Загрузил 2020dilobar

Г.Досбекова 1

Реклама
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
(vazirlik yoki idora nomi)
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI
(oliy ta'lim muassasining nomi)
MAKTABGACHA TA’LIM
(fakultet nomi)
MAKTABGACHA PEDAGOGIKA
(kafedra nomi)
«TASDIQLAYMAN»
Fakultet dekani: _______ Z.Azimova
(imzo)
2019-2020-O'QUV YILI UCHUN
O'QITUVCHINING
SHAXSIY ISH REJASI
Dosbekova Gulmira Kazibekovna
(o'qituvchining ismi-sharifi)
(ilmiy darajasi va ilmiy unvoni)
O‘QITUVChI
(lavozimi)
(1,0)
Shaxsiy ish reja kafedraning
28.08.2019 y.dagi yig'ilishida
muhokama qilingan
(bayonnoma №1)
Kafedra mudiri: ___________ dots. M.Artikova
(imzo)
Shaxsiy ish rejani qabul qildim: ___________ G.Dosbekova
(imzo)
Рейтинг
Жами
Қайта топшириш
ДАХ
МД ИПИ ИТИ
БМИ
Малакавий амалиёт
Курс иши
Семинар
Лаборатория
Амалий
Fan nomi, fakultet,
guruh (talabalar soni)
№
Маъруза
1. O'QUV ISHLARI
5
47
7
57
7
71
КУЗГИ СЕМЕСТР
1
2
3
4
5
6
Maktabgacha pedagogika
(DO) 2-k 25 ta talaba
Maktabgacha ta’l. ped-k
diagn-ka (DO) 4-kurs 9 ta
talaba
Maktabgacha ta’l. t/e va
rahbarning tash-chilik
mad. (DO) 4-k 14 talaba
Maktabgacha ta’l. o’qitish
texn. va loyil-sh MT
(rus) 4-k 14ta talaba
Maktabgacha ta’lim taraqti MT( M/S) 3-k 3 ta
guruh
Qoldirilgan (o‘zl-magan)
darslarni qayta topshirish
Жами:
42
18
32
26
32
38
52
18
6
10
65
95
10
10
104
380
13
51
42
5
47
30
44
6
80
12
18
4
34
2
42
4
28
10
5
21
24
66
114
82
176
12
100
18
БАХОРГИ СЕМЕСТР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maktabgacha ta’l. komparativistik ped. MT (rus) 1kurs 25 tal.
Maktabgacha pedagogika
MT (rus) 2-k 25 ta talaba
Maktabgacha ta’l. ped-k
diagn-ka MT (rus) 3-kurs
9 ta talaba
Maktabgacha ta’l. o’qitish
texnol. va loyiha-sh MT
(rus) 4-kurs
14 ta talaba
Maktab-cha ta’limni t/e va
rahb. tash-chilik
madaniyati MT (rus) 3-k
9 ta talaba
MTMlarda ish yuritish 4kurs 14ta talaba
Maktab-cha ta’l.
o’qitishda inno-n ped-k
texnol-lar MT (rus) 4-kurs
14 talaba
Maktabgacha ta’lim
taraqqiyoti MT( M/S) 3-k
Malakaviy amaliyot MT
(rus) 2-kurs 25 ta talaba
18
10
36
10
4
24
6
24
36
36
10
Pedagogik amaliyot MT
(rus) 4 -kurs 8 ta talaba
Qoldirilgan o’zlash-magan
dars qay top
Жами:
16
16
10
66
198
48
52
115
10
479
II. O‘QUV-USLUBIY ISHLAR
№
1
2
3
Muddati
Ish hajmi
Reja
Reja
Amalda
Amalda
bo‘yicha
bo‘yicha
Amalga oshiriladigan ish
Yangi MTMlarda ish yuritish, Maktabgacha ta’lim
taraqqiyoti fanidan ma’ruza matnlari (O’UM)
tayyorlash
Fanlardan tarqatma o‘quv materiallari, taqdimot
slaydlari tayyorlash
Fanlarning o‘quv-uslubiy majmuasini ishlab
chiqish
2019 yil
sentabr
2019 yil
sentabr
2019 yil
sentabr
2019 yil
avgust
4
Fan bo‘yicha ishchi o‘quv dasturini ishlab chiqish
5
Fanlar bo‘yicha nazorat savollari (test, masalalar va
boshqa), oraliq va yakuniy baholashlar uchun
topshiriqlarni ishlab chiqish
2019 yil
sentabr
2 ta
7 ta
5 ta
5 ta
5 ta
REJADAN TASHQARI BAJARILGAN ISHLAR
№
Amalga oshiriladigan ish
Muddati
Ish hajmi
Reja
Reja
Amalda
Amalda
bo‘yicha
bo‘yicha
III. ILMIY-TADQIQOT ISHLARI
Muddati
Ish hajmi
№
Amalga oshiriladigan ish
Reja
Reja
Amalda
Amalda
bo‘yicha
bo‘yicha
O‘quv
3 ta
1 Ilmiy maqola, tezis tayyorlash va nashr etish
yili
maqola,
davomida
2 ta tezis
O‘quv
Talabalarning ilmiy-tadqiqot va ilmiy-ijodiy
1 ta
2
yili
ishlariga rahbarlik qilish
talaba
davomida
REJADAN TASHQARI BAJARILGAN ISHLAR
№
Amalga oshiriladigan ish
Muddati
Reja
Amalda
bo‘yicha
Ish hajmi
Reja
Amalda
bo‘yicha
IV.USTOZ-SHOGIRD ISHLARI
№
1
2
3
4
5
6
7
Muddati
Reja
Amalda
Amalga oshiriladigan ishlar
Talabalarini yangi sharoitga moslashishi va
bo’sh vaqtlarini to‘g‘ri taqsimlashga yordam
berish yuzasidan ma’naviy va ma’rifiy ishlar
tashkil etish
Talabalarnig shaxsiy va akademik yutuqlarini
rivojlantirish maqsadida maktabgacha ta’lim
sohasining
yetuk
vakillari
ishtirokida
uchrashuvlar o’tkazish.
107-guruhda axborot soatlarini o’tkazish
jarayonida talabalar bilimini adolatli va shaffof
baholash bo’yicha tushuntirish, nazorat ishlarini
olib borish
Ota-onalar majlislarini o’tkazish
Oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun
o‘quvchi-yoshlar o‘rtasida targ‘ibot-tashviqot
ishlarini amalga oshirish
Universitet
va
viloyat
miqyosida
o’tkaziladigan sport, madaniy-ma’rifiy va ijodiy
tadbirlarda ishtirok etish
Tashkilotlarda turkum mavzularda targ‘ibot
ishlarini amalga oshirish
Ish hajmi
Reja Amalda
2019 yil
sentyabr
1
marta
Reja
asosida
4
marta
2019 yil
noyabr,
2020 yil
fevral
2019 yil
sentyabr,
2020 yil
iyun
2
marta
2
marta
2020 yil
may
1
marta
Reja
asosida
2
marta
Reja
asosida
2
marta
REJADAN TASHQARI BAJARILGAN ISHLAR
№
Muddati
Reja
Amalda
bo‘yicha
Amalga oshiriladigan ish
Ish hajmi
Reja
Amalda
bo‘yicha
2019/2020-O’QUV YILI DAVOMIDA O’QUV ISH HAJMINING BAJARILGANLIGI
HAMDA FAOLIYATI BO’YICHA TO’PLAGAN BALI
Jami
Reyting
Qayta
topshirish
DAX
MD,
IPF,PhD
BMI
Malakaviy
amaliyot
Kurs ishi
seminar
labopatoriya
amaliy
ma’ruza
O’QUV ISH HAJMINING BAJARILGANLIGI
Kafedra mudiri:
M.Artikova
Kafedra yig’ilishining xulosasi:_________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fakultet kengashining qarori: _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fakultet dekani:
__________ Z.Azimova
Kafedra mudiri:
__________ M.Artikova
O’qituvchi:
_________________________
Скачать