Загрузил Muhayyo Muhiddinova

landshaft uslubiyga

Реклама
am oat binosi tarzida qishloq davolash muassalari hududini
landshaft loyihalash mavzusini olib qaraylik.
Davolash muassasalarining hududlarini ko'kalam zorlashtirish
davolanuvchilaming sog‘lig‘ini tiklashni va dam olishini ham da
atrofdagi ko‘chalardan kelayotgan transport shovqini ham da changto ‘zonlardan saqlashni va ajratishni ta ’minlashi zarur. Shifoxonalar
egallab turgan hududning 70—80 % ko ‘kalamzorlashtirilishi zarur.
K o'kalam zorlam ing deyarli barcha qismlarida soya-salqin ta ’m inlanishi kerak. K o‘kalam zor hududlar ochiq va yopiq yashil may­
donlar tizimini yaratishi zarur (9.1.1-rasm).
A w alam bor shifoxona hududining chegarasi bo ‘ylab himoya
maqsadida 2—3 qator keng va tig‘iz shoxli daraxtlardan tuzilgan
yashil tasma shakllantirilishi kerak. Yashil tasmaning ichki tarafidan
unga yonm a-yon tarzda, o d atda kuzalm aydigan baland tig ‘iz
o ‘suvchi butalar ekilishi kerakki, ular hududni himoyalashi bilan
birga ichki muhit manzarasini yaxshilaydi. Shifoxona hududidagi
ichki piyoda yo‘laklar soya beruvchi daraxtlar bilan, binolarga kirish
qismlari esa tashqi shovqin, chang va gazlardan him oyalanish
maqsadida tirik yashil to ‘siqlar bilan ko‘kalamlashtiriladi. Shifoxonaning infeksion bo‘limi hududini boshqa davolash b o ‘limlaridan,
x o ‘ja lik zonasini esa b arch a b o ‘lim la rd a n yashil o 'sim lik la r
yordamida ajratish zarur.
Ichki muhitni ko‘kalamzorlashtirishda soliter, guruhlar, parter
va kurtinalar kabi tabiiy landshaft kompozitsiyalarini qo‘llash va
317
yaratish bemorlar uchun katta estetik va ruhiy ahamiyat kashf
etadi.
Shifoxonalar bosh korpuslarining oldilarida soya tushuvchi dam
olish joylari va manzaraviy ochiq landshaftli ko'kalamzor maydon
(parter va gulzorlar, faworalar) tashkillashtirilishi zarur. Bemorlarni
ko'rgani kelganlar uchun chirmashib o'suvchi o'simliklar — lianalar
bilan o 'ralg an voishlar o 'rn a tish ham yaxshi sam ara beradi.
Shifoxona hududidagi ko'kalam lar ko'proq xvoy tipidagi, havo
tarkibini fitonsid va io n lar bilan boyituvchi, xu sh b o 'y hidli
navlarning tanlanishi maqsadga muvofiq.
Shifoxona palatalarining shimol va shimoliy sharq tomonlaridan
daraxt hamda butalami binolarga yaqin ekmaslik zarur. Bu joylarga
yaxshisi maysazor, butalardan ishlangan guruhlar va ko‘p yillik
gulzorlarni shakllantirish kerak. Janub va janubiy-g‘arb tom onlardan esa aksincha, binolami quyoshning issiq oftobidan, palatalam ing yozda haddan ziyod isib ketishidan saqlash maqsadida
derazalar oldi soyalashtiriladi. Bino devoridan 5—6 metr masofaga
quyuq soya beruvchi va baland o'suvchi daraxtlar (lipa, klyon,
topol kabilar) ekiladi. Shifoxona hududida bemorlaming tinch dam
olishi va ochiq havoda sayr qilishi uchun alohida y o iak lar va
maydonlar yaratilishi kerak. Bu yo iak lar bo'ylab ochiq, quyoshli
va soyali joylar tashkil etish maqsadga muvofiq. Y oiaklar bo'ylab
daraxtlar va butalardan ekilgan erkin o'suvchi peyzajli guruhlarning
yaratilgani m a’quldir.
Shifoxonalarda bemorlarda allergiya qo'zg'atuvchi o'simliklami
ekish man etiladi (masalan, tol va leshinalarning ayol navlari).
Shifoxona bosh binosi darvozasi va davolash korpuslarining
kirish oldiga parter tipidagi yoki modullashtirilgan gulzorlar tashkil
etish maqsadga muvofiq.
Gulzorlardagi gullarning rangi tinchlantiruvchi va yumshoq
tonlarda boigani m a’qul. Dam olish joylari oldiga esa hidi xushbo'y
gullar (rezeda, mattiola, xushbo'y tabak) ekilishi zarur. Xvoy
tipidagi daraxt va butalar shifoxona hududini nafaqat yozda, balki
qish faslida ham yaxshi bezaydi. Palatalar derazalari oldiga sibir
dereni va uning turli shakllarini ekish mumkin. Uning yorqin
qizg'ich barglari qishgi peyzajlarga o'ziga xos tus berishi bilan ajralib
turadi.
Скачать