Загрузил عباس علي

140429020528009-BOOK MTLebanon

Реклама
Qada’ Keserwan
Recreation
Natural Attractions
Hotels
Restaurants
Handicrafts
Bed & Breakfast
Furnished Apartments
Beaches
Qada’ Jbeil
Monuments
Mount Lebanon
Qada’ Aley
Qada’ Ba’abda
Mount Lebanon
Qada’ Al-Chouf
Qada’ Al-Metn
Table of Contents
äÉjƒàëªdG
Qada’ Aley
Map
Btalloun
Al-Ramliyyeh
Bmehray
Bhamdoun
Jisr Al-Qadi
Aley
Ain Trez
Rechmayya
Abey
Bhamdoun Al-Mhatta
Ain Dara
1
2
4-15
4-15
5-16
6-16
7-17
8-17
10-18
10-18
11-19
12-19
14-20
¬«dÉY AÉ°†b
á£jôîdG
¿ƒ∏£H
á«∏eôdG
…ô¡ªH
¿hóªëH
»°VÉ≤dG ô°ùL
¬«dÉY
RGôJ ø«Y
É«ª°TQ
¬«ÑY
á£ëªdG ¿hóªëH
IQGO ø«Y
Qada’ Ba’abda
Map
Al-Kneisseh
Al-Ksaybeh
Bzebdine
Hemmana
Falougha
Ba’abda
Ras Al-Metn
Hazmieh
Salima
Al-A’abadieh
21
22
24-35
24-35
25-35
26-36
27-36
28-37
29-37
20-38
32-39
34-40
GóÑ©H AÉ°†b
á£jôîdG
á°ù«æµdG
áÑ«°ü≤dG
øjóHõH
ÉfɪM
ÉZƒdÉa
GóÑ©H
øàªdG ¢SGQ
á«eRÉëdG
ɪ«∏°U
ájOÉÑ©dG
Qada’ Al-Chouf
Map
A’ammiq
Ain Zhalta
Al-Khraibeh
Al-Moukhtara
Ba’adaran
Ba’aqline
Barouk
Beiteddine
Boutmeh
Ch’him
Deir Al-Qamar
Jeba’a
Joun
Kfarhim
Ma’aser Al-Chouf
Mrousti
Niha
41
42
44-65
45-65
46-66
47-66
48-67
49-67
52-68
54-69
56-70
57-70
58-70
60-72
60-72
61-73
62-73
63-73
64-74
±ƒ°ûdG AÉ°†b
á£jôîdG
≥«ªY
Éà∏MR ø«Y
áÑjôîdG
IQÉàîªdG
¿GQò©H
ø«∏≤©H
∑hQÉÑdG
øjódG â«H
᪣H
º«ë°T
ôª≤dG ôjO
´ÉÑL
¿ƒL
º«MôØc
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e
»à°Sôe
Éë«f
Qada’ Jbeil
Map
Adonis
Jaj
Mayfouq
Edeh
Al-Mnaitra
Ma’ad
Feghal
Al-A’aqoura
Bajjeh
Ehmej
Afqa
Meshmesh
Yanouh
Haqel
Behdaydat
A’amchit
A’annaya
A’abaidat
Laqlouq
Al-Machnaqa
Byblos (Jbeil)
1
Qada’ (Caza) Aley
¬«dÉY AÉ°†b
Aley
¬«dÉY
Mount Lebanon
¿ÉæÑd πÑL
75
76
78-96
78-96
79-97
80-97
80-98
81-98
82-98
83-99
74-100
85-101
86-101
87-100
88-100
89-102
89-102
90-103
91-103
92-104
92-104
93-105
94-105
π«ÑL AÉ°†b
á£jôîdG
¢ù«fhOCG
êÉL
¥ƒØ«e
√OEG
Iô£«æªdG
OÉ©e
∫ɨa
IQƒbÉ©dG
áéH
èªgEG
É≤aCG
¢ûª°ûe
ìƒfÉj
πbÉM
äGójóëH
â«°ûªY
ÉjÉæY
äGó«ÑY
¥ƒ∏≤∏dG
á≤æ°ûªdG
π«ÑL
Qada’ Keserwan
Map
Jeita
Al-Ghineh
Ghazir
Raifoun
Faraya
Kferdebian
Jounieh
Zouk Mikhael
Zouk Mosbeh
Beqa’atet A’achqout
Faitroun
109
110
112-132
113-133
114-133
116-135
118-135
120-136
122-137
126-138
128-139
130-139
131-139
¿Ghô°ùc AÉ°†b
á£jôîdG
Éà«©L
á櫨dG
ôjõZ
¿ƒØjQ
ÉjQÉa
¿É«HOôØc
¬«fƒL
πjɵe ¥hR
íÑ°üe ¥hR
äƒ≤°ûY áJÉ©≤H
¿hô£«a
Qada’ Al-Metn
Map
Bekfaya
Al-Mtein
Baskinta-Qanat Bakish
Khenchara
Beit Chabeb
Majdel Tarchich
Ba’abdat
Dhour Al-Choueir
Aintoura
Broummana
Beit Mery – Ain Sa’adeh
Antelias
Mar Moussa
Zouk Al-Khrab
141
142
144-165
146-166
148-168
150-169
151-169
152-170
153-170
154-171
156-171
157-172
160-172
162-174
164-175
164-175
øàªdG AÉ°†b
á£jôîdG
ɫصH
ø«àªdG
¢û«cÉH IÉæb -Éàæµ°ùH
IQÉ°ûæîdG
ÜÉÑ°T â«H
¢û«°TôJ ∫óée
äGóÑ©H
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V
IQƒ£æ«Y
ÉfÉeôH
IOÉ©°S ø«Y – …ôe â«H
¢SÉ«∏£fG
≈°Sƒe QÉe
ÜGôîdG ¥hR
Qada’ Aley
3
2
¬«dÉY AÉ°†b
5Towards
The North
∫ɪ°ûdG ƒëf
ähô«H
Hazmieh
á«eRÉëdG
Bi’ir Hassan
Mediterranean Sea
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
ø°ùM ôÄH
Aley
¬«dÉY
Bhamdoun Al-Mhatta
á£ëªdG ¿hóªëH
äÉØjƒ°ûdG
Mhatit Khaldeh
√ó∏N á£ëe
Bchemoun
¿ƒeÉ°ûH
6Towards
܃æédG ƒëf
Üô¨dG ¥ƒ°S
Btalloun
Ain A’anoub
¿ƒ∏£H
܃æY ø«Y
Ma’asarati
GQGO ø«Y
á«fhõ©dG
Bmehray
Nabi’i Al-Safa
ÉØ°üdG ™Ñf
Al-Ramliyyeh
Ain Trez
Rechmayya
É«ª°TQ
4Towards
Al-Chouf
±ƒ°ûdG ƒëf
…ô¡ªH
óªZEG
»JGô°ü©e
RGôJ ø«Y
Jisr Al-Qadi
Ain Dara
Al-A’azounieh
Ighmid
Abey
»°VÉ≤dG ô°ùL
êôjóe
¿hóªëH
Souk Al-Gharb
¿ƒª°TôÑb
¬«ÑY
Mdayrej
Bhamdoun
Qabreshmoun
The South
Sawfar
ôaƒ°U
Al-Chouaifat
á«∏eôdG
Bmehray
5
Btalloun
…ô¡ªH
4Towards
Al-Arz (Chouf Cedars)
RQC’G ƒëf
±ƒ°ûdG RQCG
4
4
¿ƒ∏£H
¿hóªëH ƒëf
Bhamdoun
3Towards
2
3
4Toward
s Mansouri
ájQƒ°üæªdG eh
đf
1
1
2
1
3
Monuments
1. Al-Saydeh (Our Lady) Church
2. Nabi’i Al-Shqif Hotel
5
(hôJÉch ∫ƒ¨jO ∫GôæédG ¬«a ∫õf)
(where Generals DeGaulle & Catro stayed)
áªjób ¿ƒàjR Iô°ü©e 3
3. Old Olive Press
3
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Jurn
2. Egilops & Poplar Woods
3. Camping Area
Btalloun Municipality 05-200231
3
3Towards
2
Ain Zhalta
Nabi'i Al-Safa
Éà∏MR ø«Y ƒëf
ÉØ°üdG ™Ñf
1
.∫ƒ∏jCG 7 »a Ió«°ùdG ódƒe ¿ÉLô¡e Ék jƒæ°S ΩÉ≤j
1
Monuments
1. Heritage Area
2. Roman Sarcophagi
3. Old Ruins
4. Al-Omda Al-Okaili Shrine
5. Mar Gerges (Saint Georges) Church
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Public Garden
3. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¿ôédG ø«Y 1
QƒMh ∫ƒ∏q e ¢TôM 2
º««îJ á≤£æe 3
¿ƒ∏£H ájó∏H
An annual festival to celebrate the birth of Virgin Mary
is held annually on the 7th of September.
2
Towards 6
Barouk
∑hQÉÑdG ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
Ió«°ùdG á°ù«æc 1
∞«≤°ûdG ™Ñf π«JhCG 2
1
1
Al-Ramliyyeh
»JGô°ü©e ƒëf
Ma'asarati
á«∏eôdG
3Towards
3
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ájôKC’G á≤£æªdG 1
á«fÉehQ ájôKCG ¢ùjhGƒf 2
áªjób ÜôN 3
≈∏«≤©dG Ióª©dG QGõe 4
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 5
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U êGôMCG 1
áeÉY á≤jóM 2
á©«°†dG ø«Y 3
5
5
1
4
ÉØ°üdG ™Ñf ƒëf
Towards4
Nabi'i Al-Safa
1
3
2
Monuments
1. Ruins of an Old School
2. Ruins of a Lime Kiln
3. Ruins of a Mill
4. Ruins of a Grape Press
5. Old Cemetery
Natural Attractions
1. Al-Nahr Farm
2. Ain (Spring) Al-Bassateen
3. Ain Al-Masri
4. Abou Zable River
5. Old Oak Tree
6. Oak, Egilops & Pine Nature Reserve
Recreation
1. AFDC Center
2
2
4
6
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
áªjób á°SQóe ÉjÉ≤H 1
¢ù∏µ∏d ¿ƒJCG ÉjÉ≤H 2
áªjób áæë£e ÉjÉ≤H 3
ÖæY Iô°ü©e ÉjÉ≤H 4
áªjób IôÑ≤e 5
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ô¡ædG áYQõe 1
ø«JÉ°ùÑdG ø«Y 2
…ô°üªdG ø«Y 3
á∏HR ƒHCG ô¡f 4
Iôª©e áfÉjóæ°S 5
ôHƒæ°Uh ∫ƒ∏e ,¿Éjóæ°S ᫪ëe 6
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
AFDC `dG õcôe 1
Restaurant, camping area, games, activities & sports.
03-493281-848412/05-280430 Fax:05-280431
,º««îJ á≤£æe ,º©£e
.á«°VÉjQ äÉWÉ°ûfh ÜÉ©dG
Jisr Al-Qadi
7
Bhamdoun
»°VÉ≤dG ô°ùL
6
¿hóªëH
á£ëªdG ¿hóªëH ƒëf
Bhamdoun Al-Mhatta
5Towards
2
1
1
≈àeôØc ƒëf
3Towards
Kfarmatta
4Towards
Qabreshmoun
¿ƒª°TôÑb ƒëf
4Towards
4
2
3
3
2
3Towards
Al-Damour
QƒeGódG ƒëf
6
2
3
1
5
2
1
É«ª°TQ ƒëf
2
4Towards
7
2
1
1
8 Rechmayya
4
4Towards
Bchatfin
ø«Øà°ûH ƒëf
4
3
5
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Al-Damour River
3. Al-Gabon River
Hotels
1. Touristic Motel
Restaurants
1. Mat'hanat Al-Kanater Café
2. Al-Jisrain Café
3. Andraos Brothers Café
Recreation
1. Pottery Plant
2. Pottery Oven
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U êôM 1
QƒeGódG ô¡f 2
¿ƒHɨdG ô¡f 3
¥OÉæØdG
»MÉ«°S π«Jƒe 1
ºYÉ£ªdG
ôWÉæ≤dG áæë£e ≈¡≤e 1
øjô°ùédG ≈¡≤e 2
¿GƒNG ¢ShGQófG ≈¡≤e 3
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
QÉîa ™æ°üe 1
QÉîØ∏d ¿ôa 2
4
2
Al-Mnaytra
Iô£«æªdG ƒëf 1
3
Mansourieh
ájQƒ°üæªdG ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
Ék ªjób ójôH õcôe ∫hCG 1
»KGôJ ∫õæe 2
ºjób ¿ÉN 3
(ôjôM πª©e) áfÉNôc 4
áªjób ÜhôN Iô°ü©e 5
ºjó≤dG ô°ùédG 6
ô°ùédG áæë£e 7
IójóédG áæë£e 8
6
7
3Towards
3Towards
Monuments
1. First Post Office
2. Heritage House
3. Old Inn
4. Silk Plant
5. Old Molasses Press
6. Old Bridge
7. Al-Jisr Mill
8. Al-Jadida Mill
6
5
1
7
Sawfar
ôaƒ°U ƒëf
1
Monuments
1. Ruins of a Grape & Molasses Press
2. Old Arch House
3. Al-Malloul Church
4. Ruins of a Grape Press
5. Mar Gerges (Saint Georges)
Orthodox Church
6. Mar Gerges (Saint Georges)
Maronite Church
7. Old Nakaha Khan (Inn) Area
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Druze
2. Ain Al-Mrouj
3. Ain Al-Ghanam Spring
4. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
5. Old Oak Tree
6. Ain A'anjar
7. Ain Al-Chouigh
Hotels
1. Hotel La Roche 05-260460
2. Hotel Al-Sakhra 05-260191
Restaurants
1. Chez Prince Restaurant 05-260179
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ÖæYh ¢ùHO Iô°ü©e ÉjÉ≤H 1
ºjób ó≤Y â«H 2
∫ƒ∏ªdG á°ù«æc 3
áªjób ÖæY Iô°ü©e ÉjÉ≤H 4
¢ùcPƒKQC’G Ωhô∏d ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 5
á«fhQɪdG ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 6
ºjó≤dG ¿ÉN ágÉ≤f ™bƒe 7
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
RhQódG ø«Y 1
êhôªdG ø«Y 2
ºæ¨dG ø«Y á©Ñf 3
á©«°†dG ø«Y 4
Iôª©e áfÉjóæ°S 5
ôéæY ø«Y 6
≠jƒ°ûdG ø«Y 7
¥OÉæØdG
¢ThQ’ ¥óæa 1
Iôî°üdG ¥óæa 2
ºYÉ£ªdG
¢ùfôH »°T º©£e 1
5Towards
9
Aley
4
¬«dÉY
Souk Al-Gharb
Chimlane
Üô¨dG ¥ƒ°S ƒëf
¿Óª°T
3
19
Ras Al-Jabal
1
Towards 4
Wadi-Chahrour
Qhôë°T …OGh ƒëf
37
2
1
26
27
7
1
2
2
10
7
5
3
16
1
8
7
25
1
2
32
18
17
9
13
6
5
3
21
3
4
11
4
20
5
12
35
34
4
6
22
15
31
14
24
23
30
6
6
2
29
4Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
38
1
28
Entrance
Dhour Al-A'abadiyeh
ájOÉÑ©dG Qƒ¡°V
Recreation (continued)
(™Ñàj) á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
4. Horseback Riding Club 03-312727/818112
á«°Shôa …OÉf 4
5. All Stars Sports Club 03-377177
ÜÓc ¢ùJQƒÑ°S RQÉà°S ∫hG 5
6. Symposium Aley
¬«dÉY ¢Vô©e 6
Furnished Apartments
1. Al-Istiraha Touristic Complex 05-556075/85
2. Family Tower 05-552277
3. Al-Merjan Plaza
4. Beit Al-Alayli 05-552567/8/9
5. Dynasty 05-556150
6. Family Home 03-241410/05-550938
7. Lou'lou'at Aley
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¬«dÉY …Gô°S 1
á«KGôJ ∫RÉæe - »Hô¨dG »ëdG 2
Natural Attractions
1. Public Gardens
1
5
Monuments
1. Serail Aley
2. West Neighborhood - Heritage Houses
á°ThôتdG ≥≤°ûdG
»MÉ«°ùdG áMGôà°S’G ™ªée 1
QhÉJ »∏«eÉa 2
GRÓH ¿ÉLôªdG 3
»∏jÓ©dG â«H 4
»à°ùæjGO 5
Ωƒg »∏«eÉa 6
¬«dÉY IDƒdDƒd 7
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áeÉY äÉgõàæe 1
Hotels
¥OÉæØdG
1. Aley Grand Hotel Jbeily 05-554760/1
»∏«ÑédG ô«ÑµdG ¬«dÉY ¥óæa 1
2. Aley Highland Hotel 05-556110
¬«dÉY ófÓjÉg ¥óæa 2
3. Al-Riyad Hotel
¢VÉjôdG π«JhCG 3
4. Regent Palace Hotel 05-553210/11/12
¢S’ÉH âæéjQ π«JhCG 4
5. Al-Moughtaribin Hotel-Aley 03-679456 05-554936
¬«dÉY ø«HôਪdG ¥óæa 5
6. Chalabi Hotel-Aley 05-550111
¬«dÉY »Ñ∏°T ¥óæa 6
7. Kasr Aley Hotel
¬«dÉY ô°üb ¥óæa 7
Restaurants
ºYÉ£ªdG
1. Mundi Hadramout Kitchen 05-550777
äƒeô°†M …óæe º©£e 1
2. Dunkin Donuts 03-729352
¢ùJÉfhO øµfO 2
3. Sahtain Restaurant 03-884464/05-551888
ø«àë°U º©£e 3
4. Coffee Ateaco
¬«aÉc ƒ≤«JÉY 4
5. Rigo Latto Restaurant
ƒJ’ƒ¨jQ º©£e 5
6. Falafel Khalifeh Restaurant
áØ«∏N πaÓah º©£e 6
7. The Silo Restaurant 03-384284
ƒ∏«°ùdG º©£e 7
8. Valentino Café
¬«aÉc ƒæ«àædÉa º©£e 8
9. Zad Al-Kheir Restaurant
ô«îdG OGR º©£e 9
10. Al-Baroudi Restaurant & Café
…OhQÉÑdG º©£eh ≈¡≤e 10
11. Petit Café
¬«aÉc »àH º©£e 11
12. Chech Bech Restaurant
¢TÉH ¢TÉ°T º©£e 12
13. China Town Restaurant
¿hÉJ ÉæjÉ°T º©£e 13
14. Al-Kahwé Restaurant
Iƒ¡≤dG º©£e 14
15. Al-Intabli Restaurant
»∏Ñàæ©dG º©£e 15
16. Café Supreme 03-286881/01-983012
ºjôHƒ°S ¬«aÉc º©£e 16
17. Le Sage Restaurant 03-797277
êÉ°S ƒd º©£e 17
18. Moon Light Café
¬«aÉc âj’ ¿ƒe º©£e 18
19. Cezar Restaurant 05-558201
QGõ«°S º©£e 19
20. Petit Bâteau Café
¬«aÉc ƒJÉH »JƒH º©£e 20
21. Al-Janneh Restaurant 05-550020
áæédG º©£e 21
22. K.F.C
¢S.±.∑ º©£e 22
23. First Café Restaurant
¬«aÉc â°Sôa º©£e 23
24. Bambino Café
¬«aÉc ƒæ«ÑeÉH º©£e 24
25. Al-Istiraha Touristic Complex 05-556085/75 »MÉ«°ùdG áMGôà°S’G ™ªée 25
26. Rotonda 05-557060
GófƒJhQ 26
27. Samrano
ƒfGôª°S 27
28. Kasr Asmahan Restaurant 05-555048/03-262243 ¿É¡ª°SG ô°üb º©£e 28
29. Planet Z 05-556110
…R âfÓH 29
30. Al Khaleej Lilmundi‫ ﹴ‬Restaurant 05-555009
…óæª∏d è«∏îdG º©£e 30
31. La Terraca Restaurant
É°SGôq J ’ º©£e 31
32. Lutecia Café 03-979202
¬«aÉc É«°ù«Jƒd º©£e 32
33. Resto Café Chinese Restaurant
»æ«°üdG º©£ªdG 33
03-673712/05-553149
34. Terrace Aley Restaurant 03-743080
35. Casino Piscine Aley 03-743080/05-557345
36. Bagueltes House Restaurant
37. Arabica Café 03-306036
38. Layali Aley Restaurant 03-696167
39. Joffrey's
Recreation
1. Symposium (Art Gallery)
2. Aley Souk
3. Aley Country Club 03-666042
¬«dÉY ¢SGôJ º©£e 34
¬«dÉY ø«°ù«H ƒæjRÉc 35
¢ShÉg â∏cÉH º©£e 36
¬«aÉc ɵ«HGQCG 37
¬«dÉY »dÉ«d º©£e 38
õjôaƒL 39
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
âëædG ∫ɪYC’ ¢Vô©e 1
¬«dÉY ¥ƒ°S 2
ÜÓc …ôàfÉc ¬«dÉY 3
Abey
11
Ain Trez
5Towards
Aley
¬«dÉY ƒëf
¬«ÑY
10
RGôJ ø«Y
5
π«aGQO ø«Y ƒëf
5Towards
Ain Drafil
1
1
2
3
3Towards
Ba'awarta
¬JQƒ©H ƒëf
1
¿ƒª°TôÑb ƒëf
5Towards
Qabreshmoun
4
3
5
4
á«æÑdG ƒëf
4Towards
Al-Binieh
2
3
4
2
1
Monuments
1. Old Monastery
2. The Patriarchal Church
3. Mar Youhanna (Saint John) Church
4. Ruins of a Silk Plant
5. Al-Sa’ad Heritage House
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
…ôKCG ôjO 1
á«côjô£ÑdG á°ù«æc 2
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 3
(ôjôM πª©e) áfÉNôc ÉjÉ≤H 4
»KGôàdG ó©°ùdG ∫BG ∫õæe 5
Natural Attractions
1. Ain Al-Tout (Spring)
1
6Towards
Kfarmatta
≈àeôØc ƒëf
É«ª°TQ ƒëf
Rechmayya
4Towards
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
äƒàdG ø«Y 1
2
Rechmayya
É«ª°TQ
4
Monuments
1. Old Mill
2. Shrine
3. Old Monastery
4. Old Palace
5. Old Souk
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Mezher
2. Versant of Ebeih Mountain Al-Moutayyar
3. Ain Al-Chawi
4. Versant of Al-Rouss Mountain
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
áªjób áæë£e 1
ΩÉ≤e 2
ºjób ôjO 3
ºjób ô°üb 4
ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG 5
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôgõe ø«Y 1
ô«q £ªdG ¬«ÑY πÑL íØ°S 2
…hÉ°ûdG ø«Y 3
¢ShôdG πÑL íØ°S 4
4Towards
Nabi'i Al-Safa
ÉØ°üdG ™Ñf ƒëf
2
1
1
3Towards
Ain Trez
RGôJ ø«Y ƒëf
6Towards
A'ammiq
≥«ªY ƒëf
Monuments
1. Mar Elias Monastery
2. Mar Youhanna (Saint John) Monastery
3. Mar Takla Shrine
4. Ruins of an Old Monastery
Natural Attractions
1. Wadi Rechmayya River
Restaurants
1. Abou Issa Restaurant
2. Touristic Restaurants
3. Al-Moukhtar Restaurant
Recreation
1. Hydroelectric Station
(A pleasant Picnic Area)
2
3
3
1
1
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢SÉ«dG QÉe ôjO 1
ÉæMƒj QÉe ôjO 2
Ó≤J QÉe QGõe 3
ºjób ôjO ÉjÉ≤H 4
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
É«ª°TQ …OGh ô¡f 1
ºYÉ£ªdG
≈°ù«Y ƒHCG º©£e 1
á«MÉ«°S ºYÉ£e 2
QÉàîªdG º©£e 3
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ó«dƒJ á£ëe 1
√õæà∏d øcÉeG
Bhamdoun Al-Mhatta
13
á£ëªdG ¿hóªëH
5Towards
Monuments
1. Mar Elias Church
2. The Savior Church
3. Old Train Station
4. Al-Khourafi Mosque
Al-Beqa'a
´ÉØÑdG ƒëf
øàªdG ¢SGQ ƒëf
3Towards
Ras Al-Metn
¿hóªëH ƒëf
4Towards
Bhamdoun
Hotels
1. Al-Sheikh Hotel 05-262900/9
2. Sheraton Hotel 05-260300
3. Mondial City Hotel 05-260066
4. Mondial Abdel Nour Hotel 05-260157
5. Al-Safir Hotel
6. Arlequin Summer Suites
7. Carlton Hotel 03-309102/05-260557/8
8. Bhamdoun Suites 05-260455
Restaurants
1. Jannit Bhamdoun Rest. & Café
05-262090/03-778444
2. Al-Rim Restaurant & Park
3. Taj Kabab Rest. & Café 03-346612/334500
4. Al-Hallab
5. Full Moon Restaurant 05-260419
6. Duo Café Rest. & Café 03-803999
7. Café Halim 05-260038
1
2
1
2
3
oldest restaurant outside Beirut
4
2
3
1
1
8. Ward Sweets & Ice Cream
9. Hooters
10. La Cita Rest. & Café
11. Dip N'Crunch
12. La Statione
13. Al-Barmaki Restaurant
14. Olivo Restaurant
(in Carlton Hotel)
15. Marhebtein Rest. & Café 03-220717
16. Grand Café Restaurant
5
2
6
3
4
5
ähô«H ƒëf
6Towards
Beirut
6
8
10
12
7
9
11
13
15
4
7
14
8
16
ähô«H ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 1
¢ü∏îªdG á°ù«æc 2
áªjó≤dG QÉ£≤dG á°ù«æc 3
»aGôîdG ™eÉL 4
¥OÉæØdG
ï«°ûdG ¥óæa 1
¿ƒJGô«°ûdG ¥óæa 2
»à«°S ∫Éjófƒe ¥óæa 3
QƒædG óÑY ∫Éjófƒe ¥óæa 4
ô«Ø°ùdG ¥óæa 5
õàjƒ°S ôªq °S ¿ÉµdQCG 6
¿ƒàdQɵdG ¥óæa 7
õàjƒ°S ¿hóªëH 8
ºYÉ£ªdG
¿hóªëH áæL º©£eh ≈¡≤e 1
ºjôdG √õàæeh º©£e 2
ÜÉÑc êÉJ ≈¡≤eh º©£e 3
ÜÓëdG 4
¿ƒe ∫ƒa º©£e 5
¬«aÉc ƒjO º©£eh ≈¡≤e 6
º«∏M ¬«aÉc 7
ähô«H êQÉN º©£e ΩóbCG
OQh áXƒH äÉjƒ∏M 8
RôJƒg 9
Éà«°S ’ º©£eh ≈¡≤e 10
¢ûfôc ¿ ÖjO 11
»fƒ«°SÉà°S ’ 12
»µeôÑdG º©£e 13
ƒØ«dhCG º©£e 14
(¿ƒàdQɵdG ¥óæa πNGO)
ø«àÑMôe º©£eh ≈¡≤e 15
¬«aÉc ófGôZ 16
Recreation
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
1. Amin Abdel Nour International Stadium
»dhódG QƒædG óÑY ø«eG Ö©∏e 1
2. Movie Theatre in Sheraton Hotel 05-260300 ¿ƒJGô«°ûdG ¥óæa »a ɪ櫰S 2
12
15
Btalloun
Distance from Beirut: 25km
Altitude: 1,100m
Ain Dara
¿ƒ∏£H
º∏c 25 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
,è«é°†dGh Öî°üdG øY Égó©ÑH ∂dòch ¢û©æªdG É¡FGƒgh π«∏©dG É¡FGƒ¡H ¿ƒ∏£H õ«ªàJ
ójôj øe πµd Gó°ü≤e âfÉc ºjó≤dG òæe É¡fEG PG Égó°ü≤j áë°üdG ó°ûæj øeh
.ájQó°üdG ¢VGôeC’G øe »fÉ©j øªd ∂dòch ,IQOÉf á«Ä«H äGõ«ªªH ´Éàªà°S’G
ó©H ¿ƒ∏£H äOÉY óbh .Iô«¨°üdG á∏àdG »æ©Jh áªjó≤dG á«fÉjô°ùdG ≈dEG Oƒ©J ᫪°ùàdG
IójóL á∏M äóJQG óbh É¡JƒÑc øe ¢†¡æàa É¡MGôL º∏ª∏J á«∏gC’G ÜôëdG äGƒæ°S
≈dG ∞JÉ¡dG •ƒ£N øe á«àëàdG ≈æÑdG ∫ɪµà°SGh á«æHC’G äÉ¡LGh º«eôJ ó©H á≤«°T
±É«£°U’G hCG øµ°ù∏d IOƒ©dG ≈∏Y øjô«ãµdG ™é°T Ée ƒgh ,IQÉf’Gh á«æb’Gh äÉbô£dG
.É¡YƒHQ »a
The town's name can be traced back to the Syriac language,
meaning “the location of a small hill.” Btalloun, characterized
by its tranquility and fresh air, is a favored mountain spot for
people suffering from chest ailments or general weakness.
Recent improvements made in the infrastructure of the village,
including roads, electricity, phone communications and the
renovation of buildings, have considerably increased the
number of its summer residents and visitors.
14
IQGO ø«Y
êôjóe ƒëf
5Towards
Mdayrej
8
9
6
1
4
ÉØ°üdG ™Ñf ƒëf
3Towards
Nabi'i Al-Safa
1
6 7
3 2
5
4
3
1
5
7
2
Al-Ramliyyeh
Distance from Beirut: 32km
Altitude: 550m
á«∏eôdG
º∏c 32 :ähô«H øY ó©ÑdG
Ω 550 :ôëÑdG í£°S øY ´ÉØJQ’G
ôcPh .¿É«q ∏eôdG ÉgQÉéMh É¡°VQCG øjhɵJ ÖÑ°ùH á«q Hô©dG á¨∏dG ≈dG ᫪°ùàdG π°UCG Oƒ©j
¿ô≤dG ∞°üàæe πÑb á«q ∏eôdG »a á∏ë°ûdG IQÉM »a ¿hôØëj GƒfÉc ɪæ«H º¡fCG º¡°†©H
.¬JQÉéM Gƒeóîà°SGh √hô°ùµa ,Ék °ShhÉf GhóLh ,øjô°û©dG
The name of the town is Arabic, meaning “sandy ground” or
“sandstone.” It is reported that while digging in the Haret AlShahla area of Al-Ramliyyeh some fifty years ago, an ancient
sarcophagus was uncovered, but it was broken into pieces.
Monuments
1. Mar Gerges (Saint Georges)
Orthodox Church
2. Khilwet (Druze Place of Worship)
Zeitouni Family
3. Mar Gerges Maronite Church
4. Khilwet Atallah Family
5. Al-Akeili Historical Square
6. Mar Elias Orthodox Church
7. Mar Gerges (Saint Georges)
new Maronite Church
8. Qoubbat Al-Sitt
9. Evangelical Church
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Birkeh
2. Al-Daya'a Cave (Village Cave)
3. Dahr Al-Tannour Spring
4. Ain Al-Tarcha
5. Ain Majed
6. Ain Al-A'kiba
7. Ain Al-Tamam
Restaurants
1. Al-Andalus Restaurant
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢ùcPƒKQ’G Ωhô∏d ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 1
»fƒàjR ∫BG Iƒ∏N 2
áfQGƒª∏d ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 3
ˆÉ£Y ∫BG Iƒ∏N 4
á«îjQÉàdG á∏«≤©dG áMÉ°S 5
¢ùcPƒKQ’G Ωhô∏d ¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 6
áfQGƒª∏d IójóédG ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 7
â°ùdG áÑb 8
á«∏«éf’G á°ù«æµdG 9
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ácôH ø«Y 1
á©«°†dG IQɨe 2
QƒæàdG ô¡°V ™Ñf 3
á°Tô£dG ø«Y 4
óLÉe ø«Y 5
áÑbÉ©dG ø«Y 6
ΩɪàdG ø«Y 7
ºYÉ£ªdG
¢ùdóf’G º©£e 1
Qoubbat Al-Sitt includes an underground tunnel reaching the center of the
village, through which soldiers have sneaked to the battleground (Al-Akeili
square) of Ain Dara, just next to the summer residence of Emir Bachir the
Third where a stone façade still stands.
π∏°ùJ √ôÑY …òdGh á©«°†dG §°Sh ≈dG π°üj ¢VQC’G âëJ ≥Øf óLƒj å«M â°ùdG áÑb
ÖfÉL ≈dG ∂dPh √QGO ø«Y ácô©e »a (á∏«≤©dG áMÉ°S) ∫Éà≤dG áMÉ°S ≈dG OƒæédG
.ôéM á¡LGh ∑Éæg ∫GRÉe å«M ådÉãdG ô«°ûH ô«eC’G ¬«a ±É£°üj ¿Éc …òdG ∫õæªdG
17
Jisr Al-Qadi
Distance from Beirut: 32km
Altitude: 500m
»°VÉ≤dG ô°ùL
º∏c 32 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 500 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»NƒæàdG øjódG øjR ô«eC’G ΩÉb ø«M ,∂«dɪªdG ΩÉjCG ≈dEG ™bƒªdG Gòg ᫪°ùJ Oƒ©J
iôée ¥ƒa ô°ùL AÉæÑH ¬«ÑY Ió∏H ∫ɪ°T Qƒ°ùc ø«Y Ió∏H »a É«°VÉb ¿Éc …òdG
≥WÉæªH ±ƒ°ûdG ≥WÉæe §Hôd ∂dPh ¬«ÑY h ôª≤dG ôjO ø«H ™bƒe »a QƒeGódG ô¡f
ºd ¿Gôª©dG Ωó≤Jh âbƒdG ™e øµdh .»°VÉ≤dG ô°ùL º°SÉH ô°ùédG ∂dP ±ô©a ,¬«dÉY
É°UGh – ¿ÉæÑd πÑL ±ô°üàe ΩÉbCÉa ,äÉHô©dG Qhôe ácôëH »Øj ô°ùédG ∂dP ó©j
.∫hC’G ô°ùédG IGRGƒªH GójóL Gô°ùL 1886 ºdÉ©dG »a (1892 – 1883) É°TÉH
á≤jô£dÉH ájQÉîØdG »fGhC’G áYÉæ°üHh á«KGôàdG É¡JÉaôàëªH »°VÉ≤dG ô°ùL Ió∏H ô¡à°ûJ
.áªjó≤dG ájó«∏≤àdG
The town’s name in Arabic means “the bridge of the judge.” Its
origin dates back to the days of the Mamluks, when a judge
in nearby Ain Ksour, Emir Zeinddine Al-Tanoukhi, decided to
build a bridge over the Damour riverbed at the site, between
Deir Al-Qamar and Abey, to link together the regions of Chouf
and Aley. In 1886, when it was found that the bridge could
not handle vehicle traffic, the ruler of Mount Lebanon, Wassa
Bacha (1883–1892), built a new bridge parallel to the old one.
Jisr Al-Qadi is well known for its clay pottery workshops, where
residents of the town still produce handmade earthenware in
the old traditional way.
Aley
Distance from Beirut: 17km
Altitude: 850m
¬«dÉY
º∏c 17 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 850 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
QÉKBG OƒLh øe ºZôdG ≈∏Y .™ØJôªdG hCG »dÉ©dG ¿ÉµªdG ᫪°ùàdG »æ©J á«eGQB’G á¨∏dÉH
≈àM â∏X ¬«dÉY ¿G ’EG ,Iõ«ªe ábGôY ≈∏Y ∫óJh Qƒî°üdG »a IQƒØëe áªjób ôHÉ≤e
,á©°VGƒàeh áFOÉg Iô«¨°U ájôb øjô°û©dG ¿ô≤dG ™∏£eh ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG äÉjÉ¡f
≥°ûeOh ähô«H §Hôj …òdG ójóëdG áµ°S §N É¡«a ôe ¿CG ó©H ’G Iô¡°ûdÉH ßëJ ºdh
¿ÉæÑd πÑL ±ô°üàe ó¡Y »a 1895 h 1892 ΩGƒYC’G ø«H IóપdG IôàØdG »a ∂dPh
CGóH √òg áKóëà°ùªdG π≤ædG á∏«°Sh ôaGƒJ ™eh .( 1902 – 1892 ) É°TÉH Ωƒ©f »fɪã©dG
É¡NÉæªH ´Éàªà°SÓd ¬«dÉY ≈dEG ∫É≤àf’Gh É¡æe IOÉaE’G ø«aô°üàªdG ¢†©Hh ähô«H πgCG
óMG íÑ°üàd ∫ƒëàJ ¬«dÉY äòNCG øjô°û©dG ¿ô≤dG äÉæ«°ùªN ™eh ,ó«ØªdG »ë°üdG
¿ƒfÉæØdGh Üô©dG AÉ°SDhôdGh ∑ƒ∏ªdG Égó°ü≤j »àdG ±É«£°U’G äÉ©éàæe πªLCG
.¿ÉæÑd πÑL »a ÖfÉLC’Gh
The name Aley goes back to the Aramaic language and means
“the high place.” Despite evidence of a long history, as
revealed in the ancient burial sites carved into the rocks that
are found there, Aley remained a small, insignificant village
until the beginning of the twentieth century. It did not gain
prominence until the railroad linking Beirut to Damascus was
built between 1892 and 1895 and passed through it. The new,
easy means of transportation attracted the people of Beirut,
more and more, to spend their summer months in Aley and
enjoy its pleasant climate. Since then, Aley has become one of
the most popular summer resorts of Mount Lebanon and the
choice vacation spot for many Arab dignitaries.
Bmehray
Distance from Beirut: 41km
Altitude: 1,200m
…ô¡ªH
º∏c 41 :ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1200 :ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ôé°T øe áHÉZ É¡æjõJ ,∫ɪ°ûdG á¡L øe ±ƒ°ûdG RQCG ᫪ëe øª°V ájôb ∫hCG É¡fEG
äÉHÉZ øe ™Hôe ôàe ø«jÓe áKÓK ≈dEG áaÉ°VEG ,™Hôe ôàe »fƒ«∏ªdG áHGôb πàëJ RQC’G
É¡fɵ°S OóY ¿G PEG ,¥OÉæa hCG ºYÉ£e ájCG …ô¡ªH »a óLƒj ’ ¬fG ºZQh .ôHƒæ°üdG
,π«∏©dG AGƒ¡dG äGP ôHƒæ°üdG QÉé°TCG øª°V IQƒãæe É¡dRÉæe ¿G ’EG ,᪰ùf 2500 »dGƒM
.áaÉ°ûµ∏d äɪ«îe ΩÉ≤J É¡æe áHô≤e ≈∏Yh
ÜòàéJ ,Qƒî°üdG »a IQƒØëe ¢ùjGhƒfh áªjób ÖFGôN ÉjÉ≤Hh á«fÉehQ QÉKBG …ô¡ªH »a
øe ºZôdG ≈∏Y .á©«Ñ£dG á°ûjÉ©eh Ahó¡dÉH ø«ÑZGôdG ∂dòch QÉKB’G »Ñëeh ìGƒ°ùdG
¿G í°VGƒdG øe ¬fG ô«Z ɡ૪°ùJ ¢SÉ°SCG ∞°ûµJ ád’O hCG ܃àµe ïjQÉJ OƒLh ΩóY
√òg »a IôãµH ôaGƒàªdG RQC’G Ö°ûîH IQÉéàdG ¿ƒWÉ©àj ºjó≤dG »a GƒfÉc ¿Éµ°ùdG
ÜôëdG πÑb »°SÉ°SC’G ¢û«©dG OQƒe ìÉØàdÉc IôªãªdG QÉé°TC’G áYGQR âfÉc .á≤£æªdG
πLG øe IOÉL ä’hÉëe Ωƒ«dG iôéJh ,Éæg …ôdG √É«e á∏≤d ∂dPh ¿ÉæÑd »a á«∏gC’G
.á∏«ªédG ácQÉѪdG Iôé°ûdG √òg áYGQR AÉ«MEG
Bmehray contains the remains of Roman monuments and rock
sarcophagi, but there is no record at all of the history of the
village. Most probably, its first inhabitants were tradesmen
engaged in the trade of cedar wood, which is still abundant in
the area. Bmehray was the first village in the north to become
part of the Shelter of Arz Al-Chouf. It has one million square
meters of cedar trees, as well as at least three million square
meters of pine trees.
Before the war, the main source of income for the village was
horticulture, especially apples. Attempts to revitalize this economic
activity, however, are being hindered by the lack of water for
irrigation. There are no restaurants or hotels at Bmehray, but there
are several sites close to houses and in the pine forests that are
pleasantly suitable for picnics and camping.
Bhamdoun
Distance from Beirut: 25km
Altitude: 1,085m
¿hóªëH
º∏c 25 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1085 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
™àªàJ É¡æµd ôëÑdG ≈∏Y áaô°ûe IƒHQ ¥ƒa ¬«dÉY AÉ°†b »dÉYCG »a ¿hóªëH ™≤J
ô¡°TGh RôHG ø«H É¡∏©L ɪe ∫ɪédG ™FGQ »©«ÑW §«ëeh ±ÉL »ë°U AGƒ¡H
»æ©Jh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG Oƒ©J ¿ƒNQDƒªdG ∫ƒ≤j ɪc ᫪°ùàdG .á«fÉæÑ∏dG ∞jÉ°üªdG
ó¡Y »a ähô«H ᪰UÉ©dÉH ¿hóªëH §Hôj äÉHô©∏d ≥jôW ≥°T ºJ .ø°ùëdGh
o áÑZôdG
⫪°S á©≤H »a ójóëdG áµ°S §N ôe 1897 ΩÉ©dG »ah ,É°TÉH OhGO ±ô°üàªdG
¿Gó∏ÑdG AÉjôKCG âHòL ±É«£°UG ácôM ø«ëdG ∂dP òæe äôgORÉa ,¿hóªëH á£ëe
¿hóªëH »a óLƒj ¿Éc h Gòg .ähô«H AÉæHCG øe øjQƒ°ù«ªdG ɪc Ωƒ≤dG QÉÑch á«Hô©dG
¢ùjhGƒædG ¢†©H ≈dEG áaÉ°VG ádƒ¨°ûeh á°Tƒ≤æe IQÉéMh á«aõN ™£b øe QÉKB’G ¢†©H
Égó°ü≤j ¿Éc »àdGh ¿ÉN ágÉ≤f ™bƒe ≈dG áaÉ°VE’ÉH .á≤£æªdG ábGôY ≈∏Y ∫óJ »àdG
.≈dhC’G ᫪dÉ©dG ÜôëdG ∫ÓN ¿ÉªdC’Gh ø««fɪã©dG •ÉÑ°†dG
The origin of the name Bhamdoun comes from the Aramaic
language and means “desire and beauty.” Situated on the
heights above Aley, the town is noted for its dry, healthy
climate and natural beauty and is favored as one of the most
distinguished and oldest of Lebanese summer resorts. As with
Aley, the railroad that was built to link Beirut with Damascus
passed through Bhamdoun and turned it into one of the first
Lebanese mountain resorts. Every summer since then, the town
has continued to attract people of affluence from countries
throughout the Middle East region. In and around the town used
to be some remains of ancient gravestones and sarcophagi
that attested to the town’s long history. In addition to the site
of “Nakaha Khan” that was frequently visited by Ottoman and
German officers during World War I.
16
19
Abey
Distance from Beirut: 22km
Altitude: 700m
¬«ÑY
º∏c 22 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 700ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
QGƒédG »a ájôKCG äGQÉ°TEG OƒLh ºZQ ≈£°SƒdG ¿hô≤dG ≈dEG ¬«ÑY ïjQÉàH ¢†©ÑdG Oƒ©j
äÉjôcP πªëJ QÉKBÉH Ió∏ÑdG √òg ôNõJ .Ωó≤dG »a ó©HG Qƒ°üY ≈dEG Oƒ©J ób É¡fEG ÅÑæJ
Qƒ¨K ¿ƒ«°SÉÑ©dG É¡æµ°SG »àdG á«Hô©dG πFÉÑ≤dG øe øjQóëàªdG ø««NƒæàdG AGôeC’G
´É£bE’G ô°üY ≈dEG Oƒ©J »àdG É¡ªdÉ©e øeh .…OÓ«ªdG øeÉãdG ¿ô≤dG §°SGhCG »a ΩÉ°ûdG
ø«eCG ¢VÉjQ ï«°ûdG ô°üb ∂dòch ,»NƒæàdG ¿Gó©b ô«eC’G ô°übh ,AGôeC’G π«Ñ°S óéf
ô°ûY ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG äÉjÉ¡f òæe ôÑà©j …òdG »NƒæàdG ˆG óÑY ó«°ùdG ΩÉ≤eh ,øjódG
.RhQódG øjóMƒªdG iód IQƒ¡°ûªdG äGQGõªdG óMG
á¶Ød »gh z¬«ÑYEG{ áªjó≤dG á«îjQÉàdG QOÉ°üªdG »a ÖàµJ âfɵa ¬«ÑY áª∏c ÉeCG
.áØ«ãµdG QÉé°TC’G …CG ÜɨdG »æ©Jh á«fÉjô°S
πÑb øe â«æH »àdG áªjó≤dG ¢ùFÉæµdG øe OóY ¬«ÑY »a óLƒj Gòg πc ÖfÉL ≈dEG
á°ù«æch ,Ió«°ùdG á°ù«æc É¡æeh ,ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a á«HhQhC’G äÉ«dÉ°SQE’G
.á«∏«éfE’G á°ù«æµdG ºK ,¿hQÉe QÉe á°ù«æch ,¢SƒNÉHh ¢ù«cô°S ø«°ùjó≤dG
ájôKC’G á«ÑY ºdÉ©e πc ¿G ƒg áªjó≤dG QÉKB’G ¥É°ûYh ø«aÉ£°üªdG ìôØj …òdG ôeC’G
.¿ÉæÑd »a ájôKC’Gh á«îjQÉàdG á«æHC’G OôL áëF’ ≈∏Y áLQóe
The known history of Abey goes back to the Middle Ages,
although traces have been uncovered that indicate the
site was inhabited long before then. In the middle of the
8th century, during the time of the Abbasid caliphate, the
Tannoukhi princes reigned in the area. Among the landmarks
belonging to the later feudal age are the Princes’ Road and
the remains of the palaces of Emir Ka’adan Al-Tannoukhi,
Sheikh Riyad Amineddine, and Al-Sayyed Abdallah Al-Tannoukhi,
a prominent Druze during the late 15th century.
The word “Abey,” written as “E’abey” in historical manuscripts
originates from Syriac language, meaning “the woods” or
“dense tree area.” Abey also has a number of churches built
by European missionaries in the 17th century, among them the
Church of Saints Sarkis and Bakhos, Mar Maroun Church and
the Evangelical Church.
Bhamdoun Al-Mhatta
Distance from Beirut: 23km
Altitude: 1,100m
á£ëªdG ¿hóªëH
º∏c 23 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
,Üô¨dG ≈∏Y ôëÑdG ôÑY ´ô°ûe ÜÉH äóLh òæe ähô«Ñd ¿Éc ¬fG ¿ƒNQDƒªdG ∫ƒ≤j
ójóM áµ°S §N ∫ÓN øe ¥ô°ûdG ≈∏Y ôNG ÉHÉH 1898 ΩÉ©dG òæe âYô°T É¡æµd
GQhôe πÑédG ≈dG CÉaôªdG QGƒL »a á£ëe øe QÉ£≤dG ≥∏£fGh .DHP ΩÉ°ûdG – ähô«H
ºd »àdG ¿hóªëH á£ëe º°SÉH âbƒdG ™e âaôY iôNCG á£ëe âÄ°ûfCG å«M ¿hóªëÑH
á£ëªdG äôÑàYG ¢VQC’G øe áMÉ°ùe »g πH ,Ió∏H hCG á≤£æe ¢VQC’G ≈∏Y »æ©J øµJ
Ió∏ÑdG ¿EG º∏©dG ™e Gòg ,á©°SGh ájQÉéJ ácôM â≤∏£fG á£ëªdG √òg øeh .É¡£«ëeh
ájô°ûHh á«©«ÑW iôNCG πeGƒYh É¡NÉæe π°†ØH ±É«£°UG ™bƒe É¡fƒµH äô¡à°TG
.ÉgQÉgORGh É¡eó≤J ¢SÉ°SCG »a âfÉch É¡d äôaGƒJ
á∏FÉY ¬à∏¨°Th 1904 ΩÉY QÉ£≤dG á£ëe QGƒL »a º«bCG ó«Mh ô«¨°U ∫õæe øe
,á«fÉæÑ∏dG ±É«£°U’G ¿óe á©«∏W »a íÑ°üàd á≤£æªdG âdƒëJ ,∑Éæg âaÉ£°UG
Ió©ªdG øcÉ°ùªdG ±ƒdCGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG äÉÄeh ¥OÉæØdG äGô°ûY É¡«a ⫪«bGh
.¿ÉjOC’G áaɵd IOÉÑ©dG QhO øY ∂«gÉf ìGƒ°ùdGh ø«aÉ£°üªdG ∫ÉÑ≤à°S’
The nineteenth-century railway between Beirut and Damascus
that passed through Bhamdoun also stopped at Bhamdoun AlMhatta (meaning in Arabic “the station of Bhamdoun”). At that
time, the site was no more than the railway station. There was
only one house there in 1904, but it rapidly became a town.
Today, Bhamdoun Al-Mhatta is a leading summer resort, with
many hotels, hundreds of shops and thousands of residences
for summer visitors, in addition to a number of religious
centers catering to different religions.
Ain Trez
Distance from Beirut: 34km
Altitude: 550m
RGôJ ø«Y
º∏c 34 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 550 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
á¨∏dG ≈dEG ÖcôªdG É¡ª°SG ™Lôj .¬«dÉY AÉ°†b »a É«ª°TQ ∫ɪ°T RGôJ ø«Y ™≤J
QÉKCG ÉjÉ≤Hh ÖFGôN É¡«a óLƒJ .á≤aóàªdG Iôjõ¨dG ø«©dG »æ©jh á«eGQB’G/ á«fÉjô°ùdG
¿ô≤dG ôNGhCG »a ó«°T ºîa ≈æÑe É¡«a Ωƒ≤j ɪc ,á«eÉ°ùdG áÑ≤ëdG ≈dEG Oƒ©J áªjób
,∂«dƒKɵdG ΩhôdG á«côjô£Ñd »Ø«°üdG õcôªdG – RGôJ ø«Y ô°üb ƒg ô°ûY øeÉãdG
á°ù«æc ∂dòch ,Ö«ÑëdG ∫ƒ°SôdG ÉæMƒj QÉe á°ù«æc πãe ¢ùFÉæµdG ¢†©H ≈dEG áaÉ°VEG
.Ió«°ùdG
The name originates from the Aramaic-Syriac, meaning “the
abundant and overflowing spring.” Ain Trez, which is located in
the caza of Aley to the north of Rechmayya, has some ruins
that date back to the ancient Semitic era. Sites of interest
in the village are an eighteenth-century castle, which is the
summer center of the Catholic Patriarchate, as well as the
Church of Saint John the Beloved Disciple and the Church of
the Virgin Mary.
Rechmayya
Distance from Beirut: 26km
Altitude: 700m
É«ª°TQ
º∏c 26 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 700 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
¿CG IôJGƒàªdG äÉeƒ∏©ªdG ∫ƒ≤Jh .AɪdG ¢SCGQ »æ©j áªjó≤dG á«fÉjô°ùdG á¨∏dÉH º°S’G
»≤°S øe øjódG ôîa ô°üY »a âeób ób âfÉc ™bƒªdG âæWƒà°SG á«ë«°ùe á∏FÉY ∫hCG
º°SÉH É檫J ójóédG É¡æWƒe ≈∏Y √òg ᫪°ùàdG â≤∏WCÉa ,π«ÑL øe áÑjô≤dG É«ª°TQ
.ΩC’G ájô≤dG
áYGOhh É¡dɪéHh ,»°ù«FôdG ≥jô£dG »ÑfÉL ≈∏Y IôKÉæàªdG É¡Jƒ«ÑH É«ª°TQ õ«ªàJ
ájôKC’G øaGóªdG ¢†©H óLƒJ å«M É¡LGôN »a √õæàdG ƒ∏ëj å«M É¡«a á©«Ñ£dG
á«fÉæÑ∏dG á«fÉÑgô∏d ™HÉàdG ¢Sƒ«fƒ£fG QÉe ôjO ∂dòch ,Qƒî°üdG »a IQƒØëªdG
IQGOh ,¢SƒcÉjôc QÉe á°ù«æc É°†jCG ∑Éægh .1706 ΩÉ©dG ≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©jh á«fhQɪdG
É«ª°TQ πNóe óæY .ájôKC’G á«æHC’G OôL áëF’ ≈∏Y áLQóªdG áªjó≤dG ìôa »HCG ™é©L
º°SÉH ±ô©J áHÉZ ô¡ædG ™WÉb óæYh ÉØ°üdG ™Ñf …ôéj É¡jOGh »ah IôjõZ √É«e ™Ñf
.ô«ÑµdG êôëdG
√É«e Iƒ≤H πª©J »àdG á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ó«dƒJ á£ëe É«ª°TQ äGQóëæe óæY Ωƒ≤J
¿Éµe ≈dG á£ëªdG ∫ƒM QGô°†N’ÉH Iõ«ªªdG á≤£æªdG GôNDƒe âdƒëJ óbh ÉØ°üdG ™Ñf
.√õæà∏d
Rechmayya in Syriac means “the source of water,” but the
village was named as such because the first inhabitants of the
site during the Fakhreddine era came from Saki Rachmayya,
next to Byblos, and so decided to give their new home the
same name.
It is pleasant to walk through the village. Old houses line the
main street, and several of the buildings are classified as
historic monuments. Of special interest are the eighteenthcentury Maronite Monastery of Saint Antoine, the Church of
Mar Qiriqos and the old residence of Geagea Abi Farah. On the
hillsides of the town are ancient tombs cut into the rock. The
village has an abundance of water, whose source is the spring
of Nabi’i Al-Safa, which passes through the valley and flows
into the village.
A pleasant picnic spot is the verdant area below the village
around the hydroelectric station, which is powered by the
waters of Nabi’i Al-Safa.
18
Ain Dara
$ISTANCE FROM "EIRUT KM
!LTITUDE M
’1'/ Ž•9
º∏c 30 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1250 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
áÑ°ùædÉH ÉeCG .ΩɪàdG ø«Yh ájƒà°ûdG ø«Y Égô¡°TGh ™«HÉæ«dG IôãµH √QGO ø«Y õ«ªàJ
…òdG ¢SƒjQGO ¢SôØdG ∂∏e ≈dEG Ö°ùæj ¬fG ∫ƒ≤j øe ø«NQDƒªdG øe ∑Éæ¡a É¡ª°S’
óbh AɪdÉH IQGƒØdG ø«©dG øe áHô≤e ≈∏Y ¬eÉ«N Ö°üæ«a ó«°üdG AÉæY øe ìÉJôj ¿Éc
º°S’G ¿G ôÑà©j øe ∑Éæg øµdh .√QGO ø«Y ≈dEG ᫪°ùàdG äQƒMh ¢SƒjQGO ø«Y ⫪°S
.䃫ÑdG Iôãc »æ©jh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG Oƒ©j
Qƒî°üdG ≈∏Y á°Tƒ≤æe á«eGQBG äÉHÉàc ≈∏Y Qƒã©dG ºJ ó≤dh Iô«ãc √QGO ø«Y »a QÉKB’G
QÉKCGh ºjób óÑ©e ¢ù°SCG ÉjÉ≤Hh ¿ôLh IóªYC’G ¢†©H ≈dEG áaÉ°VEG ,¢Thô«W á£ëe »a
»a Éeóîà°SG ø«LôH ÉjÉ≤H á∏KÉe ∫GõJ ’ »àdG áªjó≤dG QÉKB’G ø«H .ábôØàe iôNCG
Gòg ,ø««æª«dGh ø««°ù«≤dG ø«H â©bh »àdG 1711 ΩÉ©dG »a Iô«¡°ûdG √QGO ø«Y ácô©e
¢ùLôL QÉe á°ù«æch áfQGƒª∏d ¢ùLôL QÉe á°ù«æc πãe Iô«ãc iôNCG á«æHCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.¢ùcPƒKQCÓd
/ iʘ>“iʜvÊÌ iÊ̜ܘʈÃÊ>ÌÌÀˆLÕÌi`ÊÌœÊ >ÀˆÕÃ]Ê>Ê*iÀÈ>˜Ê«Àˆ˜ViÊ
œÀʎˆ˜}ÊÜ œÊÕÃi`Ê̜Ê}œÊ ՘̈˜}ʈ˜ÊÌ iÊ>Ài>°ÊiÊܜՏ`Ê«ˆÌV Ê ˆÃÊ
Ìi˜ÌÊLÞÊ>ÊëÀˆ˜}Ê­>ˆ˜®]ÊÜ ˆV ʏi`Ê̜ÊÌ iÊۈ>}iÊÈÌiʘ>“i`ʈ˜Ê
>ÀÀˆÕÃÊ­>ÌiÀʓœ`ˆvˆi`Ê̜ʈ˜Ê >À>®°Ê-œ“iÊÌÀ>ViÊÌ iÊܜÀ`Ê >À>Ê
L>VŽÊ̜ÊÌ iÊÀ>“>ˆVʏ>˜}Õ>}i]ʈ˜ÊÜ ˆV ʈÌʓi>˜Ãʺ`Üiˆ˜}ð»Ê
À>“>ˆVÊÀœVŽÊˆ˜ÃVÀˆ«Ìˆœ˜ÃÊ >ÛiÊLii˜ÊvœÕ˜`ʈ˜ÊÌ iÊ/>ÞÀœÕà Ê
>Ài>]ʈ˜Ê>``ˆÌˆœ˜Ê̜ÊÌ iÊÀi“>ˆ˜ÃʜvÊ>˜Ê>˜Vˆi˜ÌÊÌi“«i]ÊܓiÊ
«ˆ>ÀÃ]Ê>ÊL>ȘÊ>˜`ÊœÌ iÀÊ>˜ÌˆµÕˆÌˆið
-̈ÊÃÌ>˜`ˆ˜}ʈ˜Êˆ˜Ê >À>Ê>ÀiÊÌ iÊÀՈ˜ÃʜvÊÌܜÊÜ>ÌV ̜ÜiÀÃÊÌ >ÌÊ
ÜiÀiÊÕÃi`Ê`ÕÀˆ˜}ÊÌ iÊv>“œÕÃÊL>Ì̏iʜvʈ˜Ê >À>ÊLiÌÜii˜ÊÌ iÊ
‡>ˆÃÃiÞii˜Ê>˜`ÊÌ iÊ9>“>˜iÞii˜°Ê/ iÀiÊ>ÀiÊ>ÃœÊܓiÊÛiÀÞÊ
œ`ÊLՈ`ˆ˜}Ã]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ>Àœ˜ˆÌiÊ ÕÀV ʜvÊ>ÀÊiÀ}iÃÊ­-Ì°Ê
iœÀ}iîÊ>˜`ÊÌ iÊ"ÀÌ œ`œÝÊ ÕÀV ʜvÊ>ÀÊiÀ}iðʈ˜Ê >À>ʈÃÊ
˜œÌi`Ê>ÃÊÜiÊvœÀʈÌÃÊ>L՘`>˜ViʜvÊëÀˆ˜}ð
äGó∏Ñ∏d ô«JÉîªdGh äÉjó∏ÑdG ,áMÉ«°ùdG IQGRh øe πc ∫ɪYCGh Oƒ¡L Qó≤fh ôµ°ûf
áYƒ°Sƒe h áëjôa ¢ù«fC’ á«fÉæÑ∏dG äGó∏ÑdGh iô≤dG ºé©e ÜÉàc ,áLQóªdG iô≤dGh
.êôØe »fƒ£d ¿ÉæÑd ¿óeh iôb
7iÊ>VŽ˜œÜi`}iÊÌ iÊivvœÀÌÃÊ>˜`ÊܜÀŽÃʜvÊÌ iʈ˜ˆÃÌÀÞʜvÊ
/œÕÀˆÃ“]ÊÌ iʓ՘ˆVˆ«>ˆÌˆiÃÊ>˜`ʓ>ޜÀÃʜvʏˆÃÌi`Ê̜ܘÃÊ>˜`Ê
ۈ>}iÃ]ʺœ½>>“ʏ‡+œÕÀ>ÊÜ>Ê >`>Ìʏ‡ÕL˜>˜ˆÞÞ>»ÊLÞʘˆÃÊ
Àiˆ >]Ê>˜`ʺ>ÜÜս>ÌÊ+œÕÀ>ÊÜ>ʜ`œ˜ÊˆL˜>˜»ÊLÞÊ/œ˜ÞÊ
œÕv>ÀÀi°
20
21
Qada’ (Caza) Ba’abda
GóÑ©H AÉ°†b
Ba’abda
GóÑ©H
Mount Lebanon
¿ÉæÑd πÑL
Qada’ Ba’abda
23
22
GóÑ©H AÉ°†b
∫ɪ°ûdG ƒëf
Towards The North 5
Mediterranean Sea
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
ähô«H
܃æédG ƒëf
Salima
áÑ«°ü≤dG
ɪ«dÉ°U
Bzebdine
Fourn Al-Chibek
Kfarselwan
øjóHõH
∑ÉÑ°ûdG ¿ôa
¿Gƒ∏°SôØc
Beit Mery
Ghbairi
…ôe â«H
…ô«ÑZ
Towards The South 6
á°ù«æµdG
Al-Ksaybeh
π«ØdG ø°S
Bi’ir Hassan
ø°ùM ôÄH
Al-Kneisseh
Sin Al-Fil
Chiyah
Ras Al-Metn
ìÉ«°T
Al-Hadath
çóëdG
Kfarchima
ɪ«°TôØc
Falougha
øàªdG ¢SGQ
Ba’abda
GóÑ©H
Wadi Chahrour
Qhôë°T …OGh
ÉZƒdÉa
Al-A’abadieh
Hazmieh
Hemmana
ájOÉÑ©dG
á«eRÉëdG
ÉfɪM
Al-Kehaleh
ádÉëµdG
Bhamdoun Al-Mhatta
á£ëªdG ¿hóªëH
Mdayrej
êôjóe
4Towards
Beqa'a
´É≤ÑdG ƒëf
25
5Towards
Bzebdine
Kernayel
πjÉfôb ƒëf
øjóHõH
Al-Kneisseh
1
áÑ«°ü≤dG ƒëf
2
1
2
5Towards
Al-Ksaybeh
3
3
4
4Towards
Arsoun
¿ƒ°UQCG ƒëf
1
4
Monuments
1. Mar Antonios Convent
2. Mar Antonios (Saint Anthony) Church
3. Mar Elias Monastery
2
1
2
1
2 1
Ras Al-Metn
øàªdG ¢SGQ ƒëf
4
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢Sƒ«fƒ£fG QÉe ôjO 1
¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc 2
¢SÉ«dG QÉe ôjO 3
(…ôKCG ƒÑb óLƒj)
(holds within it an ancient cellar)
1
Natural Attractions
1. Al Daya'a Spring (Village Spring)
2. Old Spring
3. Ain (Spring) Al-Jneineh
4. Old Oak Tree
2
3Towards
24
á°ù«æµdG
3
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á©«°†dG ™Ñf 1
ºjób AÉe ™Ñf 2
áæ«æédG ø«Y 3
áªjób áfÉjóæ°S 4
Al-Ksaybeh
áÑ«°ü≤dG
Éî«°ûeh ø«àªdG ƒëf
5Towards
Al-Mtein
& Mchikha
Monuments
1. Mar Elias Church
2. Al-Saydeh (Our Lady) Church
3. Roman Cemeteries
4. Old Grape Press
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
3 ¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 1
Ió«°ùdG á°ù«æc 2
á«fÉehQ ôHÉ≤e 3
áªjób ÖæY Iô°ü©e 4
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
3. Rmeil Cave
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U äÉHÉZ1
á©«°†dG ø«Y 2
π«eôdG IQɨe 3
Restaurants
1. Al-A’arzal Café
2. Restaurant
(within Bzebdine Hidden Valley)
Hotels
1. Auberge
(within Bzebdine Hidden Valley)
ºYÉ£ªdG
∫GRô©dG ≈¡≤e 1
»dÉa ¿ó«g øjóHõÑd ™HÉJ º©£e 2
¥OÉæØdG
»dÉa ¿ó«g øjóHõÑd ™HÉJ êô«HhCG 1
Recreation
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
1. Bzebdine Hidden Valley
»dÉa ¿ó«g øjóHõH 1
Includes: Caving, Farming
π«N ܃cQ ,Qhɨe ±É°ûàcEG
Hiking, Horseback Riding, Trail Rides
äÉWÉ°ûf áeÉbEG ,»°ûªdG á°VÉjQ
& Camping 03-466662/339370
º««îà∏d ¿Éµeh á«ØjQ ´QGõe »a
2. Nature Land:
:óf’ ô°ûà«f 2
includes a restaurant, camping area
QÉéÄà°SGh ,º««îà∏d ¿Éµe ,º©£e
& tent rental, caving, rapelling, hiking, ,Qƒî°U ≥∏°ùJ ,Qhɨe ±É°ûàcG ,º«N
biking & water games.
á«FGƒg äÉLGQO ,á©«Ñ£dG »a äÉgõf
03-784246/267550
á«FÉe ÜÉ©dG h
3
2
…ôe â«H ƒëf
3Towards
Beit Mery
3
1
3
1
Towards 4
Al-Kneisseh
á°ù«æµdG ƒëf
Monuments
1. Mar Geaorgios Orthodox Church
2. Old Burial Grounds
3. Saydet (Our Lady) Al-Najat
Maronite Church (1908)
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Laymouneh
2. Ain Al-Qaryat
3. Camping Area
2
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢Sƒ«LQhÉL QÉe á°ù«æc 1
á«°ùcPƒKQ’G áØFÉ£∏d
ájôKG øaGóe 2
á«fhQɪdG áØFÉ£∏d IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 3
(1908)
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áfƒª«∏dG ø«Y 1
ájô≤dG ø«Y 2
º««îJ á≤£æe 3
Our Lady of Deliverance festival is held annually on the 15th of August.
Mar Geaourgious festival on the 23rd of April.
IÉéædG Ió«°S ó«Y áÑ°SÉæªH ∫ÉØàMEG ÜBG 15 »a Ék jƒæ°S ΩÉ≤j
¢Sƒ«LQhÉL ¢ùjó≤dG ó«Y áÑ°SÉæªH ∫ÉØàMEG ¿É°ù«f 23 »ah
Handicrafts: Production of carob molasses & trade of
pine fruits. To purchase, please contact the municipality,
Tel: 04-830127
IQÉéJ h ÜhôîdG ¢ùHO áYÉæ°üH áÑ«°ü≤dG ô¡à°ûJ :ájhój ±ôM
∫É°üJ’G AÉLôdG äÉLƒàæªdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ôHƒæ°üdG QɪK
ájó∏ÑdÉH
6
3
4Towards
Dahr Al-Baydar
Qó«ÑdG ô¡°V ƒëf
Falougha
27
ÉZƒdÉa
Hemmana
2
26
ÉfɪM
πjÉfôb ƒëf
Towards 5 5
Kernayel
1
1
6
5
4
3Towards
Bzebdine & Kernayel
πjÉfôbh øjóHõH ƒëf
6
Monuments
5
1
3 1
4
9
2
1
2
2
10
4
11
ÉfɪM ƒëf
6Towards
Hemmana
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
k(É≤HÉ°S …Gô°S) ájó∏ÑdG õcôe 1
1. Municipality Center (previously a serail)
2. Ruins of an Old Grape Press
áªjób ÖæY Iô°ü©e ÉjÉ≤H 2
3. Location for the 1st Rise
»fÉæÑd º∏Y ∫hG ™aQ õcôe 3
of the Lebanese Flag (at the Cedar Mountain of Falougha)
(ÉZƒdÉa RQG πÑL)
4. Mar Elias Church
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 4
5. Al-Saydeh (Our Lady) Church
Ió«°ùdG á°ù«æc 5
6. Ruins of a Byzantine Church (Dirt Road) (IôYh ≥jôW) á«£fõ«H á°ù«æc ÉjÉ≤H 6
Natural Attractions
1. Camping Area 05-531484
2. Ain (Spring) Al-Fawwara
3. Ain Al-Saydeh
4. Oldest Cedar Tree in Falougha
5. Old Oak Tree (around 220 years)
6. Pine Woods
Restaurants
1. Al-Jisr Restaurant
2. Summer Café
Hotels
1. Al-Rami Hotel
1
4
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
º««îJ á≤£æe 1
IQGƒØdG ø«Y 2
Ió«°ùdG ø«Y 3
ÉZƒdÉa »a IRQG ΩóbG 4
(áæ°S 220 »dGƒM) áªjób áfÉjóæ°S 5
ôHƒæ°U êGôMG 6
ºYÉ£ªdG
ô°ùédG º©£e 1
(»Ø«°U) ≈¡≤e 2
¥OÉæØdG
»eGôdG π«JhG 1
Village Tributes: The village is renowned for its summer activities such as seasonal
exhibitions & rural evenings as well as the production of alcoholic beverages, provisions
& handicrafts. For further information, please contact the municipality, Tel.: 04-270533
,ájhôb á«∏«d äGô¡°Sh ᫪°Sƒe ¢VQÉ©e πãe á«Ø«°üdG É¡JÉWÉ°ûæH ô¡à°ûJ :á©«°†dG äGõ«ªe
AÉLôdG ,äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d .ájhó«dG ±ôëdG h ,á«MhôdG äÉHhô°ûªdG ,áfƒªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G
The village is renowned for its yearly summer festivals:
Al-Saydeh Festival on the 13th, 14th & 15th of August
(includes traditional local food, singing & exhibition).
Falougha Festival for Exhibition on the 16th & 17th of August.
Memorial Festival for the Rise of the 1st Lebanese Flag on the 23rd of August
ÜBG 15-14-13 Ió«°ùdG ¿ÉLô¡e :ájƒæ°ùdG É¡JÉfÉLô¡ªH á©«°†dG ô¡à°ûJ
(¢Vô©e ,»FÉæZ πØM ,á°ùjôg)
.ΩÉ©dG ≥jô£dG »a ¢Vô©e øª°†àjh ,ÜBG 17-16 ÉZƒdÉa ¿ÉLô¡e
.∫ƒ∏jCG 23 »a »fÉæÑd º∏Y ∫hCG ™aQ iôcP ¿ÉLô¡e
á«fÉÑ°ûdG ƒëf
¿hóªëH
6Towards
Al-Chebbaniyeh
Bhamdoun
Monuments
1. Old Silk Plant
2. Hammana Mosque
3. Public Schools of Hammana
(previously old silk plants)
4. Al-Mezher Heritage House
5. Al-Ra'ai Al-Saleh School
(previously an old silk plant & courtyards)
Mar Youhanna (Saint John) Church
6.
7. Al-Moukhalles Church
8. Al-Saydeh (Our Lady) Church
9. Mar Elias Church
10. Mar Roumanos Church
11. Mar Gerges (Saint Georges) Church
2
8
7 3
6
3
2
1
êôjóe ƒëf
6Towards
Mdayrej
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
(ôjôM πª©e) áfÉNôc 1
ÉfɪM ™eÉL 2
ÉfɪM »a ᫪°SôdG ¢SQGóªdG 3
(ôjôM πª©e Ék ≤HÉ°S)
(…ôKCG ∫õæe) ôgõe ∫BG ∫õæe 4
ídÉ°üdG »YGôdG á°SQóe 5
(äÉMÉ°Sh ºjób ôjôM πª©e)
ÉæMƒjQÉe á°ù«æc 6
¢ü∏îªdG á°ù«æc 7
Ió«°ùdG á°ù«æc 8
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 9
¢SƒfÉehQ QÉe á°ù«æc 10
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 11
Natural Attractions
1. Al-Shaghour Hammana Spring
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ÉfɪM QƒZÉ°T ™Ñf 1
Restaurants
1. Al-Shaghour Café
2. Kasr Al-Wadi Restaurant 05-531444
3. Ain Al-Hassa Café
4. Plaza Hammana Restaurant 05-532266
ºYÉ£ªdG
QƒZÉ°ûdG »gÉ≤e 1
…OGƒdG ô°üb º©£e 2
É°üëdG ø«Y ≈¡≤e 3
ÉfɪM GRÓH º©£e 4
Hotels
1. Ain Al-Hassa Hotel
2. Plaza Hammana Hotel 05-532266
Recreation
1. Public Library
¥OÉæØdG
É°üëdG ø«Y ¥óæa 1
ÉfɪM GRÓH ¥óæa 2
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°S ºdÉ©ªdG
áeÉY áÑàµe 1
1
1
5Towards
Falougha
ÉZƒdÉa ƒëf
Ras Al-Metn
2
3
29
5
1
4
5Towards
GóÑ©H
2
3
ìÉ«°ûdG ƒëf
Ba’abda
øàªdG ¢SCGQ
1
3
Chiyah
1
4Towards
Hazmieh
á«eRÉëdG ƒëf
1
2
4
2
6
1
2
1
1
3
1
6Towards Qƒ¡ªédG ƒëf
Al-Jamhour
Monuments
ájôK’G ™bGƒªdG
1. Old Ottoman Water Reservoir (1916) (1916) ºjó≤dG »fɪã©dG √É«ªdG RhhÉM1
2. Serail Ba'abda
áªjó≤dG GóÑ©H …Gô°S 2
3. Emir Melhem Al-Chehabi Cemetry
»HÉ¡°ûdG ºë∏e ô«e’G IôÑ≤e 3
4. Mar Abda Church
GóÑY QÉe á°ù«æc 4
(previously the location of an old Roman Temple)
Monuments
1. Al-Serail Al-Kabir
2. Old Church
3. Deir Qneit Area
(includes sarcophagus)
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Al-Hazzaz Chir
3. Al-Hiskan Cave
4. Ain Al-Merj
Recreation
1. Sculpture Exhibition at
Adel Salha Resident
2. Rock Sculpture Exhibition
To visit the exhibitions, please contact
the municipality.
3. Pineland Resort & Country Club
05-380000/03-912444/555
Hotel, villas, bangaloes, (caves), restaurants
swimming pools, activities, games & sports.
5. Chehabi Church
6. Zbaydeh Arcades
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ô«ÑµdG …Gô°ùdG 1
ájôKCG á°ù«æc 2
äÉæb ôjO á≤£æe 3
¢ùjhGƒf É¡«a
6Towards
Beit Mery
…ôe â«H ƒëf
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U êGôMCG 1
RGõ¡dG ô«°T 2
¿Éµ°ùëdG IQɨe 3
êôªdG ø«Y 4
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
áëdÉ°U ∫OÉY â«H 1
âëæ∏d ¢Vô©e
…ôî°üdG âëæ∏d ¢Vô©e 2
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG ,¢VQÉ©ªdG √òg IQÉjõd
»MÉ«°ùdG óf’ øjÉH ™éàæe 3
íHÉ°ùe ,ºYÉ£e ,ájôéM ±ƒ¡c ,Ó«a ,π«JhG
á«°VÉjQ äÉWÉ°ûfh ÜÉ©dCG
There are traditional pine crackers in the village.
For more information, please contact the municipality Tel.: 05-380357/380358
á«FGóÑdG á≤jô£dG ≈∏Y πª©J ôHƒæ°ü∏d ô°Sɵe óLƒj
ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d
Natural Attractions
1. Antonine Monastic Trench
(wooded strolling terrain)
Restaurants
1. Al-Amin Restaurant
05-922056/924990
Hotels
1. Comfort Hotel
05-452613/457617/8
2. Brazilia Suite Hotel
05-957957/953122
3. Amarati Café 05-951088
ºjób »fÉehQ óÑ©e ¿Éµe ɪjób âfÉc
ø««HÉ¡°ûdG á°ù«æc 5
Ió«HR ôWÉæb 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ø««fƒ£f’G ¿ÉÑgôdG ¥óæN 1
(√õæà∏d ¢TôM)
ºYÉ£ªdG
ø«e’G º©£e 1
¥OÉæØdG
äQƒØeƒc π«JhG 1
âjƒ°S É«∏jRGôH π«JhG 2
¬«aÉc »JGQÉeCG 3
An Annual provincial dinner takes place on August 31st for the feast of
Mar Abda & on the 21st of September
for the feast of Mar Fawqa.
.∫ƒ∏jCG 21 »a Ébƒa QÉe ó«Yh ÜBG 31 »a GóÑYQÉe ó«Y ∫ÓN …ƒæ°S …hôb AÉ°ûY ΩÉ≤j
Handicrafts: Artisanat. To purchase, please contact the
parish, Tel.: 05-920544 or the municipality
Tel.: 05-920604/920573; fax: 05-924127
hCG á«YôdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG ,AGô°ûd ,Éfõ«JQCG :ájhój ±ôM
.ájó∏ÑdG
28
ìÉ«°ûdG ƒëf
5Towards
31
Al-Chiyah
5
Towards
Al-Chiyah
hCG
°SƒJ
ôà ghway
c OG
i
𫪠oun H ghway
T
°
i
ª
¿ƒ© Cham oun H
Hazmieh
5Towards
5The
Towards
Port
A≈aôªdG
The Portđf
Monuments
1. Mar Roukoz Church
2. Mekhitarist Fathers' Convent
3. Mar Elias Church
4. Mar Boutros & Boulos Church
il
m
Kam il Cha
Kam
1
1
(Saint Peter & Paul Church)
11
¬«dÉY ƒëf
3Towards
3Towards
AleyAley
22
5. Mar Youhanna (Saint John)
Al-Habib Church
6. Shi'ite Council
7. Carmel Fathers Convent
8. Mar Takla Church
9. Zbeideh Arcades
10. Al-Bacha Cemetery
1
Restaurants
1.Le Pichet Restaurant
33
05-459295/950664
1010
22
2. Fakhry Restaurant
05-454988
22
33
3. Papaya Restaurant
05-450328
6 6 44
5
4. Fadel Patisserie
ähô«H ô¡f
5
Beirut River
Beirut River
05-950792/3
5. Amaretti Café
05-453853/950650
6. Le Moulin Restaurant
05-452610/457629
7. Broadways Restaurant
05-456843
7
Recreation
1. Amusement Park
2. Odysse Theater includes (Orbit):
Aley Highway
7
¬«dÉY OGôà°SƒJhCG
Aley Highway
05-950291
4
4
£
5
£
8
7
7
8
Strikes Bowling
05-955099
5
6
6
9
9
30
á«eRÉëdG
Laserdrome
ájôKB’G ™bGƒªdG
õchQ QÉe á°ù«æc 1
â°ùjQÉ£«îªdG AÉHB’G ôjO 2
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 3
¢ùdƒHh ¢Sô£H QÉe á°ù«æc 4
Ö«ÑëdG ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 5
»©«°ûdG ¢ù∏éªdG 6
ø««∏eôµdG AÉHB’G ôjO 7
Ó≤J QÉe á°ù«æc 8
√ó«HR ôWÉæb 9
É°TÉÑdG ôÑb 10
ºYÉ£ªdG
»°û«H ƒd º©£e 1
…ôîa º©£e 2
ÉjÉHÉH º©£e 3
π°VÉa …ô°ùJÉH 4
¬«aÉc »qJQÉeCG 5
¿’ƒe ƒd º©£e 6
õjGhOhôH º©£e 7
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
√õàæe 1
:¬æª°†àj »°ùjOhCG ìô°ùe 2
≠æ«dƒÑ∏d ¢ùµjGôà°S õcôe £
Qõj’ ÜÉ©dCG £
Salima
33
32
ɪ«∏°U
Monuments
1. Serail
Serai (Place
(PlaceofofLama'a
Lama'aAmirs)
Amirs)
2. Mar Youhanna Church
(Saint John) Church
3. Mar Boutros Convent
4. Al-Saydeh (Our
Church
Lady) Church
5. Al-Sitt Zaher Sanctuary
6. Ruins of the 1st Lebanese Emigrant
House (Antonios Macha'alani)
7. Old Church
8. Old Grape Press
9. Old Silk Plants
Natural Attractions
1. Pine & Olive Woods
2. Pine Woods
3. Old Oak Tree
(more than 300 years)
4. Ain (Spring)
Al-SawaqiAl-Sawaqi
5. Ain Al-Mouseitbeh
6. Ain Al-Safsafeh
Restaurants
1. White Rose Restaurant
2. Ain Al-Sawaqi Café
ÉfÉeôH ƒëf
Towards 5
Broummana
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
(ø««©eÓdG AGôeC’G õcôe) …Gô°ùdG 1
8
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 2
¢Sô£H QÉe ôjO 3
Ió«°ùdG á°ù«æc 4
ôgR â°ùdG QGõe 5
»fÉæÑd ôLÉ¡e ∫hG ∫õæe ÉjÉ≤H 6
(»fÓ©°ûe ¢Sƒ«fƒ£fCG)
áªjób á°ù«æc 7
ÖæY Iô°ü©e 8
(ôjôM πeÉ©e) áfÉNôc 9
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¿ƒàjR + ôHƒæ°U äÉHÉZ 1
ôHƒæ°U äÉHÉZ 2
Iôª©e ¿Éjóæ°S Iôé°T 3
(áæ°S 300 øe ôãcCG)
6
3
9
5
7
2
»bGƒ°ùdG ø«Y 4
áÑ£«°üªdG ø«Y 5
áaÉ°üØ°üdG ø«Y 6
8
6
9
1
9
ºYÉ£ªdG
RhQ âjGh º©£e 1
»bGƒ°ùdG ø«Y ≈¡≤e 2
3
2
1
5
1
4
9
4
2
6Towards
Qernayel
πjÉfôb ƒëf
Towards
Hasbaya
É«Ñ°UÉM ƒëf
6
35
Al-Kneisseh
Distance from Beirut: 20km
Altitude: 600m
á«dÓ¡dG ƒëf
5Towards
Al-Hlaliyeh
á°ù«æµdG
º∏c 20 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 600 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
34
ájOÉÑ©dG
1
™FÉbƒH ∂dP ≈∏Y ø«dóà°ùe É«HôY Ió∏ÑdG √òg ᫪°ùJ π°UG QÉÑàYG ≈dEG ¿ƒãMÉÑdG π«ªj
Ωƒ≤J øµdh áªjób ÖFGôN hCG QÉKCG ájCG Ió∏ÑdG √òg »a óLƒJ ’ ¬fG âaÓdG ,á«îjQÉJ
AÉæKCG âbôàMG óbh ΩÉY 600 øe ôãcCG πÑb â«æH »àdG ¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc É¡«a
.É¡fGQóL IQÉéM ≈∏Y á∏KÉe ≥jôëdG QÉKCG ∫GõJ ’h ∑GòfBG ∂«dɪªdG OƒLh
2
1
1
4
Researchers argue that the village name is of Arabic origin,
based on several historical incidents. The village does not
have any ancient ruins, other than the Saint Anthony Church
which was built more than 600 years ago, but was burned
during the Mamluk period. Traces of the fire that destroyed the
church are still visible on its stone walls.
Al-Ksaybeh
Distance from Beirut: 20km
Altitude: 700m
Al-A’abadieh
áÑ«°ü≤dG
º∏c 20 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 700 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
3
ájô≤dG §°Sh »æ©J »àdG áÑ°üb áª∏µd ô«¨°üJ »gh á«HôY ᫪°ùàdG ¿G ¿ƒãMÉÑdG ôÑà©j
ádhõ©ªdG á≤£æªdG :ø««æ©e πªëj ƒg ɪc º°S’G ¿G iôj øe ∑Éæg øµdh .áæjóªdG hCG
.≥≤°ûàªdGh ±ÉédG hCG
.»dÉëdG É¡©ªàée ïjQÉJ ≈∏Y ∫óJ ÖFGôN hCG áªjób QÉKBG ájG áÑ«°ü≤dG Ió∏H »a óLƒJ ’
6Towards
Al-A'abadieh
Al-Jadidah
ájOÉÑ©dG ƒëf
IójóédG
The town's name has two meanings, “isolated area” or dry
and fissured.” There are no ancient ruins in the village to
reflect the history of its present community.
1
Bzebdine
Distance from Beirut: 38km
Altitude: 900m
øjóHõH
º∏c 38 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 900 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
’ ¬fG âaÓdG .AÉeôµdG â«H »æ©jh áªjó≤dG á«eGQB’G á¨∏dG ≈dG Ió∏ÑdG √òg º°SG Oƒ©j
∞°ûµà°ùe ô«Z ∞¡c É¡«a óLƒj ¬fG ô«Z áªjób ÖFGôN hCG QÉKBG ájCG øjóHõH »a óLƒj
∫RGƒædGh óYGƒ°üdG øe á«°ù∏c äÉHÓëà°SG ¬«ah √É«e …QÉée ¬«a ôªJ π«eôdG …OGh »a
ôjôëdG áYÉæ°üH »°VɪdG »a äô¡à°TG ób øjóHõH ¿G ±hô©eh .∫ɪédG ájÉZ »a
.Ωƒ«dG ≈àM áªFÉb ∫GõJ ’ ôjôë∏d ™fÉ°üe âfÉc áªjób ¿ÉÑe ¿ÉªK óLƒJ å«M
The towns' name originates from the Aramaic language and
means “the house of the generous people.” There are no
ancient ruins in the village, although there is an unexplored
cave in the valley of Rmeil that contains small streams, as
well as stalactites and stalagmites. Bzebdine was once known
for its production of silk, as indicated by the eight ancient silk
mills found there.
5
2
Monuments
1. Hertiage Houses
2. Houses with Chinese Architecture
Natural Attractions
1. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
2. Ain Hamad
3. Roueisset Al-Marj
4. Al-Chir Area
2
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á«KGôJ ∫RÉæe 1
»æ«°üdG ô°üb 2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á©«°†dG ø«Y 1
óªM ø«Y 2
êôªdG á°ùjhQ 3
ô«°ûdG á≤£æe 4
(ideal location for taking souvenir pictures)
(ájQÉcòàdG Qƒ°üdG òN’ á«°SÉ°SG á£≤f)
(ideal location for taking souvenir pictures)
(ájQÉcòàdG Qƒ°üdG òN’á«°SÉ°SG á£≤f)
5. Al-Taltiti Area
Restaurants
1. Asmahan Restaurant
03-262243/05-555048
2. Massis Restaurant 03-896189
»à«à∏àdG á≤£æe 5
ºYÉ£ªdG
¿É¡ª°SG º©£e 1
¢ù«°ùe º©£e 2
Handicrafts: Al-Houda Charity Association 05-553357
Cultural & Sports Activities, Al-A'abadieh Club 03-668148
.ájô«îdG ió¡dG á«©ªL :ájƒjój ∫ɨ°TG ¢Vô©e :ájhój ±ôM
.ájOÉÑ©dG …OÉf :á«°VÉjQh á«aÉ≤K äÉWÉ°ûf
37
Ba’abda
Distance from Beirut: 9km
Altitude: 250m
GóÑ©H
º∏c 9 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 250 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
πNóªdG óæY .É¡«a IOƒLƒªdG GóÑY QÉe á°ù«æc ≈dEG Ió∏ÑdG √òg º°SG äÉjhôªdG ™LôoJ
≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©jh ±QÉNõdÉH AGôØ°üdG ¬JQÉéM â°û≤f ™FGQ AÉe π«Ñ°S óLƒj »dɪ°ûdG
¬©°Vƒe å«M ≈dEG QÉàeCG á©°†H ¬∏≤f Iô«NC’G áfhB’G »a ºJ ¬fG ô«Z á«aô°üàªdG ΩÉjCG
.GóÑ©H Iôjóà°ùe §°Sh »a »dÉëdG
É°UGh - ¿ÉæÑd πÑL ±ô°üàe ó¡Y »a º«bCG …òdG ºî°†dG ÉjGô°ùdG ≈æѪH GóÑ©j õ«ªàJ
»a âaÓdGh ,ähô«H ≈∏Y ±ô°ûJ á∏J ¥ƒa Gó¡Y ¬æe ΩóbCG ¿Éc ≈æÑe ¿Éµe -É°TÉH
.á«Hô¨dG AÉæÑdG íeÓe ¬«a â∏NOCG »°Sóæg ܃∏°SÉH »æH ¬fG GóÑ©H ÉjGô°S
á°SÉFQ ô≤e ¿ƒµàd 1969 ΩÉ©dG òæe äô«àNG É¡fG GóÑ©H ™bƒe ᫪gCG »a OGRh
.…Qƒ¡ªédG ô°ü≤dG Ωƒ≤j É¡«ah ,ájQƒ¡ªédG
The town is named after its church, Mar Abda. It features
a grand serail built on a hill overlooking Beirut in 1887,
during the Al-Moutasarrifiyya era, when Wasa Bacha was
governor of Mount Lebanon. At the northern entry to the town
in the middle of Ba’abda Circle is a splendid water fountain
with inscribed stones. Since 1969, Ba’abda has been the
presidential center of the Lebanese republic, hosting the
Lebanese presidential palace.
Ras Al-Metn
Distance from Beirut: 25km
Altitude: 900m
øàªdG ¢SCGQ
º∏c 25 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 900 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
√òg âfÉc .iƒà°SGh ¢VQC’G øe ™ØJQG Ée øàªdG »æ©j å«M ,á«HôY ᫪°ùàdG √òg
ájôb ∑Éæg ¿G hóÑjh ¢SCGôdG ájôb º°SÉH »°VɪdG ¿ô≤dG ôNGhCG ≈àM ±ô©J Ió∏ÑdG
Ió∏ÑdG »a óLƒJ .iôNC’G øY É¡d Gõ««ªJ øàªdG áª∏c âØ«°VCÉa ¬°ùØf º°S’ÉH iôNCG
áMƒd ÉgóæY ™ØJôJ ∫GõJ ’ »àdG êôªdG ø«Y ™Ñf É¡æe IôjõZ AÉe ¿ƒ«Yh ™«HÉæj
QÉKB’G ¢†©H øàªdG ¢SCGQ º°†Jh .ájOÓ«e 1472 ΩÉ©dG »a É¡îjQÉJ ≈dEG ô«°ûJ Iô«Ñc
áFOÉ¡dG Ió∏ÑdG √òg ºdÉ©e πªLCG øe .¿Éµ°ùëdG IQɨeh ájôKC’G ôHÉ≤ªdGh á«≤«æ«ØdG
¢ù«fCG ÖjOC’G É¡J’ÉLQ ô¡°TG øe ¿G ɪc ,¿ƒ«©ª∏dG AGôeC’G Égó«°T »àdG ô«ÑµdG ÉjGô°ùdG
.áëjôa
The origin of the name is Arabic, in which the word al-metn
means “what is elevated from the ground.” Until the end of the
nineteenth century, however, the town was known as Al-Ras
(The Head). The most impressive structure in Ras Al-Metn is
the large serail built by the Abi Allama’a emirs. The town has
abundant springs and fountains, among them the Ain Al-Marj
spring, which is labeled with a large plaque bearing the date
1472 AD. Also of interest are some Phoenician remains,
a few cemeteries and the Al-Hiskan Grotto. Today, the town
is distinguished as the birthplace of the late well-known
twentieth-century Lebanese writer Anis Freiha.
Hemmana
Distance from Beirut: 30km
Altitude: 1,230m
ÉfɪM
º∏c 30 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1230 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
óbh ¢ùª°T ¬dEÓd hG IOÉÑ©∏d ¢SôµªdG ¿ÉµªdG »æ©Jh á«≤«æ«ØdG á¨∏dG ≈dEG Oƒ©J ᫪°ùàdG
Ék ©æ°üe ¿Éc …òdG ºî°†dG ≈æѪdG ÉeCG ,ôjôëdG áYÉæ°U »a ɪjób Ió∏ÑdG √òg äô¡à°TG
QÉѵd øcÉ°ùe âfÉc áªjób ¿ÉÑe ÉfɪM »ah .á°SQóe ≈dEG ¬∏jƒëJ ºJ ó≤a ôjôë∏d
IQÉéM πãe QÉKB’G ¢†©H ÖfÉL ≈dEG ,á«fÉæÑ∏dG á«KGôàdG ∫RÉæªdG øe ô«ãµdGh ,AÉjôKC’G
óLƒj ∂dòch ,QƒZÉ°ûdG ≈dEG ájODƒªdG πÑédG ìƒØ°S ≈∏Y É¡«∏Y ôãY áªî°V á«fÉehQ
.Ö∏µdG ô¡f ±ƒ¡µH ôcòj ôî°üdG »a QƒØëe ô«Ñc ∞¡c
The town's name originates from Phoenician, meaning “a
place reserved for worship or for the god Chams.” Hemmana
was once very active in silk production, and still found there
is a large nineteenth-century silk mill that has been converted
into a school. Of interest are a number of grand old houses,
indicating an earlier presence of wealth in the town, as well as
many traditional Lebanese houses. The only sign of antiquity
is a huge Roman stone located on the mountainside leading
to Al-Shaghour. There is also a big cave nearby that resembles
the caves of Nahr Al-Kalb.
Falougha
Distance from Beirut: 33km
Altitude: 1,200m
ÉZƒdÉa
º∏c 33 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1200 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ' á«fÉæÑ∏dG äGó∏ÑdG á«ÑdÉZ πãe Ió∏ÑdG √òg ᫪°ùJ Oƒ©J
iôée ∞àc ≈∏Y áªFÉb ÉZƒdÉa ¿ƒc ÖÑ°ùH ᫪°ùàdG π©dh ,ôWÉ°ûdGh ´RƒªdGh º°ù≤ªdG
É¡«∏Y ≥∏WCG ∂dòdh Ió∏ÑdG äGQóëæe óæY ɪgDhÉ≤àdG ºàjh ähô«H ô¡f óaôJ »àdG √É«ªdG
.´RƒªdG hCG º°ù≤ªdG º°SG
áæjõe »gh ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ≈dEG É¡îjQÉJ Oƒ©j »àdG ÉjGô°ùdG ÉZƒdÉa ºdÉ©e RôHG øe
ÖFGôNh ÉjÉ≤H ≈dG áaÉ°VEG Gòg ,á«dÉ£jE’Gh á«bô°ûdG ¢Tƒ≤ædG É¡«a πNGóàJ á©FGQ áHGƒÑH
≈dEG Oƒ©J á°ù«æc ÉjÉ≤H É°†jCG ∑Éægh ,ÉZƒdÉa »dÉYCG óæY á°ù«æµdG πÑL »a ´Ó≤dG ¢†©H
.»£fõ«ÑdG ó¡©dG
ºjôe AGQò©dG ó«Y º°SÉH É°†jCG áahô©ªdG Ió«°ùdG ó«Y ä’ÉØàMÉH É°†jCG ÉZƒdÉa ô¡à°ûJh
ÉZƒdÉa ¿ÉLô¡e ä’ÉØàMG Iô°TÉÑe Égó©H »JCÉJ ,ÜBG 15 – 13 ΩÉjCG »a IOÉY ΩÉ≤Jh
.¬°ùØf ô¡°ûdG øe 17 h 16 »eƒj
The town’s name originates from Syriac, meaning “divider and
distributor.” Falougha was so named because of its location
near the stream that flows into the Beirut River at the bottom
of the town. One of Falougha's most prominent features is a
nineteenth-century century serail, whose grand door combines
oriental and Italian styles. Also to be seen are the ruins of
some fortresses and an ancient Byzantine church on the
Al-Kneisseh mountain above the town. Falougha is where the
Maronite Festival of Al-Saydeh (The Virgin Mary Festival) is held
annually from the 13th to the 15th of August, followed by the
Festival of Falougha on the 16th and 17th of August. The town
also commemorates the unfurling of the first Lebanese Flag on
the 23rd of September each year.
36
39
Salima
Distance from Beirut: 31km
Altitude: 850m
ɪ«∏°U
º∏c 31 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 850 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
RGôW ≈∏Y »æÑe É¡æcÉ°ùe øe ô«ãµdGh ,ºæ°üdG á«fÉjô°ùdG á¨∏dG »a »æ©J ᫪°ùàdG
™°SÉàdG ¿ô≤dG »a É¡Jô¡°T êhCG ɪ«∏°U â¨∏H óbh ,ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY ™HÉ°ùdG ø«fô≤dG
.ôjôëdG áYÉæ°Uh õ≤dG OhO á«HôJ ∫ÓN øe ô°ûY
,1721 ΩÉ©dG »a ó«°T …òdG ø««©ª∏dG AGôeC’G ÉjGô°S ≈æÑe Ió∏ÑdG ºdÉ©e RôHG øe
áHGƒÑdG ÉeCG ,AGOƒ°ùdGh AÉ°†«ÑdG ∂«eGóªdG äGP ÉgòaGƒfh É¡HGƒHCÉH á©∏≤dG √òg õ«ªàJh
∞≤jh á«bô°T ±QÉNRh ôeôªdG øe äÉ©ª°T É¡æjõJ á∏«ªL áØ«≤°S É¡≤Ñ°ùàa á«°ù«FôdG
¿ƒ«°TƒÑµdG ¿ÉÑgôdG ≈dƒJ 1882 ΩÉ©dG »a .ø«∏HÉ≤àe øjó°SC’ ¿’ÉãªJ É¡«ÑfÉL ≈∏Y
h 1895 ΩGƒYC’G »a ≈æѪdG º«eôJh πjó©J ºJ óbh ,á°SQóe ≈dEG ÉgƒdƒMh ÉjGô°ùdG ôeG
.ájQÉéJ ¥ƒ°S ≈dEG ≈æѪdG ∫ƒM øjô°û©dG ¿ô≤dG øe äÉæ«KÓãdG »ah 1906
∫hCG ¿Éc …òdG »fÓ©°ûH ¿Gƒ£fCG ó«°ùdG ¢SCGQ §≤°ùe »g ɪ«∏°U Ió∏H ¿G ±hô©eh
.1854 ΩÉ©dG »a Écô«eCG ≈dEG »fÉæÑd ôLÉ¡e
The name originates from the Syriac language meaning “idol.”
Salima was famous during the nineteenth century for its
production of silk. The many houses built in the architectural
style of the seventeenth to nineteenth centuries are a main
feature of the town. Most prominent among them is the
serail of the Abi Allama’a emirs, built in 1721. The castle is
characterized by its gates and windows framed in black and
white stones. The main portal entrance is enclosed in an
ornate arabesque molding with two lions flanking the central
arch. Acquired in 1882 by the Capuchin Order and transformed
into a school, the building was changed and restored in
1895 and 1906, then became a commercial marketplace in
the 1930s. Salima is also known for being the hometown of
Antoine Bachaalani, distinguished for having become the first
Lebanese emigrant to the United States in 1854.
á«eRÉëdG
º∏c 6 ähô«H øY ó©ÑJ
50 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
Ω 250øµdh ,¢VQC’G øe ™ØJôªdG ß«∏¨dG »æ©Jh ΩõM øe á≤à°ûe á«HôY ᫪°ùàdG ¿G ∫É≤j
øe IPƒNCÉe ,¿ÉæÑd iôbh äGó∏H ôãcCG πãe á«eRÉëdG ¿G ∫ƒ≤j ø«jQÉÑNE’G ¢†©H
»æ©J »àdG ÉjÉe áª∏ch , Iôãc hCG ᫪c »æ©J »àdG GRÉM øe áÑcôe áª∏c »gh á«fÉjô°ùdG
᫪°ùàdG √òg ¿G í°VGhh .ô«ãµdG hCG ≥«ª©dG AɪdG ≈æ©e πªëj É¡ª°SG íÑ°ü«a AɪdG
.É¡dƒM Iô«ãµdG ™«HÉæ«dG øe á«JB’Gh áfõàîªdG √É«ªdG Iôah ™e ≥aGƒàJ
™dÉ£J »dGƒdG ôÑb º°SÉH ±hô©ªdG ™bƒªdG »ah ,ähô«H á¡L øe á«eRÉëdG πNóe óæY
QƒÑb º°†Jh á«HôZ ájQɪ©e íeÓe πªëJ á«fɪãY áMô°VCG É¡«a ⪫bCG áfÉÑL ôFGõdG
É°TÉH É°UGhh (1873 – 1868 ) É°TÉH ƒµfGôa :¿ÉæÑd πÑL »aô°üàe øe ø«æKG
.(1892 – 1883 )
ôWÉæb ÉjÉ≤H øY IQÉÑY ájôKCG ∫ÓWCG á«eRÉëdG ¬«∏Y ±ô°ûJ …òdG …OGƒdG »a óLƒJ
,Ió«HR ôWÉæb º°SÉH ¿Éµ°ùdG É¡aô©j ,ähô«H ô¡f iôée ¥ƒa »°VɪdG »a ⪫bCG
Ió«HR ≈dEG ™LôJ ᫪°ùàdG ¿G ¢†©ÑdG ∫ƒ≤j PEG ᫪°ùàdG π°UG »a ∫GƒbC’G ÜQÉ°†àJ Éægh
ɪæ«H ,ôWÉæ≤dG ∂∏J âªeQ É¡fCG ihôjh ó«°TôdG ¿hQÉg »°SÉÑ©dG áØ«∏îdG áLhR –
ôeóJ áµ∏e - AÉHõdG hCG É«HƒfR hCG ÖæjR º°SG øe äQƒM ób ᫪°ùàdG ¿G ¢†©ÑdG ∫ƒ≤j
.ïjQÉàdG »a IQƒ¡°ûªdG
Hazmieh
Distance from Beirut: 6km
Altitude: 50-250m
Some researchers argue that the origin of the name is Arabic,
meaning “al-hazem,” or “thick and elevated from the ground.”
Others say Hazmieh is of Syriac origin, in which the word is
composed of two parts: “haza” meaning quantity and “maya”
meaning water. Hence, the town's name would mean “water
depth,” which conforms with the abundance of water it
receives from the various springs in the village.
At the entrance to Hazmieh as you approach it from Beirut
stands a place known as Kabr Al-Wali (“the Emperor's tomb”),
which is a cemetery of Ottoman tombs in the Western
architectural style. Among them are the tombs of two of Mount
Lebanon’s governors at the time: Franco Bacha (1868-1873)
and Wasa Bacha (1883-1892). The town overlooks a valley
through which the Beirut River flows, where the remains of
ancient Roman arcades and pillars still stand. The site is
traditionally known as Kanater Zbeideh (Zbeideh's arcades),
in reference to its builder, Zbeideh, Zeinab, or Zanoubia, the
famous queen of Palmyra.
38
Al-A’abadieh
$ISTANCE FROM "EIRUT KM
!LTITUDE M
XJ/TUxD'
º∏c 14 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 600 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
õ«ªàJ .áYGQõdGh áMÓØdG »æ©Jh á«eÉ°ùdG äÉé¡∏dG ióMEG øe ≥à°ûe ᫪°ùàdG π°UG
,»YÉ£bE’G ó¡©dG ≈dEG Oƒ©J »àdG á°Sóæ¡dG äGP É¡Jƒ«Hh áLQóªdG É¡àbRÉH Ió∏ÑdG √òg
ô°ûY øeÉãdG ø«fô≤dG RGô£H á«æÑe 䃫H É¡«ÑfÉL øe áMÉ°ùdG hCG ¿Gó«ªdÉH §«ëJh
.ô°ûY ™°SÉàdGh
¿GôLCGh QÉHBG ≈dEG áaÉ°VEG ,êôªdG á°ùjhQ »a âfÉc ájôKG á©∏b ÉjÉ≤H Ió∏ÑdG »a óLƒJ
.¢ùjhGƒfh
/ iÊ̜ܘ¿Ãʘ>“iʜÀˆ}ˆ˜>ÌiÃÊvÀœ“ÊÌ iÊ-i“ˆÌˆVʏ>˜}Õ>}iÊ>˜`Ê
ÃÌ>˜`ÃÊvœÀʺ̈>}iÊ>˜`Ê>}ÀˆVՏÌÕÀi°»Ê‡½>L>`ˆi ʈÃÊ«>À̈VՏ>ÀÞÊ
ˆ˜ÌiÀiÃ̈˜}ÊvœÀʈÌÃÊÃV>ÌÌiÀi`ÊviÕ`>Ê>ÀV ˆÌiVÌÕÀiÊ>˜`ÊÃÌi««i`Ê
«>ÃÃ>}iÜ>Þðʏœ˜}ÊÌ iÊÌܜÊÈ`iÃʜvʈÌÃʓˆ`>˜ÊœÀÊõÕ>ÀiÊ>ÀiÊ
ëi˜`ˆ`Ê œÕÃiÃʈ˜ÊÌ iÊÌÀ>`ˆÌˆœ˜>ÊÃÌޏiʜvÊÌ iÊiˆ} Ìii˜Ì Ê>˜`Ê
˜ˆ˜iÌii˜Ì ÊVi˜ÌÕÀˆiðÊ/ iÊ̜ܘÊVœ˜Ì>ˆ˜ÃÊÀՈ˜ÃʜvÊ>ÊvœÀÌÀiÃÃʈ˜Ê
Ì iÊ>Ài>ʜvÊ,œÕiˆÃÈÌʏ‡>À]ʈ˜Ê>``ˆÌˆœ˜Ê̜ÊÜiÃ]ÊÃ>ÀVœ« >}ˆÊ
>˜`ÊL>Șð
äGó∏Ñ∏d ô«JÉîªdGh äÉjó∏ÑdG ,áMÉ«°ùdG IQGRh øe πc ∫ɪYCGh Oƒ¡L Qó≤fh ôµ°ûf
áYƒ°Sƒe{ h áëjôa ¢ù«fC’ zá«fÉæÑ∏dG äGó∏ÑdGh iô≤dG ºé©e{ ÜÉàc ,áLQóªdG iô≤dGh
.êôØe »fƒ£d z¿ÉæÑd ¿óeh iôb
7iÊ>VŽ˜œÜi`}iÊÌ iÊivvœÀÌÃÊ>˜`ÊܜÀŽÃʜvÊÌ iʈ˜ˆÃÌÀÞʜvÊ
/œÕÀˆÃ“]ÊÌ iʓ՘ˆVˆ«>ˆÌˆiÃÊ>˜`ʓ>ޜÀÃʜvʏˆÃÌi`Ê̜ܘÃÊ>˜`Ê
ۈ>}iÃ]ʺœ½>>“ʏ‡+œÕÀ>ÊÜ>Ê >`>Ìʏ‡ÕL˜>˜ˆÞÞ>»ÊLÞʘˆÃÊ
Àiˆ >]Ê>˜`ʺ>ÜÜս>ÌÊ+œÕÀ>ÊÜ>ʜ`œ˜ÊˆL˜>˜»ÊLÞÊ/œ˜ÞÊ
œÕv>ÀÀi°
40
41
Qada’ (Caza) Al-Chouf
±ƒ°ûdG AÉ°†b
Al-Chouf
±ƒ°ûdG
Mount Lebanon
¿ÉæÑd πÑL
43
42
5Towards
The North
∫ɪ°ûdG ƒëf
ähô«H
Qada’ Al-Chouf
±ƒ°ûdG AÉ°†b
Jnah
ìÉæL
5Towards
Mediterranean Sea
√ó∏N
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
Mdayrej
êôjóªdG ƒëf
Khaldeh
Ain Zhalta
Éà∏MR ø«Y
Deir Al-Qamar
ôª≤dG ôjO
Ba’aqline
ø«∏≤©H
Bchatfin
ø«Øà°ûH
Kfarhim
º«MôØc
A’ammiq
Al-Damour
Chouf Entrance
∑hQÉÑdG
Moultaqa AlNahrain
øjódG â«H
Boutmeh
øjô¡ædG ≈≤à∏e
᪣H
Deir Dourit
Ma’aser Al-Chouf
âjQhO ôjO
Ch’him
º«ë°T
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e
Al-Khraibeh
áÑjôîdG
Al-Moukhtara
Mazboud
IQÉàîªdG
OƒHõe
Mrousti
»à°Sôe
Ba’adaran
The South
∑hQÉÑdG πÑL
Beiteddine
±ƒ°ûdG πNóe
6Towards
Barouk
Mountain
Barouk
≥«ªY
QƒeGódG
¿GQò©H
Joun
¿ƒL
Jeba’a
Bater
ôJÉH
Niha
Éë«f
܃æédG ƒëf
Niha
Mountain
Éë«f πÑL
´ÉÑL
∑hQÉÑdG ƒëf
5Towards
Ain Zhalta
45
Barouk
A’ammiq
Éà∏MR ø«Y
1
44
≥«ªY
4Towards
Ma'aser Al-Chouf
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
3Towards
A'ammiq Valley
≥«ªY …OGh ƒëf
1
Towards 4
Kfarhim
º«MôØc ƒëf
1
1
2
1
1
1
2
4
êôjóªdG ƒëf
5Towards
Mdayrej
7
8
6
4
3
6
3
1
2
2
3
5
2
É«ª°TQ ƒëf
6Towards
Rechmayya
2
7
Monuments
1. Angel Mikhael Monastery (1710 A.D.)
2. Old Mills
3. Old Cellar
5
3
4
2
Monuments
1. Ruins of the Old Village of Kafra
2. Protestants' Church
3. Jews' Cemeteries
4. Mar Takla Church
Natural Attractions
1. Ain Zhalta Cedars
2. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
3. Al-Qa’ah Spring
4. Al-Safa Spring
5. Pine Woods
6. Ain Al-Hallaq
7. Camping Area
Restaurants
1. Al-Tamiraz Restaurant
2. Al-Nai’im Restaurant
3. Diyarna Restaurant
4. Al-Jazeerah Restaurant 03-215278
5. Al-Challalat Restaurant & Café
6. Yammine Restaurant
7. Al-Thimar Restaurant
8. Casino Nabi'i Al-Safa Restaurant
Hotels
1. Victoria Hotel
2. Al-Zoghby Hotel
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
GôØc áªjó≤dG ájô≤dG 䃫H ÉjÉ≤H 1
âfÉà°ùJhôÑdG á°ù«æc 2
Oƒ¡«dG QƒÑb 3
Ó≤J QÉe á°ù«æc 4
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Éà∏MR ø«Y RQCG 1
á©«°†dG ø«Y 2
áYÉ≤dG ™Ñf 3
ÉØ°üdG ™Ñf 4
ôHƒæ°üdG êôM 5
¥ÓëdG ø«Y 6
º««îJ á≤£æe 7
ºYÉ£ªdG
RGô«eÉàdG º©£e 1
º«©ædG º©£e 2
ÉfQÉjO º©£e 3
IôjõédG º©£e 4
ä’Ó°ûdG ≈¡≤eh º©£e 5
ø«ªj º©£e 6
QɪãdG º©£e 7
ÉØ°üdG ™Ñf ƒæjRÉc º©£e 8
¥OÉæØdG
ÉjQƒàµa ¥óæa 1
»ÑZõdG ¥óæa 2
Natural Attractions
1. Pine & Oak Woods
2. Mountains & Rocky Slopes
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
(Ω1710) π«FÉî«e ∑ÓªdG ôjO 1
ájôKCG ø«MGƒW 2
əKCG Ąb 3
:á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¿Éjóæ°Sh ôHƒæ°U äÉHÉZ 1
ájôî°U äGQóëæe 2
Bed & Breakfast
1. Angel Mikhael Monastery
03-275113/05-280160/05-340160
2. Camping Area
03-275113/05-280160/05-340160
Restaurants
1. Janat Al-Wadi Restaurant
03-780446/03-283838/03-867740
áaÉ«°†dG 䃫H
π«FÉîe QÉe ôjO áaÉ«°†dG â«H 1
º««îJ á≤£æe 2
ºYÉ£ªdG
…OGƒdG áæL º©£e 1
Handicrafts: Cottage Industry.
For purchase, please contact the Angel Mikhael Monastery
Tel.: 03-275113/05-280160/340160
ájó∏ÑdG áfƒªdG áYÉæ°U :ájhój ±ôM
π«FÉî«e ∑ÓªdG ôjóH ∫É°üJ’G AÉLôdG ,AGô°û∏d
Al-Moukhtara
47
Al-Khraibeh
IQÉàîªdG
3Towards
Beqa'ata
ÉJÉ©≤H ƒëf
5Towards
3
46
áÑjôîdG
Ma'aser Al-Chouf
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
5Towards
Al-Moukhtara
IQÉàîªdG ƒëf
6
4
4
7
1
2
2
6
11
3
1
10
7
5
5
3
9
3Towards
12
4
4
6Al-Moukhtara
valley
Towards Besri river
IQÉàîªdG …OGh
…ô°ùH ô¡f ƒëf
1
3Towards
QƒWɪY ƒëf A'ammatour ájôK’G ºdÉ©ªdG
Monuments
1. Joumblatt Palace (Dar Al-Moukhtara)
(IQÉàîªdG QGO) •ÓÑæL ∫BG ô°üb 1
2. Al-Saydeh (Our Lady) Church for Maronites
áfQGƒª∏d Ió«°ùdG á°ù«æc 2
3. Al-Saydeh Church for Roman Catholic
∂«dƒKɵdG Ωhô∏d Ió«°ùdG á°ù«æc 3
4. Old Bridges
áªjób Qƒ°ùL 4
5. Old Caves
áªjób Qhɨe 5
6. Old Mills
áªjób øMÉ£e 6
7. Al-Moukhtara Old Market
ºjó≤dG IQÉàîªdG ¥ƒ°S 7
8. Heritage Houses
ºjó≤dG AÉæÑdG øY êPƒªf 8
9. Old Olive Mills
áªjób ô°UÉ©e 9
10. Old Streets & Neighborhoods
ºjó≤dG »ëdGh áªjó≤dG ´QGƒ°ûdG 10
11. Old Burial Ground
áªjób øaGóe 11
12. Makam Druze
…RQO ΩÉ≤e 12
(øjódG ø°üM øjódG ¢†gÉf ï«°ûdG)
(Sheikh Nahedeldine Hosneldine)
Natural Attractions
1. Wadi Al-Ma'a River (Water Valley)
Restaurants
1. Nabi’i Mourched Restaurant
05-310220/1/03-696400/314914/803245
2. Club House Café – Café & Restaurant
3. Al-Nabi’i Restaurant (Trout & Mezza) 03-587152
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
AɪdG …OGh ô¡f 1
ºYÉ£ªdG
ó°Tôe ™Ñf º©£e 1
¢ShÉg ܃∏c º©£eh ≈¡≤e 2
2
6
5
1
6 4
3
5
2
Ba'adaran
¿GQò©H ƒëf
8
6
03-693031/03-518186
1
4
1
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
3Towards
6Towards
Niha
Éë«f ƒëf
Ma'aser Al-Chouf
Monuments
1. Mar Gerges (Saint Georges) Church
2. Serail Al-Khraibeh
3. Sarcophagi
4. Shrine for a Town Patron(1305 AD)
5. Old Stone Mill
Natural Attractions
1. Al-Chatweyeh Spring
2. Al-Jadida Spring
3. Al-Qadima Spring
4. Mechqeer Spring
5. Al-A'adas Spring
6. A'amer Spring
7. Old Oak Tree
ájôK’G ºdÉ©ªdG
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 1
á«KGôàdG áÑjôîdG …Gô°S 2
¢ùjhGƒf 3
(Ω 1305) AÉ«dhC’G óM’ ΩÉ≤e 4
áªjób Iô°ü©e 5
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ájƒà°ûdG ø«Y 1
IójóédG ø«Y 2
áªjó≤dG ø«Y 3
ô«≤°ûe ø«Y 4
¢Só©dG ø«Y 5
ôeÉY ø«Y 6
Iôª©e áfÉjóæ°S 7
Bed & Breakfast
1. Bed & Breakfast 03-655670/05-311999
áaÉ«°†dG 䃫H
áaÉ«°V â«H 1
(√RÉeh âjhôJ) ™ÑædG º©£e 3
Handicrafts: Stone engraving & cottage industry. To
purchase, please contact the municipality.
Tel.: 03-723366/05-311234
¿ÉÑdC’G ™«æ°üJh ôéëdG ≈∏Y âëædG :ájhój ±ôM
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG AGô°û∏d
Handicrafts: Needlework & hay products. To purchase,
please contact the municipality; Tel.: 05-311999
¢û≤dG áYÉæ°Uh (¬°Thôc) IôHEG ácÉ«M :ájhój ±ôM
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG AGô°û∏d
49
1/2
Ba'adaran
Ba'aqline
Monuments
1. Ruins of Old Presses
2. Old Crusade Sarcophagi
and Potteries (Al-Saleeb area)
3. Old Crusade Well
(Khilwet Sheikh Al-Aqel area)
4. Old Burial Ground
5. Old Serail (Built by Emir
Moustapha Arslan in 1902,
currently serving as the National Library)
6. Mar Elias Church built in 1753
7. Old Shrine
8. Cemetery of Miss Louisa Kitchen
(Director of the Evangelical Missionary)
9. Hamadeh Family Palace
dating back to around 400 years
10. Al-Qariah Area
(where Macedonian bronze currency
bearing the name of Antokhios the
Macedonian were found)
11. Ism Al-Sharif Shrine
(Built by the Emirs of Banou Shweizan
450 years ago)
12. Serail of Takieddine Family
13. Bayader Al-Achayer District
(where the Ma'an Emirs used to meet with
the country's tribes for consultation purposes)
14. Old Village's Fountain (1890)
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Hzour Spring
2. Ain Hattab Spring
3. A'anj Al-Nahla Spring
4. Ba'aqline River known
as Al-Hamam River
5. Public Garden & Park
of Al-Bayader area
6. Ain Kferhassid
7. Ain Haret Al-Fawqa
8. Ain Haret Al-Wata
9. Ain Mafrak Ras Al-Jamous
10. Ain Al-Tannour
11. Ba'aqline Woods
old oak trees, evergreen cypress, egilops & pine
12. Kferhassid Woods
oak & egilops trees
13. Lamartine Oak Tree (400 years)
14. Ras Al-Jamous Woods
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
áªjób ô°UÉ©e ÉjÉ≤H 1
áªjób á«q Ñ«∏°U äÉjQÉîah ¢ùjhGƒf 2
(π≤©dG áî«°ûe äGƒ∏N á≤£æe)
ájôKG øaGóe 4
≈Ø£°üe ô«eC’G ÉgÉæH áªjó≤dG ÉjGô°ùdG 5
É«dÉM »g h ,1902 áæ°S ¿Ó°SQG
á«æWƒdG áÑ൪dG
Ω1753 áæ°S ájôKC’G ¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 6
ºjób »æjO ΩÉ≤e 7
á«∏«éfE’G á«dÉ°SQ’G áaô°ûe øaóe 8
IOɪM ∫BG ô°üb 9
áæ°S 400 ƒëæd ¬îjQÉJ óFÉ©dG
ájô≤o dG á≤£æe 10
á«fhó≤e ájõfhôH á∏ªY É¡«a óLh
»fhó≤ªdG ¢Sƒ«Nƒ£fG º°SG É¡«∏Y Üô°V
2
10
9
3
4
7
5
3Towards
Al-Moukhtara
IQÉàîªdG ƒëf
8
4
áÑjôîdG ƒëf
4Towards
Al-Khraibeh
6
7
1
7
11
3
∞jô°ûdG º°SG ΩÉ≤e 11
2
(áæ°S 450 »dGƒM) ¿Gõjƒ°T ƒæH AGôeCG √ÉæH
øjódG »≤J ∫BG …Gô°S 12
ôFÉ°û©dG QOÉ«H á∏ëe 13
ø««æ©ªdG AGôe’G É¡«a ™ªàéj ¿Éc
iQƒ°ûdG ó≤©d OÓÑdG ôFÉ°ûY ™e
Ω1890 ájôKC’G á©«°†dG ø«Y 14
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
QhõM ø«Y ™Ñf 1
ÜÉ£M ø«Y ™Ñf 2
á∏ëædG èæY ™Ñf 3
ΩɪëdG ô¡æH ≈ª°ùªdG ø«∏≤©H ô¡f 4
QOÉ«ÑdG á≤£æe √õàæeh áeÉY á≤jóM 5
ó«°üMôØc ø«Y 6
ÉbƒØdG IQÉM ø«Y 7
≈WƒdG IQÉM ø«Y 8
¢SƒeÉédG ¢SCGQ ¥ôØe ø«Y 9
QƒæàdG ø«Y 10
ø«∏≤©H êôM 11
ôHƒæ°Uh ∫ƒ∏q e ,ø«Hô°T ,ôªq ©e ¿Éjóæ°S QÉé°TCG
ó«°üMôØc êôM 12
∫ƒ∏q eh ¿Éjóæ°S QÉé°TCG
(áæ°S 400) ø«JQÉe ’ áfÉjóæ°S 13
¢SƒeÉédG ¢SCGQ êôM 14
ôHƒæ°Uh ,∫ƒ∏q e ,¿Éjóæ°S √QÉé°TCG
oak, egilops & evergreen cypress trees
ø«Hô°T h ,∫ƒ∏q e ,¿Éjóæ°S QÉé°TCG
16. Old Caves
17. Raydan Pit
18. Old Pedestrian
Road of Ba'aqline River
19. Tein A'ammis Camping Area
20. Ras Al-Jamous Camping Hill
1
(Ö«∏°üdG á≤£æe)
ºjób »Ñ«∏°U ôÄH 3
oak, egilops & pine trees
15. Al-Khasfat Woods
48
¿GQò©H
ø«∏≤©H
äÉØ°ùîdG êôM 15
áªjób Qhɨe 16
¿GójQ Iƒg 17
IÉ°ûª∏d áªjó≤dG ø«∏≤©H ô¡f ≥jôW 18
º««îà∏d ¢ü«ªY ø«J á≤£æe 19
º««îà∏d ¢SƒeÉédG ¢SGQ á∏J 20
Monuments
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
1. Khilwet Al-Qataleb (Druze Place of Worship)
ÖdÉ£≤dG Iƒ∏N 1
2. Al-Sheikh Mouhamad Abou Chakra House
Gô≤°T ƒHCG óªëe ï«°ûdG ∫õæe 2
3. Masar Abou Manqoud Rock
Oƒ≤æe ƒHCG QÉ°üe Iôî°U 3
4. Old Door
á«KGôJ áHGƒH 4
5. Old Burial Grounds
á«KGôJ øaGóe 5
6. Serail Ba'adaran
¿GQò©H …Gô°S 6
7. Heritage Houses
á«KGôJ ∫RÉæe 7
8. Mar Elias Church
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 8
9. Ruins of a Grape Mill
áªjób ÖæY Iô°ü©ªd ÉjÉ≤H 9
10. Sarcophagi
ó¡©dG áªjób ¢ùjhGƒf 10
11. Al-Shiekh
»fÉg ø«°ùM ∞°Sƒj ƒHCG ï«°ûdG QGõe 11
Abou Youssef Hussein Hani Shrine
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Marah
2. Ain Al-Sayfeyeh
3. Pine Woods
4. Natural Reserve for Birds
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ìGôªdG ø«Y 1
á«Ø«°üdG ø«Y 2
ôHƒæ°üdG áHÉZ 3
Qƒ«£dG ᫪ëe 4
Handicrafts: Stone sculpting & hay products.
To purchase, please contact the municipality.
Tel.: 05-311321, 03-651127
.¢û≤dG áYÉæ°Uh ôéëdG ≈∏Y âëædG :ájhój ±ôM
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG ,AGô°û∏d
Ba'aqline
51
ø«∏≤©H
Restaurants
1. Chouf Touristic Complex
Al-Massaya Restaurant
05-301273/303160
á«∏gÉédG ƒëf
5Towards
Al-Jahiliyeh
º«MôØc ƒëf
Towards 5
Kfarhim
11
1
4
4
2. Restaurant of the Chouf
National College Fitness Club
ºYÉ£ªdG
»MÉ«°ùdG ±ƒ°ûdG ™ªée 1
ÉjÉ°ùªdG º©£e
êódƒc ∫Éfƒ«°TÉf ±ƒ°ûdG …OÉf º©£e 2
05-305888
Ó«àHôZ ƒ«f º©£e 3
3. New Garbatella Restaurant
05-301411
18
12
13
17
15
4. Restaurants & Café
of Ba'aqline River:
£ Al Challalat Al-Zarka'a Park & Restaurant
05-301149/300617/03-355560/260619
19
£
6
Al-Dalghana Restaurant & Park
03-734131/630042
£
Al-Tahouna Restaurant & Park
05-305959/03-655563
£
16
2
10
10
16
1
1
3Towards
Ainbal
∫ÉÑæ«Y ƒëf
1
8
5
12 1 3
11
9
6
7 14
1
4
4
8
03-264050
2
Hotels
1. Chouf Touristic Complex Hotel
2
3
05-301273/303160
7
14
3
5
1
2
Recreation
1. Chouf Touristic Complex
shopping center, movies, night club
pool, tennis court
9
13
Al-Jawz Restaurant & Park
05-301273/303160
20
2. Chouf National College Fitness Club
pools, tennis court, football playground
& fitness club
1
1
05-305888
3. National Library Center
05-304050/1
4. Atelier of Artisanat Al-Chouf
3
needlework, embroidery, canvas, silk weaving
Towards 4
Beiteddine
øjódG â«H ƒëf
05-305937
2/2
:ø«∏≤©H ô¡f »gÉ≤eh ºYÉ£e 4
AÉbQõdG ä’Ó°T º©£eh √õàæe £
áfɨdódG √õàæeh º©£e £
áfƒMÉ£dG √õàæeh º©£e £
RƒédG √õàæeh º©£e £
¥OÉæØdG
»MÉ«°ùdG ±ƒ°ûdG ™ªée ¥óæa 1
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
,¥ƒ°ùJ õcôe :»MÉ«°ùdG ±ƒ°ûdG ™ªée 1
¢ùæJ Ö©∏e ,íÑ°ùe ,»∏«d …OÉf ,ɪ櫰S
êódƒc ∫Éfƒ«°TÉf ±ƒ°ûdG …OÉf 2
»°VÉjQ …OÉfh Ωób Iôc ,¢ùæJ Ö©∏e ,íÑ°ùe
á«æWƒdG áÑ൪dG õcôe 3
±ƒ°ûdG ÉfGõ«JQG π¨°ûe 4
IôH’G π¨°T ,ÉØæµdG ,õjô£àdG ,¬«°ThôµdG
Ö°ü≤dG ™e ôjôëdG π¨°ûe
Handicrafts: Olive oil, soap, grape & carob molasses, in
addition to summer festivals
To purchase & get more information about the festivals,
please contact the municipality, Tel.: 05-300528
.ÜhôîdGh ÖæY ,¢ùHO ,¿ƒHÉ°üdG ,¿ƒàjõdG âjR :ájhój ±ôM
∫É°üJ’G AÉLôdG ,ø«∏≤©H äÉfÉLô¡e øY ójõªdG áaô©ªd hCG AGô°û∏d
.ájó∏ÑdÉH
50
Barouk
53
52
∑hQÉÑdG
øjódG â«H ô°UÉ©e ƒëf
5Towards
Ma'aser Beiteddine
…ô°üªdG ô°ùL
Jisr Al-Masri
4
5
Monuments
1. Poet Rachid Nakhleh
Burial Place
2. Mar Antonious (Saint Anthony) Church
3. Mar Gerges (Saint Georges) Church
Natural Attractions
1. Nature Reserve for Cedars
2. Barouk Spring
3. Dalboun Woods
4. Ain (Spring) Al-Jadida
5. Ain Al-Nabba'ah
6. Ain Al-Mash-har
7. Ain Al-Marjah
8. Ain Al-Boustan
Recreation
Amusement Park, biking, hiking, skiing &
other winter activities.
6
3
3
8
Towards 5
Al-Fraydes
¢ùjójôØdG ƒëf
2
6Towards
Hotels & Bed & Breakfast
1. Barouk Palace Hotel
03-630055/05-240251/2
2. Camping Area
Ma'aser
Al-Chouf
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
5
(in the Barouk Palace Hotel)
3. Bed & Breakfast 03-225166
4
2
1
6
1
3
7
2
1
1
1
3
Restaurants
1. Al-Arzeh Restaurant
03-283316/646427
2
6Towards
Ain Zhalta
Éà∏MR ø«Y ƒëf
2. Ras Nabi’i Al-Barouk Restaurant
03-851938
3. Al-Kamal Restaurant 03-699138
4. Al-Amir Restaurant
03-225166/05-240044
5. Al-Jazeerah Restaurant
6. Al-Tourath, Al-Nahr, Al-Charqeh,
Al-Gharbeh Restaurants
(in the Barouk Palace Hotel)
03-630055
05-240251/2
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á∏îf ó«°TQ íjô°V 1
»æWƒdG ó«°ûædG ∞dDƒe
¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc 2
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 3
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
±ƒ°ûdG RQG ᫪ëe 1
∑hQÉÑdG ™Ñf 2
¿ƒÑdO êôM 3
IójóédG ø«Y 4
áYÉÑædG ø«Y 5
ô¡°ûªdG ø«Y 6
áLôªdG ø«Y 7
¿Éà°ùÑdG ø«Y 8
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
´Éàªà°S’G Ék °†jG ôFGõ∏d øµªj
,äÉLGQódG ܃côc IójóY äÉWÉ°ûæH
è∏ãdG ≈∏Y ≥∏MõàdG ,∫ÓàdG ≥∏°ùJ
¢Vhô©dG IógÉ°ûªH ™àªàdGh
.»gÓªdG áæjóe IQÉjRh è∏ãdG ≈∏Y
áaÉ«°†dG 䃫Hh ¥OÉæØdG
¢S’ÉH ∑hQÉH ¥óæa 1
º««îJ á≤£æe 2
(¢S’ÉH ∑hQÉH ¥óæa »a)
áaÉ«°V 䃫H 3
ºYÉ£ªdG
IRQ’G º©£e 1
∑hQÉÑdG ™Ñf ¢SGQ º©£e 2
∫ɪµdG º©£e 3
ô«e’G º©£e 4
IôjõédG º©£e 5
,ô¡ædG º©£e ,¢SGôàdG º©£e 6
»HôZ º©£e ,»bô°T º©£e
(¢S’ÉH ∑hQÉH ¥óæa »a)
Beiteddine
55
54
øjódG â«H
2
4Towards
Ma'aser Al-Chouf
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
5
3Towards
Deir Al-Qamar
ôª≤dG ôjO ƒëf
2
Monuments
1. Mar Maroun Cathedral
2. Al-Emir Khalil Castle
1
4
Administrative District Center
3. Al-Emir Bachir Castle
4. Beiteddine Castle
Al-Amir Qassem Castle
3
3Towards
5. Moussa Fortress
6. Maronite Archdiocese
6
Beiteddine Summer Residency
Deir Al-Qamar
(old road)
ôª≤dG ôjO ƒëf
Hotels
1. Mir Amin Palace Hotel
1
(ºjó≤dG ≥jô£dG)
4
05-501315/7/03-900924
3
Restaurants
1. Rawabi Al-Amir Restaurant
1
5
03-447281/05-508055/6
2. Farah Restaurant
05-500509/03-238220
6
3. Mir Amin Palace Restaurant
05-501315/7/03-900924
4. Vieux Moulin Restaurant & Snack
05-500560
5. Saj Al-Amira
05-503003/03-784399
6.Café Crème
03-307607
IQÉàîªdG ƒëf
Towards 4
Ba'aqline
(old road)
ø«∏≤©H ƒëf
(ºjó≤dG ≥jô£dG)
4Towards
Al-Moukhtara
3Towards
Ba'aqline
ø«∏≤©H ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¿hQÉe QÉe á«FGQóJÉc 1
π«∏N ô«eC’G ô°üb 2
á«eÉ≤ªFÉ≤dG õcôe
ô«°ûH ô«eC’G ô°üb 3
øjódG â«H ô°üb 4
º°SÉb ô«eC’G ô°üb
≈°Sƒe á©∏b 5
á«fhQɪdG á«fGô£ªdG 6
øjódG â«H ∞«°üe
¥OÉæØdG
ø«eCG ô«ªdG ô°üb ¥óæa 1
ºYÉ£ªdG
ô«eC’G »HGhQ º©£e 1
ìôa º©£e 2
ø«eCG ô«ªdG ô°üb º©£e 3
¿’ƒe ƒ«a ∑Éæ°Sh º©£e 4
Iô«eC’G êÉ°U 5
ºjôc ¬«aÉc 6
Ch’him
57
Boutmeh
º«ë°T
56
᪣H
4
7
1
2
2
4Towards
8
Berjayn
ø«LôH ƒëf
1
6
3
9
4
1
2
1
2
5
3
4
3
5
3
4
Towards 6
Ma'aser Al-Chouf
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
5
12
5
13
10
11
7
6
2
1
6
14
4Towards
Al-Moukhtara
IQÉàîªdG ƒëf
3Towards
Mazboud
OƒHõe ƒëf
Monuments
1. Ch’him's Roman
Archeological Remains
2. Old Water Mill
3. Sheikh Abdallah Shrine
4. Abou Al-Zard Shrine
5. Ch’him's Old Gate
The Northern District
Natural Attractions
1. Winter Water Stream Al-Mrayjat
2. Ch’him River
3. Wild Cedars Woods
“Harayef Al-Hawa”
4. Rocky Layers “Ras Al-Ain”
5. Ain (Spring) Al-Khamis
6. Ain Al-Boustan
7. Ain Al-Foukhara
8. Ain Shou'a
9. Ain Al-Jadida
10. Wild Cedars Woods
“Horsh Al-Zaghloul”
11. Ain Al-Khirbeh
12. Rayboun Earthquake Line
“Shaq Al-Ajouz”
13. Ain Youssef
14. Wild Cedars Woods “Al-Jord”
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á«q fÉehôdG º«ë°T QÉKCG 1
Monuments
1. Ancient Site of Fernaimeh
áªjób á«FÉe áæë£e 2
ˆG óÑY ï«°ûdG ΩÉ≤e 3
OQõdG ƒHCG ΩÉ≤e 4
áªjó≤dG º«ë°T áHGƒH 5
á«dɪ°ûdG IQÉëdG
2. Ancient Grape Press
3. Sheikh Abou Mahmoud
Safieddine Shrine
4. Sheikh Abou Youssef Salim
Bitar Shrine
5. Heritage House
6. Old Church
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
äÉéjôªdG …ƒà°T »FÉe iôée 1
º«ë°T ô¡f 2
zGƒ¡dG ∞jGôM{ …ôH RQCG áHÉZ 3
zø«©dG ¢SCGQ{ ájôî°U äÉ≤ÑW 4
¢ù«ªîdG ø«Y 5
¿Éà°ùÑdG ø«Y 6
IQÉîØdG ø«Y 7
áYƒ°T ø«Y 8
IójóédG ø«Y 9
z∫ƒ∏ZõdG êôM{ …ôH RQCG áHÉZ 10
áHôîdG ø«Y 11
zRƒé©dG ≥°T{ ¿ƒÑjQ ≥dÉa 12
∞°Sƒj ø«Y 13
zOôédG{ …ôH RQCG áHÉZ 14
(ancient tombs)
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Old Oak Tree “Oum Al-Charatit”
3. Pit (reaching the valley)
4. Al-Daya'a Cave (Village Cave)
5. Boutmeh Valley
6. Water Springs
7. Al-Matracheh Cave
Recreation
1. Al-Tiro
(Sharp Shooting Club)
03-663237
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ájôKC’G ᪫fôa á≤£æe 1
(áªjób QƒÑb)
áªjób ÖæY Iô°ü©e 2
øjódG »Ø°U Oƒªëe ƒHCG ï«°ûdG QGõe 3
QÉ£«ÑdG º«∏°S ∞°Sƒj ƒHCG ï«°ûdG QGõe 4
»KGôJ ∫õæe 5
ájôKCG á°ù«æc 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
…ôH ôHƒæ°U êGôMG 1
Iôª©e §«WGô°T ΩCG áfÉjóæ°S 2
(…OGƒ∏d π°üJ) Iƒg 3
á©«°†dG IQɨe 4
᪣H …OGh 5
√É«e ™«HÉæj 6
á°Tô£ªdG IQɨe 7
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
hô«àdG 1
(ájÉeô∏d …OÉf)
Deir Al-Qamar
59
Monuments
1. Al-Midane Square
(Al-Chalout Spring)
(Shoemakers Market)
»æ©ªdG ¢ùfƒj ô«eC’G ô°üb 5
ájô°ü«≤dG hCG ôjôëdG ¿ÉN 6
5. Amir Younes Al-Ma'ani Palace
6. Khan Al-Harir – Qaisariyah
(Silk Market)
êôîdG 7
7. Al-Kharj
(»°ùfôØdG »aÉ≤ãdG õcôªdG Ék «dÉM)
»fÉãdG »æ©ªdG øjódG ôîa ô«eC’G ô°üb 8
RÉH ô°üb 9
¢ù«æµdG 10
∑ôàdG ’ƒ≤f ô°üb 11
9. Baz Palace
10. Synagogue
11. Nicolas Al-Turk Palace
(currently private residence)
Bed & Breakfast
1. La Bastide 05-505848
Recreation
1. Wax Museum
03-756000/05-511166
23
23
19
Iôàæ°ùdG º©£e 5
ôà©dG π«ªL º©£e 6
á°VÉ«ÑdG º©£e 7
23
2
20
23
1
21
10
7
3
1
14
5
23
1
6
13
4
3
15 5
8
9
6
23
1
22
23
11
23
23
23
23
21
12
áaÉ«°†dG 䃫H
óà°SÉÑdG 1
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
™ª°ûdG ∞ëàe 1
23
23
23
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
•ƒdÉ°ûdG ™Ñf 1
ºYÉ£ªdG
¿Gó«ªdG ≈¡≤e 1
…ôeBG º©£e 2
∂«ÑdG …Gô°S º©£e 3
É«æjOôµdG º©£eh ≈¡≤e 4
23
4
18
(¢UÉN ∫õæe Ék «dÉM)
Restaurants
1. Café Al-Midane 03-763768
2. Amare Restaurant 03-363723/05-510006
3. Serail Al-Beik Restaurant 05-510006
4.Gardenia Café & Restaurant
05-505280/03-446534
17
áÑ≤dÉH ±ô©j πµ°ûdG ™Hôe íjô°V 12
á∏àdG Ió«°S á°ù«æc 13
OƒeÉ©dG áYÉb 14
»HÉ¡°ûdG ∞°Sƒj ô«eC’G …Gô°S 15
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 16
IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 17
Iô«≤ØdG Ió«°S á°ù«æc 18
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 19
ájOQƒdG á°ù«æc 20
’ƒ≤f ΩG ácôH 21
êôîdG 샣°S 22
á«KGôJ ∫RÉæe 23
Natural Attractions
1. Nabi’i Al-Chalout (Al-Chalout Spring)
5. Al-Centra Restaurant 05-505953
6. Jamil Al-Ater Restaurant
7. Al-Bayadah Restaurant
23
23
(™ª°ûdG ∞ëàe Ék «dÉM)
(currently the Wax Museum)
12. Al-Qobeh Tomb
13. Saydet Al-Talleh Church
14. The Column Hall
15. Serail Al-Emir Youssef Chehab
16. Mar Gerges (Saint Georges) Church
17. Saydet Al-Najat Church
18. Saydet Al-Faqira Church
19. Mar Elias Church
20. Al-Wardieh Church
21. Oum N'oula Fountain
22. Stouh Al-Kharj (Rooftops)
23. Heritage Houses
Beirut
2
23
23
23
øjódG ôîa ô«eC’G ™eÉL 3
∫hC’G »æ©ªdG
áaɵ°ùdG ¥ƒ°S 4
3. Al-Emir Fakhreddine
Al-Ma'ani 1 Mosque
4. Al-Sakafah Souk
8. Al-Emir Fakhreddine
Al-Ma'ani II Palace
5Towards
•ƒdÉ°ûdG ™Ñf 2
2. Nabi’i Al-Chalout
58
ähô«H ƒëf
(ájôK’G ¿ƒ©ª°T »fGO áMÉ°S)
(Dany Chamoun Square)
(French Cultural Center)
ôª≤dG ôjO
ájôK’G ºdÉ©ªdG
¿Gó«ªdG áMÉ°S 1
1
23
øjódG â«H ƒëf
Towards 6
Beiteddine
16
61
5Towards
Jisr Al-Qadi
»°VÉ≤dG ô°ùL ƒëf
Towards 5
Al-Damour
QƒeGódG ƒëf
Kfarhim
º«MôØc
Jeba’a
2
3
4
3
7
8
9
Towards 6
Deir Baba
ÉHÉH ôjO ƒëf
2
2
4
1
ø«∏≤©H ƒëf
Towards 6
Ba'aqline
Monuments
1. Heritage Houses
2. Heritage Houses
(Nakd era, 400-500 years ago)
3. Old Cemetery
(Medieval ages)
4. Ruins of a Press & Old Mill
(Ain Al-Jadida Mill)
Natural Attractions
1. Kfarhim Cave
2. Ain (Spring) Haret Al-Tahta
3. Ain Haret Al-Fawqa
4. Ghabet Ja'afar Spring
5. Al-Safa River
(on the borders of Kfarhim town)
6
ôª≤dG ôjO ƒëf
6Towards
Deir Al-Qamar
3
6
(includes Old Burial Ground)
áªjób IôÑ≤e 3
áªjób áæë£e h Iô°ü©e ÉjÉ≤H 4
(IójóédG ø«Y áæë£e)
»°ûªdG h √õæà∏d äÉbôW 6
Ö©∏e h áeÉY á≤jóM 7
(ôª©e ¿Éjóæ°S) áfÉjóæ°ùdG »M 8
ôHƒæ°U êGôMG 9
Festivals
Annual provincial exhibition & festival
Ió∏ÑdG ä’ÉØàMEG
¿ÉLô¡e h …ƒæ°S …hôb ¢Vô©e
.(ÜBG ô¡°T ∫ÓN ΩÉjG 10 »dGƒM óàªj)
Handicrafts: Needlework, olive oil, olive, pine & jams.
To purchase, please contact the municipality.
Tel/Fax 05-720001/720944
,ôHƒæ°U ,¿ƒàjR ,¿ƒàjR âjR ,(¬«°Thôc) IôHEG ácÉ«M :ájhój ±ôM
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJE’G AÉLôdG AGô°û∏d .äÉ«Hôe
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Éà«©L ™Ñf 1
´ƒ°û©°T ø«Y 2
áHɨdG ™Ñf 3
á«HôY ø«Y 4
»fÉehôdG ¢TôëdG 5
(QÉé°TG á≤£æe) ¢†jô©dG 6
á©«°†dG ø«Y 7
ôªq ©e ôé°T 8
Joun
¿ƒL
3Towards
2
A'alman
¿Éª∏Y ƒëf
6Towards 6
Al-Awwali River
»dhC’G ô¡f ƒëf
5
2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
º«MôØc IQɨe 1
ÉàëàdG IQÉM ø«Y 2
ÉbƒØdG IQÉM ø«Y 3
ôØ©L áHÉZ ™Ñf 4
ÉØ°üdG ô¡f 5
(º«MôØc Ió∏H OhóM ≈∏Y)
ájôK’G ºdÉ©ªdG
áHôîdG QÉKCG ÉjÉ≤H 1
4
AGó¡°û∏d …QÉcòJ Ö°üf 2
ájôKG øaGóe 3
ájôKG øaGóe ô¡¶J áªjób Qhɨe 4
Natural Attractions
1. Jeita Spring
2. Ain (Spring) Cha'achou
3. Al-Ghabeh Spring
4. Ain Arabia
5. Roman Woods
6. Al-A'arid (tree area)
7. Ain Al Daya'a (Village Spring)
8. Old Trees
(ø«jóµædG ó¡Y ≈dG Oƒ©J áæ°S 500-400)
(≈£°SƒdG ¿hô≤dG ≈dG Oƒ©J)
3
2
1
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á«KGôJ ∫RÉæe 1
á«KGôJ ∫RÉæe 2
6. Wooded Strolling Terrain
7. Public Garden & Playground
8. Al-Sindiyana District (Old Oak Trees)
9. Pine Woods
(for a period of 10 days during the month of August).
8
Monuments
1. Remains of Khirbeh Ruins
5
2. Memorial Site
3. Old Burial Ground
4. Old Cave
1
5
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e ƒëf
Towards 5
Ma'aser Al-Chouf
1
4
7
Éë«f ƒëf
6Towards
Niha
60
´ÉÑL
4
1
6
3
5
4
2
1
2
Monuments
1. Monastery of the Savior
2. Lady Ester Stanhop
3. Mar Youhanna (Saint John) Church
4. Joun Mosque
5. Al-Saydet (Our Lady) Catholic Church
6. Byzantine Shrine
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Hayroun
2. Besri River
3. Pine Woods
4. Ain Al-Tahta
5. Ain Al-Fawqa
6. Caves Area
3
6
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢ü∏îªdG ôjO 1
܃¡æà°S …ó«∏dG ∫õæe 2
∞°Sƒj QÉe á°ù«æc 3
¿ƒL óé°ùe 4
∂«dƒKɵdG Ωhô∏d Ió«°ùdG á°ù«æc 5
»£fõ«H óÑ©e 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¿hô«M ø«Y 1
…ô°ùH ô¡f 2
ôHƒæ°U êôM 3
ÉàëàdG ø«Y 4
ÉbƒØdG ø«Y 5
Qhɨe á≤£æe 6
Ma'aser Al-Chouf
Mrousti
63
»à°Sôe
´É≤ÑdG ƒëf
(IóÑ©e ô«Z ≥jôW)
5Towards
Beqa'a
(unpaved road)
1
1
5
4Towards
Jeba'a & Niha
6 Éë«fh
´ÉÑL ƒëf
1
2
3
5
Towards 5
Barouk
∑hQÉÑdG ƒëf
5
5
3Towards
Al-Khraibeh
áÑjôîdG ƒëf
62
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e
ô°UÉ©ªdG - ᪣H ƒëf
3Towards
Boutmeh Al-Ma'aser
2
4
6
4
3
3
3Towards
Al-Moukhtara 4
IQÉàîªdG ƒëf
2
Monuments
1. Old Grape Press
2. Old Bridge of Mrousti
Ba'adaran Dirt Road
3. Khilwet Al-Sheikh Al-Sadeq
(Druze Place of Worship)
4. Sheikh Hammoud Square
5. Statue of Kamal Joumblatt
6. Old Town Land (Byzantine Ruins)
Natural Attractions
1. Oak Woods
2. Ain (Spring) Al-Ghabeh
3. Old Oak Tree
4. Ain Al-Tahta
5. Jeita Spring
Recreation
1. The Municipal Playground
(Al-Mal'ab Al-Baladi), where the annual
productions' exhibition takes place by
the end of September
1
1
4
1
3
2
6Towards
Ba'adaran
¿GQò©H ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
áªjób ÖæY Iô°ü©e 1
≥jô£d ºjób ô°ùL 2
á«HGôàdG ¿GQò©H »à°Sôe
¥OÉ°üdG ï«°ûdG Iƒ∏N 3
OƒªM ï«°ûdG áMÉ°S 4
•ÓÑæL ∫ɪc ∫ÉãªJ 5
(á«£fõ«H ÉjÉ≤H) áªjó≤dG á©«°†dG ¢VQCG 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¿Éjóæ°S êôM 1
áHɨdG ø«Y 2
Iôªq ©e áfÉjóæ°S 3
ÉàëàdG ø«Y 4
Éà«©L ™Ñf 5
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
…ó∏ÑdG Ö©∏ªdG 1
…ƒæ°ùdG äÉLƒàæªdG ¢Vô©e ΩÉ≤j å«M
∫ƒ∏jCG ô¡°T ájÉ¡f »a
03-246497/115164
The town also includes numerous camping areas in addition to a bed &
breakfast & other houses for rent.
áaÉ«°V â«H ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º««îà∏d IOó©àe øcÉeCG Ió∏ÑdG »a óLƒj
.QÉéÄà°SÓd áëdÉ°U ∫RÉæeh
Handicrafts: Production of jams, Arabic bread, burgul,
Kichk & dried foods, in addition to collection of organic
herbs such as oregano, hyssop & sage.
For more information, please contact the municipality.
Tel.: 05-330107/03-246497
õÑîdG ,äÉ«HôªdG áYÉæ°U πãe ájƒæ°ùdG áfƒªdG AGô°ûd:ájhój ±ôM
ÜÉ°ûYC’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH äÉØØéªdG h ,∂°ûµdG ,πZôÑdG ,»Hô©dG
∫É°üJ’G AÉLôdG ,ø«©°ü≤dGh ÉahõdG ,ôà©°üdG πãe Ió«ØªdG ájƒ°†©dG
.ájó∏ÑdÉH
6
2
Éë«f ƒëf
1 ájôK’G ºdÉ©ªdG
Monuments
Towards 6
1. Heritage Houses
á«KGôJ ∫RÉæe 1
Niha
2. Mar Mikhael (Saint Michael) Church
π«FÉî«e QÉe á°ù«æc 2
3. Convent
äÉÑgGôdG ôjO 3
4. Old Stone Carob Mill & other Mills
áYÉæ°üd á°ü°üîe áªjób Iô°ü©e 4
for the Production of Wine & Araq
áYÉæ°üd iôNCG ô°UÉ©eh ¢ùHódG
5. Ruins of an Old Mill
near the River Stream
6. Roman Fortress & Cemetery
Natural Attractions
1. Ma'aser Al-Chouf Cedar Forest
2. Old Oak, Pine & Cedar Woods
3. Village Spring
4. Public Garden
5. Wadi Al-Man
6. Al-Ghabeh Spring
Bed & Breakfast
1. Mar Mikhael Monastery (arc en ciel)
03-216271/05-350451/2
Restaurants
1.Chez Nadim Restaurant 05-350114
2.Al-Mhattah Restaurant
¥ô©dGh ôªîdG
ô¡ædG iôée ≈∏Y áªjób áæ룪d ÉjÉ≤H 5
øaGóeh á«fÉehQ á©∏b 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e RQCG áHÉZ 1
RQC’G h ôHƒæ°üdGh ¿Éjóæ°ùdG êGôMG 2
Ió∏ÑdG ø«Y 3
áeÉY á≤jóM 4
¿ÉªdG …OGh 5
áHɨdG ™Ñf 6
áaÉ«°†dG 䃫H
π«FÉîe QÉe ôjO 1
ºYÉ£ªdG
ºjOÉf »°T 1
á£ëªdG º©£e 2
Handicrafts: Production of araq, jams & cottage industry. To
purchase, please contact the municipality, Tel.: 05-350380 or
during the summer agricultural exposition.
.ø«àdGh Öæ©dG ¢ùHOh ¥ô©dG áYÉæ°U:ájhój ±ôM
»YGQõdG ¢Vô©ªdG ∫ÓN øe hG ,ájó∏ÑdÉH ∫É°üJE’G AÉLôdG AGô°û∏d
.∞«°üdG »a
65
A'ammiq
Distance from Beirut: 45km
Altitude: 1,050m
Towards 5
Bater
ôJÉH ƒëf
≥«ªY
º∏c 45 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1050 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
Ain Zhalta
Distance from Beirut: 38km
Altitude: 950–1,220m
Éà∏MR ø«Y
º∏c 38 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω1220–950 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJ
≈dEG IQÉ°TG á∏MGõdG ø«©dG √Éæ©eh áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG »a √óéf ᫪°ùàdG π°UG
≈dEG √òg Ö°ùæJh ∞∏ëdG ø«Y º°SÉH ±ô©j ™Ñf Ió∏ÑdG »ah Gòg .áaôéæªdG É¡«°VQCG
í∏°üdG º¡©e ó≤©jh ¬eƒ°üN ™e ô«ÑµdG ô«°ûH ô«eC’G ∑Éæg É¡jôéj ¿Éc äÉYɪàLG
.¬FÉØ∏M øe GƒëÑ°ü«d
øeh ,π«∏¶dG ÉØ°üdG …OGh øe »HƒæédG íØ°ùdG óæY á«HGQ ≈∏Y Éà∏MR ø«Y ™≤J
øjódG â«H ô°üb ≈dG ¬gÉ«e ôL ºJ …òdG ´É≤dG ™Ñf h ÉØ°üdG ™Ñf IQƒ¡°ûªdG É¡©«HÉæj
√É«e ´RƒJ iôÑc ï°V á£ëe óLƒJ å«M ¿É«YôdG ™Ñf É°†jCG ∑Éægh .ô«°ûH ô«eC’G ΩÉjCG
.á≤£æªdG äGó∏H øe ójó©dGh ÜhôîdG º«∏bEGh ¬«dÉYh ¿hóªëH ≈∏Y áØ°ûdG
ΩÉjCG â«æH á©∏b ÉjÉ≤H ,Éà∏MR ø«Y »a Gó¡Y çóMC’G á«îjQÉàdG ºdÉ©ªdGh QÉKB’G øe
º°SÉH ±ô©J á≤£æe ∑Éægh .âæà°ùJhôÑ∏d á°ù«æc ≈dEG É≤M’ âdƒMh »æ©ªdG ºµëdG
.GôØc ≈YóJ É¡Jƒ«H º¶©e âdGR áªjób Iô«¨°U ájôbh ,Oƒ¡«dG QƒÑb
The town’s name can be traced back to the Semitic language,
meaning “the creepy eye.” Ain Zhalta is situated on a southern
hill of Wadi Al-Safa. Among the springs in and around the town
are: Al-Safa Spring; Al-Qa’ah Spring, from where water was
drawn to Beiteddine Palace during the rule of Emir Bachir;
Al-Re’ayan Spring, where a huge pumping station distributes
potable water to Aley, Bhamdoun, and other neighboring areas;
and Ain Al-Hilf, recorded in history as the site where Emir
Bachir held meetings with his adversaries to make peace and
become allies.
In the town are the remains of a citadel that was built during
Ma’ani rule and later was transformed into a Protestant
church. There is also an area called “The Jews’ Cemetery” and
nearby a small, completely ruined village known as Kafra.
64
Éë«f
1
™≤Jh .≥«ª©dGh ÅWGƒdGh ¢†ØîæªdG »æ©Jh áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
π°üØj …òdG QƒeGódG ô¡f …OGh ≈∏Y ±ô°ûJ å«M ±ƒ°ûdG ∞°UÉæe á≤£æe »a ≥«ªY
»a ôª«a ,ø«à≤£æªdG §Hôj …òdG ≥«ªY/É«ª°TQ ≥jôW ÉeCG .¬«dÉY á≤£æe øY ±ƒ°ûdG
¿Gò∏dG ¿É«°ù«FôdG ¿GóaGôdG ɪgh á∏HR ƒHCG h ∑hQÉÑdG …ô¡f ≈≤à∏e å«M É«ª°TQ …OGh
.QƒeGódG ô¡f ¿Óµ°ûj
πFGhCG ≈dEG ¬îjQÉJ ™Lôj …òdG π«FÉî«e ∑ÓªdG ôjO ≥«ªY »a óLƒj QÉKB’G å«M øeh
≈∏Y øcôdG á≤£æe »a óLƒJ ɪc .á«MhôdG á°VÉjô∏d Éà«H ôÑà©jh ,ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG
.É°†jCG ô¡ædG á≤£æe »a óLƒJ áªjób áfƒMÉW ≈dEG áaÉ°VEG ,IQɨe ô¡ædG ≥jôW
The name A'ammiq, which has its origin in the old Semitic
tongue, means “the low and deep.” Located in the Manasif AlChouf, the town overlooks the Damour river valley, separating
the Chouf from Aley. The A'ammiq-Rechmayya road, linking
these two areas, passes through the Rechmayya valley, where
the Barouk and Abou Zebleh rivers meet to form the Damour
river.
A convent bearing the name of the Angel Mikhael, which dates
back to the early 18th century and is used as a spiritual
retreat, can be found in the town. The river area of the town
features an old grinding mill that dates back hundreds of
years, with an old cave that can be found on the river's road.
Niha
1
2
2
2
3
4
2
6
5
5
7
8
3
4
9
Monuments
1. Mar Gerges (Saint Georges) Church
2. Heritage Houses
3. Mar Youssef (Saint Joseph) Church
4. Al-Wadi or Al-Qati'i Bridge
5. Ruins of Al-Nahr Al-Tahtah Mill
6. Nabi'i Niha Bridge
7. Al-Nabi Ayoub Shrine
8. Niha Fortress
9. Sarcophagi
Natural Attractions
1. Public Garden
2. Al-Qat’ah Spring
3. Halqoum Spring
4. Cedar, Pine & Oak Woods
5. Spring Niha Cave
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢ùLôL QÉe á°ù«æc1
á«KGôJ ∫RÉæe2
∞°Sƒj QÉe á°ù«æc 3
™WÉ≤dG ô°ùL hCG …OGƒdG ô°ùL 4
ÉàëàdG ô¡ædG áæë£e ÉjÉ≤H 5
Éë«f ™Ñf ô°ùL 6
܃jCG »ÑædG ΩÉ≤e 7
Éë«f á©∏b 8
¢ùjhGƒf 9
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áeÉY á≤jóM 1
á©WÉ≤dG ø«Y 2
Ωƒ≤∏ëdG ø«Y 3
¢ù«eh ¿Éjóæ°Sh ôHƒæ°Uh RQCG ¢TGôMCG 4
Éë«f ™Ñf IQɨe 5
There is an old road between Bater & Niha sought by people wishing to
enjoy a nice walk.
.»°ûªdGh √õæà∏d ¢SÉædG Égó°ü≤j Éë«fh ôJÉH ø«H áªjób ¥ôW ∑Éæg
Handicrafts: Needlework & production of honey, araq &
olive oil. To purchase, please contact the municipality.
Tel.: 05-330002.
,¥ô©dGh ,π°ù©dG áYÉæ°U (¬«°Thôc) IôHEG ácÉ«M:ájhój ±ôM
.ájó∏ÑdÉH ∫É°üJ’G AÉLôdG ,AGô°û∏d .¿ƒàjõdG âjRh
67
Ba'adaran
Distance from Beirut: 60km
Altitude: 1,100m
¿GQò©H
º∏c 60 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
â«H √Éæ©eh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG »a √óéf ᫪°ùàdG π°UG ¿G ø«ãMÉÑdG ¢†©H ∫ƒ≤j
á£ëe √Éæ©e »≤«æ«a º°S’G π°UG ¿G ¿hôNBG íLôj ɪ«a ,±É©°SE’Gh ¿ƒ©dGh IóYÉ°ùªdG
¢Tƒ«é∏d Gõcôe ¿Éc ™bƒªdG ¿G ∫ƒ≤J á«îjQÉJ äÉeƒ∏©e ≈dEG GOÉæà°SG ∂dPh áMGôà°SG
√Éæ©e ¿G ∫ƒ≤j º°SÓd ôNBG Gô«°ùØJ ∑Éæg ¿G ɪc ,OÓ«ªdG πÑb 20 ΩÉ©dG »a á«fÉehôdG
.áæ«°üëdG á©∏≤dG
É¡«fÉѪH õ«ªàJh IQÉàîªdG øe ܃æédG ≈dG äGôàeƒ∏«c á©Ñ°S ó©H ≈∏Y ¿GQò©H ™≤J
ádGódG √ÉjÉ≤H ∫GõJ ’h AGôeC’G ºµM ¿ÉHG ô°ûàfG …òdG »KGôàdG …Qɪ©ªdG ≥°ùædG äGP
∂dP Ö°ùM á«æѪdG 䃫ÑdG ¢†©H ∫GõJ ’h .øjódG â«Hh ôª≤dG ôjO »a á∏KÉe ¬«∏Y
ô«eC’G ô°UÉY …òdG •ÓÑæL É°TÉH »∏Y ô°üb ≈dEG áaÉ°VEG Ió∏ÑdG »a áªFÉb RGô£dG
.»fÉãdG »æ©ªdG øjódG ôîa
The town of Ba'adaran, which is known for its traditional
Lebanese architecture, is located 7 km south of Al-Moukhtara
village. This form of architecture was common under the reign
of the Emirs and is reminiscent of the edifices at Deir Al-Qamar
and Beiteddine. A number of houses built in this style are still
present in the town, along with the Palace of Ali Pasha Joumblatt,
who lived at the time of Prince Fakhreddine Al-Ma'ani II.
The origin of the name Ba'adaran is disputed by researchers.
Some trace the name back to the Syriac tongue, to mean “the
house of help, aid and relief.” Others say it has its origins
in the Phoenician language and means “a rest station,”
as Ba'adaran was a Roman Army post in 20 B.C. Another
translation of the name is “the immune citadel.”
Ba’aqline 1/2
Distance from Beirut: 45km
Altitude: 850m
ø«∏≤©H
º∏c 45 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 850 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»a AGô°†N »HGhQ ™Ñ°S ¥ƒa - ø««æ©ªdG AGôeCÓd ≈dhC’G ᪰UÉ©dG - ø«∏≤©H Ωƒ≤J
ôîa ô«eC’G É¡æe ≥∏£fGh É¡FÉLQCG »a CÉ°ûfh É¡«a ódh ¬fG ±hô©eh ,±ƒ°ûdG §°Sh
¢ü∏îàdG ≈dEG ¬«©°S »a ,äÉ©WÉ≤ªdG ó«MƒJh ¬JQÉeEG ™«°SƒJ ≈dEG ÉëeÉW ,»fÉãdG øjódG
.á∏≤à°ùªdG ádhódG áeÉbEGh ∑GôJC’G Iô£«°S øe
PEG ,√Éæ©e »a AGôÑîdG ∞∏àîjh ,á«fÉjô°ùdG á¨∏dG »a QhòL ≈dEG ø«∏≤©H º°SG íLôj
¿G ∫Éb øe º¡æeh ,AÉ«cPC’G hG ∫É≤©q dG â«H øe ≥à°ûe º°S’G ¿G ∫Éb øe º¡æe ¿G
ÖgP øe º¡æeh ,∫ÉÑédG »a ∑ƒ°ûdG âHÉæe hCG ,äÉØ£©æªdG GP ¿ÉµªdG »æ©J ᫪°ùàdG
»àdG á©«HQ á∏«Ñb »gh ,¿ÓéY hCG πéY »æH øe á∏«Ñb ≈dEG âÑ°ùf Ió∏ÑdG ¿G ∫ƒ≤dG »a
áWƒ£îe »a Ió∏ÑdG √òg º°SG OQh ïjQÉàdG »ah .ø««æ©ªdG AGôeC’G Ö°ùf É¡«dEG »ªàæj
âfÉc 1219 ΩÉY - »HƒjC’G øjódG ìÓ°U ≥«≤°T - ∫OÉ©dG ∂∏ªdG IÉah ¿G äôcP áªjób
.ø«∏≤©H »a
ácô©e ó©H ¿ÉæÑd πÑL iôb ≈∏Y ΩɵëdG ™jRƒJ ºJ ø«M ¬fG á«îjQÉàdG äÉeƒ∏©ªdG ∫ƒ≤J
ô«eC’G - πÑédG ºcÉM ¢üàNG ,1711 ΩÉ©dG »a ø««æª«dGh ø««°ù°ù«≤dG ø«H √QGO ø«Y
á«îjQÉàdG ɡ૪gCG ≈dEG IQÉ°TEG ôÑà©j ɪe ,¬°ùØæd ø«∏≤©H Ió∏H - »HÉ¡°ûdG Qó«M
õcôªdG âfÉc ɪc á«eÉ≤ªFÉ≤dG õcôªH Iô°TÉÑe á£ÑJôe âfÉc å«M á«°SÉ«°ùdGh
.á«eÉ≤ªFÉ≤dG ∂∏àd »Ø«°üdG
á«îjQÉàdG QÉKB’ÉH É°†jCG õ«ªàJ ɪc êGôMC’ÉH á«æ¨dG á«©«Ñ£dG ÉgôXÉæªH ø«∏≤©H õ«ªàJ
≈dEG áaÉ°VEG .ïjQÉàdG »a É¡àfɵe ≈∏Y ∫óJ á«KGôJ á«æjO äÉeÉ≤eh øaGóeh ¢ùjhGƒf øe
¢ù°SCÉJ óbh .ájhó«dG ±ôëdÉHh ¿ƒHÉ°üdG áYÉæ°Uh ¿ƒàjõdG âjõH Ió∏ÑdG √òg ô¡à°ûJ ∂dP
∫ÉLôdG øe ójó©dG êôîJ ø«∏≤©H øeh .±ƒ°ûdG ÉfGõ«JQG ±ôàëe 1962 ΩÉ©dG »a É¡«a
.AÉ°†≤dGh ÜO’Gh Ö£dGh OÉ°üàb’G »a hG IQGOE’Gh á°SÉ«°ùdG »a ¿EG øjRQÉÑdG
,±ƒ°ûdG AÉ°†b »a …õcôªdG …OÉ°üàb’G π≤ãdG Ωƒ«dG πãªJ ø«∏≤©H ¿G ±hô©ªdG øe
É¡©bƒe É¡Ñ°ùcG ó≤d .±ƒ°ûdG äGó∏Hh iôb øe ójó©dG ø«H AÉ≤àdGh ™WÉ≤J á£≤f ôÑà©Jh
πãªàjh Gòg .IQhÉéªdG ≥WÉæªdG øe ¢SÉæ∏d ÜGòàLG õcôe âëÑ°UCG ≈àM á©°SGh Iô¡°T
™ªée) »MÉ«°S ™ªéeh ɪ櫰Sh ìô°ùe OƒLƒH ø«∏≤©H »a »JÉeóîdGh »MÉ«°ùdG ¬LƒdG
á«YɪàL’G äÉWÉ°ûædG ¬«a ΩÉ≤Jh ìGƒ°ùdGh QGhõdG Ö£≤à°ùj ¥óæah (»MÉ«°ùdG ±ƒ°ûdG
§°Shh ø«∏≤©H ô¡f »ÑfÉL ≈∏Y ºYÉ£ªdGh »gÉ≤ªdG OƒLh ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«aÉ≤ãdGh
.áHÓîdG á©«Ñ£dG
Al-Khraibeh
Distance from Beirut: 62km
Altitude: 1,050m
áÑjôîdG
º∏c 62 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1050 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
Ió∏ÑdG ¿G á≤£æªdG √òg »a É¡«∏Y ôãY »àdG á«îjQÉàdG QÉK’G Aƒ°V ≈∏Y ¿ƒãMÉÑdG ó≤à©j
.á«eGQBG/ á«≤«æ«a ájôb ™bƒe ºjó≤dG »a ¿Éc ™bƒe ≈∏Y Ωƒ≤J á«dÉëdG
»a º°†Jh ,§°ShC’G ±ƒ°ûdG ≈∏Y π£J IQhÉéàe ÜÉ°†g ¥ƒa áÑjôîdG Ió∏H ôKÉæàJ
áªjó≤dG ø«Y h ájƒà°ûdG ø«Y h ¢Só©dG ø«Y πãe áªjó≤dG ¿ƒ«©dG øe GOóY É¡∏NGO
á°ù«æch ,Ió∏ÑdG πNGO Iôª©e ¿Éjóæ°S Iôé°T ∑Éæg .IójóédG ø«Y h ô«≤°ûe ø«Yh
Oƒ©J âfÉc »àdG …Gô°ùdG É°†jCG Ió∏ÑdG ºdÉ©e øeh .¢ùLôL QÉe á°ù«æc º°SÉH ±ô©J
.∑Éæg ᪡ªdG á«îjQÉàdG QÉKB’G øe Ωƒ«dG ôÑà©Jh •ÓÑæL ∫B’
¿Éjóæ°ùdGh ôHƒæ°üdG êGôMÉH áWÉëe ,≈∏Y’G ±ƒ°ûdG iôb øe Égô«Z πãe áÑjôîdG
.Iôª©ªdG RQC’G QÉé°TCGh
Based on historic remains found in the village, researchers
assume that an ancient Aramaean-Phoenician village once
stood in the present day area of Al-Khraibeh .
Situated on the hills overlooking the mid-Chouf, and
surrounded by old pine, cedar and oak forests, the village
of Al-Khraibeh includes a number of old springs, such as the
Al-A'adas spring. The village is known for an old oak tree that
stands in the town and the Church of St. Gerges (Mar Gerges).
In addition, the serail that used to belong to Al-Joumblatt family
is one of the town's important historical heritage sites.
Al-Moukhtara
Distance from Beirut: 56km
Altitude: 825m
IQÉàîªdG
º∏c 56 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 825 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
•ÓÑæL ìÉHQ »∏Y ï«°ûdG πÑb øe ™bƒªdG QÉ«àNG ÖÑ°ùH º°S’G Gò¡H IQÉàîªdG ⫪°S
á©∏b ¢VÉ≤fCG ≈∏Y √ô°üb AÉæÑd ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a -•ÓÑæL ô«°ûH ô«eC’G óL.∑Éæg âfÉc á«fÉehQ
RGô£dG óªà©J »àdG Qƒ°ü≤dGh QhódG øe Gô«Ñc GOóY á≤jô©dG IQÉàîªdG Ió∏H º°†J
¬îjQÉJ Oƒ©j …òdG •ÓÑæL ∫BG ô°üb »fÉѪdG ∂∏J RôHG øeh ,»KGôàdG …Qɪ©ªdG
á«bô°ûdG á«q æØdG äGô«KCÉàdG ¬«a ô¡¶Jh ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈dEG »dÉëdG ¬∏µ°T »a
.á«dÉ£jE’Gh
âeó¡J É¡æµd ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe Gó¡Y ΩóbCG á«æHCG ¢VÉ≤fCG ≈∏Y ô°ü≤dG ó««°ûJ ºJ
ø««WÓÑæédG ïjÉ°ûªdG ø«H â∏°üM »àdG äÉ¡LGƒªdGh äÉYGô°üdG AÉæKG 1825 ΩÉ©dG »a
êÉLõdG øe ¬JÉ¡LGhh ¬JÉaô°ûH ô°ü≤dG õ«ªàjh Gòg .»fÉãdG »HÉ¡°ûdG ô«°ûH ô«e’Gh
.Iô°Tƒ°ûªdG ¢SGƒbC’Gh á«eÉNôdG IóªYC’G äGP √òaGƒæHh ójóëdG äÉæjõHGQódGh ¿ƒ∏ªdG
ájQɪ©ªdG äÉ°ùª∏dG êhGõJ Qƒ°üj ÉLPƒªf πµ°ûJ ô°UÉæ©dG ∂∏J πc ¿G AGôÑîdG ∫ƒ≤jh
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a É©FÉ°T ¿Éc ɪc ,á«dÉ£jE’G ájQɪ©ªdG äÉ°ùª∏dÉH á«bô°ûdG
The name Al-Moukhtara , meaning “the chosen,” is a reference
to the decision of Sheikh Ali Rabah Joumblatt (grandfather of
Sheikh Bachir Joumblatt) to choose the village for his palace
grounds. The palace was built in the 17th century over the
ruins of a Roman citadel.
Various palaces and large residences built in the traditional
Lebanese architecture style can be found in this old town.
The Joumblatt palace, in its present form, dates back to the
17th century, and is among the most prominent palaces in
the area. It is characterized by a combination of Orientalist
and Italian artistic styles.It was built on the foundations
of buildings that date back to the 17th century, but were
destroyed in conflicts between the Joumblatt sheikhs and
Bachir Al-Chehabi II in 1825. The palace is distinguished by
its colored glass facades, verandas, rails, windows, marble
columns and decorated arches. This fusion of Orientalist and
Italian elements is representative of much of the 19th century
architecture in this area.
66
69
Beiteddine
Distance from Beirut: 45km
Altitude: 850m
øjódG â«H
º∏c 45 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 850 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG ≈dEG ÉgQhòL »a Oƒ©J ᫪°ùàdG ¿G ø«NQDƒªdG ¢†©H ∫ƒ≤j
∫ƒ≤j ø«M »a ,AÉ°†b πëe ºjó≤dG »a ¿Éc ¿ÉµªdG ¿G íLôj å«M AÉ°†≤dG â«H »æ©Jh
É≤ah ¬fG å«M ,IOÉÑ©∏d hCG øjó∏d â«H ÉgÉæ©e πªëJ á«HôY ᫪°ùàdG ¿G ¿hôNBG ¿ƒãMÉH
RhQódG øjóMƒª∏d Iƒ∏N Ió∏ÑdG Aƒ°ûf πÑbh á≤£æªdG »a óLƒj ¿Éc á«Ñ©°ûdG äÉjGhô∏d
.É¡«a ¿hóÑq ©àj
1840 - 1788 ¿ôb ∞°üf AÉgR ¿ÉæÑd πÑL ºµM …òdG »HÉ¡°ûdG ô«°ûH ô«eC’G ô°üb
∂dP »a πª©dG ¿G ∫É≤jh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a á«fÉæÑ∏dG IQɪ©∏d ÉLPƒªf πµ°ûj
Gô≤e »≤Hh 1812 ΩÉ©dG »a ¬«a AÉæÑdG CGóH PEG áæ°S ø«KÓKh ÉØ«f ôªà°SG ô°ü≤dG
∫ƒÑ棰SG ºK á£dÉe ≈dEG ô«eC’G É¡«a »Øf »àdG áæ°ùdG »gh 1840 ΩÉ©dG ≈àM IQÉeEÓd
.1850 ΩÉ©dG »a »aƒJ å«M
ø««fɪã©dG I’ƒ∏d ô≤e ≈dEG ô°ü≤dG ∫ƒM 1842 ΩÉ©dG »a IQÉeE’G Ωɶf AɨdEG ôKG ≈∏Y
ºK øeh ,1915 ΩÉ©dG ≈àM 1860 øe ¿ÉæÑd πÑL »aô°üàªd Gô≤e ºgó©H øeh
.≈dhC’G ᫪dÉ©dG ÜôëdG ÜÉ≤YCG »a áHóàæªdG á«°ùfôØdG äÉ£∏°ù∏d
ΩÉ©dG »ah ,∫hC’G ¬≤fhQ IOÉ©à°SG ±ó¡H ô°ü≤dG º«eôJ ∫ɪYCG 1926 ΩÉ©dG »a äCGóH
á«KGôàdGh á«îjQÉàdG á«æHC’G OôL áëF’ »a É«îjQÉJ AÉæH ô°ü≤dG Gòg ∞æ°U 1934
¢ù«FôdG ¿Éµa ájQƒ¡ªédG á°SÉFôd »Ø«°üdG ô≤ªdG 1943 ΩÉ©dG øe íÑ°UCGh ,á«fÉæÑ∏dG
π≤f ºJ 1947 ΩÉ©dG »a ¬fG äÉeƒ∏©ªdG ∫ƒ≤Jh .¬«a ∫õf ¢ù«FQ ∫hCG …QƒîdG IQÉ°ûH
- ¢ùª°T â°ùdG - ≈dhC’G ¬àLhR äÉaQ ÖfÉL ≈dEG øaOh ∫ƒÑ棰SG øe ô«°ûH ô«eC’G äÉaQ
RôHG øe ¬≤FGóMh ¬ØëàªH ô°ü≤dG ôÑà©jh Gòg .ô°ü≤dG ΩôM »a OƒLƒªdG øaóªdG »a
äÉæ«à°ùdG »a ¿Éc ɪc ô°ü≤dG OÉY á∏«∏b äGƒæ°S πÑbh .¿ÉæÑd »a á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
»a á°UÉN ,᫪dÉY äÉfÉLô¡e ¬«a ΩÉ≤J á«aÉ≤Kh á«æa äÉWÉ°ûæd Gõcôe äÉ«æ«©Ñ°ùdGh
.ΩÉY πc øe ÜBGh RƒªJ …ô¡°T
The town's name derives from the old Semitic language,
meaning “the house of adjudication.” However, some argue
that the name is Arabic, meaning “the house of worship,”
since it included a khilweh (holy place) for the Druze,
according to folklore.
Beiteddine is home to the famous palace built by Prince Bachir
Al-Chehabi II, who governed Mount Lebanon from 1788 to
1840. The palace's design and structure represent that of
19th century Lebanese architecture. Its construction began in
1812, at which time it was the principality's headquarters, and
continued until 1840, when the prince was exiled, first in Malta
and then in Istanbul, where he died in 1850.
Principality rule was dissolved in the year 1842 and the palace
was converted into a headquarters for Ottoman governors.
In the years 1860-1915, it was used by Mount Lebanon's
Ottoman Mutassarif, and after World War I the palace was
placed under the authority of the French mandate government.
Restoration work on the palace started in 1926, and by the
year 1934, it was designated as a historic building and placed
on the list of Lebanese heritage sites. Beiteddine palace went
on to become a summer residence for the presidency in 1943,
under President Bechara Al-Khoury. Later, the remains of Prince
Bachir were transferred from Istanbul to the palace boundaries
to be placed beside those of his wife, Lady Chams, in 1947.
Beiteddine is a valuable touristic site and was used during the
sixties and seventies for arts and culture festivals. Beiteddine
organizers have resumed this tradition, with internationally
recognized events taking place in the months of July and
August each year.
Ba’aqline 2/2
ø«∏≤©H
Ba’aqline, the first capital of the Ma’an emirs, is situated on
seven green hills located in the Chouf. Emir Fakhreddine II was
born and raised in Ba’aqline, from where he began to enlarge
his emirate by uniting its various districts, in order to get rid of
Ottoman rule and establish an independent state. This and
subsequent events brought historical and political importance
to Ba’aqline as the governing and administrative center of
Mount Lebanon.
The town’s name, which is traced back to the Syriac tongue,
bears several meanings, among them “house of the smart
people,” “the place with many turnings,” and “the thorn’s
location in the mountains.” Other researchers argue that the
name derives from the tribe of Bani Ijel of the Ma’an emirs.
The name Ba’aqline was found in an ancient script mentioning
that the brother of Salah Al-Dine Al-Ayoubi died there in 1209.
Ba’aqline has an abundance of wooded areas and is
characterized by the religious background of its ancient sites,
among them sarcophagi, cemeteries and shrines. The town
is famous for the production of oil, soap and distinctive
handicrafts. Of special interest is the atelier of Artisanat AlChouf, which was established in 1962.
A number of figures prominent in Lebanon’s national life – in
the political, administrative, legal, medical and other domains
– are from Ba’aqline. Today, the town continues to thrive as
the economic center of the Chouf area. Its tourist sites include
a tourist complex, a hotel, and several traditional cafes and
restaurants bordering the Ba’aqline River.
Barouk
Distance from Beirut: 55km
Altitude: 1,080m
∑hQÉÑdG
º∏c 55 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1080 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
.™«HÉæ«dG Iôãc ÖÑ°ùH âfÉc É¡fG ɪHQh ∑QÉѪdG »æ©Jh á«≤«æ«a ᫪°ùàdG
IôãµH ∂dòch ,á«©«ÑW ᫪ëe ≈dEG âdƒëJ »àdG Iô«¡°ûdG RQC’G áHɨH ∑hQÉÑdG õ«ªàJ
∑hQÉÑdG ¿G ±hô©eh .≥∏£dG AGƒ¡dG »a áeÉ≤ªdG ºYÉ£ªdG É¡dƒM ≥∏ëàJ »àdG É¡©«HÉæj
.»fÉæÑ∏dG »æWƒdG ó«°ûædG ∞dDƒe – ¬∏îf ó«°TQ – ±hô©ªdG ôYÉ°ûdG ¢SCGQ §≤°ùe »g
The origin of the town's name is Phoenician, meaning “the
blessed.” A distinguishing feature of Barouk is its renowned
cedar forest, which has been designated as one of Lebanon's
nature reserves. Its various springs and open-air restaurants
have added to the touristic appeal of the area, along with its
status as the birthplace of the Lebanese poet, Rachid Nakhleh
(composer of Lebanon's National Anthem), whose burial place
is frequented by tourists.
68
71
Deir Al-Qamar 2/2
ôª≤dG ôjO
â«H `H É¡æY ¢†«©à°SG ≈àM øeõdG øe ¿ôb ¢†ªj ºdh .ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T ™LGôàJ ôª≤dG
πÑL ºµëd Gô≤e »fÉãdG »HÉ¡°ûdG ô«°ûH ô«e’G ÉgQÉàNG »àdG IójóédG ᪰UÉ©dG ,øjódG
.1840 h 1788 »eÉY ø«H ¿ÉæÑd
á«KGôàdG á«æHC’Gh Qƒ°ü≤dG É¡«∏Y π£J »àdG É¡àbRCGh É¡JÉbô£H ôª≤dG ôjO πµ°ûJ
»a Qó°U óbh .â∏N ¿hôb ≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©j ,≥∏£dG AGƒ¡dG »a ÉØëàe áØ∏àîªdG
ø««æ©ªdG AGôeC’G Qƒ°ü≤H ᣫëªdG ájôKC’G ≥WÉæªdG êGQOEÉH Ωƒ°Sôe 1945 ΩÉ©dG
Ωƒ°Sôe Qó°U 1957 ΩÉ©dG »ah ,ájôKC’G á«æHC’G OôL áëF’ ≈∏Y Ió∏ÑdG »a ø««HÉ¡°ûdGh
.»KGôJ ™HÉW äGP Ió∏H ôª≤dG ôjO ôÑà©j ôNCG
»ah ,ôª≤dG ôjO »a á«îjQÉàdG á«æHC’G ¢†©H º«eôJ á«∏ªY äÉæ«à°ùdG »a ä CGóH
á≤£æªdGh á«îjQÉàdG á≤£æªdG Oóëj …òdG »¡«LƒàdG §£îªdG ôbCG äÉæ«©Ñ°ùdG
äBÉ°ûæªdGh á«æHC’G ádGREG ≈∏Y πª©dGh º«eôàdG äÉ«∏ªY äôªà°SGh ,Ió∏ÑdG »a á«æµ°ùdG
1995 ΩÉ©dG »ah .áªjó≤dG äÉjGô°ùdGh Qƒ°ü≤dG ¬jƒ°ûJ »a âbƒdG Qhôe ™e âÑÑ°ùJ »àdG
.»ªdÉ©dG çGôàdG ™bGƒe áëF’ ≈∏Y ôª≤dG ôjO Ió∏H ƒµ°ùfh’G ᪶æe âLQOG
The name Deir Al-Qamar, meaning Monastery of the Moon,
is attributed to an old folkloric account of the monastery's
construction. The story begins with a group of Christian monks
who discovered a monastery in ruins during the early years of
Ma'an rule. It is said that they rebuilt the monastery, located
at the top of a forest, in the moonlight hours and made their
living during the day.
Another explanation attributes the name to a rock-carved
drawing of the moon on the southern wall of the Saydet
Al-Talleh Church. At the time, the word Qamar referred to
the Semitic God of Sin, and it is believed by some that the
monastery was built over the temple honoring the god.
During the Ottoman era starting in 1516, the rulers of Mount
Lebanon ran their affairs from the administrative centers of
Ba'aqline, Beiteddine and Deir Al-Qamar. Prince Fakhreddine
Al-Ma'ani II, one of the most prominent Ottoman leaders
who extended the frontiers of Mount Lebanon to its present
borders, moved the capital from Ba'aqline to Deir Al-Qamar in
1590. He was forced to make the move owing due to a severe
water shortage in Ba'aqline, and he exercised his rule from the
new capital until his death in 1635. Remnants of his heritage
can still be seen in Deir Al-Qamar today.
After the culmination of the Ma'an family's rule at the end
of the 17th century, the significance of the area began to
diminish gradually, and in less than one century, Beiteddine
replaced Deir Al-Qamar as the capital of Mount Lebanon.
Prince Bachir Al-Chehabi II, who designated the transfer, used
Beiteddine as his administrative headquarters from 1788 to
1840.
With its distinctive, narrow streets that overlook historic
buildings and palaces, Deir Al-Qamar is practically an open-air
museum that dates back several centuries. A decree issued
in 1945 designated the areas around the Ma'an and Chehab
palaces as Lebanese heritage sites, followed by another
decree in 1957, which characterized Deir Al-Qamar as a city
with a special heritage character.
The repair of historic buildings in Deir Al-Qamar began in
the sixties, with urban planning directives in the seventies
identifying the historic sites and living areas in the city. On this
basis, repair and restoration works took place, leading to the
removal of structures that had tarnished the appearance of the
old palaces and serails.
In 1995, Deir Al-Qamar was placed on UNESCO's list of World
Heritage Sites.
Boutmeh
Distance from Beirut: 55km
Altitude: 1,000m
᪣H
º∏c 55 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1000 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ájôKC’G á«MÉædG øeh .á«Hô©dG á¨∏dG »a ɪc ,º£ÑdG ôé°T »æ©Jh á«fÉjô°S ᫪°ùàdG
äÉfGƒ«ëd á«©«ÑW äGôéëàeh ôî°üdG »a IQƒØëe áªjób ¢ùjhGƒf Ió∏ÑdG »a óLƒJ
ΩEG áfÉjóæ°S º°SÉH á≤£æªdG »a ±ô©J Iôª©e áfÉjóæ°S ≈dEG áaÉ°VEG ,Iô«ãc äÉJÉÑfh
.§«WGô°T
The town’s name has its origin in both the Syriac and Arabic
languages and means “the terebinth tree.” Found there are
some old sarcophagi cut into the rocks, animal and plant
fossils, and an ancient tree known as “The Oak of Oum AlCharatit.”
Ch’him
Distance from Beirut: 45km
Altitude: 600m
º«ë°T
º∏c 45 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 600 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
.¬«a Ö∏≤dG õcôe πàëJ É¡fG ≈dEG áaÉ°VEG ÜhôîdG º«∏bEG äGó∏H ôÑcG º«ë°T ôÑà©J
õ«ªàJ .¿ƒ∏dG »a áeÉà≤dGh OGƒ°ùdG √Éæ©eh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©jh
É¡∏∏µJ ¬°ùØf âbƒdG »ah ,πMÉ°ùdG ≈∏Y π£J »HGhQh ∫ÓJ ≈∏Y ™FGôdG É¡©bƒªH º«ë°T
Ωhôc É¡JÉ°†Øîæeh É¡MƒØ°S »£¨J ɪc .AÉà°ûdG π°üa »a êƒ∏ãdGh á«LôëdG äÉHɨdG
.IôªãªdG QÉé°T’Gh ¿ƒàjõdG
»fÉehQ ô°üb ÉjÉ≤H óLƒJ å«M ô°ü≤dG á≤£æe »a ôãµJh á«fÉehQ QÉKBG á≤£æªdG »a
äÉ«aõNh ôHÉ≤eh ¢ùjhGƒfh á«£fõ«H á°ù«æch ΩÉNôdG øe IóªYCG ≈dEG áaÉ°VEG ,ºjób
∂∏J ¿G ÉgDhGôÑN ócCG óbh QÉKB’G ájôjóe É¡H âeÉb »àdG Ö«≤æàdG äÉ«∏ªY É¡àØ°ûc
¿ô≤dG »a …CG – ∂Ñ∏©H á©∏b É¡«a â«æH »àdG É¡æ«Y áÑ≤ëdG »a â«æH ób âfÉc ∫ÓWC’G
.OÓ«ª∏d »fÉãdG
Ch’him is the largest town and the center of the Iklim AlKharroub district. Its name can be traced back to the Syriac
language, meaning “black and dark in color.” Located in the
hills overlooking the coast, it is covered with olive and fruit
trees. In its environs are traces of Roman presence, among
them the ruins of a Roman castle. Also found in the area are
ancient marble pillars, a Byzantine church, and sarcophagi and
pottery dating to the second century A.D.
Deir Al-Qamar 1/2
Distance from Beirut: 35km
Altitude: 850m
ôª≤dG ôjO
º∏c 35 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 850 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
áj’h ájGóH »a ¬fG ÉgOÉØe á«Ñ©°T ájɵM ≈dEG óæà°ùJ ᫪°ùàdG ¿G ø«ãMÉÑdG ¢†©H ∫ƒ≤j
»dÉYCG »a ™≤J áHÉZ »a Ωó¡e ôjO ÉjÉ≤H ≈∏Y ¿ÉÑgôdG øe ∞«Ød ôãY ø««æ©ªdG AGôeC’G
GƒfÉc º¡fCG å«M ,ôª≤dG Aƒ°V ≈∏Y π«∏dG »a ¬FÉæH IOÉYEG ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j GƒMGôa Ió∏ÑdG
ôjO ᫪°ùàdG â≤∏£fG Éæg øeh ,º¡°û«Y áª≤d Ö°ùµd QÉ¡ædG »a πª©∏d øjô£°†e
PƒNCÉe º°S’G ¿G ¿hôNBG ¿ƒNQDƒe ∫Ébh .É¡∏c Ió∏ÑdG πª°û«d º°S’G óàeG ºK ôª≤dG
,á∏àdG Ió«°S á°ù«æµd »HƒæédG §FÉëdG »a Iôî°U ≈∏Y á°Tƒ≤æe âfÉc ôªb IQƒ°U øe
ôjódG »æH …òdG ø«°S ø««eÉ°ùdG ¬dG óÑ©e ≈∏Y ≥∏£J ∑GòfBG âfÉc ôªb áª∏c ¿G å«M
.¬°VÉ≤fCG ≈∏Y »ë«°ùªdG
ºgRôHCGh ,¿ÉæÑd πÑL ΩɵM ¿Éc 1560 ΩÉ©dG »a CGóH …òdG »fɪã©dG ó¡©dG ∫ÓN
¬Jô£«°S §°ùHh ¬ªµM á©bQ ™«°SƒJ ≈dEG π°UƒJ …òdG »fÉãdG »æ©ªdG øjódG ôîa ô«e’G
¿hôjój ,ô°UÉ©ªdG ¿ÉæÑd É¡æe πµ°ûàj »àdG »°VGQ’Gh ≥WÉæªdG ´ƒªée õgÉæj Ée ≈∏Y
¬fG ±ó°Uh .øjódG â«H h ôª≤dG ôjO h ø«∏≤©H »a º¡ªµM õcGôe øe OÓÑdG ¿hDƒ°T
øe ƒµ°ûJ ø«∏≤©H ¬àª°UÉY âfÉc 1590 ΩÉ©dG »a ºµëdG Ió°S ô«eC’G Gòg ≈≤JQG ø«M
ôª≤dG ôjO ≈dEG ᪰UÉ©dG π≤f ≈dEG ¬H ™aO …òdG ôeC’G ,¬æe ÉgOQGƒe á∏bh √É«ªdG í°T
áªFÉb √QÉKCG ¢†©H ∫GõJ ’h ,1635 ΩÉ©dG »a ¬JÉah ≈àM É¡æe ºµëdG ¢SQÉe å«M
.Ωƒ«dG ≈àM ∑Éæg
ôjO ᫪gCG äòNG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG äÉjÉ¡f »a á«æ©ªdG Iô°SC’G ºéf ∫ƒaCG AóH ™e
70
73
Kfarhim
Distance from Beirut: 28km
Altitude: 550m
º«MôØc
º∏c 28 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 550 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
√òg »a ¿ƒÑ≤æªdG ôãY óbh áLhõdG ÜG …CG - ≈ªëdG â«H »æ©J á«eGQBG º«M ôØc áª∏c
á«©«ÑW IQɨe ≈dEG áaÉ°VEG Gòg .áªjób á«æHCG ÉjÉ≤Hh ájôKCG ô°UÉ©eh ¢ùjhGƒf ≈∏Y Ió∏ÑdG
.áªjób 䃫Hh äGƒ∏îdG øe OóYh
The name can be traced back to the Aramaic language,
meaning “the house of the wife’s father.” Sites of interest
include ancient sarcophagi and rock-cut presses, as well as a
number of Khilweh (Druze place of worship) and a cave.
Ma'aser Al-Chouf
Distance from Beirut: 58km
Altitude: 1,150m
±ƒ°ûdG ô°UÉ©e
º∏c 58 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1150 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
√òg »a Öæ©dG ô°UÉ©e Iôãc ≈dEG Oƒ©J á«HôY ᫪°ùàdG ¿G á«∏ëªdG äÉjhôªdG ∫ƒ≤J
.áeôµdÉH áYhQõe âfÉc É¡«°VGQCG º¶©e ¿G ɪ∏Y Ió∏ÑdG
óbh ô°UÉ©ªdG RQCG áHÉZ √ƒ°ùµJ …òdG ô°UÉ©ªdG πÑéH áWÉëe ±ƒ°ûdG ô°UÉ©e Ió∏H
≈∏Y á∏£ªdG ∑hQÉÑdG Éë«f ∫ÉÑL á∏°ù∏°S áªb ≈∏Y øe .á«©«ÑW ᫪ëe É¡Ø«æ°üJ ºJ
πª°ûj ™FGQ »©«ÑW ô¶æªH ™àªà°ùj ¿G AôªdG ™«£à°ùj Gôàe 1940 ´ÉØJQG øe Ió∏ÑdG
¥É°ûY øe QGhõdGh ìGƒ°ùdG ™é°ûj ɪe Gògh ,¿ƒYô≤dG Iô«ëHh »fÉ£«∏dG ô¡fh ´É≤ÑdG
.¿ÉµªdG IQÉjR ≈∏Y á©«Ñ£dG
Traditional folklore attributes the name Ma'aser Al-Chouf to the
town's numerous grape presses and vine-cultivated lands.
This village is surrounded by Mount Al-Ma'aser, an area covered
with cedar trees that are an extension of the Ma'aser cedar
forest, and also classified as a nature reserve. The Niha-Barouk
mountain range, which overlooks the village, reaches a height of
1,940 meters above sea level. From that point, onlookers can
view the Beqa'a valley, Litani River and Lake Qaraoun.
Mrousti
Distance from Beirut: 67km
Altitude: 1,250m
»à°Sôe
º∏c 67 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1250 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
πµ°ûJ Ωó≤dG òæe »à°Sôe âfÉc .áKhQƒªdG »æ©Jh á«≤«æ«ØdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
ΩÉ°ûdG ≈àM ´É≤ÑdÉH ±ƒ°ûdGh Gó«°U π°üj …òdG »HGôàdG ≥jô£dG ≈∏Y á«°ù«FQ á£ëe
Iô¡°T ÜÉë°UG ÉgAÉæHG π©L Ée Gòg π©dh . Iô¨ãdG hCG »∏ÑédG ôªªdÉH ≈ª°ùj Ée ôÑY
™°SÉ°ûdG êôëdG ∂dP »à°Sôe »a áHÓîdG á«©«Ñ£dG ôXÉæªdG øe .áaÉ«°†dG Ωôc »a
QÉKB’G ≈dG áaÉ°VE’ÉH Gòg ,áæ°S »ØdC’G É¡°†©H ôªY RhÉéàj »àdG ¿Éjóæ°ùdG QÉé°TCG øe
,Qƒ¡°ûªdG Éà«©L ™Ñf h á©«°†dG ¢VQG h ÉàëàdG ø«Y πãe áªjó≤dG á«£fõ«ÑdGh á«fÉehôdG
.•ÓÑæL ô«°ûH ï«°ûdG ø«Yh
±ô©Jh ΩÉY 500 øe ôãcCG ≈dEG É¡îjQÉJ ™Lôj áªjób Iƒ∏N ≈æÑe É°†jCG Ió∏ÑdG √òg »ah
.¥OÉ°üdG ï«°ûdG Iƒ∏N º°SÉH
The town’s name is derived from the Phoenician language, meaning
the “inherited.” Mrousti once was a major terminal on the road
linking the coastal town of Sidon to the Chouf, the Beqa’a and
Syria through a passage known as the “mountainous passage
of Al-Thaghra.” This ancient “highway” location led to the Mrousti
residents becoming well known for their hospitality to strangers. An
outstanding feature of the town is its vast forest of oak trees, some
of which are more than 2,000 years old. Of interest are some
ancient Roman and Byzantine remains, such as Ain Al-Tahta and
Ard Al-Daya’a, as well as the famous Jeita Spring and Ain Al-Sheikh
Bechir Jumblatt. The town also has a 500-year-old Khilweh (a Druze
religious meeting place), known as Khilwet Al-Sheikh Al-Sadek.
Jeba’a
Distance from Beirut: 70km
Altitude: 1,200m
´ÉÑL
º∏c 70 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1200 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
.áÑ°†¡dGh á∏àdGh ,πÑédG »æ©Jh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG É¡dƒ°UCG Oƒ©J Ió∏ÑdG √òg ᫪°ùJ
á£ëe »fÉehôdG ó¡©dG òæeh IôHɨdG ΩÉjC’G »a â∏µ°T ´ÉÑL ¿G É«îjQÉJ ±hô©ªdG øeh
.Qƒ°TBG OÓH ≈dEG Gó«°U øe øjôHÉ©∏d áMGôà°SG
ÖFGôN ÉjÉ≤H ¢†jô©dG á≤£æe »a óLƒJh ájôKC’G ™bGƒªdG øe ójó©dG ´ÉÑL »a óLƒj
»fÉehQ óÑ©e ÉjÉ≤H ≈∏Y ôãY ó≤a iôNCG á¡L øeh .É¡îjQÉJ ójóëJ Ö©°üj áªjób
QƒÑ©e á∏ëe »a ó¡©dG áªjób ¢ùjhGƒf ≈∏Yh áHôîdG á∏ëe »a QÉKB’G ¢†©Hh ºjób
.ôî°üdG »a áJƒëæªdG Öæ©dG ô°UÉ©eh áªjób ájôKCG AÉe ø«Y ≈dEG áaÉ°VEG ,…OGƒdG
The origin of the town’s name is Aramaic, meaning “the
mountain, hill or elevation.” In Roman times it was a caravan
stop and provided resthouse accommodations for people
traveling from Sidon to Syria.
Archeological sites in Jeba’a include a Roman temple and
some ancient sarcophagi, as well as grape presses cut into
the rocks.
Joun
Distance from Beirut: 45km
Altitude: 375m
¿ƒL
º∏c 45 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 375 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ɡ૪°ùJ π°UG ¿ƒãMÉÑdG Oôjh ,OÓ«ªdG πÑb 50 ΩÉ©dG ≈dEG Ió∏ÑdG √òg ïjQÉJ Oƒ©j
äÉHÉZ óLGƒàJ å«M á«©«Ñ£dG É¡æcÉeÉH ¿ƒL õ«ªàJ .ájhGR √Éæ©eh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG
ø«Y h ÉàëàdG ø«Y h ÉbƒØdG ø«Y h ¿ƒ«©dG ™«HÉæj :πãe ™«HÉæ«dG øe ójó©dGh ôHƒæ°üdG
¢†©Hh ᪣ëe ¢ùjhGƒfh ájQÉîa »fGhG º°†J IQɨe 18 ≈dEG áaÉ°VEG Gòg ,¿hô«M
. ójóëdG ô«eÉ°ùªdG
Ió«°S »gh - ܃¡fÉà°S ôà°SG …ó«∏dG ô°üb ÉjÉ≤H ∑Éæ¡a ájôKC’G ™bGƒªdG å«M øe
âdGR Éeh ,1839 ΩÉ©dG »a É¡JÉah ≈àM ô°ü≤dG Gòg »a â°TÉY á∏«Ñf á«fÉ£jôH
¬H §«ëJ âfÉc …òdG Égô°üb hCG - ájôéëdG É¡JQGO ∫ÓWCÉH ßØàëJ ¿ƒL Ió∏H
ój äóàeG ¿ÉæÑd »a á«∏gC’G ÜôëdG ∫ÓNh ,ΩÉjC’G ∂∏J äGQGO QGôZ ≈∏Y ≥FGóëdG
á«Hô©dÉH ΩƒbôªdG √ógÉ°T âdGRCGh ܃¡fÉà°S …ó«∏dG øaóe âHôîa çGôàdÉH ø«ãHÉ©dG
.ájõ«∏µf’Gh
OóY ≈dEG áaÉ°VEG Gòg ,¿ƒL ïjQÉJ ábGôY ≈∏Y ∫ój É«k £fõ«H G kóÑ©e É°†jCG Ió∏ÑdG …ƒëJ
.óé°ùeh ¢ùFÉæc çÓKh ¢ü∏îªdG ôjO πãe á«æjódG õcGôªdG øe
The town’s name derives from the Aramaic language,
meaning “corner.” Joun has a wonderful natural environment
characterized by pine forests and a number of springs. There
are 18 grottos in which remnants of ancient pottery and
sarcophagi have been found. Also to be seen in the town are a
Byzantine shrine, three churches and a mosque.
The most important site in Joun is the house of Lady Hester
Stanhope, a member of British aristocracy, who left England
in 1810 to seek adventure in the East, settled permanently
in Lebanon, and remained there until her death in 1839. The
house today lies in ruins, its gardens full of wild flowers and
weeds; and the stone tomb of Lady Stanhope, which was
vandalized during the Lebanese war, no longer bears the
inscriptions that had marked her grave.
72
Niha
$ISTANCE FROM "EIRUT KM
!LTITUDE M
Tb•F
º∏c 68 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω1850m1050 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
á∏£e á∏J ¥ƒa .º«∏ëdGh íjôà°ùªdGh ÇOÉ¡dG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG Oƒ©J ᫪°ùàdG
Éëjô°V º°†j É«Ñ°ùf ó¡©dG åjóM AÉæH º«bG ¥ô°ûdG á¡L øe á«aƒ°ûdG Éë«f ájôb ≈∏Y
»a Iô«¡°ûdG äGQGõªdG øe ƒgh ,܃jCG »ÑædG ΩÉ≤e RhQódG øjóMƒªdG ó«dÉ≤J »a ôÑà©j
QhɨªdG øe GOóY …ƒëàa IQhÉéªdG á«Lƒdƒ«édG äÉfƒµàdG ÉeCG .É¡∏c á≤£æªdGh ¿ÉæÑd
»a ôØM ∞¡c É¡æ«H øe ,ÉgOGóYEG »a ¿É°ùfE’G º¡°SCG »àdG ∂∏Jh á«©«Ñ£dG ±ƒ¡µdGh
º°SÉH ±ôYh 1260 - 1165 á«Ñ«∏°üdG ÜhôëdG ¿ÉHCG áæ«°üM á©∏b ¿ƒµ«d Qƒî°üdG
»fÉãdG øjódG ôîa ô«eC’G ¿G á«∏ëªdG äÉjhôªdG ∫ƒ≤J .¿hô«J ∞«≤°T hCG Éë«f á©∏b
á≤«≤ëdG ÉeCG ,ø««fɪã©dG øe ÉHôg 1635 ΩÉ©dG »a ∞¡µdG Gòg ≈dEG CÉéd »æ©ªdG
OóëJh Rɪbôb ô«eC’G m øjódG ôîa ódGƒH AÉÑàN’Gh Aƒé∏dG áKOÉM §Hôàa á«îjQÉàdG
á°ù«æc Éë«f Ió∏H »a óLƒàa áªjó≤dG QÉKB’G á«MÉf øe ÉeCG .1584 ΩÉ©dÉH ïjQÉàdG
á©WÉ≤dG ø«Y º°SÉH ±ô©j AÉe π«Ñ°S óLƒj ɪc ∞°Sƒj ¢ùjó≤dG º°SG πªëJ áªjób
.¿ÉæÑd »a á«îjQÉàdGh ájôKC’G á«æHC’G OôL áëF’ ≈∏Y áLQóe ºdÉ©ªdG √òg ™«ªLh
/ iʘ>“iÊÊ ˆ >Ê]ÊÜ ˆV Ê >ÃʈÌÃʜÀˆ}ˆ˜Êˆ˜ÊÌ iÊ-ÞÀˆ>Vʏ>˜}Õ>}i]Ê
“i>˜ÃÊÊºÌ iÊV>“]ÊÀi>Ýi`Ê>˜`Ê«>̈i˜Ì°»ÊʜV>Ìi`ʜ˜Ê>Ê ˆÊ
œÛiÀœœŽˆ˜}ÊÌ iÊ œÕvÊ̜ܘʜvÊÊ ˆ >ÊÊvÀœ“ÊÌ iÊ >ÃÌʈÃÊ>ÊÀi>̈ÛiÞÊ
“œ`iÀ˜ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊÌ >ÌʈÃÊÀi«ÕÌi`ÊÌœÊ œÕÃiÊÌ iÊLÕÀˆ>ÊÈÌiʜvÊ >LˆÊ
ޜÕLÊ­œL®]Ê>VVœÀ`ˆ˜}ÊÌœÊ ÀÕâiʏi}i˜`°ÊÃÊÃÕV ]ʈÌʈÃʜ˜iʜvÊÌ iÊ
“œÃÌÊÜi‡ÀiVœ}˜ˆâi`Ê>˜`ÊvÀiµÕi˜Ìi`Ê`iÃ̈˜>̈œ˜ÃÊvœÀÊÌ iÊ ÀÕâiÊ
œvÊÌ iÊ œÕvÊ>˜`ÊÌ iÊÀiÃÌʜvÊiL>˜œ˜°Ê iˆ} LœÀˆ˜}Ê}iœœ}ˆV>Ê
vœÀ“>̈œ˜Ãʈ˜VÕ`iÊ>ʘՓLiÀʜvʘ>ÌÕÀ>Ê>˜`ʓ>˜‡“>`iÊV>ÛiðÊ
“œ˜}ÊÌ i“ʈÃÊ>ÊV>ÛiÊvœÀÌÀiÃÃÊÌ >ÌÊÜ>ÃÊVÕÌʈ˜ÌœÊ>ÊVˆvvÊ`ÕÀˆ˜}Ê
Ì iÊ ÀÕÃ>`iÃʈ˜Ê££Èx‡£ÓÈä]ʎ˜œÜ˜Ê>ÃÊ ˆ >Ê >Ã̏iʜÀÊÌ iÊ- >ŽˆvÊ
/ˆÀœ˜°ÊVVœÀ`ˆ˜}Ê̜ʏœV>ÊÌÀ>`ˆÌˆœ˜]Ê*Àˆ˜ViÊ>Ž Ài``ˆ˜iʏ‡>¿>˜ˆÊÊ
̜œŽÊÀivÕ}iʈ˜ÊÌ iÊV>ÛiÊÜ i˜Êviiˆ˜}ÊvÀœ“ÊÌ iÊ"Ì̜“>˜Ãʈ˜Ê£ÈÎx°Ê
œÜiÛiÀ]ÊÌ iʓœÀiÊ>VVÕÀ>ÌiÊ ˆÃ̜ÀˆV>ÊÛiÀȜ˜Êˆ˜ŽÃÊÌ iÊiÛi˜ÌÊÜˆÌ Ê
Ì iÊ«Àˆ˜Vi¿ÃÊv>Ì iÀ]Ê*Àˆ˜ViʜÀŽœ“>â]ʈ˜Ê£xn{°Ê ˆ >ÊʈÃÊ>ÃœÊ œ“iÊ
̜ÊÌ iÊ-̰ʜÃi« Ê ÕÀV Ê>˜`ÊÌ iʈ˜Ê‡+>Ì¿> ÊëÀˆ˜}]ÊÜ ˆV Ê>ÀiÊ
ˆ˜VÕ`i`ʈ˜ÊiL>˜œ˜¿ÃÊ ˆÃ̜ÀˆV>Ê>˜`Ê iÀˆÌ>}iʏˆÃÌ°
äGó∏Ñ∏d ô«JÉîªdGh äÉjó∏ÑdG ,áMÉ«°ùdG IQGRh øe πc ∫ɪYCGh Oƒ¡L Qó≤fh ôµ°ûf
áYƒ°Sƒe h áëjôa ¢ù«fC’ á«fÉæÑ∏dG äGó∏ÑdGh iô≤dG ºé©e ÜÉàc ,áLQóªdG iô≤dGh
.êôØe »fƒ£d ¿ÉæÑd ¿óeh iôb
7iÊ>VŽ˜œÜi`}iÊÌ iÊivvœÀÌÃÊ>˜`ÊܜÀŽÃʜvÊÌ iʈ˜ˆÃÌÀÞʜvÊ
/œÕÀˆÃ“]ÊÌ iʓ՘ˆVˆ«>ˆÌˆiÃÊ>˜`ʓ>ޜÀÃʜvʏˆÃÌi`Ê̜ܘÃÊ>˜`Ê
ۈ>}iÃ]ʺœ½>>“ʏ‡+œÕÀ>ÊÜ>Ê >`>Ìʏ‡ÕL˜>˜ˆÞÞ>»ÊLÞʘˆÃÊ
Àiˆ >]Ê>˜`ʺ>ÜÜս>ÌÊ+œÕÀ>ÊÜ>ʜ`œ˜ÊˆL˜>˜»ÊLÞÊ/œ˜ÞÊ
œÕv>ÀÀi°
74
75
Qada’ (Caza) Jbeil
π«ÑL AÉ°†b
Jbeil
π«ÑL
Mount Lebanon
¿ÉæÑd πÑL
Qada’ Jbeil
77
76
π«ÑL AÉ°†b
∫ɪ°ûdG ƒëf
Towards The North 5
Feghal
∫ɨa
Ma’ad
Mayfouq
¥ƒØ«e
Bajjeh
OÉ©e
áéH
Haqel
A’abaidat
Jej
πbÉM
êÉL
äGó«ÑY
Ehmej
A’amchit
èªgEG
Eddeh
√OEG
Jbeil
Al-Machnaqa
á≤æ°ûªdG
IQƒbÉ©dG
Yanouh
ìƒfÉj
Al-Mnaitra
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
Mediterranean Sea
Al-A’aqoura
A’annaya
ÉjÉæY
π«ÑL
¥ƒ∏≤∏dG
¢ûª°ûe
äGójóëH
â«°ûªY
Laqlouq
Meshmesh
Behdaydat
Adonis
¢ù«fhOCG
Jounieh
¬«fƒL
Antelias
¢SÉ«∏£fEG
ähô«H
4Towards
Beqa'a
´É≤ÑdG ƒëf
6Towards
The South
܃æédG ƒëf
Iô£«æªdG
Afqa
É≤aCG
3Towards
Nahr Ibrahim
º«gGôHG ô¡f ƒëf
Mayfouq
79
¥ƒØ«e
Adonis
78
¢ù«fhOCG
3
4Towards
Afqa
É≤aCG ƒëf
8
6
3Towards
5
Al-Madfoun
¿ƒaóªdG ƒëf
2
9
3
1
2
3 2
2
Towards
A'annaya 6 4
ÉjÉæY ƒëf
4
1
¢Tƒ°ûëj ƒëf
2
3
1
4
7
3
3Towards
Yahchouch
5
2
1
1
Monuments
1. Mar Doumit Church
2. Mar Antonios (Saint Anthony) Church
3. Sarcophagi & Scripts
4. Al-Mahabba Monastery
5. Mar Youssef (Saint Joseph) Church
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
§eƒ°V QÉe á°ù«æc1
¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc 2
äÉHÉàch ¢ùjhGƒf 3
áÑëªdG ôjO 4
∞°Sƒj QÉe á°ù«æc 5
Natural Attractions
1. Nahr Ibrahim (Ibrahim River)
2. Ain (Spring) Snour
3. Woods and Rocks
Monuments
1. Mayfouq Monastery
2. Old Mill
3. Al-A'attara Monastery
4. Saydet (Our Lady) Elij Church
5. Mar Charbel Sanctuary
6. Mar Saba Church
7. Mar Sarkis Hermitage
8. Mar Gerges (Saint Georges) Church
9. Saint Moura Church
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¥ƒØ«e ôjO 1
áªjób áæë£e 2
IQÉ£©dG ôjO 3
è«dG Ió«°S á°ù«æc 4
πHô°T QÉe QGõe 5
ÉHÉ°S QÉe á°ù«æc 6
¢ù«cô°S QÉe á°ùÑëe 7
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 8
GQƒe á°ùjó≤dG á°ù«æc 9
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Mghara
2. Obeid Cave
3. Oak Woods
4. Pine Woods
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
IQɨªdG ø«Y 1
ó«ÑY IQɨe 2
¿Éjóæ°S äÉHÉZ 3
ôHƒæ°U äÉHÉZ 4
Restaurants
1. Nabi'i Al-Jawz Restaurant
2. Nabi'i Hreich Restaurant
3. Al-Saha Restaurant
4
3
¥ƒ∏≤∏dG ƒëf
Towards
Laqlouq 5
3
ºYÉ£ªdG
RƒédG ™Ñf º©£e 1
¢ûjôM ™Ñf º©£e 2
áMÉ°ùdG º©£e 3
èJôJ ƒëf 1
5Towards
Tartej
2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
º«gGôHG ô¡f 1
Qƒæ°S ø«Y 2
Qƒî°Uh êGôMG 3
Jaj
êÉL
1
5
2
3
3
4
ÉjÉæY ƒëf
4
4Towards
A'annaya
äGó«ÑY ƒëf
6Towards
A'abaidat
Monuments
1. Al-Rab Ancient Church (The Lord Church)
2. Mar Doumit Ancient Monastery
3. Mar Abda Church
4. Mar Ya'acoub Church (Saint Jacob Church)
5. Mar Houchab Monastery
Chir Al-A'ammiyyeh
Natural Attractions
1. Jaj Cedars
2. Old Oak Tree
3. Ain (Spring) Al-Muslimin
4. Ain Al-Marzouk
¥ƒØ«e ƒëf
4Towards
Mayfouq
ájôK’G ºdÉ©ªdG
ájôKC’G ÜôdG á°ù«æc 1
…ôKC’G §eƒ°V QÉe ôjO 2
GóÑY QÉe á°ù«æc 3
܃≤©j QÉe á°ù«æc 4
Ö°TƒM QÉe ôjO 5
á«eÉ©dG ô«°T
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
êÉL RQCG 1
áªjób áfÉjóæ°S 2
ø«ª∏°ùªdG ø«Y 3
¥hQõªdG ø«Y 4
Edeh
Ma'ad
81
OÉ©e
5
7
¿ƒaóªdG ƒëf
5Towards
Al-Madfoun
4
5
4
2
2
4
1
1
6Towards
Bajjeh
áéH ƒëf
3Towards
Monuments
1. Mar Abda Monastery
2. Mar Abda Al-Horch Church
3. Old School Building
4. Rafqa Church
(One of Lebanon's oldest churches)
5. Mar Charbel Church
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Wooded Strolling Terrain
3. Camping Area
4. Park
Bed & Breakfast
1. Beit Al-Kahen (Priest House)
Recreation
1. Horseback Riding Club
6Towards
Fidar
QGó«a ƒëf
3Towards
A'amchit
â«°ûªY ƒëf
1
π«ÑL ƒëf
2
3
3
3
1
äGójóëH ƒëf
4Towards
Behdaydat
√OCG
Jbeil
6
1
Monuments
1. Mar Gerges (Saint Georges) Ancient Church
2. Mar Alicha'a Church
3. Mar Youhanna (Saint John) Church
4. Mar Tadros Church
5. Mar Michael Monastery
6. Saydet Douka Church
7. Mar Elias
Natural Attractions
1. Jedrine Cave
5Towards
Al-A'aqoura
IQƒbÉ©dG ƒëf
1
1
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ájôKC’G ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 1
´É°û«dG QÉe á°ù«æc 2
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 3
¢ShQOÉJ QÉe á°ù«æc 4
πjÉîe QÉe ôjO 5
ÉbhO Ió«°S á°ù«æc 6
¢SÉ«dG QÉe 7
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
øjQóL IQɨe 1
Al-Mnaitra
Iô£«æªdG
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
GóÑY QÉe ôjO 1
¢TôëdG GóÑY QÉe á°ù«æc 2
áªjób á°SQóe 3
É≤aQ á°ù«æc 4
1
(¿ÉæÑd ¢ùFÉæc ΩóbCG øe)
4Towards
Al-Mnaitra Mountain 3
Iô£«æªdG πÑL ƒëf
πHô°T QÉe á°ù«æc 5
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U ¢TôM 1
√õæà∏d á«LôM øcÉeCG 2
º««îJ á≤£æe 3
√õàæe 4
áaÉ«°†dG 䃫H
øgɵdG â«H 1
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
á«°Shôa …OÉf 1
Village Tributes: Summer activities such as sports
festivals, entertainment festivals, poetry evenings and
seminars.
á«°VÉjQ äÉfÉLô¡e øe á«Ø«°üdG É¡JÉWÉ°ûf :á©«°†dG äGõ«ªe
.äGô°VÉëe h ájô©°T äÉ«°ùeCGh á«æa äÉfÉLô¡eh
1
2
Monuments
1. Wadi Al-Hosn (Ancient Area)
Natural Attractions
1. Woods
2. Adonis River
3. Al-Kana'es (Churches) Cave
4. Al-Hosn Spring
Restaurants
1. La Reserve Afqa
Restaurant, camping area,
games, activities & sports.
01-498775/6/03-633644/72748
4
É≤aCG ƒëf
6Towards
Afqa
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
(ájôKCG á≤£æe) ø°üëdG …OGh 1
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á«LôM äÉHÉZ 1
¢ù«fhOG ô¡f 2
¢ùFÉæµdG IQɨe 3
ø°üëdG á©Ñf 4
ºYÉ£ªdG
É≤aCG ±QGõjQ ’ 1
,º««îJ á≤£æe ,º©£e
.á«°VÉjQ äÉWÉ°ûfh ÜÉ©dCG
80
Feghal
Al-A’aqoura
83
82
∫ɨa
IQƒbÉ©dG
6
9
π«ÑL ƒëf
5Towards
Jbeil
1
2
2
10
8
1
3
4
1
É≤aCG ƒëf
2
3Towards
7
Afqa
2
3
2
3
1
1
3
5
4
1
2
6
4
¥ƒ∏≤∏dG ƒëf
6Towards
Al-Laqlouq
5
3
6
Monuments
1. Saydet (Our Lady) Al-Habs Church
2. Saydet Al-Habs Church
3. Mar Sema'an Church
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢ùÑëdG Ió«°S á°ù«æc 1
¢ùÑëdG Ió«°S á°ù«æc 2
¿É©ª°S QÉe á°ù«æc 3
(Saint Simon Church)
¿É©ª°S QÉe áLQO 4
4. Darjet Mar Sema'an
(Saint Simon step dating back to the Greek era)
5. Mar Elias Church
6. Mar Boutros & Boulos Church
(Saint Peter & Paul Church) engraved in rocks
(¿Éfƒ«dG ΩÉjCG øe)
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 5
ôî°üdG »a ¢ùdƒHh ¢Sô£H QÉe á°ù«æc 6
7. Mar Gerges Cathedral
(Saint Georges Cathedral)
¢ùLôL QÉe á«FGQóJÉc 7
Ió«°ùdG á«FGQóJÉc 8
8. Al-Saydeh Cathedral
(Our Lady Cathedral)
¿OG QÉe ôjO 9
܃≤©j QÉe 10
¿ô≤dG Ió«°S 11
9. Mar Adnah Monastery
10. Mar Ya'acoub (Saint Jacob)
11. Saydet Al-Qaren
Natural Attractions
1. Mar Youhanna Cave (Saint John Cave)
2. Al-Roueiss River
3. Al-Roueiss Cave
4. Ain (Spring) Al-Baldeh
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ÉæMƒj QÉe IQɨe 1
¢ùjhôdG ô¡f 2
¢ùjhôdG IQɨe 3
Ió∏ÑdG ø«Y 4
Restaurants
1. Al-Roueiss Restaurant (near the river)
(ô¡ædG ≈∏Y) ¢ùjhôdG º©£e 1
03-809316/773222/09-439133
2. Al-Qala'a Restaurant
3. Al-Noujoum Restaurant 03-203365
Hotels
1. Snow Bird Chalets 03-303276/241662
2. Al-Rabih Hotel
(along Al-Roueiss river between
Al-Majdel & Al-Aqoura)
4
2
11
ºYÉ£ªdG
5
Monuments
1. Remains of Roman Ruins:
£ Mar Nohra Church
£ Al-Saydeh (Our Lady) Church
£ Sarcophagi
2. Pastoral Center
previously Mar Sassine school & church
3. Remains of Mar Antonios Al-Kabir
Monastery (inside a cave)
4. Mar Sassine Temple
(inside a cave)
5. Mar Mikhael Church
6. Old Hermitages around Madfoun River
Natural Attractions
1. Old Oak Tree
2. Oak Woods
3. Madfoun River
4. Ain (Spring) Al-La’aoush
5. Ain Al-Ghmass
6. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
:á«fÉehQ QÉKBG ÉjÉ≤H 1
Gô¡f QÉe á°ù«æc £
Ió«°ùdG á°ù«æc £
¢ùjhGƒf £
…ƒYQ õcôe 2
á°ù«æc + ø«°SÉ°S QÉe á°SQóe π°UC’G
ô«ÑµdG ¢Sƒ«fƒ£fG QÉe ôjO QÉKBG 3
(IQɨe πNGO)
ø«°SÉ°S QÉe óÑ©e 4
(IQɨe πNGO)
πjÉîe QÉe á°ù«æc 5
¿ƒaóe ô¡f ∫ƒM áªjób ¢ùHÉëe 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áªjób áfÉjóæ°S 1
¿Éjóæ°S äÉHÉZ 2
¿ƒaóe ô¡f 3
¢TƒYÓdG ø«Y 4
¢Uɪ¨dG ø«Y 5
á©«°†dG ø«Y 6
á©∏≤dG º©£e 2
ΩƒéædG º©£e 3
¥OÉæØdG
OQƒH ƒæ°S äÉ¡«dÉ°T 1
™«HôdG ¥óæa 2
(IQƒbÉ©dGh ∫óéªdG ø«H ¢ùjhôdG ô¡f ±ÉØ°V ≈∏Y)
Handicrafts: Loom weaving and production of marzipan.
.¿ÉÑ°UôªdG áYÉæ°Uh ∫ƒædG ácÉ«M :ájhój ±ôM
Towards 5
Jbeil
π«ÑL ƒëf
12
Ehmej
85
èªgEG
8
Bajjeh
Mayfouq
¥ƒØ«e ƒëf
2
11
84
áéH
4Towards
9
6
7
2
10
4
1
7
3
5
1
4
3
1
Towards 4
Mayfouq
¥ƒØ«e ƒëf
5
4
6
1
14
1
Monuments
2
1. Saint Barbara Church
2. Saydet Al-Rimaya Church
3. Saydet Al-Chir Church
4. Ruins of Phoenician Vestige
Natural Attractions
1. Mar Zakhia Mountain
2. Ain (Spring) Al-Batrak
3. Mount Hafroun
4. Qornat Al-Raheb
5. Al-Daya'a Spring (Village Spring)
6. Nature Reserve
7. Ain Al-Safsafeh
8. Ain Al-Deir Valley
9. Ain Al-Deir
10. Area containing minerals
(Extraction of copper & iron)
11. Ain Al-Chmais
12. Al-Oueiny Mountain
13. Al-Borj
14. Camping Area
Restaurants
1. Touristic Restaurants
2. Ain Al-Hamam Restaurant
Hotels
1. La Valade Hotel
2. Hafroun Hotel 09-504620/21
Recreation
1. Laqlouq Touristic Area
3Towards
3
13
1
2
2
1
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
IQÉHôH á°ùjó≤dG á°ù«æc 1
ájÉeôdG Ió«°S á°ù«æc 2
ô«°ûdG Ió«°S á°ù«æc 3
á«≤«æ«a QÉKBG 4
4Towards
¥ƒ∏≤∏dG ƒëf Laqlouq á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
É«NR QÉe πÑL 1
∑ô£ÑdG ø«Y 2
¿hôØM áªb 3
ÖgGôdG áfôb 4
á©«°†dG ™Ñf 5
á«©«ÑW ᫪ëe 6
áaÉ°üØ°üdG ø«Y 7
ôjódG ø«Y …OGh 8
ôjódG ø«Y 9
¿OÉ©e á≤£æe 10
ójóëdGh ¢SÉëædG êGôîà°SG
¢ù«ª°ûdG ø«Y 11
»æjƒ©dG πÑL 12
êôÑdG 13
º««îJ á≤£æe 14
ºYÉ£ªdG
á«MÉ«°S ºYÉ£e 1
ΩɪëdG ø«Y º©£e 2
¥OÉæØdG
O’Éa’ ¥óæa 1
¿hôØM ¥óæa 2
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
á«MÉ«°ùdG ¥ƒ∏≤∏dG á≤£æe 1
A'amchit
â«°ûªY ƒëf
Monuments
1. Mar Sarkis Church
2. Al-Saydeh (Our Lady) Church
3. Saydet Al-Najat Church
4. Al-Saydeh Harcha Church
5. Mar Saba Church
6. Mar A’abda Church
7. Mar Sarkis & Bakhos Church
Natural Attractions
1. Oak Woods
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢ù«cô°S QÉe á°ù«æc 1
Ió«°ùdG á°ù«æc 2
IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 3
É°TôM Ió«°ùdG á°ù«æc 4
ÉHÉ°S QÉe á°ù«æc 5
GóÑY QÉe á°ù«æc 6
¢SƒNÉHh ¢ù«cô°S QÉe á°ù«c 7
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¿Éjóæ°S áHÉZ 1
5Towards
Meshmesh
87
5
Afqa
Jaj
êÉL ƒëf
¢ûª°ûe
86
É≤aG
4
6
¢ù«fhOCG ƒëf
3
7
3Towards
Al A'aqoura
IQƒbÉ©dG ƒëf
2
3Towards
2
Adonis
4
9
8
5
8
1
10
7
3
1
6
13
1
1
2
9
10
11
12
3
ÉjÉæY ¿hQÉe QÉe ƒëf
Towards
Mar Maroun 3
A'annaya
Monuments
1. Saint Barbara Church
2. Mar Doumit Church
3. Al-Saydeh (Our Lady) Church
4. Saint Tedros Church
5. Al-Saydeh Church
6. Mar Sarkis Monastery
7. Our Lady of Armich Church
8. Armich Sarcophagi
9. Mar Sema'an Church (Saint Simon)
10. Saydet Al-Bzaz Church
11. Mar Gerges (Saint Georges) Church
12. Saint Takla Church
13. Waqf of Mar Youssef Church
Restaurants
1. Al-Diwan Restaurant
Hotels
1. Al-Diwan Hotel
2. Rock Land Hotel
3. Salamé project-Chalets
1
1
Monuments
1. Adonis Temple
2. Crusaders’ Ruins
2
ȾjĩdG đf
6Towards
Al-A'awaini
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
IQÉHôH á°ùjó≤dG á°ù«æc 1
§eƒ°V QÉe á°ù«æc 2
Ió«°ùdG á°ù«æc 3
¢ShQOÉJ ¢ùjó≤dG á°ù«æc 4
Ió«°ùdG á°ù«æc 5
¢ù«cô°S QÉe ôjO 6
¢û«eQG Ió«°S á°ù«æc 7
¢û«eQG ¢ShhÉf 8
¿É©ª°S QÉe á°ù«æc 9
RGõÑdG Ió«°S á°ù«æc 10
¢ùLôLQÉe ôjO 11
Ó≤J á°ùjó≤dG á°ù«æc 12
∞°Sƒj QÉe á°ù«æc ∞bh 13
ºYÉ£ªdG
¿GƒjódG º©£e 1
¥OÉæØdG
¿GƒjódG ¥óæa 1
óf’ ∑hQ ¥óæa 2
äÉ¡«dÉ°T áeÓ°S ´hô°ûe 3
Natural Attractions
1. Afqa Cave
2. Adonis Spring
3. Cascade
4. Ain (Spring) Al-Safra
5. Ain Wadi Seif
6. Salem Cave
7. Al-Jawouz Spring
8. Ain Al-Hassan Spring
9. Ain Al-Dawwara Spring
10. Gharib Afqa Woods
Restaurants
1. Al-Challal Restaurant
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢ù«fhOCG óÑ©e 1
»Ñ«∏°U ôKCG 2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
É≤aG IQɨe 1
¢ù«fhOG ™Ñf 2
∫Ó°T 3
GôØ°üdG ø«Y 4
∞«°S …OGh ø«Y 5
ºdÉ°S IQɨe 6
RhhÉédG ™Ñf 7
¿É°ùëdG ø«Y ™Ñf 8
IQGhódG ø«Y ™Ñf 9
(êGôMG) É≤aG ÖjôZ 10
ºYÉ£ªdG
∫Ó°ûdG º©£e 1
3Towards
Mayfouq
89
¥ƒØ«e ƒëf
Haqel
Yanouh
πbÉM
2
2
4
1
2
1
2
3
3
Monuments
1. Al-Saydeh (Our Lady) Church
2. Mar Sassine Church
3. Ruins of an Old Mill
4. Mar Saba Church
Natural Attractions
1. Woods
2. Ain (Spring) Haqel
3. Fish Fossils
äGójóëH
1
2
4
ŽH đf
5
Monuments
1. Mar Estefan Ancient Church (Saint Stephan)
2. Mar Tadros Ancient Church
3. Saydet Al-Bzaz Ancient Church
4. Heritage House
5. Mar Sarkis Monastery
6Towards
Ehmej
èªgEG ƒëf
2
6
6Towards
Afqa
É≤aCG ƒëf
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
Iôéëàe ∑ɪ°SG ¢Vô©e 1
Iôéëàe ∑ɪ°SG ¢Vô©e 2
Behdaydat
2 3
4 1
5
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
Ió«°ùdG á°ù«æc 1
ø«°SÉ°S QÉe á°ù«æc 2
áæë£e ÉjÉ≤H 3
ÉHÉ°S QÉe á°ù«æc 4
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á«LôM QÉé°TG 1
πbÉM ø«Y 2
Iôéëàe ∑ɪ°SG 3
Recreation
1. Fish Fossils Exhibition
2. Fish Fossils Exhibition 03-708287
π«ÑL ƒëf
5Towards
Jbeil
4Towards
Al-A'aqoura
IQƒbÉ©dG ƒëf
3
3
4
1
3
3
1
â«°ûªY ƒëf
3Towards
A'amchit
1
88
ìƒfÉj
4Towards
Bajjeh
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ájôKC’G ¿ÉØ£°SG QÉe á°ù«æc 1
ájôKC’G ¢ShQOÉJ QÉe á°ù«æc 2
ájôKC’G RGõÑdG Ió«°S á°ù«æc 3
á«KGôJ ∫RÉæe 4
¢ù«cô°S QÉe ôjO 5
Natural Attractions
1. Old Oak Tree
2. Old Hackberry Tree
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Iôª©e ¿Éjóæ°S Iôé°T 1
Iôª©e ¢ù«e Iôé°T 2
k
¢ShQOÉJ QÉe ó«Y áÑ°SÉæªH ∫ÉØàMEG ∫ƒ∏jCG 3 »a Éjƒæ°S ΩÉ≤j
Mar Tadros fesival is held annually on the 3rd of September.
Monuments
1. Ruins of a Temple
2. Mar Gerges (Saint Georges) Al-Azrak Area
£ Patriarchal Edifice
£ Ruins of 24 Churches
£ Tombs engraved into Rocks
£ Sarcophagi engraved into Rocks
£ Old Olive Press
3. Ruins of a Church
4. Saydet Al-Najat Ancient Church
5. Saydet Yanouh Ancient Church
6. Old Mill
Natural Attractions
1. Old Oak Tree
2. Al-Roueiss River
3. Caves
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
óÑ©e ÉjÉ≤H 1
:¥QRC’G ¢ùLôL QÉe á≤£æe 2
»côjô£ÑdG ìô°üdG £
á°ù«æc 24 ÉjÉ≤H £
ôî°üdG »a øaGóªdG £
ôî°üdG »a ¢ùjhGƒf £
áªjób ¿ƒàjR Iô°ü©e £
á°ù«æc ÉjÉ≤H 3
ájôKC’G IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 4
ájôKC’G ìƒfÉj Ió«°S á°ù«æc 5
ájôKG áæë£e 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áªjób áfÉjóæ°S 1
¢ùjhôdG ô¡f 2
Qhɨe 3
91
1
¿hôàÑdG OGôà°SƒJhCG ƒëf
Towards
4
Batroun
5Highway
A'annaya
ÉjÉæY
2
¿hôàÑdG ƒëf
ájôëÑdG ≥jô£dG
Towards 5
Batroun
Sea-Road
1
3Ehmej
3
4 9
1
2
5
5Jbeil Towards
A'annaya
π«ÑL
ÉjÉæY ƒëf
6
90
â«°ûªY
3
14
14
13
14
1
14
1
1
7
1
4
A'amchit
14
14
6
14
14
5
¥ƒØ«e ƒëf
Towards
Mayfouq 5
3
2 8
14
2 14
1
14
towards
A'annaya
èªgEG
ÉjÉæY ƒëf
2
14
14
14
14
14 14
8
14
2
10
11
9
7
12
14
1
3
â«°ûªY ƒëf Towards 6
ájôëÑdG ≥jô£dG A'amchit
Sea-Road
Religious Sites
1. Mar Charbel Hermitage & Sanctuary
2. Mar Maroun Monastery
Natural Attractions
1. Mar Charbel Resort
Restaurants
1. A'annaya Palace Restaurant
03-709088/445621
2. Al-Sindiani Restaurant
03-735116/09-760058
3. Al-Sanaya Restaurant
03-503744/328870
4. Qanater-A'annaya Restaurant
03-399664/09-760066
5. Mawwal-A'annaya Restaurant
03-619121/09-760077
6. Al-Mayadine Touristic Restaurant
09-760333/760555
7. Salameh Restaurant
03-733213/09-760205
8. Reef Restaurant 09-760277
9. Qaser Al- Oumara Restaurant
03-501592/09-760070
Hotels
1. Al-Mayadine Touristic Hotel
09-760333/760555
2. Mawwal Hotel
3. Salameh Hotel 09-760205
á«æjódG ºdÉ©ªdG
πHô°T QÉe QGõeh á°ùÑëe 1
¿hQÉe QÉe ôjO 2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
πHô°T QÉe √õàæe 1
ºYÉ£ªdG
¢S’ÉH ÉjÉæY º©£e 1
áfÉjóæ°ùdG º©£e 2
ÉjÉæ°ùdG º©£e 3
ÉjÉæq Y-ôWÉæb º©£e 4
ÉjÉæq Y -∫Gƒq e º©£e 5
á«MÉ«°ùdG øjOÉ«ªdG º©£e 6
áeÓ°S º©£e 7
∞jôdG º©£e 8
AGôeC’G ô°üb º©£e 9
¥OÉæØdG
á«MÉ«°ùdG øjOÉ«ªdG ¥óæa 1
ÉjÉæq Y - ∫Gƒq e ¥óæa 2
áeÓ°S ¥óæa 3
6Towards
OGôà°SƒJhCG ƒëf
A'amchit â«°ûªY
Highway
Monuments
1. Mar Maroun (Saint Maroun) Church
2. Saint Peter & Paul Church
3. Mar Elysée (Saint Elysée) Church
4. All Saints Church
5. Sidenaya Church
6. Saint Georges & Saint Sophia Church
7. Saint Sophia Church (Mar Sofia)
8. Mar Zakhia (Saint Zakhia) Church
9. Mar Youhanna (Saint John) Church
10. Mar Antonios (Saint Anthony) Church
11. Grave of Zakhia Family
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¿hQÉe QÉe á°ù«æc 1
¢ùdƒHh ¢Sô£H QÉe á°ù«æc 2
´É°û«dG QÉe á°ù«æc 3
ø«°ùjó≤dG ™«ªL á°ù«æc 4
ÉjÉfó«°U á°ù«æc 5
É«aƒ°U QÉeh ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 6
É«aƒ°U QÉe á°ù«æc 7
É«NR QÉe á°ù«æc 8
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 9
¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc 10
É«NR á∏FÉY øaóe 11
(Tomb of Henriette Renan)
12. Our Lady of A'amchit Church (Saydet A'amchit)
13. Saint Barbara Church
14. Heritage Houses
Natural Attractions
1. A'amchit Port
2. Corniche
3. Camping Area
Recreation
1. “Ibrik” textile products 03/481345
Exhibited in a Heritage House
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
â«°ûªY AÉæ«e 1
…ôëÑdG ¢û«fQƒµdG 2
º««îJ á≤£æe 3
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
á«é«°ùf äÉLƒàæe z≥jôHEG{ 1
Restaurants
1. Le Cap Restaurant 03-961136/09-623377
2. Chez Zakhia 09-621717
Camping & Chalets Area
1. Les Colombes 09-622401/2
(¿ÉæjQ äÉjôæg IôÑ≤e)
â«°ûªY Ió«°S á°ù«æc 12
IQÉHôH á°ùjó≤dG á°ù«æc 13
á«KGôJ ∫RÉæe 14
ºjób â«H πNGO á°Vhô©e
ºYÉ£ªdG
ÜɵdG º©£e 1
É«NR »°T 2
äÉ¡«dÉ°Th º««îJ á≤£æe
Öeƒdƒc »d 1
A’abaidat
Al-Machnaqa
93
á≤æ°ûªdG
3
2
4
1
4Towards
Mayfouq
¥ƒØ«e ƒëf
5Towards
Ehmej
èªgEG ƒëf
5
1
3Towards
Nahr Ibrahim
º«gGôHG ô¡f ƒëf
1
1
Lehfed
óØëd ƒëf
A'amchit
â«°ûªY ƒëf
2
3
1
4Towards
3Towards
4
2
Towards 4
Qartaba
ÉÑWôb ƒëf
5
3Towards
Monuments
Jbeil
1. Mar Sema'an Church
π«ÑL ƒëf
2. Mar Mama Church
3. Mar Adnah Church
4. Mar Osapios or Mar Hochab Roman Ruins
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¿É©ª°S QÉe á°ù«æc 1
ÉeÉe QÉe á°ù«æc 2
√ÉfOG QÉe á°ù«æc 3
Ö°TƒM hCG ¢Sƒ«HÉ°ShG QÉe 4
»fÉehQ óÑ©e QÉKBG
ÉjÉWƒdG Ió«°S 5
5. Saydet Al-Wataya
Restaurants
1. Al- Baladi Restaurant
ºYÉ£ªdG
…ó∏ÑdG º©£e 1
øjQƒæJ ƒëf
Towards 5
Tannourine
2
1
Monuments
1. Roman Ruins
2. Mar Naba Monastery
3. Heritage House including
a well engraved in rocks
4. Grape Press Engraved in Rocks
5. Al-Qala'a Area holds
Old Wall
Sarcophagi cut into Rocks
Two Famous Rocks known
as the Rocks of Adonis and Ishtar
Natural Attractions
1. Old Oak Trees
2. Old Oak Tree
Recreation
1. Exhibition of Brassware
and Paintings.
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Iôª©e ¿Éjóæ°S QÉé°TCG 1
Iôª©e áfÉjóæ°S 2
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
äÉ«°SÉëf ¢Vô©e 1
á©«Ñ£dG øe äÉMƒdh
Laqlouq
¥ƒ∏≤∏dG
2
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á«fÉehQ QÉKBG 1
ÉHÉf QÉe ôjO 2
ôî°üdG »a √É«e ôÄHh »KGôJ ∫õæe 3
ôî°üdG »a ÖæY Iô°ü©e 4
á©∏≤dG á≤£æe 5
…ôKCG Qƒ°S
ôî°üdG »a IQƒØëe ¢ùjhGƒf
ähôà°ûYh ¢ù«fhOCG »Jôî°U
92
äGó«ÑY
2
1
3
1
4Towards
A'aqoura
IQƒbÉ©dG ƒëf
1
6Towards
Jbeil
π«ÑL ƒëf
Monuments
1. Qornet Al-Namroud
2. Al-Moutran (The Bishop) Citadel
Natural Attractions
1. Al-Jareed Mountain
and its Natural Lake
2. Jaj Mountain for Ecotourism
3. Water Spring
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
OhôªædG áfôb 1
¿Gô£ªdG á©∏b 2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á«©«Ñ£dG ¬Jô«ëHh ójôédG πÑL 1
á«Ä«ÑdG áMÉ«°ù∏d êÉL πÑL 2
AÉe ™Ñf 3
Hotels
1. Shangrilla Hotel 03-441112/09-621436/430006
2. La Valade Hotel 09-430100
Recreation
1. Evasion Laqlouq Touristic Center
09-944515/03-303276
¥OÉæØdG
’ô¨æ°T ¥óæa 1
OÓa’ ¥óæa 2
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
¥ƒ∏≤∏dG ¿ƒjRÉØjG »MÉ«°S õcôe 1
Byblos (Jbeil)
95
Mediterranean Sea
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
2
2
2
13
3
4
3
11
2
1013
2
4
9
1
3
7 8
1
1 17
7 8
2
7
4
1
5
5
9
2
17
3
3
2
7
15
3Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
16
5
3Towards
Beirut
1. Ahiram Hotel 09-944726/540440
2. Byblos Sur Mer Hotel 03-303010/09-548000
3. King Georges Hotel
09-547048/03-542586
1 6
2
Museums
1. The Archeological Site Museum
2. The Fossil Museum
3. The Wax Museum 09-540463/03-395537
12
14
12
6
1
A'amchit
(Sea Road)
6
â«°ûªY ƒëf
(ájôëÑdG ≥jô£dG)
4Towards
A'amchit
(Sea Road)
4Towards
Tripoli
¢ù∏HGôW ƒëf
6Towards
A'annaya
ÉjÉæY ƒëf
4Towards
¥OÉæØdG
ΩGô«MC6GTowards
¥óæa 1
QÉe Qƒ°S ¢Sƒ∏Ñ«HA'annaya
¥óæa 2
êQƒL ≠æ«c ¥óæa 3
∞MÉàªdG
…ôK’G ∞ëàe 1
äGôéëàªdG ∞ëàe 2
™ª°ûdG ∞ëàe 3
Natural Attractions
1. Touristic Port
2. Public Beaches
1
4Towards
16
15 6
8
4
Monuments
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
1. Crusaders’ Citadel
á«Ñ«∏°üdG á©∏≤dG 1
2. Royal Necropolis
᫵∏ªdG øaGóªdG 2
3. Colonnade Street & the Roman Theater
»fÉehôdG ìô°ùªdGh IóªYC’G 3
4. Northeastern Gate
á«bô°ûdG - á«dɪ°ûdG áHGƒÑdG 4
5. Persian Fortress
á«°SQÉØdG á©∏≤dG 5
6. Old Souk
ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG 6
7. Saydet Al-Bawwabah
áHGƒÑdG Ió«°S 7
8. Byzantine Mosaic
á«£fõ«H AÉ°ùØ«°ùa 8
9. Al-Emir Youssef Al-Chehabi Mosque
»HÉ¡°ûdG ∞°Sƒj ô«e’G ™eÉL 9
10. Mar Youhanna (Saint John) Church
¢ùbôe ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 10
11. Saydet Al-Najat Church
IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 11
12. City Fortress
áæjóªdG QGƒ°SG 12
13. Sea Fortress
ájôëÑdG á©∏≤dG 13
14. Mar Takla Church
Ó≤J QÉe á°ù«æc 14
15. Saydet Al-Mais
¢ù«ªdG Ió«°S 15
16. Saydet Al-Oum Al-Fakira
Iô«≤ØdG Ω’G Ió«°S 16
17. Sultan Ibrahim Bin Adham Mosque ºgOG øH º«gGôHG ¿É£∏°ùdG óé°ùe 17
11
2
2
1
3Hotels
1 6
3
3
8
5
214
1
4
5 7 112
10
6
1
3
4
2
2
4
3
3
1
4
5 7 1 2 12
2
3
94
π«ÑL
Tripoli
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
»MÉ«°S CÉaôe 1
áeÉY ÅWGƒ°T 2
Centers
õcGôªdG
1. Municipality of Byblos
π«ÑL ájó∏H 1
2. Handicraft Center
á«aôëdG ø¡ªdG õcôe 2
3. Tourist Information Center
»MÉ«°ùdG ∫ÉÑ≤à°S’G õcôe 3
4. International Center for Human Sciences
¿É°ùf’G Ωƒ∏©d »dhódG õcôe 4
UNESCO
ƒµ°ùfh’G
5. Post Office
ójôÑdG õcôe 5
6. Telephone Center
∞JÉ¡dG õcôe 6
7. Serail Jbeil & Civil Defense Center
»fóªdG ´ÉaódGh π«ÑL …Gô°S õcôe 7
8. Jbeil Port Head Office
π«ÑL Éaôe á°SÉFQ õcôe 8
Beaches
1. Byblos Sur Mer Beach 03-303010/09-548000
2. Byblos Marin Beach 09-945234
3. Edeh Sands 09-546666/542222
4. Voiles Bleu 09-796060
Restaurants
1. Byblos Fishing Club (Pépé Abed)
03-635850/09-540213
íHÉ°ùªdG
QÉe Qƒ°S ¢Sƒ∏Ñ«H íÑ°ùe 1
øjQÉe ¢Sƒ∏Ñ«H 2
¢SófÉ°S √OG 3
ƒ∏H ∫Gƒa 4
ºYÉ£ªdG
܃∏c ≠æ«°û«a ¢Sƒ∏Ñ«H º©£e 1
2. Abe-Chemou Restaurant
(Restaurant/Snack/Motel) 09-540484
3. Byblos Sur Mer Restaurant
03-303010/09-548000
4. Au Vieux Port Restaurant 09-545005/03-513045
5. Mina Bab Restaurant 09-540475
6. Dar Al- Azrak Restaurant 03-336322/09-737379
7. Café Dior 09-547447
ƒª°ûHG º©£e 2
QÉe Qƒ°S ¢Sƒ∏Ñ«H º©£e 3
QƒH ƒ«a hCG º©£e 4
É櫪dG ÜÉH º©£e 5
¥QR’G QGO º©£e 6
Qƒj …O ¬«aÉc 7
97
Mayfouq
Distance from Beirut: 64km
Altitude: 850-1,000m
¥ƒØ«e
º∏c 64 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω1000-850ôëÑdG í£°SøY™ØJôJh
øe ¿G ¿ƒNQDƒªdG ócDƒjh . ™ÑædG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG É¡dƒ°UCG »a ᫪°ùàdG Oƒ©J
áªjó≤dG äɨ∏dÉH »«∏jG ßØ∏j …òdG – è«∏jG º°SG ¥ÓWEG ƒg ¥ƒØ«e »a QÉKB’G ºgCG
è«∏jG Ió«°S º°SÉH âaôY á°ù«æc ô°ûY ådÉãdG ¿ô≤dG »a â«æH å«M É¡«a á≤£æe ≈∏Y
√òg AÉæH Oƒ©j .¢ùª°ûdG á¡d’G IOÉÑ©d É°Sôµe ¿Éc »æKh πµ«g ¢VÉ≤fCG ≈∏Y »«∏jG hCG
§îdÉH »fÉjô°S º«bQ ¬«ah ,±hô©e ƒg ɪc ≈£°SƒdG ¿hô≤dG ≈dG Iô«¨°üdG á°ù«æµdG
á°ù«æc ≈°†e Ée »a ¿Éc AÉæÑdG ¿G √OÉØe ,1276 ΩÉ©dG øe ñQDƒe »∏«éfô£°S’G
.á«KGôàdG GQƒe á°ùjó≤dG á°ù«æc É°†jCG Ió∏ÑdG »ah .á«Hƒ≤©j
The name Mayfouq is derived from the Syriac language,
meaning “water spring.” One of the oldest areas of the town
is Elij, where an old church bearing the same name was built
over the ruins of a pagan temple dedicated to the God of
the Sun. The Church of Our Lady of Elij was constructed with
small stones during the Middle Ages. It bears an inscription in
Syriac, dated 1276, indicating that the church had previously
been a Ya’acoubi church. Another site of interest in the village
is the ancient Church of Saint Moura.
Edeh
Distance from Beirut: 41km
Altitude: 225m
√OEG
º∏c 41 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 225 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ÖÑ°ùdGh ,QɨdG ÉgÉæ©e á«fÉjô°S á¶Ød √Qó°üe z√OG{ º°SG ¿G ø«NQDƒªdG ¢†©H ∫ƒ≤j
zOG{ QòL ¿CG ôNB’G ¢†©ÑdG ∫ƒ≤j ø«M »a ,É¡«°VGQCG »a IôãµH QɨdG QÉé°TCG OƒLh
.á©«æªdG ájƒ≤dG ájô≤dG ,√OG º°S’G ≈æ©e ¿ƒµ«a áHÓ°üdGh Iƒ≤dG ≈dEG õeôj
Oƒ¡©dG ≈dEG IóFÉ©dG áªjó≤dG QÉKB’G øe ô«ãµdG ,É¡bÉ£f øª°Vh √OG ájôb »a óLƒJ
âdƒëJ á«æKh óHÉ©ªd áªî°V IóªYCG É¡æe á«Ñ«∏°üdGh á«£fõ«ÑdGh á«fÉehôdGh á«≤«æ«ØdG
QÉe á°ù«æch ¢ShQOÉJ QÉeh ÉæMƒj QÉe á°ù«æc ,¢ùLôL QÉe á°ù«æc :»gh ,¢ùFÉæc ≈dEG
»YGóàe ºjób AÉæH ƒgh ,§eƒ°V QÉe óÑ©e ÉjÉ≤H Ék °†jCG á«æjódG QÉKB’G øeh .´É°û«dG
QÉe á°ù«æc ,ø««Ñ«∏°üdG ó¡Y ≈dEG »≤Jôj ¿ÉÑgQ ôjO »°VɪdG »a ¿Éc ɪHQ ¿GQóédG
á©°TC’G É¡æe å©ÑæJ ¢ùª°ûdG º°SQ ¬«∏Y ¢û≤f ôî°U ,ájô≤∏d á«dɪ°ûdG á¡é∏d πjÉîe
âfÉc »gh ÉbhO Ió«°S º°SÉH AGQò©∏d óÑ©e ájô≤dG ܃æL »ah ,ájô≤dG ¥ô°T »a ºFÉb
.»≤«æ«a πµ«g ¢SÉ°SCG ≈∏Y â«æH ób
Some researchers trace the village’s name to a Syriac word,
meaning “laurel,” because of the abundance of laurel trees
in the area. Others state that the name stands for strength
and firmness, and hence the name would mean “the strong
and firm village.” The town’s ancient remains, which date
back to the Phoenician, Roman, Byzantine and Crusader eras,
include some huge pillars of temples that were transformed
into churches, among them the Church of Saint Georges, the
Church of Saint John and Saint Theodore and the Church of
Saint Elysée. Other religious sites around the village are the
remains of Mar Doumit, an old structure that may have served
as a monastery during the Crusader era; the Church of Saint
Michael to the north; a rock engraved with an image of the sun
and its rays to the east; and to the south a shrine to Our Lady
of Douka built over a Phoenician ruin.
Adonis
Distance from Beirut: 44km
Altitude: 650m
¢ù«fhOCG
º∏c 44 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 650 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
¿Éc . º«gGôHEG ô¡f º°SÉH Ωƒ«dG ±ô©j …òdG ¢ù«fhOCG ô¡f …OGh »a Ió∏ÑdG √òg ™≤J
¿ƒµ∏ªj GƒfÉc øjòdG IOɪM »æH ≈dEG áÑ°ùf …ó«ªëdG ¬∏Ñbh …ô«ªëdG ºjó≤dG »a É¡ª°SG
ócDƒj ɪc ƒgh , ¢ù«fhOCÉ`H ºjó≤dG º°S’G ∫GóÑà°SG ºJ »ª°SQ QGô≤H øµdh .á≤£æªdG
.≈dƒªdGh ó«°ùdG »æ«©j …òdG ¿hOCG »≤«æ«ØdG ¬dE’G º°SG É«LƒdƒãªdG AGôÑNh ¿ƒNQDƒªdG
¬JOÉYCÉa ,á≤£æªdG ∂∏J »a OÉ£°üj ¿Éc ø«M ¬Yô°U ÉjôH GôjõæN ¿G IQƒ£°SC’G ∫ƒ≤J
.IÉ«ëdG ≈dEG - ähôà°TÉY - QÉà°ûY
¬Ñ°ûJ äÉHÉàch ôî°üdG øe ¢ùjhGƒf Ió∏ÑdG √òg »a IOƒLƒªdG áªjó≤dG QÉKB’G øe
.AÉ°ùØ«°ùah »≤«æ«a πµ«g ÉjÉ≤H ≈dEG áaÉ°VEG ,á«Ø«∏Zhô«¡dG
The town of Adonis is situated in the valley of Nahr Ibrahim
(or Adonis River). Its name was previously “Al-Hamidi,”
derived from the Bani Hamada family that once owned the
land. The name was later changed to Adonis by an official
government decree. Of archaeological interest in the town are
some sarcophagi and writings that resemble hieroglyphics,
in addition to the ruins of a Phoenician temple and some
mosaics.
Jaj
Distance from Beirut: 65km
Altitude: 1,300m
êÉL
º∏c 65 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1300 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
É¡fC’ ᫪°ùàdG ócDƒj É¡©bƒe ¿G å«M , áª≤dG »æ©Jh á«≤«æ«ØdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
»àdG – êÉL RQCG áHÉZ ¿G AGôÑîdG ∫ƒ≤j .É¡H ᣫëªdG iô≤dG πc ø«H ÉYÉØJQG ôãcC’G
âfÉc »àdG äÉHɨdG ΩóbCG ióMEG ôÑà©J - ÜôdG »∏q éJ º°SG ≈∏Y á°ù«æc É¡£°Sh »a Ωƒ≤J
IQÉéM ÉjÉ≤H êÉL »a IOƒLƒªdG QÉKB’G øeh .á≤«ë°ùdG Qƒ°ü©dG »a ¿ÉæÑd ∫ÉÑL ƒ°ùµJ
á°ù«æc áMÉ°S »a Iôã©Ñe ∫GõJ ’ ,ähQÉà°ûY – IôgõdG IOÉÑ©d É°Sôµe ¿Éc πµ«g
»≤«æ«a OƒeÉYh , GóÑY QÉe áMÉ°S πØ°SCG »a Qƒ°S QÉKBG ÉjÉ≤H ∂dP ≈dEG ±É°†j ,Ió∏ÑdG
áªjób ¢ùjhGƒf É°†jCG á≤£æªdG »ah .á°ù«æµdG πNGO 1955 ΩÉ©dG »a ¬aÉ°ûàcG ºJ »bô°T
áaÉ°VEG ,Ió∏ÑdG AÉëfCG »a IôKÉæàe á«fÉehQ QÉHBGh á«æbG ÉjÉ≤Hh ,Qƒî°üdG »a IQƒØëe
. ¢SƒfÉjQOG QƒWGôÑeE’G øeR ≈dEG Oƒ©J ôî°üdG »a á°Tƒ≤æe äÉHÉàc ≈dEG
,§«eƒ°V QÉe ôjO ∫ÓWCGh , ø«eó≤ªdG êôH º°SÉH ±ô©j Ée ÉjÉ≤H êÉL »a óLƒJ
ºK ø««Ñ«∏°üdG ø«Y º°SÉH ±ô©J âfÉc »àdG ø«©dG ó≤Yh ,»Ñ«∏°U êôH ≈dEG áaÉ°VEG
êÉL á«fGô£e êÉL »a á«KGôàdG á«MhôdG á«æHC’G øeh . ø«ª∏°ùªdG ø«Y `H ⫪°S
.á≤«à©dG §«eƒ°V QÉe á°ù«æc h ,¿G󪩪dG ÉæMƒj QÉe á°ù«æch ,á«fhQɪdG
The name Jaj is originally Phoenician, meaning “the top,”
which sounds logical, since Jaj is the most elevated town
among all the surrounding villages. The cedars forest of Jaj,
which was one of the oldest and largest of forests in Mount
Lebanon during ancient times, is found here, and in the middle
of the town stands the Church of Transfiguration. Antiquities
of interest in the center of town include the stone remains of
a temple that was consecrated to the worship of Astarte, as
well as a Phoenician column discovered in 1955 in the town’s
church. Jaj also has some old sarcophagi cut into the rocks,
the remains of Roman canals and wells dispersed throughout
the town, and rocks carrying inscriptions that date back to the
time of the Roman Emperor Adrianos.
Other sites of historical interest in and around Jaj include the
remains of the tower of Al- Moukaddamine and the Monastery
of Mar Doumit. There is also a Crusader tower and the
arcade of a fountain that was earlier known as the Crusaders
Fountain, and later as the Muslim Fountain. Other places to
see are the Maronite Archbishopric of Jaj, the Church of Saint
John and the ancient church of Mar Doumit.
96
99
Al-A'aqoura
Distance from Beirut: 70km
Altitude: 1,400m
IQƒbÉ©dG
º∏c 70 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1400 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
áÄ«ÑH Ió∏ÑdG √òg õ«ªàJ . IOQÉÑdG AɪdG ø«Y »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
á«©«Ñ£dG É¡JÉeGôgÉHh á≤aóàªdG É¡©«HÉæj IôãµH õ«ªàJ ɪc ,áHÓN ôXÉæeh á«©«ÑW
Qƒ°ü©dG ≈dEG IóFÉ©dG ºdÉ©ªdG øe ójó©dG É¡LGôN »ah É¡∏NGO ô°ûàæj .áLQóàªdG
¢ùjhôdG IQɨe IQƒbÉ©dG »a QÉKB’G ΩóbCG øe ¿G ¿ƒNQDƒªdG ±ô©jh .≈£°SƒdGh áªjó≤dG
IQɨªdG ∂∏J øe ≥aóàªdG …ƒà°ûdG ô¡ædG ¥ƒah .¿ÉæÑd »a QhɨªdG ôÑcG øe ôÑà©J »àdG
iôNCG IQɨe ÖfÉL ≈dEG Gòg ,∫óéªdGh IQƒbÉ©dG »à≤£æe §Hôj »©«ÑW ô°ùL Ωƒ≤j
.áæÑd ø«Y IQɨe º°SÉH ∑Éæg ±ô©J
»fÉehôdG ô°ü©dG ¿ÉHCG Qƒî°üdG »a â≤°T ≥jôW øe AõL É°†jG ájôKC’G ºdÉ©ªdG øe
Ió∏ÑdG ≈∏Y π£ªdG ±ôédG »dÉYCG »a ∑Éægh .áfƒª«dG `H GQhôe π«ÑéH ∂Ñ∏©H §Hôàd
ájôKCG ÉjÉ≤H ≈∏Y É¡∏NGO »a ¿ƒÑ≤æªdG ôãY ôàe 500 »dGƒM ≥ª©dG »a ≠∏ÑJ IQɨe
ºK øeh ,ÉæMƒj ¢ùjó≤dG º°SG ≈∏Y ô«¨°U »jQ QGõe É¡∏Nóe ≈∏Y º«bCG óbh ,áØ∏àîe
¢Sô£H QÉe á°ù«æc Ió∏ÑdG »a Ωƒ≤Jh Gòg .ÉæMƒj QÉe IQɨe º°SÉH ±ô©J IQɨªdG äQÉ°U
¿ƒªeôªdG É¡«∏Y QÉL »àdG - É¡fGQóL πªëJ á«©«ÑW IQɨe π°UC’G »a âfÉc »àdG
.ø«°ùjó≤dG ¢†©H Aɪ°SCGh ¢Tƒ≤fh Ωƒ°SQ ÉjÉ≤H The town's name, originating from the Syriac, means “cold
water spring.” Al-A’aqoura, noted for its abundance of springs,
also offers some unusual natural sites, among them stepped
pyramidal formations that jut out of the earth. Within the town and
its environs lie the ruins that date back to the Middle Ages and
earlier. Of special interest in the town is the Al-Roueiss Cave, one
of the largest of Lebanese caves, where a natural bridge passes
over the winter river that originally formed it and continues to link
the areas of Al-A’aqoura with nearby Al-Majdel.
The main archeological site of Al-A’aqoura is a section of the
ancient Roman road that was cut into the rocks and once linked
Jbeil with Ba’albeck by passing through Al-Yammouneh. At the top
of the slope overlooking the town is a natural cave that is 500
m deep, where a variety of ruins were found. It is called the Cave
of St. John, because of the small shrine to the saint that has been
standing at its entrance for centuries. Also to be visited is the
Church of Saint Peter, which had originally been a natural cave and
on whose walls can still be seen traces of old religious paintings
and the names of some saints.
Al-Mnaitra
Distance from Beirut: 75km
Altitude: 1,200m
Iô£«æªdG
º∏c 75 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1200 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»æ©J á«eÉY á«fÉæÑd á¶Ød Iô£æªdG áª∏c ¿G ±hô©eh , ô¶ædG »æ©J á«fÉjô°S ᫪°ùàdG
πH ,™ªàée hCG ¿GôªY ≈∏Y ∫ój Ée É«dÉM á©≤ÑdG √òg »a óLƒj ’ .QƒWÉædG ᪫N
.ºjó≤dG ïjQÉàdG øe áÑNÉ°U äÉÑ≤ëH ôcòJh º°S’G πªëJ á≤£æe Oôée
The town's name may originate from a Syriac word meaning
“sight.” However, “mantara” is also a commonly used
Lebanese word that means “the tent of the guard.” There is no
longer any community inhabiting the village, but the fact that
the site carries a name indicates that at one time it must have
had some significance.
Ma'ad
Distance from Beirut: 50km
Altitude: 525m
OÉ©e
º∏c 50 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 525 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
hCG óYƒªdGh ,´ÉªàL’G ¿Éµe √Éæ©eh á«≤«æ«ØdG á¨∏dG ≈dEG Oƒ©J Ió∏ÑdG √òg ᫪°ùJ
¢VÉ≤fCG ¥ƒa â«æH »àdG πHô°T QÉe á°ù«æc IOƒLƒªdG QÉKB’G RôHG øe .≈≤à∏ªdGh OÉ©«ªdG
óÑ©e ¥ƒa ⪫bCG ób ÉgQhóH âfÉc ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈dEG É¡îjQÉJ Oƒ©j á«£fõ«H á°ù«æc
Iôã©Ñeh IôgÉX ∫GõJ ’ óÑ©ªdG ∂dP IóªYCG ¢†©H ¿G âaÓdGh .»fÉehôdG ô°ü©dG øe
.á°ù«æµdG AÉëfCG »a
∂∏J øe É«∏©dG äÉ≤Ñ£dG ,»£fõ«ÑdG §ªædG Ö°ùM á°Tƒ≤æe äÉ«fGQóL AÉæÑdG øjõJ
É¡îjQÉJ Oƒ©j á«àëàdG äÉ≤Ñ£dG ɪæ«H »Ñ«∏°üdG ô°ü©dG ≈dEG Oƒ©J ¢Tƒ≤ædGh Ωƒ°SôdG
ô°üY äÓ«Ñf ióMEG øaóe º°†«a »eÉeC’G á°ù«æµdG πNóe ÉeCG.»£fõ«ÑdG ô°ü©dG ≈dEG
. áéfôØdG
The town's name comes from the Phoenician language and
means “the meeting place.” Visit the Church of Mar Charbel,
which was built over a sixth-century Byzantine church that had
replaced a Roman temple. Some pillars of that temple are still
standing in the church. The walls are decorated in a Byzantine
style, with the lower sections dating to the Byzantine era and
the upper sections to the Crusader era. The front entrance of
the church contains the tomb of an aristocrat of the French
mandate period in Lebanon.
Feghal
Distance from Beirut: 49km
Altitude: 250m
∫ɨa
º∏c 49 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 250 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
óbh .AɪdG ¬Lh hCG ,áKGôëdGh π¨°ûdG √Éæ©eh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
ÖWÉ°ùªdGh ¢ùjhGƒædG øe ójó©dG Ió∏ÑdG »°VGQCG »a QÉKB’G Aɪ∏Yh ¿ƒÑ≤æªdG ôãY
.Ωó≤dG »a ábQÉZ Qƒ°üY ≈dEG É¡îjQÉJ Oƒ©j á«æHCG IQÉéMh ájôî°üdG
The town's name originates from the Syriac language and
stands for “work and plowing” or “water's surface.” Some
sarcophagi and stone terraces are found here. Feghal is known
for its fine silk weaving and for its production of marzipan.
98
101
Afqa
Distance from Beirut: 80km
Altitude: 1,200m
É≤aCG
º∏c 80 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
≈ªëdGh ôjƒ°ùàdGh áWÉM’G »æ©Jh áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
º«gGôHEG ô¡f ™HÉæe É¡æe ≥aóàJ »àdG É≤aCG äGQɨe Ió∏ÑdG √òg ¬H ±ô©J Ée ô¡°TGh
»°ù«FôdG õcôªdG âfÉc »àdG É≤aCG ßØàëJ .¢ù«fhOG ô¡æH ɪjób ±ô©j ¿Éc …òdG
É¡ªgCGh ,IOÉÑ©dG ∂∏àH ≥∏©àJ Iô«ãc äGQGõeh πcÉ«g ÉjÉ≤Hh ∫ÓWCÉH ,¢ù«fhOG IOÉÑ©d
.ähQÉà°ûYh ¢ù«fhOG πµ«g ÉjÉ≤H
- ¬°ùØf âbƒdG »a É¡≤«°ûYh á¡dB’G øHG ƒgh - π«ªédG ÜÉ°ûdG Gòg ¿G IQƒ£°SC’G …hôJ
Ée Gògh ,¬fƒ∏H ô¡ædG √É«e Ö°†N ób ¬eO ¿Gh ™bƒªdG ∂dP »a …ôH ôjõæN ¬Yô°U ób
áàaÓdG QÉKB’G øe .™«HôdG ΩÉjCG »a »fÉ≤dG ¿ƒ∏dÉH √É«ªdG ¿ƒ∏J ø«eób’G ô¶f »a ô°ùØj
ójó©dG É¡Ø°Uh ,ôàe 200 øY ójõj É¡≤ªY ájhÉg ≈∏Y áMƒàØe IQɨe É°†jCG É≤aCG »a
.ºdÉ©dG »a áYhQ ÉgôãcCGh øcÉeC’G πªLCG øe É¡fG ∫ƒ≤dÉH ø«NQDƒªdGh ø«ãMÉÑdG øe
The origin of the name Afqa is derived from a Semitic word
that means “surrounding and protecting.” The waters of Nahr
Ibrahim, known in legend as the Adonis River, emerge from
the Cave of Afqa, where the well-known myth of Adonis and
the Phoenician goddess Astarte (Venus) was born. The Cave
is situated on a mountain cliff 200 meters high, from which
the waters fall in a dramatic splash into the river below.
Across from the Cave are the remains of temples and shrines
dedicated to the fated lovers, most prominent among them the
Roman Temple of Venus. According to the legend, Adonis (who
was playing the dual role of the son of the goddess and her
lover) was killed at this site during his battle with a wild boar.
Astarte tried to save him, but she was too late; so, each spring
since then the river's waters are said to turn dark red, stained
with the blood of Adonis.
Ehmej
Distance from Beirut: 58km
Altitude: 1,200m
èªgEG
º∏c 58 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1200 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
GRÉéeh ,πÑédG ¢SCGQ …CG , áª≤dG ¢SCGQ ÉgÉæ©eh á«≤«æ«ØdG á¨∏dG »a ᫪°ùàdG √òg óéf
á«æZ ,ájôK’G á«fÉæÑ∏dG äGó∏ÑdG º¶©e πãe Ió∏ÑdG √òg .πÑédG êÉJ ¿ƒµJ ¿G øµªj
¢ùjhGƒfh QÉHBG OƒLƒH QÉKB’G AGôÑN ±ô©j .äÉHÉàch ÖFGôNh IóªYCG øe »°VɪdG ÉjÉ≤ÑH
ø«H ¿ÉehôdG √CÉ°ûfCG …òdG ±ƒ°UôªdG ≥jô£dG QÉKBG ¿G ɪc ,èªgEG §«ëe »a á«≤«æ«a
Oƒ©J ¿hôØM á≤£æe »a IóªYCGh ÖFGôN óLƒJh .¿É«©∏d á∏KÉe ∫GõJ ’ ∂Ñ∏©Hh π«ÑL
≈∏Y á«fÉehQ äÉHÉàc ∑Éæg ∂dP ≈dEG áaÉ°VEG .á«fÉehôdGh á«≤«æ«ØdG Qƒ°ü©dG ≈dEG
ôéd IôHɨdG Qƒ°ü©dG »a Ωóîà°ùJ âfÉc q…Q IÉæb ÉjÉ≤Hh ,¥ƒ∏≤∏dG ≈dG ájODƒªdG ≥jô£dG
.èªgEG ≈dEG IQƒbÉ©dG á≤£æe øe √É«ªdG
The town's name originates from the Phoenician language,
meaning “the top or crown of the mountain.” The remains of
Phoenician wells and sarcophagi are found here, as well as
what is left of a Roman stone-paved road that used to stretch
from Jbeil to Baalbeck. The neighboring area of Hafroun
contains some ancient ruins and pillars dating back to the
Phoenician and Roman eras. In addition, there are Roman rock
inscriptions on the road to Laqlouq, as well as the remains of a
Roman canal that used to bring water from A’aqoura to Ehmej.
Bajjeh
Distance from Beirut: 54km
Altitude: 550m
áéH
º∏c 54 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 550 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
á«æZ áéH Ió∏H .øFÉæédGh ≥FGóëdG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG Oƒ©J Ió∏ÑdG √òg ᫪°ùJ
Üôb áªjó≤dG Ió∏ÑdG õcôe ¿Éc å«M zÉjô°U ô¡°V{ á≤£æe É¡æe »àdG QÉKB’ÉH GóL
,Qƒî°üdG »a áJƒëæe ¢ùjhGƒf É°†jCG Ió∏ÑdG √òg »ah .Ωƒ«dG ≈àM ∫Gõj ’ ô«¨°U ´ƒÑæj
QÉe á°ù«æch áYQõªdG Ió«°S á°ù«æc QGƒL »a ¿ƒÑ≤æªdG É¡«∏Y ôãY QÉHBGh á«aõN äGhOCGh
¿Éc ºjób ôjO øe á«≤H ɪg ø«à°ù«æµdG ø«JÉg ¿G QÉKB’G AGôÑN ∫ƒ≤jh .ø«àjôKC’G ÉHÉ°S
iôNCG áªjób á°ù«æc ÉjÉ≤H óLƒJ ¬°ùØf ™bƒªdG »ah .»≤«æ«a óÑ©e ¢VÉ≤fCG ≈∏Y »æH ób
…ôKG ∞¡c É°†jCG ∑Éægh .»fÉæÑ∏dG πÑédG ¿Éµ°S ô°üæJ AóH Iôàa ≈dG É¡îjQÉJ Oƒ©j
.πbÉMh áéH ø«H ΩƒîàdG ≈∏Y zá©∏≤dG ¢ù«ª°T{ º°SÉH ±ô©j
∫ƒ≤j ɪc ƒgh ,z™°û«dCG{ ¢ùjó≤dG QGõeh GóÑY QÉe á°ù«æc ∂dòc á«æjódG QÉKB’G øe
øe áHô≤e ≈∏Y Qƒî°üdG »a Iƒéa πNGO ™≤j ïjQÉàdG ∫ƒ¡ée …ôKG QGõe ¿ƒaQÉ©dG
.áYQõªdG Ió«°S á°ù«æc ™bƒe
The town's name comes from the Syriac language, meaning
“gardens.” Bajjeh is situated next to a small spring and
includes the area of Dahr Sarya, which was once the center
of the old town. There are a number of sarcophagi and some
ancient wells located near the churches of Al-Mazra’a and Mar
Saba, which are all that is left of a monastery that had earlier
been built on the ruins of a Phoenician temple. There are also
the remnants of another church that dates back to the early
Christian era, in addition to an ancient cave known as “Chmeis
Al-Klei’a.” Other religious sites to be visited are the Church of
Mar A’abda and the shrine of Saint Elysée cut into the rocks.
Meshmesh
Distance from Beirut: 63km
Altitude: 1,150m
¢ûª°ûe
º∏c 63 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1150 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
á«æHCG ÉjÉ≤H Ió∏ÑdG »a .¢ùª°ûªdG ¿ÉµªdG √Éæ©eh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
á«æHCG ∫ÓWCG ≈dEG áaÉ°VEG ,Qƒî°üdG »a IQƒØëe øaGóeh ájôKCG IóªYCGh ÖFGôNh áªjób
¢VÉ≤fCG âëJ GhôãY ób ¿ƒÑ≤æªdG ¿Éch .…ôµ°ùdG ´ƒædG øe É¡JQÉéM ¢ùFÉæc ¢ùªîd âfÉc
. á°ù«æµdG ∂∏J ïjQÉJ Ωób ≈∏Y ∫óJ AÉ°ùØ«°ùa QÉKBG ≈∏Y á«fÉjô°ùdG Ö«∏°üdG á°ù«æc
The town's name originates from the Syriac language, meaning
“the sunny place.” Its ancient sites include the remains of old
structures, columns, cemeteries and churches. Some mosaics
found under the ruins of the Al-Salib Syriac church confirm its
antiquity.
Yanouh
Distance from Beirut: 80km
Altitude: 1,100m
ìƒfÉj
º∏c 80 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
Ió∏ÑdG √ògh ,øĪ£jh íjôà°ùj ÉgÉæ©e áªjób á«eÉ°S á¶Ød øe IPƒNCÉe ᫪°ùàdG √òg
»a ¬∏jƒëJ ºJ »fÉehQ óÑ©e ∫ÓWCG É¡æe Iô«ãc óHÉ©e ÉjÉ≤Hh áªjó≤dG QÉKB’ÉH è©J
¢ùLôL QÉe á°ù«æc º°SG á≤£æªdG »a É¡«∏Y ¿ƒ≤∏£j á°ù«æc ≈dEG ≈£°SƒdG ¿hô≤dG
ó≤à©j ,áÑ≤ëdG ∂∏J ≈dEG É°†jCG ™LôJ á«æµ°S 䃫H ÉjÉ≤H óÑ©ªdG QGƒL »a hóÑJh .¥QRC’G
.ô°ûY ådÉãdG ¿ô≤dG »a áfQGƒªdG ácQÉ£H ô≤e ÉjÉ≤H É¡fG ø«NQDƒªdG ¢†©H
The town's name is a Semitic word meaning “to rest and
be reassured.” Here, the remains of a Roman temple were
transformed during the medieval ages into a church known
locally as Mar Gerges Al-Azrak. The surrounding residential
ruins and the vestiges of the medieval church constitute
all that is left of what was once the center of the Maronite
patriarchs during the thirteenth century.
100
103
A’amchit
Distance from Beirut: 39km
Altitude: 160m
â«°ûªY
º∏c 39 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 160 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
πJ ƒg Ö«ãµdGh ,Ö«ãµdG πgCG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dG ÉgQhòL »a Oƒ©J ᫪°ùàdG
π«ÑL OÓH ¢ShôY `H ºjó≤dG òæe â«°ûªY ¿ƒÑ≤∏j ¿ƒaÉ£°üªdGh ìGƒ°ùdG .∫ÉeôdG øe
øØdG ∫ɪL ≈dEG áaÉ°VEG ∫óà©e ñÉæeh áHÓN á©«Ñ£H Égõ«ªàd Gô¶f ¿ÉæÑd iô°üH hCG
,á«fÉehQh á«fÉfƒjh á«≤«æ«a óHÉ©e ÉjÉ≤H ájôKC’G â«°ûªY ºdÉ©e øe .ºjó≤dG …Qɪ©ªdG
É°†jCG â«°ûªY »a á«KGôàdG QÉKB’G øe .Oƒ¡«dG QƒÑb º°SÉH ±ô©J QƒÑ≤dG øe áYƒªéeh
óÑ©e IQÉéëH Éà«æH óbh ¿Éà≤°UÓàªdG É«aƒ°U á°ùjó≤dG á°ù«æch ¢ùLôL QÉe á°ù«æc
QÉKBG ø«à°ù«æµdÉH §«ëJh Gòg .»≤«æ«a óÑ©e ¢VÉ≤fCG ≈∏Y »æH ób √QhóH ¿Éc »fÉehQ
¿ô≤dG ≈dEG É¡FÉæH ïjQÉJ Oƒ©j »àdG É«NR QÉe á°ù«æc É°†jCG ∑Éæg .AÉ°ùØ«°ùah á«fÉehQ
±É°†j ,»Ñ«∏°üdG ó¡©dG ≈dEG É¡FÉæH ïjQÉJ Oƒ©j »àdG ÉjÉf Ió«°S á°ù«æc ºK ,¢SOÉ°ùdG
.¢ùLôL QÉe á°ù«æc ÖfÉéH IOƒLƒe á«fÉehQ ¢ùjhGƒf ¬∏c Gòg ≈dEG
á°ùjó≤dG á°ù«æc É¡æeh ΩÉ©dG OôédG »a ájôKCG áØæ°üe á°ù«æc 24 ÉjÉ≤H â«°ûªY »a
. IQÉHôH
The town's name, originating from Syriac, means “residents
of the hill of sand.” Known as the bride of Jbeil towns” and
“the Basra of Lebanon,” A’amchit is characterized by its balmy
seaside climate. Of archaeological interest are the remnants of
Phoenician, Greek and Roman temples, the most important of
which is a site called “Graves of the Jews,” as well as a Roman
sarcophagus near Saint Georges Church. Ancient religious sites
to be visited in A’a mchit include the adjacent Churches of Saint
Georges and Saint Sophia, built with the stones of a Roman
temple over the ruins of a Phoenician site and surrounded by
Roman mosaics; the Saint Zakhia Church, dating back to the
sixth century; Saint Naya Church, built during the Crusader era;
and Saint Barbara Church.
A’annaya
Distance from Beirut: 58km
Altitude: 1,100m
ÉjÉæY
º∏c 58 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ÖgGôdG hG »YGôdG hCG »æ¨ªdG :ÉgÉæ©eh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
Öjƒ£J ¿ÓYG ™e êQÉîdGh ¿ÉæÑd »a Iô¡°ûdG ≈dEG Ió∏ÑdG √òg äõØb ó≤dh ,∂°SÉædG
øjôFGõdG §ëe ÉjÉæY ¿hQÉe QÉe ôjO íÑ°UCG PEG ,É°ùjób ±ƒ∏îe πHô°T ∂°SÉædG
.ºdÉ©dG QÉ£bCG ∞∏àîe øe ɪc á«fÉæÑ∏dG ≥WÉæªdG »bÉH øe ¬fhó°ü≤j ø«côÑàªdG
º«cGh h áæM ø«°ùjó≤dG óÑ©e äGòdÉH º«bôe á≤£æe »ah ,É°†jCG ÉjÉæY »a óLƒjh
.á«Ñ«∏°üdG áÑ≤ëdG ≈dG ¬FÉæH ïjQÉJ Oƒ©j …òdG
The town's name originates from the Syriac language, meaning
“the singer, shepherd or monk.” Since the sainthood of the
Maronite monk Charbel Makhlouf, many Lebanese and foreign
visitors have been making the pilgrimage to the Monastery of
Mar Maroun A’annaya. In the neighboring area of Markim is a
Crusader temple dedicated to the Saints Jane and Wakim.
Haqel
Distance from Beirut: 54km
Altitude: 700m
πbÉM
º∏c 54 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 700 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ájôb »°VGQCG Ió∏ÑdG √òg º°†J .π≤ëdG √Éæ©eh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
äÉjô°ûbh ∑ɪ°SCG »gh äGôéëàªdG øe á∏gòe á∏«µ°ûàH ô¡à°ûJh ,IôKóæªdG ∞bGôb
.áæ°S ¿ƒ«∏e 75 »dGƒëH ÉgôªY Qó≤jh äôéëJ ájôëH äÉfGƒ«Mh
áéH h πbÉM ø«H ácôà°ûe ájôKCG á≤£æe »gh , á©∏≤dG ¢ù«ª°T πbÉM QÉKBG ΩóbCG øe
É°†jCG Ió∏ÑdG √òg »a IOƒLƒªdG QÉKB’G øeh .áªjób á©∏b ∫ÓWGh ∞¡c øe ¿ƒµàJ
»àdG ájôKC’G Ió«°ùdG á°ù«æc πbÉM º°†J ɪc , ÉHÉ°S QÉe á°ù«æc Üôb …ôî°U ¢ShhÉf
QGóJ âfÉc áfƒMÉWh áªjób ¿ƒàjR Iô°ü©e ÉjÉ≤H ÖfÉL ≈dEG Gòg ,á«Ñ«∏°U É°Tƒ≤f …ƒëJ
.ô¡ædG iôée Üôb áªFÉb ∫GõJ ’ AɪdÉH
The origin of the town's name is Aramaic, meaning “field.”
The Haqel area, which incorporates the village of Karakef,
is famous for its wide variety of fish fossils that are many
millions of years old. One of the earliest vestiges of human
presence in Haqel is Chmeiss Al Kala'a , where the remains
of an old fortress are found. Other interesting sights are
a sarcophagus near the Church of Mar Saba and the ancient
Church of the Virgin Mary with its Crusader inscriptions, in
addition to an ancient olive press and a hydraulic mill standing
near the river.
Behdaydat
Distance from Beirut: 47km
Altitude: 550m
äGójóëH
º∏c 47 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 550 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
RôHG øe .IójóédG hCG áãjóëdG á∏ëªdG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG øe á≤à°ûe ᫪°ùàdG
ø«ãMÉÑdG ¢†©H ÉgôÑàYG »àdG á«KGôàdG á«fhQɪdG ¢ShQOÉJ QÉe á°ù«æc Ió∏ÑdG √òg QÉKCG
QÉ°ûàfG äÉjGóH ≈dEG IóFÉ©dG QÉKB’G ºgCG øe É¡fG …CG ,¿ÉæÑd »a ¢ùFÉæµdG ΩóbCG øe
äÉjhôªdG ∫ƒ≤Jh .»≤«æ«a óÑ©e ™bƒe »a â«æH óbh ,π«ÑL á≤£æe »a á«ë«°ùªdG
á°ù«æµdG √òg »ah .¿ƒ«æKƒdG ¬∏ª©à°ùj ¿Éc …òdG ¬°ùØf ƒg »dÉëdG É¡ëHòe ¿G á«Ñ©°ûdG
h ¢SƒfÉØ£°SG ø«°ùjó≤dGh π°SôdGh í«°ùªdG ó«°ùdG ø«ÑJ Ωƒ°SQh á«fÉfƒj äÉHÉàc É°†jCG
.ΩÉ≤ªdG ™«Ø°T ¢ShQOÉJ QÉe h ¿hQÉe ÉæMƒj h ¢ùLôL QÉe
The town's name comes from a Syriac word, meaning “the
new place.” Among the interesting sites in Behdaydat is the
ancient Maronite Church of Saint Theodore, built on the ruins
of a Phoenician temple. This church is considered by some
researchers as one of the oldest churches in Lebanon, dating
back to the early Christian era. It is believed that its actual
altar is the same one that was used by pagan worshipers.
In the church are found Greek inscriptions and paintings of
Christ, the apostles, Saint Stephan, Saint Georges, John
Maroun and Saint Theodore.
102
105
Kou'aa Al-Machnaqa
or Al-Sawwaneh
Distance from Beirut: 47km
Altitude: 900m
á≤æ°ûªdG ´ƒc
áfGƒ°üdG hCG
º∏c 47 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 900 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
±hô©ªdG ¿Gƒ°üdG ôéM ,í°VGh ƒg ɪc »æ©Jh á«HôY ᫪°ùàdG ¿G íLôªdG øe
IOÉÑY ¢Sƒ≤£H ábÓY ¬d á≤æ°ûªdG ´ƒc ᫪°ùJ ¿G iôj ø«ãMÉÑdG ¢†©H øµdh .¬àHÓ°üH
É¡µ∏°ùj ¿Éc »àdG á«dÉØàM’G ≥jô£dG ≈∏Y õ«ªe ™bƒªH á≤æ°ûªdG ≈¶ëJ å«M ¢ù«fhOG
.É≤aCG »a (º«gGôHG) ¢ù«fhOG ô¡f ™HÉæe ≈dEG π«ÑL øe êÉéëdG
≥Ñj ºd ºî°V Qƒ°Sh IóªYCG óLƒJ å«M á«≤«æ«ØdG QÉKB’ÉH GóL á«æZ á≤æ°ûªdG á≤£æe
á°ù«æc ÉjÉ≤Hh Qƒî°üdG »a áJƒëæe ¢ùjhGƒf ≈dEG áaÉ°VEG ,¢SÉ°SC’G IQÉéM ’EG ¬æe
¢Tƒ≤f Égƒ∏©J øaGóeh ¿GôLCG É¡«a âàëf ó≤a Qƒ°ùdÉH ᣫëªdG Qƒî°üdG ÉeCG .á«£fõ«H
.∑Éæg Iôã©Ñe É¡à«£ZCG ¢†©H âdGR Éeh ájõFÉæL ™«°VGƒe äGP
á©≤H ≈dEG π°Uƒj ≥jôW á≤æ°ûªdG øe ¥ô°ûdG ≈dG äGôàeƒ∏«c á°ùªN áaÉ°ùe ≈∏Yh
.áæédG …OGh :º°SÉH ±ô©J …OGƒdG πØ°SCG »a Iô°Vƒ°†îe
The origin of the name As-Sawwaneh is Arabic, meaning
“granite stone.” Others argue that the town’s name is AlMachnaqa and that it is related to the worship rituals of
Adonis, because of its location on the road that pilgrims
used to take from Jbeil to the origin of the Adonis River (Nahr
Ibrahim) in Afqa. Among the evidence of the Phoenician
presence in Al-Machnaqa are the remains of columns and
a great wall, with large tombs cut into the rocks surrounding
it that bear inscriptions related to funeral rituals. About five
kilometers away to the east of Al-Mashnaqa is the road that
leads to Wadi Al-Janna (The Valley of Heaven), a lovely green
spot that lies at the bottom of the valley.
Byblos (Jbeil) 1/4
Distance from Beirut: 37km
Altitude: Few meters above
sea level
π«ÑL
º∏c 37 ähô«H øY ó©ÑJ
á∏«∏b QÉàeCG ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
òæe ádƒgCÉe äôªà°SG »àdG ºdÉ©dG »a á∏«∏≤dG áªjó≤dG ¿óªdG ióMEG π«ÑL ôÑà©J
áæjóªdG CÉ°ûfG øe ƒg πjEG ¬dE’G ¿G á«≤«æ«ØdG ô«WÉ°SC’G ∫ƒ≤Jh ,Ωƒ«dG ≈àM É¡FÉ°ûfEG
ôaGƒJ ΩóY øe ºZôdG ≈∏Yh .á≤jôY á°Só≤e áæjóe º¡eÉjG »a ¿ƒ«≤«æ«ØdG ÉgôÑàYGh
É¡îjQÉJ ¿G ¿hó≤à©j øjô°UÉ©ªdG Aɪ∏©dG ¿G ’G π«ÑL äÉjGóÑd í°VGh Oóëe ïjQÉJ
hCG áahô©e É«≤«æ«a hCG ¢Sƒ∏Ñ«H ᫪°ùJ øµJ ºdh áæ°S ±’CG á©Ñ°ùdG ÜQÉ≤j Ée ≈dEG Oƒ©j
âfÉc ø«M »a πÑL hCG ÓÑL º°SÉH ±ô©J âfÉc πH .∫hC’G É¡«æWƒà°ùe iód ádhGóàe
¿ƒ«fÉfƒ«dG ≥∏WCG .Ω.¥ 1200 ΩÉ©dG ó©H .á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæªdG ≈∏Y ≥∏£J ¿É©æc ᫪°ùJ
»a º¡ªdG É¡©bƒe ÖÑ°ùH ∂dPh áæjóªdG ≈∏Y ¢Sƒ∏Ñ«H º°SGh πMÉ°ùdG ≈∏Y É«≤«æ«a º°SG
.iOôÑdG ∫ÉÑMh ¥Qh øe ´ƒæ°üªdG ¥QƒdG IQÉéJ
±ôédG øe áHô≤e ≈∏Y á«Hô¨dG á¡édG »a ’hCG óLGƒàdG »a áæjóªdG √òg äCGóH
Ωƒ«dG ≈àM øµªjh ∑Éæg øjOÉ«°üdG øe Iô«¨°U äÉYƒªée äô≤à°SG ø«M ,…ôëÑdG
ójó©dG ≈∏Y ¿ƒÑ≤æªdG ôãY ɪc ¢ù∏µdG ôéM øe áYƒæ°üªdG º¡NGƒcCG ¢†©H ÉjÉ≤H ájDhQ
âbƒdG ™eh .…ôéëdG ô°ü©dG ≈dEG Oƒ©J »àdG á«FGóÑdG áë∏°SC’Gh ¿OÉ©ªdG ™£b øe
.’ɪ°T IôØ≤e ≥jôWh ÉHƒæL ≥«°V OGh ø«H πÑédG ìƒØ°S ≈àM º¡Jƒ«H äóàeG
»a – á«FGóÑdG ܃©°ûdG ôFÉ°S πãe - äÉYɪédG ∂∏J â°TÉY QÉgOR’G á∏Môe πÑb
(Ö∏°U »fGƒ°U ôéM ƒgh) ¿Gô¶dÉH GƒfÉ©à°SGh Qƒî°üdG »a IQƒØëe ÅHÉîeh Qhɨe
GƒfÉ©à°SG ɪc .ô°SGƒµdG QóZ º¡«≤J áë∏°SCGh á«eƒ«dG º¡JÉLÉ«àM’ äGhOCG ™æ°U »a
»a ¿ƒÑ≤æªdG ôãYh .É¡fhôbh äÉfGƒ«ëdG ΩɶY øe áë∏°SC’G ∂∏J ™æ°üH É¡°ùØf ájɨ∏d
ô¡f øe áHô≤e ≈∏Y GhôãY ɪc ∫ƒ≤°üªdG ¿Gô¶dG äGhOCG ÉjÉ≤H ≈∏Y π«ÑL »MGƒ°V
GhôãY ºc áæ°S ∞dCG ø«©Ñ°ùdG áHGôb ≈dEG ™Lôj …ô°ûH ¢Sô°V ≈∏Y (¢ù«fhOG) º«gGôHEG
∑ɪ°SG ≈∏Y GhôãY - π«ÑL OÓH »dÉYCG »a - èªgG »ah ,¿ô≤dG ó«Mh ¢Sô°V ≈∏Y
.ïjQÉàdG ádƒ¡ée Iôéëàe
»a ô««¨àdG ¢†©H ™e ¢û«©dG ó«dÉ≤Jh §ªæd ájQGôªà°SG …õfhôÑdG πÑb Ée ô°ü©dG ó¡°T
äÉ«LÉM ™e QÉîØdG øe ¿GôLCG »a ™°VƒJ ⫪dG áãL äQÉ°U å«M ≈JƒªdG øaO ó«dÉ≤J
.á°UÉîdG »aƒàªdG
á«fÉ©æµdG π«ÑL áæjóe âëÑ°UCG (Ω.¥ 3000 »dGƒM) …õfhôÑdG ô°ü©dG äÉjGóH ™e
ô°üe ™e É¡JÉbÓY äóWƒJh §°SƒàªdG ôëÑdG ¥ô°T ÜÉ°ûN’G IQÉéàd õcôe ºgG
øØ°ùdG AÉæH πLG øe Ö°ûî∏d áLÉM »a ô°üe áæYGôa ¿Éc .¥QƒdG IQÉéJ áé«àf
ÖgòdÉH å©ÑJ ∂dP πHÉ≤e ô°üe âfɵa ,≈JƒªdG øaO º°SGôªd ¢ùjhGƒædG OGóYGh
A’abaidat
Distance from Beirut: 52km
Altitude: 650m
äGó«ÑY
º∏c 52 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 650 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ìGƒ°ù∏d ɪc ø«æeDƒª∏d ÜGòàLG πeÉY πµ°ûJ »àdGh Ió∏ÑdG √òg »a ᪡ªdG QÉKB’G øe
äÉ«fGQóédG ¢†©ÑH Gƒ°ùµe É¡ëHòe ∫GR Ée »àdG ¿É©ª°S QÉe IQɨe ø«aÉ£°üªdGh
´ô°†àdG ó¡°ûe πãªJh ,ô°ûY ådÉãdG hCG ô°ûY »fÉãdG ¿ô≤dG ≈dEG É¡îjQÉJ Oƒ©j »àdG
¿G󪩪dG ÉæMƒj ¢ùjó≤dGh AGQò©dG øe πc ¬H §«ëj í«°ùªdG ó«°ùdG IQƒ°U øe ¿ƒµªdG
(º«aGô«°S) ¢Tô©dG áµFÓeh ,ø«Y’G …ô«ãµdG (º«Hhô°T) áµFÓªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
å∏ãªdG ó«°ûædG »fÉjô°ùdG ±ôëdÉH É¡«∏Y ܃àµe äÉàa’ ¿ƒ∏ªëj ºgh áëæLC’G …hP
øe GOóYh á©HQC’G ø««∏«éfE’G Qƒ°üj º°SQ ´ô°†àdG ó¡°ûe âëJ hóÑjh .¢ùjó≤àdG
¢Sƒ«HÉ°ShG QÉe á°ù«æc É°†jCG Ió∏ÑdG »ah .á°ùFÉH ádÉM »ah ÉØdÉJ GóH á°ù«æµdG AÉHBG
¬fG âaÓdGh ,»fÉehôdG ô°ü©dG øe ºjób óÑ©e ¢VÉ≤fCG ≈∏Y â«æH »àdG ájƒ£°SƒdG
≈dEG ᫪°ùàdG π°UCG Oƒ©j h .á«fÉfƒ«dG á¨∏dÉH Ωƒbôe ôéM É¡HÉH ¢Sƒb AÉæH »a πª©à°SG
.zIOÉÑY{ áª∏c
The town's name is derived from the Arabic word “ibada,”
meaning “worship.” Of interest is the cave of Saint Simon,
where a prayer niche still holds paintings dating back some
800 years. Although in bad condition, the paintings are
still visible. They show scenes of the invocation, with Jesus
surrounded by the Virgin Mary; Saint John the Baptist; and
a six-winged seraphim holding a sign written in Syriac. Other
paintings portray the four evangelists and a number of church
fathers. Also to be visited is the Church of Mar Osapios, which
was built over the ruins of a Roman temple and on whose door
can be seen some Greek inscriptions.
Laqlouq
Distance from Beirut: 65km
Altitude: 1,900m
¥ƒ∏≤∏dG
º∏c 65 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1900 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
≥æ©dG πjƒ£dG ô«£dG ∂dP »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG »a É¡°SÉ°SCG ᫪°ùàdG √òg óéJ
º°SÉH ¬aô©fh ,áæ£ØdGh AÉcòdÉH ∞°Uƒjh »YÉa’G πcCG ≈∏Y ¢û«©j …òdG ø«∏LôdGh
¥É°ûY QɶfCG á∏Ñb áHÓîdG ÉgôXÉæeh ájôî°üdG É¡JÓ«µ°ûàH ¥ƒ∏≤∏dG ôÑà©J .≥∏≤∏dG
∞«°üdG »a áMÉ«°Sh ±É«£°UG á≤£æe ôÑà©J PEG ,É¡fÉ°†MCG »a √õæàdG »Ñëeh á©«Ñ£dG
πµH Iõ¡ée èdõJ á£ëªH »°VɪdG ¿ô≤dG äÉæ«à°S òæe äô¡à°TG óbh ,AÉà°ûdG hCG
.á°VÉjôdG √òg äÉeõ∏à°ùe
äÉHÉàc É¡ÑFGôN ÉjÉ≤Hh ÉgQƒî°U ≈∏©a á«KGôàdGh ájôKC’G á≤£æªdG ᪫b å«M øe ÉeCG
AÉæH IQÉéMh ájôî°U ¢ùjhGƒf ≈dEG áaÉ°VEG , ¢SƒfÉjQOG QƒWGôÑeE’G ≈dEG Oƒ©J á«fÉehQ
Qƒ°ùL áKÓK Égƒ∏©J Gôàe 250 øY É¡≤ªY ójõj á©°SÉ°T Iƒg Ió∏ÑdG êGôN »a .IôKÉæàe
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG ôãcCG óMG É¡∏©éj ɪe πNGóàe πµ°ûH â«æH ájôî°üdG IQÉéëdG øe
.IQÉà©H ´ƒdÉH º°SÉH QGhõdGh á≤£æªdG AÉæHCG É¡aô©jh ,¿ÉæÑd »a IOGôa
The origin of the name is derived from the Syriac word
meaning “stork,” the “intelligent” long-necked bird that eats
snakes. Laqlouq is noted for its starkly dramatic scenery
and its unusual rock formations. A well-equipped ski resort
was established there in the early 1960s. There are some
sarcophagi and rock inscriptions in the area that date back to
the time of the Roman Emperor Adrianos. Adjacent to the town
is a huge pit of more than 250 meters in depth, known as
Balouh Ba’atara, which is uniquely spanned by three naturally
formed bridges.
104
107
106
Byblos (Jbeil) 3/4
π«ÑL
Ironically, the city's early inhabitants would not have recognized
the words “Byblos” and “ Phoenicia .” For several thousand
years it was called “Gubla” and later “Gebal,” while the term
“Cana’an” was applied to the coast in general.
It was the Greeks, some time after 1200 B.C., who gave us the
name “Phoenicia,” referring to the coastal area. They called
the city “Byblos” (papyrus in Greek), because this commercial
center was important in the papyrus trade.
About 7,000 years ago a small Neolithic fishing community
settled along the shore and several of their monocellular huts
with crushed limestone floors can be seen on the site. Many
tools and weapons of this Stone Age period have been found
as well.
The Chalcolithic Period (4,000-3,000 B.C.) saw a continuation
of the same way of life, but brought with it new burial customs
where the deceased were laid in large pottery jars and buried
with their earthly possessions.
Before this period, those who lived in the mountains led
a primitive life in caves and mountain hideouts. They used
firestone, animal bones and horns to make weapons and
household items. In the suburbs of Byblos, polished firestones
were found, in addition to a human molar tooth that dates
back 70,000 years and a rhinoceros molar next to Ibrahim
River (Adonis).
By the beginning of the Early Bronze Age (about 3,000 B.C.),
Canaanite Byblos had developed into the most important
timber-shipping center on the eastern Mediterranean and ties
with Egypt were very close. The pharaohs of the Old Kingdom
needed cedar trees and other wood for shipbuilding, tomb
construction and funerary rituals. In return, Egypt sent gold,
alabaster, papyrus rope and linen. Thus began a period of
prosperity, wealth and intense activity. Several centuries later,
Amorite tribes from the desert overran the coastal region and
set fire to Byblos . But once the Amorites had settled in, the
city was rebuilt and Egypt again began to send costly gifts to
the city . Treasures from the royal tombs of Byblos show the
great wealth that flooded the city.
Around 1,200 B.C. a wave of the so called “Sea Peoples” from
the north spread to the eastern Mediterranean, and some
settled on the southern coast of the Canaan. These seafarers
probably contributed their skills to the maritime society we
know today as Phoenicia.
During the same period, the scribes of Byblos developed
an alphabetic phonetic script, the precursor of our modern
alphabet. By 800 B.C., it had traveled to Greece, changing
forever the way man communicated. The earliest form of
Phoenician alphabet found to date is the inscription on the
sarcophagus of King Ahiram of Byblos .
Throughout the first millennium B.C., Byblos continued to
benefit from the trade in spite of Assyrian and Babylonian
encroachments. Then came the Persians, who held sway from
550-330 B.C. The remains of a fortress outside the Early
Bronze Age city walls from this period show that Byblos was
a strategic part of the Persian defense system in the eastern
Mediterranean. After conquest by Alexander the Great, Byblos
was rapidly Hellenized, and Greek became the language of
the local intelligentsia. During the Hellenistic Period (330-64
B.C.), residents of Byblos adopted Greek customs and culture.
Byblos (Jbeil) 2/4
π«ÑL
•É°ûædGh QÉgOR’Gh ≈æ¨dG øe á∏Môe äCGóH Gòµgh ,¿ÉàµdGh iOôÑdG ¥Qhh ôeôªdGh
.∞«ãµdG …QÉéàdG
á«∏MÉ°ùdG á≤£æªdG AGôë°üdG øe áeOÉ≤dG ø«jQƒe’G πFÉÑb âªëàbG ¿hôb ó©Hh
ô°üe äOÉYh É¡«a Ghô≤à°SGh ó©H Ée »a ÉgAÉæH GhOÉYG º¡fEG ’EG ,áæjóªdG âbôMGh
»a É¡«∏Y ôãY »àdG RƒæµdG ó¡°ûJh ,π«ÑL ≈dEG äQGhôãdGh á櫪ãdG ÉjGó¡dÉH å©ÑJ
âeób 1200 ΩÉ©dG »dGƒMh .∑GòfBG QÉgOR’Gh ≈æ¨dG ≈∏Y π«ÑL »a ᫵∏ªdG ôHÉ≤ªdG
πMÉ°ùdG ≈∏Y É¡°†©H ô≤à°SGh ôëÑdG ܃©°T º°SG É¡«∏Y ≥∏WG äÉYɪL ∫ɪ°ûdG øe
…ôëÑdG ™ªàéªdG »a Iô¡ªdG ¿ƒMÓªdG ∂ÄdhCG ºgÉ°S ó≤ah .¿É©æc OÓÑd »HƒæédG
.É«≤«æ«a º°SÉH ±ôY …òdG
á«Jƒ°üdG ᫶Ø∏dG ájóéHC’G áHÉàµdG ¿ƒ«∏«ÑédG ôµàHG á«æeõdG á∏MôªdG ∂∏J »a
ájóéHC’G ÜQÉ≤j Ée ƒgh - IQƒ°üdGh º°SôdG ∫óH ßØ∏dÉH äòNCG »àdG á«î°ùædG
≈dEG â∏°Uh ájóéHC’G ∂∏J ∫ƒ°UCG ¿G á≤KƒªdG á«îjQÉàdG äÉ°SGQódG ∫óJh .Iô°UÉ©ªdG
.ô°ûÑdG ø«H É«FÉ¡f ÖWÉîàdG á≤jôW âbƒdG ™e äô«¨a .Ω.¥ 800 ≈dGƒM ¿Éfƒ«dG OÓH
»a »æWƒdG ∞ëàªdG »a É«dÉM OƒLƒªdG ΩGô«MG π«ÑL ∂∏e ¢ShhÉf ≈∏Y óLƒJh Gòg
≈dhC’G á«ØdC’G ∫GƒWh .á«≤«æ«ØdG ájóéHC’ÉH äÉHÉàµdG ΩóbCG ôÑà©J ¢Tƒ≤f – ähô«H
,á«∏HÉÑdGh ájQƒ°TB’G äÉcÉ¡àf’G ºZQ IQÉéàdG øe ó«Øà°ùJ π«ÑL äôªà°SG OÓ«ªdG πÑb
êQÉN á©∏b ÉjÉ≤H ó¡°ûJh ..Ω.¥ 330 ≈àM 550 øe áæjóªdG GƒªµMh ¢SôØdG AÉL ºK
É«é«JGôà°SG Ak õL πµ°ûJ âfÉc π«ÑL ¿G ≈∏Y …õfhôÑdG ô°ü©dG ≈dEG Oƒ©J áæjóªdG QGƒ°SCG
.§°SƒàªdG ôëÑdG ¥ô°T »°SQÉØdG ´ÉaódG RÉ¡L »a É«°SÉ°SCG
âë°VCG ɪc á«≤jôZEG áæjóe ôÑà©àd π«ÑL âdƒëJ »fhó≤ªdG Qóæµ°S’G ÉgGõZ ¿G ó©H
330 á«≤jôZE’G IôàØdG ∫ÓNh .ø««∏ëªdG ø«Ø≤ãªdGh øjôµØªdG á¨d á«fÉfƒ«dG á¨∏dG
∫ƒW IôgɶdG äôªà°SGh á«fÉfƒ«dG IQÉ°†ëdGh äGOÉ©dG π«ÑL »dÉgCG ¢ùÑàbG .Ω.¥ 64 IOÉ«≤H ¿ÉehôdG πàMG É°†jCG OÓ«ªdG πÑb ∫hC’G ¿ô≤dG »ah .â∏J »àdG á«fÉehôdG IôàØdG
áeÉY ¿ÉÑeh äÉeɪMh Iô«Ñc óHÉ©e GƒæÑa ,iôNCG á«≤«æ«a ¿óeh π«ÑL áæjóe …ÉÑeƒH
.IóªYC’ÉH §«MG áæjóªdG ∫ƒM ≥jôW ≥°T ≈dEG áaÉ°VEG iôNCG
É¡JGOƒÑ©e øµJ ºdh É¡«a øµ°ùdG ájGóH ≈dG π«ÑL »a ≈dhC’G äGOÉÑ©dG ™LôJ
ÉeGôàMG É¡«∏Y ΩÓY’G Aɪ°SCG ¥ÓWEG GƒÑæéJ º¡f’ áæ«©e Aɪ°SCG πªëJ ∑Gò«eƒj
ÜÉ≤dC’Gh 䃩ædÉH É¡JÉØ°UGƒe ≈∏Y ád’ó∏d GƒØàcGh ,É¡æe ÉaƒN hCG äGOƒÑ©ªdG ∂∏àd
.É¡æe πc áØ«Xh øe ÖdɨdG »a É¡fƒ°ü∏îà°ùj
IôgÉX ≈dEG Oƒ©J π«ÑL »a .Ω 937 - 395 »£fõ«ÑdG ó¡©dG äÉØ∏îe á∏b π©dh
áæjóªdG ᫪gCG ¿G ’EG ΩÓ°ùdG OÉ°S »Hô©dG ºµëdG ¿ÉHCG »ah ,»∏eôdG ôéëdG ΩGóîà°SG
.á©£≤àe âfÉc ájôKC’G ógGƒ°ûdGh á«îjQÉàdG ™FÉbƒdG ¿G ɪc â©LGôJ
IQÉéëdG Gƒeóîà°SG øjòdG ø««Ñ«∏°üdG …ójCG »a π«ÑL â£≤°S 1104 ΩÉ©dG »a
AÉæH »a ,áªjó≤dG á«fÉehôdG á«æHC’G øe ÉghòNCG »àdG â««fGô¨dG IóªYCGh áªî°†dG
√òg »ah ,ø°üëdG ∫ƒM á«FɪdG ¥OÉæîdG OGóYEGh QGƒ°S’Gh ¢ùFÉæµdGh Qƒ°ü≤dG
Ió∏H ¿ƒµàd π«ÑL äOÉY ø««Ñ«∏°üdG π«MQ ™eh ,â«∏ÑL º°SÉH áæjóªdG âaôY á∏MôªdG
ó¡©dG ¿ÉHG ø««HÉ¡°ûdG ºgó©H øeh ∂«dɪªdG ºµM »a á°UÉN øjOÉ«°ü∏d Iô«¨°U
Ö«≤æàdG ºàj ¿G πÑbh ,ÉgQÉKCG ÉjÉ≤H ∫ɪg’Gh øeõdG QÉÑZ ≈°ùc âbƒdG ™eh .»fɪã©dG
12 øe ôãcC’ â©ØJQG äÉeÉcQ á«dÉààªdG ¿óªdG ÉjÉ≤Hh ÖFGôN âKóMG π«ÑL áæjóe »a
∂∏J ¢†©H ≈∏Y ¿ÉæjQ ôãY 1860 ΩÉ©dG »ah ,≥FGóëdG h ∫RÉæªdG É¡bƒa â«æH ,Gôàe
.ájôKC’G ™bGƒªdG
áØ°ûàµe QÉKBG óLƒJ QGƒédG »ah ,…ôî°U ¢SCGQ ôëÑdG á¡L øe ºjó≤dG CÉaôªdG »ªëj
≈dEG áaÉ°VEG á«Ñ«∏°U á°ù«æch ô°üb ∫ÓWCG øY IQÉÑY »gh áªjó≤dG áæjóªdG ÉjÉ≤Ñd
.ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG á≤£æe
øe áHô≤e ≈∏Y º«bG ™ª°T ∞ëàe ,øjôFGõdGh ìGƒ°ùdG ó°ûJ »àdG π«ÑL ºdÉ©e øe
»a ¬MÉààaG ºJh ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG äÉYÉb ióMEG »a º«bG äGôéëàe ∞ëàeh ,á©∏≤dG
»àdG IôéëàªdG ájôëÑdG äÉfGƒ«ëdGh ∑ɪ°SC’G øe äÉYƒªée ¬«ah 1997 ΩÉ©dG
π«ÑL QÉKC’ ∞ëàe á©∏≤dG πNGO »a ¿G ɪc ,ø««æ°ùdG ø«jÓe ≈dEG É¡°†©H ïjQÉJ Oƒ©j
™HÉàdG ¿É°ùf’G Ωƒ∏©d »dhódG õcôªdG π«ÑL º°†Jh Gòg .2002 ΩÉ©dG »a ¬MÉààaG ºJ
π«ÑL áæjóe 1984 ΩÉ©dG »a á«dhódG ᪶æªdG √òg âLQOCG óbh ƒµ°ùfh’G ᪶æªd
.»ªdÉ©dG çGôàdG ™bGƒe áëF’ ≈∏Y
Byblos is one of the top contenders for the oldest continuously
inhabited city award. According to Phoenician tradition, the god
El founded it, and even the Phoenicians considered it a city
of great antiquity. Although its beginnings are lost in time,
modern scholars say the site of Byblos dates back at least
7,000 years.
Byblos (Jbeil) 4/4
108
109
Qada’ (Caza)
Keserwan
¿Ghô°ùc AÉ°†b
Keserwan
¿Ghô°ùc
Mount Lebanon
¿ÉæÑd πÑL
Qada’ Keserwan
111
110
¿Ghô°ùc AÉ°†b
Hrajel
πLGôM
∫ɪ°ûdG ƒëf
Towards The North 5
Al-Ghineh
á櫨dG
Ghazir
Faraya
ôjõZ
ÉjQÉa
A’achqout
äƒ≤°ûY
Ma’ameltein
ø«à∏eÉ©e
Faitroun
¿hô£«a
Mediterranean Sea
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
Jounieh
Zouk Mikhael
πHɵe ¥hR
¬«fƒL
¿ƒØjQ
ÉHô°U
A’ajaltoun
¿ƒà∏éY
Zouk Mosbeh
íÑ°üe ¥hR
Jeita
Éà«©L
Dbayeh
¬«Ñ°V
Dora
IQhO
ähô«H
6Towards
The South
܃æédG ƒëf
4Towards
Beqa'a
´É≤ÑdG ƒëf
Raifoun
Sarba
Kfardebian
¿É«HOôØc
Al-Ghineh
113
Jeita
á櫨dG
112
Éà«©L
4Towards
Al-Hussein
ø«°ùëdG ƒëf
4
IQƒ£æ«Y ƒëf
Towards 3
Aintoura
2 3
7
1
1
5
2
1 1
1
1
2
3
2
1
4
Al-Kfour
QƒØµdG ƒëf
3
5
Shaileh
á∏«¡°S ƒëf
3
1
6Towards
6
4
5
6
7
2
6Towards
Chahtoul
∫ƒàë°T ƒëf
Monuments
1. Remains of Roman Cemeteries
2. Saydet (Our Lady) Al-Najat Church
3. Old Baking Stove
4. Adonis Rock
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á«fÉehQ øaGóe ÉjÉ≤H 1
IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 2
ºjób õÑî∏d QƒæJ 3
¢ù«fhOCG Iôî°U 4
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Fia'al
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
π©«a ø«Y 1
Restaurants
1. Al-Chihan Restaurant
ºYÉ£ªdG
¿Éë«°ûdG º©£e 1
Hotels
1. Francis Hotel
¥OÉæØdG
¢ù«°ùfôa ¥óæa 1
09-788121/780789/03-263698
4
4Towards
Monuments
1. Mar Elias Ancient Monastery
2. Nseir Family Heritage House
3. Saydet (Our Lady) Al-Najat Ancient Church
4. Daou Family Heritage House
5. Old Olive Press & Molasses Mill
for Sfeir Family
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
…ôK’G ¢SÉ«dG QÉe ôjO 1
»KGôàdG ô«°üf ∫BG ∫õæe 2
ájôK’G IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 3
»KGôàdG ƒ°V ∫BG ∫õæe 4
áªjób âjR Iô°ü©e 5
ô«Ø°U ∫B’ ÜhôN Iô°ü©eh
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Mashtala
2. Ain Al-Qani
3. Ain Al-Jadida
4. Ain Farshlou
5. Jeita Cave
6. Public Garden
7. Al-Kana'es Area
holds Perennial Olive Trees
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á∏à°ûªdG ø«Y 1
»æ≤dG ø«Y 2
IójóédG ø«Y 3
ƒ∏°Tôa ø«Y 4
Éà«©L IQɨe 5
áeÉ©dG á≤jóëdG 6
É¡«a óLƒj ¢ùFÉæµdG á≤£æe 7
Iôªq ©e ¿ƒàjR QÉé°TCG
(áæ°S 4000 ÜQÉ≤j ÉgôªY)
(approximately 4000 years old)
Restaurants
1. Balcony Restaurant 09-232939/03-639980
2. Niyara Restaurant 09-233143/03-838377
3. Frulatte Restaurant 03-947484/09-231573
4. Sfeir Restaurant 03-957134
5. La Mourla Restaurant 09-223389
6. Al-Mghara Restaurant 09-220840/1/2/3
7. Restaurants in Monot Street
Recreation
1. Jeita Country Club 09-214111/214222
2. Jeita Grotto 09-220840/1/2/3
ºYÉ£ªdG
»fƒµdÉH º©£e 1
GQÉ«f º©£e 2
»J’hôa º©£e 3
ô«Ø°U º©£e 4
’Qƒe ’ º©£e 5
IQɨªdG º©£e 6
ƒfƒe ´QÉ°T »a ºYÉ£e 7
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
»MÉ«°ùdG Éà«©L ™ªée 1
Éà«©L IQɨe 2
1
3
115
5
1
2
4
8
1
6
2
1
1
Ghazir
ôjõZ IójóL ƒëf
4Towards
Jdeidet Ghazir
1
114
ôjõZ
9
7
6Towards
Dlebta
ÉàÑdO ƒëf
10
Monuments
1. Old Mill
2. Old Municipality Building
3. Cleric
4. Old Souq
5. Ghazir Square
£ Saydet (Our Lady) Al-Abraj
£ Heritage Houses
£ Emir Bechir Place of Birth
£ Mar Francis Monastery
6. Mar Elias Church
7. Al-Qoubbah District
President Fouad Chehab Square
8. Saydet Al-Habchiyyeh
9. Al-Mazar (Sanctuary)
10. Mar Mtanios (Saint Anthony)
Maronite Monastery
3Towards
Jbeil
π«ÑL ƒëf
9
8
10
7
9
2
6 5
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Nabi’i Al-Mghara
2. Al-Mghara Spring
1
6
5
3
42
4
7 3
8
1
2
4Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
09-925056/127/926217
íHÉ°ùªdG
¿Gƒ£fG ¿É°S íÑ°ùe 1
∑ɪg’ íÑ°ùe 2
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
IQɨªdG ™Ñf ø«Y 1
IQɨªdG ™Ñf 2
Restaurants
1. Al-Afs Café
2. Manuella Restaurant 09-832480/932724
3. Angham Restaurant
4. Oscar Restaurant 03-856999/09-856999
5. Dallalouna Restaurant 09-856056
6. Layalina Restaurant
7. Daniella Restaurant
8. Chaviots Restaurant
9. Indian Restaurant
Recreation
1. Musare Wine Plant
Beaches
1. Saint Antoine Beach 09-911880
2. L'Hammac Beach 09-856846
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
áªjób áfƒMÉW 1
áªjó≤dG ájó∏ÑdG ≈æÑe 2
᫵jô«∏c’G 3
ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG 4
:ôjõZ áMÉ°S 5
êGôHC’G Ió«°S £
á«KGôJ ∫RÉæe £
ô«°ûH ô«eC’G IO’h ¿Éµe £
¢ù«°ùfôa QÉe ôjO £
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 6
áMÉ°S áÑ≤dG »M 7
ÜÉ¡°T OGDƒa ¢ù«FôdG
á«°ûÑëdG Ió«°S 8
QGõªdG 9
¢Sƒ«fÉ£e QÉe ôjO 10
á«fhQɪdG áæÑgô∏d
ºYÉ£ªdG
¢üØ©dG ≈¡≤e 1
ÓjƒfÉe º©£e 2
ΩɨfCG º©£e 3
Qɵ°ShG º©£e 4
Éfƒ∏dq O º©£e 5
Éæ«dÉ«d º©£e 6
Ó«fGO º©£e 7
¢ùJƒ«aÉ°T º©£e 8
…óæ¡dG º©£ªdG 9
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
QGRƒe ò«Ñf ™æ°üe 1
Hotels
1. Plaza 90 Hotel
2. Oscar Beach Hotel 09-856999
3. Saint Jean Hotel 09-635280/211
4. Vikings (Furnished Apartments)
5. Luxor Hotel 03-298777/704017/09-852002
6. Montana Hotel
7. Residence Hotel
8. Viva Palace Hotel 09-851519/852822/892
9. Colony Hotel 09-852868/870
10. Camelot Hotel 03-676771/09-855222
¥OÉæØdG
90 GRÓH ¥óæa 1
¢ûà«H Qɵ°ShG ¥óæa 2
¿ÉL ¿É°S ¥óæa 3
(á°ThôØe ≥≤°T) õ¨æ«µjÉa 4
ô°ùcƒd ¥óæa 5
ÉfÉàfƒe ¥óæa 6
õfó«°SGQ ¥óæa 7
¢S’ÉH ÉØ«a ¥óæa 8
»fƒdƒc ¥óæa 9
äƒ∏«eÉc ¥óæa 10
117
Raifoun
2/2
1/2
¿ƒØjQ
Restaurants and Pubs
1. Tlal Al-Sahar Restaurant
ºYÉ£ªdG
ô¡°ùdG ∫ÓJ º©£e 1
03-603054/09-957070
09-950114
09-950835/03-522461
09-951885
03-280177
03-410888/09-954032/33
¿ÉaGôc’ º©£e 8
ô«ªdG ô°üb º©£e 9
8. La Caravane Restaurant
9. Qasr Al-Mir Restaurant
10. Al-Oustoura Restaurant 03-875386/09-951328
11. Al-Sahara Restaurant 09-950675/954632
12. Xantis Restaurant
13. Al-Beiruti Restaurant
14. Nick's Square Restaurant
03-243298
03-724453/09-957777
16. Cokney Restaurant
17. Le Mitan Restaurant
18. Le Bec Fin Restaurant
Recreation
1. Le Boulvar Movie Theater
2. Raifoun Festivals
8
πHô°T º©£e 7
7. Charbel Restaurant
IQƒ£°SC’G º©£e 10
iQÉë°üdG º©£e 11
¢ùàfGõc º©£e 12
»Jhô«ÑdG º©£e 13
ôjƒµ°S ¢ùµ«f º©£e 14
¿hGôc á≤jôM º©£e 15
»æcƒc º©£e 16
¿Éà«eƒd º©£e 17
¿Éa ∂«Hƒd º©£e 18
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
QÉØdƒÑ«d ɪ櫰S 1
¿ƒØjQ äÉfÉLô¡e 2
An annual festival is held from
the 31st of July till the 15th of August in Raifoun.
The festival includes musical events, exhibitions & other activities.
¿ƒØjQ »a äÉfÉLô¡e ÜBG 15 ≈àMh RƒªJ 31 »a Ék jƒæ°S ΩÉ≤j
.äÉWÉ°ûædG øe Égô«Zh ájhój ±ôM ¢VQÉ©e ,á«æa äGô¡°S øª°†àJ
2
1
É«©°T »fƒW º©£e 6
6. Tony Cha'ia Restaurant
1
9
5
OQƒdG êGQO º©£e 4
ΩhOƒd º©£e 5
4. Draj Al-Ward Restaurant
5. Le Doume Restaurant
15. Harika Crown Restaurant
đf
A'achqout äƒ≤°ûY
ÉjQÉa
Faraya
ácôn Ñn dG º©£e 3
3. La Baraka Restaurant
¿hô£«a ƒëf
4Towards
Faitroun
5Towards
¢ùµ«à°S º©£e 2
2. Styx Restaurant
09-950690
äƒ≤°ûY ƒëf
4Towards
A'achqout
3
1
4
11
3
2
1
7
2
2 16
14 15
17
18
3
4
12 1
6
5 2
10
6Towards
A'ajaltoun
¿ƒà∏éY ƒëf
Monuments
1. Jabal Mariam Monastery
for the Monastic Order of Al-Mahabba
(The Monastery of Virgin Mary Mountain)
2. Press
3. Raifoun Monastery of
Mar Sarkis and Bakhos
Natural Attractions
1. Public Garden
Fouad Chehab Boulevard
2. Public Garden
Al-Moutraniyya Street
3.Public Garden
Patriarch Sfeir Street
Hotels
1. Saint Rock Hotel 09-950076/8
2. Oakland Hotel 09-950114/950141
3. Hotel des Pins 03-461375/09-950016
4. Royal Hotel 03-906374
5. Raifoun Hotel 09-950018
4Towards
Al-Qlaya'at
äÉ©«∏≤dG ƒëf
13
3
116
4Towards
Al-Qlaya'at - Bekfaya
ɫصH - äÉ©«∏≤dG ƒëf
6Towards
Al-Qlaya'at - Bekfaya
ɫصH - äÉ©«∏≤dG ƒëf
ájôK’G ºdÉ©ªdG
áÑëªdG äÉÑgGôd ºjôe πÑL ôjO 1
Iô°ü©e 2
¢SƒNÉHh ¢ù«cô°SQÉe ¿ƒØjQ ôjO 3
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áeÉY á≤jóM 1
ÜÉ¡°T OGDƒa QÉØdƒH
áeÉY á≤jóM 2
á«fGô£ªdG ´QÉ°T
áeÉY á≤jóM 3
ô«Ø°U ∑ôjô£ÑdG ´QÉ°T
¥OÉæØdG
∑hQ ¿É°S π«JhG 1
ófÓchG π«JhG 2
ôHƒæ°üdG π«JhG 3
∫ÉjhQ π«JhG 4
¿ƒØjQ π«JhG 5
119
Faraya
2/2
Restaurants
1. Chabrouh Restaurant 03-552227/316512
2. Ain Awraj Restaurant
03-876797
3. Chwar Restaurant
4. Al-Anis Restaurant
5. Jiwar Al-Qamar Restaurant
6. Chwarat Restaurant
03-271265
7. Man Heir Restaurant
8. Nabi'i Al-Delbi Restaurant
03-194380/656437/09-321500
9. Country House Restaurant
03-306120/258381/867556
10. Jisr Al-Qamar Restaurant
03-552468
11. Al-A'arab Restaurant
03-624872/09-321331
12. Al-Jisr Restaurant
13. Qors Al-A'asal Restaurant 03-630989
14. Min Turathina Restaurant 09-321725
Hotels
1. Saint Georgious Hotel
03-720750/09-321321/320320
2. Al-Bader Hotel 03-749999
3. Kwan Feir Hotel 09-321556
4. Grand Faraya Hotel
5. Tamer Land Hotel 03-818981/09-321268
6. Chateau D'or Hotel 03-605790/09-341424
1/2
ÉjQÉa
1
ºYÉ£ªdG
ìhôÑ°T º©£e 1
êGQhG ø«Y º©£e 2
QGƒ°T º©£e 3
¢ù«f’G º©£e 4
ôª≤dG QGƒL º©£e 5
äGQGƒ°T º©£e 6
ô«g ¿Ée º©£e 7
»ÑdódG ™Ñf º©£e 8
¢ShÉg …ôàfƒc º©£e 9
1
1
6Towards
Hrajel
πLGôM ƒëf
2
4
12
3
4
10 11
2
5
ôª≤dG ô°ùL º©£e 10
5
2
1
2
3
6
6
4
5
6
5
13
3
6
ÜGô©dG º©£e 11
4
ô°ùédG º©£e 12
π°ù©dG ¢Uôb º©£e 13
ÉæKGôJ øe º©£e 14
6Towards
Gô≤a ƒëf Faqra
¥OÉæØdG
ƒ«LQƒL ¿É°S ¥óæa 1
QóÑdG ¥óæa 2
ôa ¿Gƒc ¥óæa 3
ô«ÑµdG ÉjQÉa ¥óæa 4
óf’ ôeÉJ ¥óæa 5
QhO ƒJÉ°T ¥óæa 6
6
7
8 9
7
3
8
Monuments
1. Faraya Cross
2. Mar Challita Ancient Church
3. Mar Challita Church
4. Ruins of an Old Mill
5. Old Bridge
6. Old Mill
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ÉjQÉa Ö«∏°U 1
ájôKC’G É£«∏°T QÉe á°ù«æc 2
É£«∏°T QÉe á°ù«æc 3
áªjób áæë£e ÉjÉ≤H 4
…ôKG ô°ùL 5
ájôKG áæë£e 6
Natural Attractions
1. Cedar Reserve
2. Ain (Spring) Al-Qala'a
3. Ain Al-Mahrouqa
4. Ain Al-Nqeiri
5. Al-A'asal Spring
6. Caves carved into the Rocks
7. Chabrouh Dam
8. Chabrouh Cascade
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
RQG ᫪ëe 1
á©∏≤dG ø«Y 2
ábhôëªdG ø«Y 3
…ô«≤ædG ø«Y 4
π°ù©dG ™Ñf 5
ôî°üdG »a Qhɨe 6
ìhôÑ°T ó°S 7
ìhôÑ°T ∫Ó°T 8
118
121
Kferdebian
2/2
10. Al-Mzar Hill
11. Vestiges of Nahr Al-Salib Valley
(Remains of Heritage Houses,
Olive Presses, Hydraulic Wheat Mills)
Natural Attractions
1. Al-Salib River (Cross River)
2. Nahr Al-Salib Valley
3. Natural Rock Bridge
4. Al-Assal river
5. Al-Laban River
6. Nabi’i Al-Saqieh Cave
7. Mcha'a Kfardebian
Restaurants
1. Salameh Restaurant
09-710201
2. Al-Jawzat Resthouse
09-300838
3. Al-Qanater Restaurant
09-300818/03-710818/862157
Hotels
1. Faqra Hotel
03-211127/09-300600
2. Mzar Intercontinental Hotel 09-340100
Recreation
1. Faqra Club for Skiing & Tourism
Equipped with electrical elevators,
Hotel Faqra 09-300600
Restaurants, Pools & a Horseback
Riding Club
2. Ouyoun Al-Siman Skiing Center
Equipped with 20 electrical elevators,
cafés & the luxurious Hotel
of Mzar Intercontinental
Restaurant, Pools
& Entertainment Center
03-776993/09-340100
(Ouyoun Al-Siman & Faqra)
¿É«HOôØc
QGõªdG á∏J 10
Ö«∏°üdG ô¡f …OGh QÉKG 11
¿ƒàjR ô°UÉ©e – á«KGôJ ∫RÉæe QÉKG)
(√É«ªdG ≈∏Y íª≤dG øMÉ£e
(Gô≤ah ¿Éª«°ùdG ¿ƒ«Y)
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Ö«∏°üdG ô¡f 1
Ö«∏°üdG ô¡f …OGh 2
»©«Ñ£dG …ôéëdG ô°ùédG 3
π°ù©dG ™Ñf 4
øÑ∏dG ™Ñf 5
á«bÉ°ùdG ™Ñf IQɨe 6
¿É«HOôØc ´É°ûe 7
4Towards
10
ôWÉæ≤dG º©£e 3
3
3
Towards3
Hrajel
πLGôM ƒëf
29
5
6
1
5
4
1
8
6 1
7
∫Éàæ«àfƒcôàfG QGõe ¥óæa 2
èdõà∏d ¿Éª«°ùdG ¿ƒ«Y õcôe 2
»FÉHô¡c ó©°üe 20`H õ¡q ée
¥óæa ¬d ™Ñàj h »gÉ≤eh
∫Éàæ«àfƒcôàfG QGõe
≈dhG áLQO
2
4
¥OÉæØdG
Gô≤a ¥óæa 1
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
áMÉ«°ùdG h èdõà∏d Gô≤a …OÉf õcôe 1
á«FÉHô¡c óYÉ°üªH õ¡ée
íHÉ°ùeh ºYÉ£eh ¥OÉæah
á«°ShôØ∏d …OÉf h
7
Hadath
Baalbeck
çóM ƒëf
∂Ñ∏©H
2
ºYÉ£ªdG
áeÓ°S º©£e 1
äGRƒédG áMGôà°SG 2
1/2
Towards3
Faitroun 1
¿hô£«a ƒëf
1
2
6Towards
2
Bqa'atouta
ÉJƒà©≤H ƒëf
11
đf
Towards4
Al-Qlaya'at äÉ©«∏≤dG
ɫصH
Bekfaya
Monuments
1. Mar Youssef (Saint Joseph) Church
& Monastery (Saint Khosseh)
2. Mar Antonios (Saint Anthony)
Al-Badwani Church
3. Mar Ifram Al-Syriani Church
4. Al-Wardiyyeh Convent
5. Saydet Al-Wardiyyeh
(Our Lady of Rosary) Church
6. Saydet Al-Intiqal
(Our Lady of Assumption) Church
7. Mar Maroun Church
8. Mar Challita Church & Monastery
9. Faqra Heritage Citadel
(Roman and Byzantine Vestiges:
Phoenician Altar, Kladios Tower,
The Big Temple, Byzantine Church,
Atragets Temple, in addition to
several sarcophagi carved into the
rocks and the remains of altars,
the oldest of which date back to the
5th century B.C. & is characterized
by the Pharaonic art style)
ájôK’G ºdÉ©ªdG
∞°Sƒj QÉe ôjOh á°ù«æc 1
(¬«°SƒN ¿É°S)
»fGhOÉÑdG ¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc 2
»fÉjô°ùdG ΩGôaG QÉe á°ù«æc 3
ájOQƒdG ôjO 4
ájOQƒdG Ió«°S á°ù«æc 5
∫É≤àf’G Ió«°S á°ù«æc 6
¿hQÉe QÉe á°ù«æc 7
É£«∏°T QÉe ôjOh á°ù«æc 8
ájôKC’G Gô≤a á©∏b 9
:á«£fõ«H h á«fÉehQ QÉKG)
¢SƒjOƒ∏c êôH-»≤«æ«ØdG íHòªdG
á«£fõ«ÑdG á°ù«æµdG-ô«ÑµdG óÑ©ªdG
¢ùjhGƒf IóYh – ¢ù«JÉZôJG óÑ©e
ÉjÉ≤H h Qƒî°üdÉH IQƒØëe
¢ùeÉîdG ¿ô≤dG øe É¡eóbG íHGòe
õ«ªàJ »g h í«°ùªdG πÑb
.»fƒYôØdG øØdÉH
120
123
Jounieh
2/4
¬«fƒL
Towards 5
π«ÑL ƒëf Jbeil
3
2
6
8
1/4
π«ÑL ƒëf
Towards 5
Jbeil
3
5
24
8
11
1
1
21
18
10 17
6
3Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
2
7
6
8
5
7
5
4
3
5
25
20
3
7
7 13
5
1 2
3
22
2
1
9
12
9
6
23
5
48
2
12 13
10 11
4
9
19
16
15
4
1
14
4
4Towards
Beqa'a
1
Hotels
1. Madisson Hotel 03-609920/09-931722/3/4
2. Edward Five Hotel 09-636965
3. Vanda Hotel
4. Marbella Hotel 09-918405/635861
5. Acropolis Hotel
09-639401/2/3/639739
6. Aqua Marina Hotel 09-850809/10/11
7. Bel Azur Hotel 09-937753/2/932162
8. Holiday Suites Hotel 09-933907/934120
9. Beverly Hotel 09-639999/900255
10. Dallas Hotel 09-937720/1
11. Portemilio Hotel 09-933300
12. Blue Beach Hotel 09-910621/2
13. Aquarium 2 Hotel 09-936858/935098
Restaurants
1. Porto Café
2. Mac Donalds 09-934000/645222
3. Havana Restaurant 03-664285/09-638166
4. Sergio Restaurant
5. Al-Beiruti Restaurant
6. Malak Al-Tawouq 03-844207/09-914978
7. Al-Rassif Snack
¥OÉæØdG
¿ƒ°ùjOÉe ¥óæa 1
¢ùeÉîdG QGhOG ¥óæa 2
GófÉa ¥óæa 3
Ó«HQÉe ¥óæa 4
¢ù«dƒHhôcG ¥óæa 5
º©£e ¬æª°†àjh
ÉæjôeGƒcG ¥óæa 6
QhRG ∫ÉH ¥óæa 7
¢ùàjƒ°S …Gó«dƒg ¥óæa 8
»dôØ«H ¥óæa 9
¢S’GO ¥óæa 10
ƒ«∏«ª«JQƒH ¥óæa 11
¢ûà«H ƒ∏H ¥óæa 12
2 ºjQGƒcG ¥óæa 13
ºYÉ£ªdG
¬«aÉc ƒJQƒH 1
Ró∏fhócÉe 2
ÉfÉaÉg º©£e 3
ƒ«LQÉ°S º©£e 4
»Jhô«ÑdG º©£e 5
¥hhÉ£dG ∂∏e 6
∞«°UôdG ∑Éæ°S 7
Monuments
1. Saydet Loubnan (Our Lady of Lebanon)
2. Old Pedestrian Street
3. Roman Bridge
4. Bkerki (Maronite Patriarch Center)
5. Mar Gerges (Saint Georges) Church
ájôK’G ºdÉ©ªdG
¿ÉæÑd Ió«°S 1
ºjó≤dG IÉ°ûªdG ≥jôW 2
»fÉehQ ô°ùL 3
»côµH 4
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 5
Natural Attractions
1. Port
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
CÉaôe 1
Recreation
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
1. Stadium
Ö©∏e 1
2. Teleferique holds several
øª°†àjh ∂jô«Ø∏J 2
Café shops & restaurants 09-936075/914324
ºYÉ£eh »gÉ≤e IóY
3. Casino Du Liban 09-855888/222
¿ÉæÑd ƒæjRÉc 3
4. Athenée Theater 09-643907
»æ«KG ìô°ùe 4
5. Al-Mina Complex, including
øª°†àjh É櫪dG ™ªée 5
a beach, restaurant & chalets
äÉ¡«dÉ°Th º©£e ,íÑ°ùe
6. Public Garden & Luna Park
»gÓe áæjóeh áeÉY á≤jóM 6
7. Carting
≠æ«JQÉc 7
8. Tourism Complex, including
¬æª°†àj »MÉ«°S ™ªée 8
Beaches & Restaurants
ºYÉ£eh íHÉ°ùe
9. Lebanese Heritage Museum 03-850999
»fÉæÑ∏dG çGôàdG ∞ëàe 9
122
125
Jounieh
4/4
£
£
£
£
£
£
Egg Marine
Al-Sheikh Restaurant 09-832063
Khaymet Al-Samkeh 09-853753/03-960961
Zad Al-Kheir Restaurant 09-636319
Fakhri Restaurant
Manaret Al-Khaleej Restaurant
£
£
£
£
La Bello Restaurant
Malibu Café 09-643340
Don Carlos Restaurant
Chez Sami Restaurant
03-340206/09-856678
03-910520/09-646064/646164
£ Diwan Al-Mir Restaurant 09-957990
£ La Medina Restaurant 09-918484/930575
£ Manuella Restaurant 09-832943/932724
£ Tziganes Restaurant 09-931266/915780
¬«fƒL
øjQÉe ≠jEG º©£e £
ï«°ûdG º©£e £
ᵪ°ùdG ᪫N º©£e £
ô«îdG OGR º©£e £
…ôîa º©£e £
è«∏îdG IQÉæe º©£e £
ƒ∏«H’ º©£e £
¬«aÉc ƒÑ«dÉe £
¢SƒdQÉc ¿hO º©£e £
»eÉ°S »°T º©£e £
ô«ªdG ¿GƒjO º©£e £
Éæjó«e’ º©£e £
ÓjƒfÉe º©£e £
¿É¨jõJ º©£e £
õfÉà«J º©£e £
£ Titans Restaurant
hô¨«fhQƒJ º©£e £
£ Toro Negro Restaurant 03-205860
»dÉ«∏dG º©£e £
£ Al-Layali Restaurant 03-533422/09-832416
»à«°S Qƒ∏c ™ªéeh £
£ Color City Complex 09-646666
:á«dÉàdG ºYÉ£ªdG ¬æª°†àj …òdG
includes the following restaurants:
…ɨfÉ°T – ƒ«µ«HQÉH
Barbecue, Shangai
õ«dÉgódG – OQÉ«∏«H ¬«aÉc
Café Billiard, Al-Dahaliz
…OGƒÑdG ºjQ – ºfGƒ¡dG ô°üb
Qasr Al-Hawanem, Rim Al-Bawadi
Al-Jaroufeh Restaurant, Istirahat Al-Khaleej è«∏îdG áMGôà°SEG – áahQÉédG
ƒ«∏«ª«JQƒÑdG ¥óæa º©£e 24
24. Portemilio Hotel Restaurant
¢ù«dƒHhôcCG ¥óæa º©£e 25
25. Acropolis Hotel Restaurant
Beaches
1. Sirene Playa
2. Lagoon Beach 09-931380
3. Al-Canaries Beach 09-931009
4. Amwaj Beach 09-918700/1/2/3/4
5. Nadi Al-Doubbat Beach 1701
6. ATCL Beach 09-640615/8/640607/640220
7. Al-Ma'ameltein Street
includes the following beaches:
£ Saint Pierre Beach 09-930141
£ L'Horizon Beach 09-916619
£ Green Beach 09-934666
£ Manar Beach 09-910021/2
£ Blue Beach 09-910621/2
£ Malibu Beach 09-644888
£ Al-Beiruti Beach
£ Middle Beach 09-911651
£ Saint Raphael Hotel & Beach
£ Saint Antoine 09-911880
£ La Medina
8. Portemilio Hotel Beach 09-640402
íHÉ°ùªdG
ÉjÓH ¿Gô«°S 1
¿ƒZ’ íÑ°ùe 2
¢ùjQÉæµdG íÑ°ùe 3
êGƒeG íÑ°ùe 4
•ÉÑ°†dG …OÉf íÑ°ùe 5
.∫.¢S.ä.CG íÑ°ùe 6
ø«à∏eÉ©ªdG ´QÉ°T 7
:á«dÉàdG íHÉ°ùªdG ¬æª°†àjh
QÉ«H ¿É°S £
¿hõjQƒd £
¢ûà«H øjôZ £
QÉæe £
¢ûà«H ƒ∏H £
ƒÑ«dÉe £
»Jhô«ÑdG £
¢ûà«H ∫ó«e £
πjÉaGQ ¿É°S íÑ°ùeh ¥óæa £
¿Gƒ£fG ¿É°S £
Éæjó«e ’ £
ƒ«∏«ª«JQƒH ¥óæa íÑ°ùe 8
An annual festival is held during the month of June, July and August
in the Old Pedestrian Street.
»a á«∏«d á«Ø«°U äÉfÉLô¡e ÜBGh RƒªJ ,¿GôjõM ô¡°TG ∫ÓN Éjƒæ°S ¬«fƒL áæjóe »ëJ
.áªjó≤dG áæjóªdG ´QGƒ°T
8. Creperie Restaurant 09-912491
9. L'Escale 03-678666/09-932509/910363
10. Al-Qarqour Restaurant 09-911357
11. Snack Man'oucheh
12. K.F.C. 09-639268
13. Makhlouf Restaurant 09-645192
14. Falafel Arax 09-220294
15. Abou Andre Restaurant
16. Super Schtroumpf Restaurant
09-642642/644044
17. Crepaway Restaurant 03-637638/09-637638
18. Pizza Hut Restaurant
09-639602/3/646646
19. Pop Burger Restaurant
09-635133/03-386663
20. Michael Restaurant
3/4
…ôÑjôc º©£e 8
∫ɵ°ù«d 9
Qƒbô≤dG º©£e 10
á°Tƒ≤æe ∑Éæ°S 11
.¢S.±.∑ 12
±ƒ∏îe º©£e 13
¢ùcQG πaÓa 14
√QófG ƒHG º©£e 15
∞fhôà°T ôHƒ°S º©£e 16
…Gh Öjôc º©£e 17
äÉg Gõà«H º©£e 18
ôZôH ܃H º©£e 19
πµjÉe º©£e 20
21. Kaslik Street
includes numerous Restaurants:
£ Columbia 03-220654/09-646366
£ Famous Chawarma 09-638027
£ Latino Café 09-638929
£ Amigo Café
£ Alla Grande 09-912255
£ Ka'akas
£ Amwaj Al-Bahr 03-893914
£ Georges Farah 09-916757/832954/636176
£ Wassouf Club 09-933355
£ Burger King 09-637534
£ Zaatar W Zeit 09-831601
£ Le Castel 09-210649/210652
£ Bliss House 09-636908/4
£ B to B 09-917600/1
£ Crepaway Restaurant 09-211019/21
£ Duo Le Monot Restaurant
∂«∏°ùµdG ´QÉ°T 21
:ºYÉ£e IóY ¬æª°†àjh
É«Ñeƒdƒc £
ÉeQhÉ°T ¢SƒªjÉa £
¬«aÉc ƒæ«J’ £
¬«aÉc ƒ¨«eG £
…ófGôZ ÓdG £
¢Sɵ©c £
ôëÑdG êGƒeCG £
ìôa êQƒL £
܃∏c ±ƒ°Sh £
≠æ«c ôZôH £
âjRh ôàYR £
∫Éà°ùcƒd £
¢ShÉg ¢ù«∏H £
Ü ƒJ Ü £
…Gh Öjôc º©£e £
ƒfƒe ƒd ƒjO º©£e £
22. Old Pedestrian Street
Jounieh Square
includes numerous Restaurants:
£ Classico
£ Samket (Fish) Al-Mina
£ La Cave D'Or
£ La Sirene Playa
£ Point Virgule
£ Le Cuistot 03-707454
£ Café Tony
£ Jiji Snack
£ Mona Njeim
£ Steihet City
ºjó≤dG IÉ°ûªdG ´QÉ°T 22
¬«fƒL áMÉ°S
:ºYÉ£e IóY ¬æª°†àjh
ƒµ«°SÓc £
AÉ櫪dG ᵪ°S £
QhO ±Éc’ £
ÉjÓH øjô«°S ’ £
∫ƒZôa ¿GƒH £
ƒà°ùjƒcƒd £
»fƒW ¬«aÉc £
∑Éæ°S »é«L £
º«éf Éfƒe £
»à°S áë«£°S £
23. Ma'ameltein Street
includes numerous Restaurants:
£ Al-Akarem Restaurant 03-382519
£ Khaymet Abou Samir 1 03-820920/09-910209
£ Khaymet Abou Samir 2 09-936531
£ Layali Shahrayar 03-600306
£ Sam Restaurant & Café 09-641185
£ La Paillote 03-326246/09-830839
£ Hardees
ø«à∏eÉ©e ´QÉ°T 23
:ºYÉ£e IóY ¬æª°†àjh
ΩQÉc’G º©£e £
1 ô«ª°S ƒHG ᪫N £
2 ô«ª°S ƒHG ᪫N £
QÉjô¡°T »dÉ«d £
ΩÉ°S ≈¡≤eh º©£e £
äƒjÉH ’ £
õjOQÉg £
124
127
Towards 3
Beirut
ähô«H ƒëf
3 20
22 18 6
12
16 15
21 27 26 25 24 23 19 17
11
1
4
14 13
12 2
11
7
5
10
Zouk Mikhael
1
2
πjɵe ¥hR
28
9
10
9
8
2
(á∏°S Iôc) øeÉ°†àdG …OÉf 3
(á«°VÉjQ ÜÉ©dCG) AÉHô¡µdG …OÉf 4
íHÉ°ùªdG
21. Shrimpy (Fast Food Restaurant)
(á©jô°S äÉÑLh º©£e) »Ñªjô°T 21
22. Downtown Restaurant 09-222211/211272
¿hÉJ ¿hGO º©£e 22
23. Booza-Bar (Ice-cream) 09-225852
(äÉé∏ãe) QÉH-áXƒH 23
24. Kozaileh (Arabic sweets & Ice-cream)
(áXƒHh á«HôY äÉjƒ∏M) »∏jõb 24
25. Alfredo Restaurant
hójôØdCG º©£e 25
26. Hawa Chicken Snack
øµ«°T Gƒg ∑Éæ°S 26
27. Sea Sweet (Arabic sweets & Ice-cream)
(áXƒHh á«HôY äÉjƒ∏M) âjƒ°S »°S 27
5
13 6 1
6
4
5
3
4
7
7
1
1
2
2
1
6Towards
Jeita
Éà«©L ƒëf
3. Tadamon Club (Basketball)
4. Al-Khahraba Club (Sports Club)
5. Presidence Center
includes cinema theatres
shops & artisana
6. Espace 2000 Center 09-212516/217999
includes cinemas, shops
restaurants & entertainment center
Beaches
1. Solemar (summer chalets) 09-211336
2. Samaya (summer chalets) 09-212365>9
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áeÉY á≤jóM 1
¥hõdG ø«Y 2
Restaurants
ºYÉ£ªdG
1. Maripou Restaurant
ƒÑjQÉe º©£e 1
2. Mon General Snack & Café 09-222333
∫GôæL ¿ƒe ≈¡≤eh ∑Éæ°S 2
3. La Pina Restaurant
Éæ«H ’ º©£e 3
4. Mon Marechal Snack & Café 09-222333
∫É°TQÉe ¿ƒe ≈¡≤eh ∑Éæ°S 4
5. Duo Café 09-211505
»aÉc ƒjO 5
6. AM/PM Snack 09-226622
ΩCG.Ü /Ω.CG ∑Éæ°S 6
7. Jnopos Restaurant 09-224363
¢SƒHƒæL º©£e 7
8. Vivaldi Restaurant
…ódÉØ«a º©£e 8
9. Falafel Zainoun 09-215581
¿ƒæjR πaÓa 9
10. Falafel Abou Andre
√QófCG ƒHCG πaÓa 10
11. Caporal Snack
∫GQƒHÉc ∑Éæ°S 11
12. Kababji Restaurant 09-217100/03-270088
»éHÉÑc º©£e 12
13. Crepaway Restaurant 09-636447/8/637638
…GhÉHGôc º©£e 13
14. Castel Café 09-210649
»aÉc πà°SÉc 14
15. Wared Ice-cream 09-210463
OQh áXƒH 15
16. Stars Menu Snack
ƒ«æe RQÉà°S ∑Éæ°S 16
17. L'entre Cote Restaurant 03-290059/09-917736
äƒcôàf’ º©£e 17
18. Chase Restaurant 09-210883/6/7
¢ùjÉ°T º©£e 18
19. Provincia Restaurant 09-223232
É«°ùæahôH º©£e 19
20. China Gora Restaurant (Dominion Hotel) (¿ƒ«æehO ¥óæa) GQƒZ ÉæjÉ°T º©£e 20
2
2
3
Jounieh
¬«fƒL ƒëf
ájôK’G ºdÉ©ªdG
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 1
IQÉ°ûÑdG ôjO 2
π«FÉî«e QÉe á°ù«æc 3
ájQGRÉ©∏dG ôjO 4
ìô°ùe 5
¿GRÉc ∫ÉãªJ 6
ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG 7
áµÑ°T ƒHCG ¢SÉ«dG ∫ÉãªJ 8
Ió«°ùdG á°ù«æc 9
áfƒ©ªdG Ió«°S á°ù«æc 10
ºjó≤dG »°SÉFôdG ô°ü≤dG 11
≈WƒdG Ió«°S á°ù«æc 12
§eƒ°V QÉe á°ù«æc 13
Natural Attractions
1. Public Garden
2. Al-Zouk (Spring) Ain
3
8
4Towards
Monuments
1. Saint George Church
2. Al-Bechara Monastery
3. Saint Michael Church
4. Al-Azarieh Monastery
5. Amphitheatre
6. Kazan Statue
7. Old Souk
8. Elias Abou Chabake Statue
9. Al-Saydeh Church
10. Saydet Al-Maouneh Church
11. Old Presidential Palace
12. Saydet Al-Wata Church
13. Mar Doumit Church
ø°ùfGójõjôH ôàæ°S 5
ɪ櫰S ä’É°U øª°†àj
ÉfGõ«JQCGh äÓëe
2000 ¢SÉÑ°SG ôàæ°S 6
ɪ櫰S ä’É°U øª°†àj
»¡«aôJ ™ªéeh ºYÉ£e ,äÓëe
(á«Ø«°U äÉ¡«dÉ°T) Qɪ«dƒ°S 1
(á«Ø«°U äÉ¡«dÉ°T) Éjɪ°S 2
áYÉæ°U ,(ôjôëdG ácÉ«M) ∫ƒædG ,Éfõ«JQG ,ºYÉ£e IóY ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG øª°†àj
∫ÓN ¬fÉLô¡ªH ¥ƒ°ùdG õ«ªàjh .äÉMƒ∏dGh ∞ëàdG ™«ÑJ »àdG ôLÉàe IóYh ,¿ÉÑ°UôªdG
... º°SôdGh AÉæ¨dG ,…Qƒ∏µ∏ØdG ¢übôdG ¬«a ΩÉ≤j »àdG ÜBG ô¡°T
The old souk includes several restaurants, artisanats, spindle
(silk sewing), marzipan production, as well as several shops that sell
paintings and antiquities. The souk is characterized by its August festival
which includes folkloric dance, singing, painting, etc.
09-224522
09-211264/8
28. Lauriers Restaurant (Century Park Hotel) (∑QÉH …Qƒ°ûàfÉ°S ¥óæa) ¬jQƒd º©£e 28
Hotels
1. Zouk Hotel 09-215900/1/2/3
2. Century Park Hotel 09-219000/213050/8/5
3. Dominion Hotel 09-213717/8
Recreation
1. Artisana
2. Elias Abou Chabake Museum
¥OÉæØdG
¥hòdG ¥óæa 1
∑QÉH …Qƒ°ûàfÉ°S ¥óæa 2
¿ƒ«æ«ehO ¥óæa 3
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
ÉfGõ«JQCG 1
áµÑ°T ƒHCG ¢SÉ«dG ∞ëàe 2
126
Zouk Mosbeh
129
128
íÑ°üe ¥hR
πjɵe ¥hR ƒëf
Towards 5
Zouk Mikhael
¬«fƒL ƒëf
Towards 5
Jounieh
IQƒ£æ«Y ƒëf
5Towards
Aintoura
4
7
8
9
1
¿ƒà∏éY ƒëf
5Towards
6
1
A'ajaltoun
4Towards
Jeita
Éà«©L ƒëf
3
3
4
4
2
1
5
2
1
2
4
3
3
1
6Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
2
Monuments
1. Nebuchadnezzar Stele
2. Mar Youhanna (Saint John) Church
3. Christ the King Convent
4. Phoenician Tomb
5. Notre Dame Louaize Monastery
6. Saydet Al Wardiyyeh Church
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ô°üf
qk òNƒÑf ¢û≤f 1
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 2
∂∏ªdG í«°ùªdG QGO 3
»≤«æ«a
ôÑb 4
q
Iõjƒ∏dG Ió«°S ôjO 5
ájq OQƒdG Ió«q °S á°ù«æc 6
(Our Lady of Rosary Church)
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 7
¢Sƒ«fƒ£fCG QÉe á°ù«æc 8
πHô°T QÉe á°ù«æc 9
7. Mar Elias Church
8. Mar Antonios (Saint Anthony) Church
9. Mar Charbel (Saint Charbel) Church
Natural Attractions
1. Public Garden in the Village Square
2. Al-Kalb River
3. Ain (Spring) Bou Ghosn
4. Ain Rabbaya
á«©«Ñ£dG ™bGƒªdG
á©«°†dG áMÉ°S »a áeÉY á≤jóM 1
Ö∏µdG ô¡f 2
ø°üZ ƒH ø«Y 3
ÉjÉHq Q ø«Y 4
Restaurants
1. Jeepers Restaurant 09-223634/5
ºYÉ£ªdG
RôÑ«L º©£e 1
Beaches
1. Holiday Beach 09-222070>9
2. Residences de la Mer 09-222018/222156
3. Rimal 09-222104/6/8/17
4. Sidar
Recreation
1. Dreampark 09-223818
2. Carting 03-590009/09-219760
3. Ice Skating Arena
03-274900/910/09-224580/1
4. Wax Museum
íHÉ°ùªdG
¢ûà«H …Gó«dƒg 1
QÉe ’ hO ¢ùfGójõjQ 2
∫ÉeQ 3
QGó«°S 4
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
»gÓe áæjóe ,∑QÉH ºjRO 1
(Iô«¨°üdG äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S) ≠æ«JQÉc 2
(ó«∏édG ≈∏Y ≥∏MõJ) ≠æàjɵ°S 3
™ª°T ∞ëàe 4
5Towards
Mayrouba
ÉHhô«e ƒëf
2
Faitroun
¿hô£«a 1
131
Beqa'atet A'achqout
1
äƒ≤°ûY áJÉ©≤H
4
3
Towards3
A'achqout
äƒ≤°ûY ƒëf
3
5
1
5Towards
Jounieh
¬«fƒL ƒëf
4
4Towards
Ra'achine
ø«°ûYQ ƒëf
1
¿É«HOôØc - ÉjQÉa ƒëf
4Towards
Faraya - Kfardebian
2
6
5
3
¿ƒØjQ ƒëf
2
5
4Towards
Raifoun
4
1
2
2
6Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
Monuments
1. Al-Nassira Monastery
2. Al-Hosn Monastery
3. Mar Gerges (Saint Georges) Ancient Church
4. Mar Gerges (Saint Georges) Church
5. Mar Doumit Ancient Monastery
Natural Attractions
1. A Group of Rocks
2. Ain (Spring) Al-Kehal
Restaurants
1. Larocha Restaurant 09-332107/03-843453
2. La Reine Restaurant 03-682322
3. Qasr Al-Bacha Restaurant
09-333523/03-660504
4. Al-Adghal Restaurant 03-277224/09-333535
5. Jannet Adan Restaurant 03-666921/0
6. Qasr Al-Charq Restaurant
09-333333/333334/03-770660
Hotels
1. Masa'ad Hotel
2. Faitroun Al-Kabir Hotel 09-950009
1
1
2
ájôK’G ºdÉ©ªdG
Iô°UÉædG ôjO 1
ø°üëdG ôjO 2
ájôK’G ¢ùLôLQÉe á°ù«æc 3
¢ùLôLQÉe á°ù«æc 4
…ôKC’G §eƒ°VQÉe ôjO 5
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Qƒî°U áYƒªée 1
πëµdG ø«Y 2
ºYÉ£ªdG
É°ThQ’ º©£e 1
øjQ’ º©£e 2
É°TÉÑdG ô°üb º©£e 3
∫ÉZO’G º©£e 4
¿óY áæL º©£e 5
¥ô°ûdG ô°üb º©£e 6
¥OÉæØdG
ó©°ùe π«JhG 1
ô«ÑµdG ¿hô£«a π«JhG 2
Tourism Residential Projects
á«æµ°ùdG á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûªdG
1. Satelity Complex 09-333424/5/333400>23
»à«∏«JÉ°S ´hô°ûe 1
2. L'univers Complex 09-952860
ô«Ø«fƒd ´hô°ûe 2
3. Al-Ramia Complex
á«eGôdG ´hô°ûe 3
4. Al-Irani Complex
»fGô«©dG ´hô°ûe 4
5. Sheikh Elias Complex
¢SÉ«dG ï«°ûdG ´hô°ûe 5
Towards 3
Kfardebian
¿É«HOôØc ƒëf
Monuments
1. Old Press
Natural Attractions
1. Natural Rock Area
2. Public Garden
4Towards
Mayrouba
ÉHhô«e ƒëf
ájôK’G ºdÉ©ªdG
áªjób Iô°ü©e 1
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á«©«ÑW Qƒî°U á≤£æe 1
áeÉY á≤jóM 2
130
133
Al-Ghineh
Distance From Beirut: 36km
Altitude: 800m-1,150m
á櫨dG
º∏c 36 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1150 - 800ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
º°S’G ¿G äÉHÉàµdG ∫óJh ¬dE’G ôÑb :áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG »a »æ©J ᫪°ùàdG
iƒ°S ¬æe ≥Ñàj ºdh π©Ñb óÑ©e Ωƒ«dG ±hô©ªdG ¬ëjô°Vh ¢ù«fhOG óÑ©e øe ≥à°ûe
ø«àÑ≤ëdG øe ᫪gC’G á¨dÉH GQÉKBG …ƒëJ á«æ¨dG ¿G ±hô©eh .¬«∏Y ∫ój ôKG ¢†©H
≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©j πµ«g ∫ÓWCG óLƒJ Ió∏ÑdG äGQóëæe óæY PEG ,á«£fõ«ÑdGh á«fÉehôdG
RGô£dG Ö°ùM á«æÑe á°ù«æc ≈dEG »£fõ«ÑdG ô°ü©dG »a ¬∏jƒëJ iôL »fÉehôdG ô°ü©dG
øe OóY ôØM »fÉehôdG ô°ü©dG »a ºJ óbh ,äÉbhõªdG É¡à«°VQCG ƒ°ùµJ á«FGQóJɵdG
,ájõFÉæL ä’’O äGP ¢Tƒ≤f É¡∏Nóe ¥ƒa âàëf IQhÉéªdG Qƒî°üdG »a øaGóªdG
.ÉjôH ÉfGƒ«M πJÉ≤j GOÉ«°U πãªj ¢û≤f Égô¡°TG
The name of Al-Ghineh originates from the old Semitic word
meaning the Tomb of the God. The town derived its name
from the temple of Adonis, and his tomb, known as Qa'abel
Temple. Al-Ghineh has several Roman and Byzantine vestiges.
At the bottom of the town are the ruins of a Roman temple
transformed into a church during the Byzantine era. The church
resembles a basilica, with its floor covered by decorations.
During the same Roman period, several cemeteries were
carved though rocks facing this site, with funeral related
steles, the most important of which is a stele representing a
hunter fighting an animal.
Ghazir 1/2
Distance From Beirut: 23km
Altitude: 350m
ôjõZ
º∏c 23 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 350ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
π©dh ,á∏°üØæªdGhG ´ƒ£≤ªdGh CGõàéªdG :»æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
ÉgQhÉéj Ée πc øY ádƒ°üØe »g å«M »aGô¨édG á≤£æªdG πµ°T ≈dEG IQÉ°TEG ∂dP
»HÉ¡°ûdG ô«°ûH ô«eC’G ¢SCGQ §≤°ùe É¡fEG ôjõZ Ió∏H »gÉÑJ .ájOhCÉH hCG ÜÉ°†¡H ÉeEG
§ªædG äGP É¡JGQGOh áªjó≤dG É¡Jƒ«ÑH õ«ªàJ É¡fCG ɪc 1767 ΩÉ©dG »a OƒdƒªdG »fÉãdG
OôL áëF’ »a ¿ƒµàd É¡à∏gCG »àdG á«KGôàdG ºdÉ©ªdG øeh .¿ÉæÑd »a …ó«∏≤àdG …Qɪ©ªdG
Oƒ©j IôjOCGh ¢ùFÉæc Iô°ûY øY π≤j ’ Ée ,ƒµ°ù«fƒ«dG ᪶æe iód á«îjQÉàdG »fÉѪdG
.ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY ™HÉ°ùdG ø«fô≤dG ≈dEG É¡°†©H ïjQÉJ
,≈£°SƒdG ¿hô≤dG ≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©j ôjO ¢VÉ≤fCG ≈∏Y »æѪdG ¿hQÉe QÉe ôjO πµ°ûj
á°UÉN á«Hô¨dG •ÉªfC’ÉH ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a »fÉæÑ∏dG AÉæÑdG •ÉªfCG ôKCÉàd Ék LPƒªf
øeh .á«fhQɪdG áØFÉ£dG áeóîd á«cô«∏cG á°SQóe ¬«a ⪫bCG óbh ,É¡æe á«dÉ£jE’G
ÜÉ¡°T OGDƒa ≥Ñ°SC’G »fÉæÑ∏dG ¢ù«FôdG ¬«a ódh …òdG ∫õæªdG IQƒ¡°ûªdG ôjõZ äGQGO
»a ó«°T ó≤a …ó∏ÑdG ô°ü≤dG ÉeCG .ºjó≤dG »fÉæÑ∏dG √RGô£H õ«ªàjh ,(1964-1958)
.É°TÉH ôضe ¿ÉæÑd ±ô°üàe ΩÉjCG 1904 ΩÉ©dG
äÉjÉ¡f ≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©j ôjO óLƒj äGòdÉH ƒÑ°ûN â«H »ah ,ôjõZ øe áHô≤e ≈∏Y
»a óLƒj ɪc ᣫ°ùH ájôéM §FGô°ûH áæjõªdG ¬àHGƒÑH õ«ªàj ,ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG
äÉ°SGQódG ∫óJ á«æ«JÓdG á¨∏dÉH Ék ª«bQ πªëj á«fÉehôdG áÑ≤ëdG øe ¢ShhÉf á°ù«æµdG
,¿ÉehôdG ΩÉjCG »æH ºjób ô°ùL É°†jCG ôjõZ Ió∏H QÉKBG øeh .π°ù¨ªc πª©à°ùj ¿Éc ¬fG
.ΩOBG IQɨe :πÑb É¡ª°SG ¿Éch ó°SC’G IQɨe º°SÉH ±ô©J ájôKCG IQɨe ≈dEG áaÉ°VEG
äòNCG »àdG ø«à∏eÉ©ªdG Ió∏H ™≤J ôjõZ äGQóëæe óæYh ¬«fƒL øe ∫ɪ°ûdG ≈dEG
ø«H Ó°UÉa GóM πµ°ûj ¿Éc »fÉehQ ô°ùL ¬bƒa Ωƒ≤j …òdG ø«à∏eÉ©ªdG ô¡f øe É¡ª°SG
.᫪°ùàdG âfÉc Éæg øeh ,ø«à∏eÉ©e AGôLEG √QƒÑY Ö∏£àj ø«àjQGOEG ø«à≤£æe
,íHÉ°ùe øe Iô«ãc á«MÉ«°S äBÉ°ûæe ÅWÉ°T ≈∏Y Ωƒ≤àa á«¡«aôàdG á«MÉædG øe ÉeCG
∂dP øjõj ,ájQÉéàdGh á«MÉ«°ùdG äÉ©ªéªdGh ¥OÉæØdG ≈dEG áaÉ°VEG ,√É≤eh ºYÉ£eh
á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG ôãcCG øe ôÑà©jh ¬«fƒL è«∏Nh Ió∏ÑdG ≈∏Y π£ªdGG ¿ÉæÑd ƒæjRÉc ¬∏c
.á≤£æªdG »a á«¡«aôàdGh
Jeita
Distance From Beirut: 22km
Altitude: 300m-400m
Éà«©L
º∏c 22 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 400 - 300 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
è«é°†dGh AɪdG ôjóg »æ©Jh áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG ióMG ≈dEG ᫪°ùàdG ™LôJ
âfÉc »àdGh ∑Éæg áahô©ªdG IQɨªdG »a á≤aóàªdG √É«ªdG ôjóg ÖÑ°ùH ɪHQ ,áÑ∏édGh
.¿ÉæÑd »a á«©«Ñ£dG á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG ºgG øe Ωƒ«dG ó©J å«M á≤£æªdG QÉ¡à°TG ÖÑ°S
AõédG ƒg »aƒL ô¡f É¡«a ≥aóàj ≈∏Ø°ùdGh ,áaÉL É«∏©dG :ø«à≤ÑW øe áfƒµe IQɨªdG
¿ÉæÑd äÉ©ØJôe øe áHô°ùàªdG á«°ù∏µdG √É«ªdG â∏µ°T .Ö∏µdG ô¡f ™HÉæe øe Qƒª¨ªdG
ÖÑ≤dG øeh IóªéàªdG §bGƒ°ùdG øe k Ógòe ɪdÉYh áÑ«éY ’ɵ°TCG øeõdG Qhôe ™e
.É¡Ø°Uh øY õé©«a Éghó°ûe É¡eÉeCG AôªdG ∞≤j »àdG ∫ɵ°TC’Gh
ΩÉ«dh »cô«e’G ô°ûѪdG ój ≈∏Y1836 ΩÉ©dG »a ≈∏Ø°ùdG Éà«©L IQɨe ±É°ûàcG ¿Éc
ój ≈∏Y 1940h 1892 ø«H IQɨªdG πNGO á«aÉ°ûµà°S’G äÓMôdG âdGƒJ ºK ,¿ƒ°ùeƒW
1750 õgÉæj ≥ªY ≈dEG ¿ƒØ°ûµà°ùªdG π°Uh ≈àM á«°ùfôah á«cô«eGh á«fÉ£jôH äÉã©H
IQɨªdG ¥ÉªYCG Gƒ©HÉJ ¿ƒ«fÉæÑd ¿ƒØ°ûµà°ùeh OGhQ ᪡ªdG ≈dƒJ äÉæ«©HQC’G òæeh ,Gk ôàe
.äGôàeƒ∏«c á©Ñ°ùdG áHGôb ≈àM
≥jôa íéf ø«M 1958 ΩÉ©dG ≈àM ádƒ¡ée â∏X PG áØ∏àîe á°üb É¡d É«∏©dG IQɨªdG
Gƒ∏ZƒJh ≈∏Ø°ùdG IQɨªdG πNGO øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdÉH ø««fÉæÑ∏dG QhɨªdG »Ø°ûµà°ùe øe
ø«JQɨªdG õ«dÉgO ∫ƒW íÑ°UCG óbh Gk ôàe 2130 áaÉ°ùe ≈dEG á«©«Ñ£dG Égõ«dÉgO »a
.äGôàeƒ∏«c á©°ùJ øY ójõj
≈∏Y áMÉ«°ùdG IQGRh â∏ªY ,á«fÉæÑ∏dG ÜôëdG äGƒæ°S ∫ƒW âeGO ∫ÉØbEG Iôàa ó©H
.ìÉ«°ùdGh QGhõdG ó°ü≤e 1996 ∞«°U òæe íÑ°üàd Égõ«¡éJh IQɨªdG π«gCÉJ IOÉYEG
IQGôëdÉH ôKCÉàJ Óa óeGƒédGh ∫ɵ°TC’G ∂∏J ájɪM πLG øe ƒédG IOhôH ≈∏Y ßØë∏dh
.IQɨªdG πNGO ÉeɪJ »aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG ™æe ó≤a
»a ôãY óbh ô¡ædG Üôb á©bGƒdG IQɨªdG ∂∏J Éà«©L á≤£æe »a á«MÉ«°ùdG QÉK’G øe
äGhOCGh ±ƒ«°ùdG ™æ°üd Éfɵe É¡eóîà°ùj ¿Éc ºjó≤dG ¿É°ùfE’G ¿G ≈∏Y ∫ój Ée É¡∏NGO
.∫Éà≤dG
The name Jeita is derived from the old Semitic language,
meaning water roaring and noise. Jeita is famous for its grotto,
which is considered among the most important natural tourism
features of Lebanon. Jeita Grotto is characterized by two layers,
an upper dry part and a lower part where an internal river
originating from the Nahr Al-Kalb (Dog River) flows. Over millions
of years, limewater has shaped wonderful rock formations inside
the cave.
Jeita Grotto was discovered in 1836 by an American preacher,
William Thompson. Several American, English, and French
discovery trips were made afterwards to the grotto between
1892 and 1940, and the length of the discovered area reached
1,750m. Starting the 1940s, several Lebanese explorers went
further to discover new areas in the grotto, until the explored
length of the cave reached 7km.
The upper grotto remained undiscovered until 1958, when
a group of Lebanese explorers penetrated it through the lower
part and explored a depth of 2,130m inside. The length of both
grottos today exceeds 9km.
After being closed during the Lebanese war, the Ministry of
Tourism rehabilitated and equipped the grotto and opened it to
the public during the summer of 1996. Taking pictures is totally
prohibited inside both caves.
Jeita is also home to another cave close to the river, which
includes vestiges dating back thousands of years. These
archeological remains are evidence that prehistoric men used to
produce swords in that cave.
132
135
Raifoun
Distance From Beirut: 36km
Altitude: 800m-1,150m
¿ƒØjQ
º∏c 26 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1000 - 900ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
§ÑJôe º°S’Gh ,"AÉØ°ûà°S’G »æ©jh áªjó≤dG á«≤«æ«ØdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UCG Oƒ©j
É¡«a óLƒj ¿Éc ¬fCG Ió∏ÑdG √òg »a á«≤ÑàªdG QÉKB’G ∫óJ .á¡d’G óMG ≈dEG Oƒ©j ºæ°U º°SÉH
,¿ƒØjQ ôjO øe áHô≤e ≈∏Y ºjób ¢ShhÉf óLƒj ɪc ,AÉØ°ûdG ¬dE’ »≤«æ«a »æKh óÑ©e
§«ëJh õ«ªe »©«ÑW ∫ɪéH ¿ƒØjQ ™àªàJ .¿É°üM ôaÉM øe ôKCG ¬«∏Y ±ƒq ée ôî°Uh
»Ø°†J äÉÑædGh QƒgõdG øe ≈°üëJ ’ ´GƒfCG É¡dƒ≤M »ah ,ôHƒæ°üdG ôé°T øe äÉHÉZ É¡H
.¿ÉæÑd »a ∞jÉ°üªdG πªLCG øe IóMGh É¡∏©éJ á©FGQ äÉjBG ¬∏c ™bƒªdG ≈∏Y
Raifoun’s name is derived from the Phoenician language,
meaning hospitalization, and is related to name of one of the
ancient Phoenician idols. The remaining vestiges in the town
indicate the previous existence of a Phoenician temple for the
God of Healing, in addition to an old sarcophagus near the
monastery of Raifoun and a carved rock with an engraving of
a horse hoof. Raifoun enjoys a unique and beautiful natural
setting. It is surrounded by huge pine woods and a wide variety
of flowers and plants, making the town one of the most beautiful
summer resort in Lebanon.
Faraya
Distance From Beirut: 42km
Altitude: 1,250m
ÉjQÉa
º∏c 42 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1250 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
.á¡cÉØdGh QɪãdG »æ©Jh áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG ióMG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UCG Oƒ©j
äÉgõàæªdG øe ójó©dG âæ°†àMG »àdG á∏«ªédG É¡à©«Ñ£H Ió∏ÑdG √òg äô¡à°TG ó≤dh
äÉ©éàæªdGh á«MÉ«°ùdG õcGôªdG ºgCG øe ôÑà©J äQÉ°U ≈àM ºYÉ£ªdGh »gÉ≤ªdGh
™àªj ¿G QGõªdG º°SÉH ±hô©ªdG ™bƒªdG øe AôªdG ™«£à°ùj PEG ,¿ÉæÑd »a ábƒeôªdG
RQC’Gh ¥ƒ∏≤∏dG á≤£æe ≈dEG ï«°ûdG πÑLh ´É≤ÑdG π¡°S øe óàªj ™FGQ ó¡°ûªH ¬aôW
.¥QRC’G πMÉ°ùdGh
»a ôãY óbh ôî°üdG »a IQƒØëªdG QhɨªdG øe ójó©dG ÉgQGƒLh Ió∏ÑdG √òg º°†Jh
.á«dGƒàe á«îjQÉJ Ö≤ëd ó¡°ûJ ájôKCG ÉjÉ≤H ≈∏Y É¡∏NGO
The name of Faraya is derived from the old Semitic language,
meaning fruits. Among the town's archaeological vestiges are
caves carved into rocks, where ruins form various historical
eras were found.
Faraya is considered one of the most important tourism
centers and luxurious resorts in Lebanon. It offers several
natural parks, as well as many coffee shops and restaurants.
From the top of Faraya, at a location known as Al-Mzar, one has
a panoramic view of the plain of the Beqa'a, Mount Al-Sheikh,
the Laqlouq area, the cedars, and the coast.
Ghazir 2/2
ôjõZ
The name of Ghazir is derived from the Syriac language,
meaning the separated area. This name is consistent with
the geographical shape of the town, which appears to be
separated from its neighboring regions by valleys and hills.
Ghazir is famous for being the hometown of Emir Bechir
Al-Chahabi II, who was born there in 1767. The town is also
characterized by its traditional Lebanese houses. Among the
sites of Ghazir, most of which are listed among Lebanon’s
historical sites, are more than 10 churches and monasteries,
some of which date back to the 17th and 18th centuries.
Mar Maroun Monastery, mainly Italian in style, constitutes a
sample of 19th century Western architecture. This monastery
was built over the ruins of another, older, Medieval monastery
and once hosted a Maronite clerical school.
Among the famous Ghazir residences is the traditional
Lebanese house where the previous President Fouad Chehab
was born. Another famous residence is the Palace of Ghazir,
established in 1904 during the rule of Mozfer Baca, the
Moutasarref of Mount Lebanon.
Next to Ghazir, in Beit Khachbo, stands a monastery dating
back to the end of the 18th century, characterized by
a gate decorated with rocky designs. The church includes a
sarcophagus from the Roman era with Latin scripts engraved
on it.
The town also includes an old Roman bridge, in addition to
a heritage cave known as the Cave of the Lion, and previously
known as the Cave of Adam."
To the North of Jounieh and at the bottom of Ghazir is the town
of Ma'ameltein, whose name is derived from the Ma'ameltein
River, cut by a Roman bridge that used to separate two
administrative districts. Ma'ameltein is home to several
touristic institutions, including beaches, restaurants and coffee
shops, hotels, and tourism and commercial centers. The
Casino du Liban, overlooking the town, is considered to be the
most famous site of Ma'ameltein.
134
137
Jounieh
Distance from Beirut: 20km
Altitude: Sea Level - 600m
ÉgQGƒLh ¬«fƒL
º∏c 20 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 600 - 0 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
∫ƒ≤j ∫hC’G ,ø«NQDƒª∏d ¿ÉjCGQ ∑Éægh áªjó≤dG á«eÉ°ùdG á¨∏dG ióMG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
πNGO …ôëH ∞jƒéJ »æ©J ᫪°ùàdG ¿G ∫ƒ≤j ôNG …CGQh ÉjGhõdG »æ©J ᫪°ùàdG ¿G
¬«fƒL º°†Jh .≥«°†dG hCG ô«¨°üdG è«∏îdG …CG ¿ƒL º°SÉH á«Hô©dG á¨∏dG π°Uh á°ùHÉ«dG
ÜôëdG ÖÑ°ùH .ɪ∏Y πMÉ°Sh ôî°U IQÉM ,ôjóZ ,ÉHô°U :»g IQhÉéàe äGó∏H ™HQCG
•É°ûædG π≤àfG »dɪdGh …QÉéàdG ähô«H §°SƒH ≥ëd …òdG QÉeódGh Iô«NC’G á«fÉæÑ∏dG
É¡«a äôãµa ájƒ«ëdGh ácôëdÉH è°†J Iô«Ñc áæjóe É¡æe π©éa ¬«fƒL ≈dEG …QÉéàdG
¥OÉæØdG øe ô«ãµdG áeÉbEG äó¡°T ɪc áãjóëdG ôFɪ©dGh áKóëà°ùªdG ájQÉéàdG ∫ÉëªdG
.É¡dɵ°TCG ≈∏Y »gÓªdGh ºYÉ£ªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdGh á«MÉ«°ùdG
≈∏Y ⪫bCG É¡fCG ≈∏Y É¡ª°SG ∫ój »àdG ø«à∏eÉ©ªdG Ió∏H ™≤J ¬«fƒL øe ∫ɪ°ûdG ≈dEG
QƒÑ©∏d ø«à∏eÉ©e Ö∏£àjh ø«àjQGOEG ø«à≤£æe ø«H π°üØj ¿Éc …òdG ôjõZ ô¡f »ÑfÉL
ƒæjRÉc ø«à∏eÉ©ªdG Ió∏H ≈∏Y ±ô°ûjh .á«fÉehôdG áÑ≤ëdG òæe »æѪdG ô°ùédG ¥ƒa
.É¡∏c á≤£æªdG »a Iô¡°T ôãc’G ¿ÉæÑd
á«°VÉjôdG É¡jOGƒf π°†ØH âdƒëJ »àdG ∂«∏°ùµdG Ió∏H ™≤J ¬«fƒL øe ܃æédG ≈dEG
»a ⪫bCG »àdG áªîØdG ÉgôLÉàeh á«æØdG É¡°VQÉ©eh É¡«gÓe π°†ØHh É¡JÉ©éàæeh
ÖfÉL ≈dEG ø««fÉæÑ∏dG øe á«∏ªîªdG äÉ≤Ñ£dG ≈≤à∏e ≈dEG ,√ó©Hh á«fÉæÑ∏dG ÜôëdG AÉæKCG
áMÉ«°ùdGh äGQÉ«°ù∏d »fÉæÑ∏dG …OÉædG ¬ª¶æj »àdG äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S .ìGƒ°ùdGh QGhõdG
øe äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S á°VÉjQ IGƒg Ö£≤à°ùj PEG á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG RôHG øe ôÑà©j
º°SÉH ±ô©j ™bƒe »ah »MÉ«°ùdG ∂«∏°ùc ≥aôe øe áÑjôb áaÉ°ùe ≈∏Y .ÖfÉLCGh ÜôY
¿hô≤dG »a ∫ƒëJ ôî°üdG »a QƒØëe »fÉehQ øaóe ≈∏Y ¿ƒÑ≤æªdG ôãY á«WÉÑdG
.¢Sƒ«LQhÉL ¢ùjó≤dG º°SG ≈∏Y QGõe ≈dEG §°SƒdG
™HÉàdG ,¢ü∏îªdG ôjO Ωƒ≤j ¬«fƒL ≈∏Y π£ªdG …ôî°üdG ±ôédG ¥ƒah ,ÉHô°U Ió∏H »a
ΩÉ©dG »a ôjódG Gòg »æH óbh ,∂«dƒKɵdG ø««µ∏ªdG ø««Ñ∏ëdG ø««∏«°SÉÑdG ¿ÉÑgô∏d
≈∏Y √QhóH º«bCG ∂«dɪªdG ô°üY ≈dEG ¬îjQÉJ Oƒ©j áÑbGôe êôH ¢VÉ≤fCG ≈∏Y 1883
ô«Ñc OóY ÉgQGƒLh ¬«fƒL »a óLƒj ájôKC’G á«MÉædG øe .ô«Ñc »fÉehQ óÑ©e ∫ÓWCG
,ºjób ôjO Ωƒ«dG É¡bƒa óLƒj »àdG ôî°U IQÉM IQɨe É¡æe ,±ƒ¡µdGh QhɨªdG øe
.ΩOBG IQɨe º°SÉH ±ô©J ≥HÉ°ùdG »a âfÉch ø«à∏eÉ©ªdG »a ó°SC’G IQɨe ≈dEG áaÉ°VEG
The name Jounieh originates from the old Semitic language
and stands for corners. Jounieh includes four neighboring
towns: Sarba, Ghadir, Haret Sakher, and Sahel Alma. Due to
the destruction of Central Beirut during the Lebanese war,
Jounieh was transformed into a large, dynamic city, full of
newly established trade centers, buildings, hospitals, hotels,
restaurants, and night clubs.
To the north of Jounieh is the town of Ma'ameltein, whose
name indicates that it was established on the borders of
the Ma’ameltein River, cut by a Roman bridge that used to
separate two administrative districts. The Casino du Liban,
overlooking the town, is considered as the most famous site of
the area. To the south of Jounieh is the town of Kaslik, which
was transformed during the Lebanese war into a meeting
place for high society, with luxurious resorts, sports clubs,
night clubs, art exhibitions, and trade shops. Among the
most important activities in town is the car race organized
by the ATCL (Automobile et Touring Club du Liban), which
attracts many local, Arab, and foreign competitors. Close to
the touristic port of Kaslik is a place called Al-Battieh, which
includes a Roman tomb carved into rocks, later transformed
during the Middle Ages into a sanctuary for Saint Georges.
In the town of Sarba, above the rocky elevation overlooking
Jouneih, stands Al-Moukhaless Monastery, affiliated with the
Catholic monastic order of Aleppo. The monastery was built
in 1883 over the ruins of a control tower from the Mamluke
era, which was established on the vestiges of a great Roman
temple. The town and its neighboring areas also include
a number of caves, including the Cave of Haret Sakher, over
which stands an old monastery, and “the Cave of the Lion in
Ma'ameltein, previously known as the Cave of Adam."
Kfardebian
¿É«HOôØc
Distance From Beirut: 45km
º∏c 45 ähô«H øY ó©ÑJ
Altitude: 1,200 m-2,800m Ω 2800 - 1200 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
¿ÉµªdG hCG IGôà°ûªdG ájô≤dG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG É¡dƒ°UCG »a ᫪°ùàdG Oƒ©J
Gk ô¶fh .¿É«HO ôØc :á«dÉëdG ᫪°ùàdG óæY ∂dP ó©H »Hô©dG ßØ∏dG ô≤à°SGh iôà°ûªdG
á£ëe ÉãjóM É¡«a äôªãà°SG ó≤a á©FGQ á«dɪLh á«©«ÑW IhôãH Ió∏ÑdG √òg ™àªàd
≈àM »gÉ≤ªdGh ¥OÉæØdGh ájƒà°ûdG äÉ¡«dÉ°ûdÉH â¶àcG »àdGh èdõà∏d ¿Éª«°ùdG ¿ƒ«Y
É¡æ°ùMCG øeh Gk õ«¡éJ ¿ÉæÑd »a ó«∏édG ≈∏Y èdõàdG õcGôe π°†aCG øe ôÑà©J âJÉH
Gk ó©°üe 13 OƒLh ƒgh Ió∏ÑdG √òg ≈dEG QGhõdGh èdõàdG IGƒgh ìÉ«°ùdG Üòàéj Ée .ájÉæY
GhCGóÑj ¿G πÑb ôëÑdG í£°S øY Gk ôàe 2460 øY ójõJ äÉYÉØJQG ≈dEG ø«édõàªdG πªëJ
.á≤°SÉæàªdG É¡JGQóëæe ≈∏Y •ƒÑ¡dÉH º¡àjGƒg
¬àeÉbCG …òdG ô°ùédG ∂dP ƒg ¿É«HOôØc Ió∏H »a IPÉNC’G áÑ«é©dG ógÉ°ûªdG øe ¬∏©d
Qƒî°üdG âëJ ô«¡°ûdG øÑ∏dG ô¡f √É«e ≥aóJ π©ØH èdõàdG õcGôeh Ió∏ÑdG ø«H á©«Ñ£dG
…ôKC’G ∞°Sƒj QÉe ôjO ∂dP ÖfÉL ≈dEG Ió∏ÑdG º°†Jh ,ô°ùédG »g äQÉ°U »àdG
áªjó≤dG Qƒ°ü©dG »a º°†J âfÉc »àdG Gô≤b á≤£æe É¡£«ëe º°†j ɪc .Qƒé¡ªdG
É¡ª¶YCGh ¿ÉæÑd πÑL »a á«æjódG äÉ©ªéªdG ÖMQCG øe ôÑà©j ɪ«¶Y É«æjO É©ªée
á∏gòe ôXÉæe §°Sh ïjQÉà∏d ó¡°ûJ áÑ°üàæe ¬dÓWCG ∫GõJ ’ PEG ,¥ÓWE’G ≈∏Y ÉfCÉ°T
ô«ÑµdG Gô≤a óÑ©e ¿G á≤KƒªdG äÉeƒ∏©ªdG ∫ƒ≤J .á©«Ñ£dG É¡ààëf »àdG Qƒî°üdG øe
IOÉÑ©d Ék °Sôµe ¿Éch »ãfQƒµdG …Qɪ©ªdG RGô£dG Ö°ùM »fÉehôdG ô°ü©dG »a º«bG ób
IOÉÑ©d ¢Sôc Ék ªéM ô¨°UCG ôNG óÑ©e ¬æe áHô≤e ≈∏Y ∑GòfBG º«bCGh ,º¶Y’G ¬d’G
≥Ñj ºd ºî°V êôH ¬∏c ™bƒªdG ≈∏Y ±ô°ûjh ähQÉà°ûY º°SG É¡«∏Y Gƒ≤∏WCG á«∏ëe á¡dG
ô°ü©dG »a óÑ©ªdG Gòg ∫ƒM óbh ,πµ°ûdG áÑ©µªdG ≈∏Ø°ùdG ¬JÉ≤ÑW iƒ°S Ωƒ«dG ¬æe
Qƒî°üdG øe »©«ÑW ô°ùL ,¿É«HOôØc »a ɪc ,Gô≤a »ah .á°ù«æc ≈dG »£fõ«ÑdG
á©∏b ∫ÓWCG äCGóH äGƒæ°S ™°†H òæeh ,¬àëJ øe á≤aóàªdG √É«ªdG áæeR’G ôÑY ¬JôØM
.áYƒæàe á«KGôJh á«aÉ≤K äÉfÉLô¡e ∞«°üdG »a ó¡°ûJ Gô≤a
(Ouyoun Al-Siman & Faqra)
(Gô≤ah ¿Éª«°ùdG ¿ƒ«Y)
The town's name is derived from the Syriac language, meaning
the purchased place” or “the purchased village. The Arabic name
was later modified, and the town has been known since then as
Kfardebian. The town enjoys beautiful natural resources. The
skiing station of Ouyoun Al-Siman offers modern winter chalets,
hotels, and coffee shops. Ouyoun Al-Siman is considered among
the best equipped skiing stations in Lebanon. It includes 13 lifts
that allow skiers to elevate to more than 2,460 meters above
sea level, before skiing on its beautiful slopes. Between the
skiing center and the town is located a natural bridge under which
flows the famous Al-Laban spring. The town is also home to the
deserted Monastery of Mar Youssef (Saint Joseph). Kfardebian
includes the area of Faqra, which was one of the largest and
most important religious centers in Lebanon in ancient times.
The ruins at Faqra overlook a magnificent scenery of naturally
carved rocks.
The Temple of Faqra was established during the Roman era. Built
in the Corinthian style, it was dedicated to the worship of “the
Greatest God.” Next to this temple once stood a smaller temple
that was dedicated to the worship of one of the local goddesses,
but this temple was later transformed into a church during
the Byzantine era. Remains of what used to be a huge bridge
overlook the site. Faqra also includes a natural rock bridge
carved by the flow of water over millions of years. In recent
years, several cultural and heritage festivals have been initiated
at the vestiges of the Faqra citadel.
136
139
Zouk Mosbeh
Distance From Beirut: 13km
Altitude: Sea Level-400m
íÑ°üe ¥hR
º∏c 13 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 400 - 0 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
hCG ¢SQÉëdG »æ©J »àdG á«fÉjô°ùdG ÉbhR áª∏µd ∞jôëJ ≈dhC’G ,ø«àª∏c øe Öcôe º°S’G
óMG º°SG ¬fG ∫ƒ≤J IócDƒe ô«Z äÉjhôe ∑Éæ¡a íÑ°üe áª∏c ÉeCG ,"ÖbGôªdGh QƒWÉædG
âÑ°ùæa ,á≤£æªdG ∂∏J »a 1305 ΩÉ©dG »a ∂«dɪªdG º¡æµ°SG øjòdG ¿ÉªcôàdG QÉÑc
.¬«dEG
πÑb á≤£æªdG »°VÉe ≈∏Y ∫ój ôKG …CG íÑ°üe ¥hR »a ≥Ñj ºd ¬fG ¿ƒNQDƒªdG ∞°SCÉj
.Ö∏µdG ô¡f áØ°V ≈∏Y ô°üfòNƒÑf ¢û≤f iƒ°S »dÉëdG É¡Fƒ°ûf ïjQÉJ
The town's name is composed of two parts. The first part, Zouk, is derived
from the Syriac word "Zouqa," meaning “the guardian and observer.” The
second part, Mosbeh, is a reference to a Turkmen leader who inhabited
the area in 1305. The only remaining archaeological vestige in Zouk
Mosbeh is the Nebuchadnezzar Stele, located on the border of Nahr AlKalb (Dog River).
Beqa'atet A'achqout
Distance from Beirut: 30km
Altitude: 1,100m
äƒ≤°ûY áJÉ©≤H
º∏c 30 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»fÉjô°S ßØ∏a ÉJÉ©≤H ÉeCG .á«°UÉ©dG √Éæ©eh ÉJƒ≤°ùY º°SG ßØd ≈dEG Ió∏ÑdG º°SG Ö°ùæj
Ió∏ÑdG õ«ªàJ .ájô≤dG êGôN øe ô«Ñc º°ùb ≈∏Y ≥Ñ£æj Ée ƒgh ,"§°ùÑæeh π¡°S" √Éæ©e
.øa øe â«JhCG Ée πc á©«Ñ£dG É¡«a â©°Vh ,∫ɵ°TC’Gh ΩÉéMC’G IOó©àe Qƒî°U OƒLƒH
A'achqout derives its name from the word "A'asqouta" which
means "wayward". As for Beqa'ata, the name is derived from
the Syriac language, meaning "plain," and referring to the
town's large surrounding border. Beqa'atet A'achqout is mainly
characterized by the diversity of its rock formations.
Faitroun
Distance From Beirut: 35km
Altitude: 1,230m
¿hô£«a
º∏c 35 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1230 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
.ó«°ùdG ¢TôY hCG ≈dƒªdG ¢TôY »æ©J áªjó≤dG á«eÉ°ùdG äɨ∏dG ≈dEG ™LôJ »àdG ᫪°ùàdG
á°ù«æc ≈dEG áaÉ°VEG ,áªjób QÉHBG É¡H §«ëJ »àdG ø°üëdG á©∏b `H Ió∏ÑdG √òg ô¡à°ûJh
.ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG §°SGhCG »a äó«°T »àdG ¢ùLôL QÉe
»a ±É«£°U’G õcGôe RôHG øe IóMGh É¡æe Ó©L Üò©dG É¡NÉæeh Ió∏ÑdG √òg á©«ÑW
øe IójGõàe GOGóYCG ÜòàéJ »àdG »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG É¡«a ô°ûàæJ PEG ,¿ÉæÑd
.ìÉ«°ùdGh QGhõdG
The name Faitroun is derived from the old Semitic word
meaning the Throne of the Lord. The town is home to Qala'at
Al-Hosn (“Al-Hosn Citadel”), surrounded by old wells, in addition
to Mar Gerges (“Saint Georges Church”), built in the middle of
the 18th century.
One of the main summer resort in Lebanon, with its beautiful
nature and nice weather, the town is home to several hotels,
restaurants, and coffee shops.
Zouk Mikhael
Distance from Beirut: 14km
Altitude: Sea Level - 100m
πjɵe ¥hR
º∏c 14 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 100 - 0 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
,á≤£æªdG »a ∂«dɪªdG º¡æµ°SCG øjòdG ¿ÉªcôàdG QÉÑc óMCG ≈dEG Ió∏ÑdG º°SG Ö°ùæj
√ójóéJh ¬ª«eôJ äÉ«∏ªY äôL …òdG ≥«à©dG ¥hõdG ¥ƒ°S Ió∏ÑdG √òg QÉKBG ºgCG øeh
1995 ΩÉY òæe ¥ƒ°ùdG Gòg ∫ƒëJ óbh ,»°VɪdG ¬≤fhQ ¬«dEG äOÉYCÉa ¬∏«gCÉJ IOÉYEGh
ôªãà°SÉa ,Oƒ≤©dG RGô£H á«æѪdG áªjó≤dG ø«cÉcódG ¬H §«ëJ §≤a IÉ°ûª∏d á≤£æe ≈dEG
,ájó«∏≤J á«aôM ¢TQhh äÉaôàëªc ôNB’G É¡°†©H »≤H ɪæ«H ºYÉ£eh √É≤ªc É¡°†©H
»a ºJh .ájhó«dGh á«KGôàdG äÉLƒàæªdG ¬dÓN ¢Vô©J ÉfÉLô¡e Ék jƒæ°S ∞«°†à°ùjh
á©FGQ á«æa ájQGóL »gh ø««fÉæÑ∏dG ø«YóѪdG ájQGóL ø«°TóJ GôNDƒe ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG
.áahô©e á«fÉæÑd á«°üî°T Iô°ûY ¢ùªîd ôéëdG »a äôØM ÉgƒLh º°†J
∫GƒfC’G ≈∏Y áLƒ°ùæªdGh áÑ°ü≤ªdG á°ûªb’G á«aôëdG πjɵe ¥hR äÉéàæe ôãcCG øe
Rƒ∏dG áæ«éY øe áYƒæ°üªdG ¿ÉHRôªdG äÉjƒ∏M ≈dEG áaÉ°VEG ,áªjó≤dG ájó«∏≤àdG
≈∏Y á«æѪdG äGQGódGh áªjó≤dG IôjO’G øe ójó©dG Ék °†jCG Ió∏ÑdG »a óLƒjh .ôµ°ùdGh
.…ó«∏≤àdG »fÉæÑ∏dG …Qɪ©ªdG RGô£dG
É¡∏c á«Hô©dG á≤£æªdG øe πjɵe ¥hR Ió∏H ƒµ°ù«fƒ«dG ᪶æe äQÉàNG 1999 ΩÉ©dG »a
ó«©°U πc ≈∏Y É«YɪàLG ádhòѪdG Oƒ¡édG π°†ØH ∂dPh ΩÓ°ùdG πLCG øe áæjóe ¿ƒµàd
.QGô≤à°S’G ΩóYh ô≤ØdGh ádõ©dGh ¿ÉeôëdG áëaɵªd
The town of Zouk Mikhael was named in reference to a
Turkmen leader who inhabited the area during the Mamluke
era. Among the town's most important features is the Old
Souk of Zouk, which has been rehabilitated and renovated
in 1995. The souq has been transformed into a pedestrian
area surrounded by arcaded shops. Some of the shops were
transformed into restaurants and coffee shops, while others
kept their traditional ateliers which host an annual souq
(market) for traditional heritage products.
In addition, the Mural of Lebanese Creators was established
in the old souq, and includes the figures of 15 Lebanese
personalities sculpted in stone.
Among Zouk Mikhael’s most famous artisanal products are
its textiles woven on traditional looms, as well as its marzipan
sweets made of almond and sugar dough. The town is also
home to a number of old monasteries and traditional heritage
houses.
UNESCO chose the city of Zouk Mikhael from the Arab region
as a City for Peace in 1999, honoring the city's efforts to fight
deprivation, poverty, and security instability.
138
140
141
Qada’ (Caza) Al-Metn
øàªdG AÉ°†b
Al-Metn
øàªdG
Mount Lebanon
¿ÉæÑd πÑL
143
142
Qada’ Metn
øàªdG AÉ°†b
Qanat Bakish
∫ɪ°ûdG ƒëf
¢û«cÉH IÉæb
5Towards
Baskinta
The North
ÜÉÑ°T â«H
ÜGôîdG ¥hR
Dbayeh
Éàæµ°ùH
Beit Chabeb
Zouk Al-Khrab
Bteghrine
øjô¨àH
¬«Ñ°V
Kornet Chehwan
¿Gƒ¡°T áfôb
Bekfaya
Khenchara
ɫصH
Antelias
Dhour Al-Choueir
¢SÉ«∏£fCG
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V
Dora
Mediterranean Sea
§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
≈°Sƒe QÉe
Majdal Tarchich
¢û«°TôJ ∫óée
¢ù∏µe
Ain Sa’adeh
Broummana
IOÉ©°S ø«Y
ÉfÉeôH
Beit Mery
…ôe â«H
6Towards
4Towards
܃æédG ƒëf
´É≤ÑdG ƒëf
Beqa'a
Al-Mtein
ø«àªdG
Mkaless
Ba’abdat
The South
É«fƒdƒH áHÉZ
Mar Moussa
IQhO
ähô«H
ôjƒ°T
QhôYR
êhôªdG
Bois De
Boulogne
Choueir
Za’arour
Al-Mrouj
IQÉ°ûæN
äGóÑ©H
Aintoura
IQƒ£æ«Y
Bekfaya
145
144
ɫصH
Monuments
1. Presidential Palace
(Serail of Allama'a Emirs)
2. Saydet (Our Lady) Al-Najat Monastery
(Jesuits' Fathers)
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ƒëf
5Towards
Dhour Al-Choueir
5Towards
6Dhour Al-Choueir
6
6
6
6
6
1
5Towards
Al-Na'as
1 ¢ü©ædG
5Towards
đf
1
Al-Na'as
6
3
1
IQÉ°ûæîdG ƒëf
Towards 3
Khenchara
Towards
4 3
Towards Khenchara
3
Al-Qlaya'at
Towards 3 4
Al-Qlaya'at
5
äÉ©«∏≤dG ƒëf
6
3
4
5
3
5
611
6
6
5
6
89
10
10
3
3
12
6
12
6
8
7
5
1 71
2
1
43
3
6
6
5
5
2
3
11
9
2
4
5
4Towards
4Beirut
4Towards
ähô«H
đf
4Beirut
1
2
4
(ø««©ª∏dG AGôe’G …Gô°S)
ø««Yƒ°ù«dG AÉHCG IÉéædG Ió«°S ôjO 2
GóÑY QÉe á°ù«æc 3
π«FÉî«e QÉe á°ù«æc 4
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 5
OÉbôdG Ió«°S 6
(äÉÑgGô∏d) AGóàH’G ôjO 7
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 8
ø«jQÉàîªdG AÉH’G ôjO 9
3. Mar Abda Church
4. Mar Mikhael Church
5. Mar Gerges (Saint Georges) Church
6. Saydet Al-Rouqad Church
7. Al-Ibtida'a Convent (for nuns)
8. Mar Elias Church
9. Monastery of Al-Aba'h
Al-Moukhtariyyin
10. Adib Assad Heritage House
11. Ain Al-Kach Monastery
12. Mar Charbel Church
Natural Attractions
1. Al-Na'as Water Spring
2. Ain (Spring) Al-Rihani
3. Ain Al-A'allayqa
4. Public Garden (games for children)
5. Ain Al-Kach Strolling Terrain
6. Pine Woods
»KGôàdG ó©°SCG ÖjOCG â«H 10
¢û≤dG ø«Y ôjO 11
πHô°T QÉe á°ù«æc 12
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
¢ü©ædG √É«e ™Ñf 1
»fÉëjôdG ø«Y 2
á≤«q ∏©dG ø«Y 3
(∫ÉØWCÓd ÜÉ©dG) áeÉY á≤jóM 4
IÉ°ûª∏d ¢û≤dG ø«Y ≥jôW 5
ôHƒæ°U êôM 6
Restaurants
1. Jisr Al-Hawa Restaurant 04-985600
2. Al-Delb Restaurant
04-985008/983805
4Towards
Beit Chabab
Towards
ÜÉÑ°T4â«H
đf
Beit Chabab
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
…Qƒ¡ªédG ô°ü≤dG 1
ºYÉ£ªdG
Gƒ¡dG ô°ùL º©£e 1
ÖdódG º©£e 2
3. Qasr Al-Delb Restaurant 03-680063/04-980202
4. Pi 2000 Restaurant 03-396634
5. Bachir Ice Cream 04-980043
ÖdódG ô°üb º©£e 3
Pi 2000 º©£e 4
ô«°ûH áXƒH 5
Hotels
1. Hotel Na'as Al-Kabir
¥OÉæØdG
ô«ÑµdG ¢ü©f ¥óæa 1
04-980113/982628/9/982631
Recreation
1. Beit Al-Sakhra Hall
(Handicrafts exhibition)
Bekfaya Municipality 04-980149
2. Public Library
(Within the municipality)
04-981049
3. Horseback Riding Club
4. Al-Delb Country Club
04-985480/460
5. Carting 03-279377
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
Iôî°üdG â«H ádÉ°U 1
(ájhój ±ôM ¢VôY)
ɫصH ájó∏H
áeÉY áÑàµe 2
π«îdG ܃cQ …OÉf 3
܃∏c …ôàfÉc ÖdódG 4
≠æ«JQÉc 5
7
147
Al-Mtein
1
Monuments
1. Allama'a Emirs Cemeteries
2. Old Silk Plant
3. Al-Sa'abeh Citadel
4. Allama'a Emirs Castles
5. Archeological Sites
15
14
13
(á«fÉehQ êGôHCG /øaGóe / óÑ©e)
(Jal Al-Chamieh Area)
(á«eÉ°ûdG πL á≤£æe)
(ô«°ûdG ô¡°V) »fÉehQ óÑ©e 15
15. Roman Temple (Dahr Al-Chir)
5
Natural Attractions
1. Camping Area
2. Ain (Spring) Al-Dara
3. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
4. Pine & Oak Woods
(Camping Area)
6
5Towards
QhôYõdG ƒëf
Towards 4
Al-Za'arour
Aintoura
IQƒ£æ«Y ƒëf
êhôªdG ƒëf
3Towards
Al-Mrouj
5
7
1
2
11
2 2
9
1
3
1
3 4
12
3Towards
Bois
de Boulogne
É«fƒdƒH áHÉZ ƒëf
4Towards
6
1
4
8
1
Qernayel
πjÉfôb ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ø««©ª∏dG AGôeC’G øaóe 1
(ôjôM πª©e) áfÉNôc 2
áÑ©°üdG á©∏b 3
ø««©ª∏dG AGôeC’G Qƒ°üb 4
ájôKCG ™bGƒe 5
(Temple/Burial Grounds/Roman Towers)
6. Roman Presses
7. Old Olive Press
8. Roman Burial Ground
9. Mar Gerges (Saint Georges) Church
10. Mar Youhanna (Saint John) Church
11. Al-Saydeh (Our Lady) Church
12. Castle of Akl Chedid Family
13. Roman Vestiges (Al-Jawz area)
14. Huge Roman Sarcophagi
2
146
ø«àªdG
2
5. Bakli'h Spring
6. Bakli'h Pit
7. Al-Dara Pit
Restaurants
1. Casino Khairallah Restaurant
2. Qasr Al-Buhaira restaurant
04-296200
Recreation
1. Za’arour Country Club
04-310010/12
á«fÉehQ ô°UÉ©e 6
¿ƒàjR Iô°ü©e 7
»fÉehQ øaóe 8
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 9
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 10
Ió«°ùdG á°ù«æc 11
ójó°T π≤Y ∫BG ô°üb 12
(RƒédG á≤£æe) á«fÉehQ QÉKBG 13
áªî°V á«fÉehQ ¢ùjhGƒf 14
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
º«îJ á≤£æe 1
√QGódG ø«Y 2
á©«°†dG ø«Y 3
¿Éjóæ°Sh ôHƒæ°U êGôMG 4
(º«îJ á≤£æe)
™«∏≤H ™«HÉæj 5
™«∏≤H Iƒg 6
√QGódG Iƒg 7
ºYÉ£ªdG
ˆG ô«N ƒæjRÉc 1
Iô«ëÑdG ô°üb º©£e 2
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
èdõà∏d QhôYõdG ™éàæe 1
8
8
149
5
5
2
2
5
8
5
8
3
3
Towards 4
Sannine4
Towards
ø«æ°
U đf
Sannine
1
4
4
1
1
1
1
12
22
2
3
3
2
8
8
9
6
6
3
7
3
7
9
9
9
4
4
3Towards
1
2
03-404735/470056/04-288310
2
6
6
£
8. Snow Land Restaurant & ski lifts
for children & beginners
3
3
ɫصH ƒëf
Towards 6
Bekfaya6
Towards
Bekfaya
4
4
5
5
∫ÉØWÓd »µ°ù∏Jh óf’ƒæ°S º©£e 8
ø«FóàѪdGh
03-340300/01-870077/01-870518/894620
Recreation
1. Touristic Complex
2. Ski Center of Qanat Bakish
¥OÉæØdG
∑ƒ∏ªdG êÉJ ∫õf 1
ø«æ°U á≤£æe äÓ«JhCG 2
ø«æ°U ᪰UÉY π«JhCG £
ø«æ°U âfƒe π«JhCG £
óf’ƒæ°S π«JhCG 3
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
»MÉ«°S ™ªée 1
¢û«cÉH IÉæb èdõJ õcôe 2
3. Restaurants of Sannine Baskinta
£ Manaret Sannine Restaurant
& Resthouse 03-225487
£ Al-A’arzel Restaurant 03-672329
£ Nabi’i Jawz Al-Namel Restaurant
03-537996/04-250011
.äÉeGôëdGh §°ùÑdG áYÉæ°üd á≤«ÑM í«°ùe ∫Gƒf :ájhój ±ôM
Éàæµ°ùH ø«æ°U á≤£æe ºYÉ£e 3
ø«æ°U IQÉæe áMGôà°SGh º©£e £
£
£
£
Al-Hana Restaurant 03-769645/490304
Arouss Sannine Restaurant 03-224426/04-288856
Asmet Sannine Restaurant
£
£
£
£
Nabi’i Sannine Café 03-320528
Mount Sannine Restaurant 03-612402
Nazel Sannine Restaurant 03-612557
Al-Mountazah Restaurant
04-288146/03-451722
04-288208/03-299208
Handicrafts: Nawal Massih Hobeika for the production of
rugs & blankets. For purchase, please call 04-288159
Qó«M ƒHG ΩÉ°üY º©£e £
Issam Abou Haidar Restaurant
03-617763/04-288336
7
7
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
…ôKC’G π«FÉîe QÉe ôjO 1
ø««©ª∏dG ô°üb 2
áªjób ÖæY ô°UÉ©e 3
(ôjôM πª©e) áfÉNôc 4
᪫©f π«FÉîe ∫ÉãªJ 5
RƒL IQÉ°ùc 6
ø«°SÉ°S QÉe ôjO 7
áªjób øaGóe 8
ºfÉZ ˆG óÑY êQƒL ∫ÉãªJ 9
Restaurants
ºYÉ£ªdG
1. Moon Star Café Restaurant
¬«aÉc QÉà°S ¿ƒe º©£e 1
2. Restaurants of Chwar Al-Jreid Bakish ¢û«cÉH ójôédG QGƒ°T á≤£æe ºYÉ£e 2
£ Chwar Al-Jreid Restaurant 04-288772/03-795064
ójôédG QGƒ°T º©£e £
£ Al-Nassim Restaurant 04-288346
º«°ùædG º©£e £
£ Jar Al-Qamar Restaurant
ôª≤dG QÉL º©£e £
1
1
1
7
7
Monuments
1. Mar Mikhael Ancient Monastery
2. Allama'a Palace
3. Old Grape Presses
4. Silk Plant
5. Mikhael Neimeh Statue
6. Old Nutcracker
7. Mar Sassine Monastery
8. Old Burial Ground
9. Georges Abdallah Ghanem Statue
Hotels
1. Taj Al-Moulouk Inn 04-288963
2. Sannine's Hotels
£ Asmet Sannine Hotel 03-451722/04-288146
£ Mount Sannine Hotel 03-612402
3. Snow Land Hotel 03-340300/345300/01-870518
2
Faqra
3Towards
A'aoun
Al-Siman
Faqra
Gô≤a ƒëf
A'aoun
Al-Siman
¿Éª«°ùdG ¿ƒ«Y
¢û«cÉH IÉæb-Éàæµ°ùH
Natural Attractions
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
1. Cedars Woods
RQCG áHÉZ 1
2. Chwar Al-Jareid
ójôédGQGƒ°T 2
3. Al-Mzar Prairie (camping area & park)
(√õàæeh º««îJ á≤£æe) QGõªdG êôe 3
4. Al-Jamajem Valley
ºLɪédG …OGh 4
5. Pine & Oak Woods
¿Éjóæ°Sh ôHƒæ°U äÉHÉZ 5
6. Seif Al-Dawla Cave
ádhódG ∞«°S IQɨe 6
7. Baskinta River
Éàæµ°ùH ô¡f 7
8. Sannine Mountain (for hiking & 4x4 amateurs) (4x4∫Gh »°ûªdG IGƒ¡d) ø«æ°U πÑL 8
9. Al-Hussein Hill
ø«°ùëdG á∏J 9
6
6
Baskinta-Qanat Bakish
4. Qaryet Sannine 03-811060/04-251212
5. Al-Chakhroub Resthouse 03-320692
6. Al-Nahr Restaurant
03-623224/04-288197/09-710645
7. Jisr Al-Nahr Restaurant
04-288858/03-987101
∫GRô©dG º©£e £
πªædG RƒL ™Ñf º©£e £
Éæ¡dG º©£e £
ø«æ°U ¢ShôY º©£e £
ø«æ°U ᪰UÉY º©£e £
ø«æ°U ™Ñf ≈¡≤e £
ø«æ°U âfƒe º©£e £
ø«æ°U ∫õf º©£e £
√õàæªdG º©£e £
ø«æ°U ájôb 4
Ühôî°ûdG áMGôà°SG 5
ô¡ædG º©£e 6
ô¡ædG ô°ùL º©£e 7
148
Khenchara
Beit Chabeb
151
150
IQÉ°ûæîdG
ÜÉÑ°T â«H
8
7
1
ájhÉ°ûdG ƒëf
5Towards
Al-Chawyeh
2
4
2
6
4
2
ɫصH ƒëf
5Towards
1
Al-Qnaitra
Iô£«æ≤dG ƒëf
5Towards
Bteghrine
3
Bekfaya
10
3
3Towards
øjô¨àH ƒëf
2
13
11
12
3
3
14
15
1
1
2
5
1
4
9
2
3
Towards 6
Bekfaya–Antelias Road
Monuments
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ɫصH ≥jôW ƒëf
1. Mar Sassine Church
ø«°SÉ°S QÉe á°ù«æc 1
¢SÉ«∏£fG
2. Saydet Al-Kobra Church
iôѵdG Ió«°S á°ù«æc 2
3. Saydet Al-Akhawiyyeh Church
ájƒN’G Ió«°S á°ù«æc 3
4. Saydet Al-Bzaz Church
RGõÑdG Ió«°S á°ù«æc 4
5. Mar Youssef Church
∞°Sƒj QÉe á°ù«æc 5
6. Mar Elias Church
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 6
7. Saydet Al-Ghabeh
á«ÑFÉé©dG áHɨdG Ió«°S á°ù«æc 7
Al- Aja'ibiyyeh Church
8. Mar Antonios Church
¢Sƒ«fƒ£fG QÉe á°ù«æc 8
9. Mar Nohra Church
Gô¡f QÉe á°ù«æc 9
10. Mar Youhanna Church
ÉæMƒj QÉe á°ù«æc 10
11. Ghaleb Heritage House
»KGôàdG ÖdÉZ ∫õæe 11
12. Beit Chabeb Municipality
ÜÉÑ°T â«H ájó∏H ≈æÑe 12
Heritage Building
(»KGôJ ∫õæe)
13. Samir Hayek Heritage House
»KGôàdG ∂jÉëdG ô«ª°S ∫õæe 13
14. Wakf of Saydet (Our Laydy) Al-Kobra
á°ù«æc ∞bh ∫õæe 14
Church Heritage House
»KGôàdG iôѵdG Ió«°S
15. Serail of Allama'a Emirs
ø««©ª∏dG AGôeC’G …Gô°S 15
(Emir Ismail Abi Allama'a)
private residence of Antoine Hadifeh
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Nabi’i Al-Ghabeh
2. Ain Al-Nabi’i
3. Ain Nabi’i Al-Sahleh
4. Ain Nabi’i Mar Sassine
Handicrafts
1. The Sons of Youssef &
Chebli Naffah Plant (Bells)
03-575632
2. Fawzi Fakhouri Plant (Pottery)
03-506035
3. Al-Dima Al-A'aneissi Plant
04-980615
(™ª∏dG »HG π«Yɪ°SG ô«eC’G)
¬ØjóM ¿Gƒ£fG ∫ ¢UÉN ∫õæe
Towards 6
Dhour Al-Choueir
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ƒëf
6Towards
Bois de
Boulogne
É«fƒdƒH áHÉZ ƒëf
Monuments
1. Mar Youhanna (Saint John) Monastery
The First Printing Press in the Middle East
2. Old Grape Mills
3. Saint Elias Cathedral
4. Saint Georges Church
Natural Attractions
1. Pine Forests
2. Ain (Spring) Al-Samideyah
3. Ain Beit Al-A'ayal
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ÉæMƒj QÉe ôjO 1
¥ô°ûdG »a ≈dhC’G á«Hô©dG á©Ñ£ªdG
áªjób ÖæYô°UÉ©e 2
¢SÉ«dG QÉe á«FGQóJÉc 3
¢Sƒ«LQhÉL QÉe á°ù«æc 4
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U äÉHÉZ 1
áj󫪰üdG ø«Y 2
∫É«©dG â«H ø«Y 3
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
áHɨdG ™Ñf ø«Y 1
™ÑædG ø«Y 2
á∏¡°ùdG ™Ñf ø«Y 3
ø«°SÉ°S QÉe ™Ñf ø«Y 4
ájhó«dG ±ôëdG
´ÉØf »∏Ñ°Th ∞°Sƒj O’hCG ™æ°üe 1
(¢SGôLCG)
(QÉîa) …QƒNÉa …Rƒa ™æ°üe 2
»°ù«æY ∫G ɪjódG ™æ°üe 3
Village Tributes: The village is renowned for its summer
activities such as seasonal exhibitions & rural evenings as
well as the production of alcoholic beverages, provisions
& handicrafts. For further information, please contact the
municipality, Tel.: 04-270533.
¢VQÉ©e πãe á«Ø«°üdG É¡JÉWÉ°ûæH ô¡à°ûJ :á©«°†dG äGõ«ªe
äÉHhô°ûªdG ,áfƒªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájhôb á«∏«d äGô¡°Sh ᫪°Sƒe
∫É°üJ’G AÉLôdG ,ΩÓ©à°S’G øe ójõª∏d .ájhó«dG ±ôëdG h ,á«MhôdG
.ájó∏ÑdÉH
Towards 5
Beit Chabeb
Ba'abdat
153
ÜÉÑ°T â«H ƒëf
Majdel Tarchich
7
2
Towards 5
Sannine
ø«æ°U ƒëf
1
4Towards
Dhour Al-Choueir
5
3Towards
6
3
2
8
2
Zahle
á∏MR ƒëf
6
¿Gƒ°üdG ô¡°V ƒëf
1 3 3 5
3Towards
Dhour Broummana
5Towards
5
7
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ƒëf
Dahr Al-Souwan
6
152
¢û«°TôJ ∫óée
äGóÑ©H
4
2
3
7
5
4
4
ÉfÉeôH Qƒ¡°V ƒëf
3Towards
»∏«Ø°S ƒëf Sfaili
1
3
8
1
6
4
6
2
Monuments
1. Mar Gerges (Saint Georges)
Ancient Church (1610)
2. Mar Elias Al-Hai Church
(early 17th century)
3. Saydet Al-Najat Church (1855)
4. Mar Antonios Al-Bedwani Monastery
(1900)
5. Mar Mikhael Church (1963)
6. School & Monastery of
Filles de la Charité – Bezanson (1906)
7. Mar Charbel Convent for
Sacré-Coeur Sisters (1980)
8. The Virgin Mary Sanctuary (1955)
Natural Attractions
1. Al-Ara'ar Spring
2. Ain (Spring) Kismallah
3. Ain Louis
4. Ain Al-Daya'a (Village Spring)
5. Ain Al-Joura
6. Ain Al-Sfeilah
7. Ain Al-Hakla Al-Maadaniyya
5
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
ájôKC’G ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 1
(1610)
1
ȑdG
q ¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 2
(ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG πFGhCG)
(1855) IÉéædG Ió«°S á°ù«æc 3
»fGhOÉÑdG ¢Sƒ«fƒ£fCG QÉe ôjO 4
(1900)
(1963) π«FÉîe QÉe á°ù«æc 5
¿ƒ°ùfõÑdG áÑëªdG äÉÑgGQ ôjO 6
3
2
2
4
(1906)
äÉÑgGôd πHô°T QÉe á°SQóeh ôjO 7
(1980) ø«°SóbC’G ø«Ñ∏≤dG
(1955) AGQò©dG Ió«°ùdG QGõe 8
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
QÉYô©dG ™Ñf 1
ˆG º°ùb ø«Y 2
¢ùjƒd ø«Y 3
á©«°†dG ø«Y 4
IQƒédG ø«Y 5
≈∏«Ø°ùdG ø«Y 6
á«fó©ªdG á∏≤ëdG ø«Y 7
3
1
1
Monuments
1. Old Mosque (1935)
2. Old Bridge
3. Old Mill
4. Ruins of Beit Youness Citadel
5. Ruins of Roman Vestige
6. Sarcophagus
7. Chir Al-Kanessah (Remains of Crosses)
8. Old Cemetry
IQƒ£æ«Y ƒëf
4Towards
Aintoura
Restaurants
ºYÉ£ªdG
1. Red Cloud Restaurant (Summer) 03-348834
(»Ø«°U )OhÓc OGQ º©£e 1
2. Ya Hala Restaurant 04-977734/820826
Óg Éj º©£e 2
3. Shafa Al Wadi Restaurant 03-734499/04-825050
…OGƒdG ≈Ø°T º©£e 3
4. La Quiva Restaurant 04-820398
ÉØjƒc ’ º©£e 4
5. Le Tournant Restaurant 03-459523
ƒfQƒJ ƒd º©£e 5
6. Colibri Restaurant 04-820269/820402/977826
…ôÑ«dƒc º©£e 6
Natural Attractions
1. Ain (Spring) Al-Jawz
2. Al-Yanabi'i
3. Ain Chahine Spring
4. Al-Qattine Cave
5. Al-Fawwar (Natural Water Flow)
6. Majdel Tarchich Public Property (Masha'a)
Hotels
1. Colibri Hotel 04-820269/820402/977826
2. Jamal Residence 04-821394
3. Pension Villa Ba’abdat
Restaurants
1. Ain Al-Jawz Restaurant
2. Nahr Al-Zayzafoun Restaurant
3. Al-Sakhra Restaurant
¥OÉæØdG
…ôÑ«dƒc ¥óæa 1
¢ùfójRQ ∫ɪédG 2
äGóÑ©H Ó«a ∫õf 3
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
(1935) ºjób ™eÉL 1
ºjób ô°ùL 2
áªjób áfƒMÉW 3
¢ùfƒj â«H á©∏b ÉjÉ≤H 4
»fÉehQ ôKBG ÉjÉ≤H 5
¢ShhÉf 6
(¿ÉÑ∏°U QÉKBG) á°ù«æµdG ô«°T 7
ºjób ôÑb 8
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
RƒédG ø«Y 1
™«HÉæ«dG 2
ø«gÉ°T ø«Y ™Ñf 3
ø«£≤dG IQɨe 4
(»©«ÑW √É«e iôée) QGƒØdG 5
¢û«°TôJ ∫óée ´É°ûe 6
ºYÉ£ªdG
RƒédG ø«Y º©£e 1
¿ƒaõjõdG ô¡f º©£e 2
Iôî°üdG º©£e 3
Dhour Al-Choueir
155
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V
Monuments
1 Saint Elias Monastery
2. Al-Saydet (Our Lady) Orthodox Church
3. Saint Gerges (Georges) Church
4. Mar Boutros Catholic Church
5. Savior Catholic Church
6. Savior Orthodox Church
Natural Attractions
1. Pine Woods
2. Pine & Oak Woods
3. Pine & Juniper Woods
4. Ain (Spring) Al-Qassis
Restaurants
1. Restaurants within Dhour
Al-Choueir Hotel
04-391270/4
2. Al-Sarfad Restaurant
3. Al-Sadd Restaurant
04-390719/03-895358
4. Al-Yanabi’i Restaurant
04-983888/03-603000
5. Carnaval Restaurant
6. Restaurants within
Grand Hotel Bois de Boulogne
04-295100/1/295300
7. Khaymet Al-Saniour Restaurant
03-315531
Hotels
1. Dhour Al-Choueir Hotel
04-391270/4
2. Central Hotel
04-390041
3. Hotel Rawdah (Luxurious Suites)
04-390400/03-720131
4. Grand Hotel Bois de Boulogne
04-295100/1/295300
Recreation
1. Al-Za’arour Country Club
04-310010/12
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¢SÉ«dG QÉe ôjO 1
ΩhôdG Ió«°ùdG á°ù«æc 2
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 3
∂«dƒKɵdG ¢Sô£H QÉe á°ù«æc 4
∂«dƒKɵdG ¢ü∏îe á°ù«æc 5
ΩhôdG ¢ü∏îe á°ù«æc 6
4Towards
Bekfaya
ɫصH ƒëf
3
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
ôHƒæ°U áHÉZ 1
¿Éjóæ°Sh ôHƒæ°U áHÉZ 2
ôHƒæ°U h ø«Hô°T áHÉZ 3
¢ù«°ù≤dG ø«Y 4
¿ƒYQR ƒëf
5
5Towards
5
4
3
7
1
2
4
2
1
3
2
4Towards
Bekfaya
ɫصH ƒëf
Qƒ«æ°ùdG ᪫N º©£e 7
¥OÉæØdG
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ¥óæa 1
∫Gôàæ°ùdG ¥óæa 2
4Towards
Khenchara
IQÉ°ûæîdG ƒëf
3
(á°ThôØe ≥≤°T) á°VhQ ¥óæa 3
É«fƒdƒH áHÉZ ¥óæa 4
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
èdõà∏d QhôYõdG ™éàæe 1
An annual Emigrant festival is held during the summer.
The festival includes musical events, Miss Emigrant election,
rural dinner, poetry recital evening,
car exhibition & other cultural activities.
ø«HôਪdG ¿ÉLô¡e ∞«°üdG π°üa ∫ÓN Ék jƒæ°S ΩÉ≤j
,…hôb AÉ°ûY ,ø«HôਪdG ∫ɪL áµ∏ªd ÜÉîàfG ,á«æa äGô¡°S ¬æª°†àj
.á«aÉ≤ãdG äÉWÉ°ûædG øe Égô«Z h äGQÉ«°S ¢VôY ,ájô©°T äÉ«°ùeG
2
4
óaô°üdG º©£e 2
ó°ùdG º©£e 3
∫ÉaÉfôc º©£e 5
É«fƒdƒH áHÉZ ¥óæa »a º©£e 6
6
Zaroun
ºYÉ£ªdG
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ¥óæa »a ºYÉ£e 1
™«HÉæ«dG º©£e 4
1
1
6
4Towards
Khenchara
IQÉ°ûæîdG ƒëf
4
1
Towards 6
Al-Mtein
ø«àªdG ƒëf
6Towards
Al-Za'arour
QhôYõdG ƒëf
154
157
1/2
Aintoura
Broummana
Monuments
1. Al-Atrak Road
2. Abi Allama'a Cemetries
3. Lazarists' Monastery
ájôKC’G ™bGƒªdG
∑GôJC’G ≥jôW 1
™ª∏dG »HCG øaGóe 2
ájQRÉ©dG ôjO 3
(Center of Abi Allama'a
Emirate in Mount Lebanon)
4. Mar Cha'ia Orthodox Church
5. Mar Gerges (Saint Georges) Catholic Church
Natural Attractions
1. Al-Ja'amani River
2. Pine Woods & Strolling Terrain
3. Oak tree aged 1500 years
á«©ª∏dG IQÉeE’G õcôe)
(¿ÉæÑd πÑL ™ª∏dG »HCG
Ωhô∏d É«©°T QÉe á°ù«æc 4
∂«dƒKɵdG ¢ùLôL QÉe á°ù«æc 5
á«©«Ñ£dG ™bGƒªdG
»fɪ©édG ô¡f 1
»°ûªdGá°VÉjôd¢UÉN≥jôWhôHƒæ°UêôM 2
áæ°S 1500 ÉgôªY áfÉjóæ°S 3
Restaurants
1. Mounir Restaurant 04-873900/1/2/3
2. Tonino Restaurant 04-862472
3. Le Grizon Restaurant & Café 04-960337
4. Le Peuv Sur Le Toît Restaurant & Café
5. Al-Tannour Restaurant 04-960665
6. Staziou Trubaderou Restaurant
7. Cheers Pub & Moods Restaurant
8. La Gargote Restaurant 04-960096
9. Kanaan Restaurant 04-960025/84
10. Chayein Pub
11. Gizelle Café
12. Al-Hallab Patisserie 04-860102
13. La Girouette Restaurant & Café
03-201034/04-960673
ºYÉ£ªdG
ô«fƒe º©£e 1
ƒæ«æJ º©£e 2
¿hõjôZƒd º©£eh ≈¡≤e 3
GƒJ ¬d ô«°S ±ƒH ƒd º©£eh ≈¡≤e 4
QƒæàdG º©£e 5
QhOÉHhôJ ƒjõà°S º©£e 6
ROƒe º©£eh Rô«°ûJ áfÉM 7
äƒZôZ’ º©£e 8
¿É©æc º©£e 9
ø«jÉ°T áfÉM 10
∫Gõ«L Iƒ¡b 11
ÜÓëdG äÉjƒ∏M 12
â«jhô«L’ º©£eh ≈¡≤e 13
14. La Gargotier Restaurant04-960562
¬«JƒZôZ ¬d º©£e 14
15. Calvados Restaurant 04-960105
¢ShOÉØ∏c º©£e 15
16. Safari 04-530245
…QÉØ°S 16
17. King Center
ôàæ°S ≠æ«c 17
18. Shakespeare Pub
ô«Ñ°ùµ°T …OÉf 18
19. Dunkin Donut 04-711965
âfhO øµfO 19
20. Pâte a Choux Patisserie 04-961407
ƒ°TG äÉH …ô°ù«JÉH 20
21. Restaurant 73
73 º©£e 21
22. Via Venetto Restaurant 03-712052/04-961342
ƒàæ«a É«a º©£e 22
23. Manhattan Restaurant
ôàæ°S øà¡fÉe º©£e 23
24.Grande Café Restaurant & Café
¬«aÉc ófGôc ≈¡≤eh º©£e 24
25. Ya Leil Ya Bacha Restaurant
É°TÉH Éj π«d Éj º©£e 25
26. Petit Café Restaurant & Café
¬«aÉc »JƒH ≈¡≤eh º©£e 26
27. Chez Nassim Patisserie 04-964137
º«°SÉf »°T …ô°ù«JÉH 27
28. Fakhreddine Restaurant 04-960407/964225
øjódG ôîa º©£e 28
29. Burj Al-Hamam
ΩɪëdG êôH º©£e 29
04-960058/961467
30. Crepaway 04-964965
Hotels
1. Grant Furnished Apartments 04-961681
2. Bellevue Palace includes
the following restaurants:
£ Al-Bazerkan
£ Salet Al-Noujoum
£ Pasta Comedia
04-865000/1/8
3. Belvedere Hotel
156
IQƒ£æ«Y
ÉfÉeôH
…hCG Üôc º©£e 30
¥OÉæØdG
¢ùàfGôZ 1
¢S’ÉHƒa πH 2
:ºYÉ£e 3 ¬æª°†àj
¿ÉcQRÉÑdG £
ΩƒéædG ádÉ°U £
Éjó«eƒc Éà°SÉH £
ôjó«Ø∏H ¥óæa 3
1
7
3Towards
Dhour Al-Choueir
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ƒëf
á∏MR ƒëf
8
4Towards
Zahle
3
3 6
2
1
4
4
2
5
1
Monuments
1. Al-Sultan Citadel
Ruins of Roman Vestiges
2. Mar Nohra Church
3. Al-Saydeh (Our Lady) Church
4. Old Bridge
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
¿É£∏°ùdG á©∏b 1
á«fÉehQ QÉKCG ÉjÉ≤H
Gô¡f QÉe á°ù«æc 2
Ió«°ùdG á°ù«æc 3
ºjób ô°ùL 4
Natural Attractions
1. Ain Al Daya'a (Village Spring)
2. Qattine-Azar Water Project
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
á©«°†dG ø«Y 1
QGRÉY ø«£b √É«e ´hô°ûe 2
(wooded strolling terrain)
3. Entrance of Qattine Azar Cave
(only for cave explorers)
4. Al-Halali Spring
5. Aintoura Valley leading
to Bzebdine Bridge
(for promenading in rough uneven areas)
6. Old Oak Tree
7. Aintoura Mountain
(for hiking and 4x4 amateurs)
8. Al-Yanabi’i Spring
Restaurants
1. Nabi’i Al-Jawz Café
(√õæàdGh IÉ°ûª∏d ≥jôW)
QGRÉY ø«£b IQɨe πNóe 3
(QhɨªdG »Ø°ûµà°ùªd §≤a )
»dÓëdG ™Ñf 4
(√õæà∏d á∏«ªL á≤£æe)
…ODƒj IQƒ£æ«Y …OGh 5
øjóHõH ô°ùL ≈dEG
(IôYƒdG áæµeC’ÉH √õæà∏d)
Iôªq ©e áfÉjóæ°S 6
IQƒ£æ«Y πÑL 7
( 4x4 ∫G h »°ûªdG IGƒ¡d)
™«HÉæ«dG ™Ñf 8
ºYÉ£ªdG
RƒédG ™Ñf ≈¡≤e 1
159
Broummana
5Towards
ÉfÉeôH
Ba'abdat
äGóÑ©H ƒëf
4. Mouawad Village includes
12 Restaurants:
£ Al-Fayez Lebanese Restaurant
£ Bou Khara Indian Restaurant
£ Chez Alain
£ Pasquale
£ Au Jasmin Patisserie
£ Toppings Crepe
£ Apnea Nightclub
£ Ballroom for events
£ Chinese Restaurant
£ Japanese Restaurant
£ Pool Café & Gym Café
It also includes a Spa, Gym
& Furnished Apartments.
29
26
27
28
5. Hotel Kanaan it includes
High School Café 04-960025
6. Hotel Le Crillon
includes Le Crillon Restaurant
10
9
8
7 18
04-862888
24
25
11
23
22
211
30
20
19
04-865555/6/7/960163
04-960041/960580
8. Royal Regency Broummana
9. Garden Hotel 04-860444/777
10. Printania Hotel includes
the following restaurants:
£ Ballester
£ Le Jardin
£ Barbeque
2
3
6
16
2
14
15
13
04-862000
12
11
5
17
10
9
8
7
6
54
¿ƒjôc ƒd º©£e ¬æª°†àj ¿ƒjôc ¥óæa 6
1
3 4Towards
2 Ras Al-Metn
4
øàªdG ¢SGQ ƒëf
2
1
6Towards
Beirut
ähô«H ƒëf
(á°ThôØe ≥≤°T) ¿É©æc ôàæ°S 7
ÉfÉeôH »°ùæ«éjQ ∫ÉjhQ 8
π«JhG ¿OQÉZ 9
¢S’ÉH É«fÉàfôH 10
:ºYÉ£e 3 ¬æª°†àj
ôà°ùdÉH £
¿GOôL ƒd £
ƒ«µ«HQÉH £
11. Al-Jawhara Palace
¢S’ÉH IôgƒédG 11
Recreation
1. Rose Center
includes 3 cinemas
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
¬æª°†àj ôàæ°S RhQ 1
ɪ櫰S ä’É°U 3
04-960420
3
1
1
è«∏«a ¢Vƒ©e 4
:º©£e 12 ¬æª°†àj
(»fÉæÑd) õjÉØdG £
(…óæg) GQÉN ƒH £
(»°ùfôa) ¿’G »°T £
(»dÉ£jEG) ∫Gƒµ°ùH £
¿ÉeõLhG …ô°ù«JÉH £
(Üôc) õ¨æ«HƒJ £
(»∏«d ™Hôe) É«æHG £
ä’ÉØë∏d ádÉ°U £
»æ«°U º©£e £
»fÉHÉj º©£e £
¬«aÉc º«L h ¬«aÉc ∫ƒH £
è«∏«a ¢Vƒ©ªdG É°†jG øª°†àj
»°VÉjQ …OÉfh á°ThôØe ≥≤°T
.»ë°U ™éàæeh
¬«aÉc ∫ƒµ°S …Ég ¬æª°†àj π«JhG ¿É©æc 5
7. Kanaan Center for Furnished Apartments
5
1
2/2
158
Beit Mery - Ain Sa’adeh
161
IOÉ©°S ø«Y - …ôe â«H
2
ähô«H ƒëf
Towards 5
Beirut
13. Beit Mery Woods (Pine Trees)
14. Al-Mhawta (Camping Area)
15. Al-Bsateen (Camping Area)
16. Al-Mazra'a
(Camping Area on the Road to Montiverdi)
17. Al-Manchiyyeh (Public Garden)
(ôHƒæ°U QÉé°TG) …ôe â«H ¢TôM 13
(º««îà∏d á≤£æe) áWƒëªdG 14
(º««îà∏d á≤£æe) ø«à«°ùÑdG 15
Restaurants
1. Al-Janneh Restaurant 03-367777/04-873120/1
2. Ain Al-Khasfeh Restaurant 03-364262/04-870912
3. Il Giardino Restaurant 04-871400/870400
(Inside Al-Bustan Hotel)
5. Jdoudna Restaurant
6. Al-Qala'a Restaurant 03-240058/04-871855
7. Al-Mawardi Restaurant 04-873100
8. L'OS Restaurant 04-401444/531555/666
9. Blackbull Restaurant 03-672447
10. La Caza Restaurant 04-401806
11. Joseph Monsef Café 04-871373
12. Nabi’i Al-Bohsas Park 03-625256
Mar Moussa
Hotels
1. Al-Bustan 04-871400/870004
2. Beit Mery Hotel 04-873111/2/3
3. Royal Park Hotel 04-873100
4. Montiverdi Hotel 04-401806/409170
5. Haddad Center (Furnished Apartments)
≈°Sƒe QÉe
04-870965/870895
6. Wakim Center (Furnished Apartments)
04-870324/870323
7. Del Sol (Furnished Apartments)
04-870930/870615
Recreation
1. Country Club 04-972988/9
2. Putt Putt (Game Center) 04-531166/7/8
3. Horseback Riding Farm
¥OÉæØdG
¿Éà°ùÑdG ¥óæa 1
…ôe â«H ¥óæa 2
∑QÉH ∫ÉjhQ ¥óæa 3
…OôØàfƒªdG ¥óæa 4
(á°ThôØe ≥≤°T) OGóM ôàæ°S 5
(á°ThôØe ≥≤°T) º«cGh ôàæ°S 6
(á°ThôØe ≥≤°T) ∫ƒ°S πjO 7
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
܃∏c …ôàfƒµdG …OÉf 1
(ÜÉ©dG õcôe) äÉH äÉH 2
π«îdG ܃côd áYQõe 3
10
12
5
9
11
7
16
5
10
(¿Éà°ùÑdG ¥óæa πNGO)
ÉfOhóL º©£e 5
á©∏≤dG º©£e 6
…OQƒªdG º©£e 7
¢ShCG º©£e 8
∫ƒH ∑ÓH º©£e 9
GRÉb ’ º©£e 10
∞°üæe ±RƒL ≈¡≤e 11
¢UÉ°üëÑdG ™Ñf √õàæe 12
8
1
2
4
7
4
6 3
2
(¿Éà°ùÑdG ¥óæa πNGO)
04-871400/870400
4
15
5
1
¢ùæ«°ù«∏cEG »d º©£e 4
4. Les Iglyciness Restaurant
(Inside Al-Bustan Hotel)
ºYÉ£ªdG
áæédG º©£e 1
áØ°ùîdG ø«Y º©£e 2
ƒæjOQÉ«L º©£e 3
3
7
áYQõªdG 16
(…OôØàfƒªdG ≥jôW ≈∏Y - º««îJ á≤£æe)
(áeÉY ≥FGóM) á«°ûæªdG 17
9
8
4
1
8
7
3
14 3
13
6
17
2
6
1
5
1
3
2
6
11
Monuments
1. Deir Al-Qala'a (Al-Qala'a Monastery)
2. Mar Gerges (Saint Georges) Church
3. Mar Elias Church
4. Al-Shabourieh Church
5. Beirut Maronite Archbishopric
6. Haddad Family Heritage House
7. Al-Sanawbar Palace (Pine Palace)
8. Emir Joseph Abi Allama'a
Heritage House
Natural Attractions
1. Al-Mutakallem Rock
(Causes Voice Rebound)
2. Beirut River
(Originates from Mcha'a Beit Mery)
Ain (Spring) Al-Khasfeh
3.
4. Ain Al-Machrah
5. Ain Sa’adeh
6. Al-Chaghour
7. Ain Al-Jadida
8. Ain Al-Bsateen
9. Ain Al-Kirsi
10. Ain Al-Bohsas
11. Al-Chahleh Woods (Pine Trees)
12. Al-Mokhtabieh Woods
(Oak & Olive Trees)
12
Towards 4
Broummana
ÉfÉeôH ƒëf
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
á©∏≤dG ôjO 1
¢ùLôL QÉe á°ù«æc 2
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 3
ájQƒHÉ°ûdG á°ù«æc 4
á«fhQɪdG ähô«H á«fGô£e 5
»KGôàdG OGóM ∫BG ∫õæe 6
ôHƒæ°üdG ô°üb 7
±RƒL ô«ªdG ∫õæe 8
»KGôàdG ™ª∏dG »HG
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
º∏µàªdG IôéM 1
(䃰üdG OGóJQÉH ÖÑ°ùàJ)
ähô«H ô¡f 2
(…ôe â«H ´É°ûe øe ™Ñæj)
áØ°ùîdG ø«Y 3
ìô°ûªdG ø«Y 4
IOÉ©°S ø«Y 5
QƒZÉ°ûdG 6
IójóédG ø«Y 7
ø«à«°ùÑdG ø«Y 8
»°SôµdG ø«Y 9
¢UÉ°üëÑdG ø«Y 10
(ôHƒæ°U QÉé°TG) á∏ë°ûdG ¢TôM 11
á«ÑàîªdG ¢TôM 12
(¿ƒàjRh ¿Éjóæ°S QÉé°TG)
160
6
163
ɫصH ƒëf
3Towards Bekfaya
3Towards
9
Antelias
6
Bekfaya
Monuments
1. Al-Joumhourieh Bridge
2. Al-Moutasarrifiyya Bridge
3. Mar Elias Al-Hay Church
4. Mar Elias Al-Antouny Church
5. Al-Deir Mill (Mill's Monastery)
6. Oum Hassan Mill
know as Al-Tahouna Al-Jadidat (New Mill)
7. Al-Emara Bridge
8. Al-Wadi Mill (The Valley's Mill)
9. Al-Rikah Aqueduct on top of Arches
10. Bou Hassan Mill
11. Ksar Al-A'aqel Site
9
11
8
11
8
5
4
2 4
29
14
14
8
9
8
10
7
18
7
10
18
8 10
9
87
9
6 7 19
13
3Towards
13
Jounieh
3
Towards
¬«fƒL
đf
Jounieh
15
15
2
19
6
12
1
12
1
7
12 4 3 5 6
11
11
14
2
3 5 6
1 2
16
7
16
4
54
3
3
5
17
35
3
110
12
2
17
1
1
ÉfÉeôH ƒëf
1
04-522545/404049
15. Burj Al-Hamam Restaurant
04-413049/411514/030
16. Puccini Restaurant
04-419480
17. Casino Fawwar Antelias Restaurant
04-415501/2/415500/413777
18. Patisserie Moulin Rouge
04-444470
19. Marilyn’s Café
04-524333/111/418607
Hotels
1. Garden Tower Hotel 04-417407/741/791
5Towards
Broummana
5Towards
Broummana
4Towards
Jel Al-Deeb
4
ÖjódGTowards
πL ƒëf
Jel Al-Deeb
1
4Towards
Jel Al-Deeb
4Towards
ÖjódG
πL ƒëf
4Towards
Jel Al-Deeb
Jel Al-Deeb
4Towards
âcQÉeJelôÑ«g
õæ«Ñ°S 13
Al-Deeb
1
13. Spinneys Hypermarket
holds the following Restaurants:
£ Le Vietnamien 03-856946
£ The Mexican 03-440079
£ K.F.C. 04-522918/9/1277 call center
£ Nipou Maru 03-417999
£ Mac Chiato 04-410541
£ Chopsticks 04-416137/03-618178
14. Al-Berkeh Restaurant
(Site of the First Man in Lebanon)
:á«dÉàdG ºYÉ£ªdG ¬æª°†àj
ø«eÉæà«a ƒd £
øµ«°ùcÉe √R £
.¢S.±.∑ £
hQÉe ƒÑ«f £
ƒJÉ«c ∑Ée £
¢ùµ«à°S ܃°T £
ácôÑdG º©£e 14
ΩɪëdG êôH º©£e 15
»æ«°TƒH º©£e 16
¢SÉ«∏£fG QGƒa ƒæjRÉch º©£e 17
êhQ ¿’ƒe …ô°ù«JÉH 18
¬«aÉc õæ«∏jQÉe 19
¥OÉæØdG
QhÉJ ¿OQÉZ ¥óæa 1
ájôK’G ºdÉ©ªdG
ájQƒ¡ªédG ô°ùL 1
á«aô°üàªdG ô°ùL 2
»ëdG ¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 3
»fƒ£f’G ¢SÉ«dG QÉe ôjO 4
ôjódG áfƒMÉW 5
ø°ùM ΩCG áfƒMÉW 6
IójóédG áfƒMÉ£dÉH áahô©e
IQÉeE’G ô°ùL 7
…OGƒdG áfƒMÉW 8
ôWÉæ≤dG ≈∏Y ácôdG IÉæb 9
ø°ùM ƒH áfƒMÉW 10
πbÉ©dG QÉ°ùc ™bƒe 11
(¿ÉæÑd »a ∫hC’G ¿É°ùfE’G)
øeQC’G á«fGô£e 12
12. Armenian Bishopric
2
2
162
¢SÉ«∏£fG
Natural Attractions
1. Antelias River Stream
2. Tannour Al-Wadi Spring
3. Fawwar Antelias
4. Dahr Al-Borj or A'awdat Al-Rihban
Site (Natural Area that holds
an Old House & Traditional Farming)
5. Al-Maghara Al-Chatawiyeh Spring
6. Caves
7. Al-Louaizeh Hill
8. Al-Nassek Hill
9. Ain (Spring) Al-Dahneh Hill (Dahr Al-Deib)
Recreation
1. Armenian Religious Museum
(Armenian Bishopric) 04-410001/3
á«©«Ñ£dG ™bGƒªdG
¢SÉ«∏£fG ô¡f iôée 1
…OGƒdG QƒæJ ™Ñf 2
¢SÉ«∏£fG QGƒq a 3
(¿ÉÑgôdG IOƒY) êôÑdG ô¡°V 4
â«H ɡ檰†àj á«©«ÑW á≤£æe
ájó«∏≤J áYGQRh ºjób
ájƒà°ûdG IQɨªdG ™Ñf 5
á«aƒédG ¢SÉ«∏£fG Qhɨe 6
Iõjƒ∏dG á∏J 7
∂°SÉædG á∏J 8
(ÖjódG ô¡°V) ¬ægódG ø«Y á∏J 9
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
»æeQ’G »æjódG çGôàdG ∞ëàe 1
2. Saint Elie Center
holds several Movie Theatres
04-418835/406706
Restaurants
1. Sultan Ibrahim Restaurant
04-414474/5/402997
2.Casino Mhanna Restaurant 04-520227/403636
3. Falafel Abou Andre 04-525898
4. Pizza Hut Restaurant 1212
5. Anthony's Café Restaurant 03-728037
6. Al-Sadeir Restaurant
04-414717/407255
(øeQ’G á«fGô£e)
ôàæ°S »∏jG âfÉ°S 2
ɪ櫰S ä’É°U IóY øª°†àj
ºYÉ£ªdG
º«gGôHG ¿É£∏°S º©£e 1
Éæ¡e ƒæjRÉc º©£e 2
√QófG ƒHG πaÓa 3
äÉg Gõà«H º©£e 4
¬«aÉc õ«fƒ£fG º©£e 5
ôjOÉ°ùdG º©£e 6
7. Sushi Ko Restaurant 03-998949/04-411433
ƒc »°Tƒ°S º©£e
8. Patisserie Pâte à Choux 04-414611/417601
ƒ°ûJ äÉH …ô°ù«JÉH
9. Patisserie Fadel Salon de Thé
z»J hO ¿ƒdÉ°U{ π°VÉa …ô°ù«JÉH
04-414586
10. Roxy Snack 04-414895
11. Khaymet Al-Saniour Restaurant
04-419940/419970
12. Al-Halabi Restaurant
04-520851/417446/410847
7
8
9
∑Éæ°S »°ùchQ 10
Qƒ«æ°ùdG ᪫N º©£e 11
»Ñ∏ëdG º©£e 12
4Towards
165
Restaurants
1. Nahr Al-Founoun Restaurant
09-216830/216831
2. Bangalo Restaurant
3. Restaurants within the Le Royal Hotel
04-555555
£
£
£
£
Le Jardin du Royal
Azurla
Chahrayar
Titanic
Hotel
1. Le Royal Hotel 04-555555
Recreations
1. Rio Lento 04-915656/915390
2. Watergate within the Le Royal Hotel
04-555666/542706/7
3. Luna Park New York Times
Bekfaya
Distance from Beirut: 25km
Altitude: 900m
Al-Douwar
QGhódG ƒëf Mar Moussa
ºYÉ£ªdG
¿ƒæØdG ô¡f º©£e 1
ƒ∏¨æH º©£e 2
∫ÉjhQ ƒd ¥óæa øª°V ºYÉ£e 3
≈°Sƒe QÉe
äGóÑ©H ƒëf
3Towards
Ba'abdat
3
∫ÉjhQ hO ¿GOôL ƒd £
’QhRBG £
QÉjô¡°T £
∂«æàjÉJ £
1
¥OÉæØdG
∫ÉjhQ ƒd ¥óæa 1
á«aÉ≤ãdGh á«MÉ«°ùdG ºdÉ©ªdG
ƒàæd ƒjQ 1
∫ÉjhQ ƒd ¥óæa øª°V âjÉZ ôJhh 2
(á«FɪdG ÜÉ©dÓd ™éàæe)
õªjÉJ ∑Qƒjƒ«f »gÓe áæjóe 3
ɫصH
º∏c 25 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 900 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
Ak óH Ió∏ÑdG √òg âfÉch …ôî°üdG â«ÑdG ÉgÉæ©eh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ™LôJ ᫪°ùàdG
ójó©dG É¡«dEG ìõf óbh ,áfQGƒªdG áØbÉ°SCGh IOôªdG AGôeCG áeÉbEG ô≤e ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG øe
äÉjÉ¡f òæe á°UÉN ɪ¡Jó¡°T øjò∏dG QGô≤à°S’Gh QÉgOR’G ÖÑ°ùH äÓFÉ©dG øe
.ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG
.1587 ΩÉ©dG »a â«æH »àdG GóÑY QÉe á°ù«æc á°UÉN ,áªîØdG É¡°ùFÉæµH ɫصH ô¡à°ûJ
ΩÉjCG πFGhCG ≈dG É¡îjQÉJ ™Lôj »àdG ´Ó≤dG É°†jCG Ió∏ÑdG √òg »a IRQÉÑdG ºdÉ©ªdG øeh
ÉgRôHCG øeh Iô«ãµdG É¡©«HÉæ«H ɫصH QÉ¡à°TG ∂dP ≈dEG ±É°†j .ø««©ª∏dGh ø««HÉ¡°ûdG
.á«LÓ©dG ÉgóFGƒØH É¡gÉ«e áahô©ªdG ¢ü©ædG ø«Y
ÉgDhÉLQCG πØëJh É«°ù«FQ ±É«£°UG ™éàæe ,ôcP Ée πc ≈dEG áaÉ°VEG ,ɫصH ôÑà©J
™FGôdG »∏ÑédG É¡©bƒªd Gô¶f ¿ƒaÉ£°üªdGh QGhõdG Égó°ü≤jh ¥OÉæØdGh ºYÉ£ªdÉH
.ôëÑdG ≈∏Y É¡àdÓWEGh π«∏©dG É¡FGƒgh
The name Bekfaya derives from the old Syriac word for “stonebuilt house.” In the seventh century AD, the area was home to
Maradan princes and Maronite bishops. Then in the sixteenth
century, owing to its stability and development, a variety of
other people began to move into the Bekfaya region.
The town is known for its large churches, among them the
impressive Church of Mar Abda, built in 1587. Other important
structures include castles that date back two hundred years
to the early days of the Chehab and Abi Allama’a families. The
town is also noted for its numerous springs, especially the
Al-Na'as spring, long famed for its healing powers. Its many
traditional springside cafes and restaurants, situated in an
unusually lovely mountain setting, have long made Bekfaya an
appealing summer resort.
2
1
Towards 4
Zaroun
¿ƒYQR ƒëf
3Towards ÉfÉeôH ƒëf
Broummana
Monuments
1. Mar Moussa Monastery
2. Ruins of Heritage Houses
3. Old Mill
ájôKC’G ºdÉ©ªdG
≈°Sƒe QÉe ôjO 1
á«KGôJ ∫RÉæe ÉjÉ≤H 2
áªjób áfƒMÉW 3
Natural Attractions
1. Camping Area
Mar Moussa Municipality 03-438641
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
º««îJ á≤£æe 1
≈°Sƒe QÉe ájó∏H
Zouk Al-Khrab
Towards 3
Jounieh
¬«fƒL ƒëf
6
1
ÜGôîdG ¥hR
1
3
4
5
Nahr Al-Kalb
Ö∏µdG ô¡f ƒëf
3
4
3
2
1
5Towards
2
3
2
1
1
2 1
Monuments
1. Mar Gerges (Saint Georges) Church
2. Mar Elias Church
3. Mar Youssef (Saint Joseph) Monastery
4. Ancient Site
5. Nahr Al-Kalb Vestiges
6. Old Bridge
Natural Attractions
1. Nahr (river) Al-Kalb
2. Nahr Al-Kalb Mountain
3. Camping Area
4. Cave
ájôK’G ºdÉ©ªdG
¢ùLôLQÉe á°ù«æc 1
¢SÉ«dG QÉe á°ù«æc 2
∞°Sƒj QÉe ôjO 3
…ôKCG ™bƒe 4
Ö∏µdG ô¡f QÉKG 5
ºjób ô°ùL 6
á«©«Ñ£dG ºdÉ©ªdG
Ö∏µdG ô¡f 1
Ö∏µdG ô¡f πÑL 2
º««îJ á≤£æe 3
IQɨe 4
164
167
Baskinta
Distance from Beirut: 40km
Altitude: 1,200m
Éàæµ°ùH
º∏c 40 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1200 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
∫ƒ≤jh ,Gôàe 2628 ™ØJôj …òdG ø«æ°U πÑL ΩGóbCG óæY É¡æ«JÉ°ùHh Éàæµ°ùH 䃫H ô°ûàæJ
É¡«a »æ©Jh á«eGQB’G ≈dEG hCG øµ°S »æ©Jh á«fÉjô°ùdG ≈dEG Oƒ©J ɡ૪°ùJ ¿G ¿ƒãMÉÑdG
.ΩÉ≤ªdGh øµ°ùªdG
ô«ãµdG GƒcôJ øjòdG ¿ÉehôdGh ø««≤«æ«ØdG ΩÉjCG òæe á©≤ÑdG √òg Iô«ãc ܃©°T âæµ°S
»a á∏jƒW áÑ≤M ( ¿ƒ«fÉfƒ«dG ) ≥jôZE’G ≈°†eCG ɪc ,º¡«∏Y ∫óJ »àdG QÉKB’G øe
á∏FÉ¡dG ájƒ≤dG É¡JÉeÉYOh É¡JQÉéëH äõ«ªJ »àdG áªî°†dG Qƒ°ü≤dG GƒæH å«M Éàæµ°ùH
™£≤dG ¢†©H ≈∏Y Qƒã©dG ºJ óbh .Ωƒ«dG ≈àM ÉgÉjÉ≤H IOƒLƒe âdGR Ée »àdG ¥ÉØf’ÉHh
áÑ≤M »a Éæ«∏«g áµ∏ªdG É¡µ∏àªJ âfÉc »àdG äGôgƒéªdG ¢†©H ≈∏Yh á«ÑgòdG ájó≤ædG
.ådÉãdG ¢Sƒ«fÉ£fG ºK »fÉãdG ¢Sƒ«fÉ£fGh ∫h’G ¢Sƒ«fÉ£fGh ≥é∏°S ∑ƒ∏ªdG ºµM
ìôªdG ¬dG ƒgh ¢SƒNÉH ¬dE’G ≈dEG Oƒ©j ¢û«cÉH IÉæb »a ¢SƒNÉH óÑ©e ¿G ±hô©eh
.á«≤jôZE’G ô«WÉ°SC’G »a ò«ÑædGh
ájô≤dG çGôJ ≈∏Y Gô«ãc â¶aÉM »àdG á«fÉæÑ∏dG äGó∏ÑdG ióMEG É¡fCG »a Éàæµ°ùH õ«ªàJ
»gh .øµ°ùªdG AÉæH »a á«∏éàªdG ájQɪ©ªdG É¡à°Sóæg »a ɪc ¢û«©dGh IÉ«ëdG §ªf »a
ø«JÉ°ùH IôãµHh á∏«ªédG ¬à©«ÑWh áHÓîdG √ôXÉæªH ±hô©e ±É«£°UG õcôe ∂dP ≈dEG
áªîØdG äÉ¡«dÉ°ûdGh ¥OÉæØdG øe ójó©dG É¡«a º«bCG ɪc Öæ©dG Ωhôch RôµdGh ìÉØàdG
.èdõàdG á°VÉjQ »Ñëe äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd
øØdGh ôµØdG ∫ÉLQ øe ójó©dG ¢SCGQ §≤°ùe »g Éàæµ°ùH Ió∏H ¿G ∂dP πc ≈dEG ±É°†j
óÑY ôYÉ°ûdG ÖjOC’Gh ,܃jCG ó«°TQ …ô顪dG ôYÉ°ûdG ∫ÉãeCG øe áMÉ«°ùdGh º∏©dGh
ôÑà©j …òdG ( 1988 – 1889 ) – Ühôî°ûdG ∂°SÉf – ᪫©f π«FÉî«eh ,ºfÉZ ˆG
ɪeh .¿GôÑL π«∏N ¿GôÑL ÜQO ≥«aQh ¿ÉæÑd »a ÜOC’Gh ôµØdG ä’ÉLQ º¶YCG óMG
êGôN á≤£æe »a ¬eÉbG ∫GRôY »a …ôµØdG ¬LÉàfEG º¶©e Öàc ób ¿Éc ᪫©f ¿G ôcòj
á«©«Ñ£dG ⪡°SCG ∫ɵ°TCG äGP ájôî°U á≤£æe »gh Ühôî°ûdG É¡d ∫É≤j Éàæµ°ùH
.Ωƒ«dG ¬«∏Y »g ɪc É¡àëæH á≤aóàªdG √É«ªdGh
™é¡J :∫Éb PEG √òg ¬Jó∏H ≈∏Y Éàæµ°ùH AÉæHCG óMG ¬≤∏WCG …òdG ∞°UƒdG GóL ∞jôW
.º«dG ô©b »a ᪫à«dG IDƒdDƒ∏dG ™é¡J ɪc πªédG
o ¿É°†MCG »a Éàæµ°ùH
Baskinta is located at the base of Mount Sannine, which rises
to 2,628 meters above sea level. The town’s name comes
from the Syriac – Aramaic word “sheken,” meaning house or
residence. Baskinta has been inhabited ever since Phoenician
and Roman times, and remnants of that ancient presence are
still found today. The Greeks, who also lived in the town for
a long period, built large castles out of enormous blocks of
stone, with pillars and underground passages that can still be
seen. Among the many artifacts that have been found in and
around Baskinta are gold coins and jewels that belonged to
Queen Helena, dating to the Byzantium age. At nearby Bakish,
the remains of a temple celebrating Bacchus, the god of mirth
and wine, can be visited.
Preserving the traditional heritage of a Lebanese village,
Baskinta is at the same time a summer resort, known for its
superb scenic beauty and the delectable fruits of its vineyards
and orchards. In winter, when the town becomes a ski resort,
its hotels and chalets are well prepared to receive its many
visitors.
Al-Mtein
Distance from Beirut: 35km
Altitude: 1,100m
ø«àªdG
º∏c 35 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
Ió∏ÑdG QhòL ÉeCG , »fCÉàªdGh QƒÑ°üdG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
ÉjÉ≤H ¬«∏Y ∫óJ Ée Ö°ùM ∂dPh ,OÓ«ªdG ó©H ≈dhC’G ¿hô≤dG ≈dG hóÑj Ée ≈∏Y Oƒ©àa
,Ió∏ÑdÉH ᣫëªdG ájôî°üdG ±hôédG »a IQƒØëªdG ,á«£fõ«ÑdGh á«fÉehôdG øaGóªdG
™HÉ°ùdGh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ø«fô≤dG ¿ƒ°†Z »a ’G ócDƒe πµ°ûH í°†àj ’ É¡îjQÉJ ¿G ó«H
.ô°ûY
äô¡à°TG äÉYɪL ¿ÉæÑd πÑL »a â∏M áÑ≤ëdG ∂∏J »a ¬fG á«îjQÉàdG äÉeƒ∏©ªdG ∫ƒ≤J
øaóeh ÉgPƒØf õcGôe óMG äQÉ°U »àdG ø«àªdG á≤£æe »a äô≤à°SG ™ª∏dG »HCG á«æµH
.( É¡FɪYRh ÉgQÉÑc …CG ) É¡«eó≤e øe OóY
hCG äBÉ°ûæªdG øe OóY ÉjÉ≤ÑH ßØàëJ ø«àªdG ∫GõJ ’ á«ÑgòdG áÑ≤ëdG ∂∏J QÉKCG øe
áahô©ªdG áeÉ©dG É¡àMÉ°ùH §«ëJ Qƒ°üb áKÓK ÉgRôHCGh ,¿ƒ«©ª∏dG É¡eÉbCG »àdG »fÉѪdG
.¿Gó«ªdG º°SÉH
≈æÑe h »fÉehôdG »≤«°ùªdG êôH É¡æe »àdG iôNC’G QÉKB’G øe ójó©dG Ió∏ÑdG º°†J
ôKófG »àdG Öæ©dG ô°UÉ©e ÖfÉL ≈dG ájôKC’G ôjôëdG πeÉ©e ÖFGôNh á©«°†dG ø«Y
.É¡ª¶©e
É¡dƒ≤ëHh π«ªédG É¡NÉæeh áHÓîdG É¡à©«Ñ£H õ«ªàJ ø«àªdG ¿G ±hô©ªdG øe
.RôµdGh ìÉØàdGh Öæ©dÉH áYhQõªdG
The name Al-Mtein has its origin in the Syriac language,
meaning “patient and deliberate.” The rock-cut tombs found
in the town date back to the Roman-Byzantine era, indicating
that Mtein’s origins probably go as far back as the early
centuries of Christianity. However, Al-Mtein’s history is not
clearly recorded until about the sixteenth century, when the
Abi Allama’a feudal lords and their serfs inhabited Mount
Lebanon and the town served as their headquarters. Three of
the many grand castles built by the Abi Allama’a emirs during
their “golden age” still stand in the town’s main square. Other
sights of interest in Al-Mtein include a Roman tower known
as Borj Al-Mssaikeh, as well as several silk mills and grape
presses that are centuries old, but have fallen into complete
disrepair. Al-Mtein is blessed with fertile vineyards and fruit
orchards. The apples and cherries are especially delicious.
166
169
Khenchara
Distance from Beirut: 32km
Altitude: 1,100m
IQÉ°ûæîdG
º∏c 32 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1100 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ß≤«dG ¢û«édG »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ø«ãMÉÑdG ¢†©H …CGQ »a Oƒ©J ᫪°ùàdG
»a IôãµH Iô°ûàæªdG QÉ°ûæîdG áÑ°ûY ≈dEG Oƒ©J ,øjôNBG ø«ãMÉH …CGQ »ah ôgÉ°ùdG
.É¡dƒ≤M
êGôMG §°Sh IQƒãæªdGh ôªMC’G ó«eô≤dÉH áaƒ≤°ùªdG á∏«ªédG É¡Jƒ«ÑH IQÉ°ûæîdG ô¡à°ûJ
,IôjOCGh ¢ùFÉæc 7 º°†J PEG É¡JôjOCGh É¡°ùFÉæµH Ió∏ÑdG √òg ô¡à°ûJ ∂dòch ,ôHƒæ°üdG
¿G ±hô©eh ,ájôjƒ°ûdG á«∏«°SÉÑdG á«fÉÑgô∏d ™HÉàdG ¿G󪩪dG ÉæMƒj QÉe ôjO ɪ«°S ’
ób ¿Éch ,¥ô°ûdG »a »Hô©dG ±ôëdÉH á©Ñ£e ∫hG 1722 ΩÉ©dG »a πÑ≤à°SG ôjódG Gòg
.ôNGõdG ˆG óÑY ¢Sɪ°ûdG É¡ahôM º°SQh É¡J’BG ¢†©H ™æ°Uh É¡ªª°U
The name Khenchara comes from the Syriac word meaning
“the vigilant army,” although some attribute it to the Khenchar
herb, which grows profusely in the wild throughout the area.
This attractive town, with its traditional red-roofed houses and
pine forests, is the home of seven monasteries and churches
(the oldest dating to the twelfth century). Most noted of all
is the Monastery of Saint John the Baptist, where the first
printing press in the Middle East was founded by Deacon
Abdullah Al-Zakher, who designed and built the original press
between 1726 and 1733. Visit the fivc-room museum to
see the old presses and some 450 printing tools and other
equipment. Also view the monastery’s collection of magnificent
icons.
Beit Chabeb
Distance from Beirut: 24km
Altitude: 630m
ÜÉÑ°T â«H
º∏c 24 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 630 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
¿ô≤dG òæe IOôªdG É¡æµ°S óbh QÉédG â«H »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
äɪég øe º¡°ùØfCG ájɪëd ¿ƒ°üëdGh ´Ó≤dG É¡«a GƒæHh …OÓ«ªdG ¢ùeÉîdG
.∂«dɪªdG
ôªMC’G ó«eô≤dG øe É¡Ø≤°ùH Iõ«ªªdG ájó«∏≤àdG á«KGôàdG ∫RÉæªdG øe ô«ãµdG Ió∏ÑdG »a
Ió«°S á°ù«æc É¡æ«H øeh IOó©àªdG É¡°ùFÉæµH ∂dòch ,ájôî°üdG QÉéMC’Gh ôWÉæ≤dÉHh
.1761 ΩÉ©dG »a â«æH óbh ΩóbC’G ôÑà©J »àdG áHɨdG
.É≤«Kh ÉWÉÑJQG ɪ¡j É¡ª°SG §ÑJQG ø«àaôM ≈∏Y É¡à¶aÉëªH ÜÉÑ°T â«H Ió∏H õ«ªàJ
QGôédG É¡æe ɪ«°S ’h ájó«∏≤àdG á≤jô£dÉH QÉîØdGh äÉ«aõîdG áYÉæ°üH ≈dhC’G πãªàJ
áaôëdG ÉeCG .¥ô©dGh ¿ƒàjõdG âjR øjõîàd ±ÉjQC’Gh iô≤dG »a πª©à°ùJ »àdG »HGƒîdGh
π≤àæJ ºjób ܃∏°SCÉH áªî°†dG ¢SGôLC’G Ö°U áYÉæ°U »¡a Iô¡°T ôãcC’G »gh á«fÉãdG
hCG á°ù«æc øe Ée ¬fG ∫hGóàªdG øeh .IóMGƒdG á∏FÉ©dG πNGO áKGQƒdÉH á桪dG QGô°SCG ¬©e
â«H ™æ°U øe ¢SôL É¡àÑb ¥ƒa ´ô≤jh ’CG ºdÉ©dG AÉëfCG øe ô«ãc »ah ,¿ÉæÑd »a ôjO
.ÜÉÑ°T
The name Beit Chabeb is Syriac in origin, meaning “the house
of the neighbor.” The Maradans inhabited the area in the
fifth century AD and built fortresses and castles to protect
themselves from Mamluke attacks. Beit Chabeb has a good
number of traditional houses and churches, the oldest of which
is the Saydet Al-Ghabeh Church (Our Lady of the Forest), dating
back to 1761. Throughout the centuries until today, the town
has retained its traditional skills in the crafts of pottery and
bell-making, and it is still known for the large earthenware vats
that are used to preserve olive oil or araq. The Beit Chabeb
bell-makers also continue to produce many of the bells for
Lebanon's churches, as well as for churches outside the
country.
Qanat Bakish & Al-Za'arour
Distance from Beirut: 50km
Altitude: 2,000m
QhôYõdGh ¢û«cÉH IÉæb
º∏c 50 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 2000 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»a ø«æ°U πÑL øe »HƒæédG ±ô£dG ≈∏Y Éàæµ°ùH øe áÑjô≤dG ¢û«cÉH IÉæb ™≤J
á∏J øeh áÑjôîdGh ábhôëªdG øe óપdG »LôëdG πÑédG ¥ƒa ¢VQ’G øe §°ùÑæe
.ø«æ°U øe á«dɪ°ûdG á«MÉædG ≈dG »éjQóJ ´ÉØJQÉH §°ùÑæªdG Gòg óàªj .Ióæ°ùdG
¢SƒNÉH hG ¢SƒcÉH áª∏c øe ∞jôëJ »g ¢û«cÉH áª∏c ¿G ¿ƒNQDƒªdGh ¿ƒãMÉÑdG ∫ƒ≤j
Ö∏b ≈∏Y ôãY ób ¿Éch . á≤£æªdG ∂∏J »a πcÉ«¡dG ¬d ⪫bG óbh ôªîdGh ƒ¡∏dG ¬dG øe GOƒ≤æY ô°ü©j ƒgh ¢SƒNÉH ¬d’G º°SQ ¬«∏Y QƒØëe ºjôµdG ôéëdG øe ºJÉN
.¬eÉeG ¢SÉc »a Öæ©dG
õ«ªàJ »àdG QhôYõdG Iôé°ûH §ÑJôJ »gh á«Hô©dG á¨∏dG ≈dEG ™LôJ ᫪°ùàdG ¿G ó≤à©j
á≤£æe ≈∏Y ᫪°ùàdG √òg ≥∏£Jh .áÑ∏°U IGƒæH øµdh ÜÉæ©dG πãe AGôªM Iô«¨°U QɪãH
¿hôNBG ∫ƒ≤jh .êhôªdGh ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V ≥jôW øY É¡«dEG π°üf É«Ñ°ùf Iô«¨°U øàªdG »a
,ô«¨°üdG »æ©J á«eÉ©dÉH »gh ôZR hG ôYR áª∏c QòL ≈dEG ™LôJ QhôYõdG ᫪°ùJ ¿G
.ô«¨°üàdG »a á¨dÉÑe QhôYR áª∏ch
Iô¡°T Ö°ùàcG èdõà∏d ™éàæe ≈dEG á≤£æªdG âdƒM äBÉ°ûæeh ¿ÉÑe QhôYõdG »a Ωƒ≤J
ìGƒ°ùdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ºYÉ£ªdGh äÉgõàæªdG ΩÉ≤J äCGóHh á°VÉjôdG √òg IGƒg ø«H
á©«Ñ£dG ∫ɪéH ´Éàªà°SÓd ¿ƒgõæàªdG á≤£æªdG ó°ü≤j ɪc ,ø«édõàªdGh QGhõdGh
.∑Éæg ¢û©æªdG ƒédGh
Qanat Bakish, a village in the southern region of Mount
Sannine, is situated near the town of Baskinta. It lies above a
thick mountain range that extends from Mahrouka and
Al-Khraibeh to Tallet Sandeh, and rises gradually to the north
of Mount Sannine.
Historians and researchers believe the word “Bakish” is
derived from Bacchus, the Roman god of wine. Many temples
dedicated to Bacchus have been found in the region, as
well as objects such as a precious ring with an engraving of
Bacchus squeezing grapes into a glass.
The village of Al-Za’arour, which is located in the Metn region,
can be reached from the Dhour Al-Choueir – Al-Mrouj route.
Scholars have debated the precise origin of the town’s name,
with some attributing it to the tree known as za’arour in Arabic,
characterized by its small red fruit, and others arguing the word
comes from za’ar or zaghar, meaning “small,” indicating that
Al-Za’arour is a very small village.
Al-Za’arour is home to several buildings and establishments,
but is well known as part of the ski resort district. The village
buzzes with numerous restaurants and parks which have been
built to meet tourist demand. The area also attracts natureseekers and visitors looking for a pleasant climate.
168
171
Dhour Al-Choueir
Distance from Beirut: 28km
Altitude: 1,300m
ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V
º∏c 28 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1300 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
QGƒ°T á«Hô©dG áª∏µ∏d ô«¨°üJ ôjƒ°ûdG áª∏ch ,á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
.áaÉM πµ°ûj …òdG ™ØJôªdG ¿ÉµªdG ƒgh
á°Sóæ¡dG º°SÉH É«∏ëe ±ô©J á°UÉN á≤jôW ¬«a º¡dh AÉæÑdG øa ¿ƒjôjƒ°ûdG ô¡à°TG
»a »fhQɪdG »côjô£ÑdCG ìô°üdGh øjódG â«H ô°üb º¡dɪYCG RôHG øeh ,ájôjƒ°ûdG
.Égô«Zh ΩÉ°ûdG ÉjGô°Sh ¿ÉªjódG ô°übh »côµH
GƒØ∏N óbh ,¿ƒ«fÉfƒ«dGh ¿ÉehôdGh ¿Éjô°ùdG É¡æe IójóY ܃©°T ôjƒ°ûdG Qƒ¡°V âæµ°S
Ió∏ÑdG ¿G ™«ªédG ±ô©jh .IóªYGh IQƒØëe Qƒî°Uh ¢ùjhGƒf É¡æe Iô«ãc GQÉKG ºgAGQh
øeh ø«æ°U êƒ∏K ¢VÉ«H ≈∏Y á¡L øe π£J PEG ,ºdÉ©dG »a Iójôah IQOÉf á©«Ñ£H ™àªàJ
ƒL ±ÉØLh ôëÑdG áHƒWQ ø«H ™ªéàa ,§°SƒàªdG ôëÑdG ábQR ≈∏Y á∏HÉ≤ªdG á¡édG
É¡∏©L ɪe ,É«fódG »a ±É«£°U’G äÉNÉæe πªLCGh ´hQCG øe ÉNÉæe πµ°ûj ɪe ,πÑédG
.ÖfÉLC’Gh Üô©dG ø«aÉ£°üªdG QÉÑc ó°ü≤e
The name Dhour Al-Choueir, originally Syriac, is an Arabic
abbreviation for the word “chwar”, meaning a high place
that forms a precipice. Residents of Dhour Al-Choueir
were renowned for their construction work and developed
a particular style of architecture known as Choueirian. Their
major architectural achievements include the Beiteddine
Palace, the Maronite Patriarchal Palace in Diman and Serail
Al-Cham, among others.
At various times throughout history, Dhour Al-Choueir was
settled by the Syriacs, the Romans and the Greeks, and their
presence can be traced in the engraved rocks, columns and
sarcophagi that are still found in the area.
Aintoura
Distance from Beirut: 39km
Altitude: 1,300m
IQƒ£æ«Y
º∏c 39 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1300 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
É«fƒdƒH áHɨH GQhôe á∏MRh ähô«H ø«H ≥jô£dG ≈∏Y ™≤J »àdG IQƒ£æ«Y ᫪°ùJ Oƒ©J
.πÑédG ø«Y »æ©Jh á«fÉjô°ùdG á¨∏dG ≈dEG ,êhôªdGh
»a ¿ƒ«£fõ«ÑdG º¡æµ°SG IôHÉÑédG øe Ωƒb ºgh – IOôªdG ¿G ¿ƒNQDƒªdG ∫ƒ≤j
GhôLÉ¡j ¿G πÑb ,ô°ûY ™HGôdG ¿ô≤dG ≈àM IQƒ£æ«Y »a Gƒ°TÉY ób - ¿ÉæÑd πÑL
á°ù«æµdÉH πãªàJ QÉKB’G øe ô«ãµdG GƒØ∏N óbh ,∂«dɪªdG º∏X øe ÉHôg ∫ɪ°ûdG ≈dEG
»a É¡«∏Y ôãY »àdG ¢ShDƒµdGh ¿GôL’Gh ôNÉѪdGh ¿ÉÑ∏°üdGh »HGƒîdGh øaGóªdGh
.QÉKB’G ∂∏J øe Å°T Ωƒ«dG ≥Ñj ºd ∂dP ™eh á≤£æªdG »a âªJ »àdG Ö«≤æàdG äÉ«∏ªY
Qƒ°üY »a QÉ¡fGh »fÉãdG …OÓ«ªdG ¿ô≤dG »a ó«°T »fÉehQ óÑ©e ∫ÓWGh ÉjÉ≤H ∑Éægh
.IôNCÉàe
ɪc É¡©«HÉæj Iôãch »©«Ñ£dG É¡©bƒe ∫ɪLh ¢û©æªdG »∏ÑédG É¡NÉæªH IQƒ£æ«Y õ«ªàJ
.áJƒëæªdG π«KɪàdG ¬Ñ°ûJ »àdG áªî°†dG ÉgQƒî°üH õ«ªàJ
Situated between Beirut and Zahle, the road to Aintoura
passes through Bois de Boulogne and Al-Mrouj. The town’s
name derives from the Syriac word meaning “eye of the
mountain.” The Marada, a once powerful people who settled
in the Lebanese mountains during Byzantine times, lived in
Aintoura until the fourteenth century, after which they migrated
north to escape Mamluke oppression. Many traces of Maradan
life in the area have been found, including cemeteries,
crosses, censers, basins, goblets and large barrels, as well as
the ruins of a church and the remains of a Roman temple built
in the second century AD. Aintoura is noted for its abundance
of springs and huge rocks that look like carved statues.
Majdal Tarchich
Distance from Beirut: 40km
Altitude: 1,400m
¢û«°TôJ ∫óée
º∏c 40 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 1400 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
±ô°ûªdGh ™ØJôªdG ¿ÉµªdG »æ©J ∫óée áª∏c ¿G PEG ,á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
.ΩÉNôdG πÑL »æ©àa ¢û«°TôJ ÉeCG ,á°SGôëdGh áHÉbô∏d
.OÓ«ª∏d ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a IOôªdG ¬æµ°S ™bƒªdG Gòg ¿G á«îjQÉàdG äÉeƒ∏©ªdG ∫ƒ≤Jh
»dÉgCG ™e GƒØdÉëJ øjòdG á©«°ûdG äÉYɪL ≈dEG º¡dƒ°UCG ™Lôàa ¿ƒ«dÉëdG ¿Éµ°ùdG ÉeCG
.á≤£æªdG »a Ghô≤à°SG ºK øeh ,∂«dɪªdG ¬Lh »a ¿Ghô°ùc
ø«£≤dG IQɨe h QGƒØdG ∞¡c πãe ±ƒ¡ch ¿ÉÑ∏°Uh ¢ùFÉæc ÉjÉ≤H á≤£æªdG »a óLƒJ
.áÑ≤ëdG ∂∏J ≈dEG ¬FÉæH ïjQÉJ Oƒ©j …òdG Ió∏ÑdG óé°ùe ≈dEG áaÉ°VEG
The town’s name originates from the Aramaic language, in
which “Majdal” means a towering guard post and “Tarchich” a
mountain of marble.
In the seventh century AD, Majdal Tarchich was inhabited by
the Maradans, but today’s settlers trace their roots back to a
Shiia community that allied itself with the people of Keserwan
against the Mamluks.
Remnants of crosses, churches, and caves that were once
inhabited (the Al-Fawwar and Al-Qattine caves), as well as the
town's mosque, can be traced back to those times.
Ba’abdat
Distance from Beirut: 22km
Altitude: 800m
äGóÑ©H
º∏c 22 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 800 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
â«H »æ©Jh á«eGQBG É¡fG íLôj ¢†©ÑdG øµdh Ió∏ÑdG √òg ᫪°ùJ π°UG ∫ƒM AGQB’G Oó©àJ
óLƒj ’ ¬fG »a ¬jCGQ ¢†©ÑdG Gòg ºYójh ,á«fÉjô°ùdG á¨∏dG »a ÉJóÑY â«H …CG IOÉÑ©dG
¿G ¿hôNBG ¿ƒãMÉH iôj ɪæ«H .á«fÉehQ hCG á«≤jôZEG hG á«HôY ∫ƒ°UCG ájCG ᫪°ùàdG »a
Ée ≈dEG IQÉ°TEG , äGóHÉ©dG ÜG »æ©J á«Hô©dG á¨∏dG »a ∫ƒ°UCG ≈dEG ™Lôj äGóÑ©H º°SG
™bƒªdG Gòg ≈dEG ºjó≤dG »a AÉL ˆG IOÉÑ©d øgQòf äÉæH ¢ùªN ¬d ÓLQ ¿G øY ihôj
.ÉeÉe QÉe hCG ɪ«e QÉe º°SÉH Gô«¨°U GóÑ©e ø¡d ≈æHh
á∏J ≈∏Y É¡Jƒ«H ´RƒàJh ≈∏YC’G øàªdG ≈∏Y π£ªdG »HƒæédG íØ°ùdG ≈∏Y äGóÑ©H ™≤J
,ø«àdGh Öæ©dGh äƒàdG QÉé°TCG É¡«a âYQR QGƒZCG hCG äÉ°†Øîæe É¡∏∏îàJ ∑Éæg Iô«¨°U
¢VQC’G øe ô«¨°U §°ùÑæªH íØ°ùdG »¡àæjh .•ƒ∏ÑdGh ôHƒæ°üdG äÉHÉZ É¡H §«ëJh
.¿É«©∏d á∏KÉe √ÉjÉ≤H ∫GõJ ’ ,¿ƒ«eGQB’G √ó«°T ºjób óÑ©e ¬«a Ωƒ≤j
Opinions about the origin of the town's name vary. Some trace
it back to Aramaic or Syriac, meaning “the house of worship”;
others argue that it has no Arabic, Greek or Roman origin.
Still other researchers say that the word “ba’abdat” is of
Arabic origin, meaning “the father of worshipers.” They make
reference to a man who settled in the village a long time ago
and had five daughters, and because they vowed themselves
to God, he built them a small place of worship and named
it Mar Mema. Ba’abdat is situated on a southern slope of
the upper region and its hillside terraces are cultivated with
mulberry, figs and grapes that are surrounded by groves of
pine and oak trees. At the bottom of the slope is a small plain,
where the ruins of an ancient Aramaic temple are still visible.
170
173
Beit Mery
Distance from Beirut: 15km
Altitude: 740m
…ôe â«H
º∏c 15 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 740 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
ÖbÉ©J óbh IOÉ°ùdG ¿Éµe hCG ó«°ùdG â«H √Éæ©eh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG π°UG Oƒ©j
≈dG ¿Éfƒ«dGh ø««eGQ’Gh ø««≤«æ«ØdG øe Iô«ãc ܃©°T á≤£æªdG √òg øµ°S ≈∏Y
»a »≤«æ«ØdG óbôe π©H óÑ©e πãe QÉKB’G øe ójó©dG Gƒcôàa ,∂«dɪªdGh ø««Ñ«∏°üdG
.∂Ñ∏©H πcÉ«g ¬JQÉéMh ¬àeÉî°†H »cÉëj …òdG »fÉehôdG óÑ©ªdGh ,á©∏≤dG ôjO
™HÉàdG ¿G󪩪dG ÉæMƒj ¢ùjó≤dG ôjO ∑Éæg …ôe â«H »a á«æjódG øcÉe’Gh QÉK’G øe
Gƒ≤∏WCG Gò¡dh ºjób »fÉehQ óÑ©e ¢VÉ≤fCG ≈∏Y º«bCG óbh á«fhQɪdG á«fƒ£f’G á«fÉÑgô∏d
.áªî°†dG ájôKC’G á©∏≤dG ÉjÉ≤H ≈dEG áÑ°ùf á©∏≤dG ôjO º°SG ¬«∏Y
∫hC’G É¡FÉæH ºdÉ©e øe ≥Ñj ºd ¬fG ôjódGh á°ù«æµ∏d áÑ°ùædÉH á«îjQÉàdG äÉ°SGQódG ø«ÑJ
∫ƒ≤jh ,øjô°û©dG ¿ô≤dG äÉjGóH ≈dG É«dÉM áªFÉ≤dG á°ù«æµdG Oƒ©J ɪ«a h ôcòj A»°T
ô«°ûj á«dÉëdG á°ù«æµdG πNóe ¥ƒa ájQÉcòJ áHÉàc OƒLh øe ºZôdG ≈∏Y ¬fG ¿ƒNQDƒªdG
™bƒªdG »a ⪫bCG »àdG á«fÉãdG á°ù«æµdÉH ≥∏©àH ïjQÉàdG Gòg ¿G ’EG 1768 ΩÉ©dG ≈dEG
.1750 ΩÉ©dG »a äó«°T »àdG ≈dhC’G á°ù«æµdG ÜGôN ó©H ¬æ«Y
òæe ähô«H πgG ÉgOÉJôj »àdG ±É«£°U’G äGó∏H ºgCG ióMEG É¡fƒµH …ôe â«H õ«ªàJ
∫ƒëàJ PEG ,Üô©dG ø«aÉ£°üªdGh ìGƒ°ùdG ó°ü≤e ∂dP ≈dEG »gh ,ø«æ°ùdG äGô°ûY
á«æØdG äÉWÉ°ûædGh äÉfÉLô¡ªdGh IÉ«ëdG øe á∏àc ≈dG ∞«°üdG π°üa »a Ió∏ÑdG √òg
ºYÉ£ªdG …ôe â«H »a äôãc Éæg øeh .ôéØdG ´ƒ∏W ™e ’G »¡àæj ’ …òdG ô¡°ùdG...h
.ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh ƒ¡∏dG øcÉeCG ∂dòch ,¿Éà°ùÑdG ¥óæa É¡Lƒàj ¥OÉæØdGh
Of Aramaic origin, the name Beit Mery means “house of the
master.” The Phoenicians, Aramaeans, Greeks, Crusaders
and Mamluks, who settled in Beit Mery, have left remnants of
their presence. They include a Phoenician temple, as well as
a Roman temple that was originally comparable in greatness to
the temples of Ba’albeck. The main religious site to be visited
in Beit Mery is the Monastery of Saint John the Baptist, which
was built above the ruins of a Roman temple and came to
be known as the Monastery of the Castle (Deir Al-Qala'a). An
inscription above its main door, dated 1768, indicates that the
monastery complex once included an old church that had been
built in 1750.
Beit Mery is one of Lebanon’s main summer resorts, and is
also known for its international cultural festivals, which are
held each winter at the Al-Bustan Hotel
Broummana
Distance from Beirut: 20km
Altitude: 750m
ÉfÉeôH
º∏c 20 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 750 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
∞°UGƒ©dG ¬dG – πéѪdG ¬dEÓd ∑ôà°ûªdG â«ÑdG »æ©Jh á«eGQB’G á¨∏dG ≈dEG ᫪°ùàdG Oƒ©J
.Ö°üîdG ¬dG GôNDƒeh ô£ªdGh
¢ùjhGƒfh Qƒî°U ÉjÉ≤H ∫GõJ ’h Gòg ,ø««≤«æ«ØdG iód IOÉÑ©dG øcÉeCG óMG ÉfÉeôH âfÉc
¢ùFÉæµdG øe ójó©dG ÉfÉeôH »a óLƒjh .ÉàfôY á≤£æe »a IOƒLƒe Qƒ°ü©dG ∂∏J òæe
ájôKCG ᪫b ¿õàîJ »¡a Gò¡dh áªjób ´Óbh óHÉ©e ¢VÉ≤fCG ≈∏Y É¡ª¶©e »æH »àdG
.»æjódG ÉgQhO ≈dEG áaÉ°VG Qó≤J ’ ájQɪ©eh
øe ójó©dG ø°†àëJ áHÓN á©«ÑW É¡æjõJ PEG ,RÉ«àeÉH á«MÉ«°S Ió∏H ÉfÉeôH ôÑà©J
ø«aÉ£°üªdGh ìGƒ°ùdÉH É¡∏c è©J QÉéjEÓd Ió©ªdG ∫RÉæªdGh ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
ájƒ«ëdÉH ¢†HÉædG ¿ÉæÑd Ö∏b øe á©£b ≥ëH ÉfÉeôH äóZ ≈àM , áæ°ùdG QGóe ≈∏Y
.IÉ«ëdGh
The name Broummana can be traced back to the ancient
Aramaic language meaning, “the Shared House of the
Eminent God,” who was the God of Storm and Rain, and later,
the God of Fertility. Thousands of years ago, Broummana was
a mountain place of worship for the seafaring Phoenicians.
Sarcophagi and other carved rocks dating from that time
can still be found in the area of nearby A’aranta. The fact
that most of the several old churches in the town were built
over the ruins of ancient temples and castles attests to the
significance of Broummana as a historical religious site. One
of Lebanon’s most popular summer resorts, the thriving town
has a number of fine restaurants and hotels and offers a lively
nightlife, especially during the summer months.
Ain Sa’adeh
Distance From Beirut: 13km
Altitude: 600m
IOÉ©°S ø«Y
º∏c 13 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 600ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
.IOÉ©°S ƒYóe ¢üî°T ≈dEG ≈°†e ɪ«a âÑ°ùf ø«Y ≈dEG Ió∏ÑdG º°SG »∏ëªdG ó«∏≤àdG Oôj
ɪc .É¡jOGh »a IOƒLƒªdG QÉKB’G ¢†©H É¡«∏Y ∫óJ áªjób ܃©°ûd ᣰûfCG Ió∏ÑdG âaôY
πZÉ°ûe ≈dEG áaÉ°VEG ,á«fhQɪdG ähô«H á«fGô£ªd »Ø«°üdG ô≤ªdG IOÉ©°S ø«Y º°†J
.»gÉ≤ªdGh ¥OÉæØdGh ºYÉ£ªdG øe OóYh áYƒæàe á«aôM
Ain Sa’adeh, a village inhabited by people since ancient times,
still bears remnants of these civilizations in its historic valley.
According to folklore, the village was named after a resident
named Sa’adeh, who owned a village spring. Today, the area
serves as a summer residence for the Archbishop of Beirut
and many ateliers for artisans can be found in the village,
along with restaurants, hotels and coffee shops.
172
175
Mar Moussa
Distance from Beirut: 25km
Altitude: 960m
≈°Sƒe QÉe
º∏c 25 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 960 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
≈°Sƒe QÉe ôjO øàªdG »a ø««fÉæÑ∏dG ¿ÉÑgôdG øe áYɪL âeÉbCG 1753 ΩÉ©dG »a
äÓFÉY á≤£æªdG ≈dEG äôLÉg á«dÉJ ø«æ°S »ah .ºjób ¢ùÑëe ¢VÉ≤fCG ≈∏Y »°ûÑëdG
ôjódG »°VQG Qɪãà°SGh áYGQR »a πª©J âMGQ ɫصHh á«fÉÑ°ûdGh π«ÑL øe Iô«ãc
.∑Éæg ºFÉ≤dG ôjódG º°SG â∏ªM ájôb ≈dEG á©≤ÑdG ∂∏J âdƒëJh
ø«YQGõªdG ∂«∏ªJ »°VɪdG ¿ô≤dG øe äÉæ«°ùªîdG »a ºJ ádhódG øe á«dÉe áªgÉ°ùªH
äÓ«ØdGh 䃫ÑdG äó«°ûa OóªàJh ™°ùàJ ájô≤dG äCGóHh É¡«a ¿ƒ∏ª©j GƒfÉc »àdG »°VGQ’G
»a IÉ«ëdG Öî°Uh è«é°V øY Gó«©H ôHƒæ°üdG QÉé°TCÉH Iƒ°ùµªdG á≤£æªdG »a
.áæjóªdG
.áfƒMÉ£dGh ôjódG ≈°Sƒe QÉe Ió∏H ºdÉ©e RôHG øe
In 1753, a group of Lebanese monks built the monastery of
Mar Moussa Al-Habshi over the remains of an old sanctuary.
In later years, migrant families originating from Jbeil, AlChbaniyyeh and Bekfaya settled in the area, where they were
employed to cultivate the monastery’s lands. Gradually, the
community grew into a village and was named Mar Moussa.
With government financial assistance in the 1950s, the
resident farmers succeeded in obtaining ownership of the land
and began expanding the village. Since then, many villas and
houses have been built in the surrounding area, which is full of
pine trees and serves as a welcome refuge from bustling city
life. The village’s most prominent landmarks are its monastery
and a windmill.
Zouk Al-Khrab 1/2
Distance From Beirut: 18km
Altitude: 100-200m
ÜGôîdG ¥hR
º∏c 18 :ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 200-100 :ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
»àdG á«fÉjô°ùdG ÉbhR áª∏µd ∞jôëJ ¥hR ≈dhC’G áª∏µdÉa ,ø«àª∏c øe Öcôe º°SG
¬æµ°SG »fɪcôJ Ωqó≤e º°SG »¡a ÜGôN áª∏c ÉeCG .ÖbGôªdGh QƒWÉædGh ¢SQÉëdG »æ©J
ôªjh .É¡°Sôëjh á∏ëªdG ÖbGô«d ô°ûY ™HGôdG ¿ô≤dG ∫ÓN á≤£æªdG »a ∂«dɪªdG
.á«dɪ°ûdG Ió∏ÑdG ΩƒîJ óæY Ö∏µdG ô¡f iôée
Ö∏µdG hCG ÖFòdG ¬Ñ°ûj ¿Gƒ«M πµ°ûH ºæ°U ≈dEG Ö∏µdG ô¡f ᫪°ùJ ¿ƒNQDƒªdG Ö°ùæjh
ôe ≈∏Y ôÑ©ªdG `H ≈ª°ùj ™bƒªdG Gòg ¿Éch .¬Ñq °üe ±ÉØ°V ≈∏Y º«bCG ób ¿Éc
.º¡JGQÉ°üàf’ Gk ó«∏îJ √Qƒî°U ≈∏Y Ék °Tƒ≤f ¿hôØëj ¿ƒëJÉØdG ¿Éc å«M ,Qƒ°ü©dG
Ö°üf AÉæãà°SÉH ,iô°ù«dG ¬àØ°V Qƒî°U ≈∏Y É¡©«ªL Ö∏µdG ô¡f ÜÉ°üfCG ô°ûàæJh
.≈檫dG ¬àØ°V ≈∏Y (Ω.¥ 604-562) »fÉãdG ô°üf òNƒÑf ∂∏ªdG ¬eÉbCG
,(Ω.¥ 1279-1213) »fÉãdG ¢ù«°ùªYQ ¿ƒYôØ∏d ÜÉ°üfCG ¢Tƒ≤ædG ∂∏J RôHCG øeh
Ö°üf ∑Éæg »fÉehôdG ô°ü©dG øeh .¿hqóMô°SG ∂∏ªdG º¡æe ø«jQƒ°TB’G ∑ƒ∏ªdGh
»fÉehôdG ≥∏«ØdG OƒæL ój ≈∏Y ájôî°üdG ÜQódG ìÓ°UEÉH ôcòj á«æ«JÓdG á¨∏dÉH óMGh
ô°üY øeh .á«fÉfƒ«dG á¨∏dÉH ¿ÉÑ°üfh , Ócôc QƒWGôÑeE’G ΩÉjCG »a ådÉãdG »dɨdG
ôgɶdG ¿É£∏°ùdG ΩÉjCG »a ºjó≤dG ô°ùédG º«eôJ hCG AÉ°ûfEÉH ôcòj Ö°üf ∂«dɪªdG
ó¡Y »a 1809 ΩÉY ≈dEG Iô°VÉëdG ¬àdÉM »a ô°ùédG Gòg Oƒ©jh .¥ƒbôH øjódG ∞«°S
.»fÉãdG »HÉ¡°ûdG ô«°ûH ô«eC’G
ój »a ≥°ûeO •ƒ≤°ùH ôcòj Ék Ñ°üf Ö∏µdG ô¡f Qƒî°U πªëJ Iô°UÉ©ªdG IôàØdG øeh
∞«°VCG ɪc .1920 RƒªJ 25 »a hQƒZ ∫GôæédG IOÉ«≤H á«°ùfôØdG ¥ô°ûªdG ¢Tƒ«L
∫hC’G ¿ƒfÉc 31 »a ¿ÉæÑd øY á«ÑæLC’G ¢Tƒ«édG AÓéH ôcòj …òdG AÓédG Ö°üf
Ö°üf ≈dEG áaÉ°VEG ,á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ …QƒîdG IQÉ°ûH ï«°ûdG ó¡Y »a 1946
ΩÉY ™«HQ ¿ÉæÑd ܃æL øe á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG iôcòd Gk ó«∏îJ Gk ôNDƒe º«bCG
.2000
Antelias
Distance From Beirut: 11km
Altitude: 0-200m
¢SÉ«∏£fCG
º∏c 11 ähô«H øY ó©ÑJ
Ω 200-0 ôëÑdG í£°S øY ™ØJôJh
øe ôãcCG òæe äó¡°T ,(áæ°S ¿ƒ«∏e ÉgôªY) ¿ÉæÑd »a Ék æjƒµJ çóMC’G ¢SÉ«∏£fG ¢VQCG
QOÉ°üªH á«æZ á«aGô¨L á©≤H »a ∫hC’G É¡fÉ°ùfEG Qƒ°†M ,ôjó≤J πbCG ≈∏Y ,áæ°S ∞dCG 50
.ôaGƒdG ´QõdGh √É«ªdG
ÉgòîJG ó≤a .á≤£æªdG √òg ≈∏Y ܃©°ûdGh äGQÉ°†ëdG âdGƒJ ,ø«æ°ùdG Ωó≤J ™eh
Ék ªjôµJ ôFÉ©°ûdG É¡«a GƒeÉbCGh ,¿É«∏Y ¬d’Gh äÉæY á¡d’G IOÉÑ©d Gk õcôe ¿ƒ«≤«æ«ØdG
á¡L øe äƒeh á¡L øe ¿É«∏Yh äÉæY ø«H …Qƒ£°SC’G ´Gô°üdÉH á∏㪪dG á©«Ñ£dG iƒ≤d
.iôNCG
,¢ùª°ûdG IOÉÑ©d Gk õcôe ,§°SƒàªdG ¥ô°T ≈∏Y º¡Jô£«°S ó©H ≥jôZE’G ÉgòîJG ɪc
≈àM É¡bhô°T øe ¢ùª°ûdG QÉ°ùe §N ≈∏Y ,çÓãdG ºgóHÉ©e óMCG É¡«a øjó«°ûe
:»dÉàdÉH ø«ahô©ªdGh ,É¡HhôZ
Barr Helios ¢SÉ«dG ôH
Barr ¥hô°ûdG
Cap-Helios ¢SÉ«dG Öb
Cap Iô«¡¶dG âbh ¢ùª°ûdG ´ÉØJQG IhQP
Helios ¢ùª°ûdG
Ante-Helios p ¢SÉ«∏£fG
Ante ¬«a º°ùJôJ …òdG AɪdG ô«ãµdG ¿ÉµªdGh ,¢ùª°ûdG AGREG áªFÉ≤dG á©≤ÑdG hCG mRGƒe
Helios ¢ùª°ûdG
ähô«H ô¡fh Ö∏µdG ô¡f ø«H Ék «©«ÑW óપdG-¢SÉ«∏£fG π¡°S »a ¿ÉehôdG ≥°Th
.¢SÉ«∏£fG á«∏eôH ±ôY Ée ±GôWCG ≈∏Y »fÉehôdG »fÉ«fƒ£f’G º¡≤jôW –
óq °S á©∏≤H âaôY »àdG (.Ω.`H 700-670) ájôéëdG á©∏≤dG AÉæH IOôªdG OÉYCGh
º¡YÉaO Iôàa »a á«£fõ«H √ÉjEG º¡àëæe …òdG …QƒWGôÑeE’G º¡Ñ≤∏H Ék 檫J ,¢SÉëædG
.Ωƒ«dG ≈àM IôgÉX á©∏≤dG √òg QÉKBG ¢†©H ∫GõJ Éeh .É¡æY
Antelias is rich in water resources and has been home to
many cultures throughout the ages. The history of Antelias is
believed to date back over one million years, while evidence of
the first human life in this area dates back over 50,000 years.
Over time, many civilizations have passed through or settled
in the region. The Phoenicians used Antelias as a place of
worship for their deities Anat and Alian, where they performed
rituals to venerate the forces of nature represented by the
legendary conflict between Anat and Alian on one hand,
and Mot on the other hand. After conquering the eastern
Mediterranean, the Greeks used Antelias as a place for sun
worship, and they built three temples in accordance with the
sun's path from sunrise to sunset:
- Barr Helios Temple (Bar Elias): For sunrise (Barr means rise
and Helios means sun )
- Cap Helios Temple (Qob Elias): For noon (Cap means sunrise
peak and Helios means sun )
- Ante Helios Temple (Antelias): For sunset (Ante means
adjacent or the spot next to the sun or the place abundant in
water where the sun reflects its image and Helios means sun )
The Romans built in the plain of Antelias, extended
geographically between Nahr Al-Kalb (Al-Kalb River) and Nahr
Beirut (Beirut River). The Roman Antonian Road was located on
the boarders of what is known today as Ramliyat Antelias ( the
Sabulous Land of Antelias ).
The Maradas rebuilt the Stony Fortress (670-700 A.D.), which
was named Fortress of Sadd Al-Nouhas by the Byzantine
Emperor, in honor of the Maradas defense of Byzantium. Few
remains of the fortress can be seen to this day.
174
177
Zouk Al-Khrab 2/2
176
2/6
Alternative Lodging
B&B/Guesthouse/Auberge/Hostel
La Bastide
Deir Al-Qamar, Chouf Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)5-505849/505848
Fax: +961-(0)5-505849
Email: bastideir@hotmail.com
Number of Guest Rooms: 6 Rooms
B&B/Guesthouse/Auberge/Hostel
AFDC Hostel (MFDCL)
Ramlieh, Aley Caza, Mount Lebanon
Website: www.afdc.org.lb
Al-Koura
Tell Square, Tripoli, North Lebanon
Tel.: +961-(0)6-678067/(0)3-321575
Number of Guest Rooms: 12 Rooms
Tel.: +961-(0)3-326803/(0)3-371041
Number of Guest Rooms: 7 Rooms
Chagour Hammana
Hammana, Baabda Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-360027
Number of Guest Rooms: 18 Rooms
Couvent St.Michel (Arc en Ciel)
Maaser Al-Chouf, Chouf Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-216271/(0)1-546630/546631/546632
Fax: +961-(0)5-350451/350452
Number of Guest Rooms: 10 Rooms
Guesthouse Nassim Ashkar
Khraiybeh, Chouf Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-655670
Email: nassimco@hotmail.com
Number of Guest Rooms: 3 Rooms
Al-Rashid
Jdaydet Al-Fekha, Baalbeck Caza, Beqa’a
Tel.: +961-(0)3-218048
Email: Cyclamen@tlb.com.lb
Number of Guest Rooms: 3 Rooms
Auberge Al-Fanar/Auberge Salha
Tyre, South Lebanon
Tel.: +961-(0)7-741111/(0)3-665016
Fax: +961-(0)7-678673
Email: alfanar@ville-tyre.com
Number of Guest Rooms: 8 Rooms
L'Auberge des Cedres
Cedars, Bcharre Caza, North Lebanon
Hardini Inn
Hardine, Batroun Caza, North Lebanon
Tel.: +961-(0)6-770500/770501/770502
Fax: +961-(0)6-770502
Email: hardini_inn@hotmail.com
Website: www.hardiniinn.com
Number of Guest Rooms: 36 Beds
Lebanese Host
Achrafieh, Beirut, Lebanon
Website: www.hotelibaniais.com
The Lebanese Youth Hostels Federation
Locations: Zefta (Nabatieh Region), Ramlieh (Aley Region), Zahle,
Jouar-Khenchara (Metn Region), Mea'ad (Jbeil Region) & Ras Al-Metn
(Ba'abda Region), Arz (Bcharre Region)
Tel..: +961-(0)1-426810
Fax: +961-(0)1-426810
Email: lyhf@terranet.com
Motel Hayek
Rue Ibn Sina, Tripoli, North Lebanon
Tel.: +961-(0)6-601311
Number of Guest Rooms: 10 Rooms
Nature Guest House
Tyre, South Lebanon
Tel.: +961-(0)1-791140/343740/(0)3-349812
Email: amwajenvt@hotmail.com
Number of Guest Rooms: 3 Rooms
Oasis St. Charbel
Near St. Maron Monastery, Annaya, Jbeil Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)9-760241
Fax: +961-(0)9-760135
Email: info@saintcharbel-annaya.com
Number of Guest Rooms: 26 Rooms
Alternative Lodging
Tel.: +961-(0)3-493281/848412
Fax: +961-(0)5-280430
Email: afdc@afdc.org.lb
Number of Guest Rooms: 22 Rooms
La Cabane
Cedars, Bcharre Caza, North Lebanon
Tel.: +961-(0)3-513766
Fax: +961-(0)1-614678
Email: info@hotelibanais.com
1/6
Tel.: +961-(0)6-678888/(0)3-566953
Fax: +961-(0)6-678073
Email: res@smresorts.net
Website: www.smresorts.net
Number of Guest Rooms: 17 Rooms
Auberge Ecoclub Bcharre
Bcharre, Bcharre Caza, North Lebanon
Tel.: +961-(0)3-832060/(0)6-678488
Fax: +961-(0)6-678488
Email: info@ecoclub-becharre.org
Website: www.ecoclub-becharre.org
Number of Guest Rooms: 4 Rooms
L'Auberge Faqra
Faqra, Kesrouan Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)9-300600/(0)3-211127
Fax: +961-(0)9-300610
Email: auberge@faqraclub.com
Website: www.faqraclub.com
Number of Guest Rooms: 25 Rooms
Auberge Suisse
Ouyoune Al-Simane (near Faraya), Metn Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)9-341015/341028/(0)3-221344
Fax: +961-(0)9-341015
Number of Guest Rooms: 11 Rooms & 4 Dormitory (64 Rooms)
Auberge Wehbe
Jezzine, Jezzine Caza, South Lebanon
Tel.: +961-(0)7-780217/(0)7-781009
Fax: +961-(0)7-781011
Number of Guest Rooms: 26 Rooms
Badre Badre Leone
Ghosta, Kesrouan Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-850494
Email: badrebadre@yahoo.com
Number of Guest Rooms: 2 Rooms
4/6
Alternative Lodging
3/6
Alternative Lodging
Camping/Ecolodge/Outdoor Activities
B&B/Guesthouse/Auberge/Hostel
Al-Jord Ecolodge
Near Hermel, Hermel Caza, Beqa’a - Akkar, Dinneyeh
Orange House - Mansouri
El Mansouri, Tyre Caza, South Lebanon
Tel.: +961-(0)3-235303/648963
Fax: +961-(0)9-944529/(0)1- 382624
Email: info@aljord.org
Website: www.aljord.org
Bzebdine Hidden Valley Ranch
Bzebdine, Baabda Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)7-320063
Number of Guest Rooms: 2 Rooms
Pension Al-Nazih
Saifi, Beirut, Lebanon
Tel.: +961-(0)3-339370/410605/466662
Fax: +961-(0)4-542878
Email: hidvaley@cyberia.net.lb
Website: www.jump.to/ahorse
Tel.: +961-(0)1-564868/(0)3-271798
Fax: +961-(0)1-564868
Email: alnazihpension@yahoo.com
Website: www.pension-alnazih.8m.com
Number of Guest Rooms: 20 Rooms
Camping Les Colombes
Amchit, Jbeil Caza, Mount Lebanon
Pension Haddad
Tripoli, North Lebanon
Nature Refuge (SPNL)
Barouk, Chouf Caza, Mount Lebanon
Pension Home Valery
Ain Al-Mreisseh, Beirut, Lebanon
Lehfed Country Camping & Picnic
Lehfed, Jbeil Caza, Mount Lebanon
Pension Shuman
Ras Al-Ain, Baalbeck, Beqa’a
Tel.: +961-(0)9-622401/622402/(0)3-342312
Fax: +961-(0)9-622402
Email: Francis13000@yahoo.fr
Tel.: +961-(0)3-349812/(0)1-343740
Fax: +961-(0)1-343740
Email: spnlorg@cyberia.net.lb
Tel.:
Tel.: +961-(0)1-362169/(0)3-725348
Email: homevalery@hotmail.com
Number of Guest Rooms: 17 Rooms
+961-(0)3-324202/(0)9-621139
Tel.: +961-(0)8-370160
Number of Guest Rooms: 4 Rooms
Libana Eco-Fun Camp
Tabarja. Jbeil Caza, Mount Lebanon
Pension St. Joseph
Coast Road, Jounieh, Kesrouan Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-747282/(0)1-242601
Fax: +961-(0)1-242601
Email: libanaecofuncamp@hotmail.com
Tel.: +961-(0)9-931189
Number of Guest Rooms: 12 Rooms
La Reserve Afqa
Afqa, Jbeil Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-633 644/727484/(0)1-498775/498776
Fax: +961-(0)1-492660
Email: polaris@inco.com.lb
Website: www.lareserve.com.lb
Sharewood Camp
Banadil Road, Baabdat, Metn Caza, Mount Lebanon
Tel.: +961-(0)3-294298
Fax: +961-(0)1-891741
Email: info@sharewoodcamp.com
Tanail Property
Tanail, Zahle Caza, Bekaa
Tel..: +961-(0)6-624392/(0)3-507709
Email: haddadpension@hotmail.com
Number of Guest Rooms: 8 Rooms
Website: www.sharewoodcamp.com
Tel.: +961-(0)8-510135/(0)3-744047/735795
Email: massaya@massaya.com
Website: www.massaya.com
Talal's New Hotel
Near Charles Helou Station, Beirut, Lebanon
Tel.: +961-(0)1-562567
Fax: +961-(0)1-562567
Email: Zaher72tm@yahoo.com, zsal72tnh@yahoo.com
Number of Guest Rooms: 8 Rooms
6/6
Alternative Lodging
5/6
Alternative Lodging
Tour Organizers Specializing in Nature,
Adventure, & Cultural Tourism
Tour Organizers Specializing in Nature,
Adventure, & Cultural Tourism
SpeleoClub du Liban
ALES Caving Club
Association Libanaise d’Études Speleologiques
Tel.: +961- (0)3-224731
Fax: +961-(0)1-290306
Email: info@speleoliban.com
Website: www.speleoliban.com
Tel.: +961-(0)3-291018/666469/666401
Email: ales@alesliban.org
Website: www.alesliban.org
Sport Evasion
Cyclamen Destination Nature
Sport Nature
Esprit Nomade
Thermique School of Paragliding
Exit to Nature
TLB Destination Adventure
Friends of Nature with no Boundaries
W Expeditions Int’l
GERSL Caving Club
Wild Discovery
Ibex Ecotourism
Tel.: +961-(0)1-879224/(0)3-451560
Fax: +961-(0)1-879225
Email: info@sport-evasion.com
Website: www.sportevasion.com
Tel.: +961-(0)3-678398/(0)1-382141
Fax: +961-(0)1-382141
Email: flck@flck.org
Website: www.flck.org
Tel.: +961-(0)3-288193/(0)9-237193
Fax: +961-(0)9-237193
Email: info@clubthermique.com.lb
Website: www.clubthermique.com.lb
Tel.: +961-(0)3-595283/(0)4-419848
Fax: +961-(0)4-402634
Email: contact@tlb.com.lb
Website: www.tlb.com.lb
Tel.: +961-(0)4-820984/(0)3-293210
Fax: +961-(0)4-820984
Email: wildex@cyberia.net.lb
Tel.: +961-(0)1-565646/(0)3-852815
Fax: +961-(0)4-820984
Email: incoming@wilddiscovery.com.lb
Website: www.wilddiscovery.com.lb
Tel.: +961-(0)4-414697/(0)3-218048
Fax: +961-(0)4-402634
Email: cyclamen@tlb.com.lb
Website: www.tlb.com.lb
Tel.: +961-(0)3-223552/(0)9-635294
Fax: +961-(0)9-635294
Email: info@esprit-nomade.com
Website: www.esprit-nomade.com
Tel.: +961-(0)3-270592/684556/985066/(0)1-562526
Fax: +961-(0)1-562526
Email: info@exittonature.com
Website: www.exittonature.com
Tel.: +961-(0)3-340058
Fax: +961-(0)1-705875
Email: Friendsofnature@hotmail.com
Tel.: +961-(0)3-275353/240013
Fax: +961- (0)4-542960
Email: andreazzi@terra.net.lb
Tel.: +961-(0)1-216299/(0)3-731629
Fax: +961-(0)1-339629
Email: ibex_sarl@hotmail.com
Website: www.1stlebanon.net/lebanon/ibex.html
Lebanese Adventure
Tel.: +961-(0)1-398996/(0)3-360027/214989
Fax: +961-(0)1-398996
Email: infos@lebanese-adventure.com
Website: www.lebanese-adventure.com
Liban Trek
Tel.: +961-(0)1-329975/(0)3-291616
Fax: +961-(0)1-329956
Email: info@libantrek.com
Website: www.libantrek.com
Lebanon Routs
Tel.: +961-(0)3-199338/(0)9-638128
Email: info@lebanonrouts.com
OX-Sport
Tel.: +961-(0)3-669519
Email: info@otayek.com/info@ox-sport.com
Saad Tours - DMC (Destination Management Company)
Tel.: +961-(0)1-429429 - ext.114
Email: mawassem@saadtours.com
Website: www.saadtours.com
SkiLeb / Grey Matter s.a.r.l.
Tel.: +961-(0)3-359073/236623
Email: res@skileb.com
Website: www.skileb.com
WWW$ESTINATION,EBANONCOM
WWW$ESTINATION,EBANONCOM
WWW$ESTINATION,EBANONCOM
WWW$ESTINATION,EBANONCOM
WWW$ESTINATION,EBANONCOM
Скачать