Загрузил Nurlan Jeenbaev

Спутник Транкинг

Реклама
ТРАНКИНГДИК РАДИОТЕЛЕФОНДУК БАЙЛАНЫШ СИСТЕМАСЫ
Транкингдик байланыш – кыймылдуу абоненттердин тобун эффективдүү
координациялоо үчүн эки тараптуу мобилдик байланыштын эң оперативдүү түрү.
Транкингдик байланыш системасы корпоративдик уюмдар үчүн, колдонуучулардын
тобунун арасында байланыш үчүн перспективалуу жана эффективдүү деп эсептелет.
Көбүнчө трафик (маалыматтуу жиберүү) негизинен транкингдик системанын ичинде
чектелет жана жалпы колдонуудагы телефон тармактарына чыгуу мүмкүнчүлүгү
болсо дагы, өзгөчө учурларда гана пайдаланылшы мүмкүн.
Транкингдик система – абоненттер арасында байланыш каналын автоматтык
түрдө бөлүштүрүүнү ишке ашыруучу радиалдык-аймактык байланыш системасы.
“Транкинг” термининин мааниси катары абоненттердин каналдардын жалпы
ажыратылган топтомуна доступтун ыкмасы катары түшүндүрүлөт. Бул учурда бош
канал абонентке байланыш сеансынын убактысына гана ажыратылат.
Транкингдик байланыш системасы (trunk – орусча: ствол, магистраль) өзүнүн
курамында ретранслятору менен базалык станцияны (кээде бир нече) жана
абоненттик радиостанцияларды (транктык радиотелефон) кармап турат.
Транкингдик радиобайланыш тармагы бир базалык станцияны (бир зоналуу тармак)
же бир нече базалык станцияны (көп зоналуу тармак) кармап турушу мүмкүн.
Заманбап транкингдик системалар эреже катары ар түрдүү типтеги
чакырууларды (группалык, индивидуалдык, кеңжайылтуучу) камсыздашат,
приоритеттик чакырууларды колдойт, берилгендерди жиберүүнү жана абоненттик
станциялар арасында түз байланыш режимин (базалык станциянын каналын
пайдаланбастан) камсыздай алат.
Базалык станция телефондук линия менен аракеттенүү радиусу чоң – 50-100 км
ге чейинки жеткен ретранслятор аркылуу байланышкан.
Транкингдик радиотелефондор ишенимдүү, компакттуу жана бир нече
вариантта чыгарылат:
– көтөрүп жүрүүчү (переносной) – иштөө радиусу 20-35 км, салмагы 200-500 г;
– ташып жүрүүчү (перевозной) - иштөө радиусу 35-70 км, салмагы орточо 1 кг;
– стационардык - иштөө радиусу 50-120 км, салмагы 1 кг дан жогору.
Транкингдик система үчүн жабдылыштар жогорку технологиялар пайдалануу
менен аткарылгандыктан абонент үчүн да, тармактын оператору үчүн да жогорку
сервисти сунуштайт жана кыймылдуу объекттер менен толук кандуу дуплекстик же
жарым дуплекстик радиотелефондук байланышты аналогдук жана цифралык иштөө
режимдеринде аткара алат.
Транкингдин жардамында радиоканалдардын аз саны колдонуучулардын
көптөгөн санынын ортосунда динамикалык түрдө бөлүштүрүлөт. Бир каналга 50 же
андан ашык абонент туура келет. Абоненттер телефонду анчалык интенсивдүү
пайдаланбагандыктан, базалык станция концентратор режиминде иштеп, бардык
радиоканалдарды ага кайрылган абоненттердин арасында гана бөлүштүрүп турат.
Радиотелефондор базалык станциянын аракеттенүү зонасында жайгашып, ал
аркылуу телефон тармагынын каалаган абоненти менен системанын ичинде иштеши
мүмкүн. Ошондой эле жекеме-жеке бири бири менен базалык радиостанциянын
зонасынын ичинде жайгашып же сырткары да иштеши мүмкүн. Абоненттердин
базалык станциянын катышуусуз түздөн-түз өз ара байланышуу мүмкүндүгү –
транкингдик системанын мобилдик системадан негизги глобалдык айырмасы.
Транкингдик системанын абоненти сыртынан уюлдук телефонго эле окшош
колдонуучулук радиостанцияга ээ. Байланышка чыгуу үчүн номерди терип тиешелүү
1
кнопканы басуу керек. Эгер контроллер шаардык АТСке уланган болсо, абонент
тиешелүү телефон тармагына чыгууга мүмкүндүк алат. Транкингдик системанын
абоненттери жеке жана топтук чакыруу жасай алат. Бул транкингдин маанилүү
өзгөчөлүктөрүнүн бири.
Транкингдик байланыш стандартын эки муунга бөлүүгө болот:
аналогдук (SmarTrunk II, Smartlink, EDACS, LTR, MPT 1327);
цифралык (EDACS, APCO-25, TETRA, TETRAPOL).
Транкингдик байланыш системалары буйрутмачылардын түрдүү маселелерине
ылайыкташтырылып көптөгөн варианттарда чыгарылат. Алардын баарын төмөнкө
параметрлери боюнча топторго бөлүүгө болот.
Системага болгон доступтун уюштурулушу боюнча:
башкаруу каналысыз (SmarTrunk II);
жайылтылган башкаруу каналы менен (LTR, Smartlink);
ажыратылган башкаруу каналы менен (MPT 1327).
Каналды кармап туруу ыкмасына жараша:
каналды сүйлөшүү сеансынын баарына кармоо менен (SmarTrunk II,
MPT 1327);
каналды бир жиберүү учуруна кармоо (LTR, Smartlink).
Радиотармактын конфигурациясы боюнча:
бир зоналуу система (SmarTrunk I);
көп зоналуу система (MPT 1327, LTR, Smartlink, TETRA, APCO-25,
EDACS, TETRAPOL).
Радиоканалды уюштуруу ыкмасы боюнча:
жарым дуплекстик (SmarTrunk II, MPT 1327, LTR, Smartlink, TETRA,
APCO-25, TETRAPOL);
дуплекстик (TETRA, APCO-25, TETRAPOL).
2
ЖЕКЕ СПУТНИКТИК РАДИОТЕЛЕФОН БАЙЛАНЫШЫ
XХ кылымдын аягында пайда болгон укмуш-технологиялардын дагы бири бул –
планетанын каалаган чекитинде жайгашкан каалаган абонент менен жеке
радиобайланыш. Бул технология космостук ретрансляторлордун жана абоненттик
радио-терминалдардын комплексин пайдалануучу жеке спутниктик радиобайланыш
системасы менен камсыздалат.
Спутниктик байланыш системасы төмөнкү түрдөгү кызматтарын сунуштайт:
радиотелефондук жана факсималдык байланыш;
берилгендердин чоң массивдерин жиберүү;
жеке радиочакырууну уюштуруу;
абоненттин жайгашкан ордун (координатын) аныктоо;
эл аралык роуминг.
Жалпы учурда ар кандай спутниктик байланыш системасы үч сегменттен турат:
космостук (космостук спутник-ретрансляторлор тобу), жер бетиндеги (жер
бетиндеги тейлөө станциялары) жана колдонуучулук (керектөөчүдө жайгашкан
терминалдар). Уюлдук байланыш үчүн базалык станциянын антеннасынын
бийиктиги кандай маанилүү параметр болуп эсептелсе, спутниктик байланыш үчүн
спутник-ретрансляторлордун (СР) орбитасынын бийиктиги ошондой эле маанилүү.
Орбитасынын бийиктигине жараша бардык спутниктик байланыш
системаларын төмөнкүдөй бөлүүгө болот:
геостационардык орбиталар (GEO – Geostacionary Earth Orbit):
орбитанын бийиктиги 36 000 км; жер шарынын бардык аймагын чулгоо үчүн керек
болгон СРдин саны – 3, бир спутник-ретранслятор жер бетинин 34% жабат,
сигналдык убакыттык кармалуусу болжолдуу 600 мс ны түзөт;
орто бийиктиктеги тегерек же эллиптикалык орбиталар (МЕО – Mean
Eath Orbit): орбитанын бийиктик диапазону 5000 ден 15 000 км ге чейин, жер
шарынын бардык аймагын чулгоо үчүн керек болгон СРдин саны – 8-12, бир
спутник жапкан зона – 25-28%, сигналдык убакыттык кармалуусу – 250-400 мс;
жапыз бийиктиктеги тегерек же тегерекке жакын орбиталар (LEO – Low
Earth Orbit): орбитанын бийиктиги 500 ден 2000 км чейин, керектүү СР дин саны –
48-66, бир спутник жапкан зона – 3-7%; сигналдык убакыттык кармалуусу – 170-300
мс.
Спутниктик ретранслятор орбиталары боюнча 3 класска бөлүнүшөт:
• экваториалдык,
• жантык,
Орбиталар: 1- экваториалдык,
2-жантык, 3-полярдык
• полярдык.
Экваториалдык орбитанын маанилүү түрү
болуп Жердин бурчтук ылдамдыгы менен
барабар бурчтук ылдамдыкта, анын айлануу
багыты менен дал келген багытта айланган
спутниктүү геостационардык орбита эсептелет.
Геостационардык орбитанын өзгөчөлүгү болуп
тейлөө зонасында кабылдоочу спутникти такай
“көрүп” турат. Бирок геостационардык орбита
жалгыз жана баардык спутниктерди ага чыгарууга мүмкүн эмес. Дагы белгилөөчү
жетишпестиги, анын бийиктиги (36 миң км) жогору болуп, ошол себептен
спутниктерди чыгаруу кымбатка турат. Геостационардык орбитадагы спутник уюлга
жакын аймактардагы жер станцияларын тейлөөгө жөндөмсүз. Жантык орбита
3
учурунда ушул проблемалар чечилет, бирок жер бетиндеги көзөмөлдөөчүгө
салыштырмалуу спутниктин жылгандыгына байланыштуу, сутка бою байланышты
камсыздоо үчүн бир орбитага кеминде үч спутник чыгарууга зарыл болот. Полярдык
орбита – жантык орбитанын пределдик учуру болот (жантаюу бурчу - 90º).
Спутниктик байланыш системасын сунуштоочу кызматтарынын түрүнө жараша
үч негизги класска бөлгөнгө болот:
берилгендерди пакеттик жиберүү системасы (телекс жана факсималдык
билдирүү, компьютердик берилгендер, циркулярдык билдирүүлөрдү жеткирүү, ар
түрдүү объекттердин, анын ичинде транспорттук ж.б.у.с. каражаттардын абалы
жөнүндө маалыматтарды автоматташтырып чогултуу);
радиотелефондук байланыш системасы;
керектөөчүлөрдүн жайгашкан ордун (координатын) аныктоо үчүн
система навигациянын бардык түрүндө пайдаланылат.
4
ОПЕРАТИВДИК БАЙЛАНЫШТЫН КОМПЬЮТЕРДИК СИСТЕМАЛАРЫ
Компьютердик телефония
Т\рд\\
локалдык
информациялык
инфраструктуралардын
ъз
ара
эффективд\\
аракеттениш\\с\н\н
бирдикт\\
информациялык
телекоммуникациялык тармакка интеграцияланышын жана уюштурулушун
компьютердик телефония системасы ишке ашырууга м\мк\нд\к берет.
Компьютердик телефония деп компьютердик ресурстар чыгуучу жана
кел\\ч\ чалууларды аткаруу жана телефондук байланышты башкаруу \ч\н
пайдаланылган CTI (Computer Telephony Integration, интеграция компьютеров
и телефонии) технологиясын атайбыз.
Телефондук линияны жън гана модем аркылуу иштеп жаткан компьютерге
туташтыруу менен автожоопбер\\ч\гъ, номерди автотер\\ч\гъ, факсималдык
аппаратка айландырууга болот. Андан сырткары ал чалган абоненттин
номерин автоматтык т\рдъ аныктап, телефондук звонокторду каттайт,
кел\\ч\ факстарды къзъмълдъп жана каттап турат.
Телефондук линия боюнча компьютердик \нд\к байланышты ишке ашыруу
\ч\н керектелет:
▬ телефондук линия туташтырылуучу \нд\к (voice) модем;
▬ \нд\к карта жана акустикалык система же наушник;
▬ микрофон (микрофон и наушники может заменить телефонный аппарат,
желательно с тональным набором, подключаемый ко второму входу
модема; тональный набор необходим, поскольку многие сервисы работают
только с ним).
Компьютердик телефония системасынын иши \нд\к менюну пайдаланууга
негизделген болушу м\мк\н: абонент ага процедуралардын кайсы
варианттары учурда ага м\мк\н экендиги жана тигил же бул варианты тандоо
\ч\н эмне кылуу керектиги жън\ндъ билдир\\н\ угат. Тандоо анык бир
цифраларды телефондон же ага туташтырылган ЖКнын клавиатурасынан
кийир\\ же анык бир командаларды айтуу менен ишке ашырылат.
Компьютердик телефонияны азыркы мезгилде офистерде пайдалануунун
м\мк\н болгон багыттары тъмънк\лър:
▬ Билдир\\лър алмашуунун бирдикт\\ чъйръс\. Т\рд\\ кър\н\штъг\: \нд\к,
факсималдык, электрондук почта ж.б. билдир\\лъргъ бир чъйрън\н
аймагында кайрылууну камсыздайт.
▬ /нд\к почта. Организация системы голосовых почтовых ящиков для клиентов, где
можно оставлять голосовые сообщения при отсутствии клиента на месте. Прослушивать
сообщения можно как со своего рабочего места, так и с любого другого телефона, позвонив
по определенному номеру и набрав личный код — пароль.
▬ Электрондук офис. Компьютер звонокторду кызматкерлердин жумушчу
орундарына которууну ишке ашырат, \нд\к почта кызматын сунуштайт,
факсималдык билдир\\лърд\ таркатууну аткарат жана клиенттерге фирма
жън\ндъ маалымат берет.
▬ Алдын ала даярдалган тизмедеги телефондук номерлер боюнча факстарды
автоматтык жеткир\\ системасы жана клиентти кызыктырган маалыматты
факсималдык байланыш менен чакыруу системасы.
▬ Берилгендер базасына доступтун интерактивдик \нд\к системасы. Средства
▬
удаленного доступа к базам данных на основе голосового меню. Система компьютерной
телефонии формирует запрос к корпоративной базе данных, получает ответ и озвучивает
его абоненту либо посылает факсом.
Телефондук байланышты сервистик тейлъъ. Система оптимальной организации
очередей звонков, правильная адресация звонков по электронным справочникам,
предоставление абонентам всей необходимой информации о клиенте, например АОН, и т.
п.
5
▬ Электрондук катчы.
▬ Видеоконференцияларды уюштуруу.
▬ …
Акыркы жылдары компьютердик-телефондук интеграциянын эки негизги
тенденциясы байкалат:
▬ телефондук байланыш барган сайын берилгендерге алыстан кайрылуу
каражатына айланып бара жатат.
▬ жеке
компьютер
телефондук
аппаратты
алмаштырып,
ъзгъчъ
информациялык
мультимедиалык
станциялардын
пайда
болушуна
м\мк\нд\к т\зът.
Традициялык телефондор ъз ордун акырындап компьютердик тармактар
боюнча кыска убакыт ичинде алыстагы маектеши менен байланыштырууга
жъндъмд\\ болгон компьютердик терминалдарга бошотууда.
Интернет-телефония
Интернет-телефония (IP-телефония) является одним из важнейших
направлений компьютерной телефонии, предназначенным для передачи
голоса, данных и видео по каналам глобальной сети Интернет. В 1995 году
появились первые программные продукты, поддерживающие голосовое общение через Интернет,
которые позволяли осуществлять полудуплексную связь только между двумя компьютерами,
Современные технологии интернеттелефонии поддерживают дуплексную связь, предоставляют пользователю
удобный графический интерфейс и даже обеспечивают возможность
проведения телеконференций.
Для передачи по Интернету голосового трафика его надо оцифровать,
закодировать, поместить в пакеты данных, передать пакеты по сети, собрать
пакеты на принимающем узле, декодировать и воспроизвести.
При организации телефонных переговоров по вычислительным сетям
необходимо передавать два типа информации:
▬ командную;
▬ речевую.
К командной информации относятся сигналы вызова, разьединения, а
также другие служебные сообщения.
Сложность реализации систем интернет-телефонии состоит в том, что
технология передачи голоса по телефону принципиально отличается от
принципов передачи данных по сети Интернет. Реализовать передачу голоса в
канале, рассчитанном на пакетную передачу данных, на высоком уровне
непросто. Качественная передача голоса зависит от трех составляющих:
▬ качества кодирования голоса и размещения голосового трафика в пакетах;
▬ качества передачи пакетов в сети;
▬ успешности восстановления голосового трафика по полученным пакетам.
Оцифровку и кодирование голосового трафика в системах выполняют
специализированные адаптеры — шлюзы.
Шлюз (gateway) или телефонный сервер (ITS, Internet Telephony Server) —
устройство, которое осуществляет преобразование управляющей информации
и данных, поступающих из одной сети (например телефонной) в пакеты сети
Интернет и обратно. Причем такое преобразование не должно значительно
исказить исходный речевой сигнал, а режим передачи должен обеспечить
обмен информацией между абонентами в реальном масштабе времени.
Популярным шлюзом является, например, VocalTech Gateway. Главные задачи шлюза —
обеспечение качественного дуплексного телефонного общения абонентов в
режиме пакетной передачи и коммутации цифровых сигналов — сохраняются.
имеющими одинаковые телефонные интерфейсы.
6
Шлюз может использоваться и при наличии компьютерного терминала,
выполняя при этом более качественное преобразование.
Более полно основные функции, возложенные на шлюз, состоят в
следующем:
▬ реализация физического интерфейса с коммуникационной сетью;
▬ детектирование и генерация сигналов абонентской сигнализации;
▬ преобразование сигналов абонентской сигнализации в пакеты данных и
обратно;
▬ оцифровка и кодирование голосового трафика с использованием
стандартных речевых кодеков (вокодеров) и специальных анализаторов
(например классификаторов — блоков определения голосовой активности,
таких как Voice Activity Detector — VAD). На приемной стороне —
восстановление аналогового сигнала;
▬ сжатие (компрессия) кодированного голосового трафика с целью сужения
его частотного спектра и ускорения передачи по сети. На приемной стороне
— декомпрессия трафика;
▬ упаковка голосового трафика в пакеты данных и обратная операция;
▬ соединение абонентов;
▬ передача по сети сигнализационных и голосовых пакетов;
▬ разьединение связи.
Основные факторы, влияющие на снижение качества передачи пакетов:
▬ задержка — время ожидания доставки пакета информации от одного
абонента другому. Для передачи голоса время задержки является
критическим фактором: допустимое время задержки 250-300 мс,
превышение этого значения уже не позволяет вести голосовое общение в
реальном времени. Сокращению задержек способствует оптимальный выбор
маршрута — каждый маршрутизатор приостанавливает продвижение пакета
примерно на 10 мс;
▬ искажения пакетов, которые бывают довольно редко и только при большом
уровне помех или неисправностях аппаратуры;
▬ потеря пакетов и перестановка их во времени.
Все системы IP-телефонии условно можно разделить на базовые схемы:
▬ голосовые соединения между двумя компьютерами;
▬ голосовые соединения через Интернет без использования компьютера.
Голосовые соединения между двумя компьютерами имеют два варианта
реализации:
программный, когда все процедуры преобразования трафика выполняет
персональный компьютер со встроенной звуковой картой и модемом;
программно-аппаратный,
когда
в
компьютер
устанавливается
специализированный цифровой сигнальный процессор (Digital Signaling
Processor, DSP), берущий выполнение этих функций на себя, освобождая тем
самым компьютер для другой работы.
Первый вариант нашел воплощение во множестве программных продуктов, выпускаемых
различными фирмами. Среди них и известная программа NetMeeting фирмы Microsoft, которая, помимо
прочего, позволяет проводить телеконференции.
Второй вариант также в настоящее время достаточно широко распространен. Первые программы, его
поддерживающие, появились несколько лет назад и были реализованы на основе плат DSP фирмы
Dialogic и программного обеспечения, разработанного фирмой VocalTech.
Голосовые соединения по схеме Телефон — Интернет — Телефон выполняются с использованием
адаптера, подключаемого к телефонной линии на стороне абонента (непосредственно к телефонному
аппарату или АТС), обеспечивающего дозвон и соединение с провайдером, запрос на связь, а иногда и
оцифровку и восстановление голосового трафика. Причем адаптеры и их программная поддержка у
обоих взаимодействующих абонентов должны быть одинаковыми. Популярными адаптерами являются
адаптеры фирм Aplio, представляющие собой небольшую коробочку, содержащую модем и аппаратный
кодек, и Kortex International, конструктивно выполненные аналогично и включающие в свой состав
7
модем, факс-сервер и автоответчик. Вход в Интернет выполняется через шлюз, берущий на себя
функции оцифровки-восстановления (если надо), сжатия голосового трафика, его упаковки-распаковки
в пакеты и формирования всех управляющих сигналов для связи с сетью.
Основное достоинство интернет-телефонии заключается в чрезвычайной
дешевизне ее услуг, особенно при звонках на большие расстояния.
Компьютерная видеосвязь
Сейчас уже реально, а кое-где и повседневно, вести разговор с партнером по
видеотелефону, то есть при разговоре видеть своего собеседника. Один из
первых в мире сотовых видеотелефонов VisualPhone, например, был выпущен
японской компанией Куосега в 1999 году: он весил 165 г, имел видеокамеру и
двухдюймовый цветной дисплей, поддерживал передачу видеоданных со
скоростью 32 Кбит/с с частотой 2 кадра в секунду.
Реальна и организация совместной дистанционной работы нескольких
пользователей с документами и приложениями в составе группы или при
использовании удаленного доступа из домашних офисов (данный способ
эффективно используется в тех фирмах, в которых широко практикуется
надомный труд специалистов, а таких фирм становится все больше и больше).
Реально проведение по видеосвязи консилиумов, взаимных консультаций,
семинаров, дистанционного обучения с демонстрацией необходимых
графических и видеоматериалов (например, при помощи программного
обеспечения NetMeeting) и т. п.
Возможно и реально в системах видеосвязи уже очень многое. Но есть и
трудности, особенно при проведении видеоконференций, а именно
видеоконференции сейчас чаще всего рассматриваются как наиболее
перспективный и экономически целесообразный вариант видеосвязи.
Видеоконференция или видеоконференцсвязь (Videoconferencing) — обмен
оцифрованными видеоизображениями и звуком между двумя или более
удаленными сторонами. Передаваемые данные могут включать в себя потоки
видео, неподвижные изображения объектов, информацию из графиков,
файлов или приложений. Это позволяет участникам конференции слышать,
видеть своих собеседников и сотрудничать с ними в реальном времени.
Видеоконференции
принято
классифицировать
по
числу
связей,
поддерживаемых одновременно с каждым компьютером:
▬ настольные («точка-с-точкой», PC-to-PC или face-to-face — лицом к лицу)
видеоконференции предназначены для организации связи между двумя
компьютерами;
▬ студийные («точка-с-многими») видеоконференции ориентированы на
передачу видеоинформации из одного места во многие (выступление перед
аудиторией);
▬ групповые
(«многие-с-многими»)
видеоконференции
предполагают
общение одной группы пользователей с другой группой.
Проведение настольных видеоконференций практических трудностей не
вызывает, если не считать маленький размер видеоокна монитора (некоторые
системы видеоконференций воспроизводят видео лишь в четверть-экранном
формате QCIF — Quarter Common Intermedia Format) и сопряженную с этим
слабую разрешающую способность картинки. Но при организации достаточно
динамичной видеокоференции из трех участников возникают пока еще
трудноразрешимые проблемы с пропускной способностью каналов связи.
Например, если связь осуществляется по обычным телефонным линиям,
требуется большая подготовительная работа, а если средой передачи является
ЛВС, проведение такой видеоконференции способно парализовать все
остальные работы в сети. Проблемы связаны именно с динамикой процесса,
8
так как для пересылки одного 256-цветного полноэкранного кадра без сжатия
необходимо передать около 1,5 Мбайт данных, что может потребовать до 10 и
более секунд.
Но если абстрагироваться от качества изображения и динамики картинки
на экране, то становятся очевидными и достоинства видеосвязи:
▬ можно видеть своего собеседника;
▬ показывать друг другу рисунки и чертежи;
▬ демонстрировать различные изделия;
▬ интерактивно дистанционно управлять прикладными программами.
Типовая система видеосвязи состоит из мультимедийного компьютера,
оснащенного
видеокамерой,
микрофоном,
устройствами
оцифровки
изображения и звука (видео- и аудиокарт, которые обычно выполняют и
сжатие сообщений), одной или нескольких прикладных программ
организации видеосвязи, и, самое важное, эффективной системы связи
абонентов
между
собой.
Канал
связи
должен
быть
достаточно
широкополосным (обеспечивающим высокую скорость передачи) без
прерываний и существенных задержек сигнала, иначе изображение будет
дергаться, звук — искажаться.
Сейчас существуют четыре варианта сетевого решения для реализации
настольных систем видеоконференций (Digital Video Conference — DVC):
▬ локальная вычислительная сеть. При использовании плат Ethernet
обеспечивается достаточная скорость (до 10 Мбит/с), но следует помнить,
что при видеосвязи двухсторонний поток аудио- и видеоданных будет
конкурировать с сообщениями электронной почты; пересылкой, загрузкой и
выгрузкой файлов и прочей информацией, циркулирующей в сети. Поэтому
видеокадры
могут
искажаться,
приходить
в
неправильной
последовательности, возможно пропадание звука и т. п.;
▬ глобальная сеть Интернет. В этом случае сюрпризов может быть еще
больше, вплоть до изменения частоты кадров (нужен мультичастотный
монитор) и пропадания или изменения до неузнаваемости звука (придется
часто переспрашивать собеседников);
▬ обычная телефонная сеть. В такой сети обеспечивается скорость максимум
56 Кбит/с, но видеосвязи в этом случае не мешают посторонние процедуры,
другие передаваемые данные, поэтому в ряде ситуаций достигается
качество видеосвязи даже лучшее, чем в первых двух вариантах;
▬ цифровая сеть с интегрированными услугами (ISDN). Такая сеть
обеспечивает скорость передачи до 128 Кбит/с без каких-либо помех и
замираний, идеально пригодную для DVC. Однако к каналам ISDN пока еще
подключено мало пользователей, само подключение стоит дорого и не везде
возможно, да и настройка линии сложна и трудоемка.
Основные недостатки систем видеосвязи определяются слабым аппаратным
обеспечением, медленными каналами связи, помехами в каналах и эхом в
аудио-платах. Но в целом эти системы вполне пригодны для деловых
приложений и, если их использование не только дань моде и организации
показательного дизайна процветающих фирм, они будут весьма полезны для:
▬ партнеров, совместно разрабатывающих или обсуждающих бизнес-проекты;
▬ инженеров при коллективной работе над сложными техническими
изделиями;
▬ коммерсантов, желающих убедиться, что очередной клиент ведет с ним
переговоры не «под дулом пистолета»;
▬ журналистов при оперативной передаче «горячих» материалов на
телестудию или в редакцию газеты;
9
▬ сотрудников правоохранительных органов для дистанционного визуального
наблюдения за объектом;
▬ врача, желающего проконсультироваться по сложному вопросу у видного
специалиста;
▬ наконец, президента компании или страны, чтобы независимо от своего
местоположения (на даче, за границей и т. д.) видеть при беседе лица своих
заместителей и чиновников (не менее важно и для чиновника наблюдать
лицо своего президента).
10
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телеграфная связь
Телеграфная связь предназначена для автоматизированного приема-передачи по электрическим
проводным каналам связи коротких текстовых документированных сообщений.
Телеграф является одним из старейших видов связи. Первый электрический телеграфный
аппарат был изобретен в 1832 году русским ученым П. Л. Шиллингом, в 1837 году свой
телеграфный аппарат создал американец С. Морзе. В этих устройствах информация
регистрировалась на бумажной ленте в виде комбинаций символов точки и тире («азбука Морзе»).
Позднее, в конце XIX века, появились буквопечатающие телеграфные аппараты — телетайпы. В
настоящее время в фирмах и на предприятиях применяется исключительно телетайпная связь.
Ввод информации в телетайп может осуществляться вручную с клавиатуры и автоматизированно с
перфоленты. Перфорация ленты выполняется на самом телетайпном аппарате в автономном
режиме. Поскольку ручной ввод информации с клавиатуры не обеспечивает высокой скорости
передачи, реализуемой системой, предпочтительнее автоматизированный ввод. Передаваемая на
телетайп информация может вводиться и из других источников, в частности из ПК, оснащенного
модемом. При передаче вся информация печатается на бумажный носитель, а при необходимости
регистрируется на перфоленту.
В принимающем аппарате информация также может регистрироваться на печатный документ и
на перфоленту, а непосредственно по каналу связи может вводится и в ПК. Все телетайпные
аппараты являются обратимыми, то есть способны работать и как передатчики, и как приемники
информации. Большинство телетайпных аппаратов имеют алфавитно-цифровую клавиатуру,
печатающее устройство, реперфораторную приставку (перфоратор ленты) и трансмиттерную
приставку (считыватель с перфоленты).
По типу печатающего устройства телетайпы делятся на ленточные и рулонные. В ленточных
телетайпах печать информации производится на узкую бумажную ленту шириной 10 мм, а в
рулонных телетайпах — на рулонную бумагу шириной 210 мм.
При передаче по телеграфному каналу связи чаще всего каждый знак информации в
соответствии со вторым международным телеграфным кодом (МТК-2) кодируется пятью
разнополярными прямоугольными электрическими импульсами (прямоугольность импульсов
обусловливает необходимость широкой полосы пропускания телеграфных каналов).
Скорость передачи информации у большинства телетайпов равна 50, 75 или 100 бит/с (400-800
знаков/мин.).
В качестве канала связи для телетайпной приемо-передающей аппаратуры могут служить как
телеграфный, так и телефонный каналы — в последнем случае должна быть предусмотрена
аппаратура согласования (модем).
Дейтафонная связь
Передачу документированной текстовой информации по телефонным каналам называют
дейтафонной связью.
Дейтафонная связь использует для передачи информации телефонные каналы связи, а в
качестве приемо-передающей аппаратуры применяется как обычная телетайпная аппаратура
совместно с модемами, так и специальная аппаратура.
Примерный состав аппаратуры абонента дейтафонной связи следующий:
▬ телефонный аппарат — служит для первоначального вызова абонента;
▬ фотосчитывающее устройство — предназначено для автоматического считывания информации
с перфоленты при передаче;
▬ перфоратор ленты — предназначен для регистрации принятой информации на перфоленту;
▬ модулятор-демодулятор (модем) — предназначен для согласования приемопередающей
аппаратуры с телефонным каналом связи;
▬ устройство защиты от ошибок (УЗО) — его назначением является обеспечение достоверности
передачи информации;
▬ устройство алфавитно-цифровой печати (принтер, телетайп).
Преимущества систем дейтафонной связи перед телетайпными, использующими телеграфные
каналы:
▬ более высокая скорость передачи данных: 600-9600 бит/с, а в компьютерном варианте и до
56000 бит/с;
▬ более высокая достоверность передачи информации;
11
▬ возможность использования имеющейся широко разветвленной сети телефонных каналов связи;
▬ возможность в ряде случаев, благодаря частотному разделению каналов, по одной паре
проводов одновременно передавать информацию от нескольких абонентов (частотное
уплотнение), в том числе от абонентов дейтафонной, факсимильной и телефонной связи.
Таким образом, телеграфная связь имеет несколько разновидностей: собственно телеграфную
связь, использующую для кодирования информации коды, предложенные Морзе, телетайпную и
дейтафонную связь. Следует, однако, заметить, что все виды телеграфной связи неуклонно
вытесняются факсимильной связью.
Факсимильная связь
Сегодня, при быстром развитии бизнеса, факсимильная связь необходима, чтобы просто
выдержать конкуренцию, не говоря уже о достижении успеха.
Если вы не в состоянии выслать контракт немедленно, то рискуете потерять заказчика. Если вы
не в силах продемонстрировать новый эскиз сразу после его изготовления, рискуете потерять
клиента. Заказчикам и клиентам важные документы нужны без промедления, и решением
проблемы является быстрая, простая и недорогая факсимильная связь. Факсимильная связь не
только намного быстрее обычной почты или курьерской доставки; она почти во всех случаях еще и
гораздо дешевле.
Факсимильная связь (fac simile — сделай подобное) — процесс дистанционной передачи
неподвижных изображений и текста; основной ее функцией является передача документов с
бумажных листов отправителей на бумажные листы получателей; в качестве таких документов
могут выступать тексты, чертежи, рисунки, схемы, фотоснимки и т. п. По существу, факсимильный
способ передачи информации заключается в дистанционном копировании документов.
Факсимильную связь раньше называли фототелеграфной связью, но согласно рекомендациям
МККТТ термин «фототелеграфная связь» следует применять только для систем передачи
полутоновых изображений; более общим является термин «факсимильная связь», относящийся к
системам передачи как полутоновых, так и штриховых документов.
В основу факсимильной связи положен метод передачи временной последовательности
электрических сигналов, характеризующих яркость отдельных элементов обрабатываемого
документа. Разложение передаваемого изображения на элементы называется разверткой, а
просмотр и считывание этих элементов — сканированием. Важное достоинство факсимильной
связи — полная автоматизация передачи, включая считывание информации с бумажного
документа-источника и регистрацию информации на бумажном документе-приемнике.
Для организации факсимильной связи используют факсимильные аппараты (телефаксы) и
каналы связи: чаще всего телефонные каналы, реже цифровые каналы с интегральным сервисом
(ISDN) и радиоканалы связи.
Стандарты и режимы факсимильной связи
В факсимильной связи используются различные стандарты передачи данных и режимы
разрешающей способности (полностью поддерживаемые только самыми совершенными
телефаксами). Согласно международной классификации, существует четыре группы стандартов
передачи сообщений.
12
Скачать