Загрузил Shtul2006

ВІДГУК

Реклама
ВІДГУК
на дипломну роботу
студентки групи Ін24-7-10С5МЕФ(1.6з)
Міжрегіональної Академії управління персоналом
Шматкова Олена Сергіївна
на тему: «Реорганізація підприємства як засіб його фінансового
оздоровлення»
Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується
деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань
більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна
перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою
проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно
конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне
перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.
Метою дипломної роботи є комплексне дослідження теоретичнометодичних основ реорганізації підприємства, фінансових аспектів її
проведення в сучасних умовах господарювання, визначення заходів щодо
покращення ефективності функціонування ВАТ «Луганськмлин».
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків за
розділами, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків.
В першому розділі розкриваються теоретичні основи реорганізації як
напрямку фінансової діяльності підприємства. Другий розділ присвячено
аналізу реорганізаційних перетворень у ВАТ «Луганськмлин». Третій розділ
визначає заходи щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ
«Луганськмлин».
Використання значної кількості нормативної та основної літератури
дозволили автору виконати роботу на достатньому рівні.
Робота виконана в повному обсязі, відповідає вимогам Вищої школи
щодо написання дипломних робіт і може бути допущена до захисту, а її автор
– Шматкова О.С. заслуговує на присвоєння кваліфікації «спеціаліст» за
фахом «фінанси».
Науковий керівник
професор кафедри економічної теорії
та прикладної статистики Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка, професор, д.е.н.
______________
Л.М. Матросова
РЕЦЕНЗІЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТКИ
групи Ін24-7-10С5МЕФ(1.6з)
Луганського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом
Шматкова Олена Сергіївна
на тему: «Реорганізація підприємства як засіб його фінансового
оздоровлення»
Стабілізація
вітчизняної
економіки
та
поступове
нарощування
економічного потенціалу країни безпосередньо пов'язані з реалізацією
активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом
загальної стратегії розвитку первинних ланок (підприємств, організацій) і в
цілому суспільного виробництва.
Об’єктом
дослідження
є
Відкрите
акціонерне
товариство
«Луганськмлин»
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та
списку використаних джерел.
В першому розділі розкриваються теоретичні основи реорганізації як
напрямку фінансової діяльності підприємства. Другий розділ присвячено
аналізу реорганізаційних перетворень у ВАТ «Луганськмлин». Третій розділ
визначає заходи щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ
«Луганськмлин».
Дипломна робота виконана старанно, у повному обсязі виконані
нормативно-правові акти і наукова література. Все це свідчить про глибоке
вивчення теми. В цілому робота відповідає методичним вимогам до
оформлення та виконання дипломних робіт.
Рекомендована оцінка «відмінно».
Рецензент:
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Спеціальність: Фінанси
Спеціалізація: Міжнародна економіка та фінанси
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Дипломна робота
На тему:
«Реорганізація підприємства як засіб його фінансового
оздоровлення»
Студентка групи Ін24-7-10С5МЕФ (1.6з)
__________
Шматкова О.С.
(підпис)
Науковий керівник
____________ Матросова Л.М., д.е.н., професор
(підпис)
Допущено до захисту ДЕК
__________ _____
_«19» грудня 2011 р.
(підпис зав.кафедри)
Завідувач кафедри _____________________ Козубенко В.О., д.е.н., професор
2011
Скачать