Загрузил Марія Боровець

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 5 КЛАС ЗА ПІДРУЧНИКОМ А. НЕСВІТ (3 ГОДИНИ) 2018 Р

Реклама
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1 КЛАС (2 ГОДИНИ НА ТИЖДЕНЬ)
Тематика
Дата
№
ситуативного
уроку
спілкування
1
2
3
4
Мовленнєві
функції
до підручника “English with Smiling Sam” О.Д. Карпюк
Мовна компетенція
Мовленнєва компетенція
Лексика
Граматика/
Аудіювання/
Елементи
Фонетика
Читання
письма/
Говоріння
Соціокультурна
компетентність
Домашнє Примітка
завдання
Я, моя сім’я, друзі
Ключові компетентності:
Соціальна та громадянська компетентності
Інтегровані змістові лінії:
Громадянська відповідальність: розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності та думок, вибудовує товариські
стосунки х іншими.
2.09 Знайомство. Привітатися,
Особливості
Hello, Hi, Bye
What’s your
Пісня“Hello!”
Представити
Привітання
представити
привітання та
імена героїв:
name?
Прослуховувати
себе.
SB p.6 – 9
себе дорослим знайомства
Smiley
My name’s/I’m… висловлювання та
‘’Hot potato”
і ровесникам
Співати разом
Nice to meet you! реагувати на нього
game
7.09 Знайомство. Привітатися,
Особливості
Імена героїв:
What’s your
Прослуховувати
Діалогічне
Імена.
представити
привітання та
Liz, Nick, Vic,
name?
висловлювання та
мовлення:
SB p.10
себе дорослим знайомства
Ben, Sue, Harry I’m (name)
реагувати на нього.
запитати про
і ровесникам
Розуміти та
Ball game
чиєсь ім’я та
[w] what
відтворювати
надати
мовленнєві зразки
відповідь
09.09 Давайте
Називати
Розуміти та
Імена дітей;
How are you?
Римівка. Mеmory
Робота в парах,
знайомитись імена
відтворювати
boys, girls, he,
I am fine.
game.
діалогічне
SB p.11
однокласників мовленнєві зразки She, badges
Демонструвати
мовлення;
Співати разом
розуміння ключових Виготовляти
слів у висловлюванні іменні бейджі
14.09 Про себе.
Називати
Співпрацювати в
Цифри: one,
Let’s count the
Прослухати
Діалогічне
SB p.12 – 13 імена героїв.
парі
two, three, four,
children
висловлювання та
мовлення.
five
[aі]
Особливості
знайомства.
Рольова гра
Привітання, вік
Nice to meet you.
Розуміти і
виконувати прості
інструкції
вчителя.
Розказувати про
свою родину
Відтворювати
мовленнєві зразки
наслідуючи
вчителя/диск
Family, mother,
father, sister,
brother
I have a mother.
I love my father.
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків.
He, She, friend
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
Uncle, aunt,
cousin,
grandmother
(Granny),
grandfather
(Grandpa)
He, She, boy,
girl
Cc [k]
Dd [d]
Пісня “Family
Слухай та показуй.
I am a girl. My
name is …
This is Tom. He
is a boy.
She is a girl.
Послухай і повтори.
Слухай і показуй.
Знайомитись
5 16.09
6 21.09
Про себе.
SB p.15
Моя сім’я.
SB p.34
Повторення
структур
представлених
у розділі
Називати
членів своєї
родини
7 23.09
Моя родина.
SB p.35
Розповідати
про свою
родину
8 28.09
Моє сімейне
дерево.
SB p.36
Питати
однокласників
про членів їх
сім’ї та давати
відповідь.
Розуміти і
виконувати прості
інструкції вчителя
9 30.09
Моя дружна
родина.
SB p.37 – 38
Повідомляти
про свою
родину по
фотографії
Відтворювати
мовленнєві зразки
наслідуючи
вчителя/диск
10 05.10
Мої друзі.
SB p.39
Описувати
себе, свої
друзів
Співпрацювати в
парі
повторювати.
Співати пісню
Вказувати
відповідний
малюнок.
Story time
Слухати і
повторювати вірш
“Family”
Робота в
групах і парах
Рольова гра
«Знайомство в
парку»
This is my friend
Max.
He is my brother.
She is my sister.
Покажи і назви ім’я
свого друга
Намалюй
друга.
Рольова гра,
міні діалог.
Who is this?
This is my…
Послухай і повтори.
.Покажи і назви
Ставити
питання та
відповідати на
них. Намалюй
свою родину.
Міні діалог
Повторювати
за прослуханим
[ a: ], [ au ]
[h], [g], [æ]
Aa [ æ ]
Bb [b]
Ee [e]
Розповідати
про себе.
Покажи та
скажи.
Ff [f]
Представлен Описувати
ня друзів.
себе,
SB p.40
знайомство з
новими
друзями
Культура
спілкування.
Робота в групах.
12 12.10
Представлен Представити
ня друзів.
свого друга
SB p.41
родині.
Культура
спілкування.
Робота в групах
13 19.10
Час
оповідань.
Story time
SB p.42 – 43
Розповідати
про свою
родину та
друзів
Розуміти
конкретну
інформацію
14 21.10
Підсумкови
й урок з
теми « Я,
моя сім’я,
друзі»
Давайте
пограємось!
Revision
SB p.44 – 45
Перевірка
розуміння
вивченого
матеріалу
Відтворювати
мовленнєві
зразки.
Розуміти
конкретну
інформацію
11 07.10
Well, bad, so-so
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
Послухай та повтори.
Добери та скажи.
Інсценувати
історію,
поговоріть
утрьох
Gg [g]
Hh[h]
Ii [ i ]
Jj [ʒ]
Слухай та показуй
Інсценувати
знайомство.
Kk [k]
Ll [l]
Розуміння детальної
інформації при
аудіюванні
Mm [m]
Nn [n]
Послухай та знайди.
Пограй у гру.
Ставити
питання та
відповідати на
них
Заспівай пісню
Намалюй
«родинне
дерево» своєї
сім’ї
Nice to meet you!
How are you?
I’m (fine, ok,
well, bad, so-so)
Школа
Ключові компетентності:
Соціальна та громадянська компетентності.
Інтегровані змістові лінії:
Громадянська відповідальність: формування відповідального члена громади й суспільства, ефективно взаємодіяти в сім’ї, групі, парі, розвивати в учнів готовність до
співпраці,демонструвати себе, як учасника малої громади – свого класу, проявляти толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок, побудова
товариських стосунків з іншими.
15 02.11 Моє
Назвати
Розуміти та
School; pencil,
It is a pen.
Читання простих слів Написання
шкільне
предмети в
відтворювати
pen; bag, rubber, Open your bag.
з буквою Аа (звук
літери Aa за
дерево.
класі
мовленнєві зразки book, desk,
Close your pencil- [æ]).
зразком.
Вивчення
літери Aa
SB p.20 – 21
16 04.11
17 09.11
copybook, ruler,
pencil box,
box.!
your, my
Oo [o]
Pp [p]
На уроках
англійської
мови.
Вивчення
літери Bb
SB p.22
Назвати
предмети в
класі
Мої шкільні
речі.
Вивчення
літери Сс
SB p.23
Назвати
предмети в
класі
Розуміти і
виконувати прості
інструкції вчителя
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
What’s this?
It’s a (ruler).
Is it a (ruler)?
Yes, it is.
No, it isn’t.
Qq [кw]
Rr [a:]
Стежити за
презентованою
інформацією
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
It isn’t my pen.
Look at (the
desk).
Tell me. Show
me.
Ss [s]
Tt [t]
18 11.11
19 16.11
Як ти
гадаєш «Що
це?»
Вивчення
літери Dd
SB p.24
Розуміти та
виконувати
вказівки
Час цікавих
ігор.
Вивчення
літери Ee
SB p.25
Розвиток
навичок
аудіювання
Дякувати
Просити
вибачення
Розуміти та
відтворювати
мовленнєві зразки
Please
Thank you
welcome
Sit (at your desk).
Open your (bag).
Close your
(book).
Pass me (a pen).
Uu [u:]
Vv [v]
Правила
ввічливості
Стежити за
презентованою
інформацією
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
I’m sorry.
It’s OK,
Pass me the pen.
Here you are.
Thank you.
Yy [i]
Zz [z]
Римівка.
Прослуховувати і
вказувати.
Виготовлення
букви з
пластиліну
Послухай і
повтори назви
шкільних
предметів
Читання простих слів Написання
з буквою Bb, звук [b]. літери Bb.
Прослуховувати та
Ставити
реагувати на
питання та
прослухане.
відповідати на
Послухай і повтори (і них.
вкажи)
Guessing game.
Читання простих слів Написання
з буквою Сс, звук [k]. літери Сс.
Пісня “What’s this”
Повідомляти
Демонструвати
про належність
розуміння ключових предметів
слів у висловлюванні
Читання простих слів
з буквою Dd. Звук
[d].
Демонструвати
розуміння
висловлювань.
Заспівай “What’s
this?”
Читання простих слів
з літерою Ее. Звук
[е].
Історія “Watch out,
Flash!”
Розрізняти мовлення
основних діючих
Написання
літери Dd
Повторювати
за прослуханим
Давати
інструкції
іншим учням
Вивчення
літери Ее.
Guessing game.
Повторювати
речення
Давайте
рахувати!
Вивчення
літери Ff
SB p.26 - 27
Називати
предмети у
множині
21 23.11
Ми –
роботи!
Вивчення
літери Gg
SB p.28 – 29
22 25.11
23 30.11
20 18.11
Правила
ввічливості
Робота в групах і
парах
Desk, table,
chair, clap, count
Числа від 1 до 6
Розуміти та
виконувати
вказівки
Ввічливість.
Робота в групах
Big, small, short,
long
ABC Song
Урок
англійської
мови.
Вивчення
літери Hh.
SP p.30 - 31
Повторення
структур,
представлених
у розділі
Виконання
тестових завдань.
Story time
Take, give, sit
down,
stаnd up
Sit (at your desk).
Open your (bag).
Close
your
(book). Pass me
(a pen).Take a
pen.
Підсумкови
й урок з
теми
«Школа».
Вивчення
літери Ii
Згадаймо,
що ми
вивчили
SB p.32 – 33
Перевірка
розуміння
вивченого
матеріалу
Розуміти та
відтворювати
мовленнєві зразки
Повторення
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
I can see two
tables.
This is a bag.
Ww [w]
Xx [ks]
осіб, слідкувати за
малюнками
Читання простих слів
з буквою Ff. Звук [f]
Розуміти короткі і
прості вказівки.
Римівка
Написання
літери Ff
Обмінюватися
репліками на
рівні
мікродіалогу.
Полічи і скажи
Читати прості слова з Написання
буквою Gg. Звук [g].
літери Gg
Розуміти короткі і
Описувати
прості вказівки.
предмети.
Заспівай.
Розіграй
історію
Читання простих слів Написання
з буквою Hh. Звук
літери Hh.
[h]. Слухай та
Відмічати
показуй.
правильну
Послухай та заспівай. відповідь.
Storytime
Повторити
прослухане.
Читання простих слів Написання
з буквою Ii. Звук [i].
букви Іі.
Слухати вчителя та
Інсценізувати
реагувати на
мікро сценку
прослухані
Обмінюватися
висловлювання.
репліками на
Розуміти вказівки.
рівні мікро
діалогу.
Грати в гру
Природа
Ключові компетентності:
Соціальна та громадянська компетентності; основні компетентності у природничих науках.
Інтегровані змістові лінії:
24 02.12
25 07.12
26 09.12
27 14.12
28 16.12
29 21.12
Громадянська відповідальність: сприяти формуванню бережливого ставлення до природи та вміння цінувати природу.
Здоров’я і безпека: висловлюється про важливість допомоги тваринам та збереження природи.
Наші
Знайомство з
Відтворювати
Pet, hamster,
What is this? –
Читання простих слів Написання
улюбленці.
новою
мовленнєві зразки parrot, rabbit,
It’s a rabbit.
з буквою Jj. Звук [j].
букви Jj.
Вивчення
лексикою.
англійською
mouse, fish, look Is it a fish? – Yes, Послухай та покажи. Запитай і дай
літери Jj
мовою.
it is./No, it is not. Заспівай пісню про
відповідь (міні
SB p.46 -47
тварин
діалог).Називат
и тварин під
час гри
Наші
Знайомство з
Відтворювати
Dog, cat, pig,
Читання простих слів Написання
улюбленці
новою
мовленнєві
bird, turtle,
з літерою Kk.Звук
літери Kk.
Вивчення
лексикою.
зразки.
animals
[k].
Поговори зі
літери Kk
Називати
Розуміти
Послухай, покажи і
своїми друзями
SB p.48 – 49 тварин.
конкретну
повтори.
про улюблених
інформацію
тварин.
Пограй у гру
“Pazzle”
Різнокольор Повторення
Відтворювати
Colours, yellow, My pig is pink.
Читання простих слів Написання
овий світ!
структур,
мовленнєві зразки brown, blue,
My parrot is blue. з літерою Ll. Звук [l]. літери Ll.
Вивчення
представлених наслідуючи
pink, red,
Вказувати
Розповідати
літери Ll
у розділі
вчителя/диск
відповідний
про свого
SB p.50
малюнок.
улюбленця.
Заспівай пісню про
кольори
Кольори
Повторення
Відтворювати
Оrange, green,
My pig is pink.
Вказувати
Розповідати
SB p.50
структур,
мовленнєві зразки white, black,
My parrot is blue відповідний
про свого
представлених наслідуючи
grey
малюнок.
улюбленця.
у розділі
вчителя/диск
Заспівай пісню про
кольори
Наші
Розмова з
Культура
Have/has got
I have got…
Читання простих слів Написання
улюбленці.
однолітками
спілкування.
He/She has got… з літерою Mm. Звук
літери Mm.
Вивчення
Робота в групах
[m].
Рольова гра
літери Mm
Слухай та показуй.
«Інтерв’ю»
SB p.51
Заспівай
Час
Називати
Розуміти і
Big, small,
Повторення
Читання простих слів
Написання
30 23.12
31 28.12
32 30.12
оповідань.
Вивчення
літери Nn
Story Time
SB p.52 – 53
Світ тварин.
Revision
Вивчення
літери Oo
SB p.54 –
55;
предмети,
зображені на
малюнку
виконувати прості
інструкції вчителя
horse, cow,
duck, sheep,
goose
мовного
матеріалу з
попередніх
уроків
з літерою Nn. Звук
[n]. Слухай,
повторюй та показуй.
Заспівай пісню.
літери Nn.
Зіграй роль
Називати
Розуміти і
Повторення
Повторення
Читання простих слів Написання
предмети,
виконувати прості мовного
мовного
з літерою Oo. Звук
літери Оо.
зображені на
інструкції вчителя матеріалу з
матеріалу з
[o].
Послухай та
малюнку.
попередніх
попередніх
Послухай та покажи. відміть
Повторення
уроків
уроків
Перевірка знань
правильну
структур,
відповідь
представлених
у розділі
Світ тварин. Називати
Розуміти і
Повторення
Повторення
Читання простих слів Написання
Вивчення
предмети,
виконувати прості мовного
мовного
з літерою Рр. Звук
літери Рр.
літери Рр.
зображені на
інструкції вчителя матеріалу з
матеріалу з
[р].
Послухай та
Підсумковий малюнку.
попередніх
попередніх
Послухай та покажи. відміть
урок з теми
Повторення
уроків
уроків
Перевірка знань
правильну
«Природа»
структур,
відповідь
представлених
у розділі
Повторення та узагальнення вивченого протягом семестру матеріалу. Виконання вправ. Повторення пісень та віршів. Перевірка
знань.
Скачать