Uploaded by Александр Киселев

перечень литературы

advertisement
Гісторыя Беларусі. Вучэбна – метадычныя дапаможнікі
1. Белазаровіч, В.А. Гісторыя Беларусі: ў 8 - м класе: вучэб. – метад. дапам./ В.А.
Белазаровіч. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011 – 168 с.
2. Белазаровіч, В.А. Гісторыя Беларусі другая палова 16 – канец 18 ст.: 8 – ы клас:
хрэстаматыя: дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус.
мовамі навучання/ В.А. Белазаровіч. – Мазыр: Белы Вецер, 2015. – 215 с.
3. Гінчук, В.В. Гісторыя Беларусі ў 10 класе: вучэб. – метад. дапам. для настаўн.
устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання/ В.В. Гінчук. – Мінск:
Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 150 с.
4. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны 13 ст.: 6 – ы клас:
хрэстаматыя: дапам. для вучняў устаноў з агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі
навучання /С.М. Цемушоў. – Мінск: Нар. асвета, 2012. – 199 с.
5. Краснова, М.А. Гісторыя Беларусі ў 7 класе: вучэбна – метад. дапам. для настаўн.
устаноў з агул. сярэд.адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання/ М.А К. Краснова, Ю.М.
Бохан. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. – 160 с.: іл.
6. Паноў, С.В. Гісторыя Беларусі ў 9 класе: вучэбна – метад. дапам. для настаўн.
устаноў з агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання/ С.В. Паноў, М.У.
Дзярабіна, В.В. Швед. – Мінск: Народная асвета, 2012. – 142 с.
7. Паноў, С.В. Гісторыя Беларусі ў 11 класе: вучэб. – метад. дапам. для настаўн.
устаноў з агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання /С.В. Паноў. –
Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. – 207 с.
8. Цемушаў, С.М. Гісторыя Беларусі: ў 6 – м класе: вучэб. – метад. дапам. для настаўн.
устаноў з агульнай сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / С.М. Цемушаў. –
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. - 144 с.: іл.
Всемирная история. Учебно-методические пособия
1. Всемирная история Нового времени 19 – начало20 в. в 9-м классе: хрестоматия:
пособие для учащихся учрежд. общего сред. образования с бел. и рус. яз. обучения /
О.В. Забельникова, В.С. Кошелев. – Мозырь: Белый Ветер, 2015. – 278 с.
2. Всемирная история Нового времени 16 – 17 вв. в 8-м классе: хрестоматия: пособие
для учащихся учреждений общего сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ О.В.
Забельникова, С.А. Кудрявцева. – Мозырь: Белый Ветер, 2015. – 294 с.
3. Гавриловец, Л.В. История Новейшего времени в 11 классе: учебно – метод. пособ.
для учит. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ Л.В. Гавриловец. – Минск:
Изд. центр БГУ, 2014. – 174 с.
4. Гинчук, В.В. Обществоведение в 11 классе: учеб. – метод. пособие для учит.
учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ В.В. Гинчук. – Минск:
Народная асвета, 2012. – 159 с.: ил.
5. Гирина, В.Н. Обществоведение в 9 классе: учебно – метод. пособие для учит.
учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ В.Н. Гирина, Е.И.
Снопкова, Е.И. Шалашкевич. – Минск: Народная асвета, 2011. – 204 с.: ил.
6. Забельникова, О.В. История Древнего мира в 5 классе: учебно – метод. пособие для
учит. учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ О.В. Забельникова,
В.С. Кошелев. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – 199 с.
7. Забельникова, О.В. История Нового времени в 8 – м классе: учебно – метод.
пособие для учит. учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/О.В.
Забельникова, С.Д. Кудрявцева, В.С. Кошелев. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 151
с.: ил.
8. История Древнего мира в 5-м классе: хрестоматия: пособие для учащихся
учреждений общего сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ О.В. Забельникова,
С.А. Кудрявцева, В.С. Кошелев. – Мозырь: Белый Ветер, 2015. – 334 с.
9. История Средних веков 5 – 13вв. в 6-м классе: хрестоматия: пособие для учащихся
учреждений общего сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ И.О. Евтухова, О.В.
Забельникова, В.А. Федосик. – Мозырь: Белый Ветер, 2015. – 238 с.
10. История Средних веков 14 – 15вв. в 7 –м классе: хрестоматия: пособие для
учащихся общего сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ О.В. Забельникова,
В.А. Федосик, И.О. Евтухова. – Мозырь: Белый Ветер, 2015. – 258 с.
11. Кошелев, В.С. История Нового времени в 9 – м классе: учебно – метод. пособие
для учит. учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ В.С. Кошелев. –
Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – 151 с.: ил.
12. Краснова, М.А. История Новейшего времени в 10 классе: учебно – метод. пособие
для учит. учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ М.А. Краснова. Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – 187 с.: ил.
13. Федосик, В.А. История Средних веков в 7 –м классе: учебно – метод. пособие для
учит. учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ В.А. Федосик. –
Минск: Изд. центр БГУ, 2012. - 127 с.: ил.
14. Федосик, В.А. История Средних веков в 6 –м классе: учебно – метод. пособие для
учит. учрежд. общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ В.А. Федосик. –
Минск: Изд. центр БГУ, 2011. - 120 с.: ил.
Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі
1.Варонін, В.А. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (сярэдзіна 13
– 16 ст.): 7 - клас: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі
навучання/ В.А. Варонін. – Мінск: АСАР, 2010. – 92 с. – (Гісторыя Беларусі.
Факультатыўныя заняткі).
2. Варонін, В.А. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (сярэдзіна 13
– 16 ст.): 7 - клас: дапам. для настаўн. агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі
навучання/ В.А. Варонін. – Мінск: АСАР, 2010. – 36 с. – (Гісторыя Беларусі.
Факультатыўныя заняткі).
3. Корзюк, А.А. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне
індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец 18 – пачатак 20 ст.): 9 –ы клас: дапам. для
вучняў агульнаадук. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ А.А. Корзюк, С.В. Паноў.
– Мінск: АСАР, 2010. – 132 с. – (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі).
4. Корзюк, А.А. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне
індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец 18 – пачатак 20 ст.): 9 – ы клас: дапам. для
настаўн. агульнаадук. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ А.А. Корзюк, С.В.
Паноў. – Мінск: АСАР, 2010. – 56 с. – (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі).
5. Кудраўцава, С.А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай: 8 – ы клас: дапам.
для вучняў агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ С.А. Кудраўцава. –
Мінск: АСАР, 2010. – 156 с. – (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі).
6. . Кудраўцава, С.А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай: 8 –ы клас: дапам.
для настаўн. агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ С.А. Кудраўцава. –
Мінск: АСАР, 2010. – 100 с. – (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі).
7. Цемушаў, С.М. Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны 13 ст.: 6 – ы класс:
дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання / С.М.
Цемушаў. – Мінск: АСАР, 2010. – 196 с. – (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя
заняткі).
8. . Цемушаў, С.М. Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны 13 ст.: 6 – ы клас:
дапам. для настаўн. агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання / С.М.
Цемушаў. – Мінск: АСАР, 2010. – 52 с. – (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя
заняткі).
9. Паноў, С.В. Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця: 11- ы клас:
дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ С.В. Паноў.
– Мінск: АСАР, 2010. -56 с. - (Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі).
10. Паноў, С.В. Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця: 11 - ы клас:
дапам. для настаўн. агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання/ С.В. Паноў.
- Мінск: АСАР, 2010. - 80 с. - Гісторыя Беларусі. Факультатыўныя заняткі).
Всемирная история. Факультативные занятия
1. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой
войны): хрестоматия: пособие для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений / сост. А.А.Коваленя, М.А.Краснова, В.И.Лемешонок, С.Е.Новиков; науч.
ред. А.А.Коваленя. – Минск, 2008.
2. Воронович, В.М. на пороге Нового времени: 14 – 15 вв.: 7 – й класс: пособие для
учителей общеобр. учрежд. с бел. и рус. яз. обучения/ В.М. Воронович. – Минск:
АСАР, 2010. – 112с. – (Всемирная история. Факультативные занятия).
1. Космач, Г.А. Всемирная история Новейшего времени, 1918 – 1945 гг.: проблемы
войны и мира: пособие для учащихся общеобр. учрежд. с бел. и рус. яз. обучения/ Г.А.
Космач, В.С. Кошелев, М.А. Краснова. – Минск: АСАР, 2010. – 352 с. – (Всемирная
история. Факультативные занятия).
2. Космач, Г.А. Новейшее время: проблемы и перспективы (1945г. - начало. 21 в.): 11
– й класс: пособие для учит. общеобр. учрежд. с бел. и рус. яз. обучения /Г.А. Космач,
А.И. Филимонова. – Минск: АСАР, 2010. – 72 с. – (Всемирная история.
Факультативные занятия).
3. Космач, Г.А. Всемирная история Новейшего времени 1918 – 1945 гг.: проблемы
войны и мира: пособие для учит. общеобр. учрежд. с бел. и рус. яз. обучения/ Г.А.
Космач, В.С. Кошелев, М.А. Краснова. – Минск: АСАР, 2010. – 167 с. – (Всемирная
история. Факультативные занятия).
4. Кошелев, В.С. Всемирная история Нового времени 19 – начало 20 в.: становление
индустриальной цивилизации: 9 – й класс: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений с бел. и рус. яз. обучения/ В.С. Кошелев, М.А.
Краснова. – Минск: АСАР, 2010. – 68 с. – (Всемирная история. Факультативные
занятия).
5. Кошелев, В.С. Всемирная история Нового времени 19 – начало 20 в.: становление
индустриальной цивилизации: 9 – й класс: пособие для учит. общеобразовательных
учреждений с бел. и рус. яз. обучения/ В.С. Кошелев, М.А. Краснова. – Минск: АСАР,
2010. – 136 с. – (Всемирная история. Факультативные занятия).
6. Кошелев, В.С. Этот загадочный Древний мир: 5-й класс: пособие для учащихся
общеобр. учреждений с бел. и рус. яз. обучения / В.С. Кошелев, М.А. Краснов. –
Минск: АСАР, 2010. – 144 с. – (Всемирная история. Факультативные занятия).
7. Кошелев, В.С. Этот загадочный Древний мир: 5-й класс: пособие для учит.
общеобр. учреждений с бел. и рус. яз. обучения/ В.С. Кошелев, М.А. Краснов. –
Минск: АСАР, 2010. – 87 с. – (Всемирная история. Факультативные занятия).
8. Луговцева, С.Л. Всемирная история Нового времени, 16 – 18 вв.: страны и люди: 8 –
й класс: пособие для учащихся общеобр. учрежд. с бел. и рус. яз. обучения/ С.Л.
Луговцева. – Минск: АСАР, 2010. – 100 с. – (Всемирная история. Факультативные
занятия).
9. Луговцева, С.Л. Всемирная история Нового времени, 16 – 18 вв.: страны и люди: 8 –
й класс: пособие для учит. общеобр. учрежд. с бел. и рус. яз. обучения/ С.Л.
Луговцева. – Минск: АСАР, 2010. – 108 с. – (Всемирная история. Факультативные
занятия).
Download