Загрузил Олександра Іванівна Лотоцька

FORECAST 2019-2021

Реклама
Україна:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПРОГНОЗ
РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНОГО
І
СОЦІАЛЬНОГО
УКРАЇНИ НА 2019-2021 РОКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО
ПРОГНОЗУВАННЯ
2018
ЛИПЕНЬ
СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11.07.2018 р. № 546
ПРОГНОЗ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
© МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ, 2018
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
ЗМІСТ
ВСТУП ............................................................................................................. 2
РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ..................................................................................... 3
РОЗДІЛ 2.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ................................................. 19
РОЗДІЛ 3.
ПРИПУЩЕННЯ ПРОГНОЗУ: СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ......................... 27
РОЗДІЛ 4.
ПОПИТ .......................................................................................................... 39
РОЗДІЛ 5.
ПРОПОЗИЦІЯ ............................................................................................... 51
РОЗДІЛ 6.
ЦІНИ ............................................................................................................. 60
РОЗДІЛ 7.
РИНОК ПРАЦІ............................................................................................... 69
РОЗДІЛ 7.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ........................................ 77
РОЗДІЛ 9.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ....................................................... 84
ДОДАТКИ ..................................................................................................... 97
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
ВСТУП
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки (далі –
Прогноз на 2019-2021 роки) розроблено Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади.
Метою розроблення документа є формування орієнтирів економічного і
соціального розвитку на 2019-2021 роки для використання їх під час підготовки
Державного бюджету України на 2019 рік та інших програмних і прогнозних
документів.
Враховуючи положення Закону України “Про внесення зміни до розділу VI
“Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо
запровадження
середньострокового
бюджетного
планування”
та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р “Про
схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами
на 2017-2020 роки”, прогноз економічного і соціального розвитку розроблено
на середньострокову перспективу.
Прогноз розроблений за трьома сценаріями і ґрунтується на аналізі розвитку
економіки впродовж останніх трьох років, поточної економічної ситуації,
припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, і містить
прогнозні оцінки та орієнтири щодо розвитку економіки України у 20192021 роках (у цілому та за секторами економіки).
При розробленні Прогнозу на 2019-2021 роки було враховано положення низки
основних стратегічних документів, зокрема Середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду до 2020 року та ряду інших галузевих стратегічних
програм, зокрема Експортної стратегії: Дорожня карта стратегічного розвитку
торгівлі на період 2017-2021 років, Стратегії подолання бідності, Стратегії
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року
тощо. Також, враховуючи, що Україна приєдналась до глобального процесу
забезпечення сталого розвитку, у прогнозі відображено поступ, який з певною
вірогідністю матиме Україна у досягненні визначених у Національній доповіді
“Цілі Сталого Розвитку: Україна” (далі – ЦСР) цільових індикаторів цілей 8 та 9 за
різних сценаріїв розвитку. Досягнення ЦСР потребуватиме глибоких соціальноекономічних перетворень в Україні та нового глобального партнерства. Саме
тому розуміння перспектив досягнення ЦСР дозволить своєчасно скоригувати
політику і забезпечити необхідний прогрес.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
2
ЗАГАЛЬНА
ЧАСТИНА
1
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
2015-2017 роки
Період 2015-2017 років за основними економічними показниками не був
однорідним, але його в цілому можна охарактеризувати як “переломний”, коли
надважкі випробування 2014 року, які все ще відчувалися у першій половині
2015 року, у подальшому трансформувалися в етап економічного відновлення
шляхом поступового подолання негативних наслідків кризи. При цьому
змінювалась і динаміка, і характер розвитку на користь посилення якості
економічного зростання
Так, упродовж 2016-2017 років однією з визначальних рис економічного
розвитку було відновлення позитивної динаміки (двозначними темпами)
інвестиційної складової економіки після її скорочення впродовж попередніх
3 років поспіль. Обсяг капітальних інвестицій у 2016-2017 роках зріс на
44,1 відсотка (за 2015 рік падіння становило 1,7 відсотка), або в середньому на
20,1 відсотка1 щорічно. Це обумовило розвиток інвестиційно-спрямованих
галузей промисловості та будівництва в цей період: за 2016-2017 роки
виробництво продукції машинобудування збільшилось на 10,1 відсотка (за
2015 рік – зменшення на 14,1 відсотка), індекс будівельної продукції – на
48,3 відсотка (за 2015 рік – падіння на 12,3 відсотка).
Позитивна динаміка капітальних інвестицій була сформована в умовах
пожвавлення виробничої діяльності підприємств з поступовим покращенням на
цій основі їх фінансового стану у більшості видів економічної діяльності,
поліпшення ділових очікувань та поступового послаблення інвестиційних
ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації, започаткування нового
етапу реформування економіки та запуску масштабних державних
інвестиційних проектів (інфраструктурних, оборонних, енергоефективних). В
цілому питома вага валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у ВВП
збільшилася до 16 відсотків у 2017 році з 13,5 відсотка у 2015 році, проте все ще
не досягла рівня 2013 року – 16,9 відсотка ВВП.
Другою визначальною рисою цього періоду було реформування соціальної
сфери. Впродовж 2016-2017 років було проведено реформи у сфері оплати
праці (зменшення навантаження на фонд оплати праці внаслідок зниження
ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(ЄСВ) у 2016 році та підвищення рівня оплати праці та її детінізації внаслідок
запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати
1
Враховуючи, що у 2015 році ще тривало незначне зменшення обсягів капітальних інвестицій, так само як і за
більшістю інших макропоказників, тут і надалі середнє значення зміни реальних темпів росту буде наводитись
як середнє за 2 роки – 2016-2017 роки.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
4
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
у 2017 році), а також у сфері пенсійного забезпечення (здійснення перерахунку
раніше призначених пенсій та запровадження нового механізму їх індексації).
Вищезазначене стимулювало, перш за все, зростання реальної заробітної плати,
яке за 2016-2017 роки становило 29,8 відсотка (за 2015 рік – падіння
на 20,2 відсотка) та реального наявного доходу населення – 9,5 відсотка
(зменшення на 20,4 відсотка відповідно), що сприяло розширенню споживчого
попиту населення. Отже реалізація реформ у соціальній сфері в цілому сприяла
покращенню матеріального становища населення і зниженню рівня бідності
(за абсолютним критерієм) за 9 місяців 2017 році становив 49,8 відсотка проти
58,3 відсотка у 2015 році. Серед інших позитивних зрушень внаслідок
проведених Урядом реформ у соціальній сфері слід зазначити процеси
детінізації оплати праці (рівень тіньової економіки за методом “витрати
населення – роздрібний товарооборот” у 2017 році скоротився до 47 відсотків
від обсягу офіційного ВВП з 57 відсотків у 2015 році відповідно, в цілому рівень
тіньової економіки за цей період скоротився на 9 відсоткових пунктів –
з
40 відсотків
до
31 відсотка),
а
також
скорочення
кількості
неформально зайнятого населення (з 4,3 млн. осіб у 2015 році до 3,7 млн. осіб
у 2017 році).
Але зміна принципів та моделі розвитку природно мала зворотну сторону.
Збільшення витрат на оплату праці змусило підприємців оптимізувати свої
трудові ресурси, що разом з іншими факторами – тимчасове призупинення
переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними
шляхами у межах Донецької та Луганської областей, крім гуманітарної
допомоги, припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців
через зміну податкового законодавства щодо сплати ЄСВ усіма підприємствами
без винятку – призвело до певного скорочення кількості зайнятого населення у
віці 15-70 років – у 2015 році – 16,44 млн. осіб, у 2016 році – 16,28 млн. осіб, у
2017 році – 16,16 осіб – та відповідно зростання рівня безробіття населення у
віці 15-70 років за методологією МОП (у 2015 році – 9,1 відсотка до економічно
активного населення відповідного віку, у 2016 році – 9,3 відсотка, у 2017 році –
9,5 відсотка).
Зростання безробіття, а також відносно низький рівень життя населення
спонукали українців до пошуку роботи поза її межами. Як наслідок, в Україні
впродовж 2015-2017 років відбулось посилення процесів трудової міграції як
зовнішньої, так і внутрішньої.
За даними обстеження Держстату у 2015-2017 роках кількість трудових
мігрантів поза межами України становила 1303,3 тис. осіб, що на 10,3 відсотка
більше ніж у 2010-2012 роках з урахуванням демографічних змін. А за даними
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
5
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Мінсоцполітики, станом на 9 січня 2018 року на облік було взято
1,5 млн. переселенців з Донбасу і Автономної Республіки Крим.
Третім впливовим фактором розвитку була зміна динаміки та географічної
структури експорту товарів та послуг та перехід від падіння вартісних обсягів на
26,9 відсотка у 2015 році та на 3,9 відсотка у 2016 році до поступового
відновлення позитивної динаміки на рівні 16,9 відсотка у 2017 році2. Впродовж
2015 року економіка України функціонувала в умовах торговельних обмежень
(технічних бар’єрів, санітарних та фітосанітарних заходів) з боку Російської
Федерації на експорт товарів українського виробництва, які поступово
запроваджувались, починаючи з 2013 року, що обумовило формування
негативних тенденцій у зовнішньоторговельних відносинах та призвело до
скорочення обсягів експорту до цієї країни. На початку 2016 року відбулося
подальше погіршення торговельних відносин внаслідок запровадження
двосторонніх обмежувальних заходів, що посилило негативні тенденції у
взаємній торгівлі між країнами та призвело до втрат обсягів експорту та
порушення виробничих зв’язків. Разом з тим, розширення інтеграційних
процесів
з
європейським
співтовариством
та
покращення
зовнішньоекономічної кон’юнктури на основні товари вітчизняного експорту
дозволили у 2017 році компенсувати існуючі негативи. В товарній структурі
українського експорту традиційно превалювали продовольчі товари та
сировина для їх виробництва, а також продукція металургійної галузі.
Схожі тенденції спостерігалися і у динаміці вартісних обсягів імпорту товарів та
послуг: від зменшення обсягів на 28,3 відсотка у 2015 році до відновлення
зростання на 4,5 відсотка у 2016 році та його прискорення до 18,9 відсотка у
2017 році. Як наслідок за 2016-2017 роки обсяги імпорту товарів та послуг
збільшились на 24,3 відсотка. При цьому найбільшу питому вагу в імпорті
товарів, починаючи з 2016 року, займали товари інвестиційного призначення
(за групою “Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади” –
25,6 відсотка у 2016 році, 27,6 відсотка у 2017 році). Це віддзеркалює тенденцію
до зміни якості зростання та активізації в країні процесів модернізації
виробництва, які закладають підґрунтя для стійкого економічного розвитку в
майбутньому.
Отже, розширення внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту у
відповідь на впроваджувані реформи, відкриття нових підприємств,
диверсифікація ринків збуту та поставок енергетичних ресурсів, відновлення
сприятливої зовнішньої кон’юнктури дозволили компенсувати негативний
вплив з боку таких факторів як втрата традиційних міжгалузевих зв’язків,
фізичне руйнування основних засобів виробництва, втрата об’єктів власності
2
Показники зовнішньої торгівлі за даними НБУ, з урахуванням перерахунку приватних переказів з
використанням дзеркальної статистики окремих країн
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
6
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
внаслідок незаконної анексії АР Крим та захоплення частини території
Донецької та Луганської областей, і відновити економічне зростання.
У 2016-2017 році вдалося забезпечити позитивну динаміку в промисловості на
противагу 2015 року, коли мало місце падіння на рівні 13 відсотків. Загалом
впродовж 2016-2017 років обсяги промислової продукції зросли на 3,2 відсотка.
Слід додати, що у 2017 році додатковим обмежувальним чинником
економічного розвитку виступило тимчасове призупинення переміщення
вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами у
межах Донецької та Луганської областей, крім гуманітарної допомоги. Дія цього
фактору призвела до порушення виробничої діяльності в окремих галузях
економіки, зокрема, у гірничо-металургійному комплексі (добувна
промисловість і металургійне виробництво) та енергетиці. Але, незважаючи на
це, в цілому обсяги промислової продукції за цей рік зросли на 0,4 відсотка.
У 2015 році, після значної девальвації гривні (майже в 2 рази) та суттєвого
подорожчання комунальних послуг, у тому числі внаслідок приведення тарифів
на природний газ для побутових споживачів до економічно обґрунтованого
рівня, інфляція досягла 43,3 відсотка (у розрахунку грудень до грудня). У
2016 році, в умовах проведення Урядом політики забезпечення
макрофінансової стабілізації та значного зростання пропозиції продовольчих
товарів на внутрішньому ринку з урахуванням торговельних обмежень з боку
Російської Федерації, на споживчому ринку вдалося досягти стриманої цінової
динаміки. У 2017 році, не зважаючи на певне збільшення річних темпів
споживчої інфляції у порівнянні з 2016 роком, рівень зростання цін споживчого
ринку фактично став підтвердженням продовження позитивного економічного
розвитку країни на достатньо сприятливому ціновому фоні після декількох років
кризи, яка передувала 2016 року. Загалом впродовж 2016-2017 років споживчі
ціни зросли на 27,8 відсотка у розрахунку грудень до грудня.
Рис. 1.1. Зміни ВВП, обсягів промислової продукції, реальної заробітної плати, відсотків
до попереднього року
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2011
ВВП
2012
2013
2014
Обсяг промислової продукції
2015
2016
2017
Реальна заробітна плата
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
7
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Загалом, вплив комплексу внутрішніх та зовнішніх чинників, які діяли впродовж
2016-2017 років дозволили відновити в цей період позитивну динаміку
розвитку економіки (зростання ВВП на 5 відсотків), що дещо компенсувало
зменшення ВВП у 2015 році (на 9,8 відсотка), але не дозволило досягти
докризового рівня: у 2017 році рівень ВВП до 2013 року становив 88,4 відсотка.
2018 рік
Економічний розвиток України за підсумком І кварталу 2018 року
характеризується продовженням позитивної динаміки розвитку, що
знаходяться в межах прогнозованих тенденцій відповідно до показників,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906
“Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
31 травня 2017 р. № 411” (далі – Постанова № 906), не дивлячись на певні
відхилення окремих показників економічної діяльності, що у тому числі були
спричинені специфічними обставинами.
У І кварталі 2018 року зростання ВВП за попереднім звітом Держстату
становило 3,1 відсотка, що підтримувалося як внутрішнім, так і зовнішнім
попитом.
Внутрішній попит формувався в умовах як розвитку інвестиційної складової
економіки, що задовольнялося за рахунок активізації внутрішнього
виробництва інвестиційної продукції (обсяги виробництва продукції
машинобудування за січень-травень 2018 року збільшились на 6,9 відсотка) та
продовження активної закупівлі імпортних товарів інвестиційного призначення
(за даними НБУ імпорт товарів групи “Машини, устаткування, транспортні
засоби та прилади” за січень-травень збільшився на 17,1 відсотка), так і
споживчої на тлі зростання оплати праці (за січень-травень 2018 року реальна
заробітна плата зросла на 11,8 відсотка).
З боку пропозиції економічне зростання було обумовлене позитивною
динамікою більшості основних видів економічної діяльності. Так, у січні-травні
2018 року промислове виробництво збільшилось на 2,6 відсотка з урахуванням
зростання виробництва усіх основних підвидів промислової діяльності:
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
на 4,2 відсотка, переробній промисловості – на 2,4 відсотка, добувній
промисловості – на 2 відсотки.
У постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря зростання
відбулося за рахунок збільшення попиту на енергоресурси в умовах активізації
виробничої діяльності та низької порівняльної бази січня-травня минулого року.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
8
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
У добувній промисловості зростання було сформовано в умовах продовження
зростання добування металевих руд (на 3,9 відсотка) та вугілля (на 1 відсоток).
Через нижчу, ніж очікувалося, діяльність підприємств з виробництва харчових
продуктів, внаслідок більш негативного впливу зменшення сировинної бази з
боку сільськогосподарського виробництва (олії, м’яса та м’ясних виробів) та
окремих видів будівельної продукції, по факту динаміка в промисловості
виявилася дещо нижчою, ніж очікувалося. Однак, очікується, що у подальшому
підвищення виробничої активності більшості підвидів переробної
промисловості дозволить у підсумку наростити темпи промисловості до
прогнозованого рівня.
Поряд з тим, динаміка внутрішньої торгівлі формувалася в більшій мірі за
рахунок оптової торгівлі, в той час як темпи зростання роздрібної торгівлі були
також на високому рівні. Загалом, упродовж січня-травня 2018 року
спостерігалась позитивна динаміка в обох підгалузях внутрішньої торгівлі:
оборот роздрібної торгівлі зріс на 6,1 відсотка та оптовий товарооборот –
на 4,8 відсотка.
У транспортній сфері значну роль у 2018 році відіграв негативний вплив дії
“Північного потоку”, що відобразилося на зменшенні обсягів транзиту
природного газу через територію України (з жовтня 2017 року), а також дії
заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення (з березня 2017 року).
Як наслідок, у 2018 році спостерігається нижча динаміка розвитку сегменту
вантажного транспорту: вантажооборот у січні-травні 2018 року скоротився на
3 відсотки. В той же час, в цей період спостерігалася позитивна динаміка
обсягів пасажирообороту – зростання на 4,4 відсотка.
У будівництві у січні-травні 2018 року спостерігалось зростання обсягів
виконаних робіт на 1,8 відсотка в умовах активізації будівництва інженерних
споруд та житла на тлі високої статистичної бази порівняння відповідного
періоду 2017 року (зростання на 26 відсотків у січні-травні 2017 року) та
тимчасового ускладнення у розподілі коштів на оновлення та будівництво
транспортної та комунальної інфраструктури зважаючи на зміну їх принципів.
У січні-травні 2018 року у сільському господарстві, яке через сезонність
виробництва формувалося виключно за рахунок тваринницької продукції,
вперше за три місяці, спостерігалося зростання на 0,2 відсотка. Позитивний
результат, був обумовлений збільшенням обсягів вирощування у
сільськогосподарських підприємствах птиці та виробництва яєць на тлі
стабільного зовнішнього попиту на продукцію птахівництва. Але динаміка
обсягів виробництва у сільському господарстві через більшу кількість випадків
африканської чуми свиней (АЧС) у 2018 році є також дещо нижчою, ніж
очікувалося.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
9
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Упродовж січня-травня 2018 року споживча інфляція становила 4,4 відсотка, що
цілком відповідає прогнозним тенденціям, і була сформована, крім сезонного
чинника (подорожчанням продуктів харчування), підвищенням споживчого
попиту, збереженням тенденції щодо перевищення обсягів продажу іноземної
валюти населенням над її купівлею, що додатково збільшувало пропозицію
гривні на споживчому ринку, посилення адміністративної складової
формування цін (підвищення акцизів, тарифів на послуги зв’язку та приміські
залізничні перевезення), та впливом (з лагом) цін на нафту на світовому ринку
на внутрішні ціни на паливо та мастила.
Динаміка цін виробників обсягів промислової продукції – зростання
на 6,8 відсотка у травні 2018 року відносно грудня 2017 року та на 17,5 відсотка
у середньому до відповідного періоду попереднього року – виявилась дещо
вище прогнозованої, однак це сталося, фактично, за рахунок січневого
зростання (4,4 відсотка), яке було обумовлене підвищенням тарифів на
електроенергію для промисловості (січневий внесок зростання постачання
електроенергії у ІЦВ – 2,7 відсоткового пункту).
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників в умовах
чергового підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року до
3 723 гривень (3200 гривень – у 2017 році) у січні-травні 2018 року збільшилася
на 26,7 відсотка до 8 225 гривні, реальна заробітна плата – на 11,8 відсотка.
Динаміка зовнішньої торгівлі у січні-травні 2018 року також була позитивною та
перевищувала прогнозовану внаслідок більш високої, ніж очікувалося,
динаміки цін на світових ринках на певну продукцію українського експорту, а
також товари енергетичного імпорту. Так, вартісний обсяг експорту товарів та
послуг (за даними НБУ) збільшився на 11,7 відсотка. Найбільша питома вага в
експорті товарів залишилась за групами товарів “Продовольчі товари та
сировина для їх виробництва” та “Чорні й кольорові метали та вироби з них”.
Вартісні обсяги імпорту товарів та послуг (за даними НБУ) збільшились на
12,9 відсотка порівняно з січнем-травнем 2017 року.
Наразі, через наявність більш актуальної інформації, що з’явилася після
схвалення постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906 “Про
внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
31 травня 2017 р. № 411” (далі – Постанова № 906), наразі існує необхідність
певного коригування прогнозних макропоказників на 2018 рік.
ДОВІДКОВО
В основу розрахунків Державного бюджету України на 2018 рік було
покладено макроекономічні показники за сценарієм 1, схвалені
Постановою № 906.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
10
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Серед основних факторів коригування слід зазначити наступні.
1. Уточнення статистичних даних щодо ВВП за 2017 рік, які є базою розрахунку
на 2018 рік. Під прогнозні розрахунки, схвалені Постановою № 906, закладався
очікуваний обсяг номінального ВВП на 2017 рік на рівні 2895 млрд. гривень, за
уточненими даними Держстату ВВП становив 2982,9 млрд. гривень, що
на 87,9 млрд. гривень більше. Також за фактом отримано вищі на
0,7 відсоткового пункту, ніж очікувались, темпи реального зростання ВВП –
2,5 відсотка порівняно з 1,8 відсотка під прогнозні розрахунки
Постанови № 906.
2. Коригування Національним банком обсягів зовнішньої торгівлі з урахуванням
перегляду статистичних даних та методології врахування приватних переказів з
використанням дзеркальної статистики окремих країн з відповідним
коригуванням складових ВВП. Так, імпорт товарів та послуг за 2015 рік
збільшено на 658 млн. доларів США до 50224 млн. доларів США, за 2016 рік –
на 983 млн. доларів США до 52461 млн. доларів США, за 2017 рік –
на 1582 млн. доларів США до 62386 млн. доларів США.
3. Актуалізація окремих припущень.
Зокрема, через отримання уточнених прогнозів міжнародних фінансових
організацій (МВФ, Світовий банк) актуалізовані зовнішні припущення:
покращено порівняно з попереднім прогнозом розвиток світової економіки (за
даними МВФ з 3,7 відсотка до 3,9 відсотка) та динаміку світових цін на основні
товари українського експорту (зокрема, на базові метали – із зростання
на 3 [±2] відсотка до 11,2 [±2] відсотка, на кукурудзу – із зростання
на 2 [±2] відсотка до 6,5 [±2] відсотка, на пшеницю – із зростання
на 2 [±2] відсотка до 9,2 [±2] відсотка).
Також скориговано окремі внутрішні припущення, зокрема щодо
середньорічної ціни на нафту та імпортований природний газ, враховуючи
пропозиції НАК “Нафтогаз України”.
4. Отримання статистичних даних за І квартал 2018 року.
Отже, зважаючи на зазначене, у прогнозі на 2018 рік скориговано реальне
зростання ВВП – до 3,2 відсотка, індекс споживчих цін (у розрахунку грудень до
грудня попереднього року) – до 109,9 відсотка та відповідно інші
макроекономічні показники.
До кінця 2018 року очікується припинення дії негативних чинників початку року,
що мали вплив на окремі види економічної діяльності, збереження позитивних
економічних, споживчих та інвестиційних настроїв на тлі продовження
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
11
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
реалізації реформ, задекларованих Урядом, збереження сприятливої
зовнішньоекономічної кон’юнктури, подальшої диверсифікації ринків збуту
української продукції, що зумовить продовження позитивної економічної
динаміки.
2019-2021 роки
Загальна ситуація, яка склалася в економіці, незважаючи на збереження низки
істотних проблем та ризиків, свідчить про поступове формування якісного
підґрунтя для подальшого стабільного економічного розвитку в нових
економічних реаліях.
У 2020-2021 роках темпи зростання потенційного ВВП в умовах нарощування
інвестиційної активності економічних агентів, що дозволятиме здійснювати
якісні зміни в основних виробничих потужностях, а також продовження
процесів реформування ринку праці, що стимулюватиме зростання зайнятості
населення, поступово збільшуватимуться. Деяке уповільнення темпів зростання
потенційного ВВП у 2019 році обумовлюватиметься особливостями року, на
який припадатимуть подвійні вибори, що безпосередньо формуватиме
стриману вичікувальну позицію не лише інвесторів, а й роботодавців.
Рис. 1.2. Зміни ВВП та потенційного ВВП, відсотків до попереднього року, і розрив ВВП,
відсотків
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Розрив ВВП
-8%
ВВП
Потенційний ВВП
-10%
-12%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку (прогноз наведено за сценарієм 1)
Враховуючи таку динаміку потенційного ВВП, а також формуючи систему
припущень, які впливатимуть, в першу чергу, на динаміку попиту, розроблено
прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки (далі –
Прогноз на 2019-2021 роки) за трьома сценаріями.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
12
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Перший сценарій (базовий) є продовженням сценарію 1 прогнозу, який
закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення
реформ, закріплених Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до
2020 року, Стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року, Експортної стратегії тощо.
Також передбачається збереження дії сприятливих умов на світових ринках.
Враховуючи світову практику закладання до бюджету прогнозу, який є
найменш ризиковим, перший сценарій (базовий) передбачає не максимально
можливу, а помірну реакцію економіки на впроваджувані реформи. Також, за
низкою реформ, з яких на сьогодні не досягнуто у суспільстві консенсусу,
насамперед, земельної та податкової реформи, в цьому сценарії ми виходимо
із формування умов функціонування економіки за принципом “статус-кво”.
Отже, основними умовами функціонування економіки за цим сценарієм мають
стати:
зростання попиту на товари українського експорту в умовах позитивної
динаміки розвитку основних торговельних партнерів;
збереження помірного зростання середньорічних цін на світових товарних
ринках;
розширення та диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків, укладання угод
щодо функціонування зон вільної торгівлі з окремими країнами;
функціонування Експортно-кредитного агентства, що сприятиме переходу до
експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку країни;
покращення інвестиційного клімату, дерегуляція і розвиток підприємництва;
впровадження нових стандартів виробництва з метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах необхідності освоєння
ринків Європейського союзу;
виконання державного оборонного замовлення з метою забезпечення
послідовного переозброєння Збройних Сил та інших військових формувань на
нові зразки озброєння та військової техніки;
активізація процесів приватизації, оновлення
державного управління підприємствами;
та
оптимізація
системи
проведення активної політики зайнятості для прискорення повернення
безробітних до трудової діяльності, створення умов для зниження рівня
неформальної зайнятості;
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
13
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
подальше підвищення розміру соціальних стандартів, зокрема прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати;
подальша реалізація освітньої, пенсійної та медичної реформи;
проведення Національним банком України політики таргетування інфляції та
плаваючого режиму курсоутворення;
активна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (зокрема МВФ,
Світовий банк та ін.) в рамках реалізації спільних програм.
Економічне зростання у 2019-2021 роках за сценарієм 1 (базовий)
забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього
попиту, як споживчого, так і інвестиційного, який у прогнозі ототожнюється із
поняттям “точки росту”, що підтримуватиметься політикою Уряду,
спрямованою на стимулювання інвестиційної активності суб’єктів
господарювання та відповідною соціальною політикою на тлі помірної цінової
динаміки.
Внесок кінцевих споживчих витрат домогосподарств прогнозується найбільшим
серед усіх компонентів ВВП в середньому за 2019-2021 роки
на рівні 3,9 відсоткового пункту при їх зростанні в середньому на 5,7 відсотка
щорічно (у 2019 році – на 6 відсотків). Це відбуватиметься на фоні продовження
політики Уряду, спрямованої на поступове збільшення соціальних стандартів та
подальше впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері, що
відобразиться збільшенням середньорічної заробітної плати працівників
(брутто), скоригованої на індекс споживчих цін, (в середньому на 6,4 відсотка
щорічно за 2019-2021 роки, у 2019 році – на 6,9 відсотка).
Проведення політики щодо розширення доступу до продуктивної зайнятості,
забезпечення гарантій зайнятості у процесі приватизації та реструктуризації
підприємств, пристосування економічних суб’єктів до нових умов
господарювання та підтримка підприємництва і самозайнятості населення
сприятиме зниженню рівня безробіття (з 8,9 відсотка у 2019 році до 8,3 відсотка
у 2021 році).
Головною метою інвестиційної політики на період 2019-2021 роки стане
зміцнення інвестиційного потенціалу української економіки, збільшення обсягів
інвестицій та покращення їх структури за рахунок першочергового спрямування
коштів на оновлення основних фондів на основі впровадження та імпорту
інновацій, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових
екологічно безпечних технологій виробництва шляхом активного залучення та
підвищення ефективності використання всіх джерел фінансування для
досягнення сталого соціально-економічного розвитку.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
14
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Внесок інвестиційної складової ВВП (ВНОК) прогнозується за 2019-2021 роки в
середньому на рівні 1,6 відсоткового пункту при її зростанні в середньому
на 9,2 відсотка щорічно (у 2019 році – на 6,9 відсотка).
Разом з тим, динаміка зовнішнього попиту впродовж прогнозного періоду,
навіть при суттєвому надолуженні своїх позицій протягом 2017 року, все ще не
компенсує втрати експортерів, спричинені як внутрішніми, так і зовнішніми
факторами попередніх періодів. Вартісний обсяг експорту товарів та послуг
у 2019-2021 роках зростатиме в середньому на 8,7 відсотка щорічно
(у 2019 році – на 8,3 відсотка). В структурі експорту кардинальних зрушень не
відбуватиметься, але поступово зростатиме частка експорту товарів з
використанням у виробництві технологій високого та середньо-високого рівня в
загальному обсязі експорту товарів.
В свою чергу вартісні обсяги імпорту товарів та послуг зростатимуть в
середньому щорічно на 8,5 відсотка (у 2019 році – на 9,1 відсотка). При цьому
зростання обсягів інвестиційного імпорту, зважаючи на необхідність оновлення
виробничих фондів, упровадження інноваційних технологій, дозволятимуть
зменшувати залежність української економіки від критичного імпорту та
підвищувати конкурентоспроможність української продукції в цілому.
Збільшення інвестицій та споживчого попиту, а також проведення ефективної
політики держави, спрямованої на подолання технічного та технологічного
відставання, переорієнтацію виробничого потенціалу на створення
конкурентоспроможних промислових виробництв, сприятимуть зростанню
обсягів промислового виробництва. В середньому темпи зростання
промисловості в період 2019 – 2021 років прогнозуються на рівні 4,5 відсотка
щорічно (у 2019 році – на 3,9 відсотка) із поступовим збільшенням у структурі
частки виробництва високотехнологічної продукції.
Вищезазначене відбуватиметься на тлі поступового уповільнення цінової
динаміки на внутрішньому ринку: прогнозується зменшення індексу споживчих
цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) з 107,4 відсотка
у 2019 році до 105 відсотків у 2021 році.
Втім, прогнозованої за цим сценарієм інтенсивності змін буде недостатньо для
забезпечення сталого довгострокового зростання і досягнення всіх визначених
у Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” індикаторів ЦСР.
Говорячи мовою теорії економічних циклів, українська економіка наприкінці
прогнозованого періоду (у 2021 році), фактично, лише перейде із фази
відновлення у фазу зростання. Так, у 2021 році реальне зростання ВВП
незначно перевищить докризовий рівень і становитиме 101,6 відсотка
до рівня 2013 року при збільшенні у 2019-2021 роках в середньому
на 3,6 відсотка щорічно (у 2019 році на 3 відсотки).
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
15
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
В той же час, динаміка розвитку окремих сфер економіки, все ще
демонструватиме відставання від докризового рівня. Перш за все, це стосується
зовнішньоторговельної діяльності та окремих показників виробничої сфери.
Навіть за динаміки середньорічного зростання у 2019-2021 роках промислового
виробництва на 4,5 відсотка, експорту товарів та послуг на 8,7 відсотка, імпорту
товарів та послуг на 8,5 відсотка у 2021 році не вдасться досягнути у цих сферах
докризового рівня: у 2021 році промислове виробництво знаходитиметься
на рівні 95,4 відсотка до рівня 2013 року, експорт товарів та послуг –
на рівні 94,8 відсотка, імпорт товарів та послуг – 91,6 відсотка.
Другий сценарій було розроблено з метою визначення додаткових ефектів
(позитивних та негативних), які можуть бути сформовані в економіці внаслідок
реалізації складних реформ (земельної та податкової в частині оподаткування
прибутків підприємств), а також бюджетної “вартості” таких реформ. Зовнішня
кон’юнктура світових товарних ринків за цим сценарієм цілком відповідає
припущенням прогнозу за першим сценарієм. Разом з тим, припущення щодо
притоку інвестиційного та позичкового капіталу за другим сценарієм є дещо
кращими.
Тобто, якщо за першим (базовим) сценарієм розвиток економіки формується
під помірним впливом факторів, то за другим, навпаки – цілеспрямовано
створюються умови для появи нових “точок зростання”. Якщо до
сьогоднішнього часу вони відображались суто галузевим профілем, то на
новому етапі розвитку і світ, і Україна розуміють про необхідність відмови від
такого шляху та переходу на формування “точок зростання” у вигляді інвестицій
та інновацій. Саме тому, за другим сценарієм створення податкових умов та
підвищення мотивації до нарощування інвестицій та інновацій поряд із
активізацією використання інших інструментів сприятиме покращенню якості
економічного зростання.
Серед основних відмінностей в сценарних умовах функціонування економіки
між першим та другим сценаріями на середньострокову перспективу слід
зазначити запровадження податку на виведений капітал у 2019 році та ринку
землі сільськогосподарського призначення на перехідних умовах до 2020 року
за другим сценарієм.
Як запровадження податку на виведений капітал (на заміну податку на
прибуток підприємств), так і розбудова ринку землі, сприятимуть, перш за все,
активізації процесів залучення інвестицій в економіку, що має вивести країну на
новий, більш якісний виток розвитку. Вибір шляху в напрямку інвестиційноінноваційного розвитку потребує великих фінансових затрат, тому
запровадження податку на виведений капітал, крім посилення приватних
інвестиційних потоків, супроводжуватиметься фіскальними втратами.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
16
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Але, кошти, спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, з урахуванням
мультиплікативного ефекту сприятимуть формуванню якісно нових “точок
зростання” економіки, що генеруватимуть високу додану вартість у наступних
періодах.
У другому сценарії проблемним питанням залишатимуться лише показники
зовнішнього сектору, оскільки всі інші прогнозовані показники, які
характеризують реальний сектор та соціальну сферу, мають досягти або
перевищити докризовий рівень у 2021 році. Це пояснюється одночасним
впливом на формування показників зовнішньої торгівлі країни зовнішніх умов,
які не залежать від внутрішньої політики (зокрема, зовнішньоекономічної
кон’юнктури на основну продукцію українського експорту). Так, за цим
сценарієм середньорічне зростання експорту та імпорту товарів та послуг
у 2019-2021 роках знаходитиметься на рівні 9,3 відсотка та 10,3 відсотка
відповідно. Перевищення прогнозної динаміки імпорту над експортом
пов’язане з активізацією закупівель, насамперед, товарів інвестиційного
призначення, що певним чином знаходитиме відображення у динаміці
інвестиційної складової ВВП (середньорічне зростання ВНОК за цим сценарієм
прогнозується на рівні 17,3 відсотка). У підсумку у 2021 році показники
зовнішньої торгівлі будуть сформовані на вищому, ніж за базовим сценарієм,
рівні: експорт товарів та послуг становитиме 96,5 відсотка до рівня 2013 року,
імпорт товарів та послуг - 96,2 відсотка відповідно.
Враховуючи вплив вищезазначених факторів, у 2019-2021 роках за другим
сценарієм прогнозується середньорічне зростання індексу промислового
виробництва на 6,1 відсотка (у 2019 році – на 5,1 відсотка), обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції – на 1,9 відсотка (у 2019 році –
на 2,6 відсотка), ВВП – на 4,8 відсотка (у 2019 році – на 4,1 відсотка).
З метою оцінки ступеня залежності вітчизняної економіки від зовнішніх умов
було розроблено третій сценарій, в якому основні напрями внутрішньої
економічної політики хоча і збігаються з першим сценарієм, але інтенсивність їх
реалізації припускається суттєво нижчою. Крім того, припускається, що
розвиток економіки відбуватиметься в умовах гіршої зовнішньоекономічної
кон’юнктури та повільнішого зростання основних торгових партнерів України.
Останнє стримуватиме розширення зовнішнього попиту на вітчизняні товари та
негативно позначатиметься на припливі фінансових ресурсів в країну, у тому
числі необхідних для впровадження реформ.
Поряд
з
тим,
спостерігатиметься
скорочення
виробництва
в
експортоорієнтованих видах промислової діяльності, що негативно
позначатиметься на загальних темпах зростання промислового виробництва.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
17
РОЗДІЛ
1
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Слабке впровадження внутрішніх реформ може спричинити загострення
структурних диспропорцій в економіці, у тому числі через реалізацію не в
повному обсязі зовнішнього та інноваційно-інвестиційного потенціалу
економічного розвитку внаслідок вкрай обережної позиції інвесторів.
В цілому за цим сценарієм прогнозується зростання ВВП в середньому
на рівні 1,6 відсотка щорічно (у 2019 році – 1,1 відсотка). Така повільна
економічна динаміка обумовить збереження за підсумком 2021 року
відставання від докризового рівня ВВП (ВВП у 2021 році становитиме
95,7 відсотка до рівня 2013 року).
Рис. 1.3. ВВП до рівня 2013 року, відсотків
105,1
105
99,7
100
101,6
95,0
93,4
95
97,6
94,0
91,3
92,3
93,7
95,7
88,4
85
86,3
84,2
75
2013
2014
2015
2016
Сценарій 1
2017
Сценарій 2
2018
2019
2020
2021
Сценарій 3
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
В той же час, існує низка ризиків, реалізація яких впливатиме на справдження
прогнозних оцінок. Серед них слід зазначити:
невизначеність ситуації на сході країни з постійною загрозою ескалації бойових
дій;
продовження тенденції нарощення обсягів трудової міграції з ймовірним
подальшим дефіцитом людських ресурсів в Україні;
призупинення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
18
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ
2
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
В умовах триваючого світового циклічного відновлення у середньостроковій
перспективі прогнозується економічне зростання у світі на рівні 3,9 відсотка
у 2019 році та 3,8 відсотка у 2020-2021 роках (3,5 відсотка у середньому
у 2015-2017 роках).
У 2019 році зменшення податкового навантаження та збільшення державних
видатків у Сполучених Штатах Америки, а також м’яка фіскальна політика в
Німеччині будуть одними з основних чинників економічного зростання у світі.
Позитивний вплив від податкової реформи в Сполучених Штатах Америки
відчуватимуть її торговельні партнери, особливо Канада та Мексика.
Покращення інвестиційного бізнес-середовища у розвинутих країнах також
сприятиме зміцненню економічної ситуації у світі, а збільшення інвестицій у
країнах-експортерах сировини зміцнюватиме світові фінансові ринки,
стимулюватиме промислове виробництво та торгівлю.
У 2020-2021 роках незначне уповільнення темпів зростання світової економіки
пов’язуватиметься із тим, що фінансові умови та грошово-кредитна політика у
розвинених країнах ставатимуть більш жорсткими.
Крім того, реалізація широкомасштабної конкурентної політики через світову
торгівлю призводитиме до збільшення конкурентного навантаження на
світових товарних ринках, що посилюватиме стимули для інвестування та
впровадження інновацій, віддача від яких має стати відчутною у більш тривалій
перспективі.
Економічному зростанню Єврозони у 2019 році на рівні 2 відсотків сприятиме
збільшення внутрішнього попиту, який формуватиметься в умовах м’якої
грошово-кредитної та фіскальної політики, покращення ситуації на ринку праці
внаслідок масштабних міграційних процесів, високих ділових очікувань бізнесу
та споживчих настроїв населення. Сприятливі умови для фінансування
стимулюватимуть збільшення інвестицій, а стійке світове економічне
зростання – нарощування експортного потенціалу і відповідно виробництва.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
20
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 2.1. Динаміка ВВП в країнах і регіонах у 2007-2021 роках, відсотків
15
Світова фінансова криза
10
5
0
-5
Світ
Єврозона
Близький Схід, Північна Африка,
Афганістан, Пакистан
Російська Федерація
Китай
Південна Африка
Сполучені Штати Америки
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Джерело: МВФ
Очікується, що у середньостроковій перспективі темпи зростання Єврозони
уповільняться з 1,7 відсотка у 2020 році до 1,5 відсотка у 2021 році (2,1 відсотка
у середньому у 2015-2017 роках), що буде результатом старіння населення та
повільного зростання продуктивності.
Уповільнення темпів зростання Єврозони у середньостроковому періоді
не матиме негативного впливу на економіку України, оскільки вони знаходяться
на різних рівнях розвитку. У свою чергу, в Єврозоні зростатиме споживчий
попит, інвестиції, збільшуватиметься виробництво, що буде поштовхом для
розширення торговельних каналів, у тому числі з Україною, в рамках реалізації
яких відбуватимуться процеси переходу до виробництва інноваційної
продукції.
На економічний розвиток Сполучених Штатів Америки у 2019 році позитивно
впливатиме прийнята податкова реформа: зниження податкового
навантаження на корпоративний сектор та збільшення державних витрат
стимулюватимуть внутрішній попит, інвестиційну діяльність підприємств,
створення нових робочих місць, що забезпечить зростання ВВП
на рівні 2,7 відсотка. Однак вже з 2020 року, на думку експертів, стимулююча
податкова політика почне обмежувати економічну активність, оскільки
внаслідок зменшення податку на прибуток та прийняття інвестицій за витрати,
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
21
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
які вираховуються із корпоративного доходу, зменшуватимуться державні
доходи від корпоративного сектору (на половину відсотка від ВВП за п’ять
років). Крім того, зменшення корпоративного податку, яке веде до стрімкого
інвестування та нарощення обсягів виробництва і відповідно підвищує
зайнятість та реальну заробітну плату, вторинним ефектом матиме збільшення
споживання та цін на внутрішньому ринку. В результаті Федеральна резервна
система, як очікують експерти, буде змушена підвищити реальну відсоткову
ставку, що призведе до зменшення інвестування, збільшення реального
ефективного валютного курсу, зниження цін на імпорт та експортної
конкурентоспроможності. Внутрішній попит на імпортні товари зростатиме, в
той час як експортні ціни – зменшуватимуться. Чистий експорт негативно
впливатиме на ВВП через погіршення поточного рахунку. Таким чином
інвестиційна політика матиме короткостроковий стимулюючий вплив на
діяльність корпорацій, у зв’язку із чим у 2020-2021 роках прогнозується
уповільнення зростання економіки Сполучених Штатів Америки до 1,9 відсотка
у 2020 році та 1,7 відсотка у 2021 році (2,2 відсотка у середньому
у 2015-2017 роках).
Економічний розвиток Сполучених Штатів Америки має на Україну
опосередкований вплив, який проявляється через стійкість її фінансової
системи і відповідно до вартості долара.
У Китаї у 2019 році прогнозується уповільнення темпів зростання економіки
до 6,4 відсотка через обмежувальну макроекономічну та регуляторну політики,
зменшення кількості населення працездатного віку та менш експансіоністськи
умови кредитування. Регуляторна політика спрямовуватиметься на зменшення
фінансових ризиків, надмірного потенціалу окремих секторів та поліпшення
якості навколишнього середовища. У 2020-2021 роках тенденція уповільнення
китайської економіки, як і в розвинених країнах та Сполучених Штатах Америки,
продовжиться і становитиме 6,3 відсотка у 2020 році та 6 відсотків у 2021 році
(6,8 відсотка у середньому у 2015-2017 роках). Це відбуватиметься на фоні
подальшої переорієнтації економіки на приватне споживання та виробництва –
на надання послуг.
Уповільнення темпів зростання китайської економіки на фоні зменшення
кількості металургійних підприємств в рамках поліпшення якості
навколишнього середовища позитивно впливатиме на світовий ринок металів і
відповідно на економіку України як одного з основних експортерів
металургійної продукції.
Вищі ніж у попередньому середньостроковому періоді ціни на нафту
сприятимуть відновленню внутрішнього попиту в країнах-експортерах нафти,
зокрема на Близькому Сході, Північній Африці, Афганістані та Пакистані і
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
22
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
відповідно прискоренню зростання економіки цих країн у 2019 році до
3,7 відсотка. Однак необхідність бюджетного корегування, продовження
геополітичних конфліктів матиме вплив на зростання у середньостроковій
перспективі, які складатимуть 3,6 відсотка у 2020-2021 роках (3,3 відсотка у
середньому у 2015-2017 роках).
Відновлення внутрішнього попиту в країнах-експортерах нафти може позитивно
вплинути на економіку України, оскільки розширюватимуться можливості
збільшення експорту до цих країн для задоволення зростаючих потреб як
підприємств, так і населення.
Економічне зростання в Російській Федерації у 2019-2021 роках
стримуватиметься структурними диспропорціями в економіці та зменшенням
інвестицій внаслідок економічних санкцій і прогнозується на рівні 1,5 відсотка
(падіння на 0,4 відсотка у середньому у 2015-2017 роках).
Посилення структурних диспропорцій та продовження дії економічних санкцій
в Російській Федерації може вплинути на зменшення її присутності на світових
товарних ринках, внаслідок чого Україна отримає певні конкурентні переваги,
зокрема на ринку продовольчих товарів, що може компенсувати подальше
зменшення товарообороту з Російською Федерацією (відповідно до критеріїв
економічної безпеки на рівні 5-8 відсотків).
Покращення ділових очікувань бізнесу на фоні поступових змін у політичному
керівництві Південної Африки сприятиме підвищенню ВВП у 2019 році
до 1,7 відсотка. В той же час розвиток країни стримуватиметься певними
структурними проблемами, низькими темпами проведення реформ, внаслідок
чого економічне зростання у 2020-2021 році прогнозується на рівні 1,8 відсотка
(1,1 відсотка у середньому у 2015-2017 роках).
Зростання у Південній Африці може позитивно вплинути на Україну за умови
збільшення частки українського експорту в даному регіоні.
Зважаючи на уповільнення темпів зростання економік після світової фінансової
кризи, важливу роль у подальшому розвитку відіграватимуть інноваційні та
міграційні процеси. Так впровадження інновацій в країнах-лідерах технологій,
якими є Сполучені Штати Америки, Японія та Німеччина, матиме суттєвий вплив
на інновації в інших країнах, а також на продуктивність праці (при зростанні
продуктивності праці в країні-впроваджувачі інновації на 1 відсоток, в країніреципієнті інновації продуктивність праці зросте через п’ять років на 0,070,15 відсотка). Зважаючи на податкову реформу Сполучених Штатів Америки,
яка стимулює впровадження інновацій, можна очікувати, що це позитивно
вплине на інноваційний розвиток і зростання продуктивності і в інших країнах,
які будуть реципієнтами її технологій через торгівлю, прямі іноземні інвестиції
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
23
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
та ліцензування. Однак передача технологій в країни з низьким рівнем доходу
залишатиметься на низькому рівні, зважаючи на їх слабкі можливості
поглинання, а також інші технологічні потреби, тому важливу роль у розвитку
цих країн продовжуватиме відігравати іноземна допомога. Крім того, в умовах
глобалізації поширення інновацій все більшого значення набуватимуть
міграційні процеси, оскільки вони сприяють збільшенню пропозиції робочої
сили, обсягів виробництва на душу населення, а також підвищенню
продуктивності праці, в тому числі через компліментарність навичок.
У 2019 році прогнозується зростання цін на агропромислову продукцію та
добрива, в той час як на ринку металів після дворічного зростання очікується
зниження цін, що в тому числі стимулюватиметься активним нарощуванням
виробництва в Індії. При цьому знижуватиметься попит з боку Китаю, який є
найбільшим споживачем металопродукції, в той час як попит інших країн
зростатиме помірними темпами. Затримки з введенням в дію нових
виробничих потужностей та торговельні санкції щодо експорту металів можуть
вплинути на зростання цін. Незначне зростання цін у 2020-2021 роках
обумовлюватиметься переходом до більш жорсткої монетарної політики та
появою вторинних обмежуючих ефектів податкової політики у одного з
найбільших імпортерів чорних металів – Сполучених Штатів Америки разом з
поступовою оптимізацією металургійного комплексу Китаю. Взагалі,
у 2019 - 2021 роках середнє значення індексу цін на базові метали становитиме
92,6 відсотка порівняно з 75,6 відсотка у 2015-2017 роках та на залізну руду
57 доларів США за тону порівняно з 62 доларами США за тону відповідно.
Збільшення в різниці ціни між залізною рудою та базовими металами у
середньостроковому періоді надає Україні можливість нарощувати як
виробництво, так і обсяги експорту, завозити більше валютної виручки,
позитивно впливаючи на розвиток галузі у напрямі виробництва готової
продукції, яка користується найбільшим попитом на світовому ринку.
У середньостроковому періоді ціни на нафту коливатимуться в межах
66,7 долара США за барель проти 50,3 долара США за барель
у 2015-2017 роках, що пов’язуватиметься з продовженням обмеження
видобутку нафти як країнами-членами ОПЕК, так і тими, хто не є членами, на
фоні зростаючого попиту на неї. Однак відносна стабільність на нафтовому
ринку може похитнутися як в бік зростання, так і в бік зниження цін. На
підвищення цін може вплинути скорочення видобутку сланцевої нафти в
Сполучених Штатах Америки, загострення геополітичних ризиків в деяких
країнах-виробниках нафти (Іраку, Лівії, Нігерії, Венесуелі), відмова Сполучених
Штатів Америки від зняття санкцій з Ірану. В той же час ціни можуть знизитися,
якщо виробники нафти порушать або розірвуть договір про обмеження
видобутку нафти, Лівія та Нігерія збільшать видобуток, а Сполучені Штати
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
24
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Америки нарощуватимуть темпи видобутку сланцевої нафти швидше, ніж
прогнозувалось.
Враховуючи високий рівень енергоємності ВВП України, відносна стабільність
цін на світовому ринку нафти позитивно впливатиме як на окремі сектори, так і
економіку України в цілому. Завдяки економії коштів відбуватиметься, зокрема:
нарощення виробництва та перехід на використання менш енергоємних та
інноваційних технологій.
Рис. 2.2. Ціни на нафту марки Brent, залізну руду та базові метали у 2014-2021 роках
120
100
80
60
40
Середня ціна на залізну руду, доларів США
20
Середня ціна на базові метали, доларів США
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Джерело: Світовий банк, НАК “Нафтогаз”, розрахунки Мінекономрозвитку
Ціни на світовому ринку агропромислової продукції у середньостроковому
періоді зростатимуть повільними темпами. Так ціна на пшеницю
у 2019-2021 роках у середньому становитиме 197,7 долара за бушель порівняно
з 181,7 долара за бушель у 2015-2017 роках, в той час як на кукурудзу
171,7 долара за бушель порівняно з 161,3 долара за бушель відповідно. На їх
динаміку впливатиме відносно стабільна ситуація на ринку енергоносіїв,
збільшення врожайності та попиту на пшеницю та кукурудзу в Китаї, Індії,
країнах ОЕСР (на пшеницю). Водночас для задоволення попиту
розширюватимуться посівні площі. Так найбільше зростання посівних площ
кукурудзи прогнозується в Латинській Америці, Азії та Тихоокеанському регіоні.
Зростання виробництва пшениці у середньостроковому періоді очікується в
основному в Азії та Тихоокеанському регіоні, на які припадатиме майже
50 відсотків приросту, Європейський союз акумулюватиме близько 13 відсотків
приросту, Російська Федерація – 9 відсотків та Україна – 6 відсотків світового
приросту виробництва.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
25
РОЗДІЛ
2
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Зважаючи на світову тенденцію повільного зростання цін на агропромислову
продукцію, на динаміку виробництва та експорту пшениці в Україні
впливатимуть більшою мірою нецінові фактори, зокрема рівень попиту,
особливо з боку Китаю, який є одним з основних імпортерів, та політика країнекспортерів.
Ціни на ринку добрив також зростатимуть повільно – у 2019-2021 роках у
середньому прогнозуються на рівні 232 долари США за тону порівняно
з 230,7 долара США за тону у 2015-2017 роках. З одного боку, на їх динаміку
впливатиме незначний попит з боку агропромислового сектору внаслідок
повільного зростання цін на продукцію, а, з іншого, розширення потужностей в
Азербайджані, Індонезії, Російській Федерації та Сполучених Штатах Америки.
Менші темпи зростання світових цін на добрива дозволятимуть
агропромисловому комплексу Україні використовувати більш якісні реагенти,
що приводитиме до підвищення врожайності та відповідно збільшення
прибутку, який можна буде використати, зокрема на подальшу модернізацію та
розширення виробництва.
Рис. 2.3. Ціни на пшеницю та кукурудзу у 2014-2021 роках
300
250
200
150
100
Середня ціна на пшеницю, доларів США
50
Середня ціна на кукурудзу, доларів США
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Джерело: Світовий банк
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
26
ПРИПУЩЕННЯ ПРОГНОЗУ:
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
КРАЇНИ
3
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
3. ПРИПУЩЕННЯ ПРОГНОЗУ: СЦЕНАРІЇ
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
№п/
п
Припущення
Джерело
Справдження
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
Активне
Активне
Помірними
темпами через
повільне
зростання рівня
конкурентоспроможності
вітчизняного
виробництва
Так
Так
Ні
Активний
Активний
Повільний
ЗОВНІШНІ ПРИПУЩЕННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
Середньостроковий план
пріоритетних дій Уряду
Розширення та диверсифікація
до 2020 року
зовнішньоекономічних зв’язків
(розпорядження КМУ
України у напрямку
від 03.04.2017
поглиблення
№275-р)
зовнішньоекономічних
Експортна стратегія
відносин з країнами
України (“дорожня карта”
Європейського союзу, Азії та
стратегічного розвитку
Африки (зокрема, Індією,
торгівлі)
Китаєм, Єгиптом, тощо)
на 2017—2021 роки
(розпорядження КМУ від
27.12.2017 № 1017-р)
Реалізація додаткових
торговельних преференцій,
наданих Європейським союзом
Власне припущення
для товарів походженням із
України
Розвиток транскордонного
Державна програма
співробітництва, створення
розвитку
транскордонних кластерів, що
транскордонного
сприятиме поліпшенню
співробітництва на 2016виробничих можливостей у
2020 роки (постанова
слаборозвинутих регіонах
КМУ від 23.08.2016
№ 554)
Збереження
тенденцій щодо
Диверсинарощування
фікація та
обсягів експорту
збільшення
до країн-членів
експорту,
Регіональної
зокрема, до
конвенції про
країн, з
пан-євроякими
середземноукладено
морські
угоду про
преференційні
вільну
правила
торгівлю
походження на
поточному рівні
Максимальне використання
переваг Конвенції Пан-ЄвроМед у торгівлі з її учасниками
Закон України від
08.11.2017
№ 2187-VIII “Про
приєднання України до
Регіональної конвенції
про пан-євросередземноморські
преференційні правила
походження”
Диверсифікація та
збільшення
експорту,
зокрема, до
країн, з
якими
укладено
угоду про
вільну
торгівлю
Укладення угоди про вільну
торгівлю з Туреччиною
Власне припущення
Продовження дії
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
дія Угоди,
дія Угоди,
починаючи з починаючи з
2020 року
2020 року
WWW.ME.GOV.UA
дія Угоди,
починаючи з
2021 року
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
28
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
№п/
п
Припущення
6.
Укладення угоди про вільну
торгівлю з Ізраїлем
7.
Функціонування Експортнокредитного агентства, що
сприятиме переходу до
експорту наукомісткої
інноваційної продукції для
сталого розвитку країни
Джерело
Справдження
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
Власне припущення
дія Угоди,
дія Угоди,
починаючи з починаючи з
2019 року
2019 року
дія Угоди,
починаючи з
2021 року
Власне припущення
Ефективне
Ефективне
Не достатньо
ефективне
Певне
зменшення
Збереження
існуючої
Істотне
тенденції щодо
зменшення
обсягів
відпливу
капіталу
ВНУТРІШНІ ПРИПУЩЕННЯ:
ЗАГАЛЬНІ ФАКТОРИ
8.
Власне припущення
Продовження дії
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
Відплив капіталу за кордон
ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
9.
Запровадження податку
виведений капітал
на
Власне припущення
Виконання
державного
Проект Основних
оборонного замовлення з метою
напрямів бюджетної
забезпечення
послідовного
політики
10. переозброєння Збройних Сил та
на 2018- 2020 роки
інших військових формувань на
(розпорядження КМУ від
нові зразки озброєння та
14.06.2017 №411-р)
військової техніки
Ні
Так,
у 2019 році
Ні
У повному
обсязі
У повному
обсязі
Часткове
виконання
Помірні
Жорсткі
(за рахунок всіх
інструментів
НБУ)
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
11. Умови монетарної політики
12.
Дотримання режиму
плаваючого обмінного курсу
WWW.ME.GOV.UA
Власне припущення
Продовження дії
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
Помірні
Зменшення
присутності
Основні засади грошовоНБУ зі
кредитної політики на
зниженням
2018 рік та
частоти
середньострокову
валютних
перспективу (рішення Ради
інтервенцій
НБУ від 12.09.2017
на
№37-рд)
валютному
ринку
Зменшення
присутності
НБУ зі
Посилення
зниженням присутності НБУ
частоти
для зменшення
валютних
ризиків на
інтервенцій
валютному
на
ринку
валютному
ринку
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
29
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
№п/
п
Припущення
Джерело
Справдження
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
Проведення активної політики
Середньостроковий план
зайнятості для прискорення
пріоритетних дій Уряду
повернення безробітних до
13.
до 2020 року
трудової діяльності, створення
(розпорядження КМУ
умов для зниження рівня
від 03.04.2017 №275-р)
неформальної зайнятості
Активне
Активне
Повільне
Підвищення рівня доходів
Середньостроковий план
громадян, в тому числі шляхом
пріоритетних дій Уряду
підвищення
розміру
14.
до 2020 року
соціальних стандартів, зокрема
(розпорядження КМУ
прожиткового мінімуму та
від 03.04.2017 №275-р)
мінімальної заробітної плати
Активне
Активне
Повільне
Середньостроковий план
Посилення адресності надання пріоритетних дій Уряду
15. соціальної допомоги та перехід
до 2020 року
до монетизації надання пільг
(розпорядження КМУ від
03.04.2017 №275-р)
Активне
Активне
Повільне
Середньостроковий план
Збільшення кількості зайнятих пріоритетних дій Уряду
16. осіб, охоплених соціальним
до 2020 року
страхуванням
(розпорядження КМУ
від 03.04.2017 №275-р)
Активне
Активне
Повільне
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Середньостроковий план
пріоритетних дій Уряду
Покращення
інвестиційного
Відповідно
до 2020 року
17. клімату. Дерегуляція і розвиток
до поточних Прискорене
(розпорядження Кабінету
підприємництва.
тенденцій
Міністрів України
від 03.04.2017 №275-р)
Впровадження
нових
стандартів
виробництва
з
метою
підвищення
18. конкурентоспроможності
вітчизняної продукції в умовах
необхідності освоєння ринків
Європейського союзу
Власне припущення
Продовження дії
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
Активізація
процесів
приватизації
державного
майна шляхом розширення
19. кола об’єктів приватизації та
спрощення
механізмів
продажу,
зокрема
через
електронні аукціони
Проект Основних
напрямів бюджетної
політики
на 2018-2020 роки
(розпорядження КМУ
від 14.06.2017 №411-р)
WWW.ME.GOV.UA
Відповідно
до поточних Прискорене
тенденцій
Так
Уповільнене
Уповільнене
Так
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Ні
30
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
№п/
п
20.
Припущення
Політика щодо розбудови
банківської системи
Джерело
Власне припущення
Справдження
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
Збереження
Проведення посиленого
Забезпечення політики
контролю за
стабільності спрямованої банківською
банківської на посилення системою із
системи на недержавного подальшим
поточних сектору в русі посиленням
умовах
процесів
ролі
приватизації державного
сектору
Сприяння
інвестиційній
спрямованості
фінансових
потоків, зокрема, шляхом
21. розвитку мікрокредитування та
інших
форм
фінансової
підтримки малих та середніх
виробників
Власне припущення
Продовження дії
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
Застосування різних форм
державно-приватного
партнерства, у тому числі
22.
концесії у сфері транспорту,
охорони здоров’я, енергетики,
тепло- і водопостачання
Середньостроковий план
пріоритетних дій Уряду
до 2020 року
(розпорядження Кабінету
Міністрів України від
03.04.2017 №275-р)
Продовження дії
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
Повільне
Активне
Повільне
Формування
механізмів Середньостроковий план
залучення
приватних пріоритетних дій Уряду
вітчизняних
інвестицій
у
до 2020 року
розвиток
інновацій
через (розпорядження Кабінету
23. використання
інститутів
Міністрів України від
спільного інвестування шляхом
03.04.2017 №275-р)
створення венчурних фондів
Продовження дії
фінансування
інноваційних припущення з Прогнозу
проектів
на 2018-2020 роки
Повільне
Активне
Повільне
Запровадження
механізму
підтримки
промисловості Середньостроковий план
шляхом надання допомоги для пріоритетних дій Уряду
розвитку індустріальних парків
до 2020 року
на компенсаційній основі або (розпорядження Кабінету
24. інших європейських підходів з
Міністрів України від
урахуванням положень Закону
03.04.2017 №275-р)
України
“Про
державну
Продовження дії
допомогу
суб’єктам припущення з Прогнозу
господарювання”
від
на 2018-2020 роки
01.07.2014 №1555-VII
Повільне
Активне
Повільне
WWW.ME.GOV.UA
Збереження
Істотна
сформованих
активізація
тенденцій
Уповільнення
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
31
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
№п/
п
25.
26.
27.
28.
29.
Припущення
Джерело
Закон України від
17.11.2016 № 1763-19
“Про внесення змін до
Розширення
фінансування
Бюджетного кодексу
автошляхової галузі в цілому та
України щодо
покращення
фінансування
удосконалення механізму
ремонту місцевих доріг
фінансового
забезпечення дорожньої
галузі”
ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Пріоритетний розвиток малого
і середнього підприємництва у Середньостроковий план
сфері
промисловості
і пріоритетних дій Уряду
сільського
господарства
до 2020 року
шляхом
спрощення (розпорядження Кабінету
адміністрування
податків,
Міністрів України від
створення
умов
для
03.04.2017 №275-р)
покращення
доступу
до
Продовження дії
фінансових
(кредитних) припущення з Прогнозу
ресурсів
та
зменшення
на 2018-2020 роки
монополізованості ринків
Стратегія розвитку
аграрного сектору
Розширення
пропускної
економіки на період до
спроможності
логістичної
2020 року
сільськогосподарської
(розпорядження КМУ від
інфраструктури,
зокрема
17.10.2013 №806-р)
мережі
складських
і
Продовження дії
елеваторних потужностей
припущення з Прогнозу
на 2018-2020 роки
Середньостроковий план
Запровадження ринку землі пріоритетних дій Уряду
сільськогосподарського
до 2020 року
призначення на перехідних (розпорядження Кабінету
умовах
Міністрів України від
03.04.2017 №275-р)
Пріоритетний
розвиток
фермерських господарств та
сільськогосподарської
Концепція розвитку
кооперації
шляхом фермерських господарств
удосконалення
державної та сільськогосподарської
аграрної
політики, кооперації на 2018-2020
інституційного
середовища, роки (розпорядження
організаційно-економічного
Кабінету Міністрів
механізму, фінансового та України від 13.09.2017 р.
інформаційного забезпечення і
№ 664)
державної
підтримки
фермерських господарств
WWW.ME.GOV.UA
Справдження
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
Активне
Активне
Помірне
Помірна
Висока
ефективність ефективність
впливу
впливу
прийнятих прийнятих
рішень
рішень
Помірна
ефективність
впливу
прийнятих
рішень
Збереження
Збереження
Активне
сформованих
сформованих
нарощування
тенденцій
тенденцій
Ні
Так,
до 2020 року
Помірна
Висока
ефективність ефективність
впливу
впливу
прийнятих
прийнятих
рішень
рішень
Ні
Помірна
ефективність
впливу
прийнятих
рішень
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
32
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
№п/
п
Припущення
Джерело
Справдження
сценарій 1
Енергетична стратегія
Проведення комплексу заходів України на період до 2035
з реструктуризації вугільної
року “Безпека,
промисловості
шляхом
енергоефективність,
30.
Повільне
ліквідації
збиткових
конкурентовугледобувних
та
спроможність”
вуглепереробних підприємств
(розпорядження КМУ
від 18.08.2017 № 605-р)
Задоволення потреб держави у
забезпеченні
стабільного
розвитку авіаційної галузі,
Державна цільова
приведення
інфраструктури
програма розвитку
авіаційного
транспорту
у
Збільшення
аеропортів на період до
31. відповідність з міжнародними
пасажиро2023 року (постанова
стандартами,
забезпечення
обороту
КМУ
набуття
Україною
статусу
від 24.12.2016 № 126)
транзитної
держави
з
урахуванням її унікального
географічного розташування
WWW.ME.GOV.UA
сценарій 2
сценарій 3
Активне
Повільне
Суттєве
збільшення
пасажирообороту та
переорієнтація
транзиту з
інших країн
Збільшення
пасажирообороту
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
33
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
КІЛЬКІСНІ ПРИПУЩЕННЯ ПРОГНОЗУ
сценарій 3
сценарій 2
сценарій 1
2021
прогноз
сценарій 3
сценарій 2
сценарій 1
2020
прогноз
сценарій 3
68,4 [±5]
сценарій 2
54,4
2019
прогноз
сценарій 1
очікування
Найменування
показника
2018
факт
2017
1. Зовнішні умови
Середньорічна ціна на
нафту марки Brent,
доларів США за барель
Середньорічна ціна на
імпортований природний
газ, доларів США за 1 тис.
куб. метрів
Світові ціни на базові
метали, середньорічний
приріст/зниження,
відсотків
Світова ціна на залізні
руди, середньорічний
приріст/зниження,
відсотків
Світова ціна на добрива
(мочевина),
середньорічний
приріст/зниження,
відсотків
Світова ціна на кукурудзу,
середньорічний
приріст/зниження,
відсотків
Світова ціна на пшеницю,
середньорічний
приріст/зниження,
відсотків
Темпи
приросту/зниження
економіки, відсотків
Світ
Сполучені Штати Америки
Єврозона
Китай
Російська Федерація
Близький Схід, Північна
Африка, Афганістан та
Пакистан
Південна Африка
WWW.ME.GOV.UA
66,2 [±5]
64,7 [±5]
66 [±5]
65,2 [±5]
68 [±5]
65,7 [±5]
231,5 283,9 [±10]
275,7 [±10]
264 [±5]
261,4 [±5]
250,9[±5]
265 [±5]
254,6[±5]
24,3
11,2 [±2]
"-" 1,6 [±2]
"-"3 [±1]
"-" 0,6 [±2]
"-"2,5[±1]
0,4 [±2]
"-"2 [±1]
22,9
"-"10,9 [±2]
"-"6,3 [±3]
"-"9 [±1]
"-" 8,3 [±2]
"-" 10[±1]
1,6 [±2]
"-"2 [±2]
11,6
"-"0,5 [±2]
2,7 [±2]
"-"0,5[±1]
2,7 [±2]
"-"0,5[±1]
2,6 [±2]
"-"1,5[±1]
"-"2,5
6,5 [±2]
1,8 [±2]
0 [±1]
2,4 [±2]
0 [±1]
1,7 [±2]
"-"2 [±1]
4,2
9,2 [±2]
2,1 [±2]
0 [±1]
2,1 [±2]
0 [±1]
1,5 [±2]
"-"2 [±1]
3,8
2,3
2,3
6,9
1,6
3,9
2,9
2,4
6,6
1,7
3,9
2,7
2,0
6,4
1,5
3,7
2,3
2,2
6,2
0,8
3,8
1,9
1,7
6,3
1,5
3,5
1,6
1,4
6,0
0,9
3,8
1,7
1,5
6,0
1,5
3,6
1,5
1,3
5,8
1,0
2,6
3,4
3,7
3,0
3,6
3,1
3,6
3,3
1,3
1,5
1,7
0,5
1,8
1,6
1,8
1,6
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
34
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
сценарій 3
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
2021
прогноз
сценарій 2
2020
прогноз
сценарій 1
2019
прогноз
очікування
Найменування
показника
2018
факт
2017
61,9
61,8
62,1
62,3
61,0
62,6
62,8
61,5
63,1
63,3
62,0
1
1
1,2
1,5
1,0
1,2
1,5
1
1,2
1,5
1
2,2
3-3,5
4-4,5
7,5-8
2-2,5
5-5,5
9,5-10
2-2,5
6-6,5 11,5-12
3-3,5
0,1
0,1
"-"0,3
1,0
0
26,6
27,5
2. Внутрішні умови
2.1. Загальні умови
Валовий збір зернових,
млн. тонн
Бюджетна підтримка
агропромислового
комплексу, відсоток від
обсягу випуску продукції у
сільському господарстві
Приріст прямих іноземних
інвестицій (за
методологією платіжного
балансу), млрд. доларів
США
Використання ресурсів
МВФ (чисте), млрд.
доларів США
2.2. Грошово-кредитна та
валютна політика
Обмінний курс гривні до
долара США (в
середньому за період),
гривень за долар США
Обмінний курс гривні до
долара США (на кінець
періоду), гривень за
долар США
Зміна обмінного курсу, у
відсотках до
попереднього року
в середньому за період
на кінець періоду
28,1
"-" 1,7
28,2
28,2
0,7
29,7
29,7
28,3
32,0
30,4
28,3
33,5
28,5 [±1] 29,4 [±2] 29,4 [±2] 31,6 [±2] 30,2 [±2] 29 [±2] 33,1 [±2] 30,7 [±2] 29 [±2] 33,9 [±2]
3,9
3,4
2,5
2,5
8,0
5,3
0,4
7,7
2,4
0,0
4,7
3,2
1,5
3,2
3,2
10,9
2,7
-1,4
4,7
1,7
0,0
2,4
1,2
18 [±3]
28,1
0
2.3. Тарифна політика
Граничні роздрібні ціни на
природний газ для
населення (грудень до
грудня), відсотків
Зміна роздрібних тарифів
на електроенергію для:
побутових споживачів,
грудень до грудня,
відсотків
WWW.ME.GOV.UA
5 [±3]
8 [±3]
25 [±5]
14 [±3]
0
25 [±5]
25 [±5]
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
35
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
промислових
підприємств:
у середньорічному
розрахунку, відсотків
грудень до грудня,
відсотків
Зміна тарифів на:
перевезення пасажирів,
багажу і вантажобагажу
пасажирів залізничним
транспортом
грудень до грудня,
відсотків
вантажні залізничні
перевезення:
у середньорічному
розрахунку, відсотків
грудень до грудня,
відсотків
послуги зв'язку (грудень
до грудня), відсотків:
загальнодоступні
телекомунікаційні послуги
універсальні послуги
поштового зв'язку
приймання та доставка
вітчизняних періодичних
друкованих видань за
передплатою
Зміна тарифів на послуги
населенню (грудень до
грудня), відсотків:
водопостачання
водовідведення
утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій
гаряча вода, опалення
(теплопостачання)
2.4. Податково-бюджетна
політика
єдиний внесок на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування
WWW.ME.GOV.UA
2020
прогноз
2021
прогноз
10 [±3]
10 [±3]
10 [±3]
5,9
25 [±3]
25 [±3]
30 [±3]
30 [±3]
7,2
25 [±3]
25 [±2]
22 [±2]
20 [±2]
15,0
25 [±3]
25 [±2]
20 [±2]
20 [±2]
21,3
8,3
6,9
5,9
5,9
49,7
16,0
10,8
6,0
6,4
24
48,4
19,2
30
30
20,2
15,1
15 [±5]
16 [±5]
11 [±5]
11 [±5]
11 [±5]
11 [±5]
11 [±5]
11 [±5]
47,5
30
10
10
10
3,5
15 [±2]
12 [±2]
3 [±2]
22
22
22
22
5 [±2]
7 [±2]
22
сценарій 2
16 [±3]
сценарій 1
-7,5
сценарій 3
10 [±3]
сценарій 2
10 [±3]
сценарій 1
10 [±3]
сценарій 3
16 [±3]
сценарій 2
3,7
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
сценарій 3
2019
прогноз
очікування
Найменування
показника
2018
факт
2017
сценарій 1
РОЗДІЛ
3
36
РОЗДІЛ
3
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
сценарій 3
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
сценарій 1
сценарій 2
сценарій 3
2021
прогноз
сценарій 2
2020
прогноз
сценарій 1
податок на прибуток
підприємств, відсотків
податок на виведений
капітал, відсотків (ставка в
залежності від виду
платежів)
податок на доходи
фізичних осіб, відсотків
податок на додану
вартість, відсотків
2019
прогноз
очікування
Найменування
показника
2018
факт
2017
18
18
18
х
18
18
х
18
18
х
18
х
х
х
15/20
х
х
15/20
х
х
15/20
х
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
0
0
10 [±3]
0
0
7 [±3]
0
0
7 [±3]
0
40
30
20
30 [±3]
20
20
27 [±3]
20
20
27 [±3]
20
1,6
2,4
2,2
2
2
3,3
4,4
не менше 3
не менше 3
не менше 3
1,8
не менше
1,8
не менше 1,8
не менше 1,8
не менше 1,8
1,2
не більше
3
не більше 3
не більше 3
не більше 3
Зміна ставок акцизних
податків на кінець року (у
річному розрахунку)
Спиртні напої (з
концентрацією спирту
менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць,
зокрема, горілка,
настоянки, лікери)
мінімальне акцизне
податкове зобов’язання із
сплати акцизного податку
з тютюнових виробів
Сигарети з фільтром/ без
фільтра, цигарки ,
відсотків
Граничний рівень
дефіциту Державного
бюджету, відсотків від
ВВП
Питома вага капітальних
видатків Зведеного
бюджету, відсотків ВВП
Обсяг державних
капітальних вкладень на
розроблення та
реалізацію державних
інвестиційних
проектів, млрд. гривень
Граничний обсяг надання
державних гарантій, %
доходів загального фонду
державного бюджету
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
37
сценарій 3
сценарій 2
сценарій 1
2021
прогноз
сценарій 3
сценарій 2
сценарій 1
2020
прогноз
сценарій 3
2019
прогноз
сценарій 2
2018
сценарій 1
Найменування
показника
2017
очікування
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
факт
РОЗДІЛ
3
Залучення державою від
іноземних держав, банків
і міжнародних фінансових
7,426
17
18
19
20
організацій позик для
реалізації інвестиційних
проектів, млрд. гривень
Питома вага видатків на
національну безпеку та
оборону Зведеного
4,8
5
5
5
5
бюджету (з урахуванням
державних гарантій),
відсотків від ВВП
Граничний обсяг
61,5
60
52
52
55
49
47
52
47
43
49
державного боргу,
відсотків від ВВП
Державні запозичення,
471,3
215,0
276,2 277,2
299,9
310,8 306,9
327,9
336,7 334,9 357,0
млрд. гривень
Погашення державного
363,5
175,7
223,5 223,5
235,4
240,2 233,5
256,6
256,8 250,2 281,2
боргу, млрд. гривень
Обслуговування
130,2
147,3 147,4
152,8
156,3 154,1
165,5
171,4 168,6 182,5
державного боргу, млрд. 110,5
гривень
Надходження від
3,4
21,3
17,1
5,9
0,5
0,5
приватизації державного
майна, млрд. гривень
Рівень перерозподілу
34,1
34 [±1] 34 [±1] 33 [±1] 34 [±1] 34 [±1] 33 [±1] 34 [±1] 34 [±1] 33 [±1] 34 [±1]
через Зведений бюджет,
відсотків від ВВП
2.5. Соціальна політика
Мінімальна заробітна
плата, темпи
х
16,3
11-14 18-21
11-14
5-8
7-10
5-8
4-6
6-8
4-6
номінального приросту,
відсотків
Посадовий оклад
працівника І тарифного
36,3
10,1
9,0
25,9
9,0
7,4
8,5
7,4
5,6
6,7
5,6
розряду ЄТС, темпи
номінального приросту,
відсотків
Кількість населення у віці
28,80
28,73
28,72
28,66
28,53
15-70 років, млн. осіб
Джерело: Світовий банк, МВФ, Держстат, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, Мінагрополітики,
Мінінфраструктури, Мінрегіон, НБУ, НАК “Нафтогаз України”, Фонд державного майна, НКРЕКП, НКРЗІ.
х - можливе некоректне співставлення, оскільки у розрахунок закладалась мінімальна ЗП на рівні 3200 гривень
(починаючи з 1 січня 2017 року), яка враховує надтарифну частину, на відміну від мінімальної заробітної плати у
розмірі 1439 гривень у 2016 році, яка була взята за базу для розрахунку.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
38
ПОПИТ
4
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
4. ПОПИТ
Економічний розвиток у середньостроковій перспективі формуватиметься в
умовах подальшої реалізації пріоритетів державної політики, визначених
Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, а також
низкою інших галузевих стратегічних програм, зокрема, Експортною стратегією,
Стратегією подолання бідності, Стратегією розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року тощо.
Відповідно до зазначених документів у прогнозному періоді Уряд і надалі
спрямовуватиме зусилля на створення середовища для розвитку інвестиційної
діяльності, добросовісної конкуренції, малого і середнього підприємництва,
активізацію процесів приватизації, зміну системи управління державними
підприємствами, реформування системи публічних закупівель, захист
інтелектуальної власності, розвиток людського та трудового потенціалу, гідної
оплати праці та розширення зовнішньоекономічних зв’язків.
Також Уряд продовжуватиме імплементацію положень Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським союзом, реалізацію політики в рамках співпраці
з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.
Формування зовнішніх умов функціонування економіки також залишатиметься
важливим компонентом економічного розвитку України у середньостроковій
перспективі в умовах збереження високого рівня відкритості вітчизняної
економіки. Незважаючи на те, що (відповідно до припущень) зовнішні умови,
переважно, справлятимуть позитивний вплив на економіку України, але
інтенсивність їх дії не дозволятиме зовнішній складовій економічного зростання
бути основою розвитку впродовж прогнозного періоду.
Додатковий вплив на економічне зростання чинитимуть тимчасові ситуативні
фактори, пов’язані із зміною політичних умов, що визначатимуть динаміку
внутрішніх джерел економічного зростання з боку попиту та їх роль у
формуванні загального показника розвитку економіки.
Отже, у 2019 році (рік подвійних виборів, які віднесені в рамках прогнозу до
ситуативних факторів) найбільший вплив на економічне зростання матиме
споживчий попит, але в цілому такий вплив не змінюватиме загальних
позитивних тенденцій щодо нарощування інвестиційних процесів, спрямованих
на посилення якості та сталості економічного зростання.
З огляду на очікувані умови розвитку економіки України у середньостроковій
перспективі
найбільш
відчутний
поштовх
економічному
розвитку
надаватиметься з боку внутрішнього попиту (внесок до щорічного зростання у
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
40
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
середньому у 2019-2021 роках на рівні 4,9 відсоткового пункту), що
посилюватиметься збереженням позитивної динаміки зовнішньої складової
(внесок до щорічного зростання у середньому у 2019-2021 роках
на рівні 1,6 відсоткового пункту).
Рис. 4.1. Внески складових попиту у приріст ВВП, відсоткових пунктів
10
5
0
-5
-10
-15
2013
2014
2015
Кінцеві споживчі витрати
2016
2017
2018
очік.
Валове нагромадження
2019
2020
прогноз
Чистий експорт
2021
ВВП
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Щодо розвитку внутрішніх компонентів попиту прогнозується продовження
активного розвитку інвестиційного вектору з поступовим його посиленням
наприкінці прогнозного періоду. Зазначене відбуватиметься за рахунок
впровадження якісних перетворень у напрямку покращення інвестиційного
клімату, в тому числі внаслідок реалізації реформ у сфері захисту прав
інвесторів, боротьби з корупцією, спрощення умов ведення господарської
діяльності, а також мультиплікативного ефекту впливу освоєння інвестицій у
попередніх роках (починаючи з 2016 року спостерігається зростання
капітальних інвестицій).
Значна увага і надалі приділятиметься розвитку інфраструктурної мережі, що
включатиме в себе розбудову транспортної та логістичної інфраструктури
(транспортні шляхи та вузли, зокрема місцевого значення, логістичні центри) та
реалізовуватиметься, зокрема, в рамках розвитку співробітництва на засадах
державно-приватного партнерства. Також триватиме відновлення зруйнованих
під час військових дій інфраструктурних об’єктів східних регіонів України за
рахунок ресурсів держави, коштів міжнародних донорських організацій та
кредиторів, в тому числі в рамках продовження співробітництва з
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
41
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.
Враховуючи зазначене, прогнозується, що в Донецькій та Луганській областях
впродовж прогнозного періоду посилюватимуться позитивні тенденції у
будівельній сфері, обумовлені, зокрема, відновлювальними роботами на
об’єктах соціальної, транспортної, а також енергетичної інфраструктури.
Важливим напрямком розвитку інвестиційної активності залишатиметься
реалізація проектів у напрямку підвищення енергетичної незалежності України,
спрямованих, зокрема, на нарощування власного виробництва енергетичних
ресурсів, модернізацію енергетичної інфраструктури, диверсифікацію джерел
постачання енергоресурсів, що реалізовуватимуться, зокрема, із залученням
іноземного капіталу, бюджетних ресурсів та кредитних коштів.
Державна інвестиційна політика, з огляду на необхідність забезпечення
виконання державного оборонного замовлення з метою послідовного
переозброєння Збройних Сил та інших військових формувань на нові зразки
озброєння та військової техніки, і надалі зосереджуватиметься на створенні та
реалізації інвестиційних проектів в оборонній сфері, спрямованих, зокрема, на
запровадження новітніх технологій виробництва оборонної продукції,
модернізацію перспективних та розроблення і виготовлення нових зразків
військової техніки та озброєння, створення замкнених циклів розроблення і
виробництва основних видів продукції оборонного призначення у кооперації з
державами-членами НАТО.
Реалізація оптимізаційних процесів у державному секторі економіки у
напрямку активізації процесів приватизації об’єктів державного майна,
реформування системи управління державними інвестиціями, підвищення
ефективності управління та функціонування державних підприємств сприятиме
подальшому розвитку інвестиційної діяльності в Україні і у державному секторі
економіки зокрема.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
42
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 4.2. Динаміка ВНОКу, виробництва продукції машинобудування та обсягів
будівництва, відсотків до попереднього року
30
20
10
0
ВНОК
-10
Виробництво продукції машинобудування
-20
Обсяги будівництва
-30
2013
2014
2015
2016
2017
2018
очік.
2019
2020
2021
прогноз
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Іншим напрямком розвитку інвестиційної діяльності у середньостроковій
перспективі залишатиметься впровадження нових стандартів виробництва, що
потребуватиме глибокої модернізації виробничих процесів з огляду на значну
застарілість існуючих технологій виробництва та зношеність виробничих фондів,
їх високу енерго- та ресурсоємність. Актуальність цього питання
підживлюватиметься необхідністю підвищення рівня конкуренції вітчизняної
продукції як на зовнішньому ринку – в рамках виходу на нові ринки збуту, так і
внутрішньому – внаслідок зниження торговельних бар’єрів в рамках розвитку
співробітництва з країнами Європейського союзу та іншими окремими
країнами-партнерами (Ізраїль, Туреччина, Канада). Серед джерел фінансування
цих процесів превалюватимуть власні кошти підприємств, фінансові можливості
яких поступово розширюватимуться в умовах зростання активності та
прибутковості виробничої діяльності.
Водночас реалізація політики Національного банку України у найближчій
п’ятирічній перспективі має посилити канал підтримки економічного зростання
за рахунок кредитування з урахуванням покращення умов формування
ресурсної бази для цього. Зокрема, відбуватимуться процеси вдосконалення
інструментів з підтримки ліквідності банківської системи, а також забезпечення
функціонування інститутів довгострокового інвестиційного кредитування та
сприяння інвестиційній спрямованості фінансових потоків, зокрема, шляхом
розвитку мікрокредитування та інших форм фінансової підтримки малих та
середніх виробників, що сприятиме поступовому нарощенню кредитних
джерел фінансування інвестиційної діяльності.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
43
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Реалізація комплексу реформ, спрямованих на подальшу дерегуляцію процесу
інвестування в Україні, включаючи спрощення валютного регулювання,
введення та виведення капіталу, звітності, реєстрації та функціонування
іноземних представництв, забезпечуватиме розширення не тільки внутрішніх
джерел залучення капіталу, а й зовнішніх, зокрема прямих іноземних інвестицій
(щороку на рівні 5-5,5 млрд. доларів США в середньому у 2019-2021 роках), а
також підвищення вмотивованості потенційних інвесторів до активної реалізації
політики розвитку.
Рис. 4.3. Питома вага ВНОКу та валового прибутку і змішаного доходу у ВВП, ВНОКу у
прибутку підприємств до оподаткування, відсотків
60
100
50
80
40
60
30
40
20
20
10
0
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
очік.
2019
2020
2021
прогноз
ВНОК у прибутку підприємств до оподаткування (ліва шкала)
ВНОК у ВВП
Валовий прибуток та змішаний дохід у ВВП
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Ефективна реалізація політики сприяння інноваційному розвитку та реформи у
сфері інтелектуальної власності створюватимуть умови для поступової
активізації інвестиційної діяльності у напрямку нарощування нематеріальних
активів. Проте, недостатність фінансових ресурсів в умовах високої вартості
проведення наукових та науково-технічних розробок, а також їх подальшого
впровадження, все ще гальмуватиме активний розвиток інноваційних процесів,
що
у
підсумку
не
дозволить
досягти
цільового
значення
індикатора 9.5.1 “Частка витрат на виконання наукових і науково-технічних
робіт у ВВП”, встановленого на 2020 рік на рівні 1,5 відсотка в рамках
цілі 9 “Промисловість, інновації та інфраструктура” ЦСР.
У галузевому розрізі спрямування інвестиційних потоків відбуватиметься з
урахуванням визначених у стратегічних документах Уряду пріоритетів розвитку:
машинобудування (зокрема, літакобудування, галузі військово-промислового
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
44
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
комплексу), будівництво (розвиток транспортної інфраструктури), енергетика
(підвищення енергоефективності та розвиток альтернативних джерел енергії),
добування енергетичних матеріалів (нарощування власного виробництва
енергетичних ресурсів). Крім того, враховуючи наявність значного потенціалу
розвитку, інвестиційні потоки спрямовуватимуться у галузі агропромислового
комплексу, наукові дослідження та розробки, комп’ютерне програмування та
надання інших інформаційних послуг (ІТ-сфера), туризм.
Отже, у середньостроковій перспективі прогнозується збереження позитивної
динаміки розвитку інвестиційної сфери, що характеризуватиметься щорічним
зростанням валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у прогнозному
періоді в середньому на 9,2 відсотка (у 2019 році – на 6,9 відсотка). Однак через
те, що в країні все ще зберігаються певні ризики для інвестування, а для
досягнення Національним банком України інфляційної цілі, відновлення довіри
до банківської системи та її повернення до практики довгострокового
кредитування необхідно більше часу, ніж передбачалось, прогнозні темпи
зростання інвестицій наразі скориговано у бік зменшення порівняно із тими, що
прогнозувалися раніше (у попередньому прогнозі на 2018-2020 роки за
базовим
сценарієм
розвитку
передбачалось
зростання
ВНОК
на рівні 12,1 відсотка, зокрема у 2019 році – на 12,5 відсотка). Разом з тим, у
попередньому прогнозі очікувався більший, ніж є на сьогодні, прогрес у сфері
приватизації державного майна, а також активніше нарощення фінансового
потенціалу виробників. І, хоча економічний розвиток супроводжуватиметься
структурними змінами на користь ВНОКу, питома вага якого поступово
зростатиме та досягне 19,5 відсотка ВВП у 2021 році, у підсумку так і не вдасться
досягти визначеного у ЦСР індикатора 8.1.2 “Частка валового нагромадження
основного капіталу у ВВП” на рівні 23 відсотків у 2020 році (ціль 8 “Гідна праця
та економічне зростання”). Отже, інвестиційна сфера у подальшому
потребуватиме більшої уваги та зусиль у напрямку забезпечення достатньої
мотивації потенційних інвесторів та сприятливих умов здійснення
капіталовкладень, щоб забезпечити ліквідацію економічного відставання
України від розвинених країн в умовах постійного технічного прогресу.
В той же час, за такої динаміки інвестиційна складова ВВП (ВНОК)
за підсумком 2021 року має перевищити свій рівень 2013 року та становитиме
142,1 відсотка від рівня 2013 року. Разом з тим, вплив інвестиційної складової
на формування економічного зростання у середньостроковій перспективі
поступатиметься споживчій компоненті.
Так, споживчий попит формуватиметься під впливом подальшої реалізації
Урядом реформ у сфері соціального захисту та на ринку праці, спрямованих на
підвищення рівня та якості життя населення шляхом сприяння зайнятості
населення, зростання рівня оплати праці та пенсійного забезпечення, створення
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
45
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
ефективної системи соціальної підтримки населення з боку держави на засадах
застосування адресного підходу.
З одного боку, зростання трудових доходів населення відбуватиметься з
урахуванням подальшого реформування системи оплати праці та підвищення
рівня соціальних стандартів, зокрема, мінімальної заробітної плати. З іншого
боку, зростаючі фінансові можливості роботодавців в умовах прогнозованої
високої виробничої активності суб’єктів господарювання (у тому числі малого та
середнього бізнесу, розвиток якого здійснюватиметься відповідно до заходів,
передбачених Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в
Україні на період до 2020 року) дедалі більше стимулюватимуть підвищення
рівня оплати праці та доходів від підприємницької діяльності. У цьому контексті
свою роль відіграватиме і трудова міграційна активність робочої сили, що
спонукатиме роботодавців до проведення більш активної соціальної політики.
Крім того, міграційні процеси, незважаючи на прогнозоване їх затухання у
середньостроковій перспективі, відіграватимуть значну роль у формуванні
доходів населення та залишатимуться потужним джерелом його споживчої
активності. У середньостроковій перспективі прогнозується, що вплив динаміки
обсягів приватних переказів, у тому числі трудових доходів населення,
отриманих за кордоном, на загальне економічне зростання поступово
зменшуватиметься з урахуванням міграційних процесів як в країні, так і у світі,
та в середньому за період становитиме 0,7 відсоткового пункту.
Рис. 4.4. Зміни cередньомісячної заробітної плати працівників (брутто), скоригованої
на індекс споживчих цін, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств та
обсягу обороту роздрібної торгівлі, відсотків до попереднього року
20
15
10
5
0
-5
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств
-10
Середньомісячна заробітна плата працівників (брутто),
скоригована на індекс споживчих цін
Обсяг обороту роздрібної торгівлі
-15
-20
-25
2013
2014
2015
2016
2017
2018
очік.
2019
2020
2021
прогноз
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
46
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Зростання доходів населення підтримуватиметься за рахунок підвищення
державних соціальних гарантій, що забезпечуватиме зростання обсягів надання
державної соціальної допомоги. В той же час, орієнтація держави на
підвищення її ефективності на основі застосування принципу адресності
забезпечуватиме нарощування її обсягів помірними темпами. Відтак, у
середньостроковій перспективі відбуватиметься перерозподіл серед джерел
доходів населення на користь заробітної плати.
Водночас продовжуватиметься реалізація пенсійної реформи, започаткованої
Урядом у 2017 році. Відповідно до Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій” з 1 січня 2019 року відбудеться впровадження накопичувальної системи
пенсійного страхування, що забезпечуватиме конкуренцію на ринку послуг з
накопичувального пенсійного страхування та сприятиме підвищенню якості
обслуговування громадян у цій системі, зниженню вартості відповідних послуг,
розвитку фондового ринку і фінансового сектору в цілому. В той же час,
запровадження такої системи може обмежувати рівень доходів працюючого
населення, що можуть бути спрямовані на придбання товарів та послуг на
споживчому ринку, а отже стримувати поточне споживання населення.
Крім того, стримуючий вплив на динаміку споживчих витрат домашніх
господарств чинитиме прогнозоване збільшення власних заощаджень
населення, які з 2014 року поступово виснажувалися і зазнали скорочення
у 2017 році.
За таких умов позитивна динаміка кінцевих споживчих витрат домашніх
господарств у середньостроковій перспективі буде помірною –
в середньому 5,7 відсотка щорічного зростання (у 2019 році – на 6 відсотків).
Але, це більше, ніж передбачалося у попередньому прогнозі на 2018-2020 роки
за базовим сценарієм розвитку – 4 відсотки (у 2019 році – на 4,9 відсотка).
Перевищення, зокрема, пов’язано із зміною статистичної бази прогнозних
розрахунків, а саме даних щодо кінцевих споживчих витрат домогосподарств, а
також імпорту товарів та послуг внаслідок здійснення Національним банком
України на початку 2018 року перегляду даних щодо приватних грошових
переказів у 2015-2017 роках. Водночас, така динаміка має забезпечити за
підсумком 2021 року формування кінцевих споживчих витрат домогосподарств
на рівні, вищому за докризовий (102,7 відсотка від рівня 2013 року). Разом з
тим, незважаючи, що динаміка кінцевих споживчих витрат домашніх
господарств у середньостроковій перспективі прогнозується на нижчому рівні,
ніж основної інвестиційної компоненти (ВНОК), їх роль у формуванні загального
зростання економіки буде вагомішою. Так, внесок кінцевих споживчих витрат
домогосподарств у 2019-2021 роках становитиме у середньому 3,9 відсоткового
пункту, в той час, як відповідний внесок ВНОКу – 1,6 відсоткового пункту.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
47
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Динаміка державних споживчих витрат у середньостроковій перспективі
формуватиметься, значною мірою, під впливом зростання рівня оплати праці
працівників бюджетної сфери внаслідок поступового впровадження нових
принципів оплати праці, передбачених медичною та освітньою реформами,
розпочатими в рамках визначених Середньостроковим планом пріоритетних
дій Уряду до 2020 року напрямів реформування соціальної сфери, а також
реформування системи оплати праці державних службовців відповідно до
положень Стратегії реформування державного управління України
на 2016-2020 роки та грошового забезпечення військовослужбовців.
Важливим напрямом спрямування бюджетних коштів в середньостроковій
перспективі залишатимуться заходи щодо забезпечення професіоналізації,
розвитку спроможностей та запровадження об’єднаної системи логістики і
системи медичного забезпечення сил оборони, підвищення спроможності
органів правопорядку та цивільного захисту для оперативного та адекватного
реагування на загрози та виклики у відповідних сферах.
Водночас видатки бюджету здійснюватимуться з урахуванням реальних
можливостей економіки в умовах встановленого граничного рівня дефіциту
Державного бюджету, що утримуватиме зростання кінцевих споживчих витрат
сектору загальнодержавного управління на помірному рівні – в середньому
на 0,7 відсотка щорічно з тенденцією до уповільнення у середньостроковій
перспективі (у 2019 році – на 1,8 відсотка).
Розвиток
експортної
діяльності
у
середньостроковій
перспективі
відбуватиметься в умовах забезпечення подальшої інтеграції України до
спільного ринку з Європейським союзом, активізації та поглиблення
торговельно-економічного співробітництва України з іншими країнами, у тому
числі в рамках участі в Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські
преференційні правила походження, а також створення зон вільної торгівлі.
Важливим компонентом підтримки експорту стане реалізація заходів,
визначених Експортною стратегією України (“дорожня карта” стратегічного
розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки та спрямованих на створення сприятливих
умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту,
розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити
конкурентоспроможність підприємств (зокрема за рахунок створення та
функціонування Експортно-кредитного агентства), удосконалення навичок і
компетенцій підприємців, необхідних для участі в міжнародній торгівлі.
Водночас вагомим фактором розвитку зовнішнього попиту залишатимуться
сформовані зовнішні умови, зокрема цінова динаміка на світових товарних
ринках, які чинитимуть помірний позитивний ефект, що посилюватиметься за
рахунок дії курсового чинника.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
48
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Крім того, подальше впровадження реформ у напрямку покращення умов
ведення господарської та інвестиційної діяльності, розвитку інновацій
сприятиме поступовому переходу до інноваційної і наукомісткої економіки, що
забезпечуватиме у середньостроковій перспективі підвищення продуктивності
праці, конкурентоспроможності української продукції як на зовнішніх, так і на
внутрішньому ринку.
Рис. 4.5. Динаміка сукупного внутрішнього попиту, експорту та імпорту товарів і
послуг, відсотків до попереднього року
12
7
2
-3
-8
Експорт товарів та послуг (за СНР)
Сукупний внутрішній попит
-13
Імпорт товарів і послуг (за СНР)
-18
-23
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(очік.)
2019
2020
2021
прогноз
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Реалізація вищезазначених умов забезпечуватиме не тільки розширення
експортної діяльності та нарощення внеску зовнішнього попиту до загального
зростання економіки України, а й сприятиме поступовим змінам у товарній
структурі експорту у напрямку зростання частки високотехнологічної продукції.
Реалізація
інвестиційно-спрямованої
політики
супроводжуватиметься
залученням значних обсягів сучасної високотехнологічної продукції імпортного
походження на початку прогнозного періоду, що забезпечуватиме формування
якісної технічної та технологічної бази для розвитку конкурентоспроможного
вітчизняного виробництва, зокрема і високотехнологічного. Це, у свою чергу,
сприятиме активізації процесів імпортозаміщення на внутрішньому ринку, що
стримуватимуть у подальшому нарощення обсягів імпорту.
Впровадження запланованих реформ у різних сферах життя та економіки, а
також заходів державної політики, спрямованих на підвищення ролі України у
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
49
РОЗДІЛ
4
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
світовій торгівлі, сприятимуть у середньостроковій перспективі поступовому
формуванню якісної основи для сталого зростання національної економіки з
помірним прискоренням впродовж прогнозованого періоду. В середньому
щорічні темпи економічного зростання у період 2019-2021 років становитимуть
3,6 відсотка (у 2019 році – на 3 відсотки, у прогнозі на 2018-2020 роки за
базовим сценарієм – 3,5 відсотка). Враховуючи прогнозовану динаміку, за
підсумком 2021 року рівень ВВП перевищить докризовий рівень та становитиме
101,6 відсотка від рівня 2013 року. Разом з тим, за такої інтенсивності
економічного розвитку у прогнозному періоді індикатор 8.1.1 “Індекс фізичного
обсягу ВВП (середньорічний)”, встановлений на 2020 рік на рівні 4 відсотків в
рамках цілі 8 “Гідна праця та економічне зростання”, визначеної в ЦСР, може
бути досягнуто у 2021 році, в той час, як у 2020 році економічне зростання
прогнозується на рівні, дещо нижчому за цільовий – 3,6 відсотка. Отже,
економіка України, незважаючи на збереження у середньостроковій
перспективі позитивної динаміки, потребуватиме інтенсифікації процесів
реформування, особливо в частині сприяння інвестиційній активності
потенційних інвесторів.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
50
ПРОПОЗИЦІЯ
5
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
5. ПРОПОЗИЦІЯ
Останні роки розвитку вітчизняної економіки – це роки випробувань для
виробничої сфери, докорінної перебудови, реформування, адаптації до нових
умов ведення господарства.
Позитивні результати економічного розвитку та структурні зрушення, отримані
за підсумками 2016-2017 років, в цілому свідчать про правильність обраних
напрямів економічної політики і ефективність застосованих заходів.
Забезпечення макроекономічної стабільності, низка заходів і реформ Уряду
(спрямованих на: покращення умов ведення бізнесу та зменшення
регуляторних бар`єрів, монополізованості ринків, створення ефективної
фінансової та інституційної інфраструктури розвитку бізнесу, підтримку
експорту наукомісткої та інноваційної продукції, розвиток транскордонного
співробітництва) додаватимуть впевненості українським товаровиробникам і
спонукатимуть їх будувати, у найближчій перспективі, довготривалі стратегії
розвитку виробництва з інвестиційно-інноваційним спрямуванням. Це повністю
відповідає концепції Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду
до 2020 року та дозволить наблизитись і досягти значень індикаторів,
визначених у ЦСР.
Поглиблення інтеграції України в європейський простір (прийняття
законопроектів Дорожньої карти виконання Угоди про асоціацію між Україною
та
Європейським
союзом)
розширення
та
диверсифікація
зовнішньоекономічних зв’язків (посилення зовнішньоекономічних відносин з
країнами Азії та Африки (зокрема, Індією, Китаєм, Єгиптом, тощо)), а також
додаткові торговельні преференції від Європейського союзу для вітчизняних
товарів, стимулюватимуть товаровиробників впроваджувати нові стандарти
виробництва для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та
продовжувати процеси структурної перебудови.
У 2019-2021 роках у виробничому секторі найбільший позитивний результат
формуватиметься в умовах інвестиційного розвитку економіки з посиленням
внеску інноваційних видів діяльності з урахуванням державної підтримки
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (постанова Кабінету Міністрів
України від 18.10.2017 року № 980). Зазначені напрями інноваційної діяльності
охоплюють практично всі види діяльності виробничої сфери та наукоємні сфери
послуг. Це дозволить активізувати інвестиційні процеси у сфері інновацій,
освоювати нові технології виробництва матеріалів (зокрема, зі створенням та
використанням наноматеріалів та нанотехнологій, у тому числі для підприємств
військово-промислового комплексу) та розвивати нові види послуг за
допомогою сучасних інформаційних систем.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
52
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Вищезазначені заходи на загальнодержавному рівні, в першу чергу,
сприятимуть
структурній
перебудові
промислового
виробництва
(зі збільшенням як частки виробництва з використанням високих та
середньовисоких технологій, так і збільшення високотехнологічного експорту), і
зможуть ввімкнути його невикористаний індустріальний потенціал та змусити
світових промислових гравців подивитися на Україну з іншого боку, а не як на
сировинний придаток.
Рис. 5.1. Структура виробництва та експорту товарів переробної промисловості за
рівнем використання технологій в Україні та країнах Європейського союзу,
відсотків
4,5
7,1
2,3
18,4
17,2
15,5
Виробництво з використанням
високих технологій
34,7
29,0
38,3
51,2
Виробництво з використанням
технологій середньо високого
рівня
26,7
49,4
41,0
18,1
Виробництво з використанням
технологій середньонизького рівня
31,5
15,2
Україна (2016р.) ЄС-27 (2011р.) Україна (2016р.) ЄС-27 (2011р.)
Виробництво з використанням
технологій низького рівня
Частка у структурі ВДВ переробної
Частка у структурі експорту
промисловості
товарів переробної промисловості
Джерело: Eurostat, розрахунки Мінекономрозвитку
Прогнозується, що зростання обсягів виробництва промислової продукції
у 2019-2021 роках в середньому становитиме 4,5 відсотка (у 2019 році –
3,9 відсотка) (у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось 4,4 відсотка в
середньому за рік). Але таких темпів розвитку буде не достатньо, щоб
у 2021 році досягти докризового рівня 2013 року (на 4,6 відсоткового пункту
нижче ніж у 2013 році). У прогнозному періоді вплив Донецької та Луганської
областей на динаміку індексу промислової продукції оцінюється на рівні
“плюс” 0,9 відсоткового пункту (у середньому за 2019-2021 роки), в першу
чергу, за рахунок експортоорієнтованих видів діяльності.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
53
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 5.2. Темпи приросту обсягів виробництва у окремих видах промислової діяльності
за рівнем використання технологій (середнє значення за 2019-2021 роки) та
частка реалізованої продукції за межі країни, відсотків
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Подальше посилення акцентів в інвестиційно-інноваційній складовій розвитку
економіки на продукції з високою доданою вартістю із залученням вітчизняних
фахівців IT індустрії (розширення впровадження інформаційних технологій),
стимулювання розвитку екологічних та інноваційних виробництв через мережу
індустріальних парків та кластерних виробництв, реалізація заходів з
економічної інтеграції регіонів у глобальні ланцюги доданої вартості, технічне
переоснащення виробничих потужностей підприємств оборонно-промислового
комплексу України та розвиток транспортної інфраструктури обумовлюватимуть
найбільші темпи зростання виробництва машинобудівної продукції.
Відповідно до поставлених завдань, передбачених Енергетичною стратегією
України на період до 2035 року (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 № 605-р), значну роль у розвитку машинобудування
відіграватиме збільшення пропозиції машин та обладнання з метою
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
54
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
підвищення ефективності використання ресурсів у виробництві проміжних
товарів, особливо енергоефективності. Зокрема, поступового збільшення частки
енергії, виробленої з відновлювальних джерел з урахуванням дії механізму
“зеленого” тарифу, що стимулює виробництво обладнання для альтернативної
енергетики (вітро- та гідроенергетика), а також збільшення власного видобутку
природного газу.
Комплекс заходів і реформ Уряду та їх реалізація сприятиме наближенню
значень індикаторів у 2020 році до рівня визначеного ЦСР, зокрема: зниження
рівня енергоємності ВВП (індикатор 7.4.1., ціль 7) – до 0,20 т н.е./тис.
міжнародних доларів, зменшення матеріалоємності ВВП (індикатор 8.2.3.,
ціль 8) – до 0,87 пунктів.
Додатковим стимулюючим фактором у машинобудуванні виступатиме
виконання державного оборонного замовлення з метою забезпечення
послідовного переозброєння Збройних Сил, налагодження виробництва
комплектуючих для локалізації крупновузлового складання локомотивів (угода
між ПАТ “Укрзалізниця” та американською компанією “General Electric”) з
метою оновлення та модернізації локомотивного парку, часткова компенсація
аграріям вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, що
дозволить оновити їх технічний парк.
Значну роль у нарощуванні обсягів виробництва машинобудівної продукції
відіграватиме розвиток авіакосмічного машинобудування, в тому числі в
контексті реалізації домовленостей щодо співпраці з країнами – основними
партнерами в цій сфері (Бразилія, країни Південно-Східної Азії та Близького
Сходу), а також налагодження повномасштабного серійного виробництва
сучасних вітчизняних літаків та покращення фінансового стану підприємств
авіаційної та космічної галузі, за рахунок наданих податкових пільг.
В цілому, зростання виробництва у машинобудуванні з урахуванням посилення
позицій України на світовому ринку середньо- та високотехнологічної продукції,
у 2019-2021 роках в середньому становитиме 8,9 відсотка (у 2019 році –
на 8 відсотків), що буде найвищим показником зростання серед усіх галузей
промисловості (у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось 8 відсотків в
середньому за період).
Прогнозоване покращання кон’юнктури на світових товарних ринках
стимулюватиме функціонування окремих експортоорієнтованих видів
діяльності. Зростання металургійного виробництва прогнозується у середньому
на 4,1 відсотка у період 2019-2021 років (у 2019 році – на 3,1 відсотка)
(у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось 3,3 відсотка в середньому за
період, показники якого не враховували більш суттєве збільшення внутрішнього
попиту).
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
55
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 5.3. Динаміка розвитку основних ВЕД, 2013 рік = 100 відсотків
140
2013=100 відсотків
120
100
80
60
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Промисловість
Сільське господарство
Будівництво
2020
2021
Торгівля
Транспорт
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
В той же час, продовження реалізації заходів соціальної політики Уряду
спрямованих на зростання рівня доходів громадян сприятиме подальшому
розширенню внутрішнього попиту, що в умовах зростання інвестиційної
привабливості вітчизняних підприємств, сприятиме збільшенню виробництва
споживчих товарів для задоволення власних потреб.
Зростання у харчовій промисловості упродовж прогнозного періоду
становитиме – 4 відсотки як у середньому, так і у 2019 році, у тому числі за
рахунок збільшення сировинної бази з боку сільського господарства,
розширення переробних потужностей і диверсифікації зовнішніх ринків збуту
(покращення прогнозу зростання виробництва харчової промисловості
(у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось 2,9 відсотка в середньому за
період) зумовлено активнішим розвитком даної галузі в рамках міжнародноторговельного співробітництва з країнами Європейського союзу та Азії й
появою нових виробничих потужностей, особливо в малому та середньому
бізнесі).
Одні з найвищих темпів зростання серед ВЕД виробничої сфери
у період 2019-2021 років прогнозуються у будівництві – у середньому
на 9,9 відсотка (у 2019 році – на 7,7 відсотка), що вище рівня прогнозованого
раніше (у прогнозі на 2018 - 2020 роки передбачалось 8,2 відсотка в
середньому за період), зважаючи на посилення необхідності виробників у
будівництві промислових виробничих об’єктів та посилення зусиль Уряду у
напрямку покращення транспортної інфраструктури. У прогнозному періоді
вплив Донецької та Луганської областей на динаміку індексу будівельної
продукції оцінюється на рівні “плюс” 0,5 відсоткового пункту.
Розвиток будівництва підтримуватиметься трансформацією вітчизняної
банківської системи з активізацією кредитування будівельної діяльності в
умовах покращення фінансової стабільності позичальників, диверсифікацією
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
56
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
джерел фінансування (зокрема, Дорожній фонд, державно-приватне
партнерство, міжнародні організації та ін.). А також продовженням активного
проведення робіт у сфері інженерного будівництва під впливом розширення
освоєння нових технологій у всіх сферах виробництва, енергетики та
транспорту. З метою реалізації транзитного потенціалу країни значна увага
приділятиметься будівництву нових доріг, покращенню транспортноексплуатаційного стану вже існуючих автомобільних доріг та збільшенню
пропускної спроможності аеропортів. Крім того, стимулюватиме розвиток галузі
необхідність відновлення зруйнованої критичної інфраструктури та об’єктів з
високим показником соціально-економічної ефективності у східних регіонах.
Разом з тим, у житловому будівництві не очікується високих темпів зростання
протягом прогнозного періоду через значне нарощування пропозиції
новозбудованого житла на ринку нерухомості в попередні роки в умовах
відсутності доступного іпотечного кредитування. Крім того, привабливість
інвестування у житлову нерухомість знижується через зростаючі витрати на її
утримання.
В той же, час у разі успішної реалізації запровадження нових механізмів з
розширення можливостей придбання населенням доступного житла
(здешевлення іпотечних кредитів, фінансовий лізинг) в середньостроковій
перспективі дозволить пожвавити ринок житлової нерухомості.
У свою чергу, зростання обсягів випуску ВЕД “Торгівля” у прогнозному періоді
прогнозується у середньому на 4,8 відсотка (у 2019 році – на 4,7 відсотка)
(у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось 4,3 відсотка в середньому за
період). Така динаміка, в більшій мірі, підтримуватиметься внеском оптового
товарообороту (через значну його частку у структурі внутрішньої торгівлі –
більше 70 відсотків) за рахунок підвищення попиту на торговельні послуги з
боку підприємств реального сектору економіки, у тому числі роздрібної торгівлі
через розширення торгових мереж.
Рис. 5.4. Внески основних ВЕД у ВВП у 2019-2021 роках, відсоткових пунктів
4,5
Промисловість
3,5
Сільське господарство
2,5
Будівництво
Торгівля
1,5
Транспорт
0,5
-0,5
Інші
2019
2020
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
57
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Оновлення рухомого складу, введення нових (міжнародних та внутрішніх)
напрямів залізничних та авіаційних перевезень, покращення стану об’єктів
транспортної інфраструктури (у тому числі логістики) відповідно до
міжнародних стандартів, підвищення рівня надання послуг відповідно до
європейських стандартів в умовах інтеграції до європейського транспортного
простору, зростання інвестиційної привабливості транспортної сфери та активне
застосування різних форм державно-приватного партнерства стимулюватимуть
зростання прогнозних обсягів випуску ВЕД “Транспорт” у середньому
на 4,9 відсотка протягом 2019-2021 років (у 2019 році – на 4 відсотки)
(у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось 4,3 відсотка в середньому за
період).
Додатково позитивний вплив на діяльність транспорту матиме укладання нової
угоди на транзит природного газу до країн Європейського союзу з дотриманням
європейського енергетичного законодавства та кращих практик.
В умовах активної діяльності великих аграрних холдингів у виробництві
рослинницької
продукції,
черговим
поштовхом
розвитку
у
сільськогосподарському виробництві на прогнозному періоді буде посилення
акценту на державній підтримці виробників продукції тваринництва та
садівництва, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперацій. Це
дозволятиме зміцнювати матеріально-технічну базу малих і середніх
виробників, оновлювати переробні потужності, що забезпечуватиме
збільшення частки конкурентоспроможної товарної продукції у структурі
власного виробництва, виходу на нові світові ринки збуту та збільшення зайнятості
у сільській місцевості.
Водночас, динамічний розвиток світового ринку органічної продукції також
позитивно впливатиме на поступове нарощування сільськогосподарськими
виробниками, особливо фермерськими господарствами, обсягів виробництва
сертифікованої органічної продукції.
Враховуючи вищезазначене, у період 2019-2021 років зростання обсягів
сільськогосподарського
виробництва
прогнозується
у
середньому
на рівні 1,3 відсотка (у 2019 році – 0,9 відсотка), за рахунок як рослинницької,
так і тваринницької продукції (у прогнозі на 2018-2020 роки передбачалось
1,6 відсотка в середньому за період).
В той же час, навіть за умов впровадження ряду стимулюючих заходів,
до 2020 року не вдасться досягнути значення індикатора 2.2.2 “Індекс
сільськогосподарської продукції” визначеного ціллю 2 ЦСР (зростання
на 2 відсотки), зважаючи на специфіку сільськогосподарського виробництва.
Втім, такі заходи сформують стійке підґрунтя для стабільного розвитку галузі в
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
58
РОЗДІЛ
5
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
перспективі та дозволять досягнути або й перевищити рівень показника
зазначеного у ЦСР.
Рис. 5.5. Динаміка розвитку основних ВЕД, відсотків до попереднього року
112
108
104
100
Промисловість
Сільське
господарство
Будівництво
2019
2020
Торгівля
Транспорт
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Щодо розвитку Донецької та Луганської областей в цілому, у прогнозному
періоді відбуватиметься помірне покращення їх позитивної динаміки як за
рахунок сприятливого зовнішнього середовища (підвищення цін та попиту на
основні експортні товари), так і з урахуванням внутрішніх реформ, зокрема, які
спрямовані на покращення бізнес-середовища та інвестиційного клімату.
Водночас, реалізація таких внутрішніх реформ, в більшій мірі, залежатиме від
припинення військової активності. Винятком будуть лише ті інвестиційні
проекти, які пов’язані з відбудовою зруйнованої інфраструктури регіонів та
фінансуватимуться за рахунок бюджетних коштів та коштів міжнародних
партнерів. Як результат, у період 2019-2021 років зростання ВРП Донецької та
Луганської областей прогнозується у середньому на рівні 3,6 відсотка
та 3,1 відсотка відповідно, що сформує внесок у розмірі 0,3 відсоткового пункту
у загальне зростання ВВП.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
59
ЦІНИ
6
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
6. ЦІНИ
У 2019-2021 роках темпи зростання цін на внутрішньому ринку
знаходитимуться у тренді поступового зниження із вірогідним досягненням на
початку другого десятиріччя рівня у 5 відсотків на рік (у середньому за рік
упродовж 2019-2021 років споживча інфляція у розрахунку грудень до грудня
прогнозується на рівні 6 відсотків (у попередньому прогнозі передбачалося
6,8 відсотка)). Поряд з іншими показниками настільки низький рівень
інфляційної активності в економіці дозволятиме їй поступово наближатися до
стандартів економічно розвинених країн і інтегруватися в європейський ринок.
У тому числі зазначена цінова динаміка забезпечуватиме більш комфортні
умови та гарантії для ефективного
довгострокового інноваційного
інвестування.
Уповільнення темпів зростання внутрішніх цін відбуватиметься за збереження
основних зовнішніх та внутрішніх позитивних умов та тенденцій економічного
розвитку (у тому числі створення ефективного конкурентного середовища,
підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб`єктам
господарювання, покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу,
переходу до інноваційної моделі економічного розвитку та інші), так і внаслідок
виваженої грошово-кредитної політики, спрямованої на зниження інфляційного
тиску, та збалансованої із заходами щодо сприяння економічному зростанню.
При цьому, на відміну від двох попередніх років, починаючи з 2018 року,
поступово знижуватиметься переважаючий тиск на зростання внутрішніх цін
інфляції витрат, а темпи зростання цін виробників вже наприкінці 2018 –
початку 2019 років мають наблизитися до темпів зростання споживчих цін. У
свою чергу, відповідне підвищення чутливості внутрішніх цін до впливу
монетарних чинників дозволятиме більш ефективно впливати на рівень інфляції
в країні за рахунок застосування інструментів грошово-кредитної політики.
Передбачається, що грошово-кредитна політика Національного банку України
характеризуватиметься помірною жорсткістю із дотриманням забезпечення
обсягів грошової пропозиції на рівні, що не провокує інфляційний тиск.
Динаміка обмінного курсу гривні відносно провідних валют світу
визначатиметься ринковими умовами, формуватиметься у плаваючому режимі
та характеризуватиметься помірним рівнем девальвації, який, з одного боку,
не провокуватиме тиск на внутрішні ціни, з іншого – сприятиме розвитку
зовнішньої торгівлі.
Очікується, що поступово, упродовж зазначеного середньострокового
прогнозного періоду розбудова реформованої банківської системи за
дотримання стабільності основних макроекономічних показників та показників
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
61
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
грошово-кредитної сфери забезпечуватиме відновлення довіри до банківської
системи і сприятиме активному поверненню до неї коштів населення на
довгострокові депозити як в національній, так і в іноземній валютах. Крім
формування ресурсної бази для кредитування економіки, цей процес має стати
у найближчій п’ятирічній перспективі чи не головним каналом відволікання
коштів від споживчого ринку та відновити вкрай важливий антиінфляційний
механізм.
Крім того, очікуване посилення керованості грошово-кредитного ринку та
збільшення можливостей монетарного впливу на ціни у поєднанні із
забезпеченням збільшення пропозиції товарів та послуг на внутрішньому ринку
дозволятиме ефективно нівелювати вплив на споживчі ціни з боку збільшення
пропозиції коштів на споживчому ринку внаслідок здійснення наразі вкрай
необхідних заходів Уряду щодо підвищення соціальних стандартів,
спрямованих на покращання рівня життя населення і збільшення його доходів.
Гарантії та захист малозабезпечених верств населення є обов’язковою
конституційною складовою діяльності Уряду щодо забезпечення добробуту
населення. Хоча у середньостроковій перспективі найбільше відчуватиметься
збільшення тиску з боку споживчого попиту на внутрішньому ринку у 2019 році
(рік подвійних виборів), але в цілому такий вплив не змінюватиме загальних
позитивних тенденцій щодо зменшення темпів росту цін до прийнятних з точки
зору економічної стабільності.
Прогноз динаміки цін внутрішнього ринку на період 2018-2021 років також
враховує і необхідне удосконалення програми соціальної допомоги на оплату
житлово-комунальних послуг у напрямку адресності їх надання і монетизації
пільг та забезпечення економного споживання енергоресурсів на фоні
поступового зменшення рівня адміністрування тарифів у сфері послуг та перехід
до ринкових процесів їх утворення. Втім, такий перехід не відбуватиметься зі
швидкістю, яка може призвести до цінових шоків на споживчому ринку. У
прогнозованому періоді відбуватиметься поступове зниження частки
немонетарної складової інфляції як через зниження внеску адміністративного
впливу (хоча у 2019-2020 роках коригування роздрібних тарифів на газ та
гарячу воду і опалення для населення формуватиметься під впливом з одного
боку подвійних виборів, з іншого – програм співробітництва з міжнародними
інституціями), так і через збільшення пропозиції продуктів харчування з
низьким ступенем промислової обробки на ринку з боку агропромислового
комплексу.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
62
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 6.1. Споживча інфляція та її монетарна складова у 2015-2021 роках: зміна
споживчих цін, базова інфляція, девальвація гривні до долара США, відсотків до
відповідного місяця попереднього року, граничний дефіцит бюджету, відсотків
від ВВП
70
200
Зміна споживчих цін
60
170
Базова інфляція
Граничний рівень дефіциту державного бюджету
50
140
Девальвація гривні до долара США (права шкала)
40
110
30
80
20
50
10
20
0
-10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Джерело: Держстат, НБУ, Мінфін, розрахунки Мінекономрозвитку
Активізація процесів реформування економіки в тому числі передбачає і
розвиток малого та середнього бізнесу, який також матиме вплив на
збільшення пропозиції товарів та послуг на ринку, оскільки наразі більше
60 відсотків обсягу реалізованої продукції (товарів і послуг) підприємств
формують суб’єкти малого та середнього підприємництва. Цьому сприятиме
створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва шляхом
подальшого зменшення адміністративних бар’єрів, часових і фінансових витрат
суб’єктів малого та середнього підприємництва на дотримання вимог
державного регулювання, побудови ефективного регулювання та забезпечення
рівного та прозорого доступу до ресурсів і ринків, запровадження та
вдосконалення кращих світових регуляторних практик, оптимізації кількості
заходів державного нагляду (контролю).
Протидію вагомій присутності фактору витрат створюватиме прогнозоване
розширення пропозиції на всіх сегментах ринку. Також, зважаючи на певний
структурний “розрив”, з огляду на завищену (у порівнянні з більшістю
споживчих ринків економічно розвинених країн) частку продуктів харчування у
структурі споживання, зменшення диспропорцій відбуватиметься, не в останню
чергу, і завдяки інтенсифікації та збільшенню ефективності виробництва в
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
63
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
агропромисловому комплексі, що сприятиме зменшенню втрат при збиранні
врожаю, збільшенню обсягів виробництва в тваринництві і, як наслідок,
забезпеченню стабільно високого рівня пропозиції продуктів харчування на
споживчому ринку.
Рис. 6.2. Розподіл споживчої інфляції за основними складовими у 2018-2021 роках,
відсоткових пунктів
Базова інфляція
10
Адміністративні послуги
(крім газу та
електроенергії)
Природний газ
8
6
Електроенергія
4
Інші
2
Зміна споживчих цін
0
2018
2019
2020
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Рис. 6.3. Вага основних складових у формуванні споживчої інфляції у 2018-2021 роках,
відсотків
100
Базова інфляція
90
80
60
Адміністративні
послуги (крім газу та
електроенергії)
50
Природний газ
70
40
30
Електроенергія
20
10
Інші
0
2018
2019
2020
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
64
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
На формування цін у промисловості найбільший вплив чинитиме внутрішня
цінова політика, яка спрямовуватиметься на реалізацію заходів щодо створення
ринку ресурсів, запровадження нових правил конкуренції, механізмів
державної підтримки, цивілізаційних інструментів соціального захисту
населення.
Так, конвергенція ринків України та Європейського Союзу, поступовий перехід
до принципів, за якими функціонують внутрішні ринки газу та електроенергії
Європейського Союзу, обумовлюватимуть помірне збільшення тарифної
складової у цінах виробників з урахуванням незначного зростання вартості
енергоресурсів на світовому ринку й відносної стабільності гривні на валютному
ринку.
Інерція впливу необхідності утримання на оптимальному рівні рентабельності
виробництва з урахуванням посилення процесів його модернізації зберігатиме
помітно вищі темпи зростання цін виробників у порівнянні із зростанням
споживчих цін. Хоча завдяки поступовому зменшенню витратної складової на
фоні здійснення технологічного оновлення у середньостроковій перспективі
прогнозується наближення темпів зростання цін виробників і споживчих цін до
приблизно рівного низького рівня.
В цілому у середньому за рік упродовж 2019-2021 років інфляція у
промисловості
у
розрахунку
грудень
до
грудня
прогнозується
на рівні 8,1 відсотка і, відтак, несуттєво перевищує траєкторію попереднього
прогнозу (раніше прогнозувалося 7,8 відсотка) через недооцінений вплив
фактору витрат. Хоча у середньорічному розрахунку формуватиметься нижча,
порівняно з попереднім прогнозом, тенденція до уповільнення зростання цін
виробників (9,2 відсотка порівняно з 9,9 відсотка прогнозованих раніше), що є
підтвердженням сталості позитивного розвитку.
Забезпечення прогнозної динаміки цін на внутрішньому ринку (як на
споживчому, так і на ринку виробників) можливе за умови дотримання
принципів фіскальної консолідації для забезпечення сталості боргу у
середньостроковій перспективі. У свою чергу, повноцінне запровадження
процесу бюджетування на середньострокову перспективу сприятиме більш
ефективному розподілу ресурсів та у підсумку не створюватиме додаткового
тиску з боку бюджету на інфляційні процеси в економіці.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
65
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 6.4. Розподіл цін виробників
відсоткових пунктів
за
основними
складовими
у 2018-2021 роках,
15
Природний газ та
електроенергія
13
Вантажні залізничні
перевезення
11
Заробітна плата
9
Валовий прибуток,
змішаний дохід
7
Світові ціни
5
Інші імпортні складові
Інші
3
Зміна цін виробників
1
-1
2018
2019
2020
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Рис. 6.5. Вага основних складових у формуванні цін виробників у 2018-2021 роках,
відсотків
100
Природний газ та
електроенергія
Вантажні залізничні
перевезення
80
Заробітна плата
60
Валовий прибуток,
змішаний дохід
Світові ціни
40
Інші імпортні складові
Інші
20
-1
2018
2019
2020
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
66
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 6.1
ВНЕСКИ ДО ЗРОСТАННЯ ЦІН ЗА СКЛАДОВИМИ СПОЖИВЧОЇ ІНФЛЯЦІЇ
У 2019 - 2021 РОКАХ
2019 рік
Показник
2020 рік
2021 рік
відсоткових пунктів
Базова інфляція
3,48 – 3,72
2,58 – 2,82
2,28 – 2,52
Небазова інфляція (інфляція витрат, пропозиції)
3,68 – 3,92
2,78 – 3,02
2,48 – 2,72
Державні регульовані ціни і тарифи
0,6
0,8
0,5
Продукти харчування
3,2
2,4
2,2
Підакцизні товари
0,6
0,6
0,6
107,4
105,6
105,0
108,1
106,3
105,7
107,6
105,7
105,1
105,9-106,3
104,4-104,8
103,9-104,3
109,0-109,5
106,8-107,4
106,0-106,6
Довідково:
Індекс споживчих цін (грудень до грудня), відсотків
Індекс споживчих цін у Донецькій області (грудень
до грудня), відсотків
Індекс споживчих цін у Луганській області (грудень
до грудня), відсотків
Індекс базової інфляції (грудень до грудня),
відсотків
Індекс небазової інфляції (грудень до грудня),
відсотків
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Таблиця 6.2
ВНЕСКИ ДО ЗРОСТАННЯ ЦІН ВИРОБНИКІВ
ЗА ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ВИТРАТ У 2019 - 2021 РОКАХ
Показник
Зміна цін на природний газ для
промислових підприємств,
середньорічний приріст
Світові ціни на нафту,
доларів США за барель
Зміна світових цін на базові метали,
середньорічний приріст/зниження
WWW.ME.GOV.UA
2019 рік
Припущення щодо
тарифної/соціальної
політики, зовнішньої
кон’юнктури на 20192021 роки, відсотків
-0,3 [±2]
2020 рік
6,2 [±2]
0,2
2021 рік
2,9 [±2]
0,1
2019 рік
66,2 [±5]
0,0
2020 рік
66,0 [±5]
0,0
2021 рік
68,0 [±5]
0,0
2019 рік
-1,6 [±2]
-0,1
2020 рік
-0,6 [±2]
0,0
2021 рік
0,4 [±2]
0,0
Роки
Внесок,
відсоткових
пунктів
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
0,0
67
РОЗДІЛ
6
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Показник
Інші імпортовані складові витрат
Зміна роздрібних тарифів на
електроенергію для промислових
підприємств, середньорічний
приріст
Зміна середньомісячної заробітної
плати
Зміна валового прибутку, змішаного
доходу
Зміна тарифів на вантажні залізничні
перевезення, середньорічний
приріст
Інші складові ціни, середньорічний
приріст
РАЗОМ
2019 рік
Припущення щодо
тарифної/соціальної
політики, зовнішньої
кон’юнктури на 20192021 роки, відсотків
2,8
2020 рік
5,3
1,0
2021 рік
2,4
0,4
2019 рік
10 [±3]
0,7
2020 рік
10 [±3]
0,7
2021 рік
10 [±3]
0,7
2019 рік
16,3
1,8
2020 рік
13,0
1,5
2021 рік
12,1
1,4
2019 рік
12,8
1,8
2020 рік
13,2
1,9
2021 рік
12,0
1,7
2019 рік
25 [±2]
0,5
2020 рік
22 [±2]
0,4
2021 рік
20 [±2]
0,4
2019 рік
16,1
5,8
2020 рік
9,4
3,4
2021 рік
7,8
2,8
2019 рік
Х
11,0
2020 рік
Х
9,1
2021 рік
Х
7,5
Роки
Внесок,
відсоткових
пунктів
0,5
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
68
РИНОК ПРАЦІ
7
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
7
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
7. РИНОК ПРАЦІ
Наслідки геополітичного конфлікту, ускладнень з виробничою діяльністю,
погіршення стану фінансової, банківської сфери, транспортної інфраструктури,
систем зв’язку, комунікацій, а також низький рівень життя населення в Україні
спричинили зростання безробіття та спонукали українців до пошуку роботи за
межами країни. В Україні відбулось посилення трудової міграції як зовнішньої,
так і внутрішньої, що, в свою чергу, чинить тиск на ринок праці.
За
результатами
модульного
вибіркового
обстеження
населення
(домогосподарств) із питань трудової міграції, опублікованого Державною
службою статистики у статистичному бюлетені “Зовнішня трудова міграція
населення України”, у 2015-2017 роках кількість трудових мігрантів складала
1303,3 тис. осіб, що на 10,3 відсотка або на 121,7 тис. осіб більше
ніж у 2010-2012 роках (1181,6 тис. осіб) та на 11,7 відсотка або на 172,8 тис. осіб
менше ніж у 2005-2008 роках (1476,1 тис. осіб) з урахуванням демографічних
змін. У структурі трудових мігрантів 91,7 відсотка складають короткострокові
мігранти, та ті, які повернулися до України, і 8,3 відсотка – працівникиемігранти.
Іншим викликом, з яким зіштовхнулась Україна в останні роки, – є внутрішня
трудова міграція. За даними Мінсоцполітики станом на 14 травня 2018 року
було взято на облік 1,5 млн. переселенців з Донбасу і Криму. На тлі скорочення
зайнятості у регіоні, де відбуваються військові дії, активізувались процеси
зростання безробіття. Згідно із статистичними даними Держстату, найвищий
рівень безробіття (за методологією МОП) у віці 15-70 років у відсотках до
економічно активного населення відповідного віку за підсумком 2017 року
зафіксовано саме в Донецькій та Луганській областях (14,6 відсотка
та 16,6 відсотка відповідно).
З метою усунення причин, які спонукають населення до міграції, Уряд схвалив
Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року
(розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482 - р),
реалізація якої у середньостроковій перспективі дозволить зменшити негативні
наслідки еміграції шляхом поступового усунення економічних, соціальних та
інших негативних факторів суспільного життя, поліпшуючи фінансові та інші
умови праці, стимулюючи громадян залишатися в країні. Враховуючи це, у
прогнозі припускається, що з покращенням економічної ситуації в Україні потік
трудових мігрантів за кордон зменшиться.
Одночасно, у 2019-2020 роках відбуватиметься продовження реалізації
основних напрямів Стратегії подолання бідності (розпорядження Кабінету
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
70
РОЗДІЛ
7
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р), результати якої вже простежуються
завдяки підвищенню рівня оплати праці в країні та покращенню матеріального
становища працюючого населення (за 9 місяців 2017 року бідність за
абсолютним критерієм оцінюється на рівні 49,8 відсотка від загальної
чисельності населення України (еквівалентні витрати нижче фактичного
прожиткового мінімуму), за 9 місяців 2016 року – 59,2 відсотка), та які, у
подальшому, на прогнозний період посилюватимуться завдяки розширенню
доступу до продуктивної зайнятості, сприянню зростанню доходів населення
від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування.
Крім того, передбачається, що у прогнозованому періоді, особлива увага влади
приділятиметься працевлаштуванню молоді та сприянню створення для неї
нових робочих місць, на що також спрямована Державна цільова програма
“Молодь України” на 2016-2020 роки (постанова Кабінету Міністрів України
від 18.02.2016 № 148).
Одночасно,
розвиток
малого
та
середнього
підприємництва
у
середньостроковій перспективі, відповідно до реалізації заходів, окреслених
Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до
2020 року (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017
№ 504 - р), забезпечить створення нових робочих місць, зменшення рівня
безробіття та підвищення оплати праці. Як результат, створюватимуться умови
для досягнення однієї з пріоритетних цілей “Гідна праця та економічне
зростання”, визначених у ЦСР, де зазначено індикатором досягнення цілі –
зростання кількості зайнятих працівників у суб’єктів середнього та малого
підприємництва з 6,5 млн. осіб у 2015 році до 8,3 млн. осіб у 2020 році
(індикатор 8.6.1, ціль 8).
Разом з тим, додатковим стимулюючим фактором у розширенні українського
ринку праці виступатиме розвиток виробництва окремих товарів, зокрема
вітчизняного виробництва комплектуючих для локалізації крупновузлового
складання локомотивів (угода між ПАТ “Укрзалізниця” та американською
компанією “General Electric”), що сприятиме створенню нових робочих місць та
збільшенню кількості зайнятого населення в даній сфері.
Також, в середньостроковій перспективі реалізація завдань оновлених стратегій
розвитку Луганської та Донецької областей та послідовне вжиття комплексу
заходів, спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструктури
східних областей країни та розбудову миру, забезпечить відновлення
економічного розвитку даних регіонів. Разом з тим відбудова інфраструктури
регіонів сприятиме залученню робочої сили, що позитивно впливатиме на
динаміку безробіття.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
71
РОЗДІЛ
7
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Як результат, у сценарії 1 у 2019-2021 роках прогнозується поступове
зменшення рівня безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП
(з 8,9 відсотка у 2019 році до 8,3 відсотка у 2021 році), що становить в
середньому за період 8,6 відсотка. Прогнозування кращої ситуації на ринку
праці порівняно з попереднім прогнозом (8,8 відсотка в середньому
за період 2018-2020 роки) обумовлене більш активним впливом соціальної
політики та розширенням виробництва окремих видів діяльності. Відповідно у
прогнозному періоді відбуватиметься збільшення чисельності зайнятих
економічною діяльністю у віці 15-70 років до 16,52 млн. осіб у 2021 році
(у 2019 році – 16,36 млн. осіб).
Рівень безробіття у Донецькій та Луганській областях також матиме тенденцію
до зниження, хоча і залишатиметься досить високим та перевищуватиме
середній показник по Україні (у середньому 13 відсотків у Донецькій
та 14,8 відсотка у Луганській областях у 2019-2021 роках). Проблема низької
зайнятості, зокрема, буде пов’язана зі структурними змінами у виробництві
регіонів, започаткованими під впливом збройного конфлікту. Крім того,
залишаються значними ризики для інвесторів щодо фінансування відновлення
або забезпечення стабільної роботи великих підприємств даних регіонів.
Рис. 7.1. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологіє МОП, у відсотках
до економічно активного населення відповідного віку, та кількість зайнятого
населення у віці 15-70 років, млн. осіб
16,7
10
16,5
9,5
9
16,3
8,5
16,1
8
15,9
7,5
15,7
7
15,5
6,5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Рівень безробіття (за Методологією МОП) в Україні вцілому, відсотків (права шкала)
Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років, млн. осіб
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Динаміка оплати праці працівників в Україні у середньостроковій перспективі
базуватиметься на вже впроваджених реформах у даній сфері
у 2016-2017 роках (зменшення навантаження на фонд оплати праці, внаслідок
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
72
РОЗДІЛ
7
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
зменшення ставки ЄСВ, та запровадження нової методології визначення
мінімальної заробітної плати), а також формуватиметься в умовах подальшого
реформування системи оплати праці, істотного підвищення соціальних
стандартів, а також реалізації середньострокових планів та програм.
Зокрема, відповідно до визначених Середньостроковим планом пріоритетних
дій Уряду до 2020 року цілей і напрямів, у 2017 році Урядом започатковано
впровадження таких важливих реформ, як медична та освітня, в рамках яких
передбачається підвищення заробітної плати вчителів та лікарів
у середньостроковій перспективі.
Разом з тим, з 1 січня 2019 року відбуватиметься запровадження нового
принципу нарахування грошового забезпечення військовослужбовців
(Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1052 “Про внесення
зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р.
№ 704”), згідно з яким розміри посадового окладу та окладу за військовим
званням залежатимуть від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це
забезпечить
щорічне
зростання розміру
грошового
забезпечення
військовослужбовців залежно від підвищення соціальних стандартів у державі.
В рамках реалізації Стратегії реформування державного управління України
на 2016-2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016
№ 474-р) проводитиметься реформування системи оплати праці державних
службовців.
Також, в цілому, передбачається підвищення рівня мінімальної заробітної плати
протягом всього прогнозованого періоду (у середньому щорічно
на 7-9 відсотків у 2019-2021 роках ураховуючи зростання на 11-14 відсотків
у 2019 році) темпами вищими, ніж прогнозований рівень індексу споживчих цін
у середньорічному розрахунку (107 відсотків та 108,7 відсотка відповідно).
В цілому, у середньостроковій перспективі відбуватиметься зростання
номінальної
середньомісячної
заробітної
плати
(брутто),
яка
у 2021 році прогнозується на рівні 12 835 грн. (у 2019 році – 10 129 гривень) при
цьому її зростання з урахуванням індексу споживчих цін в середньому
у 2019-2021 роках становитиме 6,4 відсотка (у 2019 році – на 6,9 відсотка). Такі
темпи росту дозволять у 2021 році перевищити показник 2013 року більше, ніж
на 30 відсотків в основному завдяки реформуванню оплати праці у 2017 році,
зокрема, введенню нової методології визначення мінімальної заробітної плати,
що спричинило найбільший внесок у формування росту зазначеного показника.
У попередньому прогнозі зростання середньомісячної заробітної плати (брутто)
з урахуванням індексу споживчих цін прогнозувалось на рівні 6,7 відсотка в
середньому за період 2018-2020 роки.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
73
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 7.2. Зміни ВВП та cередньомісячної заробітної плати працівників (брутто),
скоригованої на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Средньомісячна заробітна плата (брутто), скоригована на індекс споживчих цін
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-25
2001
РОЗДІЛ
7
ВВП
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
У структурі ВВП за категоріями доходу частка оплати праці найманих
працівників у 2021 році становитиме 41,6 відсотка (у 2019 році – 41,4 відсотка),
при цьому частка податків за виключенням субсидій на виробництво та імпорт
матиме поступову тенденцію до зниження до 14,9 відсотка у 2021 році
(у 2019 році – 15,3 відсотка). Таким чином питома вага валового прибутку
змішаного доходу у структурі ВВП у 2021 році складе 43,5 відсотка
(у 2019 році – 43,3 відсотка), що дає можливість сформувати сприятливі умови
для інвестування та збільшення темпів економічного росту країни.
Рис. 7.3. Структура ВВП за категоріями доходу, відсотків до загального підсумку
16,5
49
16
47
15,5
45
15
43
14,5
14
41
13,5
39
13
37
12,5
12
35
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Оплата праці найманих працівників
Валовий прибуток, змішаний дохід
Податок за виключенням субсидій на виробництво та імпорт (права шкала)
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
74
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
У середньостроковій перспективі прогнозоване зростання середньомісячної
заробітної плати (брутто), скоригованої на індекс споживчих цін,
випереджатиме зростання продуктивності праці. Так, у 2019-2021 роках
прогнозується продовження позитивної тенденції зростання продуктивності
праці у середньому на 3,1 відсотка щорічно (у 2019 році – на 2,4 відсотка)
(попередній прогноз – 2,9 відсотка у середньому за період 2018-2020 роки), на
тлі зростання валового нагромадження основного капіталу (у середньому
на 9,2 відсотка у 2019-2021 роках) та модернізації виробничих процесів.
Рис. 7.4. Зміни продуктивності праці, середньомісячної заробітної плати (брутто),
скоригованої на індекс споживчих цін, та ВВП, відсотків до попереднього року
Індикатор 8.2.2 цілі 8 ЦСР
у 2020 році 4 відсотки
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-20
2001
РОЗДІЛ
7
Продуктивність праці одного зайнятого
ВВП
Средньомісячна заробітна плата (брутто), скоригована на індекс споживчих цін
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Однак, у 2020 році досягнення даного показника, визначеного у ЦСР
індикатором 8.2.2. цілі 8 “Гідна праця та економічне зростання” (104 відсотки),
так і не буде досягнуто. Це означає, що у подальшому необхідно звернути
особливу увагу на розвиток як соціально-економічних факторів зростання
продуктивності праці (підвищення освітнього рівня населення, раціональне
використання трудового потенціалу), так і на оснащення та модернізацію
матеріально-технічної бази.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
75
РОЗДІЛ
7
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 7.5. ВВП у розрахунку на одного зайнятого за паритетом
спроможності у 2017 році, в постійних міжнародних доларах
купівельної
100000
80000
60000
40000
20000
0
Джерело: Світовий банк
В умовах сталого економічного розвитку, зростання інвестиційного потенціалу,
створення сприятливих умов для гідної праці в Україні, як результат успішної
реалізації Урядом низки стратегічних програм, формуватимуться основи для
стимулювання економічної активності населення, розвитку й реалізації
трудового потенціалу, підвищення продуктивності праці та добробуту
населення.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
76
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
ТА ПЛАТІЖНИЙ
БАЛАНС
8
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
8
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
8. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ3
ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
Зовнішньоторговельні відносини України у 2019-2021 роках формуватимуться
під впливом сталого розвитку світової економіки, що переважно
характеризуватиметься процесами трансформації виробництв у виробництва
високих технологій та інновацій, диверсифікації економічних зв’язків в умовах
поглиблення інтеграційних зовнішньоторговельних процесів, впливу внутрішніх
структурних змін та продовження започаткованих реформ, динаміки світових
цін як на експортні, так і на імпортні товари.
Зважаючи на це, передбачається не тільки розширення експортної діяльності та
нарощення внеску зовнішнього попиту до загального зростання економіки
України, а й поступова зміна у товарній структурі експорту у напрямку зростання
частки високотехнологічної продукції. Переходу України до експорту товарів з
більш високою доданою вартістю, у тому числі, сприятиме подальша реалізація
пріоритетів державної політики, визначених, зокрема Експортною стратегією
України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на період
2017-2021 років,
якою
передбачається
поступове
підвищення
конкурентоспроможності експортної продукції України внаслідок активізації
інвестиційно-інноваційних процесів, в тому числі завдяки діяльності Експортнокредитного
агентства
(постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 07.02.2018 № 65 “Питання утворення Експортно-кредитного агентства”), що
здійснюватиме страхування, перестрахування і надання гарантій за
договорами, які забезпечують розвиток експорту. Агентство також братиме
участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за
експортним кредитом і надаватиме консультації експортерам.
Однак, враховуючи певний проміжок часу для впровадження нових технологій
та виведення товарів українського експорту на новий технологічний рівень, у
прогнозованому періоді не прогнозується суттєвих змін у товарній структурі
експорту. Значну частину вітчизняного експорту все ще складатимуть сировинні
товари, зокрема продукція сільськогосподарського виробництва, обсяги якої
зростатимуть в умовах підвищення продуктивності на фоні структурних
перетворень та високої інвестиційної привабливості вітчизняного аграрного
сектору.
Основним
експортним
сільськогосподарським
товаром
залишатимуться зернові культури в умовах збереження сприятливої цінової
кон’юнктури та прогнозованого зростання обсягів виробництва, а також дії
економічних та торговельних санкцій, як проти Російської Федерації, так і з боку
3За
методологією платіжного балансу.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
78
РОЗДІЛ
8
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Російської Федерації відносно європейських країн, що створюватиме Україні
певні конкурентні переваги, зокрема на ринку продовольчих товарів.
В умовах зростаючого зовнішнього попиту триватиме нарощування обсягів
зовнішньої торгівлі продукцією металургійної промисловості за рахунок
нарощення фізичних обсягів експорту, зважаючи на поступову оптимізацію
металургійного комплексу Китаю на фоні менш сприятливої цінової ситуації на
світовому ринку у середньостроковій перспективі. У свою чергу збільшення
експорту мінеральних продуктів відбуватиметься в умовах призупинення
зниження та відновлення позитивної динаміки світових цін на залізну руду
наприкінці прогнозного періоду.
Рис. 8.1. Експорт чорних металів, руд, шлаків і золи, добрив та зернових культур,
фізичні обсяги, відсотків до попереднього року
40
20
0
-20
-40
-60
-80
2013
2014
Чорні метали
2015
2016
2017
Руди, шлаки і золи
2018
Добрива
2019
2020
2021
Зернові культури
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
Разом з тим, реалізація заходів Уряду у напрямку посилення позицій
вітчизняних
експортерів
на
світових
ринках,
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції за рахунок активізації
інвестиційно-інноваційних процесів, зокрема проведення модернізації
виробництва і розроблення та виробництво нових видів продукції, сприятиме
просуванню на зовнішні ринки вітчизняних товарів несировинної
спрямованості, зокрема продукції машинобудування.
В цілому, питома вага основних низькотехнологічних товарів в середньому
у 2019-2021 роках прогнозується на рівні близько 46 відсотків від загального
обсягу експорту товарів порівняно з 43 відсотками у середньому
у 2015-2017 роках, а високо- та середньовисокотехнологічних товарів –
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
79
РОЗДІЛ
8
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
на рівні 19 відсотків порівняно з 18 відсотками. Тобто відповідно до поточних
прогнозів у 2020 році досягнення індикатору 8.1.3 “Частка експорту товарів з
використанням у виробництві технологій високого та середньовисокого рівня в
загальному обсязі експорту товарів” (25 відсотків), визначеного у ЦСР, буде
проблематичним, що вказує на необхідність у подальшому збільшити увагу,
насамперед, на забезпеченні відповідного середовища для посилення ролі у
економічному зростанні саме виробництва технологій високого та
середньовисокого рівня.
Подальше підвищення рівня доходів у країні та стійке зростання внутрішнього
споживчого попиту, розширення виробничих потужностей в умовах
інтенсифікації модернізаційних процесів, в тому числі за рахунок імпорту
обладнання, зростання цін на сировину будуть основними факторами
зростання імпорту в умовах помірних девальваційних процесів. Стримуючий
вплив на імпорт матиме деяке зниження порівняно з 2018 роком рівня ціни на
природний газ та реалізація заходів із енергозбереження та збільшення частки
споживання відновлювальної енергії.
Рис. 8.2. Імпорт споживчих та інвестиційних товарів, імпорт продукції для проміжного
виробництва, зміна до попереднього року, відсотків
30
15
0
-15
Імпорт споживчих товарів
Імпорт інвестиційних товарів
Проміжний імпорт
-30
-45
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
В рамках дії Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, (далі – Угода з Європейським союзом)
продовжуватиметься нарощування обсягів торговельного обороту. Подальша
співпраця з країнами Європейського союзу також впливатиме і на збільшення
імпорту з цих країн, які в основному постачатимуть продукцію
машинобудування, високотехнологічне обладнання та продукцію хімічної
промисловості.
У середньостроковій перспективі прогнозується подальше скорочення обсягів
торгівлі з Російською Федерацією. У той же час можна очікувати активізацію
торговельних зв’язків з країнами Африки та Азії, у тому числі за рахунок
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
80
РОЗДІЛ
8
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем та Туреччиною, в умовах
розширення та диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України, в рамках
реалізації
Експортної
стратегії
України
поглиблюватимуться
зовнішньоекономічні відносини з Індією, Китаєм, Єгиптом та іншими країнами.
Транспортні послуги і надалі складатимуть значну частину експорту послуг,
обсяги яких поступово зростатимуть, зокрема, в умовах інтеграції України до
європейського транспортного простору.
Подальше поширення сучасних телекомунікаційних розробок, інноваційних
продуктів та впровадження новітніх технологій позитивно впливатиме на
динаміку послуг, які пов'язані із комп’ютерними та інформаційними
технологіями, науковими та бізнес-послугами. Відбуватиметься підвищення
конкурентоспроможності національної туристичної індустрії. Все це є ознакою
підвищення конкурентоспроможності у новітніх послугах.
Загалом зростання експорту товарів та послуг у 2019-2021 роках прогнозується в
середньому на 8,7 відсотка щорічно (у 2019 році – на 8,3 відсотка), що через
покращення
зовнішньоекономічної
кон’юнктури
дещо
вище,
ніж
прогнозувалося раніше (5,7 відсотка в середньому за рік у 2018-2020 роки).
Однак, навіть за такої динаміки експорт товарів та послуг
за підсумком 2021 року не досягне свого докризового рівня та
становитиме 94,8 відсотка від рівня 2013 року.
Темпи зростання імпорту товарів та послуг у середньостроковій перспективі
формуватиметься майже на тому ж рівні, що і експорту – 8,5 відсотка
(у 2019 році – 9,1 відсотка). Вищі темпи порівняно з попереднім прогнозом
(6,4 відсотка в середньому за рік на 2018-2020 роки) обумовлені, зокрема,
зміною статистичної бази розрахунку внаслідок здійснення Національним
банком України на початку 2018 року перегляду даних щодо приватних
грошових переказів у 2015-2017 роках з використанням дзеркальної статистики
окремих країн. Втім, така динаміка не забезпечить за підсумком 2021 року
досягнення показника імпорту товарів та послуг докризового рівня
(91,6 відсотка від рівня 2013 року).
У середньостроковій перспективі прогнозується збереження впливу фактору
зростання обсягів грошових переказів в умовах високої активності трудових
мігрантів на формування сальдо первинних доходів платіжного балансу
України. Проте, в умовах очікуваного затухання інтенсивності міграційних
процесів динаміка відповідних надходжень сповільнюватиметься впродовж
прогнозного періоду.
В той же час, упродовж прогнозного періоду і надалі спостерігатиметься
відплив капіталу через виплати дивідендів та відрахувань з доходів від
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
81
РОЗДІЛ
8
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
інвестицій, процентів за залученими довгостроковими портфельними
інвестиціями, що включатиме виплати відсотків за кредитами МВФ та
державним боргом. Проте це не заважатиме формуванню сальдо “первинних
доходів” на додатному рівні.
Як у попередні роки, так і протягом 2019-2021 років також очікується додатне
сальдо за статтею “вторинних доходів”, що забезпечуватиметься в основному
трансфертами фінансових та нефінансових корпорацій, а також грошовими
переказами робітників-нерезидентів (що працюють за кордоном більше року).
Разом з тим “вторинні доходи” формуватимуться також і за рахунок здійснення
операцій в сфері міжнародного співробітництва, зокрема завдяки залученню
сектором загального державного управління коштів у вигляді технічної
допомоги в рамках продовження співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями та країнами-партнерами, що, у тому числі,
надходитиме з метою фінансування заходів з відновлення зруйнованих під час
військових дій інфраструктурних об’єктів Донецької та Луганської областей.
Однак, інтенсивність розвитку зазначених процесів все одно не дозволить у
середньостроковій перспективі сформувати додатне сальдо рахунку поточних
операцій платіжного балансу, обсяги якого все ще, значною мірою,
визначатимуться обсягом значного від’ємного сальдо балансу товарів та послуг.
За таких умов, від’ємне сальдо рахунку поточних операцій впродовж прогнозного
періоду зростатиме та становитиме від “мінус” 2,6 млрд. доларів США
у 2019 році до “мінус” 4,2 млрд. доларів США у 2021 році.
Рис. 8.3. Рахунок поточних
млн. доларів США
операцій
платіжного
балансу
за
складовими,
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
2014
2015
2016
2017
2018
Баланс товарів
Баланс послуг
Баланс вторинних доходів
Рахунок поточних операцій
2019
2020
2021
Баланс первинних доходів
Джерело: НБУ, розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
82
РОЗДІЛ
8
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
У 2019-2021 роках в умовах продовження процесів реформування економіки
України, підвищення рівня конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості прогнозується досягнення Україною вищого рівня фінансової
глобалізації порівняно з попередніми роками, що позитивно позначиться на
сальдо фінансового рахунку платіжного балансу. Зростатимуть надходження
інвестицій в банківський та реальний сектори економіки, завдяки більшій
привабливості вкладення в активи та валюту з боку інвесторів, активізації
процесів приватизації з подальшою реалізацією масштабних інвестиційних
проектів. Також виникатиме потреба в розширенні наукових розробок у сфері
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, космічній галузі та літакобудуванні,
військово-промисловому комплексі, що потребує нових інвестиційних
вкладень.
Разом з тим, прогнозується зниження обсягів готівкової валюти поза банками в
умовах відносно стабільної ситуації на валютному ринку та стійкого зростання
споживчого попиту, що впливатиме на стан інвестицій та боргового капіталу.
Відбуватиметься погашення раніше залученого капіталу, однак це не
впливатиме на залучення боргового капіталу як довгострокового, так і
короткострокового. Сталий розвиток економіки всередині країни забезпечить
залучення дешевих фінансових інструментів та вільного капіталу інших країн.
У 2019-2021 роках прогнозується чистий приріст прямих іноземних інвестицій
5,25 млрд. доларів США щорічно (у 2019 році – 4-4,5 млрд. доларів США).
Очікується подальше здійснення нових розміщень ОЗДП Урядом України в
умовах продовження співробітництва з МВФ, Світовим банком та отримання
кредитів від Європейського союзу. Надходження за фінансовим рахунком
перевищуватиме відплив за рахунком поточних операцій, які надаватимуть
змогу наростити міжнародні резерви майже до рівня близько 32,2 млрд.
доларів США до кінця 2021 року, що покриватиме 4 місяця очікуваного імпорту.
Рис. 8.4. Фінансовий рахунок платіжного балансу за складовими, млн. доларів США
10000
5000
0
-5000
-10000
2014
2015
2016
2017
Прямі інвестиції (сальдо)
Інші інвестиції (сальдо)
2018
2019
2020
2021
Портфельні інвестиції (сальдо)
Фінансовий рахунок
Джерело: НБУ, розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
83
АЛЬТЕРНАТИВНІ
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
КРАЇНИ
9
РОЗД І Л
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
9. АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Сценарій 2
Сценарій 2, як і сценарій 1, передбачає формування однакових зовнішніх умов
розвитку. Також, у сценарій 2 закладається припущення, що відповідно до
пріоритетів та цілей Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду
до 2020 року створюватимуться умови для інноваційно-інвестиційного розвитку
економіки. Але на противагу сценарію 1, де ці процеси матимуть переважно
самопливний розвиток в умовах утримання макроекономічної стабільності
шляхом продовження фіскальної консолідації, вдосконалення нормативноправової та регуляторної бази у сфері інновацій, інтелектуальної власності та
цифрової
економіки,
у
сценарії 2
державою
цілеспрямовано
реалізовуватиметься комплекс додаткових податкових, інституційних та
програмних заходів, спрямованих саме на посилення інвестиційного та
інноваційного вектору розвитку.
Отже, основною відмінністю сценарію 2 від сценарію 1 є більша інтенсивність
процесів реформування економіки, зокрема проведення складних реформ:
податкової (впровадження податку на виведений капітал у 2019 році) та
земельної (запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення на
перехідних умовах до 2020 року) .
Поряд з тим, дія даних чинників посилюватиметься більш активним переходом
на нові стандарти виробництва (з метою підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції в умовах необхідності освоєння ринків Європейського
союзу), застосуванням різних форм державно-приватного партнерства в умовах
істотної активізації інвестиційної діяльності, що у тому числі формуватиме
покращення ситуації на ринку праці.
Результатом такої політики має стати прискорення економічного розвитку і
досягнення та перевищення за більшістю показників докризового
рівня 2013 року.
Так, у сценарії 2 більш стрімкий з акцентом на інвестиції та інновації розвиток
підтримуватиметься запровадженням податку на виведений капітал (на заміну
податку на прибуток), метою якого саме і є створення сприятливого
середовища й мотивацій для залучення інвестицій в економіку, у тому числі за
рахунок вивільнення додаткових коштів з оподаткування та звуження відтоку
капіталу за кордон.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
85
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Як і більшість заходів, спрямованих на зменшення податкового навантаження,
запровадження податку на виведений капітал матиме різноспрямований вплив
на економічну систему як стимулюючий (позитивний), так і стримуючий
(негативний).
В цілому, вивільнені кошти для суб’єктів господарювання слугуватимуть
додатковим ресурсом для активного проведення модернізаційних процесів за
умов високого попиту економічних агентів на інвестиції (з урахуванням
необхідності
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняного
товаровиробника в період виходу на ринки країн-членів Європейського союзу
та значного ступеня зносу основних фондів вітчизняної економіки).
Підвищення ліквідності підприємств внаслідок отримання додаткових ресурсів
дозволятиме покращити статус частини підприємств у якості позичальника
перед фінансовими установами, що полегшуватиме доступ підприємств до
кредитного ринку і дозволятиме економічним агентам отримувати частину
фінансового ресурсу у випадку нестачі коштів на реалізацію інвестиційних
проектів.
Кошти, спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, з урахуванням
мультиплікативного ефекту, генеруватимуть додану вартість у наступних
періодах (тобто відбуватимуться процеси виробництва додаткової продукції на
новостворених потужностях тощо), зокрема, найбільший вплив на випуск
отримуватимуть виробники інвестиційних товарів та продукції з високою
доданою вартістю, а також на підприємствах в окремих видах добувної
промисловості. В першу чергу ті, що мають значну частку валового прибутку,
змішаного доходу у власній структурі випуску, що свідчить про потенціал
вивільнення додаткових коштів з оподаткування та направлення їх на
інвестиційну та виробничу діяльність.
Рис. 9.1. Індекс виробництва продукції з використанням високих та середньовисоких
технологій за 2013-2021 роки, відсотків
15
10,4
10
5
9,2
6,6
8,2
7,3
3,6
2,6
2,6
2,0
12,1
10,9
8,5
0
-5
-10
-15
-20
-13,5
-13,9
-16,7
2013 2014 2015 2016 2017 2018
сц 1
сц 2
2019
сц 3
сц 1
сц 2
2020
сц 3
сц 1
сц 2
сц 3
2021
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
86
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Зниження податкового навантаження на прибуток підприємств зменшуватиме
мотивацію суб’єктів господарювання до приховування частини прибутку та
застосування схем мінімізації оподаткування. Хоча, враховуючи наявність
певного рівня недовіри з боку населення до влади та досвід податкової
лібералізації фонду оплати праці, процес детінізації відбуватиметься поступово
та лише частково компенсуватиме фіскальні втрати внаслідок запровадження
податку на виведений капітал. Адже, негативний вплив від зазначеної
податкової ініціативи очікується саме в частині недоотримання податкових
надходжень бюджетної системи в результаті суттєвого зменшення бази
оподаткування, зниження окремих ставок оподаткування, а також внаслідок
скасування податку на репатріацію та відмови від оподаткування податком на
доходи фізичних осіб і військовим збором отриманих дивідендів (за умови, що
така сума дивідендів збільшила базу оподаткування податком на виведений
капітал). Водночас через активізацію виробничої діяльності завдяки даному
заходу відбуватиметься поступове зменшення бюджетних втрат. При цьому
дефіцит бюджету утримуватиметься на граничному рівні аналогічному
сценарію 1 завдяки скороченню витрат бюджету, що відповідно призводитиме
як до зменшення обсягів споживання сектору загальнодержавного управління,
так і обсягів капітальних видатків бюджету.
У разі надання виробниками переваги використанню вивільнених коштів,
відмінному від інвестиційного спрямування, існує ризик обмеження їх
позитивного мультиплікативного ефекту для економіки, про що свідчить
окремий досвід країн світу, що практично застосували також захід
стимулювання інвестицій шляхом запровадження податку на виведений капітал
у період макроекономічної невизначеності, однак мали негативний ефект від
фіскального дисбалансу більш відчутний за наданий економіці імпульс
(зокрема, Естонія, Республіка Македонія, Республіка Молдова).
З огляду на зазначене, прогнозується, що у короткостроковому періоді від
запровадження податку на виведений капітал матиме місце помірний
позитивний ефект для економіки, який посилюватиметься у середньостроковій
перспективі, зокрема за рахунок мультиплікативного ефекту від інвестиційної
активності підприємств. Водночас, незважаючи на позитивні зрушення в
економіці у бік підвищення конкурентоспроможності виробництва, у
бюджетній сфері – фіскальні втрати залишатимуться, з поступовим звуженням їх
обсягів у середньостроковій перспективі.
Іншою ключовою відмінністю сценарію 2 є запровадження ринку землі
сільськогосподарського призначення на перехідних умовах до 2020 року, що
має на меті стимулювання розвитку агропромислового комплексу шляхом
використання потенціалу земельних ресурсів.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
87
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Поетапне та регульоване введення в товарний оборот земельних ділянок
сільськогосподарського призначення сприятиме поступовій повноцінній та
безперешкодній реалізації права власності власниками земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, залученню інвестицій в аграрний сектор,
підвищенню рівня матеріального добробуту власників земельних ділянок,
збільшенню доступних до використання механізмів фінансування
агровиробництва.
У зв’язку з тим, запровадження ринку землі стане підґрунтям для подальшого
розвитку малих і середніх сільськогосподарських виробників за умов залучення
фінансових ресурсів (у тому числі і кредитних), притоку інвестицій у галузь
(з синергетичним ефектом) та, як результат, збільшення продуктивності
сільськогосподарського виробництва та його механізації, зменшення безробіття
у сільській місцевості та рівня урбанізації і міграції. Крім того, розширення
сировинної бази матиме позитивний вплив на виробництво харчових продуктів
та внутрішню торгівлю внаслідок збільшення пропозиції аграрної продукції в
економіці.
У прогнозі також врахований досвід більшості країн світу, відповідно до якого
земельна реформа – це тривалий процес (зокрема, максимальний
у Мексиці – 23 роки, в Польщі перехідний період тривав 12 років, в Румунії –
біля 7 років) з урахуванням перехідного періоду та певних обмежень
(прийняття піднормативних актів) і проблем, які стримують трансформацію
земельних відносин. До таких, зокрема, відносяться тіньовий ринок через
високі податки на реєстрацію землі (у Бельгії найвищі ставки у Європі), значна
бюрократія (Франція), рівень корупції (Боснія і Герцеговина, Республіка Сербія),
відсутність кадастру (Греція) та єдиної стратегії планування землекористування
(популізм політичної еліти – Республіка Болгарія), невизначеність статусу
багатьох земель (через це в Естонії 60 відсотків земель орендуються
виробниками сільськогосподарської продукції), а також значна фрагментація
земель (Хорватія, Туреччина)). В цьому плані Україна не є винятком. З огляду на
це, у прогнозі не передбачається швидкого та потужного ефекту від
запровадження ринку землі в короткостроковій перспективі.
В цілому за сценарієм 2 у 2021 році індекс сільськогосподарської продукції
перевищить докризовий рівень 2013 року на 8 відсотків з урахуванням майже
двовідсоткових середньорічних темпів зростання за період 2019-2021 роки.
Втім, і такої динаміки все ще буде недостатньо для досягнення значення
індикатора 2.2.2 “Індекс сільськогосподарської продукції” визначеного
ціллю 2 ЦСР (зростання на 2 відсотки у 2020 році), в основному через більш
стриману динаміку розвитку у тваринництві.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
88
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
В той час, як харчова промисловість має перевищити докризовий рівень
на 14,7 відсотка та значення індикатора 2.3.1 “Індекс виробництва харчових
продуктів” визначеного ціллю 2 ЦСР (зростання на 3 відсотки у 2020 році)
з урахуванням активного розвитку зазначеної галузі та посилення її
конкурентоспроможності шляхом впровадження сучасних технологій,
поступового вирішення проблеми диверсифікації ринків, а також стимулювання
окремих пріоритетних галузей і розвитку нових напрямків виробництва
(наприклад, участь харчової промисловості у формуванні системи
біоенергетики та виробництві альтернативних видів палива).
Завдяки цілеспрямованій реалізації реформ, істотній активізації розвитку
мікрокредитування та інших форм фінансової підтримки малих та середніх
виробників в поєднанні з покращенням бізнес-клімату за цим сценарієм
посилюватимуться інвестиційні процеси не лише з боку вітчизняних, але і з боку
іноземних інвесторів, що в свою чергу, має активувати низку позитивних змін в
українській економіці. Так, впровадження інновацій в країнах-лідерах
технологій, якими є, зокрема Сполучені Штати Америки, Японія та Німеччина,
матиме істотний вплив на інновації й, відповідно, продуктивність праці в інших
країнах, які будуть реципієнтами їх технологій через торгівлю, прямі іноземні
інвестиції та ліцензування. Українська економіка також посилюватиме свою
інтеграцію у світову інноваційну систему, однак через все ще слабкі її
можливості поглинання нових технологій зважаючи на низьку фінансову
потужність, важливу роль у інноваційному розвитку також продовжуватиме
відігравати іноземна допомога.
Чистий приріст прямих іноземних інвестицій прогнозується в середньому
щорічно на рівні 9,5-10 млрд. доларів США, у тому числі 7,5-8 млрд. доларів
США у 2019 році (порівняно з 5-5,5 млрд. доларів США у середньому
та 4 - 4,5 млрд. доларів США за сценарієм 1 відповідно). Такий обсяг буде
відповідати показнику, зазначеному у ЦСР у 2020 році (індикатор 17.1.2,
ціль 17).
Створення сприятливих передумов для залучення іноземного капіталу
в Україну й ефективного використання внутрішніх ресурсів надаватиме
можливість створювати додаткові потужності для зростання виробництва.
Приплив іноземних інвестицій та покращення очікувань економічних суб’єктів
зумовлюватимуть послаблення тиску на валютний ринок.
Реформування економіки більш швидкими темпами завдяки інституційним
перетворенням вимагатиме пошуку нових механізмів та інструментів для
досягнення макроекономічної і фінансової стійкості. За цих умов
відбуватиметься формування дещо вищого ніж за сценарієм 1 рівня інфляції.
Але в цілому, за сценарієм 2, як і за сценарієм 1, у 2019-2021 роках темпи
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
89
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
зростання цін на внутрішньому ринку знаходитимуться у тренді поступового
зниження, що також забезпечуватиме більш комфортні умови та гарантії для
ефективного довгострокового інноваційного інвестування.
У 2019-2021 роках за сценарієм 2 інвестиційна складова ВВП (ВНОК) зростатиме
темпами в середньому щорічно на 17,4 відсотка (9,2 відсотка
за сценарієм 1 відповідно), у тому числі на 11,3 відсотка у 2019 році, що і буде
однією із ознак інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Така
динаміка
дозволить
перевищити
докризовий
рівень
2013 року
у 1,8 раза у 2021 році.
Рис. 9.2. Структура ВВП у середньому за період 2019-2021 роки, відсотків
200
150
45,4
42,8
45,8
100
20,0
21,4
19,1
50
88,1
87,0
88,9
Кінцеві споживчі
витрати
Валове
нагромадження
Експорт
0
-53,5
-51,2
-53,8
-50
Імпорт (-)
-100
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Водночас, навіть за умов цілеспрямованого стимулювання інвестицій та
достатньо високих темпів зростання ВНОК, його частка у ВВП у 2020 році
(індикатор 8.1.2, ціль 8) прогнозується на рівні 19,4 відсотка, що
на 3,6 відсоткового пункту нижче рівня показника визначеного в ЦСР
(23 відсотки). Це, переважно, спричинятиметься тим, що для отримання
позитивного ефекту від реформ необхідно мати більш тривалий проміжок часу
та вищий рівень довіри суспільства.
Запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток,
покращення системи адміністрування податків, створення умов для
покращення доступу до фінансових (кредитних) ресурсів, зменшення
монополізації, активне впровадження підтримки суб’єктам господарювання з
умовою забезпечення здорової конкуренції на ринку, як вже зазначалось,
підвищуватиме привабливість та прибутковість роботи бізнесу в Україні. Це, у
свою чергу, має стати одним з каталізаторів розвитку малого та середнього
бізнесу, що посилюватиме конкуренцію між економічними агентами та
сприятиме
ринковому
формуванню
ціни.
Водночас
поступово
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
90
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
зменшуватиметься рівень безробіття – з 8,8 відсотка у 2019 році до 7,8 відсотка
у 2021 році.
Активізація діяльності реального сектору економіки та проведення державної
політики щодо підвищення добробуту населення обумовлюватимуть зростання
cередньомісячної заробітної плати працівників (брутто), скоригованої на індекс
споживчих цін, у 2019-2021 роках в середньому щорічно на 8 відсотків
(у 2019 році – на 10,8 відсотка), що дозволить за підсумком 2021 року
перевищити докризовий рівень 2013 року на 38,5 відсотка. Зростання кінцевих
споживчих витрат в середньому становитиме 4,8 відсотка щорічно (5,1 відсотка
відповідно), що у 2021 році забезпечить перевищення докризового рівня
на 5 відсотків.
За таких умов передбачається досягнення показника зростання продуктивності
праці, визначеного в ЦСР (індикатор 8.2.2, ціль 8) на рівні 4 відсотків
у 2020 році.
Поряд з тим, покращення економічної ситуації в Україні у поєднанні з активним
впровадження заходів соціальної політики має стати підґрунтям для зменшення
потоку трудових мігрантів як з України на фоні зміни міграційних процесів у
світі, так і в її межах, та більш швидкому покращенню добробуту населення ніж
за сценарієм 1.
Розширення міжнародного торговельного співробітництва (зокрема,
з Європейським союзом, країнами Близького Сходу, Азії та Африки), просування
українських товарів на зовнішніх ринках, диверсифікація українського експорту
в напрямку збільшення питомої ваги товарів з більшою доданою вартістю
створюватимуть умови для позитивного розвитку виробництва. Експорт товарів
та послуг у 2019-2021 роках зростатиме в середньому щорічно на 9,3 відсотка
(8,7 відсотка за сценарієм 1), у тому числі 2019 році – на 8,8 відсотка.
Водночас, незважаючи на достатньо високі темпи зростання експорту товарів та
послуг у 2020 році, частка експорту товарів з використанням у виробництві
технологій високого та середньовисокого рівня (індикатор 8.1.3., ціль 8)
прогнозується на 5 відсоткових пунктів меншою цільового показника,
визначеного в ЦСР, і становитиме 20 відсотків від загального обсягу експорту
товарів, хоча у порівнянні з показником за сценарієм 1 формуватиметься на
дещо вищому рівні.
Незважаючи на те, що за сценарієм 2 інноваційний розвиток відбуватиметься
активніше за сценарій 1, його все ще стримуватиме чинник недостатності
фінансових ресурсів, в тому числі внаслідок бюджетних втрат, в умовах високої
витратності впровадження наукових і науково-технічних розробок. У зв’язку з
цим, значення індикатора 9.5.1 “Частки витрат на виконання наукових і
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
91
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
науково-технічних робіт у ВВП” визначеного ціллю 9 ЦСР (1,5 відсотка
у 2020 році) також з більшою вірогідністю не буде досягнуто. Водночас,
реалізація інших заходів у напрямку формування якісних структурних змін у всіх
сферах економіки, сприятиме зниженню матеріалоємності та енергоємності
ВВП й відповідно у підсумку рівень цих показників, зазначений у ЦСР, буде
досягнуто, зокрема, знижено рівень енергоємності ВВП (індикатор 7.4.1., ціль 7)
до 0,20 т н.е./тис. міжнародних доларів у 2020 році, зменшено
матеріалоємність ВВП (8.2.3., ціль 8) до 0,87 п.
У свою чергу, покращення фінансового стану підприємств, збільшення
зовнішньоторговельних операцій та зростання заробітної плати разом
з покращенням інституційної спроможності управління державними фінансами
зумовлять розширення бюджетних можливостей щодо виконання державою
своїх внутрішніх та зовнішніх зобов’язань.
Зазначені чинники та якісна реструктуризація української економіки
з переходом на інноваційно-інвестиційну модель розвитку забезпечить якісне
тривале економічне зростання у довгостроковій перспективі.
За сценарієм 2 у 2019-2021 роках ВВП зростатиме в середньому розрахунку
щорічно на 4,8 відсотка (у 2019 році – на 4,1 відсотка) з динамікою до
прискорення (для порівняння за сценарієм 1 на 3,6 відсотка відповідно,
у 2019 році – на 3 відсотки). Прогнозується за сценарієм 2 перевищення рівня
ВВП 2013 року на 5,3 відсотка (для порівняння за сценарієм 1 – на 1,7 відсотка) з
урахуванням перевищення цільового темпу приросту фізичного обсягу ВВП
(середньорічний) у 2020 році, визначеного ціллю 8 ЦСР – 4 відсотки
(індикатор 8.1.1., ціль 8), на 1 відсотковий пункт (5 відсотків).
Сценарій 3
Враховуючи значну експортну орієнтованість української економіки та нестійкі
тенденції розвитку світових ринків, сценарій 3 розроблено, виходячи із гіршої
зовнішньоекономічної кон’юнктури ніж за сценаріями 1 та 2 (вартісний експорт
товарів та послуг у 2019-2021 роках зростатиме щорічно в середньому
на 5,8 відсотка (у 2019 році – на 5,3 відсотка)), а також повільних на цьому фоні
темпів структурної перебудови економіки.
За цим сценарієм можливим є повернення до загострення структурних
диспропорцій в економіці, у тому числі через реалізацію не в повному обсязі
зовнішнього та інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку.
Інвестиційна складова ВВП (ВНОК) у 2019-2021 роках зростатиме щорічно в
середньому на 5,3 відсотка (у 2019 році – на 2,8 відсотка), що буде недостатньо
для структурної трансформації економіки. Іноземні інвестори і надалі
з обережністю ставитимуться до ведення бізнесу в Україні, де реформи,
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
92
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
внаслідок відсутності політичної підтримки, не наберуть належних обертів,
запланованих в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду
до 2020 року.
Рис. 9.3. Динаміка ВНОК у середньому за період 2019-2021 роки та до рівня
2013 року, відсотків
123
190
176,0
117,3
118
160
142,2
113
105,3
Сценарій 2
108
130
Сценарій 3
127,6
109,2
Сценарій 1
РОЗДІЛ
9
103
100
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
2019-2021 роки (середнє значення)
2021 (2013=100%)
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
Недостатні обсяги інвестування в основні фонди, інфраструктуру, енергетику,
житлово-комунальне господарство посилюватимуть ризик прояву ознак
“техногенних катастроф”, які, у свою чергу, призведуть до негативних явищ у
виробничому секторі, навколишньому середовищі. Вищезазначене може
позначитись на збільшенні витрат на їх подолання як держави, так і приватного
сектору.
В умовах низьких темпів модернізації та оновлення основних засобів,
збереження значної енерго- та матеріалоємності української продукції,
призводитиме до ще більшої втрати конкурентних позицій вітчизняних
виробників як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Гірша
зовнішньоекономічна кон’юнктура порівняно із сценаріями 1 та 2, а також
обмежені можливості підприємств підтримувати виробництво своєї продукції
на конкурентоздатному рівні негативно позначатимуться на загальних темпах
зростання промислового виробництва, у тому числі експортоорієнтованих видів
промислової діяльності. Так, у 2019-2021 роках виробництво промислової
продукції зростатиме щорічно в середньому на 2,1 відсотка (у 2019 році –
на 1,6 відсотка).
Гальмування економічного розвитку, втрата довіри іноземних інвесторів та
кредиторів, та, як результат, звуження можливості залучення нових позик,
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
93
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
загострюватиме
проблему
розрахунку
за
існуючими
борговими
зобов’язаннями, що змушуватиме дотримуватися жорсткішої бюджетної та
соціальної політики і негативно впливатиме на динаміку внутрішнього попиту.
За таких умов прогнозуються незначні темпи приросту cередньомісячної
заробітної плати працівників (брутто), скоригованої на індекс споживчих цін, –
щорічно в середньому на рівні 2,8 відсотка у 2019-2021 роках (на 2,9 відсотка
у 2019 році) та відповідно кінцевих споживчих витрат – щорічно в середньому
на рівні 2,5 відсотка (у 2019 році – на 2,4 відсотка), рівень безробіття очікується
на рівні вищому ніж за сценарієм 1 та 2 – 9,2 відсотка у 2019 році, 9 відсотків –
у 2020 році, 8,9 відсотка – у 2021 році.
Через уповільнення економічного розвитку, істотне зменшення мотивації та
низьку ділову активність Україна продовжуватиме втрачати людський капітал:
найактивніші, найкваліфікованіші та найперспективніші громадяни України
виїжджатимуть за кордон.
Слабка конкурентоспроможність економічних суб’єктів на світовому ринку та
несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура на фоні низької довіри з боку
міжнародних інституцій мінімізуватиме надходження іноземної валюти в
Україну. Як результат, за сценарієм 3 посилюватиметься як волатильність гривні
до іноземних валют, так і збільшуватиметься девальваційний тиск на неї. За
таких умов вкрай важливою постає питання посилення присутності
Національного банку України для зменшення ризиків на валютному ринку та
більш активне використання міжнародних резервів для стабілізації обмінного
курсу гривні до іноземних валют, зважаючи на високу еластичність внутрішніх
цін до девальваційних тенденцій на валютному ринку (як через зміну вартості
імпортованих товарів, сировину, так і пришвидшеному зростанні витрат
виробництва) на фоні нижчої порівняно з іншими сценаріями можливістю
бюджету впливати на ринок ціноутворення.
Тому, за сценарієм 3 ціноутворення на споживчому ринку знаходитиметься в
руслі тенденцій до більш стриманого у порівнянні з іншими сценаріями
уповільнення темпів інфляції. Індекс споживчих цін зростатиме на 12,4 відсотка
у 2019 році, на 8,6 відсотка у 2020 році, на 6,7 відсотка у 2021 році (у розрахунку
грудень до грудня попереднього року).
У підсумку ВВП зростатиме щорічно в середньому на 1,6 відсотка
у 2019-2021 роках (у 2019 році – на 1,1 відсотка). Такі темпи не дозволять
досягти рівня 2013 року і у 2021 році зберігатиметься відставання
(на 4,1 відсоткового пункту нижче ніж у 2013 році).
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
94
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Рис. 9.4. Динаміка ВВП у 2019-2021 роках та до рівня 2013 року, відсотків
110
100
2013 рік=100 відсотків
100
95
90
2013
2014
2015
2016
2017
Сценарій 1
2018
Сценарій 2
2019
2020
сценарій 3 (2013=100)
105
110
сценарій 1 (2013=100)
сценарій 2 (2013=100)
РОЗДІЛ
9
90
80
70
2021
Сценарій 3
Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку
В цілому за цим сценарієм відбуватиметься відставання розвитку країни як від
світового, так і докризового рівня. Це створюватиме загрозу для збереження
або навіть втрачання конкурентних позицій у світовому середовищі й
посилення диспропорцій в економіці у напрямку зростання її витратності.
Серед ризиків прогнозу, які не увійшли до жодного з трьох сценаріїв, варто
зазначити наступні:
посилення гібридних загроз національній безпеці України, у тому числі активне
військове протистояння на сході країни, що може мати вкрай непередбачувані
наслідки як у короткостроковій перспективі, так і відносно масштабів
руйнування потенціалу розвитку;
загострення суспільно-політичної ситуації в країні, що на фоні зниження
ефективності міжнародного співробітництва обумовить падіння виробничої
активності, сформує загрозливі девальваційні тенденції на валютному ринку
(посилення курсової волатильності) та інфляційні процеси в країні в умовах
зростання негативних очікувань та протистоянь;
ризик реалізації популістських заходів в соціальному напрямі, особливо
упродовж періодів очікуваного посилення політичної активності;
більше за прогнозоване підвищення світових цін на продовольство та
прискорене зростання вартості енергетичних ресурсів;
менші за очікуванні обсяги врожаю окремих продуктів рослинництва;
розірвання та непродовження контракту з ПАТ “Газпром” на транзит
природного газу, зокрема, реалізація проекту “Північний потік - 2”;
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
95
РОЗДІЛ
9
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
ризик непродовження співпраці з МВФ або нові умови співробітництва на менш
вигідних для України умовах;
пожорсткішання умов на глобальних фінансових ринках;
ризик збільшення рівня трудової міграції та посилення фактору біженців, що, в
поєднанні з зростанням рівня бідності населення України та незавершеності
трансформаційних процесів на ринку праці, у тому числі загостренням ситуації з
трудовою діяльністю в сільській місцевості, позначатиметься на зменшенні
потенціалу людських ресурсів в країні.
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
96
ДОДАТКИ
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
ТАБЛИЦІ – ДОДАТКИ ДО ПРОГНОЗУ
Таблиця 1
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
Найменування показника
ВВП номінальний,
млрд. гривень
ВВП реальний, у відсотках до
попереднього року
Індекс промислової продукції,
у відсотках до попереднього
року
Продукція сільського
господарства, у відсотках до
попереднього року
Індекс споживчих цін
(відсотків),
у середньому до
попереднього року
грудень до грудня
попереднього року
Індекс цін виробників
(відсотків),
у середньому до
попереднього року
грудень до грудня
попереднього року
WWW.ME.GOV.UA
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3
3 946,9
4 004,1
3 982,9
4 450,9
4 609,0
4 502,6
4 972,6
5 223,9
5 045,3
3,0
4,1
1,1
3,8
5,0
1,6
4,1
5,4
2,1
3,9
5,1
1,6
4,5
6,3
1,9
5,0
6,9
2,5
0,9
2,6
-2,7
1,4
1,5
1,3
1,5
1,5
1,4
108,7
109,7
112,8
106,7
107,9
109,9
105,5
106,1
107,8
107,4
108,7
112,4
105,6
107,0
108,6
105,0
105,2
106,7
111,0
111,3
115,1
109,1
109,6
112,4
107,5
107,8
110,0
110,1
110,5
114,8
108,2
109,0
110,9
105,9
106,5
108,2
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
98
ДОДАТКИ
№
з/п
7
8
9
10
11
12
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Найменування показника
Фінансовий результат до
оподаткування, млрд. гривень
Прибуток, млрд. гривень
Збиток, млрд. гривень
Середньорічна чисельність
наявного населення, млн. осіб
Фонд оплати праці найманих
працівників та грошового
забезпечення
військовослужбовців,
млрд. гривень
Середньомісячна зарплата
працівників, брутто
номінальна, гривень
номінальна, скоригована на
індекс споживчих цін,
у відсотках до попереднього
року
Кількість зайнятих
економічною діяльністю у віці
15–70 років, млн. осіб
Рівень безробіття населення у
віці 15–70 років (за
методологією МОП), відсотків
до економічно активного
населення відповідного віку
WWW.ME.GOV.UA
2019 рік (прогноз)
Продовження таблиці 1
2021 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3
385,3
428,7
312,0
536,9
615,9
392,5
706,1
815,8
514,7
882,1
496,8
909,2
480,5
855,6
543,6
999,5
462,6
1055,5
439,6
950,3
557,8
1128,4
422,3
1212,6
396,8
1069,9
555,2
42,2
42,2
42,2
42,0
42,0
42,0
41,9
41,9
41,9
1142,7
1204,3
1137,9
1290,8
1393,7
1267,1
1444,5
1582,6
1402,3
10 129
10 595
10 118
11 451
12 137
11 359
12 835
13 766
12 663
6,9
10,8
2,9
6,0
6,2
2,2
6,2
6,9
3,4
16,36
16,39
16,32
16,46
16,55
16,38
16,52
16,70
16,41
8,9
8,8
9,2
8,5
8,2
9,0
8,3
7,8
8,9
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
99
ДОДАТКИ
№
з/п
13
14
15
16
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Найменування показника
Продуктивність праці, у
відсотках до попереднього
року
Баланс товарів та послуг (за
методологією платіжного
балансу), млн. доларів США*
Експорт товарів та послуг,
млн. доларів США*,
у відсотках до попереднього
року
Імпорт товарів та послуг,
млн. доларів США*,
у відсотках до попереднього
року
2019 рік (прогноз)
Продовження таблиці 1
2021 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3 сценарій 1 сценарій 2 сценарій 3
102,4
103,3
100,8
103,2
104,0
101,2
103,7
104,4
101,9
-11 747
-11 609
-10 771
-12 195
-13 764
-11 224
-12 975
-16 015
-12 186
63 006
63 278
61 261
68 007
69 283
64 714
74 650
76 023
68 933
8,3
8,8
5,3
7,9
9,5
5,6
9,8
9,7
6,5
74 753
74 887
72 032
80 202
83 047
75 938
87 625
92 038
81 119
9,1
9,3
5,1
7,3
10,9
5,4
9,3
10,8
6,8
**прогноз на 2019-2021 роки показників зовнішньої торгівлі зазначено з урахуванням перерахунку приватних переказів з
використанням дзеркальної статистики окремих країн
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку, Мінагрополітики
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
100
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 2а
ВИРОБНИЦТВО ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ
2019 рік (прогноз)
Найменування показника
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Реальні зміни валової доданої вартості до попереднього року, відсотків
Сільське, лісове та рибне
1,1
2,8
-2,3
господарство
Промисловість
3,3
4,3
1,4
Будівництво
6,4
10,2
2,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
4,6
6,0
1,8
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
3,0
4,2
1,2
поштова та кур'єрська діяльність
Інші види економічної діяльності
3,0
3,9
1,7
(у цілому)
Усього в основних цінах
3,2
4,4
1,2
Чисті податки на продукти
2,0
2,4
1,1
ВВП
3,0
4,1
1,1
Валова додана вартість у поточних цінах, млрд. гривень
Сільське, лісове та рибне
377,6
384,6
374,4
господарство
Промисловість
873,9
884,7
873,3
Будівництво
106,5
111,7
105,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
570,2
582,1
573,0
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
265,5
269,6
263,7
поштова та кур'єрська діяльність
Інші види економічної діяльності
1166,1
1189,9
1186,5
(у цілому)
Усього в основних цінах
3359,8
3422,6
3375,9
Чисті податки на продукти
587,1
581,5
607,0
ВВП
3946,9
4004,1
3982,9
У відсотках до ВВП
Сільське, лісове та рибне
9,6
9,6
9,4
господарство
Промисловість
22,1
22,1
21,9
Будівництво
2,7
2,8
2,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
14,4
14,5
14,4
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
6,7
6,7
6,6
поштова та кур'єрська діяльність
Інші види економічної діяльності
29,6
29,8
29,8
(у цілому)
Усього в основних цінах
85,1
85,5
84,8
Чисті податки на продукти
14,9
14,5
15,2
ВВП
100,0
100,0
100,0
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
101
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 2б
ВИРОБНИЦТВО ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ
Найменування показника
2021 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Реальні зміни валової доданої вартості до попереднього року, відсотків
Сільське, лісове та рибне
господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Інші види економічної діяльності
(у цілому)
Усього в основних цінах
Чисті податки на продукти
ВВП
1,7
1,7
1,3
1,8
1,7
1,6
4,0
9,8
5,4
16,2
1,5
2,8
4,3
11,5
6,3
16,5
2,0
4,3
4,8
6,2
1,8
5,1
6,4
2,4
4,7
6,2
1,2
4,9
6,3
2,6
3,5
4,8
1,8
3,7
5,1
2,0
3,9
2,8
3,8
5,3
2,8
5,0
1,6
1,2
1,6
4,3
2,9
4,1
5,8
2,9
5,4
2,1
1,6
2,1
Валова додана вартість у поточних цінах, млрд. гривень
Сільське, лісове та рибне
господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Інші види економічної діяльності
(у цілому)
Усього в основних цінах
Чисті податки на продукти
ВВП
419,2
430,4
414,0
458,1
478,0
458,6
990,0
132,4
1030,5
147,8
985,9
122,4
1105,3
162,0
1177,5
184,1
1111,0
140,4
650,0
675,4
646,5
731,4
770,1
727,0
304,6
318,5
299,4
344,6
367,5
340,0
1310,3
1371,8
1342,9
1468,3
1569,5
1510,1
3806,5
644,4
4450,9
3974,4
634,6
4609,0
3811,1
691,5
4502,6
4269,7
702,9
4972,6
4546,7
677,2
5223,9
4287,1
758,2
5045,3
У відсотках до ВВП
Сільське, лісове та рибне
господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Інші види економічної діяльності (у
цілому)
Усього в основних цінах
Чисті податки на продукти
ВВП
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
9,4
9,3
9,2
9,2
9,2
9,1
22,2
3,0
22,4
3,2
21,9
2,7
22,2
3,2
22,6
3,5
22,0
2,9
14,5
14,6
14,4
14,6
14,7
14,4
6,8
6,9
6,6
6,9
7,0
6,7
29,5
29,8
29,8
29,5
30,0
29,9
85,4
14,6
100,0
86,2
13,8
100,0
84,6
15,4
100,0
85,6
14,4
100,0
87,0
13,0
100,0
85,0
15,0
100,0
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
102
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 3а
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ
2019 рік (прогноз)
Найменування показника
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Реальні зміни, відсотків
Кінцеві споживчі витрати,
у тому числі:
домашніх господарств
некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства
сектору загального державного
управління
Валове нагромадження
у тому числі:
Валове нагромадження основного
капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних
коштів та придбання за виключенням
вибуття цінностей
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
ВВП
5,0
5,1
2,4
6,0
1,2
6,5
1,7
3,4
0,5
1,8
1,9
0,5
6,0
-0,7
-1,4
6,9
11,3
2,8
х
х
х
1,3
4,3
3,0
2,8
5,3
4,1
0,6
2,0
1,1
3502,6
3535,4
3538,8
2689,0
28,6
2717,3
28,8
2718,0
29,2
785,0
775,5
789,3
796,0
791,6
764,0
681,6
697,9
666,1
93,9
98,1
97,9
1776,8
2108,0
3946,9
1784,5
2111,8
4004,1
1819,4
2139,3
3982,9
88,7
88,3
88,9
68,1
0,7
67,9
0,7
68,3
0,7
19,9
19,7
19,7
19,8
19,9
19,1
17,3
17,4
16,7
2,4
2,4
2,4
45,0
53,4
100,0
44,6
52,7
100,0
45,7
53,7
100,0
У поточних цінах, млрд. гривень
Кінцеві споживчі витрати,
у тому числі:
домашніх господарств
некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства
сектору загального державного
управління
Валове нагромадження
у тому числі:
Валове нагромадження основного
капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних
коштів та придбання за виключенням
вибуття цінностей
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
ВВП
Кінцеві споживчі витрати,
у тому числі:
домашніх господарств
некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства
сектору загального державного
управління
Валове нагромадження
у тому числі:
Валове нагромадження основного
капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних
коштів та придбання за виключенням
вибуття цінностей
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
ВВП
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
У відсотках до ВВП
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
103
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 3б
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Найменування показника
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Кінцеві споживчі витрати,
у тому числі:
домашніх господарств
некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства
сектору загального державного
управління
Валове нагромадження
у тому числі:
Валове нагромадження основного
капіталу
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів та придбання за
виключенням вибуття цінностей
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
ВВП
Реальні зміни, відсотків
4,0
4,4
2,2
4,6
4,8
3,0
5,1
-0,3
5,8
0,0
3,1
-1,1
6,0
0,4
6,2
0,6
4,0
-0,1
0,3
6,3
-0,2
16,2
-0,6
2,5
-0,1
6,1
0,0
14,3
-0,3
4,5
9,4
20,2
5,3
11,4
20,5
8,0
х
х
х
х
х
х
4,6
5,8
3,8
4,1
7,4
5,0
2,1
3,4
1,6
4,9
6,4
4,1
4,6
7,3
5,4
2,6
4,9
2,1
3920,9
4012,3
4006,4
4350,8
4480,7
4485,7
3035,1
30,8
3115,5
31,3
3098,4
32,0
3400,7
33,0
3513,5
33,8
3490,6
34,8
855,0
892,2
865,5
986,2
876,0
855,4
917,1
1016,2
933,4
1196,5
960,3
967,8
809,2
895,5
766,5
968,7
1146,4
896,9
83,0
90,7
88,9
47,5
50,1
70,9
2019,8
2382,0
4450,9
1960,7
2350,2
4609,0
2070,8
2430,0
4502,6
2269,4
2663,8
4972,6
2151,4
2604,7
5223,9
2309,3
2717,5
5045,3
87,1
89,0
87,5
85,8
88,9
67,6
0,7
68,8
0,7
68,4
0,7
67,3
0,6
69,2
0,7
18,8
21,4
19,5
19,0
18,4
20,4
17,9
22,9
19,0
19,2
19,4
17,0
19,5
22,0
17,8
2,0
2,0
0,9
0,9
1,4
42,5
51,0
100,0
46,0
54,0
100,0
45,7
53,6
100,0
41,2
49,9
100,0
45,8
53,9
100,0
У поточних цінах, млрд. гривень
Кінцеві споживчі витрати,
у тому числі:
домашніх господарств
некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства
сектору загального державного
управління
Валове нагромадження
у тому числі:
Валове нагромадження основного
капіталу
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів та придбання за
виключенням вибуття цінностей
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
ВВП
У відсотках до ВВП
Кінцеві споживчі витрати,
88,1
у тому числі:
домашніх господарств
68,2
некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства 0,7
сектору загального державного
19,2
управління
Валове нагромадження
20,0
у тому числі:
Валове нагромадження основного
18,2
капіталу
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів та придбання за
1,8
виключенням вибуття цінностей
Експорт товарів та послуг
45,4
Імпорт товарів та послуг
53,5
ВВП
100,0
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
104
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 4а
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА ДОХОДАМИ
2019 рік (прогноз)
Найменування показника
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
У фактичних цінах, млрд. гривень
Оплата праці найманих працівників
1633,7
1690,4
1636,2
Податки за виключенням субсидій
на виробництво та імпорт
605,5
600,7
626,1
Валовий прибуток, змішаний дохід
1707,7
1713,0
1720,6
ВВП
3946,9
4004,1
3982,9
У відсотках до ВВП
Оплата праці найманих працівників
41,4
42,2
41,1
Податки за виключенням субсидій
на виробництво та імпорт
15,3
15,0
15,7
Валовий прибуток, змішаний дохід
43,3
42,8
43,2
ВВП
100
100
100
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
105
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 4б
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА ДОХОДАМИ
сценарій 3
1951,9
1841,6
2067,3
2214,0
2063,5
Податки за виключенням субсидій
на виробництво та імпорт
671,2
661,9
717,4
740,2
718,3
794,3
Валовий прибуток, змішаний дохід
1933,8
1995,2
1943,6
2165,1
2291,6
2187,5
ВВП
4450,9
4609,0
4502,6
4972,6
5223,9
5045,3
сценарій 3
1845,9
Найменування показника
сценарій 2
Оплата праці найманих працівників
сценарій 1
сценарій 2
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1
2020 рік (прогноз)
У фактичних цінах, млрд. гривень
У відсотках до ВВП
Оплата праці найманих працівників
41,5
42,3
40,9
41,6
42,4
40,9
Податки за виключенням субсидій
на виробництво та імпорт
15,1
14,4
15,9
14,9
13,7
15,7
Валовий прибуток, змішаний дохід
43,4
43,3
43,2
43,5
43,9
43,4
ВВП
100
100
100
100
100
100
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
106
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 5а
ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
відсотків
2019 рік (прогноз)
Найменування показника
Промисловість, усього
у тому числі
Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Виготовлення виробів з
деревини,виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
Виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції
Виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і
пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної
продукції
Металургійне виробництво.
Виробництво готових металевих
виробів, крім машин і
устатковання
Машинобудування, крім ремонту
і монтажу машин і устатковання
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Код за
КВЕД
2010
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
B+C+D
103,9
105,1
101,6
B
101,9
102,9
100,2
СА
10-12
104,0
104,2
102,0
СВ
13-15
106,3
106,5
102,2
СС
16-18
104,0
104,6
102,0
СD19
104,5
105,0
101,0
СЕ20
103,4
104,7
100,4
СF21
105,6
105,8
102,6
CG
22+23
106,5
107,5
102,6
CH
24+25
103,1
104,7
101,3
CI-CL
26-30
108,0
110,4
103,4
D
102,1
102,9
101,3
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
107
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 5б
ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Сценарій 1
Сценарій 2
B+C+D
104,5
106,3
101,9
105,0
106,9
102,5
B
102,6
103,6
101,3
103,1
104,0
101,6
СА
10-12
104,0
104,2
101,8
104,1
104,3
102,0
СВ
13-15
106,6
106,7
102,7
106,7
107,0
103,2
СС
16-18
104,4
105,7
103,0
104,5
106,4
103,1
СD19
106,2
106,7
101,0
106,4
106,8
102,2
СЕ20
104,2
105,7
100,6
104,4
106,6
101,7
СF21
105,6
106,5
102,5
105,8
106,7
102,9
CG
22+23
107,1
110,9
103,6
107,7
111,5
104,7
CH
24+25
104,5
105,2
101,5
104,8
105,7
102,5
CI-CL
26-30
108,8
113,7
103,4
110,1
115,2
104,5
D
102,3
103,9
101,5
102,6
104,4
101,9
Сценарій 3
Сценарій 3
Промисловість, усього
у тому числі
Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Виготовлення виробів з
деревини,виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
Виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції
Виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і
пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної
продукції
Металургійне виробництво.
Виробництво готових металевих
виробів, крім машин і
устатковання
Машинобудування, крім ремонту
і монтажу машин і устатковання
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Код за
КВЕД
2010
Сценарій 2
Найменування показника
Сценарій 1
2020 рік (прогноз)
відсотків
2021 рік (прогноз)
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
108
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 6а
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
2019 рік (прогноз)
Сценарій 1
Найменування показника
Сценарій 2
Сценарій 3
тис. тонн млн. грн. тис. тонн млн. грн. тис. тонн млн. грн.
Продукція сільського
господарства у постійних
цінах 2010 року
у тому числі
Зернові культури
Цукрові буряки (фабр.)
Олійні культури, усього
у тому числі:
соняшник
ріпак
соя
Картопля
Овочі
Баштанні культури
Плоди та ягоди
Виноград
Разом по товарних культурах
Разом по кормових
культурах
Інша продукція
Разом по рослинництву
Вирощування худоби та
птиці в живій вазі
у тому числі:
велика рогата худоба
свині
птиця
Молоко
Яйця, млн. штук
Інша продукція
Разом по тваринництву
х
253 527,2
х
257 833,5
х
244 494,4
62 050,0
65 219,9
62 300,0
65 482,7
61 000,0
64 116,3
15 100,0
5 910,1
15 300,0
5 988,4
12 900,0
5 049,1
19 130,0
52 129,8
19 370,0
52 778,4
17 840,0
48 619,3
12 650,0
35 952,6
12 800,0
36 378,9
12 100,0
34 389,4
2 340,0
6 479,0
2 375,0
6 575,9
1 850,0
5 122,3
4 050,0
9 569,7
4 100,0
9 687,9
3 800,0
8 979,0
22 500,0
22 671,0
22 600,0
22 771,8
21 400,0
21 562,6
9 480,0
22 201,4
9 550,0
22 365,3
8 900,0
20 843,1
460,0
250,1
465,0
252,8
345,0
187,6
2 180,0
7 209,5
2 180,0
7 209,5
2 075,0
6 862,3
370,0
833,2
370,0
833,2
355,0
799,4
х
176 425,1
х
177 682,0
х
168 039,5
х
3 380,0
х
3 380,0
х
3 192,8
х
2 980,0
х
3 000,0
х
2 893,0
х
182 785,1
х
184 062,0
х
174 125,3
3 288,5
34 703,0
3 504,2
37 322,5
3 263,7
34 424,7
605,9
7 053,7
727,5
8 469,3
605,6
7 050,2
969,5
12 346,3
1 063,7
13 545,8
953,4
12 140,6
1 642,5
14 620,8
1 642,5
14 620,4
1 634,6
14 549,8
10 361,7
26 271,5
10 503,6
26 631,4
10 341,0
26 219,1
16 413,0
7 637,6
16 413,0
7 637,6
16 362,8
7 614,3
х
2 130,0
х
2 180,0
х
2 111,1
х
70 742,1
х
73 771,5
х
70 369,1
Джерело: прогноз Мінагрополітики
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
109
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 6б
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
2020 рік (прогноз)
Сценарій 1
Найменування показника
Сценарій 2
Сценарій 3
тис. тонн млн. грн. тис. тонн млн. грн. тис. тонн млн. грн.
Продукція сільського
господарства у постійних цінах
2010 року
у тому числі
Зернові культури
Цукрові буряки (фабр.)
Олійні культури, усього
у тому числі:
соняшник
ріпак
соя
Картопля
Овочі
Баштанні культури
Плоди та ягоди
Виноград
Разом по товарних культурах
Разом по кормових культурах
Інша продукція
Разом по рослинництву
Вирощування худоби та птиці
в живій вазі
у тому числі:
велика рогата худоба
свині
птиця
Молоко
Яйця, млн. штук
Інша продукція
Разом по тваринництву
х
257 132,1
х
261 574,9
х
247 700,6
62 600,0
65 798,0
62 800,0
66 008,2
61 500,0
64 641,8
15 500,0
6 066,7
15 700,0
6 145,0
13 300,0
5 205,6
19 700,0
53 659,4
19 860,0
54 096,4
18 295,0
49 853,8
13 000,0
36 947,3
13 100,0
37 231,5
12 400,0
35 242,0
2 400,0
6 645,1
2 450,0
6 783,5
1 900,0
5 260,7
4 200,0
9 924,2
4 200,0
9 924,2
3 900,0
9 215,3
22 700,0
22 872,5
22 800,0
22 973,3
21 600,0
21 764,2
9 600,0
22 482,4
9 700,0
22 716,6
9 050,0
21 194,4
480,0
261,0
480,0
261,0
360,0
195,7
2 195,0
7 259,1
2 280,0
7 540,2
2 125,0
7 027,6
362,0
815,2
365,0
821,9
350,0
788,1
179 214,3
х
180 562,6
х
170 671,2
3 300,0
х
3 400,0
х
3 072,1
3 100,0
х
3 190,0
х
3 069,8
185 614,3
х
187 152,6
х
176 813,1
3 347,8
35 327,9
3 548,6
37 749,8
3 308,5
34 899,2
607,1
7 067,8
731,1
8 511,6
606,5
7 060,8
993,7
12 655,0
1 069,0
13 613,5
972,4
12 383,4
1 675,4
14 913,2
1 675,4
14 913,2
1 659,1
14 768,0
10 382,4
26 324,0
10 524,6
26 684,6
10 346,2
26 232,2
16 495,1
7 675,8
16 445,8
7 652,9
16 395,5
7 629,5
х
2 190,0
х
2 335,0
х
2 126,6
х
71 517,8
х
74 422,3
х
70 887,6
Джерело: прогноз Мінагрополітики
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
110
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 6в
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1
Найменування показника
Сценарій 2
Сценарій 3
тис. тонн млн. грн. тис. тонн млн. грн. тис. тонн млн. грн.
Продукція сільського
господарства у постійних цінах
2010 року
у тому числі
Зернові культури
Цукрові буряки (фабр.)
Олійні культури, усього
у тому числі:
соняшник
ріпак
соя
Картопля
Овочі
Баштанні культури
Плоди та ягоди
Виноград
Разом по товарних культурах
Разом по кормових культурах
Інша продукція
Разом по рослинництву
Вирощування худоби та птиці
в живій вазі
у тому числі:
велика рогата худоба
свині
птиця
Молоко
Яйця, млн. штук
Інша продукція
Разом по тваринництву
х
261 116,4
х
265 368,7
х
251 169,7
63 100,0
66 323,6
63 300,0
66 533,8
62 000,0
65 167,4
15 900,0
6 223,3
16 100,0
6 301,5
13 700,0
5 362,2
20 200,0
55 025,2
20 375,0
55 450,1
18 750,0
51 088,3
13 300,0
37 799,9
13 400,0
38 084,1
12 700,0
36 094,7
2 500,0
6 922,0
2 525,0
6 991,2
1 950,0
5 399,1
4 300,0
10 160,5
4 300,0
10 160,5
4 000,0
9 451,6
22 900,0
23 074,0
23 000,0
23 174,8
21 800,0
21 965,7
9 800,0
22 950,8
9 850,0
23 067,9
9 200,0
21 545,7
500,0
271,9
495,0
269,1
375,0
203,9
2 200,0
7 275,7
2 280,0
7 540,2
2 125,0
7 027,6
359,0
808,4
365,0
821,9
350,0
788,1
х
181 952,8
х
183 159,4
х
173 148,8
х
3 150,0
х
3 650,0
х
2 943,5
х
3 200,0
х
3 470,0
х
3 328,8
х
188 302,8
х
190 279,4
х
179 421,1
3 461,9
36 610,7
3 593,2
38 155,4
3 381,6
35 700,6
608,5
7 083,9
731,9
8 520,1
606,8
7 064,1
1 066,1
13 577,0
1 070,1
13 627,1
1 011,3
12 878,7
1 715,2
15 267,6
1 715,2
15 267,5
1 692,3
15 063,4
10 392,8
26 350,4
10 535,1
26 711,3
10 356,5
26 258,4
16 660,1
7 752,6
16 660,1
7 752,6
16 411,9
7 637,1
х
2 100,0
х
2 470,0
х
2 152,5
х
72 813,7
х
75 089,3
х
71 748,6
Джерело: прогноз Мінагрополітики
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
111
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 7а
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ
млн. доларів США
Рахунок поточних операцій
Баланс товарів та послуг
експорт товарів та послуг
імпорт товарів та послуг
Баланс товарів
експорт товарів
імпорт товарів
Баланс послуг
експорт послуг
імпорт послуг
Баланс первинних доходів
Баланс вторинних доходів
Сценарій 1
-2 570
-11 747
63 006
74 753
-12 013
47 065
59 078
266
15 941
15 675
5 211
3 966
2019 рік (прогноз)
Сценарій 2
-2 732
-11 609
63 278
74 887
-11 841
47 395
59 236
232
15 883
15 651
4 717
4 160
Сценарій 3
-1 398
-10 771
61 261
72 032
-11 074
45 578
56 652
303
15 683
15 380
5 413
3 960
Рахунок операцій з капіталом
0
0
0
-2 570
-2 732
-1 398
-5 861
-4 250
-1 180
-431
0
3 291
3 291
1 619
-1 672
0
-10 505
-7 750
-2 105
-650
0
7 773
7 773
6 101
-1 672
0
-2 609
-2 250
-1 009
650
0
1 211
1 211
-461
-1 672
0
8,3
8,8
5,3
9,1
9,3
5,1
9,1
9,9
5,7
9,5
9,8
5,0
Найменування показника
Чисте кредитування (+)/чисте
запозичення (-)
Фінансовий рахунок
Прямі інвестиції (сальдо)
Портфельні інвестиції (сальдо)
Інші інвестиції (сальдо)
Помилки та упущення
Зведений баланс
Резерви та пов'язані статті
Резервні активи
Кредити МВФ
Розподіл СПЗ
Темпи зростання експорту
товарів та послуг, відсотків
Темпи зростання імпорту товарів
та послуг, відсотків
Темпи зростання експорту
товарів, відсотків
Темпи зростання імпорту товарів,
відсотків
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
112
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 7б
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ
млн. доларів США
Рахунок поточних операцій
Баланс товарів та послуг
експорт товарів та послуг
імпорт товарів та послуг
Баланс товарів
експорт товарів
імпорт товарів
Баланс послуг
експорт послуг
імпорт послуг
Баланс первинних доходів
Баланс вторинних доходів
Рахунок операцій з капіталом
Чисте кредитування (+)/чисте
запозичення (-)
Фінансовий рахунок
Прямі інвестиції (сальдо)
Портфельні інвестиції (сальдо)
Інші інвестиції (сальдо)
Помилки та упущення
Зведений баланс
Резерви та пов'язані статті
Резервні активи
Кредити МВФ
Розподіл СПЗ
Темпи зростання експорту товарів
та послуг, відсотків
Темпи зростання імпорту товарів
та послуг, відсотків
Темпи зростання експорту товарів,
відсотків
Темпи зростання імпорту товарів,
відсотків
Сценарій 3
Сценарій 2
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1
Сценарій 3
Сценарій 2
Найменування показника
Сценарій 1
2020 рік (прогноз)
-3 205 -5 411 -1 611 -4 176 -8 054
-12 195 -13 764 -11 224 -12 975 -16 015
68 007 69 283 64 714 74 650 76 023
80 202 83 047 75 938 87 625 92 038
-12 613 -13 824 -11 668 -13 563 -15 931
50 937 52 032 48 212 56 062 57 253
63 550 65856 59 880 69 625 73 184
418
60
444
588
-84
17 070 17 251 16 502 18 588 18 770
16 652 17 191 16 058 18 000 18 854
4 886
3 903
5 383
4 667
3 018
4 104
4 450
4 230
4 132
4 943
0
0
0
0
0
-2167
-12186
68 933
81 119
-12722
51 424
64 146
536
17 509
16 973
5 491
4 528
0
-3 205
-5 411
-1 611
-4 176
-8 054
-2 167
-6 552
-5 250
-1 501
199
0
3 347
3 347
4 007
660
0
-14 103
-9 750
-2 968
-1 385
0
8 692
8 692
9 352
660
0
-3 388
-2 250
-1 373
235
0
1 777
1 777
1 437
-340
0
-8 702
-6 250
-1 809
-643
0
4 526
4 526
5 518
992
0
-17 806
-11 750
-4 406
-1 650
0
9 752
9 752
10 744
992
0
-5 522
-3 250
-1 612
-660
0
3 355
3 355
3 347
-8
0
7,9
9,5
5,6
9,8
9,7
6,5
7,3
10,9
5,4
9,3
10,8
6,8
8,2
9,8
5,8
10,1
10,0
6,7
7,6
11,2
5,7
9,6
11,1
7,1
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
113
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 8а
ЗВЕДЕНІ НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
Рахунок товарів та послуг
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Випуск (в основних цінах)
8333,1
8425,6
8428,1
Імпорт товарів та послуг
2108,0
2111,8
2139,3
Податки на продукти
599,0
592,6
619,3
Субсидії на продукти
-11,9
-11,1
-12,3
11028,2
11118,9
11174,4
Проміжне споживання в
ринкових цінах
4973,3
5003,0
5052,2
Кінцеві споживчі витрати
3502,6
3535,4
3538,8
3183,9
3231,5
3215,4
318,7
303,9
323,4
681,6
697,9
666,1
93,9
98,1
97,9
1776,8
1784,5
1819,4
11028,2
11118,9
11174,4
Ресурси
Усього
Використання
у тому числі:
індивідуальні споживчі
витрати
колективні споживчі витрати
Валове нагромадження
основного капіталу
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів та придбання
за виключенням вибуття
цінностей
Експорт товарів і послуг
Усього
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
114
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8а
Рахунок виробництва
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Ресурси
Випуск (в основних цінах)
Чисті податки на продукти
(за виключенням субсидій на
продукти)
Усього
Використання
Проміжне споживання
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Усього
Споживання основного
капіталу
Чистий внутрішній продукт
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
8333,1
8425,6
8428,1
587,1
581,5
607,0
8920,2
9007,1
9035,1
4973,3
5003,0
5052,2
3946,9
4004,1
3982,9
8920,2
9007,1
9035,1
-518,4
-523,4
-519,5
3428,5
3480,7
3463,4
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
Рахунок утворення доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Ресурси
Валовий внутрішній продукт
Усього
Використання
Оплата праці найманих
працівників
Чисті податки на
виробництво та імпорт
Валовий прибуток, змішаний
дохід
Усього
Чистий прибуток, змішаний
дохід
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
3946,9
3946,9
4004,1
4004,1
3982,9
3982,9
1633,7
1690,4
1636,2
605,5
600,7
626,1
1707,7
1713,0
1720,6
3946,9
4004,1
3982,9
1189,3
1189,6
1201,1
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
115
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8а
Рахунок розподілу первинного доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
Валовий прибуток, змішаний
дохід
1707,7
1713,0
1720,6
Оплата праці найманих
працівників
2003,8
2049,9
2028,1
Чисті податки на
виробництво та імпорт
605,5
600,7
626,1
8,4
8,5
7,1
4325,4
4372,1
4381,9
Дохід від власності,
сплачений іншим країнам
231,5
235,0
238,3
Валовий національний дохід
4093,9
4137,1
4143,6
4325,4
4372,1
4381,9
3575,5
3613,7
3624,1
Ресурси
Дохід від власності,
одержаний від інших країн
Усього
Використання
Усього
Чистий національний дохід
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
116
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8а
Рахунок вторинного розподілу доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
4093,9
4137,1
4143,6
5,3
5,4
5,0
…
…
…
…
…
…
164,4
174,8
169,9
4263,6
4317,3
4318,5
16,1
16,8
15,8
…
…
…
0,0
0,0
0,0
42,6
46,8
41,9
4204,9
4253,7
4260,8
4263,6
4317,3
4318,5
3686,5
3730,3
3741,3
Ресурси
Валовий національний дохід
Поточні податки на доходи,
майно тощо, одержані від
інших країн
Внески на соціальне
страхування, одержані від
інших країн
Соціальна допомога, крім
допомоги в натурі, одержана
від інших країн
Інші поточні трансферти,
одержані від інших країн
Усього
Використання
Поточні податки на доходи,
майно тощо, сплачені іншим
країнам
Внески на соціальне
страхування, сплачені іншим
країнам
Соціальна допомога, крім
допомоги в натурі, сплачена
іншим країнам
Інші поточні трансферти,
сплачені іншим країнам
Валовий наявний дохід
Усього
Чистий наявний дохід
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
117
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8а
Рахунок використання наявного доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
4204,9
4253,7
4260,8
0,0
0,0
0,0
4204,9
4253,7
4260,8
3502,6
3535,4
3538,8
3183,9
3231,5
3215,4
318,7
303,9
323,4
0,0
0,0
0,0
702,3
718,3
722,0
4204,9
4253,7
4260,8
183,9
194,9
202,5
Ресурси
Валовий наявний дохід
Коригування на зміни чистої
вартості активів домашніх
господарств у недержавних
пенсійних фондах
Усього
Використання
Кінцеві споживчі витрати
індивідуальні споживчі
витрати
колективні споживчі
витрати
Коригування на зміни чистої
вартості активів домашніх
господарств у недержавних
пенсійних фондах
Валове заощадження
Усього
Чисте заощадження
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
118
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8а
Рахунок капіталу
у фактичних цінах, млрд. гривень
2019 рік (прогноз)
Операції та балансуючі статті
Сценарій 1
Сценарій 2
Сценарій 3
183,9
194,9
202,5
16,1
15,7
17,2
0,0
0,0
0,0
200,0
210,6
219,7
681,6
697,9
666,1
-518,4
-523,4
-519,5
93,9
98,1
97,9
-3,3
-3,7
-3,2
-53,8
-58,3
-21,5
200,0
210,6
219,7
Зміни в зобов’язаннях і
чистому багатстві
Чисте заощадження
Капітальні трансферти,
одержані від інших країн
Капітальні трансферти,
сплачені іншим країнам
Усього
Зміни в активах
Валове нагромадження
основного капіталу
Споживання основного
капіталу
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів та
придбання за виключенням
вибуття цінностей
Придбання за виключенням
вибуття невироблених
нефінансових активів
Чисте кредитування (+), чисте
запозичення (-)
Усього
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
119
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 8б
ЗВЕДЕНІ НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
Рахунок товарів та послуг
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Ресурси
Випуск (в основних
цінах)
9335,6
9668,8
9521,4
10410,4
10965,4
10684,8
Імпорт товарів та послуг
2382,0
2350,2
2430,0
2663,8
2604,7
2717,5
Податки на продукти
657,7
647,5
706,0
717,8
691,0
774,3
Субсидії на продукти
-13,3
-12,9
-14,5
-14,9
-13,8
-16,1
12362,0
12653,6
12642,9
13777,1
14247,3
14160,5
5529,1
5694,4
5710,3
6140,7
6418,7
6397,7
3920,9
4012,3
4006,4
4350,8
4480,7
4485,7
3577,0
3688,1
3655,2
3983,8
4135,3
4103,9
343,9
324,2
351,2
367,0
345,4
381,8
809,2
895,5
766,5
968,7
1146,4
896,9
83,0
90,7
88,9
47,5
50,1
70,9
2019,8
1960,7
2070,8
2269,4
2151,4
2309,3
12362,0
12653,6
12642,9
13777,1
14247,3
14160,5
Усього
Використання
Проміжне споживання в
ринкових цінах
Кінцеві споживчі
витрати
у тому числі:
індивідуальні
споживчі витрати
колективні споживчі
витрати
Валове нагромадження
основного капіталу
Зміна запасів
матеріальних оборотних
коштів та придбання за
виключенням вибуття
цінностей
Експорт товарів і послуг
Усього
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
120
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8б
Рахунок виробництва
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
Ресурси
Випуск (в основних
цінах)
Чисті податки на
продукти (за
виключенням субсидій
на продукти)
Усього
Використання
Проміжне споживання
Валовий внутрішній
продукт (у ринкових
цінах)
Усього
Споживання основного
капіталу
Чистий внутрішній
продукт
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
9335,6
9668,8
9521,4
10410,4
10965,4
10684,8
644,4
634,6
691,5
702,9
677,2
758,2
9980,0
10303,4
10212,9
11113,3
11642,6
11443,0
5529,1
5694,4
5710,3
6140,7
6418,7
6397,7
4450,9
4609,0
4502,6
4972,6
5223,9
5045,3
9980,0
10303,4
10212,9
11113,3
11642,6
11443,0
-586,9
-607,1
-596,6
-665,9
-691,5
-659,7
3864,0
4001,9
3906,0
4306,7
4532,4
4385,6
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
Рахунок утворення доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
Ресурси
Валовий внутрішній
продукт
Усього
Використання
Оплата праці найманих
працівників
Чисті податки на
виробництво та імпорт
Валовий прибуток,
змішаний дохід
Усього
Чистий прибуток,
змішаний дохід
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
4450,9
4609,0
4502,6
4972,6
5223,9
5045,3
4450,9
4609,0
4502,6
4972,6
5223,9
5045,3
1845,9
1951,9
1841,6
2067,3
2214,0
2063,5
671,2
661,9
717,4
740,2
718,3
794,3
1933,8
1995,2
1943,6
2165,1
2291,6
2187,5
4450,9
4609,0
4502,6
4972,6
5223,9
5045,3
1346,9
1388,1
1347,0
1499,2
1600,1
1527,8
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
121
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8б
Рахунок розподілу первинного доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Ресурси
Валовий прибуток,
змішаний дохід
1933,8
1995,2
1943,6
2165,1
2291,6
2187,5
Оплата праці найманих
працівників
2256,7
2329,3
2290,0
2504,5
2604,5
2556,4
Чисті податки на
виробництво та імпорт
671,2
661,9
717,4
740,2
718,3
794,3
9,1
9,2
8,4
9,8
10,1
9,1
4870,8
4995,6
4959,4
5419,6
5624,5
5547,3
Дохід від власності,
сплачений іншим
країнам
274,8
276,2
284,5
305,1
315,2
318,1
Валовий національний
дохід
4596,0
4719,4
4674,9
5114,5
5309,3
5229,2
4870,8
4995,6
4959,4
5419,6
5624,5
5547,3
4009,1
4112,3
4078,3
4448,6
4617,8
4569,5
Дохід від власності,
одержаний від інших
країн
Усього
Використання
Усього
Чистий національний
дохід
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
122
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8б
Рахунок вторинного розподілу доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Ресурси
Валовий національний
дохід
Поточні податки на
доходи, майно тощо,
одержані від інших
країн
Внески на соціальне
страхування, одержані
від інших країн
Соціальна допомога,
крім допомоги в натурі,
одержана від інших
країн
Інші поточні трансферти,
одержані від інших
країн
Усього
4596,0
4719,4
4674,9
5114,5
5309,3
5229,2
6,0
6,1
5,6
6,6
6,9
6,3
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
181,4
189,3
195,3
191,6
210,3
218,6
4783,4
4914,8
4875,8
5312,7
5526,5
5454,1
18,4
19,0
17,4
20,7
20,6
19,2
…
…
…
…
…
…
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Використання
Поточні податки на
доходи, майно тощо,
сплачені іншим країнам
Внески на соціальне
страхування, сплачені
іншим країнам
Соціальна допомога,
крім допомоги в натурі,
сплачена іншим країнам
Інші поточні трансферти,
сплачені іншим країнам
Валовий наявний дохід
Усього
48,5
51,8
48,1
54,3
57,6
53,5
4716,5
4783,4
4844,0
4914,8
4810,3
4875,8
5237,7
5312,7
5448,3
5526,5
5381,3
5454,1
Чистий наявний дохід
4129,6
4236,9
4213,7
4571,8
4756,8
4721,6
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
123
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8б
Рахунок використання наявного доходу
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Ресурси
Валовий наявний дохід
4716,5
4844,0
4810,3
5237,7
5448,3
5381,3
Коригування на зміни
чистої вартості активів
домашніх господарств у
недержавних пенсійних
фондах
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4716,5
4844,0
4810,3
5237,7
5448,3
5381,3
3920,9
4012,3
4006,4
4350,9
4480,7
4485,7
3577,0
3688,1
3655,2
3983,9
4135,3
4103,9
343,9
324,2
351,2
367,0
345,4
381,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
795,6
831,7
803,9
886,8
967,6
895,6
4716,5
4844,0
4810,3
5237,7
5448,3
5381,3
208,7
224,6
207,3
220,9
276,1
235,9
Усього
Використання
Кінцеві споживчі
витрати
індивідуальні
споживчі витрати
колективні споживчі
витрати
Коригування на зміни
чистої вартості активів
домашніх господарств у
недержавних пенсійних
фондах
Валове заощадження
Усього
Чисте заощадження
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
124
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 8б
Рахунок капіталу
у фактичних цінах, млрд. гривень
Операції та балансуючі
статті
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 3
Зміни в зобов’язаннях і
чистому багатстві
Чисте заощадження
Капітальні трансферти,
одержані від інших
країн
Капітальні трансферти,
сплачені іншим країнам
Усього
208,7
224,6
207,3
220,9
276,1
235,9
18,7
17,1
20,8
20,7
18,4
24,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227,4
241,7
228,1
241,6
294,5
260,0
809,2
895,5
766,5
968,7
1146,4
896,9
-586,9
-607,1
-596,6
-665,9
-691,5
-659,7
83,0
90,7
88,9
47,5
50,1
70,9
-3,6
-3,9
-3,7
-4,4
-4,5
-4,2
-74,3
-133,5
-27,0
-104,3
-206,0
-43,9
227,4
241,7
228,1
241,6
294,5
260,0
Зміни в активах
Валове нагромадження
основного капіталу
Споживання основного
капіталу
Зміна запасів
матеріальних оборотних
коштів та придбання за
виключенням вибуття
цінностей
Придбання за
виключенням вибуття
невироблених
нефінансових активів
Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (-)
Усього
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
125
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 9а
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2019 РІК (СЦЕНАРІЙ 1)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
WWW.ME.GOV.UA
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
3 186
33
78
479
3 232
3 885
961
68
24
470 597
50 634
709
152
18
318
760
3 158
2 368
4 425
1 294
476
314
630 734
Усього спожито
6 467
7 675
Надання інших
видів послуг
32 098
20 663
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
436
371
Освіта
Операції з
нерухомим майном
24
153 323
Інформація та
телекомунікації
317
342 826
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
219 682
32 955
Будівництво
734
8 295
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
198 893
Переробна
промисловість
Фінансова та
страхова діяльність
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Найменування показника
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Проміжне споживання
223 442
77 229 1 027 724
42 229
11 994
228 290
118 655
92 787
9 432
14 550
8 314
4 755
22 300
8 260
47 882
9 078
33 072
1 785
4 968
1 986 747
12 026
44 085
121 911
30 666
5 582
4 713
20 206
26 338
3 238
4 125
125
38
2 004
3 007
7 063
12 812
5 842
1 873
999
306 653
467
595
4 399
9 473
1 507
762
1 211
849
303
42
17
2 064
310
2 068
316
481
409
73
137
25 483
2 239
4 105
10 142
2 615
380
132 330
6 243
9 495
459
6 556
89
17 790
8 200
1 916
8 778
247
686
59
260
212 589
122 592
44 109
761 996
1 272
1 860
8 448
150 518
14 528
97
6 342
3 632
3 539
9 215
2 700
1 141
4 987
1 366
231
152
1 138 724
43 607
35 981
173 982
1 340
570
2 498
48 376
31 699
474
1 704
1 052
1 494
2 617
1 711
4 862
983
468
630
248
354 296
346
265
2 835
543
22
564
3 684
1 151
722
954
193
309
1 864
737
1 937
268
401
1 055
114
17 964
708
6 402
1 510
749
5 019
3 578
10 282
28 688
18 779
2 025
4 776
2 987
552
1 100
507
1 596
3 233
2 641
23 559
39 829
61 865
4 538
6 226
5 955
666
845
1 916
104 893
3 703
8 702
2 031
31 801
5 906
2 977
11 645
21 952
14 410
9 974
24 364
2 124
1 417
1 636
4 217
1 361
146
2 785
2 194
483
1 290
1 128
1 224
1 555
227
424
788
541
437
181 745
160 109
165 012
6 953
9 817
35 820
3 911
1 208
14 898
42 338
8 950
1 380
6 113
6 998
18 329
10 632
6 113
4 764
3 590
1 422
901
766
184 904
3 936
4 433
7 497
839
1 042
3 613
5 415
15 189
1 142
2 524
3 169
11 500
250
10 410
1 329
1 124
1 433
796
75 642
796
2 050
4 815
4 215
668
720
3 166
1 762
110
279
204
1 602
499
458
715
4 066
1 194
668
49
28 036
68
437
685
361
57
124
517
602
20
380
49
192
434
153
598
13 224
150
15
15
18 081
184
1 563
2 220
693
189
566
452
1 786
124
280
50
85
126
73
1 309
23
10 823
178
25
20 749
233
175
25 231
12 737
4 682
720
573
854
245
100 163 108 855
33 071 61 641
42 021
5 547
-3 998
-6
190 475 40 776
67
309
46 796
34 167
5 350
-650
12 505
2 987
93 676
185 173
102
287
125
65 272
137 711
5 145
16 223
28 776
123
389
63 366
85 917
2 947
-316
17 782
3 045
142
14 838
19 561
1 551
-5 546
8 182
4 056
327
15 016
14 106
992
10 218
2 911
436
164 679
62 836
17 558
-2 379
92 997
13 953
17 320
9 072
6 004 455
1 633 673
639 764
-34 214
1 707 662
61
210
632 735
70 275
15 650
-3 194
309 219
259
878
471
631
268 434 2 775 792
66 042 274 530
20 139 433 673
-6 227
-673
179 111 193 500
126
435
262 146
62 069
19 159
-5 370
60 386
41
183
27 857
11 047
2 079
-1 167
1 602
30
197
426 322
56 819
25 699
-185
47 673
488
3 082
569 378
230 904
10 447
338 466
435
528
279 919
155 377
17 141
-4 502
113 176
391 951
259 065
136 243
13 561
130 006
579 818
281 192
27 637
171 012 102 210 261 569 107 958
51 373
201 499
171 632
106 331
23 748
29 050
3 946 885
398 389
41 418
556 328
1 149 195
561 111
52 868
335 691 166 191 361 732 216 813
98 169
295 175
236 904
169 697
38 586
44 066
9 951 340
901 031
1 024 686 527 499 3 676 823
333
63 981
59 688
9 882
32 640
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
126
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9а
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2019 РІК (СЦЕНАРІЙ 1) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
292 721
5 454
34 961
49 402
1 705 448
4 146
15 050
3 646
329 164
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
21 291
291 756
-60 778
591
83 716
-271 905
527 499
990 350
-1 421 823
3 676 823
398 389
67 254
487
1 024 686
34 532
49 952
9 027
-1 775
4 916
11 811
1 791
-2 583
41 418
10 387
-2 524
556 328
4 593
327 072
4 211
12 880
25
2 328
-4 762
1 149 195
108 497
29 609
212 413
-143 703
561 111
6 967
-33 843
52 868
108 910
-35 175
335 691
4 196
-28 516
166 191
1 730
-12 718
361 732
31 428
-23 172
216 813
61 780
69 205
1 312
9 694
1 076
4 645
4 832
11 647
7 152
29 673
1 114
9 421
-17 681
98 169
1 465
287 467
1 609
-23 402
295 175
30 401
199 988
2 000
23
29 862
1 009
188 035
288
-371
236 904
27 843
5 969
116 735
727
-2 326
169 697
14 021
430
16 241
3 563
-13 091
38 586
21 390
15 080
43
209
6 162
-7 889
44 066
2 689 007
28 635
784 971
681 582
1 776 769
-2 108 038
9 951 340
102
93 370
589
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
127
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9а
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2019 РІК (СЦЕНАРІЙ 2)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
203 624
744
223 934
319
24
455
33 577
6 791
3 211
33
8 262
32 503
339 977
150 038
382
20 963
7 811
51 727
695
150
19
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
79
483
3 271
3 947
974
69
24
481 560
313
749
3 102
2 332
4 373
1 276
467
310
625 450
223 218
76 398 1 022 255
41 448
12 419
232 300
121 121
95 076
9 275
14 349
8 458
4 703
22 036
8 139
47 278
8 998
32 717
1 756
4 919
1 986 863
11 825
42 926
119 359
29 627
5 689
4 720
20 302
26 564
3 134
4 004
125
37
1 950
2 916
6 865
12 501
5 688
1 813
974
301 019
477
602
4 471
9 501
1 595
792
1 263
888
304
42
18
2 086
313
2 083
319
488
413
73
139
25 866
2 305
4 184
10 393
2 644
406
138 733
6 566
10 025
465
6 661
94
18 128
8 348
1 945
8 930
252
699
59
265
221 102
125 382
45 004
778 897
1 282
1 977
8 827
157 759
15 284
97
6 422
3 794
3 594
9 350
2 732
1 157
5 076
1 388
233
155
1 168 410
45 036
37 079
179 309
1 364
611
2 636
51 207
33 681
484
1 743
1 110
1 533
2 682
1 749
4 978
1 010
480
642
255
367 589
351
267
2 867
542
23
583
3 825
1 200
722
957
200
311
1 873
739
1 945
270
403
1 055
115
18 248
724
6 468
1 511
758
5 021
3 543
10 467
28 858
18 701
2 034
4 741
2 935
585
1 151
526
1 662
3 327
2 691
24 612
41 117
63 223
4 758
6 452
6 108
671
841
1 887
105 864
3 694
8 592
2 115
32 721
6 016
3 013
11 648
21 736
14 573
9 968
24 104
2 142
1 412
1 614
4 261
1 359
145
2 826
2 199
480
1 306
1 128
1 212
1 565
226
418
798
542
433
184 734
162 873
165 875
7 016
9 809
35 987
3 877
1 264
15 312
43 651
9 263
1 371
6 089
7 192
18 310
10 612
6 084
4 751
3 595
1 421
895
766
187 265
3 973
4 431
7 534
832
1 089
3 714
5 585
15 724
1 134
2 515
3 257
11 491
250
10 363
1 331
1 124
1 424
796
76 567
813
2 072
4 894
4 227
706
748
3 302
1 844
111
281
212
1 619
504
461
722
4 118
1 207
671
50
28 562
69
443
698
363
61
130
540
633
20
383
51
194
439
155
605
13 428
152
15
15
18 394
184
1 548
2 210
681
196
577
463
1 832
122
277
51
84
124
72
1 293
23
10 718
175
24
20 653
231
173
24 948
13 046
4 580
718
571
849
243
100 367 108 768
34 067 63 443
41 339
5 452
-3 763
-6
191 876 41 355
67
306
46 564
35 064
5 244
-610
12 334
2 973
93 184
190 432
101
287
124
65 326
142 176
5 072
3 019
140
14 715
20 036
1 517
-5 191
7 611
4 049
325
14 954
14 546
977
61
211
641 510
73 120
15 551
-3 037
313 138
259
881
468
630
268 059 2 792 322
68 044 284 410
19 816 429 069
-5 863
-637
180 388 191 540
125
428
257 008
63 451
18 704
-5 016
58 330
43
191
28 938
11 691
2 101
-1 129
1 331
30
202
438 402
60 218
26 011
-179
49 575
502
3 161
589 586
239 442
10 346
341 837
448
543
288 841
160 847
16 946
-4 259
111 640
9 924
2 894
432
165 382
64 539
17 223
-2 233
92 542
17 076
30 498
123
386
62 815
88 526
2 900
-298
16 185
13 934
17 281
9 152
6 067 463
1 690 349
632 950
-32 220
1 713 020
398 774
262 385
135 470
13 994
135 624
591 626
285 175
27 550
172 071 105 155 263 518 110 244
52 033
207 608
177 746
107 314
23 973
29 457
4 004 099
392 478
42 932
574 026
1 181 212
574 016
52 498
337 453 170 929 363 885 219 012
98 597
300 792
243 072
170 129
38 688
44 411 10 071 561
904 382
1 040 284 530 444 3 696 704
341
65 774
63 248
10 001
31 906
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
128
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9а
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2019 РІК (СЦЕНАРІЙ2) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
298 371
5 536
34 649
44 889
1 711 865
4 154
13 884
3 767
336 023
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
21 692
294 717
-65 358
620
86 648
-261 811
530 444
988 941
-1 416 474
3 696 704
392 478
70 956
493
1 040 284
36 679
47 262
9 267
-1 749
5 240
12 004
1 819
-1 998
42 932
10 638
-2 644
574 026
4 755
335 940
4 235
15 323
25
2 657
-5 204
1 181 212
110 966
29 062
217 458
-151 059
574 016
7 042
-35 352
52 498
107 278
-37 644
337 453
4 218
-27 410
170 929
1 721
-13 153
363 885
30 313
-22 262
219 012
62 559
71 982
1 098
10 004
1 067
4 690
4 880
11 506
7 286
30 142
1 114
9 461
-18 688
98 597
1 512
295 245
1 634
-26 161
300 792
31 248
201 678
2 006
25
30 603
1 036
193 123
293
-378
243 072
27 735
5 987
117 187
723
-2 157
170 129
14 770
435
16 246
3 585
-13 733
38 688
22 385
15 181
42
211
6 026
-8 587
44 411
2 717 343
28 799
789 292
697 922
1 784 440
-2 111 822
10 071 561
105
97 528
598
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
129
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9а
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2019 РІК (СЦЕНАРІЙ 3)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
198 092
744
223 433
323
24
434
32 521
6 751
3 221
32
8 367
33 854
353 093
158 294
388
20 836
7 875
53 528
725
152
19
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
79
484
3 338
3 985
995
70
24
474 550
327
781
3 235
2 477
4 596
1 357
491
322
650 717
224 682
79 097 1 055 329
43 467
12 507
229 508
121 376
97 796
9 625
14 503
8 468
4 882
22 822
8 437
49 923
9 399
34 583
1 836
5 079
2 033 319
11 967
44 682
123 884
31 237
5 760
4 689
20 454
27 471
3 270
4 068
126
39
2 030
3 039
7 288
13 127
6 045
1 906
1 011
312 093
461
599
4 437
9 577
1 544
752
1 217
878
303
41
17
2 082
312
2 075
324
490
420
74
138
25 741
2 209
4 125
10 218
2 641
389
130 535
6 266
9 820
460
6 412
89
17 921
8 234
1 920
8 980
251
704
59
261
211 494
123 629
44 662
769 801
1 304
1 931
8 459
153 352
15 250
98
6 296
3 685
3 619
9 394
2 747
1 185
5 143
1 423
237
155
1 152 370
43 724
36 309
175 580
1 361
586
2 478
48 834
32 970
478
1 676
1 058
1 514
2 643
1 725
5 003
1 004
483
639
250
358 315
334
261
2 793
536
22
544
3 615
1 164
707
912
189
304
1 830
722
1 938
266
402
1 041
112
17 692
690
6 372
1 493
743
5 088
3 602
10 230
29 162
18 959
2 019
4 866
3 023
558
1 135
520
1 554
3 218
2 611
23 351
40 332
62 219
4 634
6 497
6 170
659
854
1 922
101 305
3 654
8 528
2 004
32 065
5 914
2 961
11 836
22 159
14 289
10 105
24 516
2 103
1 433
1 643
4 260
1 405
150
2 794
2 249
492
1 307
1 168
1 259
1 549
231
429
780
548
439
177 790
162 218
166 048
6 858
9 863
36 081
3 949
1 236
14 692
42 482
9 253
1 382
5 977
6 992
18 459
10 674
6 125
4 872
3 647
1 459
909
769
185 679
3 940
4 520
7 663
859
1 081
3 616
5 514
15 936
1 160
2 504
3 213
11 753
255
10 585
1 370
1 170
1 467
810
77 416
793
2 080
4 897
4 297
690
717
3 208
1 839
112
275
206
1 629
506
463
739
4 170
1 237
680
50
28 588
68
451
709
374
60
126
532
640
20
381
50
198
447
158
628
13 797
158
15
15
18 827
183
1 586
2 258
707
195
564
459
1 865
125
277
50
86
127
74
1 352
23
11 212
181
25
21 349
233
173
25 527
12 727
4 857
724
574
853
244
101 346 109 862
33 245 61 770
43 862
5 771
-4 179
-7
192 462 42 258
67
307
47 342
34 172
5 556
-676
13 287
3 049
96 911
189 040
109
291
125
67 219
139 610
5 415
3 066
142
15 022
19 696
1 621
-5 807
8 450
4 060
325
15 173
14 120
1 031
60
206
634 128
69 191
16 000
-3 269
307 132
260
883
469
629
272 995 2 830 039
66 229 273 291
20 971 448 275
-6 493
-696
179 773 191 799
127
435
269 396
62 556
20 050
-5 627
59 838
42
185
28 853
11 280
2 204
-1 239
1 941
29
193
425 555
55 931
26 267
-190
47 116
489
3 065
577 161
228 957
10 757
343 156
448
541
293 451
155 539
17 817
-4 686
111 410
9 723
2 841
423
160 257
61 325
17 793
-2 414
89 211
19 147
34 108
126
395
65 903
87 969
3 133
-336
22 439
13 742
17 369
9 040
6 100 615
1 636 176
661 723
-35 619
1 720 608
389 054
260 479
136 817
14 185
129 124
582 870
280 079
27 307
165 914 103 378 265 390 109 793
52 339
208 295
179 134
113 205
23 961
28 893
3 982 888
406 213
43 038
554 679
1 160 031
573 530
52 834
326 171 167 853 366 736 219 655
99 681
305 206
246 353
179 108
38 983
44 066 10 083 503
912 668
1 023 182 533 474 3 742 707
330
64 475
59 527
10 234
33 617
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
130
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9а
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2019 РІК (СЦЕНАРІЙ 3) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
292 353
5 476
36 522
42 382
1 724 792
4 301
14 114
2 982
315 905
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
21 002
284 859
-58 040
570
83 546
-280 263
533 474
1 036 726
-1 458 446
3 742 707
406 213
71 499
498
1 023 182
38 662
47 087
10 166
-1 794
5 446
12 148
1 812
-2 109
43 038
10 497
-2 569
554 679
4 781
326 261
4 215
11 644
25
2 086
-6 094
1 160 031
107 945
28 307
215 877
-136 913
573 530
6 883
-32 671
52 834
106 408
-35 046
326 171
4 278
-28 679
167 853
1 751
-11 570
366 736
32 299
-21 913
219 655
60 931
66 683
1 065
9 272
1 072
4 508
4 993
11 645
6 926
29 167
1 123
9 659
-17 683
99 681
1 483
295 588
1 641
-22 094
305 206
30 036
202 887
2 039
25
32 788
1 055
193 736
299
-352
246 353
31 216
6 133
121 707
753
-2 051
179 108
14 323
437
16 148
3 639
-13 038
38 983
21 319
15 206
42
200
6 274
-8 014
44 066
2 717 972
29 171
791 664
666 054
1 819 452
-2 139 339
10 083 503
105
97 311
603
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
131
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 9б
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2020 РІК (СЦЕНАРІЙ 1)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
220 681
822
247 093
353
26
522
36 700
7 387
3 632
39
9 039
36 230
378 720
167 740
385
24 311
8 619
56 806
794
175
20
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
88
544
3 530
4 311
1 065
76
27
526 896
359
845
3 523
2 540
4 822
1 409
524
348
697 209
238 818
83 274 1 113 522
45 312
12 204
263 433
130 686
102 098
10 359
16 438
9 148
5 262
24 327
9 037
50 372
9 703
35 313
1 927
5 404
2 166 638
13 195
48 799
135 598
33 779
5 831
5 583
22 846
29 751
3 651
4 784
141
43
2 244
3 377
7 628
14 057
6 404
2 075
1 116
340 902
492
632
4 698
10 019
1 511
867
1 314
921
328
47
18
2 251
333
2 230
328
507
430
78
147
27 151
2 580
4 772
11 846
3 025
417
164 623
7 413
11 264
543
7 985
106
21 224
9 644
2 260
9 955
285
790
69
305
259 106
138 524
49 593
861 067
1 403
1 946
10 022
170 422
16 433
110
7 366
4 108
4 026
10 334
3 037
1 234
5 479
1 499
256
170
1 287 029
49 487
41 237
199 351
1 499
605
3 006
55 565
36 375
543
2 008
1 207
1 724
2 977
1 952
5 334
1 096
521
709
281
405 476
376
291
3 124
593
23
662
4 127
1 289
807
1 096
216
348
2 068
820
2 073
291
436
1 158
126
19 924
767
7 019
1 657
818
5 551
3 961
11 290
31 883
20 890
2 202
5 257
3 291
570
1 148
529
1 866
3 827
3 129
26 295
44 996
69 957
5 060
7 028
6 727
741
952
2 160
120 089
4 291
10 094
2 265
35 893
6 672
3 339
13 219
24 942
15 930
11 161
27 288
2 355
1 590
1 838
4 496
1 469
158
3 016
2 405
530
1 396
1 235
1 342
1 701
251
470
869
604
488
205 064
179 780
186 123
7 644
10 888
39 920
4 317
1 264
17 683
47 965
10 130
1 559
7 104
7 920
20 864
11 930
6 879
5 155
3 947
1 562
1 000
857
208 588
4 283
4 867
8 270
917
1 079
4 245
6 073
17 016
1 277
2 903
3 550
12 957
278
11 595
1 446
1 222
1 575
882
84 436
890
2 312
5 456
4 730
711
869
3 646
2 027
126
330
235
1 854
569
524
787
4 544
1 333
754
56
31 752
76
493
776
405
61
150
595
693
23
449
56
222
495
175
658
14 780
167
17
17
20 308
207
1 775
2 533
783
203
688
525
2 070
143
333
58
99
145
84
1 451
26
12 173
202
29
23 527
266
202
28 216
14 504
5 158
828
649
994
281
114 555 121 586
37 947 69 723
46 648
6 070
-4 449
-7
215 482 44 905
76
355
52 251
38 758
5 872
-715
13 195
3 265
100 433
201 983
108
319
140
71 704
152 614
5 516
3 415
161
16 418
21 891
1 679
-6 019
9 005
4 584
374
16 684
15 909
1 082
68
236
696 039
77 880
16 779
-3 432
343 292
290
989
534
719
297 139 3 077 746
73 836 314 709
21 783 480 960
-6 752
-748
202 205 213 688
140
491
286 256
69 056
20 621
-5 793
70 359
43
196
28 751
11 316
2 060
-1 159
1 727
36
239
505 761
67 983
29 747
-215
61 940
559
3 569
641 872
263 691
11 542
385 244
497
610
314 182
177 271
18 920
-4 981
130 569
11 116
3 417
518
189 466
73 607
19 898
-2 703
104 615
19 387
33 440
136
437
68 870
95 121
3 157
-339
21 479
16 176
19 577
10 441
6 699 927
1 845 897
708 507
-37 313
1 933 836
434 519
291 073 1 008 609
154 243
13 944
159 455
660 478
321 778
30 778
195 417 115 017 295 629 120 690
57 110
221 478
191 569
119 418
26 556
33 166
4 450 926
1 130 558 588 212 4 086 354
440 499
42 695
665 216
1 302 350
635 960
58 994
384 883 187 015 410 184 242 276
109 361
321 911
263 273
188 288
42 974
49 850 11 150 853
385
71 998
68 098
10 908
36 012
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
132
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9б
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2020 РІК (СЦЕНАРІЙ 1) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
329 142
5 921
38 430
51 708
1 914 004
4 281
20 139
4 327
393 183
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
16 616
322 222
-74 567
1 121
94 996
-295 252
588 212
1 131 211
-1 603 196
4 086 354
440 499
59 673
421
1 130 558
41 042
50 322
10 176
-1 941
4 998
11 974
1 792
-3 220
42 695
12 470
-3 058
665 216
5 311
386 422
4 964
17 371
27
3 111
-5 187
1 302 350
123 623
32 291
242 798
-168 227
635 960
8 266
-39 174
58 994
125 637
-37 782
384 883
4 829
-32 716
187 015
2 115
-14 501
410 184
34 788
-27 559
242 276
69 979
79 339
1 391
11 234
1 155
5 453
6 084
11 929
8 413
33 253
1 186
10 766
-20 280
109 361
1 695
314 403
1 919
-27 858
321 911
35 122
227 718
2 119
33
34 617
1 090
207 305
370
-416
263 273
32 365
6 492
127 525
912
-2 533
188 288
16 244
461
17 648
4 151
-15 233
42 974
24 754
16 371
47
251
7 278
-9 290
49 850
3 035 091
30 813
854 967
809 283
2 019 808
-2 381 989
11 150 853
125
82 407
546
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
133
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9б
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2020 РІК (СЦЕНАРІЙ 2)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
218 682
771
255 797
330
25
558
37 825
7 616
3 560
38
8 650
32 837
378 597
151 287
386
25 077
8 578
56 554
751
167
21
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
88
536
3 485
4 268
1 054
76
27
534 736
345
813
3 356
2 422
4 610
1 346
499
336
676 632
245 596
81 110 1 196 303
43 919
13 179
292 029
139 786
109 236
10 536
16 812
9 892
5 454
25 151
9 254
51 609
9 968
36 280
1 970
5 598
2 303 682
12 346
43 247
132 550
29 791
5 729
5 631
22 235
28 962
3 378
4 452
139
41
2 112
3 146
7 111
13 142
5 985
1 930
1 052
322 978
512
624
5 108
9 828
1 652
972
1 422
996
337
48
21
2 362
349
2 312
340
528
447
80
154
28 092
2 588
4 532
12 410
2 859
439
177 951
7 732
11 752
539
7 963
112
21 452
9 722
2 257
9 946
285
791
68
308
273 706
144 001
50 537
898 778
1 361
2 102
11 121
182 474
17 599
110
7 541
4 447
4 177
10 695
3 113
1 266
5 636
1 543
262
177
1 346 941
52 325
43 607
212 105
1 486
667
3 406
60 744
39 775
565
2 099
1 334
1 827
3 146
2 044
5 585
1 150
547
740
298
433 451
388
285
3 371
577
25
736
4 435
1 385
824
1 127
235
362
2 148
844
2 133
301
449
1 189
132
20 946
800
7 071
1 587
808
5 297
3 592
12 307
33 557
20 896
2 165
4 992
2 970
624
1 214
533
2 099
4 156
3 230
28 540
47 152
69 668
5 493
7 366
6 700
766
949
2 047
124 625
4 301
9 612
2 485
38 024
6 718
3 511
13 423
24 069
16 712
11 305
26 268
2 447
1 595
1 752
4 673
1 474
151
3 146
2 421
508
1 455
1 243
1 283
1 764
252
448
913
613
471
215 333
186 406
182 502
7 555
10 193
41 219
4 021
1 313
18 840
49 308
10 417
1 524
6 983
8 232
20 784
11 855
6 771
5 076
3 898
1 542
983
853
211 366
4 247
4 571
8 567
857
1 124
4 537
6 262
17 554
1 252
2 863
3 701
12 949
277
11 449
1 433
1 211
1 552
880
85 286
892
2 195
5 713
4 467
748
938
3 801
2 113
126
328
247
1 873
574
523
786
4 550
1 335
751
57
32 016
76
470
817
385
65
163
623
727
23
449
60
225
501
176
660
14 877
169
17
17
20 500
198
1 607
2 529
706
203
709
522
2 058
136
317
58
95
138
80
1 380
25
11 622
192
27
22 603
258
195
27 876
15 038
4 945
817
640
976
275
114 742 122 769
40 091 73 477
45 569
5 914
-4 116
-6
219 973 48 809
75
345
52 075
40 456
5 667
-654
14 012
3 185
101 282
210 935
104
312
136
71 194
159 824
5 341
3 324
156
16 253
22 810
1 617
-5 492
8 427
4 523
367
16 803
16 799
1 057
66
230
707 810
81 635
16 263
-3 151
350 474
270
1 012
492
731
287 046 3 222 367
77 163 334 389
21 049 472 530
-6 179
-696
209 360 222 946
130
449
262 579
71 815
19 830
-5 276
68 452
44
200
30 272
12 527
2 109
-1 124
1 522
37
252
552 442
76 816
31 080
-213
68 334
570
3 615
675 293
279 154
11 299
395 251
505
618
327 426
187 524
18 506
-4 614
133 973
11 163
3 328
502
193 555
76 731
19 180
-2 467
108 003
24 414
39 389
134
424
68 860
99 613
3 057
-311
18 642
16 655
19 230
10 359
6 926 765
1 951 855
696 232
-34 298
1 995 195
445 222
301 393 1 029 170
154 821
15 033
176 017
685 703
335 388
31 146
201 446 121 573 301 517 128 194
59 481
235 453
204 554
121 000
27 362
34 511
4 608 983
1 153 032 588 440 4 251 537
417 400
45 304
728 459
1 360 996
662 814
59 022
395 001 197 694 416 259 250 963
111 556
336 735
275 748
189 860
43 615
51 314 11 535 749
395
76 121
75 057
11 116
35 399
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
134
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9б
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2020 РІК (СЦЕНАРІЙ 2) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
341 549
5 987
39 321
45 040
1 951 984
4 575
14 648
4 675
426 518
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
16 916
319 811
-70 642
1 321
96 922
-270 797
588 440
1 076 729
-1 594 181
4 251 537
417 400
67 143
440
1 153 032
39 124
48 630
9 225
-2 558
5 486
11 983
1 964
-2 221
45 304
11 967
-3 051
728 459
5 601
435 467
4 768
17 388
28
3 065
-6 427
1 360 996
130 377
30 098
244 775
-175 886
662 814
7 788
-40 824
59 022
123 087
-41 298
395 001
4 631
-28 985
197 694
1 812
-13 289
416 259
35 416
-24 136
250 963
71 112
83 876
1 223
12 780
1 129
5 694
5 513
12 698
10 066
35 278
1 199
10 137
-20 344
111 556
1 742
329 284
1 810
-28 116
336 735
35 642
236 302
2 109
39
37 340
1 141
216 866
324
-423
275 748
33 466
6 447
128 973
800
-2 428
189 860
17 349
469
17 667
3 873
-15 101
43 615
27 031
16 569
46
266
6 575
-9 533
51 314
3 115 479
31 311
865 499
895 466
1 960 712
-2 350 239
11 535 749
129
90 187
569
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
135
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9б
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2020 РІК (СЦЕНАРІЙ 3)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
219 129
815
249 845
356
25
487
36 152
7 461
3 577
36
9 563
38 310
407 939
180 381
411
24 166
9 045
61 118
832
176
22
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
88
537
3 656
4 369
1 104
77
26
527 740
382
898
3 708
2 803
5 206
1 556
561
367
747 444
250 818
87 426 1 190 884
48 380
12 928
260 000
136 164
109 064
10 787
16 382
9 518
5 574
25 628
9 446
55 180
10 399
38 720
2 050
5 653
2 285 001
13 677
50 564
143 126
35 596
6 096
5 439
23 493
31 366
3 752
4 704
145
46
2 334
3 484
8 247
14 870
6 929
2 178
1 152
357 198
492
633
4 790
10 198
1 527
815
1 306
937
325
44
18
2 274
335
2 223
343
519
450
79
147
27 455
2 540
4 696
11 876
3 028
414
152 306
7 240
11 279
531
7 460
103
21 073
9 523
2 214
10 223
286
812
68
299
245 971
139 391
50 126
868 797
1 459
2 007
9 634
172 955
17 098
110
7 150
4 164
4 154
10 605
3 092
1 317
5 721
1 602
266
173
1 299 821
50 410
41 826
202 571
1 565
626
2 901
56 615
37 998
554
1 956
1 229
1 786
3 067
1 996
5 715
1 148
559
737
288
413 547
371
287
3 134
593
23
613
4 033
1 291
788
1 025
211
345
2 044
804
2 130
293
448
1 156
124
19 713
767
7 223
1 656
818
5 711
3 956
11 492
33 415
21 258
2 237
5 500
3 343
574
1 191
534
1 752
3 702
2 939
26 077
45 944
69 356
5 144
7 357
6 837
735
972
2 140
113 910
4 191
9 572
2 242
36 598
6 605
3 365
13 721
25 138
15 973
11 522
27 355
2 344
1 629
1 828
4 687
1 577
165
3 077
2 527
541
1 457
1 328
1 401
1 721
262
476
864
619
486
199 236
184 989
185 586
7 670
10 921
40 790
4 403
1 280
16 674
47 744
10 338
1 552
6 764
7 874
21 112
12 008
6 870
5 395
4 042
1 637
1 017
857
208 948
4 438
5 041
8 726
965
1 128
4 134
6 242
17 933
1 312
2 854
3 644
13 540
289
11 959
1 530
1 322
1 653
910
87 620
904
2 347
5 642
4 882
728
829
3 674
2 094
128
317
236
1 899
580
529
834
4 710
1 414
775
57
32 579
78
511
820
427
64
146
612
732
23
441
58
232
515
181
712
15 653
181
17
17
21 420
204
1 753
2 548
787
202
639
515
2 080
140
313
56
98
143
83
1 494
25
12 553
202
28
23 863
266
197
28 721
14 358
5 531
841
656
992
279
116 572 123 842
38 207 69 825
50 880
6 585
-4 823
-7
217 586 48 069
76
350
53 353
38 514
6 321
-765
15 089
3 428
107 906
210 334
122
328
141
75 385
155 491
6 088
3 482
161
16 938
22 134
1 839
-6 553
9 787
4 597
368
17 032
15 820
1 166
68
234
709 633
77 753
18 148
-3 690
338 339
292
1 013
528
723
306 561 3 209 389
73 689 310 443
23 551 513 974
-7 255
-795
203 948 211 266
144
493
304 737
70 089
22 674
-6 332
68 911
44
195
29 997
11 737
2 315
-1 295
2 433
33
223
487 432
63 782
30 235
-217
56 337
558
3 501
651 226
258 558
12 261
386 832
508
614
331 249
174 612
20 189
-5 283
128 328
10 635
3 264
486
181 045
69 730
20 421
-2 757
99 479
24 647
41 659
144
450
74 067
99 147
3 565
-381
25 668
15 761
19 742
10 313
6 898 186
1 841 579
757 550
-40 153
1 943 663
430 550
293 933 1 034 888
155 342
15 190
150 136
657 651
317 847
30 524
186 872 117 931 301 850 124 472
59 159
235 103
203 238
127 999
27 207
32 746
4 502 638
1 140 183 600 494 4 244 277
460 079
45 187
637 568
1 308 877
649 096
59 245
367 917 191 032 418 422 248 314
112 512
343 009
278 623
202 066
44 145
49 778 11 400 824
378
73 101
67 355
11 688
38 888
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
136
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9б
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2020 РІК (СЦЕНАРІЙ 3) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
327 326
5 901
42 571
45 397
1 965 117
4 672
14 988
3 352
359 699
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
16 226
319 859
-60 220
1 321
85 999
-322 239
600 494
1 195 892
-1 655 417
4 244 277
460 079
73 888
438
1 140 183
42 308
50 444
12 204
-2 075
5 681
12 364
1 965
-2 279
45 187
12 257
-2 988
637 568
5 623
379 806
-3 100
13 221
27
2 687
-6 880
1 308 877
126 733
31 110
242 949
-165 244
649 096
7 761
-36 468
59 245
120 097
-38 156
367 917
4 926
-32 682
191 032
1 973
-11 860
418 422
36 688
-23 819
248 314
68 239
75 118
1 153
10 469
1 159
5 081
5 687
12 904
7 870
32 511
1 232
11 051
-19 902
112 512
1 719
329 870
1 899
-23 058
343 009
33 800
234 283
2 201
35
39 619
1 175
216 469
347
-408
278 623
37 992
6 662
135 058
854
-2 363
202 066
16 641
482
17 863
4 197
-14 906
44 145
24 174
16 818
46
231
7 242
-9 045
49 778
3 098 365
32 010
875 984
766 508
2 070 848
-2 430 010
11 400 824
125
88 370
563
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
137
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 9в
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2021 РІК (СЦЕНАРІЙ 1)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
233 821
882
268 863
376
26
606
40 146
8 065
3 962
44
9 829
39 901
422 935
183 303
404
28 956
9 676
63 654
889
201
22
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
95
591
3 674
4 389
1 131
81
29
566 781
405
939
3 929
2 713
5 039
1 535
576
386
775 291
255 109
90 091 1 221 545
48 641
12 560
308 217
144 126
112 384
11 392
18 577
10 079
5 831
26 548
9 900
52 857
9 960
37 796
2 081
5 886
2 383 580
14 043
52 598
148 201
36 126
5 978
6 508
25 102
32 627
4 000
5 386
155
47
2 440
3 686
7 975
14 376
6 829
2 232
1 211
369 520
519
675
5 089
10 618
1 535
1 001
1 431
1 001
356
52
20
2 463
359
2 412
340
514
454
83
158
29 079
2 881
5 397
13 586
3 395
449
201 359
8 547
12 962
624
9 434
122
24 587
11 003
2 588
10 921
306
884
78
347
309 470
155 300
55 367
966 752
1 534
2 039
11 945
191 460
18 426
123
8 480
4 611
4 545
11 488
3 389
1 319
5 729
1 634
282
189
1 444 612
55 386
46 626
225 566
1 655
640
3 616
63 012
41 172
614
2 333
1 367
1 964
3 341
2 199
5 755
1 157
573
787
315
458 078
406
318
3 465
644
24
783
4 602
1 435
897
1 252
241
390
2 282
908
2 199
302
472
1 264
139
22 023
843
7 617
1 807
910
6 101
4 374
12 737
35 532
23 390
2 431
5 733
3 606
603
1 200
556
2 245
4 549
3 737
29 824
50 412
78 745
5 728
7 859
7 558
838
1 064
2 424
139 574
4 926
11 643
2 567
40 175
7 503
3 805
14 881
28 209
17 879
12 374
30 394
2 653
1 770
2 055
4 852
1 566
169
3 184
2 508
555
1 537
1 343
1 466
1 889
275
518
973
668
543
235 073
200 553
209 252
8 645
12 472
46 367
4 906
1 377
21 905
56 007
11 806
1 815
8 500
9 239
24 478
13 784
7 979
5 727
4 289
1 770
1 143
988
243 197
4 617
5 314
9 157
993
1 121
5 012
6 759
18 903
1 417
3 311
3 947
14 490
306
12 819
1 498
1 320
1 716
970
93 669
990
2 605
6 234
5 289
762
1 059
4 188
2 324
144
388
270
2 140
647
598
860
4 859
1 486
848
64
35 755
83
548
875
447
64
180
675
784
26
522
63
253
555
197
710
15 596
184
19
19
21 801
230
1 998
2 892
875
217
838
603
2 371
164
392
67
114
165
96
1 584
28
13 559
227
33
26 453
301
232
31 282
16 362
5 640
943
728
1 150
320
130 695 135 647
43 136 78 055
51 403
6 587
-4 832
-7
242 861 53 183
86
406
58 261
43 557
6 397
-768
13 846
3 523
106 744
217 424
113
337
150
74 775
167 402
5 865
3 792
182
18 073
24 248
1 803
-6 370
9 737
5 134
425
18 477
17 776
1 172
75
263
752 464
85 343
17 824
-3 594
374 636
323
1 116
603
825
327 103 3 415 125
81 945 357 738
23 435 529 987
-7 159
-812
224 493 230 868
155
551
311 278
76 045
22 013
-6 096
78 841
46
210
29 813
11 487
2 027
-1 124
2 052
43
292
602 851
81 595
34 611
-246
77 250
634
4 111
720 060
298 326
12 659
431 829
563
701
350 323
200 173
20 710
-5 374
147 696
12 089
3 971
611
219 597
85 335
22 362
-2 994
117 534
24 538
40 039
150
489
74 612
104 441
3 360
-356
25 404
18 715
21 919
11 964
7 458 071
2 067 355
779 920
-39 734
2 165 079
474 209
322 713 1 117 781
170 804
14 441
193 210
742 813
363 205
34 092
222 237 128 390 332 567 137 817
63 031
242 075
213 306
132 848
29 418
37 662
4 972 620
1 226 673 649 816 4 532 907
482 082
44 254
796 061
1 462 873
713 528
65 374
441 834 209 281 463 262 273 464
121 292
348 819
288 081
207 460
47 491
56 139 12 430 691
443
80 891
76 969
11 951
39 469
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
138
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9в
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2021 РІК (СЦЕНАРІЙ 1) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
362 551
6 108
42 252
54 222
2 133 508
4 426
20 147
5 023
472 716
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
19 192
348 695
-81 678
1 104
110 105
-333 158
649 816
1 275 669
-1 773 793
4 532 907
482 082
16 143
510
1 226 673
52 242
50 846
11 649
-2 175
4 796
12 196
1 852
-3 671
44 254
14 554
-3 547
796 061
5 602
459 633
10 349
19 645
29
4 125
-5 538
1 462 873
141 577
34 537
276 255
-196 918
713 528
9 330
-44 560
65 374
142 562
-41 425
441 834
5 477
-37 239
209 281
2 410
-16 727
463 262
37 725
-37 515
273 464
78 581
90 618
1 487
13 520
1 226
7 078
7 101
12 482
10 425
37 162
1 244
12 130
-22 913
121 292
1 964
340 220
2 232
-31 352
348 819
40 490
257 787
2 237
49
40 515
1 158
224 658
424
-475
288 081
37 057
6 985
138 838
1 059
-2 932
207 460
18 721
491
18 875
4 742
-17 405
47 491
28 557
17 679
51
306
8 363
-10 780
56 139
3 400 727
32 976
917 165
968 701
2 269 360
-2 663 803
12 430 691
147
46 837
657
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
139
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9в
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2021 РІК (СЦЕНАРІЙ 2)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
238 003
856
296 738
365
29
696
43 130
8 664
4 035
44
9 318
36 069
434 712
165 857
431
30 945
9 682
63 678
842
192
24
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
100
605
3 771
4 686
1 160
85
30
602 997
393
911
3 750
2 594
5 010
1 466
550
375
766 799
258 933
87 196 1 344 358
47 124
14 410
352 693
154 404
120 377
11 567
18 910
11 106
6 078
27 586
10 121
54 091
10 602
38 664
2 126
6 123
2 576 469
13 099
46 788
149 903
32 168
6 304
6 844
24 717
32 119
3 732
5 039
157
46
2 331
3 463
7 500
14 067
6 419
2 096
1 158
357 949
523
650
5 557
10 210
1 749
1 137
1 521
1 063
358
52
23
2 549
371
2 448
345
544
461
84
163
29 808
4 903
14 034
3 087
483
216 279
8 594
13 033
595
9 014
127
24 058
10 731
2 484
10 490
305
848
74
339
322 224
162 033
2 746
56 566 1 016 160
1 494
2 351
13 737
206 146
19 836
124
8 675
5 106
4 761
11 998
3 482
1 357
6 131
1 682
289
198
1 522 126
59 434
50 279
245 298
1 670
764
4 309
70 288
45 917
650
2 473
1 569
2 133
3 615
2 342
6 132
1 281
611
837
341
499 944
425
319
3 940
643
29
924
5 094
1 587
941
1 318
274
420
2 450
960
2 325
333
498
1 334
150
23 964
874
7 594
1 633
900
5 801
3 769
14 328
38 413
22 919
2 407
5 456
3 110
707
1 353
568
2 626
5 113
3 808
32 660
53 053
75 110
6 271
8 269
7 206
871
1 061
2 193
145 224
4 928
10 552
2 890
43 486
7 362
4 054
15 238
26 181
18 990
12 630
28 121
2 773
1 777
1 870
5 074
1 574
154
3 467
2 623
527
1 606
1 349
1 335
1 972
277
472
1 034
683
503
248 728
210 678
197 393
8 342
11 476
48 513
4 519
1 503
23 831
57 043
12 023
1 752
8 226
9 680
24 259
13 618
7 756
5 572
4 342
1 721
1 111
977
246 264
4 470
4 906
9 610
918
1 226
5 470
6 905
19 311
1 372
3 215
4 148
14 406
303
12 500
1 522
1 288
1 672
961
94 203
971
2 436
6 628
4 949
844
1 170
4 335
2 404
143
381
286
2 155
650
591
851
4 997
1 469
837
64
36 161
82
519
942
424
73
202
706
822
26
518
69
257
564
198
710
16 236
185
19
19
22 571
213
1 767
2 906
774
227
875
590
2 319
153
365
67
108
155
89
1 479
27
12 662
212
30
25 018
285
218
30 918
17 089
5 244
915
705
1 108
307
129 119 136 136
46 246 83 418
49 054
6 266
-4 266
-7
247 676 62 116
82
384
57 675
45 799
5 987
-665
16 050
3 354
107 373
228 834
106
333
147
77 180
175 959
5 487
3 604
171
17 822
25 479
1 686
-5 513
9 114
4 970
409
18 527
19 018
1 116
70
247
769 010
89 088
16 562
-3 090
390 322
291
1 143
539
837
316 030 3 656 939
85 863 388 957
21 858 512 926
-6 178
-728
237 609 247 649
140
491
285 806
79 759
20 552
-5 266
79 709
49
223
33 322
13 375
2 101
-1 078
1 715
45
310
671 014
96 028
36 257
-239
84 662
632
4 068
758 677
318 717
12 038
450 209
559
694
366 152
213 900
19 699
-4 730
156 318
12 805
3 761
575
223 462
89 335
20 838
-2 582
125 459
36 660
50 484
143
460
74 027
109 882
3 147
-308
24 275
19 808
21 081
11 639
7 816 015
2 213 971
752 980
-34 649
2 291 581
492 883
339 152 1 148 805
174 754
16 113
216 709
780 964
385 187
35 137
233 051 138 221 338 709 151 793
67 171
265 600
231 930
136 996
30 766
39 943
5 223 883
1 261 893 655 182 4 805 744
460 560
49 435
887 723
1 539 641
751 339
66 055
456 513 225 047 467 828 287 929
124 846
372 973
309 110
211 023
48 588
58 470 13 039 898
452
86 826
87 225
12 056
38 940
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
140
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9в
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2021 РІК (СЦЕНАРІЙ 2) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
383 825
6 196
43 293
44 975
2 178 799
4 862
14 751
6 153
558 569
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
19 442
334 250
-90 971
1 304
105 613
-306 801
655 182
1 186 948
-1 737 483
4 805 744
460 560
22 296
534
1 261 893
45 177
49 443
10 813
-2 822
6 052
13 461
2 374
-2 260
49 435
12 510
-3 370
887 723
6 159
543 935
6 265
20 590
29
3 696
-6 801
1 539 641
147 270
30 301
276 005
-202 180
751 339
8 748
-47 771
66 055
138 859
-45 259
456 513
5 096
-31 813
225 047
1 911
-14 416
467 828
38 991
-31 267
287 929
81 114
95 972
1 332
16 881
1 158
7 085
6 466
13 979
13 441
39 539
1 257
10 932
-21 085
124 846
1 993
364 007
2 019
-31 206
372 973
41 086
272 510
2 188
53
48 281
1 244
237 132
359
-477
309 110
43 176
7 005
137 667
883
-2 726
211 023
20 828
501
17 659
4 204
-15 835
48 588
31 400
17 938
50
345
7 235
-10 138
58 470
3 513 527
33 739
933 399
1 146 410
2 151 446
-2 604 683
13 039 898
151
49 360
685
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
141
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9в
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2021 РІК (СЦЕНАРІЙ 3)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво
Валовий прибуток, змішаний дохід
Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
Випуск товарів та послуг
WWW.ME.GOV.UA
242 895
896
280 486
394
27
551
40 388
8 352
3 996
40
10 770
42 804
465 285
202 739
442
27 798
10 266
69 506
944
201
25
276 167
95 504 1 328 019
53 165
13 585
292 416
151 106
121 269
11 971
18 268
15 389
56 444
163 099
39 972
6 546
6 251
26 641
35 639
4 255
5 360
531
678
5 239
10 992
1 574
899
1 422
1 022
354
48
Усього спожито
Надання інших
видів послуг
Мистецтво, спорт,
розваги та
відпочинок
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Освіта
Професійна,
наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне
управління й
оборона; обов'язкове
соціальне
страхування
Операції з
нерухомим майном
Фінансова та
страхова діяльність
Інформація та
телекомунікації
Транспорт, складське
господарство,
поштова та кур'єрська
діяльність
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Будівництво
Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
Переробна
промисловість
Найменування показника
Сільське,
лісове та рибне
господарство
Добувна
промисловість і
розроблення
кар'єрів
Проміжне споживання
98
596
4 005
4 805
1 225
85
29
588 868
439
1 018
4 184
3 119
5 817
1 754
632
412
848 155
10 573
6 264
28 413
10 421
60 039
11 360
42 675
2 259
6 200
2 539 674
165
53
2 644
3 928
9 170
16 599
7 804
2 453
1 291
403 702
20
2 507
364
2 406
366
556
486
85
158
29 708
2 834
5 197
13 418
3 371
441
173 551
8 140
12 706
597
8 429
116
23 994
10 697
2 475
11 270
317
907
76
332
278 868
156 494
56 016
976 409
1 623
2 135
10 967
194 268
19 242
124
8 070
4 682
4 725
11 900
3 453
1 450
6 326
1 787
297
192
1 460 160
57 900
48 172
233 590
1 783
682
3 383
65 140
43 805
637
2 262
1 415
2 081
3 525
2 283
6 447
1 300
639
842
327
476 213
416
319
3 560
664
25
702
4 559
1 462
891
1 164
239
395
2 308
904
2 361
326
503
1 298
139
22 235
840
8 072
1 820
889
6 332
4 315
12 748
37 822
23 668
2 445
6 135
3 668
600
1 270
561
1 960
4 226
3 300
28 786
51 751
76 844
5 689
8 303
7 590
811
1 095
2 371
126 356
4 744
10 657
2 477
41 264
7 325
3 762
15 652
28 206
17 615
12 966
30 279
2 572
1 824
2 013
5 073
1 742
179
3 344
2 802
590
1 597
1 486
1 542
1 887
293
524
943
689
532
220 394
208 468
205 984
8 580
12 120
46 212
4 916
1 366
19 051
53 828
11 678
1 750
7 663
8 886
24 104
13 525
7 700
5 964
4 486
1 833
1 139
955
235 757
5 005
5 640
9 967
1 086
1 214
4 762
7 095
20 423
1 491
3 260
4 146
15 585
328
13 513
1 712
1 492
1 866
1 022
99 607
1 024
2 638
6 473
5 520
787
959
4 195
2 396
146
364
270
2 196
662
600
934
5 294
1 603
879
64
37 004
89
579
948
487
70
170
704
844
26
510
67
270
592
207
803
17 735
207
19
19
24 346
228
1 944
2 884
878
215
729
580
2 347
158
354
63
112
161
93
1 650
28
14 043
226
31
26 725
300
222
32 139
16 152
6 093
962
740
1 135
315
132 442 138 150
43 526 78 472
56 756
7 246
-5 295
-8
243 176 54 023
85
393
59 650
43 072
6 922
-825
17 446
3 796
118 368
231 992
132
365
157
83 919
172 185
6 601
3 906
181
18 947
24 729
2 012
-7 056
10 759
5 131
411
18 877
17 588
1 269
76
262
789 392
86 784
19 834
-3 969
373 945
325
1 150
587
820
341 399 3 611 797
81 601 350 935
25 536 568 907
-7 743
-866
229 660 235 011
161
551
340 550
78 075
24 731
-6 797
78 342
47
208
31 793
12 198
2 355
-1 297
3 016
38
256
551 970
73 082
33 921
-240
64 295
630
3 954
730 297
290 862
13 505
434 883
575
695
373 543
196 812
22 281
-5 738
146 805
12 078
3 705
552
202 007
78 825
22 603
-3 004
108 708
31 048
50 968
162
505
82 250
110 772
3 900
-410
31 470
17 990
22 154
11 631
7 739 651
2 063 508
837 491
-43 247
2 187 500
476 594
329 054 1 153 987
174 352
16 272
171 059
739 251
360 160
34 323
207 132 132 608 338 163 139 733
66 615
263 171
229 754
145 731
30 444
36 847
5 045 251
1 265 986 670 453 4 765 784
514 902
48 066
723 029
1 469 548
733 703
66 462
409 139 214 768 470 605 277 883
126 265
381 539
313 673
227 981
49 391
55 724 12 784 902
427
82 160
75 845
12 886
43 877
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
142
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 9в
ПРОГНОЗНА ТАБЛИЦЯ “ВИТРАТИ-ВИПУСК” НА 2021 РІК (СЦЕНАРІЙ 3) (ПРОДОВЖЕННЯ)
(у цінах споживачів)
(млн. гривень)
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг
Усього
365 050
6 344
43 985
47 071
2 216 815
5 012
16 027
3 922
428 206
Всього використано
Імпорт товарів та послуг
Експорт товарів та послуг
Придбання за виключенням
вибуття цінностей
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
Валове нагромадження
Валове нагромадження
основного капіталу
Сектору загального
державного
управління
Некомерційних організацій,
що обслуговують домашні
господарства
Найменування показника
Домашніх господарств
Кінцеві споживчі витрати
19 002
349 530
-66 730
1 444
92 382
-362 585
670 453
1 345 765
-1 844 803
4 765 784
514 902
58 565
524
1 265 986
48 404
51 294
13 858
-2 356
6 246
12 552
2 045
-2 486
48 066
13 817
-3 363
723 029
6 419
436 178
-8 890
13 775
29
3 014
-7 430
1 469 548
145 105
34 448
270 847
-192 909
733 703
8 757
-41 243
66 462
133 079
-41 700
409 139
5 538
-36 815
214 768
2 181
-12 032
470 605
39 788
-26 858
277 883
76 713
84 036
1 225
12 106
1 236
6 962
6 469
13 388
9 294
35 697
1 347
12 240
-22 626
126 265
1 977
363 751
2 164
-23 357
381 539
37 578
263 918
2 358
45
46 242
1 308
241 842
398
-463
313 673
45 916
7 255
149 784
960
-2 659
227 981
18 738
527
19 942
4 731
-16 845
49 391
27 467
18 363
49
273
8 161
-10 221
55 724
3 490 549
34 824
960 328
896 941
2 309 256
-2 717 481
12 784 902
144
70 166
668
Джерело: прогноз Мінекономрозвитку
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
143
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Таблиця 10
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІК КРАЇН СВІТУ У 2019-2021 РОКАХ
Країна
2019 рік
2020 рік
2021 рік
Прогноз
прогноз
прогноз
Реальне зростання / зниження ВВП, відсотків
Світ
3,9
3,8
Розвинені країни
2,2
1,7
Країни з ринком, що формується, та
5,1
5,1
країни, що розвиваються
Єврозона
2,0
1,7
ЄС-28
2,1
1,8
Німеччина
2,0
1,5
Великобританія
1,5
1,5
Італія
1,1
0,9
Франція
2,0
1,8
Польща
3,5
3,0
Туреччина
4,0
3,6
США
2,7
1,9
Країни Азії, що розвиваються
6,6
6,5
Японія
0,9
0,3
СНД
2,1
2,2
Росія
1,5
1,5
Китай
6,4
6,3
Індія
7,8
7,9
Близький Схід, Північна Африка,
3,7
3,6
Афганістан та Пакистан
3,8
1,7
5,1
1,5
1,7
1,4
1,6
0,8
1,7
2,8
3,6
1,7
6,4
0,7
2,2
1,5
6,0
8,1
3,6
Рівень безробіття, відсотків до економічно активного населення
Єврозона
Німеччина
Великобританія
Італія
Франція
Польща
Туреччина
США
Японія
Росія
Китай
WWW.ME.GOV.UA
8,1
3,5
4,5
10,6
8,4
4,0
10,7
3,5
2,9
5,5
4,0
7,8
3,5
4,5
10,3
8,1
3,9
10,6
3,4
2,9
5,5
4,0
7,5
3,5
4,5
10,1
7,8
3,9
10,6
3,6
2,9
5,5
4,0
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
144
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 10
2019 рік
2020 рік
2021 рік
Прогноз
прогноз
прогноз
Країна
Індекс споживчих цін (приріст, грудень до грудня), відсотків
Світ
3,4
3,2
Розвинені країни
2,0
1,9
Країни з ринком, що формується, та
4,4
4,1
країни, що розвиваються
Єврозона
1,8
1,8
ЄС-28
1,9
2,0
Німеччина
1,9
2,3
Великобританія
2,0
2,0
Італія
1,3
1,4
Франція
2,0
1,4
Польща
2,2
2,5
Туреччина
10,0
8,5
США
2,3
2,1
Країни Азії, що розвиваються
3,3
3,3
Японія
2,1
0,8
СНД
4,7
4,4
Росія
4,0
4,0
Китай
2,6
2,7
Індія
4,9
4,8
Близький Схід, Північна Африка,
Афганістан та Пакистан
7,4
6,0
Дефіцит (профіцит) державного бюджету, у відсотках до ВВП
Розвинені країни
-2,8
-2,4
Країни з ринком, що формується, та
-4,0
-3,9
країни, що розвиваються
Єврозона
-0,5
-0,2
ЄС-28
-0,7
-0,4
Німеччина
1,7
1,6
Великобританія
-1,5
-1,3
Італія
-0,9
-0,3
Франція
-3,1
-2,0
Польща
-1,8
-1,5
Туреччина
-3,2
-2,8
США
-5,9
-5,5
Країни Азії, що розвиваються
-4,3
-4,3
Японія
-2,8
-2,2
СНД
-0,3
-0,1
WWW.ME.GOV.UA
3,2
1,9
4,1
2,0
2,1
2,5
2,0
1,5
1,9
2,5
8,0
2,0
3,4
1,2
4,3
4,0
2,8
4,8
5,9
-2,3
-3,9
-0,1
-0,3
1,5
-1,1
-1,5
-1,4
-2,4
-5,5
-4,3
-2,1
0,0
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
145
ДОДАТКИ
ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2019-2021 РОКИ
Продовження таблиці 10
2019 рік
2020 рік
2021 рік
Прогноз
прогноз
прогноз
Росія
0,1
0,3
0,5
Китай
-4,3
-4,3
-4,3
Індія
Близький Схід, Північна Африка,
Афганістан та Пакистан
-6,5
-6,4
-6,2
-3,5
-3,4
-3,3
Країна
Сальдо поточного рахунку платіжного балансу, у відсотках до ВВП
Розвинені країни
Країни з ринком, що формується, та
країни, що розвиваються
Єврозона
0,5
0,5
0,6
-0,2
-0,3
-0,5
3,2
3,1
3,0
ЄС-28
2,4
2,4
2,3
Німеччина
8,2
8,1
7,9
Великобританія
-3,4
-3,2
-3,1
Італія
2,2
2,0
1,6
Франція
-0,9
-0,5
-0,3
Польща
-1,2
-1,4
-1,7
Туреччина
-4,8
-4,5
-3,9
США
-3,4
-3,6
-3,4
Країни Азії, що розвиваються
0,6
0,6
0,4
Японія
3,7
4,0
4,1
СНД
2,3
1,9
1,9
Росія
3,8
3,4
3,4
Китай
1,2
1,1
1,0
Індія
Близький Схід, Північна Африка,
Афганістан та Пакистан
-2,1
-2,1
-2,2
-0,3
-0,9
-1,3
Джерело: дані МВФ за World Economic Outlook Database (April 2018)
WWW.ME.GOV.UA
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
146
Скачать