Загрузил Елена Дурейко

1 СВЕТ, ШТО ГУЧЫЦЬ ВАКОЛ НАС

Реклама
1 КЛАС, 1 чвэрць
____________ _____________
ТЭМА: СВЕТ, ЧТО ГУЧЫЦЬ ВАКОЛ НАС
МЭТА: сфарміраваць першапачатковае ўяўленне аб гуках навакольнага свету
ЗАДАЧЫ:
1) азнаямленне з гукавой разнастайнасцю навакольнага свету;
2) развіццё ўменняў услухоўвацца ў гукі навакольнага свету і ад розніваць іх;
3) фарміраванне ўмення ўзнаўляць гукі
ХОД УРОКА:
1. АРГАНІЗАЦЫЙНЫ МОМАНТ
2. ЗНАЁМСТВА З НОВЫМ МАТЭРЫЯЛАМ
Такім чынам, сёння мы адпраўляемся ў падарожжа па свеце гукаў. Наша
першая вялікая тэма так і называецца "свет гукаў". Але для таго, каб
здзейсніць гэта падарожжа нам трэба ўзяць з сабой: увага, дысцыпліну,
памяць, дапытлівасць, арганізаванасць, уяўленне.
Давайце паглядзім, наколькі вы ўважлівыя, дысцыплінаваныя, дапытлівыя.
Праводзіцца гульня " цішыня”:
- Цішыня, цішыня, яна з гукаў сплеценая. / Слухаюць цішыню/. Бавоўна ў
ладкі, стук па клавішах, шолах лістка, стук па стале
- Што ты чуў у цішыні, раскажы хутчэй мне.
Гульня праводзіцца 3-4 разы.
Як бавоўна ў ладкі, стук па клавішах, шолах лістка, стук па стале
назваць адным словам? (гук)
Што мы слухалі ў цішыні? (гукі навакольнага свету)
Настаўнік: вы ўмееце выконваць цішыню, малайцы. А на Таго, Хто не ўмее
слухаць і чуць, музыка крыўдзіцца і пакідае яго. Але ў нас я думаю, такіх
няма! Ну а цяпер яшчэ раз паслухаем цішыню! Зачыняйце вочкі.
Вслушайся, весь мир поет –
Шорох, свист и щебет.
Музыка во всем живет
Мир ее волшебен.
З цішыні пачынае гучаць "мелодыя" слуханне. 3 хвіліны
Што пачулі? (музыку, мелодыю)
Настаўнік: Рабяты, якая гучала музыка? (плыўная, пяшчотная, лёгкая)
Настаўнік: а вы ведаеце, з чаго складаецца музыка? Як называецца тое, што
мы чуем, калі гучыць музыка?
Дзеці: з гукаў.
Настаўнік: але гукі бываюць розныя. Паслухайце верш і адкажыце на
пытанне Якія бываюць гукі?
Все на свете дети знают,
Звуки разные бывают:
Журавлей прощальный клекот,
Самолета громкий рокот.
Гул машины во дворе,
Лай собаки в конуре,
Стук колес и шум станка,
Тихий шелест ветерка.
Это звуки шумовые.
Только есть еще другие:
Не шуршание, не стуки
Музыкальные есть звуки.
Такім чынам, хлопцы, якія бываюць гукі?
Музычныя і немузычныя(гукі-шумы, шумавыя)
На свеце шмат розных гукаў, Мы заўсёды што-небудзь чуем: шоргаты,
рыпанне галінак, цурчанне вады, стракатанне коніка. Гэта гукі-шумы.
Каб з імі пазнаёміцца, трэба толькі добра прыслухацца да ўсяго, што
адбываецца вакол. Усё што рухаецца вакол нас, выдае гукі, шумы. І нават
самыя слабыя гукавыя хвалі ўздзейнічаюць на нас акрамя нашай волі.
Шум можа быць прыемны або непрыемны, у залежнасці ад нашага настрою.
Часам мы кажам "шум дажджу", а часам - "музыка дажджу" праўда прыгожа
гучыць?
Але шумы нельга ператварыць у ноты, хоць многія музычныя інструменты
навучыліся пераймаць ім.
Ёсць яшчэ гукі гаворкі з якіх складаюцца словы.
Але самыя цікавыя - гэта МУЗЫЧНЫЯ ГУКІ (іх можна сыграць ці
праспяваць)
3. ЗАМАЦАВАННЕ НОВАГА МАТЭРЫЯЛУ
Послушай, как щебечут птицы,
Послушай, как поет волна,
Как дождь в окно твое стучится, —
Повсюду музыка слышна!
Навучэнцам прапануецца адлюстраваць голасам шчэбет птушак, шум хвалі, а
гукі дажджу адлюстраваць, лёгка пастукваючы пальчыкамі па стале. Пасля
гэтага настаўнік прапануе агучыць дадзенае чатырохрадкоўе. Для гэтага
першакласнікі дзеляцца на тры групы: першая будзе адлюстроўваць шчэбет
птушак, другая-шум хвалі, а трэцяя — гукі дажджу. Кожная група
«выконвае» свой гук пасля чытання адпаведнай радкі, а пасля прачытання
апошняй радкі верша усе групы выдаюць свае гукі адначасова.
А цяпер працуем з музычнымі гукамі, якія можна праспяваць!!!
Развучванне песні " першы раз у першы клас"
4. ВЫНІК УРОКА
Пра што мы гаварылі на ўроку, што слухалі, хто быў галоўнымі героямі?
(гук)
Якія бываюць гукі?(музычныя і немузычныя)
Прывядзіце прыклады
ТЕМА: Звучащий мир вокруг нас
воспроизводить звуки («рисование» голосом, «звучащие» жесты, звукоподражание
ХОД УРОКА:
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
2. ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ МАТЕРИАЛОМ
Итак, сегодня мы отправляемся в путешествие по миру звуков. Наша первая большая тема
так и называется "Мир звуков". Но для того, чтобы совершить это путешествие нам надо
взять с собой: внимание, дисциплину, память, любознательность, организованность,
воображение.
Давайте посмотрим, насколько вы внимательны, дисциплинированны, любознательны.
Проводится игра “Тишина”:
- Тишина, тишина, она из звуков сплетена. /Слушают тишину/. Хлопок в ладоши, стук по
клавишам, шелест листка, стук по столу
- Что ты слышал в тишине, расскажи скорее мне.
Игра проводится 3-4 раза.
Как хлопок в ладоши, стук по клавишам, шелест листка, стук по столу
назвать одним словом? (звуки)
Что мы слушали в тишине? (звуки окружающего мира)
Учитель: Вы умеете соблюдать тишину, молодцы. А на того, кто не умеет слушать и
слышать, музыка обижается и покидает его. Но у нас я думаю, таких нет! Ну а сейчас ещё
раз послушаем тишину! Закрывайте глазки.
Вслушайся, весь мир поет –
Шорох, свист и щебет.
Музыка во всем живет
Мир ее волшебен.
Из тишины начинает звучать «мелодия» Слушание. 3 минуты
Что услышали? (музыку, мелодию)
Учитель: Ребята, какая звучала музыка? (плавная, нежная, лёгкая)
Учитель: А вы знаете, из чего состоит музыка? Как называется то, что мы слышим, когда
звучит музыка?
Дети: Из звуков.
Учитель: Но звуки бывают разные. Послушайте стихотворение и ответьте на вопрос
какие бывают звуки?
Все на свете дети знают,
Звуки разные бывают:
Журавлей прощальный клекот,
Самолета громкий рокот.
Гул машины во дворе,
Лай собаки в конуре,
Стук колес и шум станка,
Тихий шелест ветерка.
Это звуки шумовые.
Только есть еще другие:
Не шуршание, не стуки
Музыкальные есть звуки.
Итак, ребята, какие бывают звуки?
Музыкальные и немузыкальные(звуки-шумы, шумовые)
На свете много разных звуков, мы всегда что-нибудь слышим: шорохи, скрип веток,
журчание воды, стрекотание кузнечика. Это Звуки-шумы.
Чтобы с ними познакомиться, нужно только хорошенько прислушаться ко всему, что
происходит вокруг. Все что движется вокруг нас, издает звуки, шумы. И даже самые
слабые звуковые волны воздействуют на нас помимо нашей воли.
Шум может быть приятен или неприятен, в зависимости от нашего настроения. Иногда
мы говорим "шум дождя", а иногда - "музыка дождя" Правда красиво звучит?
Но шумы нельзя превратить в ноты, хотя многие музыкальные инструменты научились
ПОДРАЖАТЬ им.
Есть еще звуки речи из которых складываются слова.
Но самые интересные - это МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ (их можно сыграть или спеть)
3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА
Послушай, как щебечут птицы,
Послушай, как поет волна,
Как дождь в окно твое стучится, —
Повсюду музыка слышна!
Учащимся предлагается изобразить голосом щебет птиц, шум волны, а звуки дождя
изобразить, легко постукивая пальчиками по столу. После этого учитель предлагает
озвучить данное четверостишие. Для этого первоклассники делятся на три группы: первая
будет изображать щебет птиц, вторая — шум волны, а третья — звуки дождя. Каждая
группа «исполняет» свой звук после прочтения соответствующей строчки, а после
прочтения последней строчки стихотворения все группы издают свои звуки
одновременно.
А сейчас работаем со звуками музыкальными, которые можно спеть!!!
Разучивание песни "Первый раз в первый класс"
4. ИТОГ УРОКА
О чем мы говорили на уроке, что слушали, кто был главными героями? (звуки)
Какие бывают звуки?(музыкальные и немузыкальные)
Приведите примеры
Скачать