Загрузил Юлія Музичук

Perelik-metodik

Реклама
П ЕРЕЛІК ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК
ТА МЕТОДИК ДЛЯ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
№
п/п
Назва методики, автор
Джерело
Для вирішення якого завдання Вік
використовується
досліджуван
их
1. Діагностичні комплекси для вивчення готовності дітей до школи
1.1.
Діагностика готовності до навчання в
школі дітей шестирічного віку.
Методика складається з одинадцяти
інтелектуальних завдань різного змісту
1.2.
Комплекс діагностичних методик для
вивчення готовності дитини до
навчання
1.3.
Комплекс діагностичних методик для
виявлення психологічноі готовності
дитини до школи
Експрес-діагностика готовності дитини
до навчання в школі
1.4.
1.5.
1.6.
Комплекс діагностичних методик для
визначення готовності дитини до
навчання
Комплекс діагностичних методик для
визначення рівня інтелектуального
розвитку дитини.
Стадненко Н.М., Іляшенко Т.Д.,
Обухівська
А.Г.
Методика
діагностики готовності до навчання в
школі дітей шестирічного віку. –
Кам’янець – Подільський, 2006.
(Затверджено Науково-методичною
радою з питань освіти МОН України)
С. Максименко, К. Максименко,
О. Главник. Готовність дитини до
навчання. – К.: Мікрос-СВС, 2003. –
112с.
Гільбух
Ю.З.
Темперамент
і
пізнавальні
здібності
школяра:
Діагностика,педагогіка. К., 1992
Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота
психолога з молодшими школярами:
методичний посібник. – К.: Літера
ЛТД, 2006. – 416 с.
Визначення
готовності/ з 6 років
неготовності дітей шестирічного
віку до навчання в школі
Комплексне вивчення соціально- з 5-7 років
психологічної готовності дитини
до навчання у школі
Визначення
психологічних
особливостей дитини та готовності з 6-7 років
до навчання
Визначення рівня фонематичного з 6 років
слуху, розвитку саморегуляції;
словникового розвитку дитини;
оцінювання короткочасної пам'яті
й логічного мислення дитини
Сироватко О. Визначення готовності Визначення
з 5-6 років
дітей до навчання у школі / О. психологічних
особливостей
Сироватко, О Байер // Психолог. – дитини та готовності до навчання
2003 - № 13. – С. 15.
Як визначити рівень розумового Вивчення рівня готовності дитини
розвитку
дитини?
Діагностика до навчання в школі
з 5-7 років
готовності дітей до навчання в школі.
1.7.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
Тести для дітей 5-7 років /
Барташнікова І.А., Барташніков О.О
“Богдан”, Тернопіль-1998
Комплект діагностичних методик для Самооцінка учня / упоряд.: С. Ставлення дитини до школи і
дітей, які вступають до школи
Максименко, Н. Шевченко, О. навчання.
Визначення
місця
Главник, 2004. – 112 с. – соціальних мотивів у системі
(Психологічний інструментарій).
мотивації
2. Дослідження адаптації учнів до навчально-виховного процесу
2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів
Комплекс
психодіагностичного Робоча
книга
працівника Вивчення рівня адаптованості
інструментарію для вивчення адаптації психологічної служби: практичний учнів 1-го класу до навчальноучнів 1-го класу до навчально- посібник – Т. 1: Адаптація дітей виховного процесу
виховного
процесу
(автори
Н. (учнів/студентів
до
навчальноСосновенко, А. Тінякова)
виховного процесу / наук. ред.:
В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В.
Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання
2-е. – К.: Український НМЦ
практичної психології і соціальної
роботи, 2014. – 112 с.
Методика вивчення процесу адаптації у Психология ребенка от рождения до Виявлення
ефективності
молодших
школярів
(автор 11 лет. Методики и тесты / Под общ навчальної діяльності, успішності
Е. Алесксандровська)
ред. А.А.Реана. – М.: АСТ. СПб, засвоєння норм поведінки і
Прайм-еврознак, 2007.
соціальних контактів, емоційного
благополуччя
сформованих
у
молодших школярів
Методика
психолого-педагогічного Методы психолого-педагогического Виявлення характеру адаптації
вивчення характеру шкільної адаптації изучения
характера
школьной учнів на початку шкільного
і оцінки її успішності (автор Г. адаптации и оценки ее успешности навчання
Кумарина)
/ Г.Ф.
Кумарина, И.А.
Аргинская, Ю.Н.
Вьюнкова, Н.В.
Нечаева, Н.А. Цирулик, Н.Я. Чутко. –
Москва, 1993 // Диагностика
школьной дезадаптации : научнометодическое пособие для учителей
з 5-7 років
Учні
класів
1-4
6-10 років
Учні 1 – 4
класів
начальных классов и школьных
психологов. – Москва : Социальное
здоровЬе России, 1993. – С. 98-110.
2.1.4.
Діагностичні аркуші “Формування
навчальної діяльності” і “Рівень
узагальненості
знань”
(автори
Г. Рєпкіна, Е. Заїка
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота Виявлення рівнів сформованості 2 – 4 клас
психолога з молодшими школярами: компонентів навчальної діяльності
Методичний посібник. – К.: Літера
ЛТД, 2006. – 416 с.
2. 2. Дослідження адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання в середній школі
2.2.1.
Комплекс
психодіагностичного Робоча
книга
працівника Вивчення рівня адаптованості учнів Учні
інструментарію для вивчення адаптації психологічної служби: практичний 5-го класу до нових умов навчання в 5 класу
учнів 5-го класу до нових умов навчання посібник – Т. 1: Адаптація дітей середній школі
в середній школі (автори Н. Сосновенко, (учнів/студентів до навчальноА. Тінякова)
виховного процесу / наук. ред.:
В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В.
Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання
2-е. – К.: Український НМЦ
практичної психології і соціальної
роботи, 2014. – 112 с.
2.2.2.
Методика визначення особистісної Науково-методичний
збірник Дослідження адаптації учнів до З 9-и років
адаптованості школярів
“Психологія” № 41 – К.: Освіта,1993 нових умов навчання в середній
(автор А. Фурман)
школі
2.3.1.
Методика “Емоційна оцінка школи” Психологічна
профілактика Дозволяє
оцінити
емоційне
(автор Д. Гізатуліна)
дезадаптації учнів на початку ставлення учнів до школи
навчання в середній школі. Під
ред..Л.П.Пономаренко, Одеса, 1998.
2.3. Дослідження адаптації учнів 10-го класу (ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов навчання в навчальному закладі
Комплекс
психодіагностичного Робоча
книга
працівника Вивчення рівня адаптованості 10-го
інструментарію для вивчення адаптації психологічної служби: практичний класу (ПТНЗ, ВНЗ) до нових умов
учнів 10-го класу (ПТНЗ, ВНЗ) до нових посібник – Т. 1: Адаптація дітей навчання в навчальному закладі
умов навчання в навчальному закладі (учнів/студентів до навчально(автори Н. Сосновенко, А. Тінякова)
виховного процесу / наук. ред.:
10-12 років
Учні
10
класу
/ПТНЗ,
студенти
ВНЗ
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
В. Г. Панок; авт. кол. 1 т.: Н. В.
Сосновенко, А. І. Тінякова. Видання
2-е. – К.: Український НМЦ
практичної психології і соціальної
роботи, 2014. – 112 с.
3. Дослідження пізнавальної сфери
3.1. Дослідження відчуттів
Експериментальна
методика
з 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
визначення відчуття тиску
розвитку від року до десяти. –
Главник,
2008.
(Серія
“Психологічний інструментарій”).
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Главник, 2006.
Експериментальна
методика
з 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
визначення нижнього порогу нюху
розвитку від року до десяти. –
Главник,
2008.
(Серія
“Психологічний інструментарій”).
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Главник, , 2006.
Експериментальна
методика
з 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
визначення відчуття дотику
розвитку від року до десяти. –
Главник,
2008.
(Серія
“Психологічний інструментарій”).
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Главник, , 2006.
Експериментальна
методика
з 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
визначення
відносного
порога розвитку від року до десяти. –
тактильної чутливості
Главник,
2008.
(Серія
“Психологічний інструментарій”).
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Визначення відносного
відчуття тиску
порогу Молодший
шкільний вік
Визначення
нюху
відносного
порогу Молодший
шкільний вік
Визначення відносного
відчуття дотику
порогу Молодший
шкільний вік
Визначення відносного
тактильної чутливості
порогу Молодший
шкільний вік
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Главник, , 2006.
з 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник,
2008.
(Серія
“Психологічний інструментарій”).
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Главник, , 2006.
Експериментальна
методика
з 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
визначення відчуття до кольорових розвитку від року до десяти. –
контрастів
Главник,
2008.
(Серія
“Психологічний інструментарій”).
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Главник, 2006.
3. 2. Дослідження сприймання
Методика визначення типологічних 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
особливостей
сприймання
(автор розвитку від року до десяти. –
Л. Венгер)
Главник,
2008.
–
Серія
“Психологічний інструментарій”.
2. Терлецька Л.Г. психологія
дитинства: практикум. Навчлаьний
посібник. – К.: Главник, 2006. Серія
“Психологічний інструментарій”.
Методика
визначення
цілісності 1. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
сприймання
розвитку від року до десяти. –
Главник,
2008.
–
Серія
“Психологічний інструментарій”.
2. Терлецька Л.Г. психологія
дитинства: практикум. Навчлаьний
посібник. – К.: Главник, 2006. Серія
“Психологічний інструментарій”.
Методика дослідження сприймання часу Маценко
В.
Психологія
пізнавальних процесів. – К.:
Експериментальна
методика
визначення зорової чутливості
Визначення відносного
зорової чутливості
порогу Молодший
шкільний вік
Визначення відносного порогу Молодший
відчуття до кольорових контрастів шкільний вік
Визначення
типологічних З 6 років
особливостей сприймання
Визначення
сприймання
ступеню
цілісності З 6 років
Визначення
ступеню
точності З 6 років
сприймання коротких проміжків
Главник,
2008.
Серія часу.
“Психологічний інструментарій”.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3. 3. Дослідження уваги
Тест переплетених ліній (автор А. Рей) Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика “Знайди і викресли”
Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика використання фігурних Увага
дитини/Упоряд.:
таблиць
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Тест Кюссі
Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика “Лабіринт”
Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика “Будиночок”
Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика
“Знайди
такий
само Увага
дитини/Упоряд.:
предмет”
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика “Палички і хрестики”
Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
Визначення рівня стійкості уваги
Дошкільн.
вік
Визначення
рівня
розподілу. Дошкільн.
Продуктивності і стійкості уваги
вік
Визначення рівня продуктивності Дошкільн.
розумової працездатності
вік
Визначення вибірковості уваги
Дошкільн.
вік
Визначення уміння дотримуватись Дошкільн.
правила вирішення графічної задачі вік
Визначення уміння діяти за зразком
Дошкільн.
вік
Визначення
ступеня Дошкільн.
імпульсивності/рефлексивності
в вік
психічній регуляції дітей
Визначення рівня саморегуляції і Дошкільн.
стилю навчальної діяльності
вік
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. інструментарій)
Методика «Таблиці Шульте»
1. Увага
дитини/Упоряд.:
С. Максименко,
Л. Терлецька,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112
с. - (Психол. Інструментарій).
2. Методика «Таблицы Шульте» /
Альманах психологических тестов. –
М., 1995, С.112-116.
Методика “Червоно-чорні таблиці” Психологу для роботи. Діагностичні
(автор Ф. Горбов)
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Методика вивчення концентрації і Немов
Р.С.
Практическая
стійкості уваги П’єрона – Рузера
психология. – М., 1997
Методика “Коректурні спроби” (автори 1.
Терлецька
Л.Г.
Шкільна
Б. Бурдо, В. Анфімов
психодіагностика. – К., 2003.
2. Терлецька Л.Г. Психологія
дитинства. – К., ГЛАВНИК, 2006
3. Профконсультационная работа со
старшеклассниками / под ред. Б. А.
Федоришина. ― К.: Радянська
школа, 1980. ― 160 с.
Визначення
точності
уваги
за Психологу для роботи. Діагностичні
методикою К. Іванова-Смоленського методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
“Коректурна спроба”
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Таблиці Крепеліна
1. Терлецька Л.Г. Психологія
дитинства. – К., ГЛАВНИК, 2006.
Визначення стійкості уваги
динаміки працездатності.
і 6-17 років
Вивчення
здібності
до з 6 років
переключення і розподілу уваги
Дослідження ступеню концентрації 6-17 років
та стійкості уваги
Дослідження ступеню концентрації 6-17 років
та стійкості уваги
Вивчення та оцінка концентрації з 14 років
уваги старшокласника
Визначення точності уваги
з 10 років
Дослідження
складних з 6 років
сенсомоторних реакцій, розумової
працездатності,
виявлення
виснаження, визначення стійкості
3.3.15.
Методика
оцінки
Х.Мюнстенберг)
уваги
(автор
3.3.16.
Тест Тулуз - П’єрона
3.3.17.
Методика вивчення рівня уваги і
самоконтролю (автори П. Гальперін,
С. Кабиліцька)
3.3.18.
Визначення обсягу уваги (кількості
об’єктів, що сприймаються одночасно)
довільної уваги, характеру його
коливань,
дослідження
переключення уваги, швидкості
протікання психічних процесів,
стомлюваності при монотонної
роботі
1. Увага
дитини/Упоряд.: Методика
спрямована
на з 13 років
С. Максименко,
Л. Терлецька, визначення
обсягу
уваги,
О. Главник. - К.: Главник, 2004. -112 вибірковості та концентрації уваги
с. - (Психол. інструментарій)
2.
Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник/
[ уклад.: М. В. Лемак, В. П.
Петрище]. – Ужгород: Видавництво
Олександра Гаркуші,2011. -616 с.
1. Готовність дитини до навчання / Вимір обсягу та якості довільної 7-8 років
Упорядник:
С.Максименко, уваги (концентрації, стійкості,
К.Максименко, О.Главник. – К.: розподілу, переключення).
Мікрос-СВС, 2003.
2. Практична психологія та соціальна
робота, №7, 2002.
1. Увага дитини / Упорядник Визначення рівня сформованості з 10 років
С.Максименко,
Л.Терлецька, уваги та самоконтролю дітей
О.Главник. – К.: Главник, 2004.
2.
Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник/
[
уклад.:
М.
В.
Лемак,
В. П. Петрище].
–
Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
1. Психологу
для
роботи. Визначення обсягу уваги
З 12 років
Діагностичні методики: збірник/
[
уклад.:
М.
В.
Лемак,
В. П. Петрище].
–
Ужгород:
3.3.19.
Визначення
переключення уваги
особливостей
3.3.20.
Методика
додавання
переключенням
3.3.21.
Методика дослідження концентрації
уваги (тест Торндайка)
3.3.22.
Методика ВН-2 (автор Б. Федоришин)
3.3.23.
Методика визначення інтелектуальної
лабільності
3.4.1.
Методика “10 слів” А. Р. Лурія
чисел
з
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
2. Увага дитини / Упорядник
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, 2004.
1. Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник/
[
уклад.:
М.
В.
Лемак,
В. П. Петрище].
–
Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
2. Увага дитини / Упорядник
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, 2004.
Профконсультационная работа со
старшеклассниками / под ред. Б. А.
Федоришина. ― К.: Радянська
школа, 1980. ― 160 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Профконсультационная работа со
старшеклассниками / под ред. Б. А.
Федоришина. ― К.: Радянська
школа, 1980. ― 160 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
3.4. Дослідження пам’яті
Пам’ять дитини / Упорядник:
Вивчення
особливостей Від
переключення уваги
12 років
Вивчення та оцінка переключення Від
уваги старшокласників
14 років
Дослідження концентрації уваги
Вивчення та оцінка
розподіленої
старшокласників
Від
12 років
стійкості з 14 років
уваги
Дослідження
здатності Від 14 років
перемикання уваги, уміння швидко
переходити з вирішення одних
завдань на виконання інших, не
допускаючи при цьому помилок.
Визначення рівня слухової пам’яті
Від 6 років
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
Методика “Складні фігури” (автор Пам’ять дитини / Упорядник:
Д. Векслер)
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
Методика “Запам’ятовування цифр”
Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
Методика “Оперативна пам’ять” (автор 1. Энциклопедия психологических
О. Лурія)
тестов для детей. – М., «Аркадия»,
1998.
2. Терлецька Л.Г. Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
ГЛАВНИК, 2006.
3. Практикум по возрастной
психологии: Учебное пособие / Под
ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. –
СПб.: Речь, 2006.
4. Розвиток пізнавальних процесів
дитини / Уполрядник С.Максименко,
В. Маценко, О. Главник. – К.: Мікрос
– СВС, 2003.
Методика Е. Крепеліна “Рахунок”
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Методика запам’ятовування 12 слів та 9 1. Практикум по возрастной
геометричних фігур
психологии: Учебное пособие / Под
ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. –
СПб.: Речь, 2006.
Визначення рівня зорової пам’яті
Від 6 років
Визначення рівня слухової пам’яті
З молодшого
шкільного
віку
Дослідження оперативної пам’яті
З молодшого
шкільного
віку
Визначення
пам’яті
обсягу
оперативної з 13 років
Вивчення короткочасної образної та З молодшого
вербально-логічної пам’яті
шкільного
віку
2. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник, 2008.
3. Терлецька Л.Г. Психологія
дитинства: практикум. Навчальний
посібник. – К.: Главник, 2006.
4. Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
Методика
О. Лурія)
«Піктограма»
(автор 1. Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
ГЛАВНИК, 2006.
3. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник, 2008.
Методика
Е. Джекобсона
для 1.
Практикум
по
общей,
визначення обсягу короткочасного экспериментальной и прикладной
запам’ятовування
психологии: Учеб. пособие / В.Д.
Балин,
В.К.
Гайда,
В.К.
Гербачевский и др. Под общ. ред.
А.А. Крылова, С.А. Маничева. –
СПб: Питер, 2003.
2.
Маценко
В.
Психологія
пізнавальних процесів. – К.:
Главник, 2008.
Методика
опосередкованого 1. Пам’ять дитини / Упорядник:
запам’ятовування (автор О. Леонтьєв)
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
Вивчення
запам’ятовування
продуктивності З
підліткового
віку
Визначення обсягу короткочасного З
запам’ятовування
підліткового
віку
Вивчення ступеню сформованості 8-12 років
опосередкованого запам’ятовування
дитини
3.4.10.
Методика
запам’ятовування
Л. Виготський)
опосередкованого
(автор
3.4.11.
Методика вивчення слухової, зорової,
моторно-слухової пам’яті
3.4.12.
Методика запам’ятовування двозначних
чисел
3.4.13.
Методика визначення впливу змісту
слів на запам’ятовування та відтворення
матеріалу (автор О. Нечаєв)
112 с.
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
Главник, 2006.
3. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник, 2008.
Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
1. Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, 2004.
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
ГЛАВНИК, 2006.
3. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник, 2008.
1. Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, 2004.
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
дитинства: практикум. – Київ,
ГЛАВНИК, 2006.
3. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник, 2008.
1. Пам’ять дитини / Упорядник:
С.Максименко,
Л.Терлецька,
О.Главник. – К.: Главник, – 2004. –
112 с.
2. Терлецька Л.Г.
Психологія
Вивчення
особливостей 12-17 років
опосередкованого запам’ятовування
Вивчення ступеню сформованості 8-12 років
слухової, зорової, моторно-слухової
пам’яті
Визначення ступеню сформованості 8-12 років
запам’ятовування
цифрової
інформації
Визначення впливу змісту слів на з 12 років
запам’ятовування та відтворення
матеріалу
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
дитинства: практикум. – Київ,
ГЛАВНИК, 2006.
3. Терлецька Л.Г. Психодіагностика
розвитку від року до десяти. –
Главник, 2008.
Тест короткочасної зорової пам’яті Кондратенко Л. Розумові здібності
(автори Д. Векслер, Т. Череднікова)
дитини:
Диференційнодіагностичний довідник психолога
школи І ступеня. – К.: Главник, 2004.
Визначення домінуючого типу пам’яті Маценко В. психологія пізнавальних
процесів. – К.: Главник, 2008. – Серія
«Психологічний інструментарій»
Методика дослідження образної пам’яті Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Методика дослідження логічної та Психологу для роботи. Діагностичні
механічної пам’яті
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
3.5. Дослідження мислення
Методика визначення спільних рис. Мислення дитини / Упорядник
Вербалний тест (субтест із тесту С.Максименко,
Л.Кондратенко,
структури інтелекту Р. Амтхауера)
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Методика “Побудова дедуктивних Мислення дитини / Упорядник
умовиводів”
(автори
Д. Вільсон, С.Максименко,
Л.Кондратенко,
Д. Грильз)
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Тест “Аналогії “ (субтест із тесту Мислення дитини / Упорядник
структури інтелекту Р. Амтхауера)
С.Максименко,
Л.Кондратенко,
Визначення рівня розвитку зорової 6-10 років
короткочасної пам’яті
Виявлення переважаючого обсягу З молодшого
пам’яті за допомогою різних типів шкільного
пред’явлення словесного матеріалу віку
Дослідження образної пам'яті
з 10 років
Дослідження логічної та механічної з 12 років
пам'яті
Визначення
здатності
до 13 —
абстрагування,
оперування років
вербальними поняттями
Визначення
здатності
дедуктивних умовиводів
16
до 5 — 11 років
Визначення здатності виностити 13 —
судження, спираючись на аналогії років
16
3.5.4.
Методика
“Наочні
В. Дунаєвського”
3.5.5.
Методика виявлення суттєвих ознак
поняття
3.5.6.
Методика “Визначення спільних рис”
(вербальний тест)
3.5.7.
Методика “Схематизація. Дорога до
будиночків” (автор Р. Бардіна)
3.5.8.
3.5.9.
3.5.10.
3.5.11.
ряди
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Мислення дитини / Упорядник
С.Максименко,
Л.Кондратенко,
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Мислення дитини / Упорядник
С.Максименко,
Л.Кондратенко,
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Мислення дитини / Упорядник
С.Максименко,
Л.Кондратенко,
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Мислення дитини / Упорядник
С.Максименко,
Л.Кондратенко,
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
між явищами, виявлення уміння
класифікувати різнотипні явища
Виявлення уміння встановлювати Від 14
логічну послідовність змін
Виявлення
відокремлення
поняття
здатності
суттєвих
до 5 — 10 років
ознак
Визначення
здатності
до 5 — 10 років
абстрагування,
оперування
вербальними поняттями
Виявлення рівня розвитку наочно- 5 -7 років
образного мислення, включає задачі
на
використання
умовносхематичних
зображень
для
орієнтування в просторі
Методика “ Словесні пропорції”
Мислення дитини / Упорядник Виявлення здатності до розуміння 5 — 10 років
С.Максименко,
Л.Кондратенко, простих аналогій
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
Методика “Визначення спільних рис” Мислення дитини / Упорядник Визначення
здатності
до 5 — 10 років
(невербальний тест)
С.Максименко,
Л.Кондратенко, абстрагування,
оперування
О.Главник. – К.: Главник. 2004 — невербальними поняттями
112 с.
Методика “Кількісні залежності”
Мислення дитини / Упорядник Виявлення здатності до формування Від 16 років
С.Максименко,
Л.Кондратенко, логічних суджень на абстрактному
О.Главник. – К.: Главник. 2004 — (математичному) матеріалі
112 с.
Методика “Здатність до логічних Мислення дитини / Упорядник Визначення здатності порівнювати Від 14 років
міркувань. Фігурний тест” (автор Дж. С.Максименко,
Л.Кондратенко, абстрактні
об’єкти,
виявляти
Баррет)
О.Главник. – К.: Главник. 2004 — закономірності ряду послідовних
112 с.
3.5.12.
Методика “Здатність до послідовного Мислення дитини / Упорядник
логічного міркування” (автор Дж. С.Максименко,
Л.Кондратенко,
Баррет)
О.Главник. – К.: Главник. 2004 —
112 с.
3.5.13.
Методика дослідження аналітичності Психологу для роботи. Діагностичні
мислення "Числові ряди" Крепеліна
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Методика визначення інтелектуальної Психологу для роботи. Діагностичні
лабільності
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Методика визначення стилю навчання й Психологу для роботи. Діагностичні
мислення
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Методика визначення стилю мислення Психологу для роботи. Діагностичні
(автори А. Харрісон,Р. Бремсон
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Методика
дослідження
впливу Психологу для роботи. Діагностичні
установки на спосіб розв’язання задач
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
3.6. Дослідження уяви
Визначення
індивідуальних Терлецька Л.Г. Психодіагностика
3.5.14.
3.5.15.
3.5.16.
3.5.17.
3.6.1
змін, і на основі порівняння та
аналізу робити відповідні висновки
Визначення
здатності
робити Від 14 років
правильні висновки на основі
порівняння
вихідних
даних,
представлених
у невербальній
формі
Дослідження
аналітичності з 13 років
мислення
Визначення
лабільності
Визначення
мислення
інтелектуальної з 14 років
стилю
навчання
Визначення стилю мислення
й з 12 років
з 12 років
Дослідження впливу установки на з 12 років
спосіб розв’язання задач
Визначення
індивідуальних Молодший
відмінностей відтворюючої уяви
розвитку від року до десяти.Главник, 2008.-с.192 (Серія «Психол.
інструментарій»). (с.133)
Методика
дослідження
основних Гільбух Ю.З. Темперамент і
властивостей уяви
пізнавальні
здібності
школяра:
психологія, діагностика, педагогіка.
Київ: Ін-т психології АПН України,
1993.-272с. (с.129-142).
Методика дослідження продуктивності Маценко
В.
Психологія
уяви
пізнавальних процесів. – К.:
Главник,
2008.
–
Серія
«Психологічний інструментарій».
відмінностей відтворюючої уяви
3.6.3.
Методика
дослідження
основних Маценко
В.
Психологія
властивостей уяви учня (складності, пізнавальних процесів. – К.:
гнучкості, оригінальності)
Главник,
2008.
–
Серія
“Психологічний інструментарій”.
Визначення рівня складності уяви,
ступеня
фіксованості
уявлень,
гнучкості або ригідності уяви,
ступеня її стереотипності чи
оригінальності
3.6.4.
Методика дослідження творчої уяви
3.6.2
3.7.1.
3.7.2.
шкільний вік
Вивчення
індивідуальних Від
особливостей уяви
молодшого
шкільного
віку
Визначення рівня продуктивності Від
уяви
молодшого
шкільного
віку
Маценко
В.
Психологія Оцінка особливостей творчої уяви
пізнавальних процесів. – К.:
Главник,
2008.
–
Серія
«Психологічний інструментарій».
Від
молодшого
шкільного
віку
Від
молодшого
шкільного
віку
3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку
Методика діагностики відхилень в Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Диференціація
вікової
норми 6-8 років
інтелектуальному розвитку молодших Обухівська
А.Г.
Методика інтелектуального
розвитку,
школярів
(автори
Н. Стадненко, діагностики
відхилень
в затримки психічного розвитку та
Т. Ілляшенко, А. Обухівська
інтелектуальному
розвитку розумової відсталості у молодших
молодших школярів. – Кам’янець- школярів
Подільський. 2006.
Шкала тестів розумового розвитку 1. Маценко
В.
Психологія Визначення загального показника 3-15 років
А.Біне – Т.Сімона (варіант Л.Термена)
пізнавальних процесів. – К.: розумового розвитку дитини
Главник,
2008.
–
Серія
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
“Психологічний інструментарій”.
2. Інтелектуальні здібності дитини /
Упорядник
С.М.Максименко,
К.Максименко, О.Главник. – К:
Мікрос-СВС, 2003.
Культурно-незалежний тест інтелекту 1. Інтелектуальні здібності дитини /
Р. Кеттелла
Упорядник: С. Максименко, К.
Максименко, О.Главник. – К.:
Мікрос – СВС, 2003.
2. Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник/
[ уклад.: М. В. Лемак, В. П.
Петрище]. – Ужгород: Видавництво
Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.
Тест інтелекту Р.Мейлі
Психологічна діагностика інтелекту,
мислення, креативності дитини
/Упоряд.:
С.Максименко,
Л.Кондратенко, О.Главник. – К.:
Мікрос-СВС, 2003.-112с.-(Психол.
інструментарій). (с.5)
Шкільний тест розумового розвитку
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Методика
дослідження
інтелекту Измерение
интеллекта
детей:
Д.Векслера (WAIS)
пособие для психолога. ч1./ под ред.
Ю. З. Гильбуха. – К.: - 1992.- 133с.
Тест структури інтелекту Р. Амтхауера
Виявлення
рівня
потенційного інтелекту
розвитку 6-16 років
Вивчення структури інтелекту
12-15 років
Діагностика розумового розвитку Від 12 років
дітей
Визначення
загального
розвитку інтелекту
рівня 5-16 років
Практикум
по
возрастной Визначення рівня інтелектуального Від 13 років
психологии: Учебное пособие / Под розвитку
ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. –
СПб.: Речь, 2006.
3.7.8.
3.7.9.
3.7.10.
Таблиці Равена (шкала прогресивних Психологу для роботи. Діагностичні
матриць)
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Методика
визначення
загальних Психологу для роботи. Діагностичні
розумових здібностей (за Р. Вандерлік) методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Готовність учня до профільного
Інтелектуальний тест Г. Айзенка
навчання / Упоряд. В. Рибалка. За заг.
Ред.. С. Максименка, О. Главник. –
К: Мікрос-СВС, 2003.
Визначення рівня інтелектуального Від 14 років
розвитку
Визначення
загального
інтелектуальних здібностей
рівня Від 12 років
Визначеня
рівня
розвитку Від 13 років
інтелектуальних здібностей
3.8. Дослідження креативності, здібностей, обдарованості
3.8.1
3.8.2
3.8.3.
3.8.4.
Методика “Творча оригінальність” Психологічна діагностика інтелекту,
(автор А. Симановський)
мислення, креативності дитини
/Упоряд.:
С.Максименко,
Л.Кондратенко, О.Главник. – К.:
Мікрос-СВС, 2003.-112с.-(Психол.
інструментарій). (с.32)
Короткий тест творчого мислення.
Психологічна діагностика інтелекту,
(Торренс П. Адаптація
мислення, креативності дитини
О.І. Щебланової та І.С.Аверіної)
/Упоряд.:
С.Максименко,
Л.Кондратенко, О.Главник. – К.:
Мікрос-СВС, 2003.-112с.-(Психол.
інструментарій). (с.32)
Методика “Речення”
Практикум
по
возрастной
психологии: Учебное пособие / Под
ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. –
СПб.: Речь, 2006.
Методика “Дві лінії”
Практикум
по
возрастной
психологии: Учебное пособие / Под
ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. –
Вивчення рівня оригінальності від 5 до 7
мальованих образів
років
Вивчення творчої
дітей та підлітків
обдарованості від 6 до 18
років
Дослідження
креативності 8 — 10 років
(дивергентної продуктивності при
операціях
із
символічним
матеріалом)
Дослідження
креативності 8 — 10 років
(дивергентної продуктивності при
операціях із образним матеріалом)
3.8.5.
Методика “Класифікація”
3.8.6.
Методика “Кола” (автор Е. Вартегг)
3.8.7.
Методика вивчення рівня невербальної
креативності
(за П. Торренсом)
3.8.8.
Методика “Креативність”
3.8.9.
Методика “Вивчення рівня пізнавальної
активності учнів” (автор Б. Пашнєв)
3.8.10.
Опитувальник особистісної схильності
до творчості за Г. Девісом (у редакції
Б. Пашнєва)
3.8.11.
Модифікований тест Дж. Гілфорда на
вивчення творчого мислення
СПб.: Речь, 2006.
Практикум
по
возрастной
психологии: Учебное пособие / Под
ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. –
СПб.: Речь, 2006.
Практикум
по
возрастной
психологии: Учебное пособие / Под
ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. –
СПб.: Речь, 2006.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво Олександра Гаркуші,
2011. -616 с.
Дослідження
креативності 8 — 10 років
(дивергентної продуктивності при
операціях
із
семантичним
матеріалом)
Дослідження креативності
8 — 10 років
Вивчення рівня невербальної Від 4 років
креативності
Вивчення рівня креативності
Вивчення
рівня
активності учнів
Від 14 років
пізнавальної 9 — 17 років
Виявлення схильності до творчої 12 —
поведінки
років
у повсякденному житті
Вивчення творчого мислення
17
5 — 15 років
4. Дослідження особистісної сфери
4.1. Комплексне дослідження особистості
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
Багатофакторний
особистісний 1. Самооцінка
учня/Упоряд.:
опитувальник Р Кеттелла (дитячий С. Максименко,
Н. Шевченко,
варіант)
О. Главник. — К. Главник, 2004. —
112 с.- (Психол. інструментарій)
2. Практикум
по
возрастной
психологии: Учеб. пособие / Под
ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. СПб.: Речь, 2002. - 694
Методика
вивчення
самооцінки 1. Самооцінка
учня/Упоряд.:
особистості Т. Дембо, С. Рубинштейна С. Максименко,
Н. Шевченко,
О. Главник. — К. Главник, 2004. —
112 с.- (Психол. інструментарій)
2. Практикум
по
возрастной
психологии: Учеб. пособие / Под
ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. СПб.: Речь, 2002. - 694
Багатофакторний
особистісний 1. Капустина А.Н. Многофакторная
опитувальник Р. Кеттелла
личностная методика Р.Кеттелла:
Учеб. метод. Пособие - СПб.: Речь,
2004. - 104 с.
2.
Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник
[Текст] / [уклад.: М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге,
виправл. – Ужгород : Видавництво
Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.
Методика
вивчення
самооцінки Практикум
по
возрастной
особистості за допомогою процедури психологии: Учеб. пособие / Под
ранжування (модифікація методики ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. С. Будассі)
СПб.: Речь, 2002. - 694
Дослідження
рівня
суб’єктивного 1. Психологу
для
роботи.
контролю
Діагностичні методики: збірник
Дозволяє отримати багатогранну Молодші
інформацію про особистісні риси школярі
дитини
Визначення рівня самооцінки та Від 6 років
рівня
домагань
відповідно
основним сферам життя дитини.
Дозволяє отримати багатогранну Від 14 років
інформацію про особистісні риси
людини
Вивчення самооцінки особистості
Вимірює
особистості
Від 14 років
локус
контролю Від 14 років
в різних сферах
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
(РСК) ( автори Є. Бажин, Є. Голинкін, [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, життєдіяльності
А. Еткінд)
В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге,
виправл. – Ужгород : Видавництво
Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.
2. Самооцінка
учня/Упоряд.:
С. Максименко,
Н. Шевченко,
О. Главник. — К. Главник, 2004. —
112 с.- (Психол. інструментарій)
Методика вивчення самооцінки
Самооцінка
учня/Упоряд.: Виявлення
рівня
загальної
С. Максименко,
Н. Шевченко, самооцінки підлітків
О. Главник. — К. Главник, 2004. —
112 с.- (Психол. інструментарій)
Тест-опитувальник для визначення 1. Готовність учня до профільного Визначення
емоційного
та
самоставлення особистості (автори навчання / Упоряд. В. Рибалка. За заг. семантичного змісту ставлення
В. Столін, С. Пантелєєв)
Ред.. С. Максименка, О. Главник. – особистості до себе
К: Мікрос-СВС, 2003.
2. Самооцінка учня / Упоряд.:
С. Максименко,
Н. Шевченко,
О. Главник. — К. Главник, 2004. —
112 с.- (Психол. інструментарій)
Методика “Сходинки”
Іляшенко Т.Д. -Чому їм важко Визначення самооцінки дитини
вчитися?- Діагностика і корекція самосвідомості,
усвідомлення
труднощів у навчанні молодших свого місця в системі соціальних
школярів (стор.76-79) -К.: Початкова зв’язків
школа, 2003
Проективні методики дослідження особистості
Восьмиколірний тест Люшера
1. Собчик Л.Н. Метод цветовых Виявлення особистісних якостей
выборов. Модифицированный тест
Люшера.
Методическое
руководство М.: 1990. – 92 с
2.
Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник
[Текст] / [уклад.: М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге,
Підлітковий
вік
Від 14 років
з 5 років
з 10 років
виправл. – Ужгород : Видавництво
Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.
4.1.10.
Методика “Кінетичний малюнок сім'ї”
1. Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник
[Текст] / [уклад.: М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге,
виправл. – Ужгород : Видавництво
Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.
2. Самооцінка
учня/Упоряд.:
С. Максименко,
Н. Шевченко,
О. Главник. — К. Главник, 2004. —
112 с.- (Психол. інструментарій)
— Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник [Текст] / [уклад.:
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.
2-ге, виправл. – Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник [Текст] / [уклад.:
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.
2-ге, виправл. – Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник [Текст] / [уклад.:
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.
2-ге, виправл. – Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник [Текст] / [уклад.:
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.
Виявити ставлення
членів своєї сім'ї
дитини
4.1.11.
Методика
“Дім
Дерево
Людина"”(автор Дж. Бак)
Виявлення
симптомокомплексів Від 10 років
емоційної сфери особистості
4.1.12.
Тест “Неіснуюча тварина”
4.1.13.
Тест “Малюнок дерева”
4.1.14.
Тест “Автопортрет”
Виявлення особистісних якостей
до Від 10 років
Від 10 років
Виявлення
особистісних Від 10 років
особливостей досліджуваного
Вивчення
самосвідомості,
особистості.
особливостей Від 12 років
самооцінки
4.1.15.
4.1.16.
2-ге, виправл. – Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Методика виявлення індивідуально- Психологу для роботи. Діагностичні
типологічних
розбіжностей методики: збірник [Текст] / [уклад.:
“Конструктивний малюнок людини з М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.
геометричних фігур”
2-ге, виправл. – Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Тест «Руки» (Hand-Test) Е. Вагнера
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник [Текст] / [уклад.:
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид.
2-ге, виправл. – Ужгород :
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Виявлення
індивідуально- Від 12 років
типологічних особливостей дитини
Прогнозування
агресивної поведінки
відкритої Від 14 років
4.2. Дослідження темпераменту
4.2.1.
Визначення типу темпераменту учня
4.2.2.
Методика
відтворення
часових
сигналів малої тривалості Б. Цуканова
4.2.3.
Визначення типу темпераменту учня
4.2.4.
Опитувальник структури темпераменту
В.М. Русалов
4.2.5.
Методика вивчення темпераменту
(опитувальник Г.Айзенка)
«Психолого-педагогічна діагностика
школярів» О.Л. Співак, Ранок-нт,
2007
Готовність учня до профільного
навчання / Упоряд. В. Рибалка. За заг.
Ред.. С. Максименка, О. Главник. – К:
Мікрос-СВС, 2003.
«Психолого-педагогічна діагностика
школярів» О.Л. Співак, Ранок-нт,
2007
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Визначення типу темпераменту 6-11 років
учня початкової школи
Визначення типу темпераменту
від
років
6—7
Визначення типу темпераменту 6-11 років
учня початкової школи
Вивчення
темпераменту
особливостей від 10 років
Визначення типу темпераменту
від 10 років
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні Вивчення
особливостей
методики: збірник/ [ уклад.: М. В. темпераменту
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні Визначення типу темпераменту
методики: збірник/ [ уклад.: М. В.
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород:
Видавництво
Олександра
Гаркуші,2011. -616 с.
4.3. Дослідження характеру
Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: Вивчення акцентуації характеру у
практикум . Навчальний посібник. – підлітків
К.:Главник, 2006, – 144 с. – (серія
«Психологічний інструментарій»)
Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: Визначення
типу
акцентуації
практикум . Навчальний посібник. – підлітка та провідних емоцій
К.:Главник, 2006, – 144 с. – (серія сучасного моменту.
«Психологічний інструментарій»)
Подмазін С.І., Сібіль О.І. Як Ідентифікація типів акцентуації
допомогти підлітку з важким характеру, який дозволяє визначити
характером. – К.: НПЦ Перспектива, відхилення
у
розвитку
рис
1996. – 160 с. (С.26-35)
характеру, які ще перебувають у
межах норми, але наближуються до
ризику появи дисгармоній і
патологічних проявів у цій сфері
особистості учня
4.2.6.
Опитувальник темпераменту
Я. Стреляу
4.2.7.
Опитувальник
«PEN»
Г. Айзенк, С. Айзенк)
4.3.1.
Методика
вивчення
акцентуації
характеру у підлітків К. Леонгарда та
Х. Смішека
4.3.2.
Методика О. Зворикіна “Особистісний
комплексний соціометричний тест”
(анкети 2 і 3)
4.3.3.
Опитувальник для ідентифікації типів
акцентуацій характеру у підлітків
А. Лічко — К. Леонгарда (модифікація
С. Подмазіна)
4.4.1.
Методика
вивчення
загальної Емоційний розвиток дитини / Вивчення
емоційності (автор А. Лурія)
Упоряд.:
С. Максименко, учнів
К. Максименко, О. Главник — К.:
Мікрос-СВС, 2003. - 112 с. (Психол.
(автори
від 14 років
від 14 років
Від 12 років
12-16 років
12-16 років
4.4. Емоційно-вольова сфера
загальної
емоційності Від 6 років
4.4.2.
Методика “Карта настрою”
4.4.3.
Методика «Незакінчені речення»
4.4.4.
Методика “Програшна лотерея” (автор
М.Т. Бурке-Бельтран
4.4.5.
Методика Р. Жиля
4.4.6.
Багатошкальний опитувальник дитячої
тривожності (БОДТ)
4.4.7.
Діагностика
вад
особистісного
розвитку (ДВОР) (автор З. Карпенко)
4.4.8.
Тест на виявлення суїцидальних
намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко,
І. Мельникова)
інструментарій)
Емоційний розвиток дитини /
Упоряд.:
С. Максименко,
К. Максименко, О. Главник — К.:
Мікрос-СВС, 2003. - 112 с. (Психол.
інструментарій)
Практикум
по
возрастной
психологии: Учеб. пособие / Под ред.
Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.:
Речь, 2002. - 694
Методика «Проигрышная лотерея» /
Диагностика
эмоциональнонравственного развития. Ред. и сост.
И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.46.
Практикум
по
возрастной
психологии: Учеб. пособие / Под ред.
Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.:
Речь, 2002. - 694
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Діагностичні методики: збірник
(Текст) / (укладач : М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге,
виправл. – Ужгород: Видавництво
Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
Визначення
рівня
емоційного відгуку
загального Від 6 років
Виявлення страхів у різних сферах 6-10 років
спілкування та діяльності
Оцінка сформованості моральної 6-8 років
поведінки
Вивчення
соціального 6-12 років
прилаштування дитини та його
взаємовідносин з оточуючими
Методика
являє
собою 7-18
багатошкальний
опитувальник, років
який дозволяє широко
оцінити
характеристики
тривожності в дітей і підлітків
Вивчення
різних
сторін Від 9 до 11
особистісного розвитку підлітка
років
Визначення степеня
суїцидальних намірів
виявлення Від 10 до 17
років
4.4.9.
Дослідження суб’єктивного відчуття
самотності Опитувальник Д. Рассела і
М. Фергюсона
4.4.10.
Дослідження самооцінки психічних
станів опитувальник Г. Айзенка
4.4.11.
Дослідження соціально-психологічної
адаптації опитувальник К. Роджерса і
Р. Даймонда
4.4.12.
4.4.13.
2012. – 616 с.
Терлецька Л.Т. Психологія зрілості:
практикум . Навчальний посібник. –
К.:Главник, 2006, - 144 с. – (серія
«Психологічний інструментарій»)
Терлецька Л.Т. Психологія зрілості:
практикум. Навчальний посібник. –
К. : Главник, 2006, - 144 с. – (серія
«Психологічний інструментарій»)
Терлецька Л.Т. Психологія зрілості:
практикум. Навчальний посібник. –
К. : Главник, 2006, - 144 с. – (серія
«Психологічний інструментарій»)
Визначення
самотності
Визначення
фрустрації,
ригідності.
рівня
рівня
усвідомлення Від 10 до 16
років
тривоги, 10-16 років
агресивності,
Визначення ступенів адаптації, 10 -16 років
самоприйняття, прийняття інших,
емоційної
комфортності,
інтегральності,
прагнення
до
домінування.
Методика дослідження соціально- 1. Терлецька Л.Т. Психологія Визначення рівня тривоги
Від 10 до 16
ситуаційної тривоги О. Кондаша
зрілості: практикум. Навчальний
років
посібник. – К. : Главник, 2006, - 144
с.
–
(серія
«Психологічний
інструментарій»)
2. Байбіна Ю.В. Гончарова С.В.
Обліково-звітна
документація
шкільного психолога. – Х. : Вид.
група «Основа», 2010. – 216 с.
Методика діагностики рівня шкільної 1. Адаптація дитини до школи / Вивчення рівня і характеру Від 10 років
тривожності Філіпса
Упоряд.:
С.
Максименко,
К. тривожності, пов’язаної зі школою
Максименко, О. Главник – К.: у учнів.
Мікрос-СВС, 2003 – 111 с – Серія
«Психол. інструментарій»;
2.
Психологу
для
роботи.
Діагностичні методики: збірник
(Текст) / (укладач : М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге,
виправл. – Ужгород: Видавництво
Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.
4.4.14.
Діагностика
емпатії
А. Меграбян, М. Епштейн)
(автори Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
4.4.15.
Методика
“Шкала
Дж. Тейлора
4.4.16.
Методика визначення показників та
форм агресії А. Басса та А. Дарки
(адаптація О. Осницького)
4.4.17.
Методика дослідження
адаптованості
4.4.18.
Тест
“Визначення
особистісної
адаптованості школярів”
4.4.19.
«Опитувальник САН»
тривожності”
соціальної
Вивчення емпатичних тенденцій Від 11 років
учня, таких як рівень вираженості
здатності до емоційного відгуку на
переживання іншого і ступінь
відповідності / невідповідності
знака переживань об’єкта і суб’єкта
емпатії
Психологу для роботи. Діагностичні Визначення рівня тривожності
Від 12 років
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні Визначення показників та форм Від 12 років
методики: збірник (Текст) / (укладач : агресії
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні Вивчення соціальної адаптованості Від 12 років
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні Визначення
особистісної Від 12 років
методики: збірник (Текст) / (укладач : адаптованості школярів
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні Вивчення
рівня
самопочуття, Від 12 років
методики: збірник (Текст) / (укладач : активності, настрою
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
4.4.20.
Методика дослідження імпульсивності
(автор В. Лосенков)
4.4.21.
Методика
організації
А. Хохлов)
4.4.22.
Шкала
депрессии
Т. Балашової)
4.4.23.
Методика
дослідження
вольової
саморегуляції
А.
Звєрькова
та
Є. Ейдмана
4.4.24.
Методика вивчення фрустраційних
реакцій С. Розенцвейга (модифікація
Н. Тарабріної)
4.4.25.
Методика дослідження наполегливості
дослідження
особистості
вольової
(автор
(адаптація
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с
Практикум
по
возрастной
психологии: Учеб. пособие / Под ред.
Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.:
Речь, 2002. - 694
Психологу для роботи. Діагностичні
методики: збірник (Текст) / (укладач :
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
Дослідження імпульсивності учня
Від 14 років
Виявлення особливості особистості Від 14 років
в своєрідності способів і шляхів
досягнення поставленої мети
Диференціальна
діагностика Від 14 років
депресивних станів у учнів і станів,
близьких до депресії
Визначення
міри
опанування Від 14 років
особистою
поведінкою
в
різноманітних ситуаціях, здатність
свідомо керувати своїми діями,
бажаннями, станами
Вивчення фрустраційних реакцій
Від 14 років
Дослідження наполегливості учня
Від15 років
4.4.26.
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
Методика виявлення схильності до Психологу для роботи. Діагностичні Дослідження рівня
емпатії (автор І. Юсупов)
методики: збірник (Текст) / (укладач : тенденцій у учнів
М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. –
2-ге,
виправл.
–
Ужгород:
Видавництво Олександри Гаркуші,
2012. – 616 с.
емпатійних Від 15 років
4.5. Дослідження мотивації та саморегуляції
4.5.1.
4.5.2.
Визначення
індивідуальних
особливостей рівня домагань учня з
використанням
моторної
проби
Шварцландера
Дослідження
характерологічних
провідних тенденцій учня
4.5.3.
“Тест кольорових виборів” Л. Собчик
4.5.4.
Визначення мотивації до навчання в
школі О. Ануфрієва, С. Костроміна.
4.5.6.
Методика вимірювання
успіху Т. Елерса
4.5.7.
Тест-опитувальник мотивації афіліації
(ТМА) А. Мегробяна (модифікований
М. Магомет-Еміновим)
мотивації
В. Маценко Індивідуальний розвиток Визначення
дитини. – К.: Главник, 2007. – 128с.
особистості
рівня
домагань Молодший
шкільний вік
В. Маценко Індивідуальний розвиток Встановлення
переважаючих
дитини. – К.: Главник, 2007. – 128с.
характерологічних
тенденцій
особистості.
Терлецька
Л.Г.
Психологія Визначення мотивів та потреб.
дитинства: практикум.-К.: Главник,
2006. – 144 с.
Терлецька
Л.Г.
Психологія Визначення мотивації до навчання в
дитинства: практикум.-К.: Главник, школі
2006. – 144 с
Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Вивчення мотивації досягнень
Обліково-звітна
документація
шкільного психолога. – Х.: Вид.група
«Основа», 2008. – 216с.
Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Діагностика двох узагальнень
Обліково-звітна
документація стійких мотивів особистості, що
шкільного психолога. – Х.: Вид. входять до структури мотивації
група «Основа», 2008. – 216с
афіліації: прагнення до прийняття і
страху відкидання, для виміру
інтенсивності цих показників
Молодший
шкільний вік
Молодший
шкільний вік
Молодший
шкільний вік
Від 5 класу
Від 5 класу
4.5.8.
4.5.9.
4.5.10.
4.5.11.
4.5.12.
4.5.13.
4.5.14.
4.5.15.
Методика
виявлення
переважних Туріщева Л.В. Настільна книга
мотивів у поведінці підлітків
практичного психолога: Навчальнометодичний посібник для вчителя. –
Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 256
с.
Методика
виявлення
мотивів Туріщева Л.В. Настільна книга
діяльності
практичного психолога: Навчальнометодичний посібник для вчителя. –
Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 256
с.
Методика “Спрямованість на оцінку Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В.
або на отримання знань” (автори Обліково-звітна
документація
Є. Ільїн, Н. Курдюкова)
шкільного психолога. – Х.: Вид група
«Основа», 2008. – 216с.
Дослідження самооцінки мотивації Л.Терлецька Психологія зрілості:
схвалення Д. Марлоу, Д. Крауна
практикум. Навч. посіб. – К.:
Главник, 2006. – 144с.
Дослідження мотивації “успіху/невдач” Л.Терлецька Психологія зрілості:
(автори В. Мельников, Л. Ямпольський практикум. Навч. посіб. – К.:
Главник, 2006. – 144с.
Визначення соціально-психологічних
настанов особистості в мотиваційній
сфері (автор О. Потьомкіна)
Анкета “Орієнтація особистості на
досягнення”
Методика “Мотивація навчання”
Виявлення переважних мотивів у Підлітковий
поведінці підлітків
вік
11-15 років
Виявлення мотивів
ціннісних орієнтацій
діяльності, Підлітковий
вік
11-15
Вивчення мотиваційної навчальної
діяльності учні, а також вивчення
мотивів
навчально-трудової
діяльності
Визначення готовності підлітків
відповідати соціальним нормам.
Підлітковий
вік
11-15
Визначення рівня індивідуальних
особливостей мотивації досягнення
успіху і уникнення невдач у
підлітковому віці.
Визначення
соціальнопсихологічних
настанов
особистості.
Виявлення орієнтації особистості
на досягнення.
Підлітковий
вік
Л.Терлецька Психологія зрілості:
практикум. Навч. посіб. – К.:
Главник, 2006. – 144с.
Подоляк Л.Г., Главник О. Основи
педагогічної психології. Навч. посіб.
– К.: Главник, 2006. – 112с.
Л.В.Туріщина,
О.В.Гончаренко. Вивчення ставлення до предмету,
Вивчення особистості школяра і змісту,
процесу,
результату
педагога. - Х.: «Основа», 2007. – навчально-пізнавальної діяльності.
144с.
5. Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату:
Підлітковий
вік
Підлітковий
та юнацький
вік
9-11 класи
Підлітковий
вік
5.1. В сім’ї
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
Проективна методика «Малюнок сім’ї уЛ. Кондратенко, Л.Богуславська. Діагностика
клімату
в
сім’ї, Молодший
вигляді напівказкових тварин»
Малюнок
сім’ї
у
вигляді дослідження особистості дитини
шкільний вік
напівказкових тварин // Психолог –
2002. - № 14. – с. 20
Кінетичний малюнок сім'ї
1. Самооцінка учня / Упоряд.: С. Виявити ставлення дитини до членів Молодший
Максименко,
Н.
Шевченко, своєї сім'ї , сімейних відносин, що шкільний вік
О.Главник, 2004. – 112 с. – викликають тривогу чи конфлікти у
(Психологічний інструментарій).
того хто малює, як дитина сприймає
2. Психологу
для
роботи. взаємини з іншими членами сім'ї і
Діагностичні методики: збірник своє місце вній
[Текст] / [уклад.: М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге,
виправл.
–
Ужгород
:
Видавництво
Олександри
Гаркуші, 2012. – 616 с.
Методика “Кінетичний малюнок сім'ї” 1. Психологу
для
роботи. Виявити ставлення дитини до Від 10 років
Діагностичні методики: збірник членів своєї сім'ї
[Текст] / [уклад.: М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге,
виправл.
–
Ужгород
:
Видавництво
Олександри
Гаркуші, 2012. – 616 с.
2. Самооцінка
учня/Упоряд.:
С. Максименко,
Н. Шевченко,
О. Главник. — К. Главник, 2004.
—
112
с.(Психол.
інструментарій)
Тест-опитувальник батьківського ставлення Самооцінка
учня
/
Упоряд.: Вивчення почуттів батьків по Батьки
С. Максименко,
Н. Шевченко, відношенню до своєї дитини,
О. Главник. — К. Главник, 2004. — стереотипів
поведінки,
що
112 с.- (Психол. інструментарій)
практикуються в спілкуванні з ними,
особливостей сприйняття і розуміння
характеру та особистості дитини, її
вчинків
5.1.5. Дослідження міжособистіних стосунків “Q- Л.Терлецька Психологія зрілості: Визначення
рівня
залежності- Підлітковий
та
сортування”
практикум. Навч. посіб. – К.: незалежності,
товариськості- юнацький вік
В. Стефансона
Главник, 2006. – 144с.
нетовариськості,
прийняттяуникнення «боротьби».
5.1.6. Методика PARI
Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі Вивчення відносин батьків до дитини Батьки
(автори Е. Шиффер, Р. Белл,
методи психодіагностики: Навч. і життя в сім’ї.
адаптація Т.В. Нещерет)
посібб. – Тернопіль: Карт-бланш,
2005. – 406с
5.1.7. Анкета «Батьки і школа»
Психологічний клімат колективу / Виявлення оцінки батьків впливу Батьки
Упоряд. О.Марінушкіна. За заг. ред.. виховання і навчання в школі на
С. Максименко, О.Главник. – К.: життя дитини.
Главник, 2004. – 96 с.
5.1.8. Визначення міжособистісних стосунків Терлецька
Л.Г.
Психологія Визначення
міжособистісних Молодший
Р. Жиля
дитинства: практикум.-К.: Главник, стосунків
шкільний вік
2006. – 144 с
5.1.9. Методика
діагностики
перешкод
уПсиходіагностика/
Упоряд.:
Л. Визначення
труднощів
у Юнацький вік
встановленні емоційних контактів» (автор Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний встановленні контактів
В. Бойко)
світ, 2002.- 112с.
5.1.10. Анкета “Взаємини в сімёї”
Професія: соціальний працівник / Вивчення специфіки взаємин у сімёї, 13-18 років
Упоряд.: С. Максименко. К.: виявлення сімейних конфліктів,
Главник, 2005. – 112 с. (С. 47-48)
вивчення
способів
вирішення
конфліктних ситуацій
5.1.11. Методика “Аналіз сімейних стосунків” Романовська Д. Технологія роботи з Виявлення причин
порушень Батьки
(автори Е. Ейдеміллер, В. Юстицький)
батьками. – К.: Главник, 2007. – 128 сімейних
стосунуів,
побудова
с. (С. 7-17)
стратегії
консультування як з
батьками, так і підлітками, вивчення
особливостей взаємодії батьків з
дітьми
5.1.12. Методика PARI (parental attitude research Мілютіна К. Психологія сім'ї. Вивчення ставлення батьків до різних Батьки
instrument). (автори: Е. Боярин, Р. Белл, Техніки
раціонально-інтуїтивної сторін сімейного життя (сімейної
адаптована Т. Нещерет)
психокорекції родини. – К.: Главник, ролі), вивчення ставлення батьків до
2007. – 144 с. (С. 127-138)
дитини
й
життя
в
родині,
особливостей
відносин
батьківсько-дитячих
5. 2. В навчальному колективі
Методика “Вибір у дії”
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Самооцінка учня / Упоряд.: С. Визначити стан дитини в системі Дошкільний та
Максименко,
Н. Шевченко, міжособистісних відносин, а такожмолодший
О.Главник, 2004. – 112 с. – структуру групи
шкільний вік
(Психологічний інструментарій)
Методика “Сприймання індивідом групи” Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі Виявлення трьох можливих типів Підлітковий
та
методи психодіагностики: Навч. сприйняття індивідом групи
юнацький вік
посб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005.
– 406с
Методика “Психологічна група ризику – Сівак С. Скринінг шкільного життя. Визначення оптимального учбового Підлітковий
та
ПГР” (автори Л. Лепіхова та В. Татенко) Методика
комплексного навантаження для конкретних груп юнацький вік
психодіагностичного
вивчення учнів, врахування емоційно-вольових
стану навчально-виховного процесу проявів,
з'ясування
ціннісних
загальноосвітньої
школи.
– орієнтацій учнів, їхнього ставлення
Тернопіль: Підручники і посібники, до різних життєвих проблем
2001
Анкета “Мій клас” (адаптована Гільбухом Гільбух
Ю.З.,
Киричук
О.В. Визначення рівня згуртованості 8-12 років
Ю.З., Киричуком О.В.)
Шкільний клас: як пізнавати й учнівського
колективу,
виховувати його душу. – К.: Міжвід. конфліктності, вивчення ставлення
наук.-практ.
центр окремих учнів до свого класу
“Психодіагностика
й
диференційоване навчання”, 1994. –
208 с. (С. 106-108)
Соціометрія (автор Дж. Морено)
Самооцінка учня / Упоряд.: С. Вивчення емоційних зв’язків у групі 11-15 років
Максименко,
Н. Шевченко, учнів, адекватності уявлень учнів про
О.Главник, 2004. – 112 с. – свій статус в емоційній структурі
(Психологічний інструментарій).
групи, визначення осіб, що мають
психологічний вплив у колективі
Анкета-опитувальник
соціально-Туріщева Л.В. Настільна книга Виявлення реальних можливостей і 12 років і старші
психологічного дослідження підлітків і практичного психолога: Навчально- наявних труднощів у вирішенні
старших школярів (автори В. Дмитріїв, методичний посібник для вчителя. – питань, що виникають
перед
В. Худик)
5.2.4.
5.2.5.
Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 256 школярами
с.
Карта-схема для експертного оцінювання Гільбух
Ю.З.,
Киричук
О.В. Вивчення соціально-психологічного 13-18 років
психологічного клімату колективу
Шкільний клас: як пізнавати й мікроклімату у класі
виховувати його душу. – К.: Міжвід.
наук.-практ.
центр
“Психодіагностика
й
диференційоване навчання”, 1994. –
208 с. (С. 97-98)
Тест
опису поведінки
К.
Томаса Семиченко
В.А.
Психологія Визначення типових
способів 15-18
років,
(адаптований Н.В. Гришиною)
спілкування. – К.: “Магістр-S”, 1998. реагування у конфліктих ситуаціях педагогічні
– 152 с. (С. 42-58)
працівники
5.3. В педагогічному колективі
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
Методика
моделі
спілкування І.М. Юсупова
педагогічногоТуріщева Л.В. Настільна книга Діагностика моделі педагогічного педагоги
практичного психолога: Навчально- спілкування
методичний посібник для вчителя. –
Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 256
с.
Методика
“Карта
комунікативної Туріщева Л.В. Настільна книга Діагностика стилю спілкування педагоги
діяльності”. (автор О. Лєонтьєв)
практичного психолога: Навчально- педагога
методичний посібник для вчителя. –
Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 256
с
Опитувальник “Аналіз мотивації діяльності Туріщева Л.В. Настільна книга Виявлення
провідних
мотивів педагоги
молодого педагога”
практичного психолога: Навчально- діяльності молодого вчителя
методичний посібник для вчителя. –
Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 256
с
Методика
«Індивідуальний
стиль Туріщева Л.В. Настільна книга Вивчення стилю викладання
педагоги
викладання». За А.К. Марковою, А.Я. практичного психолога: НавчальноНікановою
методичний посібник для вчителя. –
Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 256
с.
Методика «Міжособистісні стосунки». Л.
Терлецька.
Діагностика Визначення стилю і структури педагоги
Т.Лірі
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.
5.3.13.
професійних
рис
педагога
// міжособистісних стосунків
Психолог. Шкільний світ. – 2002. - №
8. – с.8
«Віддалені асоціації»
Л. Богуславська, С.Гончаренко, Вивчення рівня розвитку креативних педагоги
(Невербальна
модифікація
тесту Л.Кондратенко. Готовність дитини умінь.
А.Медкіна)
до школи . – К.: Главник, 2004.- 122с.
Експрес-методика
оцінки
соціально-Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі Вивчення соціально-психологічного педагоги
психологічного клімату
методи психодіагностики: Навч. клімату в колективі.
А. Михайлик, Л, Шалито
посб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005.
– 406с
Методика дослідження рівня групового Психологічний клімат колективу / Дає можливість вмзначити рівень педагоги
розвитку (за анамнестичною системою)
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. розвитку групи, а також порівняти
Н.І. Шевандрін
С. Максименко, О.Главник. – К.: між собою різні групи.
Главник, 2004. – 96 с.
Методика
спостереження
групової Психологічний клімат колективу / Призначена для вивчення малих груп, педагоги
взаємодії
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. а також особтстісних особливостей
Р. Бейлз.
С. Максименко, О.Главник. – К.: учасників і їхніх взаємин.
Главник, 2004. – 96 с.
Методика
векторного
моделювання Психологічний клімат колективу / Визначення
типів
векторного педагоги
освітнього середовища.
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. моделювання освітнього середовища.
В.Ясвіною
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с.
Вивчення
психологічного
клімату Психологічний клімат колективу / Вивчення психологічного клімату педагоги
колективу
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. колективу
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с.
Визначення
наявності
стресу
у Психологічний клімат колективу / Визначення наявності стресу у педагоги
педагогічних працівників за методикою Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. педагогічних працівників.
Шеффера.
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с.
Характеристика
стилів
взаємодії Психологічний клімат колективу / Вивчення
стилів
взаємодії педагоги
адміністрації з підлеглими
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. адміністрації з підлеглими.
В.П. Симонов
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с.
5.3.14. Анкета для діагностики психологічного Психологічний клімат колективу / Діагностика психологічного клімату педагоги
клімату
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. в колективі.
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с.
5.3.15. Опитувальник «Як ти поступаєш в Психологічний клімат колективу / Визначення поведінки людини в педагоги
конфліктній ситуації.
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. конфліктній ситуації.
К. Н.Томаса (адаптований варіант)
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с
5.3.16. Методика
виявлення
соціометричної Психологічний клімат колективу / Визначення
характеру педагоги
структури групи
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. міжособистісних відносин у групі.
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с
5.3.17. Тест «Оцінка потенційних можливостей Психологічний клімат колективу / Провести самоаналіз і оцінити свої педагоги
фахівців-підприємців»
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. потенційні можливості в ролі фахівця
С. Максименко, О.Главник. – К.: –підприємця.
Главник, 2004. – 96 с
5.3.18. Тест «Оцінка фахівця на лідерство»
Психологічний клімат колективу / Виявити у фахівця лідерські якості. педагоги
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред..
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с
5.3.19. Тест «Перевірка фахівців на здатністьПсихологічний клімат колективу / Виявлення здатності фахівця уникати педагоги
уникати конфліктів»
Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. конфліктів.
С. Максименко, О.Главник. – К.:
Главник, 2004. – 96 с
5.3.20. Методика діагностики стилю взаємодії Психологічний клімат колективу / Визначення, якому з трьох основних педагоги
суб’єктів менеджменту у вербальних Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. стилів взаємодії віддається перевага
показниках
С. Максименко, О.Главник. – К.: під
час
спілкування
суб’єкта
Главник, 2004. – 96 с
менеджменту з підлеглими.
5.3.21. Синдром «Емоційного вигорання» вчителя Емоційне вигорання .- Упоряд.: Призначена
для
вимірювання педагоги
Х.Маслач
В.Дудяк. – К.: Главник, 2007. – с.128. ступення «емоційного вигорання» в
професіях типу «людина-людина».
5.3.22. «Моделі лекторного спілкування» І. М. Л. Терлецька Психологія зрілості: Визначення моделей спілкування педагоги
Юсупова
практикум. Навч. поб. – К.: Главник, педагога з учнями.
2006. – 144с.
5.3.23. «Експертне оцінювання стилю спілкування Л. Терлецька Психологія зрілості: Визначення
стилю
спілкування педагоги
педагога» І.М. Юсупова
практикум. Навч. поб. – К.: Главник, педагога.
2006. – 144с.
5.3.24. Методика «Оцінка професійної діяльності Л.В.Туріщева,
О.В.Гончаренко. Визначення
особливостей педагоги
педагога»
Вивчення особистості школяра і професійних функцій педагога.
Є.І. Рогов
педагога.- Х.: «Основа», 2007. – 144с.
5.3.25. Вивчення
професійної
тривоги. Л.В. Туріщева, О.В. Гончаренко. Вивчення професійної тривоги.
педагоги
Опитувальник Є. Ейдеміллера,
Вивчення особистості школяра і
В. Юстицького.
педагога.
5.3.26. Методика «Загальна оцінка психологічного Л.В. Туріщева, О.В. Гончаренко. Визначення
відношення
членів педагоги
клімату колективу»
Вивчення особистості школяра і педагогічного колективу до свого
Є.І. Рогов.
педагога.
колективу.
5.3.27. Методика «Пульсар»
Л.В. Туріщева, О.В. Гончаренко. Діагностика якостей колективу.
педагоги
Л.Г. Почебут
Вивчення особистості школяра і
педагога.
5.3.28. Методика
вивчення
соціально-С. Сівак. Скринінг шкільного життя. Вивчення привабливості роботи
педагоги
психологічного клімату (СПК) Снєткова Методика
комплексного
В.М.
психодіагностичного вивчення стану
навчально-виховного
процесу
загальноосвітньої
школи.
–
Тернопіль: Підручники і посібники,
2001. – 72 с.
6. Дослідження професійних здібностей, схильностей учнів
6.1. Опитувальник “Готовність до виборуЧернявская А. Я. Психологическое Визначення рівня готовності до Старший
професії”, автор А. Чернявська
консультирование
по адекватного професійного вибору. шкільний вік
профориентации / А. Я. Чернявская. – Опитувальник складається з п’яти
М. : Владос-ПРЕСС, 2001. – 96 с. – шкал:
“автономність”;
(серия “Психология для всех”)
“інформованість”; “орієнтація в часі”
(планування); “прийняття рішення”;
“емоційне ставлення”. Запитання
окремих шкал розподілені у методиці
у довільний спосіб.
6.2. Опитувальник “Готовність старшокласника Психологу для роботи. Діагностичні Визначення професійної сфери, Старший
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
до професійного самовизначення”, (автор методики: збірник/ [ уклад.: М. В. якій надає перевагу учень (“людина-шкільний вік
Л. Кабардова)
Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: знак”, “людина-техніка”, “людинаВидавництво
Олександра природа”, “людина-художній образ”,
Гаркуші,2011. -616 с.
або “людина-людина”)
Опитувальник “Професійні наміри” (автор 1. Профориентология:
теория
и Визначення рівня сформованості і Старший
Е. Зеєр)
практика : учебное пособие / Э. Ф. усвідомленості у досліджуваних шкільний вік
Зеер,
А.М.
Павлова, життєвих
планів,
професійних
Н. О Садовникова.
– Москва : схильностей і намірів, знань про
Академический
проект
; професії, а також їхньої готовності до
Екатеринбург : Деловая книга, 2004. –оцінки
своєї
придатності
до
192 с.
майбутньої професії і ефективності
2. Діагностичні методики: збірник/ [ впливу
профорієнтаційного
уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. середовищя
на
професійне
– Ужгород: Видавництво Олександра самовизначення досліджуваних
Гаркуші,2011. -616 с.
Опитувальник “Мотивація професійної Климчук В.О. Внутрішня мотивація Застосовується для діагностики Старший
діяльності” (автор К. Замфір)
учбової діяльності молоді: теорія, мотивації професійної діяльності. В шкільний вік
методика, програма розвитку / основу покладена концепція про
В.О.Климчук,
В.В.Горбунова.– внутрішню і зовнішню мотивацію
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2014. – 110 с
Опитівальник професійної спрямованості, 1. Діагностичні методики: збірник/ [ Визначення
професійного
типу Старший
автор Д. Голанд
уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. особистості Шкали: професійні типи шкільний вік
– Ужгород: Видавництво Олександра - реалістичний, інтелектуальний,
Гаркуші,2011. -616 с.
соціальний,
офісний
2. Готовність учня до профільного (конвенціональний), підприємливий,
навчання / Упорядник В.Рибалка. За артистичний
заг. ред. С.Максименка, О. Главник. –
К.: Мікрос СВС, 2003.
3. Професійні здібності учня /
Упорядник.:
С.Максименко,
О.
Главник, М. Левтик. – К.: Главник,
2004.
Диференційно-діагностичний
Діагностичні методики: збірник/ [ Методика призначена для виявлення Старший
опитувальник (ДДО)
автор Е. Климов
6.7.
6.8.
6.9.
6.10
6.11.
уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. схильності людини до певних типів шкільний вік
– Ужгород: Видавництво Олександра професій.
Гаркуші,2011. -616 с.
Опитувальник схильностей особистості до Діагностичні методики: збірник/ [ Методика призначена для визначення Старший
різних сфер професійної діяльності (автор уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. схильностей особистості до різних шкільний вік
Л. Йовайша)
– Ужгород: Видавництво Олександра сфер
професійної
діяльності
Гаркуші,2011. -616 с.
(мистецтва, технічних інтересів,
роботи з людьми, розумової праці,
фізичної праці і сфера матеріальних
інтересів).
Орієнтаційно-діагностична
анкета 1. Діагностичні методики: збірник/ [ Методика
дозволяє
розглянути Старший
інтересів (ОДАНІ-2)
уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. профіль інтересів, виявити їх широту, шкільний вік
автори С.Карпіловська, Б. Федоришин, – Ужгород: Видавництво Олександра виділити певний перелік інтересів, а
модифікація
анкети
інтересів Гаркуші,2011. -616 с.
в ньому — провідні і супутні інтереси
А.Є.Голомштока і О.І.Мешковської
2. Готовність учня до профільного
навчання / Упорядник В.Рибалка. За
заг. ред. С.Максименка, О. Главник. –
К.: Мікрос СВС, 2003.
3. Професійні здібності учня /
Упорядник.:
С.Максименко,
О.
Главник, М. Левтик. – К.: Главник,
2004.
Методика безтестового профілювання та Готовність учня до профільного Аналіз едукаційної , освітньої та Старший
профорієнтації учня І.Волкова-В.Моргуна навчання/ Упоряд.:В.Рибалка. За аг. життєвої готовність старшокласника шкільний вік
Ред.. С.Максименка, О.Главник.- К.: до
Мікрос- СВС, 2003, 112 с.
(Психологічний інструментарій)
Дослідження професійних переваг
Л.Терлецька Психологія зрілості: Визначення професійних переваг 14 – 18 років
практикум. Навч. поб. – К.: особистості старшокласника.
Главник, 2006. – 144с.
Анкета вивчення професійних нахилів Подоляк Л.Г., Главник О. Основи Вивчення професійних нахилів 14 – 18 років
учнів
педагогічної психології. Навч. учнів
посіб. – К.: Главник, 2006. – 112с.
7. Особливості навчально-виховного процесу
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
Методика діагностики рівня емоційного Технології роботи організаційних
вигорання (автор В. Бойко)
психологів: Навч. посіб. для
студентів вищ. навч. закл. та
слухачів ін-тів післядиплом. освіти
/ За наук. ред. Л.М. Карамушки. –
К. : Фірма “ІНКОС”, 2005. – 366 с.
Аналіз
та
оцінка
соціально- Технології роботи організаційних
психологічного клімату в колективі (за психологів: Навч. посіб. для
Л. Кримською)
студентів вищ. навч. закл. та
слухачів ін-тів післядиплом. освіти
/ За наук. ред. Л.М. Карамушки. –
К. : Фірма “ІНКОС”, 2005. – 366 с.
Методика діагностики стилю поведінки в Технології роботи організаційних
конфлікті (К. Томас, адаптація Н.В. психологів: Навч. посіб. для
Грішиної)
студентів вищ. навч. закл. та
слухачів ін-тів післядиплом. освіти
/ За наук. ред. Л.М. Карамушки. –
К. : Фірма “ІНКОС”, 2005. – 366 с.
Методика
“Індивідуальний
стиль Туріщева Л.В. Настільна книга
викладання”
(за
А. Марковою
і практичного
психолога:
А. Нікановою)
Навчально-методичний посібник
для вчителя. – Х.: Вид. група
“Основа”, 2009. – 256 с.
Методика “Учитель-учень” Ю.Ханіна, А. Л.В.Туріщина,
О.В.Гончаренко.
Стамбула
Вивчення особистості школяра і
педагога.- Х.: “Основа”, 2007. –
144с.
Методика “Мотиви спільної навчальної Л.В.Туріщина,
О.В.Гончаренко.
роботи в групі”
Вивчення особистості школяра і
педагога.- Х.: “Основа”, 2007. –
144с.
Анкета “Що нам цікаво”
С. Сівак. Скринінг шкільного
життя. Методика комплексного
психодіагностичного
вивчення
Виявлення наявності у педагогів Педагоги
синдрому “емоційного вигорання”
Виявлення
особливостей
та Педагоги
окремих складових соціальнопсихологічного
клімату
в
педагогічному колективі.
Виявлення
основних
стилів Педагоги
поведінки особистості в конфлікті.
Вивчення стилю викладання
Педагоги
Виявлення ставлення учня до
вчителя за трьома параметрами:
гностичним,
емоційним,
поведінковим.
Вивчення
мотивів
спільної
навчальної роботи в групі.
Підлітковий та
юнацький вік
Підлітковий та
юнацький вік
Оцінка характеру та особливостей Від 5 класу
навчальних інтересів учнів
7.8.
7.9.
стану
навчально-виховного
процесу загальноосвітньої школи.
– Тернопіль: Підручники і
посібники, 2001. – 72 с.
Методика
“Психологічний
портрет Психологический
портрет
вчителя” (З. Резапкіної і Г. Резапкіної).
учителя. Резапкина З., Резапкина Г.
– “Школьний психолог”, 2006. – №
5, 6
Методика “Стилі ділового спілкування” Самоукина Н. В. Психология
(за ред. Н. Самоукіної)
профессиональной деятельности /
Н. В. Самоукина. – [2-е изд.]. –
СПб. : Питер, 2004. – 224 с.
Визначення рис психологічного Педагоги
портрету викладачів навчальних
закладів
Вивчення особливостей людини Педагоги
при роботі в колективі
Скачать