Загрузил Kirilov Biser

Заявление за наличие из между живите Човеци 2020 07 09 ч

Реклама
Заявление
за наличие из между живите
Аз, Бисер Кирилов Нитов – живият и свободен Човек и
суверен притежавам ум, разум, съзнание, съвест, дух и душа и
съм изграден от жива плът, кръв и кости. Аз съм създаден по
воля, образец и подобие на Твореца, Аз съм син на Твореца,
роден и въплатен в жив мъж.
Аз, като жив и свободен Човек и суверен се явявам учередител
и бенефициер на „персоните„ или „лицата„ Бисер Кирилов
Нитов, БИСЕР КИРИЛОВ НИТОВ, BISER KIRILOV NITOV,
BISER NITOV Biser NITOV и Аз мога да задействам от Мое име
тези „персони„ или „лица„ само тогава, когато то е за моя полза
и това е нужно на мене – Човека.
Заявление : Заявявам, че както и преди, така и сега – Аз съм
жив и от деня на моето рождение нито за един момент не съм
се бил изгубил без вест нито на сушата, нито в морето, нито в
космоса. Моят собственоръчен подпис е поставен тук от мен и
служи за удостоверяване на написаното от мен.
Аз изисквам от Организацията на Обединените Наций,
Ватикана, Кралство Англия, Република България и всички
заинтересовани страни в света да се запознаят с
горепосоченото и да вземат необходимите мерки по моята
регистрация като жив, свободен Човек и суверен в държавен
и международен план и по регистрирането на моята
правосубектност и суверинитет.
Аз, Човекът Бисер Кирилов Нитов – Аз притежавам права, Аз
съм учередител и Аз съм бенефициент.
Аз мога да използвам това Заявление за наличие из между
живите винаги и на всички места, където това ми е нужно.
Нищо написано в настоящето Заявление не може да бъде
използвано против мен самия, нито срещу моето минало,
настояще или бъдеще.
Право на определения за тук написаното имам само Аз,
съставителят.
Дата : (де - юре) 30.12.1899 година и (де - факто) 29.03.2020
__________________________________
пръстов отпечатък и/или собственоръчен подпис
Скачать