Загрузил Kolian Nikolaevich

10.КЕЙС-ЗАВДАННЯ 5 курс-ЗФН-2020

Реклама
КЕЙС-ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ (СЕРЕДНЯ ОСВІТА) ЗФН
«ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ
В УМОВАХ ЗНЗ»
1.Самостійно опрацювати теми за навчально-тематичним планом курсу (усно).
Змістовий модуль 1.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ
Тема 1.1. Концептуальні підходи до проблеми професійного становлення молодого
вчителя.
Тема 1.2. Кризи професійного становлення та їх подолання.
Тема 1.3. Особливості різних етапів професійного становлення вчителів.
Тема 1.4. Особливості формування професійної спрямованості та компетентності
майбутніх фахівців.
Тема 1.5. Професійно-педагогічна діяльність вчителя ЗНЗ та готовність до неї
молодих фахівців.
Змістовий модуль 2.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ
МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ЗНЗ
Тема 2.1. Роль морально-етичних знань
у професійно-особистісному становленні педагога.
Тема 2.2. Моральна свідомість особистості педагога.
Тема 2.3. Моральний обов’язок педагога.
Тема 2.4. Моральна відповідальність педагога.
Тема 2.5. Професійна честь у становленні молодого вчителя.
Змістовий модуль 3.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ
МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ЗНЗ
Тема 3.1. Адаптація молодого вчителя до педагогічної діяльності та характеристика
конфліктів.
Тема 3.2. Діловодство у початковій школі: теоретико-методичний аспект.
Тема 3.3. Особливості організації методичної роботи у ЗНЗ з молодими педагогами.
Тема 3.4. Особливості моделювання роботи вчителя в класі зі інклюзивними
навчанням.
Тема 3.5. Специфіка взаємодії педагога з батьківським колективом.
2. Практична робота студента. Підготовка персонального кейсу.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Умови до виконання:
Номер завдання відповідає номеру студента в списку академічної групи.
Відповідь на кожне питання – не менше 1 сторінки (формату А4, шрифт 14., з
посиланнями на джерела, оформленими за новими вимогами до списку
літератури).
Назва файлу КЕЙС_№_Професійне_Прізвище студента.
Термін виконання - ДО 20 листопада 2020 . Виконаний кейс надіслати на ел.
пошту o.hordiichuk@chnu.edu.ua
КЕЙС № 1
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Розкрити сутність поняття «професійне становлення особистості» та
його основні стадії.
2.
Обґрунтувати теоретико-методологічні основи організації інклюзивного
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
3.
Розкрити теоретико-методичний аспект діловодства у ЗЗСО.
КЕЙС № 2
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Розкрити сутність рівня достатнього професіоналізму у фаховій
підготовці вчителя початкових класів до педагогічної діяльності.
2.
Проаналізувати
внесок
А.С.Макаренка
в
розроблення
проблеми
моральної відповідальності педагога.
3.
Запропонувати форми та методи психологічного супроводу сім'ї, котра
виховує дитину з особливими потребами.
КЕЙС № 3
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Розкрити сутність рівня критичної професійної компетентності у
фаховій підготовці вчителя початкових класів до педагогічної діяльності.
2.
Проаналізувати внесок В.О.Сухомлинського в розроблення проблеми
моральної відповідальності педагога.
3.
Виокремити
типи
батьківського
функціональними особливостями.
виховання
дітей
з
обмеженими
КЕЙС № 4
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Обґрунтувати основні рівні професійної підготовки вчителя початкових
класів до педагогічної діяльності.
2.
Виокремити основні критерії совісті педагога.
3.
Розкрити систему впровадження форм та методів залучення сім’ї дитини
з особливими потребами в процес інклюзивного навчання.
КЕЙС № 5
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Обґрунтувати ефективні шляхи підготовки вчителя початкових класів до
педагогічної діяльності.
2.
Дати характеристику емоційної виразності, як важливого показника
емоційної культури вчителя початкових класів.
3.
Розкрити сутність і взаємозв’язок понять
«честь»
і «гідність»
особистості вчителя.
КЕЙС № 6
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Виокремити
основні
компоненти
педагогічної
діяльності
(за
Ю.К.Бабанським).
2.
Розкрити сутність і процес адаптації як передумови професійного
зростання молодих спеціалістів.
3.
Обґрунтувати сутність та необхідність раціонально-теоретичного рівня
моральної свідомості вчителя.
КЕЙС № 7
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Розкрити сутність поняття «педагогічна діяльність» та виокремити
основні її компоненти.
2.
Обґрунтувати сутність компетентнісного підходу як актуальної стратегії
професійного розвитку молодих спеціалістів.
3.
Виокремити характерні риси, притаманні справедливому вчителю.
КЕЙС № 8
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Охарактеризувати групу операціональних функцій (або функції-прийоми)
вчителя у процесі реалізації професійної діяльності.
2.
Розкрити
роль
саморозвитку
вчителя
ЗНЗ
у
його
професійно-
особистісному становленні.
3.
Обґрунтувати сутність та необхідність почуттєвого рівня моральної
свідомості вчителя.
КЕЙС № 9
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Визначити
сутність
поняття
«професійна
усталеність
вчителя»
загальноосвітнього навчального закладу, виокремивши її основні компоненти.
2.
Вирізнити провідні особистісно-значущі якості педагога в організації
інклюзивного навчання.
3.
Обґрунтувати поняття честі і гідності педагога ЗНЗ.
КЕЙС № 10
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Охарактеризувати групу інструментальних функцій (або функції-засоби)
вчителя у процесі реалізації професійної діяльності.
2.
Назвати рівні структури моральної свідомості особистості вчителя.
3.
Виокремити деструктивні типи сприйняття батьками хвороби дитини з
особливими потребами.
КЕЙС № 11
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Охарактеризувати групу термінальних функцій (або функції-цілі) вчителя у
процесі реалізації професійної діяльності.
2.
Обґрунтувати вимоги до вчителя.
3.
Розкрити особливості роботи вчителя з сім'єю, котра виховує дитину з
особливими освітніми потребами.
КЕЙС № 12
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Обґрунтувати готовність вчителя до педагогічної діяльності, сутність та
дати загальну характеристику.
2.
Розкрити сутність методичної грамотності вчителя як важливої умови
його професійного становлення.
3.
Розкрити вимоги К.Д.Ушинського до моральної відповідальноті вчителя.
КЕЙС № 13
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Проаналізувати структуру педагогічної діяльності. Охарактеризувати
один із компонентів педагогічної діяльності та його реалізацію в навчальновиховному процесі сучасної початкової школи.
2.
Обґрунтувати роль морально-етичних знань у професійно-особистісному
становленні вчителя.
3.
Виокремити організаційні умови підготовки учнів класу з інклюзивним
нaвчaнням до взаємодії з дитиною особливих потреб.
КЕЙС № 14
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Назвати та охарактеризувати основні функції вчителя у процесі реалізації
професійної діяльності.
2.
Обґрунтувати поняття і структуру моральної свідомості особистості
педагога.
3.
Розкрити переваги та труднощі спільного викладання в класі з
інклюзивним навчанням.
КЕЙС № 15
студента ____курсу ___групи
спеціальності «________________________________»
______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
1.
Розкрити сутність педагогічної діяльності та її особливості.
2.
Прокоментувати систему роботи вчителя над власною педагогічною
проблемою та ефективні шляхи її реалізації.
3.
Розкрити сутність взаємозв’язку понять: «добро-зустріч», «добро-слово»,
«добро-дія» у професійній діяльності педагога.
Скачать