Загрузил Narek Hovhannisyan

10-ի տնտ. գրակ.

Реклама
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
10-ՐԴ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ/ԲՆ. ԴԱՍԱՐԱՆ (42 ժ.)
2-րդ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 21 ՇՍԲԱԹ, ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ՝ 2ժԱՄ, ՏԱՐԵԿԱՆ՝68 ԺԱՄ
հ/հ
Ուսուցանվող նյութը
1
2
ՖՐԻԿ -3
1 Ֆրիկի կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը
3 2 ,,Ընդդեմ ֆալաքին,,
բանաստեղծությունը
4
5
6
7
8
9
Ժամա
քանակ
1
1
1
Ուսուցման նպատակը
Իմանա Այգեկցուառակները,
Կարողանա ընկալել
դրանց
բարոյախրատական
իմաստը
Իմանալ Ֆրիկի կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը:
Կարողանա ընկալել ընդհանուր
բնութագիրը:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Ընթերցել բնագրերը
և վերլուծել
էջ 76/ 1,2
Էջ 77-79
Իմանալ բանաստեղծության
բովանդակությունը:
Կարողանա վերլուծել:
Իմանալ բանաստեղծության
բովանդակությունը
Էջ 79-81
1
Իմանալ Քուչակի կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
1
Կարողանա փոխադրել
հայրենների
բովանդակությունը
Ընթերցել
ավանդությո
ւններ
Քուչակի
մասին
Կատարել
նախընտրած
հայրենի
ստեղծագործ
ական
թարգմանութ
յուն
3 Գանգատ,,
բանաստեղծությունը
Ֆրիկի հոգեշահ խրատները
ՆԱՀԱՊԵՏ ՔՈՒՉԱԿ-2
1 Հայրենը՝որպես գրական
տեսակ:
Նահապետ Քուչակ:, Սիրո
հայրեններ
2 Պանդխտության հայրեններ
1
ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ-3
1 ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱյի կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը
1
2 Սիրո խաղերը. ,, Թամամ
աշխարհ,,
բանաստեղծությունը
3 ,, Դուն էն գլխեն իմաստուն
իս,, խաղը
1
Կարողանա Սայաթ- Նովայի սիրո
խաղերը վերլոիծել
1
Իմանալ Դուն էն գլխեն իմաստուն
իս,, խաղի
բովանդակությունը
Իմանալ Սայաթ- Նովայի կյանքն
ու ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
Ընթերցել բնագրերը
և վերլուծել
Կարդալ ,,Փառք
Արարչին,,
բանաստեղծ
ությունը
Բնագրի ազատ
թարգմանութ
յուն
Բնագրի ազատ
թարգմանութ
յուն
.,,Աշխարհս մէ փանջարա է,,
խաղը
Կարողանալ աշխարհս մէ
փանջարա է,, խաղի
բովանդակությունը
վերլուծել:
Իմանալ խոհախրատական
խաղերի ընդհանուր
բնութագիրը
Կարողանա վերլուծել խաղերը,
անդրադառնալ
պատկերավորման
միջոցներին
Բնագրի ազատ
թարգմանութ
յուն
1
Իմանալ Աբովյանի կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
Էջ 115-119
1
Իմանալ ,,Հառաջաբանի,,
բովանդակությունը
Ընթերցել բնագրերը
1
Իմանալ ,,Վերքի,, ստեղծման
հանգամանքները,
բովանդակությունը
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
Ընթերցել բնագրերը
Դուրս գրել
խրատներ
խոհական
խաղերից
ՀԱՅ ՆՈՐ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ- 4
10
11
12
13
1 Աբովյանի կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը
2 ,,Վերք Հայաստանի,, վեպի
ստեղծման
հանգամանքները;
,,Հառաջաբանը,,
3,,Վերքի,, կառուցվածքը և ,
բովանդակությունը
4 Վեպի կերպարները
1
ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ-3
1
14
1 Նալբանդյանի Ալբանդյանի
կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը
15
2 Մանկության օրեր,, և
,,Ազատություն,,
բանաստեղծություննե
րը
3,, Ապոլլոնին,,
բանաստեղծությունը
ՐԱՖՖԻ -6
16
17
Դուրս գրել
բնութագրակ
ան
հատվածներ
Էջ 131-137
Իմանալ Նալբանդյանի կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
1
Կարողանա
բանաստեղծությունների
բովանդակությունը
վերլուծել:
Ընթերցել բնագրերը
1
1
Էջ 143-147
1 Րաֆֆու կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը, Րաֆֆու
գաղափարապաշտությ
ունը
18
2,,Սամվելի,, պատմական
դարաշրջանը,
աղբյուրները,
նպատակները
3 ,4 Վեպի դիպաշարը
1
20
5 Հայրենասեր հերոսների
կերպարները
1
21
6 դավաճան հերոսների
կերպարները
1
ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆ-4
1
19
22
1 Պարոնյանի կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը
23
2 ,,Մեծապատիվ
մուրացկաններ,, վեպը
1
1
3 Վեպի դիպաշարը
24,25 4 Կերպարները
2
26
1
1
27
ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ
ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵ- 6
1 Շիրվանզադեի կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը,
Շիրվանզադեի
իրապաշտության
առանձնահատկությու
նները
Իմանալ Րաֆֆու կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
Ընկալել Րաֆֆու
գաղափարապաշտության
առանձնահատկություններ
ը
Իմանալ ,,Սամվելի,, պատմական
դարաշրջանը,
աղբյուրները,
նպատակները
Կարողանա վեպի
բովանդակությունը
վերլուծել:
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
Կարողանա կատարել
վերլուծություն և կատարել
եզրահանգում
Էջ 150-153
Ընթերցել բնագրերը
Դուրս գրել
բնութագրակ
ան
հատվածներ
Դուրս գրել
բնութագրակ
ան
հատվածներ
Էջ 159-164
Իմանալ Պարոնյանի կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
Կարողանա գաղափար ունենել
երգիծանքի ժանրային
առձանձնահատկություննե
րի մասին:
Իմանալ վեպի բովանդակությունը
Իմանալ վեպի բովանդակությունը
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
Իմանալ Շիրվանզադեի կյանքն
ու ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
Իրապաշտության
առանձնահատկություններ
ը
Իմանալ իրապաշտության
առանձնահատկություններ
ը
Ըմբռնել և արժևորել
գրականության
Բնագրից
հատվածներ
ի ընթերցում
Բնութագրել
հերոսներին
Կազմել գրական
ժանրերի և
սեռերի
գծապատկեր
28
2,,,Քաոսի,, ստեղծման
հանգամանքները,
Բաքվի կյանքի
իրական պատկերը ,
29
1
1
3Վեպի դիպաշարը
պատմության մեջ գրողի
դերը
Իմանալ գրողի ապրած
ժամանակաշրջանի,պատմ
աքաղաքա
կան իրադրության, գրական երկի
ստեղծման
հանգամանքների ,
աղբյուրների մասին:
Կարողանա վեպի
բովանդակությունը
վերլուծել:
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
Էջ 180-182
Բնագրից
հատվածներ
ի ընթերցում
30
4 Կերպարները
1
31
5 Ոսկի երիտասարդության
ներկայացուցիչները
վեպում
1
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
32
6Դրամաները
1
Կարողանա բնութագրել
հերոսներին
ՄՈՒՐԱՑԱՆ-7
1
Իմանալ Մուրացանի կյանքն ու
ստեղծագործության
ընդհանուր բնութագիրը
1
Իմանալ
Էջ 194-196
գաղափարապաշտության
առանձնահատկություններ
ը
Ըմբռնել և արժևորել
գրականության
պատմության մեջ գրողի
դերը
Իմանալ գրողի ապրած
Էջ 198198-202
ժամանակաշրջանի,պատմ
աքաղաքա
կան իրադրության, գրական երկի
ստեղծման
հանգամանքների ,
աղբյուրների մասին
Իմանալ վեպի բովանդակությունը: Բնագրից
Կարողանա վերլուծել:
հատվածներ
ի ընթերցում
33
34
35
1 Մուրացանի կյանքը և
ստեղծագործության
ընդհանուր
բնութագիրը
2 Մուրացանի
գաղափարապաշտությ
ունը
3 Գևորգ Մարզպետունու,,
պատմական
դարաշրջանը,
աղբյուրները,
նպատակը
36,37 4,5 Պատմավեպի դիպաշարը
1
2
Դուրս գրել
բնութագրակ
ան
հատվածներ
Դուրս գրել
բնութագրակ
ան
հատվածներ
Դուրս գրել
բնութագրակ
ան
հատվածներ
Կազմել
դիմանկարի
էջ
38,39 6,7 Կերպարները
2
40
41
ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԳՐԱՎՈՐ
Հայ հին և միջնադարյան
գրականության
կրկնություն
1
1
42
Հայ նոր գրականության
կրկնություն
1
Կարողանա բնութագրել
Դուրս գրել
հերոսներին
բնութագրակ
Գրել համեմատական բնութագրեր
ան
հատվածներ
Ըմբռնել և արժևորել
գրականության
պատմության մեջ
գրողների դերը
Ըմբռնել և արժևորել
գրականության
պատմության մեջ
գրողների դերը
Скачать