly) sorry! - Ƹ (LJǐƾdžǕ/njƿƹNJdžLJ) ǁǀƻǁdžǘǗNJǕ!
90. Please, don’t be mad at me. - ƨLJƿƹDŽnjǂNJNjƹ, džƾ ǀDŽǁNJǕ džƹ Džƾdžǘ.
91. Pardon (me). / I beg your pardon. - ƨljLJǑnj LjljLJǒƾdžǁǘ.
92. Sorry, (it is/was) my fault. - ơǀƻǁdžǁNjƾ, ǖNjLJ DžLJǘ ƻǁdžƹ.
93. How stupid / thoughtless of me! - ƣƹǃ ƼDŽnjLjLJ / ƺƾǀƽnjDždžLJ NJ DžLJƾǂ NJNjLJljLJdžǔ!
94. Please, excuse my (forgetfulness)! - ƨLJƿƹDŽnjǂNJNjƹ, LjljLJNJNjǁNjƾ DžLJǗ (ǀƹƺǔƻǐǁƻLJNJNjǕ).
95. That’s alright. - ƛNJǚ džLJljDžƹDŽǕdžLJ.
96. Don’t worry. - Ʀƾ Ljƾljƾƿǁƻƹǂ.
97. Never mind. - Ʀƾ ƺƾljǁ ƻ ƼLJDŽLJƻnj.
98. No problem. - ƶNjLJ džƾ LjljLJƺDŽƾDžƹ.
99. Don’t be silly. It’s not your fault. - Ʀƾ ƼDŽnjLjǁ. ƶNjLJ džƾ NjƻLJǘ ƻǁdžƹ.
ĜIJĽĴŏńĽIJĺIJŅōłŃķĶłŁľŁĹķŀĻķƉĶŁĵIJĶĽņƈ
100.
You must be (a dentist)! - ƛǔ ƽLJDŽƿdžLJ ƺǔNjǕ (NJNjLJDžƹNjLJDŽLJƼ)!
101.
It’s just a wild guess. - ƶNjLJ ƻNJƾƼLJ DŽǁǑǕ ƽLJƼƹƽǃƹ.
102.
Take a wild guess. - ƬƼƹƽƹǂ. / ƨLJLjljLJƺnjǂ ƽLJƼƹƽƹNjǕNJǘ.
103.
Off the top of my head, (her name’s Mady) - Ʀƹ ƻNJǃǁƽǃnj, (ƾƾ ǀLJƻnjNj ƥǖƽǁ) /
ƦƹLJƺnjDž.
104.
(Mr Gray), I presume. - ƛǔ DžǁNJNjƾlj Ɯljƾǂ, ǘ LjLJDŽƹƼƹǗ.
105.
I guess (it’s Dr Watson calling) - ƨLJDŽƹƼƹǗ, (ǖNjLJ ǀƻLJdžǁNj ƽLJǃNjLJlj ƛƹNjNJLJdž).
106. It may / might / could (snow tomorrow). - ƠƹƻNjljƹ DžLJƿƾNj LjLJǂNjǁ NJdžƾƼ.
ĜIJĽńĶķľIJŅōĻŁŅĴķŅĻŅōŀIJĽŁĿłľĻĿķŀŅƈ
107.
You look gorgeous in this suit! - ƛǔ ƻǔƼDŽǘƽǁNjƾ ƻƾDŽǁǃLJDŽƾLjdžLJ ƻ ǖNjLJDž ǃLJNJNjǗDžƾ!
108.
- You look wonderful / marvellous today! - ƛǔ ƻǔƼDŽǘƽǁNjƾ ǐnjƽƾNJdžLJ NJƾƼLJƽdžǘ!
- So do you! - ƛǔ NjLJƿƾ!
109.
- That’s a nice colour on you! - ƶNjLJNj ǏƻƾNj ǎLJljLJǑLJ džƹ ƻƹNJ NJDžLJNjljǁNjNJǘ!
- I’m glad you like it. - Ʃƹƽƹ, ǐNjLJ ƻƹDž džljƹƻǁNjNJǘ.
www.englishmaria.com
110.
- I like your dress! Is it new? - ƥdžƾ džljƹƻǁNjNJǘ NjƻLJǚ LjDŽƹNjǕƾ! ƧdžLJ džLJƻLJƾ?
- No, I’ve had it for years! - ƦƾNj, LJdžLJ nj Džƾdžǘ njƿƾ DždžLJƼLJ DŽƾNj.
- Where did you get it? - Ɯƽƾ Njǔ ƾƼLJ ǃnjLjǁDŽƹ?
- I got it in America. - Ƹ ǃnjLjǁDŽƹ ƾƼLJ ƻ ƙDžƾljǁǃƾ.
111.
- You haven’t changed a bit! - ƛǔ džǁǐnjNjǕ džƾ ǁǀDžƾdžǁDŽǁNJǕ!
- Neither have you. - ƛǔ NjLJƿƾ.
112.
- You speak English really well! - ƛǔ LJǐƾdžǕ ǎLJljLJǑLJ ƼLJƻLJljǁNjƾ LjLJ-ƹdžƼDŽǁǂNJǃǁ.
- Thank you. You’re very kind. - ƪLjƹNJǁƺLJ. ƛǔ LJǐƾdžǕ ƽLJƺljǔ.
- No, I mean it! - ƦƾNj, ǖNjLJ Ljljƹƻƽƹ!/Ƹ džƾ Ǒnjǐnj!
ĜIJĽłŃŁĴķŃĻŅōłŁŀĻĿIJŀĻķńŁijķńķĶŀĻĽIJĻńĽIJĺIJŅō
ʼnŅŁĴIJĿʼnŅŁƠŅŁŀķŒńŀŁƈ
113.
Are we on the same page? - ƥǔ LjLJdžǁDžƹƾDž ƽljnjƼ ƽljnjƼƹ?
114.
I think we are all on the same page. - ƨLJDŽƹƼƹǗ, Džǔ LjljǁǑDŽǁ ǃ
NJLJƼDŽƹǑƾdžǁǗ/ƽLJNJNjǁƼDŽǁ LjLJdžǁDžƹdžǁǘ.
115. Are you following me? - ƛǔ LjLJdžǁDžƹƾNjƾ LJ ǐƾDž ǘ? / ƛǔ njNJLjƾƻƹƾNjƾ ǀƹ ǎLJƽLJDž DžLJǁǎ
DžǔNJDŽƾǂ?
116.
Are we clear? - ƥǔ LjLJdžǘDŽǁ ƽljnjƼ ƽljnjƼƹ?
117.
Get it? (ljƹǀƼ.) - ƨLJdžǘDŽ? ƬNJƾǃ?
118.
Sorry, I’m not following you. - ơǀƻǁdžǁNjƾ, ǘ džƾ LjLJdžǁDžƹǗ LJ ǐǚDž ƻǔ.
119.
I’m sorry, I didn’t quite get that. - ơǀƻǁdžǁNjƾ, ǘ džƾ NJLJƻNJƾDž LjLJdžǘDŽ.
120.
Sorry, I’m not with you. - ơǀƻǁdžǁNjƾ, ǘ ƻƹNJ džƾ LjLJdžǁDžƹǗ.
121.
What do you mean? - ưNjLJ ƻǔ ǁDžƾƾNjƾ ƻƻǁƽnj?
122.
Do you mean (that) …? - ƛǔ ǁDžƾƾNjƾ ƻƻǁƽnj, ǐNjLJ… ?
123.
Can you repeat please? - ƥLJƿƾNjƾ LjLJƻNjLJljǁNjǕ, LjLJƿƹDŽnjǂNJNjƹ?
124.
Come again please. - ƨLJƻNjLJljǁNjƾ ƾǒƾ ljƹǀ, LjLJƿƹDŽnjǂNJNjƹ.
125.
Can you speak a little slower? - ƥLJƿƾNjƾ ƼLJƻLJljǁNjǕ džƾDždžLJƼLJ LjLJDžƾƽDŽƾdždžƾǂ?
126.
I see. - Ƹ LjLJdžǁDžƹǗ. / Ƹ LjLJdžǘDŽ.
127.
Are we good? - Ƭ džƹNJ ƻNJǚ ƻ LjLJljǘƽǃƾ/ džLJljDžƹDŽǕdžLJ? (ƫƹǃ ƿƾ DžLJƿƾNj ǀdžƹǐǁNjǕ -
ƥǔ ƽLJƼLJƻLJljǁDŽǁNJǕ?)
www.englishmaria.com
ĜIJĽŁŅŃķIJĵĻŃŁĴIJŅōŀIJłŃŁńōijņĻľĻłŃķĶľŁĹķŀĻķƈ
128.
- Can I borrow your pen? - ƥLJƿdžLJ ƻǀǘNjǕ NjƻLJǗ ljnjǐǃnj?
- Yes, go ahead. - Ɲƹ, ƺƾljǁ.
129.
- Can I ask you a question? - ƥLJƿdžLJ ǀƹƽƹNjǕ ƻƹDž ƻLJLjljLJNJ?
- Feel free. - Ɲƹ, LjLJƿƹDŽnjǂNJNjƹ.
130.
- May I use your bathroom? - ƥLJƿdžLJ ƻLJNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕNJǘ ƻƹǑƾǂ ƻƹdždžLJǂ ǃLJDždžƹNjLJǂ?
- Be my guest. - ƨLJƿƹDŽnjǂNJNjƹ.
131.
- Want a coffee? (ljƹǀƼ) - ƮLJǐƾǑǕ ǃLJǍƾ?
- No, thanks. - ƦƾNj, NJLjƹNJǁƺLJ.
- Suit yourself. - ƣƹǃ ǎLJǐƾǑǕ.
132.
- You want a beer? It’s on me. (ljƹǀƼ) - ƮLJǐƾǑǕ Ljǁƻƹ? Ƹ njƼLJǒƹǗ.
- I’ll take a rain check. / Maybe another time. - ƣƹǃ-džǁƺnjƽǕ ƻ ƽljnjƼLJǂ ljƹǀ.
133.
- Can I help you with your shopping bags? - ƥdžƾ LjLJDžLJǐǕ ƻƹDž NJ LjƹǃƾNjƹDžǁ?
- Thank you. I can manage. - ƪLjƹNJǁƺLJ. Ƹ NJLjljƹƻDŽǗNJǕ.
ĜIJĽłŃķĶńŅIJĴĻŅōĽŁĵŁƠŅŁĽŁĿņƠŅŁƈ
134.
Let me introduce (Mary). - ƩƹǀljƾǑǁNjƾ Dždžƾ LjljƾƽNJNjƹƻǁNjǕ ƛƹDž (ƥǖljǁ).
135.
Please meet (Mary). - ƠdžƹǃLJDžǕNjƾNJǕ, (ƥǖljǁ).
136.
It is my pleasure to introduce (Mary to you). - Ʃƹƽ ƛƹDž LjljƾƽNJNjƹƻǁNjǕ (ƥǖljǁ).
ĢIJĺŀŁķƈ
137.
No offence. - ƚƾǀ LJƺǁƽ.
138.
None taken. - Ƹ ǁ džƾ LJƺǁƽƾDŽNJǘ.
139.
What are you going to have/ get? - ưNjLJ Njǔ ƻLJǀǕDžƾǑǕ? (ƛ ljƾNJNjLJljƹdžƾ.)
140.
I haven’t decided yet. - Ƹ ƾǒǚ džƾ ljƾǑǁDŽ.
141.
I’ll have today’s special. - Ƹ ƻLJǀǕDžnj ƺDŽǗƽLJ ƽdžǘ.
142.
Sounds good / great. I’ll have the same. - ƠƻnjǐǁNj LJNjDŽǁǐdžLJ. Ƹ ƻLJǀǕDžnj NjLJ ƿƾ NJƹDžLJƾ.
143.
- How much is it? / How much does it cost? - ƪǃLJDŽǕǃLJ ǖNjLJ NJNjLJǁNj?
- It is … / It costs … - ƶNjLJ NJNjLJǁNj ...
www.englishmaria.com
144.
- Why don’t you (buy it)? - ƨLJǐƾDžnj ƺǔ Njƾƺƾ džƾ ǃnjLjǁNjǕ ǖNjLJ?
- I can’t afford it. - Ƹ džƾ DžLJƼnj ǖNjLJ NJƾƺƾ LjLJǀƻLJDŽǁNjǕ (ǍǁdžƹdžNJLJƻLJ).
145.
- How long does it take (you to get home)? - ƪǃLJDŽǕǃLJ ƻljƾDžƾdžǁ nj Njƾƺǘ ǀƹdžǁDžƹƾNj
(ƽLJƺljƹNjǕNJǘ ƽLJ ƽLJDžƹ)?
- It takes (a long time). - ƶNjLJ ǀƹdžǁDžƹƾNj (DždžLJƼLJ ƻljƾDžƾdžǁ).
146.
- What’s happened? - ưNjLJ NJDŽnjǐǁDŽLJNJǕ?
- You don’t want to know. / It’s a long story. - ƫƾƺƾ DŽnjǐǑƾ džƾ ǀdžƹNjǕ. / ƶNjLJ ƽLJDŽƼƹǘ
ǁNJNjLJljǁǘ.
147.
- Mum, Sandy is having a party this weekend, may I go? - ƥƹDž, nj ƪǖdžƽǁ ƺnjƽƾNj
ƻƾǐƾljǁdžǃƹ džƹ ǖNjǁǎ ƻǔǎLJƽdžǔǎ, DžLJƿdžLJ Dždžƾ LjLJǂNjǁ?
- No, you may not. End of story/discussion. - ƦƾNj, džƾDŽǕǀǘ. ƫLJǐǃƹ.
8âƎƎƎg(ĵľIJĵŁľijķĺƢâÊƣ)ƠĕIJļ(Ņķ)ƕġŁĺĴŁľō(Ņķ) ƎƎƎ
ńĶķľIJŅōƎ
148.
Let me guess. - Ɲƹǂ-ǃƹ njƼƹƽƹǗ.
149.
Let me help you. - ƨLJǀƻLJDŽǕ LjLJDžLJǐǕ Njƾƺƾ.
150.
Let me think. - Ɲƹǂ Dždžƾ LjLJƽnjDžƹNjǕ.
www.englishmaria.com
Скачать