Uploaded by anna.gladun200113

Курсова НУХТ jоблік основних засобів

advertisement
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра обліку і аудиту
КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни «Фінансовий облік»
на тему: Облік основних засобів на підприємствах харчової промисловості
Студентки курсу 3 курсу БО-3-19ск
Спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Гладун Анна
Керівник ______________________________
______________________________________
Національна шкала____________________
Кількість балів:_________ Оцінка:
ECTS__________
Члени комісії _________
________________
________
_________________________
________
_________________________
ЗМІСТ
ВСТУП ..................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ....................................... 5
1.1.Нормативно – правова база обліку основних засобів ................................ 5
1.2.Економічна сутність, класифікація, оцінка основних засобів................. 10
РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПрАТ «Новоград
– Волинський хлібозавод».................................................................................... 14
2.1. Організаційно-правовий статус ПрАТ «Новоград – Волинський
хлібозавод» ......................................................................................................... 14
2.2. Облікова політика ПрАТ «Новоград – Волинський хлібозавод» .......... 19
2.3. Аналіз основних техніко-економічних показників ПрАТ «НовоградВолинський хлібозавод»за 2018-2019 роки .................................................... 29
РОЗДІЛ
3
МЕТОДИКА
ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ..................................... 33
3.1. Документування операцій з обліку основних засобів на ПрАТ «Новоград
– Волинський хлібозавод» ................................................................................ 33
3.2. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів на ПрАТ «Новоград
– Волинський хлібозавод» ................................................................................ 37
3.3. Особливості розкриття інформації у фінансовій звітності обліку
основних засобів на ПрАТ «Новоград – Волинський хлібозавод» .............. 42
Висновки та пропозиції ........................................................................................ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................. 51
Додатки................................................................................................................... 53
2
ВСТУП
Актуальність. Основні засоби як головний елемент матеріальнотехнічної бази підприємства завжди відіграють велику роль і мають
використовуватися раціонально й ефективно. Ефективність використання
основних засобів залежить від організації своєчасного одержання надійної і
досить повної обліково-економічної інформації. У цьому зв'язку зростає роль
та значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління.
Велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного
підприємства має проінформованість про наявність засобів праці та постійний
контроль за їх ефективним використанням. Цьому сприяє добре побудований
облік основних засобів. Перехід України до ринкових відносин і необхідність
залучення іноземних інвестицій висувають вимогу, щоб вітчизняний облік був
зрозумілим іноземним учасникам, а отже, відповідав міжнародним стандартам
обліку. Одними із елементів системи управління основними засобами
підприємства є контроль. Завдання контролю операцій з основними засобами
полягає в тому, щоб перевірити збереження і використання основних засобів
їх за даними балансу, правильність аналітичного і синтетичного обліку
основних засобів, своєчасність відображення в обліку операцій, пов’язаних із
введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і амортизації
основних засобів.
Сутність категорії «основні засоби» неодноразово ставали предметом
дослідження науковців України та зарубіжних країн. Великий внесок у
розроблення теоретичних основ і методологічних підходів до розв’язання
проблеми обліку й контролю основних засобів та їх використання внесли Ф.Ф.
Бутинець , Н.Г. Виговська , А. Г. Загородній , З. В. Задорожний , Я.Д. Крупка
, М.Ф. Огійчук, Г.М. , 5 В.С. Рудницький , В.В. Сопко, Л.К. Сук , Н. О. Ткач ,
Б.Ф.Усач та інші вітчизняні і зарубіжні провідні вчені і економісти.
3
Метою курсової роботи є: більш досконале вивчення законодавчонормативної бази, теоретичних, методологічних та практичних аспектів,
визначення організації і методології обліку основних засобів на підприємсвая
харчової промисловості.
Досягнення поставленої мети передбачає постановку і розв’язання таких
основних завдань:
- оволодіння способами та методами ведення обліку та документації
основних засобів;
- вивчення ефективності використання, економічної сутності основних
засобів та їх складу;
- висвітлення організації синтетичного та аналітичного обліку основних
засобів на підприємстві;
- техніко-економічний аналіз діяльності ПрАТ «Новоград – Волинський
хлібозавод »;
- аналіз облікової політики підприємства;
- організаційна характеристика підприємства та аналіз показників його
діяльності;
Об’єктом дослідження є діяльність підприємства ПрАТ «Новоград –
Волинський
хлібозавод».
Теоретичною
та
методологічною
основою
дослідження є законодавчі акти України, Постанови Кабінету Міністрів
України, накази Міністерства фінансів, накази Міністерства статистики,
інструкції та рекомендації.
Теоретичну і практичну частину курсової роботи сформовано на основі
нормативних та законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку,
методичної літератури українських економістів, публікацій у фахових
виданнях, матеріалів науково – практичних конференцій із питань обліку
наявності та руху основних засобів.
4
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1.1.Нормативно – правова база обліку основних засобів
Для правильної організації обліку основних засобів, а також з метою
структурування системи обліку та її упорядкування важливу роль відіграє
обґрунтована класифікація основних засобів за економічними та технічними
параметрами. В Україні класифікація основних засобів закріплена на
законодавчому рівні у П(С)БО 7 «Основні засоби» та у Податковому кодексі.
У П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку законодавчо виділено
наступні групи однакових за призначенням та технічними характеристиками
основних засобів [2]:
1. земельні ділянки;
2. капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язанні з
будівництвом;
3. будівлі, споруди та передавальні пристрої;
4. машини та обладнання;
5. транспортні засоби;
6. інструменти, прилади, інвентар (меблі);
7. тварини;
8. багаторічні насадження;
9. інші основні засоби.
В
Україні,
облік
і
визнання
основних
засобів
регулюються
нормативними актами, законами, інструкціями, стандартами. Тому при
організації обліку основних фондів на підприємствах харчової промисловості
5
необхідно керуватися законодавчими та нормативними документами,
наведеними в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.1
Законодавчо-нормативні документи, що регулюють
облік основних засобів на підприємствах харової промисловості
№
1
Назва нормативного документа та дата його
Характеристика відносно обліку грошових
прийняття
коштів
Закон України “ Про бухгалтерський облік та
Закон визначає правові засади регулювання,
фінансову звітність в Україні ” від 16.07.99 р.
організації, ведення бухгалтерського обліку
№996-ХІV зі змінами та доповненнями
та складання фінансової звітності і Україні
Господарський
2
Кодекс
16.01.2003р.
України,
№436-IV,
від
затверджений
Встановлює правові основи
господарської діяльності
Верховною Радою України ХІV зі змінами та
доповненнями
План рахунків бухгалтерського обліку активі,
3
капіталу, зобов’язань, господарських операцій
підприємств
і
організацій,
затверджена
наказом МФУ №291 від 30.11.1999р.
План рахунків є переліком рахунків і схем
реєстрації та групування на них фактів
фінансово-господарської
діяльності
з
грошовими коштами у бухгалтерському
обліку.
Інструкція про виконання плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу,
4
зобов’язань,
підприємств
господарських
і
організацій,
операцій
затверджена
Інструкція регулює виконання нового плану
рахунків.
наказом МФу №291 від 30.11.1999р. ХІV зі
змінами та доповненнями
5
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
Цим положенням визначається зміст і форма
№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
балансу, звіту про фінансові результати,
Затверджено Наказ Міністерства фінансів
звіту про рух грошових коштів, звіту про
України 07.02.2013 №73. Зареєстроване в
власний капітал та загальні вимоги до
Міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за
розкриття їх статей.
№336/22868 ХІV зі змінами та доповненнями
6
Продовження таблиці 1.1.1
1
6
2
3
Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку
Цим положенням (стандартом) визначається
№ 2 «Консолідована фінансова звітність»
зміст і форма консолідованої фінансової
Затверджено Наказ Міністерства фінансів
звітності.
України 27.06.2013 №628. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 19.07.2013 р. за
№1223/23755 ХІV зі змінами та доповненнями
Положення
(стандарти)
Визначення методологічних
засад
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» №
формування інформації про основні засоби,
92 від 27.04.2000р. ХІV зі змінами та
інші необоротні матеріальні активи та
доповненнями
незавершені
капітальні
необоротні
7
інвестиції
матеріальні
в
активи.
Відображення в бухгалтерському
обліку
надходження, ремонту, списання основних
засобів,
нарахування амортизації
та
розкриття інформації про них у фінансовій
звітності.
Податковий кодекс України ХІV зі змінами та
Визначення і регламентація
правил,
доповненнями
нормативів
обліку,
ведення податкового
затверджені законами
8
постановами,
України,
листами.
Є
теоретичною основою
для розрахунку
і здійснення
амортизаційних
відрахувань,обліку
ремонту
(в
даному
випадку).
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» та Інструкцією №291 «Про
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» до ОЗ
належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання
їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації), який
перевищує 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
7
Що стосується можливості достовірної оцінки виходячи з положень
П(С)БО 7 «Основні засоби», то підприємству слід використовувати дві оцінки
вартості ОЗ: історична собівартість, справедлива вартість.
Історична собівартість ОЗ визначається на рівні первісної оцінки ОЗ, яка
включає в себе: - фактичну вартість об'єкта основних фондів; - вартість усіх
податків і зборів, що включаються до ціни товару, за винятком ПДВ; - витрати
на транспортування - витрати на державну реєстрацію. Не включаються до
складу первісної вартості ОЗ і відображаються у складі витрат: - витрати на
сплату відсотків за кредит, залучений для купівлі ОЗ; - понаднормативні суми
відходів; - понаднормативні витрати на оплату праці; - загальногосподарські
витрати [3].
Виходячи з вимог Інструкції №291 зарахування на баланс ОЗ,
придбаного за грошові кошти або спорудженого підрядним способом,
здійснюється за його первісною вартістю (історичною собівартістю), а
справедлива оцінка застосовується при проведенні переоцінки такого ОЗ, при
спорудженні ОЗ власними силами, при одержанні ОЗ безоплатно або як внеску
до статутного фонду, а також при здійснення бартерних операцій з ОЗ [4]
Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості Інших активів,
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних
активів.
Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.
Залишкова вартість - різниця між первісною переоціненою) вартістю та
сумою зносу основних засобів.
Справедлива вартість - ринкова вартість, визначена шляхом експертної
оцінки, яку, як правило, визначають професійні оцінювачі
8
Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість
необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку
підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів
після закінчення строку їх використання (експлуатації), за вирахуванням
витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).
Придбані
(утворені)
основні
засоби
зараховуються
на
баланс
підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є
об'єкт основних засобів [3].
Оцінка споруджуваного власними силами (господарським способом) ОЗ
проводиться із застосуванням історичної собівартості. При цьому первісна
вартість включає до себе прямі та накладні витрати, пов'язані з таким
спорудженням. Не включаються до складу первісної вартості такого об'єкта
понаднормові відходи, понаднормові витрати на оплату праці та відсотки за
кредит, залучений до такого спорудження. Також історична собівартість
такого об'єкта не повинна перевищувати його справедливої оцінки. Крім того,
додатна різниця між історичною і справедливою вартістю відноситься до
складу витрат підприємства і відображається у Звіті про фінансові результати
[7].
У процесі господарської діяльності підприємство згідно з П(С)БО 7 має
право проводити переоцінки (дооцінки, уцінки), в тому випадку, якщо
балансова вартість об'єкта істотно відрізняється (більше ніж на 10%) від його
справедливої вартості. Якщо в результаті переоцінки балансова вартість
об'єкта збільшується (дооцінка), сума дооцінки відображається в статті "Інший
додатковий капітал". Якщо в результаті переоцінки балансова вартість
зменшується (уцінка), сума уцінки відображається як витрати [10, c. 66].
9
1.2.Економічна сутність, класифікація, оцінка основних засобів
Основні засоби є важливою і невід’ємною складовою фінансово
господарської діяльності будь-якого підприємства, вони відіграють важливу
роль, зокрема, в економічних процесах, саме через це термінологія відіграє
значну роль у відображенні основних засобів у синтетичному і аналітичному
обліку та зрештою у звітності.
Першим вченим, який виділив поняття «основний капітал», а також
розглядав його як частину капіталу, був А. Сміт, який у свої праці
«Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.) досліджував
природу капіталу, його нагромадження і застосування. Він вперше застосував
терміни основний та оборотний капітал. До основного капіталу А. Сміт
відносив машини та різноманітні знаряддя праці, промислові і торгівельні
будівлі, будівлі на фермах, склади, «поліпшення землі» (розчищення,
осушення, удобрення), та інші предмети, які, залишаючись у незмінній
натурально-речовій формі, приносили дохід. Окрім того, він зазначав, що
основний капітал у обігу не знаходиться, так як увесь час знаходиться у
власності однієї людини, а прибуток він приносить тільки за допомогою
оборотного капіталу [1].
Д. Рікардо вважав, що у основі поділу капіталу на основний та
оборотний лежить термін корисного використання цих частин капіталу. Він
зазначав, що один і той же вид капіталу може виступати як основний або як
оборотний в залежності від галузі, де він задіяний [2].
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об’єкт
обліку, який має назву «основні засоби».
Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для
10
здійснення
адміністративних
функцій,
очікуваний
строк
корисного
використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [3].
Критерії визнання основних засобів є такими ж як і для всіх інших
активів, а саме: 1) матеріальність (мають матеріальну форму); 2) призначення
(утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій); 3) термін корисного
використання (більше року або операційного циклу, якщо він довший за рік)
[4].
Іншим важливим критерієм при визначенні поняття «основні засоби» Й.
С. Завадський, Н. Д. Бабяк, В. М. Бойко, П. Т. Вашків, А. Б. Борисов, І. А.
Бланк, В. В. Сопко, В. С. СухарськийЮ. В. Неміш, О. Г. Агрес вважають
амортизацію, тобто «поступове, в міру зношення, перенесення вартості
основного засобу на продукцію, що виробляється підприємством».
Вони трактують,що основні засоби – це матеріальні активи, які більше
365 днів або протягом декількох операційних циклів приймають участь у
виробничому процесі/господарській діяльності, зберігають свою натуральноречову форму і по частинах переносять свою вартість на виготовлений
продукт (шляхом амортизаційних відрахувань).
Підтримуючи думку науковців, слід зазначити, що амортизація є одним
із суттєвих критеріїв ідентифікації об’єкта основних засобів.
Об’єкт основних засобів повинен відповідати критеріям визнання його
таким, зокрема: - є вірогідність отримання економічних вигод від його
використання; - він може бути надійно (достовірно) оцінений у вартісному
вимірі.
11
При формуванні собівартості кваліфікованих активів витрати на сплату
відсотків за кредит, залучений для виготовлення кваліфікованих активів,
включаються до складу його первісної вартості [8, с. 148].
У процесі господарської діяльності можливе проведення ремонтів,
модернізацій та інших видів робіт з ОЗ. Відповідно до П(С)БО 7 в тому
випадку, якщо підприємство проводить ремонт ОЗ, у результаті чого
планується відновити його первісний ресурс, то незалежно від величини
витрат на такий ремонт підприємство не збільшує балансову вартість ОЗ, а
відображає такі витрати у складі витрат звітного періоду.
Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення
об'єкта основних засобів, у результаті яких передбачається, що функціональні
можливості об'єкта покращаться, в результаті чого зростуть економічні вигоди
від його використання, сума витрат на такі поліпшення збільшує балансову
вартість такого об'єкта [11, c. 50].
У процесі господарської діяльності підприємство згідно з П(С)БО 7 має
право проводити переоцінки (дооцінки, уцінки), в тому випадку, якщо
балансова вартість об'єкта істотно відрізняється (більше ніж на 10%) від його
справедливої вартості.
Якщо в результаті переоцінки балансова вартість об'єкта збільшується
(дооцінка), сума дооцінки відображається в статті "Інший додатковий
капітал".
Якщо в результаті переоцінки балансова вартість зменшується (уцінка),
сума уцінки відображається як витрати [12, c. 66].
Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок
залишкова вартість об'єкта ОЗ при черговій дооцінці вартості цього об'єкта ОЗ
входить у склад доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою
чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта ОЗ і вказаним
перевищенням у складі другого додаткового капіталу.
12
Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості об'єкта ОЗ при черговій уцінці залишкової вартості цього
об'єкта ОЗ направляється на зменшення другого додаткового капіталу з
включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової
вартості об'єкта ОЗ і вказаним перевищенням у видатках звітного періоду [12,
c. 56].
Отже, основні засоби організації в більшості випадків складають
найбільш вагому частину її майна. Достовірність даних бухгалтерського
обліку про основні засоби під чому визначає достовірність інформації про
фінансовий стан організації в цілому. Також необхідною умовою раціональної
організації обліку основних засобів є їх класифікація. Її орієнтація на
загальних для усіх галузей національної економіки ознаках – визначенні
різних груп основних засобів та їх об’єднання по спільних функціях у
виробничому процесі має домінуюче значення для організації бухгалтерського
обліку.
13
РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПрАТ «Новоград
– Волинський хлібозавод»
2.1. Організаційно-правовий статус ПрАТ «Новоград – Волинський
хлібозавод»
Засновником ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» є акціонери
згідно реєстру акціонерів. Акціонерами товариства є юридичні та фізичні
особи, які набули право власності на акції товариства в установленому
законодавством порядку (в тому числі при його створенні, при додатковому
випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів тощо).
ПрАТ
«Новоград-Волинський
хлібозавод»
є
господарським
товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип
акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дня
його державної реєстрації та створене на невизначений строк, здійснює свою
діяльність як суб’єкт малого підприємства з дня його державної реєстрації і
може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить
чинному законодавству України. Товариство має цивільні права та обов'язки,
здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України,
Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Має самостійний баланс,
рахунки в банках, в тому числі валютні, печатку зі своїм найменуванням,
кутовий та інші штампи, товарний знак та інші притаманні юридичній особі
реквізити. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде
оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну
звітність тощо.
Органами управління товариства є:
Вищий орган управління - 3агальні збори акціонерів товариства,які
керуються Положенням та мають право приймати рішення з усіх питань
14
діяльності товариства. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу
на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою: з власної
ініціативи; на вимогу Генерального директора Товариства; в разі порушення
провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення
значного правочину; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання
вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
в разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вимагають
інтереси Товариства в цілому; в інших випадках, встановлених законом.
Наглядова рада товаристває органом, який здійснює захист прав
акціонерів в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції
та відповідно до Положення, визначених законодавством та Статутом,
контролює та регулює діяльність виконавчого органу .Вона підзвітна
Загальним зборам, рішення яких є для неї обов’язковими, подає на
затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний
стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети
товариства. Здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України,
вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.Члени наглядової ради
обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,
та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Наглядова рада обирається та
відкликається Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються
шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки.
Одноосібним
Виконавчим
органом
Товариства,
який
здійснює
керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. На даний час
цю посаду займає Портянко Сергій Федорович.
У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний загальним зборам
та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор
діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним
законодавством. Він вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з
15
керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори
можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до
компетенції Генерального директора. Генеральний директор обирається
Наглядовою радою. Строк на який обирається Генеральний директор,
визначається Наглядовою радою. Питання повноважень, умов діяльності,
матеріального
та
соціального
забезпечення
Генерального
директора
визначаються окремим рішенням Наглядової ради.
Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та
члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також корпоративний
секретар Товариства - у визначених законодавством випадках.
Система
внутрішнього
контролю
включає
адміністративний
та
бухгалтерський контроль.
Виробнича
структура
ПрАТ
«Новоград-Волинський
хлібозавод»
представлена цехом хлібобулочних виробів, цехом здобнобулочних виробів,
адміністративним апаратом. Товариство має склад та автопарк. Дочірних
підприємств, філій не має. Має 27 торгівельних точок, що реалізують
вироблену продукцію.
Фінансовий менеджмент підприємства здійснюється працівниками
планово-економічного відділу та бухгалтерії під керівництвом правління.
Бухгалтерія здійснює організацію бухгалтерського обліку господарськофінансової
діяльності
підприємства
та
контроль
за
економічним
використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бухгалтерія
приймає участь в проведенні економічного аналізу за даними бухгалтерського
обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів,
усунення втрат та невиробничих втрат.
Здійснює заходи по попередженню нестач, незаконних витрат грошових
коштів.
16
Планово-економічний відділ розробляє перспективні і поточні плани
підприємства, а також веде оперативне планування і визначає планові
показники дільниць, контролює виконання плану по всім показникам як по
підприємству в цілому, так і по дільницям, веде оперативний облік виконання
показників по виробництву, продуктивності праці, собівартості, складає
статистичну звітність по підприємству тобто володіє інформацією по
важливим показникам роботи хлібозаводу.
Відділ збуту і постачання здійснює організацію постачання сировини та
збуту продукції підприємства в залежності з плановими завданнями і
створеними договорами, її відвантаження споживачам в терміни і обсяги,
встановленими планом реалізації.
Головний інженер відповідає за проведення на підприємстві вірної
технічної політики, технології і організації виробництв на основі нових
досягнень науки. Він керує службами ремонтного і енергетичного
обслуговування.
Головний механік здійснює організаційно-технічне керівництво та
контроль за технічно вірною і безперебійною експлуатацією обладнання і несе
відповідальність за своєчасний і якісний ремонт печей, потокових ліній і
автопарку.
Завідуючий лабораторією технохімічного і мікробіологічного контролю
є практично керівником відділу технічного контролю. В його обов’язки
входить здійснення функцій, якіпов'язані з наглядом за якістю готової
продукції і рухом всього технологічного процесу.
Майстри керують колективом підлеглих їм робітників (тістоводами,
пекарями, робітниками біля машин і т.д.), безпосередньо організовують
процеси виробництва при дотриманні технологічної дисципліни по випуску
продукції необхідної якості.
17
Інженер з техніки безпеки забезпечує дотримання правил техніки
безпеки, охорони праці в цілому на підприємстві.
ПрАТ
«Новоград-Волинський
хлібозавод»
займається
такими
основними видами діяльності:
10.71 – Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
10.72 – Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
Джерелами сировини є українські виробники. Кількість постачальників
за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10% в загальному
об’ємі постачання – 3. Хлібобулочні вироби Товариства конкурентоспроможні
на внутрішньому ринку м. Новоград-Волинського та області. За останні роки
завод не тільки зберіг своїх традиційних замовників, а й значно розширив
ринок.
Фінансові ресурси підприємства створені за рахунок власних коштів.
Власні кошти знаходяться у Товаристві у безстроковому використанні.
Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення
конкретних цілей, визначених на отримання прибутку.
Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, виходять із
тяжкого фінансового стану галузі, а також через нестабільність якісного та
своєчасного постачання основних видів сировини, нестабільності цінової
політики на сировину і енергоносії, нестабільність ринку збуту, складність
економічних процесів. Підприємство є залежним від законодавчих та
економічних обмежень.
18
2.2. Облікова політика ПрАТ «Новоград – Волинський хлібозавод»
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснювалась у вiдповiдностi до
наказу про облiкову полiтику вiд 01.01.2019 року, Закону України про
бухгалтерський облiк, Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та iн.
Визнання та оцiнка основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку
здiйснювалась вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Одиницею облiку вважався окремий об'єкт основних засобiв.
Аналiтичний облiк наявностi та руку об'єктiв основних засобiв здiйснювався
згiдно з вимогами iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов'язання та господарських операцiй пiдприємств
та органiзацiй, затверджений згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд
30.11.1999 №291.
Для вiдокремлення в складi основних засобiв малоцiнних необоротних
матерiальних активiв встановлена вартiсна межа без податку на додану
вартiсть в сумi 6000 грн.
Амортизацiя
малоцiнних
необоротних
матерiальних
активiв
нараховувалась в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним
методом вiдповiдно до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. №2755VI зi змiнами внесеними згiдно iз Законами.
Визнання i оцiнка нематерiальних активiв здiйснювалась вiдповiдно до
П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт
нематерiальних активiв. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась
прямолiнiйним методом, термiн корисного використання кожного об'єкта i
чинники, що впливають на нього, вiдображались в актi складеному комiсiєю.
19
Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв, iнших необоротних
матерiальних активiв та нематерiальних активiв прийнято рiвною нулю. Облiк
запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до П(С) БО №9 "Запаси".
Для цiлей бухгалтерського облiку запаси включали:
- основну та допомiжну сировину, основнi та допомiжнi матерiали,
комплектуючi вироби та iншi матерiальнi цiнностi, що призначенi для
виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, розподiлу, передачi,
обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб;
- готову продукцiю, що виготовлена на пiдприємствi i призначена для
продажу;
- товари у виглядi матерiальних цiнностей, що придбанi (отриманi) з
метою подальшого продажу;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються не
бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше
одного року.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв було найменування або
однорiдна група (вид). Придбанi або виробленi запаси зараховувались на
баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв що
придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з таких витрат:
- суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю),
за вирахуванням непрямих податкiв;
- суми ввiзного мита;
- суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не
вiдшкодовуються пiдприємству;
- транспортно-заготiвельних витрат пов'язаних з доставкою придбаних
запасiв (товарноматерiальних цiнностей), якi вiдображають у складi
20
собiвартостi одиницi запасiв, а у випадку неможливостi вiднесення таких
витрат до конкретних одиниць запасiв - накопичують на окремому субрахунку
облiку запасiв (рахунок 201/3) i розподiляють на рахунки витрат пропорцiйно
вартостi запасiв, що вибули;
- iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i
доведенням їх до стану, в якому вони приданi для використання в
запланованих цiлях.
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами
пiдприємства, визнається їхня виробнича собiвартiсть, вiдповiдно до П(С)БО
16 "Витрати". Не включаються до первiсної вартостi запасiв, а належать до
витрат того перiоду, в якому вони були здiйсненi (встановленi):
- понаднормовi витрати i нестачi запасiв;
- фiнансовi витрати (за винятком фiнансових витрат, якi включаються
до собiвартостi квалiфiкацiйних активiв вiдповiдно до П(С)БО 31 "Фiнансовi
витрати");
- витрати на збут;
- загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, якi безпосередньо не
пов'язанi з придбанням i доставкою запасiв та приведенням їх до стану, в якому
вони придатнi для використання у запланованих цiлях.
Оцiнку вибуття запасiв (сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, iнших
товарно-матерiальних цiнностей) здiйснювати за методом середньозваженої
собiвартостi. Предмети, строком використання менше одного року, або
нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року, що
супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду облiковувати
на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети", та у момент
передачi таких активiв в експлуатацiю списувати з балансу з одночасною
органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцем експлуатацiї i
21
матерiально-вiдповiдальними
використання
таких
особами
предметiв.
протягом
Готову
строку
продукцiю
та
фактичного
незавершене
виробництво вiдображали в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною
виробничою собiвартiстю.
Калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї на пiдприємствi
проводити згiдно методичних рекомендацiй з формування собiвартостi
продукцiї (робiт, послуг) у хлiбопекарськiй промисловостi затверджених
наказом Державного департаменту продовольства Мiнiстерства аграрної
полiтики України №17 вiд 20.04.2004р.
Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснювати для кожного об'єкту
витрат.
До виробничої собiвартостi продукцiї належать:
 прямi матерiальнi витрати;
 прямi витрати на оплату працi;
 iншi прямi витрати;
Змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi
витрати.
Змiннi загальновиробничi витрати:
 основна
i
додаткова
зарплата
допомiжного
виробничого
персоналу;
 вiдрахування
на
соцiальне
страхування
допомiжному
виробничому персоналу;
 витрати на водопостачання для технологiчного процесу;
 витрати, пов'язанi з енергозабезпеченням технологiчного процесу.
Постiйнi загальновиробничi витрати:
 заробiтна плата та iншi виплати апарату управлiння цеху;
22
 вiдрахування на соцiальне страхування апарату управлiння цеху;
 витрати на опалення, освiтлення, водопостачання та iншi посади
третiх осiб на утримання виробничих примiщень;
 операцiйна оренда основних засобiв виробничого призначення;
 амортизацiя основних засобiв виробничого призначення;
 амортизацiя нематерiальних активiв виробничого призначення;
 витрати на поточний ремонт та технiчне обслуговування
обладнання цехiв.
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї
про витрати, доходи, активи i зобов'язання з податку на прибуток та її
розкриття у фiнансовiй дiяльностi здiйснювати на пiдставi П(С)БО 17
"Податок на прибуток". Зобов'язання по сплатi податку на прибуток
пiдприємства до бюджету визначати з врахуванням ПКУ №2755-VI вiд 2
грудня 2010р. з врахуванням змiн, внесеними згiдно iз законами. Для
визначення прибутку пiдприємства згiдно ПКУ, об'єктом оподаткування є:
прибуток пiдприємства iз джерелом надходження з України та за її межами,
який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення)
фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеною
у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, на рiзницi якi виникають вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ.
Виплати заробiтної плати та iнших виплат, пов'язаних iз виконанням
своїх посадових обов'язкiв працiвниками проводити вiдповiдно до П(С)БО 26
"Виплати працiвникам", а також вiдповiдно до колективного договору:
 за окладом - для спецiалiстiв, фахiвцiв i службовцiв;
 за вiдрядною системою оплати працi за тарифами - для робiтникiв
основного виробництва (хлiбобулочний (пiч №1, №4), булочний
цехи);
23
 за погодинною системою оплати працi за тарифами - для
робiтникiв допомiжних служб;
 за вiдрядною системою оплати працi вантажникам готової
продукцiї, рiзальникам харчової продукцiї;
 за погодинною системою оплати працi робiтникам хлiбобулочного
цеху, транспортної дiльницi, механiчнiй та будiвельнiй групам,
приймальникам-здавальникам харчової продукцiї, працiвникам
допомiжного виробництва, медсестрам, вiддiлу постачання.
Виплату заробiтної плати проводиться двiчi на мiсяць через картковi
рахунки працiвникiв, вiдкритих в банках. Новоприйнятим працiвникам,
тимчасово до отримання платiжних карток, дозволяється здiйснювати видачу
заробiтної плати через касу пiдприємства за видатковими касовими ордерами
або видатковими вiдомостями.
За працiвниками, направленими у вiдрядження, зберiгається заробiтна
плата, яка нараховується з дотриманням вимог ст.121 КЗпП України. Якщо
середня заробiтна плата менша в порiвняннi з тiєю, як би працiвник перебував
на своєму робочому мiсцi, то заробiтна плата за днi вiдрядження оплачується
як за звичайнi днi.
Бухгалтерія створюється як структурний підрозділ підприємства,
призначений для виконання певних функцій, а також наділений правами та
обов’язками.
Апарат
бухгалтерії
повинен
забезпечувати
виконання
поставлених завдань в мінімальні терміни і з високою якістю, що вимагає
оптимальної організації його роботи. Така організація повинна забезпечити
комплексне вирішення усіх питань, пов’язаних із поділом та кооперуванням
праці, формуванням апарату бухгалтерії певної форми та структури, чітким
визначенням функцій,
завдань, обов’язків та прав як бухгалтерії у цілому, так і кожного
бухгалтера.
24
Бухгалтерія
ПрАТ
«Новоград-Волинський
хлібозавод»
має
централізовану форму побудови, тобто створена головна бухгалтерія, у якій
ведеться облікова робота. Апарат бухгалтерії розташовується сконцентровано
у приміщенні адміністрації і як методично, так і адміністративно
підпорядковується
головному
бухгалтеру. Організаційна
побудова
має
лінійний тип, тобто бухгалтера підпорядковуються головному бухгалтеру,
який контролює роботу кожного виконавця.
Для професійного і технічного поділу праці, досягнення його високої
продуктивності і персональної відповідальності за якість і терміни виконання
облікових робіт на кожній посаді відповідно до штатного розпису розроблена
посадова інструкція на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Посадові інструкції складаються із розділів: загальні
положення, завдання та обов'язки, права, відповідальність, повинен знати,
кваліфікаційні вимоги та взаємовідносини (зв'язки) за посадою. У заголовку
посадової інструкції наводиться повна назва посади в родовому відмінку, яка
відповідає професійній назві роботи, передбаченій Класифікатором професій
ДК 003-95, зі змінами та доповненнями. Посадові інструкції затверджені
керівником підприємства та доведені до працівників під розписку. Зміни,
доповнення до посадових інструкцій вносяться лише на підставі наказу
керівника підприємства за згодою працівника. Наказ про внесення змін,
доповнень до посадової інструкції видається у разі перерозподілу обов'язків
між працівниками у зв'язку зі скороченням їх чисельності, або необхідністю
більш раціонального розподілу ніж ними посадових обов’язків.
У штаті бухгалтерії ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» входять:
головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, 3 бухгалтерів.
Розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії регламентується
посадовими інструкціями, згідно яких:
25
1. Головний бухгалтер здійснює загальне керівництво бухгалтерією,
організовує бухгалтерський облік на основі встановлених правил його
ведення; зобов'язаний забезпечити: повний облік грошових коштів, товарноматеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення
в обліку операцій з їх руху; достовірний облік прибутків і збитків;
точний облік
фінансово-господарської
перерахування
платежів
діяльності товариства,
у бюджет і позабюджетні
фонди;
своєчасне
складання
достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів, подання
її в установлені терміни відповідним органам, складання форм квартальної та
річної звітності, прийом і обробку авансових звітів, обробку виписок банку.
2. Заступник головного бухгалтера проводить облік розрахунків з
постачальниками і підрядниками, веде роботу по оборотах основних засобів,
їх руху від постачальників, а також передачі стороннім організаціям за
рахунками на основі документів; веде облік надходження сировини,
матеріалів, їх відпуск, ведення комп'ютерної розробки журналу, картки обліку
руху матеріальних засобів по постачальникам і підрядникам; веде облік
витрат на надані послуги підприємству, відпустку послуг з постачальникам і
підрядникам (послуги на електроенергію, воду, газ, теплоенергію, зв'язок,
спецавтогосподарства, інкасацію і т.д.); веде документальний облік витрат на
виробництво по
відповідних
рахунках,
веде
підготовку
даних
для
собівартості; веде перевірку правильності рознесення в комп'ютері руху
грошових коштів по касі та банку відповідно з первинною документацією по
постачальникам і підрядникам; веде рознесення ПДВ; веде складання на
комп'ютері оборотно -сальдової відомості по постачальникам і підрядникам
щомісячно; веде взаєморозрахунки між підприємствами; щомісячна звірка
взаєморозрахунків між заводом з постачальниками і підрядчиками по руху
оборотних засобів з обов'язковим актування, звірка сальдових залишків; веде
цілеспрямовану роботу з юристом в оформленні арбітражних документів,
26
листування з організаціями, складання проектів наказів, що відносяться до
ділянки робіт.
3. Бухгалтер по зарплаті здійснює прийом і контроль первинної
документації (табелів, нарядів) з усіх відповідних дільницях і готує їх до
комп'ютерній обробці; відображає в бухгалтерському обліку операції,
пов'язані з рухом грошових коштів ; проводить нарахування заробітної плати;
робить нарахування виплат за рахунок соціального страхування, лікарняних,
пенсій та дитячих виплат; проводите нарахування та перерахування платежів,
внесків на державне соціальне страхування, податків та інших виплат та
платежів в інші фонди; готує дані по ділянці для складання звітності, стежить
за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до
встановленого порядку для передачі в архів, здійснює операції з приймання,
обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим
дотриманням правил; проводить збір відповідних документів;облік грошових
коштів і цінних паперів в установах банку для виплати робітникам і
службовцям заробітної плати, премії, оплати відряджень і інших витрат; веде
на основі прибуткових видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну
наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком, складає
касову звітність; виконує роботу з обробки виробничих звітів: (хлібобулочний
цех, здобнобулочний цех, склад); виписує видаткові накладні зі складу на
виробництво; бере участь у проведенні інвентаризації та щомісячних
інвентаризацій залишків на 1-е число по різних ділянках заводу); виводить і
погоджує з майстрами даних цехів залишки по цих рахунках бухгалтерського
обліку на1-е число кожного місяця; відображає в бухгалтерському обліку
операції грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на
виробництво; готує дані по виробничих звітів для складання звітності.
5. Бухгалтер по обліку виробництва проводить щомісячну звірку
розрахунків з фірмовими магазинами і хлібними відділами; здійснює прийом
і контроль первинної документації всієї реалізованої продукції і готує їх до
27
обробки; виявляє джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готує
пропозиції щодо їх попередження; проводить щоденну звірку документів
експедиторів, веде складський облік, відповідає за прийняття звітів від
матеріально-відповідальних осіб, звітів складів ПММ, МШП, ТМЦ; звітів по
виробництву; виписка та контроль доручень на ТМЦ, списання згідно актів по
всіх матеріально відповідальних особах, виписка накладних на іншу
реалізацію; бере участь у інвентаризаціях товарно-матеріальних цінностей у
торгових точках та фірмових магазинах товариства, здійснює аналітичний та
синтетичний облік відповідно до первинної документації.
Всі працівники бухгалтерії повинні знати постанови, розпорядження,
накази вищестоящих органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали
з організації бухгалтерського обліку та складання звітності, правила
внутрішнього
трудового
розпорядку, основи
трудового
законодавства,
правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
Графік документообігу на підприємстві, в установі має забезпечити
оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний
первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження в
підрозділі,
а
також
сприяти
поліпшенню
облікової
роботи,
посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня
його механізації та автоматизації.
Отже, бухгалтерський облiк на підприємстві ведеться з урахуванням
вимог закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та локальних
установчих документів. Головний бухгалтер несе відповідальність за
правдиве, повне та достовірне відображення iнформацiї у фiнансових звiтах.
Усі
задекларовані
положення
підприємством
виконуються,
звітність
складається правильно і своєчасно подається до контролюючих органів.
28
2.3. Аналіз основних техніко-економічних показників ПрАТ «НовоградВолинський хлібозавод»за 2018-2019 роки
Проведення фінансового аналізу підприємства дозволяє визначити його
надійність, стабільність, оцінювати ефективність використання фінансових
ресурсів, спрогнозувати фінансові результати його діяльності.
До складу інформаційного забезпечення фінансового аналізу входить
фінансова звітність ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»: скорочена
форма 1 «Баланс» та форма 2 «Звіт про фінансові результати»
Для оцінки та аналізу фінансової діяльності ПрАТ «НовоградВолинського хлібозаводу» за 2018-2019 роки використаємо таблицю 2.3.1.
Таблиця 2.3.1.
Основні показники результативності діяльності ПрАТ «НовоградВолинський хлібозавод»
Джерело
інформа
ції
1
Ф1-П
№
п/
п
Ф2,
2000
Абсолютн
Темп
е
зміни,
відхиленн
%
я, тис. грн.
Показник
2018
2019
2
3
4
5
6
7
1
Випуск продукції у діючих
70796,90
цінах, тис. грн.
86583,40
15786,5
122,30
2
Випуск
продукції
порівняльних цінах,
грн.
86583,40
15786,5
122,30
3
Випуск
продукції
натуральному виразі, т
5559,80
-224,9
96,11
4
Чистий дохід від реалізації
67213,70
продукції, тис. грн.
81334,00
14120,3
121,01
Ф1-П
Ф1-П
Роки
р
у
тис. 70796,90
в
5784,70
29
Продовження таблиці2.3.1.
1
2
3
ф.1-ПВ
р.1040аб
Ф1Титул
5
5
6
7
Середньооблікова кількість
228
штатних працівників, осіб
222
-6
97,37
Фонд оплати праці штатних
17424,80
працівників, тис. грн
22430,60
5005,8
128,73
7
Виробіток
на
одного
321,80
працівника , тис. грн /oсoбу
406,50
84,7
126,32
8
Середньорічна оплата праці
одного працівника ,тис. 73,20
грн./особу
105,30
32,1
143,85
Ф.1,
р
1010
9
(гр.3+
гр.4)/2
Середньорічна
вартість
основних
засобів 11919,00
(залишкoва), тис. грн
14794,10
2875,1
124,12
р.2/р.9
Фондовіддача, грн/грн
5,85
-0,087
98,53
Середньорічні
залишки
7691,50
обігових коштів, тис. грн
8591,10
899,6
111,70
12
Коефіцієнт
оборотності
8,74
обігових коштів
9,47
0,73
108,34
13
Середньорічна
активів, тис. грн.
19673,50
23629,45
3955,95
120,11
14
Середньорічна
вартість
13866,50
власнoгo капіталу тис. грн.
16801,15
2934,65
121,16
15
Собівартість
реалізованої
43875,00
продукції, тис. грн.
51758,30
7883,3
117,97
Ф.1-ПВ
р.1070
абo Ф2- 6
2600 абo
ПЗ
п.2/п.5
п.6/п.5
10
4
5,94
Ф.1,
р 1195, 11
(р.3+гр.4
)/2
п.4/п.11
Ф.1,р.130
0
(гр.3+
гр.4)/2
Ф1
р.1495
(гр.3+
гр.4)/2
Ф2,
р.2050
вартість
30
Продовження таблиці 2.3.1.
1
2
3
Ф2,
р.2500
16
п.2/п.17
5
6
7
Матеріальні витрати, тис.
39028,00
грн
45034,20
6006,2
115,39
17
Матеріаловіддача, грн/грн
1,81
1,92
0,11
105,99
Ф2,
р.2550
18
Операційні витрати, грн
62118,00
76452,50
14334,5
123,08
Ф2,
р.2090
(2095)
19
Валовий прибуток (збиток),
23339,00
тис. грн.
29575,70
6236,7
126,72
20
Прибуток
(збиток)
операційної діяльності, тис. 4713,00
грн.
5790,30
1077,3
122,86
Ф2,
р.2350
(2355)
21
Чистий прибуток, тис. грн
4746,90
809,9
120,57
р.21/р.19
*100
22
Рентабельність операційної
7,59
діяльності,%
7,57
-0,02
99,82
р.22/р.14
*100
23
Рентабельність
капіталу,%
власного
28,39
28,25
-0,1387
99,51
р.22/р.13
*100
24
Рентабельність
(активів),%
загальна
20,01
20,09
0,07722
100,39
техніко-економічні
показники
діяльності
Ф2,
р.2190
-2195
Розрахувавши
4
3937,00
ПрАТ
«Новоград-Волинський хлібозавод», можемо зробити наступні висновки:
Випуск продукції в діючих цінах в 2019 році дорівнює 86583,4 тис. грн.,
що на 22,3% більше ніж у 2018 році.
Випуск продукції в натуральному виразі у 2019 році становив 5559,8 тон,
тобто на 3,89% менше ніж у 2018 році. Це свідчить про те, що ВП в діючих
цінах було збільшено за рахунок підвищення цін.
В порівнянні з 2018 роком, в 2019 році середньорічна вартість основних
засобів збільшилась на 2875,1 тис. грн. (або на 24,12%). Це зумовлено тим, що
основних засобів було придбано більше, ніж списано.
31
Показник фондовіддачи зменшується з 5,94 грн. до 5,85 грн., тобто
використання основних виробничих фондів у 2018 році було більш
ефективним, оскільки фондовіддача вказує на те, скільки продукції вироблено
в розрахунку на вартість виробничих фондів, але процес виробництва з
кожним роком все більш і більш автоматизується.
На підприємстві спостерігається тенденція зменшення кількості
штатних працівників протягом року. У 2018 році аналізований показник
становив 228 осіб , а в 2019 році зменшився до 222 осіб, тобто на 6 осіб менше.
Але при цьому виробіток на одного працівника зріс на 84,7 тис. грн/ чол.
(26,32%). Фонд оплати праці у 2019 році становить 68911 тис.грн., що на 9601
тис.грн., (або на 16,2%) більший ніж у 2018 році.
Валовий
прибуток,
тобто
загальна
сума
прибутку
отримана
підприємством від підприємницької діяльності у 2018 році становив 23339
тис. грн, а у 2019 році зріс до 29575,7 тис. грн, тобто на 6236,7 тис. грн. ( або
на 26,72%).
Прибуток від операційної діяльності у 2019 році зріс на 1077,3 тис.грн.,
(або на 22,86%) порівняно з 2018 роком. Чистий прибуток зріс в 2019 році
порівняно з 2018 роком на 809,9 тис.грн., (на 20,57%). Очікуючи, що в
результаті такого росту прибутку, рентабельність загальна зросте, відносно
минулого звітного періоду, однак навпаки, під впливом зростання витрат вона
зменшилась на 0,14% та в загальному становить у 2019 році – 20,09%.
32
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
3.1. Документування операцій з обліку основних засобів на ПрАТ «Новоград
– Волинський хлібозавод»
Основні засоби - це сукупність матеріально-майнових цінностей, що
діють протягом тривалого часу, зберігають натуральну форму і зношуються
поступово.
При організації документального оформлення обліку основних засобів
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» керується: наказом Міністерства
статистики України № 352 від 09.12.1995 р. "Про затвердження типових форм
первинного обліку". Цим наказом Міністерство статистики затвердило типові
форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, які введені
в дію з 1 січня 1996 року, переглянутий і доповнений [11, с. 342]
Перш за все, після отримання об’єктів основних засобів, директор
формує Наказ про введення їх в експлуатацію.(Додаток Б).
Наказом
визначається
вартість
об’єктів,
їх
термін
корисного
використання, ліквідаційна вартість та група обліку. Контроль за виконанням
вимог розпорядчого документу залишає за собою директор. Якщо немає
відхилень від норми, то на кожен об’єкт основних засобів оформляється Актом
введення в експлуатацію основних засобів.
У документі зазначається первісна вартість основного засобу та його
інвентаризаційний номер. Акт підписується усіма членами приймальної
комісії, а також особами, які приймали та здавали об’єкт основних засобів.
Актом
приймання-передачі
транспортного
засобу
оформляється
операція по прийманню відповідного транспортного засобу від механіка
транспортної дільниці.
Факт передачі засвідчується підписом відповідних осіб. Накладна на
внутрішнє переміщення складається задля операцій, які здійснюють
33
внутрішнє переміщення основних засобів з одного цеху чи відділу в інший, в
накладній зазначається перелік ТМЦ, які були переміщені, а також підписи
осіб, що їх одержали.
Наказ директора «Про зняття з обліку і продаж транспортного засобу та
призначення відповідальної особи» здійснює списання основних засобів на
«ПрАТ Новоград – Волинський хлібозавод». Даний документ дозволяє
замінювати одні основні засоби іншими (наприклад, через неможливість
використання одного автомобіля у зв’язку з недостатністю коштів на бензин
та утримання водія та заміною на дешевший та об’єднанням посад). Наказ
засвідчується підписом директора.
Тому,відповідно
ПрАТ
«Новоград-Волинський
хлібозавод»
веде
первинний облік основних засобів оформляє документами, які наведено в
таблиці 3.1.1.
Форма ОЗ-1 застосовується для оформлення зарахування до складу
основних засобів окремих об'єктів і для обліку введених в експлуатацію; для
оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху
(відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення їх зі складу основних
засобів при передачі іншому підприємству. При отриманні (купівлі) основних
засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом)
керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний
окремий об'єкт. Складання загального акту, яким оформлюється приймання
декількох об'єктів основних засобів дозволяється лише при обліку
господарського інвентарю, інструментів, обладнання і т. д., якщо ці об'єкти
однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному
місяці. При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається в
двох примірниках (для підприємства, яке отримує і яке здає основні засоби).
При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також
складається в двох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.
34
Таблиця 3.1.1
Первинні документи для обліку основних засобів
№
Назва форми
форми
03-1
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
03-2
Акт
приймання-здачі
відремонтованих,
реконструйованих
і
модернізованих об'єктів
03-3
Акт на списання основних засобів
03-4
Акт на списання автотранспортних машин
03-5
Акт на установку, пуск, демонтаж будівельної машини
03-6
Інвентарна картка обліку основних засобів
03-7
Опис інвентарних карток з обліку основних засобів
03-8
Картка обліку руху основних засобів
03-9
Інвентарний список основних засобів
03-14
Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)
03-15
Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)
03-16
Розрахунок амортизації по автотранспорту
Форму ОЗ-2 застосовують для оформлення приймання-здачі основних
засобів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації. Якщо ремонт,
реконструкцію та модернізацію виконує інше підприємство, то акт
складається в двох примірниках (другий примірник передається підприємству,
що
здійснило
ремонт
основних
засобів).
При
виконанні
ремонту,
реконструкції та модернізації господарським способом, акт складається в
одному примірнику.(Додаток Г).
Форма ОЗ-3 застосовується для оформлення вибуття окремих об'єктів
основних засобів при повній або частковій їх ліквідації. Акт складається в двох
примірниках комісією, що затверджена наказом керівника підприємства.
Витрати по ліквідації, а також вартість отриманих матеріальних цінностей від
розбору будівель, демонтажу обладнання і т. п. відображають в акті в розділі
"Розрахунок результатів списання об'єктів".(Додаток В)
35
Форма ОЗ-6 застосовується для аналітичного обліку та узагальнення
інформації про всі типи основних засобів на підприємстві. Форма містить у
собі дані про технічні особливості об'єкта, норми амортизаційних відрахувань
та ін. Традиційно ведеться форма ОЗ-6 в одному примірнику в бухгалтерії,
проте існує варіант побудови обліку з веденням двох примірників цих форм:
один - у бухгалтерії, другий - в місцях експлуатації основних засобів замість
ОЗ-9. (Додаток Д).
Форма ОЗ-7 застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма
складається в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за
збереженням карток.
Форма ОЗ-8 застосовується при ручній обробці облікової інформації
для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах. Відкривається
бухгалтерії в одному примірнику. Інвентарний список основних засобів (ф.
ОЗ-9) застосовується для пооб'єктного обліку основних засобів у місцях їх
заходження
(експлуатації)
за
матеріально
відповідальними
особами.
Інвентарні списки підлягають періодичному (не менше двох разів на рік)
звірянню із записами в інвентарних картках обліку основних засобів (ф. ОЗ-6).
(Додаток Е).
Форми ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16 використовуються для розрахунку
амортизації основних засобів. На жаль, ці форми є надто громіздкими, однак
це єдині регістри для розрахунку амортизації при будь-якій формі ведення
бухгалтерського обліку в умовах ручної обробки інформації. Лише при
застосуванні журнально-ордерної форми обліку замість зазначених форм для
розрахунку амортизації можна застосовувати розроблену таблицю. При
документальному оформленні господарських операцій та пов'язаних з ними
змін на підприємстві відбувається рух облікової інформації між первинною
документацією,
регістрами
синтетичного
й
аналітичного
обліку
та
звітністю[8,9].
36
3.2. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів на ПрАТ «Новоград
– Волинський хлібозавод»
Для обліку основних засобів Планом рахунків передбачені рахунки: №
10 "Основні засоби" і № 13 "Знос необоротних активів". Виділений рахунок
№ 11 "Інші необоротні активи", сальдо якого разом з сальдо рахунка № 10
"Основні засоби" відображаються в балансі загальною сумою за статтею
"Основні засоби".
Синтетичній облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні
засоби», який призначений для обліку й узагальнення інформації про
наявність і рух як власних основних засобів, так і одержаних за умов
фінансового лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які
належать до складу основних засобів.
По дебету рахунка 10 «Основні засоби» відображаються:
— надходження основних засобів (придбаних, створених, безоплатно
отриманих), зарахованих на баланс підприємства;
— сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об'єкта (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до
збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта;
— сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.
По кредиту рахунка 10 «Основні засоби» відображаються:
— вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної
передачі іншим підприємствам;
— часткова ліквідація;
37
— сума уцінки вартості основних засобів.
Рахунок 10 «Основні засоби» ведеться за субрахунками:
101 «Земельні ділянки»,
102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»,
103 «Будинки і споруди»,
104 «Машини й обладнання»,
105 «Транспортні засоби»,
106 «Інструменти, прилади та інвентар»,
107 «Робоча і продуктивна худоба»,
108 «Багаторічні насадження»,
109 «Інші основні засоби».
Сальдо на рахунку 10 завжди дебетове і показує наявність певних видів
матеріальних цінностей на кінець звітного періоду.
На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та
руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 "Земельні
ділянки" ведеться облік земельних ділянок.
На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться
облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні,
іригаційні та інші роботи).
На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху
будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а
також житлових будівель.
На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби",
106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік відповідно машин та
обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю.
38
На субрахунках 107 "Тварини" і 108 "Багаторічні насадження" ведеться
облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних
насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, та
плодоносних рослин, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів,
які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби" [6].
Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері № 4. В цьому журналі
вказується назва об'єкта, що поступив або вибув, первісна вартість, знос,
залишкова вартість [7].
Списання з балансів підприємств (організацій) об’єктів основних
засобів, що ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291, та Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [5].
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту за
допомогою карток обліку руху основних засобів (форма № 03-8) - загальних
18 для будов і споруд, а також для машин, обладнання, інструменту,
виробничого і господарського інвентарю, замість № 03-6 "Інвентарна картка
обліку основних засобів" (для будов і споруд) і № 03-7 "Опис інвентарних
карток обліку основних засобів" (для машин, обладнання, інструменту,
виробничого і господарського інвентарю) [10, с. 326].
Кожному об'єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер,
який зберігається за цим об'єктом протягом усього періоду його експлуатації
на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах,
що оформлюють наявність і рух об'єкта: типова форма № 03-1 "Акт прийомупередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", "Акт на списання
основних засобів" форма № 03-3 тощо.
39
Для контролю за зберіганням інвентарних карток складають в одному
примірнику "Опис інвентарних карток обліку основних засобів" (типова
форма № 03-7) у розрізі класифікаційних груп. Для пооб'єктного обліку
основних засобів в місцях їх знаходження, експлуатації ведуться інвентарні
списки основних засобів (типова форма № 03-9), в яких вказуються
інвентарний номер, повна назва і первісна вартість об'єкта, вибуття
(переміщення). Аналітичний облік основних засобів відображає технічну та
економічну характеристики об'єкта, його місцезнаходження, первісну оцінку і
переоцінку (індексацію), а також норму, амортизаційних відрахувань (норму
зносу). В аналітичному обліку відображають усі зміни, що сталися за час
експлуатації основних засобів.
Для більш детального дослідження та розгляду обліку основних засобів
на ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» було розроблено основні
таблиці кореспонденції рахунків, субрахунків бухгалтерського обліку
основних засобів.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться в автоматизованій формі
з використанням комп’ютерної програми «1С: Підприємство».
Також можуть складатися облікові регістри задля оброблення даних на
підставі первинних доументів.
На досліджуваному підприємстві інформація щодо господарських
операцій по основних засобах за 2019 рік узагальнюється в Аналізі по рахунку
10 та в Оборотно-сальдовій відомості по рахунку 10 за місцями зберігання
необоротних активів.
Використовуючи
вище
зазначені
облікові
регістри,
розглянемо
кореспонденції рахунків з обліку основних засобів ТОВ «Світанок» за 2019 рік
Таблиця 3.2.1.
40
Таблиця 3.2.1.
Кореспонденція отримання основних засобів в обмін на подібний aктив
Кореспонденціія
№
1
Зміст господарської операції
2
рахунків,
Сума,грн
субрахунків
Дебет
Кредит
3
4
5
На дату пpийняття рішення про обмін
1.
автомобіль переведено дo складу
необоротних активів, утримуваниx
для продажу:
2.
Списано знос автомобіля
131
105
150000,00
3.
Списано залишкову вартість
286
105
80000,00
4.
Передано автомобіль
377
286
60000,00
5.
Нараховано податкове зобов’язання з 377
641
12000,00
286
20000,00
ПДВ
6.
Списано
суму
перевищення 949
залишкової вартості об’єкта над його
справедливою вартістю
7.
Отримано автомобіль
152
377
60000,00
8.
Відображено податковий кредит по 641
377
12000,00
152
60000,00
ПДВ
9.
Введено в експлуатацію отриманий 105
автомобіль
При
надходженні
основних
засобів,
придбаних
за
плату
у
постачальників, бухгалтерські проводки будуть виглядати наступним чином
Таблиця 3.2.2.
41
Таблиця 3.2.2.
Надходження основних засобів, придбаних за плату у постачальників
№
оп.
Зміст господарської операції
1
Відображено вартість основних 152
засобів
за
Кореспондуючі рахунки
Сума,
Дебет
Кредит
грн.
63
2400
63
480
685
1000
685 "
200
152
3200
договором
постачання
2
Відображено суму ПДВ
3
Відображено
641
суму 152
консультаційних,
інформаційних,
посередницьких,
реєстраційних,
послуг
та
пов'язаних
транспортних
інших
з
витрат
придбанням
основних засобів
4
Відображено суму ПДВ
5
Зараховано об'єкт до складу 10
641
основних засобів
3.3. Особливості розкриття інформації у фінансовій звітності обліку
основних засобів на ПрАТ «Новоград – Волинський хлібозавод»
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам
необхідної для прийняття рішень інформації, у тому числі і про основні засоби.
Відповідно до МСФО 16, у фінансових звітах розкривається така інформація
відносно кожного класу основних засобів:
- базу визначення балансової вартості;
- методи нарахування амортизації, які використовує фірма;
- терміни корисної експлуатації або норми амортизації;
42
- валову балансову вартість та суму накопиченої амортизації на початок
і кінець звітного періоду;
- операції за звітний період, а саме:
- надходження;
- вибуття;
- придбання в результаті об’єднання компаній;
- збільшення або зменшення, які виникають у результаті переоцінок;
- амортизацію;
- чисту курсову різницю, яка виникає при переведенні фінансових звітів
закордонних компаній;
- інші зміни.
Фінансова звітність також має розкривати:
o обмеження прав власності і вартості основних засобів, що знаходяться
в якості забезпечення зобов'язань;
o облікову політику щодо витрат на відновлення природних ресурсів, що
пов'язані із використанням основних засобів;
o розмір витрат на будівництво основних засобів;
o суму зобов'язань щодо придбання основних засобів.
За національними стандартами інформація щодо основних засобів
відображується а першу чергу в Балансі Таблиця 3.1.
У Примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних
засобів наводиться така інформація:
o вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби
відображені в балансі;
43
o методи амортизації, що застосовуються підприємством, і терміни
корисного використання (експлуатації);
o наявність та рух основних засобів у звітному році:
о первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного року;
о первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням
вартості основних засобів, отриманих в результаті об'єднання підприємств;
о сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів
у результаті переоцінки;
о первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які
вибули;
о сума нарахованої амортизації;
о сума втрат від зменшення корисності, відображена в Звіті про
фінансові результати у звітному періоді;
о інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних
засобів [7].
Крім того, у примітках до фінансових звітів необхідно розкрити
характер та вплив змін в обліковій оцінці, яка привела до суттєвого впливу
протягом звітного періоду або, як очікується, приведе до значного впливу у
наступних періодах. Таке розкриття здійснюється у випадку змін в оцінці;
- ліквідаційних вартостей;
- витрат на демонтаж, переміщення або відновлення;
- строків корисної експлуатації.
Якщо основні засоби відображаються у фінансових звітах за
переоціненими сумами, також необхідно розкрити:
- базу, використану для переоцінки;
44
- дати здійснення переоцінки;
- залучення незалежного оцінювача [7].
Таблиця 3.1.1.
Розкриття інформації за статтями балансу та рахунками плану рахунків
щодо основних засобів
Назва статті
Незавершене
будівництво
Основні
засоби:
залишкова
вартість
Назва статті
первісна
вартість
знос
Код
рядка
Визначення статей згідно з П(С)БО 1
Рахунки, сальдо
яких
відображено у
відповідних
статтях звіту
1005 У статті "Незавершене будівництво" Дт 15
відображається
вартість
незавершених "Капітальні
капітальних інвестицій у будівництво, інвестиції"
створення, виготовлення, реконструкцію,
модернізацію, придбання необоротних
активів (включаючи необоротні матеріальні
активи, призначені для заміни діючих, і
устаткування
для
монтажу),
що
здійснюється підприємством, а також
авансові платежі для фінансування такого
будівництва
У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на
умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових
комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7
"Основні засоби" та П(С)БО 14 "Оренда". У цій статті також наводиться
вартість інших необоротних матеріальних активів
1010 До
підсумку
балансу
включається Рядок 1011 залишкова вартість, яка визначається як рядок
різниця між первісною (переоціненою) 1012
вартістю основних засобів і сумою їх зносу
на дату балансу
Код
Визначення статей згідно з П(С)БО 1
Рахунки, сальдо
рядка
яких
відображено
у
відповідних
статтях звіту
1011 Первісна (переоцінена) вартість основних
Дт 10 "Основні
засобів та інших необоротних матеріальних засоби",
активів
Дт
11
"Інші
необоротні
матеріальні
активи"
1012 Сума зносу основних засобів та інших Кт 131 "Знос
необоротних матеріальних активів.
основних
засобів",
45
Підсумки по обліку основних засобів ПрАТ «Новоград – Волинський
хлібозавод» за звітний період відображаються у фінансовій звітності
- у формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан) по рядку 1010 «Основні
засоби» відображається залишкова вартість основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів, яка станом на 31 грудня 2019 року
становить – 18116 тис. грн.
- у формі №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»
по рядку 2515 «Амортизація» відображається сума нарахованої амортизації
станом на кінець 2019 року;
- у форму №5 «Примітки до річної фінансової звітності» відображається
рух основних засобів за звітний період (Додаток А).
Отже, провівши аналіз організації бухгалтерського обліку основних
засобів ПрАТ «Новоград – Волинський хлібозавод», можна зробити висновок,
що облік основних засобів відповідає всім необхідним вимогам нормативноправових актів. Своєчасність та відображення в повній мірі забезпечується
завдяки веденню обліку в автоматизованій формі.
Надання достовірної і правдивої інформації для прийняття правильних
рішень користувачам інформації також є важливою рисою на підприємстві.
Самофінансування, самоокупність та повний господарський розрахунок є
основою діяльності підприємства. Діяльність планується самостійно, а також
визначаються перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію,
послуги та необхідність торговельного та соціального розвитку підприємства.
Для удосконалення обліку основних засобів необхідно:
- в разі можливості оцінки за справедливою вартістю ОЗ проводити їхню
перевірку і визначити подальшу необхідність цієї операції;
- здійснити документальне засвідчення запроваджених способів
визначення справедливої вартості ОЗ;
46
- дати посилання у П(С)БО 7 на П(С)БО 28 щодо встановлення порядку
зменшення корисності активів.
Для того, щоб покращився бухгалтерський облік основних засобів,
науковці запропонували ввести до Плану рахунків окремий рахунок для
відображення витрат на ремонт основних засобів із субрахунками поточного
та капітального ремонтів.
Цей рахунок повинен бути активним і калькуляційним, де по дебету слід
відображати всі витрати на ремонт основних засобів. З кредиту цього рахунку
слід списувати витрати закінчених ремонтів на витрати звітного періоду.
Залишком на рахунку будуть суми по незавершеним поточним та капітальним
ремонтом [13, с. 16].
Низька інноваційна діяльність та дефіцит вільних фінансових ресурсів
свідчить про те, що капітальні інвестиції як за питомою вагою, так і в
абсолютному значенні пішли на спад.
Це говорить про недоцільність проведення останніми роками реформ,
адже вони негативно впливають на відтворення та використання ОЗ.
Процес формування на високому рівні основних засобів забезпечує не
лише окремі підприємства, а й також на економіку країни загалом
прискоренням зростання та здобуття нових позицій як на внутрішній так і на
міжнародній аренах.
Правильна амортизаційна політика є основою обліковою політики і
взагалі
фінансово-господарської
діяльності
підприємства.
Вона
дає
можливість альтернативно підійти до визначення розмірів амортизаційних
відрахувань, здійснити керування витратами і фінансовими результатами,
нагромадити необхідні фінансові ресурси, реально їх використовувати на
потреби підприємств. За допомогою амортизації регулюється швидкість
обороту основних засобів, інтенсифікується процес їхнього відтворення,
реалізується технічна і виробнича політика на підприємстві. Державна
47
амортизаційна політика є важливим інструментом активізації інвестиційної
діяльності підприємств в умовах ринкових відносин [14, c. 24].
Таким чином, запровадження перелічених заходів дозволить підвищити
ефективність використання основних засобів і позитивно вплине на стан
організації їх обліку.
48
Висновки та пропозиції
Під час написання курсової роботи на основі даних підприємства ПрАТ
«Новоград-Волинський хлібозавод» я ознайомилась з виробничою та
організаційною
діяльністю
бухгалтерії,
з
обігом
документації,
характеристикою та перевагами діяльності існуючих програмних комплексів,
набула навиків роботи в умовах функціонування комп’ютерної системи з
робочими документами та інструкціями, отримала навики виконання науководослідницьких робіт.
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» який відноситься відразу до
двох галузей промисловості: хлібопекарської та кондитерської. Однак, більша
питома вага в структурі виробленої продукції підприємства займає
хлібобулочна продукція.
Підприємство ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» працює у
важливій галузі – харчування, але на даний час галузь потерпає через
недостатнє державне фінансування. Виробничі потужності підприємства не
працюють на повну міру, на підприємстві існує багато площ, які планували
задіяти під нове виробництво, але через брак коштів вони й досі пустують.
В даний час підприємство є цілком акціонованим. Контрольний пакет
акцій належить генеральному директору – Портянко Сергію Федоровичу.
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» є юридичною особою з дня
його реєстрації і здійснює свою діяльність згідно діючого законодавства
України і Статуту Товариства.
Майно підприємства складається з основних і оборотних засобів, а
також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
Товариство має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в
банках, фірмову марку і товарний знак, печатку зі своїм найменуванням і
кодом.
49
Структура ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» сформувалась під
впливом багатьох факторів, основними та найвпливовішими є особливість
виробничого процесу та масштаби виробництва.
Виробничий процес на підприємстві складний та вимагає великого
використання енергоресурсів, палива та є водомістким. Також визначальною
характеристикою підприємства є те, що воно не викидає наднормований обсяг
шкідливих речовин. Загалом виробництво на підприємстві досить нешкідливе
з екологічного аспекту.
На
ПрАТ
«Новоград-Волинський
хлібозавод»
виробляється
хлібобулочна, кондитерська продукція, об’єми товарної та реалізованої
продукції збільшуються з року в рік, що є позитивною тенденцією.
Рентабельність виробництва на підприємстві невисока, загалом,
протягом періоду, що аналізується не сягає вище 20-22%.
Підводячи підсумок всього вищезазначеного, можна сказати, що у
підприємства ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» досить високий
потенціал та виробничі потужності, проте, як було видно з проведеного
дослідження, він використовується не повною мірою, що і призводить до
від’ємного показника чистого прибутку. Для подальшої прибуткової
діяльності керівництву необхідно провести заходи з метою більш ефективного
використання основних виробничих фондів, робочих ресурсів, по зниженню
собівартості та збільшенню рентабельності виробництва та продукції.
Звичайно, без належного державного регулювання та підтримки галузі, в якій
діє підприємство, буде досить важко досягнути найвищих результатів, але
шляхом внутрішнього регулювання та прийняття певних заходів керівництвом
підприємства можна досягти певних покращень економічних та виробничих
показників підприємства ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод».
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» – одне з небагатьох
підприємств в м. Новоград-Волинський, яке формує попит на працю, тому
воно ще й соціально потрібне місту.
50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Політична економія: навчальний посібник [для студентів вищих
навчальних закладів] / За ред. Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г. – К.: Академвидав,
2004. – 672 с.
2. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії
індустріальної цивілізації: навчальний посібник / П.В. Проскурін. – К.: КНЕУ,
2005. – 372 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92
ХІV
зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
4.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України,
затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV
// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6 ХІV зі змінами та доповненнями.
5.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р.
№291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1
ХІV
зі змінами та
доповненнями.
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
7. Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами : навч. посіб. / І. В. Жолнер. — К. : НУХТ, 2012. — 335 с.
51
8. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; МОН України. — 7-те вид., доп. і
перероб. — К. : Алерта, 2013. — 928 с
9.Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами.
— Харків: Торсінг, 2012. – 238 с.
10. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для вищої
школи. /Луцьк. нац. техн. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -688 с.
11. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський
національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2009. 312 с
12. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В.
Кужельного.– К.: А.С.К., 2011. – 345 с.
13. Омельченко О. Ю. Облік основних засобів і операцій по їх
оподаткуванню : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.04 / Державна академія
статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. − К., 2006. − 21 с.
14. Бондар О. До питання оцінки основних засобів підприємства в
бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - №3. – 140 с.
52
Додатки
53
Download