Загрузил yerezhepov1963

xurmat

Реклама
1. O’quv fanini o’qitilish boyicha uslubiy ko’rsatmalar.
“Elektr mashinalari” fanino’qituvdan maqsat elektr mashinalari tuzilishi ishlash prinsipi
klassifikatsiyasi sozlashlar bo’yinsha bilimlarga ega bo’lish va elektr mashinalariga texnikalik
xizmat ko’rsatish bo’yincha talabalarga uslubiy ko’rsatmalardi paydo qilish.
2. Maruzamatnlari.
4-semestr
№
Maruzalarmatni.
saotl
arko
’lam
i
1
Kirish. Fanning rivojlanish tarixi. ,,Elektir mashinalari” faniga kirish
2
2
Faning predmetlar va ushlublari. Transfarmatorlarda bo’ladigan fizik jarayonlar
2
3
Magnit o’zaklari va magnit o’zaklarining tuzilishi
2
4
Transformatorlarning xarakteristikalari elektr magnit jarayonlari
2
5
Transformatorlarning salt ishlashi va qisqa tutashuv rejmlarida roy beradigan elektro
magnit jarayonlar
2
6
Transformatorning chulg’amlarida EYUK va toklar. Elektr magnit jarayonlarning
xarakteristikasi
2
7
Transformatorning ikkinchi o’ram elektr parametrlarini birlamchi chulg’am o’ramlar
soniga keltirish, elektro magnit jarayonlarni organish uchun.
2
8
Transformatorning almashtirish sxemasi va vector diogrammasi.
2
9
Keltirilgan transformatorlar . Transformatorning ikkinchi chulgamini birinchi
chulgamiga keltirishdagi talablar
2
10
Keltirilgan transformatorlar parametirlari, chulg’am parametrlari
2
11
Transfarmatorning T simon va Г simon almashtirish sxermalari va vector
diogrammasi.
2
12
Transfarmatorning tashqi tafsifini taxlil qilish
2
13
2
14
Kuchlanishni rostlash. Quvvat isroflari va FIK. Transfarmatorda kuchlanish
o’zgarishi. Kuchlanishni rostlash usullari
Transfarmator chulag;amlari ulanish guruhlari. Ulanish guruhalarini aniqlash usullari
15
Parallel ulash shartlari. Ulanish guruhlarini aniqlash
2
16
Maxsus transfarmator turlari. Ularni ishlatish joylari va afzalliklari
2
17
Avtortansformatorlar, o’lchov transformatorlari va payvandlash transfarmatorlari
2
18
O’zgaruvchan tok mashinalrining umumiy maslalari
2
19
Sinxron mashinalar tuzilishi va elektr energiyani ishlab chiqarishda ularning tutgan
2
2
20
O’zgaruvchan tok mashinalari. Asinxron mashinalarning o’zaro farqi va o’xshash
jihatlari
2
21
O’zgaruvchan tok mashinalarining stator chulganlari sxemalari. O’zgaruvchan tok
stator chulg’ami EYUKlari MYUK va magnit maydonlari
2
22
Elektr mashinada magnit maydon. Yigilgan chulgam MYUK, Tarqalgan chulg’am
MYUK. Qadami qisqartirilgan chulgam MYUK
2
23
Bir fazal chulgamning magnit maydoni.
2
24
Asinxron mashina turlari, tuzilishi va ishlash prinspi, Faza rotorli asinxron
mashinaning tuzilishi va ishlash prinspi
2
25
Asinxron mashinaning ish rejmlari, Faza rotorli asinxron mashinada boladigan fizik
jarayonlar, rotori tormizlangan asinxron mashinada boladigan elektro magnit jarayon.
Rotor chulgami parametrlarini stator chulgami soniga keltirish
2
26
Rotori aylanadigan asinxron mashinadagi elektro magnit jarayonlar MYUK.vektor
diogrammalari
2
27
Asinxron mashinaning energetik diogrammasi maxanik xarakteristikasi
2
28
Asinxron matorni yuklama bilan ishlagan xolda tvsifi, ish tavsifi. Qisqa tutashtirilgan
va faza rotorli asinxron matorlarni ishga tushirish
2
29
Asinxron marorning aylanish chastotasini togirlash , asinxron mashinalarning
zamonaviy turlari. Asinxron chastota o’zgartgichi. Kuchlanishni induksin rostlash,
faza rostlagich
2
30
Sinxron generatorlar sinxron mashinaning tuzilishi va ishlash prinspi
2
Jami
60saot
1
Sinxron generator turlari, yakor reaksiyasi
2
Ayon qutubli sinxron generatorlarning tenglamalari va vector
3
4
5
6
7
8
9
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Laboratoriyaishlari
1
Uchfazaliikkichulg’amlitransformatorning
ishlashqisqatutashuvholatindagixarakteristikalarivatransformatornitekshirish.
salt
2
2
Uchfazaliikkichulg’amlitransformatorningyuklamaholatindagixarakteristikalarivaparametrlari
nteksiruv.
2
3
Uchfazaliikkichulg’amlitransformatorningulanishguruhlarinaniqlash.
2
4
Uchfazaliikkichulg’amlitransformatorning parallelishlashi.
2
5
Uchfazaliqisqatutashtirilganrotorliasinxron motor salt
2
ishlashvaqisqatutashuvxarakteristikalarintekshirishvaparametrlarinaniqlash.
6
Uchfazaliqisqatutashtirilganrotorliasinxronmotorningishxarakteristikalarintekshiruv.
2
Jami: 12 saot.
Amaliymaruzalar.
Amaliydarslarindama’selevashinig’iwlarishlanadi.
Ma’selevashinig’iwlardiyshishgata’jriybepaydoetuvchi,
faniningma’nosinaniqlavchivamarzalarorasindagibog’lanishniifodalovchimalummug’dordama’sele
vashinig’iwlartanlanadi.
1
Transformatorchulg’aminingulanishguruhlarinaniqlash.
2
2
Yuklamabilanishlaydigantransformatorningekspultatsion𝑈2 = 𝑓(𝑘𝑗 ), ∆𝑈 =
𝑓(𝜑2 ), 𝜂 = 𝑓(𝑘𝜌 ) xarakteristikalarin hisoblash.
2
3
Ta’jriybama’lumotlariasosindatransformatorningasosiyxarakterinhisoblash.
2
4
Transformator salt ishlashholatindagixarakteristikasinqurish.
5
Birfazali stator chulg’aminhisoblash.
2
6
Sinxronmotorin generator motor rejimindaishlatish.
2
7
Asinxronmotorningmexanikxarakteristikasinaniqhisoblash.
2
8
Asinxronmotorning static momentinaniqlash
2
9
Asinxronmashinatezliginpolyusino’zgartiribrostlash
2
10
Asinxronmotorniteskariulabtormozlash.
2
11
Sinxrongeneratorningto’g’irlashxarakteristikalarinqurish.
2
12
Sinxrongeneretorningtashqixarakteristikalarinqurish.
2
13
Sinxrongeneratorning U- simonxarakteristikasinqurish.
2
14
Sinxrongeneratorningsinxronlawshiquwatinesaplaw.
2
15
Sinxrongeneratorningburchakxarakteristikasinqurish.
2
16
Sinxronmotorning U- simonxarakteristikasinqurish.
2
17
Sinxronmotornibirlamchi motor yordamindaishkatushirishdahisoblash.
2
18
Sinxronmotorniasinxronmashinaningberilganmanosinaqarab vector
diagrammasinqurish.
2
Jami: 36saot.
Mustaqilishlarbo’yinchako’rsatmavatavsiyalar.
№
Mustaqilishlarningmavzulari
1
Transformatorlarbo’yincha.
20
2
O’zgarivchantokmashinalariningumumiymasalalari.
20
3
Asinxronmashinalar.
20
4
Sinxronmashinalarbo’yincha.
20
5
O’zgarmastokmashinalari.
20
Jami: 100 saot.
Bahalawusil
lari
Bahalaw
kriteriyalari
6.Fanbo’yinchatalabalarningbiliminbaholash
kriteriyası
Ekspress testlar, yozmaishlar, ag’izakisorav, prezentatsiyalar
5 «ayriqsha»
- Fangategishli teoriyaliq va metodik tushinshalarnito’liq o`zlashtiraalish;
- U’rganilayatganjaronlarhaqidaerkinpikryuritish;
- o’quvmetodlarinategishlianaliznatiyjalarintog’riko’rsataolish;
U’rganilayatgan jarayonga tasiretuvchi faktorlarni aniqlashvaularga to’liq baho
berish;
- analizna`tiyjalariasosindato’g’rivaaniqbahaberish;
- U’rganilayatganjarayongavaholathaqidatushinshagaegabolish;
- U’rganilayatgan jarayonlarga analitik tablitsalar orqali analiz
etishvategishliqonunlarqabul etish.4«jaqsi»
- Urganilayatgan jaroyonlar haqqida erkin fikir yuritish;
- Analiz na`tiyjalarini tug’ri suratlay olish;
- U’rganilayotgan valeologik hodisa va joroyanlar haqida tushinshaga ega
bolish;
- U’rganilayotganjaroyonlarga ta`sir etuvshi faktorlarni aniqlash va ularga toliq
boho berish:
- U’rganilayotganjaroyonlarga tablitsalar orqoli analiz qilish va tegishli qaror
qabul qilish.
3 «qanaatlandirarli»
- U’rganilayotganjaroyonlarga ta`sir etuvshi faktorlarni aniqlash va ularga toliq
boho berish:
- U’rganilayotganjaroyon va jarayon haqqida tushinshaga ega bolish;
- Moqiyatinitushintirish, bilish, aytibberish, tasabburgaegabolish
2 «qanaatlandirarsiz»
- Urganiloyotgan fanning maruzaviyvametodikasoslarinibilmasligi;
- Hodisa va jaroyonlarni analiz qilish boyish tushinshaga ega bolmasligi;
- U’rganilayotganjaroyonlarga valeologikusillarniqollayolmasligi.
Reyting baholashturleri
Mak O`tkazishva
s.
qti
ball
Oroliqnozarat:
40
A’maliymashg’ulotlarda aktivligi, doyimiy konsfekt yozib
13
borganligi ushin
Mustaqil talim topshiriqlarni uz vaqtida va yaqshi
13
Semestr
o’zlashtirganligi
dawaminda
Amaliy moshg’ulotlarda aktivligi, dars reja konsfektini
14
toliq va tug’ri tuzganligi darslarni boqlab borishi va
analizi, amaliy moshg’ulotlarni bajargani
Shegaraliqnozarat:
30
Birinshishegaraliqnazoratyozmaishi
15
7-8-ha`pte
(lektortamonidanqabulqilinadi)
Ekkinshishegaraliqnazorat (lektortamonidanqabulqilinadi).
Talabalarningaktivligi,
berilgantopshiriqniteoryavaamaliytomanidanoshibberganli
gi, logikabilanbog’liqliligi, kreativlikningbolishi, huqiqiynormativhujjatlarnibilishivaboshqatalaplargajabopberishihi
sobgaolinadi. Guruhdagivabirtalabaga 0-15 aralig’ida ball
qoyiladi.
15
Yakuniynazorat
jazba
Jami
30
30
100
16-17-ha`pta
18-hapta
Fan bo’yıncha qollaniladiganadabiyotlar, oquv metodikalık qollanmalar.
Asosiyadabiyotlar
1. Bhattacgrya. Electricial machines, 3E book, 2008, N/A p.
2. Fitzgerald. Electric machinery, 6/E book, 2002, N/A.
3. BerdievU,T, Pirmatov N,B Elektromexanika. Texnika oily oquvyurtlarining
«Elektrtexnikasi,
elektrmexanikasivaelektrtexnologiyalari»
vaelektrenergetikayo’nalishitalabalariuchundarslik. T.,Shams-Asa. 2014. 386b.
4. PirmatovH,BMustafikulov T, H, Maxmadiv T,M «Elektrmashinalari» kursidan
«Asinxronmotorlarinloyhalash». O’quvqo’llanma.-T. ToshDTU, 2013 95b.
5. SalimobJ,S,
Pirmatov
N,B,
Elektrmashinalari.
Darslik,-T;
O’zbekistonfaylasuflarimilliyjamiyatinashriyoti, 2011, 408b.
6. Ibrohimov U, Elektrmashinalari, O’quvqo’llanma. T, O’qutuvchi 2001.
7. Majidov S, Elektrmashinalar. O’quvqo’llanma. T; O’qutivchi, Ziyo-Noshir KSHK 2002,
408b.
8. MirziyoyvSH,M, Erkinvafaravon, demokratikO’zbekistondavlaninbirgaliktabarfoetamiz.
O’zbekistonRespublikasiPrezdentininglavozimgakirishishmarosimigabahshlanganOliyM
ajlispalatalariningqoshimshamajlisindaginutqi. T; O’zbekiston NMIU, 2016- 56b.
9. MirziyoyevSh.M. Buyukkelajagimiznimardvaolijanobxalqimizbilanbirgaquramiz. T;
O’zbekiston NMIU, 2017-488b.
Internet saytlar
1. http://www.tchti.ru
2. http://www.karexim.msk.ru
Скачать