Загрузил Yeyhshs Gehjsjs

2016 ozbek tili 2 rus

Реклама
A. RAFIYEV, G. MUHAMMADJONOVA,
T. TOSHPO‘LATOV
Ta’lim rus va qardosh tillarda
olib boriladigan maktablarning
2-sinfi uchun darslik
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi
vazirligi tasdiqlagan
Uchinchi nashr
TOSHKENT — «O‘ZBEKISTON» — 2016
UO‘Ê: 811.512.133-053.5
KBÊ 81.2O‘zb
R27
T a q r i z c h i l a r:
O‘. Lafasov
Z. Polvonova
H. Bakiyeva
S. Maxsumova
— Toshkent davlat sharqshunoslik
instituti dotsenti, f.f.n.,
— Chilonzor tumanidagi 90-maktab
o‘qituvchisi,
— Nizomiy nomidagi TDPU katta
o‘qituvchisi,
— O‘zDJTU dotsenti, f.f.n.
SHARTLI BELGILAR:
— To‘g‘ri o‘qing
— Chiroyli yozing
— Soat
Rafiyev A.
R27
O‘zbek tili: Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 2-sinfi uchun darslik / A. Rafiyev ,
G. Muhammadjonova, T. Toshpo‘latov. Uchinchi nashr. —
Toshkent: «O‘zbekiston», 2016. — 80 b.
UO‘Ê: 811.512.133-053.5
KBÊ
81.2O‘zb
Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi
mablag‘lari hisobidan chop etildi.
ISBN 978-9943-01-830-3
© A. Rafiyev va boshq., 2016
© «O‘ZBEKISTON» NMIU, 2012, 2014, 2016
2
1-DARS
Mavzu: O‘ZBEKISTON
3
4
àn
on
no
Ana ona.
Ona, ana non.
5
ta
tî
ma
mo
Ana ot. Mana tom.
6
Ana ona.
Mana non.
Omon.
Ana onam. Omon, mana ot.
7
in
ni
im
in
it
Mana in. Ana it.
8
ba
bo
bi
la
lo
li
bo-bo
lo-la
ol-ma
Bitta bola. Mana olma.
9
O-i-la
Bo-la
10
ka
ko
ki
ra
ro
ri
ki-tob
ka-mon
rom
ar-ra
11
ka-mar
ka-ram
o‘t
o‘n
ko‘
da
do
di
o‘n
o‘r-mon
da-la
bo‘-ri
do-i-ra
.
12
Bu o‘rmon.
Mana o‘nta doira.
Bu o‘rmon. O‘rmon katta. O‘rmonda bo‘rilar bor. O‘tkir o‘rmonda bo‘rini ko‘rdi.
13
uy
yu
un
yo
yu
yi
tul-ki
uy
un
toy
ki-yik
14
el
ek
be
me
re
ga
ge
gu
go
ag
e-lak
gu-gurt
e-tik
gul-don
15
sa
si
so
se
tong
rang
gi-los
bod-ring
so-at
a-sal
si-ngil
Bu – asal. Mana bodring.
16
ha
ho
he
hi
xa
xo
xe
xi
tim-soh
hay-kal
xur-mo
be-hi
Bu – Amir Temur haykali.
Mana behi daraxti.
2 — O‘zbek tili, 2-sinf
17
xat
Amir Temur bobo.
Bu – daraxt.
Bu – Amir Temur nomli maydon. Maydonda uning haykali bor. Amir Temur buyuk
sarkarda.
18
1 soat
Ana ona. Mana non. Olima, olmani ol.
Bobo, ota, ona, bola – oila.
Mana bitta olma.
– O‘rmonda nimalar bor?
– O‘rmonda bo‘rilar bor.
19
pa
pe
po
pi
pu
qa
qe
qo
qi
qu
pax-ta
pal-to
par-ta
qa-lam
qo‘l-qop
qand
20
sha
she
sho
shi
shu
cha
che
cho
chi
chu
shox
cha-na
osh
e-shik
che-lak
ol-cha
.
21
Quyosh
chiqdi.
Paxta terimi
boshlandi.
22
Shoxga
chumchuq
qo‘ndi.
ja
je
jo
ji
ju
jo‘-ja
g‘a
g‘e
g‘o
g‘i
g‘u
jo‘-xo-ri
g‘ij-jak
g‘oz
chaldi. Bog‘da jajji bolalar gul
G‘ulom
teryaptilar. G‘olib bilan G‘ani
o‘ynadilar.
23
za
ze
zo
zi
zu
u-zum
zi-rak
zeb-ra
zi-na
Zumrad aqlli qiz. Dadasi Ziyodaga zirak
olib berdi.
24
g‘oz
jo‘-ja
jo‘jalar
jo‘-xo-ri
zeb-ra
g‘ij-jak
zi-rak
bog‘
zi-na
Jasurning jo‘jalari to‘qqizta.
25
3-DARS
fa
fe
fo
fi
va
ve
vo
vi
fil
daf-tar
shi-fo-kor
ve-lo-si-ped
to-vuq
26
a’lo
, e’lon
va’da
tutuq Tal’at
belgisi Ra’no
Sur’at
A’zam yomon baho oldi. Dadasi undan
xafa bo‘ldi. A’zam «a’lo» o‘qishga va’da
berdi.
27
4-DARS
MAKTABIM
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
— Bu nima?
— Bu — maktab.
— Maktabda kimlar bor?
— Maktabda o‘quvchilar
bor.
O‘quvchilar darsda. Hozir
o‘zbek tili darsi. O‘quvchilar
yozyaptilar.
2-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Maktab, dars, sinf, o‘qituvchi, o‘quvchi,
kitob, ustoz.
1-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
,
28
3-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
Bu mening
maktabim.
Mening ustozim.
Anvar yozyapti.
Nodira o‘qiyapti.
4-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Mana maktab. Maktab katta va chiroyli.
Komil yozyapti. Men o‘qiyapman.
MAKTAB
Qiyosi yo‘qdir
Maktabimizning,
Ravon va yorug‘
Yo‘limiz bizning.
Maktab bag‘rida
Ilm olamiz.
Bilimga chanqoq
Quvnoq bolamiz.
Abdurahmon Akbar
29
5-DARS
YANGI YIL
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
ar-cha
Qorbobo va
Qorqiz
archa
o‘yinchoqlari
2-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Bugun Yangi yil bayrami.
Bayramga Qorbobo va
Qorqiz mehmonga keldilar.
Biz she’r va qo‘shiqlar
aytdik. Qorbobo sovg‘a berdi. Hamma raqsga tushdi.
1-mashq. Ko‘chirib yozing.
30
3-topshiriq. Dialogni o‘qing va tarjima qiling.
—
—
—
—
Bayramga kimlar keldi?
Bayramga Qorbobo va Qorqiz kelishdi.
Kim sovg‘a berdi?
Qorbobo sovg‘a berdi.
2-mashq. Rasmlar o‘rniga so‘zlar qo‘yib o‘qing.
Archa bayrami bo‘ldi. Bayramga
keldilar. Qorbobo bizga
va
berdi.
4-topshiriq. She’rni yod oling.
O‘rmonlarning soqchisi,
Yangi yil darakchisi.
Igna bargli archajon,
Bo‘lib kel bizga mehmon!
Omon Matchon
3-mashq. Maqollarni o‘qing va ko‘chirib yozing.
31
6-DARS
TAKRORLASH
1. Rebusni yeching.
laydi.
Ish
2. Rasmlar yordamida o‘qing.
Bu bizning
. Maktabimiz 2 qavatli.
maktabga keldilar.
3. G‘ tovushi qatnashgan so‘zlarni to‘g‘ri
talaffuz qiling va ko‘chirib yozing.
G‘oq, g‘oq, g‘oq,
Dimog‘im ko‘p chog‘.
4. O‘zbekiston
yasang.
so‘zidan
yangi
so‘zlar
Namuna: O‘zbek, non, ot, bek, …
32
III chorak
Mavzu: O‘YINCHOQLAR
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
— Bu nima?
— Bu – toychoq.
— Bu nima?
— Bu – qo‘g‘irchoq.
1-mashq. O‘qing va gap tuzing.
Bu qanday pufak?
Bu katta pufak.
Ana u koptok-chi?
... … … kichkina.
2-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Ammo sharti bor shundoq:
Boshqasi kerak emas,
Bosh harfi «T» bo‘lsa bas.
Qidirmang borib uzoq,
Bu — tulki, tovus, timsoh.
Kavsar Turdiyeva
3 — O‘zbek tili, 2-sinf
33
2-mashq. Matnni o‘qing va ko‘chirib yozing.
Mana bu quyoncha. U chaqqon. Bu qo‘g‘irchoq katta. U chiroyli. Akmal mashina
o‘ynayapti.
3-topshiriq. Tez aytishni ravon o‘qing.
Mushuk maymunga miyovladi.
Toshtemir tosh tagidan toshbaqani topdi.
4-topshiriq. Mustaqil ravishda bajaring. Albomingizga namunadagidek gul yaproqchalarini chizing.Yaproqchalardagi bosma harflar qarshisiga
shu harfning yozma shaklini yozing.
34
2-DARS
Mavzu: SANAYMIZ
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
—
—
—
—
Bular nimalar?
Bular koptoklar.
Koptoklar nechta?
Ular uchta.
— Kataklar nechta?
— Kataklar oltita.
1-mashq. Sanang va to‘g‘ri
Sonlarni harflar bilan yozing.
1 — bir
2 — ikki
3 — uch
4 — to‘rt
5 — besh
6 — olti
talaffuz
qiling.
7 — yetti
8 — sakkiz
9 — to‘qqiz
10 — o‘n
2-mashq. O‘qing va suhbatni davom ettiring.
—
—
—
—
Bu sinf kattami?
Ha, bu sinf katta.
Sinfda nechta parta bor?
Sinfda o‘n beshta parta bor.
35
2-topshiriq. Daftaringizga quyidagi rasmni
chizing. Bo‘sh kataklarga sonlarni tartib bilan
yozing.
1
4
3
7
7
5
4
2
5
1
6
7
4
7
3
8
9
3-topshiriq. She’rni tinglang va takrorlang.
— Bir, ikki, besh, olti!
— Besh, olti deb kim aytdi?
Adashib ketdi Sotti,
Ikki son hatlab o‘tdi.
To‘rtdan keyin besh kelar,
Bir-biriga esh kelar.
Sotti buni bilmaydi,
Hammamizni qiynaydi.
— Qani, boshdan boshlaymiz,
Cho‘p donalar tashlaymiz.
— Bir, ikki, uch, to‘rt, besh!
Yaxshi aytdik buni tez...
Adham Karimov
36
3-DARS
Mavzu: R A N G L A R
1-topshiriq. Namunadagidek suhbatlashing.
—
—
—
—
Bu qaysi rang?
Bu yashil rang.
U qanday lola?
U sariq lola.
1-mashq. O‘qing va rasmlar asosida gaplar
tuzing.
— Bu bino qanday?
— Bino katta va … .
— Gilos qanday
rangda?
— Gilos ... rangda.
2-topshiriq. Rasmlarda nimalarni ko‘ryapsiz?
Ranglarini aytib bering.
Namuna: Bu qizil lola.
37
2-mashq. Matnni o‘qing va ko‘chirib yozing.
Kecha Yulduzning tug‘ilgan kuni edi.
Do‘stlari turli sovg‘alar olib keldilar. Lobar
har xil rangli pufaklar, Odil oppoq atirgullar
sovg‘a qildi. Yulduz sovg‘alardan juda
xursand bo‘ldi.
3-mashq. Rasmlar asosida gaplar tuzing.
Ikkita ... olma.
Shaftoli katta va ... .
3-topshiriq. She’rni tinglang, jo‘r bo‘lib ayting.
Yashil, qizil, sariq rang,
Ketma-ket yonar, qarang!
Tariqvoy yo‘l chetida,
Kuzatar boshi garang.
Ko‘zin qisib svetofor,
Der: Tariqvoy, shoshmay tur!
Yashil ko‘zim yonganda,
Yo‘l ochiq — bemalol yur.
T. Bahromov
Mustaqil ish. Albomingizga kamalak rasmini chizing, uni yetti xil rangga bo‘yang.
38
4-DARS
Mavzu: TANA A’ZOLARI
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
—
—
—
—
Aziz nima qilyapti?
Aziz tishini tozalayapti.
Lola-chi?
Lola qo‘lini yuvyapti.
1-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Bosh, ko‘z, qosh,
oyoq, soch, tish, lab.
burun,
quloq,
qo‘l,
2-mashq. O‘qing va to‘g‘ri talaffuz qiling.
Uning qo‘li toza. Sevaraning sochlari sariq.
Saida, sochingni tara. Aziz tishini tîzalayaðti.
Akmal yuzini yuvyaðti. U qî‘lini sîchiq bilan
artyaðti.
Lug‘at
qo‘l — ðóêà
toza — ÷èñòûé
soch — âîëîñ
artmoq — âûòèðàòü
tish — çóá
yuz — ëèöî
39
2-topshiriq. Rasmdagi bolaning tana a’zolari
nomlarini ayting, namunadagidek suhbatlashing.
Namuna:
— Uning ko‘zi qanday?
— Uning ko‘zi qora va
katta.
3-mashq. To‘g‘ri talaffuz qiling va ko‘chirib
yozing.
Besh og‘ayni yosh edi,
Ichida biri bosh edi.
3-topshiriq. Topishmoqni o‘qing.
Teg, teg desam tegmaydi, tegma desam
tegadi.
4-topshiriq. Tinglang va jo‘r bo‘lib takrorlang.
Ota-ona — ikki so‘z,
Biri qosh-u, biri ko‘z.
Bir-biridan qimmatli,
Mehri daryo, himmatli.
Tolib Yo‘ldosh
40
5-DARS
Mavzu: KIYIMLAR
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
— Bu ko‘ylak kimniki?
— Bu ko‘ylak ... .
— Bu kamar qanday rangda?
— Bu kamar ... rangda.
2-topshiriq. O‘qing va to‘g‘ri talaffuz qiling.
Bu qanday paypoq? Bu issiq paypoq. O‘ktam nima kiygan? U oq kî‘ylak kiygan. Bu
etik yangimi? Ha, bu etik yangi. Qani, shimingni tozala. Ro‘molni kir qilma.
Lug‘at
paypoq — íîñêè
kichik — ìàëåíüêèé
kiymoq — îäåâàòü
oq — áåëûé
etik — ñaïîã
yangi — íîâûé
1-mashq. Tinglang va so‘zlarni ko‘chirib yozing.
Ko‘ylak,
qalpoq.
shim,
paypoq,
41
etik,
do‘ppi,
3-topshiriq. Rasmlarda nimalarni ko‘ryapsiz?
Nomini ayting va namunadagidek suhbatlashing.
Namuna: — Bu shimmi? — Ha, bu shim.
— Bu to‘n kimniki? — Bu to‘n bobomniki.
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Oyijonim bayramga ko‘ylak tikib berdilar.
Ko‘ylagimga hammaning havasi keldi.
4-topshiriq. Tinglang va jo‘r bo‘lib ayting.
O‘zbeklikka tushgan xos,
Yigitlarga do‘ppi mos.
G‘ururlarga boy bo‘lib,
Boshga qo‘ngan oy bo‘lib.
Gard yuqtirmay kiygan ham,
O‘z do‘ppisin suygan ham.
Ramzin boshga ko‘tarar,
Mag‘rur o‘zbek atalar.
Odil Abdurahmon
42
6-DARS
Mavzu: YIL FASLLARI
1-topshiriq. Rasm asosida suhbatlashing.
—
—
—
—
—
—
Bir yilda nechta fasl bor?
Bir yilda to‘rt fasl bor.
Hozir qaysi fasl?
Hozir qish fasli.
Keyin qaysi fasl keladi?
... .
2-topshiriq. She’rni o‘qing va takrorlang.
O‘tib ketdi kuz chog‘i,
Yetib keldi qish yana.
Keng muzlik quchog‘ida
Bolalar tortar chana.
Ilyos Muslim
43
1-mashq. Ko‘chirib yozing.
Yerni qor bosar,
Soyni muz bosar,
Shamol tinsa sal,
Bu qaysi mahal?
Po‘lat Mo‘min
3-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Bahorda daraxtlar gullaydi. Yozda mevalar
pishadi.
Kun
issiq
bo‘ladi.
Kuzda
daraxtlarning barglari sarg‘ayadi. Qishda qor
yog‘adi, sovuq bo‘ladi.
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Hîzir qaysi fasl? Hîzir qish. Qishda nima
yog‘adi? Qishda qor yog‘adi. Yana yomg‘ir
yog‘adi. Bahîrda ham yîmg‘ir yîg‘adi. Yana
qanday fasllar bîr? Bahîr, yîz, kuz.
4-topshiriq. Savollarga javob bering.
1. Bir yilda nechta fasl bor?
2. Bir fasl necha oydan iborat?
44
3. Fasllar nomini ayting.
4. Hozir qaysi fasl?
3-mashq. Kerakli harflarni qo‘yib, so‘zlar hosil
qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing, gaplarni
daftaringizga ko‘chiring.
sh
m
sh
q
m
l
y
r
t
m
r
5-topshiriq. Tinglang va jo‘r bo‘lib ayting.
Shamol esadi g‘ir-g‘ir,
Yam-yashildir qir-adir.
Pishqirib oqar anhor,
Yurtimga keldi bahor...
Fasllarning ichida,
Betakrori ekan yoz.
Chunki uning bag‘rida,
Ko‘ngillar topar e’zoz...
Dildora Muhiddin qizi
Mustaqil ish. Kuz va qish fasllari haqida nimalarni bilasiz? Daftaringizga yozing.
45
7-DARS
Mavzu: ONAJONLAR BAYRAMI
1-topshiriq. Rasm asosida suhbatlashing.
—
—
—
—
Bu kimning onasi?
Bu mening onam.
Singling necha yoshda?
Singlim uch yoshda.
1-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Tong otdi. Turing, kiyining, nonushta qiling.
Maktabga boring. Kitob o‘qing, daftarga
yozing. Ertaga 8-mart, onangizni tabriklang.
46
2-topshiriq. O‘qing va to‘g‘ri talaffuz qiling.
8-Ìart — Õotin-qizlar bayrami. Biz o‘qituvchimizni tabrikladik.
«Ustoz, sizni bayram bilan tabriklaymiz.
Sog‘ bo‘ling!» — dedik.
3-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Ona bilan bola — gul bilan lola.
Onaning mehri muqaddas.
Ona birinchi muallimdir.
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Ustoz, sizni tabriklaymiz! Sîg‘ bî‘ling!
Onajon, sizga sog‘lik tilayman! Opangga
nima sîvg‘a qilding? Opamga gul sîvg‘a
qildim. Ustozimni bayram bilan tabrikladim.
Hamma xursand bo‘ldi.
Lug‘at
tabriklamoq — ïîçäðàâëÿòü
sog‘lik — çäîðîâüå
xursand — ðàäîñòíûé
47
hamma — âñå
bayram — ïðàçäíèê
gul — öâåòîê
4-topshiriq. Tinglang va takrorlang.
Ertaga sakkizinchi mart — Onajonlar
bayrami. Men onajonimni tabriklayman.
«Bayramingiz muborak bo‘lsin, sog‘
bo‘ling», — deyman.
3-mashq. Savollarga javob bering.
— Sen onangga nima sovg‘a qilding?
— Lola onasiga nima sovg‘a qildi?
— Ustozingizni tabrikladingizmi?
5-topshiriq. She’rni tinglang va yod oling.
Sochingiz paxtaday oq,
Mehri daryo, qalbi pok,
So‘zlari bol-u qaymoq
Buvijonim, buvijon!
O‘zingiz har ishda bosh,
Hurmat qilar keksa-yosh,
Bizning uydagi quyosh
Buvijonim, buvijon!
H. Isoqova
48
8-DARS
Mavzu: ASSALOM, NAVRO‘Z!
1-topshiriq. Rasm asosida suhbatlashing.
—
—
—
—
—
—
Navro‘z qanday bayram?
Navro‘z bahor bayrami.
Navro‘zda nimalar qilinadi?
Turli taomlar pishiriladi.
Qanday taomlar pishiriladi?
... ...
2-topshiriq. O‘qing va to‘g‘ri talaffuz qiling.
Navrî‘z 21-martdan bîshlandi. Bayramga
mehmînlar keldilar. Sumalak va kî‘k sîmsa
ðishdi. Αyin-kulgi bî‘ldi. Hamma raqsga
tushdi. Ra’no she’r aytdi.
4 — O‘zbek tili, 2-sinf
49
1-mashq. Kerakli harflarni qo‘yib, so‘zlar hosil
qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing, gaplarni
daftaringizga ko‘chiring.
b
y
H
v
i
s
m
d
m
t
D
r
g
l
s
x t l
l
m
l
k
r
d i
2-mashq. Ko‘chirib yozing.
A’zam a’lo bahoga o‘qiydi. Tal’at unga
havas qiladi. Tal’at ham a’lo bahoga o‘qishga
va’da berdi.
3-topshiriq. She’rni tinglang va yod oling.
Binafshalar qo‘limda,
Keldi Navro‘z bayrami.
Katta sayil elimda,
Keldi Navro‘z bayrami.
Sumalaklar qozonda,
Keldi Navro‘z bayrami.
O‘yin-kulgi azondan,
Keldi Navro‘z bayrami.
Rauf Tolib
50
9-DARS
TAKRORLASH
1-topshiriq. Suhbatni o‘qing va davom ettiring.
—
—
—
—
—
—
—
—
Bu nima?
Bu likopcha.
Likopchada nimalar bor?
Unda olma, uzum, anor bor.
Dasturxonda yana nimalar bor?
Non, sariyog‘, pishloq bor.
Siz nima yedingiz?
... .
2-topshiriq. Bo‘g‘inlarni qo‘shib so‘z tuzing va
ularni to‘g‘ri o‘qing.
lav - la- …
pi - yo- …
ki - …
pay - …
ko‘y - …
ka - …
mas - … -va
li - … -cha
qo - …
1-mashq. To‘g‘ri talaffuz qiling va ko‘chirib
yozing.
Oilamiz katta. Bobom televizor ko‘ryapti.
Buvim gazeta o‘qiyapti. Ukam rasm chizyapti.
Akam sabzavotlarni idishga solyapti. Onam
51
palov pishiryapti. Men onamga yordam beryapman. Hammamiz palovni yaxshi ko‘ramiz.
2-mashq. Namunadagidek gaplar tuzing.
Namuna: — Bular kim? — Bular bobom,
dadam, oyim, akam va men.
— Bobong nima qilyaptilar? — Bobom choy
ichyaptilar.
— Ular qanday kiyim kiyganlar? — Ular
do‘ppi, to‘n kiyganlar.
3-topshiriq. She’rni tinglang va jo‘r bo‘lib takrorlang.
Bahor keldi, yashil libos
Kiydi o‘rik, olmalar.
Olam yana nurga to‘ldi,
Gulga to‘ldi dalalar.
Binafshalar ochildi,
Atrofga hid sochildi.
Yozib yashil dasturxon,
Kirib keldi Navro‘zjon!
«Boychechak» to‘plamidan
Mustaqil ish: O‘qing va ko‘chirib yozing.
Yangi ko‘ylakni toza tut. Yuz-qo‘lingni yuv.
Qo‘lingni art.
52
IV chorak
1-DARS
Mavzu: OZIQ-OVQATLAR
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
asal
sariyog‘
palov
—
—
—
—
qand
somsa
choy
sho‘rva
Nonushtada nima yeydilar?
Non bilan sariyog‘.
Nima ichadilar?
Choy bilan sut.
1-mashq. Suhbatni rollarga bo‘lib o‘qing va
ko‘chirib yozing.
— Choy bormi?
— Marhamat, oling.
— Stîlda nimalar bîr?
53
—
bîr.
—
—
—
—
—
—
Stîlda chîy, qand, asal, sariyîg‘, somsa
Gulnora nima ichyaðti?
Chîy ichyaðti.
Chîy issiqmi?
Ha, chîy issiq.
Dildora nima yåyaðti?
U nîn bilan sariyîg‘ yåyaðti.
Lug‘at
qand — ñàõàð
asal — ì¸ä
ichmoq — âûïèòü
issiq — ò¸ïëûé, ãîðÿ÷èé
olmoq — âçÿòü, áðàòü
sariyog‘ — ñëèâî÷íîå ìàñëî
2-topshiriq. Namunadagidek suhbatlashing.
Namuna: — Sizga palov yoqadimi?
— Bizga palov juda yoqadi.
— Bu somsa issiqmi? — Ha, issiq.
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Qand, uzum, guruch, asal, sariyog‘, sut,
sharbat, sho‘rva, non, tuxum.
54
3-mashq. Kerakli harflarni qo‘yib, so‘zlar hosil
qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing, gaplarni
daftaringizga ko‘chiring.
s
q
l
q
n
y m
q
3-topshiriq. She’rni yod oling.
KARTOSHKA
Lag‘monda ham
Men borman,
Hamma joyda
Tayyorman.
Ko‘rinmasam
Shavlada,
Erinmasdan
Kavla-da!
Goh uxlayman
To‘rvada,
Goh pishaman
Sho‘rvada.
Qovurmada
Qaynayman,
Mastavada
Yayrayman.
Anvar Obidjon
Mustaqil ish. Sizga qanday oziq-ovqatlar yoqadi,
og‘zaki gap tuzing.
Namuna:
Sizga-chi?
—
Menga
55
qaymoq
yoqadi.
2-DARS
Mavzu: IDISHLAR
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
—
—
—
—
Bular nimalar?
Bular pichoq, qoshiq va sanchqilar.
Kosa va laganga nima suziladi?
... .
1-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Idishlar qayerda? — Idishlar javonda. Menga qoshiq bering. Menga katta lagan îlib
bering. Dasturxonga oltita sanchqi qo‘ying.
Stîlda kosa bilan likîðcha bîr.
Lug‘at
idish — ïîñóäà
javon — øêàô
qoshiq — ëîæêà
nechta — ñêîëüêî
lagan — áîëüøàÿ òàðåëêà
sanchqi — âèëêà
qo‘ymoq — âñòàâèòü
likopcha — òàðåëêà
56
2-topshiriq. Namunadagidek suhbatlashing.
Namuna: — Bu nima? — Bu lagan.
— Laganni nima qilasiz? — Laganga osh
suzamiz.
— Bu qoshiqmi? — Ha, bu qoshiq.
— Qoshiq bilan nima qilasiz? — Qoshiq
bilan ovqat yeymiz.
3-topshiriq. Tinglang va rollarga bo‘lib o‘qing.
— Dasturxonda nimalar bor?
— Dasturxonda likopcha, qoshiq, piyola,
choynak bor.
— Likopchaga shirinliklar qo‘yganmiz.
— Hozir choy ichmoqchimiz.
2-mashq. Kerakli harflarni qo‘yib, so‘zlar hosil
qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing, gaplarni
daftaringizga ko‘chiring.
i
sh
o s
3-mashq. To‘g‘ri
yozing.
q
z
n
i ch
q
talaffuz qiling va ko‘chirib
Dasturxonga idishlarni qo‘ying.
likopcha, qoshiq, choynak.
57
Mana
Choynakda choy bor. Bu piyola. Piyolada
choy ichamiz.
Mustaqil ish. Tez aytishni takrorlang.
Oq choynakka oq qopqoq,
Ko‘k choynakka ko‘k qopqoq.
Lug‘at
qopqoq – êðûøêà
ko‘k – ñèíèé
4-topshiriq.
takrorlang.
She’rni
tinglang
va
jo‘r
bo‘lib
IDISH-TOVOQLAR
Oshxonaning ko‘rki — biz,
Ahil og‘a-inilar.
Pishgan taomlaringiz
Bag‘rimizga quyilar…
Birimiz Kosa, yana
Birimiz Lagandirmiz.
Kim — Likopcha, kim — Tovoq
Nomini olgandirmiz.
Muhiddin Omon
58
3-DARS
Mavzu: MEVALAR
1-topshiriq. Namunadagidek suhbatlashing.
Namuna:
—
—
—
—
—
—
Bog‘da qanday mevalar pishadi?
Bog‘da olma, o‘rik, nok va behi pishadi.
Bu qanday olma?
Bu qizil olma.
Bu nok daraxtimi?
Ha, bu nok daraxti.
1-mashq. O‘qing va rasmlar asosida javoblarni
to‘ldirib, gaplarni ko‘chiring.
Bu qanday
Ana u
?
Bu shirin … .
nokmi? Yo‘q, bu
Bu-chi? Bu
bilan
.
.
Savatda qanday meva bor? Savatda
bor.
59
2-topshiriq. Rollarga bo‘lib o‘qing.
—
—
—
—
Bu nima?
— Ana u nokmi?
Bu ko‘k olma.
— Ha, u juda shirin nok.
U shirinmi?
— Bog‘da qanday
Yo‘q, u nordon.
mevalar bor?
— Bog‘da nok, shaftoli,
uzum bor.
3-topshiriq. Savollarga javob bering.
— Nechta anor bor? — ... ... ... .
— Uzum qanaqa? — ... ... .
— Olxo‘rining rangi qanday? — ... ... ... .
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
BOG‘DA
Biz bog‘ga kirdik. Bog‘da daraxtlar ko‘p.
Ikkita bola meva terdi.
Qizlar o‘riklarni savatga terdilar. Bog‘da
gilos, olcha, shaftoli ham bor ekan.
60
Bog‘bon bobo bizga: «Mevani yuvib yenglar», – dedilar. Biz o‘rik, olchalarni yuvdik va
maza qilib yedik. Mevalar juda shirin ekan.
Bog‘bon boboga rahmat, dedik.
4-topshiriq. She’rlarni o‘qing va jo‘r bo‘lib takrorlang. Yod oling.
Gilos
Shaftoli
Men gilosman
Quloq sol,
Rangim ol-u,
Totim bol.
Topsang
Qo‘shalog‘imni,
Qulog‘ingga
Taqib ol.
Sariq, oq
Shaftoliman.
Zarg‘aldoq
Shaftoliman.
Maqtanib
O‘tirmayman,
Maqtanchoq
Shaftoliman.
Erkin Vohidov
Mustaqil ish: Tez aytishlarni ko‘chirib yozing.
Rustam romni rosa randaladi.
Unsin uzum uzib, unga uzatdi.
Lug‘at
randalamoq – ñòðîãàòü
uzatmoq – ïåðåäàâàòü
61
4-DARS
Mavzu: SABZAVOTLAR
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
piyoz
tarvuz
—
—
—
—
—
—
—
kartoshka
qovun
karam
pomidor
bodring
sabzi
baqlajon
Bular nima?
Bular piyoz, kartoshka, pomidor.
Bodring va karam qani?
Mana bodring va karam.
Mana bu qovun, ana u tarvuz.
Bu nima?
Bu baqlajon.
1-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Bu nima? Bu kartîshka bilan ðiyîz. Mana
bu qîvun bilan tarvuz. Ular shirinmi? Ha, juda
shirin. Bu sabzimi? Yî‘q, bu bîdring.
62
Lug‘at
sabzi — ìîðêîâü
piyoz — ëóê
qovun — äûíÿ
tarvuz — àðáóç
bodring — îãóðeö
shirin — ñëàäêèé
2-topshiriq. Namunadagidek suhbatlashing.
Namuna: — Bu qanday piyoz? — Bu
achchiq piyoz.
2-mashq. Kerakli harflarni qo‘yib, so‘zlar hosil
qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing, gaplarni
daftaringizga ko‘chiring.
z i
q
v
n
k a
i
3-topshiriq. She’rni ravon o‘qing.
SABZI
Tanishtirib o‘zini,
Sabzi boshlar so‘zini:
Qizil, sariq rangdamiz,
Yengilmaymiz jangda biz.
Yer ostida uyimiz,
Doim fikr-u o‘yimiz:
Odamlarga berib naf,
Qozonda tursak qaynab.
Tolib Yo‘ldosh
63
z
5-DARS
Mavzu: UY HAYVONLARI
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
t
—
—
—
—
s
g
r
t
g‘
z
Bu nima?
Bu g‘oz.
G‘oz nima qiladi?
U suvda suzadi.
2-topshiriq. Tinglang, so‘ngra o‘qing.
Hovli chetida turli hayvonlar bor.
Ot, sigir, qo‘y, echki, mushuk va it — uy
hayvonlari. Bu yerda qo‘y, echki ham bor.
Ayvonda mushuk yotibdi. Hovlida it
yuribdi.
1-mashq. Savollarga javob bering va suhbatni
davom ettiring.
— Hovlida qanday hayvonlar bor?
— Qo‘y va echki qayerda?
64
— It qayerda yuribdi?
— Buzoqcha nima qilyapti?
— ... .
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
KUCHUKCHA
Dadam menga kichkina kuchukcha sovg‘a
qildilar. Men unga «Qo‘ng‘iroq» deb laqab
qo‘ydim. Chunki uning ovozi qo‘ng‘iroqqa
o‘xshaydi. Men Qo‘ng‘iroqni juda yaxshi
ko‘raman.
3-mashq. Nima qiladi? so‘rog‘iga javob bering
va suhbatni davom ettiring.
—
—
—
—
—
Mushuk nima qiladi?
Mushuk miyovlaydi.
Kuchuk-chi?
Kuchuk uyni qî‘riqlaydi.
... .
3-topshiriq. Namunadagidek suhbatlashing.
Namuna: Bu ot. Ot — uy hayvoni.
5 — O‘zbek tili, 2-sinf
65
4-mashq. Ko‘chirib yozing.
Kuchuk uyni qî‘riqlaydi. Sigir va echki sut
beradi. Ît yuk tashiydi.
Bulbulga bog‘ yaxshi, kaklikka tog‘.
Tovuq tuxum beradi.
4-topshiriq. She’rlarni tinglang va jo‘r bo‘lib
takrorlang. Yod oling.
MITTI MOSH
Mushukkinam mitti Mosh,
Shirin sut mushukka osh.
Olma bersam kelmaydi,
Non yeyishni bilmaydi.
G‘OZ
G‘oq, g‘oq, g‘oq,
Dimog‘im ko‘p chog‘.
Suvda suzib yuraman,
Maza qilib suzaman.
66
6-DARS
Mavzu: KO‘CHAMIZ VA UYIMIZ
1-topshiriq. Rasmlar asosida suhbatlashing.
Bu katta ko‘cha.
Bu bizning uyimiz.
2-topshiriq. Suhbatni rollarga bo‘lib o‘qing.
1. —
—
2. —
—
3. —
—
Qaysi ko‘chada yashaysiz?
Gulbog‘ ko‘chasida yashayman.
Uyingiz qayerda?
Uyimiz Beruniy ko‘chasida joylashgan.
U kattami?
Ha, katta va chiroyli.
1-mashq. Savollarga javob yozing.
1. Qaysi ko‘chada yashaysiz?
2. Odamlar bekatda nima qiladilar?
3. Ko‘changizda nimalar bor?
67
2-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
BIZNING KO‘CHA
Bizning ko‘chamiz keng. Ko‘cha atrofiga
gullar ekilgan. Bu yo‘lda avtobuslar
qatnaydi. Bekat chorrahaga yaqin. Bekatda
o‘rindiqlar bor. Biz ko‘chamizni ozoda
tutamiz.
3-mashq. Rasmlar asosida gaplar tuzing.
h o
x
l
n
3-topshiriq. Tinglang, unli va undosh tovushlarni
qo‘shib talaffuz qiling.
UYIMIZ
Uyimiz shu ko‘chada joylashgan. U ikki
qavatli. Hovlimiz keng, daraxtlar va gullar
ko‘p. Birinchi qavatda mehmonxona, oshxona
va hammom bor. Ikkinchi qavatda darsxona,
yotoqxona bor. Uyimizni yaxshi ko‘raman.
68
4-mashq. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘yib,
gaplarni o‘qing va ko‘chiring.
Biz Navoiy … yashaymiz. Ko‘chamiz … va
chiroyli. Ikki atrofiga daraxtlar va … ekilgan.
Hovlimiz ko‘chaning o‘ng … . Uyimiz ikki
qavatli, beshta … bor.
Qo‘yiladigan so‘zlar: tomonida, keng,
gullar, xonasi, ko‘chasida.
4-topshiriq. She’rni o‘qing.
Chopib chiqsak hovlidan,
Qarshi olar ko‘chamiz.
Qay manzilni ko‘zlasak,
Yo‘lga solar ko‘chamiz.
Supursak chang-g‘uborin,
Yuzi yaraqlab ketar.
Xursand bo‘lib, yulduzdek —
Ko‘zi charaqlab ketar.
Vali Ahmadjon
Mustaqil ish: Ko‘chirib yozing.
Biz to‘rt qavatli uyda turamiz. Men
uchinchi qavatda yashayman. U katta va
chirîyli. Uning uchta xonasi bor. Hîvlimizda
daraxtlar kî‘ð.
69
7-DARS
Mavzu: QIZIQARLI HARAKATLI
O‘YINLAR
1-topshiriq. O‘qing va suhbatlashing.
Bu «Arqon tortish»
o‘yini.
Bu «Koptokni ushla»
o‘yini.
2-topshiriq. Rasmlar asosida savollarga javob
bering.
—
—
—
—
Bu qanday o‘yin?
Siz kim bilan o‘ynaysiz?
O‘yin qiziqarli bo‘ldimi?
O‘yinda kim yutdi?
1-mashq. O‘qing va ko‘chirib yozing.
Men ko‘p o‘yinlarni bilaman. Do‘stlarim
bilan har xil o‘yinlar o‘ynaymiz. Lola bekinmachoq o‘ynashni yoqtiradi. O‘g‘il bolalar
70
bilan «Arqon tortish» o‘yinini o‘ynaymiz. Qiz
bolalar bilan «Oq terakmi, ko‘k terak» o‘ynaymiz. Qizlar chap tomonda saflanadilar.
O‘g‘il bolalar o‘ng tomonda. O‘yin qiziqarli
bo‘ldi.
3-topshiriq. She’rni o‘qing va jo‘r bo‘lib takrorlang. Yod oling.
Quyonim, quyonim,
O‘rningdan tursang-chi?
Quyonim, quyonim,
Oynaga qara.
Quyonim, quyonim,
Sochingni tara!
Quyonim, quyonim,
Yuzlaringni yuv!
Quyonim, quyonim,
Qo‘llaringni yuv!
Ayt endi, sharting nima?
«Boychechak» to‘plamidan
2-mashq.
bering.
Rasmlar
asosida
71
savollarga
javob
1.
2.
3.
4.
Qanday o‘yin o‘ynaysiz?
Kim bilan o‘ynaysiz?
O‘yinda nechta bola qatnashadi?
O‘yinda kim yutdi?
3-mashq. O‘qing, nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni
qo‘yib, gaplarni ko‘chiring.
—
—
—
—
—
Aziz, kel birga o‘ynaymiz.
..., nima o‘ynaymiz?
... o‘ynaymiz.
Lola, ... o‘yinini bilasanmi?
... .
5-topshiriq. O‘qing va suhbatni davom ettiring.
—
—
—
—
—
—
Anvar, bekinmachoq o‘ynaymizmi?
Mayli, Azizni ham qo‘shaylik.
Bo‘pti, qani boshladik.
Aziz, sen chap tomonga yugur.
Sobir, sen o‘ng tomonga chop.
... .
72
TAKRORLASH
1-topshiriq. Savollarga javob bering.
— Qaysi shaharda yashaysiz?
— Ko‘changizning nomi nima?
— Qanday o‘yinlar o‘ynaysiz?
1-mashq. So‘zlarni to‘g‘ri joylashtirib, gaplar
tuzing va ko‘chirib yozing.
Binolar, ko‘chamizda, yangi, qurildi.
Bizning guruh, g‘olib bo‘ldi, o‘yinda.
2-topshiriq. She’rni o‘qing va jo‘r bo‘lib ayting.
Fasllar eng go‘zali,
Serhosil yoz faslidir.
Yozgi dam olish chog‘i
Bolalikning naqshidir.
Shirin, totli mevalar
Yozda pishib yetilar.
Yurtim dasturxoniga
U rizq bo‘lib to‘kilar.
Yoz keldi, yur o‘rtoqjon,
Bog‘-qirlarga chiqaylik.
Bu go‘zallik qo‘ynida
Dildan yayrab o‘ynaylik.
Mansur Yunus
73
Nutqiy mavzular bo‘yicha o‘zbekcha-ruscha
LUG‘AÒ
O‘zbekiston
vatan, yurt — ðîäèíà
bayroq — ôëàã
haykal — ïàìÿòíèê
poytaxt — ñòîëèöà
yashamoq — ïðîæèâàòü
tinch — ìèðíî
Maktabim
maktab — øêîëà
o‘qituvchi — ó÷èòåëü
o‘quvchi — ó÷åíèê
sinf — êëàññ
dars — óðîê
kitob — êíèãà
yozmoq — ïèñàòü
o‘qimoq — ÷èòàòü
chiroyli — êðàñèâûé
O‘yinchoqlar
o‘yinchoq — èãðóøêà
toychoq — æåðåá¸íîê
qo‘g‘irchoq — êóêëà
koptok — ìÿ÷
pufak — øàð
quyoncha — çàé÷èê
o‘ynamoq — èãðàòü
Sanaymiz
nechta — ñêîëüêî
bor — åñòü, èìååòñÿ
beshta — ïÿòü øòóê
kitob — êíèãà
sanamoq — c÷èòàòü
Ranglar
qanday — êàêîé
oq — áåëûé
qora — ÷¸ðíûé
qizil — êðàñíûé
sariq — æ¸ëòûé
yashil — çåë¸íûé
ko‘k — ñèíèé
rang — öâåò
atirgul — ðîçà
xursand — ðàäîñòíûé
Yangi yil
archa — ¸ëêà
Yangi yil — Íîâûé ãîä
Qorbobo — Äåä Ìîðîç
Qorqiz — Ñíåãóðî÷êà
mehmon — ãîñòü
qo‘shiq — ïåñíÿ
raqs — òàíåö
aytmoq — ñêàçàòü
74
Òana a’zolari
Yil fasllari
fasl — ñåçîí, ïåðèîä
hozir — ñåé÷àñ
qish — çèìà
bahor — âåñíà
yoz — ëåòî
kuz — îñåíü
yomg‘ir — äîæäü
yana — åù¸
daraxt — äåðåâî
gullamoq — öâåñòè
qor — ñíåã
sovuq — õîëîä
issiq — ãîðÿ÷èé, ò¸ïëûé
bosh — ãîëîâà
qo‘l — ðóêà
oyoq — íîãà
yuz — ëèöî
tish — çóá
soch — âîëîñ
ko‘z — ãëàç
quloq — óõî
til — ÿçûê
lab — ãóáà
burun — íîñ
qosh — áðîâü
toza — ÷èñòûé
artmoq — âûòåðàòü
tozalamoq — ÷èñòèòü
Onajonlar bayrami
opa — ñòàðøàÿ ñåñòðà
singil — ìëàäøàÿ ñåñòðà
tabriklamoq — ïîçäðàâëÿòü
sog‘liq — çäîðîâüå
bayram bilan — ñ ïðàçäíèêîì
tayyorlamoq — ãîòîâèòü
Kiyimlar
ko‘ylak — ïëàòüå
shim — áðþêè
kamar — ðåìåíü
paypoq — íîñêè
etik — ñàïîãè
yangi — íîâûé
eski — ñòàðûé
kichik — ìàëåíüêèé
to‘n — ÷àïàí, õàëàò
do‘ppi — òþáåòåéêà
tikmoq — øèòü
Assalom, Navro‘z
taom — áëþäà
boshlamoq — íà÷èíàòü
pishirmoq — ãîòîâèòü
kulgi — ñìåõ
ko‘p — ìíîãî
75
keyin — ïîòîì
atrof — îêðåñòíîñòü,
âîêðóã
xona — êîìíàòà
xilma-xil — ðàçíûé
keng — øèðîêèé
yo‘l — äîðîãà
qatnamoq — õîäèòü, ïîñåùàòü
o‘rindiq — ñêàìåéêà
qavat — ýòàæ
darsxona — êîìíàòà äëÿ
çàíÿòèé
yotoqxona — ñïàëüíÿ
joylashmoq — íàõîäèòñÿ
yashamoq — æèòü
Oziq-ovqatlar
nonushta — çàâòðàê
tushlik — îáåä
kechqurun — âå÷åðîì
kechki ovqat — óæèí
asal — ì¸ä
sharbat — ñîê
qand — ñàõàð
sariyog‘ — ñëèâî÷íîå
ìàñëî
ichmoq — ïèòü
shirin — ñëàäêèé
sho‘rva — ñóï
óemoq — åñòü, êóøàòü
Sabzavotlar
sabzavot — îâîùè
sabzi — ìîðêîâü
piyoz — ëóê
bodring — îãóðeö
qovun — äûíÿ
tarvuz — àðáóç
karam — êàïóñòà
Idishlar
idish — ïîñóäà
qoshiq — ëîæêà
sanchqi — âèëêà
qo‘ymoq — ïîñòàâèòü
qayerda — ãäå
pichoq — íîæ
Mevalar
bog‘ — ñàä
gilos — ÷åðåøíÿ
olcha — âèøíÿ
nok — ãðóøà
o‘rik — aáðèêîñ
shaftoli — ïåðñèê
Ko‘chamiz va uyimiz
ko‘cha — óëèöà
hovli — äâîð
76
Qiziqarli harakatli
o‘yinlar
uzum — âèíîãðàä
bog‘bon — ñàäîâíèê
termoq — ñîáèðàòü
yuvmoq — ìûòü
o‘yin — èãðà
o‘ynamoq — èãðàòü
kuchli — ñèëüíûé
yugurmoq — áåæàòü
yutmoq — ïîáåæäàòü,
âûèãðàòü
jamoa — êîìàíäà
guruh — ãðóïïà
qiziqarli — èíòåðåñíûé
o‘ng tomon — ïðàâàÿ
ñòîðîíà
chap tomon — ëåâàÿ
ñòîðîíà
bilmoq — çíàòü, óçíàâàòü
saflanmoq — âñòàòü â
ñòðîé, ñòðîèòñÿ
Uy hayvonlari
hayvon — æèâîòíîå
ot — ëîøàäü
echki — êîçà
qo‘y — áàðàí
sigir — êîðîâà
chunki — ïîòîìó ÷òî
it, kuchuk — ñîáàêà
mushuk — êîøêà
qo‘ng‘iroq — çâîíîê
ovoz — ãîëîñ
o‘xshamoq — áûòü ïîõîæèì
kichik — ìàëåíüêèé
miyîvlamoq — ìÿóêàòü
qo‘riqlamoq — oxðàíÿòü
77
Mundarija
O‘zbekiston .................................................... 3
A, O, N, T, M harflari ................................... 5–6
I, B, L harflari .............................................. 8–9
K, R, O‘, D harflari ................................... 11–12
U, Y, E, G harflari .................................... 14–15
Ng, S, H, X harflari .................................. 16–17
Takrorlash .....................................................19
P, Q, Sh, Ch harflari................................. 20–21
J, G‘, Z harflari ........................................ 23–24
F, V harflari va «’» tutuq belgisi ................. 26–27
Maktabim ......................................................28
Yangi yil ........................................................30
Takrorlash .....................................................32
O‘yinchoqlar ..................................................33
Sanaymiz ......................................................35
Ranglar .........................................................37
Tana a’zolari..................................................39
Kiyimlar .........................................................41
Yil fasllari ......................................................43
Onajonlar bayrami .........................................46
Assalom, Navro‘z! ..........................................49
Takrorlash .....................................................51
Oziq-ovqatlar .................................................53
Idishlar ..........................................................56
Mevalar .........................................................59
Sabzavotlar ...................................................62
78
Uy hayvonlari .................................................64
Ko‘chamiz va uyimiz ......................................67
Qiziqarli harakatli o‘yinlar ...............................70
Takrorlash .....................................................73
Lug‘at ........................................................... 74
O‘quv nashri
ABDUROZIQ RAFIYEV , GULNORA MUHAMMADJONOVA,
TURG‘UN TOSHPO‘LATOV
O‘ZBEK TILI
Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning
2-sinfi uchun darslik
Uchinchi
nashr
Muharrirlar: A. Ziyodov, T. Mirzayev
Badiiy muharrir H. Mehmonov
Rassom A. Bahromov
Òex. muharrir L. Xijova
Musahhih M. Ishonxonova
Sahifalovchi N.Ahmedova
Nashriyot litsenziyasi AI ¹ 158. 14.08.09.
Bosishga 2015-yil 00-_______da ruxsat etildi. Bichimi 70½90 1/16.
Ofset qog‘ozi. «Pragmatic» garniturada ofset bosma usulida bosildi.
Kegl 17, 15. Shartli bosma tabog‘i 5,85. Nashr tabog‘i 6,08.
________ nusxada chop etildi. Buyurtma ¹ 15-____.
O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligining
«O‘zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
100129, Òoshkent, Navoiy ko‘chasi, 30.
Òelefon: (371) 244-87-55, 244-87-20
Faks: (371) 244-37-81, 244-38-10.
e-mail: uzbekistan@i ptd-uzbekistan.uz
www.i ptd-uzbekistan.uz
79
Ijaraga beriladigan darslik holatini
ko‘rsatuvchi jadval
O‘quvchiDarslikning Sinf rah- Darslikning Sinf rahO‘quv
T/r ning ismi,
olinganda- barining topshirilgan- barining
yili
familiyasi
gi holati
i m zos i
dagi holati
i m zos i
1
2
3
4
5
6
Darslik ijaraga berilib, o‘quv yili yakunida qaytarib olinganda
yuqoridagi jadval sinf rahbari tomonidan quyidagi baholash
mezonlariga asosan to‘ldiriladi:
Yangi
Darslikning birinchi marotaba foydalanishga berilgandagi holati.
Yaxshi
Muqova butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan. Barcha
varaqlari mavjud, yirtilmagan, ko‘chmagan, betlarida yozuv va
chiziqlar yo‘q.
Qoniqarli
Muqova ezilgan, birmuncha chizilib, chetlari yedirilgan, darslikning asosiy qismida ajralish holati bor, foydalanuvchi tomonidan
qoniqarli ta’mirlangan. Kî‘chgan varaqlari qayta ta’mirlangan,
ayrim betlariga chizilgan.
Qoniqarsiz
Muqova chizilgan, yirtilgan, asosiy qismidan ajralgan yoki butunlay
yo‘q, qoniqarsiz ta’mirlangan. Betlari yirtilgan, varaqlari yetishmaydi, chizib, bo‘yab tashlangan. Darslikni tiklab bo‘lmaydi.
Скачать