Загрузил Qodirjon Murodov

Нутқ маданиятидан тестлар

Реклама
5-ilova
“O’qituvchi nutqi madaniyati” fanidan
TEST SAVOLLARI
№
1.
Test savoli
Nutq madaniyati fanining tekshirish ob’ektiga
nimalar kiradi?
A
Kishilar nutqidagi
nuqsonlar, xatoliklar
2.
Nutq madaniyatining nazariy asoslari qayerda
yaratilgan?
Nutq madaniyati masalalari qamrab olingan
«Ritorika» asarining muallifi kim?
Ham so’z elga o’limdan najot, Ham so’z ila
topib o’lik tanhayot (Navoiy) Ushbu
misralardagi «so’z» atamasi qaysi ma’noda
qo’llangan?
«til muncha sharaf bila nutqning olatidir va ham
nutqdurki, agar nopisand zohir bo’lsa,boshning
ofatidir». Ushbu hikmatli so’z muallifini
aniqlang.
Ugush so’zlama so’z biror so’zla oz, tuman so’z
tugunin bu bir so’zla yoz. YUsuf Xos Xojib
ijodiga xos bu misralarda nutq odobining qaysi
ko’rinishi o’z ifodasini topgan?
Qaysi javobda Mark Fabiy Kvintilianning asari
berilgan?
«Agar so’zni va ilmni yaxshi bilsang ham, hech
bir so’zni bo’zma, to’g’ri tarifla, so’zni bir xil
gapir». Nutq odobidan saboq beruvchi bu fikrlar
kimning qalamiga mansub?
A. Navoiyning qaysi asarida til va nutq, nutq
odobi haqida atroflicha so’z yuritilgan?
Navoiy ijodiga xos qaysi hikmatli so’zda yaxshi
so’zlashning san’at ekanligi o’z ifodasini
topgan?
*Qadimgi Gresiya va
Rimda
Demosfen
«Mahbub ul-kulub» asarining nechanchi bobi
voizlikka bag’ishlangan?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
V
So’zlarning qaysi
turkumga oidligi, qanday
grammatik
kategoriyalarga egaligi
O’rta Osiyoda
S
*Nutqning til qurilishi,
adabiy til me’yorlari,
nutqning kommunikativ
sifatlari
Hindistonda
D
So’zning qanday
morfologik tuzilishga ega
ekanligi
Siseron
*Aristotel
Kvintilian
Nutq ma’nosida
Til ma’nosida
O’z ma’nosida
*Til va nutq ma’nosida
Kaykovus
*A. Navoiy
Aristotel
Forobiy
O’ylab gapirish
Jim qolish
*Kam gapirish
O’rinli gapirish
«Ritorika»
«Notiq»
«Notiq haqida»
*«Notiq» bilimi haqida
Navoiy
*Kaykovus
Aristotel
Beruniy
*«Mahbub ul-qulub»
«Xamsa»
«Lison ut-tayr»
«Xazoyin ul-maoniy»
*Erdin so’z hunar,
enchidin bo’z hunar
Xiradmand chin so’zdin
o’zga demas, vale bari
chin ham deguluk emas
Bir deganni ikki demak
xush emas, so’z chu takror
topti dilkash emas.
10-bobi
12-bobi
20-bobi
Har kimki chuqur so’z
elga izhor aylar, har
nechaki ag’yor durur yor
aylar
*24-bobi
Xitoyda
12.
13.
14.
15.
«Erdam boshi til» maqoli qaysi yozma
yodgorlikda keltirilgan?
Norma deganda nima tushuniladi?
«Norma – bu til birikmalarini o’zaro yaxshi
tushunish zarurati tufayli undan foydalanadigan
xalq tomonidan yaratilgan, tilqurilishining
amalda bo’lgan xususiyatidir». Ushbu fikrlar
muallifini aniqlang
Norma (me’yor) davriy xarakatga ega deganda
nima tushuniladi?
16.
Adabiy tilning yashash shartlaridan biri nima?
17.
Tip birlirklari-ning og’zaki nutq jarayonida
adabiy til me’yoriga muvofiq kelishi deganda
qaysi me’yor tushuniladi?
«Bu norma til vakillari tomonidan ongli
ravishda kelishilgan xolda yuzaga keltiriladi».
Ushbu ta’rifda tilning qaysi me’yori o’z
ifodasini topgan?
Talaffuz me’yorida kamchiliklarning ko’pligi
sababi qaysi javobda berilgan?
18.
19.
20.
Qaysi gap tarkibidagi so’zlarning yozilishida
imloviy me’yor buzilgan?
21.
Quyidagilardan qaysi biri og’zaki nutqning
ko’rinishlari sifatida olish mumkin? 1. Kundalik
so’zlashuv nutqi. 2. Targ’ibotlar (notiklik)
nutqi. 3. Radio va televidenie nutqi. 4. Sahna
nutqi
«Norma hodisasi tilning barcha yashash
shakllari uchun xosdir» degan fikr kim
tomonidan aytilgan?
Qaratqich va tushum kelishigi
22.
23.
«Qutadg’u bilik»
«Mahbubul-qulub»
*«Devonu lug’atit turk»
«Hibat ul-haqoyiq»
*Til unsurlarining xalq
o’rtasida ko’pchilikka
ma’qul bo’lgan variantini
qo’llash
B. N. Golovin
Adabiy tilda so’zlash
Imlo qoidalariga amal
qilish
Xatosiz yozish
*V.A. Iskovich
S. I. Ojegov
L. I. Skvorsov
Normani o’zgarmasligni
*Normaning jamiyat
hayotiga bog’liq ravishda
o’zgarib turishi
Ilmiy asakrlarning borligi
Normaning umumiy va
xususiy ko’rinishlari
borligi uchun
SHevalarning mavjudligi
Norma deganda adabiy
norma tushunilgani uchun
Lug’aviy me’yor
Semantik me’yor
Imloviy me’yor
So’z yasash me’yori
Leksik-semantik me’yor
Uslubiy me’yor
*Imloviy me’yor
SHevaning ta’siri va
barchaning og’zaki
normalarni bir xilda
egallamaganligi
Bugunoq ishga kirishing
O’zlashgan so’zlar
talaffuzini yaxshi
o’zlashtira olmaslik
Keksa va yosh avlod
nutqida farqlarning
mavjudligi
*A, V va S javoblar
Nutq ko’pqirrali
xususiyatga egadir
*1, 2
Sizda o’tkazilgan
anjumandan yaxshi
tassurotlar qoldimi?
2, 3
1, 2, 3, 4
*Oddiy so’zlashuv
nutqining til bazasini
adabiy til tashkil etmaydi
2, 3, 4
*V. A. Iskovich
L. I. Skvorsov
S. I. Ojegov
B. N. Golovin
So’z yasalish me’yori
Leksik-semantik me’yor
*Grammatik me’yor
Punktuasion me’yor
YOzuvchi va shoirni
borligi
*Talaffuz me’yori
*Norma mavjudligi
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
qushimchalarining, orttirma nisbat shakli
yasovchi –kaz va -qaz qo’shimchalarining
farqlamay qo’llanishi qaysi adabiy normaning
buzilishiga sabab bo’ladi?
Lug’aviy me’yorga qaysi qatorda to’g’ri ta’rif
berilgan?
Adabiy tilning lug’aviy normasi nimada o’z
ifodasini topadi?
Semantik uslubiy norma (ma’no normasi)
nimalarda o’z ifodasini topadi?
Semantik uslubiy normaga xos xususiyat qaysi
javobda to’g’ri aks ettirilgan?
So’z shakllari,
qo’shimchalar, so’z
birikmalari va gaplarga
xos bo’lgan me’yorlar
Ilmiy adabiyotlarda
6ta unli va 24ta
undoshning mavjudligi
Imlo lug’atlarida
Ensiklopedik lug’atlarida
So’z shakllari,
qushimchalar, so’z
birikmalari va gaplarga
xos bo’lgan me’yorlar
Umumxalq tilida mavjud
bo’lgan so’z
variantlaridan eng
ma’qulini tanlash
imkoniyati
Ixtiyoriydir
*Ko’p ma’noli so’z
ma’nolarining qaysi biri
hozirgi adabiy til uchun
norma ekanligi
*Opangdan mujda
keldimi?
So’zning o’zi
qo’llanayotganvoqelikka
mos kelishi
Imlo lug’atlarida
Til birikmalarining
og’zaki nutq jarayonida
adabiy til normasiga
muvofiq kelishi
O’zbek tilining morfem
lug’atida
Maktab darsliklarida
*Izohni lug’atlarda, ikki
tillik va atama lug’atlarida
6ta unli va 24ta undosh
tovushning mavjudligi
Adabiy til normasiga amal qilish shu tilda
so’zlashuvchi va yozuvchilar uchun ...
Qaysi qatordagi gapda semantik uslubiy norma
bo’zilgan?
Nutqning to’g’riligi deganda nima tushuniladi?
*Majburiydir
*Nutqning adabiy til
me’yorlariga mos kelishi
Yig’ilishga uch inson
kelmadi
Adabiy tilga yot bo’lgan
unsurlardan xoli bo’lishi
So’z tarptibiga e’tiborsizlik nutqning qaysi
aloqaviy sifati buzilishiga olib keladi?
Grammatik normalarga amal qilish deganda
nima tushuniladi?
Nutqning aniqligi
*Nutqning mantiqiyligi
Nutqning tozaligi
Nutqda bayon etilayotgan
fikrning qismlari va
alohida fikrlarning o’zaro
munosabati
Nutqning to’g’riligi
Gap tuzish qoidalaridan
foydalanishga amal qilish
Ega va kesim mosligiga
amal qilish
*A, V va S javoblar
to’g’ri
Voqelikning va uning tildagi ifodasi bo’lgan
so’z o’rtasidagi o’zaro moslik deganda nutqning
qaysi sifati tushuniladi?
Sinonimik qatordagi so’zlarni farqlamasdan
ishlatish nutqning qaysi sifatini buzadi?
Bo’yi mendan kattaroq, o’zi sap-sariq. Ushbu
misolda nutqning qaysi fazilati bo’zilgan?
Gaplarning qaysi birida nutqning mantiqiylik
Nutqning to’g’riligi
O’zak va qushimchalar
o’rtasidagi
bog’lanishining
tabiiyligiga amal qilish
Nutqning mantiqiyligi
*Nutqning aniqligi
Nutqning ta’sirchanligi
Nutqning tozaligi
Nutqning mantiqiyligi
*Nutqning aniqligi
Nutqning to’g’riligi
*Nutqning aniqligi
Nutqning ifodaligi
Nutqning o’rinligi
Nutqning mantiqiyligi
*Kattalar qancha ishlasa,
Ko’pgina turli masalalarni
Ishchanlik to’rga tortar,
O’zbekiston Qonunlariga
Bolalar bugun kelishdi
Majburiy emas
*Tilning yashash va amal
qilish imkoniyatlaridan
kelib chiqib, so’z tanlash
imkoniyatlari
*Ensiklopedik lug’atlar
Vaziyatga qarab majburiy
yoki majburiy emas
V va S javoblar
sifati buzilgan?
37.
38.
39.
So’zlashuv nutqida va badiy nutqda
kanselyarizmlardan foydalanish nutqning qaysi
sifatini bo’zadi?
Nutqning sofligini buzadigan til usurlari qaysi
javobda berilgan?
Qaysi gap tarkibida varvarizmlar qo’llangan?
bolalar ham shuncha
ishlardi
Nutqning to’g’riligi
Sut ko’r qilgur haromi
Gitler oqpadar
farzandning qadrini
qayerdan bilsin?
Mana shu zayavleniyaga
podpis qo’yib berarkansiz
Ayrim kishilar demak,
xo’sh kabi so’zlarni
qaytaraverishga o’rganib
qolganlar
*Sen bizga xiyonat
qilding, it uvli!
Nutqning mantiqiy
bo’lishini
Nutqning adabiy til
qoidalariga mos bo’lishini
Nutqning adabiy til
me’yorlariga muvofiq
kelishidir
Muloyim, yoqimli, odobli
so’zlashdir
*A va S javoblar to’g’ri
*So’zlashuv uslubiga
Rasmiy ish qog’ozlari
uslubiga
Ilmiy uslubga
Rasmiy ish qog’ozlari
uslubi
*Ilmiy uslub
Badiiy uslub
So’zlashuv uslubi
*Nutqning aniqligi
Nutqning mantiqiyligi
Nutqning sofligi
Nutqning to’g’riligi
*Nutqning to’g’riligi
Nutqning aniqligi
Nutqning sofligi
Nutqning ifodaliligi
Nutqning ifodaliligi
Nutqning sofligi
*Nutqning o’rinligi
Nutqning mantiqiyligi
Takabburlik insondagi
engxunuk xislatdir
41.
Nutqning ifodaliligi nimani ta’minlaydi?
42.
Nutq odobi deganda nima tushuniladi?
43.
Nutqning elliptik xarakterga egaligi, ya’ni
bayonotning ma’lum qismi nutqda qoldirilib
ketishi qaysi uslubga xos?
Nutqning aniqligi, dalil va ma’lumotlarga
boyligi, qisqa va lo’nda ifodalanilishi, ta’rif va
qoidalarining keng qo’llanilishi qaysi
uslubuchun xos?
G’ururga berilma, o’yla, ey daho, Vohidi
mutlaqda adabiylik jo. Ushbu misralarda
nutqning qaysi sifati bo’zilgan?
Ishchi peshona terisi-la keltirgan masalliqda,
uch milliard ongli jonni ko’zlagan yaxshilikda
(R. Parfi). Ushbu she’riy parchada nutqning
qaysi sifati buzilganligini aniqlang.
Nutqning ma’lum bir voqea-hodisaga, aloqaning
maqsadi va sharoitga moslab tuzilishi qaysi
kommunikativ sifatga mos keladi?
*Nutqning tinglovchi
tomonidan yaxshi qabul
qilinishini
Aytilishi zarur bo’lgan
xabarni tinglovchi
ko’ngliga mos, adabiy
normadagi ifodalar bilan
etkazishdir
Badiiy uslubga
46.
47.
Nutqning ifodaligi
to’la-to’kis amal qilish
fuqarolik burchimizdir
*Nutqning tozaligi
(sofligi)
*A va V javoblar to’g’ri
Qaysi gap tarkibida vulgarizmlar qo’llanganini
aniqlang.
45.
yalqovlik – go’rga
Tilning tasviriy vositalari
Dialektizmlar,
Jargonlar, kanselyarizmlar
varvarizmlar, vulgarizmlar
*So’kib – net, -dedi, kema YOshulli saning qizing
durrak, poshul (Muqimiy) bunda gatirilmagan
(Mirmuhsin)
40.
44.
bevosita vaqtida hal
qilishga to’g’ri keladi
Nutqning aniqligi
Eh, onajonim! Nega
tug’ilishimni
istamayapsiz?
Nutqning sof bo’lishini
48.
49.
50.
51.
Tilning tasviriy vositalaridan foydalanish uning
qaysi sifatini ta’minlaydi?
Og’zaki nutq texnikasini ta’minlovchi
vositalarga qaysilar kiradi?
Nutq madaniyati asoslari fanining asosiy
tayanchi qaysi fan deb o’ylaysiz?
Nutq madaniyati fani qaysi fanlar bilan bog’liq
xolda ish olib boradi?
Nutqning sofligi
Nutqning aniqligi
*Nutqning ifodaliligi
Nutqning o’rinliligi
*Nafasdan foydalanish,
tovush tembrlarini
yaxshilash, diksiyaga
e’tibor berish, ohang
kabilar
Ruhshunoslik
Tilning tasviriy vositalari
Tovushlar, so’zlar va
gaplar
CHidamlilik, ixchamlik,
moslashuvchanlik
Estetika
Adabiyotshunoslik
Matematika, fizika
Umumiy biologiya,
falsafa
*Hozirgi o’zbek adabiy
tilning grammatikasi
Geometriya, biologiya,
fizika ximiya
52.
Quyidagi fikrlarning qaysi biri xato?
Har bir davr adabiy tilning
o’z normalari bo’ladi
*Mantiq, ruhshunosli,
estetika, hozirgi o’zbek
adabiy tili, badiiy adabiyot
Adabiy norma (me’yor)
o’zgarmasdir
53.
Adabiy til uchun begona unsurlari bo’lmagan,
axloq normalari tan olmaydigan so’zlardan xoli
bo’lgan nutq ...
Nutqda bayon etilgan fikrning qismlari va
alohida fikrlarning o’zaro mutanosibligi ... deb
yuritiladi (?)
Nutqda aks etgan mavjudlikning narsalar,
hodisalar doirasi bilan nutq mazmunining
munosabatida ko’rinadigan aniqlik turi qaysi?
Gaplar orasida mantiqiylikning buzilishiga
sabablar qaysi javobda berilgan?
*Sof nutq deyiladi
Nutqning aniqligi deyiladi
Ifodalilik
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Til va nutq bir-biriga
bog’liq bo’lmagan
hodisalardir
To’g’ri nutq deb ataladi
deyiladi
*V va S javoblar to’g’ri
Aniqlik
*Mantiqiylik
O’rinlilik
Voqea aniqligi
Narsa aniqligi
Hodisa aniqligi
* Tushuncha aniqligi
Gaplarni bir-biriga
bog’lashda yuz bergan
xatolar
Bir fikrdan boshqasiga
o’tishda yuz beradigan
xatolar
*Barcha javoblar to’g’ri
Mantiqiylikni ta’minlash nechta shartga
asoslangan?
Aniq nutq yaratish so’zlovchidan nimalarni
o’rganishni talab etadi?
3 ta
*5 ta
Matnni abzaslarga
bo’lishdagi va sintaktik
qurilmalarni tanlashdagi
xatolar
4 ta
Tilning sinonimlik
imkoniyatlarini bilish va
sinonimik qatorlardan
kerakli variantini ajratib
qo’llash
Nutqda ishlatiladigan
so’zning
anglatganma’nolarini har
tomonlama bilish,
paronimlarni bilish
*Barcha javoblar to’g’ri
Tilshunos olim B. N. Golovin ifodalikka
erishishning necha shartini ko’rsatadi?
Yaxlit bir sistema asosida tuzilgan, fikrlar rivoji
2 ta
*7 ta
So’zning ko’p
ma’noligiga e’tibor berish,
eskirgan, dialektal
so’zlarning ma’nolarini
yaxshi anglagan holda
nutqqa kiritish
3 ta
Mantiqiylik
*Aniqlik
To’g’rilik
Ifodalilik
Mantiqiylik deyiladi
2 ta
5 ta
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
izchil bo’lgan, har bir so’z, ibora aniq maqsadga
muvofiq ravishda ishlatiladigan nutq deganda
nutqning qaysi sifati tushuniladi?
«Na tashkilotchilik, na rahbarlik, na bilimdonlik
qobiliyati bo’lmagan kishi birdaniga kimning
nazariga tushdi». Ushbu gapda nutqning qaysi
sifati buzilgan?
«Ey farzand, so’zning yuz va orqa tomonini
bilgil, ularga rioya qilgil, so’zlaganda ma’noli
gapir, bu notiqlikning alomatidir». Ushbu fikr
muallifi kim va jumla nutqning qaysi sifati bilan
bog’liq?
Nutq to’g’ri bo’lishi uchun qanday me’yorga
qattiq amal qilishi shart?
Mantiqiiylikni taminlashning asosiy lingvistik
sharti – bu ...
Quyidagi me’yorlardan qaysi biri o’zgaruvchi
me’yor hisoblanadi?
Ferma jonkuyarlari olti oylik davlatga sut sotish
rejalarini muddatidan oldin bajaradilar. Berilgan
gapda nutqning qaysi aloqaviy sifati buzilgan?
«So’zning onasi – quloq, suvning onasi –
buloq» maqolida nutq odobini qaysi ko’rinishi
aks etgan?
Talaffuz me’yori qaysi holatlarda buziladi?
Xususiy me’yorlar orasida biz uchun eng
muhimi qaysi me’yor hisoblanadi?
Nutq madaniyati muammolari bilan
shug’ullanish dastlab qayerda o’rtaga qo’yilgan
edi
«Ko’p demak so’zga mag’rurlik va ko’p emak
nafsga ma’murlik». Ushbu fikrlar muallifi kim
O’zbek tili nutq madaniyatiga bag’ishlangan
birinchi ilmiy konferensiya qachon bo’lib
o’tgan?
Archish va artish so’zlarini farqlamay ishlatish
Nutqning to’g’riligi
*Nutqning aniqligi
Nutqning mantiqiyligi
Nutqning ifodaliligi
A. Navoiy, nutqning
aniqligi
Kaykovus, nutqning
to’g’riligi
Beruniy, nutqning
mantiqiyligi
*Kaykovus, nutqning
aniqligi
*Urg’u va grammatik
me’yorga
*Leksik-semantik va
sintaktik normaga amal
qilishdir
Fonetik me’yor
Lug’aviy me’yorga
Fonetik va imloviy
normaga amal qilishdir
Imloviy va lug’aviy
me’yorga
Leksik va imloviy
normaga amal qilishdir
Leksik va semantik
me’yorga
Imloviy va so’z yasalish
normasiga amal qilishdir
*Lug’aviy me’yor
Grammatik me’yor
Semantik me’yor
Aniqlik
To’g’rilik
Ifodalilik
*Mantiqiylik
O’rinli so’zlash
Kam so’zlash
*Tinglay bilish
O’ylab gapirish
Jargonlarni qo’llash
tufayli
SHevaning ta’siri va
nutqqa etiborsizlik tufayli
*V va S javoblar to’g’ri
*Adabiy til me’yori
O’zlashgan so’zlar
talaffuzini yaxshi
bilmaslik tufayli
Jargon va argolar me’yori
SHeva va lahjalar me’yori
Vulgarizmlar me’yori
Rimda
*YUnonistonda
Praga lingvistik
to’garagida
1969 yil Toshkentda
Kaykovus
*A. Navoiy
YUsuf xos hojib
A. YUgankiy
1960 yil
1965 yil
1989 yil
1969 yil
Nutqning sofligi
*Nutqning aniqligi
Nutqning mantiqiyligi
Nutqning ifodaliligi
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
nutqning qaysi sifatini buzadi?
Aniqlikning ikki turi bor. Ular qaysilar?
So’zning hammaga tushunarli ma’nosi bilan
nutqda anglatgan ma’nosining mos kelishi ...
deyiladi
Tilning sinonimlik imkoniyatlarining, ko’p
manoli, omonim, paronim so’zlarni yaxshi
bilishni qaysi kommunikativ sifat talab etadi?
So’z tartibiga e’tiborsizliknutqning qaysi
sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi?
Nutq madaniyati fani o’z xususiyatlariga ko’ra
qaysi fanga yaqin turadi?
Nutq madaniyati fani tilshunoslikning qaysi
tarmoqlari bilan bog’liq?
«Sen shunday so’zlaginki, seni har bir kishi
tushuna olsin» degan fikr muallifini aniqlang
Nutqning nasr va nazmga bo’linishini
ko’rsatgan, nutq tuzishda shakl va mazmun
birligiga, nahv (grammatika), mantiq va aruz
fanlarihamkorligidan foydalanish zarurligiga
e’tibor qaratgan qomusiy olim kim edi?
Quyidagi asarlarning qaysi birida nutq
masalasiga e’tibor qaratilgan?
Beruniy inson nutqidagi rost va yolg’onni
ajratish vazifasini (mezon vazifasini)
bajaradigan fan deb qaysi fanni ko’rsatadi?
Grammatika va mantiq fanlarning nutq
tuzishdagi ahamiyatini Beruniy kabi ta’kidlab
o’tgan vatandoshimiz kim edi?
«So’zni o’z joyida so’zla, joyida aytilmagan
so’z, agar ul yaxshi so’z bo’lsa ham yomon
ko’rinadi». Kaykovusning bu fikrlarida nutq
odobining qaysi ko’rinishi o’z ifodasini topgan?
Davrning ijtimoiy-siyosiy dolzarb masalalarini
jo’shqinlik bilan aks ettiruvchi uslub qanday
uslub sanaladi?
Quyidagi fikrlarni qaysi biri to’g’ri?
Og’zaki va yozma aniqlik
Nutqning sofligi
*Tushuncha aniqligi va
narsa aniqligi
Nutqning ifodaliligi
Nutqning ifodaliligi
*Nutqning aniqligi
Nutqning o’rinliligi
Nutqning ta’sirchanligi
*Nutqning mantiqiyligiga
Nutqning aniqligiga
Nutqning ta’sirchanligiga
Nutqning ifodaliliga
Ruhshunoslik
Pedagogika
Filosofiya
Leksikologiya, fonetika
Morfologiya va sintaksis
*Uslubshunoslik
(stilistika)
Leksikologiya, uslubiyat
Aristotel
Demosfen
*Kvintilian
*Barcha tarmoqlar bilan
aloqador
Siseron
M. Qoshg’ariy
Abu Ali ibn Sino
YUsuf Xos Hojib
*Beruniy
*Beruniyning
«Geodeziya» asarida
Geometriya
Navoiyning «Xiloliya»
qasidasida
Falsafa
Beruniyning «Hindiston»
asarida
*Mantiq
Ibn sinoning «Tib ilmi»
asarida
Aruz
Ibn Sino
*Abu Nasr Forobiy
Al-Xorazmiy
M. Qoshg’ariy
CHiroyli va mazmunli
so’zlash
Kam gapirish
*O’rinli gapirish
Tinglay bilish
Ilmiy uslub
Rasmiy-idoraviy uslub
Badiiy uslub
*Publistik uslub
Adabiy til faqat badiiy
uslub uchun xos
Adabiy norma og’zaki
ko’rinishga ega emas
Belgilangan aniqlik va
belgilanmagan aniqlik
Nutqning to’g’riligi
Aniqlik va noaniqlik
*Adabiy norma o’z
Norma o’zgarmas
holicha (stixiyali ravishda) hodisadir
*Nutqning aniqligi
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Kelishik va egalik normalarini bilmaslik
nutqning qaysi sifatini buzadi?
Nutqda varvarizmlar qo’llanishi ... buzadi.
Tushurib qoldirilgan so’z birikmasini aniqlang
Tilni, uning tasviriy vositalarini yaxshi bilish,
nutqiy malaka ustida tinimsiz ishlash nutqning
qaysi sifatini ta’minlovchi shart hisoblanadi?
SHaxs va hodisalarning yaxshi xususiyatlarini
ko’rsatishga, maqtashga qaratilgan nutq ...
«Jismning harakati to’liq takrorlanadigan eng
kichik vaqt oralig’i tebranishlar davri deyiladi».
Ushbu jumla qaysi uslubga xos?
Ko’p ma’noli so’z ma’nolarining qaysi biri
hozirgi adabiy til uchun norma ekanligini
belgilovchi norma qaysi
O’zbeklar nutqini qardosh tillardan ajratib
turuvchi me’yor qanday me’yor deyiladi?
Bir deganni ikki demak xush emas, So’z chu
takror topti dilkash emas. (A. Navoiy). Ushbu
misralarda nutq odobining qaysi kurinishi o’z
ifodasini topgan?
Qorong’u kecha. Yigit va qiz suhbatlashmoqda.
Yigit qizning ko’zlariga termilib turar edi.
Ushbu matnda nutqning qaysi sifati buzilgan
deb o’ylaysiz?
Dalalarda paxta ham gullab qoldi. Bu gapda
nutqning qaysi sifatiga putur etgan?
Bugun sutga qorib qordek oq unni, termilib
kelmaydi hatto sindirging. Ushbu she’riy
parchada nutqning qaysi sifati buzilgan?
Navoiy tilimizni she’riyat osmoniga olib chiqdi.
Ushbu gapda qaysi so’z noo’rin qo’llangan?
Nutqi tildan farqlovchi xususiyatlari qaysi
qatorda to’g’ri berilgan?
shakllanadi
Nutq aniqligi
*Nutqning to’g’riligi
Nutqning mantiqiyligi
Nutqning tozaligi
*Nutqning sofligi
Nutqning ifodaligini
Nutqning aniqligini
Nutqning o’rinliligini
Aniqlik
*Ifodalilik
To’g’rilik
Ilmiy uslub
*Tabrik nutqi
Tashviqiy nutq
Tanqidiy nutq
Dialogik nutq
Badiiy uslub
*Ilmiy uslub
Publisistik uslub
Rasmiy-idoraviy uslub
Imloviy norma
So’z yasash normasi
*Lug’aviy norma
Semantik-uslubiy norma
Lug’aviy me’yor
uslubiy me’yor
Xususiy me’yor
*Umumiy me’yor
SHirin so’zlik
*Takrorlarga yo’l
qo’ymaslik
To’g’ri so’zlik
Jim qolish
Nutqning aniqligi
Nutqning tug’riligi
*Nutqning mantiqiyligi
Nutqning hech qaysi sifati
buzilmagan
Nutqning to’g’riligiga
Nutqning mantiqiyligiga
*Nutqning aniqligiga
Nutqning ifodaliligiga
Nutqning aniqligi
Nutqning to’g’riligi
Nutqning mantiqiyligi
Barcha javob to’g’ri
*Tilimizni
Olib chiqdi
SHe’riyat osmoniga
SHe’riyat
*Nutqning umri qisqa
bo’ladi
Nutqning hajmi aniq
bo’ladi
Nutq umumiy hodisa
sanaladi
A va V javoblar to’g’ri
Скачать