Загрузил Шевчук Данило

Физика и астрономия (11 практа)5437098425132290892

Реклама
АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
«___»________________201__р.
Лабораторна робота № 11
Тема. Визначення треків заряджених частинок за готовими фотокартками
Робоче місце: кабінет фізики
Тривалість заняття: 2 години
Мета роботи: навчитися аналізувати фотографії треків заряджених
частинок, ідентифікувати досліджувану частинку за її треком у камері
Вільсона.
Прилади і матеріали: фотографії треків заряджених частинок; трикутник
або лінійка; циркуль; аркуш прозорого паперу; олівець.
Підготовка до виконання лабораторної роботи
Здатність швидких частинок іонізувати молекули речовини, яка перебуває в
пароподібному стані використав у 1911р. англійський фізик Ч. Вільсон в
приладі, який називають камерою Вільсона. Коли в камері пара стає
перенасиченою і через об’єм камери пролітає заряджена частинка, то на своєму
шляху вона утворює іони, на яких утворюється крапелька сконденсованої пари,
тобто частинка залишається собою видимий слід (трек) у вигляді туману. Цей
трек можна сфотографувати. Якщо камеру Вільсона помістити у потужне
магнітне поле, то можна за викривленням треків частинок визначити їх
енергію, знак заряду, а за товщиною треків – заряд і масу частинок.
Дайте відповіді на подані нижче запитання:
1. Перелічіть прилади для реєстрації заряджених частинок.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
2. Якої форми може бути траєкторія зарядженої частинки у камері
Вільсона, що розташована у магнітному полі? Від чого це залежить?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___3.
Протон і альфа-частинка з однаковою швидкістю влітають у
магнітне поле перпендикулярно до напряму індукції магнітного поля. У
скільки разів радіус кривизни траєкторії протона відрізняється від радіуса
кривизни траєкторії альфа-частинки.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Інструктаж з охорони праці на робочому місці
(Інструкція №4 з охорони праці при виконанні лабораторних робіт)
Хід роботи:
1. Розгляньте фотографії треків, рис.1. Трек І належить протону, треки ІІ,ІІІ
і IV
– частинкам, які потрібно ідентифікувати. Вектор індукції магнітного поля
перпендикулярний до площини фотографії і дорівнює 2,17 Тл. Початкові
швидкості всіх частинок однакові і перпендикулярні до напрямку магнітного
поля.
II
I
Накладіть на фотографію аркуш прозорого паперу і перенесіть на
нього треки.
3. Для кожного треку проведіть дві хорди і в їх серединах
поставте перпендикуляри. На перетині перпендикулярів лежать центри
кіл.
Виміряйте радіуси кривизни треків частинок, перенесених на папір, на
їх початкових ділянках.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___4.
Поясніть, чому траєкторії частинок є дугами кіл. Яка причина
різниці в кривизні траєкторій різних ядер?
2.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
1. Виміряйте радіуси кривизни на початку і в кінці одного з треків.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__6. Поясніть чому кривизна траєкторії кожної частинки змінюється від
початку до кінця пробігу частинки?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____7.
Поясніть причини відмінності в товщині треків різних ядер. Чому
трек кожної частинки більш товстий в кінці пробігу, ніж на початку?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
𝑞
1. Порівняйте питомі заряди частинки ІІІі протона І, знаючи, що
𝑚
початкові швидкості частинки і протона однакові. Відношення питомих
𝑞
𝜐
зарядів частинок обернене до відношення радіусів їх траєкторій, так як =
𝑚
𝐵𝑅
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____
2.
Ідентифікуйте частинку ІІІ за наслідками дослідження
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
3.
Інші треки належать ядрам дейтерію і тритію. З’ясуйте якому саме ядру
належить трек ІІ і IV?
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
9. Зробіть висновок.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
Контрольні запитання
1. Поясніть, чому на різних дільницях однієї і тієї ж траєкторії радіусу різні?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
2. Знайдіть всі вірні відповіді:
 Нейтрон має Z=-1, A=0 ___________________________
____________________________
 Протон має Z=1, A=1
 Дейтерій має Z=1, A=2 ____________________________
_____________________________
 Тритій має Z=2, A=4
Оцінка _____________________
Скачать