Загрузил al.n.yakovlev

osobennosti-psihicheskogo-razvitiya-detey-s-cerebralnym-paralichom

Реклама
1
2013
˄̸̛̬̖̙̖̦̖̔ ̸̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚: ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̜̌ ̶̖̦̯̬ ̡̨̖̯̭̜̔ ̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐
ʪ̵̨̨̨̨̛̖̪̬̯̥̖̦̯̬̬̦̖̦̬̌̌̌̔̌̏̌́̐̔̌̚ʺ̨̡̭̼̏»
ˁ̨̛̛̭̯̯̖̣̌̏: ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̖̯̭̜̔ ̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐
ʪ̵̨̨̨̨̛̖̪̬̯̥̖̦̯̬̬̦̖̦̬̌̌̌̔̌̏̌́̐̔̌̚ʺ̨̡̭̼̏»̵̨̨̨̨̛̪̪̭̣̐Ͳ̸̨̡̨̨̛̪̖̖̭̜̬̯̖̔̌̐̐̌̍ʸ.ʺ.ʤ̡̬̱̹̌,
̸̡̡̛̛̛̣̦̖̭̜ ̵̨̨̛̪̭̣̐ ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̖̯̭̜̔ ̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐ ʪ̖̪̬̯̥̖̦̯̌̌̌
̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔̌ ʺ̨̡̭̼̏» ʰ.ʻ. ʤ̨̨̦̯̬̪̏̌; ̸̡̡̛̛̛̣̦̖̭̜ ̵̨̨̛̪̭̣̐ ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ
̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̖̯̭̜̔ ̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐ ʪ̖̪̬̯̥̖̦̯̌̌̌ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔̌ ʺ̨̡̭̼̏»
ʽ.ʻ. ʧ̛̛̱̣̦̔̌, ̡̛̦̯̌̔̔̌ ̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̡̦̱̌, ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐
̶̖̦̯̬̌ ̡̨̖̯̭̜̔ ̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐ ʪ̖̪̬̯̥̖̦̯̌̌̌ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔̌ ʺ̨̡̭̼̏» ̨̪ ̸̨̦̱̦̜̌
̨̬̯̖̌̍ ʽ.ʦ. ʥ̡̨̼̏̌; ̡̛̦̯̌̔̔̌ ̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̡̦̱̌, ̸̬̏̌Ͳ̨̨̦̖̬̣̏̐ ̶̨̨̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌̚Ͳ̸̨̡̨̨̛̥̖̯̖̭̔̐
ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̖̯̭̜̔ ̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐ ʪ̖̪̬̯̥̖̦̯̌̌̌ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚
̨̨̬̐̔̌ ʺ̨̡̭̼̏» ʻ.ʦ. ˋ̡̨̖̦̖̦̍̌, ̡̨̛̬̖̯̬̔ ʧʶ˄ʯ «ʻ̸̨̱̦̌Ͳ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̖̯̭̜̔
̵̨̨̨̛̛̛̪̭̦̖̬̣̏̐ʪ̵̨̨̨̨̛̖̪̬̯̥̖̦̯̬̬̦̖̦̬̌̌̌̔̌̏̌́̐̔̌̚ʺ̨̡̭̼̏»˃.˃.ʥ̯̼̹̖̌̏̌.
ˀ̶̖̖̦̖̦̯̚: ̣̦̼̜̐̌̏ ̸̦̱̦̼̜̌ ̨̡̛̭̯̬̱̦̔ ̨̛̯̖̣̖̦̔́ ̡̡̨̛̛̣̦Ͳ̵̸̵̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐ ̨̪̬̣̖̥̍
̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ʺ̨̡̨̡̨̨̭̭̏̐ ʻʰʰ ʿ̵̛̛̛̛̭̯̬̌ ʺʯ ˀˇ ̨̡̨̯̬̔
̶̵̡̡̛̛̛̥̖̦̭̦̱̔̌ʧ.ˁ.ʺ̸̛̬̦̖̌̏̌
ʻ̸̛̦̖̦̖̌̌̚:̨̛̣̪̖̯̬̔́̔̌̏,̨̨̨̦̖̬̣̏̐̏,̨̨̪̖̔̌̐̐̏,̵̨̨̨̛̪̭̣̐̏,̵̨̨̨̨̛̣̪̖̥̱̣̯̬̦̼̐̔̏̌̍̌
̶̵̨̛̭̯̦̬̦̼̌̌ʸʿ˄̸̴̡̨̨̨̛̛̛̪̖̯̬̖̭̪̬̣̔̌̐́
ʪ̨̡̨̨̦̦̼̜̱̥̖̦̯̣̖̯̭̭̭̯̖̦̦̭̯̌̔́̏́́̍̏̽̀ʪ̖̪̬̯̥̖̦̯̌̌̌ʯ̵̨̨̨̨̛̬̬̦̖̦̬̔̌̏̌́̐̔̌ʺ̨̡̭̼̏,̦̖
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̣̖̙̯̯̬̙̬̦̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̖̭̯̖̯̭̯̱̺̖̬̬̖̹̖̦̌̏̌̀̌̌̀̍̏̏̀̐̌́̚̚
2
ʰ̸̶̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̯̬̱̖̦̖̯̭̖̬̖̬̣̦̪̬̣́́̔̐̍̌̽̐̌̌̌̚
ʿ̨̖̬̖̏ ̸̡̡̨̛̛̣̦̖̭̖ ̨̨̛̛̛̭̭̯̖̥̯̬̦̦̖̌̏̌̚ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̶̨̨̖̬̖̬̣̦̍̌̽̐ ̸̛̪̬̣̌̌̌ (ʪˉʿ)
̛̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔ ̼̺̖̥̱̭̏̔̌̀́ ̡̨̛̦̣̜̭̥̱̌̐ ̵̛̬̱̬̱̐Ͳ̨̨̬̯̪̖̱̔ William Lyttle, ̡̨̨̯̬̼̜ ̏ 1861 ̨̱̐̔
̛̦̪̭̣̌̌ ̴̨̨̛̥̦̬̐̌̀ «ʽ ̛̛̛̣̦̏́ ̵̨̦̥̣̦̼̌̌̽, ̵̯̬̱̦̼̔ ̛ ̵̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̼̔̏ ̨̨̬̔̏ ̛ ̴̡̛̛̛̭̭̌
̵̨̨̨̦̬̙̖̦̦̼̏̔ ̦̌ ̵̸̡̨̛̛̪̭̖̭̖ ̛ ̴̸̡̨̛̛̖̭̖̚ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̡̬̖̖̦̍̌", ̪̖̬̼̖̏̏ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̔̏
̴̸̵̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̭̥̖̙̱̪̖̬̦̯̣̦̜̭̭̖̜̯̙̖̣̼̥̦̖̬̣̖̭̥̭̥̱̖̯̖̜̏̌̏́̽̔̌̌̽̌́̏̐̔̌̔̚̚[30].
˃̛̬ ̛̛̖̭̯̣̖̯̔́́ ̭̪̱̭̯́, Sigmund Freud, ̨̨̦̖̬̣̏̐ ̛ ̨̨̭̦̯̖̣̏̌̽ ̵̨̛̛̪̭̦̣̌̌̌̚, ̨̛̪̭̯̣̌̏ ̨̪̔
̨̛̭̥̦̖̦̖ ̨̼̼̏̏̔ Lyttle ̨̍ ̨̨̛̛̛̯̣̾̐ ʪˉʿ. ʽ̨̭̦̼̭̏̏̌́̽ ̦̌ ̨̯̥, ̸̨̯ ̛̖̯̔ ̭ ʪˉʿ, ̨̨̛̪̥̥
̨̨̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̐ ̴̶̛̛̖̯̔̌ ̛̥̖̯̀ ̨̨̬̦̬̦̼̖̌̍̌̚̚ ̨̛̭̪̱̯̭̯̱̺̖̏̀ ̛̦̬̱̹̖̦̌́, ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖
̨̪̦̯̖̣̦̼̖̌̏̌̽̚, ̨̡̛̪̬̭̥̣̦̼̖̌̌̽̚, ̛̬̯̖̣̦̼̖̽̚, ̵̨̭̣̱̼̖̏ ̛ ̯.̪., Freud ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̣̔, ̸̨̯ ̸̛̛̪̬̦̼
ʪˉʿ ̨̥̱̯̐ ̡̭̬̼̯̭̏̌̽́ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̨̨̦̯̖̦̯̣̦̌̌̌̽̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̪̣̔̌ [24]. ʽ̡̨̦̔̌, ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌
̡̨̛̛̥̥̖̦̯̬̌ Freud, ̛̦̯̬̦̯̣̦̌̌̌̽̌́ ̨̛̯̖̬́ ̨̨̛̛̛̯̣̾̐ ʪˉʿ ̸̨̛̪̣̱̣̌ ̨̡̨̛̹̬̖ ̛̛̪̬̦̦̖̌̚ ̏ ̡̡̌
̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔,̴̵̵̡̨̨̡̛̛̯̦̖̪̬̖̭̭̦̣̦̼̬̱̌̏̌̽̐̌.˃̨̡̨̨̛̣̭̯̣̖̯̖̭̪̱̭̯̽́,̨̨̛̛̼̣̪̬̖̖̦̼̣̹̖̍̏̔̍̽
̶̨̨̛̪̪̱̣̦̦̼̖́ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̡̛̪̣̌̌̚, ̸̨̯ ̸̛̭̣̱̌ ̶̨̨̖̬̖̬̣̦̍̌̽̐ ̸̛̪̬̣̌̌̌, ̼̦̦̼̖̏̏̌̚
̴̨̡̛̛̛̦̯̬̦̯̣̦̜̭̭̖̜̌̌̌̽̌,̨̨̨̨̛̭̭̯̣̯̭̣̯̦̖̥̖̦̹̦̭̯̌̏́̀̌̍̀̽̏(̨̯5̨̔7%).
ʦ ˀ̨̛̛̭̭ ̶̨̨̛̛̯̬̦̦̌̔ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ ̨̛̯̖̬́ ̨̪̯̖̦̖̌̐̌̚, ̨̬̬̯̦̦̌̌̍̌̌́̚ ʶ.ʤ. ˁ̨̨̖̥̖̦̜̏,
̨̨̭̦̼̺̭̏̏̌̀̌́́ ̦̌ ̪̬̖Ͳ̛ ̵̛̦̯̬̦̯̣̦̼̌̌̌̽ ̴̵̡̨̯̬̌̌ ̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔́ ̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̨̦̖̬̦̜̏ ̛̭̭̯̖̥̼
̨̪̣̔̌ [14, 15]. ʽ̡̨̦̔̌ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̜̏ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̶̶̡̨̛̛̦̖̪, ʪˉʿ ̣̖̯̭́̏́́
̸̡̡̛̛̛̣̦̖̭̥ ̨̛̪̭̯̖̣̦̼̥̌̽ ̨̛̯̖̬̥̦̥, ̵̡̛̛̬̯̖̬̱̺̥̌̌̀̚ ̸̸̨̬̖̼̜̦̏̌̚ ̨̨̨̦̖̦̬̦̱̔̔̀ ̬̱̪̪̱̐
̸̵̨̨̡̛̛̛̯̣̖̭̾̐ ̴̡̨̨̯̬̌̏, ̵̛̼̼̺̏̏̌̀̚ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̦̖̬̦̜̏ ̛̭̭̯̖̥̼ ̨̪̣̔̌ ̛̛̣ ̡̬̖̖̦̍̌
̵̪̖̬̼̏3Ͳ̵̵̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̙̦̪̬̺̪̭̣̖̱̺̥̭̯̜̥̯̖̣̦̼̥̦̬̱̹̖̦̥̏̔́̔̀̔̏̐̌̽̌́̚.
ʦ2004̨̱̐̔ʺ̸̴̶̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̖̙̱̦̬̦̜̬̖̜̬̱̪̪̜̪̪̬̖̖̣̖̦̣̭̭̔̌̔̌̍̐̔̀̌̌ʪˉʿ,̡̛̖̯̭̜̔
̶̖̬̖̬̣̦̼̜̍̌̽ ̸̛̪̬̣̌̌ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔ ̡̡̌ "̬̱̪̪̐̌ ̵̛̛̛̪̖̬̭̭̯̬̱̺̀ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́
̛̛̙̖̦̔̏́ ̛ ̨̪̼̚, ̵̨̡̛̛̦̹̏̚ ̛̭̣̖̭̯̖̏̔̏ ̨̛̖̜̭̯̏̔̏́̚ ̵̨̛̪̬̖̙̺̏̔̌̀ ̴̡̨̨̯̬̌̏ ̦̌ ̛̛̬̺̜̭̌̏̏̌̀́̚
̨̥̐̚ ̨̪̣̔̌ ̛̛̣ ̡̬̖̖̦̍̌, ̵̛̛̥̖̺̀ ̨̛̛̦̖̪̬̬̖̭̭̬̱̺̜̐̀ ̵̡̬̯̖̬̌̌, ̛ ̵̨̛̛̪̬̺̏̔́ ̡ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌̀
̨̨̡̨̛̛̪̭̖̦̖̦̜̯̦̭̯̏̔̏̌̏»[20].
ʪ̛̯̖̣̦̼̖̏̐̌̽ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌ ̛̪̬ ʪˉʿ ̣̯̭́̏́̀́ ̛̖̱̺̥̏̔ ̨̨̡̨̡̨̛̭̥̪̯̥̥̪̣̖̭̥, ̨̡̨̦̔̌ ̨̛̦,
̡̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏, ̨̨̨̭̪̬̙̯̭̏̔̌̀́ ̛̛̦̬̱̹̖̦̥̌́ ̨̛̺̱̺̖̦́, ̨̛̛̭̪̬̯̏́́, ̨̛̪̦̦̌́̚, ̨̛̺̖̦̍́ ̛
̨̛̪̖̖̦̏̔́,̛̛̪̣̖̪̭̖̜̾,̸̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̙̖̯̬̦̼̥̥̖̦̖̦̥̪̬̦̌̌̏́̚Ͳ̨̨̛̯̖̣̦̪̪̬̯̔̏̐̌̽̐̌̌̌̌.
3
ˑ̴̶̶̸̨̨̡̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̥̣̣̭̭̖̯̭̖̬̖̬̣̦̪̬̣̔̐́̌̌́̔̐̍̌̽̐̌̌̌
ʪˉʿ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̜̌̌ ̸̨̛̛̪̬̦̜ ̨̛̛̛̦̣̦̭̯̏̌̔ ̏ ̡̨̖̯̭̥̔ ̨̬̭̯̖̏̌̚.
ˀ̨̨̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̭̯̌̌̽ʪˉʿ̸̵̨̨̨̛̛̛̛̪̭̖̥̱̥̬̱̣̖̖̖̯̼̬̖̖̭̯̣̖̯̜̖̬̙̯̭̦̱̬̦̖̏̍̔́̔́̌̏2Ͳ3̦̌1000
̵̨̨̛̙̬̙̖̦̦̼̏̔, ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̖̏ ̸̛̱̣̱̹̖̦̖ ̡̡̨̱̹̖̬̭̜̌ ̛ ̨̨̦̖̦̯̣̦̜̌̌̽ ̨̨̛̪̥̺, ̌
̨̛̺̜̍ ̶̨̪̬̖̦̯ ̵̨̣̦̼̍̽ ʪˉʿ ̏ ̶̨̛̛̪̪̱̣́ ̸̛̛̱̖̣̖̯̭̏̏̌́, ̡̯̌ ̡̡̌, ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̸̛̱̣̱̹̖̦̖̥ ̡̨̛̥̖̔Ͳ
̶̵̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̣̦̭̪̬̙̖̦̣̦̼̬̭̯̖̯̪̬̣̙̯̖̣̦̭̯̙̦̌̽̐̏̔́̍̽̌̔̽̽̚.
ʪˉʿ̴̶̸̵̵̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̥̙̖̯̼̯̣̭̭̬̦̦̭̦̖̖̯̼̬̖̭̦̦̼̥̪̦̖̦̯̍̽̌̏̌̌̏̏̏:̛̛̛̯̪̯̙̖̭̯̌́
̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌, ̨̡̛̛̯̪ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌, ̵̨̛̭̪̱̯̭̯̱̺̏̀ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌, ̛ ̨̡̭̬̌
̨̨̨̪̬̖̪̣̖̥̔̌̐̌̐ ̨̛̖̜̭̯̏̔̏́̚ ̨̨̪̬̖̙̺̖̏̔̌̀̐ ̴̡̨̯̬̌̌ ̦̌ ̛̛̬̺̜̭̌̏̏̌̀́̚ ̨̥̐̚ (̦̯̖̦̯̣̦̼̜̌̌̌̽,
̛̦̯̬̦̯̣̦̼̜̌̌̌̽,̨̪̭̯̦̯̣̦̼̜̌̌̽).
˃̺̯̖̣̦̌̽̌́
̡̛̭̪̖̬̯̾̌̚
̸̨̡̨̨̛̭̥̯̖̭̌̐
̛
̸̨̨̡̨̨̛̦̖̬̣̖̭̏̐̐
̭̯̯̱̭̌̌
̨̨̪̣̖̯̏́̚
̴̶̨̛̛̛̛̖̦̯̬̯̔̏̌̽ ̨̨̛̪̯̣̌̐̀ ̸̨̨̥̼̹̖̦̐ ̨̯̦̱̭̌ (̨̨̛̛̪̯̦̐́ ̛̛̣ ̨̛̛̪̖̬̯̦̐́), ̌ ̡̯̙̖̌
̨̛̪̬̖̣̺̜̍̌̔̌̀ ̛̯̪ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̸̡̛̛̛̭̪̭̯̖̭̥̌, ̸̡̡̛̛̛̯̭̖̭̥̌̌,
̸̡̡̛̛̛̛̛̛̭̦̖̯̖̭̥̔ (̨̛̛̭̯̦̔́ ̛̛̣ ̵̨̨̨̬̖̯̖̯̌̚), ̛̛̣ ̛̭̥̖̹̦̦̼̥̌. ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̛ ̯̙̖̭̯́̽
̵̸̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̖̣̦̼̦̬̱̹̖̦̜̣̙̦̼̼̯̪̭̦̼̣̙̜̦̖̦̭̯̯̱̣̺̔̏̐̌̽̌̔̍̽̌̔́̌̔̏̌,̸̨̨̨̯̪̣̖̯̏́̚
̴̴̶̨̛̛̖̬̖̦̬̯̔̏̌̽ ̨̨̨̨̦̭̯̬̦̦̖̖̔ ̛ ̨̨̱̭̯̬̦̦̖̖̔̏ ̨̛̪̬̙̖̦̖̌ ̛ ̨̛̱̭̯̦̯̌̏̽ ̨̖̐ ̸̨̡̨̛̯̪̖̭̖
̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔(̨̨̛̥̦̪̣̖̐́,̛̛̪̣̖̖̜̔̐,̛̯̬̪̬̖̌̚,̛̖̥̪̬̖̐̌̚,̯̖̯̬̪̬̖̌̌̚).
ˑ̯̌ ̴̶̡̡̨̛̛̛̣̭̭̦̦̌̌̌́ ̛̭̭̯̖̥̌, ̨̨̭̦̦̦̏̌̌́ ̦̌ ̛̯̪̖ ̛ ̴̨̨̛̛̯̪̬̐̌ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌,
̨̨̨̨̛̪̣̖̯̪̬̖̪̣̙̯̏́̔̽̚,̡̡̨̨̨̨̛̛̖̣̭̯̥̥̱̯̼̯̯̬̦̱̯̼̌̍̌̐̌̐̍̽̌̚̚,̨̡̨̡̨̨̛̛̦̯̖̪̬̖̪̣̙̖̦̔̌̌̔́
̦̱̙̯̭̔̌̀́ ̏ ̸̨̛̛̱̯̦̖̦ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ̶̨̛̛̛̛̦̖̜̬̱̣̏̌̌̚̚. ʻ̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̣̹̱̍̽̀ ̶̨̛̭̣̦̱̌̽̀
̸̨̛̦̥̭̯̌̽̚ ̨̨̛̛̛̯̣̾̐ ̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔́ ˉʻˁ, ̨̨̡̪̭̯̦̌̏̌ ̨̛̦̔̌̐̌̚ ʪˉʿ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡
̸̶̸̴̡̨̡̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̬̺̖̦̦̭̯̖̭̪̭̭̖̣̪̬̖̖̣̖̦̦̬̖̯̦̯̣̖̭̯̬̌̀̔̌̐̐̌̽̀̔́̐̾̐̐̌̌
̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚.
ʽ̨̛̭̦̦̼̥̏ ̴̡̨̛̯̬̥̌̌, ̸̨̛̛̛̛̬̦̺̥̐̌̏̌̀ ̶̨̨̛̭̣̦̖̌̽ ̴̶̡̨̨̛̛̛̱̦̦̬̦̖̏̌ ̵̨̣̦̼̍̽ ʪˉʿ,
̛̛̣̯̭̦̖̯̖̣̦̼̖̦̬̱̹̖̦́̏́̀́̔̏̐̌̽̌́,̨̪̬̣̖̥̼̌̍,̴̶̨̨̨̨̛̛̛̭̪̱̯̭̯̱̺̖̥̯̬̦̥̱̖̯̱̏̀̔.ʻ̛̪̬̥̖̬̌,
̡̨̛̛̦̯̦̐̏̌́ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽ ̱ ̵̨̣̦̼̍̽ ʪˉʿ ̨̪ ̦̦̼̥̔̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̨̯̬̌̏̏ ̸̭̯̬̖̖̯̭̏̌́ ̏ 30Ͳ65%
̸̭̣̱̖̌̏,̛̛̪̣̖̪̭̾́̏30Ͳ50%̸̭̣̱̖̌̏,̸̨̡̛̛̬̭̭̯̬̜̭̯̬̖̼̌̏̌́̌̏̚40%̸̭̣̱̖̌̏,̛̛̦̬̱̹̖̦̬̖̦̌́́̏̚
40% ̸̭̣̱̖̌̏, ̌ ̴̶̛̛̖̯̔ ̵̭̣̱̌ ̏ 5Ͳ15% ̸̭̣̱̖̌̏. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, 20% ̣̖̜̀̔ ̭ ʪˉʿ ̛̥̖̯̀
̵̶̨̨̛̛̪̭̭̣̦̼̖̌̽ ̛ ̸̨̡̛̪̖̖̦̖̭̖̏̔ ̨̪̬̣̖̥̼̍, ̛̚ ̵̛̦ 9% Ͳ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌ ̶̨̨̨̛̭̣̦̌̽̐
̴̶̸̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̱̦̦̬̦̱̯̭̯̖̭̭̪̖̯̬̏̌́̌̐̌.
4
ʻ̶̸̨̨̨̨̛̛̛̬̱̹̖̦̖̪̦̯̖̣̦̜̖̯̖̣̦̭̯̱̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̌̌̏̌̽̔́̽̔̍̌̽̌̌̚
ʻ̛̬̱̹̖̦̖̌ ̨̨̪̦̯̖̣̦̜̌̏̌̽̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ ̛̥̖̖̯ ̨̪̔ ̨̨̭̜̍ ̨̨̦̯̥̌̌Ͳ
̴̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̣̖̭̖̭̦̼̐̏̚.ʿ̨̨̨̨̨̨̛̬̙̖̦̖̣̦̥̌̐̏̐̐̌̚,̶̨̨̨̛̛̭̭̬̦̦̖̭̌̏̌ʪˉʿ̨̨̪̬̖̭̯̣̖̯̭̜̔̌̏́̍
̸̨̡̛̛̦̯̥̖̭̜̌̌ ̴̡̖̖̯̔, ̡̨̨̯̬̼̜ ̛̣̖̯̏́ ̦̌ ̸̛̛̯̪̦̼̖ ̡̨̛̛̯̬̖̯̬̌ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̡̨̛̛̦̯̦̼̐̏
̴̶̡̛̱̦̜ ̛ ̸̨̭̯̌ ̸̣̖̖̯̏ ̌̚ ̨̨̭̜̍ ̡̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̼̜̌̽ ̴̶̛̛̖̯̔ ̛̛̣ ̶̛̪̬̣̦̼̖̌̌̽ ̡̨̛̛̦̯̦̼̖̐̏
̛̦̬̱̹̖̦̌́. ʦ ̛̭̏́̚ ̭ ̵̡̨̬̯̖̬̥̌̌ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̴̡̖̖̯̔̌, ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̨̨̥̙̦
̨̛̙̯̔̌̽ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̡̨̨̛̹̬̐ ̡̭̪̖̯̬̌ ̵̡̨̛̛̦̯̦̼̐̏ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌. ʿ̛̬ ̴̴̵̛̱̦̼̔̚ ̵̨̛̪̬̙̖̦̌́ ̪̱̯̖̜
̨̨̖̣̍̐ ̖̺̖̭̯̏̏̌, ̨̪ ̦̦̼̥̔̌ ̨̛̭̭̣̖̯̖̣̖̜̔̏̌, ̨̨̥̙̦ ̦̣̯̌̍̀̔̌̽ ̨̺̖̖̍ ̛̛̭̦̙̖̦̖ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏
̨̨̡̛̬̯̍̌̍ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌ [31]. ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̨̛̪̬̙̖̦̌́ ̡̛̛̪̖̬̖̦̯̬̱̣̬̦̱̏́̀ ̨̨̖̣̍̐ ̖̺̖̭̯̏̏̌ ̨̨̥̙̦
̨̛̙̯̔̌̽ ̛̛̭̦̙̖̦̖ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̱̽̀ ̴̶̡̛̛̭̱̦̔̀. ʿ̨̛̬̙̖̦̖̌ ̵̣̦̼̍̌̌̽̚ ̛̦̣̖̐̌̐̏ ̛
̯̣̥̱̭̌̌̌ ̨̥̱̯̐ ̛̣̯̏́̽ ̦̌ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌̀ ̛̛̦̥̦̏̌́, ̌ ̡̯̙̖̌ ̦̌ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̼̖̽ ̴̶̡̛̛̱̦ [33].
ʪ̴̶̛̛̖̯ ̨̨̛̬̯̖̣̦̽̐̚ ̨̛̛̭̪̬̯̏́́ ̡̨̛̬̬̖̣̬̱̖̯ ̭ ̛̯̙̖̣̼̥́ ̛̛̥̏̔̌ ̡̨̛̛̪̖̬̖̦̯̬̱̣̬̦̜̏́
̶̡̨̛̛̣̖̜̥̣̌́,̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̙̖̪̬̯̭̱̯̭̯̦̭̦̙̖̦̖̭̯̬̯̼̬̖̦̣̣̯̖̣̦̼̦̬̱̹̖̦̜̔̌̏̌́̐̌̔̏̐̌̽̌̚̚
[22].ʻ̸̵̸̵̸̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̹̖̦̪̥̯̭̯̬̖̯̭̪̬̭̥̼̬̣̦̼̯̪̖̭̪̬̙̖̦̥̌́̌́̏̌̀́̌̌̌́̐̌̚̚,̛̦̪̬̥̖̬̌,
̛̚Ͳ̌̚ ̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔́ ̵̨̥̖̙̦̖̜̬̦̦̼ ̨̛̛̥̖̜̭̯̜̏̌̔̏̚ ̏ ̣̦̼̖̍̌̌̽̚ ̵̛̦̣̐̌̐́ ̛̛̣ ̨̡̛̪̪̥̪̖̐̌ ̛̛̣ ̏
̸̨̛̛̛̛̛̭̭̪̖̬̦̼̥̦̬̱̹̖̦̖̥̭̪̬̯̏́̏̌̏́́̚[21].ˁ̸̨̨̨̡̨̡̨̛̛̬̖̦̥̬̯̖̬̖̭̪̖̖̯̦̖̭̣̔́́̐̏̌́̌́̍̏̌̽̚
̵̡̨̡̨̬̼̏ (̨̡̨̼̖̍̏ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ̨̯̖̥̖̦̦̜ ̛ ̸̨̨̛̭̦̜̏ ̨̣̖̜̔) ̛ ̵̨̡̨̡̨̪̬̼̔̏ ̨̣̭̯̖̜̍̌ (̦̱̯̬̖̦̦̏́́
̡̪̭̱̣̌̌, ̯̣̥̱̭̌̌ ̛ ̣̦̼̖̍̌̌̽̚ ̛̛̦̣̐̌̐) ̡̨̨̯̬̼̖, ̡̡̌ ̨̪̣̯̌̐̌̀, ̸̨̯̖̯̏̌̀ ̌̚ ̨̡̪̖̬̙̱̔̔
̶̨̨̖̣̖̦̪̬̣̖̦̦̌̌̏̐ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛ ̨̨̨̥̯̬̦Ͳ̵̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̼̽ ̴̶̡̛̱̦̜, ̴̶̡̛̱̦̜ ̡̼́̌̚, ̌ ̡̯̙̖̌ ̌̚
̡̨̨̡̛̦̖̯̬̼̖̭̪̖̯̼̪̥̯̌̌́[18,25,33].ʿ̨̨̨̨̡̛̥̥̪̬̖̙̖̦̦̜̭̯̬̱̯̱̬̼̏̔,̶̴̵̡̡̨̛̛̛̛̦̭̪̖̱̦̯̦̼̌̐̏
̨̛̛̛̦̬̱̹̖̦̜̣̖̯̯̌̏́,̡̡̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̖̪̣̱̹̬̖̜̭̯̖̪̖̦̪̭̯̬̣̌̌̏̌̌̔̌(̶̛̯̣̌̍̌1).
˃̶̛̣̌̍̌1.ʻ̨̨̨̛̛̛̛̬̱̹̖̦̱̣̦̭̪̬̯̱̖̯̖̜̭̌́̏̌̽̐̏́́̔̚ʪˉʿ̨̡̨̨̛̛̛̯̪̪̬̙̖̦̪̦̦̼̥̌̌́̔̌
ʺˀ˃̨̨̨̨̨̣̦̥̐̏̐̐̌̚[35,29,26,23,32,27]
ʰ̨̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ N ʦ̨̬̭̯̌̚
ˇ̨̬̥̌ʪˉʿ
˃̖̭̯̼
ʽ̶̡̨̨̨̛̛̛̖̦̱̣̦̭̪̬̯̌̏̌̽̐̏́́̚
ˁ̸̡̛̪̭̯̖̭̌̌́
ʺˀ˃,̯̖̭̯TanakaͲBinet
̛̛̪̣̖̔̐́
˃̖̭̯ʦ̡̖̭̣̖̬̌(WPPSỊ̛̛
WISC)
34
3–10
Koeda&
18
Takeshita,1992
5–9
ˁ̸̡̛̪̭̯̖̭̌̌́
̛̛̪̣̖̔̐́
ʺˀ˃,̶̨̡̛̯̖̭̯̣̖̦̔́
̨̨̨̛̛̛̱̣̦̭̪̬̯̏̌̽̐̏́́̚
Frostig,˃̖̭̯ʦ̡̖̭̣̖̬̌(WISCͲ
R)
4–8
ˁ̸̡̛̪̭̯̖̭̌̌́
̛̛̪̣̖̔̐́
ʺˀ˃,̯̖̭̯ʦ̡̖̭̣̖̬̌(WPPSI,
WISCͲR)
Yokochietal.,
1991
Gotoetal.,
1994
41
5
ˀ̖̱̣̯̯̼̽̌̚
ʽ̛̯̭̱̯̭̯̖̏
̶̡̨̛̛̬̬̖̣̥̖̙̱́̔
ʺˀ˃̶̨̡̨̛̖̦̜
̵̡̨̛̛̦̯̦̼̐̏
̴̶̡̛̱̦̜
ʦ̨̛̥̭̌̏́̽̚̚
̥̖̙̱̔
̛̦̬̱̹̖̦̖̥̌
̨̨̛̬̯̖̣̦̽̐̚
̨̛̛̛̭̪̬̯̏́́ʺˀ˃
ʶ̶̨̛̬̬̖̣́́ʿʦʸ̏
̨̯̖̥̖̦̦Ͳ
Fedrezzietal.,
1996
30
6–14
ˁ̸̡̛̪̭̯̖̭̌̌́
̛̛̪̣̖̔̐́
ʺˀ˃,̯̖̭̯ʦ̡̖̭̣̖̬̌(WPPSI,
WISCͲR)
Mercurietal.,
1996
14
6–19
ʧ̛̛̖̥̪̣̖̐́
ʺˀ˃,̸̛̬̣̦̼̖̯̖̭̯̼̣̌̔́̚
̶̴̶̨̡̨̡̛̛̛̛̖̦̬̯̖̣̦̜̱̦̽̚
Guzettaetal.,
2001
47
̭̖̏
ʧ̛̛̖̥̪̣̖̐́
ʺˀ˃,̨̨̛̭̯̬̯̬̖̦̌́̚,̨̪̣́
̛̬̖̦́̚,̸̨̨̡̡̛̛̛̪̯̦̖̯̖̭̜
̛̦̭̯̥̌̐
̸̨̨̯̼̣̦̜̌̚
̨̛̛̣̭̯̍̌
̛̦̬̱̹̖̦̌́
̨̨̛̬̯̖̣̦̽̐̚
̨̛̛̭̪̬̯̏́́
ʶ̶̨̛̬̬̖̣́́ʿʦʸ̛
̨̨̨̨̛̛̪̬̯̖̣̦̏̔̽̐̚
IQ,̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏
̛̭̭̏́̚
̖̬̣̦̼̥̏̍̌̽IQ
ˋ̨̭̯̌Ͳ̛̦̬̱̹̖̦̖̌
̵̛̱̣̦̼̏̌̽̚
̴̶̡̛̱̦̜,̦̖̭̖̏̐̔̌
̡̨̛̬̬̖̣̬̱̯̭̀
̛̦̦̼̥̔̌ʺˀ˃
ˋ̨̭̯̌Ͳ̛̦̬̱̹̖̦̖̌
̵̛̱̣̦̼̏̌̽̚
̴̶̡̛̱̦̜,̦̖̭̖̏̐̔̌
̡̨̛̬̬̖̣̬̱̯̭̀
̛̦̦̼̥̔̌ʺˀ˃
˃̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̨̪̦̯̖̣̦̌̏̌̽̌́̚ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̨̯̖̭̦
̶̨̨̛̛̭̭̬̦̌̏̌̌ ̭ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̶̛̛̪̯̌̔̌̌ ̨̨̨̣̦̍̽̐ ̛̛̛̦̱̱̥̔̏̔̌ ̛ ̨̨̛̬̯̥̍̌
̨̛̥̖̜̭̯̱̖̯̏̌̔̏̚ ̭ ̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̜̌̽ ̶̛̛̭̯̥̱̣̖̜́ ̵̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀ ̸̵̨̡̛̛̯̪̖̭ ̨̦̚ ̏ ̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽
̨̛̦̖̬̦̜̭̭̯̖̥̖̏.
ʽ̵̸̶̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̖̦̦̭̯̪̭̖̭̬̯̱̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̍̐̌̏́̔̍̌̽̌̌̚
ʽ̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ ̣̖̯̭́̏́́ – ̨̛̦̖̬̯̦̭̯̽ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭
̶̨̨̪̬̖̭̭̏, ̨̥̖̣̖̦̦̭̯̌̔̽̚ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛ ̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̀́ ̏ ̵̛̦̌̔̌́̚, ̨̛̪̖̬̭̖̖̬̯̦̭̯̏̌̏̽ ̛̥̼̹̣̖̦́,
̶̛̪̖̬̖̪̯̦̼̖̏ ̛̦̬̱̹̖̦̌́, ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽ ̶̶̡̨̛̛̦̖̦̯̬̌ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̛̱̖̬̙̯̔̏̌̽
̨̛̭̪̬̦̯̼̜̏́ ̛̥̯̖̬̣̌̌, ̸̨̨̛̦̖̱̭̯̜̭̯̏̽ ̶̨̨̨̛̛̬̦̦̦̜̐̌̌̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̡̣̖̐̌́ ̨̨̱̯̥̣̖̥̭̯́̽ ̛
̼̭̯̬̍̌́ ̨̨̛̭̯̺̖̥̭̯̌̽, ̛̦̭̯̱̪̺̖̌̌̀ ̛̪̬ ̸̨̛̦̖̦̯̖̣̦̥̌̽̚ ̵̸̡̨̛̛̪̭̖̭̥ ̛ ̴̸̡̨̛̛̖̭̥̚ ̛̛̦̪̬̙̖̦̌́.
ʯ̵̨̛̛̛̛̪̭̭̖̖̦̜̺̪̬̖̭̯̣̖̦̜̱̖̯̖̜̭̌̌̏̔̍̔̌̏̔ʪˉʿ,̡̡̨̛̪̬̣̌̌̏,̨̨̛̦̖̬̦̥̖̬̦̭̦̙̖̦̌̏,(̨̨̪̬̜
̦̖ ̦̯̌̀̚ ̖̺̖̜̏, ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̏ ̼̯̱̍) ̸̨̯ ̨̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏, ̨̏ ̨̨̥̦̥̐ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽
̶̛̛̖̪̬̖̜̔̏̌,̸̶̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̬̦̖̦̖̥̭̣̦̼̦̯̯̐̌̌̽̌̏,̨̨̛̛̭̪̯̣̥̥̐̌̚,̸̨̡̨̨̛̪̖̖̭̜̪̱̺̖̦̦̭̯̔̌̐̐̌̽̀̚.
˃̡̙̖̌ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽ ̴̶̨̨̨̨̛̛̦̬̥̦̦̌̐ ̪̭̌̌̌̚ ̨̻̭̦̖̯̭̍́́́ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̥̍́ ̵̛
̴̨̨̡̛̯̖̣̦̖̖̯̔̏̐̌̽̐̔̌,̨̨̡̨̛̛̯̬̱̦̺̖̦̖̯̣̪̖̬̖̙̖̦̖̌̔́̀̐̽̔̏̚,̨̨̨̨̛̛̦̪̦̦̖̭̜̭̯̪̬̖̥̖̯̌̏̏̔̏̚
̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̙̺̖̥̬̪̱̯̖̥̥̦̪̱̣̬̦̭̦̥̌̀̐̌̌̏̌́.ʥ̨̨̨̣̖̖̯̐,̱̖̯̖̜̭̔ʪˉʿ̡̨̦̖̬̖̯̬̱̦̖̦̔̌̔̌̚
̴̶̡̛̛̭̌́ ̨̬̏̌̚ ̏ ̛̭̏́̚ ̨̭ ̨̭̣̭̯̌̍̽̀ ̨̡̨̨̛̦̱̣̬̦̍́̐ ̸̨̡̨̨̛̪̯̖̭̐ ̴̶̡̨̨̨̛̛̭̦̦̌̐ ̴̡̬̖̣̖̭̌ ̛
̸̵̶̵̴̨̨̨̡̨̛̛̛̦̣̖̥̭̯̣̼̦̖̬̖̱̬̦̦̼̬̖̣̖̭̌̏̏̔̏̌̏[2,3,10].
6
ʪ̨̬̱̜̐
̨̨̨̭̖̬̦̜̏̍̌̚
̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀
̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐
̛̛̬̯̌̏́̚
̛̪̬
ʪˉʿ ̣̖̯̭́̏́́
̨̦̖̬̦̥̖̬̦̼̜̌̏, ̶̨̨̛̛̛̭̭̬̦̦̼̜̔̏̌ ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌̽ ̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌ – ̡̖̬̙̌̔̌̚
̴̵̵̴̶̵̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̬̦̦̪̦̯̖̣̦̼̱̦̜̯̦̭̯̖̣̦̭̬̦̦̭̯̬̱̏̌́̔̌̏̌̽̽̌́̌̽̔̐̚.
˃̡̨̨̛̥̬̥̌̍̌̚,̛̪̬ʪˉʿ̸̸̵̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̥̖̖̯̭̦̬̱̹̖̦̖̬̦̬̦̦̜̖̯̖̣̦̭̯̬̣̦̼̌́̌̔̏̌̔́̽̌̚
̵̨̛̦̣̯̬̦̼̌̌̌̚ ̛̭̭̯̖̥. ʿ̨̨̛̯̣̌̐́ ̛̬̖̦́̚, ̵̭̣̱̌, ̸̨̥̼̹̖̦Ͳ̨̨̭̱̭̯̦̌̏̐ ̸̱̭̯̏̏̌ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏
̶̡̨̨̛̛̛̭̼̖̯̭̦̭̪̬̯̖̣̥̌̏̌́̌̏́̏̚,̸̴̶̨̨̨̛̛̛̛̛̬̦̖̯̻̖̥̦̬̥̐̌̏̌̍̌,̡̛̯̬̱̦̖̯̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̱̌̔́̌̽̀̚
̶̸̨̨̛̖̯̖̣̦̭̯̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̔́̽̽̔̍̌̽̌̌[5,10,12,16].
ʻ̬̱̌́̔ ̭ ̸̛̛̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̥ ̨̛̛̺̥̍ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̥̍́ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌̽ ̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌
̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̛̦̬̱̹̖̦̌́, ̵̡̬̯̖̬̦̼̖̌̌ ̣̔́ ̵̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̔ ̴̨̬̥ ʪˉʿ, ̡̨̨̯̬̼̖ ̥̼ ̨̛̛̪̬̥̏̔ ̏
̴̶̨̨̡̡̛̛̛̛̛̭̯̖̯̭̯̭̣̭̭̖̜̏̏̌̌ʶ.ʤ.ˁ̨̨̖̥̖̦̜̏.
ˁ̸̡̛̛̛̪̭̯̖̭̪̣̖̌̌́̔̐́
ˁ̸̡̛̪̭̯̖̭̌̌́ ̛̛̪̣̖̔̐́ — ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̨̛̣̪̬̯̦̍̌̐́̌́ ̴̨̬̥̌ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚ ̏ ̪̣̦̖̌
̨̨̛̪̬̖̣̖̦̔́ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̛ ̸̵̬̖̖̼̏ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏ ̛ ̥̖̦̖̖ ̨̛̣̪̬̯̦̍̌̐́̌́ ̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦
̨̛̭̯̦̣̖̦̌̏́ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̴̶̡̛̱̦̜. ʿ̛̬ ̸̡̨̛̭̪̭̯̖̭̜̌ ̛̛̛̪̣̖̔̐ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̡̛̖̬̙̌̔̚
̵̸̵̶̶̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̭̖̭̬̯̬̯̖̬̱̖̯̭̭̖̬̦̜̭̭̖̜̐̌̏́̌̌́̏̍̌̔̌̚̚̚:
ƒ ̨̨̨̛̱̣̖̯̬̯̖̣̦̖̔̏̏̽ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̨̨̖̬̣̦̏̍̌̽̐ ̛̥̼̹̣̖̦́, ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̡
̶̡̨̨̛̛̛̛̭̯̬̺̖̦̌̍̌̍̍̀;
ƒ ̨̛̪̬̖̣̦̖̍̌̔̌ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̨̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̌̏̐ ̨̛̦̭̐̌̚ ̛ ̡̛̪̬̭̭̌̌ (̛̖̯̔ ̦̖
̛̱̭̯̏̌̏̌̀ «̵̭̖̥̱ ̯̖̣̌», ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̨̖̯̭̔̽́ ̛̚Ͳ̌̚ ̡̛̛̪̬̭̌̌, ̪̱̯̯̌̀ ̵̖̬̏Ͳ̛̦̚,
̨̪̬̌̏Ͳ̨̣̖̏, ̵̨̨̪̣ ̨̛̛̬̖̦̯̬̱̯̭̀́ ̏ ̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̌̏, ̭ ̨̯̬̱̥̔ ̛̬̭̱̯̀ ̛
̨̨̛̣̖̯̪̭̥̥̏̌̔̏̌̀̽,̸̨̭̖̯̥(̨̨̡̡̛̛̪̣̯̣̱̣̏̽̔̌̌̽));
ƒ ̸̭̯̼̖̌
̨̛̭̥̪̯̥̼
̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌
̴̶̡̨̨̛̛̛̱̦̦̬̦̏̌́
̵̨̣̦̼̍
̨̨̯̖̣̔̏
(̸̨̨̨̨̛̛̦̖̭̯̯̦̖̪̣̦̬̦̖̔̌̌̏̌,̨̛̛̥̖̣̖̦̖̯̖̥̪̥̼̹̣̖̦̌̔̏́̚);
ƒ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̵̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̌̏ ̛ ̵̬̖̥̖̦̦̼̏ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̜̔̌̏, ̨̭̣̭̯̌̍̽ ̸̵̭̖̯̦̼
̶̨̛̪̖̬̜̌.
˃̙̖̭̯́̽ ̸̵̬̖̖̼̏, ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̛ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏ ̛̬̬̱̖̯̏̌̽ ̏ ̵̨̡̛̛̹̬
̵̪̬̖̖̣̔̌. ʿ̛̬ ̨̭̣̌̍ ̨̼̬̙̖̦̦̜̏̌ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌̽ ̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌ ̨̪̬̣̖̯̭́̏́́
̶̨̛̪̬̣̦̭̯̌̌̽̽, ̨̨̦̖̬̦̥̖̬̦̭̯̌̏̽ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̴̶̡̛̱̦̜: ̛̛̦̥̦̏̌́,
̛̪̥̯̌́, ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̨̛̬̯̖̣̦̽̚Ͳ̨̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̌̏̐ ̨̛̦̭̐̌̚ ̛ ̡̛̪̬̭̭̌̌. ʿ̛̬ ̨̣̖̖̍
̨̼̬̙̖̦̦̜̏̌ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌̽ ̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌ ̱ ̖̯̖̜̔ ̨̭ ̸̡̨̛̭̪̭̯̖̭̜̌ ̛̛̪̣̖̖̜̔̐ ̛̯̾
̨̛̪̬̣̖̦́̏́ ̨̦̭̯́ ̨̯̯̣̦̼̜̌̽ ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̛ ̛̦̥̯̌̌̀̚ ̨̙̦̖̏̌ ̨̥̖̭̯ ̏ ̨̺̖̥̍ ̵̸̡̨̛̛̪̭̖̭̥
̨̡̛̛̛̦̖̬̯̬̖̖̦̔̌̏̍̌̚[5,6].
˄ 70—80% ̖̯̖̜̔ ̨̭ ̸̡̨̛̭̪̭̯̖̭̜̌ ̛̛̪̣̖̖̜̔̐ ̸̨̯̥̖̯̌̀ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̸̛̬̖ ̏ ̴̨̬̥̖
̡̨̛̭̪̭̯̌Ͳ̸̡̨̛̛̛̛̪̬̖̯̖̭̜̬̯̬̌̔̌̚,̸̡̨̨̛̛̛̖̬̙̬̖̖̬̯̌̔̏̐̌̏́̚̚[10].
7
ˀ̨̡̖̖̦̍, ̛̭̯̬̺̜̌̔̌̀ ̸̡̨̛̭̪̭̯̖̭̜̌ ̛̛̪̣̖̖̜̔̐, ̨̥̙̖̯ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̨̛̭̣̱̙̯̍̏̌̽ ̭̖̍́,
̛̪̭̯̌̽,̵̨̨̨̡̨̣̖̯̬̥̯̬̱̼̦̼̏̌̔̽́̔̔̏̌̏̏.ˁ̶̶̨̨̨̨̛̛̛̛̯̖̪̖̦̭̣̦̜̪̯̥̙̖̯̭̯̯̽̌̽̌̔̌̌̔̐̌̽
̨̱̬̦̏́ ̵̨̨̬̼̔̏̚ ̣̖̜̀̔ ̛̪̬ ̵̨̨̭̬̦̦̥̌ ̡̛̦̯̖̣̣̖̯̖ ̛ ̸̨̨̨̭̯̯̦̥̔̌ ̛̛̛̬̯̌̏̚
̴̶̨̡̡̛̛̛̛̥̦̪̱̣̯̦̜̱̦̬̱̌́̏.
ʧ̸̴̡̨̛̛̖̥̪̬̖̯̖̭̬̥̌̌́̌
ʦ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̶̨̡̛̛̛̣̣̌̌̚ ̨̛̪̬̙̖̦̌́ ̛̪̬ ̨̯̜̾ ̴̨̬̥̖ ̨̥̱̯̐ ̦̣̯̭̌̍̀̔̌̽́
̸̛̛̬̣̦̼̖̦̬̱̹̖̦̌̌́̚.
ʤ)ʿ̸̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̬̙̖̦̣̖̪̣̱̹̬̭̯̯̥̖̯̭̦̬̱̹̖̦̌̏̐̌́̌̌̀́̌́:
ƒ ̣̖̥̖̦̯̼̾ ̨̡̨̛̪̯Ͳ̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̜̌̏ ̴̛̛̬̌̐̌ (̡̖̬̣̦̼̜̌̽̚ ̨̡̛̬̭̱̦ ̛ ̨̛̪̭̥̽,
̶̨̛̪̣̖̦̌̽̏̌́̌̐́̚,̨̡̛̛̦̪̬̭̐̔̌̌̌́,̵̸̛̛̦̬̱̹̖̦̭̖̥̼̯̖̣̭̖̯̌́̌̌)
ƒ ̵̸̴̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̖̖̪̬̖̺̖̬̭̭̯̬̜̭̯̬̖̬̥̖̥̯̬̦̜̣̣̐̔́̌̏̌̏̌̌,̛̛̛̭̣̣̔̌,̨̭̯̖̬̯̜
̛̛̛̬̯̬̔̌̚, ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̴̸̨̡̨̨̛̦̖̥̯̖̭̌̐ ̵̭̣̱̌, ̴̸̨̡̨̛̦̖̥̯̖̭̜̌ ̴̛̛̛̭̬̔̐̌,
̡̛̛̛̦̌̌̚,̨̨̨̛̛̛̛̭̦̙̖̦̱̬̦̖̬̣̦̥̼̹̣̖̦̏́̏̍̌̽̐́;
ƒ ʥ)ʿ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̬̙̖̦̪̬̪̣̱̹̬̪̬̖̣̯̦̬̱̹̖̦̌̌̏̐̌́̍̌̔̌̀̌́:
ƒ ̶̴̸̡̛̛̛̭̪̖̖̭̖
̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍
̵̸̨̨̭̣̱̬̖̖̜̏
̛̪̥̯̌́
̏
̛̖̏̔
̛̦̬̱̹̖̦̌́
̸̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̪̖̯̣̖̦̭̣̖̪̬̭̪̬̖̖̦̔̏̐̌̌́̔̏́̔̌̏̏̔́̚̚;
ƒ ̶̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̬̱̹̖̦̭̪̬̯̣̦̥̜̥̖̭̯̦̭̯̌́̏́́̌̌̚;
ƒ ̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̖̌̏ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ (̸̺̖̌ ̨̛̪̬̣̺̖̭́̏́̀́ ̏ ̨̦̣̦̌̐́̔Ͳ̵̖̜̭̯̖̦̦̼̔̏
̵̛̦̌̔̌́̚ ̏ ̛̖̏̔ ̡̛̛̪̬̭̌̌, ̨̭̣̜̌̍ ̨̨̡̛̛̛̬̖̦̯̬̏ ̏ ̵̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́, ̨̛̦̐̔̌ ̏
̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̬̬̦̣̖̜̪̣̦̼̣̭̯̱̥̐̏̌̏̏̌̍̌̐,̵̴̨̨̨̡̛̛̣̖̥̖̦̯̦̦̖̖̯̾̌̌̐̔̌̚̚);
ƒ ̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽Ͳ̨̨̣̖̜̏̏ ̴̭̖̬̼ ̏ ̛̖̏̔ ̨̛̛̬̖̭̭̦̭̯̌̐̏,
̨̛̛̦̖̬̯̦̭̯,̶̨̨̨̨̨̛̛̥̦̣̦̜̱̪̣̺̖̦̦̭̯̾̌̽[1,6,9].
ʧ̸̴̡̡̨̛̛̛̪̖̬̦̖̯̖̭̬̥̌́̌
ʧ̸̡̡̛̛̛̪̖̬̦̖̯̖̭̌́ ̴̨̬̥̌ ̶̨̨̖̬̖̬̣̦̍̌̽̐ ̸̛̪̬̣̌̌̌ ̨̛̯̾Ͳ̸̨̡̛̛̪̯̖̦̖̯̖̭̌̐ ̸̨̭̯̌
̸̨̭̖̯̖̯̭̌́ ̭ ̨̨̨̦̖̜̬̭̖̦̭̬̦̜ ̵̨̨̯̱̱̭̯̐̽̀. ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌
̸̴̡̡̨̨̨̛̛̛̖̯̖̜̭̪̖̬̦̖̯̖̭̜̬̥̜̔̐ʪˉʿ̛̛̼̣̯̭̭̣̖̱̺̖̦̬̱̹̖̦̏́̏́̀́̔̀̌́:
x
̸̬̖̖̼̖̏ ̛ ̵̸̨̭̣̱̬̖̖̼̖̏ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌ (̸̡̡̛̛̛̪̖̬̦̖̯̖̭̐̌́ ̛̛̬̯̬̔̌́̚ ̦̌ ̴̨̦̖
̵̨̨̨̨̨̛̦̖̜̬̭̖̦̭̬̦̜̯̱̱̭̯̐,̨̛̭̖̦̭̬̦̣̣̌́̌̌́);
x
̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̨̖̬̣̦̏̍̌̽̐ ̛̥̼̹̣̖̦́, ̸̨̯ ̸̨̡̛̛̪̯̖̦̖̯̖̭̌̐ ̨̭̦̏́̌̚ ̭
̸̵̵̸̨̨̨̛̛̛̛̛̭̯̼̥̭̣̱̼̥̭̣̱̬̖̖̼̥̬̭̭̯̬̜̭̯̥̌̏̏̌̏̌;
x
̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽̌́ ̵̨̨̭̬̦̦̭̯̌̽ ̨̦̣̦̌̐́̔Ͳ̨̨̨̬̦̍̌̐̚ ̛̥̼̹̣̖̦́, ̵̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̌̏
̴̶̡̛̱̦̜(̨̛̛̬̭̦̖̏̌,̡̨̨̛̛̦̭̯̬̱̬̦̖̏̌,̨̡̛̛̦̖̭̥̯̬̦̪̖̬̦̖̼́̌̐̚);
x
̶̶̵̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̭̥̖̙̱̬̯̬̖̥̖̦̦̜̬̯̖̣̦̜̭̣̱̜̪̥̯̔̌́̔̌̏̽̏̌́̽̀̚;
8
x
̶̵̨̨̨̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̦̣̪̬̯̖̦̪̬̭̖̬̖̥̖̦̦̜̦̭̯̖̬̬̖̦̬̱̹̖̦̜̭̣̱̐̍̌̐́̏̏̔̌̐̌̌̚
ʿ̸̸̴̨̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̬̦̭̯̖̭̪̖̬̦̖̯̖̭̬̥̐̐̌́̌ʪˉʿ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̖̣̪̬̯̦̯̦̹̖̦̱̖̦̏̍̌̐́̌̏̍́
̶̶̨̨̛̛̛̛̭̣̦̜̪̯̌̽̌̔̌̌[10,12,17].
ʤ̸̨̡̛̛̯̦̖̭Ͳ̸̴̡̨̛̭̯̯̖̭̬̥̌̌̌́̌
ʿ̛̬
̸̨̡̛̛̯̦̖̭̌Ͳ̸̡̨̛̭̯̯̖̭̜̌̌
̴̨̬̥̖
ʪˉʿ
̣̔́
̶̨̛̪̖̦̯̌̏
̵̡̬̯̖̬̦̼̌̌
̡̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̼̖̌̽ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̸̨̛̬̣̦̜̌̚ ̛̭̯̖̪̖̦ ̛̯̙̖̭̯́. ʦ̙̦̱̌̀ ̨̬̣̽ ̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖
̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̴̡̖̖̯̔̌ ̛̬̖̯̐̌ ̨̨̭̦̦̏̌́ ̶̨̡̛̛̣̣̌̌́̚ ̨̛̪̬̙̖̦̌́ ̨̥̐̌̚, ̨̯ ̡̨̨̨̯̬̜ ̛̛̭̯̌̏̚
̭̯̖̪̖̦̽ ̛̛̭̦̙̖̦́ ̡̛̦̯̖̣̣̖̯̌. ʿ̛̬ ̨̛̛̪̬̙̖̦̌ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̡̥̙̖̌̚ ̛̖̯̔ ̶̨̛̛̛̛̥̣̦̯̦̼̌̌̏, ̱
̵̨̛̥̦̐ ̨̪̬̣̖̯̭́̏́́ ̵̭̯̬̌ ̛̪̖̦̌̔́; ̨̖̬̙̦̌̔̌̚ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̖̏̌ ̡̨̦̼̌̏̏ ̸̛̯̖̦́ ̛ ̛̪̭̥̽̌.
ʫ̛̭̣ ̨̛̪̬̙̖̦̖̌ ̸̨̡̥̙̖̌̚ ̸̨̭̖̯̖̯̭̌́ ̭ ̨̛̪̬̙̖̦̖̥̌ ̵̨̣̦̼̍ ̨̨̯̖̣̔̏ ̨̥̐̌̚, ̱ ̖̯̖̜̔
̸̨̯̥̖̖̯̭̌́ ̨̼̬̙̖̦̦̖̏̌ ̨̛̛̦̖̬̯̖̔̌̏̚ ̨̨̪̦̯̖̣̦̜̌̏̌̽̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̸̡̨̛̛̦̖̬̯̦̭̯̽ ̡
̨̭̖̥̱̏ ̴̡̖̖̯̱̔, ̨̨̨̬̭̯̬̥̙̖̦̦̭̯̌̽, ̨̛̬̖̭̭̦̭̯̌̐̏̽. ʪ̸̨̨̨̭̯̯̦̌ ̸̨̭̯̌, ̨̨̛̪̥̥ ̵̯̙̖̣̼́
̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̦̌ ̛̬̱̹̖̦̜ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̸̨̡̛̛̯̦̖̭̌Ͳ̸̡̨̛̭̯̯̖̭̜̌̌ ̴̨̨̬̥̜ ʪˉʿ, ̛̥̖̖̯ ̨̥̖̭̯
̸̡̨̨̨̛̼̬̙̖̦̦̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̦̖̭̯̯̦̭̯̏̌̌́̌̽̌́̔̌̽[10,15].
ʪ̨̛̛̜̦̖̥̪̣̖̏̌́̐̐́(̸̡̛̛̭̪̭̯̖̭̜̯̖̯̬̪̬̖̌̌̌̚)
˄̵̸̸̨̨̛̛̛̛̛̭̖̖̯̖̜̯̥̖̯̭̬̱̼̖̦̬̱̹̖̦̬̖̪̯̪̱̦̬̯̬̏̔̌̀́̐̍̌́̌̌,̨̡̨̛̯̙̖̣̜̭̪̭̯́̌Ͳ
̨̛̛̬̦̜̐̔ ̛̛̛̬̯̬̔̌̚ (̸̬̖̽ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏ ̨̛̣̍ ̨̨̣̦̜̍̽ ̨̨̛̛̪̬̦̭̯̚ ̨̯̖̣̦̼̖̔̽
̡̛̱̏̚, ̨̛̭̣̐ ̛̛̣ ̨̭̣̏̌). ʧ̨̨̨̣̭̼̖̏ ̶̡̛̛̬̖̌ ̡̭̱̦̼̖̔, ̸̨̭̯̌ ̴̴̶̨̛̛̦̖̖̬̖̦̬̦̦̼̖̔̏̌. ˀ̸̖̽
̨̥̙̖̯ ̨̨̯̭̱̯̭̯̯̏̏̌̽ ̛ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̯̖̥, ̸̨̯ ̱ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̖̯̖̜̔ ̸̨̯̥̖̖̯̭̌́ ̼̬̙̖̦̦̼̜̏̌
̨̪̦̯̖̣̦̼̜̌̏̌̽̚ ̴̶̛̛̖̯̔. ʽ̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̶̨̛̛̛̥̯̏̌ ̡ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̏ ̸̨̛̦̯̖̣̦̜̌̽̚ ̛̭̯̖̪̖̦
̱̭̱̱̣̖̯̐̍́ ̯̙̖̣̼̖́ ̛̯̖̣̦̼̖̔̏̐̌̽ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌. ˋ̨̭̯̌ ̛̯̖̣̦̼̖̔̏̐̌̽ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌
̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̪̱̯̭̯̱̯̭̥̪̯̥̯̖̭̜̪̣̖̪̭̏̀̌̾,̸̨̡̡̨̛̛̛̯̯̙̖̯̬̱̦̖̯̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̖̬̯̖̌̌̔́̌̽̌̏̚̚.
ˁ̨̨̨̥̭̯̯̖̣̦̖̌́̽ ̛̛̪̖̬̖̙̖̦̖̔̏ ̱ ̵̡̛̯̌ ̶̨̛̪̖̦̯̌̏ ̡̨̬̖̚ ̨̯̬̱̦̖̦̌̔̚. ˃̙̖̣̼̜́
̴̡̡̛̯̖̣̦̼̜̖̖̯̬̱̔̏̐̌̽̔,̶̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̦̙̖̦̦̥̯̦̯̖̣̦̭̣̙̦̯̭̥̭̣̱̙̦̖̌́̏̌́̌̽́̀̌̍̏̌̚
̨̨̨̛̪̬̭̯̱̯̬̱̱̖̯̖̣̦̭̯̀̔̏̀̔́̽̽[12,15].
ʽ̸̶̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̭̖̦̦̭̯̬̖̥̥̱̦̯̦̼̖̦̬̱̹̖̦̱̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̏̌́̔̍̌̽
̸̨̛̪̬̣̥̌̌
ʦ ̨̨̭̣̙̦̜ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̸̨̛̦̯̖̣̦̖̌̽̚
̨̥̖̭̯ ̛̦̥̯̌̌̀̚ ̸̬̖̖̼̖̏ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌, ̸̨̭̯̯̌̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̔ 80%. ʽ̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍
̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̸̛̬̖ ̛ ̭̯̖̪̖̦̽ ̵̛ ̨̛̼̬̙̖̦̦̭̯̏̌ ̛̭̯̌̏́̚ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̯ ̶̨̡̛̛̛̣̣̌̌̚ ̛
̨̨̛̛̯̙̖̭̯̪̬̙̖̦̥́̌́̐̌̚.ʦ̸̨̨̛̛̛̭̦̖̦̬̱̹̖̦̜̬̖̪̬̏̌ʪˉʿ̨̡̨̨̛̛̣̖̙̯̦̖̯̣̪̬̖̙̖̦̖̽̏̔
̵̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̔ ̡̭̯̬̱̯̱̬ ̨̥̐̌̚, ̨̦ ̛ ̨̣̖̖̍ ̨̪̦̖̖̔̚ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̖̏̌ ̛̛̣ ̨̛̛̦̖̬̯̖̔̌̏̚ ̵̯̖
̨̨̯̖̣̔̏ ̡̨̬̼ ̨̨̨̨̣̦̐̏̐ ̨̥̐̌̚, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̥̖̯̀ ̙̦̖̜̹̖̖̏̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̏ ̸̨̬̖̖̜̏ ̛
9
̵̸̡̨̨̛̛̛̪̭̖̭̜̖̯̖̣̦̭̯̔́̽.ˑ̸̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̯̦̯̖̦̖̯̖̭̥̣̼̖̯̖̣̼̥̐̔̔̐̌̚,̡̨̨̨̛̯̬̼̖̦̣̖̖̌̍
̨̛̛̦̯̖̦̭̦̏ ̛̬̯̭̌̏̏̌̀́̚ ̱̙̖ ̨̪̭̣̖ ̨̛̬̙̖̦̔́ (̨̨̨̪̬̖̥̯̬̦Ͳ̨̣̦̍̌́, ̨̯̖̥̖̦̦Ͳ̸̨̛̭̦̏̌́
̨̛̣̭̯̍̌ ̡̨̬̼ ̨̨̨̨̣̦̐̏̐ ̨̥̐̌̚). ʽ̛̯̭̯̦̖̌̏̌ ̏ ̛̛̛̬̯̌̏̚ ̸̛̬̖ ̛̪̬ ʪˉʿ ̨̭̦̏́̌̚ ̡̯̙̖̌ ̭
̸̨̛̛̬̦̖̦̖̥̐̌ ̨̻̖̥̍̌ ̛̦̦̜̌̚ ̛ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̜̔̌̏ ̨̍ ̨̡̬̱̙̺̖̥̌̀, ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽̀
̨̪̬̖̥̖̯̦̔Ͳ̸̶̵̡̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̪̬̯̖̭̜̖̯̖̣̦̭̯̭̣̦̼̦̯̯̌̔́̽̌̽̌̏[1,5].
ʥ̨̨̣̹̖̽ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̏ ̵̛̥̖̦̥̖̌̚ ̸̵̬̖̖̼̏ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̛̪̬ ʪˉʿ ̛̥̖̖̯ ̭̥̌̌
̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̌́ ̨̨̛̪̯̣̌̐́, ̸̨̛̛̬̦̺̐̌̏̌̀̌́ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̛̛̪̖̬̖̙̖̦̔̏́ ̛ ̨̛̪̦̦̌́̚
̨̡̨̛̬̱̙̺̖̥̬̌̀̐̌.ʽ̸̸̸̸̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̥̖̖̯̭̣̦̖̭̪̯̖̦̖̯̖̭̺̦̭̯̥̖̙̱̬̖̖̼̥̌́̌́̌̐̌́̍̽̔̏
̶̸̨̛̛̛̛̛̛̯̖̣̦̼̥̦̬̱̹̖̦̥̱̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̔̏̐̌̽̌́̔̍̌̽̌̌.ʪ̵̨̨̛̛̣̯̖̣̦̖̭̬̦̖̦̖̽̌
̸̵̨̨̡̛̛̪̯̣̖̭̌̐ ̸̵̨̡̛̛̯̦̖̭ ̴̡̨̬̖̣̖̭̏ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̶̨̨̛̯̬̯̖̣̦̖̌̽ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̸̥̼̹̖̦̼̜
̨̯̦̱̭ ̶̡̨̨̨̛̛̬̯̱̣̦̦̌́̐ ̪̪̬̯̌̌̌̌. ʦ̨̼̬̙̖̦̦̭̯̌̽ ̸̵̨̡̛̛̯̦̖̭ ̴̡̨̬̖̣̖̭̏, ̨̪̼̹̖̯̏̌ ̨̯̦̱̭
̶̥̼̹ ̡̼́̌̚, ̯̬̱̦̖̯̌̔́̚ ̵̛̼̦̖̔̌, ̨̨̨̨̨̛̣̭̬̦̖̐̍̌̏̌̚, ̨̨̨̛̪̬̣̦̖̏̽̚ ̨̡̛̯̬̼̦̖̏̌ ̬̯̌,
̛̛̙̖̦̔̏́ ̡̼́̌̚ ̪̖̬̖̏̔ ̛ ̵̖̬̏̏. ʿ̨̨̦̼̖̔̍ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̶̡̨̨̛̛̬̯̱̣̦̦̜̌́ ̨̨̡̛̛̥̯̬
̛̖̬̙̯̌̔̏̌̀̚ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̖̏̌ ̨̨̨̨̣̭̜̐̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̦̬̱̹̯̌̌̀ ̡̨̨̨̛̛̱̪̬̦̭̯̖̣̦̱̏̽̀̚̚
̸̨̨̛̭̯̬̦̱̬̖.ʦ̸̸̨̨̨̡̡̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̭̦̖̭̯̯̦̭̯̦̖̭̯̖̯̖̭̭̪̬̯̬̖̖̦̦̖̯̣̭̏́̔̌̽̀̐̏́́̍̽̚
̨̯̬̱̥̔ ̨̼̪̣̦̖̯̏́ ̛̛̙̖̦̔̏́, ̨̦ ̛ ̨̭̣̌̍ ̨̺̱̺̖̯̌ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̛ ̛̛̙̖̦̖̔̏ ̨̨̬̦̐̌̏
̶̡̛̛̛̬̯̱̣̌́ ̛ ̸̡̨̨̦̖̦̭̯̖̜. ʽ̸̯̥̖̖̯̭̌́ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔̌́ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̚ ̥̖̙̱̔ ̯̙̖̭̯́̽̀
̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̶̡̨̨̛̛̬̯̱̣̦̦̜̌́ ̨̨̡̛̛̥̯̬ ̛ ̯̙̖̭̯́̽̀ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̴̶̡̛̛̱̦ ̡̬̱. ʻ̨̛̣̖̖̌̍
̼̬̙̖̦̦̼̖̏̌ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̶̡̨̨̛̛̬̯̱̣̦̦̜̌́ ̨̨̡̛̛̥̯̬ ̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̱ ̖̯̖̜̔, ̱ ̵̡̨̨̯̬̼
̸̵̸̨̨̡̨̨̛̛̛̦̯̖̣̦̪̬̙̖̦̼̖̬̦̖̦̖̦̭̯̌̽̌̏̚.
ʦ̭̖ ̸̛̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̖ ̴̡̨̯̬̼̌ ̨̪̬̖̖̣̯̔́̀ ̶̴̡̛̛̭̪̖̱ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̸̨̨̨̬̖̖̔̏̐ ̛
̸̨̨̬̖̖̏̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌. ˀ̸̛̣̦̼̖̌̚ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̨̛̯̖̣̦̜̔̏̐̌̽
̴̭̖̬̼ ̨̨̛̱̭̣̣̯̍̏̏̌̀ ̨̨̛̬̦̬̖̌̍̌̚̚ ̸̵̬̖̖̼̏ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏. ʪ̣́ ̡̨̙̜̌̔ ̴̨̬̥̼ ̡̨̨̖̯̭̔̐
̶̨̨̖̬̖̬̣̦̍̌̽̐ ̸̛̪̬̣̌̌̌ ̵̡̬̯̖̬̦̼̌̌ ̶̴̸̡̛̛̛̭̪̖̖̭̖ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̸̛̬̖. ʿ̛̬ ʪˉʿ ̸̬̖̖̼̖̏
̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌ ̯̬̱̦̯̌̔́̀̚ ̨̛̺̖̦̖̍ ̖̯̖̜̔ ̭ ̨̡̛̛̬̱̙̺̥̌̀ ̛ ̶̨̨̛̯̬̯̖̣̦̌̽ ̡̭̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̦̌
̵̛̛̛̛̭̖̥̬̯̏̌̏̚[7].
ʥ̨̣̖̖ ̨̪̦̖̖̔̚ ̨̛̭̯̦̣̖̦̖̌̏ ̸̨̬̖̖̜̏ ̴̶̡̛̛̱̦ ̨̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏ ̡̨̖̬̙̜̌̔̚ ̛̛̬̯̌̏́̚
̨̥̐̌̚: «̨̨̥̣̼̖̔» ̸̡̛̱̭̯̌ ̡̨̬̼ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̖̬̹̯̌̏̌̀̚ ̨̭̖̏
̴̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̥̬̦̖̣̖̖̪̦̖̭̬̏̌̏̍̔̚.ʿ̛̬ʪˉʿ̨̡̨̦̖̯̣̥̖̣̖̯̭̽̌̔́́̚,̸̨̨̨̡̛̛̛̦̪̯̣̖̭̌̐
̡̛̭̙̖̯̭̌̌́ ̶̨̪̬̖̭̭ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̸̛̬̖. ʯ̡̖̬̙̌̔̌ ̸̨̨̬̖̖̏̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̨̯̥̖̖̯̭̌́ ̱̙̖ ̭
̸̨̨̨̨̛̬̖̖̪̖̬̔̏̐̔̌.
ʿ̛̬ ʪˉʿ ̸̨̯̥̖̖̯̭̌́ ̡̖̬̙̌̔̌̚ ̛ ̛̦̬̱̹̖̦̖̌ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̵̭̖̏ ̨̨̭̯̬̦ ̸̛̬̖:
̸̡̡̨̛̣̖̭̖̭̜,̸̴̡̨̨̡̨̛̛̛̬̥̥̯̖̭̜̦̖̯̐̌̌Ͳ̴̸̨̡̨̛̦̖̥̯̖̭̜̌.
10
ʽ̸̨̨̭̦̦̼̖̬̖̖̼̖̬̭̭̯̬̜̭̯̱̖̯̖̜̭̏̏̌̏̌̔ʪˉʿ[10]:
ƒ ̛̛̬̯̬̔̌́̚(̡̨̛̭̪̭̯̌Ͳ̸̡̛̪̬̖̯̖̭̌̌́,̸̡̡̛̛̛̪̖̬̦̖̯̖̭̐̌́,̸̡̡̛̯̯̖̭̌̌̌́,
̴̨̭̥̖̹̦̦̼̖̬̥̼̌)
ƒ ̡̛̛̦̖̌̌̚
ƒ ̛̣̣̌̌́
ƒ ̸̡̨̨̛̛̖̬̙̬̖̖̬̯̌̔̌̏̐̌̏́̚̚
ƒ ̨̛̛̬̦̣̣̌́
ƒ ̴̛̛̭̬̔̐̌́
ƒ ̡̛̛̭̣̖̭̔́
ˀ̸̖̽ ̡̡̌ ̨̨̨̭̦̦̖̏ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̨̛̺̖̦̍́ ̛̬̖̯̭̌̏̏̌́̚ ̸̖̬̖̚ ̛̛̙̖̦̖̔̏ ̛ ̏ ̶̨̨̛̭̣̦̥̌̽
̡̨̡̦̯̯̖̌, ̛ ̖̖ ̨̨̭̦̏̌ ̡̣̼̖̯̭̌̌̔̏̌́̚ ̖̺̖ ̦̌ ̨̪̖̬̥̏ ̨̱̐̔ ̛̛̙̦̚ ̡̬̖̖̦̍̌. ʶ̨̐̔̌ ̱ ̡̬̖̖̦̍̌
̛̪̬ʪˉʿ̴̨̡̨̨̨̨̨̛̛̥̖̯̭̯̣̦̖̦̭̖̦̭̥̯̬̦̜̭̖̬̼̀́́,̶̡̨̛̛̛̛̛̛̱̪̬̣̖̦̥̥̜̣̙̖̭̯̥̌̏́̌̌,
̸̡̡̨̨̛̛̦̖̭̯̖̯̖̭̐ ̨̛̛̭̪̬̯̏́́, ̡̨̨̦̯̬̣́ ̌̚ ̵̛̼̦̖̥̔̌ ̛ ̛̛̪̖̬̖̙̖̦̖̥̔̏, ̶̡̛̛̛̬̯̱̣̌́,
̡̨̨̨̛̛̱̪̬̦̹̖̦̏́̚̚, ̸̛̭̖̖̯̌̚ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̨̛̬̖̣̼̯̌̏̏̌̽̚ ̭̖̍́ ̏
̨̡̬̱̙̺̖̥̌̀ ̛̥̬̖. ʦ̭̖ ̨̯̾ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̖̔̏ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚
̵̸̶̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̥̱̦̯̦̜̖̯̖̣̦̭̯̪̭̖̭̖̬̯̖̖̣̥̌̏̔́̽̌̏̏̚.
˄ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ ̏ ̨̬̭̯̖̏̌̚ ̵̪̖̬̼̏ ̵̯̬̖ ̣̖̯ ̴̨̛̬̥̬̱̯̭̀́ ̯̖ ̙̖ ̨̛̥̯̼̏ ̛ ̴̨̬̥̼
̨̛̺̖̦̍́, ̸̨̯ ̛ ̱ ̵̨̨̬̼̔̏̚ ̖̯̖̜̔. ʽ̡̨̦̔̌ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̍̽ ̏ ̨̛̛̺̖̦̍ ̼̬̙̖̦̏̌̌ ̥̖̦̖̖
̨̛̛̦̯̖̦̭̦̏.ˑ̵̨̨̨̨̡̡̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̯̥̙̦̻̭̦̯̖̭̯̖̭̯̖̦̦̜̪̖̬̪̖̜̬̭̣̼̪̯̦̹̖̦̍́̽̌̏̐̏̀̚
̨̨̣̦̥̱̍̽ ̡̬̖̖̦̱̍, ̡̯̌ ̛ ̨̭̣̜̌̍ ̨̨̪̦̯̖̣̦̜̌̏̌̽̚ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏̽̀ ̖̯̖̜̔, ̨̨̨̱̭̣̣̖̦̦̜̍̏
̨̨̨̨̭̖̦̭̥̯̬̦̜ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽̀ ̛ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̶̨̛̛̣̖̜́̚ ̏ ̵̨̛̥̹̦̔̌ ̵̨̛̱̭̣̏́.
ʽ̛̯̭̯̦̖̌̏̌ ̏ ̛̛̛̬̯̌̏̚ ̭̬̖̭̯̔̏ ̨̛̺̖̦̍́ ̨̭̦̏́̌̚ ̡̯̙̖̌ ̭ ̨̥̣̜̌ ̡̨̡̨̛̛̥̥̱̦̯̦̜̌̏
̡̨̡̛̯̦̭̯̬̖̖̦̭̌̏̽̀̍̌ʪˉʿ̸̴̶̨̨̡̛̛̛̛̭̦̖̭̯̯̦̼̥̬̯̖̥̱̦̜̔̌̌̏̚,̸̵̡̨̨̛̣̺̥̯̬̦̼̖̏̀̌̀
̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼.ʽ̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̣̣̖̦̦̦̯̦̖̯̖̣̦̭̯̯̭̱̯̭̯̖̥̥̱̦̯̦̪̼̯̌̍̌́̐̏̌́̔́̽̽̏̌̏̐̌
—̴̨̨̡̨̭̦̦̼̖̯̬̼̏̌,̴̵̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̣̺̖̦̬̥̬̦̖̥̥̱̦̯̦̼̦̼̏́̀̌̏̌̌̏̌̏̏.
ʦ̵̨̡̨̡̛̛̛̛̛̼̖̣̯̪̯̯̪̥̥̱̦̯̦̼̦̬̱̹̖̦̜̪̬̔́̀́̽̏̌̏̌ʪˉʿ[10]:
ƒ
̵̛̛̛̭̦̦̼̭̦̬̱̹̖̦̖̥̙̖̦̜̏́̌̌̔̏̚;
ƒ
̵̨̨̛̭̦̦̼̭̪̬̖̙̖̦̖̥̥̏́̌̏̔̐̌̚̚;
ƒ
̛̚Ͳ̶̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̯̖̣̦̜̭̣̦̜̣̌̔̽̌̽́̚̚;
ƒ
̛̚Ͳ̶̵̨̨̨̛̥̦̣̦̼̪̬̣̖̥̌̾̌̽̍̚;
ƒ
̴̸̴̡̡̨̛̛̛̛̭̭̖̭̥̖̖̯̥̏̏́̔̚̚.
ʶ̨̐̔̌ ̨̡̬̖̖̦̍ ̭ ̛̛̯̖̣̦̼̥̔̏̐̌̽ ̛̛̦̬̱̹̖̦̥̌́ ̪̼̯̖̯̭̌́ ̸̦̯̌̌̽ ̨̨̬̬̌̐̏̚, ̖̥̱
̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̡̛̭̯̣̯̭̌̏̌̽́ ̭ ̛̬̦̼̥̌̚ ̨̨̛̭̣̙̦̭̯̥́. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̖̥̱ ̨̨̭̣̙̦ ̸̭̯̱̌̌̀̚
11
̨̡̨̡̛̱̭̯̦̯̦̯̯̌̏̽̌,̡̡̡̡̨̨̯̦̖̬̖̖̣̼̌̌̔̐̏̐́̔̚,̛̛̙̖̦̔̏́,̨̨̨̭̣̼̯̦̖̖̬̦̪̦̯̼̏̌̍̏̌̀̏́.
ʿ̸̵̨̡̨̡̭̣̖̦̖̱̦̯̯̱̖̯̖̜̭̔̌̏̌̌̔ʪˉʿ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̪̣̖̯̭̙̖̣̦̖̦̯̼̔́̏́́̌̌̏.
ʪ̛̯̖̣̦̼̖̏̐̌̽ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̛̣̯̏́̀ ̛ ̦̌ ̨̦̖̖̬̣̦̖̏̍̌̽ ̨̛̺̖̦̖̍. ʫ̛̭̣ ̡̛̬̱̥̌
̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̖̣̯̔̌̽ ̨̪̦̯̦̼̖́ ̙̖̭̯̼, ̸̪̖̬̖̔̌̌ ̨̨̛̭̺̖̦̜̍ ̨̱̭̣̙̦̖̯̭́́. ʻ̡̛̼̌̏
̨̨̦̖̖̬̣̦̏̍̌̽̐ ̨̛̺̖̦̍́ ̱̱̯̍̔ ̛̬̯̭̌̏̏̌̽́̚ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̐̔̌, ̡̨̐̔̌ ̨̡̛̬̱̙̺̖̌̀ ̭̯̬̖̯̯̏́
̨̨̨̡̨̛̛̛̪̦̼̖̪̪̼̯̭̪̦̥̦̖̥̔̍̌.
ʻ̛̬̱̹̖̦̖̌ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽ ̡̨̡̨̦̯̯̌̏ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̬̱́̔ ̨̡̨̛̯̣̦̖̦̜ ̏ ̴̨̨̛̛̛̬̥̬̦̏̌
̸̨̛̛̣̦̭̯ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̨̨̛̪̯̣̖̜̌̐ ̨̨̨̪̬̦Ͳ̨̨̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̐ ̪̪̬̯̌̌̌̌ ̛ ̛̪̬ ̨̛̛̯̭̱̯̭̯̏ ̛̛̣
̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌ ̴̶̡̨̨̛̛̛̣̬̦̦̜̏̌̏̌ ̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̡̨̛̪̖̖̭̜̔̌̐̐ ̶̡̨̡̛̛̬̬̖ ̨̥̱̯̐ ̼̯̏̏̌̽̚
̵̸̵̨̡̛̛̪̣̖̦̖̦̖̯̦̼̖̬̯̬̯̖̬́̏̐̌̏̌̌̌.
ʻ̴̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̱̹̖̦̖̬̥̬̦̥̦̣̦̌̏̌́̾̌̽Ͳ̴̨̨̣̖̜̭̖̬̼̏̏
˄ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̦̣̖̯̭̌̍̀̔̌́ ̡̖̬̙̌̔̌̚ ̏ ̛̛̛̬̯̌̏̚
̶̵̨̨̛̥̦̣̦̼̾̌̽ ̶̡̛̬̖̜̌. ʻ̨̛̛̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̛̭̯̖̪̖̦ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽ ̴̡̨̖̖̯̔̏ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ
̸̶̨̨̨̛̛̭̯̬̖̯̭̦̬̱̹̖̦̥̦̣̦̏̌̀́̌́̾̌̽Ͳ̴̨̨̣̖̜̭̖̬̼̏̏[9]:
ƒ ̨̨̨̛̪̼̹̖̦̦̱̥̭̯̏̌́̏̍̔̽̚
ƒ ̸̸̨̡̨̛̛̛̬̖̥̖̬̦̱̭̯̯̖̣̦̭̯̭̖̥̦̖̹̦̥̬̬̙̯̖̣̥̌́̏̏̽̽̏̏̌̔̌́̚̚
ƒ ̨̛̪̱̣̭̯̐̏̽,̸̵̨̛̛̦̣̖̭̯̬̌̌̏(̨̼̭̯̼̏,̵̡̬̼̯̼̖̬̖̜̌̔̏̚,̨̯̖̥̦̯̼,̵̨̨̦̼̪̬̖̥̖̯̏̔̏)
ƒ ̨̨̛̛̦̖̬̖̹̯̖̣̦̭̯̦̖̱̖̬̖̦̦̭̯̭̖̖̽̽̏̽̏̍
ƒ ̨̡̛̼̭̜̏ ̨̱̬̖̦̏̽ ̨̨̛̯̬̖̙̦̭̯̏ (̡̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏, ̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏ ̶̨̖̬̖̬̣̦̍̌̽Ͳ̸̨̡̨̛̬̦̖̭̜̐̌
̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌̽̀,̸̶̨̨̛̛̭̯̜̭̪̯̣̖̜̌̐̌̌̚,̴̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̪̖̬̖̙̦̖̥̪̪̱̖̭̜̦̖̏̌̏̔̚Ͳ
̸̨̨̨̛̭̯̯̦̭̯̔̌)
ƒ ̸̨̨̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̦̖̭̯̯̦̭̯̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̦̯̬̣̦̪̖̖̦̖̥̔̌̽̌̽̐́̌̔̏̔
ƒ ̨̨̦̖̱̬̦̖̹̖̦̦̭̯̌̏̏̽,̶̸̨̨̨̨̛̛̥̦̣̦̦̖̱̭̯̜̭̯̾̌̽̌́̏̽
ƒ ̨̡̼̭̏̌́ ̭̯̖̪̖̦̽ ̴̨̨̛̛̬̱̭̯̬̬̦̦̭̯̏̌, ̨̪̼̹̖̦̦̏̌́ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽̚ ̨̯ ̵̨̡̛̬̱̙̺̌̀,
̴̡̨̨̨̦̬̥̦̭̯̽,̵̴̨̨̡̨̡̛̱̯̦̣̯̔̌
ƒ ̨̨̨̨̛̛̛̥̦̬̦̖̯̬̖̙̦̔̏̌̏Ͳ̴̨̨̨̨̛̛̖̪̬̖̭̭̦̦̦̭̯̬̖̦̔̏̐̌̌́
ƒ ̱ ̵̨̛̦̔ ̖̯̖̜̔ ̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̨̡̨̨̖̭̪̜̭̯̍̏, ̨̛̭̱̖̯̣̭̯̏̽, ̨̨̨̬̭̯̬̥̙̖̦̦̭̯̌̽, ̱ ̵̛̬̱̔̐,
̨̛̦̪̬̯̌̏,
—
̨̣̭̯̏́̽,
̨̛̪̭̭̦̭̯̌̏̽,
̶̨̛̛̛̖̼̦̯̦̭̯̍̌̏̽̚
̛
̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̌́
̨̨̨̯̬̥̙̖̦̦̭̯̌̽̚
ƒ ̨̪̼̹̖̦̦̏̌́ ̴̶̡̛̛̭̌́ ̦̌ ̵̛̛̥̖̺̭̀́ ̵̛̪̬̖̪̯̭̯́̏́, ̦̌ ̵̨̯̬̱̦̭̯̔́ ̵̨̛̦̙̖̦̌̔́
̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐, ̶̨̨̨̛̬̦̣̦̌̌̽̐ ̵̨̼̏̔̌ ̛̚ ̴̡̨̡̛̦̣̯̌, ̵̛ ̦̱̯̬̖̦̦̏́́ ̨̨̨̖̭̪̥̺̦̭̯̍̽,
̨̨̨̦̖̭̪̭̦̭̯̍̽ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛̭̪̬̯̭̌̏̽́ ̭ ̛̛̙̦̖̦̦̼̥̚ ̨̛̯̬̱̦̭̯̥̔́, ̨̛̪̭̭̦̭̯̌̏̽,
̴̨̨̨̡̨̡̛̛̛̦̖̭̥̭̯̯̖̣̦̭̯̬̬̖̹̖̦̦̣̯̌́̽̽̏̌̌̚
12
ƒ ̨̪̼̹̖̦̦̏̌́ ̸̨̛̪̖̯̣̯̖̣̦̭̯̏̌̽̽, ̸̨̨̛̛̭̯̍̔̏̽, ̨̨̣̖̦̖̦̦̍̚ ̛̬̖̬̱̯̌̐̀ ̦̌ ̨̯̦ ̨̨̣̭̐̌,
̦̌ ̛̥̣̖̜̹̖̌ ̸̛̥̖̦̌̌́̚, ̸̡̨̱̯ ̸̨̪̥̖̯̔̌̀ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̏ ̨̛̛̦̭̯̬̖̦̌ ̵̨̡̛̬̱̙̺̌̀. ˄
̵̶̡̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̦̣̖̦̯̬̖̦̖̣̭̯̐̏̌̀̌̔̏̽̏̌̚,̛̛̛̱̪̬̥̭̯̦̖̯̥́̏̌̐̌̏̌̚.
ˁ̣̖̱̖̯̔ ̸̨̡̪̖̬̦̱̯̔̽, ̸̨̯ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̨̛̪̖̖̦̏̔́ ̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̦̖ ̱ ̵̭̖̏ ̖̯̖̜̔ ̭
̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌; ̱ ̖̯̖̜̔ ̭ ̵̨̭̬̦̦̼̥̌ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̥ — ̬̖̙̖, ̸̖̥ ̱
̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̌̽ ̵̛̭̦̙̖̦̦̼, ̌ ̱ ̖̯̖̜̔ ̨̭ ̸̡̛̛̛̭̪̭̯̖̭̥̌ ̴̨̛̬̥̥̌ — ̬̖̙̖, ̸̖̥ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭
̸̴̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̖̬̦̖̯̖̭̜̬̥̜̣̖̦̐̌̍̏̌́̚.
ʪ̶̸̨̛̛̛̛̖̯̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̬̭̯̱̯̪̱̣̼̥̍̌̽̌̌̌̐̏,̵̵̨̨̨̛̛̦̯̖̬̯̭̦̼̱̭̣́̀́̏̏̏́.ʦ
̡̨̹̣̖ ̡̛̯̖̌ ̛̖̯̔ ̨̯̬̖̙̦̼̏, ̛̭̪̼̯̼̯̏̌̀ ̵̭̯̬̌ ̪̖̬̖̔ ̱̭̯̦̼̥ ̨̨̯̖̯̥̏, ̡̨̦̖̬̖̔ ̱ ̵̛̦
̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̡̛̛̦̖̌̌̚ ̛̛̣ ̨̪̣̯̭́̏́̀́ ̛̦̭̣̭̯̖̦̦̼̖̌̽̏ ̛̛̙̖̦̔̏́. ʽ̛̦ ̸̛̦̖̥ ̦̖ ̡̱̣̖̯̭̏̌̀́,
̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̭̖̭̦̖̬̖̥̯̬̯̯̦̪̬̯̣̖̦̖̱̬̏̏̍̔̏́̌́̌̐̏̏,̸̨̛̛̭̯̬̖̥̯̭̱̯̦̦̖̦̱̭̯́́̌̽̌̔̌̌̽̚̚̚.
ʦ̵̶̵̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̖̯̪̬̖̪̯̭̯̱̖̯̪̦̯̖̣̦̥̱̬̯̭̦̙̖̯̭̣̦̱̖̯̦̭̯̾́̏̌̏̌̽̌̏̀̌̌̽̀̌̔̏̌̽̚̚
̨̛̪̖̖̦̏̔́[11,13].
ˁ ̨̨̬̭̯̥̏̌̚ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ ̸̨̛̦̥̭̯̌̽̚ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽Ͳ̵̨̣̖̼̏̏ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏ ̸̨̛̛̣̦̭̯
̸̛̛̱̖̣̖̯̭̏̏̌́.ʿ̵̨̨̨̛̛̛̛̬̖̣̦̖̖̦̯̖̣̦̼̪̬̖̪̯̭̯̖̦̦̍̌̔̌̍̍̏̽́̏̚Ͳ̵̶̨̡̛̛̥̦̦̯̦̼̬̖̜̦̔̌̌̌
̴̶̵̸̡̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̱̭̯̬̱̼̖̯̦̦̖̖̯̦̼̖̭̪̭̼̪̭̣̖̭̜̺̯̼̌̀̌̏̌̌̌̔̏̌̍̐̌̚̚,̸̨̨̯̪̬̣̖̯̭́̏́́
̏ ̵̨̱̖̔ ̴̨̡̨̡̛̯̦̣̯̌ ̭ ̶̛̖̣̱̥̖̦̹̖̦̽̀̽́ ̶̨̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽̐ ̴̡̨̨̛̭̥̬̯̔̌. ˃̡̛̖̌ ̛̺̯̦̼̖̌̚
̵̶̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̖̦̥̼̣̯̭̬̬̦̣̦̼̥̦̯̖̣̦̜̭̯̖̪̖̦̦̖̯̦̯̬̙̯̭̦̌́̏́̀́̌̌̽̏̌̽̐̌̏̌̌̀́̌̚̚
̵̨̨̨̨̨̨̨̡̛̭̖̦̦̭̯̪̖̖̦̣̦̬̖̖̦̍́̏̔́̍̽̐̍̌.
ʻ̴̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬̱̹̖̦̖̬̥̬̦̣̦̭̯̬̖̖̦̭̌̏̌́̍̌ʪˉʿ
˄ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̸̨̨̨̛̣̦̭̯̦̐ ̛̛̬̯̌̏́̚.
ʻ̛̬̱̹̖̦̌́ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̛̪̬ ʪˉʿ ̭̦̼̏́̌̚ ̭ ̛̖̜̭̯̖̥̔̏ ̵̨̛̥̦̐ ̴̡̨̨̯̬̌̏
(̸̵̨̨̡̛̛̛̣̖̭̍̐, ̵̸̵̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐, ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽). ʿ̨̨̛̥̥ ̶̡̛̛̬̖̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̖̌̚ ̦̌
̸̨̛̛̬̦̖̦̖̐̌ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚, ̛̥̖̖̯ ̨̥̖̭̯ ̶̨̛̭̣̦̌̽̌́ ̶̛̛̖̪̬̔̏̌́ ̛
̨̛̦̖̪̬̣̦̖̌̏̽ ̨̛̛̭̪̯̦̖̏̌. ʪ̛̯̖̣̦̼̖̏̐̌̽ ̸̨̛̛̬̦̖̦̐̌́ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏ ̛̣̯̏́ ̦̌ ̶̨̛̭̣̦̱̌̽̀
̶̨̛̛̪̀̚ ̡̬̖̖̦̍̌, ̨̨̡̪̬̭̯̔̌, ̦̌ ̨̖̐ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̨̡̬̱̙̺̖̥̱̌̀ ̛̥̬̱, ̛̭̣̖̭̯̖̥̔̏ ̸̨̖̐
̣̖̯̭́̏́́ ̡̛̛̭̙̖̦̖̌ ̖̱̺̖̜̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̛ ̨̛̺̖̦̍́ ̭ ̨̡̛̛̬̱̙̺̥̌̀. ˄ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ
̸̨̯̥̖̯̭̌̀́ ̡̛̯̖̌ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̸̨̨̨̛̣̦̭̯̦̐ ̛̛̬̯̌̏́̚, ̡̡̌ ̨̛̪̦̙̖̦̦̌́ ̶̨̛̛̥̯̏̌́ ̡
̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽,̵̛̭̯̬̌,̨̛̛̛̛̭̦̦̼̖̭̪̖̬̖̙̖̦̖̥̺̖̦̖̥̏́̌̔̏̍̚,̸̡̨̛̛̛̭̯̬̖̥̣̖̦̖̬̦̖̦̐̌̀
̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽ ̡̨̡̨̦̯̯̌̏. ʿ̸̨̛̛̬̦̜ ̵̛̯̾ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̦̖̪̬̣̦̖̌̏̽,
̨̨̨̨̡̛̛̛̛̦̖̙̺̖̖̭̪̯̦̖̣̦̬̖̖̦̏̌̀̏̌̍̽̐̍̌̚[11,12].
ʪ̸̨̨̨̭̯̯̦̖̌ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̖̌̽ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̱ ̵̛̯̾ ̵̨̣̦̼̍̽ ̸̨̭̯̌ ̸̨̭̖̯̖̯̭̌́ ̭
̨̛̯̭̱̯̭̯̖̥̏ ̨̛̱̖̬̖̦̦̭̯̏ ̏ ̭̖̖̍, ̨̨̨̛̭̥̭̯̯̖̣̦̭̯̌́̽, ̭ ̨̨̪̼̹̖̦̦̜̏ ̨̦̱̹̖̥̭̯̏̌̽̀.
13
ʸ̸̨̛̦̭̯̦̌́ ̨̦̖̬̖̣̭̯̽̚ ̨̪̬̣̖̯̭́̏́́ ̏ ̨̛̛̦̦̭̯̌̏ ̛̭̱̙̖̦̜̔, ̨̭̣̜̌̍ ̨̨̨̛̛̛̬̖̦̯̬̦̦̭̯̏̌ ̏
̵̨̼̯̼̍̏ ̛ ̸̵̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̵̨̨̪̬̭̏̌ ̛̛̙̦̚. ˄ ̖̯̖̜̔ ̛ ̨̨̡̨̪̬̭̯̔̏ ̡̨̣̖̐ ̴̨̛̬̥̬̱̯̭̀́
̸̡̛̛̛̙̖̦̖̭̖̔̏ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏, ̨̨̨̦̖̭̪̭̦̭̯̍̽ ̛ ̛̦̖̙̖̣̦̖̌ ̡ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̜̌́̽ ̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌
̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽. ʦ̼̬̙̖̦̦̼̖̌ ̨̛̯̬̱̦̭̯̔ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̶̛̛̪̯̌̔̌̌ ̨̨̭̪̭̭̯̱̯̍̏̀ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌̀
̵̡̛̯̌ ̸̖̬̯ ̸̨̛̛̣̦̭̯, ̡̡̌ ̨̨̬̭̯̍̽, ̸̨̛̭̯̖̦̭̯̌̏̽̚, ̛̦̖̱̥̖̦̖ ̨̨̪̭̯̯́̽ ̌̚ ̨̛̭̏ ̛̦̯̖̬̖̭̼. ˑ̨̯
̸̨̭̖̯̖̯̭̌́ ̭ ̨̨̪̼̹̖̦̦̜̏ ̸̨̛̱̭̯̯̖̣̦̭̯̏̏̽̽̀ ̸̨̨̛̛̭̯̍̔̏̽̀, ̸̨̛̪̖̯̣̯̖̣̦̭̯̏̌̽̽̀,
̡̨̥̦̱̯̭̯̌̽̀̚[8,14].
ʿ̛̬ ̨̦̬̱̹̖̦̦̥̌ ̡̛̦̯̖̣̣̖̯̖ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̀́̚
̡̛̛̦̥̚ ̨̪̦̯̖̣̦̼̥̌̏̌̽̚ ̨̛̦̯̖̬̖̭̥, ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̜̔̌ ̸̡̨̛̛̬̯̦̭̯̽̀. ʦ ̵̛̯̾ ̸̵̭̣̱̌́ ̥̖̦̖̖
̨̼̬̙̖̦̏̌ ̸̨̱̭̯̏̏ «̶̨̨̨̛̦̖̪̣̦̖̦̦̭̯», ̨̦ ̸̨̯̥̖̖̯̭̌́ ̸̛̛̖̬̣̖̍̌̚̚, ̨̭̣̭̯̌̍̽ ̵̨̣̖̼̏̏
̶̨̛̛̛̛̛̛̱̭̣̜̥̯̏̌[15].
ʰ̴̛̛̦̦̯̣̥̌̚
ʶ̡̌ ̛̬̦̯̏̌̌ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̸̨̛̛̣̦̭̯, ̛̪̬ ʪˉʿ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̸̭̯̬̖̖̯̭̏̌́ ̵̸̡̛̛̛̪̭̖̭̜
̴̛̛̛̦̦̯̣̥̌̚. ʿ̨̛̬̙̖̦̖̌ ̨̨̦̖̬̖̣̐̚ ̨̨̨̨̣̦̐̏̐ ̨̥̐̌̚ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̨̯̥̱, ̸̨̯ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̖̏̌
̵̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̦̼̣̖̜̪̬̭̯̥̖̣̖̦̦̦̖̬̦̥̖̬̦̍̔̔̌̔̌̏̚,̸̸̨̨̛̛̛̛̯̣̖̯̭̪̬̦̜̥̖̦̖̦̜́̏́́̚
̸̨̛̛̣̦̭̯[17].
ˁ̶̴̸̡̛̛̛̪̖̖̭̥ ̨̛̱̭̣̖̥̏ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̴̛̛̛̦̦̯̣̥̌̌̚ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̦̖̪̬̣̦̖̌̏̽
̨̛̛̭̪̯̦̖̏̌, ̸̨̛̛̬̦̖̦̖̐̌ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̛ ̨̛̺̖̦̍́, ̸̨̯ ̨̭̦̏́̌̚ ̭ ̨̛̯̖̣̦̜̔̏̐̌̽ ̛ ̸̨̬̖̖̜̏
̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̪̬̔̌̽̀ʪˉʿ.
ʻ̨̖̬̖̣̭̯̽̚ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽Ͳ̨̨̣̖̜̏̏ ̴̭̖̬̼ ̵̨̭̬̦̖̯̭̌́́ ̡̨̦̖̬̖̔ ̛ ̏ ̭̯̬̹̖̥̌ ̡̨̨̹̣̦̥̽
̨̬̭̯̖̏̌̚ ̛ ̪̬̖̪̯̭̯̱̖̯́̏ ̵̛ ̡̨̨̹̣̦̜̽, ̨̨̯̬̱̜̔̏ ̛ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽ ̶̛̛̪̯̌̔̌̌. ˑ̯̌ ̨̦̖̬̖̣̭̯̽̚
̛̥̖̖̯ ̸̨̛̛̭̬̥̦̦̼̜̔̐̌ ̵̡̬̯̖̬̌̌. ʽ̸̯̥̖̯̭̌̀́ ̸̛̭̣̱̌ ̸̨̛̭̖̯̦̌́ ̨̛̦̖̬̖̣̭̯̚ ̵̡̛̛̛̪̭ ̭
̸̛̖̬̯̥̌ ̶̨̛̖̦̯̬̥̾̐̌̚, ̨̛̦̐̔̌ ̨̭ ̡̨̨̭̣̦̦̭̯̽̀ ̡ ̨̬̖̦̖̬̭̯̱̏̚; ̱ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̖̯̖̜̔
̶̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽Ͳ̨̣̖̏̏̌́ ̨̦̖̬̖̣̭̯̽̚ ̸̨̭̖̯̖̯̭̌́ ̭ ̛̛̬̦̦̥̌ ̨̛̛̪̬̣̖̦̥́̏́ ̡̨̛̭̖̭̱̣̦̭̯̌̽.
ʿ̡̛̛̬̦̌̚ ̨̛̦̖̬̖̣̭̯̚ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽Ͳ̨̨̣̖̜̏̏ ̴̭̖̬̼ ̱ ̖̯̖̜̔ ̨̭̯̬̹̖̌̐ ̡̨̨̨̹̣̦̽̐ ̨̬̭̯̏̌̌̚,
̨̛̪̬̣̺̖̭́̏́̀́ ̏ ̨̛̛̪̖̖̦̏̔, ̨̨̪̼̹̖̦̦̥̏ ̛̦̯̖̬̖̭̖ ̡ ̨̨̛̬̜̐̏ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̨̛̭̣̭̯̌̍
̨̨̨̣̖̏̏̐ ̛̛̱̭̣́, ̏ ̶̨̖̣̖̦̪̬̣̖̦̦̜̌̌̏ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌̽ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̨̨̪̼̹̖̦̦̜̏
̨̛̦̱̹̖̥̭̯̏̌,̛̥̖̯̀,̨̡̨̦̔̌,̨̡̡̛̦̱̬̭̱̀̌,̨̨̨̛̦̖̙̖̣̱̖̯̖̜̣̖̖̬̦̦̖̬̭̯̔̍̌̐̏̌̌̚.ʦ̨̥̖̭̯
̨̛̛̭̯̦̦̜ ̨̛̛̙̭̯̏ ̛ ̨̛̖̭̖̣̭̯̏ ̖̭̔̽̚ ̨̪̬̖̣̯̍̌̔̌̀ ̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̌́ ̨̨̨̬̭̯̬̥̙̖̦̦̭̯̌̽,
̶̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽̌́ ̸̨̨̛̦̖̱̭̯̜̭̯̏̽, ̦̣̖̯̭̌̍̀̔̌́ ̨̖̦̭̯̍̔̽ ̛ ̨̨̨̛̦̬̖̔̍̌̚ ̨̨̛̬̜̐̏ ̖̔́Ͳ
̨̛̯̖̣̦̭̯̽,̡̨̨̛̣̖̭̯̺̖̥̭̯̐̌́̌̽,̨̛̦̖̬̯̦̭̯̽[17].
ʦ̨̼̖̣̖̦̔ ̛̯̬ ̛̬̦̯̏̌̌̌ ̨̨̨̨̭̣̙̦̖̦̦̐ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̴̛̛̛̦̦̯̣̥̌̌̚ ̱ ̡̨̡̨̛̹̣̦̽̏ ̭
̶̸̨̛̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̍̌̽̌̌:̸̨̡̛̛̦̖̬̪̯̖̭̜̏̌,̶̸̸̡̨̡̛̛̛̛̛̖̬̖̬̭̯̖̦̖̭̜̬̦̖̭̜̍̌̐̌.
14
ˇ̨̨̛̛̬̥̬̦̖̏̌ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌ ̨̭̦̏́̌̚ ̡̡̌ ̭ ̨̛̪̬̙̖̦̖̥̌
̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̨̦̖̬̦̜̏ ̛̭̭̯̖̥̼, ̡̯̌ ̛ ̭ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̥̍́ ̵̛ ̨̛̛̭̪̯̦̏̌́ ̛ ̨̡̛̬̱̙̖̦́.
ˁ̶̴̡̛̛̪̖̌
ʪˉʿ
̨̪̬̖̖̣̖̯̔́
̡̨̨̦̖̯̬̼̖
̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍
̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́
̸̨̛̛̣̦̭̯.
ʿ̸̵̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̣̖̙̖̯̭̭̬̯̣̦̭̯̭̯̙̖̭̯̬̯̖̬̥̯̖̣̦̼̦̬̱̹̖̦̜̏̌́̏́̽̌̏́́̽̀̌̌̔̏̐̌̽̌̚̚.
ʿ̛̬ ̨̣̖̖̍ ̵̯̙̖̣̼́ ̴̵̨̬̥̌ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚, ̡̨̐̔̌ ̨̡̬̖̖̦̍ ̨̛̣̯̖̣̦̖̔̽ ̬̖̥̏́ ̦̱̙̖̯̭̔̌́ ̏
̵̨̱̖̔ ̛ ̨̨̛̪̥̺ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼ ̵̨̬̭̣̼̏̚ ̛ ̱ ̨̦̖̐ ̡̨̬̖̚ ̸̨̛̬̦̖̦̼̐̌ ̶̨̛̭̣̦̼̖̌̽ ̡̨̡̦̯̯̼̌,
̨̪̬̖̥̖̯̦̔Ͳ̛̛̥̦̪̱̣̯̦̌́̏̌́ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽, ̨̡̨̛̯̣̦̖̦́ ̏ ̛̛̛̬̯̌̏̚ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̨̪ ̛̯̪̱
̵̸̴̴̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̭̖̭̦̦̯̣̥̪̬̣̯̭̣̖̖̼̬̙̖̦̦̜̭̣̙̦̖̦̦̜̬̥̖̐̌̌́̏́̀́̏̍̏̌̚[12].
ˁ̶̴̡̛̛̪̖̌ ̨̨̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̐ ̨̛̪̬̙̖̦̌́, ̭̦̦̏́̌̌́̚ ̭ ̸̨̛̣̖̖̦̖̥̏̏ ̏ ̸̨̨̡̛̛̪̯̣̖̭̜̌̐
̶̨̪̬̖̭̭ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̨̨̥̼̐̏̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬, ̡̯̙̖̌ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̨̨̭Ͳ
̨̛̖̦̦̭̯̍ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̖̯̖̜̔ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌. ˃̡̌, ̛̪̬ ̸̡̨̛̭̪̭̯̖̭̜̌
̸̸̴̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̣̖̦̣̖̖̭̯̦̣̯̭̪̬̣̖̦̦̖̬̪̯̖̭̜̬̥̼̭̣̙̦̖̦̦̔̐̌̍̌̌̍̀̔̌̀́́̏́̏̌̐
̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̴̛̛̛̦̦̯̣̥̌̌̚ ̭ ̨̛̪̬̖̣̦̖̥̍̌̔̌ ̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ̨̨̛̯̬̥̙̖̦́, ̨̨̪̼̹̖̦̦̜̏
̨̛̛̪̱̣̭̯̐̏,̵̵̨̨̛̛̛̦̖̱̖̬̖̦̦̭̯̭̭̣̏̏̏̌.ʿ̸̸̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̖̯̦̭̪̭̯̦̭̯̭̪̖̬̯̦̖̥̌̌̐̌̚,̡̨Ͳ
̐̔̌ ̨̛̪̬̙̖̦̦̼̥̌ ̼̯̍̏̌̀ ̡̡̌ ̡̨̡̨̬̼̖̏ ̨̯̖̣̼̔ ̨̨̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̐ ̨̛̦̣̯̬̌̌̌̌̚, ̡̯̌ ̛
̨̡̨̡̨̪̬̼̖̔̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̼, ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̪̬ ̸̡̡̨̛̛̛̪̖̬̦̖̯̖̭̜̐ ̴̨̬̥̖ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚ ̭
̛̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̖̦̦̼̥̏ ̨̛̛̪̬̙̖̦̥̌́ ̵̨̡̨̡̨̪̬̼̔̏ ̵̨̨̥̼̐̏̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬, ̨̪̬̖̣̖̯̍̌̔̌
̶̸̡̛̖̬̖̬̭̯̖̦̖̭̍̌̌́ ̴̨̬̥̌ ̨̨̨̨̭̣̙̦̖̦̦̐ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̴̛̛̛̦̦̯̣̥̌̌̚ ̛ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚
̴̴̨̡̨̨̨̛̛̛̛̪̬̣̖̦̥̖̯̦̪̖̖̦́̏́̌̏̐̏̔́[17].
ʪ̵̸̶̸̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̦̬̱̹̖̦̜̪̭̖̭̬̯̱̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̌̐̌̌̐̌̏́̔̍̌̽̌̌̚
ʿ̵̨̨̡̛̛̛̭̦̭̯̔̌̐̌ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̡̨̨̯̱̣̦̌̌̽̐ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐
̨̨̛̭̭̯̦́́ ̛ ̶̵̨̛̪̯̖̦̣̦̼̌̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ (̨̦̼̚ ̨̛̣̙̜̹̖̍̌̐
̛̛̬̯̌̏́̚)̡̬̖̖̦̭̍̌ʪˉʿ.
ʦ ̶̵̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̭̖̪̭̦̭̯̖̯̖̜̪̬̭̯̭̔̌̐̔̔̏ʪˉʿ̵̨̨̨̨̛̦̖̥̭̣̯̬̍̔̍̀̔̌̽́̔
̵̶̨̨̨̛̛̭̦̦̼̪̬̦̪̏̏[17]: 1. ̨̖̯̖̣̦̭̯̦̼̜̔́̽ ̶̛̛̪̬̦̪, ̦̪̬̣̖̦̦̼̜̌̌̏ ̦̌ ̨̛̪̬̖̖̦̖̏̔ ̵̸̨̨̡̨̨̛̛̪̭̣̖̭̐̐
̨̨̛̭̣̖̦̍̔̏̌́ ̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̖ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̨̨̭̯̱̪̦̜̔ ̡̬̖̖̦̱̍ ̭ ʪˉʿ: ̨̪̬̖̥̖̯̦̔Ͳ
̸̡̡̨̛̪̬̯̖̭̜̌,̨̨̛̬̜̐̏,̸̨̱̖̦̜̍;
2. ̶̛̛̪̬̦̪
̸̡̨̨̖̭̯̖̦̦̌̏̐
̛̦̣̌̌̌̚
̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼
̵̦̦̼̔̌
̵̸̨̨̡̨̨̛̛̪̭̣̖̭̐̐
̨̨̛̭̣̖̦̍̔̏̌́. ˑ̨̯ ̶̛̛̪̬̦̪, ̨̨̪̭̯̬̖̦̦̼̜ ̦̌ ̶̶̡̨̛̛̦̖̪ ʸ.ˁ. ʦ̨̡̨̨̼̯̭̐̐ ̨̍
̸̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̬̖̖̣̺̖̜̬̣̱̖̦̪̬̖̭̭̖̬̯̬̖̖̦̔́̀̍́̏̌̏́̍̌̚,̸̸̨̣̖̯̭̬̖̼̜̦́̏́́̏̌̚
̙̦̼̥̏̌ ̛̪̬ ̵̸̨̨̡̨̛̛̪̭̣̖̭̜̐ ̨̡̛̛̦̭̯̖̔̌̐ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̛̛̬̯̌̏́̚. ʪ̣́ ̵̨̨̛̪̭̣̐̌
̙̖̦̏̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̡̨̦̖̦̼̜ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̨̨̨̯̖̭̯̏̐ ̛̦̌̔̌́̚, ̨̦ ̛ ̨̨̭̪̭̍
15
̨̬̯̼̌̍ ̡̬̖̖̦̍̌, ̛̱̥̖̦̖ ̨̖̐ ̨̛̪̖̬̖̦̭̯̽ ̨̱̭̖̦̦̼̖̏ ̡̛̦̼̌̏ ̦̌ ̨̨̦̖̏ ̛̦̖̌̔̌̚,
̨̨̡̡̛̛̯̦̹̖̦̖̬̖̖̦̦̍̌̌̔̌̀̚,̶̨̨̡̨̨̭̭̯̖̦̦̖̦̖̬̖̱̣̯̯̍̏̌́̌̐̽̌̏̚;
3. ̶̛̛̪̬̦̪ ̸̨̨̨̛̣̦̭̯̦̐ ̵̨̨̪̔̔̌ ̏ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐ ̵̨̨̛̪̭̣̐ ̛̛̦̣̬̱̖̯̌̌̚ ̦̖
̨̨̛̯̖̣̦̼̜̭̥̪̯̥̔̽,̸̶̨̡̨̛̣̦̭̯̬̖̖̦̖̣̥̌̽̍̌̏;
4. ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̨̛̭̬̦̯̖̣̦̌̏̽̐ ̵̨̨̪̔̔̌ ̛̪̬ ̸̛̛̛̱̖̦̚ ̨̨̦̬̱̹̖̦̦̌̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̵̨̨̛̪̭̣̐
̨̣̙̖̦̔ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̯̭̏̌̽́ ̏ ̵̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍́ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̛̛̬̯̌̏́̚
̨̨̨̨̡̬̬̖̖̦̔̏̐̍̌̚;
5. ̶̛̛̪̬̦̪ ̡̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐ ̵̨̨̪̔̔̌ ̡ ̨̡̛̛̦̭̯̖̔̌̐ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̡̬̖̖̦̍̌
̸̸̴̡̨̡̨̨̣̖̯̱̖̯̥̦̙̖̭̯̯̬̏̀̌̏̌̌̏,̵̨̨̡̛̛̛̛̣̖̙̺̭̦̖̦̬̱̹̖̦̜̬̯̬̖̖̦̌̏̏̌̌̏́̍̌̚
̭ʪˉʿ:̸̵̡̡̛̛̛̣̦̖̭,̸̵̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐,̵̸̵̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐,̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽.
ʿ̛̬ ̨̨̛̛̭̣̖̦̍̔̏̌ ̖̯̖̜̔ ̭ ̛̛̦̬̱̹̖̦̥̌́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽ ̡̛̯̖̌
̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚, ̡̡̌ ̨̱̬̖̦̏̽ ̴̨̨̨̛̛̭̬̥̬̦̦̭̯̏̌ ̨̨̛̛̬̯̖̣̦̜̍̌̽̚̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̛ ̨̨̛̭̭̯̦̖́
̨̨̨̛̛̛̬̯̖̣̦̭̪̬̯̽̐̏́́̚,̵̨̛̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̪̬̖̭̯̣̖̦̜̌̏̔̌̏,̵̴̶̨̨̡̛̥̯̬̦̼̱̦̜.
ʿ̛̬ ̨̛̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌ ̡̬̖̖̦̍̌ ̭ ̛̼̬̙̖̦̦̼̥̏̌ ̛̛̯̖̣̦̼̥̔̏̐̌̽ ̛̛̦̬̱̹̖̦̥̌́
̵̶̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̖̥̖̭̯̦̣̖̦̱̬̦̯̖̣̦̬̯̍̔̏̏̌̔̌́̔́̏́̔̏̐̌̽̐̌̏́̚̚,̡̨̨̨̡̛̛̥̖̣̜̥̯̬,
̵̨̛̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̪̬̖̭̯̣̖̦̜̌̏̔̌̏.ʦ̵̸̵̵̨̨̨̨̨̛̛̛̯̭̣̱̥̙̖̯̭̪̣̯̭̭̖̥̭̣̖̦̾̌́̽̏̌̽́̌̍̔̏̌́̚
̵̡̨̛̯̖̣̦̼̦̼̔̏̐̌̽̌̏̏,̨̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̣̙̖̦̔̌̏̌́̏ζ1̵̨̨̛̛̭̖̥̣̪̬̖̖̣̖̦̱̬̦̌̔́̔́̏́
̡̨̨̨̛̛̛̛̬̯̦̼̭̥̭̣̱̙̦̌̏́̌̏̏̌̍̏̌́̚,̨̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̣̙̖̦̔̌̏̌́̏ζ2[9].
ʿ̛̬ ̨̨̛̛̭̣̖̦̍̔̏̌ ̨̨̡̪̬̭̯̔̌ ̭ ̛̛̯̖̣̦̼̥̔̏̐̌̽ ̛̛̦̬̱̹̖̦̥̌́ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̶̨̛̖̦̯̽
̶̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̱̬̖̦̖̼̯̜̭̣̦̜̪̯̏̽̐̍̏̌̽̌̔̌̌.ˑ̶̨̨̨̨̨̨̛̯̥̙̦̭̖̣̯̭̪̥̺̭̪̖̣̦̜̔̌̽̽̀̌̽
̡̡̨̹̣̼̦̼̌̌̏̏,̨̨̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̪̬̣̙̖̦̔̌̏̏ζ3[9].
ˁ̶̴̸̡̨̛̛̪̖̖̭̜ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀ ̵̸̨̨̡̨̨̛̛̪̭̣̖̭̐̐ ̸̛̛̱̖̦́̚ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ ̣̖̯̭́̏́́
̨̨̛̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̸̨̨̱̺̖̍̌̀̐ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾̌ ̣̔́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̨̨̨̨̣̬̖̥̖̦̦̔̐̏̐ ̨̨̪̬̦̐̌̚
̡̛̛̬̯̬̖̖̦̌̏́̍̌̚.
ʶ̛̛̛̬̯̖̬,̶̸̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̪̯̬̼̥̖̦̯̭̬̖̱̣̯̯̼̱̺̖̭̪̖̬̥̖̦̯̏̌̀́̽̌̍̌̀̐̾̌̚:
1)̸̨̨̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̖̯̖̣̦̭̯̏̌́̔́̽̽,̵̵̡̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̯̬̱̬̼̖̯̖̜̦̭̯̯̦̼̜̬̯̖̬̌́̔̏̔̌̏̌̌̚
̵̸̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̱̹̖̯̭̪̬̭̦̙̖̦̦̜̱̥̭̯̖̦̦̜̬̯̭̪̭̦̭̯̪̭̖̭̥̦̖̬̯̌̌́̏̌̍̍̔̌̏̚;
2) ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̡ ̨̛̛̭̪̬̯̏́̀ ̨̨̛̪̥̺. ʽ̶̡̖̦̌ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔́ ̨̪ ̸̡̨̛̣̖̭̯̱̏ ̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼
̡̨̬̖̖̦̥̍ ̨̡̨̱̬̏Ͳ̨̡̨̡̪̭̔̌̚. ʯ̨̨̬̼̥̔̏ ̖̯̥̔́ ̵̛ ̯̬̖̱̖̯̭̍́ ̨̯ 1 ̨̔ 5, ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̌̽
̛̭̦̙̖̦̦̼̥Ͳ̨̔20;
3) ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̡̬̖̖̦̍̌ ̯̔̌̏̌̽ ̨̭̣̖̭̦̼̖̏ ̴̨̨̡̛̛̬̥̱̣̬̏ ̨̨̯̐ ̡̛̪̬̦̌̌̚, ̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌
̡̨̨̨̨̨̨̛̯̬̦̼̪̣̦̣̦̐̏́̌̔̌́̚.
16
ˁ̨̥̖̌ ̨̡̨̛̹̬̖ ̨̛̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̖̌̌ ̛̚ ̵̭̖̏ ̵̡̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̼̌̽ ̨̯̖̭̯̏ ̏ ̸̨̨̯̖̖̭̯̖̦̦̜̏
̵̸̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̪̭̦̭̯̖̪̣̱̣̥̖̯̔̌̐̌̔̌ʪ.ʦ̡̖̭̣̖̬̌.ˁ̶̨̨̛̛̱̺̖̭̯̱̖̯̭̪̖̣̦̪̯̬̦̦̼̜̏̌̽̌̔̌̏̌
̡ ̨̛̱̭̣̥̏́ ̦̹̖̜̌ ̭̯̬̦̼̌ ̛̬̦̯̏̌̌ ̨̡̛̛̥̖̯̔, ̸̪̬̖̦̦̖̦̦̼̜̔̌̌̚ ̣̔́ ̸̛̛̱̖̦́̚
̡̨̨̨̛̛̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̬̯̖̯̖̜̯̌̽̐̌̏́̔̚5̨̔ 16̣̖̯.ʿ̨̛̬̖̥̱̺̖̭̯̥̯̖̭̯̏̌ʦ̡̖̭̣̖̬̣̖̯̭̌́̏́́
̨̯,̸̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̯̦̪̣̖̯̪̣̱̯̪̬̖̭̯̣̖̦̖̦̖̯̣̺̖̥̱̬̦̖̦̯̖̣̣̖̯̏́̽̔̌̏̽̍̍̏̌̚,̨̨̛̦̍
̵̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍́ ̨̖̐ ̡̭̯̬̱̯̱̬̼ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̛̛̻̖̦̖̦̍̔̀ ̏ ̦̖̥ ̨̭̱̯̖̭̯̍̏, ̵̦̪̬̣̖̦̦̼̌̌̏ ̦̌
̸̵̵̵̨̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̬̣̦̼̖̬̣̦̼̦̖̖̬̣̦̼̔̏̌̌̏̍̌̽̏̍̌̽̚(̡̨̛̖̯̭̥̬̦̯̖̏̔̏̌̌Ͳ12)̡̛̦̯̖̣̣̖̯̱Ͳ
̵̵̡̡̛̛̣̦̼̬̯̖̬̭̯̌̽̌̌,̵̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̭̯̖̪̖̦̼̬̙̖̦̦̭̯̯̬̼̼̭̣̖̯̭̪̖̦̜̽̏̌̏́́̔20Ͳ̨̣̣̦̜̍̌̽
̡̹̣̖̌. ˑ̨̯ ̖̯̔̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̛̱̭̯̦̯̌̏̽, ̡̡̛̖̌ ̨̨̭̯̬̦̼ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌̽ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽
̴̨̨̛̭̬̥̬̦̼̏̌ ̱ ̡̬̖̖̦̍̌ ̵̱̙̖ ̨̭̖̏̐, ̌̚ ̸̭̖̯ ̵̡̡̛̌ ̨̥̙̖̯ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔̽ ̶̡̨̛̥̪̖̦̭̌́,
̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̬̦̯̖̭̯̙̖̦̭̭̬̖̦̥̦̬̥̥̬̖̱̣̯̯̥̭̣̖̦̬̱̖̯̖̜̌̏̽̐̔́̔̌̽̌̌̍̔̏̌́̔̐̔̚.
ʰ̨̭̪̣̱̽́̚ ̦̦̱̔̌̀ ̨̡̛̥̖̯̱̔, ̪̬̖̙̖̔ ̨̭̖̏̐, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽ ̛ ̨̨̭̯̬̐
̴̡̨̛̛̭̬̯̏̌̽ ̭̖̏ ̛̛̛̦̱̣̦̼̖̔̏̔̌̽ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̵̛̭̪̼̯̱̖̥̼, ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̵̛ ̨̛̪̖̖̦̏̔́ ̨̏
̨̨̛̬̖̥̭̣̖̦̏́̍̔̏̌́.ˑ̸̶̵̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̣̖̖̯̦̖̦̯̥̖̺̖̭̱̦̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̼̖̏̍̽̀́̌̽̚
̨̨̨̨̛̛̛̦̬̱̹̖̦̭̯̥̙̦̭̯̱̭̯̦̯̌́̔̌̏̽̌̏̽̚,̶̡̡̨̨̨̛̛̛̛̖̣̦̖̦̪̬̖̭̭̼̪̣̦̖̦̦̜̌̏́̌̏́̌̔̌̚
̨̡̼̯̌̏̌̀̚ ̸̨̛̣̦̭̯̦̼̖ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̴̡̨̯̬̼̌. ʻ̨̛̛̣̹̜̌̍̽ ̛̦̯̖̬̖̭ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀
̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚:
1. ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̨̛̺̖̦̍́ ̡̬̖̖̦̍̌ ̭ ̡̨̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̯̬̥̾̌: ̡̨̣̖̐ ̛̣ ̨̦ ̭̯̱̪̖̯̏̌ ̏
̡̨̡̦̯̯̌,̨̨̡̡̛̛̛̖̯̣̪̬̭̼̖̌̔̌̏̌̚,̸̡̨̬̭̭̼̖̯̯̌̌̏̌̚Ͳ̨̛̛̦̱̭̖̖̯̍̔̽̍.̔;
2. ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̶̨̛̛̛̥̯̏̌: ̼̼̯̏̏̌̀̚ ̛̣ ̛̦̌̔̌́̚ ̛̦̯̖̬̖̭, ̡̡̨̌̏̌ ̶̡̛̬̖̌́ ̦̌
̵̦̖̱̭̪̖,̶̡̡̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̖̦̖̦̖̯̭̥̙̦̭̯̭̯̙̖̦̌̍̏̌̏̏̔́̚;
3. ̸̡̛̛̛̦̥̖̭̖̔̌ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽: ̨̛̛̥̪̱̣̭̦̭̯̽̏̽,
̨̨̨̬̭̯̬̥̙̖̦̦̭̯̌̽,
̨̨̪̭̪̖̹̦̭̯̽
̏
̨̛̛̼̪̣̦̖̦̏
̛̦̜̌̔̌̚ ̛̛̣
̨̨̨̯̬̥̙̖̦̦̭̯̌̽̚,
̨̛̥̖̣̯̖̣̦̭̯̔̽̽,̨̨̛̭̯̺̖̥̭̯̌̽;
4. ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̛̛̦̥̦̏̌́: ̨̡̨̯̣̖̖̥̭̯̏̌̽, ̸̡̨̪̖̬̖̣̖̥̭̯̀̌̽, ̡̨̛̣̖̦̍̌́
̛̛̦̥̦̏̌́,̨̡̨̡̨̨̛̪̯̖̣̭̥̦̯̬̣̌̌̌́̚;
5. ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̨̡̛̛̥̯̬: ̨̼̭̯̬̯̍̌ ̛̛̙̖̦̜̔̏, ̶̡̨̨̛̛̬̦̔̌́, ̛̭̣̌ ̸̨̨̥̼̹̖̦̐
̨̯̦̱̭̌,̸̨̨̛̛̛̯̦̭̯̙̖̦̜̯̽̔̏.̔.;
6. ̸̬̖̖̼̖̏ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍: ̴̨̨̨̛̦̖̭̬̥̬̦̦̭̯̏̌̽ ̴̨̨̬̜̌̏̚ ̸̛̬̖, ̨̛̯̬̱̦̭̯̔
̨̨̛̛̪̬̦̹̖̦́̚, ̨̦̖̖̬̦̖̏ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̨̭̣̏, ̨̨̨̡̛̬̐̏, ̸̬̖̖̏̌́ ̨̛̦̖̬̯̦̭̯̽, ̛̦̬̱̹̖̦̖̌
̴̶̸̡̛̛̛̛̬̖̱̣̬̱̺̖̜̱̦̬̖̐̀;
7. ̨̨̭̪̭̼̍ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̛̦̜̌̔̌̚: ̬̖̹̖̯̌ ̨̨̥̖̯̥̔ ̨̪̬̍ ̛ ̨̨̡̛̹̍ ̛̛̣ ̛̪̬̥̖̦̖̯́
̸̨̡̛̛̛̣̖̭̖̪̬̖̥̼̐,̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̖̬̖̦̭̯̣̦̜̖̦̦̼̜̭̪̭̦̦̣̦̼̖̦̯̌̔̍̌̌̌̐̌̔̌́̚.̔.
17
ʿ̨
̛̥̦̖̦̀
̵̨̛̥̦̐
̸̵̨̯̖̖̭̯̖̦̦̼̏
̛
̵̬̱̖̙̦̼̌̍̚
̨̛̭̭̣̖̯̖̣̖̜̔̏̌,
̵̸̨̨̨̡̛̛̛̦̖̜̬̪̭̣̖̭̖̐ ̨̡̛̛̥̖̯̔ ̶̨̨̨̖̣̖̭̬̦̍̌̚ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̏ ̡̨̡̥̪̣̖̭̖ ̡̡̨̛̛̣̦Ͳ
̵̸̨̨̡̨̨̛̛̪̭̣̖̭̐̐ ̸̛̛̱̖̦́̚ ̖̯̖̜̔ ̭ ʪˉʿ, ̡̯̌ ̡̡̌ ̸̨̪̣̱̖̦̦̼̖ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̦̦̼̖̔̌
̶̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̣̯̖̦̯̭̭̯̦̖̬̯̖̣̦̭̣̱̭̪̬̯̏́̀̽́̽̐̏̐̏́́̚̚,̡̛̪̬̭̭̌̌,̸̛̬̖,̛̪̥̯̌́Ͳ
̵̯̖ ̴̶̡̛̱̦̜, ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̛̖̭̪̖̯̍̏̌̀ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̛̣̖̦̏̌̔́ ̛̣̖̥̖̦̯̬̦̼̥̾̌ ̡̨̛̹̣̦̼̥̽
̡̛̦̼̥̌̏̌(̸̛̯̖̦̖,̨̛̪̭̥̽,̸̭̖̯,̴̸̵̸̡̛̛̛̛̬̖̹̖̦̖̬̥̖̯̖̭̌̌̔̌̚)[9].
ʶ̨̬̥̖ ̸̵̭̯̦̼̌ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̸̵̛̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼ ̼̹̖̏ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̴̶̡̛̱̦̜ ̨̛̯̬̱̦̭̯̔
̸̨̛̱̖̦̍́ ̖̯̖̜̔ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̨̨̱̭̣̣̖̦̼̍̏ ̨̛̛̺̥̍ ̶̴̸̡̛̛̛̛̦̖̭̪̖̖̭̥ ̨̛̬̭̭̯̬̜̭̯̥̌̏̌
̨̨̨̥̜̐̏̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̨̛̛̯̬̙̺̥̌̌̀ ̶̡̨̨̛̛̛̭̬̦̔̔̌̀ ̡̨̡̨̨̬̏Ͳ̵̨̡̨̡̨̪̬̼̔̏ ̨̛̥̖̜̏̌̔̚Ͳ
̛̭̯̜̏.
ʶ̡̌ ̭̣̖̱̖̯̔ ̛̚ ̡̨̨̼̹̖̭̦̦̏̌̌̐̚, ̦̦̼̖̔̌ ̵̸̨̨̨̡̨̨̛̛̦̖̜̬̪̭̣̖̭̐̐ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́
̨̨̨̦̥̣̦̌̌̽̐ ̡̬̖̖̦̍̌ ̨̨̪̣̯̏́̀̚ ̸̨̛̱̯̦̯̽ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̨̨̪̦̯̖̣̦̜̌̏̌̽̚
̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽,̸̸̸̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̖̼̜̦̙̦̪̬̬̖̹̖̦̪̬̭̪̬̦̦̱̣̏̌̏̌̏̏̐̌̔̏̔̌̌̚̚̚
̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̡̨̨̨̛̛̪̖̖̭̜̪̥̺̔̌̐̐.
ʺ̴̶̨̡̛̛̛̔̌́ ̵̸̨̨̨̡̨̛̛̦̖̜̬̪̭̣̖̭̜̐ ̨̡̛̛̥̖̯̔ ʤ.ˀ. ʸ̛̱̬́, ̨̨̛̪̯̬̦̦̜̌̔̌̏̌ ̣̔́
̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̖̯̖̜̔ ̭ ̛̛̣̖̦̥́̏́ ̨̨̪̦̯̖̣̦̜̌̏̌̽̚ ̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌, ̪̬̖̭̯̣̖̦̦̔̌̏̌́ ̏
̨̛̛̛̪̬̣̙̖̦ζ4,̨̨̪̣̖̯̏́̚:
1)̸̶̵̵̸̵̨̨̡̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̼̖̣̯̭̦̦̼̖̬̯̖̬̖̭̯̖̦̦̜̖̦̭̭̯̦̼̭̹̪̭̖̭̏̔̽̏̌̏́́̏
̴̶̡̛̱̦̜;
2) ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̡̛̛̛̬̯̖̬ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏Ͳ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̦̦̜̏ ̶̨̡̛̖̦ ̨̨̛̭̭̯̦́́ ̵̛̼̭̹̏
̵̸̵̴̶̵̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̭̖̭̱̦̜̣̪̬̖̖̣̖̦̭̯̖̪̖̦̦̬̱̹̖̦̔́̔́̌́,̨̨̨̛̛̣̥̙̦̭̯̭̬̦̖̦̔́̏̌̏́̚
̵̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̬̖̱̣̯̯̪̯̬̦̼̭̭̣̖̦̜̦̯̙̖̬̖̖̦̪̬̖̭̭̖̬̬̖̦̦̜̽̌̏̏̔̏̌̔̐̐̍̌̏̚
̨̬̯̼̌̍ ̭ ̛̦̥, ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̭̬̦̖̦̌̏́ ̵̸̵̨̨̨̡̛̛̛̦̖̜̬̪̭̣̖̭̐ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̖̯̖̜̔ ̨̨̨̦̔̐
̵̵̸̵̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̬̭̯̦̬̦̼̣̬̦̬̦̼̣̦̖̭̬̱̪̪̏̌̌̔̔̍̌̔̐̚̚.
ʪ̣́ ̛̼̣̖̦̏́̏́ ̸̵̨̛̣̦̭̯̦̼ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̖̜̍ ̏ ̵̨̨̡̛̛̛̪̭̦̭̯̖̔̌̐ ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚
̶̛̭̪̖̣̦̼̖̌̽ ̨̡̛̛̥̖̯̔: ̸̨̛̣̦̭̯̦̼̖ ̨̨̡̛̛̪̬̭̦ (̨̨̡̛̪̬̭̦ ʧ. ʤ̡̜̖̦̌̚, MMPI, ̡̹̣̌̌
̨̨̛̯̬̖̙̦̭̯̏ ʪ̙. ˃̨̖̜̣̬̌, 16Ͳ̴̡̨̯̬̦̼̜̌ ̸̨̛̣̦̭̯̦̼̜ ̨̨̡̛̪̬̭̦ ˀ. ʶ̖̯̯̖̣̣̌, ʿʪʽ ʸ̸̡̨̛,
ʸʽʥʰ ̛ ̯. ̪.) ̛ ̨̡̛̪̬̖̯̦̼̖̏ ̨̥̖̯̼̔ (̯̖̭̯ ̴̶̨̨̛̬̱̭̯̬̦̦̜̌ ̨̨̛̯̣̖̬̦̯̦̭̯̌ ˀ̶̨̖̦̖̜̏̐̌̚,
̸̡̛̛̯̖̥̯̖̭̜̌ ̶̛̪̪̖̬̖̪̯̦̼̜̌̏ ̯̖̭̯ (˃ʤ˃, CAT), ̯̖̭̯ ˀ̵̨̬̹̌̌, ̯̖̭̯ ̶̵̨̖̯̼̏̏ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̦̜̔
ʸ̹̖̬̀̌,̸̨̛̬̭̱̦̦̼̖̯̖̭̯̼:«ʻ̸̨̡̛̬̭̱̜̖̣̖̌̏̌»̨̛̛̖̬̦̯̼̐̏̌̌,«ʪ̨̥—̨̖̬̖̔̏—̸̨̡̖̣̖̏»,
«ʻ̨̨̛̖̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̙̯̦̖̏̀̏»,«ˀ̨̡̛̛̭̱̦̭̖̥̽»̛̯.̔.)
ʿ̨̨̡̨̛̛̛̬̖̱̣̯̯̥̦̭̯̣̙̦̼̼̯̽̌̌̔̌̐̔̍̽̚:
— ̼̣̖̦̼̏́̏ ̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̵̸̡̨̛̛̪̭̖̭̜ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̵̛ ̵̛̥̖̦̥̼̌̚ ̣̔́ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́
18
̶̡̛̛̛̛̛̪̖̬̭̪̖̯̬̖̣̯̏̌̍̌;
— ̼̣̖̦̼̏́̏ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̵̨̭̬̦̦̼̖̌ ̵̸̡̛̛̛̪̭̖̭̖ ̴̶̡̛̛̱̦, ̸̨̯̼̍ «̨̖̜̭̯̯̌̔̏̏̌̽̚»
̡̨̨̥̪̖̦̭̯̬̦̼̖̌ ̵̛̥̖̦̥̼̌̚, ̸̨̯ ̡̬̜̦̖̌ ̨̙̦̏̌, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̨̐̔̌ ̦̬̱̹̖̦̦̌̌́
̴̶̡̨̨̨̛̛̛̱̦̦̖̪̣̖̙̯̭̭̯̦̣̖̦́̔̏̌̏̀;
— ̨̭̱̺̖̭̯̣̖̦̏̌ ̶̨̡̖̦̌ ̵̯̖ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̖̜̍ ̵̸̡̨̛̛̪̭̖̭̜ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽, ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔
̨̨̨̭̪̭̭̯̯̍̏̏̌̽ ̨̱̭̪̖̹̦̜ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̶̛̛̛̦̯̖̬̐̌ ̡̬̖̖̦̍̌ ̦̌ ̵̬̦̼̌̚ ̵̯̪̾̌̌ ̨̏̚Ͳ
̨̨̛̛̬̭̯̦̬̯̌̐̌̏́̚[17].
ʪ̴̴̶̶̵̸̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̬̖̦̖̬̙̪̭̖̭̬̯̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̜̌́̌̔̐̌̏́̌̽̚̚
̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌(̨̨̨̛̱̥̭̯̖̦̦̜̯̭̯̣̭̯̏̌)
ˁ̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̖̱̖̯̭̯̬̙̦̖̦̯̯̙̖̭̯̪̬̙̖̦̯̖̣̦̜̔̏̌̽́̽̌́̔̏̐̌̽,̸̨̨̨̨̛̬̖̖̜̭̖̦̦̏̍
̵̸̴̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̭̖̭̜̭̖̬̼̪̖̬̼̖̼̙̦̬̖̖̦̭̯̖̣̦̼̥̦̬̱̹̖̦̥̏̏̐̔̍̌̔̏̐̌̽̌́̚.˃̙̖̣̼̖́
̛̦̬̱̹̖̦̌́ ̨̛̯̖̣̦̜̔̏̐̌̽ ̴̭̖̬̼, ̸̬̖̖̼̖̏ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌ ̨̥̱̯̐ ̡̨̛̥̭̬̯̌̏̌̽ ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̼̖̌̽
̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̡̬̖̖̦̍̌. ʻ̡̛̖̬̖̔ ̸̛̭̣̱̌ ̨̡̛̛̛̛̪̖̬̦̭̯̐̔̌̐ ̨̱̥̭̯̖̦̦̜̏ ̨̨̛̯̭̯̣̭̯̌ ̱ ̖̯̖̜̔ ̭
̨̯̙̖̣̜́ ̨̛̯̖̣̦̜̔̏̐̌̽ ̨̨̛̪̯̣̖̜̌̐. ˇ̡̨̛̯̬̥̌̌, ̛̛̯̬̱̦̺̥̌̔́̀̚ ̸̛̛̬̬̦̖̦̖̌̐̌̚ ̡̛̖̬̙̌̔̚
̵̸̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̭̖̭̬̯̱̥̭̯̖̦̦̜̯̭̯̣̭̯̪̬̐̌̏́̏̌̚ʪˉʿ̣̯̭́̏́̀́:
ƒ ̛̯̖̣̦̼̖̔̏̐̌̽,̸̬̖̖̼̖̏,̵̨̛̛̛̬̯̖̣̦̼̖̭̣̱̼̖̦̬̱̹̖̦̽̏̌́̚;
ƒ ̶̸̡̨̛̛̛̼̬̙̖̦̦̼̜̖̬̖̬̭̯̖̦̖̭̜̭̦̬̥̏̌̍̌̔;
ƒ ̨̱̬̖̦̏̽ ̵̛̥̼̭̣̯̖̣̦̼̽ ̶̨̛̪̖̬̜̌ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̸̨̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̐ ̡̨̦̥̭̯̌̏̌̚ ̭
̨̡̛̻̖̯̥̍̌ ̛ ̛̛̣̖̦̥́̏́ ̨̡̬̱̙̺̖̜̌̀ ̨̛̛̖̜̭̯̯̖̣̦̭̯̔̏̽, ̸̨̯ ̣̖̯̭́̏́́
̸̨̛̛̪̬̦̜ ̛̯̬̱̦̖̦̌̔́̚ ̏ ̴̨̨̛̛̛̬̥̬̦̏̌ ̵̨̨̺̖̦̦̼̍̍ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̛̥̼̹̣̖̦́, ̛
̨̪̬̖̖̣̖̯̔́ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽ ̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ̛̦̣̖̦̌̍̀̔́ ̌̚ ̡̨̬̖̖̦̥̍ ̭ ̶̖̣̽̀
̵̡̛̛̛̛̛̛̛̼̣̖̦̦̥̬̯̏́̏́̔̌̌̏́̚;
ƒ ̵̨̨̨̛̭̣̭̯̣̖̼̪̱̙̖̦̜̌̍̽̏̏̍̔;
ƒ ̸̨̡̛̪̖̖̭̔̌̐̐̌́
̨̪̱̺̖̦̦̭̯̌̽̚
̛̭̣̖̭̯̖̏̔̏
̨̨̛̛̛̦̬̬̦̐̏̌́
̨̛̛̬̯̖̣̥̔́
̴̡̨̨̡̡̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̖̖̯̱̬̖̖̦̌̽̐̔̌̍̌,̶̸̨̨̨̨̨̛̛̛̭̣̦̦̖̣̪̣̱̭̖̥̌̽̐̍̌̐́̽;
ƒ ̏ ̬̖́̔ ̸̭̣̱̖̌̏ ̛̦̖̹̦̜̏ ̛̏̔ ̶̛̪̖̦̯̌̌ ̨̭̖̯̔̌̚ ̸̨̨̛̥̦̖̍̌̏ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖̏̌
̨̨̨̨̛̪̭̖̱̥̭̯̖̦̦̜̯̭̯̣̭̯̏̔̏̌.
ʽ̶̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̭̦̦̼̖̦̪̬̣̖̦̬̬̖̦̦̜̬̯̼̪̬̏̌̌̏́̌̍ʪˉʿ
ʽ̨̨̭̦̦̜̏ ̶̖̣̽̀ ̶̡̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦̜ ̨̬̯̼̌̍ ̛̪̬ ʪˉʿ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̡̛̦̖̌̌̚ ̖̯̥̔́
̶̡̨̛̛̥̖̦̭̜̔, ̵̸̨̨̡̨̛̛̪̭̣̖̭̜̐, ̸̨̡̨̛̪̖̖̭̜̔̌̐̐, ̸̨̨̡̨̛̣̪̖̖̭̜̐̔ ̛ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̨̨̛̪̥̺,
̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̍ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̨̪̣̦̜ ̛ ̬̦̦̖̜̌ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̶̛̛̪̯̌̔̌̌, ̨̨̺̖̍̐ ̛
̴̨̨̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̦̌̽̐ ̸̨̛̱̖̦̍́. ʽ̸̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̡ ̛̛̙̦̚,
19
̨̺̖̭̯̱̍̏, ̭̖̥̖̽, ̸̨̛̱̖̦̍̀ ̛ ̯̬̱̱̔. ˑ̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̏̽ ̸̨̣̖̖̦̍Ͳ̸̵̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐ ̨̛̛̥̖̬̪̬̯̜́
̨̪̬̖̖̣̖̯̭̔́́
̨̨̭̖̬̖̥̖̦̦̭̯̏̏̽̀,
̨̨̛̥̭̦̦̭̯̏̌̏́̌̽̀̚̚,
̨̦̖̪̬̖̬̼̦̭̯̏̽̀,
̨̪̬̖̖̥̭̯̖̦̦̭̯̏̽̀ ̏ ̨̬̯̖̌̍ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̖̦̖̏̽̏̚. ʶ̶̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ̸̨̡̛̪̖̖̭̔̌̐̐̌́ ̨̬̯̌̍̌
̨̣̙̦̔̌ ̨̛̦̭̯̽ ̡̨̡̥̪̣̖̭̦̼̜ ̵̡̬̯̖̬̌̌. ʦ̨̙̦̖̌ ̨̛̱̭̣̖̏ ̡̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐ ̨̛̖̜̭̯̏̔̏́̚ —
̨̨̨̭̣̭̦̦̭̯̐̌̏̌̽ ̛̖̜̭̯̜̔̏ ̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̌̏ ̸̨̨̛̬̣̦̌̐̚ ̴̨̛̪̬̣́: ̨̨̦̖̬̣̏̐̌, ̵̨̨̨̛̪̭̦̖̬̣̏̐̌,
̸̬̏̌̌ ʸˇʶ, ̨̨̣̪̖̐̔̌, ̴̡̨̨̖̖̯̣̔̐̌, ̵̨̨̛̪̭̣̐̌, ̨̛̭̪̯̯̖̣̏̌́. ʻ̵̨̨̛̖̥̍̔̌ ̵̛ ̨̺̍̌́ ̶̨̛̛̪́̚
̨̨̛̛̛̪̬̭̣̖̦̍̔̏̌,̸̛̛̣̖̖̦,̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̸̶̨̡̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̪̖̖̭̜̣̪̖̖̭̜̬̬̖̔̌̐̐̐̔[12].
ʶ̨̡̥̪̣̖̭̦̼̜ ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̶̡̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ̸̨̡̨̛̪̖̖̭̜̔̌̐̐ ̨̬̯̼̌̍ ̛̪̬̖̱̭̥̯̬̖̯̔̌̏̌
̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ̸̱̖̯ ̨̛̛̛̥̣̦̏̌̏́́̚ ̵̛̯̖̣̦̼̔̏̐̌̽, ̸̵̬̖̖̼̏ ̛ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̏
̡̛̛̦̥̖̔̌ ̨̨̨̪̬̣̙̺̖̭̔̌̀̐́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̡̬̖̖̦̍̌. ʦ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ ̨̨̯̾̐ ̵̨̨̛̦̖̥̍̔̌ ̨̭̥̖̭̯̦̏̌́
̶̛̛̭̯̥̱̣́́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̵̭̖̏ ̨̨̭̯̬̦ ̵̡̛̛̛̪̭, ̸̛̬̖ ̛ ̨̨̡̛̛̥̯̬, ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̔̔ ̛
̶̵̡̨̡̛̛̛̬̬̖̦̬̱̹̖̦̜́̌.
ʶ̵̸̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̜̦̖̦̖̥̬̦̦̖̖̦̣̦̯̖̦̖̯̖̭̪̭̣̖̯̖̣̦̖̜̭̯̌̍̔̌̌̌̐̔̏̌̽̐̏̔̏́̚,
̨̨̛̪̬̺̖̭̌̀̐́ ̦̌ ̵̨̭̬̦̦̼̖̌ ̴̶̡̛̛̱̦. ˀ̦̦̖̖̌ ̛̼̣̖̦̖̏́̏ ̨̨̛̛̪̯̣̌̐ ̵̸̡̨̨̛̛̪̭̖̭̐ ̛
̸̶̸̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̖̬̯̭̖̬̖̥̖̦̦̖̬̬̖̦̦̖̖̜̭̯̖̥̣̖̦̖̭̥̬̦̦̖̥̏̐̌̏́̏̏̏̔̏̏̌̔̌̚̚
̨̬̭̯̖̏̌̚ ̨̨̪̣̯̏́̀̚ ̛̱̥̖̦̹̯̽̽, ̌ ̏ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̸̵̭̣̱̌́ ̛ ̸̡̛̛̭̣̯̀̽ ̵̸̨̛̪̭̬̖̖̼̖̏
̶̸̨̨̛̛̦̬̱̹̖̦̱̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̭̯̬̹̖̥̬̭̯̖̌́̔̍̌̽̌̌̏̌̏̌̚.ʻ̵̨̨̨̛̖̥̭̯̬̦̦̖̜̍̔̽̌
̶̡̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ̸̨̨̡̨̨̛̛̣̪̖̖̭̜̬̯̼̪̬̐̔̌̍ʪˉʿ̡̨̨̨̡̨̨̨̛̼̯̖̖̯̭̖̦̦̭̯̖̜̖̯̭̥̏̌̍̔̐̐̌̚̚—
̨̖̐ ̸̨̛̛̪̣̭̯̦̭̯̌ ̨̛̱̦̖̬̭̣̦̜̏̌̽ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̡ ̡̨̨̛̛̥̪̖̦̭̬̦̏̌̀ ̵̦̬̱̹̖̦̦̼̌ ̴̶̡̛̱̦̜, ̌
̡̯̙̖̌ ̛̚ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̛̛̪̯̥̣̦̼̥̌̽ ̨̡̛̭̬̥̌ ̨̛̭̬̖̦̏̌́̚ ̸̨̬̖̖̜̏ ̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̜̌̽
̛̭̭̯̖̥̼ ̣̯̭́̏́̀́ ̪̖̬̼̖̏ ̛̯̬ ̨̐̔̌ ̛̛̙̦̚ ̡̬̖̖̦̍̌. ʶ̶̨̡̨̛̬̬̖̦̦̌́ ̨̬̯̌̍̌ ̨̛̭̯̬̯̭́ ̦̖ ̭
̸̨̨̱̖̯̥̬̭̯̏̌̌̚,̸̨̨̨̭̱̖̯̥̯̌̐,̵̸̵̡̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̦̥̯̪̖̪̭̬̖̖̬̯̦̯̭̬̖̖̦̌̌̾̌̏̐̌̏́̌̔́̍̚
[7].
ʶ̶̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ̸̨̡̛̪̖̖̭̔̌̐̐̌́ ̨̬̯̌̍̌ ̨̛̬̦̱̖̯̭̐̌́̚ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̖̱̺̖̜̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽.
ʻ̵̸̸̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̹̖̦̪̭̖̭̬̖̖̬̯̪̬̌́̐̏̐̌̏́̚ʪˉʿ̸̨̨̨̛̛̦̯̖̣̦̜̭̯̖̪̖̦̱̭̣̣̖̦̼̏̌̽̍̏̚
̨̛̯̭̱̯̭̯̖̥̏ ̛̛̣ ̴̶̨̛̛̖̯̥̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̖̯̖̜̔. ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̪̬ ̶̡̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ
̸̵̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐ ̵̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́ ̛̛̭̯̥̱̣̬̱̖̯̭́ ̛̖̱̺̜̏̔ ̣̔́ ̨̨̦̦̔̌̐ ̨̬̭̯̏̌̌̚ ̛̏̔
̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽:̸̡̨̨̥̣̖̦̖̭̥̬̭̯̖̏̌̔̏̌̚—̶̨̨̨̨̨̨̛̛̥̦̣̦̖̺̖̦̖̭̬̭̣̼̥̾̌̽̍̏̚;̬̦̦̖̥̏̌
̨̬̭̯̖̏̌̚—̨̪̬̖̥̖̯̦̖̯̖̣̦̭̯̔̌́̔́̽̽;̨̡̨̨̨̹̣̦̥̬̭̯̖̏̔̽̏̌̚—̨̨̛̬̖̯̖̣̦̭̯̐̏̌́̔́̽̽.
ʪ̣́ ̨̨̯̐ ̸̨̯̼̍ ̨̯̺̯̖̣̦̌̽ ̸̛̛̱̯̽̚ ̛ ̛̼̯̏́̏̽ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̛ ̸̵̬̖̖̼̏
̛̦̬̱̹̖̦̜̌, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̸̡̨̛̛̦̥̖̭̖̔̌ ̛̦̣̖̦̖̌̍̀̔ ̌̚ ̛̛̬̯̖̥̌̏̚ ̡̬̖̖̦̍̌ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖
̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ̛̬̖̥̖̦̏. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽ ̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐ ̛ ̶̡̨̡̛̛̬̬̖ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚
̨̪̼̹̖̯̭̏̌́. ʪ̣́ ̨̱̭̯̔̍̏̌ ̛̭̬̦̖̦̌̏́ ̸̨̨̛̪̖̬̦̏̐ ̨̨̛̭̣̖̦̍̔̏̌́ ̛ ̡̛̛̛̦̥̔̌ ̨̪̭̣̖
20
̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̬̖̪̬̣̙̖̦̏ζ5̵̨̨̡̛̪̬̖̭̯̣̖̦̭̖̥̭̣̖̦̬̖̖̦̔̌̏̌̌̍̔̏̌́̍̌[9].ˑ̨̨̨̨̯̭̖̦̦̍
̶̸̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̙̦̪̬̬̬̖̦̦̜̬̯̖̭̖̯̥̭̯̙̖̣̼̥̭̖̯̦̦̼̥̦̬̱̹̖̦̥̏̌̌̍̔̽́̌̌́.
ʿ̛̬ ʪˉʿ ̨̙̦̏̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̡̨̨̨̨̛̛̭̬̦̬̦̦̜̔̏̌ ̛̭̭̯̖̥̼ ̵̨̛̥̖̙̦̣̯̬̦̼̌̌̌̚ ̭̖̜̏́̚,
̨̨̪̬̌ ̦̌ ̭̖̏ ̨̛̦̣̯̬̼̌̌̌̚ ̭ ̨̯̖̣̦̼̥̍́̌̽̚ ̸̡̛̣̖̦̖̥̏̀ ̨̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽Ͳ̸̡̡̨̨̛̛̦̖̭̯̖̯̖̭̐
̨̛̦̣̯̬̌̌̌̌̚.ʮ̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̖̣̯̖̣̦̪̬̯̭̦̬̖̥̖̦̦̦̦̖̭̣̦̣̯̬̌̽̌̽́̔̏̌̽̌̌̌̏̚(̛̬̯̖̣̦̼̜̽̚
̡̛̛̯̯̣̦̼̜̌̽,̵̡̨̨̛̛̯̯̣̦̼̜̭̣̱̜̌̽̏).
ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̡̨̛̖̐̍ ̸̨̛̭̖̯̦̖̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̛̏̔̏ ̛ ̴̨̬̥ ̶̡̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ
̸̨̡̨̨̛̪̖̖̭̜̬̯̼̔̌̐̐̌̍(̵̛̛̛̦̱̣̦̼̔̏̔̌̽,̵̴̵̨̨̨̛̪̬̱̪̪̼̬̦̯̣̦̼̔̐̏̌̽).
˃̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̖̭̦̖̥̖̜̭̯̖̭̬̯̖̣̥̭̖̥̬̱̙̖̦̖̥̬̖̖̦̣̖̯̭̣̥̏̌̔̏̔́̏̍̌́̏́́̌̐̚̚
̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏ ̶̡̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ̸̨̡̨̛̪̖̖̭̜̔̌̐̐ ̨̬̯̼̌̍. ʦ ̛̭̣̱ ̨̨̨̬̥̦̜̐ ̨̛̬̣ ̛̭̖̥̽ ̏
̶̵̨̪̬̖̭̭̌ ̨̛̭̯̦̣̖̦̌̏́ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̡̬̖̖̦̍̌ ̵̨̨̛̦̖̥̍̔̌ ̡̯̌̌́ ̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̭̬̖̼̔ (̼̯̍̌,
̨̭̱̔̐̌,̨̛̛̭̪̯̦̏̌́),̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̬̥̣̼̥̭̥̣̦̼̥̬̥̭̯̥̱̣̬̯̯̬̯̖̌́̐̌̍̌̌̽̍̌̏̌̽̾̌̏̚̚,
̛̭̣̙̯̐̌̏̌̽ ̨̛̦̖̯̦̖̐̌̏ ̛̛̣̦̖̏́ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚ ̦̌ ̵̸̡̨̛̛̪̭̖̭̖ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̡̬̖̖̦̍̌. ˀ̨̛̛̯̖̣̔
—̸̸̡̨̡̨̨̛̛̛̛̙̦̖̜̹̖̱̭̯̦̪̖̖̭̜̬̯̼̏̌̌̔̌̐̐̌̍,̨̨̡̨̛̬̦̱̖̥̜̭̬̖̖̦̥̐̌̍̚,̨̨̨̛̭̖̦̦̖̭̣̍
̨̦ ̨̪ ̯̖̥ ̛̛̣ ̛̦̼̥ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̦̖ ̨̪̭̖̺̖̯̌ ̨̨̨̬̯̖̣̦̖̍̌̏̌̽̚ ̸̛̱̬̖̙̖̦̖̔. ʪ̣́ ̨̛̭̦̔̌́̚
̵̨̛̣̪̬̯̦̼̍̌̐́ ̨̛̱̭̣̜̏ ̨̛̛̭̪̯̦̏̌́ ̏ ̭̖̥̖̽ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̦̯̌̽̚ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̛̛̬̯̌̏́̚
̡̬̖̖̦̍̌,̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̥̙̦̭̯̪̖̬̭̪̖̯̼̬̯̐̏̏̌̏́̚̚.ˁ̨̛̛̣̖̱̖̯̭̣̯̪̬̣̦̼̜̬̖̙̥̔̍̀̔̌̽̌̏̽
̦̔́, ̨̨̛̬̦̯̐̌̏̌̽̚ ̶̖̣̖̦̪̬̣̖̦̦̼̖̌̌̏ ̶̡̨̡̨̛̬̬̖̦̦̼̖ ̛̦̯̌́́̚, ̴̨̨̛̭̬̥̬̯̏̌̽ ̡̖̯̦̱̌̔̏̌̀
̶̨̨̡̭̥̖̦̱̌ ̛ ̨̛̪̬̣̦̖̌̏̽ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̨̛̯̖̣̦̥̱̔̏̐̌̽ ̴̡̖̖̯̱̔, ̛̬̯̌̏̽̚ ̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔ ̏
̸̨̡̛̛̙̦̣̖̼̖̖̭̯̏̏̌̏̌̚.ʪ̸̨̨̡̨̡̡̨̛̛̣̯̯̬̖̱̖̯̭̯̦̖̣̖̦̖̬̖̖̦̪̭̖̦̖̦̱́̾̐̍́̌̏̏̀̍̌̏̏̔̏̀
̛̙̦̽̚ ̛̭̖̥̽, ̏ ̨̛̪̭̣̦̱̽̀ ̨̯̬̱̱̔̏̀ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽. ʦ̨̙̦̌, ̸̨̯̼̍ ̨̡̬̖̖̦̍ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽
̨̛̭̣̱̙̣̍̏̌ ̭̖̍́ (̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̖̣, ̨̖̣̭̔̏̌́, ̼̣̍ ̨̪̬̯̖̦́), ̨̦ ̛ ̛̥̖̣ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔
̨̨̛̦̦̭̯̍́̌̚, ̨̛̼̪̣̦̖̦̖̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̸̨̛̦̥̌̚ ̣̔́ ̵̨̡̛̬̱̙̺̌̀ (̡̦̬̼̯̌̽ ̦̌ ̨̭̯̣, ̱̬̯̍̌̽
̨̪̭̱̱̔). ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̱ ̨̦̖̐ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̛̦̯̖̬̖̭ ̡ ̯̬̱̱̔, ̸̨̱̭̯̏̏ ̨̛̬̭̯̌̔ ̨̯ ̨̛̭̦̦̌́̚
̨̨̛̪̣̖̦̭̯̚ ̨̨̭̖̏̐ ̯̬̱̔̌, ̨̱̖̬̖̦̦̭̯̏̽ ̏ ̵̨̛̭̏ ̵̛̭̣̌. ˋ̨̭̯̌ ̨̛̛̬̯̖̣̔, ̙̖̣̌́ ̛̛̯̍̌̏̽̚
̡̨̨̬̖̖̦̯̯̬̱̦̭̯̖̜̍̌̔,̨̨̨̨̡̨̪̭̯̦̦̪̖̯̖́̌̀̐,̨̨̨̖̬̖̯̯̭̖̍̐̌̀̏̐,̸̸̨̨̨̨̛̯̥̙̖̯̬̯̐̽,̦̖
̯̔̌̀ ̸̨̛̦̖̐ ̖̣̯̔̌̽ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽. ˃̡̨̖̌ ̨̛̛̭̪̯̦̖̏̌ ̨̪ ̛̯̪̱ ̨̡̛̛̪̖̬̪̖̐ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡
̨̨̡̨̨̛̛̛̛̪̭̭̦̭̯̯̱̯̖̯̖̣̦̭̯̌̏̌̔́̽̚[7].
ʪ̨̨̬̖̍, ̨̛̯̖̬̪̖̣̖̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̵̡̛̛̣̍̚ ̨̨̣̙̦̔ ̸̨̭̖̯̯̭̌̽́ ̭ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̜̔
̨̨̯̬̖̯̖̣̦̭̯̍̏̌̽̽̀ ̡ ̡̬̖̖̦̱̍. ʻ̨̱̙̦ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̛̬̯̌̏̏̌̽̚ ̱ ̡̬̖̖̦̍̌ ̨̛̪̬̣̦̖̌̏̽
̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̨̛̭̥̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̥̏́̚. ʰ ̛̦ ̏ ̡̨̖̥ ̸̭̣̱̖̌ ̨̛̛̬̯̖̣̔ ̦̖ ̨̣̙̦̼̔ ̛̭̯̼̯̭̔̽́
̨̨̨̣̦̍̽̐ ̡̬̖̖̦̍̌. ˃̨̐̔̌ ̛ ̨̦ ̭̥̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̛̭̯̼̯̭̔̽́ ̨̭̖̜̏ ̨̛̣̖̦̍̚, ̵̨̛̱̯̔̽ ̏ ̭̖̍́,
̸̶̨̨̡̨̡̛̛̛̬̦̯̭̣̦̼̖̦̯̯̼̐̌̏̌̽̌̽̌.
21
ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌
1. ʤ̵̨̛̬̪̏̌ ʫ. ˇ. ʶ̶̨̡̨̛̬̬̖̦̦̌́ ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̛̖̯̥̔̽ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌. — ʺ.:
ʿ̨̛̬̭̖̺̖̦̖̏,1989.–77̭.
2. ʥ̣̦̌̔̌́ ʸ. ʽ. ʪ̡̖̯̭̌́ ̨̨̛̦̖̬̣̏̐́ : ̸̱̖̍. ʿ̨̨̛̭̖̍ / ʸ. ʽ. ʥ̣̦̌̔̌́. – ʺ.: ʺʫʪ̪̬̖̭̭Ͳ
̴̨̛̦̬̥.2010.–608̭.:̛̣.
3. ʥ̣̦̌̔̌́ ʸ. ʽ., ʮ̱̬̍̌ ʸ.˃., ˃̨̛̛̥̦̦̌ ʽ. ʦ. ʪ̡̛̖̯̭̜ ̶̖̬̖̬̣̦̼̜̍̌̽ ̸̛̪̬̣̌̌. — ʶ̛̖̏:
ʯ̨̨̬̖̔̏̽,1988.–327̭.
4. ʰ̨̨̛̪̪̣̯̏̌ ʺ. ʦ, ʥ̡̨̖̦̌̍̏̌ ˀ. ʪ. , ʺ̡̨̭̯̌̀̏̌ ʫ. ʺ. ʦ̨̛̛̭̪̯̦̖̌ ̖̯̖̜̔ ̭
̶̸̨̛̛̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̭̖̥̖̍̌̽̌̌̽.—ʺ.,1993.
5. ʰ̨̨̛̪̪̣̯̏̌ ʺ. ʦ. ʽ̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̨̨̱̥̭̯̖̦̦̏̐ ̛ ̸̨̨̬̖̖̏̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̸̵̛̱̺̭̌́ ̭
̶̸̨̛̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̍̌̽̌̌—ʺ.,1989.
6. ʶ̡̛̣̙̦̌̀ˑ.ˁ.ʿ̵̸̵̶̵̸̵̡̡̛̛̛̛̛̛̛̭̖̭̖̦̬̱̹̖̦̪̬̖̯̭̖̬̖̬̣̦̼̪̬̣̌́̔̍̌̽̌̌̌/ʦ̛̺̌
̡̹.ʧ̨̨̨̛̣̦̖̏̔̚Ͳ̨̏,1987.–272̭.
7. ʶ̨̡̨̬̯̏̌ʤ.ʦ.ˁ̶̶̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̦̖̬̯̖̭̪̯̦̖̹̣̦̭̖̬̖̬̣̦̼̥̌̽̌̏̏̌̔̽̏̍̌̽̚
̸̨̛̪̬̣̥̌̌.–ʺ.:˃ˉˁ̴̖̬̌,2007.–144̭.
8. ʸ̸̡̨̖̖̦̏ ʰ. ˓. ʿ̵̨̨̨̛̛̯̪̭̣̌̐́: ˃̨̛̖̬́ ̛ ̡̡̛̪̬̯̌̌. – ʺ.: ʰ̡̛̯̖̣̭̜̔̌̽̚ ̶̖̦̯̬
«ʤ̡̛̖̥̌̔́»,2000.–232̭.
9. ʸ̸̡̨̖̖̦̏ ʰ. ˓., ʶ̛̭̖̣̖̏̌ ʻ. ʤ. ʿ̵̸̨̨̡̨̛̛̭̣̖̭̖̐ ̸̛̛̱̖̦̖̚ ̖̯̖̜̔ ̭ ̛̛̦̬̱̹̖̦̥̌́
̛̛̬̯̌̏́̚.–ʺ.:ʰ̨̯̖̣̭̯̔̌̽̏̚«ʶ̨̛̦̣̐̀̍»,2008.–160̭.
10. ʸ̸̡̨̖̖̦̏ ʰ. ˓., ʿ̵̨̡̨̛̬̔̽ ʽ. ʧ., ʧ̨̱̭̖̜̦̏̌ ʤ. ʤ. ʪ̡̛̖̯̭̜ ̶̖̬̖̬̣̦̼̜̍̌̽ ̸̛̪̬̣̌̌:
ʶ̶̨̡̨̨̛̬̬̖̦̦Ͳ̨̨̡̨̡̛̛̛̬̺̬̯̭̹̣̦̥̌̏̏̌̀̌́̌̍̌̔̽̌̚.–ʺ.:ʶ̨̛̦̯̣̐̀̍,2008.–176̭.
11. ʸ̛̛̣̦̽ ʫ.˃. ʽ̨̭̼̜̍ ̨̡̬̖̖̦̍. ʯ̦̜̯̖̌ ̛ ̱̥̖̜̯̖. ʿ̨̨̛̭̖̍ ̣̔́ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔, ̵̛̛̥̖̺̀
̶̸̨̛̖̯̖̜̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̔̍̌̽̌̌.ʺ̨̡̭̏̌,2007.–150̭.:̛̣.
12. ʺ̡̨̭̯̌̀̏̌ ʫ. ʺ. ʪ̛̖̯ ̭ ̶̖̬̖̬̣̦̼̥̍̌̽ ̸̨̛̪̬̣̥̌̌. ˁ̶̛̪̖̣̦̌̽̌́ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐́ /
̨̪̔.̬̖̔.ʦ.ʰ.ʸ̨̡̨̨̱̭̍̏̐.–ʺ.,2003.
13. ʻ̛̦̭̾ˀ.ˇ̛̛̦̦.ˀ̶̸̨̡̨̛̖̖̦̭̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̍̍̌̽̌̌.ʿ̨̨̥̺̽,̵̨̱̔,̛̛̬̯̖̌̏̚.ʶ̛̦̐̌
̨̛̣̬̯̖̣̖̜̔́̔.–ʰ̔̚Ͳ̨̏˃̴̛̖̬̖̦̏,2009.–336̭.
14. ˁ̨̖̥̖̦̏̌ ʶ. ʤ. ʦ̨̨̨̛̭̭̯̦̯̖̣̦̖̌̏̽ ̸̛̣̖̖̦̖ ̖̯̖̜̔ ̭ ̛̪̖̬̦̯̣̦̼̥̌̌̽ ̨̛̪̬̙̖̦̖̥̌
̶̸̨̡̨̛̛̛̛̦̖̬̦̜̭̭̯̖̥̼̖̯̭̥̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̏̔̍̌̽̌̌.–ʺ.,2007.
15. ˁ̨̖̥̖̦̏̌ʶ.ʤ.,ʺ̵̨̥̱̌̔̏ʻ.ʺ.ʺ̶̶̶̶̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̬̖̣̯̭̣̦̪̯̔̌́̌̍̌́̌̽̌́̌̔̌̌́
̵̶̸̨̡̨̛̛̣̦̼̖̯̭̥̖̬̖̬̣̦̼̥̪̬̣̥̍̽̔̍̌̽̌̌.—˃̡̹̖̦̯̌,1979.
22
16. ˌ̶̛̛̪̼̦̌ ʸ. ʺ., ʺ̸̡̥̜̱̌̌ ʰ. ʰ. ʪ̡̛̖̯̭̜ ̶̖̬̖̬̣̦̼̜̍̌̽ ̸̛̪̬̣̌̌. ˈ̨̛̬̖̭̯̥̯̌́.
˄̸̵̵̸̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̦̖̪̭̖̣̭̯̱̖̦̯̼̭̹̭̬̖̦̪̖̖̭̍̍̔́̔̏̏̔̔̌̐̐,̵̸̵̨̨̡̛̛̛̛̪̭̣̖̭̐
̶̵̸̵̡̛̛̛̛̥̖̦̭̱̖̦̼̖̖̦̜̔̍̌̏̔̚./ˁʿ̍.,ʰ̔̚Ͳ̨̏«ʪ̡̡̛̛̯̔̌̌ʿ̣̭̀».–2003.520̭.
17. ˌ̶̛̛̪̼̦̌ ʸ. ʺ., ʺ̸̡̥̜̱̌̌ ʰ. ʰ. ʿ̵̨̨̛̛̭̣̐́ ̖̯̖̜̔ ̭ ̛̦̬̱̹̖̦̖̥̌ ̨̨̨̪̬̦Ͳ
̨̨̛̯̖̣̦̔̏̐̌̽̐ ̪̪̬̯̌̌̌̌: ˄̸̖̍. ʿ̨̨̛̭̖̍ ̣̔́ ̭̯̱̔. ʦ̼̭̹. ˄̸̖̍. ʯ̛̖̖̦̜̌̏̔. – ʺ.:
ʧ̛̱̥̦̯̌.ʰ̔̚.ˉ̖̦̯̬ʦʸʤʪʽˁ,2004.–368̭.:̛̣.–(ʶ̶̨̡̨̨̡̛̛̬̬̖̦̦̪̖̌́̔̌̐̐̌).
18. Bates, E., Thal, D., Trauner, D., Fenson, J., Aram, D., Eisele, J., et al. (1997). From first words to
grammarinchildrenwithfocalbraininjury.DevelopmentalNeuropsychology,13,275–343.
19. Beckung E, Hagberg G. Neuroimpairments, activity limitations, and participation restrictions in
childrenwithcerebralpalsy.DevMedChildNeurol.2002;44:309–316.
20. CansC.,McManusV.,CrowleyM., GuillemP.,PlattM. J., JohnsonA.,ArnaudC.onbehalfofthe
SCPE collaboratived group. Cerebral palsy of postͲneonatal origin: characteristics and risk
factors.PaediatrPerinatEpidemiol2004;18:214Ͳ220.
21. Catroppa,C.,&Anderson,V.(2007).Recoveryinmemoryfunction,anditsrelationshiptoacademic
success,at24monthsfollowingpediatricTBI.ChildNeuropsychology,13,240–261.
22. Fazzi, E., Bova, S. M., Uggetti, C., Signorini, S. G., Bianchi, P. E., Maraucci, I., et al. (2004).VisualͲ
perceptual impairment in children with periventricular leukomalacia. Brain & Development, 26,
506–512.
23. Fedrizzi, E., Inverno, M., Bruzzone, M. G., Botteon, G., Saletti, V., & Farinotti, M. (1996). MRI
features of cerebral lesions and cognitive functions in preterm spastic diplegic children. Pediatric
Neurology,15,207–212.
24. Freud S (1968). Infantile Cerebral Paralysis. University of Miami Press, Coral Gables, FL, USA
(Originalworkpublishedin1897).
25. Gathercole,S.E.(1998).Thedevelopmentofmemory.JournalofChildPsychologyandPsychiatry,
39,3–27.
26. Goto,M.,Ota,R.,Iai,M.,Sugita,K.,&Tanabe,Y.(1994).MRIchangesanddeficitsofhigherbrain
functionsinpretermdiplegia.ActaPaediatrica,83,506–511.
27. Guzzetta,A.,Fazzi,B.,Mercuri,E.,Bertuccelli,B.,Canapicchi,R.,vanHofͲvanDuin,J.,etal.(2001).
Visual function in children with hemiplegia in the first years of life. Developmental Medicine and
ChildNeurology,43,321–329.
28. Hidecker MJC, Paneth N, Rosenbaum PL, et al. Developing and validating the Communication
Function ClassiĮcation System (CFCS) for individuals with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol
2011;53:704–10.
29. Koeda, T., & Takeshita, K. (1992). Visuoperceptual impairment and cerebralͲlesions in spastic
diplegiawithpretermbirth.Brain&Development,14,239–244.
23
30. LittleWJ(1862). On theinŇuenceofabnormalparturition,difĮcultlabours, prematurebirth,and
asphyxia neonatorum, on the mental and physical condition of the child, especially in relation to
deformities.TransObstetSocLond3:293–344.
31. Luciana, M. (2003). Cognitive development in children born preterm: Implications for theories of
brainplasticityfollowingearlyinjury.DevelopmentandPsychopathology,15,1017–1047.
32. Mercuri, E., Spano, M., Bruccini, G., Frisone, M. F., Trombetta, J. C., Blandino, A., et al. (1996).
Visual outcome in children with congenital hemiplegia: Correlation with MRI findings.
Neuropediatrics,27,184–188.
33. Mirsky, A. F., Anthony, B. J., Duncan, C. C., Ahearn, M. B., & Kellam, S. G. (1991). Analysis of the
elementsofattention:Aneuropsychologicalapproach.NeuropsychologicalReview,2,109–145.
34. Palisano R., Rosenbaum P., Walter S. et al. Development and Reliability of a System to Classify
Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy // Developmental Medicine and Child
Neurology.—1997.—V.39.—P.214Ͳ223.
35. YokochiK,AibaK,KodamaM,FujimotoS(1991)Magneticresonanceimaginginathetoticcerebral
palsiedchildren.ActaPaediatrScand80:818–823.
24
ʿˀʰʸʽʮʫʻʰ˔
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ζ1.
ˁ̵̵̨̨̡̨̛̛̖̥̭̣̖̦̯̖̣̦̼̦̼̌̍̔̏̌́̔̏̐̌̽̌̏̏
˄̡̨̨̨̛̛̛̖̬̙̖̯̖̬̯̣̦̖̪̣̙̖̦̖̔̏̌̏̌̽:
̛̭̔́
̨̭̯́
ʿ̛̖̬̖̖̯̭̔̏̐̌́:
̡̨̡̣̭̖̏́
̡̨̛̭̭̯̼̣̥́
̨̨̨̨̭̪̬̜̦̯̬̭̯̌̽
̵̨̨̨̨̛̭̥̭̯̯̖̣̦̪̬̖̖̣̪̥̖̺̖̦̌́̽̏̔̌́
̸̨̨̨̨̛̛̭̥̭̯̯̖̣̦̦̦̯̖̣̦̼̖̬̭̭̯̦̌́̽̌̌̽̌́́̚
ʦ̡̖̱̺̬̱̔̌́̌:
̪̬̌̏̌́
̣̖̏̌́
ˀ̴̶̨̡̛̛̛̛̛̛̯̖̥̦̪̱̣̯̦̜̱̦̌̏̌́̏̚:
̸̡̨̨̛̬̖̬̦̖̦̐̌̌̚
̸̸̸̨̨̛̛̭̯̦̬̦̖̦̌̐̌̌
̸̨̛̦̖̬̦̖̦̐̌̌
˄̸̶̵̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̪̬̙̖̦̦̜̬̱̬̖̪̬̖̭̭̭̥̭̣̱̙̦̌̌̏̐̌̌̍̏̌́:
̴̶̡̨̨̡̨̛̛̱̦̪̬̙̖̦̦̜̬̱̯̭̱̯̭̯̱̖̯́̌̏
̨̡̨̨̨̛̪̬̙̖̦̦̬̱̼̪̣̦̖̯̪̖̬̙̺̱̬̣̌̌́̌̏́̔̔̏̌̀̀̽
̸̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̙̖̦̦̬̱̪̬̦̥̖̯̱̭̯̖̼̪̣̦̖̦̪̬̭̯̼̯̖̣̦̼̌̌́̌̌̌̏̏̔̏̐̌̽ ̡̨̯̌̏
̸̵̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̬̙̖̦̦̬̱̪̬̦̥̖̯̱̭̯̖̼̪̣̦̖̦̭̣̙̦̼̌̌́̌̌̌̏̏
̵̡̨̛̯̖̣̦̼̯̔̏̐̌̽̌̏
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ζ2.
ˁ̵̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̖̥̭̣̖̦̬̯̦̼̭̥̭̣̱̙̦̌̍̔̏̌́̌̏́̌̏̏̌̍̏̌́̚
ʻ̸̡̨̛̛̛̛̼̣̦̜̖̦̼̌̏̐̐
̱̥̼̖̯̭̏̌́
̦̖̣̖̖̯̏̌̔;
̸̸̨̛̭̯̦̣̖̖̯̌̏̌̔;
̸̛̛̭̯̯̱̼̍̚
̨̨̪̣̦̭̯̣̖̖̯̽̀̏̌̔
̸̨̨̬̭̖̭̼̖̯̣̭̼̌̏̌̏.
ˁ̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̭̣̱̙̦̖̖̦̬̖̦̌̍̏̌̏̔̏̌̌̔̏̌̚
ˀ̛̖̦̖̌̔̏̌̚
̨̦̖̖̖̯̭̔̏̌́;
̸̨̖̖̯̭̭̖̜̔̏̌́̽Ͳ̨̨̨̯̪̥̺̽̀;
̨̖̖̯̭̭̥̔̏̌́̌,̶̡̨̨̛̛̛̛̬̥̖̭̯̖̦̪̱̌̐̏̌́̐̏̚
̨̡̨̛̛̹̦̱̬̱̏̍̏;
ʽ̛̖̦̖̔̏̌
̨̨̨̖̖̯̭̪̣̦̭̯̔̏̌́̽̀
ˁ̨̨̛̛̛̛̛̛̥̭̣̱̙̦̖̪̬̪̬̖̥̖̪̺̌̍̏̌
25
ʻ̖̖̭̯̭̥̌
̛̭̥̖̭̯̯̖̬̱̪̺̱̌̏̔̀(̵̣̖̍,̡̛̪̬̦́)
̡̡̛̛̭̥̪̖̯̬̱̙̌̽̚
̨̡̨̭̥̖̭̯̣̙̜̌
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̣̦̭̯̪̣̱̖̯̭̭̯̣̼̥̪̬̬̥̽̀̽́̏̍̌̚
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ζ3.
ˌ̡̡̨̣̦̼̌̌̌̏̏
ʿ̨̨̨̛̣̦̖̦̦̜̽̏̌̏̌̚;
̛̱̥̖̦̖̥̼̯̭̽́;
̵̨̨̨̨̯̣̭̌̍̌̏̌̚,̵̨̦̯̐́;
̶̨̨̛̛̼̯̬̦̖̪̣̯̖̦̖̥̏̌;
̨̨̨̨̨̛̛̭̪̣̦̖̺̖̭̯̖̦̦̯̱̣̖̯̽̏̌̍̏̐̌̌̚;
̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̦̖̖̙̼̱̱̦̥̌̔̏̌̔̔̍̏̔̌̚;
̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̭̦̦̜̱̦̦̜̱̯̬̍̏̏̌;
̸̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̱̥̖̦̖̪̣̯̭̼̥̣̖̯̬̖̭̥̪̣̯̥̽̏̌̽́̐̌̏̾̌̚̚;
̨̨̡̛̛̛̭̪̣̦̖̹̣̥̖̬̽̏̌̌̚;
̵̨̨̨̛̛̪̬̯̣̖̦̖̪̬̭̯̼̣̐̏̍̀̔;
̵̵̸̨̨̨̨̨̛̛̛̼̪̣̦̖̦̖̭̦̦̼̥̹̦̪̬̱̖̦̜̏̏̔̌;
̨̡̛̛̛̪̬̭̯̭̯̬̣̙̖̦̖̌́̌̐̌;
̴̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̣̦̖̯̖̣̖̦̥̱̥̖̦̖̭̖̣̯̭̬̦̼̜̼̽̏̌̔̌̽̏̏̚̚(̸̬̏̌̌,̵̨̪̙̬̦̼̌);
̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̥̭̯̯̖̣̦̖̪̣̦̖̺̖̭̯̖̦̦̼̥̯̬̦̭̪̬̯̥̦̦̖̪̬̣̪̖̹̖̌́̽̽̏̌̍̏̌̌̌̏̔̌̚̚;
̨̛̖̦̖̣̭̪̖̖̔̌̌̏̔̚;
̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̖̭̦̦̼̥̪̬̖̭̯̬̙̦̭̯̥̪̬̯̦̦̖̦̪̙̬̏̌̔̏̔́̏̏̏́̌̌̚;
̵̵̸̵̨̨̨̨̨̛̛̛̱̥̖̦̖̬̯̯̭̪̥̺̦̖̥̼̭̣̱̍̌̽́̌̽̀̏̍̔̌́̚;
̶̨̛̬̭̪̦̦̖̖̯̌̌̏̌̏̌̚;
̸̶̴̶̴̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̦̥̦̖̪̦̜̭̭̣̯̦̭̥̬̭̥̬̥̦̖̬̣̯̖̌̌̌̌̏̌̌̌̍̌̌̍̌̚;
̨̨̡̨̛̛̛̪̣̦̖̱̣̦̥̽̏̌̍̔̽̚;
̸̛̭̖̯̦̱̭̯̌̽̚;
̵̸̵̶̨̨̨̛̛̭̖̬̹̖̦̖̪̬̭̯̼̭̖̯̦̼̪̖̬̜̏̌;
̵̡̨̛̛̦̦̖̖̦̖̙̦̼̱̪̬̥̦̖̯̌̔̀̚;
̵̨̨̨̡̡̛̛̛̭̪̣̦̖̖̦̖̪̬̪̱̪̽̏̌̔̐̌̚;
̨̨̨̛̪̬̭̯̖̪̭̥̽,̸̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̖̦̪̭̦̖̥̖̦̬̖̭̌̌̌̌̔̌̚;
̸̶̸̵̨̨̨̛̛̛̯̖̦̖̭̣̦̦̥̼̭̣̌̽̌̏̚;
̨̨̛̛̱̥̖̦̖̪̬̣̦̭̯̯̌̏̽́̽,̵̨̛̛̛̭̖̯̯̔̽̔̽;
̸̡̨̛̛̪̬̖̥̣̖̬̭̯̪̦̦̖̦̌̏̌̌̀̚,̨̡̨̨̨̨̛̛̦̖̣̖̥̖̦̯̬̦̜̪̖̬̜̪̥̺̌̌̾̌̏̚.
ˁ̶̨̡̛̛̣̦̼̖̦̼̌̽̌̏
˄̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̭̯̦̣̖̦̖̪̖̬̙̦̖̯̦̹̖̦̜̭̬̱̙̺̥̌̏̔̔̌̌̀,̸̨̨̨̛̛̱̥̖̦̖̪̣̱̯̱̣̖̯̬̖̦̖̌̽̔̏̏
̵̨̨̨̛̛̯̯̯̦̹̖̦̜̾;
̸̨̨̛̛̛̛̱̥̖̦̖̪̬̣̦̬̖̬̯̦̥̖̦̌̏̽̌̐̏̌̽̌̌̌́̚;
̶̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̪̬̣̖̦̖̦̬̥̣̦̜̬̖̦̬̯̱̣́̏̌̽̌̌̔̍̀̍̏̽;
̸̨̨̨̡̛̛̛̛̣̖̦̖̭̦̦̼̥̬̖̖̼̥̦̼̥̏̌̔̏̏̌̏̌;
̸̨̨̛̛̱̥̖̦̖̦̦̯̬̬̌̌̽̌̐̏̚;
̴̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̖̬̥̱̣̥̖̙̣̭̯̽̏̌̌̏̏̚:«̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌»,«̨̛̭̪̭̌̍»̛̬̔.;
̸̨̨̛̛̱̥̖̦̖̪̣̱̯̭̖̯̽̏;
26
̨̨̨̨̨̛̪̣̦̖̭̯̣̜̽̏̌̏̚;
̸̸̨̛̛̛̛̛̛̛̱̥̖̦̖̦̦̯̭̯̬̖̱̼̯̬̖̥̪̬̪̬̣̹̖̦̌̌̽̏̍̽̏̏́̐̌̚;
̸̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̭̦̦̖̪̭̦̭̯̬̖̥̖̬̦̱̬̖̦̼̪̌̌̐́̏̏̚̚;
̵̨̨̨̨̛̭̦̦̖̥̬̣̦̼̦̬̥̌̌̽̚,̵̨̨̡̡̨̨̛̛̯̦̭̺̭̭̖̭̱̣̦̥̱̪̖̖̦́́̌̽̏̔̀;
̴̶̵̵̸̡̡̨̛̛̛̛̛̦̦̖̱̦̯̭̱̬̭̯̖̦̦̼̱̬̖̙̖̦̜̌̌̐̔̌̏̔̚,̶̡̡̛̛̛̥̣̌́,̶̨̛̣̦̍̽̌;
̸̨̨̛̛̛̛̱̥̖̦̖̪̬̣̭̯̬̣̖̥̭̯̖̜̐̌̽̌̏̽̔̌̐̚.
˃̨̡̛̬̱̼̖̦̼̔̏̌̏
ˁ̶̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̭̦̭̯̭̪̣̯̪̬̭̯̼̖̦̭̯̬̱̍̽̽̏̌̽̚;
̵̨̨̨̨̨̛̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̪̬̭̯̖̜̹̥̯̬̍̏;
̸̵̵̨̨̨̨̨̛̛̼̪̣̦̖̦̖̼̦̼̥̹̦̦̦̭̯̖̜̏̍̔̌̍́̌̚;
̨̨̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̪̖̬̖̦̭̯̱̭̯̣̭̯̍̽̽̌̽;
̡̡̨̨̛̛̛̛̪̬̦̯̖̱̦̜̬̱̭̯́̌̌̏̔̏̌̚;
̨̨̛̛̛̪̬̦̯̖̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯́̏̏;
̸̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̦̯̖̬̣̪̦̖̦̦́̔̐;
̡̨̪̱̦̯̱̣̦̭̯̌̽̽;
̶̨̨̨̨̛̛̛̱̥̖̦̖̱̭̯̦̣̯̯̦̹̖̦̪̬̖̭̭̖̬̯̼̌̌̏̏̌̽́̏̌̍.
ʽ̵̸̛̛̯̼̬̣̖̖̦̔̌̏́̚
˄̨̨̨̨̨̛̛̥̖̦̖̬̦̯̭̦̖̬̖̥̐̌̏̌̽̏̍̔̏́̚;
̵̨̡̨̨̛̛̛̱̭̯̦̣̖̦̖̬̱̙̖̭̯̦̹̖̦̜̌̏̔;
̸̵̵̵̡̡̡̛̛̛̱̭̯̖̣̱̦̼̦̯̬̱̙̌̏̍̌́́̌̚;
̸̸̛̱̣̖̖̦̖̖̥̏Ͳ̨̛̣̍(̵̨̛̍̍);
̨̨̡̛̛̛̛̪̭̖̺̖̦̖̣̯̖̥̱̖̖̍̍̏̚;
̵̵̨̨̡̡̛̛̛̛̛̪̦̥̦̖̭̯̱̪̦̼̪̬̖̖̣̥̱̼̭̱̭̭̯̌̏̔̔̌̏̌̚;
̶̨̨̨̭̪̭̦̭̯̯̦̖̯̍̽̌̏̌̽;
̛̱̥̖̦̖«̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚»̸̡̨̛̛̛̛̛̦̯̖̯̬̥̥̖̭̯̥̬̣̖̖̦̜̌̌̌̌̏̚.
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ζ4.
ˁ̵̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̖̥̦̖̜̬̪̭̣̖̭̭̣̖̦̬̖̖̦̌̐̐̍̔̏̌́̍̌
ʰ̨̨̨̛̛̭̭̣̖̦̖̬̯̖̣̦̔̏̌̽̐̚ ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̪̬̪̬̱̦̼̦̖̖̯̔̍̍̌̌̏̌̏̏̚̚(4̶̖̯̏̌);̨̨̨̪̬̪̔̍
̨̛̦̭̐̌̚;̶̨̨̖̯̜̏̏
̶̸̵̴̨̨̡̛̛̛̬̱̖̥̖̯̬̖̭̱̬̍̌̐̐̚;̵̡̨̛̱̦̦̖̦̯̱̬̦̼̌̏̌̚
̨̛̪̬̖̥̖̯̦̼̜̦̭̔̐̚:
̨̛̛̬̙̖̦̜̍̌̚;̸̵̡̨̛̛̛̱̦̦̖̪̖̬̖̖̬̦̱̯̼̬̙̖̦̜̌̏̌̍̌̚̚.
ʰ̵̨̨̨̨̛̭̭̣̖̦̖̭̣̱̔̏̌̏̐
̸̸̵̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̣̖̦̖̬̯̥̖̭̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̖̜̌̔̏̌̽̚.
̨̛̦̭̐̌̚:
ʰ̨̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌
̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̦̯̬̭̯̬̦̭̭̯̖̦̦̯̖̣̯̖̣̦̪̬̯̏̌̏̌̍̏̐̌̌̌̏
̨̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̌̏̐
̨̛̭̺̖̔́̐;̴̴̶̵̨̡̨̨̛̛̛̖̬̖̦̬̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̪̦̯̜̔̏̌̌̏́.
̨̛̛̭̪̬̯̏́́:
ʰ̨̨̨̛̭̭̣̖̦̖̬̖̥̖̦̦̔̏̌̏̐ ̸̨̡̛̦̼̦̖̭̯̖̜̭̱̯̌̏̌̌̚;̨̛̦̼̦̖̬̖̥̖̦̌̏̌̏̐̔̌̚;̛̦̼̦̖̌̏̌̚
̨̛̛̭̪̬̯̏́́:
̛̦̖̜̦̖̖̣̔̔.
ʰ̨̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌
̵̸̡̡̨̡̛̭̣̼̦̖̬̬̖̦̼̬̯̖̌̔̏̌̌̌̚̚;̶̨̨̛̛̬̭̦̖̖̬̏̌̍̍̌̌̚̚.
̡̨̡̨̨̡̛̛̦̭̯̬̱̯̦̪̬̭̭̏̐̌̌:
ʰ̨̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̙̖̦̜̔̏̌̔̏ ̵̡̨̨̨̛̛̛̦̣̣̖̥̖̦̯̬̦̼̥̪̦̖̦̯̙̖̦̜̌̌̾̌̏̔̏̚;̛̼̣̖̦̖̏́̏
̛̖̜̭̯̜̔̏:
̡̛̛̛̭̦̦̖̜̚(̨̪̬̼̍ʯ̨̌̚̚);̨̡̨̛̪̯Ͳ̸̡̡̛̛̦̖̭̯̖̯̖̭̌́
̶̨̛̛̛̛̬̦̙̖̦̜̐̌̌́̔̏̚(̨̡̨̛̪̬̼̦̪̬̭̭̪̼̍̌̌̚);̨̛̬̯̖̣̦̽̚Ͳ
̶̨̨̛̛̛̛̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̬̦̙̖̦̜̌̏̌́̐̌̌́̔̏̚(̨̪̬̍̌ˈ̖̔̌).
27
ʰ̨̛̛̭̭̣̖̦̖̪̥̯̔̏̌̌́:
ʰ̸̨̛̛̭̭̣̖̦̖̬̖̔̏̌.
ʰ̨̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌
̴̸̵̨̡̨̨̛̦̖̥̯̖̭̭̣̱̌̐̌:
ʰ̨̨̛̭̭̣̖̦̖̦̣̦̔̏̌̌̐́̔Ͳ
̵̴̨̖̜̭̯̖̦̦̼̬̥̔̏
̛̥̼̹̣̖̦́:
ʰ̨̨̛̭̭̣̖̦̖̖̬̣̦̔̏̌̏̍̌̽Ͳ
̸̵̴̨̡̨̛̛̣̖̭̬̥̐
̛̥̼̹̣̖̦́:
ʰ̴̸̵̨̡̛̛̛̭̭̣̖̦̖̬̖̭̔̏̌̐̌
̡̨̦̼̌̏̏:
̸̛̛̱̦̖̌̏̌̚10̨̛̭̣̪̬̏4Ͳ̡̨̛̛̬̯̦̥̪̬̖̻̣̖̦̌̔́̏.
̸̨̡̨̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̭̪̬̖̭̭̦̜̬̖̔̏̌̾̏;̨̛̛̦̦̖̪̬̖̥̖̯̌̏̌̔̏̚
̛̖̜̭̯̜̔̏;̴̨̛̭̭̯̣̖̦̖̬̌̏̌̚(̨̨̨̨̛̛̛̭̭̣̖̦̖̥̙̦̭̯̔̏̌̏̚
̴̸̸̡̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̥̦̬̦̭̣̬̼̖̭̯̬̥̥̯̖̭̍̏̌́̏̏̌̌̏̌̐̌̌̐̚
̡̨̨̛̛̦̭̯̬̱̬̦̏̌́);̨̡̨̨̡̡̛̛̭̭̯̣̖̦̖̬̭̭̪̭̙̖̯̦̜̬̯̦̖̌̏̌̌̌̀̌̚
(̸̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̱̬̦̬̯̖̭̯̭̦̜̬̖̔̏̌̏́̌̏́̌̏̌̏́̚̚);
̵̨̨̨̡̨̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̪̬̦̹̖̦̭̖̬̱̪̪̱̔̏̌́̏̐̏̏̚̚;
̌)̨̨̡̨̛̪̦̦̖̱̭̣̖̌̏̌̏̌̏̏̚̚;
̍)̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̪̦̦̖̪̱̭̣̖̌̏̌̏̌̏̏̚̚̚;̸̨̛̛̛̪̦̥̦̖̦̖̦̜̌̌̚
̨̭̣̏,̸̵̨̨̛̛̛̦̺̪̬̖̥̖̯̼̖̜̭̯̍̌̌̀̔̔̏́̚;
̨̨̛̛̛̪̦̥̦̖̪̬̖̣̙̖̦̜̌̔(̸̨̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̬̣̖̦̭̥̼̭̣̔̏̌̌́̌̚
̸̵̸̨̨̡̨̛̛̛̦̭̦̖̬̥̥̯̖̭̦̖̦̜̭̣̌̏̐̌̌̌̏̌̚).
ʰ̨̛̛̭̭̣̖̦̖̥̼̹̣̖̦̔̏̌́
̴̶̡̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̣̭̭̻̖̯̪̦̥̱̪̬̦̱̌̌́̍̏̔̌̚;̴̶̡̡̛̛̛̣̭̭̌̌́
̨̡̨̨̡̛̻̖̯̪̱̥̪̬̦̥̍̏̔̏̌̌̚.
̸̨̛̛̛̛̛̭̬̦̖̦̖̬̣̖̦̖̪̦̯̜̌̏̌́̚;̴̶̡̡̨̛̛̛̣̭̭̪̬̖̥̖̯̌̌́̔̏;
̸̡̨̛̛̭̣̖̦̖̪̬̖̥̖̯̀̔̏;̨̨̨̨̛̛̱̭̯̦̣̖̦̖̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̌̏̔̏̌̽
̨̛̭̼̯̜̍.
̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̖̪̬̥̜̣̦̏̔́;̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̖̪̬̥̜̣̦̭̣̖̏̔́̏̌
̨̦̪̬̌̌̏;̵̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̖̦̖̪̬̥̜̣̦̭̖̬̱̦̏̔́̏̏̚;̨̛̪̬̖̖̦̖̏̔
̸̡̨̨̨̛̛̛̣̦̬̖̦̦̜̔̌,̨̛̣̦̦̖̖̦̦̜̔̔̌;̸̨̨̡̛̛̭̖̦̖̦̖̯̖̔;
̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̭̦̖̣̦̭̯̼̣̥̦̼̣̦̜̏̌̏̌;̨̛̛̬̭̦̖̏̌
̸̵̴̨̡̛̛̛̖̥̖̯̬̖̭̱̬̐̐(̡̬̯̏̌̔̌,̨̡̛̯̬̖̱̣̦̐̽,̡̬̱̐).
ʻ̵̸̸̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̜̬̪̭̣̖̭̖̭̣̖̦̖̖̯̖̜̹̣̦̬̭̯̪̣̦̖̯̭̱̖̦̖̥̐̍̔̏̌̔̽̐̏̌̌̔́́̚̚
̸̛̯̖̦́,̛̪̭̥̽̌,̸̵̶̨̛̭̖̯̦̼̪̖̬̜̌,̸̛̬̖̹̖̦́̌̔̌̚
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ζ5
ʽ̵̵̸̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̺̭̖̥̪̭̣̖̭̭̣̖̦̬̖̖̦̍̌́̌̐̐̍̔̏̌́̍̌
ˇ.ʰ.ʽ.
ʦ̨̬̭̯̌̚.
ʶʽʻ˃ʤʶ˃(̸̨̬̖̖̜̏,̨̙̖̭̯̼̜̏,̸̡̛̛̛̥̥̖̭̜):
̡̨̡̦̯̯̦̖̭̯̱̪̖̯̏̌̏̌;̸̨̨̛̛̪̬̣̖̯̬̖̖̜̦̖̯̥́̏́̏̐̌̏̚;̴̡̨̡̨̦̯̯̬̥̣̦̼̜̌̌̽(̸̨̛̛̭̯̦̖̹̦̜̏);
̡̨̡̦̯̯̭̯̱̪̖̯̦̖̭̬̱̏̌̏̌̌̚,̨̨̛̭̣̹̥̯̬̱̥̍̽̔;̨̨̨̡̨̡̛̛̦̖̪̬̣̖̯̦̯̖̬̖̭̦̦̭̯̦̯̯̖́̏́̌̏̌̏̌̚;
̡̨̡̛̛̦̯̯̬̯̖̣̦̼̜̌̍̌̽̚;
̡̨̨̡̨̡̛̛̣̖̼̭̯̬̱̭̯̦̣̖̯̦̯̯̐̍̌̌̏̏̌̌,̨̨̨̛̪̬̣̖̯̦̖̥̦̯̖̬̖̭̦̦̭̯́̏́̏̌̏̌̽̚,̵̨̨̨̯̦
̸̨̛̪̦̖̯̭̔́́.
ˑ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̌̽Ͳ̴̨̣̖̭̖̬̏̏̌́̌:
1)̡̛̯̖̦̌̏/̛̪̭̭̖̦̌̏;̖̯̖̣̖̦̔́/̛̦̖̬̯̖̦;̨̬̼̜̍̔/̣̼̜̏́;
̨̨̨̛̬̯̖̯̭̱̣̭̯̖̥̌̍̌̔̏̽̏/̸̨̛̛̛̪̦̖̦̔́̚;
2)̡̨̨̛̦̖̖̯̦̖̪̖̖̦̖̌̔̏̌̏̔;̨̨̨̛̯̖̣̦̬̭̯̬̥̙̖̦̦̭̯̔̏̐̌̽̌́̌̽;̨̛̬̖̭̭̦̭̯̌̐̏̽;
̨̨̛̣̦̦̭̯̍̌̏̌̽̚;
̡̨̨̛̛̣̖̦̦̭̯̬̖̦̍̌́̌́;
̴̡̨̡̨̛̦̣̯̦̭̯̽;
̵̛̭̯̬̌.
ˁ̵̨̨̛̭̯̦̖̭̣̱́̌(̨̦̬̥̌,̵̨̨̯̱̱̭̯̐̽,̵̨̣̱̯̐̌).
ˁ̨̨̛̛̭̯̦̖̬̖̦́́̚(̨̦̬̥̌,̨̡̨̛̣̬̱̭̯̍̽̚,̨̨̡̨̣̦̬̭̯̔̌̽̽̚,̡̨̨̛̭̣̖̐̌̚,̴̨̨̨̛̛̯̬̬̯̖̣̦̌́̽̐̚
̦̖̬̏̌,̨̛̛̭̣̖̦̖̌̍̏̔,̨̭̣̖̪̯̌).
28
ʺ̨̨̡̛̯̬̌:
1)̡̖̱̺̬̱̏̔̌́̌(̪̬̌̏̌́,̣̖̏̌́);
2)̴̶̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̯̖̥̦̪̱̣̯̦̜̱̦̬̱̌̏̌́̏̚:
̵̨̛̯̭̱̯̭̯̱̖̯̯̦̖̏̏̌̌;
̸̡̨̨̛̬̖̬̦̖̦̐̌̌̚(̨̨̛̛̥̦̪̱̣̬̯̦̖̥̙̖̯̌̏̌̽,̵̨̛̦̖̭̯̯̦̖̽̏̌̌);
̸̨̛̬̦̖̦̐̌̌;
̸̨̨̡̨̨̡̛̦̖̭̯̯̦̥̖̣̥̯̬̔̌̌́̌́̌;̵̨̭̬̦̦̌̌́;
3)̨̨̨̡̛̭̣̭̦̦̭̯̖̜̭̯̜̬̱̐̌̏̌̽̔̏:̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏;
N;
4)̨̯̬̖̥̬.ʧ̡̛̛̪̖̬̦̖̼̚.ʻ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̹̖̦̖̬̦̙̖̦̜̌̔̌̔̏.
ʦ̛̛̦̥̦̖̌(̸̨̨̨̨̛̛̣̯̖̣̦̭̯̭̭̬̖̯̖̦̔̽̽̔́,̨̡̨̭̯̜̭̯̽,̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̖̀):
̵̸̨̡̨̨̨̨̨̛̬̖̖̦̪̣̭̭̬̖̯̖̯̭̍̔̏̌́,̨̨̡̛̛̛̭̯̬̱̥̱̖̬̙̖̯̦̥̦̖̦̻̖̯̖̔̔̏̌̏̌̌̍(̡̛̦̌́̚
̶̶̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̦̯̬̦̖̱̭̯̜̭̯̦̥̦̌́̏̽̏̌́);
̸̸̨̨̨̨̨̛̛̛̦̥̦̖̦̖̭̯̯̦̱̭̯̜̖̏̌̔̌̏,̵̨̨̨̪̖̬̦̭̯̦̖̏;
̨̨̛̼̭̯̬̭̯̺̖̯̭̍̌́,̸̡̨̨̛̛̛̯̬̖̱̖̯̪̖̬̖̣̖̦̦̬̱̜̖̯̖̣̦̭̯̍̀́̌̔̐̏̔̔́̽;
̵̸̨̨̡̛̛̛̪̣̖̪̖̬̖̣̖̦̖̦̥̦̀̏̌́;
̸̸̨̨̨̨̨̛̛̛̦̥̦̖̭̯̯̦̱̭̯̜̖̏̌̔̌̏.ʪ̸̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̣̯̖̣̦̭̯̭̭̬̖̯̖̦̪̖̬̖̣̖̦̦̥̦̽̽̔́̀́̏̌́
̨̨̛̱̣̖̯̬̯̖̣̦̔̏̏̽̌́.
ˀ̶̡̨̨̛̛̖̦̬̖̦̖̌́̌̔̍:
̡̖̯̦̌̔̏̌̌́(̨̨̛̬̱̖̯̭̬̖̦̌̔́̔̍̀,̨̙̖̯̖̔̐);
̡̦̖̖̯̦̌̔̏̌̌́(̨̨̛̛̦̬̖̦̖̦̖̬̖̬̱̖̯̌̔̍̌̐,̨̡̬̦̱̹̖̦̦̖̥̱̌̏̔).
ˀ̶̸̡̛̛̖̦̥̖̦̖̌́̌̌̌̚:
̡̖̯̦̌̔̏̌̌́(̸̨̨̨̛̛̛̛̛̭̪̬̣̖̯̪̖̖̦̖̭̯̖̯̭̯̭̥̖̦̖̥̌̏́̏̔̏̏̏̌̌̚);̡̖̯̦̌̔̏̌̌́(̨̛̙̖̯̭̍̌́);
̶̸̡̛̛̛̦̖̯̬̖̦̥̖̦̖̌̌̌̌̚;̶̡̛̛̦̖̯̦̬̖̐̌̏̌́̌́(̨̖̣̖̯̦̣̔̌̌̚).
ʽ̸̨̡̛̯̦̹̖̦̖̦̖̱̖̔̌:
̸̶̨̛̦̖̱̱̖̦̖̯̔̌̏̌(̸̵̨̨̛̛̛̥̖̖̯̦̖̪̬̣̦̭̯̭̖̜̭̯̜̌̌̌̏̽̽̏̔̏̚,̨̡̛̛̛̭̪̬̣̖̯̹̌̏́̍);
̶̸̨̨̡̛̯̭̱̯̭̯̱̖̯̖̦̦̖̱̏̌̔̌;
̶̶̸̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̖̯̦̥̦̣̦̬̖̦̦̖̱̱̣̭̭̯̖̦̦̱̹̱̐̌̏̌́̾̌̽̌́̌́̌̔̌̍̏̀̍.
ˀ̨̨̨̨̨̯̭̪̭̦̭̯̌̍̍̽:
̡̡̛̬̜̦̖̦̌̌́̚;̛̭̦̙̖̦̌;
̸̨̨̭̯̯̦̔̌̌́.
ˈ̡̨̛̬̯̖̬̖̯̖̣̦̭̯̌̌̔́̽:
̶̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̭̱̯̭̯̖̥̯̖̯̖̣̦̭̯̏̏̌̔́̽;
̴̨̨̨̬̯̖̯̬̥̣̦̌̍̌̌̽;
̸̨̨̛̖̯̖̣̦̭̯̦̖̱̭̯̜̔́̽̽̏̌́;
̸̨̨̛̖̯̖̣̦̭̯̱̭̯̜̔́̽̽̏̌́,̨̨̛̬̯̖̯̭̦̯̖̬̖̭̥̌̍̌.
ʽ̸̨̱̖̥̭̯̍̌̽,̨̨̨̨̛̛̛̭̪̣̦̖̪̥̺̽̏̌̚(̨̨̨̛̬̖̥̭̣̖̦̏̏́̍̔̏̌́):
̸̨̨̨̱̖̥̭̯̯̭̱̯̭̯̱̖̯̍̌̽̏.ʿ̨̨̨̛̥̺̦̖̭̪̣̱̖̯̽̽̚;
̸̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̦̖̯̪̖̬̖̦̭̪̦̦̭̪̭̖̜̭̯̦̦̣̦̼̖̦̌̌̌̐̍̌̔̏́̌̌̌̐̌̔̌́̚̚;
̸̨̨̡̛̱̖̥̭̯̦̍̌̽̌́̚.ʿ̸̨̨̨̨̨̨̛̥̺̭̪̣̱̖̯̦̖̭̯̯̦̽̽̔̌̚.ʿ̨̛̖̬̖̦̭̦̦̜̯̬̱̦̖̦̌̌̔̚̚;
̸̨̡̨̬̖̖̦̱̖̥̍̍̌.ʰ̨̨̨̨̨̨̭̪̣̱̖̯̪̥̺̬̭̣̽̽̏̐̚̚(̵̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̪̖̬̖̯̯̣̖̖̦̭̪̭̔̍̐̍̌̚
̨̡̨̨̡̨̛̛̼̪̣̦̖̦̦̜̣̖̖̼̭̥̱̏́̌̔̌̍̏̚).ʽ̸̨̨̨̨̨̨̭̱̺̖̭̯̣̖̯̪̖̬̖̦̭̪̣̱̖̦̦̭̪̭̏́̐̍̌
̸̨̨̛̛̛̖̜̭̯̦̦̣̦̖̦̖̔̏́̌̌̌̐̌̔̌̚(N).
˄̨̨̛̛̛̬̖̦̬̯̖̯̖̣̦̭̯̏̽̌̏́̔́̽̚:
1)̨̡̡̛̛̛̪̬̣̖̦̖̦̯̖̬̖̭̬̱̹̥́̏̌̐̌,̨̛̛̛̬̯̖̣̦̭̯̦̯̖̬̖̭̍̌̽̽̌̚.ˁ̨̡̨̨̨̨̛̛̯̜̭̯̬̦̯̖̬̖̭̽̐̏̐̌
(̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̣̦̣̦̥̖̯̭̦̜̬̱̹̜̣̪̖̬̖̯̯̦̜̬̱̜̔̽̌̌́̔̐̔̔̔̐̚):
̡̡̨̛̛̦̯̖̬̖̭̬̱̹̥̦̖̪̬̣̖̯̌̐̌́̏́(̡̡̡̛̛̛̭̬̱̹̥̦̦̖̖̜̭̯̱̖̯̐̌̌̔̏;̨̨̛̭̥̖̭̯̦̱̬̱̭̏̏̀̐
̸̨̡̛̬̭̣̼̥̦̖̣̖̯̭̏̏̀̌́̚,̨̨̨̨̛̛̭̥̭̯̯̖̣̦̜̬̼̦̖̬̦̱̖̯̌́̽̐̐̌̚);
̵̨̨̨̪̬̣̖̯̪̖̬̦̭̯̦̼̜́̏́̏,̸̨̨̡̡̡̛̛̛̦̖̖̦̭̯̜̜̦̯̖̬̖̭̬̱̹̥̽̐̌;
29
̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̪̬̣̖̯̭̯̜̜̬̯̖̣̦̼̜̦̯̖̬̖̭̬̱̹̥́̏́̍̌̽̐̌̚;
2)̡̨̨̡̛̛̖̯̦̭̯̱̪̯̬̖̣̖̦̬̱̹̖̌̔̏̌̽̍́̐:
̨̡̛̛̭̖̬̹̖̯̦̖̖̯̦̼̖̖̜̭̯̭̪̬̖̥̖̯̥̏̌̌̔̏̌̔̏́̔̌(̦̖̣̖̪̼̖,̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̯̱̖̥̼̖̣̜̬̼̣̔̐̐
̸̡̨̛̖̭̯̥̪̬̖̥̖̯̖̜̭̯̌̏̔̌̔̏́);
̡̨̡̨̛̛̛̬̱̹̭̪̣̱̖̯̖̯̦̐̽̌̔̏̌̚(̸̨̨̨̨̛̛̛̛̭̪̣̱̖̯̪̬̖̥̖̯̭̯̖̯̭̯̭̖̦̦̖̦̖̥̽̔̏̏̏̐̌̌̚̚);
3)̵̡̛̛̬̯̖̬̖̜̭̯̜̭̪̬̖̥̖̯̥̌̌̔̏̔̌Ͳ̡̛̛̬̱̹̥̐̌:
̶̴̸̶̡̛̛̛̛̛̛̦̖̭̪̖̖̭̖̥̦̪̱̣̌́(̨̨̡̨̨̛̛̛̭̭̖̥̪̬̖̥̖̯̥̖̜̭̯̱̖̯̦̏̔̌̔̏̔̌̏,̨̨̛̭̯̖̬̖̯̪̦Ͳ
̨̡̛̪̭̯̱̖̯̏̌,̨̯̦̖̯̬̯́̏,̨̭̭̖̯,̨̬̭̖̯̍̌);
̶̴̸̶̡̛̛̛̛̛̛̭̪̖̖̭̖̥̦̪̱̣̌́Ͳ̸̴̸̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̱̯̼̖̯̯̣̖̭̖̭̜̭̯̪̬̖̥̖̯̏̌̽̏̏̌̔̏̚;
̛̪̬̖̥̖̯̦̼̖̖̜̭̯̔̔̏́Ͳ̵̴̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̪̣̱̖̯̪̬̖̥̖̯̼̭̯̖̯̭̯̭̱̦̦̣̦̼̥̽̔̏̏̏̌̽̚
̸̛̦̦̖̦̖̥̌̌̚;
̶̨̛̪̬̖̭̭̱̣̦̼̖̖̜̭̯̌̽̔̏́;
̶̸̵̨̡̨̛̛̖̪̬̼̖̜̭̯̜̌̐̏̔̏;
̛̛̬̭̣̖̥̖̦̯̥̭̙̖̯̐̌̾̌̀̌;
̨̭̙̖̯̦̀Ͳ̨̛̬̣̖̬̏̌́̐̌.
ʯ̵̨̛̛̪̭̺̪̬̖̭̯̣̖̦̜̌̌̍̔̌̏:
̡̛̛̦̜̚,̸̨̛̬̦̖̦̐̌;̡̨̡̨̛̦̖̭̣̭̦̙̖̦̽;̨̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̬̭̯̱̏̏̏̌̚(N).
ʯ̸̶̛̛̛̦̦̖̭̯̖̜̯̖̣̣̌̌̌̌(̶̨̛̛̛̱̣̦̬̖̦̯̏̌̽̌́̌́̚).
ʯ̨̨̛̛̛̬̯̖̣̦̖̭̪̬̯̖̽̏́:
1)̶̨̛̛̭̪̬̯̖̖̯̏́̏̌:
̶̨̨̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̖̯̖̯̭̱̯̭̯̱̖̯̔̌̏̏̏;
̸̶̛̭̣̖̯̖̯̌̏̌;
̸̶̛̬̣̖̯̖̯̌̌̏̌̚(̨̨̼̖̣̖̯̪̭̣̱̏̔́̏);
̶̨̨̛̱̦̖̯̦̼̖̯̭̦̦̼̖̖̯̌̌̏̌̏̏̌̚̚(NͲ̏3̨̐̔̌);
2)̸̨̛̛̛̛̭̪̬̯̖̖̣̦̼̏́̏:
̸̨̨̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̖̣̦̖̯̭̱̯̭̯̱̖̯̔̌̏̏̏;
̸̨̨̨̨̛̛̛̭̯̦̭̯̪̬̖̥̖̯̼̪̖̣̦̖̔̏;
̴̴̶̸̨̛̛̛̛̖̬̖̦̬̱̖̯̪̬̖̥̖̯̼̪̖̣̦̖̔̔̏(̨̨̛̼̖̣̖̦̖̪̭̣̱̏̔̏);
̸̛̛̦̼̖̯̖̣̦̱̌̏̌̏̚(NͲ̏3̨̐̔̌);3)̴̨̨̛̛̭̪̬̯̖̬̥̼̏́:
̴̨̨̛̦̖̯̪̬̖̭̯̣̖̦̬̥̖̔̌̏́;
̴̨̨̨̨̨̛̭̯̦̭̯̪̬̖̥̖̯̼̪̬̥̖̔;
̸̸̴̨̡̨̛̛̛̬̣̖̯̖̥̖̯̬̖̭̖̬̥̼̌̌̐̚(̨̨̼̖̣̖̯̪̭̣̱̏̔́̏);
̦̼̖̯̌̏̌̚(̨̡̨̨̛̪̣̭̭̯̦̼̖̻̖̥̦̼̖̍)̸̴̨̡̨̛̛̖̥̖̯̬̖̭̖̬̥̼̐(MbͲ̏3̨̐̔̌).
ˁ̡̡̛̛̣̼̦̖̥̯̬̖̹̌̔̏̌̌(̵̨̯̬̖̭̭̯̦̌̏̌́Ͳ̨̯3̨̔4̣̖̯;̸̵̖̯̼̬̖Ͳ̨̭̭̯̦̌̏̌́Ͳ̨̯4̨̔5̣̖̯;
̨̛̹̖̭̯̭̭̯̦̌̏̌́Ͳ̨̯5̣̖̯):
̡̛̖̜̭̯̦̖̖̯̦̼̖̔̏́̌̔̏̌/̡̖̯̦̼̖̌̔̏̌;̨̨̨̛̛̭̪̭̼̼̪̣̦̖̦̦̍̏́̌̔̌́̚:
̨̛̛̖̜̭̯̖̭̣̜̔̏;
̨̨̛̪̖̬̖̬̬̦̯̍̏̌̌̏;
̶̨̖̣̖̦̪̬̣̖̦̦̼̖̪̬̼̌̌̏̍(NͲ̨̔5̣̖̯);
̛̛̛̪̬̥̖̬̦̖̏̌;
̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̖̭̯̦̖̭̖̦̖̽̚(̭6̨̨̣̖̯̯̖̣̦̍́̌̽̚).
ʦ̸̡̛̣̖̦̖̬̀̏́̔(̨̡̛̹̖̭̯̭̭̯̦̥̯̬̖̹̌̏̌́̌̌Ͳ̭5̣̖̯):
̡̛̖̜̭̯̦̖̖̯̦̼̖̔̏́̌̔̏̌/̡̖̯̦̼̖̌̔̏̌;̨̨̨̛̛̭̪̭̼̼̪̣̦̖̦̦̍̏́̌̔̌́̚:
̸̸̛̛̖̱̖̯̖̣̦̼̍̌̏̚;
̶̨̖̣̖̦̪̬̣̖̦̦̼̖̪̬̼̌̌̏̍(NͲ̨̔6̣̖̯);
̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̖̭̯̦̖̭̖̦̖̽̚(̭6̨̨̣̖̯̯̖̣̦̍́̌̽̚).
ˁ̡̡̛̛̛̛̣̼̦̖̪̬̥̌̔̏̌̌̔(̨̔4̣̖̯Ͳ4̶̡̨̣̽̌;̭4̣̖̯Ͳ5Ͳ6̶̡̨̣̖):
̡̛̖̜̭̯̦̖̖̯̦̼̖̔̏́̌̔̏̌/̡̖̯̦̼̖̌̔̏̌;̸̸̶̡̨̛̛̖̱̖̯̖̣̦̼̣̖̍̌̏̚;̸̸̶̨̡̨̛̛̭̱̖̯̥̖̣̦̼̣̖̏:
̨̪̬̼̍;
30
̛̛̛̪̬̥̖̬̦̖̏̌;
̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̖̭̯̦̖̭̖̦̖̽̚(NͲ̭6̨̨̣̖̯̯̖̣̦̍́̌̽̚).
ʶ̡̛̛̱̍Ͳ̡̛̣̼̹̏̌̔(̨̪̬̼̍,̨̨̛̪̖̬̖̬̬̦̯̍̏̌̌̏,̛̛̛̪̬̥̖̬̦̖̏̌,̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̖̭̯̦̖̭̖̦̖̽̚)
ʿ̸̨̨̡̛̯̼̜̺̏́(̭3̣̖̯):
̨̛̛̖̜̭̯̖̭̣̜̔̏(̨̨̛̪̱̭̯̥̔̏N̨̔3,5̣̖̯);
̨̨̛̪̖̬̖̬̬̦̯̍̏̌̌̏;
̨̪̬̼̍;
̛̛̛̪̬̥̖̬̦̖̏̌;
̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̖̭̯̦̖̭̖̦̖̽̚(Ṋ6̨̨̣̖̯̯̖̣̦̍́̌̽̚).
ʿ̡̡̛̛̬̦̼̖̬̯̦̌̌(̭2̣̖̯;̶̵̨̨̨̛̼̬̪̬̱̱̏̍̍̌̔̏̚̚,̸̵̖̯̼̬̖,̡̨̡̛̛̹̖̭̯̬̯̦̌)
ʶ̨̨̛̛̦̭̯̬̱̬̦̖̏̌:
1)̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̭̯̬̱̬̦̖̭̯̬̯̖̣̦̥̯̖̬̣̏̌̽̐̌̌̌̚(̨̨̛̪̪̬̙̦̔̌̌̀,̶̨̨̪̬̱̍̌̚,̨̪
̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏̀);
2)̴̸̡̨̡̛̛̛̭̣̼̦̖̱̬̪̣̖̌̔̏̌̐̌̚(̨̨̛̪̪̬̙̦̔̌̌̀,̶̨̨̪̬̱̍̌̚,̨̛̪̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏̀).
ʦ̵̨̨̨̨̨̛̛̛̭̪̬̯̖̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̭̯̦̹̖̦̜́̌̏:
1)̵̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̦̯̬̭̯̬̦̭̭̯̖̦̦̯̖̣̖̬̣̦̖̯̬̙̖̦̖̏̌̏̌̍̏̐̌̌̽̍̌̚;
2)̴̴̶̵̨̨̨̛̛̛̛̖̬̖̦̬̦̖̪̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̼̪̦̯̜̔̏̌̌̏́(̼̹̖̏Ͳ̛̦̙̖,̣̹̖̔̌̽Ͳ̛̣̙̖̍,̭̪̬̌̏̌
Ͳ̭̣̖̏̌,̛̪̖̬̖̏̔Ͳ̛̭̌̔̚,̶̖̦̯̬̖̏);
3)̶̨̨̖̣̭̯̦̼̜̬̪̬̖̥̖̯̍̌̔̌̚(̵̡̡̨̡̛̛̛̭̣̼̦̖̬̬̖̦̼̬̯̦̌̔̏̌̌̌̚̚̚2Ͳ3Ͳ4Ͳ5Ͳ6̸̭̯̖̜̌;̬̬̖̌̚̚
̨̡̛̛̪̖̬̯̣̏̌,̨̨̨̛̛̪̬̦̯̣̐̌̚,̨̨̛̛̪̦̣̔̌̐̌,̨̨̛̛̣̥̦̜̣̦̖̜̌);
4)̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̦̥̦̖̭̪̣̦̖̣̌̽̏̌̐̚Ͳ̸̵̶̡̡̨̡̛̛̛̬̥̥̯̖̭̦̭̯̬̱̜̐̌̌(Ṋ6̣̖̯).
ʦ̛̬̖̥̖̦̦̼̖̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́:
̸̨̡̛̭̯̭̱̯̌(Ṋ3̣̖̯);̨̬̖̥̖̦̏̌̐̔̌(Ṋ4̣̖̯);̛̛̦̦̖̖̣̔̔(Ṋ5̣̖̯);
̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̦̥̦̖̭̪̣̦̖̣̌̽̏̌̐̚Ͳ̸̵̶̡̡̨̡̛̛̛̬̥̥̯̖̭̦̭̯̬̱̜̐̌̌(Nc6̣̖̯).
ʶ̸̨̛̛̣̖̭̯̖̦̦̼̖̪̬̖̭̯̣̖̦̏̔̌̏́:
̸̨̡̨̪̬̼̜̭̖̯́̔̏(̸̨̨̛̱̭̯̦̪̖̬̖̭̖̯̪̬̖̥̖̯̔̏);
̸̨̡̨̨̛̛̪̬̖̖̣̖̦̖̣̖̭̯̪̬̖̥̖̯̔̏̌̔̏;
̸̨̨̡̨̨̛̛̛̼̖̣̖̦̖̦̱̙̦̣̖̭̯̥̦̙̖̭̯̏̔̐̏̌̏̌̚;
̸̨̨̨̨̡̨̛̛̭̯̦̖̭̖̦̖̪̬̖̥̖̯̪̣̖̭̯̱̔̏̏;
̨̛̪̦̯́́«̨̨̥̦̐»Ͳ«̨̥̣̌»,«̨̣̹̖̍̽»Ͳ«̥̖̦̹̖̽»,«̨̨̪̬̦̱̏»;
̸̶̨̛̛̭̖̯̦̼̖̪̖̬̌.
ʿ̥̯̌́̽:
1)̵̸̡̛̥̖̦̖̭̪̥̯̌̌́̌́̽(̵̨̨̪̬̖̖̣̬̭̯̦̜̏̔̌̏̌̚N,̛̭̦̙̖̦̌);
2)̨̨̨̪̭̬̖̭̯̦̦̔̏̏̌̌́(̨̖̬̣̦̏̍̌̽Ͳ̸̨̡̛̣̖̭̐̌́)̪̥̯̌́̽(N,̛̭̦̙̖̦̌).
ʺ̛̼̹̣̖̦̖:
̨̛̛̛̱̬̖̦̬̯̥̼̹̣̖̦̏̽̌̏́́̚:
̨̦̣̦̌̐́̔Ͳ̨̖̜̭̯̖̦̦̖̔̏;
̨̦̣̦̌̐́̔Ͳ̨̨̬̦̖̍̌̚;̡̨̣̖̥̖̦̯̼̭̯̬̯̦̾̌̍̌Ͳ̸̨̡̨̨̛̛̣̖̭̥̼̹̣̖̦̐̐́.
ʶ̴̶̡̨̛̛̛̣̭̭̪̬̖̥̖̯̌̌́̔̏.
«ˋ̖̯̖̬̯̼̜̏Ͳ̛̛̣̹̦̜»(̸̵̵̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̣̖̦̖̦̖̪̺̬̱̪̪̖̪̬̖̥̖̯̪̦̯̜̀̔̔́̐̔̏́).
ʿ̨̡̛̛̛̦̥̦̖̬̯̦̭̦̖̣̖̪̼̥̌̌,̨̖̭̭̥̼̭̣̖̦̦̼̥̭̙̖̯̥̍̀.
ʿ̨̡̨̡̨̛̛̛̦̥̦̖̬̯̦̭̭̬̼̯̼̥̭̥̼̭̣̥̌̌.
ʿ̨̨̨̨̛̭̣̖̯̖̣̦̭̯̭̼̯̜̔̏̌̽̽̍(̵̡̛̛̭̖̬̭̙̖̯̦̼̬̯̦́̀̌).
ʯ̸̶̡̛̛̛̣̖̦̖̭̪̖̣̭̯̌̀̌̌
31
Скачать