Загрузил Vasili Popushoi

Curs ro ADR

Реклама
CURS TRANSPORT MARFURI
PERICULOASE ADR
REZUMAT TRANSPORT MARFURI PERICULOASE ADR
DEFINIŢIE: O substanţă este considerată periculoasă atunci când prezintă un risc pentru om sau
pentru mediul înconjurător.
Principalele riscuri prezentate de substanţele periculoase ADR sunt următoarele:
Explozia = proprietatea de descompunere rapidă şi violentă (sub acţiunea căldurii sau a unei lovituri),
însoţită de o degajare puternică de energie (unda de şoc) şi de o masă de gaze fierbinţi;
Emanaţia (sub presiune) de gaze = scurgerea gazelor dintr-un recipient sau eliberarea de gaze sub
presiune în atmosferă, după explozia unui recipient, însoţită de alte riscuri proprii gazului respectiv
(inflamabilitaţe, toxicitate, corosivitate etc.);
Inflamabilitatea = proprietatea de a se aprinde cu uşurinţă la temperatura mediului ambiant
Toxicitatea = proprietatea de a otrăvi (afectând sănătatea sau provocând moartea) prin inhalarea,
absorbţia cutanată ori ingestia unei substanţe;
Corosivitatea = proprietatea de a oxida, coroda sau distruge diverse materiale (metale, ţesături etc.)
sau ţesuturile vii (piele, mucoase, muşchi etc.);
Comburanţa = proprietatea de favoriza aprinderea sau arderea prin eliberarea unui surplus de oxigen
Infecţia = provocarea unor boli grave omului sau animalelor, datorită existenţei microorganismelor
infecţioase (virusuri, bacterii, paraziţi etc.)
Radioactivitatea = proprietatea de a emite radiaţii cu putere mare de pătrundere şi de distrugere care
pun în primejdie viaţa şi sănătatea omului şi a celorlalte vieţuitoare;
Reacţia violentă spontană = manifestare deosebit de intensă şi rapidă, sub formă de explozie,
dezagregare sau polimerizare, însoţită de căldură şi de eliberarea sub presiune puternică a unor gaze
inflamabile sau toxice;
Temperatura = proprietatea de a provoca arsuri sau vătămări ale ţesuturilor vii, prin acţiunea căldurii
sau frigului.
NUMĂRUL ONU Şi DENUMIREA OFICIALĂ PENTRU TRANSPORT
Numărul ONU este un număr de identificare a mărfurilor periculoase, format întotdeauna din patru
cifre arabe, atribuit fiecărei substanţe sau inclus în lista oficială care formează Tabelul A din partea
a 3-a a A
în acest tabel sunt enumerate în ordine crescătoare (de la 0004 la 3558) toate numerele ONU. De
asemenea, în fiecare coloană din tabel (în total sunt 20 de coloane) sunt indicate, sub formă codată
(coduri formate din cifre arabe şi litere) toate condiţiile specifice care trebuie respectate pentru a
transporta substantele periculoase ADR.
De asemenea, fiecărei substanţe sau obiect periculos (deci fiecărui număr ONU) i-a fost atribuită
odenumire oficială pentru transport, bine definită (chimică, tehnică etc.) sau, după caz, colectivă.
Această denumire oficială va fi folosită în toate documentele referitoare la marfa transportată
(document de transport, fişă de siguranţă etc.). In ADR sunt folosite următoarele tipur de aenumiri
(titluri):
Denumiri (titluri) individuale oentru substanţele şi obiectele bine definite (inclusiv denumirile unor
polimeri), cum ar fi:
Nr. ONU 1090 ACETONĂ
Nr. ONU 1104 ACETATI DE AMIL
Nr. ONU 1194 NITRIT DE AMIL ÎN SOLUŢIE
Denumiri titluri generice pentru grupe bine definite de substanţe sau de obiecte care nu sunt
denumiri (titluri) n.s.a. (nementionate în altă parte), ca de exemplu:
Nr. ONU 1133 ADEZIVI
Nr. ONU 1266 PRODUSE PENTRU PARFUMERIE
Nr. ONU 2757 CARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
Nr.ONU 3101 PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID
C.Denumiri (titluri) specifice n.s.a. (nemenţionate în altă parte), cuprinzând grupe de substanţe sau
de obiecte având o natură chimică sau tehnică particulară, cum sunt:
Nr. ONU 1477 NITRATI ANORGANICI, N.S.A.
Nr. ONU 1987 ALCOOLI INFLAMABILI N.S.A.
D. Denumiri titluri generale n.s.a. (nemenţionate în altă parte), cuprinzând grupe de substanţe sau
de obiecte care au una sau mai multe proprietăţi periculoase comune, ca de exemplu:
Nr. ONU 1325 SOLID ORGANIC, INFLAMABIL, N.S.A.
Nr. ONU 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
Denumirile (titlurile) de la punctele B, C şi D sunt definite ca denumiri colective.
Identificarea exactă a unei substanţe înseamnă, de fapt, adăugarea la numărul ONU (UN) şi a
denumirii oficiale pentru transport ori a denumirii tehnice sau chimice.
CLASELE DE MĂRFURI PERICULOASE
Mărfurile periculoase sunt repartizate în diferite clase în funcţie de tipul de pericol pe care îl prezintă.
Totuşi, numeroase substanţe au mai multe proprietăţi periculoase: unele pot fi în acelaşi timp
inflamabile şi toxice sau toxice şi corosive, în asemenea cazuri, substanţa este introdusă în clasa care
corespunde pericolului cel mai mare în timpul transportului.
Clasificarea trebuie efectuată de către expeditor (eventual cu ajutorul fabricantului), care este
responsabil pentru aceasta. Clasele de pericol sunt următoarele:
NUMELE CLASEI
PERICOL
PRINCIPAL
EXEMPLE
1 Substanţe şi obiecte explozibile
Explozia
Detonatoare, exploziv
de mină
2 Gaze
Presiunea gazului Azot, oxigen, butan,
clor, bioxid de carbon,
aerosoli
3 Lichide inflamabile
Incendiul,
explozia
4.1 Substanţe solide inflamabile,
Incendiul,
substanţe autoreactive şi substanţe
explozibile desensibilizate solide
Benzină, alcooli,
vopsele, adezivi
Naftalină, sulf,
chibrituri, celuloid,
aluminiu pudră,
magneziu
4.2 Substanţe supuse aprinderii
spontane
explozia
4.3 Substanţe care, în contact cu apa,
degajă gaze inflamabile
Fosfor alb topit,
cărbune activ, metale
alcaline
Carbura de calciu
(carbid), sodiu, potasiu,
litiu
5.1 Substanţe comburante
Incendiul,
explozia, reacţia
5.2 Peroxizi organici
violentă
6.1 Substanţe toxice
Intoxicaţia
(otrăvirea)
Anilină, nitrobenzen,
pesticide
6.2 Substanţe infecţioase
Infecţia
Deşeuri de spital, soluţii
care conţin
microorganisme
7 Substante radioactive
Radioactivitatea
Uraniu, hexafluorură de
uraniu
8 Substanţe corosive
Corosivitatea
Acid sulfuric, soda
caustică, acid clorhidric
9 Substanţe şi obiecte cu pericole
diverse
Diverse
Amiantă, produse
transportate la cald,
baterii cu litiu
Peroxid de hidrogen,
clorat de potasiu,
îngrăşăminte cu nitrat
de amoniu
Peroxid de zinc,
hidroperoxid de cumil
In secţiunea B a acestui capitol vom prezenta pe larg caracteristicile fiecărei clase de pericol în
parte.
SUBDIVIZIUNILE CLASELOR
Codul de clasificare
După cum am văzut, substanţele periculoase sunt incluse in clasele de pericol în funcţie de pericolul
principal pe care îl prezintă, dar multe dintre ele au şi unul sau mai multe pericole secundare. De
aceea, fiecare clasă de pericol a fost împărţită în mai multe subdiviziuni, în funcţie de un pericol
secundar comun şi de anumite proprietăţi (chimice, fizice sau altele) asemănătoare.
Aceste subdiviziuni sunt descrise printr-un cod de clasificare alfa-numeric. format dintr-o combinaţie
de cifre arabe şi litere majuscule(două până la patru).
Codul de clasificare al fiecărei substanţe periculoase se regăseşte în coloana 3(b) din lista oficială a
mărfurilor periculoase admise la transportul rutier. El permite identificarea cu mai multă uşurinţă a
proprietăţilor periculoase principale şi secundare ale unui produs. Codul de clasificare se formează
astfel:
– pentru clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9:
– litera (literele) nu lipseşte niciodată şi are întotdeauna o semnificaţie legată de denumirea
– pericolului pe care îl prezintă subdiviziunile claselor:
F = inflamabil
T = toxic
C = corosiv
= comburant
D = desensibilizat
S = autoreactiv (supus aprinderii spontane)
W = în contact cu apa degajă gaze inflamabile
I = infecţios
M = pericol divers
R = reglarea temperaturii
cifraurmează întotdeauna după literă (litere) şi se referă fie la enumerarea proprietăţilor fizico-chimice
sau la provenienţa substanţelor (solid, lichid, obiect, organic, anorganic), fie la o ordine de prezentare
a substanţelor şi obiectelor din
– cadrul clasei sau subdiviziunilor.
– pentru clasele 2, 1 şi 7:
– la clasa 2 codul se compune din:
A = asfixiant
F–
inflamabil
0–
comburant

T = toxic
TF – toxic,
inflamabil
T G – toxic,
corosiv
TO = toxic, comburant
TFC = toxic, carburant,
corosiv
toc = toxic, carburant, coro
cifră: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la subdiviziunile clasei şi se plasează la începutul codului alfanumeric;
litere, doua sau trei : de la grupele de tipuri de proprietati periculoase, puse dupa cifra:
A = asfixiant T = toxic
F – inflamabil TF – toxic,
inflamabil
0–
T G – toxic,
comburant
corosiv
TO = toxic, comburant
TFC = toxic, carburant, corosiv
toc = toxic, carburant, corosiv

la clasa 1 codul începe cu cifra 1, urmată de un punct şi numărul de ordine al celor 6 subclase
(rezultând subdiviziunile 1 ,.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 şi 1.6) şi se termină cu o literă majusculă,
corespunzătoare celor 13 grupe de compatibilitate (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, şi S)

la clasa 7 nu există cod de clasificare alfa-numeric, deoarece produsele din această clasă nu
sunt subdivizate după criteriile aplicate celorlalte clase.
GRUPA DE AMBALAJ
Grupa de ambalaj reuneşte substanţele şi obiectele periculoase din aceeaşi clasă, deja ambalate, în
funcţie de gradul de pericol pe care îl pot manifesta în timpul unui transport rutier. Astfel, ADR a
stabilit că mărfurile periculoase se pot înscrie în trei grupe, numerotate cu cifre romane, având
următoarele semnificaţii:
Grupa de
ambalaj I
substanţe foarte periculoase
Grupa de
ambalaj II
substanţe periculoase (cu grad mediu de
pericol)
Grupa de
substanţe puţin periculoase (cu grad scăzut de
ambalaj III
pericol)
Grupa de ambalaj atribuită unei substanţe este indicată în coloana 4 din lista oficială a mărfurilor
periculoase admise la transportul rutier.
Excepţie:

pentru mărfurile din clasa 1, 4.1 şi 5.2 există numai grupa de ambalaj II (substanţe cu grad
mediu de pericol), dar ambalajele utilizate îndeplinesc şi alte condiţii suplimentare;

pentru mărfurile din clasele 2, 6.2 şi 7 nu există grupe de ambalaj, deoarece ambalajele în care
pot fi introduse aceste substanţe periculoase trebuie oricum să corespundă unor cerinţe foarte
exigente;

substanţele şi obiectele din clasa 9 trebuie repartizate numai în grupele de ambalaj II sau III.
Скачать