Загрузил mumtozabegimmardiyeva

seminar ishlanma

Реклама
Mavzu: Son tushunchasini shakllanishi va rivojlanishi
(Seminar mashg‘uloti ishlanmasi)
Reja:
1. Ibtidoiy jamiyatda matematik tushunchalarni paydo bo’lishi.
2. Son tushunchasini rivojlanishi. Nomerlashning turli sistemalari.
3. O’nli sanoq sistemasining tarqalishi.
4. Al-Xorazmiyning "Arifmetika" asarining roli.
5. O’nli kasrlarning paydo bo’lishi.
Adabiyotlar ro‘yxati:
1.Pedagogika. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva. –Toshkent, 2007.
2. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R.Mavlonova va boshqalar. –Toshkent, fan va
texnologiya. 2010.
3. Pedagogika. Toxtaxodjayeva M.X. va boshqalar. – Toshkent, O‘zbekiston
faylasuflari milliy jamiyati, 2010.
4. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjayev.-Toshkent, “Sano-standart”
nashriyoti, 2017.
5. Djurayev R.X. va boshq. Pedagogik atamalar lug‘ati. –Toshkent, Fan, 2008.
6.Pedagogikadan amaliy mashqlar va masalalar /O‘quv qo‘llanma. O‘.Asqarova. –
Toshkent, Istiqlol, 2005.
7. Pedagogik entsiklopediya. I va II jild. “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi”
Davlat ilmiy nashriyoti. -Toshkent, 2012.
8. TEACHING AND LEARNING Pedagogy, Curriculum and Culture by Alex
Moore 2012.
Internet saytlari:
1. www.ziyonet.uz
2.www.pedagog.uz
3.www.tdpu.uz
1-topshiriq. Blits-so‘rov savollari
1. Ibtidoiy jamiyatda matematik tushunchalar qanday paydo bo’lgan?
2. Son tushunchasini rivojlanishi qanday kechgan?
3. O’nli sanoq sistemasini tarqalishda Al-Xorazmiyning roli.
4. Nomerlashning boshqa usullari haqida nimalar bilasiz?
2-topshiriq. Tarixda har bir halqning o’ziga xos sonli belgilashlarini yozing.
Abjad hisobi
Rim hisobi
Hind hisobi
12
100
Yaxlit yondashuv bo’yicha ta’lim metodlari tasnifi (Y.K.Babanskiy):
1.
2.
3.
4.
3-topshiriq. Arabcha raqamlarlarning arabcha aytlishini aniqlashtirishga doir Test
metodi.
№
Aytilishi.
1
2
Lom
Sod
A
B
Arab raqamlarining
yozilishi
‫ﻝ‬
‫ﺙ‬
3
4
Se
Kof
Javobi
1
‫ﻙ‬
‫ﺹ‬
V
G
2
3
4
4-topshiriq. Atama va yillarni mos hududga tegishlilik mavzusida chalkashtirilgan
mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi
1. VIII - VII asrlar. 2. Lilovati. 3. V.V.Babinin. 4. Pifagor teoremasin. 5. Raynda.
6. Demonstrasiya. 7. Didaktik o‘yin. 8. XIV asr. 9. Chjan Tsan.
10. e.o. 1850 yil. 11. Axmes papirusi. 12. 84 ta.
Hindistonda
Xitoyda
Misrda
Mustaqil ta’lim mavzusi: Islom davri matematikasi:
1.Matematika tarixiga oid o‘quv adabiyotlarini o‘qib, raqamlarning turlicha tasnif
qilinishi sabablarini aniqlash va konspekt qilish.
Adabiyotlar: Matematika tarixi A.A. Normatov, Сластенин В.А., Исаев И.Ф.
Педагогика. – М.: Академия, 2005; Подласый И.П. Педагогика. В 2-х к н. Кн.1.
– М.: ВЛАДОС, 2003. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjayev.Toshkent, “Sano-standart” nashriyoti, 2017.
Скачать