Загрузил Дмитрий Плеханов

сайт на список литературы

Реклама
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/05_03/DUSTBIN.HTM
https://studref.com/484311/ekologiya/tverdye_bytovye_othody_ekonomika_ekologiya_predprinimatel
stvo
https://studylib.ru/doc/2278704/monitoring-skladirovaniya-tvyordyh-bytovyh-othodov-metodami
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa
00696/ - статья 8. Фз195
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151066/ ----- приказ
Скачать